Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 26 MAYIS 2015 SALI 40 KURUÞ "20 milyon insaný açlýða mahkum ediyorlar" 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve parti yönetim kurulu üyeleri Boðazkale Ýlçesi'ni ziyaret etti. SAYFA 9 DA Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi Nisan'da 725 konut satýldý Yeni Emniyet Müdürü Murat Kolcu göreve baþladý Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn merkeze alýnmasýnýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürlüðüne atanan Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Kolcu yeni görevine dün baþladý. SAYFA 2 DE Çorum Müze Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) birlikte "Japonya'da Müzeler ve Deprem" konulu konferans gerçekleþtirdi. Çorum Müzesinde yapýlan konferansa konuþmacý olarak Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama katýldý. SAYFA 5 TE Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Nisan ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %42,7 oranýnda artarak 119 bin 317 oldu. SAYFA 6 DA Evi yanan vatandaþa AK Parti'den ziyaret AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu... SAYFA 5 TE Gençler Üstad'ý anlattý Büyük düþünür, fikir ve aksiyon adamý, þair Üstad Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) doðumunun 111. yýlýnda Çorum Belediyesi tarafýndan çeþitli etkinliklerle anýlýyor. SAYFA 7 DE Duran Atak'ýn Annesi vefat etti Ýþ bankasýndan emekli Beþiktaþspor Çorum Derneði yönetim kurulu üyesi ve reklamcý Duran Atak'ýn Annesi Aysel Atak ( 85) tedavi gördüðü Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde yaþamýný yitirdi. Dün yaþamýný yitiren Aysel Atak2ýn cenazesi bugün öðle namazýna müteakip cenaze namazýnýn ardýncan Ortaköy yolu üzerinde bulunan Elköyde topraða verilecek. "Aile Hekimlerinin sigorta primlerinin yarýsý Devlet tarafýndan ödenecek" SAYFA 4 TE Zorlu ve Boyar ailelerinin mutlu günü Zorlu Oto Dizayn Genel Müdürü Dinçer Zorlu ile Banu Boyar düzenlenen nikah töreniyle evlendiler. Gülistan-Elvan Zorlu çiftinin oðlu Dinçer Zorlu ile Derya-Özcan Boyar çiftinin kýzý Banu evlilik kararý alarak hayatlarýný birleþtirdi. SAYFA 11 DE ANALÝZ AKP il Baþkaný Bekiroðlu nereye koþuyor! Nadir YÜCEL Rumi Bekiroðlu ve Erhan Akar'ýn Gazetemize geldiði tarih 4 Mart 2015 idi. Gelme nedenleri parti ilan reklam bedellerini ödemek içindi. En son bu görüþmemizde Rumi Bekiroðlu'na þu konuþmayý yaptýðýma Erhan Akar ile birlikte Fatih Yaðlý ve Mustafa Boyraz da þahit olmuþlardý. Demiþtim ki: ' Sayýn Baþkan geçmiþteki mesleki ortaðýnýz hakkýnda þucu bucu v.s. konuþmalarýnýz yanlýþtýr. Ekmek yediniz su içtiniz. Diðer konularda da sizin daha hassas olmanýz gerekir. Burasý Ankara, Ýstanbul deðil. Partiniz ile vatandaþlar ve basýn arasýna duvar örmeyiniz. Partinizin geçmiþ il ve ilçe baþkanlarýna bakýnýz Mehmet Karadað, Faruk Özkader en son Ahmet Ceylan bugün neredeler? Bir gün sizde bu makamda olmayacaksýnýz. Ýnsanlara þucu bucu cicikci bicikci yafta yakýþtýrmalarý yanlýþtýr. Kaldý ki bu insanlar ile düne kadar sen de kanka idin. Biz, kimin ne zaman yanlýþ yaptýðýný düþünmüþsek, dürüstçe dile getirmiþ ve eleþtirmiþizdir. Çýkar ve pazarlýk konumuz asla olmamýþtýr. Bunu da bilenler bilir. Mehmet Karadað kadar siyasi tahammülün yoksa, hatta Muzaffer Külcü kadar siyasi tahammülün yoksa 'siyasi ömrünün' uzun olmayacaðýndan kuþkun olmasýn. Sahsen ben sizin deðil, Yakup Alar'ýn partinize daha faydalý olabileceði inancýný taþýdýysam bu sizin fýtratýnýz ve ani çýkýþlarýnýzdan dolayýdýr. Ýl baþkanlýðý seçimleri öncesinde Ahmet Ceylan, Rumi Bekiroðlu için ' Pimi çekilmiþ boba gibi' mümkün deðil, baþkan olamaz demiþti! Bir Çok AKP li de Bekiroðlu'nun Fýtratý, ani çýkýþlý konuþmalarýndan dolayý Baþkanlýðýnýn uzun sürmeyeceði kanýsýnda ve iddiasýnda idi. Bu düþüncede olanlarýn sayýsý da oldukça fazla idi.( Bugünkü teþkilatta bu görüþü hala savunanlarýn sayýsý da oldukça fazladýr) Rumi Bekiroðlunu AKP il baþkanlýðýna taþýyan en önemli kriter ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Bekiroðlu nun geçmiþteki ' Siyasi Husumeti' idi. Bu durumundan dolayý Külcü ile siyasi husumeti olan bir baþka isim yani Milletvekili Murat Yýldýrým, Rumi Bekiroðlu'nun il baþkaný olmasýný bu yüzden istemiþti. Murat Yýldýrým'ýn ayný düþünce doðrultusunda bulunan ve Külcü ile o dönem çekiþmeli olan Ahmet Ceylan ve Cahit Baðcý yý da ikna etmesi zor olmamýþtý. Yakup Alar'ý ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yakýn isim olarak görmüþlerdi! Rumi Bekiroðlu nun belediye meclis üyesi iken ve sonrasýnda ki konuþmalarý da ortadadýr. Belediye baþkanlýðý seçimlerinde Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'ye kendisi ve çevresinin oy vermeyeceðine dair konuþan yine Rumi Bekiroðlu idi. Bizim yazýmýz ile belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün o dönemlerde yargýlanmasý adýna devam eden süreçte yazýlanlarý yetersiz bulan da yine Rumi Bekiroðlu idi! ( Tüm konularýn þahitleri hayattadýr) Hatta bir seferinde demiþti ki ' Memlekette Benim söylediklerimi yazacak yürekli gazeteci yok' Ben bu söylemine sinirlenerek,'demeç verdin de yayýnlayan gazete olmadýysa gel ver demecini ben yayýnlayým sadece hakaretini yayýnlayamam' demiþtim. Rumi Bekiroðlu o dönemde Muzaffer Külcü için yaptýðý iltifatlarýn benzerini bugün Ahmet Ceylan için yapmaktadýr! Çünkü seçimlerin sonucuna göre yeni dönemin bugünden en kuvvetli AKP il baþkan adayý Ahmet Ceylan dýr. Milletvekilliði temayülü adýna Arif Ersoy ve Fatih Maden tercihli görüþ belirten Rumi Bekiroðlu'nun Genel Merkeze sunduðu raporun da farklý olmadýðýndan kuþkusu olmayanlar vardýr! Yani Rumi Bekiroðlu Ahmet Ceylan'ýn Milletvekillilik adaylýðý için Genel Merkeze doyurucu ve olumlu görüþ belirtmemiþtir! Adaylarýn belirlendiði saatlerde ise, kimlerin aday olduðunu anlamak adýna AKP Genel Merkezle yapýlan görüþmelerde Ahmet Ceylan'ýn 3. Sýrada olduðu bilgisinin doðruluðunu test etmeyen Rumi Bekiroðlu, Ahmet Ceylan'ý arayarak tebrik etmiþti! Oysa o dakikalarda Genel Merkezde 3. Sýraya Ýlksen haným yazýlýyordu. Madem sen cevval bir baþkan olacaktýn. Ýsimler açýklandýðýnda gerekirse randevu alýp gitseydin. Ve deseydin ki,' Efendim tarafýnzdan belirlenen 4 isimden ilk üçü Kontenjan adayý yani Genel merkez olarak siz belirlediniz. En azýndan 4. Sýra adayýmýz Çorum merkezin adayýdýr. En fazla seçmen de Çorum merkezde bulunuyor. Üstelik bu adayýmýz ayný zamanda esnafdýr. Biz vatandaþlarýmýza bu durumu izah etmekte zorlanýrýz.' Hatta 4 ve 3. Sýra yer deðiþtirilmesi adýna giriþimde bulunsaydýn! ' Masa baþý baþkanlýðýný herkes yapar. Daire müdürlerine telefon ile ulaþan baþkanlýðý herkes yapar. Miting günü yaþanan kriz sonrasý Emniyet müdürüne fatura kesmek ve göndermek sizin için kolay olabilir! Asýl olmasý gereken miting öncesi alýnmasý gereken tüm tedbirler v.s.yi masaya yatýrarak vatandaþlarýnýzý düþünmeniz gerekirdi. Çorumspor kayyuma kaldýðýnda da Kayyumda görev alýrsam þunu bunu yapacaðým söylemlerinizin icraatý da dönem cýlýz çýkmýþtý! Ýddialara göre Partiniz içerisinde Sürdürdüðünüz kýrýcý uslubunuz dan dolayý Ýl baþkanlýðýnýzýn siyasi ömrünün uzun olmayacaðý kamuoyunda konuþulmaktadýr. Kendinize ve partinize faydalý olmak adýna bu yazýdan istifade edip etmemeniz ise sizin kararýnýz olacaktýr. Partinizde Kapalý kapýlar ardýnda yaftalamalarýnýz ve konuþmalarýnýzdan da bir gün piþmanlýk duyabilirsiniz! Lütfen unutmayýn. 'Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Yargý sürecinde ayný saflardaydýk!' O zaman ne 17, ne de 25 aralýk vardý. Ben sadece 13 Yýldýr deðil, bu mesleðe baþladýðým günden beri ayný çizgideyim. Tarih içerisinde maðdur ve mazlumlarýn yeri deðiþebilir. Ancak bizim çizgimiz, 'Maðdur ve mazlumlarýn yanýnda, Haksýz ve Zalimlerin karþýsýnda olma Þiarýmýzdýr' Ve asla deðiþmeyecektir. 'Maðrurlanmayýn Prensim, Padiþahým, ' Sizlerden de büyük Allah var.' SAYFA 2 DE Cola Turka'dan Leblebili Çorum tanýtýmý "Her zaman halkýmýzla omuz omuza olacaðýz" SAYFA 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:16 05:08 12:44 16:39 20:08 21: Sultan II. Bâyezid Hân'ýn vefâtý (1512) - Ziyâd Ebuz-Ziya'nýn vefâtý (1994) Bahar Rüzgârlarýnýn sonu Ýnsanlarý, hor, hakîr ve aþaðý görmen, senin için tedâvîsi mümkün olmayan büyük bir hastalýktýr. Ebû Bekr el-betâihî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANLAT BANA, NEDÝR AÞK? Yeni Emniyet Müdürü Murat Kolcu göreve baþladý Ýlk günbatýmýnýn hemen ardýndan söylediklerimiz, bir yüzyýl sonra da geçerli olabilirdi ve biz, güneþe boðulmuþ bir ilkyaz sabahýnýn ilk saatlerinde, en çalýþkan çiftçilerle yarýþarak, zamaný deðirmenlerimize çuvallar dolusu taþýyabilirdik. Bunlarý düþleyemiyorsak eðer, Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn merkeze alýnmasýnýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürlüðüne atanan Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Kolcu yeni görevine dün baþladý. Murat Kolcu Ýl Emniyet Müdürlüðü binasýna geliþinde birim amirleri tarafýndan karþýlandý.daha sonra makamýna geçen Kolcu, "Ýnþallah layýkýyla görevimi yerine getireceðim.sayýn Valimizi ziyaret ederek göreve baþlayacaðýmý bildirim. Bizden önceki arkadaþlarýmýz nasýl görevlerini yaptýysa bende görevimi yapacaðým. Çorumu benimseyeceðim bende artýk Çorumluyum" dedi. Yýlmaz MERT Murat Kolcu anlat bana, nedir aþk? Ýlk mektuplarýmýzla birlikte okumayý sökerdik ve ellerimizin tutkusu uðruna en yakýcý özlemleri göze alabilirdik. Sonra geleceði müjdelenmiþ yokülkelerin tapýnaklarýnda beklemek yerine, þimdi ele geçirilmiþ bir gecenin saatlerinde eritebilirdik. Yapamamýþsak bunlarý eðer, anlat bana, nedir aþk? Sabahýn ilk dalgalarý bizi kumsalda bulmayabilirdi ve biz, günah çýkartmak için mavi sýðýnaklarýmýzý yeðlerdik. Köpüklü haritalarda yerimizi arayanlar, bir an sonra haritalarýný yitirirler, sonradan, çok sonradan söylencelerimizle yetinmek zorunda kalýrlardý. olmamýþsa söylencelerimiz eðer, anlat bana, nedir aþk? Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6106 2,6114 EUR 2,8662 2,8682 STERLiN 4,0420 4,0443 2,1481 2, JPY YENi Ahmet CEMAL HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum ÝHH "Özgür Kudüs Ýçin Yürüyecek" Ýsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediði saldýrýnýn 5. yýlýnda Ýstanbul'da "Özgür Kudüs Yürüyüþü" gerçekleþtirilecek. ÝHH tarafýndan 31 Mayýs 2015 saat 17.00'da Fatih Camii'nden Mavi Marmara þehitlerinin kabirlerinin yer aldýðý Edirnekapý Þehitliði'ne "Özgür Kudüs Yürüyüþü" düzenlenecek. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Çorum ÝHH olarak her sene olduðu gibi bu senede Ýstanbul'da ÝHH'nýn düzenlediði Özgür Kudüs Yürüyüþüne katýlacaklarýný belirterek, "Özgür Kudüs Yürüyüþüne katýlacak olan gönüllülerimiz için otobüsler hazýrladýk. Cumartesi akþam gidilecek Pazar akþamý dönülmüþ olacaktýr. Öðrencilerden ücret almayacaðýz. Diðer katýlýmcýlarýmýz küçük bir miktar ödeyerek gelebilecektir. Katýlmak isteyenler bizimle temasa geçebilir. Ýrt: Otobüsler 30 Mayýs akþamý Çorum ÝHH Ofisi önünden saat 21.00'da hareket edecek. Ýstanbul'a indikten sonra ikindiden sonra beþte yapýlacak olan yürüyüþ saatine kadar serbest gezi olacak. Yürüyüþ öncesi Fatih Camii önünde toplanacaðýz ve programa katýlacaðýz. Her 31 Mayýs Günü düzenlediðimiz ve düzenlemeye devam edeceðimiz yürüyüþümüze tüm kardeþlerimiz davetlidir. Özürlük Filosu organizatörleri ve katýlýmcýlarýnýn ortak mesajýnýn da dünya kamuoyuna duyurulacaðý yürüyüþe Mavi Marmara þehitlerinin aileleri ve yakýnlarý, ulusal ve uluslararasý sivil toplum ve insan haklarý örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri, sanatçýlar, gazeteciler, yerli ve yabancý aktivistler, Filistinli yetimler ve aileleri ile Filistin dostlarý katýlacak" dedi. Cola Turka'dan Leblebili Çorum tanýtýmý Cola Turka "memleketim" temasýný sahiplenerek Türkiye'nin çeþitli illerine yönelik özel bir çalýþmaya imza attý. Proje kapsamýnda ilk etapta 16 il belirlenmiþti. Bu sene bu illere Balýkesir, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Hatay, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Tokat, Van ve Yozgat'ýn da bulunduðu 16 il daha eklendi. ÇORUM'DA LEBLEBÝ SEMBOLÜ 2.5 litrelik Cola Turka'larla verilecek olan memleket temalý bardaklarýn üzerinde ve tüm ambalajlarda o þehrin kültürü, önemli tarihi yerleri, yemeklerine dair deðerlerden oluþan meþhur sembol ve bilgiler yer alacak. Çorum'a özel tasarlanan bardaklarda leblebi sembolü bulunacak. Diðer semboller Çanakkale'de Truva Atý, Yozgat'ta testi kebabý, Ordu'da fýndýk, Samsun'da 19 Mayýs Atatürk heykeli, Tokat'ta yaprak, Van'da göl, Deniz'de horoz, Edirne'de Kýrkpýnar güreþi, Erzurum'da Üç kümbetler, Hatay'da künefe, Kocaeli'de piþmaniye, Balýkesir'de Ayvalýk tostu, Malatya'da kayýsý, Manisa'da mesir macunu, Mardin'de þehir silueti olarak seçildi. Cola Turka'nýn 2003 yýlýnda pazara girdiðini hatýrlatan Yýldýz Holding Ýçecek Grubu Pazarlama Direktörü Ceyda Selahi geçtiðimiz 12 yýllýk süre zarfýnda Cola Turka'nýn kendi tüketici kitlesini oluþturduðunu söyledi. Selahi sözlerini þöyle sürdürdü: "Memlekete özel, memleket gibi güzel" kampanyasýný büyük bir keyifle hazýrladýk. Memleket konsepti, piyasaya girdiði ilk günden beri Türkiye'ye has özelliklerin güzelliðini hatýrlatan marka olarak bize çok uygundu. Cola Turka olarak tüketicilerimizin görüþlerine çok önem veriyoruz. Kendimizi tüketicilerimize göre geliþtirmek amacýyla hem markamýza hem de ürünlerimize yönelik düzenli araþtýrmalar gerçekleþtiriyoruz. Aldýðýmýz bu geri dönüþler ile stratejilerimizi þekillendiriyoruz. Araþtýrmalarýmýzda öne çýkan en deðerli sonuçlardan biri ise tat testlerinde tüketicilerimizden tam not alýyor olmamýz. Bizim için en önemli nokta bu pazarda akýlcý rekabet yaratarak pazarýn büyümesine katkýda bulunmak." YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mehmet oðlu 1977 doðumlu Selami Baþ HÜKÜMSÜZDÜR. Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu telefonu aramalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3

4 "Aile Hekimlerinin sigorta primlerinin yarýsý Devlet tarafýndan ödenecek" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Aile Hekimlerinin zorunlu mali sorumluluk sigorta primleri ile ilgili yaptýðý açýklamada Aile Hekimleri'nin zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesine iliþkin kararýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný kaydetti yýlýnda Resmi Gazete'de yayýnlanan bir teblið ile kamu kurum ve kuruluþlarýndaki doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsý kurum tarafýndan ödenirken, Aile Hekimlerinin bu kapsamýn dýþýnda býrakýlmasý üzerine Saðlýk-Sen tarafýndan dava açýldýðýný belirten Lafcý, "Dava sonucu Danýþtay 15. Dairesi, aile hekimlerinin de kamudaki diðer hekimler gibi primlerinin yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. maddesinin 3. fýkrasýnda yer alan 'sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý' ibaresinin iptaline karar vermiþti. Karar sonrasýnda 2015 yýlý itibariyle primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi saðlanmýþtý. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan hazýrlanan Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslara Dair Teblið (2010/1)'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Teblið, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý primine yapýlacak kurum katkýsýnýn kapsamýna sözleþmeli aile hekimleri de dahil edildi. Geri ödemeler ilgili kurum tarafýndan en geç 30 gün içinde yapýlacak. Tebliðe göre, ayrýca 21 Temmuz 2010'dan bu yana sigorta primlerinin tamamýný kendileri ödeyen sözleþmeli aile hekimlerine, prim ödeme makbuzunun bir örneði ile son olarak görev yaptýklarý ilin halk saðlýðý müdürlüðüne 6 ay içinde baþvurmalarý halinde, sigorta prim tutarýnýn yarýsý döner sermaye bütçesinden ödenecek" dedi. Yargý yoluna gerek kalmadan konunun çözüme kavuþmasýný memnuniyetle karþýladýklarýný belirten Lafcý, "Saðlýk Sen olarak konuyu en baþýndan beri takip ettik. Aile hekimlerinin de kamu hizmeti sunduðunu ve diðer hekimler gibi sigorta primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi gerektiðini her zaman ifade ettik. Kararýn aile hekimlerine hayýrlý olmasýný diliyoruz" ifadelerini kullandý. HABER Ýstihdam için 24 çok geç Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, yeni projeler için kollarý sývadý. Sürekli staj projesi baþlatacaklarýný açýklayan Týðlý, "Ýstihdam için '24 çok geç', yüksek öðrenim ne zaman baþlýyorsa MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj imkaný saðlayacaðýz" dedi. Türkiye'nin 2023 yýlý ihracat hedefinde MÜSÝAD'ýn önemli bir misyon üstlendiðini belirten Alper Týðlý, Genç MÜSÝAD olarak genç istihdama yönelik çalýþmalar yürüttüklerini anlattý. Türkiye'deki genç iþsizlik oranýna dikkat çeken Genç MÜ- SÝAD Baþkaný Alper Týðlý, "Genç iþsizliðin çözümüne yönelik sürekli staj projesini hayata geçirmeyi planlýyoruz. Üniversite öðrencilerinin zorunlu staj dönemleri oluyor. Fakat stajlarýn süresi bir veya iki ay oluyor. Bu süreler yeterli deðil" dedi. -GENÇLER TECRÜBESÝZ- "Ýstihdam için 24 çok geç" projesini hayata geçirmeyi planladýklarýný ifade eden Alper Týðlý, Çorum'da da uygulanacak olan projenin detaylarýný anlattý: "Ýstihdam için "24 çok geç " diyoruz ve yükseköðrenim hayatý ne zaman baþlýyorsa onun ilk ayýndan itibaren gençleri MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj yaptýrarak iþ hayatýna erkenden adým atmalarýný saðlayacaðýz" Ýstihdamda en büyük sorunun gençlerin tecrübesizliði olduðunun altýný çizen Týðlý, "Bugün birçok þirket personel ihtiyacý duyuyor. Fakat yeterli tecrübeye sahip gençler olmadýðý için bu þirketlere yerleþemiyorlar" diye Alper Týðlý konuþtu. YANLIÞ YÖNLENDÝRME "Ýþsizlik yoktur keþfedilmemiþ insan vardýr" diyen Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, gençlerde büyük bir potansiyel olduðunu fakat eðitim döneminde yanlýþ yönlendirildiklerini söyledi. Týðlý, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Artýk üniversite öðrencilerimizin dolu dolu bilgi birikimli staj dönemi geçirmelerini istiyoruz istihdama katký saðlayacak ülke ekonomisinde geleceðin iþ adamlarý olarak ön plana çýkacak öðrenci kardeþlerimizi þimdiden 2023 vizyonu çerçevesinde büyük baþarýlara imza atmasý için büyük bir alt yapý oluþturmak istiyoruz. Artýk Üniversite öðrencilerimiz mezun olduklarýnda ciddi bir uyum sorunu yaþýyor. Bunun sebebi sadece eðitime yani teorik bilgiye aðýrlýk vermeleridir. Pratik konusunda oldukça deneyimsizler. Yetersiz ve ilgisiz staj sebebi ile iþ öðrenmeden mezun oluyorlar. Ayrýca iþ deneyimleri, bilgileri, pratikleri olmadýðýndan stajyer konumunda iþe baþlýyorlar. Tabi maaþ talep ederek. Ýþ konusunda öðrencilerimizin herhangi bir deneyimi oluþmadýðýndan Ýþverenlerimiz de tecrübeli calýþan bulma konusunda sýkýntý yaþýyor ve iþ pratiði olmadýðýndan yeni mezun istemiyor. Böylelikle öðretimde yavaþlama olduðu gibi iþsizlik oranýnda da artma yaþanýyor. Ýþe iki taraf açýsýndan da sorun olan bu durumu ortadan kaldýrmak için Genç MÜSÝAD olarak hayata geçireceðimiz bir proje; 24 ÇokGeç! PROJENÝN FELSEFESÝ Projenin felsefesi, 24 Cok Geç adýyla kurulacak internet sitesine özellikle üniversite ögrencilerinin baþvurularý alýnacak, bu baþvurular deðerlendirilip uygun olanlar Genç MÜSÝAD üyesi iþyerlerine stajyer ögrencilerin yerleþtirilmesi saðlanacak ve üç aylýk yaz dönemi ve okul dönemi olarak iki þekilde gerçekleþtirilecek stajlar ile ögrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanmalarý saðlanacaktýr. Bizler biliyoruz ki; iþ, meslek çalýþýlarak öðrenilir. Böylece hem üniversiteyi bitirdiklerinde nitelikli bir sekilde hayata atýlacak olan gençler hem de kendi yetiþtirdikleri çalýþanlarý, stajyerleri, calýþtýrma imkaný olacak olan iþ verenler olacak. Ayrýca Genç MÜSÝAD daha geniþ çevrelerce tanýnýp, daha büyük bir aile olma imkaný saðlayacak. Ülke açýsýndan faydasý da özetle; nitelikli çalýþan ve hýzlý - kaliteli üretim ile ileriye taþýnacak bu konuyla ilgili tüm öðrenci kardeþlerimin adresine baþvuru yapmalarýný istiyorum." Ýskilip atýksu arýtma tesisi hizmette Ýlçe Kaymakamlýðý, Bayat Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen programda halk yürüyüþünü tamamlýyoruz. Sýra protokol konuþmalarýna geldi. Programda bir açýlýþ konuþmasý yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ''19 Mayýs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çýkmasýyla birlikte 4 BAYAT - KARATEPE KUÞÇAÇÝMEN YAYLASI-3 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gençliðe verilen bu bayramý sadece salonlarda kutlamanýn yeterli olmadýðýný belirterek, "Yeni Türkiye ile birlikte, yeni fikirlerle birlikte artýk þenliklerimizi, bayramlarýmýzý hep birlikte halkýmýzla coþkuyla kutlamamýz lazým. Bugün bunun en güzel örneðini Çorum'da veriyoruz. Bu bir ilk oldu" dedi. Ünlü, etkinlikle bir taraftan Gençlik Haftasýný kutlarken diðer taraftan gelecekte ilçenin Kuþçaçimen Yaylasý gibi, Karatepe gibi turizm deðerlerini tanýttýklarýný belirtti. Bayat'ýn yayla turizmiyle birlikte þaha kalkacaðýný ve turizmde merkez olacaðýný dile getiren Ünlü, "Kuþçaçimen yaylamýzý turizme kazandýrmak için 5 yýl önce çalýþma baþlattýk. Projeyi yazarak Orman Bakanlýðýmýzdan geçirdik. Ödenek ayrýldý, þuanda görmüþ olduðunuz iþ sadece yapýlacak olan kýsmýn yüzde 30'luk kýsmý. Geride yüzde 70'lik kýsmý var. Bu proje tamamen tamamlandýðýnda burada yürüyüþ yollarý, seyir teraslarý, bungalov evleri, çocuk parký, mescid, otoparký ve kýr gazinosu tamamlanmýþ olan Orta Anadolu'nun en büyük mesire alaný ve konaklama alaný olacaktýr. Temeli atýldý. Bayat'ta Orta Anadolu'ya hâkim olan bir yaylanýn olduðu Ankara'nýn, Çankýrý'nýn ve Çorum'un burada yayla þenliklerini yapabilecekleri, günübirlik mesire alanlarýný yapabilecekleri, hayatlarýný geçirebilecekleri böyle bir alanýn olduðunun özellikle bilinmesini istiyorum. Kuþçaçimen Yaylasýnýn, Karatepe'nin tanýnmasýný istiyoruz. Bu Bayat'ýmýza, esnafýmýza ve halkýmýza ciddi katký saðlayacaktýr. Bacasýz Fabrika dediðimiz Turizm mi inþallah yayla turizm mi olarak, inanç turizm mi olarak Bayat'ta yaygýnlaþtýracaðýz. Bunun da en güzel ayaklarýnda birisi Kuþçaçimen Yaylasý olacak. Sadece turizm denince akla deniz gelmemeli, iþte buda bir turizm etkinliðidir. Bakýn su oksijen, aðaçlar, doða ve þu yapý baþka nerede var? Orta Anadolu'da sadece Bayat'ta var. Ýþte Kuþçaçimen Yaylamýzý hep birlikte tanýtacaðýz buna da burada bulunanlar þahitlik ediyoruz. Her yýl gençlik haftasýný kýsmet olursa burada kutlayacaðýz. Etkinlik olarak burada beraber olacaðýz. Bir olacaðýz, bize yakýþaný burada hep birlikte yapacaðýz" dedi. Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça ise, ''Kuþçaçimen ve Karatepe yaylarýndan sürekli bahsedilmesine raðmen geçtiðimiz günlerde ilk kez gezdiðini belirterek, "Geldiðim zaman þöyle dedim, dünyanýn 8. harikasý burada. Oksijen deposu burada. Bayat'ýn oksijen deposu burada. Vatandaþlarýmýzýn buradan faydalanmasý gerekiyor. Buradan faydalanýrken olabildiðince doðaya zarar vermeden, gerekirse zarar verenleri bir þekilde uyarmalýdýr. Hem öðrencilerimiz hem de vatandaþlarýmýz bu konuda hassasiyet göstermesi gereklidir" diye konuþtu. (iletiþim: ) * Etrafýnda aðaçlar, ortasýnda çimenler Oksijeni bol, suyu da içmeðe deðer Bir kez buraya gelene baðýmlýlýk eder O da eþe, dostta Karatepe'yi tavsiye eder Buyurun hep beraber gelin, herkese yeter Ýzcilerden tarih turu Çorum'da faaliyetlerine devam eden Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü Mayýs Müzeler Haftasý nedeniyle Çorum Müzesine gezi düzenledi. Kulüpten konu hakkýnda yapýlan açýklamada gençlerin müzede bulunan Hitit, Bizans ve Osmanlý Uygarlýðý ile ilgili eserleri yakýndan görme ve bilgi sahibi olma fýrsatý yakaladýklarý belirtildi. Müzeden oldukça etkilenen öðrenciler, burada yer alan giysiler, leblebi yapýmý, bakýrcýlara ve çaycýya ait olan mum heykellere hayran kaldýklarýný söylediler. Ýskilip Belediyesi Kazanlý mevkiinde çevre adýna güzel bir projeyi hayata geçirdi. 6 milyon 709 bin TL'ye mâl olan atýk su arýtma tesisi hizmete girdi. Ýller Bankasý tarafýndan ihalesi yapýlan ve Ekim 2013'te yapýmýna baþlanan atýksu arýtma tesisi tarým sektörünün su talebini de karþýlayabilecek kapasitede. Özellikle çevre açýsýndan son derece önemli bir yatýrým olan bu arýtma tesisi, þehircilik sorunu olan atýklarýn bertaraf edilmesi ve doðaya yeniden kazandýrýlmasýný saðlayacak. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Böyle bir tesisi Ýskilip'e kazandýrmanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Bu dev tesisin kentimize kazandýrýlmasýnda baþta Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere emeði geçen bütün herkese teþekkür ederim. Özellikle çevre için kýymetli bir yatýrým olan bu tesisimiz Ýskilip'imiz için gurur kaynaðýdýr. Hayýrlý olsun" dedi.

5 HABER 5 Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi Evi yanan vatandaþa AK Parti'den ziyaret AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Peker, AK Parti Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun, AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi ile birlikte Oðuzlar'ýn Cevizli köyünde gerçekleþen yangýnda evini kül olan vatandaþý ziyaret ettiler. AK Parti heyeti Cevizli köyünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tespit edilen yangýn sonucu evini kaybeden vatandaþtan son durum hakkýnda bilgi aldýlar. AK Parti Ýl basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamada "Alýnan bilgiler dahilinde devletimizin elinde bulunan tüm imkanlarýný seferber ederek vatandaþlarýmýzýn ve ailesinin maðdur olmamasý için gerekli kurum ve kuruluþlar ile irtibata geçtiler. Yapýlan görüþmeler sonucunda vatandaþýmýz sorununun çözüleceðini söyleyerek kendisine ve ailesine geçmiþ olsun dileklerini ilettiler" denildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu burada yaptýðý deðerlendirme de "Milletimizin sorunu derdi bizimdir. Biz onlarýn derdi ile dertlenir mutluluðu ile keyifleniriz. Onlarýn sayesinde geldiðimiz yerleri unutmadan durmadan çalýþýrýz. Bugün burada maðduriyet yaþayan bir ailemizin yanýndayýz. Onlara yardým etmek gerekli iþlemleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bu vatana, millete, bayraða sevdalýyýz. Bizim sevdamýz milletimizin sevdasý onlara hizmet götürmenin sevdasý. Bu sevda ile 13 yýldýr durmadan çalýþýyor milletimize hizmet götürüyoruz. Hiçbir doðal afette, kazada, yangýnda milletimizi vatandaþýmýzý yalnýz býrakmadýk býrakmayacaðýz. Her zaman yanlarýnda olacak onlarýn iktidarý olduðumuzu onlara göstereceðiz. Bizler kendimizi halka hizmet için adamýþ bir partinin neferiyiz. Yangýn sonucu evini kaybeden vatandaþýmýza sabýr ve metanet diliyorum. Gerekli her þey yapýlacaktýr ve inþallah maðduriyeti en kýsa sürede gidermeye çalýþacaðýz" þeklinde kaydetti. Çorum Müze Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) birlikte "Japonya'da Müzeler ve Deprem" konulu konferans gerçekleþtirdi. Çorum Müzesinde yapýlan konferansa konuþmacý olarak Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama katýl dý. Ýsao Nakayama konferansta müze koleksiyonlarýný tehdit eden en önemli faktörden birisi olan deprem ve depremin yarattýðý hasarlara karþý önleyici ve koruyucu tedbirler hakkýnda bilgiler verdi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünce uygun görülen ve Acil Eylem Planýnýn hazýrlanmasýnda katký saðlayacaðý düþünülen konferansa Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Çankýrý ve Kastamonu Müze Müdürlüklerinden uzman personel katýldý. Bahadýr YÜCEL Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Þekerbey'de kilit taþý sorunu Eskice köyü kadýn çiftçilerine eðitim Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan "Kadýn Çiftçi Eðitimi" iþbirliði protokolü kapsamýnda Çorum'da kadýn çiftçilerin eðitimleri devam ediyor. Kýrsal alanda yaþayan ve çiftçilikle uðraþan kadýnlarý tarýmsal konularda eðitmek, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, kiþi hak ve özgürlükleri gibi konularda bilgilendirmek, sosyal güvenlik konusunda farkýndalýk yaratmak, kurumlar arasý iþbirliðini Zehra ve Ayhan'ýn mutlu günü Gelyan Nargile Kafe sahibi Ayhan Dalbudak, hayatýný Zehra Ýpekli ile birleþtirdi. Nurettin ve Hüsniye Ýpekli'nin kýzý Zehra ile Aynur ve Bayram Dalbudak'ýn oðlu Ayhan'ýn düðün törenleri geçtiðimiz hafta sonu Kültür Balo Salonu'nda gerçekleþtirildi. Düðün törenine Ýpekli ve Dalbudak ailelerinin yakýnlarý ve genç çiftin arkadaþlarý katýldý. geliþtirmek amacýyla yapýlan eðitimlerin bu serfer ki duraðý Eskice Köyü oldu. Eðitime 38 kadýn çiftçi katýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ, Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ ve Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdür Vekili Arzu Özkader'inde katýldýðý eðitimde 'Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý' konularýnda kadýn çiftçilere bilgiler verildi. 5 gün süren eðitim sonrasýnda katýlýmcýlara katýlým belgesi verildi. Haber Servisi Çorum merkeze baðlý Þekerbey Köyü'nde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasý, köyde rahatsýzlýða neden oldu. Alevi ve Sünni yurttaþlarýn yýllardýr birlik, beraberlik, barýþ ve huzur içerisinde yaþadýðý Þekerbey Köyü'nde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasý özellikle köyde yaþayan Alevi yurttaþlarýn 'hizmette ayrýmcýlýk yapýlýyor' eleþtirilerine neden oldu. Þekerbey köylülerinin 'hizmette ayrýmcýlýk yapýlýyor' serzeniþine kulak veren CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, bir grup partiliyle birlikte Þekerbey köyünü ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundular. Burada köy sakinleri adýna CHP heyetine bilgi veren Kadir Taþkýran, yaklaþýk 40 hanenin yaþadýðý Þekerbey Köyü'nde Alevi ve Sünni insanlarýn yýllardýr barýþ ve huzur içerisinde birlikte yaþadýklarýna dikkati çekti. Köydeki barýþ ve huzur ortamýnýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasýyla derin bir yara aldýðýný ifade eden Kadir Taþkýran, köydeki bazý Yunus Emre Ortaokulu bahçesine yaklaþýk Bin 500 fidan dikildi. Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Tülay Coþkuner, Çorum Belediyesinin okullarýna destek vererek aðaçlandýrma çalýþmasýný yaptýklarýný ifade ederek, temiz çevre, temiz toplum sloganýyla böyle bir çalýþma yaptýklarýný ve okullarýnýn daha yeþil olmasý için çalýþmalarýnýn devam edeceðini dile getirdi. Tülay Coþkuner, emeði geçen herkese teþekkür etti. Kadir Taþkýran yollarýn kapý önlerine kadar kilit parke taþýyla döþenirken, Mezarlýk Yolu baþta olmak üzere bazý yollarýn ise kilit parke taþý döþenmeyerek adeta kaderine terk edildiðini savundu. Köyde yapýlan kilit parke taþý çalýþmasýnda açýk ayrýmcýlýk yapýldýðýný ileri süren Kadir Taþkýran, "Bizler Þekerbey köylüleri olarak hizmette yapýlan bu ayrýmcýlýða inat birlik ve beraberliðimizi muhafaza ederek, birlikte yaþamaya devam edeceðiz. Bizler sadece köyümüze yapýlan yatýrým ve hizmetlerin eþit ve adil bir þekilde daðýtýlmasýný istiyoruz. Baþka da bir þey istemiyoruz" þeklinde konuþtu. Köylerinde kilit parke taþýnda yapýlan bu ayrýmcýlýða bir an önce son verilerek, hizmetin eþit ve adil olarak getirilmesini isteyen Kadir Taþkýran, köy giriþinde bulunan kanalizasyon borusunun 2 yerden kýrýldýðýný, buradan akan kanalizasyon sularýnýn çevrede ciddi saðlýk sorunu ve kötü kokuya yol açtýðýný da ifade ederek, bu sorunlarýnýn da ivedilikle giderilmesini istedi. CHP heyeti ise Þekerbey köyünde yapýlan hizmet ayrýmcýlýðýnýn Çorum'a ve Türkiye'ye yakýþmadýðýný ifade ederek, CHP olarak tek isteklerinin devlet imkanlarýyla yapýlan hizmetlerin ayrýmsýz ve eþit bir þekilde götürülmesi olduðunu ifade ettiler. Sorunun takipçisi olacaklarýný özellikle vurgulayan CHP heyeti, "Þekerbey Köyü'nde saðlanan barýþ ve huzur ortamýný bizzat devlet yatýrýmlarý eliyle bozmaya kimsenin hakký yoktur" ifadesini kullandýlar. Fidanlar toprakla buluþtu Nisan'da 725 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Nisan ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %42,7 oranýnda artarak 119 bin 317 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 23 bin 197 konut satýþý ile en yüksek paya (%19,4) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 14 bin 001 konut satýþý (%11,7) ile Ankara, 7 bin 669 konut satýþý (%6,4) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 15 konut ile Hakkari, 19 konut ile Ardahan, 48 konut ile Muþ ve Bayburt oldu. Çorum'da ise nisan ayýnda 725 konut satýldý. Haber Servisi

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor

Kan baðýþlarý ihtiyacý karþýlamýyor Yüzme havuzunda klor gazý zehirlenmesi Buharaevler Mahallesi'ndeki Buhara Kültür Merkezi'ne yüzme eðitimi için giden 6-12 yaþ grubu çocuklar, havuza girmeye hazýrlandýklarý esnada rahatsýzlandý. 5 TE 08

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý

Ýskilip'te Neler Oluyor Özel Ýdare yatýrýma 60 milyon lira ayýrdý Mehmet Koçak son yolculuðuna uðurlandý SAYFA TE Mustafa Eker þehrin büyümesinin önüne set koyan bir grup olduðunu söyledi. Çorum'un büyümesine engel olanlar kim? Ýl Genel Meclisi Baþkaný Mustafa Eker,

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur

Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý. Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Enderun Teravihi Huzur Camiinde baþladý Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan bu yýl dördüncü kez uygulamaya konulan Enderun Teravihi ve Cumhur Müezzinliði uygulamasý ilk olarak Huzur Caminden baþladý. 5 TE Makineciler

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý

Kanser hastasý eþi öldü 5 Çocuðu ve 45 Bin TL Ev kredi borcu kendisine kaldý Ýzgi ve Akýncý Ailelerinin Mutlu Günü Çorumun tanýnmýþ eþraflarýndan Fatma ve Osman Ýzgi'nin oðullarý Arif ile Nazan ve Hasan Akýncý'nýn kýzlarý Dilek evlendiler. 01 HAZÝRAN 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti.

Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Ahmet Dede son yolculuðuna uðurlandý Ahmet Doðan Bir süredir hastane de tedavi gören Ahmet Doðan (90) Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde Cuma günü vefat etti. Fazlý, Yunus, Mahir ve Yakup

Detaylı

Çorum'da seracýlýk geliþiyor

Çorum'da seracýlýk geliþiyor Belediye'den su kesintisi uyarýsý! Çorum Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði ekipleri besleyici içme suyu þebekesinde yapýlacak olan bakým ve onarým çalýþmasý sebebiyle

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

AK Parti Çorum da Masa Krizi'

AK Parti Çorum da Masa Krizi' SÝZE ÖZEL RAMAZAN SAYFASI 9 DA Hitit'i tercih edenlerin yüzde 36'sý Çorumlu SAYFA 2 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ AK Parti Çorum da Masa Krizi' Geçtiðimiz Pazar akþamý Anvatar otelde gerçekleþen AKParti

Detaylı

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE

40 KURUÞ. Hobi Bahçelerinde SAYFA 3 TE "Çorum, yemeðini satarak turizmden gelir kazanabilir" Metro Kültür Yayýn Yönetmeni ve Editörü Mutfak Araþtýrmacýsý Ayþe Nilhan Araþ, Çorum'a 6-7 yýl önce geldiðini belirterek, burada umduðundan ve duyduðunun

Detaylı