Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi"

Transkript

1 BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI 26 MAYIS 2015 SALI 40 KURUÞ "20 milyon insaný açlýða mahkum ediyorlar" 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve parti yönetim kurulu üyeleri Boðazkale Ýlçesi'ni ziyaret etti. SAYFA 9 DA Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi Nisan'da 725 konut satýldý Yeni Emniyet Müdürü Murat Kolcu göreve baþladý Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn merkeze alýnmasýnýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürlüðüne atanan Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Kolcu yeni görevine dün baþladý. SAYFA 2 DE Çorum Müze Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) birlikte "Japonya'da Müzeler ve Deprem" konulu konferans gerçekleþtirdi. Çorum Müzesinde yapýlan konferansa konuþmacý olarak Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama katýldý. SAYFA 5 TE Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Nisan ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %42,7 oranýnda artarak 119 bin 317 oldu. SAYFA 6 DA Evi yanan vatandaþa AK Parti'den ziyaret AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu... SAYFA 5 TE Gençler Üstad'ý anlattý Büyük düþünür, fikir ve aksiyon adamý, þair Üstad Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) doðumunun 111. yýlýnda Çorum Belediyesi tarafýndan çeþitli etkinliklerle anýlýyor. SAYFA 7 DE Duran Atak'ýn Annesi vefat etti Ýþ bankasýndan emekli Beþiktaþspor Çorum Derneði yönetim kurulu üyesi ve reklamcý Duran Atak'ýn Annesi Aysel Atak ( 85) tedavi gördüðü Eðitim ve Araþtýrma hastanesinde yaþamýný yitirdi. Dün yaþamýný yitiren Aysel Atak2ýn cenazesi bugün öðle namazýna müteakip cenaze namazýnýn ardýncan Ortaköy yolu üzerinde bulunan Elköyde topraða verilecek. "Aile Hekimlerinin sigorta primlerinin yarýsý Devlet tarafýndan ödenecek" SAYFA 4 TE Zorlu ve Boyar ailelerinin mutlu günü Zorlu Oto Dizayn Genel Müdürü Dinçer Zorlu ile Banu Boyar düzenlenen nikah töreniyle evlendiler. Gülistan-Elvan Zorlu çiftinin oðlu Dinçer Zorlu ile Derya-Özcan Boyar çiftinin kýzý Banu evlilik kararý alarak hayatlarýný birleþtirdi. SAYFA 11 DE ANALÝZ AKP il Baþkaný Bekiroðlu nereye koþuyor! Nadir YÜCEL Rumi Bekiroðlu ve Erhan Akar'ýn Gazetemize geldiði tarih 4 Mart 2015 idi. Gelme nedenleri parti ilan reklam bedellerini ödemek içindi. En son bu görüþmemizde Rumi Bekiroðlu'na þu konuþmayý yaptýðýma Erhan Akar ile birlikte Fatih Yaðlý ve Mustafa Boyraz da þahit olmuþlardý. Demiþtim ki: ' Sayýn Baþkan geçmiþteki mesleki ortaðýnýz hakkýnda þucu bucu v.s. konuþmalarýnýz yanlýþtýr. Ekmek yediniz su içtiniz. Diðer konularda da sizin daha hassas olmanýz gerekir. Burasý Ankara, Ýstanbul deðil. Partiniz ile vatandaþlar ve basýn arasýna duvar örmeyiniz. Partinizin geçmiþ il ve ilçe baþkanlarýna bakýnýz Mehmet Karadað, Faruk Özkader en son Ahmet Ceylan bugün neredeler? Bir gün sizde bu makamda olmayacaksýnýz. Ýnsanlara þucu bucu cicikci bicikci yafta yakýþtýrmalarý yanlýþtýr. Kaldý ki bu insanlar ile düne kadar sen de kanka idin. Biz, kimin ne zaman yanlýþ yaptýðýný düþünmüþsek, dürüstçe dile getirmiþ ve eleþtirmiþizdir. Çýkar ve pazarlýk konumuz asla olmamýþtýr. Bunu da bilenler bilir. Mehmet Karadað kadar siyasi tahammülün yoksa, hatta Muzaffer Külcü kadar siyasi tahammülün yoksa 'siyasi ömrünün' uzun olmayacaðýndan kuþkun olmasýn. Sahsen ben sizin deðil, Yakup Alar'ýn partinize daha faydalý olabileceði inancýný taþýdýysam bu sizin fýtratýnýz ve ani çýkýþlarýnýzdan dolayýdýr. Ýl baþkanlýðý seçimleri öncesinde Ahmet Ceylan, Rumi Bekiroðlu için ' Pimi çekilmiþ boba gibi' mümkün deðil, baþkan olamaz demiþti! Bir Çok AKP li de Bekiroðlu'nun Fýtratý, ani çýkýþlý konuþmalarýndan dolayý Baþkanlýðýnýn uzun sürmeyeceði kanýsýnda ve iddiasýnda idi. Bu düþüncede olanlarýn sayýsý da oldukça fazla idi.( Bugünkü teþkilatta bu görüþü hala savunanlarýn sayýsý da oldukça fazladýr) Rumi Bekiroðlunu AKP il baþkanlýðýna taþýyan en önemli kriter ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ile Bekiroðlu nun geçmiþteki ' Siyasi Husumeti' idi. Bu durumundan dolayý Külcü ile siyasi husumeti olan bir baþka isim yani Milletvekili Murat Yýldýrým, Rumi Bekiroðlu'nun il baþkaný olmasýný bu yüzden istemiþti. Murat Yýldýrým'ýn ayný düþünce doðrultusunda bulunan ve Külcü ile o dönem çekiþmeli olan Ahmet Ceylan ve Cahit Baðcý yý da ikna etmesi zor olmamýþtý. Yakup Alar'ý ise Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye yakýn isim olarak görmüþlerdi! Rumi Bekiroðlu nun belediye meclis üyesi iken ve sonrasýnda ki konuþmalarý da ortadadýr. Belediye baþkanlýðý seçimlerinde Belediye baþkaný Muzaffer Külcü'ye kendisi ve çevresinin oy vermeyeceðine dair konuþan yine Rumi Bekiroðlu idi. Bizim yazýmýz ile belediye baþkaný Muzaffer Külcü'nün o dönemlerde yargýlanmasý adýna devam eden süreçte yazýlanlarý yetersiz bulan da yine Rumi Bekiroðlu idi! ( Tüm konularýn þahitleri hayattadýr) Hatta bir seferinde demiþti ki ' Memlekette Benim söylediklerimi yazacak yürekli gazeteci yok' Ben bu söylemine sinirlenerek,'demeç verdin de yayýnlayan gazete olmadýysa gel ver demecini ben yayýnlayým sadece hakaretini yayýnlayamam' demiþtim. Rumi Bekiroðlu o dönemde Muzaffer Külcü için yaptýðý iltifatlarýn benzerini bugün Ahmet Ceylan için yapmaktadýr! Çünkü seçimlerin sonucuna göre yeni dönemin bugünden en kuvvetli AKP il baþkan adayý Ahmet Ceylan dýr. Milletvekilliði temayülü adýna Arif Ersoy ve Fatih Maden tercihli görüþ belirten Rumi Bekiroðlu'nun Genel Merkeze sunduðu raporun da farklý olmadýðýndan kuþkusu olmayanlar vardýr! Yani Rumi Bekiroðlu Ahmet Ceylan'ýn Milletvekillilik adaylýðý için Genel Merkeze doyurucu ve olumlu görüþ belirtmemiþtir! Adaylarýn belirlendiði saatlerde ise, kimlerin aday olduðunu anlamak adýna AKP Genel Merkezle yapýlan görüþmelerde Ahmet Ceylan'ýn 3. Sýrada olduðu bilgisinin doðruluðunu test etmeyen Rumi Bekiroðlu, Ahmet Ceylan'ý arayarak tebrik etmiþti! Oysa o dakikalarda Genel Merkezde 3. Sýraya Ýlksen haným yazýlýyordu. Madem sen cevval bir baþkan olacaktýn. Ýsimler açýklandýðýnda gerekirse randevu alýp gitseydin. Ve deseydin ki,' Efendim tarafýnzdan belirlenen 4 isimden ilk üçü Kontenjan adayý yani Genel merkez olarak siz belirlediniz. En azýndan 4. Sýra adayýmýz Çorum merkezin adayýdýr. En fazla seçmen de Çorum merkezde bulunuyor. Üstelik bu adayýmýz ayný zamanda esnafdýr. Biz vatandaþlarýmýza bu durumu izah etmekte zorlanýrýz.' Hatta 4 ve 3. Sýra yer deðiþtirilmesi adýna giriþimde bulunsaydýn! ' Masa baþý baþkanlýðýný herkes yapar. Daire müdürlerine telefon ile ulaþan baþkanlýðý herkes yapar. Miting günü yaþanan kriz sonrasý Emniyet müdürüne fatura kesmek ve göndermek sizin için kolay olabilir! Asýl olmasý gereken miting öncesi alýnmasý gereken tüm tedbirler v.s.yi masaya yatýrarak vatandaþlarýnýzý düþünmeniz gerekirdi. Çorumspor kayyuma kaldýðýnda da Kayyumda görev alýrsam þunu bunu yapacaðým söylemlerinizin icraatý da dönem cýlýz çýkmýþtý! Ýddialara göre Partiniz içerisinde Sürdürdüðünüz kýrýcý uslubunuz dan dolayý Ýl baþkanlýðýnýzýn siyasi ömrünün uzun olmayacaðý kamuoyunda konuþulmaktadýr. Kendinize ve partinize faydalý olmak adýna bu yazýdan istifade edip etmemeniz ise sizin kararýnýz olacaktýr. Partinizde Kapalý kapýlar ardýnda yaftalamalarýnýz ve konuþmalarýnýzdan da bir gün piþmanlýk duyabilirsiniz! Lütfen unutmayýn. 'Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Yargý sürecinde ayný saflardaydýk!' O zaman ne 17, ne de 25 aralýk vardý. Ben sadece 13 Yýldýr deðil, bu mesleðe baþladýðým günden beri ayný çizgideyim. Tarih içerisinde maðdur ve mazlumlarýn yeri deðiþebilir. Ancak bizim çizgimiz, 'Maðdur ve mazlumlarýn yanýnda, Haksýz ve Zalimlerin karþýsýnda olma Þiarýmýzdýr' Ve asla deðiþmeyecektir. 'Maðrurlanmayýn Prensim, Padiþahým, ' Sizlerden de büyük Allah var.' SAYFA 2 DE Cola Turka'dan Leblebili Çorum tanýtýmý "Her zaman halkýmýzla omuz omuza olacaðýz" SAYFA 10 DA

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA 03:16 05:08 12:44 16:39 20:08 21: Sultan II. Bâyezid Hân'ýn vefâtý (1512) - Ziyâd Ebuz-Ziya'nýn vefâtý (1994) Bahar Rüzgârlarýnýn sonu Ýnsanlarý, hor, hakîr ve aþaðý görmen, senin için tedâvîsi mümkün olmayan büyük bir hastalýktýr. Ebû Bekr el-betâihî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri ANLAT BANA, NEDÝR AÞK? Yeni Emniyet Müdürü Murat Kolcu göreve baþladý Ýlk günbatýmýnýn hemen ardýndan söylediklerimiz, bir yüzyýl sonra da geçerli olabilirdi ve biz, güneþe boðulmuþ bir ilkyaz sabahýnýn ilk saatlerinde, en çalýþkan çiftçilerle yarýþarak, zamaný deðirmenlerimize çuvallar dolusu taþýyabilirdik. Bunlarý düþleyemiyorsak eðer, Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'nýn merkeze alýnmasýnýn ardýndan Ýl Emniyet Müdürlüðüne atanan Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Murat Kolcu yeni görevine dün baþladý. Murat Kolcu Ýl Emniyet Müdürlüðü binasýna geliþinde birim amirleri tarafýndan karþýlandý.daha sonra makamýna geçen Kolcu, "Ýnþallah layýkýyla görevimi yerine getireceðim.sayýn Valimizi ziyaret ederek göreve baþlayacaðýmý bildirim. Bizden önceki arkadaþlarýmýz nasýl görevlerini yaptýysa bende görevimi yapacaðým. Çorumu benimseyeceðim bende artýk Çorumluyum" dedi. Yýlmaz MERT Murat Kolcu anlat bana, nedir aþk? Ýlk mektuplarýmýzla birlikte okumayý sökerdik ve ellerimizin tutkusu uðruna en yakýcý özlemleri göze alabilirdik. Sonra geleceði müjdelenmiþ yokülkelerin tapýnaklarýnda beklemek yerine, þimdi ele geçirilmiþ bir gecenin saatlerinde eritebilirdik. Yapamamýþsak bunlarý eðer, anlat bana, nedir aþk? Sabahýn ilk dalgalarý bizi kumsalda bulmayabilirdi ve biz, günah çýkartmak için mavi sýðýnaklarýmýzý yeðlerdik. Köpüklü haritalarda yerimizi arayanlar, bir an sonra haritalarýný yitirirler, sonradan, çok sonradan söylencelerimizle yetinmek zorunda kalýrlardý. olmamýþsa söylencelerimiz eðer, anlat bana, nedir aþk? Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,6106 2,6114 EUR 2,8662 2,8682 STERLiN 4,0420 4,0443 2,1481 2, JPY YENi Ahmet CEMAL HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Çorum ÝHH "Özgür Kudüs Ýçin Yürüyecek" Ýsrail'in, Mavi Marmara gemisine düzenlediði saldýrýnýn 5. yýlýnda Ýstanbul'da "Özgür Kudüs Yürüyüþü" gerçekleþtirilecek. ÝHH tarafýndan 31 Mayýs 2015 saat 17.00'da Fatih Camii'nden Mavi Marmara þehitlerinin kabirlerinin yer aldýðý Edirnekapý Þehitliði'ne "Özgür Kudüs Yürüyüþü" düzenlenecek. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, Çorum ÝHH olarak her sene olduðu gibi bu senede Ýstanbul'da ÝHH'nýn düzenlediði Özgür Kudüs Yürüyüþüne katýlacaklarýný belirterek, "Özgür Kudüs Yürüyüþüne katýlacak olan gönüllülerimiz için otobüsler hazýrladýk. Cumartesi akþam gidilecek Pazar akþamý dönülmüþ olacaktýr. Öðrencilerden ücret almayacaðýz. Diðer katýlýmcýlarýmýz küçük bir miktar ödeyerek gelebilecektir. Katýlmak isteyenler bizimle temasa geçebilir. Ýrt: Otobüsler 30 Mayýs akþamý Çorum ÝHH Ofisi önünden saat 21.00'da hareket edecek. Ýstanbul'a indikten sonra ikindiden sonra beþte yapýlacak olan yürüyüþ saatine kadar serbest gezi olacak. Yürüyüþ öncesi Fatih Camii önünde toplanacaðýz ve programa katýlacaðýz. Her 31 Mayýs Günü düzenlediðimiz ve düzenlemeye devam edeceðimiz yürüyüþümüze tüm kardeþlerimiz davetlidir. Özürlük Filosu organizatörleri ve katýlýmcýlarýnýn ortak mesajýnýn da dünya kamuoyuna duyurulacaðý yürüyüþe Mavi Marmara þehitlerinin aileleri ve yakýnlarý, ulusal ve uluslararasý sivil toplum ve insan haklarý örgütlerinin temsilcileri, kanaat önderleri, sanatçýlar, gazeteciler, yerli ve yabancý aktivistler, Filistinli yetimler ve aileleri ile Filistin dostlarý katýlacak" dedi. Cola Turka'dan Leblebili Çorum tanýtýmý Cola Turka "memleketim" temasýný sahiplenerek Türkiye'nin çeþitli illerine yönelik özel bir çalýþmaya imza attý. Proje kapsamýnda ilk etapta 16 il belirlenmiþti. Bu sene bu illere Balýkesir, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Hatay, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Ordu, Samsun, Tokat, Van ve Yozgat'ýn da bulunduðu 16 il daha eklendi. ÇORUM'DA LEBLEBÝ SEMBOLÜ 2.5 litrelik Cola Turka'larla verilecek olan memleket temalý bardaklarýn üzerinde ve tüm ambalajlarda o þehrin kültürü, önemli tarihi yerleri, yemeklerine dair deðerlerden oluþan meþhur sembol ve bilgiler yer alacak. Çorum'a özel tasarlanan bardaklarda leblebi sembolü bulunacak. Diðer semboller Çanakkale'de Truva Atý, Yozgat'ta testi kebabý, Ordu'da fýndýk, Samsun'da 19 Mayýs Atatürk heykeli, Tokat'ta yaprak, Van'da göl, Deniz'de horoz, Edirne'de Kýrkpýnar güreþi, Erzurum'da Üç kümbetler, Hatay'da künefe, Kocaeli'de piþmaniye, Balýkesir'de Ayvalýk tostu, Malatya'da kayýsý, Manisa'da mesir macunu, Mardin'de þehir silueti olarak seçildi. Cola Turka'nýn 2003 yýlýnda pazara girdiðini hatýrlatan Yýldýz Holding Ýçecek Grubu Pazarlama Direktörü Ceyda Selahi geçtiðimiz 12 yýllýk süre zarfýnda Cola Turka'nýn kendi tüketici kitlesini oluþturduðunu söyledi. Selahi sözlerini þöyle sürdürdü: "Memlekete özel, memleket gibi güzel" kampanyasýný büyük bir keyifle hazýrladýk. Memleket konsepti, piyasaya girdiði ilk günden beri Türkiye'ye has özelliklerin güzelliðini hatýrlatan marka olarak bize çok uygundu. Cola Turka olarak tüketicilerimizin görüþlerine çok önem veriyoruz. Kendimizi tüketicilerimize göre geliþtirmek amacýyla hem markamýza hem de ürünlerimize yönelik düzenli araþtýrmalar gerçekleþtiriyoruz. Aldýðýmýz bu geri dönüþler ile stratejilerimizi þekillendiriyoruz. Araþtýrmalarýmýzda öne çýkan en deðerli sonuçlardan biri ise tat testlerinde tüketicilerimizden tam not alýyor olmamýz. Bizim için en önemli nokta bu pazarda akýlcý rekabet yaratarak pazarýn büyümesine katkýda bulunmak." YÝTÝK Çorum Nüfus müdürlüðünden almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Mehmet oðlu 1977 doðumlu Selami Baþ HÜKÜMSÜZDÜR. Satýlýk Faal Lokanta Sektör deðiþikliði nedeni ile - Aile salonu dahil olmak üzere 70 kiþilik kapasiteli - Parasý alýnmamýþ 30 Kadar Düðün yemeði rezervasyonlu - Paket ve daimi müþteri potansiyeli iyi olan - Kira bedeli oldukça uygun olan Lokantamýz Sektör deðiþikliði nedeni ile satýlacaktýr. Ýlgilenenlerin; no lu telefonu aramalarý rica olunur. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yýl: 11 Sayý: MAYIS SALI 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3

4 "Aile Hekimlerinin sigorta primlerinin yarýsý Devlet tarafýndan ödenecek" Hacý Nuri Lafcý Saðlýk Sen Çorum Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý Aile Hekimlerinin zorunlu mali sorumluluk sigorta primleri ile ilgili yaptýðý açýklamada Aile Hekimleri'nin zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesine iliþkin kararýn Resmi Gazete'de yayýmlandýðýný kaydetti yýlýnda Resmi Gazete'de yayýnlanan bir teblið ile kamu kurum ve kuruluþlarýndaki doktorlarýn zorunlu mali sorumluluk sigorta primlerinin yarýsý kurum tarafýndan ödenirken, Aile Hekimlerinin bu kapsamýn dýþýnda býrakýlmasý üzerine Saðlýk-Sen tarafýndan dava açýldýðýný belirten Lafcý, "Dava sonucu Danýþtay 15. Dairesi, aile hekimlerinin de kamudaki diðer hekimler gibi primlerinin yarýsýnýn devletçe karþýlanmasý gerektiði gerekçesiyle söz konusu tebliðin 3. maddesinin 3. fýkrasýnda yer alan 'sözleþmeli aile hekimlerinin sigorta primlerinin tamamý' ibaresinin iptaline karar vermiþti. Karar sonrasýnda 2015 yýlý itibariyle primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi saðlanmýþtý. Hazine Müsteþarlýðý tarafýndan hazýrlanan Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasýnda Kurum Katkýsýna Ýliþkin Usul ve Esaslara Dair Teblið (2010/1)'de Deðiþiklik Yapýlmasýna Ýliþkin Teblið, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Týbbi Kötü Uygulamaya Ýliþkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý primine yapýlacak kurum katkýsýnýn kapsamýna sözleþmeli aile hekimleri de dahil edildi. Geri ödemeler ilgili kurum tarafýndan en geç 30 gün içinde yapýlacak. Tebliðe göre, ayrýca 21 Temmuz 2010'dan bu yana sigorta primlerinin tamamýný kendileri ödeyen sözleþmeli aile hekimlerine, prim ödeme makbuzunun bir örneði ile son olarak görev yaptýklarý ilin halk saðlýðý müdürlüðüne 6 ay içinde baþvurmalarý halinde, sigorta prim tutarýnýn yarýsý döner sermaye bütçesinden ödenecek" dedi. Yargý yoluna gerek kalmadan konunun çözüme kavuþmasýný memnuniyetle karþýladýklarýný belirten Lafcý, "Saðlýk Sen olarak konuyu en baþýndan beri takip ettik. Aile hekimlerinin de kamu hizmeti sunduðunu ve diðer hekimler gibi sigorta primlerinin yarýsýnýn devlet tarafýndan ödenmesi gerektiðini her zaman ifade ettik. Kararýn aile hekimlerine hayýrlý olmasýný diliyoruz" ifadelerini kullandý. HABER Ýstihdam için 24 çok geç Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, yeni projeler için kollarý sývadý. Sürekli staj projesi baþlatacaklarýný açýklayan Týðlý, "Ýstihdam için '24 çok geç', yüksek öðrenim ne zaman baþlýyorsa MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj imkaný saðlayacaðýz" dedi. Türkiye'nin 2023 yýlý ihracat hedefinde MÜSÝAD'ýn önemli bir misyon üstlendiðini belirten Alper Týðlý, Genç MÜSÝAD olarak genç istihdama yönelik çalýþmalar yürüttüklerini anlattý. Türkiye'deki genç iþsizlik oranýna dikkat çeken Genç MÜ- SÝAD Baþkaný Alper Týðlý, "Genç iþsizliðin çözümüne yönelik sürekli staj projesini hayata geçirmeyi planlýyoruz. Üniversite öðrencilerinin zorunlu staj dönemleri oluyor. Fakat stajlarýn süresi bir veya iki ay oluyor. Bu süreler yeterli deðil" dedi. -GENÇLER TECRÜBESÝZ- "Ýstihdam için 24 çok geç" projesini hayata geçirmeyi planladýklarýný ifade eden Alper Týðlý, Çorum'da da uygulanacak olan projenin detaylarýný anlattý: "Ýstihdam için "24 çok geç " diyoruz ve yükseköðrenim hayatý ne zaman baþlýyorsa onun ilk ayýndan itibaren gençleri MÜSÝAD üyesi þirketlerde staj yaptýrarak iþ hayatýna erkenden adým atmalarýný saðlayacaðýz" Ýstihdamda en büyük sorunun gençlerin tecrübesizliði olduðunun altýný çizen Týðlý, "Bugün birçok þirket personel ihtiyacý duyuyor. Fakat yeterli tecrübeye sahip gençler olmadýðý için bu þirketlere yerleþemiyorlar" diye Alper Týðlý konuþtu. YANLIÞ YÖNLENDÝRME "Ýþsizlik yoktur keþfedilmemiþ insan vardýr" diyen Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, gençlerde büyük bir potansiyel olduðunu fakat eðitim döneminde yanlýþ yönlendirildiklerini söyledi. Týðlý, açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Artýk üniversite öðrencilerimizin dolu dolu bilgi birikimli staj dönemi geçirmelerini istiyoruz istihdama katký saðlayacak ülke ekonomisinde geleceðin iþ adamlarý olarak ön plana çýkacak öðrenci kardeþlerimizi þimdiden 2023 vizyonu çerçevesinde büyük baþarýlara imza atmasý için büyük bir alt yapý oluþturmak istiyoruz. Artýk Üniversite öðrencilerimiz mezun olduklarýnda ciddi bir uyum sorunu yaþýyor. Bunun sebebi sadece eðitime yani teorik bilgiye aðýrlýk vermeleridir. Pratik konusunda oldukça deneyimsizler. Yetersiz ve ilgisiz staj sebebi ile iþ öðrenmeden mezun oluyorlar. Ayrýca iþ deneyimleri, bilgileri, pratikleri olmadýðýndan stajyer konumunda iþe baþlýyorlar. Tabi maaþ talep ederek. Ýþ konusunda öðrencilerimizin herhangi bir deneyimi oluþmadýðýndan Ýþverenlerimiz de tecrübeli calýþan bulma konusunda sýkýntý yaþýyor ve iþ pratiði olmadýðýndan yeni mezun istemiyor. Böylelikle öðretimde yavaþlama olduðu gibi iþsizlik oranýnda da artma yaþanýyor. Ýþe iki taraf açýsýndan da sorun olan bu durumu ortadan kaldýrmak için Genç MÜSÝAD olarak hayata geçireceðimiz bir proje; 24 ÇokGeç! PROJENÝN FELSEFESÝ Projenin felsefesi, 24 Cok Geç adýyla kurulacak internet sitesine özellikle üniversite ögrencilerinin baþvurularý alýnacak, bu baþvurular deðerlendirilip uygun olanlar Genç MÜSÝAD üyesi iþyerlerine stajyer ögrencilerin yerleþtirilmesi saðlanacak ve üç aylýk yaz dönemi ve okul dönemi olarak iki þekilde gerçekleþtirilecek stajlar ile ögrencilerin teorik bilgilerini pratikte kullanmalarý saðlanacaktýr. Bizler biliyoruz ki; iþ, meslek çalýþýlarak öðrenilir. Böylece hem üniversiteyi bitirdiklerinde nitelikli bir sekilde hayata atýlacak olan gençler hem de kendi yetiþtirdikleri çalýþanlarý, stajyerleri, calýþtýrma imkaný olacak olan iþ verenler olacak. Ayrýca Genç MÜSÝAD daha geniþ çevrelerce tanýnýp, daha büyük bir aile olma imkaný saðlayacak. Ülke açýsýndan faydasý da özetle; nitelikli çalýþan ve hýzlý - kaliteli üretim ile ileriye taþýnacak bu konuyla ilgili tüm öðrenci kardeþlerimin adresine baþvuru yapmalarýný istiyorum." Ýskilip atýksu arýtma tesisi hizmette Ýlçe Kaymakamlýðý, Bayat Belediyesi ve Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen programda halk yürüyüþünü tamamlýyoruz. Sýra protokol konuþmalarýna geldi. Programda bir açýlýþ konuþmasý yapan Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, ''19 Mayýs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çýkmasýyla birlikte 4 BAYAT - KARATEPE KUÞÇAÇÝMEN YAYLASI-3 Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný gençliðe verilen bu bayramý sadece salonlarda kutlamanýn yeterli olmadýðýný belirterek, "Yeni Türkiye ile birlikte, yeni fikirlerle birlikte artýk þenliklerimizi, bayramlarýmýzý hep birlikte halkýmýzla coþkuyla kutlamamýz lazým. Bugün bunun en güzel örneðini Çorum'da veriyoruz. Bu bir ilk oldu" dedi. Ünlü, etkinlikle bir taraftan Gençlik Haftasýný kutlarken diðer taraftan gelecekte ilçenin Kuþçaçimen Yaylasý gibi, Karatepe gibi turizm deðerlerini tanýttýklarýný belirtti. Bayat'ýn yayla turizmiyle birlikte þaha kalkacaðýný ve turizmde merkez olacaðýný dile getiren Ünlü, "Kuþçaçimen yaylamýzý turizme kazandýrmak için 5 yýl önce çalýþma baþlattýk. Projeyi yazarak Orman Bakanlýðýmýzdan geçirdik. Ödenek ayrýldý, þuanda görmüþ olduðunuz iþ sadece yapýlacak olan kýsmýn yüzde 30'luk kýsmý. Geride yüzde 70'lik kýsmý var. Bu proje tamamen tamamlandýðýnda burada yürüyüþ yollarý, seyir teraslarý, bungalov evleri, çocuk parký, mescid, otoparký ve kýr gazinosu tamamlanmýþ olan Orta Anadolu'nun en büyük mesire alaný ve konaklama alaný olacaktýr. Temeli atýldý. Bayat'ta Orta Anadolu'ya hâkim olan bir yaylanýn olduðu Ankara'nýn, Çankýrý'nýn ve Çorum'un burada yayla þenliklerini yapabilecekleri, günübirlik mesire alanlarýný yapabilecekleri, hayatlarýný geçirebilecekleri böyle bir alanýn olduðunun özellikle bilinmesini istiyorum. Kuþçaçimen Yaylasýnýn, Karatepe'nin tanýnmasýný istiyoruz. Bu Bayat'ýmýza, esnafýmýza ve halkýmýza ciddi katký saðlayacaktýr. Bacasýz Fabrika dediðimiz Turizm mi inþallah yayla turizm mi olarak, inanç turizm mi olarak Bayat'ta yaygýnlaþtýracaðýz. Bunun da en güzel ayaklarýnda birisi Kuþçaçimen Yaylasý olacak. Sadece turizm denince akla deniz gelmemeli, iþte buda bir turizm etkinliðidir. Bakýn su oksijen, aðaçlar, doða ve þu yapý baþka nerede var? Orta Anadolu'da sadece Bayat'ta var. Ýþte Kuþçaçimen Yaylamýzý hep birlikte tanýtacaðýz buna da burada bulunanlar þahitlik ediyoruz. Her yýl gençlik haftasýný kýsmet olursa burada kutlayacaðýz. Etkinlik olarak burada beraber olacaðýz. Bir olacaðýz, bize yakýþaný burada hep birlikte yapacaðýz" dedi. Ýlçe Kaymakamý Ýdris Akça ise, ''Kuþçaçimen ve Karatepe yaylarýndan sürekli bahsedilmesine raðmen geçtiðimiz günlerde ilk kez gezdiðini belirterek, "Geldiðim zaman þöyle dedim, dünyanýn 8. harikasý burada. Oksijen deposu burada. Bayat'ýn oksijen deposu burada. Vatandaþlarýmýzýn buradan faydalanmasý gerekiyor. Buradan faydalanýrken olabildiðince doðaya zarar vermeden, gerekirse zarar verenleri bir þekilde uyarmalýdýr. Hem öðrencilerimiz hem de vatandaþlarýmýz bu konuda hassasiyet göstermesi gereklidir" diye konuþtu. (iletiþim: ) * Etrafýnda aðaçlar, ortasýnda çimenler Oksijeni bol, suyu da içmeðe deðer Bir kez buraya gelene baðýmlýlýk eder O da eþe, dostta Karatepe'yi tavsiye eder Buyurun hep beraber gelin, herkese yeter Ýzcilerden tarih turu Çorum'da faaliyetlerine devam eden Atlas Gençlik ve Ýzcilik Spor Kulübü Mayýs Müzeler Haftasý nedeniyle Çorum Müzesine gezi düzenledi. Kulüpten konu hakkýnda yapýlan açýklamada gençlerin müzede bulunan Hitit, Bizans ve Osmanlý Uygarlýðý ile ilgili eserleri yakýndan görme ve bilgi sahibi olma fýrsatý yakaladýklarý belirtildi. Müzeden oldukça etkilenen öðrenciler, burada yer alan giysiler, leblebi yapýmý, bakýrcýlara ve çaycýya ait olan mum heykellere hayran kaldýklarýný söylediler. Ýskilip Belediyesi Kazanlý mevkiinde çevre adýna güzel bir projeyi hayata geçirdi. 6 milyon 709 bin TL'ye mâl olan atýk su arýtma tesisi hizmete girdi. Ýller Bankasý tarafýndan ihalesi yapýlan ve Ekim 2013'te yapýmýna baþlanan atýksu arýtma tesisi tarým sektörünün su talebini de karþýlayabilecek kapasitede. Özellikle çevre açýsýndan son derece önemli bir yatýrým olan bu arýtma tesisi, þehircilik sorunu olan atýklarýn bertaraf edilmesi ve doðaya yeniden kazandýrýlmasýný saðlayacak. Konu hakkýnda bir açýklama yapan Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma, "Böyle bir tesisi Ýskilip'e kazandýrmanýn haklý gururunu yaþýyoruz. Bu dev tesisin kentimize kazandýrýlmasýnda baþta Çorum Milletvekillerimiz olmak üzere emeði geçen bütün herkese teþekkür ederim. Özellikle çevre için kýymetli bir yatýrým olan bu tesisimiz Ýskilip'imiz için gurur kaynaðýdýr. Hayýrlý olsun" dedi.

5 HABER 5 Japon bilim adamýndan Müzede deprem eðitimi Evi yanan vatandaþa AK Parti'den ziyaret AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, AK Parti Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Yýlmaz Peker, AK Parti Oðuzlar Ýlçe Baþkaný Alaaddin Coþkun, AK Parti Ýl Genel Meclis Üyesi Arif Çamiçi ile birlikte Oðuzlar'ýn Cevizli köyünde gerçekleþen yangýnda evini kül olan vatandaþý ziyaret ettiler. AK Parti heyeti Cevizli köyünde elektrik kontaðýndan çýktýðý tespit edilen yangýn sonucu evini kaybeden vatandaþtan son durum hakkýnda bilgi aldýlar. AK Parti Ýl basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamada "Alýnan bilgiler dahilinde devletimizin elinde bulunan tüm imkanlarýný seferber ederek vatandaþlarýmýzýn ve ailesinin maðdur olmamasý için gerekli kurum ve kuruluþlar ile irtibata geçtiler. Yapýlan görüþmeler sonucunda vatandaþýmýz sorununun çözüleceðini söyleyerek kendisine ve ailesine geçmiþ olsun dileklerini ilettiler" denildi. AK Parti Ýl Baþkaný Av.Rumi Bekiroðlu burada yaptýðý deðerlendirme de "Milletimizin sorunu derdi bizimdir. Biz onlarýn derdi ile dertlenir mutluluðu ile keyifleniriz. Onlarýn sayesinde geldiðimiz yerleri unutmadan durmadan çalýþýrýz. Bugün burada maðduriyet yaþayan bir ailemizin yanýndayýz. Onlara yardým etmek gerekli iþlemleri yapmak bizim boynumuzun borcudur. Biz bu vatana, millete, bayraða sevdalýyýz. Bizim sevdamýz milletimizin sevdasý onlara hizmet götürmenin sevdasý. Bu sevda ile 13 yýldýr durmadan çalýþýyor milletimize hizmet götürüyoruz. Hiçbir doðal afette, kazada, yangýnda milletimizi vatandaþýmýzý yalnýz býrakmadýk býrakmayacaðýz. Her zaman yanlarýnda olacak onlarýn iktidarý olduðumuzu onlara göstereceðiz. Bizler kendimizi halka hizmet için adamýþ bir partinin neferiyiz. Yangýn sonucu evini kaybeden vatandaþýmýza sabýr ve metanet diliyorum. Gerekli her þey yapýlacaktýr ve inþallah maðduriyeti en kýsa sürede gidermeye çalýþacaðýz" þeklinde kaydetti. Çorum Müze Müdürlüðü ve Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý (JICA) birlikte "Japonya'da Müzeler ve Deprem" konulu konferans gerçekleþtirdi. Çorum Müzesinde yapýlan konferansa konuþmacý olarak Müze Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama katýl dý. Ýsao Nakayama konferansta müze koleksiyonlarýný tehdit eden en önemli faktörden birisi olan deprem ve depremin yarattýðý hasarlara karþý önleyici ve koruyucu tedbirler hakkýnda bilgiler verdi. Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Kültür Varlýklarý ve Müzeler Genel Müdürlüðünce uygun görülen ve Acil Eylem Planýnýn hazýrlanmasýnda katký saðlayacaðý düþünülen konferansa Yozgat, Amasya, Samsun, Tokat, Çankýrý ve Kastamonu Müze Müdürlüklerinden uzman personel katýldý. Bahadýr YÜCEL Uzmaný Prof. Ýsao Nakayama

6 HABER 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step Þekerbey'de kilit taþý sorunu Eskice köyü kadýn çiftçilerine eðitim Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ve Ziraat Odalarý Birliði arasýnda imzalanan "Kadýn Çiftçi Eðitimi" iþbirliði protokolü kapsamýnda Çorum'da kadýn çiftçilerin eðitimleri devam ediyor. Kýrsal alanda yaþayan ve çiftçilikle uðraþan kadýnlarý tarýmsal konularda eðitmek, toplumsal cinsiyet eþitliði, kadýna yönelik þiddet, kiþi hak ve özgürlükleri gibi konularda bilgilendirmek, sosyal güvenlik konusunda farkýndalýk yaratmak, kurumlar arasý iþbirliðini Zehra ve Ayhan'ýn mutlu günü Gelyan Nargile Kafe sahibi Ayhan Dalbudak, hayatýný Zehra Ýpekli ile birleþtirdi. Nurettin ve Hüsniye Ýpekli'nin kýzý Zehra ile Aynur ve Bayram Dalbudak'ýn oðlu Ayhan'ýn düðün törenleri geçtiðimiz hafta sonu Kültür Balo Salonu'nda gerçekleþtirildi. Düðün törenine Ýpekli ve Dalbudak ailelerinin yakýnlarý ve genç çiftin arkadaþlarý katýldý. geliþtirmek amacýyla yapýlan eðitimlerin bu serfer ki duraðý Eskice Köyü oldu. Eðitime 38 kadýn çiftçi katýldý. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Elfaz Ermiþ, Ýl Müdür Yardýmcýsý Yusuf Þahinbaþ ve Koordinasyon ve Tarýmsal Veriler Þube Müdür Vekili Arzu Özkader'inde katýldýðý eðitimde 'Kooperatifçilik, Giriþimcilik-Liderlik, Ýklim Deðiþikliði, Toplumda Cinsiyet Eþitliði, Türkiye' de Kadýn Erkek Eþitliði Alanýnda Mevcut Durum, Yasal Geliþmeler- Ulusal Geliþmeler- Kurumsal Yapýlanmalar, Kadýna Yönelik Þiddet, Kiþi Hak ve Özgürlükleri, Sosyal Güvenlik, Alo Gýda 174, Gýda Hazýrlanýrken ve Satýn Alýrken Dikkat Edilecek Hususlar, Toprak Analizi, Mikrokredi, Üreme Saðlýðý ve Güvenli Annelik, Dengeli Beslenme, Tarým Sigortasý, Ahýrlarda Hijyen ve Saðým Teknikleri, Bayat Ekmek Ýsrafýnýn Önemi, TKDK' dan Bayanlara Pozitif Ayrýmcýlýk, Süt ve Süt Ürünleri, Brucella ve Þap Hastalýðý' konularýnda kadýn çiftçilere bilgiler verildi. 5 gün süren eðitim sonrasýnda katýlýmcýlara katýlým belgesi verildi. Haber Servisi Çorum merkeze baðlý Þekerbey Köyü'nde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasý, köyde rahatsýzlýða neden oldu. Alevi ve Sünni yurttaþlarýn yýllardýr birlik, beraberlik, barýþ ve huzur içerisinde yaþadýðý Þekerbey Köyü'nde Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasý özellikle köyde yaþayan Alevi yurttaþlarýn 'hizmette ayrýmcýlýk yapýlýyor' eleþtirilerine neden oldu. Þekerbey köylülerinin 'hizmette ayrýmcýlýk yapýlýyor' serzeniþine kulak veren CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, CHP Merkez Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, bir grup partiliyle birlikte Þekerbey köyünü ziyaret ederek bir dizi incelemede bulundular. Burada köy sakinleri adýna CHP heyetine bilgi veren Kadir Taþkýran, yaklaþýk 40 hanenin yaþadýðý Þekerbey Köyü'nde Alevi ve Sünni insanlarýn yýllardýr barýþ ve huzur içerisinde birlikte yaþadýklarýna dikkati çekti. Köydeki barýþ ve huzur ortamýnýn Çorum Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan yapýlan kilit parke taþý çalýþmasýyla derin bir yara aldýðýný ifade eden Kadir Taþkýran, köydeki bazý Yunus Emre Ortaokulu bahçesine yaklaþýk Bin 500 fidan dikildi. Yunus Emre Ortaokulu Müdürü Tülay Coþkuner, Çorum Belediyesinin okullarýna destek vererek aðaçlandýrma çalýþmasýný yaptýklarýný ifade ederek, temiz çevre, temiz toplum sloganýyla böyle bir çalýþma yaptýklarýný ve okullarýnýn daha yeþil olmasý için çalýþmalarýnýn devam edeceðini dile getirdi. Tülay Coþkuner, emeði geçen herkese teþekkür etti. Kadir Taþkýran yollarýn kapý önlerine kadar kilit parke taþýyla döþenirken, Mezarlýk Yolu baþta olmak üzere bazý yollarýn ise kilit parke taþý döþenmeyerek adeta kaderine terk edildiðini savundu. Köyde yapýlan kilit parke taþý çalýþmasýnda açýk ayrýmcýlýk yapýldýðýný ileri süren Kadir Taþkýran, "Bizler Þekerbey köylüleri olarak hizmette yapýlan bu ayrýmcýlýða inat birlik ve beraberliðimizi muhafaza ederek, birlikte yaþamaya devam edeceðiz. Bizler sadece köyümüze yapýlan yatýrým ve hizmetlerin eþit ve adil bir þekilde daðýtýlmasýný istiyoruz. Baþka da bir þey istemiyoruz" þeklinde konuþtu. Köylerinde kilit parke taþýnda yapýlan bu ayrýmcýlýða bir an önce son verilerek, hizmetin eþit ve adil olarak getirilmesini isteyen Kadir Taþkýran, köy giriþinde bulunan kanalizasyon borusunun 2 yerden kýrýldýðýný, buradan akan kanalizasyon sularýnýn çevrede ciddi saðlýk sorunu ve kötü kokuya yol açtýðýný da ifade ederek, bu sorunlarýnýn da ivedilikle giderilmesini istedi. CHP heyeti ise Þekerbey köyünde yapýlan hizmet ayrýmcýlýðýnýn Çorum'a ve Türkiye'ye yakýþmadýðýný ifade ederek, CHP olarak tek isteklerinin devlet imkanlarýyla yapýlan hizmetlerin ayrýmsýz ve eþit bir þekilde götürülmesi olduðunu ifade ettiler. Sorunun takipçisi olacaklarýný özellikle vurgulayan CHP heyeti, "Þekerbey Köyü'nde saðlanan barýþ ve huzur ortamýný bizzat devlet yatýrýmlarý eliyle bozmaya kimsenin hakký yoktur" ifadesini kullandýlar. Fidanlar toprakla buluþtu Nisan'da 725 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Nisan ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %42,7 oranýnda artarak 119 bin 317 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 23 bin 197 konut satýþý ile en yüksek paya (%19,4) sahip oldu. Satýþ sayýlarýna göre Ýstanbul'u, 14 bin 001 konut satýþý (%11,7) ile Ankara, 7 bin 669 konut satýþý (%6,4) ile Ýzmir izledi. Konut satýþ sayýsýnýn düþük olduðu iller sýrasýyla 15 konut ile Hakkari, 19 konut ile Ardahan, 48 konut ile Muþ ve Bayburt oldu. Çorum'da ise nisan ayýnda 725 konut satýldý. Haber Servisi

7 HABER 7 TEÞEKKÜR Geçirdiðim rahatsýzlýk sonucu gerek hastalýðýmýn teþhisi adýna gerekse baþarýlý bir tedavi ile iyileþmeme vesile olan ve yakýn ilgilerini esirgemeyen Eðitim Araþtýrma Hastanesi Gastroloji Uzmaný Rahmi Irmak Dr. Hocama Teþekkür eder, baþarýlarýnýn devamý dilerim. Eski Sporculardan Adil Tümer Büyük düþünür, fikir ve aksiyon adamý, þair Üstad Necip Fazýl Kýsakürek (NFK) doðumunun 111. yýlýnda Çorum Belediyesi tarafýndan çeþitli etkinliklerle anýlýyor. Çorum Belediyesi ve Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün düzenlediði "Doðumunun 111. Yýlýnda Üstadýn Ýzinde 5 Eser 5 Yazar" etkinliði kapsamýnda, NFK okuma grubunun üyeleri tarafýndan hem Özejder Sosyal Bilimler Lisesi hem de Buhara Kültür Merkezi'nde ayný saatte panel düzenlendi. Buhara Kültür Merkezi'ndeki panele Milli Eðitim Bakan Yardýmcýsý Orhan Erdem, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile birlikte çok sayýda öðrenci katýldý. Panelin açýlýþ konuþmasýný yapan Milli Eðitim BakanYardýmcýsý Orhan Erdem, Necip Fazýl'ýn kendini gençlere adayan bir düþünce ve eylem adamý olduðunu belirterek, "Özellikle 1934'te Arvasi hazretleriyle tanýþmasýndan sonra, mücadelesine baþlamýþtýr.bu Gençler Üstad'ý anlattý Orhan Erdem projemiz gençlerimizin Necip Fazýl'ý anlamalarý yönünde önemli bir kapý açacak. Belediye Baþkanýmýzý bu konularda hassasiyet taþýyor. Bu hassasiyetinden, milli duruþundan dolayý çok teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Tarým eski Bakaný Sami Güçlü'nün danýþmanlýðýnda Bolu, Kocaeli, Ankara, Aksaray ve Çorum Necip Fazýl Kýsakürek Okuma Grubu öðrencilerinin verdiði panelde Üstad'ýn çocukluk yýllarý, aile yapýsý, hayatý, gençlik tasavvuru ve basýnda yer aldýðý haberlerle ilgili sunum yapýldý. Lise ve üniversite öðrencileri tarafýndan yapýlan sunumda, üstadýn þiirlerine de yer verildi. Panelin ardýndan üstadýn fotoðraflarýnýn bulunduðu resim sergisinin açýlýþý yapýldý. Buhara Kültür Merkezi'ndeki panel ile ayný saatte ikinci bir panelde Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlendi. AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Tarým eski Bakaný Sami Güçlü, AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Araþtýrmacý-Yazar Mehmet Çetin ile çok sayýda öðrencinin katýldýðý panelde Üstad Necip Fazýl, her yönüyle öðrencilere anlatýldý. Ýlksen Ceritoðlu'dan fabrika ziyaretleri "Sungurlu'ya ve Çorum'a layýk olmak için çalýþacaðým" AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarýný ara vermeden sürdürüyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sungurlu ilçesine baðlý Sarýkaya, Çamoluk, Büyükpolatlý ve Çiçeklikeller ve köylerinde düzenlenen yaðmur ve þükür dualarý ile þenliklere katýlan kadýn milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu'na ilgi gösterdi.ak Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ýsmail Yaðbat, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve partililerinde eþlik ettiði ziyaretlerde büyük bir sevgi gösterisi ile karþýlaþan Ceritoðlu, vatandaþlarla bir araya gelerek hem sohbet etti. 7 Haziran seçimleri için partisine destek isteyen Ceritoðlu, özellikle kadýnlarýn gösterdiði ilgi karþýsýnda memnun kaldý. AK Parti ile birlikte Türkiye'de güven ve istikrar ortamýnýn hakim olduðunu dile getiren Ceritoðlu, Türkiye'yi ve Çorum'u AK Parti ile aydýnlýk yarýnlara taþýyacaklarýný kaydetti.sungurlu'nun 2002 yýlýndan bugüne kadar hep AK Parti'ye sahip çýktýðýný ve destek verdiðini dile getiren Ceritoðlu, AK Parti iktidarýnda Çorumlu çiftçilere saðlanan destekler ve yapýlan hizmetler hakkýnda bilgi verdi. AK Parti'nin seçim beyannamesinde bulunan bazý projeler hakkýnda da açýklama da bulunan Ceritoðlu, "322 milyon TL'lilik Tarýmsal Ýsleme ve Bilgi Sistemi Projesi (TARBÝL) ile rekolte, kuraklýk tahmini ve iklim deðiþikliðini izleme imkaný olacak. Kýrsal kesimde yýllardan beri süregelen içme suyu ve yol sorunlarýnýn ortadan kaldýrýlmasýný amaçlayan KÖYDES, projesine baþlangýcýndan bugüne kadar toplamda 9.6 milyar TL ödenek tahsis edildi. Önümüzdeki dönemde kýrsal kalkýnma perspektifiyle proje geliþtirilerek uygulanmaya devam edilecektir" dedi. Sungurlulularýn AK Parti'ye verdiði destekten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ceritoðlu, "Sadece Sungurlu'da deðil AK Parti'ye gittiðimiz her yerde büyük bir teveccüh var. Ziyaret ettiðimiz köylerde, görüþtüðümüz vatandaþlarýmýzdan çok güzel tepkiler alýyoruz. Bizde milletimize, Sungurlumuza, Çorum'a layýk olmak için, gece-gündüz demeden çalýþmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda fabrikalara ziyaretlerde bulundu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Ayhan Boyraz ve partililerle Çorum'daki çeþitli fabrikalarý ziyaret eden AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, ziyaret ettiði sanayi kuruluþlarýnda hem çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý, hem de fabrika çalýþanlarýyla bir araya gelerek sohbet etti. AK Parti Çorum milletvekili adayý Ýlksen Ceritoðlu, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte sanayicilere yönelik çýkardýðý teþvikler ve yaptýðý yasal düzenlemelerle iþ dünyasýnýn önünü açtýðýný söyledi. AK Parti ile ekonomideki büyümenin her geçen yýl arttýðýný dile getiren Ceritoðlu, "Bu istikrar ortamýndan sanayicilerimiz memnun. Siyasi istikrar ekonomik istikrarý da beraberinde getirdi. Krizlerin yaþandýðý dönemleri unutmadýk. Onun yükünü hepimiz çektik. Bugün geldiðimiz nokta ortada. AK Parti demek aþ demek, iþ demektir. Yapýlan yatýrýmlarla birlikte Çorum üreten, ürettiðini dünyaya pazarlayan bir dünya markasý olma yolunda ilerliyor. Ýhracatýmýz son 12 yýlda 10 kat artarak 26 milyon dolardan milyon dolara ulaþtý. Farklý düzeylerdeki yatýrýmcýlara verilen desteklerle Çorum dýþ ticaret hacminde büyük artýþ saðlandý. Pazardaki çeþitlilik hem üreticinin hem tüketicinin yüzünü güldürüyor " þeklinde kaydetti. Baþkan Külcü'ye anlamlý hediye Hattat ve Tuðra Sanatçýsý Ýsmet Keten, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye hem kendi isminin hem de babasýnýn isminin yer aldýðý tuðrayý hediye etti. "Ol Muzaffer Daima" yazýlý tuðrayý Baþkan Külcü'ye hediye eden Ýsmet Keten'e Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdürü Halit Güneþ de eþlik etti. Ziyarette konuþan Ýsmet Ketem, "Çorum Belediyesi kültürel faaliyetlere, sanata ve sanatçýya büyük destek veriyor. Bu nedenle Sayýn Baþkanýmýzý ziyaret edip, kendileri için özel olarak yaptýðým eserimi hediye edip, teþekkür etmek istedim" dedi. Kendi adýna çekilen tuðra için Ýsmet Keten'e teþekkür eden Baþkan Külcü, "Ýncelik ve nezaket ustalýk isteyen bir sanat hat ve tuðra çekimi. Kendisini tebrik ediyor, çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum" dedi. Külcü, önümüzdeki günlerde Çorumpark'ta inþa edilen sanat galerisinde hat ve tuðralarla ilgili bir sergi açacaklarýný da sözlerine ekledi.

8 YAÞAM 8 Güneþ kreminizi Bir gün temel kayseriyi cok merak edip kayseri ye gider. Kayseriye varýnca yüksek bir bina temelin dikkatini ceker ve bakmaya baslar. O sýrada uyanýk bir kayserili temelin yabancý oldugunu görür, yanina gelir ve sorar, Nereye bakiyorsun sen? Temel cevap verir ha su pinaya bakayrum. Kelime Avý Kayserilide derki o bina benim, kacýncý kata baktiysan o kadar para vereceksin bana der. temelde düsünür sonra 5. kata baktim der ve 5 milyon verir. kayserili parayi alýp hemen kaçar. Temelde kendi kendine; bi de bu kayserililere uyanik derler 13. kata baktim 5. kat parasi verdim enayiye... der. Günün Sudoku Bulmacasý Çocuðunuza sürmeyin! Yaz aylarýnýn gelmesiyle güneþe karþý dikkatli olunmasý gerektiðini söyleyen Uzm. Dr. Dilek Delican, güneþten korunma yollarýný anlattý... Güneþe çok fazla maruz kalan kiþilerde meydana gelebilecek rahatsýzlýklar hakkýnda bilgi veren Uzm. Dr. Delican cilt yaþlanmasý, kanser oluþumu, nemuslardan (ben) kanser oluþumu gibi belirtiler yaþandýðýný aktardý. Delican, Güneþte çok kalýnýrsa güneþ yanýðý oluþur. Deride çok fazla miktarda su toplayan kabarcýklar oluþabilir. En fazla güneþ çarpmasý olabilir. Bunun etkileri çok daha fazladýr. Bulantý, kusma gibi belirtiler yaþandýðýnda onun kesinlikle acil servise gitmesi gerekiyor. Derideki güneþ yanýklarýnda ileride kanser riski var ve ona çok dikkat etmek gerekiyor. Devamlý olarak güneþten korunmazsanýz erken yaþlanma olur. Özellikle kadýnlarda bu çok önemli bir konudur. Güneþin birçok yan etkisi var. Rutin olarak herkesin güneþ koruyucu kullanmasý þarttýr. Açýk tenli ve renkli gözlülerin ise güneþe çok dikkat etmesi gerekiyor, çünkü güneþin etkileri biriken etkilerdir. Þimdi olmaz ama yýllar sonra güneþ kabuklarý oluþur. Bu kabuklar kanserleþmeye baþladýðý zaman cildin tamir mekanizmalarý da yaþla beraber azalmaya baþlar. dedi. Çocuðunuza, çocuklar için üretilen güneþ kremini kullanýn Güneþten koruyucu krem ve yað konusunda da dikkatli seçim yapýlmasý gerektiðini ifade eden Dilek Delican, Güneþ koruyucuyu mutlaka dýþarý çýkmadan yarým saat önce sürmek gerekiyor. Eðer dýþarýda kalýyorsanýz, 50 faktörlü güneþ koruyucusunu 4 saatte bir tekrar edilmesi gerekiyor. Güneþ koruyucularýnýn bazýlarý suya dayanýklý, denize girildiði zaman akmýyor deseler de ben genelde tekrarlamayý öneriyorum. Bazýlarý yaðlý kývamdadýr; akne yapýsý bulunan kiþilerde, yaðlý cilde sahip olan kiþilerde sürüldüðü anda akne çýkarabilir. Örneðin onlarýn yaðsýz güneþ kremi kullanmasý gerekiyor. Çocuklarýn ise yan etkisi az ve çocuklar için üretilen kremlerden kullanýlmasý gerekiyor. Eriþkinlerin güneþ kremlerini çocuklara sürmememiz lazým. Bazý güneþ kremleri var, hem çocuk hem eriþkin kullanýlabilen, içindeki maddeleri ona göre yapýlmýþ, onlarý herkes kullanabilir. dedi. Saat ile arasý güneþe çýkmayýn Yaz aylarýnda özellikle çocuklarýn çok iyi korunmasý gerektiðinin altýný çizen Uzm. Dr. Delican, deniz kenarlarýnda yansýyan ýþýnlarýn artýþ gösterdiðini ve saat ile arasýnda güneþ altýnda çok fazla kalýnmamasý gerektiðini belirtti. Delican, O saatlerde mümkünse güneþe çýkýlmamasý ve denize girilmemesi gerekiyor. Daha çok den önce sabah, öðleden sonra da ten sonra denize girilmesi en uygundur. dedi. Giysiler güneþ kreminden daha önemli Yaz aylarýnda açýk renkli kýyafet seçiminin de çok önemli olduðunu ifade eden Delican, Giysiler, güneþ kreminden de önemli. Güneþe maruz kalýyorsanýz, açýk renkli giysiler giyilmesi çok önemlidir, çünkü açýk renkler güneþ ýþýnlarýný yansýtma özelliðine sahiptir. Ben hastalarýma þunu öneriyorum, krem de sürseniz mutlaka açýk renkli bir gömlek olsun ve dýþarýda güneþe maruz kaldýðýnda bu gömleðin üzerimizde kalmasý gerekiyor. Diðer taraftan güneþi yansýtabilecek açýk renk bir þapka ve gözleri koruyacak güneþ gözlüðü olmasý gerekiyor. diye konuþtu. Dizi 19:55 Sinema Filinta Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken Külliye nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný zamanda Padiþah a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden temizleme sözünü tutacaktýr.oyuncular : Onur Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla Aslanalp, Naz Elmas Yönetmen : Kudret Sabancý 21:45 Hýzlý ve Korkusuz Yanlýþ zamanda yanlýþ yerde bulunan Michael Woods, Güney Afrika'ya turist olarak seyahat eder ve indiði an araba kiralama dükkanýna gider. Arabasýný kiraladýktan sonra içine dahil olduðu iþ ise alabildiðine kirli ve gizemlidir. Kiralanan arabanýn içerisinden çýkan gizemli kadýn Rachel Shabangu, yakýn zamanda ülkenin en sansasyonel olaylarýndan birinin görgü þahididir. Bu olay, ülkedeki emniyet güçlerinin imza attýðý bir ahlak erozyonunu ortaya çýkarmýþ ve olayýn tek görgü tanýðý olan Rachel'ý da büyük bir tehlikeye atmýþtýr. 21:50 Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Dünkü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Deðiþim Sinema Jessica ve Ryan'ýn mutlu bir evlilikleri vardýr fakat Ryan'ýn kardeþi Roman belalý bir tiptir ve onlarýn huzurlarýný kaçýrmaktadýr. Ryan ve Roman ayný gün kaza geçirip komaya girerler. Ýki kardeþten ilk uyanan Roman olur ve aðabeyiyle ruhlarýnýn deðiþtiðini iddia eder. Jessica için her þey tam bir kaosa dönüþür.saat : 21:50-23:30 (100 dakika) Tür : Sinema (Dram, Gerilim) Oyuncular : Sarah Michelle Gellar, Lee Pace, Michael Landes, Tuva Novotny Yönetmen : Joel Bergvall, Simon Sandquist Ulvi Uraz Ulvi Uraz (d ö. 25 Mayýs 1974), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen. Kurduðu topluluklarda Türk tiyatrosunun birçok tanýnmýþ oyuncusu yetiþmiþtir. Ankara Devlet Konservatuvarý Tiyatro Bölümü' nü 1943'te bitirdi. Ayný yýl Tatbikat Sahnesi'n de Shakespeare' in Julius Caesar oyununda sahneye çýktý. 1948'de Ahmet Kutsi Tecer'in Köþebaþý oyunundaki Beybaba yorumuyla dikkati çekti. 1949'a deðin Tatbikat Sahnesi'nde, daha sonra da Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalýþýrken bir yandan da konservatuvar da ders verdi. 1953'te karýsý piyanist Selçuk Uraz'la birlikte devlet tarafýndan Fransa'ya gönderildi. Geri dönüþlerinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi olduklarý gerekçesiyle tutuklandýlar. Uraz serbest kaldýktan sonra, 1958'de Dormen Tiyatrosu'nda André Roussin'in Ninasýnda yeniden sahneye çýktý ve bu oyundaki yorumuyla Ýlhan Ýskender Armaðaný'ný kazandý. 1959'da Ýstanbul Þehir Tiyatrolarý'na geçti ve Muhsin Ertuðrul'un sahneye koyduðu Hamlet'te Polonius rolünü oynadý. Daha sonra Dost Oyuncular adýný verdiði kendi topluluðunu kurdu ve 1961'de Haldun Taner'den Günün Adamý ve Eugène Marin Labiche'ten Para Ýsteme Benden oyunlarýyla perdelerini açtý. Topluluk etkinliklerini daha sonra Ulvi Uraz Tiyatrosu adýyla sürdürdü. Uraz 1965'te, Haldun Taner'in Gözlerimi Kaparým Vazifemi Yaparým oyunundaki Vicdani rolüyle ikinci kez Ýlhan Ýskender Armaðaný'ný kazandý. KARÝDESLÝ MAKARNA Malzemeler 1 Paket Burgu Makarna 500 gr Ayýklanmýþ Karides 1 Su Bardaðý Domates Ezmesi 1 Taze Soðan 1 Dilim Limon 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 2 Çorba Kaþýðý Kaþar Rendesi 1 Çorba Kaþýðý Galeta Unu 2-3 Dal Kýyýlmýþ Maydanoz Tuz, Birkaç Karabiber Tanesi Yemeðin Tarifi Karabiber taneleri, 1 tutam tuz ve limonu 1 su bardaðý suda 1 0 dakika kaynatýp süzün. 1 bardak su ekleyip tekrar kaynatýn. Karidesleri ilave edip 2 dakika haþlayýn ve kevgirle haþlama suyundan alýn. Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. Hz. Mevlana Taze soðaný kýyýp 2 kaþýk yað kaþýk haþlama suyunda piþirin. Domates ve 1 tutam maydanoz ilave edip 5 dakika daha piþirin. Haþlama suyunu ekleyip 10 dakika sonra ateþten alýn. Karidesleri ilave edin.makarnayý diri kývamda haþlayýn. Süzüp peynir ve karidesli karýþýmý ilave edin. Yaðlanmýþ fýrýn kalýbýna döküp galeta unu serpin ve fýrýnda üzeri kýzarana kadar piþirin. 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 19:00 Ekip 19:50 Asla Pes Etme 2 21:50 Deðiþim 23:30 Hayatýn Rengi 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Bekçiler Kralý 22:35 Tv Filmi 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:40 Güllü 18:30 Ana Haber 20:00 Arthur 21:45 Hýzlý ve Korkusuz 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Oflu Hoca nýn Þifresi 22:15 Günce Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:50 Hava Durumu 19:55 Filinta 23:00 Yeþil Deniz 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:25 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 HABER 9 Çeltik üreticisinden su teþekkürü Obruk Barajý sonrasý Kýzýlýrmak su yataðýnýn çevresinde bulunan çeltik üreticiler su sorunun çözülmesinin ardýndan ekime baþladýlar. Laçin Ziraat Odasý Baþkaný Mecit Çakmak sorunun çözümünde katkýlarý olan ve ilçeyi ziyaret eden Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, AK Parti Laçin Ýlçe Baþkaný Mustafa Otlukseki, Ýl Genel Meclis Üyesi Ömer Çatalpelit'e teþekkür etti. Milletvekilleri Kuyumcu Köyü Muhtarý Mustafa Gökdere'nin sahibi olduðu bahçede sezonun ilk ürünü kirazýn tadýna baktýlar. T.C. ÇORUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU 2015/20 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Merkez Kýýnduzhan Mahallesi. Ýskilip Þosesi Mevkiinde bulunan 853 ada 1 parsel sayýlý ,00 m2 yüzölçümündeki tarla niteliðinde taþýnmaz olup il merkezine yaklaþýk 3 km uzaklýktadýr. Toprak bünyesi killi olup toprak yapýsý taþsýzdýr. Düz bir zemine sahiptir. Toprak üzeri dolgu malzemesi ile doldurulmuþtur. Toprak derinliði 50 cm civarýndadýr. Drenaj ve erozyon sorunu yoktur. Üzerinde kuyu mevcut deðildir. Taþýnmazýn kuzeyinde Ýskilip-Çorýým karayolu mevcuttur. Taþýnmaz üzerinde herhangi bir aðaç veya yapý mevcut deðildir. Adresi : Ýskilip Þosesi 3.km. Çorum. Yüzölçümü : ,00 m2 Ýmar Durumu : Ýmar planýnda belediye hizmet alaný olarak iþaretlidir ,00 m2'lik kýsmý yola terk edilecektir. Ayrýca taþýnmazýn ortasýndan m2'lik bir alanýndan Botaþ'a ait doðal gaz hattý geçmektedir. Bu hat üzerinde yapýlaþmaya izin verilmemektedir. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný :%18 Kaydýndaki Þerhler : 2942 Sayýlý Kamulaþtýrma Kanununun 7.maddesine göre belirtme beyaný vardýr. 1. Satýþ Günü : 02/07/2015 günü 10:30-10:35 arasý 2. Satýþ Günü : 25/08/2015 günü 10:30-10:35 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU - Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini. rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr: aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsildi mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/20 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 23/05/2015 Basýn: Resmi ilanlar de "Osmanlý hep Doðu'yu sömürenlerle savaþtý" Þevki Yýlmaz Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, dün Abdülhamit Han'ýn bileklerine kelepçe vuranlarýn, bugün de ayný senaryolarý tekrarlamaya çalýþtýklarýný söyledi. Rize eski Milletvekili Þevki Yýlmaz, Memur Sen Çorum Þubesi tarafýndan düzenlenen "Türkiye'nin Dünü, Bugünü ve Yarýný" konulu konferansa konuþmacý olarak katýldý.þevki Yýlmaz, tek suçlarýnýn bu vataný çok sevmek olduðunu belirtti. Cumhuriyetin kurulmasý ile birlikte birçok Anadolu kentinin isyanlar yüzünden devlet yardýmlarýndan ve yatýrýmlarýndan mahrum býrakýldýðýný kaydeden Yýlmaz, ihtilallerin sömürülen devletlerde yapýldýðýný söyledi. "Allah'ýn izniyle Türkiye'yi kimse yýkamaz ve parçalayamaz" diyen Yýlmaz, Menderes'in asýlma sebebinin son Osmanlý padiþahý olan Abdülhamit'in ailesini Fransa'dan Türkiye'ye getirmesi olduðunun altýný çizdi. "Osmanlý hiç bir zaman sömürgeci olmadý, eðer ki sömürgeci olsaydý, Doðu'ya giderdi" diyen Yýlmaz, "Osmanlý hep Doðu'yu sömürenlerle savaþtý. Halife tüm insanlýðý anasýdýr ve bu nedenle din, dil, ýrk ayýrmaksýzýn tüm mazlumlarýn imdadýna yetiþir. Batý, Amerika'yý Osmanlý korkusuyla keþfetti ve gidip yerleþti. Dün Abdülhamit Han'ýn bileklerine kelepçe vuranlar, bugün de ayný senaryolarý tekrarlamaya çalýþýyor. Osmanlý'nýn yokluðundan en büyük zararý, Müslümanlardan çok Hýristiyanlar görmüþtür. Eski Türkiye'de Türkiye liderlik konumuna gelmesin diye çok zulümler yaptýlar. Cumamýzý pazara, Ýslam hukukumuzu Ýsviçre'ye feda ettiler" dedi. CHP'nin Osmanlý'yý Batýya sürüp oralarda dilendirdiðinin altýný çizen Yýlmaz, "CHP Abdülhamit'in ailesini Fransa'da bulaþýkçýlýk yapmak zorunda býraktý. Onlar çok yalvardýlar, bari bizi Doðu memleketlerine gönderin diye, göndermediler. Çünkü Batý onlarýn kendine gönderilmesi istiyordu, Osmanlý ailelerinden rövanþ almak istiyordu. Ýþte Menderes'in asýlma sebeplerinden birisi de Osmanlý hanedanýna af çýkarmasýdýr. Menderes Osmanlý annelerini memlekete getirdi, 1972'de de Erbakan da Osmanlý hanedanýnýn erkeklerini memlekete getirdi. Allah'ýn izniyle Türkiye'yi kimse yýkamaz ve parçalayamaz. Türkiye'nin bugün geldiði durum asla tesadüf deðildir, Allah bu milleti hiç bir zaman sahipsiz býrakmadý. Devrimlerine isyan eden âlimleri, Müslümanlarý idam ettikleri gibi þehirleri de idam ettiler, Çorum dahil olmak üzere Anadolu'nun merkezindeki pek çok þehri, devlet yardým ve yatýrýmlarýndan men cezasý ile cezalandýrdýlar. Yüzlerce alimi hayvan taþýnan vagonlara doldurup, Ankara'ya götürerek orada idam ettiler" þeklinde kaydetti. Bu ülkede Menderes'in de, Erbakan'ýn da, Erdoðan'ýn da suçunun ayný olduðunu dile getiren Yýlmaz, "Hepsinin en büyük suçu, bu milleti, bu vataný sevmek ve güçlü bir Türkiye inþasý için adým atmalarýdýr. Menderes'in idam sebeplerinden birisi, Koç ailesinin karþýsýna Anadolu adamlarýný diktiði içindir. Menderes, bugünün D8'lerinin temeli olan D4'ü kurduðu için idam edildi, o Baðdat Paktý'na imza atan Ýçiþleri Bakaný da, Dýþiþleri Bakaný' da bu memlekette idam edildi. Liderlerinize öldükten sonra deðil, hayatta iken sahip çýkýn. Siz hiç Avrupa'da ihtilal duydunuz mu? Darbe duydunuz mu? Ýhtilallar sömürülen ülkelerde olur" ifadelerini kullandý. Devlet Tiyatro Salonu'nda yapýlan konferansa Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk, Ýl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Özüdoðru, Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatcý, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Ömer Sobacý, AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu ve çok sayýda davetli katýldý. Bahadýr YÜCEL "20 milyon insaný açlýða mahkum ediyorlar" 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), seçim çalýþmalarýna hýz kesmeden devam ediyor. Çalýþmalar kapsamýnda, MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve parti yönetim kurulu üyeleri Boðazkale Ýlçesi'ni ziyaret etti. MHP heyeti ilçede devlet politikalarýný halka anlattý. Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidara geldiðinde memurun, emeklinin, esnafýn ve vatandaþlarýn mevcut sorunlarýna yönelik çözüm üreteceklerini halkýn refahý ve ülkenin kalkýnmasý için ellerinden geleni yapacaklarýný kaydettiler. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre burada bir konuþma yapan MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, ülkenin içinde bulunduðu durumlarý deðerlendirerek ülke kaynaklarýnýn doðru kullanýlmasý ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde devletin etkisizleþtirilmesi sonucu ortaya çýkan haksýz rekabet önlenerek sorunlarýn çözümü noktasýnda büyük bir yol kat edilebileceðini vurguladý. Daha sonra 13 yýldýr AKP hükümetinin iktidarda olmasýna raðmen Çorum milletvekillerinin çalýþmamasýndan dolayý Çorum'un hak ettiði yatýrýmý alamadýðýný, seçim öncesinde halka vaatler verdiklerini ancak seçim sonrasýnda bu vaatleri gerçekleþtirmediklerinin altýný çizdi. Kayrýcý, "20 milyon insaný açlýða mahkum ediyorlar, sonrada yardým yaptýk diye onunla da övünüyorlar. Ýnsanýmýzý kalkýndýrsanýz da o yardýma muhtaç olmasa daha iyi deðil mi. Ýnsanýmýz dilenci mi ki siz yardým ediyorsunuz. Yardým almak tabiî ki bu milletin hakký. AKP Milletvekilleri övünüyorlar, babanýzýn tarlasýný mý satýp yardým yapýyorsunuz.kendi cebinizden mi yardým veriyorsunuz. Biz yardým yapýyoruz diye övünüyorsunuz" dedi. MHP Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý konuþmasýnda, Baþkanlýk Sistemine, hükümetin ekonomik anlamda ülkeyi zarara uðrattýðýna deðinerek, "2002 yýlýnda 218 milyar dolar iç dýþ borcumuz vardý. Bugün 486 milyar dolar iç dýþ borcumuz var. 80 milyar dolar da Çorum Sanayiciler ve Ýþadamlarý Derneði (ÇORUMSÝAD) Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansmaný Programý (TURSEFF) kapsamýnda "Yenilenebilir Enerji Yatýrýmlarý Ýçin Finansman Çözümleri" konulu bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Ticaret ve Sanayi Odasý Toplantý Salonun da gerçekleþtirilen tanýtýma Çorum Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Erkan Dalyan, TURSEFF Proje Sorumlusu Þükran Gökhan, Elektrik Mühendisi Mustafa Yaþar ve davetliler katýldý. Toplantýda TURSEFF Proje Sorumlusu Þükran Gökhan katýlýmcýlara "Yenilenebilir Enerji Yatýrýmlarý Ýçin Finansman Çözümleri" konulu sunumu yaptý. Yýlmaz MERT özelleþtirmeden kasaya para koydular. Ama kasamýz tam takýr, kuru bakýr haline geldi. O gün bizleri, iki kilo buðday satýyorsunuz bir litre mazot alamýyor çiftçimiz diyorlardý. Bu gün 6 kilo buðday satan çiftçi bir litre mazot alamaz hale geldi. Ülkemizde 2 milyon 8 yüz bin kiþi o günün þartlarýnda açým, acizim diye yardým alýyorlardý. Bu gün 20 milyonun üzerinde insanýmýz açým, acizim diyor yýlýnda beðenmedikleri hükümetten devraldýklarý Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kötü bir yönetimle bugünlere getirdiler. Biz bu ülkenin sorunlarýný da Çorum'un sorunlarýný da Boðazkale'nin sorunlarýný da iyi biliyoruz. Biz seçildikten sonra bir daha uðramayanlardan deðiliz. Bizi bir daha destekleyin ve bu hýrsýzlýklara dur diyelim. Bu ülke insanlarý gül gibi geçindirir. Yeter ki hýrsýzlar baþýmýzda olmasýn " þeklinde konuþtu. "Yenilenebilir Enerji Yatýrýmlarý Ýçin Finansman Çözümleri"ni anlattýlar

10 TSO'dan 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konferansý Gökben Bayramoðlu Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konulu bir eðitim programý organize edildi. Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Do. Dr. Gökben Bayramoðlu'nun konuþmacý olarak katýlacaðý toplantýda katýlýmcýlara aile þirketinden kurumsallaþmaya geçiþ süreci anlatýlacak. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ndan yapýlan açýklamaya göre 'Aile Þirketleri ve Aile Anayasasý' konulu eðitim toplantýsý, 27 Mayýs Çarþamba günü gerçekleþtirilecek. TSO Meclis toplantý salonunda gerçekleþtirilecek olan toplantý, saat 14.00'te baþlayacak. KOBÝ Baþkenti olan Çorum'da þirketleri kurumsallaþmaya teþvik etmek ve kurumsallaþma süreçlerini hýzlandýrmak amacýyla gerçekleþtirilecek olan toplantýda katýlýmcýlara; aile þirketlerinin avantaj ve dezavantajlarý, aile þirketlerinin hayat eðrileri, aile anayasasý, aile anayasasý usûlleri, aile meclisi ve aile konseyi ile kurumsallaþma konularýnda bilgiler verilecek. Açýklamada, þirketlerin özellikle üst düzey yöneticilerinin toplantýya katýlmalarýnýn önem arz ettiði vurgulandý. HABER ÇORUM MERKEZ ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ PANSÝYONU ONARIM ÝÞÝ ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Çorum Merkez Atatürk Anadolu Lisesi Pansiyonu Onarýný isi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. No: ÇORUM MERKEZ/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu yapýný iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : 1-Adet Onarým iþi. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Çorum Merkez Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 75 (YETMÝÞBEÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ KONEERANS SALONU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görev lileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. Basýn: Resmi ilanlar de Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: YAPIM ÝÞLERÝNDE ÝÞ DENEYÝMÝNDE DEÐERLENDÝRÝLECEK BENZER ÝÞLERE DAÝR TEBLÝÐÝNDE: YER ALAN B III GRUP ÝÞLER VEYA BU ÝÞ- LERLE ÝLGÝLÝ ONARIM VE TAMAMLAMA ÝÞLERÝ KABUL EDÝLECEKTÝR Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇORUM ÝL ÖZEL ÝDARESÝ EVRAK KAYIT BÜROSU MÝMAR SÝNAN MAH. ÝNÖNÜ CAD. NO: 167 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Teklifi sýnýr deðerin altýnda okluðu tespit edilen isteklilerin teklifleri. Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açýklama istenmeksizin reddedilecektir. Mebet ve Akdiþ ailelerinin mutlu günü Ortaköy Belediyesi logosunu yeniledi Ortaköy Belediyesi Ortaköy halkýný temsil eden bayraktaki logosunu deðiþtirdi. Konu ile ilgili açýklamada bulunan Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, "Daha evvelki Belediye Baþkanlýðýmýzý ve Ortaköy'ü temsil eden logomuz ilçemizle ilgisi olmayan Hati uygarlýðýna ait Hati güneþi temsilen vardý. Bu sembolün ilçemizi temsil etmediðini gördük. Bu durumu Belediye Meclisine sundum. Gerekçemiz meclisimizce haklý bulundu. Yeni logomuzu hazýrladýk. Logomuzun ortasýnda Þapinuva ören yerinde çýkan Hitit kralýnýn kraliçeye hediyesi olan lotus çiçekli broþu ve ilçemizde yetiþen, bu bölgede eþine rastlanmayan ince kabuklu beyaz üzüm, bölgede üretimi yapýlan haþhaþ, buðday ve organik balýmýzý temsil eden resim ve iþaretleri koyarak belediyemizin bayraðýný da bu þekilde deðiþtirerek ilçemizi daha iyi temsil etmesini saðladýk" dedi. Çorum Özel Hastanesi çalýþanlarýndan Ömer Mebet hayatýný Büþra Akdiþ ile birleþtirdi. Meslektaþýmýz Recep Mebet'in kardeþi, merhum Mustafa-Döndü Mebet çiftinin oðlu Ömer, Zeynep-Ayhan Akdiþ çiftinin kýzý Büþra ile dünya evine girdi. Önceki gün Afra Düðün Salonu'nda düzenlenen düðün törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý, Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve teþkilat yöneticileri, bazý daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Mebet ve Akdiþ aileleri ile çok sayýda davetli katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü kýyarken nikah þahitliklerini ise Salih Mebet ve Ahmet Kunduz yaptý. Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn üç çocuk tavsiyesini hatýrlatan Baþkan Külcü, genç çifti tebrik ederek mutluluklar diledi. Düðün törenine katýlan Milletvekilleri Salim Uslu ve Cahit Baðcý da hayatlarýný birleþtiren çifti kutladýlar. Yemek ikramýyla baþlayan düðün töreni, müzikli eðlencelerin ardýndan sona erdi. Defterdarlýk personeline hizmetiçi eðitim Ýl Defterdarlýðý tarafýndan merkez ve ilçe teþkilatýnda görevli vergi dairesi müdürlüðü personeli ile gelir müdürlüðü ve malmüdürlüðü personeli için hizmet içi eðitim semineri düzenledi. 9 gün süren ve Defterdarlýk toplantý salonunda yapýlan "mevzuatý geliþtirme ve kiþisel geliþim iletiþim halkla iliþkiler semineri" 22 Mayýs 2015 tarihinde tamamlandý. Eðitime katýlanlara katýlým belgelerini Defterdar Ali Sormaz verdi. Eðitim ile Defterdarlýk gelir teþkilatýnda görevli personelin mevzuattaki deðiþikliklerin takibi ile halkla iliþkiler ve iletiþim konusunda geliþtirerek mükelleflere daha iyi hizmet vermelerinin amaçlandýðý ifade edildi. Haber Servisi "Her zaman halkýmýzla omuz omuza olacaðýz" Dedesli Ova Türkmen Köyleri ile Merkezi Ankara'da bulunan Dedesli Ovasý Bizim Köyler Derneði tarafýndan 15.si düzenlenen Dedesli Türkmen Þenlikleri büyük bir coþkuyla gerçekleþtirildi. 10 bini aþkýn vatandaþýn katýldýðý belirtilen þenliklere Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Baþkaný Bekir Çetin, MHP Milletvekili Adaylarý Vahit Kayrýcý, Aybüke Topçubaþý Ekici, Ali Akcan, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner ve MHP yönetim kurulu üyeleri de katýldý. MHP basýn biriminden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre þenlikte örf, adet, birlik ve beraberliðin önemi vurgulanýrken MHP heyeti vatandaþlarla bir araya gelerek sohbet etti. MHP heyeti, 7 Haziran Genel Seçimleri öncesi halkýn desteðini beklediklerini ve 8 Haziran sabahýnda daha umutlu bir Türkiye için hep birlikte çalýþacaklarýný söylediler. Þenlikte bölgeye özgü oyunlar canlandýrýlýrken, MHP Milletvekili adaylarý halaya katýlarak vatandaþlarla birlikte halay çekti.milletvekili Adayý Vahit Kayrýcý ise bir deðerlendirme yaparak, "Halay bizim özümüz. Örf ve adetimizdir. Vatandaþlarýmýzla birlikte halay çekmek,onlarla birlikte sevinip, yeri gelince onlarla birlikte yas tutmak, beraber dualar etmek bizim için þereftir. Halkýmýzýn bizi bu denli sýcak karþýlamasý bizi çok mutlu etti. Birliðimiz, dirliðimiz bozulmasýn.allah bu milletin aðzýnýn tadýný bozmasýn. Bu milleti bölmek isteyenlere de fýrsat vermesin.biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak halkýmýzla her zaman el ele, omuz omuza olacaðýz" açýklamalarýnda bulundu.

11 2 AÐUS- 26 MAYIS 2015 SALI HABER 11 Oy ve Ötesi Çorum'da sandýk baþýnda duracak Zorlu ve Boyar ailelerinin mutlu günü Zorlu Oto Dizayn Genel Müdürü Dinçer Zorlu ile Banu Boyar düzenlenen nikah töreniyle evlendiler. Gülistan-Elvan Zorlu çiftinin oðlu Dinçer Zorlu ile Derya-Özcan Boyar çiftinin kýzý Banu evlilik kararý alarak hayatlarýný birleþtirdi. Çorum Belediyesi Nikah Sarayý'nda düzenlenen törene Zorlu ve Boyar Aileleri ile bazý davetliler katýldý. Genç çiftin nikahýný Belediye Evlendirme Memuru Erdem Sakýnmaz kýyarken, nikah þahitliklerini ise Barýþ Boyar ve Kubilay Kýyýlmak yaptý. Nikah töreni kokteylin ardýndan sona erdi. Çiftin düðün törenlerinin 25 Temmuz 2015 tarihinde Çorum'da gerçekleþeceði bildirildi. Tamamý gönüllü ve siyasi partilerden baðýmsýz gençlerden oluþan Oy ve Ötesi grubu, 7 Haziran'da yapýlacak milletvekili genel geçimlerinin þeffaf ve demokratik bir þekilde gerçekleþmesi için Çorum'da sandýk baþýnda duracak. Seçimlerin demokratik þartlar altýnda geçmesi için sivil denetim hedefiyle yola çýkan grubun Çorum Koordinatörü Can Emre Kakaç, 7 Haziran seçimleri için Çorum'da da çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirterek hedeflerinin bütün sandýklarda gönüllü bulundurmak ve bütün tutanaklara ulaþmak olduðunu açýkladý Oy ve Ötesi hareketinin gönüllülük esasýna dayandýðýný belirten Avukat Can Emre Kakaç Oy ve ötesinin 30 Mart yerel seçimlerinde iyi bir sýnav verdiðini belirterek, "Sandýk baþýndakilerin kullanacaðý inisiyatif ve tutanaklarda bilinçli veya bilinçsiz yapýlabilecek hatalardan kaynaklanan farklýlýklarýn boyutu seçim sonucuyla ilgili büyük þeyleri deðiþtiriyor mu? Her bir sandýkta tespit edilen 3 hatalý oy Türkiye toplamýnda geçerli veya geçersiz %1'e denk geldiðini biliyor musunuz? Bu tanýma göre 7 Haziran seçimi kritik. Yüzde 10 baraj hedefinden 330 milletvekili hedefine kadar siyasi partilerin çok ince hesaplara dayanan farklý hedefleri var. Birçok ilde milletvekili deðiþme oranlarý çok küçük oy farklarýna dayanýyor. Dolayýsýyla bu seçimde sandýk güvenliði, doðru oy verme ve sayým süreçleri tüm siyasi partiler ve seçmen için çok önemli. O yüzden de bu organizasyonu gücümüz yettiði kadar yaymaya çalýþýyoruz. Oy benim! Saymak da görevim" ifadelerini kullandý. Seçim günü boyunca sandýklarý takip edeceklerini belirten Can Emre Kakaç sözlerini þöyle sürdürdü: "Oy kullanma ve sayýmý sýrasýnda olanlar. Bu yaþlý seçmenlere refakat edilmesinden tutun da okuma-yazma bilmeyenlerle kabin alanýna girilmesi ve pusulalarýn fotoðrafýnýn çekilmesine kadar, ayrýca olmamasý gereken þeylerin engellenmesi -A Can Emre Kakaç partisine giden oyun B partisine yazýlmasý, geçerli/geçersiz oy tartýþmalarý sýrasýnda sandýða daha hakim olan siyasi partinin inisiyatif kullanabilir durumda olmasý- gibi durumlara biz siyasi partilerden baðýmsýz olarak ve yasaya dayanarak müdahil oluyoruz." Türkiye Þampiyonasýna yaylada hazýrlanýyorlar "Gençlik Geleceðini Arýyor" Karikatür Yarýþmasý Çorum Eðitim Sen Þubesi ve Çorum Karikatürcüler Derneði Temsilciliðinin ortaklaþa organize ettiði "Gençlik Geleceðini Arýyor" konulu Karikatür Yarýþmasý sonuçlandý. Gürkan Zorlu, Mesut Taþ, Nurgül Yitmez, Altan Özeskici ve Nazife Çiçek Yalçýnkaya'nýn jüriliðini yaptýðý yarýþmaya 374 öðrenci 391 karikatür ile yarýþmaya katýldý. Ön elemelerden sonra finale kalan 17 karikatür, jürinin gizli oylamasý ile puanlamaya alýndý. Puanlama sonucuna göre birinciliði Ýsmail Kakaç Ortaokulu'ndan Armaðan Tuðba Özçelik, Ýkinciliði Ýsmail Kakaç Ortaokulu'ndan Büþra Esen ve Üçüncülüðü Bahçelievler Ýlkokulu'ndan Emir Baþaranhýncal aldý. Yarýþmanýn ödül töreni ve sergisi 2 hafta sonra gerçekleþtirileceði bildirildi. Haber Servisi Çorum Ýl Özel idaresi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takýmý 30 Mayýs 2015 tarihinde Kütahya'nýn Gediz ilçesinde yapýlacak olan Dað Koþularý Türkiye Þampiyonasýna sýký hazýrlanýyor. Sporcular Ýskilip Gastronomi yürüyüþ yolu güzergahýnda Yalak yaylasý mevkiinde antreman yaptýlar. Kulüp Ýdarecisi Veli Singer verdiði bilgide, "Gediz'de yapýlacak olan yarýþmalar Milli Takým seçmesi niteliðinde olup, sporcularýmýzdan Volkan Enes Seymen yýldýz erkeklerde, Rümeysa Arýcý genç kýzlarda, Mustafa Özseçer genç erkeklerde, Osman Pehlivan ve Ýbrahim Keyvanoðlu ise büyük erkekler de Milli Takým için þans arayacak. Sporcularýmýzýn baþarýlý olmasý için imkanlarýmýz dahilinde çalýþmalarýna katký verdik. Ýnþallah iyi sonuçlarla döneriz" dedi. Mor Salkým Kafe açýldý Hasan Paþa Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nden Emekli Uzm.Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun sahibi olduðu Mor Salkým Kafe Restaorant düzenlenen sade bir törenle hizmete girdi. Ýþkembe ile döneri harmanlanan çeþitli baharatlarla buluþturarak yeni bir lezzeti damak tadýna sunan ve Vali Yardýmcýsý Adem Saçan tarafýndan açýlýþý gerçekleþtirilen törene MHP Çorum Milletvekili adayý Vahit Kayrýcý, DYP Çorum eski Milletvekili Adnan Türkoðlu, Çorum Barosu Baþkaný Av. Altan Akpýnar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Çorum 10. Bölge Birliði Baþkaný Vedat Canbek, Göðüs Hastalýklarý Hastanesi doktor ve personelleri ile çok sayýda davetli katýldý. Canlý müzik dinletisinin de yer aldýðý açýlýþ töreninde davetlilere hitaben kýsa bir konuþma yapan Vali Yardýmcýsý Adem Saçan, Dr. Þükrü Tokatlýoðlu'nun yýllarca baþarýlý bir þekilde hastalarýna hizmet verdiðini belirterek "Þükrü bey para kazanmak için deðil, halka hizmet etmek için hobi amaçlý bu mekaný oluþturdu. Kendisini kutluyorum. Ýþletmenin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" dedi. Gazi Caddesi Ýl jandarma Alay Komutanlýðý karþýsýnda hizmete giren Mol Salkým Kafe Restoran'ta Ýþkembe Döner ve et dönerin yaný sýra tamamen organik ürünlerden hazýrlanan kahvaltý, çorba, pide ve ýzgara çeþitleri ile birlikte Mor Salkým Köfte ve kahve çeþitleri de müþterilerin damak tadýna sunulacak. Özel eðitim öðrencileri piknikte buluþtu Osmancýk'ta özel öðretim okul ve sýnýflarýnda öðrenim gören özel öðrenciler ve velileri Düztepe Mesire yerinde bir araya gelerek gönüllerince bir gün geçirdiler. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý olarak faaliyet gösteren özel bir rehabailitasyon merkezinin rehberliðinde bir araya gelen veli ve öðrenciler günün keyfini yaþadý. Bazý ortaokul ve ilkokullarýn bünyesinde faaliyet gösteren özel sýnýflarla birlikte Nenehatun Özel Öðretim Ýþ Okulu ve Ýlk Gülen Gözler Rehabilitasyon Merkezi öðrencileriyle birlikte velilerin katýldýðý piknik son derece anlamlý geçti. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Þube Müdürü Medet Sezgen, Atatürk Ortaokulu Müdür Sakin Karakaþ, Nenehatun Ýþ Okulu Müdürü Can Fýrat Þahin,Ýlk Gülen Gözler Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Gülden Arzoðlu ve özel eðitim öðretmenlerinin de katýldýðý piknikte kaynaþan ve oyun oynayan özel öðrenciler ayrýca ailelerinin de tanýþýp kaynaþmasýna vesile oldular. Haber Servisi

12 26 MAYIS 2015 SALI 4 futbolcuya turnuvadan men cezasý Anadolu Spor Gazeteciler Derneði (ASGD) Çorum Þubesi tarafýndan bu yýl 20.si düzenlenen ve geçtiðimiz akþam oynanan maçlarla devam eden Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda 4 futbolcuya ömür boyu men cezasý geldi. Geçtiðimiz hafta sonu oynanan grup maçlarýyla devam eden Halit Kýlýç Orta Kuþak Futbol Turnuvasý'nda 4 futbolcu çeþitli disiplin suçlar nedeniyle turnuvadan men edildi. Dün toplanan turnuva tertip komitesi Cadde Dominos-Akmaz Kömürcülük takýmýndan Ýsmail Þahan ve Halit Öztürk'e, ÞellaleCafe-Efe Döþeme takýmýndan Kerem Ahmet Turgut'a ve Ayka Enerji takýmýndan Ömer Özer'e turnuvadan ömür boyu men cezasý verdi. Ceza alan 4 ismin bundan sonra oynanacak maçlarda ve derneðin önümüzdeki yýllarda düzenleyeceði turnuvalarda forma giyemeyeceði belirtildi. Spor Servisi 2. Lig için son 90 dakika Çorum Belediyespor 2.Lig yolundaki son maçýnda bugün Ýstanbulspor ile karþý karþýya gelecek. Ligde son haftalarda aldýðý sonuçlarýn ardýndan adýný Play-Off'a yazdýran ve Play-Off ilk maçýnda Darýca Gençlerbirliði'ni yenerek finale çýkan Çorum Belediyespor bugün final maçýnda Ýstanbulspor ile karþý karþýya gelecek. Çorum Belediyespor bu maçý da kazanmasý halinde adýný 2.Lig'e yazdýracak. Sezona 2.Lig hedefi ile baþlayan Çorum Belediyespor, þampiyonluk hedefinden uzaklaþmasýnýn ardýndan adýný son hafta Play-Off'a yazdýrdý. Play-Off'ta ise ligi 2.sýrada bitiren Darýca Gençlerbirliði'ni saf dýþý býrakan Çorum Belediyespor bugün oynayacaðý maçta grubun bir diðer güçlü ekibi Ýstanbulspor ile karþýlaþacak ve galibiyet kovalayacak. Hazýrlýklarýný Eskiþehir'de yaptýðý antrenmanlarla sürdüren Çorum Belediyespor'da bugün oynanacak olan kritik maç öncesinde sakatlýðý devam eden Çaðlar'ýn bu maçta oynayýp oynayamayacaðý maç saatinde netlik kazanacak. Bugün saat 19.00'da baþlayacak olan kritik maç öncesinde Çorum Belediyespor'da cezalý futbolcu bulunmazken Ýstanbulspor'da ise Zonguldak Kömürspor maçýnda kýrmýzý kart gören Emrah forma giyemeyecek. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yapýlan antrenmanlarda futbolcularýyla toplantýlar yaparak bu maça motive etme gayreti gösterirken tecrübeli teknik adamýn sürekli futbolcularýna olan güvenini yinelediði ve Ýstanbulspor maçýný düþünmelerini istediði öðrenildi. Tecrübeli teknik adamýn Darýca Gençlerbirliði maçýnda sahaya sürdüðü kadroyu bozmayacaðý ve bu akþam ayný 11'e yer vermesi bekleniyor. Bugün saat 19.00'da Eskiþehir Atatürk Stadý'nda oynanacak olan maçý süper lig hakemlerinden Yunus Yýldýrým yönetecek. Çorum Belediyespor'un sahaya Fatih, Eray, Ýmam, Akýn, Murathan, Nedim, M.Akif, Buðra, Emrah, Turgay ve Fatih on biri ile çýkmasý bekleniyor. Yasin Yücel 3.Lig'de yaþ sýnýrý kalktý TFF Yönetim Kurulu'nun Ýstanbul'da yaptýðý toplantýda, '' Sezonu Ýlan Edilecek Hususlar'' karara baðlandý. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de genç futbolcu teþvik sisteminin getirildiði yeni uygulamada, Üçüncü ligde 4 olan yaþ kontenjaný da kaldýrýldý. TFF'nin konu ile ilgili kararý þöyle: 1- Yabancý uyruklu amatör veya profesyonel futbolcu oynatýlma masýna, 2- Sözleþme imzalanacak futbolcularýn sayýsýnda herhangi bir sýnýrlama yapýlmamasýna, 3- Spor Toto 3. Lig müsabakalarýnda düzenlenen 18 kiþilik müsabaka isim listesine ve daha sonra doðmuþ olan en az 8 futbolcunun bulundurulmasýnýn zorunlu olmasýna karar verildi. Geçtiðimiz sezon üçüncü ligde 11 kiþilik kadroda 25 yaþýndan büyük 4 futbolcu oynatabiliyordu. Kuralýn deðiþmesi ile 18 kiþilik kadroda 8 tane 25 yaþ altý. 10 tanede 25 yaþ üstü oyuncu bulundurulacak. Yaþý büyüklerin 10 tanesini sahada oynatabileceksin.bunda bir sýkýntý olmayacak. Spor Servisi Orta Kuþak Futbol Turnuvasýnda günün sonuçlarý Çorum Time: 6 Abdalata Koçak Makine: 2 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Özkan Kaya, Tarýk Bozkurt, Ömür Soytemiz. ÇORUM TÝME: Mesut, Yusuf, Þaban, Ceyhun, Serdar Bilal, Bektaþ, Memiþ, Adil, Arif, Murat, Uygar, Serdar Gevþek, Sami, Ali. ABDALATA KOÇAK MAKÝNA: Zafer Özkaya, Egemen, Ýsmet, Hasan, Rifat, Yasin, Bülent, Ömer Bulcun, Ali, Zafer Pelit, Nurettin, Emrah, Yakup, Rýza, Ömer Çetin GOLLER: Dk. 1 ve 28 Memiþ, Dk. 3, 6, 19, ve 26 Serdar (Çorum time). Dk. 17 Bülent, Dk. 38 Zafer ( Abdalata). Çorumpark: 2 Bozboða ÝÞKUR: 2 SAHA: 1 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Celal Bayraklý, Mehmet Tuðluk, Sedat Serhat Tataroðlu. ÇORUMPARK BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRET- MENLERÝ: Serkan, Fatih Tuncalý, Yalçýn, Alper, Lenderes, Hasan, Serdar, Ersel, Osman, Fatih Evci, Ömer, Erdoðan, Selman, Çetin, Hamit, Sinan, Mustafa, Ahmet. BOZBOÐA ÝÞKURSPOR: Gültekin Dokur, Halil, Sinan, Ali, Mustafa Tekkeþin, Tuncay, Muttalip, Ahmet, Kerim, Gültekin Seres, Mesut, Alper, Mustafa Ceylan, Þeref, Yýmaz, Emrah. GOLLER: Dk. 9 Osman, Dk. 31 Fatih Evci (Çorumpark). Dk. 39 Gültekin Seres, Dk. 45 Mustafa Tekkeþin (Bozboða). KIRMIZI: KART: Dk. 8 Kerim (ÝÞKUR Bozboða). Ayka Enerji: 2 Cadde Dominos: 2 SAHA: 2 No'lu Dýþ Saha. HAKEMLER: Barýþ Karakuþ, Ömür Soytemiz, Umutcan Koca. AYKA ENERJÝ: Semih, Mustafa Kýlçok, Selçuk, H.Ali, Ýbrahim, Emre Köle, Serkan, Hasan, Þahin, Ömer, Mustafa Çam, Fatih, Hüseyin, Yýldýrým, Emre Erbaþ, Ejder, Samet, Kadir. CADDE DOMÝNOS AKMAZ KÖMÜR- CÜLÜK: Muharrem, Murat, Ýsa, Ferhat, Sezai, Vedat, Ahmet, Serkan, Saim, Yaþar, Serdar, Burak, Faik. GOLLER: Dk 1 Ömer, Dk. 4 Emre Köle (Ayka enerji). Dk. 20 ve 60 serdar (Cadde Dominos) KIRMIZI KART: Dk. 60 Ömer ( Ayka enerji). Spor Servisi Hamit Iþýk "Kazanacaðýmýza inancýmýz tam" Çorum Belediyespor Futbol þube Sorumlusu Hamit Iþýk bu akþam oynayacaklarý final maçýný kazanacaklarýna inançlarýnýn tam olduðunu söyledi. Darýca maçýný kazanarak moral depoladýklarýný ve iyi bir hava yakaladýklarýný belirten hamit Iþýk taraftarlarýnýn da vereceði destekle Ýstanbulspor'u yeneceklerine ve 2.Lig'e çýkacaklarýna olan inançlarýnýn tam olduðunu belirtti. Futbolcularýn Ýstanbulspor maçýna en iyi þekilde konsantre olduðunu belirten Hamit Iþýk "Darýca Gençlerbirliði'ni yenerek iyi bir hava yakaladýk. Ben inanýyorum ki bu akþam oynayacaðýmýz Ýstanbulspor maçýný da kazanarak 2.Lig'e merhaba diyeceðiz. Þu anda bu maçtan baþka bir düþüncemiz yok. Ýstanbulspor grubumuzun iyi ekiplerinden bir tanesiydi. Zonguldak Kömürspor'u Play-Off'ta elemeyi baþardýlar. Ligi de bitirdikleri yer ne kadar iyi bir ekip olduklarýnýn göstergesi. Bizde bu ligin iyi ekiplerinden bir tanesiyiz. Play- Off maçýmýzda Darýca Gençlerbirliði gibi güçlü bir takýmý elemeyi baþardýk. Futbolcularýmýza olan güvenimiz ve inancýmýz tam. Çorum'dan ve diðer illerden gelecek olan taraftarlarýmýzýn da desteðini alarak bu maçý kazanmak istiyoruz. 3 yýldýr mücadele ettiðimiz 3.Lig'den çýkarak önce 2.Lig'de daha sonra ise 1.Lig'de mücadele etmek istiyoruz. Þehir olarak kenetlenirsek bunu baþaracaðýmýza inanýyorum" dedi. Spor Servisi Hemþehrimiz Ünal Karaman, Sultangazi'de ikinci oldu Sungurlulu Ünal Karaman, Ýstanbul Sultangazi Belediyesinin düzenlediði 5. Geleneksel Yaðlý Güreþlerinde ikinci oldu. Aralarýnda Kýrkpýnar'ýn ünlü baþpehlivanlarýnýn da bulunduðu 296 güreþçi 13 boyda kol baðlayarak kýyasýya mücadele etti. Baþpehlivanlýða uzanan isim ise Ýsmail Balaban oldu. Sultangazi Belediyesinin bu yýl düzenlediði 5. Geleneksel Yaðlý Güreþleri, Cumhuriyet Mahallesi Çamlýk Parký'nda yapýldý. Yaðlý güreþler etkinliðine Sultangazi Kaymakamý Ali Uslanmaz, Sultangazi Belediye Baþkaný Cahit Altunay, AK Parti Ýlçe Baþkaný Suzan Daðlar Civan, sivil toplum kuruluþlarý ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Aralarýnda Kýrkpýnar'ýn ünlü baþpehlivanlarýnýn da bulunduðu 296 güreþçi kispetlerini giyerek 13 boyda kol baðladý. Kýyasýya mücadelenin yaþandýðý güreþlerde baþ pehlivanlýk için final müsabakasýnda Ýsmail Balaban ve Ünal Karaman karþý karþýya geldi. Zorlu ve çekiþmeli geçen final güreþinde baþpehlivanlýða uzanan isim Ýsmail Balaban oldu. Sultangazi Belediyesi Yaðlý Güreþlerinde Zeki Özünlü aðalýk görevini, Fatih Erol'a devretti.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ENEZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2013/2 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2014/24 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1

Kıymeti: 30.000,00 TL. KDV Oranı: %1 T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ 2013/323 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SERİK 1. İCRA DAİRESİ 2014/47 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. ILGAZ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. SAMSUN 9. İCRA DAİRESİ 2015/82555 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Samsun

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS

T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS T.C. ÖDEMİŞ 1. İCRA DAİRESİ 2014/780 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:İzmir,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu 2013/ 3 - SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI T.C. KORKUTELİ İCRA DAİRESİ 2010/990 TLMT. TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Antalya

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi.

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydı gibi. T.C. BAFRA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ 2015/3 SATIŞ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri:

Detaylı