Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA"

Transkript

1 FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37 mil - yon iþ lem a de di i le top lam 3,7 milyar lira tutarýnda alýþveriþ yapýldýðýný bildirdi. HABERÝ SAYFA 10 DA Öðretmenler diyabet hastasý çocuklarý tesbit edecek HABERÝ 3 TE + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA YIL: 43 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 8 KASIM 2012 PERÞEMBE 1 TL ni as ya.com.tr Obama kazandý, savaþ lobisi kaybetti ABD SEÇÝMLERÝ DÜNYADA BÜYÜK YANKI YAPTI OBAMA NIN ÝKÝNCÝ SEÇÝM ZAFERÝ, SEÇÝLMEMESÝ ÝÇÝN BÜYÜK GAYRET GÖSTEREN SAVAÞ LOBÝSÝNÝN YENÝLGÝSÝ OLARAK YORUMLANDI. BAÞKANIN ÝLK MESAJI: SAVAÞ DEVRÝ KAPANIYOR. SÝZÝ DÝNLEDÝM, SÝZDEN BÝRÞEYLER ÖÐRENDÝM nabd'de i kin ci kez baþ kan lý ða se çi len De mok rat Par ti'nin a da yý Ba rack O ba ma, se - çim so nuç la rý nýn bel li ol ma sýn dan son ra yap tý ðý ilk ko nuþ ma da on yýl lýk sa vaþ dö ne - mi nin so na er mek te ol du ðu nu vur gu la dý. Obama, Sizi dinledim, sizden birþeyler öðrendim. Yapýlacak iþler ve önümüzde bizi bekleyen gelecek hakkýnda, Beyaz Saray'a her zamankinden daha kararlý ve daha ilham almýþ þekilde dönüyorum'' dedi. GÖÇMENLER VE MÜSLÜMANLAR ONA OY VERDÝ nülke de göç men o la rak ya þa yan La tin A me ri ka lý la rýn oy la rý nýn yüz de 75'i ni al ma yý ba þa ran Oba ma'nýn, 8 mil yon Müs lü man nü fu sun da des te ði ni ka zan dý ðý na dik kat çe - ki lir ken, bu so nuç ül ke de et nik ço ðul cu lu ða hal kýn ver di ði des te ðin ye ni bir i fa de si o la rak gö rü lü yor. De mok rat Par ti nin ço ðul cu ya pý sý nýn A me ri ka nýn ya pý sý i le ör tüþ - me si de za fe ri ge ti ren bir baþ ka et ken o la rak gös te ri li yor. HABERÝ SAYFA 7'DE OBAMA ÝLE 2. DÖNEM KÂZIM GÜLEÇYÜZ'ÜN YAZISI SAYFA 3 TE Rom ney kay bet ti, ce ma a ti tanýndý ncum hu ri yet çi Par ti nin a da yý Mitt Rom ney, se çi mi ken di par ti si a dý na kay betse de men su bu ol du ðu ce ma at ba ký mýn dan ö nem li bir za fe re u laþ tý. Rom ney in a day lý ðý ön - ce sin de, men su bu ol du ðu Mor mon mez he bi ül ke ge ne lin de Hýris ti yan lýkla il gi li bir i - nanç o la rak ka bul e dil mi yor du, ama þimdi bu durum deðiþti. HABERÝ SAYFA 7'DE ÝSRAÝL VATANDAÞI DROR FEÝLER: Ýs ra il ya lan söy lü yor nma vi Mar ma ra ya sal dý rý da va sýn da mað dur sý fa týy la i fa de ve ren es ki Ýs ra il va tan da þý Dror Fe i ler, Sal dý rý da ha ya tý ný kay be den le rin ö - nün de say gýy la e ði li yo rum de di ve ek le di: Ýs - ra il ge mi de si lah var id di a la rýný yayýyor, oy sa ki bun la rýn hep si ya lan. HABERÝ SAYFA 8'DE RACHEL ÝN ANNE VE BABASI: Filistinlilerin yanýndayýz nýs ra il bul do ze ri ni en gel le mek is ter ken e zi - len, Fi lis tin li le rin kah ra ma ný, ABD li ba rýþ gö - nül lü sü Rac hel Cor ri e nin an ne ve ba ba sý bir he yet le Gaz ze ye gel di. He yet, Ýs ra il ab lu ka - sý na kar þý Fi lis tin li ler le da ya nýþ ma i çin de ol - duk la rý ný vur gu la dý. HABERÝ SAYFA 7'DE ESKÝ MÝLLETVEKÝLÝ MUTLU: PKK nýn yeni hedefi medreseler ABD de ikinci kez baþkanlýða seçilen Demokrat Parti nin adayý Barack Obama; Colorado, Nevada ve Virginia eyaletlerini de kazarak delege sayýsýný 303 e çýkardý. ABD nin 45. baþkaný olan Obama, son duruma göre, rakibi Romney gibi 50 eyaletten 24 ünün seçici delegesini kazandý. FOTOÐRAF: AA nes ki Bit lis Mil let ve ki li Ab dul ha luk Mut lu, PKK nýn yýl lar dýr böl ge de â lim ye tiþ ti ren med re se le ri he def al maya baþladý ðý ný söy - le di. Ba ba sý þeyh Nu ret tin Mut lu ya PKK ta - ra fýn dan teh dit mek tup la rý gön de ril di ði ni be lir ten Mut lu, Bu nun en bü yük ne de ni yýl dýr Kürt ler a ra sýn da yý ka ma dýk la rý kar - deþ li ðin en bü yük ne de ni nin Ýs lam di ni ol - du ðu nu çok i yi bi li yor lar. Bu yüz den ye ni he def le ri â lim ye tiþ ti ren med re se ler dir i - fa de le ri ni kul lan dý. HABERÝ SAYFA 8'DE ÝNGÝLTERE BAÞBAKANI DAVÝD CAMERON: Ar týk Su ri ye i çin çö züm bul ma za ma ný nýn gil te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, O ba ma nýn ABD Baþ kan lý ðýna ye ni den se - çil me si nin ar dýn dan, ar týk ön ce li ðin Su ri ye me se le si ne bir çö züm yo lu bul mak ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ür dün de ki Za a ta ri mül te ci kam pý ný zi ya ret e den Ca - me ron, Bu ra da, Su ri ye de o lan la ra da ir þo ke e di ci hi ka ye ler din li yo rum. Ba - rack la ko nuþ mak is te di ðim ko nu lar dan bi ri de bu kri zi çöz mek i çin da ha faz la ça ba yý na sýl gös te re ce ði miz o la cak de di. HABERÝ SAYFA 7'DE DEVLET ÇÖKERSE ÜLKE SAVAÞ AÐALARINA KALIR Suriye, Somali ye benzemesin nbm ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra hi mi, Su ri ye de ki kri zin ya kýn bir za man da so na er me me si ha lin de bu ül ke nin ye ni bir So ma li ol ma sýn dan en di þe duy du ðu nu söy le di. Ýb ra hi mi, Me se le doð ru bi çim de e le a lýn maz sa, dev le tin çök me siy - le o lu þan boþ lu ðu sa vaþ a ða la rý, mi lis ler ve sa vaþ çý grup lar dol du ra bi lir de di. SAYFA 7'DE BM: ÞÝDDET YAYILMA ÝÞARETLERÝ VERÝYOR SAYFA 7'DE Þemdin Sakýk: Öcalan benim planýmla getirildi n Ergenekon davasýnda tanýk olarak dinlenen Þemdin Sakýk, Öcalan ýn Þam dan getirilmesi tamamen benim geliþtirdiðim plan çerçevesinde oldu ifadesini kullandý. HABERÝ SAYFA 9'DA ISSN MECLÝS, 'OMBUDSMAN' SEÇECEK VÝZE ÝNSAN HAKLARINA AYKIRI 9

2 2 8 KASIM 2012 PERÞEMBE LÂHÝKA + Â Y E T Nuh: Ben si ze Rab bi min gön der dik le ri - ni teb lið e di yor ve si ze na si hat e di yo - rum. Ben, Al lah ýn ver di ði i lim le, si zin bil me di ði ni zi bi li yo rum. A raf Sûresi: 62 / Â ye t-i Ke ri me Me â li H A D Ý S Dört kimse vardýr ki, öldükten sonra bile sevaplarý devam eder: 1- Allah yolunda hizmet ederken ölen. 2- Öðrettiði ilimle amel edilen âlim. 3- Verdiði para ile yapýlan faydalý eser ayakta duran hayýr sahibi. 4- Kendisine duâ eden hayýrlý bir evlât býrakan kimse. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 533 / Ha di s-i Þe rif Me â li Amerika Risâle-i Nur u elbettearayacaktýr Amerika, buranýn en küçük bir havadisini merakla takip ettiði halde, buranýn en büyük bir hadisesi olan Risâle-i Nur u elbette arayacaktýr. Pa paz lar la Hz. Ý sa (as) ve dec cal soh be ti (2) stan bul da ki A me ri ka Se fi ri va sý ta sýy la A me ri ka da - İki Müs lü man he ye ti ne Zül fi kar ý ve bir A sa-yý Mu - sa yý gön der me si ni is te yen o dos tu muz ve kar de þi mi ze de yi niz ki: Se fir le rin ka fa sý si ya set le meþ gul ol du ðun dan ve Ri sâ le-i Nur, si ya set le a lâ ka sý ol ma dý ðýn dan, si ya sî bir ka fa ça buk tak dir e de mi yor. Hem Ri sâ le-i Nur, müþ te ri le ri a ra maz; müþ te ri ler o nu a ra ma lý, yal var ma lý. A me ri ka, bu ra nýn en kü çük bir ha va di si ni me rak la ta kip et ti ði hal de, bu ra nýn en bü yük bir ha di se si o lan Ri sâ le-i Nur u el bet te a ra ya cak týr. Bun dan son ra her me se le miz de e mir, Ri sâ le-i Nur un þahs-ý mâ ne vî si ni tem sil e den has þa kirt le rin ve siz le rin dir. Be nim de þim di bir re yim var. U mum kar deþ le ri mi ze bin ler se lâm ve se lâ met le ri ne du â e den ve du â la rý ný is te yen kar de þi niz... E mir dað Lâ hi ka sý, s. 194, (ye ni tan zim, s. 383) ***..el bet te ve el bet te, hiç þüp he yok ki, Þi mâl de, Garb da, A me ri ka da e mâ re le ri gö rün dü ðü ne bi nâ en, nev-i be þe rin mâ þuk-u me câ zî si o lan ha yat-ý dün ye vî ye böy le çir kin ve ge çi ci ol ma sýn dan, fýt rat-ý be þe rin ha ki kî sev di ði, a ra dý ðý ha yat-ý bâ ki ye yi bü tün kuv ve tiy le a ra ya cak; ve el bet te, hiç þüp he yok ki, bin üç yüz alt mýþ se ne de, her a sýr da üç yüz el li mil yon þâ kir di bu lu nan; ve her hük mü ne ve dâ vâ sý na mil yon lar ehl-i ha ki kat tas dik i le im za ba san; ve her da ki ka da mil yon lar hâ fýz la rýn kal bin de kud si yet i le bu lu nup, li sân la rýy la be þe re ders ve ren; ve hiç bir ki tap ta em sâ li bu lun ma yan bir tarz da, be þer i çin ha yat-ý bâ ki ye yi ve sa a det-i e be di ye yi müj de ve ren; ve bü tün be þe rin ya ra la rý ný te dâ vi e den Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ nýn þid det li, kuv vet li ve tek rar lý bin ler â yâ týy la, bel ki sa rî han ve i þa re ten, on bin ler de fa dâ vâ e dip ha ber ve ren; ve sar sýl maz kat î de lil ler le, þüp he ge tir mez had siz hüc cet le riy le, ha yat-ý bâ ki ye yi kat î yet le müj de ve sa a det-i e be di ye yi ders ver me si, el bet te nev-i be þer bü tün bü tün ak lý ný kay bet mez se, mad dî ve ya mâ ne vî bir ký yâ met baþ la rý na kop maz sa, Ýs veç, Nor veç, Fin lan di ya ve Ýn gil te re nin Kur ân ý ka bul et me ye ça lý þan meþ hur ha tip le ri ve A me ri ka nýn Din-i Hak ký a ra yan e hem mi yet li ce mi ye ti gi bi, rûy-i ze mi nin ge niþ kýt a la rý ve bü yük hü kü met le ri, Kur ân-ý Mû ci zü l-be yâ ný a ra ya cak lar ve ha ki kat le ri ni an la dýk tan son ra bü tün ruh u can la rýy la sa rý la cak lar. Çün kü, bu ha ki kat nok ta sýn da, kat iy yen Kur ân ýn mis li yok tur ve o la maz; ve hiç bir þey bu mû ci ze-i ek be rin ye ri ni tu ta maz. Söz ler, s. 140,(ye ni tan zim, s. 251) A ME RÝ KA, ÝT TÝ HAD-I ÝS LÂ MA TA RAF TAR OL MA YA MEC BUR DUR Þim di bu za man da en bü yük teh li ke o lan zýn dý ka ve din siz lik ve a nar þi lik ve mad di yun lu ða kar þý yal nýz ve yal nýz tek bir ça re var. O da Kur ân ýn ha ki kat le ri ne sa rýl mak týr. Yok sa ko ca Çin i az bir za man da ko mü nist li ðe çe vi ren mu sî bet-i be þe ri ye, si ya sî, mad dî kuv vet ler le sus maz. Yal nýz o nu sus tu ran ha ki kat-i Kur â ni ye dir. Reh ber Ri sa le sin de ki Ley le-i Ka dir me se le si, þim di hem A me ri ka, hem Av ru pa da e se ri gö rü lü yor. O nun i çin, þim di ki bu hü kû me ti mi zin ha ki kî kuv ve ti, ha ka ik-i Kur â ni ye ye da yan mak ve hiz met et mek tir. Bu nun la, ih ti yat kuv ve ti o lan üç yüz el li mil yon u huv vet-i Ýs lâ mi ye i le it ti had-ý Ýs lâm da i re sin de kar deþ le ri ka za nýr. Es ki den Hý ris ti yan dev let le ri bu it ti had-ý Ýs lâ ma ta raf tar de ðil di ler. Fa kat þim di ko mü nist lik ve a nar þist lik çýk tý ðý i çin, hem A me ri ka, hem Av ru pa dev let le ri Kur ân a ve it ti had-ý Ýs lâ ma ta raf tar ol ma ya mec bur dur lar. E mir dað Lâ hi ka sý, s. 297, (ye ni tan zim, s. 576) *** A me ri ka ve Av ru pa nýn ze kâ tar la la rý Mis ter Carl yle ve Bis marck gi bi böy le dâ hi mu hak kik le ri mah su lât ver me si ne is ti na den, ben de bü tün ka na a tim le de rim ki: Av ru pa ve A me ri ka Ýs lâ mi yet le ha mi le dir; gü nün bi rin de bir Ýs lâ mî dev let do ðu ra cak. Na sýl ki Os man lý lar Av ru pa i le hâ mi le o lup bir Av ru pa dev le ti do ður du...is tik ba lin kýt a la rýn da ha ki kî ve mâ ne vî hâ kim o la cak ve be þe ri dün ye vî ve uh re vî sa a de te sevk e de cek yal nýz Ýs lâ mi yet tir ve Ýs lâ mi ye te in ký lâp et miþ ve hu ra fat tan ve tah ri fat tan sýy rý la cak Ý se vî le rin ha ki kî di ni dir ki Kur ân a tâ bi o lur, it ti fak e der. Hut be-i Þa mi ye, s. 38 LÛ GAT ÇE: se fir: El çi. Zül fi kar: Ý çe ri sin de baþ lý ca Mû ci zat-ý Ah me di ye ve Kur â ni ye ri sâ le le ri nin bu lun du ðu Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ndan bir e ser. ÞEMSETTÝN ÇAKIR Ý la hi yat çý-e ði tim ci ya zar se mun ga ma il.com ÝN CÝL DE KÝ Ý ÞA RET VE YA SA TA NI MAZ A DAM apaz lar dan bir Ýn cil ge tir me le ri ni ve P o ra da ki Ya sa Ta ný maz A dam baþ lý ðý ný bul ma la rý ný rica ettim. Ki bu bö lüm, Dec cal den ve Hz. Ý sâ nýn o nu öl dür me sin den bah se di yor du. Yu ka rý da zik ret ti ðim bö lü mü te yid e der ma hi yet te i di. Ge tir di ler, a ra yýp bul du lar. O ku yun! de dim, o ku du lar. O ra da þöy le ya zý yor du kim se si zi hiç bir þe kil de al dat ma sýn. Çün kü i man dan dö nüþ baþ la ma dýk ça [din siz lik ce re ya ný nýn ya yýl ma ya baþ la ma sý na i þa ret tir], mah vo la cak o lan o Ya sa Ta ný maz A dam or ta ya çýk ma dýk ça o gün [ký ya met] gel me ye cek tir. O a dam: Tan rý di ye a ný lan ya da ta pý lan her þe ye kar þý ge le rek, ken di ni hep sin den yü ce gö re cek, hat ta tan rý nýn ta pý na ðýn da o tu rup, ken di ni tan rý i lân e de cek ve Al lah ýn ya sa sý ný kal dý ra cak týr. Bu bö lüm hiç dik ka ti ni zi çek ti mi ve siz ký ya met a lâ me ti o la rak böy le bir o lay bek li yor mu su nuz? di ye sor dum. Pek müs bet ce vap a la ma dým. Bu nun ü ze ri ne bu bö lü mün, yu ka rý da zik ret ti ði miz 15. Mek tub un 4. Su â lin de bah se di len ha ki ka ti te yid et ti ði ni söy le dim. Ay rý ca, Ýn cil de ge çen bu bö lü mün i þâ rî o la rak Süf ya na ve o na kar þý mü ca de le e den Ri sa le-i Nur a i þa ret e den bir mâ nâ sý nýn da bu lun du ðu nu an lat mak i çin Ýn cil de da ha son ra ki pa rag raf ta ge çen bun dan son ra [Ya sa Ta ný maz A da mýn] Ý sa nýn að zýn dan çý kan so luk la öl dü rü le ce ði, ge li þi nin gör ke miy le yok e di le ce ði o Ya sa Ta ný maz A dam ý, Ý sa nýn (as) ne fes le na sýl öl dü re ce ði ni sor dum. Pa paz ba na Ru hu i le de di. Ben de ken di si ne Bu ce vap ba na bi raz muð lak gel di, tat min o la ma dým de dim ve bu bö lü mün i þâ rî bir ma na sý ný i zah et mek i çin þun la rý söy le dim: Ba na gö re bu ne fes ten mak sat söz dür, söz ler dir, fi kir ve i nanç týr, zi ra Fahr-i Kâ i nat E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) O a dam be nim za ma ným da gel se, ben o nu i lim le mað lûp e de rim, il men il zam e de rim bu yu ru yor. E fen di mi ze (asm) u yan ve bu a sýr da o nun bir va ri si o lan Be di üz za man da bu yo lu ta kip et miþ tir. Za ten da ha son ra ki Da ya nýn baþ lý ðýn dan son ra ki pa rag ra fýn so nu be ni te yit e di yor. Zi ra o ra da O hâl de kar deþ le rim da ya nýn! Ýs ter söz le, is ter mek tup la ol sun si ze i let ti ði miz öð re ti le re sýmsý ký tu tu nun. Tan rý si zi güç len di re cek tir de me siy le du rum da ha i yi an la þý lý yor. Bu ra da kast e di len ma na lar dan bi ri si Al la hu a lem Ýs lâm Dec ca lý Süf yan ve o na kar þý mü ca de le e den Be di üz za man ýn Söz le ri, Mek tu ba tý ve Kül li ya tý dýr de dim. Bun dan son ra Be di üz za man ýn Av ru pa ya ba kýþ a çý sý na geç tik ve yi ne ken di le ri ne Lem a lar dan On Ye din ci Lem a nýn Be þin ci No ta sý ný gös ter dim: Av ru pa i ki dir. Bi ri si, Ý se vi lik din-i ha ki ki sin den al dý ðý fe yiz i le ha yat-ý iç ti ma i ye-i be þe ri ye ye nâ fi sa n'at la rý ve a da let ve hak ka ni ye te hiz met e den, fü nun la rý ta kip e den bu bi rin ci Av ru pa ya hi tap et mi yo rum. Bel ki (bi lâ kis), fel se fe-i ta bi i ye nin zul me tiy le, me de ni ye tin sey yi a tý ný me ha sin zen ne de rek, be þe ri se fa ha te ve da lâ le te sevk e den, bo zul muþ i kin ci Av ru pa ya hi tap e di yo rum. Bu nu da o ku yun ca ve an la týn ca hay ret ve mem nu ni yet le Be di üz za man ýn Bi rin ci Av ru pa yý tak dir i hoþ la rý na git ti. Av ru pa i ki dir ha ki ka ti ni ve Ý se vî ler i le Müs lü man la rýn din siz lik ce re ya ný na kar þý it ti fak e dip bir lik te mü ca de le et me si ge rek ti ði ni an la týr ken pa paz lar A ma siz bi zim pa paz la rý mý zý öl dü rü yor su nuz! de di ler. Ben de o na ce va ben: O bir Âhirzamanda, felsefe-i tabiiyenin verdiði cereyan-ý küfrîye ve inkâr-ý ulûhiyete karþý, Ýsevîlik dini tasaffî ederek ve hurafattan tecerrüd edip Ýslâmiyete inkýlâp edeceði bir sýrada, nasýl ki Ýsevîlik þahs-ý mânevîsi, vahy-i semâvî kýlýcýyla o müthiþ dinsizliðin þahs-ý mânevîsini öldürür. Öyle de, Hazret-i Ýsâ Aleyhisselâm, Ýsevîlik þahs-ý mânevîsini temsil ederek, dinsizliðin þahs-ý mânevîsini temsil eden Deccalý öldürür; yani, inkâr-ý ulûhiyet fikrini öldürecek. (Bediüzzaman) pro vo kas yon du. Ý kin ci o la rak þu nu be lir te yim ki, bu de re ce a na li tik dü þü nen ler Nur Ta le be le ri dir. Bu nun se be bi de Ri sa le-i Nur un ver di ði ter bi ye ve þu ur dur. Di ðer Müs lü man lar dan bir kýs mý ma a le sef bu me se le de top tan cý dýr. Siz ak tar dý ðým bu ay rý mý di ðer grup lar da bu la maz sý nýz. Si zin ki le rin Müs lü man la ra ba ký þýn da da ge nel o la rak bu ay rým yok tur, on lar da top tan cý dýr de dim. On lar da ken di le ri nin Müs lü man la rý tak dir et ti ði ni söy le yip, Av ru pa da siz le ri gör mek ten mem nun o lu yo ruz, bun dan son ra da gö rü þe lim de di ler. KUR ÂN A Ý NAN DIK LA RI NI Ý TÝ RAF ET TÝ LER Bu gö rüþ me miz de pa paz lar Kur ân-ý Ke rîm e i nan dýk la rý ný i ti raf et ti ler. Hat ta bir pa paz, ar ka daþ la rý nýn pa paz ol du ðu hâl de Al man ya ve Av - ru pa nýn bir çok ye rin de bir çok ca mi nin a çýl ma sý na kat ký da bu lun du ðu nu söy le di. Kar þý lýk lý e-ma il le ri mi zi al dýk. So ru la rý mý zý da e-ma il a ra cý lý ðý i le ce vap lan dý ra cak la rý ný ta ah hüt et ti ler. Bu ra da Be di üz za man ýn i fa de et ti ði Müs bet i lim le rin i ka zýy la u ya nan be þer din siz ka la maz, ö zel lik le hak din o lan Ýs lâm ý bu la cak, ter ci he mec bur ka la cak týr ger çe ði ni de bu pa paz lar ve si le siy le da ha i yi an la dým. De mek ki, dün ya hak din le hi ne de ði þi yor. Haç lý pa paz la rý ne re de, bu as rýn müs bet i lim le riy le u yan mýþ, Kur ân ýn se ma vî bir ki tap ol du ðu nu ka bul e den pa paz lar ne re de? E vet, Be di üz za man ýn bah ti yar Al man ya müj de si de, nis pe ten ger çek leþ miþ ve da ha þa þa a lý bir þe kil de ger çek le þe cek tir in þa al lah! Za ten bu ger çe ði 19. as rýn en meþ hur fey le so fu Al man Prens Bis mark da Ýs lâ mi yet gü neþ gi bi doð du, di ðer din le ri a te þin o du nu yut ma sý gi bi yut tu ve yut mak o nun hak ký i di Ey Mu ham med (asm) sa na mu â sýr bir vü cut o la ma dý ðým i çin mü te es si rim 5 gi bi söz le riy le te yit et mek te dir. PA PAZ LAR: SÝZ LE RÝ CÂ NI GÖ NÜL DEN TEB RÝK E DÝ YO RUZ Son ra, gö rüþ tü ðü müz o grup tan ve di ðer ba zý pa paz lar dan bi zim med re se ye çok an lam lý Ra ma zan teb rik le ri gel di. Ö zet o la rak o teb rik ler de: Bu u zun ve sý cak gün ler de tut tu ðu nuz o ruç lar din de ki sa mi mi yet ve cid di ye ti ni zin ve di ni ni zin ul vî e mir le ri nin i fa de si ol du ðu na i na ný yor, siz le ri câ ný gö nül den teb rik e di yo ruz di yor lar dý. Bu gö rüþ me de bir ter cü man o la rak ben den da ha çok gay ret e den Nu rul lah kar de þi me de ay rý ca te þek kür e de rim. En ya kýn za man da, þu Ý kin ci Av ru pa nýn zul mün den in san lý ðýn kur tul ma sý ný Ce nâb-ý Al lah tan ni yaz e di yo ruz. Dip not lar: 5- Ý þâ râ tü l-ý câz. (SON)

3 + HABER 8 KASIM 2012 PERÞEMBE 3 Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ Ge nel Mü dür Re cep TAÞ CI Ya yýn Ko or di na tö rü Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü (So rum lu) Mus ta fa DÖ KÜ LER Ýs tih ba rat Þe fi Mus ta fa GÖK MEN Ha ber Mü dü rü Re cep BOZ DAÐ An ka ra Tem sil ci si Meh met KA RA Rek lam Ko or di na tö rü Spor E di tö rü E rol DO YU RAN Me sut ÇO BAN Gör sel Yö net men: Ýb ra him ÖZ DA BAK A bo ne ve Da ðý tým Ko or di na tö rü:a dem A ZAT Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân- Rek lam ser vi si fax: Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha - ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: 29/24, Tel: (312) , , Fax: AL MAN YA: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ - ÐÝ: Av ni E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Ye - ni As ya Mat ba a cý lýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 24 Zilhicce 1433 Ru mî: 26 Teþrinievvel 1428 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Di ya be ti fark e den öð ret me ne ö dül OKULDA DÝYABET PROGRAMI' KAPSAMINDA DÝYABET BELÝRTÝSÝ OLAN ÇOCUKLARI FARK EDÝP ERKEN TEÞHÝS KONMASINI SAÐLAYAN ÖÐRETMENLER ÖDÜLLENDÝRÝLECEK. MÝLLÎ E ði tim Ba kan lý ðý, Sað lýk Ba kan lý ðý, Ço cuk En dok ri no lo ji ve Di ya bet Der ne ði ve Sa no fi Tür ki ye ta ra fýn dan yü rü tü len O kul da Di ya bet Prog ra mý nýn i ki yýl ön ce ha ya ta ge çi ril di ði bil di ril di. A çýk la ma da, prog ram kap sa mýn da ço cuk lar da di ya be tin er ken teþ his e dil me si ve ço cuk luk ça ðý di ya be ti ko nu sun da far kýn da lýk ve bi linç oluþtura rak, di ya bet li ço cuk la rýn o kul lar da ki hayat ka li te si nin yük sel til me si a ma cýy la 2010 dan bu ya na, 600 bi ne ya kýn öð ret me ne u la þý la rak e ði tim ler ve ril di ði kay de dil di. 14 Ka sým Dün ya Di ya bet Gü nü do la yý sýy la di ya bet be lir ti si o lan ço cuk la rý fark e dip er ken teþhis kon ma sý ný sað la yan öð ret men le rin ö dül len di ri le ce ði be lir ti len a çýk la ma da, prog ra mýn ha ya ta ge çi ril me sin de öz gün kat ký lar da bu lu nan öð ret men le re, Fark Ya ra tan Öð ret - men Ö dü lü ve ri le ce ði ak ta rýl dý. A lo 181 ya kýn da fa a li yet te ÇEVRE ve Þe hir ci lik Ba kan lý ðý, va tan daþ la bi re bir i le ti þim ku ra bil mek ve so run la ra kay na ðýn da a cil mü da ha le de bu lun mak i çin A lo 181 Çev re ve Þe hir ci lik Hat tý ný çok ya kýn da fa a li ye te ge çi re cek. Her tür lü bil gi ih ti ya cý nýn kar þý la na ca ðý sis tem le ön ce lik le baþ vu ru lar ka yýt al tý na a lý na cak, ar dýn dan il gi li bi rim le re ak ta rý la cak. Çev re so run la rý, ha va, su, top rak kir li li ði, rad yo ak tif kir li lik, çev re sel et ki de ðer len dir me ve ta bi at var lýk la rýy la il gi li me rak e di len ler, A lo 181 hat týn dan 24 sa at ke sin ti siz öð re ne bi le cek. Ül ke ge ne lin de 6,5 mil yon bi na nýn el den ge çi ri le ce ði a fet ris ki al týn da ki a lan la rýn dö nü þü müy le il gi li so ru la ra da bu hat tan ce vap bu lu na bi le cek. An ka ra / a a Em ni ye tin Stra te jik Plan an ke ti ne ka tý lýn EMNÝYET Ge nel Mü dür lü ðü yýl la rý ný kap sa yan Stra te jik Pla ný ný ha zýr la ma ça lýþ ma la rý çer çe ve sin de, dýþ pay daþ la ra yö ne lik o la rak an ket ha zýr la dý. An ke tin so nuç la rý na gö re teþ ki la týn ge le ce ði ne i liþ kin po li ti ka, stra te ji ve he def ler be lir le ne cek. An ket, Ge nel, Suç Ön le me, Ad lî Gö rev ler, Tra fik Hiz met le ri, Halk la Ý liþ ki ler bö lüm le rin den o lu þu yor. Ku rum ve ku ru luþ la rýn ce vap la ma sý ge re ken bö lüm le rin de yer al dý ðý an ket te, va tan daþ lar teklifler de de bu lu na bi li yor. An ke te ad re sin den u la þý la bi li yor. An ka ra / ci han Ri ze de ka za: 2 ö lü RÝZE'DE mey da na ge len tra fik ka za sýn da o to mo bil i le mo to sik le tin çar pýþ ma sý so nu cu 2 ki þi a ðýr ya ra lan dý. Ya ra la nan lar te da vi gör dük le ri has ta ne de vefat et ti. Men de res Bul va rý nda ya þa nan ka za da H. K yö ne ti min de ki 53 AL 878 plâ ka lý o to mo bil i le E.T (24) yö ne ti min de ki mo to sik let çar pýþ tý. Ka za da E. T i le mo to sik let te bu lu nan Ö. K (19) a ðýr ya ra lan dý. Ri ze Dev let Has ta ne si ne kal dý rý la rak te da vi al tý na a lý nan E. T ve Ö. K. ya pý lan bütün mü da ha le le re rað men kur ta rý la ma dý. O lay la il gi li in ce le me ler sü rü yor. Ri ze / ci han So kak hay van la rý na dik kat çe ke cek ler ULUDAÐ Ü ni ver si te si (U Ü) Pro je A töl ye si ha zýr la dý ðý Ya þa mak hak týr pro je si kap sa mýn da yak la þan kýþ mev si mi ni dik ka te a la rak; so kak hay van la rý nýn ba rýn ma, bes len me ve kö tü mu a me le ye ma ruz kal ma gi bi so run la rý i çin yaþ gru bu ço cuk la rý bi linç len di ri le cek. Av ru pa Bir li ði (AB) Ba kan lý ðý U lu sal A jans ta ra fýn dan ka bul e di len Ya þa mak Hak týr pro je si Bur sa da uy gu la ma ya ko nu la cak pro je nin 4 bin E u ro luk büt çe si de AB Ba kan lý ðý U lu sal A jans ta ra fýn dan kar þý la na cak. Yak la þýk 5 ay sü re cek o lan pro je i le da ha çok ço cuk la ra, ken di sin den baþ ka can lý la rýn da ha yat hak ký ol du ðu bi lin ci ve ril me si he def le ni yor. Bur sa / ci han Öðrenciler, artýk okulda öðretmenleri tarafýndan yakýn takibe alýnacak. MISIR'DAKÝ Ez her Ü ni ver si te si nin Öð ren ci Bir lik le ri ta ra fýn dan ya pý lan is ta tis tik, Ez her de o ku yan ve sa yý la rý 485 i bu lan Türk öð ren ci le rin da ha çok þer i fa kül te le ri ter cih et ti ði ni or ta ya koy du. Ez her Ü ni ver si te si yet ki li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Türk öð ren ci ler ço ðun luk la þer i fa kül te le re yö ne lir ken, er kek öð ren ci ler bu fa kül te ler a ra sýn da en çok Ý la hi - yat ve Din U sû lü Fa kül te le ri ni, kýz öð ren ci ler i se Ýs lâ mî A raþ týr ma lar Fa kül te si ni ter cih et ti. Türk öð ren ci le rin pra tik i lim le rin o ku tul du ðu fa kül te le re il gi duy ma dý ðý na dik ka ti çe ken yet ki li ler, Öð ren ci ler Ýs lâm di ni ni yay mak is te di ði i çin þer i i lim le rin o ku tul du ðu fa kül te le ri se çi yor yo ru mun da bu lun du. Ýs ta tis tik te, Din U su lü, i la hi yat, Ýs lâ mî A raþ týr ma lar, A rap ça ve Ýs lâ mî Dâ vet Fa kül te le ri ne da ðý tý lan öð ren ci le rin 133 ü nün Ez her Ü ni ver si te si nin Ka hi re Kam pü sü nde, 25 i nin Tan ta Kam pü sü nde, 7 si nin Man su ra Kam pü sü nde ol du ðu i fa de e dil di. Ýs ta tis tik te öð re tim yý lýn da Ez her e ka yýt yap tý ran 485 öð ren ci den 336 sý nýn er kek, 149 u nun i se kýz ol du ðu be lir til di. Ka hi re / a a Çit göl bel de sin den il çe mer ke zin de ki o kul lar da öð re nim gö ren yak la þýk 200 öð ren ci, her gün be le di ye ye a it ser vis ler le üc ret siz ta þý ný yor. FOTOÐRAF: ZEKERÝYE TÜRKEL/AA Öð ren ci le re üc ret siz ser vis KÜTAHYA'NIN Si mav il çe si ne bað lý Çit göl bel de sin den il çe mer ke zin de ki o kul lar da öð re nim gö ren yak la þýk 200 öð ren ci, her gün be le di ye ye a it ser vis ler le üc ret siz ta þý ný yor. Çit göl Bel de Be le di ye Baþ ka ný Re cep Yal çýn, bel de de ya þa yan ve il çe mer ke zin de öð re - nim gö ren yak la þýk 200 öð ren ci nin her sa bah be le di ye ye a it ser vis a raç la rýy la ev den a lýn dý ðý ný, o kul çý ký þýn da da o kul la rýn dan a lý - na rak bel de ye ge ti ril di ði ni söy le di. E ði ti me ver dik le rin des te ðin sü rek li o la ca ðý ný i fa de e den Yal çýn, Bu öð ren ci ler, bel de mi zin, ül ke mi zin ge le ce ði dir. E ði ti me kat ký o la rak ne yap sak az dýr. On la ra tüm ka pý la rý mýz so nu na ka dar a çýk týr. E ði tim a la ný na ve ri len des tek ler ve ya pý lan ya tý rým la rý hiç bir za man bo þa git me yen hiz met ler o la rak gö rü yo rum di ye ko nuþ tu. Kü tah ya / a a Gün de 5 bin 300 ki þi ye sý cak ye mek ÞAHÝNBEY Be le di ye si, Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma Vak fý iþ bir li ði i le gün de 5 bin 300 ki þi ye sý cak ye mek u laþ tý rý yor. Þa hin bey Be le di ye si bün ye sin de hiz met ve ren Mi mar Si nan Genç lik Mer ke zi nde bu lu nan a þe vi ni zi ya ret e de rek de ne tim ya pan Þa hin bey Be le di ye Baþ ka ný Meh met Tah ma zoð lu, A þe vi miz de son de re ce mo dern ve hij ye nik þart lar da ye mek ler ha zýr la nýr ken, be sin ve ka lo ri de ðe ri yük sek o lan lez zet li ye mek ler se çi li yor. A þe vi miz den çý kan ye mek ler den il çe miz sý nýr la rý i çe ri sin de bu lu nan dar ge lir li, yaþ lý, yok sul, kim se siz, düþ kün ve en gel li ler i le baþ ka il ler den ge len dep rem ze de ler fay da la ný yor de di. Tah ma zoð lu, ay rý ca, her sa bah beþ nok ta da sý cak çor ba ik ra mý ya pýl dý ðý ný kay det ti. Ga zi an tep / ci han 20 BÝ NE YA KIN DÝ YA BET LÝ ÇO CUK VAR AÇIKLAMADA gö rüþ le ri ne yer ve ri len Ko ca e li Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si De ka ný, Ço cuk En dok ri no lo ji si ve Di ya bet Bi - lim Da lý Baþ ka ný ve O kul da Di ya bet Prog ra mý Ko or di na tö rü Prof. Dr. Þük rü Ha tun, Tür ki ye de yak la þýk 20 bin di ya bet li ço cu ðun bu lun du ðu na i þa ret et ti. Þük rü Ha tun, Sa de ce ye - tiþ kin has ta lý ðý ol ma yan di ya bet, e ði tim or tam la rýn da ço - cuk lar i çin çe þit li zor luk la ra yol a ça bil mek te dir. Far kýn da lý - ðýn dü þük ol du ðu o kul lar da di ya bet li ço cuk la rýn en çok sý - kýn tý ya þa dýk la rý ko nu lar a ra sýn da ders sý ra sýn da ö ðün a la - ma mak ve tu va le te git me le ri ne i zin ve ril me me si gi bi prob - lem ler yer a lý yor i fa de si ni kul lan dý. Her böl ge den bir öð ret - me nin e ði tim prog ra mýy la ö dül len di ri le ce ði be lir ti len a çýk - la ma da, öð ret men le rin ço cuk en dok rin ve di ya bet mer kez - le ri, il halk sað lý ðý mü dür lük le ri, mil lî e ði tim mü dür lük le ri ve o kul yö ne tim le ri ta ra fýn dan a day gös te ri le bi le cek le ri gi bi ken di le ri nin de baþ vu ru form la rý ný dol du ra rak 26 Ka sým a ka dar bil kul da di ya bet.org ad re si ne gön de re bi le - cek le ri vur gu lan dý. Ýs tan bul / a a Ez her de ki Türk le rin ter ci hi þer i fa kül te ler Bartýn da saðanak yaðýþ etkili oldu BARTIN DA et ki li o lan yað mur, ha ya tý o lum suz et ki le di. Yað mur dolayýsýyla yol lar da su bi ri kin ti le ri o lu þur ken, Bar týn -Ka ra bük yo lu Pot ba þý mev ki in de taþ par ça la rý dü þen yol da tra fik kon trol lü þe kil de ve ri li yor. Ka ra yol la rý 156. Þu be Þef li ði, böl ge de te miz lik ça lýþ ma sý yap tý. Bar týn Be le di ye si de ho par lör den yap tý ðý du yu ru da, kuv vet li sa ða nak ya ðýþ dolayýsýyla mey da na ge le bi le cek sel, su bas ký ný, yýl dý rým, he ye lan, kuv vet li rüz gâr gi bi o lum suz luk la ra kar þý dik kat li ve ted bir li o lun ma sý i çin u yar dý. Þe hir de son gün ler de ha kim o lan ý lýk ha va, ye ri ni so ðu ða bý ra kýr ken, ha va sý cak lý ðý da 15 de re ce ye düþ tü. Bar týn / a a ir ti ni as ya.com.tr Obama ile 2. dönem Dört yýl ön ce ABD baþ kan lýk se çi mi ni O ba - ma ka zan dý ðýn da, bu so nuç, ö zel lik le zen ci ler a çý sýn dan Rü ya ger çek ol du þek lin de coþ ku lu yo rum la ra ko nu ol muþ tu. ABD ta ri hin de u zun yýl lar kö le o la rak kul la ný - lan; ku zey-gü ney sa vaþ la rý nýn ar dýn dan bi la ha re su i kas te kur ban gi den es ki baþ kan lar dan Ab - ra ham Lin coln ün gay ret le riy le kö le li ðin kal dý rýl - ma sýn dan son ra da hi sý kýn tý ve zor luk la rý de vam e den; ay rým cý mu a me le le re ma ruz ka lan; i ti lip ka ký lan zen ci le rin i çin den bir is min, san dýk tan çý kan oy lar la Be yaz Sa ray da o tur ma hak ký ný ka - zan ma sý, ger çek ten i na nýl maz bir ha di sey di. Zen ci le rin in san ca mu a me le gör me mü ca de le - si nin ve Bir ha ya lim var, ger çek o la cak dek la - ras yo nu i le ha fý za lar da si lin me ye cek de rin iz ler bý ra kan Mar tin Lut her King ile baþ kan lýk ya rý þýn - da O ba ma nýn se lef le rin den zen ci ra hip Jessy Jack son gi bi ön cü le rin bü yük be del ler ö de ye rek ver di ði e mek ler, O ba ma i le ba þa rý ya u laþ mýþ tý. O ba ma nýn za fe ri, de mok ra si nin ve A me ri kan De mok rat la rý nýn ba þa rý sýy dý. Ve ABD nin ya ný sý - ra, dün ya ge ne li i çin de ye ni ü mit rüz gâr la rý es - tir miþ ti. Ay ný þe kil de Ýs lam â le mi a çý sýn dan da. Ki mi le ri O ba ma yý A me ri kan em per ya liz mi - nin gü ler yüz lü ye ni mas ke si o la rak ni te le se de, o, ge nel de A me ri ka yý dün ya ve Ýs lam â le mi i le ba rýþ týr ma mis yo nu nu üst le ne bi le cek bir li der o la rak gö rül dü. Bek len ti ler bu yön de þe kil len di. O ba ma nýn kol tu ða o tur duk tan son ra ver di ði ilk me saj lar bu ü mit ve bek len ti le rini güç len dir di de ki se çi mi O ba ma ka zan dý ðýn da bu kö - þe de þu de ðer len dir me yi yap mýþ týk ( ): O ba ma nýn za fe rin de rol oy na yan en ö nem li et ken ler den bi ri de, se kiz se ne lik Bush dö ne mi - nin her a lan da mey da na ge tir di ði en kaz yý ðý ný. (Bush un) I rak la Af ga nis tan baþ ta ol mak ü ze re, el at tý ðý bü tün ül ke le ri, bu me rang gi bi dö nüp A - me ri ka nýn ken di si ni de vu ran ka os la ra sü rük le - me si. Ka yýt sýz þart sýz Ýs ra il yan lý sý po li ti ka la rýy la Fi lis tin so ru nun da ki çö züm süz lü ðü sür dür me si. Ý ran me se le si ni sü rek li bir kriz ve ger gin lik ko nu su o la rak gün dem de tut ma sý. Bun lar yet mi - yor muþ gi bi, son dem le rin de Pa kis tan ve Su ri - ye ye de, sý nýr ih lâl le riy le sal dý rý lar yap týr ma sý. Þim di O ba ma ve De mok rat e ki bi, Bush ve Hý - ris ti yan si yo nist ne o con e ki bi nin se kiz se ne bo - yun ca uy gu la dý ðý çýl gýn ca po li ti ka lar ne ti ce si or ta - ya çý kan en kaz yý ðý ný ný te miz le yip Be yaz Sa ray ý ev ve lâ A me ri kan hal kýy la, son ra da ABD yi tüm dün ya i le ba rýþ týr ma gö re viy le kar þý kar þý ya. Dört yý lýn so nun da, kar þý mýz da ki tab lo na sýl? Ger çi I rak ta ki ABD iþ ga li bit ti, 2014 te Af ga - nis tan da da bi te cek. A ma her i ki ül ke de ki ka os sü rü yor. Bü tün tah rik le re rað men Ý ran ge ri li mi sý cak bir ça týþ ma ya dö nüþ me di. Bu na kar þý lýk Fi - lis tin so ru nu nun çö zü mün de me sa fe a lý na ma dý. O ba ma nýn a çý lým ve ba rýþ söy lem le ri, A me ri - kan sis te min de yu va lan mýþ de rin ne o con çe te ler ta ra fýn dan her fýr sat ta blo ke ve sa bo te e dil di. A rap ba ha rý a dý ve ri len ge liþ me ler, yýl lan mýþ dik ta tör le ri de vir di; a ma Lib ya da Kad da fi gi bi kat le di len bü yü kel çi ü ze rin den ABD yi de vur du. Ve ye ni dö ne min ilk zor lu sý na vý Su ri ye o la cak. Bakalým, Obama bu sýnavda ne yapacak? SA Ü, Ýmp lant Mer ke zi ku ru yor SAKARYA Ü ni ver si te si (SA Ü), Or to pe dik ve Den tal Ýmp - lant Ta sa rým, Ü re tim ve Test Mer ke zi (Or to-dent-mer) ku ra cak. SA Ü nün, Do ðu Mar ma ra Kal kýn ma A jan - sý nýn (MAR KA) des te ðiy le ku ra ca ðý mer kez de, ön ce lik le Tür ki ye de ti ca rî o la rak sa tý lan den tal ve or to pe dik imp lant la rýn ta sa rý mý, yü zey kap la ma iþ lem le ri, muh te lif per for mans ve can lý hay van de ney le ri ger çek leþ ti ri le cek. 3.2 mil yon TL lik Böl ge sel Or to pe dik ve Den tal Ýmp lant Ta sa rým, Ü re tim ve Test Mer ke zi Pro je si nin 2 mil yon TL lik kýs mý ný MAR KA kar þý la ya cak. Ka lan ký sým SA Ü büt çe sin den kar þý la na cak. SA Ü ay rý ca per so nel, mal ze me, e kip man, bi na des te ði sað la ya cak. Pro je 24 ay da ta mam la na cak. Sa kar ya / ci han

4 7 KASIM 2012 ye ni as ya dan si ni as ya.com.tr ir ti ni as ya.com.tr Suriyeli muhacirler S u ri ye il gi li son ya zý mýz ü ze ri ne ( A teþ ke sil me yin ce, ) a ra yan es ki Ha tay Mil let ve kil le rin den Nu red din Tok de mir, Kur ban Bay ra mý ve si le siy le git ti ði mem le ke tin - de bilhassa ba zý Su ri ye li mül te ci ler le yap tý ðý gö rüþ me ler den il ginç iz le nim le ri ni ak tar dý. Tok de mir, bir ev de be ra ber ka lan üç ak ra ba a i - le yi zi ya re tin de, on la ra A rap ça Hut be-i Þa mi ye gö tür müþ ve e ser den ký sa bir bö lüm o ku muþ. Son de re ce bü yük bir a lâ ka ve te vec cüh gös te - rip dik kat le din le miþ, tak dir le ri ni bil dir miþ ler. Tok de mir mü sa it o lan bü tün mül te ci le re A - rap ça Hut be-i Þa mi ye u laþ tý rýl ma sý i çin ö zel bir ça lýþ ma ya pýl ma sý ge re ði ni vur gu lu yor. Ki, bu na ger çek ten bü yük bir ih ti yaç ol du ðu çok a þi kâr. Su ri ye li mül te ci ler da ha zi ya de si lâh lý mu ha lif - le re ve ya ça dýr kent ler de o lay çý ka ran la ra i liþ kin ha ber ler le gün de mi mi ze taþýndý. A ma ge len ler bun lar dan i ba ret de ðil. Son ra kam la ra gö re 110 bi ni a þan mül te ci le rin bü yük ço ðun lu ðu, bun lar - la hiç bir il gi si ol ma yan mað dur lar dan o lu þu yor. Ve Tok de mir di yor ki: Þart la rýn yurt la rýn dan ko pa rýp bu ra la ra ge tir di ði bu in san lar mu ha cir. On la ra en sar þef ka tiy le ku cak aç ma mýz lâ zým. Bir di ðer nok ta, bun la rýn ço ðu nun tah sil li, kül - tür lü, en te lek tü el dü ze yi yük sek in san lar ol ma sý. Hut be-i Þa mi ye baþ ta ol mak ü ze re A rap ça ri - sa le le ri on la ra i let me nin tam za ma ný ve fýr sa tý. Ö nem li bir iz le nim de, o lay la rýn baþ la ma sýn - dan bu ya na ta kýn dý ðý ta výr ki mi le rin ce ký ya sý ya tar týþ ma ve e leþ ti ri ko nu su ya pý lan Prof. Dr. Sa id Ra ma zan el-bu tî ye hak ve ren le rin ço ðal ma sý. Bu tî nin du ru þu yan lýþ ve hak sýz o la rak E sed e her hal ve þart ta ka yýt sýz þart sýz des tek ver di ði þek lin de çar pý tý lý yor, an cak o, ger çek te si lâh lý mü ca de le nin fit ne yi az dý ra ca ðý u ya rý sýn da bu lu - nu yor ve bu tav rý ye ni de ðil, es ki den be ri böy le. Hem de tâ Ba ba E sed za ma nýn dan be ri... Re ji min gü ven di ði ön de ge len Sün nî â lim ler den bi ri o la rak ser gi le di ði den ge li ta výr, ön ce lik le Ba as - çý la rý bir öl çü de de olsa fren le yen bir fak tör ol du. Son o lay lar da da i kaz la rý ný hep bu çer çe ve de ses - len dir di. A ma ne ya zýk ki fit ne çok deh þet li ol du ðu i çin, ge liþ me ler bu gün kü vahim nok ta ya gel di. An cak son o lay lar baþ la dýk tan bu ya na ya kýn za ma na ka dar ba zý la rýn ca Yi ne re ji me pa yan da - lýk ya pý yor di ye suç la nan ve ta rih te Cen giz le Hu la gu nun ya nýn da yer a lýp, bi lâ ha re iþ le ri bi tin - ce tas fi ye e di len â lim le re ben ze ti len Bu tî i çin Hak lýy mýþ de nil me ye baþ lan ma sý ma ni dar. Bu tî, ga ze te miz de za man za man man þet ten du - yur du ðu muz me saj la rýn da gö rül dü ðü ü ze re, Müs - lü man la rýn Ýs la ma hiz met te Be di üz za man me to du - nu e sas al ma la rý ge rek ti ði ni vur gu layan bir âlim. Si lah lý mü ca de le ye ve þid de te de kar þý, di nin si ya sal laþ ma sý ný ne ti ce ve re cek gi ri þim le re de. Hat tâ vak tiy le Ba ba E sed o na Ýs la mî bir par ti kur ma sý ný tek lif et ti ðin de, Din bir par ti nin te ke - li ne a lý na maz di ye red ce va bý ver miþ; bu nun ü - ze ri ne re jim nez din de ki i ti ba rý da ha da art mýþ. Keþ ke Ýh van baþ ta ol mak ü ze re Su ri ye de ki fit - ne nin bir þe kil de ta ra fý o lan her kes o nun Be di - üz za man kay nak lý i kaz la rý na ku lak ver se ler di... O za man Su ri ye bu ha le düþ mez di...

5 4 8 KASIM 2012 PERÞEMBE KÜLTÜR SANAT + Sa fi ye E rol, de ðer le ri mi zi keþ fet tir di Öy le bir ya zar... Za ma nýn a ký þý i çin de top lu mun ver - me di ði, yal nýz ken di le ri nin gas be - de rek al dýk la rý, el de et tik le ri ma - kam la ra, mev ki le re sa hip ya zar lar ve ya zý la - rý var dýr... Ve ya bu þe kil de ya zar o lan la rýn, o þe kil de ya zý la rý var dýr. Ha ni hep söy le nir ya zý lýr ya, ba zý ya zý lar ve ki tap lar, ya za rý nýn göz le ri ö nün de ö - nem siz le þir, kay bo lur, u nu tu lur ve yok o lur gi der. A de ta sa man a le vi, mum ý þý ðý gi bi dý - þar dan kü çük bir mü da ha le ye, ü fü rü ðe, püf de me ye ben zer bir de ðer len dir me ye, ten - ki te ve tah li le bi le ma ruz kal ma dan mu ha - tap ol ma dan so lup gi der... Yi ne ha ni halk na za rýn da bir ya zar çi zer ol mak i çin çý kýl mýþ tý ya yo la... Ýþ te o yol da da ha yü rü me den u nu tu lan mu har rir a - day la rý var dýr... Ya zar ol mak! Ya zý yaz mak! Dü þün me ve a raþ týr mak... Kar þý laþ týr mak ve ký yas la rý ný, de ðer len dir me si ni yap mak... Öl çü ye, mi za na ve a kýl, man týk, iz an ke fe le ri ne ko ya rak, in ce e le yip sýk do ku duk tan son ra ne ti ce ye var - mak... Ve ya zý yý yaz mak!.. Ya zar ol mak... Ve - ya ka le min, dak ti lo la rýn, klav ye nin ve ya ak la ge le bi le cek baþ ka bir ya zý cý ve yaz dý rý cý nýn i - da re si ne sa hip ol mak, ya zar gi bi yap mak, gö - rün mek... Te fek kür e di yor, dü þü nü yor gi bi hal le ri, ha yal le ri ne ti ce len di re rek; ya zý ya dök mek a dý na, kâ tip ol mak!... Ya zar gi bi, ya - zý yor muþ gi bi ya zar ol mak!... Ha ni ha ni, ya zýl dý ðý za man yer ye rin den oy na dý de ni len ya zý lar... Ve ya ya za rý ný bi le gay ri mem nun ký lan ye rin den ký mýl dat - ma yan ya zý lar!.. Za ma na, yýl la ra sýð ma yan fi kir, dü þün ce ve a kýl la rý i çe ri sin de ta þý yan, bil di ren ve an - la tan ya zý lar... Ve ya ken di ni bi le i fa de e de - me yen ya za rýn ya zý la rý. Dün den bu gü ne, bu gün den ya rý na öm rü ol ma yan ya zý lar... Ve ya zar lar!... Ruh la rý, kalp le ri ve a kýl la rý et ki al týn da bý - ra kan, or du la rý ha re ke te ge çi rip dur du ran ya zý lar... Mil let le ri a ya ða kal dý rýp, ba tý ran ya zý lar... Ve a kýl la rý kalp le ri ve ruh la rý bu - nal tan, zor da bý ra kan ya zar lar ve ya zý la rý... Te si ri za man i çin de bü yü yen, a kýl dan a - ký la, dü þün ce den dü þün ce ye ve fi kir den fi - ki re ak ta rý lan ge niþ le yen ve ya yý lan ya zar la - rýn ya zý la rý... Ve gün den gü ne... Gün ler den, ye ni den gü ne in dir ge nen de ðer de ki ya zar - la rýn ya zý la rý... Öy le bir ya za ra, yaz dý de me li yiz ki, dü - þün ce le ri, fi kir le ri, i de al le ri, net ak lî tes bit - le ri, bu lun du ðu za ma ný a þan u fuk la rý i fa de e de bil sin, ya zýl dý ðý za ma nýn in san la rýn zi - hin le rin de kal ma sýn... Ne sil den ne si le ak ta - rýl sýn... Ve bu na mu vaf fak ol ma yo lu na bi le gi re me yen ya zar lar, ya zý sat hý ma hal li ne de gir me sin ler!.. Öy le bir ya zar ol sun ki bi le rek zevk le yaz sýn... Yaz dýk la rý zevk le o kun sun... Ya zý sý ya zar, ya za rý ya zý ol sun... Ha yal le rin ö nün - de hiç bir en gel du ra maz ya iþ te öy le bir þey ol sun... En i yi si o ku yu cu nun de di ði ol sun... Su Yü ze yin de Zu hû rat ser gi si IÞIÐIN su ü ze rin de ki yan sý ma la rý ný u zun uð - raþ lar so nu cu fo toð raf ka re si ne res me den Fey - zul lah Bay te kin in, bu ça ba sý nýn ü rü nü o lan Su Yü ze yin de Zu hû rat ad lý ilk fo toð raf ser gi si a - çýl dý. Muh sin Ya zý cý oð lu Kül tür Mer ke zi i çe ri - sin de ki Ga le ri Ýs tan bu len sis te sa nat se ver le rin be ðe ni si ne su nu lan ser gi 30 Ka sým a ka dar zi - ya ret e de bi lir. Kül tür Sa nat Ser vi si E DE BÝ YAT ÇI YA ZAR M. NU RÝ YAR DIM, SA FÝ YE E ROL BÝ ZÝM KEN DÝ DE ÐER - LE RÝ MÝ ZÝ KEÞ FET ME MÝ ZÝ SAÐ LA YAN SÜ RE CÝN BAÞ LAN GI CI DIR DE DÝ. ÝLK To hum Ý lim ve Kül tür A - raþ týr ma la rý Der ne ði nde baþ la - yan A þi na Çeh re ler di zi top lan tý la - rý nýn il kin de ko nu þan Meh met Nu ri Yar dým, Sa fi ye E rol un Ci - ðer de len ki ta bý bir an ön ce si ne - ma ya ak ta rýl ma lý dýr. de di. Ro - man cý ya zar Sa fi ye E rol, Sü ley - ma ni ye de baþ la yan ye ni bir di zi prog ra mýn ilk ko nu su ol du. Ýlk To hum Ý lim ve Kül tür A - raþ týr ma la rý Der ne ði nde ger çek - le þen A þi na Çeh re ler prog ra mý - nýn il kin de ro man cý ya zar Sa fi ye E rol ko nu þul du. A no nim Ya yýn - cý lýk tan Sa fi ye E rol i sim li e se ri ya yým la nan Meh met Nu ri Yar - dým, 2001 yý lýn da bü tün e ser le ri Kub be al tý ndan çýk týk tan son ra Tür ki ye nin gün de mi ne ge len ve kül tür sa nat dün ya sý nýn e de bi - ya tý mýz da ye ni bir ke þif o la rak ka bul et ti ði Sa fi ye E rol hak kýn da bu gü ne ka dar ya pý lan ça lýþ ma la - Mehmet Nuri Yardým, Safiye Erol'un "Ciðerdelen" kitabýnýn bir an evvel sinemaya aktarýlmasý gerektiðini söyledi. rý de ðer len dir di. AY DIN LAR DAN Ö ZE LEÞ TÝ RÝ Bir çok ay dý nýn Sa fi ye E rol u ta ný dýk tan ve e ser le ri ni o ku duk tan son ra bir ö ze leþ ti ri yap tý ðý ný ve â de - ta gü nah çý kar dý ðý ný ha týr la tan Yar - dým, Sa fi ye E rol ha yýr lý bir in san. Bir ba ký ma bi zim ken di de ðer le ri - mi zi keþ fet me mi zi sað la yan sü re - cin baþ lan gý cý ol du. Sa fi ye E - rol dan son ra baþ ka u nu tul muþ e - de bi yat çý lar da gün de me gel di. O, ge rek ro man la rý ve hi kâ ye le riy le, ge rek se dü þün ce le ri ve ha yal le riy le fi kir ve e de bi yat ha ya tý mý zýn vaz - Üs kü dar Be le di ye si Bað lar ba þý Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti rilen sempozyuma ilgi büyüktü. Üs kü dar ko nu þul du YILLARDIR dü zen le nen ve ar týk bir ge le nek ha li ne ge len Üs kü dar Sem poz yum la rý nýn ye din ci si geç ti ði miz gün ler de Üs kü dar Be le di ye si Bað lar ba þý Kon gre ve Kül tür Mer ke zi nde ger çek leþ ti ril di. Çe þit li ü ni ver si te le rin Pro fe sör, Do çent ve Yar dým cý Do çent sta tü sün de ki öð re tim ü ye le rin den o lu - þan 28 ki þi lik bi lim ku ru lu ü ye le ri nin ka týl dý ðý Sem poz yum da; Ýs tan bul un fet hin den bir a sýr ön ce Türk yer le þi mi nin gö rül dü ðü ve kök sal ma ya baþ la dý ðý Üs kü dar ýn 660 yýl lýk kül tür bi ri ki mi ne ý þýk tut mak a maç lan dý. 3 gün lük Sem poz yum sü re sin ce Üs kü dar ý ge le ce ðe ta þý mak a dý na ya pýl mýþ, ya - pýl mak ta ve ya pý la cak o lan ça lýþ ma lar ka mu o yu i le pay la þýl dý. Kül tür Sa nat Ser vi si TUVALE TABÝAT YANSIDI MELÝHA Al kan ýn Ý çim de ki Do ða ad lý re sim ser - gi si, Hal ka lý Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde Kü - çük çek me ce li sa nat se ver le re ka pý la rý ný aç tý. Kü - çük çek me ce Be le di ye si Hal ka lý Kül tür ve Sa nat Mer ke zi Ser gi Sa lo nu nda ilk ki þi sel ser gi si ni aç - ma nýn he ye ca ný ný ya þa yan res sam Al kan, Ý çim de - ki Do ða ad lý ser gi sin de ta bi a týn eþ siz gü zel lik le ri ni çi çek ler ve ka dýn lar la tu va le ta þý yor. Çi çek le ri ve ka dýn la rý ay ný ser gi de bu luþ tu ran Me li ha Al - kan ýn ilk ki þi sel ser gi si Ý çim de ki Do ða 20 Ka sým a ka dar Hal ka lý Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde zi ya - ret e di le bi lir. Kül tür Sa nat Ser vi si FOTOÐRAF: ABDULLAH KOYUNCU / CÝHAN ge çil mez bir de ðe ri dir. Ni te kim hak kýn da ya pý lan on lar ca top lan tý, ya zý lan yüz ler ce ya zý ve ü ni ver si - te ler de o na ve e ser le ri ne dâ ir tez - ler ger çek leþ me si, Sa fi ye E rol un ar týk kül tür dün ya mý zýn te mel taþ la - rýn dan bi ri ol du ðu nu gös te ri yor de di. Kül tür Sa nat Ser vi si Sa fi ye E rol Kim dir? DESTANSI bir ha ya tý o lan Sa - fi ye E rol, 1902 yý lýn da E dir ne U zun köp rü de doð du. 1 E kim 1964 ta ri hin de Ýs tan bul da ve fat et ti. Tah si li ni Al man - ya da yap tý. Sâ mi ha Ay ver - di nin en ya kýn ar ka daþ la rýn - dan dýr. Ci ðer de len, Ül ker Fýr tý - na sý, Ka dý kö yü nün Ro ma ný, Di - ney ri Pa pa zý ya yým lan mýþ ro - man la rý dýr. Hi kâ ye le ri, Ley lâk Mev si mi nde top lan dý. Ma ka - le ler i sim li ki ta bý nýn ya ný sý ra Çöl de Bi ten Rah met A ða cý i sim li bir e se ri de bu lu nu yor. Ko ne vi, bil gi le ri ni ken di ruh dün ya sýn da ya þar dý MALATYA Kent Kon se yi Dü - þün ce Ta ri hî Kon fe rans la rý kap sa - mýn da, Ma lat ya lý dü þü nür Sad ret - tin Ko ne vi a nýl dý. Kent Kon se yi Top lan tý Sa lo nu nda ki prog ram - da, Ni ya zî-i Mýs rî Ça lýþ ma Gru bu Tem sil ci si Bü lent Sek men, Ko ne - vi nin ha ya tý hak kýn da ka tý lým cý - la ra bil gi ve re rek, as len Türk o lan Ko ne vi nin, Hic rî 7. ve Mi lâ dî 13. a sýr da Kon ya da ta nýn dý ðý ný ve bu þeh re nis pet le Ko ne vi is miy - le ta nýn dý ðý ný söy le di. Ko ne vi nin, Ýs lâm dü þün ce sin de ö nem li et ki le ri ol du ðu nu vur gu la - yan Sek men, Ko ne vi nin ta le be le - ri nin o nun gö ze ti min de bi lim sel ça lýþ ma lar yü rüt tü ðü nü an lat tý. As - len Türk o lan Sad red din Ko ne - vi nin, hic rî 7. ve mi lâ dî 13. a sýr da Kon ya da meþ hur ol du ðu nu ve bu þeh re nis pet le de Ko ne vi is miy le ta - nýn dý ðý ný be lir ten Sek men, Ha ya - tý hak kýn da sa hip ol du ðu muz bil - gi ler hem ye ter siz hem de ef sa ne - ler le ka rýþ tý rýl mýþ du rum da dýr. Ni - te kim bu se bep le Ko ne vi hak kýn - da en doð ru bil gi le ri biz zat o nun ken di e ser le rin de a ra mak ge rek - mek te dir di ye ko nuþ tu. Sad red - din Ko ne vi nin, Ýs lâ mî i lim le ri öð - ren di ði ni kay de den Sek men, Biz - zat bil gi le ri ni ken di ruh dün ya sýn - da tec rü be e de rek ya þa yan bir â - lim dir. Öð ren dik le ri ni öð ret me im kâ ný na ka vuþ ma sý, il mi nin pe - kiþ me si ne ne den ol muþ tur i fa de - le ri ni kul lan dý. Ma lat ya / ci han Aksaray Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Pal ta, res to ras yon ça lýþ ma la rý sü ren Nak kaþ Köp rü sü nde in ce le me de bu lu na rak yet ki li ler den son du rum hak kýn da bil gi al dý. Muh te þem e ser ler gün yü zü ne çý ka rý lý yor AKSARAY Be le di ye Baþ ka ný Nev zat Pal ta, yap týk la rý res to ras yon ça - lýþ ma la rý i le ec da dýn bý rak tý ðý muh te þem e ser le ri gün yü zü ne çý kar dýk la rý - ný söy le di. Nev zat Pal ta, res to ras yon ça lýþ ma la rý sü ren Nak kaþ Köp rü - sü nde in ce le me de bu lu na rak yet ki li ler den son du rum hak kýn da bil gi al - dý. Nak kaþ ve Has has köp rü le ri nin bu yýl i çin de bi ti ril miþ o la ca ðý na dik - kat çe ken Pal ta, Ak sa ray Be le di ye si o la rak pro je len dir di ði miz yak la þýk 800 yýl lýk ta ri hî Sel çuk lu e se ri üç ta ne köp rü müz var. Bu üç köp rü müz - den i ki ta ne si bu se ne in þal lah ta mam la na cak de di. Ak sa ray / ci han B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Em ni yet, gü ven lik, kor ku ve en di þe den u zak hâl, in san ce mi yet le rin de ik ti dar. - Bir il gi e ki. 2. Köz de pi þi ril miþ pat lý can. - Fars ça da sâ hip, mâ lik, tu tan. 3. Bir ko lun dir se ðin den or ta par mak u cu na ka dar u zun luk öl çü sü. - Ýs tan - bul'da bir semt. 4. Anlayýþ, anlama yeteneði. - Bir ek sen çev re sin de dö ne bi le cek bi çim - de çap raz ek lem len miþ, bir bi - ri ne ba kan yüz le ri kes kin i ki çe lik la ma dan o luþ muþ, a ra sý - na yer leþ ti ri len her han gi bir þe yi kes me ye ya ra yan a raç. 5. Top lu mun duy gu la rý ný in ci ten o lay ve ya du rum, ke pa ze lik, mas ka ra lýk, re zil lik. - At mos fe - rin alt ta ba ka la rýn da ki kü çük su ta ne le ri ve ya bu har dan o lu - þan bu lut la rýn çok al ça la rak yer yü zü ne ka dar in me siy le o - lu þan du man. 6. U tan ma, mah cu bi yet. - Sod yu mu sim - ge le yen harf ler. - Yaþ lan mýþ, ih ti yar kim se. 7. Fars ça da ya - rým. - Lâh za. - Bir gün lük sü re - nin yir mi dört te bi ri ne e þit, alt - mýþ da ki ka lýk za man di li mi, za - man par ça sý. 8. Bir þi i rin i çin - de i ki ve ya da ha çok kez tek rar - la nan bö lüm. 9. Kalp has ta lýk - la rýn da uz man laþ mýþ he kim. 10. (Tersi) Eþeðin yavrusunun halk arasýnda söyleniþi. - A lev ren gi. - Harç a lýp sür me ye ya - ra yan, ço ðu üç gen bi çi min de, yas sý, de mir den, üst ten tah ta sap lý sý va ma a ra cý YU KA RI DAN A ÞAÐI YA 1. Yý lýn al týn cý a yý. - Rus ça da e vet. 2. Es ki den kök bo ya sý de ni - len bit ki den çý ka rý lýr ken, þim di kim ya u - sul le riy le ha zýr la nan bo ya mad de si. 3. Gül gil ler den, ý lý man ik lim ler de ye ti þen bir mey ve a ða cý (Ce ra sus a vi um). - Ak de - niz ik li mi bit ki ör tü sü. 4. Ý man e den, mü'min. - Tel ler den o lu þan ve ka sý la - rak vü cut ha re ket le ri ni sað la yan or - gan ve bu or ga nýn tel si do ku su, a da - le. 5. A rap ça da su. - Lan ta nýn sim ge - si m² de ðe rin de yü zey öl çü bi - ri mi. 6. E rit mek, e ri til mek, su gi bi a - ký cý ha le koy mak. - Me riç Ir ma ðý'nýn bir ko lu. 7. Yit mek ten e mir. - Mu ra - dý na e ren, nâ il o lan, e le ge çi ren. 8. Ek me i þi. - Tü yo' da ses siz ler. 9. Te - teb bu' et mek. - Ke mik le rin yu var lak u cu. 10. Bir saatin alt mýþ ta bi ri. - Lan ta nýn sim ge si. 11. Ah þap ya pý lar - da ki riþ o la rak kul la ný lan ka lýn bi çil - miþ u zun tah ta. - Mer can a da. 12. Say - dam ta ba ka i le göz mer ce ði a ra sýn da bu - lu nan, in ce, ka sý la bi len bir zar dan o lu þan, gö zün renk li bö lü mü. - Me ra bit ki si. - Gal yu mun sim ge si. DÜNKÜ BULMACANIN CEVABI F Ý TOT E R A P Ý E A T Ý K L Ý A N O T T A L A S E M Ý A K Ü A L A N M E R Ý Y E L T Y T Ý K E L A E Ý K A Z K DU T K T A L F E S D A E Z A N Ý A A L A N A Z A M R A M A A ON T E R E K E K S

6 MAKALE 5 8 KASIM 2012 PERÞEMBE ün kü ya zý mýz da, Cu ma na ma zýy la il gi li o - la rak Ha ne fî ler de üç ki þi, Þa fi î ler de i se kýrk ki þi ol du ðun da kýl ma nýn farz o la ca ðý - ný söy le miþ tik. Bu nun i zâ hý þu ol sa ge rek: Ha ne fî mez he bi ni ka bul e den le rin ek se rî si, ka la ba lýk - la rýn her za man bu lun du ðu þe hir mer kez le rin - de ve ya þe hir hük mün de o lan böl ge ler de dir. Þa fi î ler i se, ek se ri yet le, kýr lar da, köy ler de ve ya da ðý nýk tarz da ya þa mak ta dýr lar. Þe hir ler de ve sos yal ha ya týn im kân la rý nýn çok ol du ðu bel de - ler de kýr ký bul ma ya ih ti yaç yok. Na sýl ol sa, bir a ra da lar. Üç ki þi Cu ma na ma zý i çin kâ fî dir. An - cak, Þa fi î ler de, ba zý köy ler kýrk hâ ne lik tir. Di - ye lim ki, bir bel de ve ya köy de 40 ýn cý gel me di. Oy sa, bu ra kam la rýn ta mam ol ma sý þart týr ki, Cu ma na ma zý e dâ e di le bil sin. Kýr kýn cý gel me - di ði ne gö re, a ca ba ba þý na bir hâl, bir fe lâ ket mi gel di, bir der di mi var? gi bi so ru lar he men zi - hin ler de u ya nýr. Ne ti ce de de ge re ði ya pý lýr. Bu ve ben ze ri bin ler ce hik met le re bi nâ en Ce - nâb-ý Hak (cc), Ey i mân e den ler, Cu ma gü nü, na maz i çin ni dâ o lun du ðu [e zan o kun du ðu] za man, he men Al lah ý an ma ya ko þun ve a lýþ ve ri þi bý ra kýn. E ðer siz ha - ki ka tý an la yan kim se ler i se niz el bet te bu si zin i çin da ha ha yýr lý dýr. Na maz bi tin ce yer yü zü ne da ðý lýn ve Al lah ýn lüt fun dan is te yin. Al lah ý çok zik re din, u mu lur ki, kur - tu lu þa e rer si niz (Cu ma Sû re si, 9-10) bu yur muþ tur. Ýn sa nýn, hem cins le riy le be ra ber ya þa ma ya mec bur bir sos yal var lýk ol du ðu nu bi li yo ruz. An - cak, i þi ve çev re þart la rý, ço ðu za man in sa ný yal - nýz lý ða mah kûm e de bi li yor. Dün ya hâ di se le ri, sý kýn tý la rý, ye ni ye ni ge liþ me ler, â de ta in sa ný yal - nýz ya ka lar ve bu nal týr. Böy le bir va zi yet te o lan in san, hem cins le riy le bir a ra ya gel me ye, ko nuþ - ma ya, kay naþ ma ya, dert leþ me ye muh taç týr. Bu nun en ul vî yol la rýn dan bi ri si, Cu ma, bay - ram ve ce ma at le ký lý nan na maz la rýn ze mi ni - dir. Na maz lar, in san la rý bir lik te ya þa ma ya mec bur e der. Her gün, gün de üç, beþ va kit bir a ra ya ge le mi yor lar sa, en a zýn dan haf ta - da bir bu luþ ma la rý ný sað lar. Bu da müm kün de ðil se, se ne de bir i ki se fer bir a ra ya gel - me, ak ra ba, kom þu ve dost la rý kay naþ tý rýr. Böy le ce ay ný za man da, bir bi ri ni kon trol et - me, i yi ve gü zel huy la rýn dan is ti fa de et me - nin de yo lu nu aç mýþ o lur. Tir mi zî nin Sa lât bah si nin 161. hâ di sin de, Ce ma at le ký lý nan na ma zýn, yal nýz ba þý na ký lý nan dan 27 kat da ha se vap ol du ðu ka yýt lý dýr ki, bu Ýs lâm da ce ma - a te ve ri len ö ne min biz zat Re sû lul la hýn (asm) di lin de ki i fa de si dir. Bir lik ve be ra ber lik, an cak bu ul vî yol lar la ger - çek mâ nâ da sað la na bi lir. Al lah Re sû lü nün (asm) Cu ma gü nü ve na ma zý nýn fa zi le tiy le il gi li þu ha - dis-i þe rif le ri ne bak mak ta da fay da var dýr: O gün de öy le bir sa at var dýr ki, kul ha ram bir þey is te - me dik çe, Al lah tan ne is ter se, Al lah o nu ce vap sýz bý - rak maz. (Ýb ni Mâ ce, Ý ka me: 79) Ay rý ca, in san lar yal nýz baþ la rý na sý ký lýr, teh li - ke li yol la ra baþ vu ra bi lir ler. On la rý yal nýz ba þý na ya ka la yan ne fis ve þey tan, ol ma dýk de si se ve plân lar yap tý ra bi lir. An cak, ce ma at þu û ru i le bir a ra ya gel mek, o dü þün ce le ri tör pü le ye bi lir. fer sa dog ni as ya.com.tr Ce ma at ha lin de ya pý lan i ba det le rin hik meti (2) Bir yi ti ði bu lun ca Bul mak, ne ka dar hoþ bir duy gu A ra dý ðý, ih ti yaç duy du ðu ve çok de ðer ver di ði yi ti ði ni bu lan bir in san dü þü nün! Du da ðýn da te bes süm, göz le rin de pa rýl pa - rýl bir ý þýk Bir de ðer i bul mak da, öy le. De ðer siz þey le re ta ký lýp kal mýþ, ö nün de gi den le rin i zi ni bu la ma mýþ; ya da zi fi ri ka - ran lý ða gark ol muþ bir ruh hâ le ti ni dü þü - nün! Ne ka dar bed bin, ne ka dar bez gin dir kim bi lir? Þarj ol ma sý, e ner ji dol ma sý i çin ya a ra dý ðý i zi bul ma sý, ya da bir iz bul ma sý ge rek li dir in sa na. Ýþ te, o nu bul du ðu gün, hat ta an, hâ - le le nir gön lün de ki se vin ci. Ha ni der ler ya, A ra yan Mev lâ sý ný da bu - lur, be lâ sý ný da di ye. Bu du rum, bi raz da ne yin a ran dý ðý na, ne re de a ran dý ðý na bað lý bir þey. Her hâl ü kâr da, a ra yan, a - ra dý ðý ný bu lu yor. A ra ma duy gu su, in sa nýn ru hun da þid det li bir ta lep do ðu ru yor sa; bu duy gu in sa ný ha - mur gi bi yo ðu ru yor sa, bir so nu ca var dý rýr. Ün lü Yu nan fi zik çi si Ar þi met de a ra dý ðý ný bu lun ca, Bul dum, bul dum di ye ba ðýr mýþ; bay ram ol muþ bir ha mam da, dün ya sý. Hâl - bu ki yap tý ðý þey, Ya ra tan ýn koy du ðu ka nu nu keþ fet mek. Ka nun ko yu cu yu da fark et miþ, O nu keþ fet miþ mi bi le mem. Halk a ra sýn da bir söz var: Al lah (cc) bir ku - lu nu se vin dir me yi di ler se, ön ce, eþ ya sý ný kay bet ti - rir; da ha son ra da bul du rur di ye. Bi zim ber ber Bi lâl an lat mýþ tý, o tuz se ne - dir gö rü þe me di ði as ker lik ar ka da þý ný na sýl bul du ðu nu ve has re tin na sýl bir mu hab bet çað la ya ný na dön dü ðü nü Na sýl da iþ ti ha i - le an lat mýþ tý, duy gu yük lü ma ce ra sý ný, bil - se niz! Bel ki de, o nu din ler ken bir par ça mü ba lâ ða et ti ði ni dü þün müþ o la bi li rim. Gel gör ki, din le di ðim o ma ce ra dan yýl lar son ra ay ný hâ le ben de düþ tüm, u zun sü re has ret çek tim, in le dim. Fa kat Rab bim, um ma dý ðým bir za man da yi ti ði mi bul dur du, gön lüm de ki ef kâ rý mý din dir di. El ham dü lil lah de dir di ba na, de rin den. Bu lu na nýn ni te li ði, ni ce li ði; a zý-ço ðu ol mu - yor. De ðer le rin de re ce si, ih ti ya cýn þid de tiy le öl çü lür. Dün ya bu! Ki mi Ley la sý ný a rar; ki mi si de Mev lâ sý ný Ta le bin de sa mi mî o lan in san la ra Ce nâb-ý Hak, i ki si ni de bul du ru yor; mah zun kul la rý nýn yü zü nü gül dü rü yor. De mek, hamd et me ye ve si le o la cak; li san - la rý þü kür le dol du ra cak o ka dar çok þey var ki, ik ti dar-ý be þer â ciz ka lý yor. Ö nem li o lan, ken - di ni bi ze Sev di ren i cân-ý gö nül den sev mek; se na e dip, þük re dip El ham dü lil lah de mek. Rab bi mi zin bah þet ti ði en bü yük se vinç, O nun â bi di ol mak. Hâ mid o lan bir kim se ye de rin den sev gi duy mak... El ham dü lil lah. Es ki þe hir den o ku yu cu muz: Be di üz za man a gö re i - ba de tin fay da ve hik met le ri ne ler dir? Ý BA DET E MÝR OL DU ÐU Ý ÇÝN YA PI LIR n ce lik le Be di üz za man ýn, i ba de tin ta ab bü dî ol - du ðu nu, ya ni e mir ol du ðu i çin ya pýl ma sý lâ zým gel di ði ni ö zel lik le vur gu la dý ðý ný be lir te lim. Ke za Be di üz za man a gö re i ba det, kul i le Al lah a ra - sýn da pek yük sek bir bað, çok þe ref li bir nis pet ve pek yü ce bir ra bý ta dýr. Bu nun la be ra ber, her bir i ba det te sa yý sýz fay da la rýn bu lun du ðu da mu hak kak týr. Çün kü i ba det ler, doð ru dan Al lah ýn em riy le sa bit ol muþ lar - dýr. Al lah ýn em ri i se her za man bir ul vî i ra de yi gös ter - mek te, sa yý sýz yük sek fay da la rý ve hik met le ri ne ti ce ver mek te dir. Ý BA DET LER, DÜN YA SA A DE TÝ NÝN GÝZ LÝ GÜÇ LE RÝ DÝR Üs tad Be dî üz za man a gö re i ba det ler, dün ya sa a de - ti nin gö rün me yen güç le ri ve giz li kuv vet le ri dir ler. Mut lu ve hu zur lu bir dün ya ha ya tý i çin i ba det le rin sa - yý sýz ge ti ri le ri ve sý nýr sýz fay da la rý var dýr. Þöy le ki, i ba - det ler, fi kir le ri Ce nâb-ý Hakk a çe vi rir. Ku lun Al lah a o - lan te vec cü hü, e mir le ri ne bo yun eð me yi ge rek ti rir. Al lah ýn e mir le ri ne bo yun eð mek i se, ku lu mü kem mel bir bi çim de in ti zam al tý na a lýr. Kul ha re ket le rin de in ti - zam al tý na gir mek le ve kâ i na týn u mu mî ni zâ mý na tâ bi ol mak la hik me tin sýr rý ný an lar. Hik met ki, kâ i nat say fa - la rýn da par la yan san at na kýþ la rýy la ken di ni gös ter - mek te dir. Ýþ te hik me tin sýr rý ný an la yan in san, i þin de ve ça lýþ ma la rýn da ba þa rý lý o lur. Ba þa rý lý o lan in san i se, her za man ve her yer de mut lu ve hu zur lu o lur. Ýn san cis men kü çük, za îf ve â ciz ol mak la be ra ber; pek yük sek bir ru hu ta þý yor, pek bü yük bir is ti da da mâ lik tir, has re dil me ye cek de re ce de me yil le ri var dýr, sý nýr sýz e mel le re sa hip tir, he sap sýz fi kir le ri var dýr, had siz þe he vi ye ve ga da bi ye gi bi kuv vet le ri var dýr ve öy le a ca ib bir ya ra tý lý þý var dýr ki, ya ra týl mýþ bü tün tür - le re ve â lem le re fih ris te hük mün de dir. Ýþ te böy le bir in sa nýn o yük sek ru hu na ge niþ lik ve - ren, i ba det tir; is ti dad la rý ný in ki þaf et ti ren, i ba det tir; me yil le ri ni tem yiz ve ten zih et ti ren, i ba det tir; e mel le - ri ni ta hak kuk et ti ren i ba det tir; fi kir le ri ni ni zam ve in ti - zam al tý na a lan, i ba det tir; þe he vi ye ve ga za bi ye kuv ve - le ri ni had al tý na a lan, i ba det tir; gö rü nen ve gö rün me - yen u zuv la rý ný ve duy gu la rý ný kir le ten ta bi at pas la rý ný i za le e den, i ba det tir; in sa ný mu kad der o lan ke ma lâ tý - na ye tiþ ti ren, i ba det tir; kul i le Ya ra tý cý a ra sýn da en yük sek ve en lâ tif o lan nis bet, an cak i ba det tir. E vet in - san lý ðýn ke mâl ve ol gun lu ðu nun en yük se ði, þu nis bet ve mü na se bet tir. 1 Ý BA DET LER, BÝ ZÝ SON SUZ KUD RE TE BAÐ LAR LAR Ý ba det bi zi doð ru dan Al lah a bað la dý ðýn dan, her be - lâ ve mu sî bet â nýn da sý ðý na cak son suz kud re ti ta ný - ma mý zý ko lay laþ tý rýr. Ý ba det le, bi zi se vinç li ve mut lu ký lan her ni met i çin þük re de ce ði miz tek mer ci in Yü ce Al lah ol du ðu nu kav rar ve þük re de riz. Ý ba det bü tün can lý la ra, var lýk la ra ve in san la ra ba ký þý mý zý müs bet yön de de ðiþ ti rir. Her þe yi ken di mi ze düþ man de ðil, kar deþ his se de riz. Ne hiç bir þe yi ol du ðun dan faz la bü - yü tü rüz. Ne de ken di mi zi her han gi bir þey den üs tün tu ta rýz. Ý ba det ha ya tý mýz da plân ve prog ra mý hâ kim ký lar. Plân lý bir ha yat i se iþ le ri mi zi dü ze ne ko yar. Ý ba - det ge çim ge niþ li ði ne, bol lu ða, be re ke te ve du â la rý mý - zýn ka bu lü ne ve si le o lur. Zor gün le ri miz de Al lah ýn yar dým ve i na ye ti ni ko lay laþ tý rýr. Ý ba det ler, bi zi kö tü - lük ler den a lý ko yar lar. Kö tü lük ler den u zak ka lan lar her kes çe se vi lir ler, iþ le rin de mu vaf fak o lur lar ve ha - yat la rýn da hu zur bu lur lar. Ý ba det le rin sos yal yö nü de var dýr ve gir dik le ri top - lu mu top ye kûn ih ya e der ler. Ýn san i ba det sa i ka sýy la bü tün Müs lü man la ra kar þý bir mü na se bet ka za nýr, kuv vet li bir ir ti bat ve bað lý lýk el de e der, her ke si ken di - si ne kar deþ bi lir. Bu ir ti bat i se kuv vet li bir u huv ve te ve ha ki kî bir mu hab be te ka pý a çar. Top lum ha ya tý nýn te - rak ki si ve ke ma li i çin en bi rin ci ba sa mak lar i se u huv - vet i le mu hab bet tir. 2 Al lah ýn e mir le ri ne uy ma sý ve ya sak la rýn dan kaç ma - sý sa ye sin de bir kul, top lum ha ya týn da çok mer te be le - re yük se lir. Öy le iþ ler ba þa rýr ki, bir fert i ken, u mu mî fay da la rý te min et ti ði öl çü de tek ba þý na bir mil let hük - mü ne ge çer. Ve bü yük bir him met le top lu ma hiz met e der. Top lu ma böy le hiz met e den ler ço ðal dýk ça, top - lum top ye kûn hu zur ve re fah se vi ye si ne yük se lir. 3 Ý BA DET LER, A HÝ RET SA A DE TÝ NÝN TE MEL TA ÞI DIR LAR Ý ba det ler â hi ret sa a de ti nin de te mel taþ la rý dýr lar ve a na di rek le ri dir ler. Her bir i ba de tin, a hi re te dö nük sa - yý sýz fay da la rý ve hik met le ri var dýr. Ez cüm le: Ý ba det - ler, a hi ret te ki her sý kýn tý da yüz a ký mýz o lur lar ve Al - lah ýn yar dý mý na, mað fi re ti ne, rah me ti ne ve rý za sý na na il ol ma mý za ve si le o lur lar, gü nah la rý mý zýn ba ðýþ lan - ma sý ný ve Pey gam ber E fen di mi zin (asm) þe fa a ti ne na il ol ma mý zý ko lay laþ tý rýr lar. Ý ba det ler, Ce hen nem a za - býn dan ko run ma mý zý ve kur tul ma mý zý ne ti ce ve rir ler; sý rat köp rü sü nü geç me mi zi, Cen ne tin sa hil le ri ne ve Al lah ýn ce ma li ne u laþ ma mý zý mü yes ser ký lar lar. Ý ba - det ler, Al lah ýn son suz lü tuf, ih san ve ik ram la rý na sa yý - sýz ka pý lar a çar lar ve â hi ret te e be dî mut lu lu ða ve ö - lüm süz sa a de te u laþ ma mý za ve si le o lur lar. Dip not lar: 1- Ý þâ râ tü l-ý câz, s Ý þâ râ tü l-ý câz, s Ý þâ râ - tü l-ý câz, s TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan (0 505) D Ö Be di üz za man a gö re i ba det SEMÝNERE DÂVET Konu : Kýyamet Alâmetleri Konuþmacý : Þemsettin Çakýr (Eðitimci) Tarih : 10 Kasým Cumartesi Saat: Yer: Merkez Büyük Cami yaný Yýlmaz Ocak iþ haný Yeni Asya seminer salonu Kat: 1 / DÜZCE Organizasyon : Düzce Yeni Asya Derneði Not: Hanýmlar için yer ayrýlmýþtýr. K as ta mo nu ve çev re sin de 1925 ya zýn - da baþ la tý lan Þap ka Ýn ký lâ bý nýn fik rî ve mâ ne vî yö nü gi bi, ay rý ca mad dî ve ti ca rî yö nü ü ze rin de de du rul ma sý lâ zým. Bi rin ci mad de nin ö ze ti þu dur: Frenk - le re ben ze mek, Ýs lâ mî gö rü nüm den u - zak laþ mak ve sec de yi zor laþ týr mak. Ý kin ci mad de nin tat bi kat ci he ti ne ba - kýl dý ðýn da i se þu nu gör mek te yiz: Vak ko gi bi fir ma lar bü yük ge lir el de e de rek a - la bil di ði ne zen gin leþ miþ ler. Bu na mu - ka bil, baþ ta Kas ta mo nu ve Ço rum vi la - yet le ri ol mak ü ze re, bil has sa Do ðu Ka - ra de niz Böl ge sin de ki va tan daþ lar bü yük mað du ri yet ler ya þa mýþ lar. Bu ko nu da ki bil gi kay na ðý mýz, ön ce lik - le o dö ne mi biz zat ya þa mýþ o lup Çe le bi - ler, Fa kaz lý lar, Mýr mýr lar o la rak da bi li - nen "Ý ne bo lu Nur Ta le be le ri"dir. Ay rý ca, "Kas ta mo nu Vi la yet Sal nâ me si" i le Ý ne bo lu Be le di ye si ta ra fýn dan ya yýn la - nan "Ý ne bo lu Ta ri hi" i sim li ça lýþ ma lar dan da is ti fa de et ti ði mi zi be lirt miþ o la lým. E fen dim, me se le þu dur: Sul tan I I. Ab dül ha mid'in de teþ vik le - riyle 1882 yý lý son la rýn da in þa e dil me ye baþ la nan bü yük Ý ne bo lu Li ma ný, böl ge - nin ik ti sa dî çeh re si nin sür'at le ge li þip gü - zel leþ me si ni ne ti ce ver di. Me se lâ, da ha ev vel haf ta da an cak üç dört va pu run uð ra dý ðý Ý ne bo lu'ya, li - ma nýn te kem mül et me siy le bir lik te bu sa yý gün de ye di se ki ze ka dar çýk tý. 1900'lü yýl la rýn ba þý na ge lin di ðin de i - se, sa de ce yer li o lan lar de ðil, ay rý ca Rus ya ve Gür cis tan ban dý ra lý bü yük sý - naî ve ti ca rî ge mi ler de Ý ne bo lu Li ma ný - na ge lip git me ye baþ la dý. Yer li ve ö zel sek tö re a it en bü yük ti ca - ret ge mi le riyle, Mý sýr'ýn Ýs ken de ri ye Li - ma ný na ton lar ca mik tar da yu mur ta ve el - ma gö tü rü lüp ih raç e di li yor du. Bu bü yük ih ra cat fa a li ye tin den is ti fa - de e den vi la yet le rin ba þýn da Kas ta mo nu gel mek le bir lik te, ay rý ca Ço rum, Çan ký rý ve Bo lu yö re le rin den de bol mik tar da ge tir ti len el ma, yu mur ta, ke res te, ke - ten, ken dir ve can lý hay van ih ra ca tý ya pý - la rak böl ge nin ik ti sa dî ha ya tý na can lý lýk ka zan dý rý lý yor du. Bu bü yük ti ca rî fa a li yet, sa vaþ lar se be - biy le a ra a ra ke sin ti ye uð ra mak la be ra - ber, yi ne de 1925 yý lý son la rý na ka dar de - vam e de bil di. 29 E kim 1925 ta ri hin de i se, An ka ra'da ya pý lan ilk res mî cum hu ri yet ba lo sun da ya þa nan bü yük bir "dip lo ma tik skan dal" se be biy le, Mý sýr'la o lan bü tün ti ca rî i liþ ki - ler don du rul du; do la yý sýy la, Ý ne bo lu Li - ma nýn dan ger çek leþ ti ri len ih ra cat fa a li - yet le ri de sek te ye uð ra mýþ ol du. O gün, An ka ra'da þu ga ra bet ya þan dý: Þim di ler de "29 E kim Çan ka ya Re sep si yo - nu" de ni len or ga ni zas yon, 1925'te "Ba lo" is miy le ter tip len di. Res mî o a rak ilk kez dü zen le nen Ba lo - ya baþ ba kan, ba kan lar, bü yü kel çi ler, or - du ko mu tan la rý i le ba sýn men sup la rý eþ - le riy le bir lik te dâ vet e dil miþ ler di. Ne var ki, bir ay ev vel çý kar tý lan Þap ka Kà nu nu se be biy le, Ba lo ya iþ ti rak e den - le rin he men ta ma mý þap ka lýy dý. Sa de ce bir ta ne si is tis na: Mý sýr Bü yü - kel çi si... Ba þýn da "Os man lý fe si" i le ge len Mý sýr bü yü kel çi si, ka pý da dur du rul du ve Ba - lo'ya a lýn ma ya rak ge ri çev ril di. Bu ren ci de e di ci ha di se, Mý sýr'a tez el - den u laþ tý. Mý sýr hü kü me ti de, sert bir no tay la mu ka be le et ti ði Tür ki ye i le o lan bü tün ti ca rî fa a li yet le rin dur du rul ma sý ka ra rý ný al dý. Ýþ te, tam da bu es na da Mý sýr li man la - rý na gi dip de mir le yen yu mur ta ve el ma yük lü ti ca ret ge mi le ri miz de ki mal la rýn ta ma mý el de kal dý. Tüc car la rý mýz, o ra da gün ler ce uð ra þýp dur ma la rý na rað men, kim se ye bir þey sa - ta ma yýp ça re siz ce ge ri dön dü ler. Ne var ki, el de ka lan mal lar çü rü me ye baþ la dý ðý i çin, bun la rý de ni ze dö ke dö ke ve son ka lan kýs mý ný da Sa ray bur nu a çýk la rýn - da ki a kýn tý ya bo þal ta rak e li boþ dön dü ler. Ne ti ce i ti ba riy le, ih ra cat i þi ya pan tüc - car la rý mý zýn he men ta ma mý if lâs et ti. On la rýn if lâs et me si de mek, a ra cý fir ma - lar i le çift çi ve ü re ti ci du rum da ki va tan - daþ la rý mý zýn da mad dî çö kün tü ye uð ra - ma sý de mek ti. Ni te kim, öy le ol du ve bu fe ca at yýl lar - ca de vam e dip git ti. Öy le ki, ye di yýl son ra ay ný "Fes Vak'a - sý" bir kez da ha te ker rür et ti. E kim 1932'de Mý sýr ýn An ka ra Bü yü - kel çi si Ab dül me lik Ham za Be yin An ka ra so kak la rýn da fe siy le do laþ tý ðý gö rül dü. Ham za Bey, ay rý ca 29 E kim gü nü ya pý - lan res mi ge çit me ra si mi ne, yi ne ay ný gün An ka ra Pa las ta M. Ke mal'in ver di ði ak þam ye me ði ne ve he men ar dýn dan CHP nin ev sa hip li ðin de ya pý lan Cum hu - ri yet Ba lo su na da ba þýn da fes ol du ðu hal de ge lip ka týl dý. Da ha ön ce ki gi bi, bu du rum da Tür ki ye i - le Mý sýr a ra sýn da dip lo ma tik kri ze yol aç tý. Bu kri zin hi kâ ye si ni, bir de ay ný me - kân da bu lu nan Ýn gi liz (Sir Ge or ge Clerk) ve Fran sýz (Kont de Cham brun) bü yü kel çi - le ri nin hemen hemen ayný ifadeleri ihtiva eden ra po run dan o ku ya lým: Ý ki yüz ki þi lik da vet li ler a ra sýn da Mý sýr el çi si nin fe si gös te riþ le sý rý tý yor du. Cum hur baþ ka ný, a ra - da bir, sez dir me den fe se a lay cý bir göz a tý - yor du. Za val lý mes lek ta þým bu nun far ký na var ma dý. A ma Ga zi, sü rük le yi ci mü zi ðin tem po su na a yak uy du ra rak ma sa dan kal - kýn ca, doð ru ca Mý sýr lý nýn ya nýn dan geç ti ve ge çer ken bir ke di mý rýl tý sý ný an dý ran u sul ca bir ses le ken di si ne bir þey ler söy le di; o nun om zu nu ok þa dý. Ken di si ni ku cak lý yor san - mýþ týk ki, bir de ne gö re lim, bir gar son fe si gü müþ bir tep si de hýz lý a dým lar la gö tü rü yor - du. Tep si nin ar dýn dan öy le ce ba ka kal dýk. De tay lar de ðiþ se de, ha di se nin i ki ül ke a ra sýn da ti ca rî ve dip lo ma tik kriz le re yol a ça cak bo yut la ra var dý ðý ný çe þit li kay nak - lar dan öð ren mek müm kün. Maz har Mü fit'in anlattýklarý Bir kaç san cak i le vi la yet te i da re ci lik ya - pan Maz har Mü fit Kan su ( ) De niz li do ðum lu ol du ðu hal de, De niz - li'nin ya ný sý ra ay rý ca Hak kâ ri ve Art vin mil let ve ki li o la rak Mec lis'te gö rev yap tý. Kay se ri, Yoz gat, Kýr þe hir, Nið de Ýs tik lal Mah ke me si ü ye lik le rin de ve hat ta baþ - kan lý ðýn da da bu lu nan Kan su'nun en bâ riz ö zel li ði, M. Ke mal'e sa dâ kat le bað lý lý ðý dýr. Ga ze te ler de tef ri ka e dil dik ten son ra top la nan ya zý la rý "Er zu rum'dan Ö lü mü - ne Ka dar A ta türk'le Be ra ber" is miy le ki - tap laþ tý rýl dý. Ýþ te, Kan su'nun bu ki tap ta Er zu rum Kon gre si'nin (Tem muz 1919) bit ti ði ge ce - ye da ir an lat týk la rýn dan bir bö lüm: Mus ta fa Ke mal "Maz har, not def te rin ya - nýn da mý?" di ye sor du. "Ha yýr, Pa þam" de dim. "Zah met o la cak, a ma bir mer di ve ni i nip çý - ka cak sýn. Al gel!" de di. He men a þa ðý ya in - dim. Not def te ri mi a lýp gel dim. "Def te rin bu yap ra ðý ný kim se ye gös ter me ye cek sin. So nu - na ka dar mah rem ka la cak. Bir ben, bir Sü - rey ya, bir de sen bi le cek sin. Þar tým bu" de di. Sü rey ya da, ben de, "Bu na e min o la bi lir si - niz Pa þam" de dik. Pa þa bun dan son ra, "Öy le i se ön ce ta rih koy!" de di. Koy dum: 7 8 Tem - muz Sa ba ha kar þý. Ta ri hi say fa nýn ü ze ri ne yaz dý ðý mý gö rün - ce, "Pe kâ lâ, yaz!" di ye rek de vam et ti: "Za fer - den son ra þekl i hü kü met cum hu ri yet o la - cak týr. Bu nu si ze da ha ön ce bir su a li niz mü - na se be tiy le söy le miþ tim. Bu bir. Ý ki: Pa di þah ve ha ne dan hak kýn da za man ge lin ce i cap e - den mu a me le ya pý la cak týr. Üç: Te set tür kal - ka cak týr. Dört: Fes kal ka cak, me de ni mil let - ler gi bi þap ka gi yi le cek tir. Beþ: La tin hu ru fu ka bul e di le cek." Ve, yýl 1925 Kas ta mo nu dö nü þü Maz har Mü fit, bu not la rýn yýl lar son ra - sýn da ki yan sý ma la rý hak kýn da þun la rý an - la tý yor: Þap ka Ýn ký lâ bý ný i lân et miþ o la rak (1925) Kas ta mo nu'dan dö nü yor du. An ka ra'ya av det et ti ði an da, o to mo bil le es ki Mec lis bi na - sý ö nün den ge çi yor, ben de ka pý ö nün de bu lu - nu yor dum. Man za ra yý gö rün ce göz le ri me i na - na ma dým. Ken di si nin ve ya nýn da o tu ran Di ya - net Ýþ le ri Re i si'nin ba þýn da bi rer þap ka var dý. Ken di si ney se ne? Fa kat ken di si ni kar þý la ma ya ge len ler a ra sýn da bu lu nan Di ya net Ýþ le ri Re i si - ne (R. Bö rek çi) de þap ka yý giy dir miþ ti. Ben hay - ret le bu man za ra yý sey re der ken, o to mo bi li dur durt tu, be ni ya ný na ça ðýr dý ve bir den, "A zi - zim Maz har Mü fit Bey, ka çýn cý mad de de yiz? Not la rý na ba ký yor mu sun?" de yi ver di. Þapka dayatmasýnýn Ýnebolu'ya maliyeti Cumhuriyetin ilk yýllarý

7 6 8 YURT HABER KASIM 2012 PERÞEMBE + HA BER LER Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak VAN VALÝSÝ MÜNÝR KARALOÐLU, ESKÝ VAN ÞEHRÝNDE BULUNAN HORHOR CAMÝÝNDEKÝ RESTORASYON ÇALIÞMALARININ BÝTÝRÝLEREK ÖNMÜZDEKÝ YIL RAMAZAN AYINDA ÝBADETE AÇILACAÐI MÜJDESÝNÝ VERDÝ. 17 Aðustos depreminde en çok ölüm burada olmuþtu. FOTOÐRAF: ÖZGÜR YILDIZ/CÝHAN Ha cý meh met O va sý nda kat ar tý þý na yar gý dur de di nya LO VA DA ö lüm o va sý o la rak bi li nen ve 17 A ðus tos 1999 Mar ma ra Dep re mi nde en çok can kay bý nýn ya þan dý ðý ke sim o lan Ha cý meh met O va sý nda geç ti ði miz yýl kat ar tý þý na yö ne lik ka - rar a lýn mýþ tý. Ya lo va Be le di ye si nin al dý ðý ka rar la 2 kat o lan kat iz ni, 4 ka ta çý ka rýl mýþ tý. Bu nun ü - ze ri ne TMMOB Bur sa Þe hir Plan cý la rý O da sý ta ra fýn dan a çý lan ip tal dâ vâ sý geç ti ði miz gün ler - de so nuç lan dý. Bur sa 1. Ý da re Mah ke me si, Ya lo - va da kat ve yo ðun luk ar tý þý ka ra rý nýn Ýl Ge nel Mec li si ve Be le di ye Mec li si ta ra fýn dan o nay la na - rak iþ len di ði ka rar la rýn hu ku ka uy gun ol ma dý - ðýn dan ip ta li ne hük met ti. Böy le ce 2012 nin Tem muz a yýn da 4 ka ta yük sel ti len kat iz ni yar gý ka ra rýy la 2 ka ta in di. Be le di ye nin tem yiz hak ký bu lu nu yor. An cak kat ar tý þý ka ra rý i le ip ta li a ra - sýn da ge çen 7 ay lýk sü re de o va da 4 ka ta gö re ya - pý lan pek çok bi na nýn du ru mu nun Ya lo va Be le - di ye si ni bu ko nu da zor du rum la ra dü þü re ce ði be lir ti li yor. Ya lo va / ci han Ý DO dan ma sa üs tü ek ran uy gu la ma sý nýs TAN BUL De niz O to büs le ri (Ý DO) AÞ, 3 fe ri - bo tun da ma sa üs tü ek ran uy gu la ma sý baþ lat tý. Ý - DO dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, yol cu la rý na kon for lu, hýz lý ve ke yif li yol cu luk sun ma ya ça lý - þan Ý DO, ge liþ tir di ði ye ni se çe nek ler le se ya hat key fi ni art týr ma ya ve tek no lo ji den ya rar la na rak ye ni im kân lar sun ma yý a maç lý yor. Ý DO yol cu - la rý, Ye ni ka pý-bur sa-ye ni ka pý ve Ye ni ka pý- Ban dýr ma-ye ni ka pý hat la rýn da ça lý þan, Or han ga zi fe ri bo tun da 246, Tur gut Ö zal ve Ad nan Men de res fe ri bot la rýn da 126 bu si ness kol tu ðun ö nü ne ko nu lan ma sa üs tü ek ran lar da, yol cu luk bo yun ca film sey ret mek, mü zik din le mek, o yun oy na mak, in ter net e ri þi mi sa ye sin de de e-pos ta - la rý kon trol et mek ya da ha ber le ri ta kip et mek müm kün o la cak. Ýs tan bul / a a Al man genç le re Ýs lâm di ni an la týl dý ntar SUS Ýl çe Müf tü lü ðü nü zi ya ret e den bir grup Al man gen ce Ýs lâm di ni hak kýn da bil gi ler ve ril di. 10 gün lük bir ge zi kap sa mýn da Mer sin e ge len ve genç ler den o lu þan 16 ki þi lik Al man ka fi - le si ilk o la rak Tar sus Ýl çe Müf tü lü ðü nü zi ya ret et - ti. Genç ler, Ýs lâm di ni hak kýn da me rak et tik le ri so - ru la rý sor du lar. Tar sus il çe si Müf tü sü Ab dül ke rim Ak ba ba, Ýs lâ mi yet in in san la rýn top lum i çin de ki i - liþ ki le ri ni dü zen le yen ve in san hak la rý na son de re - ce ö nem ve ren bir din ol du ðu nu be lirt ti. Al man - ya dan ge len genç le ri ma ka mýn da a ðýr la yan Ak - ba ba, He pi miz Al lah ýn kul la rý yýz de di. Müf tü Ak ba ba, Al man genç le rin, Ca mi le ri zi ya ret et - mek i çin herhan gi bir þey ge re ki yor mu?, Müf - tü nün gö re vi ne dir?, E zan söz le ri nin an la mý ne dir?, Ýs lâm ýn ça lýþ ma ya, öð ren me ye, te miz li - ðe, çev re yi ko ru ma ya, a ðaç dik me ye in san hak la - rý na, hay van hak la rý na ver di ði ö nem ne dir? gi bi so ru la rý ný ce vap la dý. Müf tü, Ýs lâm a gi ren bir in - sa nýn va zi fe le ri, na maz kýl mak, Ra ma zan a yýn da o ruç tut mak, zen gin se ze kât ver mek, hac ca git - mek tir. Ýs lâm di ni tek ba þý na in san lar dan u zak - la þa rak ya þa ma yý ka bul et mez. O nun i çin in san - la rýn top lum a ra sýn da ki i liþ ki le ri dü zen ler. Ýs lâm sö zü nün an la mý ba rýþ týr. Ýs lâm in san hak la rý na son de re ce ö nem ve rir. Al man Genç ler le ký sa bir sü re soh bet e den Ak ba ba, Tar sus ta bu lu nan ta ri hî ca mi le rin de zi ya ret e dil me si ni sað la ya rak fark lý dil le re çe vi ri si ya pý lan Kur ân-ý Ke rîm me a li ni he di ye et ti. Mer sin / ci han Ça nak ka le Bo ða zý nda yük ge mi si a rý za lan dý nça NAK KA LE Bo ða zý nda bir yük ge mi si a rý za lan dý. Ge mi, rö mor kör ler ta ra fýn dan li - ma na çe kil di. Ko ca e li nin Kör fez il çe sin den Ýs - pan ya ya de mir ü rün le ri gö tü ren Türk ban dý - ra lý Os man Doð ru yol ad lý ge mi, bo ðaz ge çi þi sý - ra sýn da Ki lit ba hir ci va rýn da a rý za yap tý. De mir a tan 996 gros ton luk ge mi nin kap ta ný yar dým is te di. Ge mi, ta mir e dil mek ü ze re rö mor kör le - rin yar dý mýy la li ma na çe kil di. A rý za dolayýsýyla kont rol lü ya pý lan Ça nak ka le Bo ða zý ge çi þi de nor ma le dön dü. Ça nak ka le / ci han VAN Va li si Mü nir Ka ra loð lu, es ki Van þeh rin de bu lu nan Hüs rev pa þa ve Ka ya - çe le bi Ca mi le ri nin ar dýn dan Hor hor Ca mi in de ki res to ras yon ça lýþ ma la rý nýn bi ti ri le rek ö nü müz de ki yýl Ra ma zan a - yýn da i ba de te a çý la ca ðý ný bil dir di. 23 E - kim ve 9 Ka sým ta rih le rin de Van da mey da na ge len dep rem ler de es ki Van þeh rin de bu lu nan Ka ya çe le bi ve Hüs - rev pa þa Ca mi le ri nin mi na re, kub be ve son ce ma at ký sým la rý ha sar gör müþ tü. Van Va li li ði nin ta le bi ü ze ri ne Va kýf lar Ge nel Mü dür lü ðü, e ser le rin ye ni den o - na rýl ma sý i çin bu yýl ye ni den i ha le yap tý. Res to ras yon ve o na rým ça lýþ ma la rý ný ya kýn dan ta kip e den Va li Ka ra loð lu, be ra be rin de ki bü rok rat la rýy la bir lik te o - na rým ve res to ras yon ça lýþ ma la rý nýn de - vam et ti ði es ki Van þeh rin de, haf ta so - nun da in ce le me ler de bu lun du. Ýlk o la - rak dep rem de kub be si, mi na re si ve son ce ma at kýs mý ha sar gö ren Ka ya çe le bi Ca mi i'n de in ce le me ya pan Ka ra loð lu, yi ne dep rem de mi na re si ve son ce ma at kýs mý ha sar gö re rek yý ký lan Hüs rev pa þa Ca mi i nde ki ça lýþ ma la rý ye rin de in ce le - di. Yük le ni ci fir ma yet ki li le rin den bil gi a lan Ka ra loð lu; Ka ya çe le bi ve Hüs rev - pa þa Ca mi le ri nin ö nü müz de ki yýl Ra - ma zan a yý na ye tiþ ti ril me si ni is te di. Doðalgaza yapýlan zam, mahrukatçýlarý ümitlendirdi DOÐALGAZA yapýlan zam, odun kömür satýcýlarýný umutlandýrdý. Stoklarýný hazýrlayan satýcýlar, doðalgazýn maliyetinden kaçan insanlarýn tekrar sobaya döneceði umudunu taþýyor. Satýcýlar, havalarýn soðumasýný beklerken, vatandaþlar ise fiyatlarýn pahalýlýðýndan yakýnýyor. Bursa Mahrukatçýlar ve Benzerleri Odasý Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Anaç, bu seneki fiyatlarýn aþaðý yukarý geçen sene ile ayný olduðunu dile getirdi. Vatandaþlarýn günlük odun ve kömür aldýðýný söyleyen Anaç, þunlarý söyledi: Kömür satýþý 550 lira iken odun fiyatý ise 350 lira. Bu neden kaynaklanýyor biz de bilmiyoruz. Doðalgaza zam yapýlmasýna raðmen vatandaþ daha kömürünü almadý. Bu kýþ ümitliyiz. Belki insanlar ilgi gösterir diye bekliyoruz. Pazarý geziyorsunuz. Kimseler yok. 15 gün sonra sobalar yanacak. Siftah yok. Her sene aþaðý yukarý Eylül den itibaren satýþlarýmýz baþlýyor. Bu sene okullar açýlýr dedik. Bayram geçer dedik. 12. aydan sonra havalar soðuduðu zaman mecbur gelir diyoruz. Anaç, satýþlarý arttýrabilmek için kredi kartýna taksit yaptýklarýný ayrýca tanýdýklar vasýtasýyla gelenlere veresiye satýþlar yaptýklarýný vurguladý. Bursa / cihan AYVALIK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (TÜKETÝCÝ MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO: 2008/220 Esas. KARAR NO: 2010/259 Davacý aleyhine mahkememizde açýlan Tapu Ýptali Ve Tescil davasýnýn yapýlan açýk yargýlamasý sonunda; HÜKÜM: Mahkememizce ta rih ve 2010/259 sa yý lý a sýl da va nýn RED DÝ NE, bir le þen 2002/500 e sas sa yý lý dos ya da A ÇIL MA MIÞ SA YIL MA SI NA þek lin de ve ri len ka rar tem yiz e dil mek le Yar gý tay 14. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn ta rih ve 2012/2168 e - sas ve 2012/2826 ka rar sa yý lý i la mý i le TEM YÝZ ÝS TE MÝ NÝN RED DÝ NE þek lin de so nuç la - na rak Yar gý tay dan gel miþ o lup, iþ bu Yar gý tay i la mý ta raf lar dan AL PAS LAN KI LIÇ VE MA - RÝ A KI LIÇ'a Teb lið ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 16/03/ B: Resmi Ýlanlar T. C. ÝSTANBUL 3. ÝFLAS MÜDÜRLÜÐÜ (ÝFLASIN AÇILDIÐINA DAÝR ÝLAN) ESAS NO: 2012/15 ÝFLAS. MÜFLÝS - TÝC. SÝCÝL NO: Çekdaþ Ýnþaat Sanayi ve Tic. Ltd. Þti / MÜFLÝSÝN ADRESÝ : Ýstanbul Kâðýthane Silahtaraða Cad. ÝETT Sadabad Duraðý Yaný Bila No ÝFLAS KARARI : Ýstanbul 14. Asliye Ticaret Mah gün ve 2011/282 E. say. dos. Ýstanbul Ticaret Sicil Memurluðunun yukarda numarasý yazýlý sicil dosyasýnda kayýtlý müflisin iflasýna 15:30'da karar verilerek tasfiye iþlemlerine Ýstanbul 3. Ýflas Müdürlüðü'nde baþlanýlmýþtýr Sayýlý Kanunla ÝÝK Md. yapýlan deðiþiklikle, Müflisin mallarýný ellerinde bulunduran veya müflise borçlu olan üçüncü þahýslarýn, iflasýn açýldýðýna dair ilana muttali olduklarý tarihten itibaren bir ay içinde makbul bir mazeret olmaksýzýn o mallarý iflas idaresi emrine vermezler veya borçlarýný bildirmedikleri takdirde, doksan güne kadar adli para cezasý ile cezalandýrýlacaklarý, Müfliste alacaklý olanlarýn ÝÝK md. göre, iflas tarihine kadar iþlemiþ faizleriyle birlikte toplam alacaklarýný, dayanaklarý belgelerle birlikte dilekçe ekinde ve kayýt harcýnýn ikmal edilerek bizzat iflas dosyasýna müracaat suretiyle kaydedebilecekleri, Müflis hakkýnda iflasýn açýldýðý ÝÝK. nun 166. maddesi gereðince ilan ve teblið olunur B: Resmi Ýlanlar TEBRÝK Muhterem kardeþlerimiz Hikmet Vapur ile Merve Hanýmýn FOTOÐRAF: ADEM ELÝTOK/CÝHAN Zeynep Bera adýný verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, yavruya saðlýklý uzun ömürler dileriz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý Van Va lisi Münir Ka ra loð lu, be ra be - rin de ki bü rok rat la rýy la bir lik te o na - rým ve res to ras yon ça lýþ ma la rý nýn de - vam et ti ði es ki Van þeh rin de, haf ta so nun da in ce le me ler de bu lun du. Es ki Van þeh rin de ki e ser le ri a ya ða kal dý ra ca ðýz KARALOÐLU, da ha son ra es ki Van þeh ri nin ba tý kýs mýn da bu lu nan ve res to ras yon ça lýþ ma la rý de vam e den Hor hor Ca mi in de de in ce le me ler de bu lun du. Res to ras yon ça lýþ ma la rýy la il gi li o la rak, YYÜ Mi mar lýk ve Mü hen dis lik Fa kül te si Þe hir Plan la ma Bö lüm Baþ ka ný Yrd. Doç. Dr. Þa ha bet tin Öz türk ten bil gi a lan Va li Ka ra loð lu, Hor hor Ca mi i nin de ö nü müz de ki yýl Ra ma zan a yý na ye tiþ ti ril me si ni is te di. Ka ra loð lu, es ki Van þeh rin de ki mev cut e ser le rin ta ma mý ný a ya ða kal dý ra rak bu ra yý Tür ki ye nin ö nem li i nanç mer kez le rin den bi ri ha li ne ge tir mek is te dik le ri ni söy le di. Ký zýl Ca mi i, U lu Ca mi i, Ab ba sa ða Ca mi i, Hüs rev pa þa Çif te Ha ma mý ve Hüs rev pa þa Ha ný nýn pro je le ri nin ha zýr ol du ðu nu ve 2013 yý lýn da ya pým i ha - le le ri nin ya pý la ca ðý ný kay de den Ka ra loð lu: Bu e ser le rin ro lö ve ve res to ras yon, res ti tüs yon pro je le ri, Kül tür ve Ta bi at Var lýk la rý Ko ru ma Ku ru - lu ndan da ha ön ce geç miþ ti. Bu ya pý la rýn i ha le ça lýþ ma la rý de vam et mek te dir. Uy gu la ma ça lýþ ma la rý na 2013 yý lýn da baþ la na cak týr. Ýn þal lah es - ki Van þeh rin de ki bu e ser le ri res to re e de rek ye ni bir di na mi ði a ya ða kal dýr mýþ o la ca ðýz. de di. Van / Ye ni As ya A hlat'ta ara ba fi ya tý na bas ton BÝTLÝS ÝN Ah lat il çe sin de, al týn kul la ný la - rak ya pý lan tez hip iþ le me li bas ton lar, yük sek fi ya ta rað men bü yük il gi gö rü yor. Bas ton us - ta sý Re fa Gök bu lak, ce viz a ða cýn dan ü re ti - len bas ton la rýn her za man re vaç ta ol du ðu nu be lir te rek, son za man lar da 500 yýl lýk ce viz a ða cýn dan ya pý lan bas ton la rýn bü yük be ðe ni top la dý ðý ný söy le di. Al týn iþ le me li ve tez hip iþ le me li bas ton la rýn çok da ha faz la rað bet gör dü ðü nü i fa de e den Gök bu lak, Mo tif ler çok da ha ö zen li iþ len di ði i çin bu bas to nu - muz, di ðer bas ton lar dan da ha faz la sa tý lý yor. Ýþ çi li ði çok faz la ol du ðu i çin bas to nu yük sek fi yat lar dan pa zar lý yo ruz. Bun dan haf ta da bir ta ne ü re te bi li yo ruz. Ay rý ca, baþ ta al týn ol mak ü ze re, kul lan dý ðý mýz mal ze me ler pa - ha lý ol du ðu i çin ma li yet de ar tý yor. 2 bin li ra i le 10 bin is te ye ne ya ni ö zel si pa riþ ü ze ri ne 15 bin li ra a ra sýn da de ði þen fi yat lar da bas - ton la rý mýz mev cut. Ö zel si pa riþ ler de bu fi yat 15 ya da 20 bin li ra ya ka dar çý ký yor, bu da bir çok a ra ba nýn fi ya týn dan bi le da ha yük - sek. Ba zý va tan daþ la rýn kul lan dý ðý bas ton, a - ra ba fi ya týn dan da ha yük sek, o yüz den ba zý va tan daþ la rý mýz ge li yor, a ra ba mý zý bý ra ka - lým bi ze bas ton ver di yor lar, pa zar lý ða gi ri - yo ruz, fa kat a ra ba nýn de ðe ri bi zim yap tý ðý - mýz bir bas ton fi ya tý yap ma dý ðý i çin an la þa - mý yo ruz, o yüz den a ra bu lu cu lar dev re ye gi - ri yor, an la þýr sak bir bas to na a ra ba yý bý ra kýp gi di yor lar. di ye ko nuþ tu. Bit lis / ci han Ka pa dok ya zi ya ret çi re ko ru na ko þu yor TÜRKÝYE NÝN ö nem li kül tür tu rizm mer kez le rin den bi ri o lan Ka pa dok ya böl ge - si ni bu yý lýn 10 a yýn da 2 mil yon 327 bin 744 yer li ve ya ban cý tu rist zi ya ret et ti. Nev þe hir Va li li ði nden ya pý lan a çýk la ma ya gö re, pe ri - ba ca la rý, oy ma ka ya ki li se le ri, ye ral tý þe hir - le ri ve sý cak ha va ba lon cu lu ðu i le ün lü Ka - pa dok ya böl ge sin de ki ta ri hî ve tu ris tik mer - kez le ri, 10 ay da 2 mil yon 327 bin 744 yer li ve ya ban cý tu rist gez di. Ge çen yý lýn ay ný dö - ne min de i se böl ge yi 2 mil yon 290 bin 437 yer li ve ya ban cý tu rist zi ya ret ett ti. Böl ge de yý lýn 10 a yýn da en çok zi ya ret e di len me kân - lar a ra sýn da Gö re me A çýk Ha va Mü ze si, Kay mak lý Ye ral tý Þeh ri ve De rin ku yu Ye - ral tý Þeh ri ilk sý ra lar da yer al dý. Mü ze ve ö - ren yer le rin den yýl da or ta la ma 10 mil yon li - ra ge lir el de e di len Ka pa dok ya da yýl so nu - na ka dar hem el de e di len ge li rin art ma sý hem de tu rist sa yý sý nýn 3 mil yo na yak laþ ma sý ve 2011 yý lý na a it o lan zi ya ret çi re ko ru nun da ký rýl ma sý bek le ni yor. Böl ge yi, 2011 yý lýn - da 2 mil yon 511 bin 955 ki þi ge zip gör me im ka ný bul muþ tu. Nev þe hir / a a

8 + DÜNYA 8 KASIM 2012 PERÞEMBE 7 kon Gre DesÜr PrÝz YOk O ba ma: On yýl lýk sa vaþdö ne mi so na e ri yor Ý KÝN CÝ KEZ ZA FER KA ZA NAN VE BE YAZ SA RAY A DA HA KA RAR LI BÝR ÞE KÝL DE DÖN DÜ ÐÜ NÜ DÝ LE GE TÝ REN ABD BAÞ KA NI, ON YIL LIK SA VAÞ DÖ NE MÝ NÝN SO NA ER MEK TE OL DU ÐU NU KAY DET TÝ. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Chi ca go da ki McCor mick Pla ce de yap tý ðý za fer ko nuþ ma sýn da, is ter ken di si ne, is ter ra ki bi Mitt Rom ney ye ol sun, se çim ler de oy kul la nan her ke se te þek kür et ti. O ba ma, bu ül ke yi i le ri ye ta þý mak i çin bir lik te han gi a lan lar da ça lý þa bi le cek le ri ko nu su nu gö rüþ mek ü ze re Rom ney i le ge le cek haf ta lar da bir a ra ya gel mek is te di ði ni be lirt ti. E þi Mic hel le ve kýz la rý Sas ha ve Ma li a, Baþ kan Yar dým cý sý Jo e Bi den i le kam pan ya e ki bin de gö rev a lan lar i çin öv gü do lu söz ler sarf e den O ba ma, e ko no mi nin to par lan mak ta, on yýl lýk sa vaþ dö ne mi nin so na er mek te ol du ðu nu kay det ti. U zun bir kam pan ya dö ne mi nin so na er di ði ne i þa ret e den O ba ma, O yu nu zu ka zan sam da ka zan ma sam da si zi din le dim, siz den bir þey ler öð ren dim. Siz be ni da ha i yi bir baþ kan yap tý nýz. Ya pý la cak iþ ler ve ö nü müz de bi zi bek le yen ge le cek hak kýn da, Be yaz Sa ray a her za man kin den da ha ka rar lý ve da ha il ham al mýþ þe kil de dö nü yo rum de di. Chi ca go / a a kon Gre se çim le rin de el de e di len so nuç lar her i ki par ti i çin de sür priz ol ma dý. Kon gre nin alt ka na dý o lan Tem sil ci ler Mec li si nin 435 top lam san dal ye sa yý sý nýn ço ðun lu ðu yi ne Cum hu ri yet çi le rin e lin de kal dý. Kon gre nin üst ka na dý o lan 100 ü ye li Se na to da i se De mok rat lar üs tün lük le ri ni ko ru du lar. Bu so nuç, O ba ma hü kü me ti nin ic ra at la rý ný ge çen dö nem de ol du ðu gi bi Cum hu ri yet çi ler i le sý ký pa zar lýk yap ma dan uy gu la ma ya ko ya ma ya ca ðý an la mý na ge li yor. New York / ci han OY O RAN LA RI E ÞÝT ABD De i kin ci kez baþ kan lý ða se çi len De mok rat Par ti nin a da yý Ba rack O ba ma; Co lo ra do, Ne va da ve Vir gi ni a e ya let le ri ni de ka za rak de le ge sa yý sý ný 303 e çý kar dý. ABD nin 45. baþ ka ný o lan O ba ma, son du ru ma gö re, ra ki bi Rom ney gi bi 50 e ya let ten 24 ü nün se çi ci de le ge si ni ka zan dý. A day lar, yüz de 49 i le ay ný oy o - Barack Obama'nýn, Mitt Romney karþýsýnda kazandýðý zafer sonrasý, ikinci kez ABD baþkaný seçilmesi Kenya'da da büyük sevinçle karþýlandý. ra ný na sa hip ler. Vir gi ni a, Co lo ra do, I o wa, O hi o, Ne va da, Ca li for ni a, Ha wa i i, Was hing ton, New Me xi co, Min ne so ta, New Hamp shi re, Wis con sin, Penns ylva ni a, Mic hi gan, New York, Con nec ti cut, De la we re, Il li no is, Ma i ne, Mary land, New Jer sey, Mas sac hu setts, Rho de Is land ve Ver mont e ya let le rin de za fer ka za nan O ba ma ay ný za man da, e ya let ler den fark lý bir sta tü ye sa hip baþ kent Was hing ton DC de de ga lip gel di. Cum hu ri yet çi a day Rom ney i se Ku zey Ca ro li na, Gü ney Ca ro li na, I da ho, A ri zo na, Mis so u ri, Mon ta na, U tah, Kan sas, Te xas, Lo u i si a na, Wyo ming, Ku zey Da ko ta, Gü ney Da ko ta, Neb ras ka, Ok la ho ma, O re gon, Ar kan sas, Mis sis si pi, A la ba ma, In di a na, Ge or gi a, Ken tucky, Ba tý Vir gi ni a, Ten nes se e yi ka zan dý. Bu na gö re, Rom ney nin de le ge sa yý sý 203 te kal dý. Baþ kan se çi le bil mek i çin 270 de le ge nin des te ði ge re ki yor du. Chi ca go / a a FOTOÐRAFLAR: AA ROM NEY KAY BET TÝ, MEZ HE BÝ KA ZAN DI Cum hu rý YeT ÇÝ Par ti a da yý Rom ney, se çi mi ken di par ti si a dý na kay bet miþ ol sa da men su bu ol du ðu ce ma at ba ký mýn dan ö nem li bir za fe re u laþ tý. Rom ney in baþ kan a day lý ðý ön ce sin de men su bu ol du ðu Mor mon mez he bi ül ke ge ne lin de H ris ti yan lýk i le il gi li bir i nanç o la rak ka bul e dil mi yor du. A me ri ka ge ne lin de H ris ti yan ra hip le rin yüz de 76 sý Mor mon lu ðu H ris ti yan lýk i le il gi li bir i nanç o la rak de ðer len dir mi yor du. An cak Rom ney in mu ha fa za kâr par ti nin baþ kan a da yý ol ma sý i le Mor mon luk da bir an lam da A me ri ka da H ris ti yan lý ðýn bir ko lu o la rak ka bul gör dü. New York / ci han ROM NEY: DU Â E DÝ YO RUM ABD De ký baþ kan lýk se çi mi ni kay be den Cum hu ri yet çi Par ti nin baþ kan a da yý Mitt Rom ney, Baþ ka nýn ül ke mi ze ba þa rý lý bir þe kil de reh ber lik et me si i çin du â e di yo rum de di. Rom ney, Bos ton Kon gre Mer ke zi nde top la nan ta raf tar la rý na hi ta ben bir te þek kür ko nuþ ma sý yap tý. Te za hü rat lar eþ li ðin de kür sü ye çý kan Rom ney, se çim ça lýþ ma la rýn da ken di si ne des tek ver dik le ri i çin baþ kan yar dým cý sý a da yý Pa ul Ryan, e þi, ço cuk la rý, gö nül lü ler, ba ðýþ çý lar ve seç men le re te þek kür et ti. Se çi me ül ke ye hiz met et mek a ma cýy la gir di ði ni be lir ten Rom ney, ya rý þý kay bet ti ði ni an cak pren sip le ri nin ge çer li li ði ni ko ru du ðu nu ve ül ke ya ra rý i çin ça lýþ ma ya de vam e de ce ði ni kay det ti. Bos ton / a a CA ME RON: ÖN CE LÝK SU RÝ YE OL MA LI ÝN GÝl Te re Baþ ba ka ný Da vid Ca me ron, Ba rack O ba ma nýn ABD Baþ kan lý ðý na ye ni den se çil me si nin ar dýn dan, ar týk ön ce li ðin Su ri ye me se le si ne bir çö züm yo lu bul mak ol ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Ür dün de ki Za a ta ri mül te ci kam pý ný zi ya ret e den Ca me ron, Bu ra da, Su ri ye de o lan la ra da ir þo ke e di ci hi kâ ye ler din li yo rum. Ba rack la ko nuþ mak is te di ðim ko nu lar dan bi ri de bu kri zi çöz mek i çin da ha faz la ça ba yý na sýl gös te re ce ði miz o la cak. de di. Am man / ci han O BA MA, ÝS RA ÝL ÝN GÝR DÝ ÐÝ ÝÞ GAL BA TAK LI ÐI NI KU RUT SUN BA TI Þe ri a da ki Fi lis tin yö ne ti mi Baþ mü za ke re ci si Sa ib U rey kat, Baþ kan O ba ma nýn, Ýs ra il in gir di ði iþ gal ba tak lý ðý ný ku rut ma sý ge re kir de di. U rey kat yap tý ðý a çýk la ma da, A me ri ka Bir le þik Dev let le ri (ABD) Baþ ka ný Ba rack O ba ma nýn 2. kez baþ kan se çil me si nin, ba rýþ, is tik rar ve de mok ra si ye kat ký sað la ya ca ðý ný u mu yo ruz di ye ko nuþ tu. Fi lis tin yö ne ti mi nin bu ay i çe ri sin de Bir leþ miþ Mil let ler e (BM) Fi lis tin me se le si ni ta þý ya cak la rý ný kay de den U rey kat, O ba ma nýn Fi lis tin hal ký nýn bu meþ rû ta le bin de ya nýn da o la ca ðý ný u mu yo ruz. Baþ kan O ba ma nýn, Ýs ra il in gir di ði iþ gal ba tak lý ðý ný ku rut ma sý ge re kir i fa de le ri ni kul lan dý. Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mud Ab bas, Fi lis tin in BM de ü ye ol ma yan dev let sta tü sü nü el de et me si i çin baþ vu ru ya pa cak la rý ný a çýk la mýþ tý. ra mal lah / a a Çin de ta ri hî kongre baþlýyor n ÇÝN De ge le cek on yýl lýk sü reç te dev le tin zir ve si ne þe kil ve re cek i sim le rin be lir le ne ce ði 18. U lu sal Kon gre, bu gün baþ þe hir Pe kin de baþ la ya cak. Çin Halk Cum hu ri ye ti ta ri hin de be þin ci ne sil li der le rin be lir le ne ce ði ta ri hi kon gre nin 8-14 Ka sým ta rih le ri a ra sýn da ya pý la ca ðý bil di ril di. 82 mil yon ü ye siy le dün ya nýn en bü yük par ti si Çin Ko mü nist Par ti si nin (ÇKP) 18. U lu sal Kon gre si nde cum hur baþ ka ný ve baþ ba kan gö rev le ri ne ge ti ri le cek i sim le rin dý þýn da, en üst dü zey yö ne ti mi o luþ tu ran Po lit bü ro ü ye le ri de bel li o la cak. Pe kin / ci han Ý ran da dep rem n Ý ran IN ba tý sýn da bu lu nan Do ðu A zer bay can e ya le tin de or ta þid det te bir dep rem mey da na gel di ði bil di ril di. Ý ran res mî ha ber a jan sý IR NA, Do ðu A zer bay can e ya le ti ne bað lý Ver ze gan il çe sin de ye rel sa at le da Rich ter öl çe ði ne gö re 5,1 bü yük lü ðün de dep rem mey da na gel di ði ni du yur du. Do ðu A zer bay can da 11 A ðus tos ta 11 da ki ka a ray la mey da na ge len 6,0 ve 6,2 bü yük lük le rin de ki dep rem ler Ver ze gan, E her ve He ris il çe le ri ne bað lý on lar ca kö yü yer le bir et miþ ti. Dep rem ler de 306 ki þi vefat et miþ, en az 3 bin ki þi de ya ra lan mýþ tý. Tah ran / a a Rac hel in an ne ve ba ba sý Gaz ze de GAz ze De Fi lis tin li le rin ev le ri ni yýk mak ü ze re ha re ke te ge çen Ýs ra il bul do ze ri ni en gel le mek is ter ken e zi len ABD li ba rýþ gö nül lü sü Rac hel Cor ri e nin an ne ve ba ba sý Gaz ze ye gel di. Rac hel Cor ri e nin an ne si Cindy Cor ri e ve Ba ba sý Cra ig Cor ri e nin de yer al dý ðý 26 ki þi lik ABD li he yet Gaz ze de ki Rac hel Cor ri e Ba rýþ ve A da let Vak fý ný zi ya ret et ti. Zi ya ret sý ra sýn da ko nu þan he yet ü ye le ri, Ýs ra il ab lu ka sý na kar þý Fi lis tin li ler le da ya nýþ ma i çin de ol duk la rý ný vur gu la dý. Fi lis tin da va sý nýn sem bol i sim le rin den bi ri ha li ne ge len Rac hel Cor ri e nin ö lü mü u lus lar a ra sý ka mu o yun da in fi a le yol aç mýþ tý. Rac hel Cor ri e nin a i le si nin Ýs ra il hü kü me ti a ley hi ne aç tý ðý 1 do lar lýk sem bo lik taz mi nat da va sý da red de dil miþ ti. Gaz ze / a a Ýs ra Ýl a raç la rý nýn, Gaz ze de ki El-Be ric mül te ci kam pý nýn bu lun du ðu ta rým a ra zi le ri ne gir di ði be lir til di. Tank ve bul do zer le rin de a ra la rýn da bu lun du ðu Ýs ra il or du su na a it 12 a raç, Gaz ze þe ri din de ki El-Be ric mül te ci kam pý nýn 400 met re ya ký ný na ka dar gir di. Et ra fa a teþ a ça - ABD'den Gazze'ye gelen heyettekiler, Filistin ile dayanýþma içinde olduklarýný söyledi. ÝS RA ÝL A RAÇ LA RI, ÞÝM DÝ DE MÜL TE CÝ KAM PI NA GÝR DÝ rak mül te ci k a m p ý n ý n bu lun du ðu böl ge ye ge len Ýs ra il a raç la rý nýn, b ö l g e d e mad di ha sa ra se bep ol du ðu ve bul do zer le rin ta rým a ra zi le ri ni tah rip e de rek mah sul le re za rar ver di ði bil di ril di. O lay da ö len ya da ya ra la nan ol ma dý ðý kay de dil di. Gaz ze / a a Su ri ye, So ma li leþ me sin! BÝr leþ mýþ Mil let ler ve A rap Bir li ði Su ri ye Ö zel Tem sil ci si El-Ah dar el-ýb ra hi mi, Su ri ye de ki kri zin ya kýn bir za man da so na er me me si ha lin de bu ül ke nin ye ni bir So ma li ol ma sýn dan en di þe duy du ðu nu söy le di. Ýb ra hi mi, A rap ça ya yým la nan El Ha yat ga ze te siy le söy le þi sin de, Me se le doð ru bi çim de e le a lýn maz sa, bek le nen teh li ke ül ke nin bö lün me si de ðil So ma li leþ me si dir. Dev le tin çök me siy le o lu þan boþ lu ðu sa vaþ a ða la rý, mi lis ler ve sa vaþ çý grup lar dol du ra bi lir de di. Ýb ra hi mi, Su ri ye de et nik ve mez hep sel bö lün me teh li ke si gör me di ði ni be lirt ti. So ma li de Dev let Baþ ka ný Si ad Bar re nin 1991 de dev ril me si nin ar dýn dan ra kip ka bi le ler ve sa vaþ a ða la rý a ra sýn da sü re ge len ça týþ ma lar, kýt lýk ve has ta lýk lar la mü ca de le nin ye ter siz li ði dolayýsýyla ül ke de bir mil yon dan faz la ki þi öl müþ tü. So ma li de güç lü bir mer ke zi yö ne ti min te sis e dil me si ça lýþ ma la rý sü rü yor. An ka ra / a a þýd DeT, YA YIl ma e ÐÝ lý mýn De BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun un si ya sî iþ ler den so rum lu yar dým cý sý Jef frey Felt man, Su ri ye nin yý kým yo lun da ol du ðu nu söy le di. Felt man, BM Gü ven lik Kon se yi ne ver di ði bri fin gin ar dýn dan ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye de ar tan þid de tin, Lüb nan, Tür ki ye ve Ýs ra il e doð ru ya yýl ma i þa ret le ri gös ter di ði ni, bu nun, ül ke yi ken di yý ký mý na sü rük le ye ce ði ni kay det ti. Jef frey Felt man, bu nun, Su ri ye li der li ðin de ki si ya sî ge çiþ le çö zül me si ge rek ti ði ni, bu çö zü mün, geç mi þe sün ger çek me ve ger çek bir de ði þim ge tir mek zo run da ol du ðu nu be lirt ti. Bm / a a

9 8 8 KASIM 2012 PERÞEMBE HABER + Hu kuk çu lar, a na dil de sa vun ma ya fark lý ba ký yor ca ni as ya.com.tr Siyasetçilerimiz örnek alsýn A BD de i kin ci kez baþ kan lý ða se çi len De mok rat Par ti nin a da yý Ba rack O ba ma; sa de ce ken di ül ke sin de ya þa yan la rý de ðil, dün ya nýn baþ ka ül ke le rin de ya þa yan la rý da se vin dir di. O ba ma, baþ kan se çil dik ten son ra yap tý ðý ko nuþ ma ya sa dýk ka lýr sa, ö nü müz de ki yýl lar da sa vaþ tan çok ba rýþ ha ber le ri du ya ca ðýz de mek tir. A me ri ka da ki se çim sis te mi Tür ki ye de ki sis te me ben ze me di ði i çin ne ti ce le ri ký yas la mak ya nýl tý cý o la bi lir. Me se lâ, De mok rat Par ti a da yý Ba rack O ba ma i le Cum hu ri yet çi Par ti nin a da yý Mitt Rom ney ay ný nis bet te [yüz de 49 ar] oy al dý ðý hal de, ka zan dýk la rý de le ge sa yý sý çok fark lý. O ba ma 302 de le ge ka za nýr ken, Rom ney 203 de le ge ka za na bil miþ. Ý kin ci kez baþ kan lý ða se çi len De mok rat Par ti nin a da yý Ba rack O ba ma, ken di sin den ön ce ki baþ kan Bush gi bi Ya ben den sin ya da düþ man sýn / Ya be nim gi bi dü þü - nür sün ya da se ni düþ man i lân e de rim an la mý na ge le cek a þý rý söz ler ye ri ne ba rýþ me saj la rý ver di. On yýl lýk sa vaþ dö ne mi nin so na er mek te ol du ðu nu kay de den O ba ma, bu söz ler le sa de ce A me ri ka lý la rý de ðil, müt te fik le ri ni ve þim di ye ka dar ABD nin zul mü ne ma ruz ka lan Af ga nis tan i le I rak gi bi Müs lü man ül ke le ri de se vin dir miþ ol sa ge rek. A me ri ka, dün ya nýn jan dar ma sý gi bi dav ran dý ðý i çin o ra da ki se çim ler sa de ce ABD yi il gi len dir mi yor. Na sýl ki Bush un ka zan ma sý ya da kay bet me si sa de ce A me ri ka lý la rý il gi len dir me diy se, O ba ma nýn ka zan ma sý nýn ne ti ce le ri de ABD i le sý nýr lý kal ma ya cak. Sa vaþ lo bi si a çýk ya da giz li ça lýþ ma la rýy la O ba ma yý de ðil, Mitt Rom ney i des tek li yor du. Çün kü Rom ney se çil miþ ol say dý muh te me len ABD ya yýl ma cý po li ti ka la rý ný de vam et ti re cek ti. Bu da si lâh tüc car la rý ve lo bi si i çin da ha çok si lâh, da ha çok sa vaþ ve da ha çok pa ra de mek ti. O ba ma nýn ka zan ma sýy la sa vaþ lo bi si kay bet ti de mek müm kün, a ma lo bi nin ge ri a dým at mak is te me ye ce ði, bir þe kil de ABD yi ye ni sa vaþ la ra teþ vik i çin ça lý þa ca ðý da u nu tul ma ma lý. Se çim ler de vam e der ken a day la rýn in sa nî sý nýr lar i çe ri sin de bir bi riy le mü ca de le et me si de dik kat çe ki ciy di. Tür ki ye de se çim ol ma dý ðý hal de li der le rin bir bi ri i çin sarf et ti ði ke li me le ri, cüm le le ri ve ben zet me le ri du yun ca Keþ ke biz de ki si ya set çi ler de si ya sî ve in sa nî sý nýr la rý aþ ma sa de me mek müm kün de ðil. Se çi mi ka za nan ve za fer i lân e den Ba rack O ba ma, O yu nu zu ka zan sam da ka zan ma sam da si zi din le dim, siz den bir þey ler öð ren dim. Siz be ni da ha i yi bir baþ kan yap tý nýz. Ya pý la cak iþ ler ve ö nü müz de bi zi bek le yen ge le cek hak kýn da, Be yaz Sa ray a her za man kin den da ha ka rar lý ve da ha il ham al mýþ þe kil de dö nü yo rum de miþ. (A A, 7 Ka sým 2012) ABD de ki baþ kan lýk se çi mi ni kay be den Cum hu ri yet çi Par ti nin baþ kan a da yý Mitt Rom ney de en az O ba ma ka dar me de nî bir a çýk la ma yap mýþ ve Baþ ka nýn [O ba ma nýn] ül ke mi ze ba þa rý lý bir þe kil de reh ber lik et me si i çin du â e di yo rum de miþ. Tür ki ye de se çim ka za nan bir li der den, baþ kan dan O ba ma ben ze ri bir i fa de bel ki du ya bi li riz, a ma kay be den bir si ya set çi den, li der den ve a day dan Rom ney ben ze ri bir i fa de, ra ki bi ne du â e den bir a çýk la ma du ya bi lir mi yiz? Duy sak, des tek çi le ri o la rak biz ler mem nun o lur mu yuz? Ýk ti dar ve mu ha le fet par ti le ri a ra sýn da de vam e den ek si de re ce de ki tar týþ ma la rý du yun ca, Keþ ke Tür ki ye de ki si ya set çi ler de ABD de ki a day la rýn bu yö nü nü ör nek al sa di ye du â e di yo ruz. Mec lis ça tý sý al dýn da, a yý, be de vi, ho roz, ta vuk, yu mur ta tar týþ ma la rý ar týk ço cuk lar duy ma sýn öl çü sü ne in miþ du rum da. Bu dil Tür ki ye ye ya ký þý yor mu? Ý cap et ti ðin de ra ki bi ni teb rik e den, o nun ba þa rý sý i çin du â e de bi le cek si ya set çi le re Tür ki ye nin de ih ti ya cý var, ves se lâm. Tekin: Siyasîüslûptan rahatsýzýz n CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Gür sel Te kin, son gün ler de li der le rin yap tý ðý ko nuþ ma lar da ki üs lup ko nu su - na de ði ne rek, söz ko nu su si ya si üs lû bun her ke si ra hat sýz et ti ði ni söy le di. Par ti si nin Ýl Genç lik Kol la rý teþ ki lâ týn ca Kör fez Öð ret me ne vi nde dü zen le nen et kin lik te ko nu þan Te kin, son gün ler de li der le rin yap tý ðý ko nuþ ma lar da ki üs lûp ko nu su na de ði ne rek, söz ko nu su si ya si üs lu bun her ke si ra hat sýz et ti ði ni söy le di. Si ya set te es ki üs lu bu a ra - dý ðý ný di le ge ti ren Te kin, þun la rý kay det ti: Sa yýn De mi - rel, Sa yýn E ce vit, Sa yýn Er ba kan, Sa yýn Ý nö nü, ha týr lar sa nýz te le viz yon la rýn kar þý sýn da bu gün ABD de ki se çim ler gi bi si - ya sî par ti li der le ri çý kar ve her kes, he pi miz iz ler dik, o na gö re de bir ka na at ge ti rir dik. Þim di tek ka le maç ya pý yo ruz. Sa - yýn Baþ ba kan ken di si çýk ma dý ðý gi bi ta ký mý ný da çý kart mý - yor. Du rum böy le o lun ca, bu üs lu bun mu ha ta bý sa yýn Baþ - ba kan ýn ken di si dir. Ben ilk kez si ya si üs lup ta, tüm bu 50 yýl lýk sü re ce bak tý ðý mýz da bir Baþ ba kan ýn, Tür ki ye Cum - hu ri ye ti Baþ ba ka ný nýn a na mu ha le fet ve mu ha le fet li de ri ne þe ref siz o la rak hi tap et ti ði ni gör düm. Bun dan da ha a ðýr bir üs lup da her hal de ol maz di ye dü þü nü yo rum. El bet te biz de bu üs lu bun dan ra hat sý zýz. Ko ca e e li / a a A NA DÝL DE sa vun ma ya pýl ma sý na i - liþ kin ça lýþ ma hu kuk çu la rý böl dü. Ay dýn Ba ro Baþ ka ný Sü mer Ger men, bu sý kýn tý - nýn 1,5-2 yýl dýr sü ren ö zel lik li da va lar da a - þýl ma sý ge rek ti ði ni an cak ya sal en gel ler se - be biy le bu nun ger çek leþ ti ri le me di ði ni söy - le di. A dil yar gý la ma il ke le riy le il gi li cid di sý kýn tý lar ya þan dý ðý ný vur gu la yan Ger men, þöy le ko nuþ tu: Ki þi ye, Ben ken di mi Kürt çe sa vun mak is ti yo rum de me si du - ru mun da Kürt çe sa vun ma hak ký ve ril me - liy di. Ki þi nin, kö tü ni yet le ol ma mak ko þu - MAVÝ Mar ma ra ya sal dý rý dâ vâ sýn da mað dur sý fa týy la i fa de ve ren es ki Ýs ra il va tan da þý Dror Fe i ler, Ýs ra il as ker le ri - nin ge mi ye in me den he li kop ter den a - teþ aç týk la rý ný be lir te rek, Ýs ra il in yay - dý ðý ge mi de si lah var (id di a la rý) oy sa ki bun la rýn hep si ya lan de di. Gaz - ze ye in sa ni yar dým ta þý yan Ma vi Mar ma ra Ge mi si ne Ak de niz in u lus - la r a ra sý su la rýn da dü zen le nen sal dý rý - ya i liþ kin dö ne min Ýs ra il Ge nel kur - may Baþ ka ný Ra u A luf Ga bi el Ash - kna zi, De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný E - li e zer Al fred Ma rom, Ýs tih ba rat Baþ - ka ný A mos Yad lin ve Ha va Kuv vet le - ri Ko mu ta ný A vis hay Le vi nin yar gý - lan dý ðý da va nýn i kin ci du ruþ ma sý na dün de vam e dil di. Ýs tan bul 7. A ðýr Ce za Mah ke me si nce bü yük sa lon da ya pý lan du ruþ ma ya sa nýk lar ka týl ma - dý. Ön ce ki gün kü ilk du ruþ ma da, mað dur sý fa týy la i fa de ve ren es ki Ýs ra il KAPATILAN Re fah Par ti si nin (RP) es ki Bit lis Mil let ve ki li Ab dul ha luk Mut lu, Do - ðu ve Gü ney do ðu da yýl lar ca Kürt ler ü - ze rin den kir li o yun lar oy na yan te rör ör - gü tü PKK nýn þim di de yýl lar dýr böl ge de a lim ye tiþ ti ren med re se le ri he def al dý ðý ný söy le di. Ab dul ha luk Mut lu, yap tý ðý a çýk - la ma da, Kürt le rin ö nün de ki en bü yük en ge li PKK nýn teþ kil et ti ði ne dik kat çek - ti. Te rör ör gü tü nün yýl lar dýr Kürt le re za - rar ver di ði ni, Kürt le ri say ma dý ðý ný ve her kes bi ze uy mak zo run da an la yý þýy la ha re ket et ti ði ni kay de den Mut lu, Ba - bam þeyh Nu ret tin Mut lu, dar be dö ne - min de hem ör güt ta ra fýn dan hem de Er - ge ne kon ka na dýn dan med re se den vaz - geç me si i çin teh dit e dil di. Tek par ti dö - ne min de de dem Ba ki o lan Al lah týr de - di ði i çin ce za e vi ne a týl dý di ye ko nuþ tu. Kürt le re en bü yük dar be yi ör gü tün vur du ðu nun PKK nýn Kürt le ri a si mi le et ti ði ni söy le yen Mut lu, þun la rý kay det ti: Kürt ler i nan cý ve na mu su ko nu sun da hiç bir za man ta viz ver mez ler di. PKK bu na za rar ver di. 30 yýl dýr Kürt hal ký ný sö mü ren ve mað dur e den, bu da yet - mez miþ gi bi yap tý ðý ca ni ce kat li âm la rý Kürt ler i çin yap tý ðý ný id di a e den PKK, son o la rak Kürt le ri Ýs lam di nin den u zak - laþ týr mak i çin þim di de yýl lar dýr böl ge de bü yük a lim ler ye tiþ ti ren med re se le ri he - def a lý yor. Nor þin Med re se si nin ba þýn da luy la ken di ni en i yi i fa de e de bi le ce ði dil le an lat ma sý en do ðal in san hak ký dýr. A vu ka - týn Kürt çe sa vun ma sý as la ka bul e di le mez. Tür ki ye de res mî dil Türk çe ol du ðu i çin bu du rum ay rýþ týr ma ve bö lü cü lü ðü ha re - ket len di ren ta výr o lur. U þak Ba ro Baþ ka ný Ba ki Kan tar i se a - na dil de sa vun ma yap ma ko nu sun da ya - pý la cak ya sal dü zen le me yi yan lýþ bul du ðu - nu i fa de e de rek, Ül ke mi zin res mi di li Türk çe dir. Mah ke me sa lon la rý res mi ku - rum lar dýr, bu ne den le mah ke me ler de res - Duruþmayý takip etmeye gelenler, Ýsrail i imza duvarýna yazýlan notlarla protesto ediyorlar. FOTOÐRAF: ERHAN ELALDI/AA Dror Fe i ler va tan da þý Fe i ler, 22 ya þý na ka dar Ýs ra - il va tan da þý o la rak ya þa dý ðý ný, da ha son ra Ýs veç va tan daþ lý ðý na geç ti ði ni söy le di. Ýs ra il or du sun da da as ker lik yap tý ðý ný i fa de e den Fe i ler, sal dý rý sý ra - sýn da Gaz ze ye gi den Sof ya i sim li ge mi de bu lun du ðu ha týr la ta rak, Kul lan dýk la rý ger çek mer miy di, o far ký an la ya bi li yo rum. Ma vi Mar ma - ra da o lan bi te ni gö rüp du yu yor duk. A ma bu þe kil de so nuç la na ca ðý ný tah - min e de me dik. Aþ dod Li ma ný na gel - di ði miz de, be ni grup tan Ýs ra il va tan - Bit lis eski mil let ve ki li Ab dul ha luk Mut lu. bu lu nan ba bam Þeyh Nu ret tin Mut lu ya PKK ta ra fýn dan bir sü rü teh dit mek tup - la rý gön de ri li yor. Teh dit mek tup la rýn da böy le çok e dep dý þý ke li me ler, söy lem ler, teh dit sav ru lu yor. Bu nun en bü yük ne - de ni de 30 yýl dýr Kürt ler a ra sýn da yý ka - ma dýk la rý kar deþ li ðin en bü yük ne de ni - nin Ýs lam di ni ol du ðu nu çok i yi bi li yor - lar. Bu yüz den ye ni he def le ri a lim ye tiþ ti - ren med re se ler dir. Mut lu, yýl lar dýr med re se ler de Kürt çe e ði tim ve ril di ði ni be li re te rek, E ðer Kürt ler a yak ta du ru yor lar sa bu med re - se le rin sa ye sin dey di. 12 Ey lül ve da ha son ra 90 lar da ö zel lik le PKK i le Er ge ne - kon la baþ la yan bas ký un sur la rý nýn tek mi dil kul la nýl ma lý dýr. Ak si ni dü þün mek çok yan lýþ o lur. Bu nu is te yen ler a na dil de sa vun ma yap ma is te ðiy le Tür ki ye yi böl - me yi a maç lý yor. Bu o yu na gel me me miz ge re kir di ye ko nuþ tu. De niz li Ba ro Baþ ka ný Müj dat Ýl han da a - na dil de sa vun ma yap ma ko nu sun da ya pýl - mak is te nen de ði þik li ðin ne ol du ðu nu gör - me den bir þey söy le me nin doð ru ol ma ya ca - ðý ný i fa de et ti. Ýl han, Za ten fi i len ken di ni Türk çe an la ta ma ya nýn i fa de si ter cü man a - ra cý lý ðýy la a lýn mak ta. Ya sal dü zen le me þu a - Ýs ra il ya lan söy lü yor da þý ol du ðum i çin a yýr dý lar. A ma ben, so ru lan so ru la ra ce vap ver me yi red - det tim di ye ko nuþ tu. Mað dur a vu ka tý nýn, Ge mi ye in me - den mi a teþ aç tý lar? Yok sa ka mu o yun da yan sý týl dý ðý gi bi ge mi ye in dik ten son ra mý a teþ aç tý lar? so ru su na Fe i ler, Gör dü - ðüm ka da rýy la Ýs ra il as ker le ri ge mi ye in - me den he li kop ter den a teþ aç tý lar. Ýs ra il in yay dý ðý ge mi de si lah var (id di a la rý) oy sa ki bun la rýn hep si ya lan ce va bý ný ver di. Fe i ler, ha zýr lýk lar sý ra sýn da Ma vi Mar ma - ra ge mi si ne kon fe rans ver mek i çin git ti ði - ni be lir te rek, O ra ya git ti ði miz de ge mi - nin gü ven lik e le man la rýn ca a ra ma ya pýl - dý. O ge mi ye ya sa dý þý bir þe yin gö tü rül - me si müm kün de ðil di ye ko nuþ tu. Sal - dý rý da ha ya tý ný kay be den le rin ö nün de say gýy la e ði li yo rum. Ýnsani bir amaç için yola çýkýlmýþtý diyen Feiler, davaya katýlmak istediðini ve sanýklardan þikayetçi olduðunu söyledi. Ýstanbul / aa PKK nýn ye ni he de fi med re se ler BÝT LÝS E SKÝ MÝL LET VE KÝ LÝ AB DUL HA LUK MUT LU, TE RÖR ÖR GÜ TÜ PKK NIN ÞÝM DÝ DE YIL LAR DIR BÖL GE DE Â LÝM YE TÝÞ TÝ REN MED RE SE LE RÝ HE DEF AL DI ÐI NI SÖY LE DÝ. he de fi din a dam la rýy dý. O böl ge de ki bü - tün din a dam la rý ný, bü tün a lim le ri ya ka - la dý lar, et ti ler. Ba bam o dö nem ler de din â lim le ri ye tiþ tir di ði i çin ce za e vi ne a týl dý. On dan son ra 28 Þu bat la baþ la yan bir sü reç var. Her gün po lis, jan dar ma ve is - tih ba rat ka pa týn ka pa týn di ye ge li yor du. Nor þin Med re se si u lus la ra ra sý bir med re - se ko nu mun da. Üs tad Be di üz za man ýn, her ke sin o ku du ðu bir med re se. Med re se - le rin res mî bir hü vi ye ti ol ma sa bi le ki þi ye Kur ân ders le ri, A rap ça, Far sa, Os man lý ca öð re ti li yor du. Ü ni ver si te ko - nu mun da o lan yer ler di di ye ko nuþ tu. ÖR GÜT NOR ÞÝN MED RE SE SÝ NÝN VAR LI ÐIN DAN RA HAT SIZ Dar be dö ne mi ve 90 lý yýl lar da Er ge - ne kon un Nor þin Med re se si nden ra hat - sýz ol du ðu i fa de e den Mut lu þim di ler de i - se ör gü tün yýl lar dýr böl ge de bü yük a lim - ler ye tiþ ti ren Nor þin Med re se si nden ra - hat sýz lýk duy du ðu nu be lirt ti. Mut lu, Þim di hem ör güt hem de Er ge ne kon sa ný yor lar dý ki Nor þin Med re se si, di ðer med re se le ri, din a dam la rý, ön de ge len in - san la rý, a i le le ri böl ge de yok e de rek i ni si - ya tif le ri ni da ha faz la kul la na bi le cek le ri ni dü þü nü yor lar dý. A maç la rý oy du. An cak ne ör güt ne de di ðer ya pý lar bu e mel le ri - ni as la ger çek leþ ti re me ye cek ler dir a çýk - la ma sý ný yap tý. Bit lis / ci han þa ma da ih ti yaç de ðil. Hu kuk di li ne yat kýn ol ma yan dil ve ya leh çe ler de sa vun ma na sýl ya pý la cak o da ay rý bir sý kýn tý. Þu a þa ma da böy le a le la ce le bir dü zen le me ye ih ti yaç ol - du ðu nu dü þün mü yo rum de di. Ma ni sa Ba - ro Baþ ka ný Zey nel Bal kýz i se sa vun ma hak ký - nýn kut sal ol du ðu nu, et ki ve en gel le kar þý laþ - ma dan tam ba ðým sýz sa vun ma yý he def le dik - le ri ni di le ge tir di. Bal kýz, Sa ný ðýn, da va lý nýn ve ya da va cý nýn ken di si ne a na di lin de sa vun - ma yap ma sý her ha lü kar da sað lan ma lý dýr i - fa de le ri ni kul lan dý. Ýz mir / a a Gül den de net le me ta li ma tý CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül, Dev let Sa vun ma Sa na yi Müs te þar lý ðý, Ký zý lay Der ne ði, Ye þi lay Der ne ði ve Türk Pa tent Ens ti tü sü nün de net len me si ta li ma tý ver di.cum hur baþ ka ný Gül, Dev let De net le me Ku ru lu nun ye ni ça lýþ - ma prog ra mýn da yer al mak ü ze re, Sa vun ma Sa na yi Müs te þar lý ðý, Ký zý lay Der ne ði, Ye þi lay Der ne ði ve Türk Pa tent Ens ti tü sü nün 2010, 2011 ve 2012 yý lý fa a li yet ve iþ lem le ri nin de ne ti - mi i le 2006 yý lýn dan i ti ba ren fa a li ye te ge çi ri len Kal kýn ma A jans la rý uy gu la ma sý i le ka mu ya a it ve ri ban ka la rý nýn (ver gi, nü fus, ta pu, em ni yet ve ad li ve ri sis tem le ri gi bi) gü ven lik ve ki þi sel ve ri mah re mi ye ti ne i liþ kin iç kon trol sis tem le ri nin ye ter li ði nin de ne ti mi ve de ðer len di ril me si ta li - ma tý ný ver di. An ka ra / a a Ko mis yon Çil ler i din le di TBMM Dar be ve Muh tý ra la rý A raþ týr ma Ko - mis yo nu, es ki baþ ba kan lar dan Tan su Çil ler i din le di. Ko mis yon Baþ ka ný Ni met Baþ i le ko - mis yon ü ye le ri, sa at de Tan su Çil ler in Ye ni köy de ki ya lý sý na gel di. Top lan tý nýn ba þýn da ba sýn men sup la rý nýn ký sa sü re gö rün tü al ma sý na i zin ve ril di. Dik dört gen þek lin de ki ma sa nýn o tur - ma dü ze nin de, Ko mis yon Baþ ka ný Ni met Baþ ýn, Tan su Çil ler in kar þý sýn da yer al dý ðý gö - rül dü. Ýs tan bul / a a Mec lis, om buds man se çe cek TBMM Di lek çe ve Ýn san Hak la rý ný Ýn ce le me Ko - mis yo nu ndan o lu þan Kar ma Ko mis yon, ka mu de net çi si a day la rý nýn be lir len me si i çin alt ko mis yon o luþ tur du. TBMM Di lek çe Ko mis yo nu Baþ ka ný AKP Ça nak ka le Mil let ve ki li Meh met Da niþ in, baþ kan lý ðýn da top la nan Kar ma Ko mis yon da, ka - mu baþ de net çi li ði ve ka mu de net çi li ði i çin ya pý lan baþ vu ru lar e le a lýn dý. Da niþ, 25 i ka mu baþ de net çi - li ði, 779 u ka mu de net çi li ði i çin top lam 804 ki þi nin baþ vu ru da bu lun du ðu nu be lirt ti. Meh met Da niþ, ka mu baþ de net çi li ði i çin baþ vu ran lar dan bi ri nin, ka mu de net çi li ði i çin baþ vu ran lar da 108 nin ka dýn ol du ðu nu söy le di. Meh met Da niþ, ko mis yo nun a - day a day la rý i le il gi li o la rak si ya si par ti bað lan tý sý o - lup ol ma dý ðý, ar þiv ka yýt la rý ve ka mu hak la rýn dan ya sak lý o lup ol ma dý ðý ko nu sun da A da let Ba kan lý ðý ve Yar gý tay Cum hu ri yet Baþ sav cý lý ðý ndan bil gi ta - lep et ti ði ni söy le di. Ko mis yon da da ha son ra 779 ka mu de net çi si a da yý nýn dos ya la rý ný in ce le mek ve 15 a day be lir le mek ü ze re 13 ü ye den o lu þan alt ko - mis yon o luþ tu rul du. Alt ko mis yon, be lir le di ði 15 a - da yý, 15 gün i çin de üst ko mis yo na bil di re cek. Üst ko mis yon, bu a day lar i çin den 5 ka mu de net çi si se - çe cek.ko mis yon da ay rý ca 9 Ka sým Cu ma gü nü, 25 ka mu baþ de net çi si a da yý nýn kar ma ko mis yo na da vet e di le rek din len me si ne ka rar ve ril di. A day la - ra be þer da ki ka sü re ta nýn ma sý ka rar laþ tý rýl dý. Ko - mis yon, üç baþ de net çi a da yý nýn is mi ni 14 Ka sým Çar þam ba gü nü ne ka dar Ge nel Ku rul a su na cak. Ge nel Ku rul da söz ko nu su a day lar i çin den bir ka - mu baþ de net çi si se çi le cek. An ka ra / a a CHP, Sen di ka lar Ka nu nu nu AYM ye gö tü re cek CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Ya kup Ak ka ya, Sen di ka lar ve Top lu Ýþ Söz leþ me si Ka nu nu nun ip ta li i le yü rüt me si nin dur du rul ma sý i çin A na ya - sa Mah ke me si ne baþ vu ra cak la rý ný bil dir di. Ak - ka ya, ya zý lý a çýk la ma sýn da, ya sa nýn Res mi Ga - ze te de ya yým la na rak yü rür lü ðe gir di ði ni be lirt ti. 12 Ey lül hu ku ku nun o luþ tur du ðu bas ký cý, ör güt - len me öz gür lü ðü nü ký sýt la yý cý ve ya sak çý ya sa la - rýn kal dý rý la rak de mok ra tik, öz gür lük çü ya sa lar ya pý la ca ðý söy le miy le ha zýr la nan ya sa nýn ya sak - la rý kal dýr ma dý ðý ný, ör güt len me nin ö nü ne ye ni en gel ler ve ký sýt lar ge tir di ði ni i le ri sü ren Ak ka ya, þöy le de vam et ti: CHP o la rak, kon fe de ras - yon la rý mý zýn gö rüþ le ri ni de a la rak A na ya sa - mý za ve im za la mýþ ol du ðu muz u lus la ra ra sý söz leþ me le re a çýk ay ký rý lýk lar la do lu o lan bu ya sa nýn ip ta li ve yü rüt me si nin dur du rul ma sý i çin, en ký sa sü re de A na ya sa Mah ke me si ne baþ vu ra ca ðýz. Bu çer çe ve de ha zýr lýk la rý mý zý, baþ lat mýþ bu lun mak ta yýz. An ka ra / a a

10 + HABER 8 KASIM 2012 PERÞEMBE 9 cev ni as ya.com.tr an ka ra nýn kürt me se le si nde ki çe liþ ki li çö züm süz lü ðü, son aç lýk grev le ri yle a çý ða çýk mak ta. Her fýr sat ta aç lýk gre vi yok, þov ya pý lý yor; 900 ki þi di yor lar, bir-i ki ki þi var di yen Baþ ba kan ý nak ze den a da let Ba ka ný nýn Baþ lan gýç ta 980 e u laþ tý. 680 e in di. Ba zen 10 ki þi bý ra ký yor, 5 ki þi ka tý lý yor söz le ri, bu nun en a çýk gös ter ge si. Öy le si ne ki te zat lar, hü kû met ve ik ti dar par ti si tem sil ci le ri nin çe liþ ki li de meç le ri ne yan sý yor. Baþ ba kan Yar dým cý sý a rýnç ýn Mil li kü tüp ha ne de ki hiç ten ge len ler ser gi si nin a çý lý þýn da, ce za ev le rin de 57. gü nü ne gi ren aç lýk gre vin de ki tu tuk lu ve hü küm lü le rin ta lep le ri nin ba þýn da ge len Ö ca lan a tec ri din kal dý rýl ma sý ve ev hap si ne a lýn ma sý nýn de ðer len di ri le ce ði i þâ re ti ni ve rip, ay ný gün Ba kan lar ku ru lun da ki gö rüþ me le ri a çýk lar ken, Ö ca lan mü eb be de mah kûm ol muþ bir ki þi dir, tec ri din nsu rýye sý ný rýn da ki Su ruç il çe sin de as ke ri bir lik le re kon tey ner sev ki ya tý ya pýl dý. Nak li ye a raç la rýy la il çe ye ge ti ri len, ü ze rin de A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD) ya zý lý kon tey ner ler, Mür þit pý nar böl ge sin de 2. Hu dut Ta bur Ko mu tan lý ðý na bað lý hu dut bö lük le ri ne u laþ tý rýl dý. Bu ra da nak li ye a raç la rýn dan in di ri len kon tey ner ler, as ke ri bir lik le re tes lim e dil di. Böl ge de ki bir lik le re da ha ön ce de as ke ri a raç sev ki ya tý ya pýl mýþ tý. þan lý ur fa / a a nbey tüþ þe Bap il çe si Ço ban Da ðý çev re sin de dü zen le nen o pe ras yon da, te rör ör gü tü PKK men su bu 3 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di. Þýr nak Va li li ði nce ya pý lan a çýk la ma da, 23. Jan dar ma Sý nýr Tü men Ko mu tan lý ðý ta ra fýn dan 2 Ka sým dan i ti ba ren Ço ban Da ðý böl ge sin de ö zel kuv vet ler ve ko man do bir lik le ri i le bö lü cü te rör ör gü tü ne yö ne lik ha va des tek li o pe ras yon baþ la týl dý ðý be lir til di. A çýk la ma da, 6 Ka sým sa at su la rýn da te rö rist ler le te mas sað lan dý ðý ve gü ven lik güç le ri nin tes lim ol çað rý sý na a teþ le kar þý lýk ve ren 3 te rö ris tin et ki siz ha le ge ti ril di ði, o pe ras yon la rýn hal kýn des te ðiy le ve ka rar lý lýk la de vam et ti ði de bil di ril di. þýr nak / a a Sý nýr da ki bir lik le rekon tey ner sev ki ya tý þýr nak ta 3 te rö ristet ki siz ha le ge ti ril di 10 ya ra lý Tür ki ye denül ke le rýn de ký o lay lar da ya ra la nan 10 Su ri ye li Tür ki ye ye ge ti ril di. Ýd lip e bað lý köy ve ka sa ba lar da E sed güç le riy le mu ha lif ler a ra sýn da çý kan si lah lý ça týþ ma lar da ya ra la nan 10 Su ri ye li, ak ra ba la rý ta ra fýn dan kam yo net ve o to mo bil ler le Ha tay ýn Rey han lý il çe si ne bað lý Be þas lan kö yü i le Cil ve gö zü Sý nýr Ka pý sý na ta þýn dý. Bu ra da ha zýr bek le yen am bu lans la ra a lý nan Su ri ye li ler Ha tay da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. Ha tay / a a Mer sin de kck ya 10 tu tuk la ma nmer SÝn de, KCK ya yö ne lik dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon lar da gö zal tý na a lý nan 24 ki þi den 10 u tu tuk lan dý. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðü e kip le ri nin KCK o pe ras yon la rý ve aç lýk gre vi ni ba ha ne e de rek va tan daþ la rý ke penk ka pat ma ya zor la dýk la rý id di a e di len ki þi le re yö ne lik þe hir mer ke zin de eþ za man lý ger çek leþ tir di ði o pe ras yon da gö zal tý na a lý nan 24 ki þi nin A da na Böl ge A ðýr Ce za Mah ke me si nde ki iþ lem le ri ta mam lan dý. Zan lý lar dan 10 u çý ka rýl dýk la rý mah ke me ce tu tuk lan dý. A ra la rýn da BDP Mer sin Ýl Baþ kan Ve ki li Ýr fan Y nin de bu lun du ðu 14 zan lý tu tuk suz yar gý lan mak ü ze re ser best bý ra kýl dý. mer sin / a a na da na da, po lis o to su na ses bom ba lý sal dý rý ya pýl dý. Mer kez Yü re ðir il çe si Ki re mit ha ne Ma hal le si 2734 so kak ta, Yü re ðir Ýl çe Em ni yet Mü dür lü ðü ne bað lý a raþ týr ma e ki bi o to su na, se yir ha lin dey ken, boþ o lan su la ma ka na lý i çin den kim li ði be lir siz ki þi ve ya ki þi ler ce ses bom ba sý a týl dý. Ses bom ba sý, po lis o to su i le ö zel bir o to mo bi lin a ra sý na düþ tü. O lay ye ri ne sevk e di len gü ven lik güç le rin ce þüp he li ki þi le re yö ne lik uy gu la ma baþ la týl dý. a da na / a a aç lýk grev le ri çe liþ ki le ri a þýl ma lý son bul ma sý i le il gi li bir baþ ka du rum ya pý la maz çar ký, bu nun bir ör ne ði an cak te nâ ku zun en bâ ri zi, Baþ ba kan ýn ký zýl ca ha mam da, bir yan dan ka mu o yu na dö nük mil li yet çi me saj lar ve rip, aç lýk gre vi ni bi ze þan ta ja dö nüþ tür me yin. Si zin söy le me niz le, bu tür ey le mi yap ma nýz la te rö rist ba þý ný o ra dan çý kar týp e vi ne gön der me yiz, yok böy le bir þey der ken, di ðer yan dan a da let Ba ka ný na aç lýk gre vin de ki le rin is tek le ri per de sin de te rör ör gü tü nün ta lep le ri nin ge liþ ti rip sü rat le ya sa laþ mak ü ze re Mec lis e sev k e dil me si tâ li ma tý ný ver me siy le te zâ hür e di yor HAL KA BAÞ KA, PER DE GE RÝ SÝN DE BAÞ KA Da ha ön ce i dam ce za la rý nýn kal dý rýl ma sý ge re ðin den dem vu ran Er do ðan ýn ký zýl ca ha mam da, Bu ül ke de on bin ler ce in sa nýn ö lü mü ne se bep o lan bir te rö rist ba þý na i dam ve ril miþ tir, a ma ma a le sef ba zý ma lum yer le rin bas ký la rýy la i da mý kal dý rýl mak su re tiy le þu an da Ým ra lý da yat mak ta dýr. ka mu o yu a raþ týr ma la rýn da bir çok in sa ný mýz i dam ye ni den gel sin di yor. Dev le tin böy le bir af yet ki si ve hak ký yok çý ký þýn dan son ra, hü kû - türk va tan daþ la rý na Av ru pa da vi ze mu a fi ye ti yo lun da kri tik bir da va o lan De mir kan da va sý, Lük sem burg da ki Av ru pa A da let Di va ný nda (A BAD) gö rü þül me ye baþ lan dý. De mir kan a i le si nin a vu ka tý Prof. Dr. Rolf Gut mann, ön ce lik le ko nu nun in san hak la rýy la il gi li ol du ðu nu be lirt ti. Ön ce ki gün kü du ruþ ma da, Tür ki ye den Al man ya ya ge le cek Türk va tan daþ la rý nýn ta ma mý ný da il gi len di ren De mir kan da va sý nýn te zi ni, a i le nin a vu ka tý Prof. Dr. Rolf Gut mann sun du. Da ha ön ce vi ze ko nu la rýn da ki al tý da va da Tür ki ye nin te zi ne hak ve ren mah ke me ye, AB ül ke le ri nin yo ðun si ya si bas ký yap tý ðý ný söy le yen Tür ki ye-ab i liþ ki le ri uz ma ný Ak de niz Ü ni ver si te si Öð re tim ü ye si Prof. Dr. Ha run Güm rük çü, ko nuy la il gi li Av ru pa Bir li ði nin 27 ü ye ül ke si nin ta ma mý nýn, De mir kan da va sý ko nu sun da ne ga tif gö rüþ bil dir di ði ni sa vun du. Türk Ü ni ver si te li ler Der ne ði (Türk Ü nid), Türk-Al man A ka de mis yen ler Plat for mu (TD- Platt form) ve US A ka de mis yen ler Bir li ði ü ye si ü ni ver si te li ve a ka de mis yen ler de AB ül ke le ri nin bas ký sý na kar þý Türk va tan daþ la rý nýn da va ya il gi si ni gös ter mek i çin A BAD a ge le rek du ruþ ma yý biz zat ta kip et ti. Mah ke me he ye tin de baþ ha ki mi M. V. Sko u ris ve 14 ha ki min ya ný sý ra, Ka nun Ra por tö rü M. A. Ro sas ve Baþ sav cý M. P. Cruz Vil la lon da ha zýr bu lun du. VÝZE, kü re SEl le þendün ya ya ters A BAD ýn 15 ki þi lik hâ kim ler he ye ti ve baþ sav cý sý nýn ya ný sý ra, AB ül ke le ri ni tem si len çok sa yý da a vu kat ve uz ma nýn kar þý sýn da ilk su nu mu ya pan De mir kan a i le si nin a vu ka tý Prof. Dr. Rolf Gut mann, ön ce lik le ko nu nun in san hak la rýy - met söz cü sü nün Baþ ba kan, i da mý ge ti re ce ðiz, bu na ih ti yaç var tav rý ný or ta ya koy ma dý, ta le bin gel di ði nok ta yý gös ter mek is te di tav zi hi, çe liþ ki nin bir di ðer dý þa vu ru mu. Bu a ra da, Baþ ba kan ýn ve ba kan la rýn, her han gi bir tec rid ol ma dý ðý ný, ken di si nin â i le si ve ya kýn la rýy la gö rüþ me yi is te me di ði ni ve a vu kat la rýy la gö rüþ me yi is te me di ði i çin bý rak ma dýk la rý ný be lirt me si, bir di ðer ga râ bet. Ýl ginç o lan, her fýr sat ta ku zu ke bap par ti le ri ni di le ge ti rip aç lýk grev le ri i le il gi li Ö lüm ler ü ze rin de he sap ya pan lar di ye BDP ye yük le nip bu par ti yi nek ro fo li (ö lü se vi ci li ði) yle suç la dý ðý sü reç te, el al týn dan te rör ör gü tü i le gö rü þül me si ve a da let Ba ka ný nýn BDP i le sü re ci kö tü leþ ti re cek söy lem ler den u zak du rul ma sýn da an la yýþ iþ bi ril ði ne u laþ týk la rý ný be lirt me si. (Mil li yet, ) Týp ký si ya set le mü zâ ke re, te rör le mü ca de le te mi na tý nýn ar dýn dan Er do ðan ýn, Mec lis te ki le re rest çe ke rek, Ye ni den Os lo sü re ci her an baþ la ya bi lir, ö zel tem sil ci mi gö rüþ me ler i çin a da ya (Ým ra lý) gön de re bi li rim söy le miy le or ta ya çý kan te nâ kuz gi bi la il gi li ol du ðu na vur gu yap tý. 14 ya þýn da ki bir ço cu ðun an ne si ni zi ya ret e de me me si nin in san hak la rýy la bað da þýr ya ný ol ma dý ðý ný vur gu la yan Gut mann, Ley la De mir kan ve a i le si nin vi ze i le il gi li ya þa dýk la rý ný kü re sel le þen dün ya ve ge rek le riy le çe liþ ki li bul du ðu nu i fa de e de rek, AB, vi ze uy gu la ma sýy la kü re sel le þen dün ya ya ters dü þü yor de di. Brük sel de ya pý lan 1970 ta rih li Ek Pro to kol ün 41 mad de si nin 1. ben di nin, mev cut hak la rý kö tü leþ tir me ye mü sa a de et me di ði ni, 1971 yý lý na ka dar Türk le rin Av ru pa ya hem hiz met al mak, hem hiz met sun mak i çin vi ze al ma dan gel di ði ni vur gu la yan Gut mann, vi ze uy gu la ma sý nýn hak lar da ö nem li bir kö tü leþ tir me an la mý na gel di ði ni vur gu la dý. Gut mann, bu te zi ni ay rý ca A BAD ýn da ha ön ce Türk va tan daþ la rý le hin de ka rar ver di ði al tý da va ya da yan dýr dý. Da va Türk va tan daþ la rý nýn le hi ne so nuç la nýp, vi ze mu a fi ye ti sað lan sa bi le, bu nun hiç bir kon trol ol ma dan Türk le rin Av ru pa ya gel me si an la mý na gel me di ði ni ha týr la tan Gut mann, Türk va tan daþ la rý ný yi ne cep le rin de pa sa port la rý ve pa ra la rýy la Av ru pa ya ge le ce ði ni, do la yý sýy la bu nun AB nin gü ven li ði ne za rar ver me ye ce ði nin al tý ný çiz di. 27 ab ül ke SÝ SÖZ BÝr lý ÐÝn de Du ruþ ma da Yu na nis tan ý tem sil e den a vu kat B. Ko op man i se Tür ki ye nin Su ri ye, Ý ran, I rak gi bi ül ke le re vi ze uy gu la ma dý ðý ný, vi ze nin kalk ma sý du ru mun da Tür ki ye den suç lu la rýn bi le ra hat lýk la AB ye ge le bi le ce ði ni id di a et ti. Mah ke me so nun da ko nu þan Baþ sav cý P. Cruz Vil la lon da vay la il gi li ken di gö rü þü nü 28 Þu bat 2013 di le ge ti re ce ði ni bil dir di. Da va nýn ge le cek yýl Ha zi ran a yý na ka dar sü re ce ði tah min e di li yor. lük sem burg / ci han YE NÝ OS LO VE A KA MET Ý TÝ RA FI þu ha le ba kýn; Baþ ba kan i dam la rýn ge ri ge ti ril me si nden dem vu ru yor; Yar dým cý sý, Ö ca lan ýn tec ri di ne da ir i ki gün ev vel ü ze rin de ça lý þýl ma sý ve za man i çe ri sin de de ðer len di ril me si ge re ken ko nu be yâ ný nýn da ak si ne, Sa yýn Baþ ba ka ný mý zýn söz le ri ka mu o yun da i dam ce za sý nýn ye ni den ge ri gel me si ne yö ne lik bir bek len ti ol du ðu yö nün de dir. Bu hü kü me ti mi zin, Par la men to mu zun ve Mec lis Gru bu mu zun da bir ka ra rý de ðil dir di ye tam ter si ko nu þu yor. ke za bir gün te rö re ve ör gü te ver yan sýn e di li yor, Mec lis te ki ler si ya sî u zan tý lar, te rö rist ler le ku cak la þan lar o la rak ni te len di ri li yor; er te si gün yük sün me den ku cak la þý lan te rö rist ler le mü zâ ke re ma sa sý na o tu ru la ca ðý i lân e di li yor. Bel li ki hü kû me tin kürt so ru nu nun çö zü mü ne da ir mâ kul, ön gö rül müþ bir yol ha ri ta sý yok. Zik zak lý be lir siz po li ti ka lar la bir ne ti ce ye va rýl mý yor. Baþ ba kan ýn 30 yýl dýr ül ke ye mad dî kay bý nýn kat ril yo na u laþ tý ðý ný söy le di ði te rör le mü ca de le a ký bet siz ka lý yor. Mü ca de le nin ba þa rý sý i çin, bu po li tik tu tar sýz lýk ve çe liþ ki le rin a þý lýp, sür dü rü le bi lir, tu tar lý ve mâ kul bir ba rýþ ve çö züm stra te ji si nin or ta ya ko nul ma sý ge re ki yor Vize, insan hakký ihlâli avrupa adalet DÝVanI'nDa GÖRÜLMEYE BaþLanan VÝZE DÂVÂSInDa DEMÝRkan aýlesýnýn avukati PROF. DR. GUTMann, konunun ÝnSan HakLaRIYLa ÝLGÝLÝ OLDUÐUna DÝkkaT ÇEkTÝ. Prof. Dr. Rolf Gut mann Erdoðan: Bu iþ aþýlacak, ama biraz yoruyorlar Baþ Ba kan Re cep Tay yip Er do ðan, av ru pa Bir li ði (ab) i le vi ze mu a fi ye ti ne i liþ kin, Öy le zan ne di yo rum ki bu iþ a þý la cak a ma bi zi bi raz yo ru yor lar, ter le ti yor lar de di. Er do ðan, Hol lan da Baþ ba ka ný Mark Rut te i le Baþ ba kan lýk Mer kez Bi na da ki gö rüþ me si nin ar dýn dan or tak ba sýn top lan tý sýn da so ru la rý ce vap la dý. Hol lan da ab ül ke le ri a ra sýn da ilk kez Türk iþ a dam la rý na vi ze yi kal dý ran bir ül ke. Tür ki ye o la rak siz de Hol lan da gi bi dost la rý nýz va sý ta sýy la ab ye yö ne lik ne ler yap mak is ti yor su nuz so ru su na Baþ ba kan Er do ðan, þu ce va bý ver di: Bu ko nu da Tür ki ye o la rak bi zim yak la þý mý mýz þu: Bil di ði niz gi bi av ru pa Bir li ði nde þu an da ab i le ya kýn dan u zak tan a la ka sý ol ma yan La tin a me ri ka ül ke le ri da hi a de ta Schen gen vi ze si kul la nýr gi bi ra hat lýk la gi rip çý ka bi li yor lar. Tür ki ye, mü za ke re ci bir ül ke ol du ðu hal de þu an da ha la vi ze mu a fi ye tin den is ti fa de e de mi yor. Bu ko nu yu av ru pa lý bü tün bir lik ü ye si dost la rý mý za hep an lat týk, an la tý yo ruz. Öy le zan ne di yo rum ki bu iþ a þý la cak a ma bi zi bi raz yo ru yor lar, ter le ti yor lar. RUTTE: TÜRkÝYE, ab'ye GÝRECEk Hol lan da Baþ ba ka ný Mark Rut te da Tür ki ye nin ab kri ter le ri ne uy mak i çin ça ba gös ter di ði ni be lir te rek, Za man i çin de ben Tür ki ye nin ab ye ke sin lik le gi re ce ði ni dü þü nü yo rum de di. An ka ra / a a HaBErlEr n Er ge ne kon da va sýn da ta nýk o la rak din le ni len Þem din Sa kýk, Ba na es ki te rö rist di ye bi lir si niz, geç mi þi suç lar la do lu di ye bi lir si niz, a ma þu an da suç iþ li yor di ye mez si niz. Ö ca lan ýn Þam dan ge ti ril me si ta ma men be nim ge liþ tir di ðim plan çer çe ve sin de ol du de di. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me si nce, Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu ru lan sa lon da gö rü len du ruþ ma da ko nu þan Sa kýk, da va nýn tu tuk lu sa nýk la rýn dan es ki Ge nel kur may Baþ ka ný e mek li Or ge ne ral Ýl ker Baþ buð un a çýk la ma la rý na ce vap ver di. Ta nýk o la rak din le nir ken te rö rist sý fa tý ol ma dý ðý ný sa vu nan Sa kýk, þöy le ko nuþ tu: Ba na es ki te rö rist di ye bi lir si niz, geç mi þi suç lar la do lu di ye bi lir si niz, a ma þu an da suç iþ li yor di ye mez si niz. Ö ca lan ýn Þam dan ge ti ril me si ta ma men be nim ge liþ tir di ðim plan çer çe ve sin de ol du. Piþ man lýk Ya sa sý ndan fay da lan mak i çin di lek çe ver dim. Be nim i çin da ða gi di yor sa nýz, git me yin me sa jý ver dim. Ör gü tün i çin de be nim le bir lik te ha re ket e den in san lar, kor ku la rýn dan tes lim ol ma dý lar a ma ör gü tü bý ra kýp ya Ku zey I rak a ya da Al man ya ya yer leþ ti ler. Na sip o lur sa 15 yýl son ra öz gür lü ðü me ka vu þa ca ðým. Çü rük ra po ru al ma, be del li den ya rar lan ma im ka ným ol ma sý na rað men sem bo lik de ðe ri ol sun di ye as ke re git me yi dü þü nü yo rum. Bu or du, Tür ki ye nin or du su dur. As ke re gi de rek, Kürt genç le ri ne Or du si zin dir, as ker lik ya pýn me sa jý ve re ce ðim te ya þa nan e sas o fe la ket ten son ra bü yük za rar gö ren or du kuv vet ko mu tan la rý ný, ge ne ral le ri ni, yar bay la rý ný kay bet ti. Bu nun or ta ya çý ka rýl ma sý ný is te mek or du ya hiz met tir, or du yu yýp rat mak de ðil. Er ge ne kon, Bal yoz ve KCK da va la rý ol ma say dý, bu gün ül ke de o luk o luk kan a ka cak tý. Bu ne den le ha yýr lý bir iþ yap tý ðý ma i na ný yo rum. Ýs tan bul / a a Van da o kul la rý yak tý ðý tes bit e di len 23 ki þi gö zal tý na a lýn dý nvan da, geç ti ði miz haf ta lar da öð ren ci le rin ders gör dü ðü pre fab rik ders lik le ri ve il de ki baþ ka o kul la rý yak tý ðý tes pit e di len 23 ki þi, Van Em ni yet Mü dür lü ðü e kip le rin ce gö zal tý na a lýn dý. Van da 11 E kim Meh met A kif Er soy Li se si ta ra fýn dan kul la ný lan kon tey ner ders lik ler, 22 E kim de Van Gö lü Ýl köð re tim O ku lu na dü zen le nen mo lo tof lu sal dý rý ve 3 Ka sým da Van Gö lü En düs tri Mes lek Li se si ve pan si yo nu na taþ lý sal dý rý dü zen le yen grup lar, TEM þu be e kip le ri ta ra fýn dan tek nik ta ki be a lýn dý. Ö zel Ha re kât ve TEM þu be e kip le ri nin, 23 ad re se dün sa bah sa at le rin de eþ za man lý dü zen le di ði o pe ras yon da, o kul kun dak la ma ve taþ la ma suç la rý na ka rýþ týk la rý tes bit e di len 23 ki þi gö zal tý na a lýn dý. O pe ras yo nun ar dýn dan gö zal tý na a lý nan 23 ki þi, yo ðun gü ven lik ön lem le ri al týn da sað lýk mu a ye ne si i çin Van Böl ge ve A raþ týr ma Has ta ne si ne ge ti ril di. Zan lý lar, ya pý lan sað lýk kon tro lü nün ar dýn dan i fa de le rin a lýn ma sý i çin Van Em ni yet Mü dür lü ðü ne gö tü rül dü. Van / ci han a da na da po lis o to su nases bom ba lý sal dý rý Sa kýk: Ö ca lan be nimpla ným la ge ti ril di Ma lat ya da fe ci ka za: 4 ö lü, 8 ya ra lý nhe kým Han il çe sin de mey da na ge len tra fik ka za sýn da ay ný a i le den 4 ki þi öl dü, 8 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, He kim han il çe si Dur sun lu kö yü ya kýn la rýn da Bay ram Öz gül yö ne ti min de ki 44 ET 999 pla ka lý yol cu mi ni bü sü, Va hap Kork maz ýn kul lan dý ðý 27 FN 046 pla ka lý o to mo bil le çar pýþ tý. Ka za da Va hap Kork maz (34), e þi Ca nan, an ne si Ze ki ne ve ba ba sý Ce lal Kork maz o lay ye rin de öl dü. Mi ni büs þo fö rü Öz gül i le yol cu lar Sa ci de Þa hin, Yu suf Þa týr, Re þat Öz de mir, Fer hat Cey lan, Hi lal Ak du man ve kim lik le ri he nüz be lir le ne me yen 2 ki þi ya ra lan dý. Ya ra lý lar, He kim han i le Ma lat ya da ki çe þit li has ta ne le re kal dý rýl dý. ma lat ya / a a U þak ta öð ren cikav ga sý: 6 ya ra lý nu þak ta, er kek öð ren ci yur dun da kar þýt gö rüþ lü i ki grup a ra sýn da çý kan kav ga da 6 öð ren ci ya ra lan dý, 15 öð ren ci de gö zal tý na a lýn dý. U þak Em ni yet Mü dü rü Þam maz De mir taþ, yap tý ðý a çýk la ma da, Kre di ve Yurt lar Ku ru mu na bað lý er kek öð ren ci yur dun da ön ce ki gün ak þam sa at le rin de fark lý gö rüþ le re sa hip i ki öð ren ci gru bu a ra sýn da ye mek ha ne de çý kan kav ga nýn bü yü dü ðü nü be lir te rek, kav ga sý ra sýn da dar be di len 6 öð ren ci nin ya ra lan dý ðý ný söy le di. Kav ga nýn ar dýn dan çok sa yý da po lis e ki bi nin yur da gi dip du ru ma mü da ha le et ti ði ni an la tan De mir taþ, 6 öð ren ci nin ya ra lan dý ðý, 15 öð ren ci nin gö zal tý na a lýn dý ðý o lay lar, kon trol al tý na a lýn dý. Þu an i ti ba riy le o lay lar dur du de di. Has ta ne de te da vi al tý na a lý nan öð ren ci le rin sað lýk du rum la rý nýn i yi ol du ðu öð re nil di. U þak / a a

11 10 8 KASIM 2012 PERÞEMBE EKONOMÝ + MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI Sos yal Gü ven lik Uz ma ný Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ 6 KASIM 2012 E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ Cin si DÖ VÝZ E FEK TÝF A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU S. A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ SER BEST PÝ YA SA DO LAR DÜN 1,7820 ÖN CE KÝ GÜN 1,7770 p E U RO DÜN 2,2700 ÖN CE KÝ GÜN 2,2740 p AL TIN C. AL TI NI DÜN 98,55 ÖN CE KÝ GÜN 96,70 p DÜN 661 ÖN CE KÝ GÜN 666 p Türk va tan daþ lý ðýn dançý kan lar Tür ki ye dene mek li o lur Sos yal Gü ven lik Ku ru mu gü nü müz i ti - ba riy le yurt dý þý borç lan ma sý yap mak is te yen ki þi ler den Türk va tan daþ lý ðýy la il gi li i ki þart a ra mak ta dýr. Bun lar dan bi rin ci si; borç lan ma mü ra ca a týn da bu lu nan ki þi nin borç lan ma ta lep et ti ði sü re ler de Türk va tan da þý ol ma sý, i kin ci si i se; borç lan ma ta le bin de bu lu nan ki þi nin ya zý lý mü ra ca at ta ri hin de Türk va tan da þý ol ma sý dýr. SGK nýn bu uy gu la ma sý nýn mev zu at ta ki da ya na ðý, 3201 sa yý lý ya sa nýn 1'in ci ve 2'nci mad de si, ta rih li Yurt Dý þýn da Ge çen Sü re le rin Borç lan dý rýl ma sý ve De ðer len di ril me si ne Ý liþ kin Yö net me li ðin 2'nci mad de si i le 2008/44 sa yý lý ge nel ge dir. SGK nýn ken di uy gu la ma a la nýn da ki üst te be lirt ti ði miz da ya nak mev zu at la ra gö re, yurt dý þý borç lan ma sýn da Türk va tan daþ lý ðýy la il gi li a ra dý ðý þart lar i le yap tý ðý iþ ve iþ lem ler doð ru o la rak ni te le ne bi lir. An cak, Türk va tan daþ lý ðýn dan çý kan ki þi le rin, sos yal gü ven li ðe i liþ kin hak la rý nýn sak lý ka la ca ðý ve bu hak la rýn kul la nýl ma sýn da Türk va tan daþ la rý na ta ný nan hak lar dan ay nen ya rar lan ma ya de vam e de cek le ri þek lin de hü küm le rin yer al dý ðý, 403 sa yý lý es ki Türk Va tan daþ lý ðý Ka nu nu nun 29'un cu mad de si ni ve es ki 5901 sa yý lý ye ni Türk Va tan daþ lýk Ka nu nu nun 28'in ci mad de sin de ki hü küm le ri göz ar dý et mek müm kün de ðil dir. Hak ve hu ku ka uy gun o lan, her i ki mev zu at hük mü nü de ðer len di re rek iþ lem ya pýl ma sý dýr. Yar gý mer ci le ri de bu þe kil de ka rar ver mek te dir. Bu i ti bar la, SGK ya yap týk la rý yurt dý þý borç lan ma sý baþ vu ru la rý mü ra ca at ta ri hin de Türk va tan da þý ol ma dýk la rý ge rek çe siy le red de di len ki þi ler, e ðer borç lan ma yý is te dik le ri dö nem ler de Türk va tan da þý i se ler, iþ mah ke me le ri ne dâ vâ aç týk la rýn da, mah ke me ka ra rýy la yurt dý þý borç lan ma sý ya pýp Tür ki ye den e mek li o la bi le cek ler dir. An cak, Türk va tan daþ lý ðýn dan çýk týk tan son ra ki yurt dý þý sü re le ri nin mah ke me ka ra rýy la bi le ol sa borç la nýl ma sý na im kân bu lun ma mak ta dýr. E mek li lik þart la rý SO RU 1: Ben 18,5 yýl Ýs viç re de ça lý þýp 2006 yý lýn da ül ke mi ze ke sin dö nüþ ya pýp (i - þe gi riþ 18/ 04/ 1988) do ðum ta ri him (02/06/1968) bu yýl la rý dö nü þüm de SSK ya ö de dim. O cak 2007 ve þim di ye ka dar Bað- Kur lu yum. Bað-Kur da 3.5 yýl dan faz la ka - lýr sam, e mek li lik ya þý mýn da geç o la ca ðý ný be lir ti yor lar. En i yi þart lar da na sýl e mek li o la bi li rim? Bun dan son ra ö de me yap maz - sam sað lýk tan na sýl ya rar la na bi li rim? Ku - rum lar a ra sý seç me þan sým var mý dýr? Naz mi GENÇ / OR DU CE VAP 1: SSK þart la rýn da 50 yaþ ve 5375 gün le e mek li o la bi le cek ken Bað-Kur da kal ma ya de vam e der se niz 25 tam yýl hiz met ve 9000 gün sa yý nýz i le en az 55 ya þýn da e mek li o la bi lir si niz. Bað-Kur kap sa mýn da 3,5 yýl dan faz la ka lýr sa nýz Bað-Kur þart la rýn da e mek li o lur su nuz. Si ze tav si ye miz bir an ön ce iþ ye ri ni zi dev re de rek Bað-Kur u bý rak ma lý sý nýz. Si zin i çin en i yi e mek li lik þar tý SSK þart la rýn da e mek li ol mak týr. Ö de me yap ma dý ðý nýz tak dir de sað lýk tan ya rar lana maz sý nýz, an cak Bað-Kur u nuz ve ya SSK nýz ol maz sa sos yal gü ven lik li ço cuk la rý nýz dan sað lýk yar dý mý a la bi lir si niz. Ýþ ye ri niz ol du ðu sü re ce Bað-Kur lu ol mak zo run da sý nýz. Ku rum lar a ra sý seç me ya pa maz sý nýz. SO RU 2: An nem e mek li ay lý ðý al mak ta - dýr. Ben bir þir ke tin his se si ni de vir al dý ðým - da ve bu his se le ri an nem ü ze ri ne yap tý ðým - da an ne min e mek li ay lý ðýn dan bir ke sin ti o lur mu? A tý lay Gü venç Ýr han CE VAP 2: Sa yýn o kur, an ne ni zin ken di ça lýþ ma sýn dan do la yý mý yok sa ba ba nýz ya da baþ ka sý ü ze rin den mi e mek li ay lý ðý al dý ðý ný be lirt me miþ si niz. An cak ver di ði niz bil gi le re gö re e ðer an ne ni zin al mýþ ol du ðu ay lýk ken di ça lýþ ma sýn dan do la yý i se, ü ze ri ne þir ket dev ral dý ðý nýz tak dir de e mek li ay lý ðýn dan yak la þýk yüz de 10 o ra nýn da sos yal gü ven lik des tek pri mi ke si lir, a ma ay lý ðý al ma ya de vam e der. An cak, an ne niz ba ba nýz ü ze rin den ay lýk a lý yor sa, ü ze ri ne þir ket a lýr sa ça lýþ mýþ gi bi de ðer len di ril di ði i çin e mek li ay lý ðý (dul ve ya ye tim ay lý ðý) ke si lir. So ru la rý nýz i çin e-pos ta: sos yal gu ven ni as ya.com.tr, ah me ta ri il.com Dün ya e ko no mi si ra hat la dý SABANCI HOLDÝNG YÖNETÝM KURULU BAÞKANI GÜLER SABANCI, "OBAMA'NIN SEÇÝLMESÝNÝN DÜNYA EKONOMÝSÝNÝN KRÝZÝ ATLATMASI ÝÇÝN OLUMLU BÝR SÜRECÝ BAÞLATACAÐINA ÝNANIYORUZ" DEDÝ. O BA MA yö ne ti mi nin uy gu la dý ðý ý lým lý ve bü yü me o dak lý e ko no mi po li ti ka sý nýn ye ni dö nem de de de vam et me si ni bek le dik le ri ni i fa de e den Sa ban cý Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Gü ler Sa ban cý, se çim so nu cu nun dün ya e ko no mi si nin kri zi at lat ma sý i çin o lum lu bir sü re ci baþ la ta ca ðý na i nan dýk la rý ný söy le di. ABD de ya pý lan se çim le rin so nuç la rý na i liþ kin ya zý lý bir a çýk la ma ya pan Sa ban cý, Baþ kan lýk se çi mi ni e ko no mik kri zin et ki le ri de vam e der ken Ba rack O ba ma nýn ka zan ma sý nýn bü yük bir ba þa rý ol du ðu nu kay det ti. A me ri kan hal ký nýn O ba ma yla De vam de me si nin pek çok li de rin bu dö nem de gir dik le ri se çim le ri kay bet tik le ri dü þü nül dü ðün de da ha et ki le yi ci bir an lam ka zan dý ðý ný vur gu la yan Sa ban cý, a çýk la ma sýn da þu gö rüþ le ri i fa de et ti: ABD Baþ kan lýk se çi mi nin or ta ya çý kar dý ðý so nu cu hem dün ya, hem Tür ki ye a çý sýn dan ö nem li ve o lum lu bu lu yo rum. Bu se çim de A me ri ka, O ba ma nýn iþ siz lik le mü ca de le e den, bü yü me ye o dak lý, sos yal dev let an la yý þý da ha kuv vet li e ko no mik po li ti ka la rý ve i le ri ci, bir leþ ti ri ci ve çe þit li li ðin al tý ný çi zen an la yý þý ný seç ti. Ön ce lik le, e ko no mik kriz ne de niy le is tik rar a dý na da ha ka tý e ko no mi po li ti ka la rý be nim se yen Av ru pa ya kar þýn, O ba ma yö ne ti mi bu gü ne ka dar da ha ý lým lý ve bü yü me o dak lý bir e ko no mi po li ti ka sý iz le di. Bu po li ti ka nýn ye ni dö nem de de de vam et me si ni bek li yo ruz ve se çim so nu cu nun dün ya e ko no mi si nin kri zi at lat ma sý i çin o lum lu bir sü re ci baþ la ta ca ðý na i na ný yo ruz. Kur ban Bay ra mý nda kart la 3,7 mil yar li ra har ca dýk Ban ka la ra ra si Kart Mer ke zi (BKM) Ge nel Mü dü rü So ner Can ko, E kim ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þen Kur ban Bay ra mý ta ti lin de, 37 mil yon iþ lem a de di i le top lam 3,7 mil yar li ra tu ta rýn da a lýþ ve riþ ger çek leþ ti ði bil di ril di. BKM Ge nel Mü dü rü So ner Can ko, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, 29 E kim Cum hu ri yet Bay ra mý i le bir le þen 6 gün lük Kur ban Bay ra mý ta ti li bo yun ca ya pý lan kart lý ö de me le re i liþ kin ve ri le ri a çýk la dý. BKM den ya pý lan a çýk la ma da, E kim ta rih le ri a ra sýn da ger çek le þen Kur ban Bay ra mý ta ti lin de, 37 mil yon iþ lem a de di i le top lam 3,7 mil yar li ra tu ta rýn da a lýþ ve riþ ger çek leþ ti ði bil di ril di. Bay ram da ya pý lan top lam a lýþ ve riþ tu ta rý nýn ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 21 o ra nýn da ar týþ gös ter di ði be lir ti len BKM ve ri le rin de þun lar kay de dil di: E kim ta rih le ri a ra sýn da ya pý lan tüm kart lý iþ lem ler de, a lýþ ve riþ a de di ba þý na or ta la ma 99 TL tu ta rýn da ö de me ger çek leþ ti. Ge çen Kur ban Bay ra mý ta ti lin de bu ra kam 89 TL tu ta rýn da i di yý lý nýn en faz la kart lý iþ lem ya pý la rak re kor ký rý lan gü nü A re fe Gü nü o la rak ka yýt la ra geç ti. 24 E kim gü nü ban ka ve kre di kart la rýy la, 12 mil yon iþ lem a de di i le top lam 1,2 mil yar TL tu ta rýn da a lýþ ve riþ ger çek leþ ti. Bay ra mýn bi rin ci gü nü, 2012 yý lý nýn en az a lýþ ve riþ ya pý lan gü nü ol du. Kur ban Bay ra mý ta ti li bo yun ca ban ka ve kre di kart la rý en çok mar ket ler de kul la nýl dý. Mar ket le rin sað la dý ðý kur ban lýk sa týþ hiz me ti i le kur ban lýk lar mar ket ler den kre di kar tý i le a lýn dý. Bay ram da ya pý lan mar ket a lýþ ve riþ le ri 11 mil yon a det kart lý iþ lem i le top lam 580 mil yon TL tu ta rý na u laþ tý. Bu a lýþ ve riþ le rin 215 mil yon TL tu ta rýn da ki bö lü mü, kur ban lýk a lým la rý nýn ve bay ram ha zýr lýk la rý nýn ya pýl dý ðý A re fe Gü nü ger çek leþ ti. Ýs tan bul / Ye ni As ya E ko no mi yi yö ne te me yen ler me mu ru suç lu yor Tür kýye Ka mu-sen Ge nel Baþ ka ný Ýs ma il Kon cuk, E ko no mi yi yö ne te me yen le rin me mu ru suç la dý ðý ný sa vun du. Kon cuk, ya zý lý a çýk la ma sýn da, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Fa ruk Çe lik in geç ti ði miz gün ler de büt çe nin üç te i ki si me mur ve e mek li ma aþ la rý na gi di yor de di ði ni ha týr lat tý. Kon cuk, þun la rý kay det ti: Hü kü met yet ki - Ka mu-sen Ge nel B. Ýs ma il Kon cuk li le ri nin me mur la ra, e mek li le re, ký sa ca sý dar ve sa bit ge lir li le re kar þý o la ðan la þan sal dý rý la rý na bir ye ni si ni ek le miþ tir. Bu sal dý rý lar gös ter mek te dir ki hü kü met e ko no mi de çýk maz so ka ða gir miþ tir ve ül ke yi ge tir dik le ri bu du rum i çin bir so rum lu a ra mak ta dýr. Oy sa e ko no mi de ya pý lan yan lýþ he sap lar, dýþ po li ti ka da ki za a fi yet le rin dýþ ti - ABD, Or TA DO ÐU DA ÇÖ Zü Me O DAk LA NA CAk Di ðer yan dan, Was hing ton yö ne ti mi yak la þýk bir yýl dýr se çim kam pan ya sý na o dak lan mýþ tý. Se çim ça lýþ ma la rý dolayýsýyla dün ya so run la rý na bek le nen yak la þým la rý gös te re me miþ ti. An cak, bu sü re cin ge ri de kal ma sý ve li der li ðin de vam et me siy le, va kit kay bý ol ma dan ABD nin dün ya so run la rý na ve ö zel lik le Tür ki ye yi de ya kýn dan il gi len di ren bu böl ge nin so run la rý nýn çö zü mü ne i liþ kin ye ni dýþ po li ti ka uy gu la ma la rý ný en ký sa za man da ha ya ta ge çi re ce ði ni u mu yo rum. ca re te yan sý ma sý, kom þu ül ke ler le ti ca re tin ke sil me si, iç pi ya sa lar da ki dur gun luk ül ke yi yö ne te me yen le rin be ce rik siz li ðin den kay nak lan mýþ týr. E ko no mi yi yö ne te me yen ler me mu ru suç lu yor. Büt çe de ki gi der le ri he sap lar ken me mur la ra ve ö de nen ma aþ la rý yük o la rak gö ren an la yý þýn i çin de ki me mur ve e mek li düþ man lý ðý öy le si ne bü yü müþ tür ki ar týk i þi ra kam la rý ka rar ta rak ka mu o yu nu yan lýþ yön len dir me bo yu tu na ta þý mak ta dýr. An ka ra / a a E kim de aç lýk sý ný rý 30 li ra art týn Me MUr-SeN ta ra fýn dan ya pý lan a raþ týr ma ya gö re E kim a yýn da 4 ki þi lik bir a i le nin aç lýk sý ný rý bin 88,680 TL, yok sul luk sý ný rý i se 2 bin 836,614 TL o la rak be lir len di. Ra kam lar Ey lül a yý na ký yas lan dý ðýn da aç lýk sý ný rýn da 30 TL lik ar týþ ya þa nýr ken, yok sul luk sý ný rýn da i se 167 TL lik dü þüþ ya þan dý. Bu dü þü þün, ta til se zo nu nun bit me si ve ta til har ca ma la rý nýn ol ma ma sý dolayýsýyla ya þan dý ðý bil di ril di. Me mur-sen, ge çim þart la rý ný or ta ya koy mak ve te mel ih ti yaç mad de le rin de ki fi yat de ði þik li ði nin a i le büt çe si ne yan sý ma la rý ný be lir le mek a ma cýy la her ay dü zen li o la rak yap týr dý ðý aç lýk ve yok sul luk sý ný rý a raþ týr ma sý nýn E kim a yý so nuç la rý ný a çýk la dý. A raþ týr ma ya gö re 4 ki þi lik çe kir dek bir a i le nin sað lýk lý, den ge li ve ye ter li bes le ne bil me si i çin yap ma sý ge re ken gý da har ca ma tu ta rý (aç lýk sý ný rý) bin 88,680 TL o la rak be lir len di. Gý da har ca ma sý i le bir lik te gi yim, ko nut (ki - ra, e lek trik, su, ya kýt), u la þým, e ði tim, sað lýk ve ben ze ri ih ti yaç lar i çin ya pýl ma sý zo run lu di ðer har ca ma la rýn tu ta rý (yok sul luk sý ný rý) i se 2 bin 836,614 TL o la rak he sap lan dý. E kim a yýn da Ey lül a yý na gö re gý da mad de fi yat la rýn da or ta la ma yüz de 0.14 lik bir ar týþ göz lem len di. Ankara / Ah met Ter zi Mo to rin de 9 ku ruþ in di rim n ra fý Ne rý çý kýþ fi yat la rýn da ön ce ki gün ya pý lan in di ri min ar dýn dan, a kar ya kýt da ðý tým þir ket le ri mo to rin sa týþ fi yat la rýn da dün den ge çer li ol mak ü ze re lit re de 8-9 ku ruþ in di rim yap tý. Ya pý lan fi yat de ði þik li ðiy le An ka ra da lit re si 4,28-4,30 li ra a ra sýn da sa tý lan mo to rin, 4,20-4,21 li ra ya in di. Ýn di rim son ra sý mo to ri nin lit re fi ya tý Ýs tan bul da 4,19, Ýz mir de i se 4,17-4,20 a ra lý ðýn da sa týl ma ya baþ lan dý. A kar ya kýt ü rün le ri nin pe ra ken de sa týþ fi yat la rý, da ðý tým þir ket le ri nin ma li ye ti ne ve re ka bet þart la rý na, il le re ve da ðý tým þir ket le re gö re lit re de bir kaç ku ruþ fark lý lýk gös te re bi li yor. Sen di ka lar ve Top lu Ýþ Söz leþ me si Ka nu nu yü rür lü ðe gir di n 6356 sa yý lý Sen di ka lar ve Top lu Ýþ Söz leþ me si Ka nu - nu yü rür lü ðe gir di. Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, iþ ko lu ba ra jý ný yüz de 10 dan yüz de 3 e, iþ ko lu sa yý sý ný 28 den 20 ye dü þü ren, sen di ka ü ye li ði ve top lu iþ söz leþ me si yap ma yet ki si ne i liþ kin ye ni dü zen le me ler i çe ren Sen di ka lar ve Top lu Ýþ Söz leþ me si Ka nu nu nu o nay la dý. Ka rar, Res mî Ga ze te nin dün kü sa yý sýn da ya yýn lan dý. An ka ra / a a SEMÝNERE DÂVET Konu : Bediüzzaman modeli ve hizmetlerimiz Konuþmacý : Kâzým Güleçyüz Tarih : 9 Kasým Cuma Saat: Yer: Kýzýlay Dershanesi Ýskenderun / HATAY

12 MEDYA POLÝTÝK 11 8 KASIM 2012 PERÞEMBE + MERYEM Ce mi le nin ge çen haf ta La - hor da ve fa tý, bir film þe ri di ni hýz la ge çir di zih ni miz den. Mar ga ret Mar cus, ço cuk lu - ðun dan i ti ba ren sý ký bir Mu se vi lik e ði ti mi a - lan New York lu bir kýz. Bun ca sý ký di nî e ði ti me rað men or ta e ði ti - mi on beþ ya þýn da a te ist o la rak bi ti rip öy le baþ la mýþ ü ni ver si te ye. Sa de ce te mel ah la ki düs tu run Ya hu di hal ký nýn be ka sý ol ma sý nýn ö te si ne ge çen sý ra dý þý bir ha ha mýn söy le dik - le ri o nun yo lu nu aç mýþ: Bü tün ah la ki de ðer - le rin her in sa nýn do ðal ve ev ren sel hak ký ol - ma sý, bu nun da hak la rýn in san ya pý sý de ðil de Al lah ver gi si ol ma sýn dan kay nak lan ma sý. Mer yem Ce mi le a dý ný al ma - dan ön ce u zun bir dü þün sel se - rü ven ya þa ma sý, or ta ya ö nem li me tin ler çý kar dý, saf bir kalp le Ýs lam dün ya sýn da ki mo dern leþ - me san cý la rý ný a na liz e de bil di. New York Ü ni ver si te si ne baþ - la dý ðýn da A rap ça ya ve ba zý Müs lü man ya zar la rýn ma ka le - le ri ne duy du ðu il gi ve dur ma - dan din le di ði Üm mü Gül süm ka yýt la rý nýn et ki siy le Ýs lam e de - bi ya tý o ku ma ya baþ la yan Mer - yem, i çin de ki a da let duy gu su na kar þý lýk ge len güç lü il ke le rin oy - lum lu a çý lým la rýy la kar þý laþ tý ðý Kur an a yö nel miþ. Sa hih Müs - lü man lý ðýn ne ol du ðu bil gi si ne u laþ mak hiç ko lay de ðil. Müs lü - man ol ma nýn ma na sý ný bi rin ci el den öð ren mek i çin A rap ve Pa kis tan lý Müs lü man genç ler le ya zýþ ma ya baþ la mýþ ve bu nun u zun sür me me si nin ne de ni ni, ço ðu nun Ba - tý lý ya þam tar zý ný hay ran lýk la be nim se miþ ol - ma la rý na bað lý yor. Ýs lam a ka i di ne, ge ri bý - rak týr dý ðý ge rek çe siy le bes le dik le ri giz li hu su - met o nu çok üz müþ. Ak ran la rýn da a ra dý ðý de rin li ði bu la ma yýn ca ya zýþ ma la rý ný doð ru - dan Ýs lam dün ya sý nýn u le ma sý ve si ya si li - der le riy le sür dür me ye ka rar ver miþ. Sa id Ra ma zan dan Mu ham med Ha mi dul lah a, Þam Ü ni ver si te si pro fe sör le rin den Ce za yir ba ðým sýz lýk sa va þý ön cü le ri ne ka dar bir çok in san la fi kir a lýþ ve ri þin de bu lun muþ. Pa kis tan lý a lim E bul A la Mev du di i le mek tup laþ ma ya baþ la ma sýn da i se Mý sýr da yýl lar dýr ce za e vin de ya tan Sey yid Ku tup un ken di im kân sýz lýk la rý yü zün den ce vap ya za - ma yýp o nu Mev du di ye yön len dir me si rol oy na mýþ. Ki tap la rý ný o ku yun ca o nun Ýs - lam a en bo zul ma mýþ ve saf þek liy le bað lý ol - du ðu nu dü þün müþ Mer yem. Ye nil gi duy gu - su nun ne re dey se ba zý a yet le rin si lin me si te - þeb büs le ri ne ka dar var dý rýl dý ðý, Ba tý lý laþ ma ve Ýs lam ý mo dern li ðe u yar la ma te þeb büs le - ri nin bü tün Ýs lam dün ya sýn da es ti ði bir za - man. A me ri ka lý genç bir kýz o la rak yü ce de - ðer le rin ve her ke si ku þa ta cak ku ru cu fi kir le - rin pe þin de o lan Mer yem Ce mi le, bir mek - tu bun da Bi zim gi bi dü þü nen ler bu gü nün ger çek le riy le kar þý laþ ma yý red de den fa na tik - ler o la rak gö rü lü yor a ma... di yor Mev du - di ye. O nun la hem fi kir ol duk la rý ger çek lik - le rin ba þýn da Ba tý sö mür ge ci li ði nin en ka lý cý et ki si ni ne re de gös ter di ði ge li yor. Ýs ti la nýn en ö lüm cül et ki si, si ya si ve e ko no mik a lan - lar da ki e sa ret ten zi ya de Müs lü man la rýn zih - nin de ya ra lar aç mýþ ol ma sý, ba ðým sýz lýk la rý - ný ka zan sa lar da bu yer li ya ban cý la rýn halk - la rý tam ba ðým sýz lýk tan a lý koy ma sý. Mer yem Ce mi le, u zak lar dan gör dük le ri ni bü tün de - tay la rýy la ya zý yor du. Ken di i nanç bo yu tu nu tam o la rak ta rif e - de me se de ma ter ya list fel se fe ve nas yo nal sos ya liz min in san so yu nun so nu nu ge ti re ce - ði ne i nan mýþ ve ha ya tý ný bu dü þün ce ler le mü ca de le ye a da ma sý ge rek ti ði ne da ir ki þi sel so nuç la ra var mýþ tý. Zi ya Gö kalp in mil li yet - çi li ði Ýs lam la te lif e den gö rüþ le ri ne red di ye ya zý yor, ev ren sel Ýs lam kar deþ li ði i le ýrk çý nas yo na liz min as la bir a ra ya ge le me ye cek ay ký rý kav ram lar ol du ðu nu ka nýt la yan ma - ka le ler ka le me a lý yor ve bun la rý ö nem li der - gi ler de ya yým lý yor du. Re for mist yak la þým la - rýn Ýs lam ýn te mel top lum sal iþ lev le ri ni or ta - dan kal dýr ma yý, i çi boþ ah la ki söz ler sil si le si - ne dö nüþ tür me yi he def le di ði ni söy le me si el - bet te çok tar tý þý lan ko nu lar. Ýs la mi il ke le rin ha yat tan ge ri ye çe kil me si, bað la yý cý lý ðý nýn ve iþ le vi nin so na er di ril me si ça ba la rý ný Ba - tý nýn ar zu su na bo yun eð mek o la rak gör dü her za man. Bir mek tu bun da Na sýl Müs lü - man o la ca ðý mý bi le mi yo rum yaz dý ðýn da Ýs lam ýn saf bü tün lü ðü ne, in san lý ðýn ha ki - kat le bu luþ ma sý na da ir ti tiz len me le ri kar þý - sýn da Siz Müs lü man sý nýz za ten de miþ ti Mev du di. Bi ri nin ö nün de diz çök me ni ze, ri - tü el le re ih ti yaç yok. Sa vun du ðu fi kir ler a çýk bir be yan ol sa da Mar ga ret Bro oklyn de ki ca mi de kü çük bir tö ren le Müs lü man ol du - ðu nu a çýk la yýp Mer yem Ce mi le a dý ný al dý. MER YEM CE MÝ LE BÝ ZE NE AN LA TI YOR? Pe ki bu gü zel in san, bi zim i çin ne i fa de e - di yor? 1969 da ya yým la nan Mev du di i le mek tup laþ ma la rý A ka be Ya yýn la rý ta ra fýn - dan 1986 da Türk çe ye ak ta rýl dý. Ma vi ka - pak lý bu kü çük ki ta bý e lim de tu tar ken ku þa - ðý mýn ki mi ka dýn la rý gi bi Ýs lam la a i le den te - va rüs e di le nin dý þýn da öz gün i ra de miz le ye - ni den bu luþ ma nýn he ye ca ný i çin dey dik, ne bu lur sak o ku yor ve tar tý þý yor duk. A çýk ça sý ça ðý mý zý an la ma ya ve an lat ma ya ça lý þan, 20. yüz yý lý bü yük bir coþ kuy la a na liz e den ve bü yük say gý u yan dý ran Müs lü man bir ka dýn la kar þý laþ mak ö nem liy di bu a sýk su rat - lý dün ya da. Ço ðu muz Ýs la mi yö ne liþ le bir - lik te bu â lem de ka dýn la rýn en te lek tü el dün - ya dan u zak tu tul ma ve dik ka te a lýn ma ma ger çe ðiy le kar þý laþ mýþ ve bü yük ha yal ký rýk lý - ðý ya þa mýþ týk. Ýs lam ýn hiç bir ay rým cý lý ða ge - çit ver me yen ö züy le ya þam - da ki kar þý lý ðý a ra sýn da ki zýt - lýk lar u mut ký rý cýy dý doð ru - su. Ýs lam dün ya sý nýn en mu - te ber ve ge le nek sel a lim le - rin den bi ri dir Mev du di. Bi - zim de dik kat le o ku yup mu - hab bet bes le di ði miz bir ön - de rin de rin bir say gý ve sev - giy le Mer yem Ce mi le ye yaz dý ðý mek tup lar, i çe ri ði ka dar du ru mun key fi ye ti ba - ký mýn dan da ö nem liy di bu yüz den. Mek tup laþ mak la kal ma mýþ, a i le sin den bir fert ve ký zý ol mak ü ze re o nu La - hor a da vet et miþ tir. A me ri - ka da duy du ðu de rin yal nýz lýk duy gu su yü zün den Pa kis tan a doð ru yo la çý kar ken Mev du di o na Si zi Me di ne li ilk Müs lü - man la rýn Mek ke li mu ha cir le - ri a ðýr la yýp ba ðýr la rý na bas týk - la rý tarz da kar þý la ma ya ha zýr - la ný yo rum. yaz dý. Ýs lam dün ya sýn da o za man lar sü rek li ya yýl ma ya ça - lý þý lan a ðýr ka dýn-er kek ge ri li mi var dý. Bu sert - li ðin ö te si ne ge çil me si, kar deþ lik su la rý na a çý - lan duy gu lar ö nem li dir el bet te. Fi lis tin li bir mül te ci o lan Ah met Ha lil in hi kâ ye si ni an lat tý ðý ilk ki ta bý ný on ye di ya þýn - da ya yým la mýþ tý. Son suz e ner ji siy le dün ya - nýn her u cun da ya yým la nan (Af ri ka, As ya, A - me ri ka, Av ru pa) ma ka le le re u la þan, on la ra ce - vap lar ya zan alt mýþ ri sa le, yir mi ki tap neþ re - de rek bu dün ya da iz bý ra kan, Ste fan Zwe - ig ýn söy le yi þiy le ken di ha ya tý nýn þi i ri ni ya - zan bi ri dir be nim i çin. Ha ya tý mýz dan, e leþ - ti rel ak lýy la, tes lim ol ma yý bi len ru huy la bir tur na mi sa li za ra fet le ge çip git ti. Yýl dýz Ra ma za noğ lu Za man, mi ka il yap il.com Uzlaþmak e di üz za man ýn Ýs tan bul dan An ka ra ya ge li þin de, Bi rin ci Mil let Mec li sin de ho - þa me di i le kar þý lan ma sý, 9 Ka sým 1922 Per þem be gü nü ne te ka bül e der. O za man, u mu mî man za ra yý ya kýn dan gö - ren, teh li ke yi se zen ve gi di þa tý far k e den Be - di üz za man, An ka ra da bu lun du ðu sü re i çin - de Kur ân na mý na ça lýþ ma lar da bu lun du, her ve si ley le ha ki ka tý be yan et ti. Bu in ký lâb-ý a zi - min te mel taþ la rý sað lam ge rek di ye rek, hâ kim kad ro yu ve ba þýn da ki ni u yar dý. A ma o na ku - lak ve ril me di ði gi bi, uz laþ ma yö nün de ken - di si ne ca zip tek lif ler ya pýl dý. O da bu tek lif le - ri ka bul et me yip An ka ra yý ter k e de rek Van a git ti, in zi va ya çe kil di. Ar týk Ri sa le-i Nur la rý ne ti ce ve re cek çi le li, a - ma nur lu ve hu zur lu bir ha yat, e sa ret i çin de ki ha ki kî hür ri yet o nun o la cak tý. *** Mil let bu gün ken di ta ri hiy le ve ma zi siy le uz laþ maz bir ga ra bet ser gi li yor sa, bu nun te - me lin de, iþ te o sað lam ol ma yan te mel taþ la rý var dýr. Cum hu ri ye tin han gi te mel taþ lar ü ze ri - ne bi na e dil di ði de her ke sin ma lû mu dur. Mer - hum Ah met Ka bak lý da, a hir öm rün de bu nun ki ta bý ný yaz dý. Te mel le rin Du ruþ ma sý ný ge le - cek ne sil le re ar ma ðan et ti.. Ba zý a lan lar da uz laþ ma yý â de ta im kân sýz ha - le ge ti ren de yi ne o res mî i de o lo ji dir. Tür ki - ye nin kal kýn ma sý nýn ve iç ba rý þýn sað lan ma sý - nýn ö nün de bü yük bir en gel ha li ne ge len mev - cut a na ya sa dan ya ka yý kur ta ra ma ma nýn, ev - ren sel de ðer le rin ý þý ðýn da ye ni ve de mok ra tik bir a na ya sa ha zýr lýk la rý na bir tür lü baþ la ya ma - ma nýn a sýl se be bi de res mî ve da yat ma cý dev - let i de o lo ji si dir. Bu nun i çin ça lýþ tý rý lan uz laþ ma ko mis yo nu da, ön ce ken di i çin de uz la þa bil me li ki, iþ ya pa - bil sin. A ma ne re de? Hat ta bu gün kü hâ kim si ya se tin a sýl sa hip le - ri nin de, mil let ek se ri ye ti nin rey le ri ni a lan ve za hir de iþ ya pan ze va týn ol du ðu nu söy le mek te bi le zor la ný yo ruz. *** Bir yer de uz laþ ma dan söz e der se niz, ba zý an laþ maz lýk la rýn var lý ðý ný da pe þi nen i lân et miþ o lur su nuz. An laþ maz lýk ve u yuþ maz lýk i se, yaþ - lý dün ya mý zýn ne re dey se en çok sa tan me ta ý ha li ne gel miþ tir. Hal bû ki, Ha fýz-i Þi ra zî ye gö - re, dün ya nýn biz zat ken di si, ü ze rin de bo ðuþ - ma ya de ðer bir me ta de ðil dir. An laþ maz lýk ve u yuþ maz lýk la rý ü re ten se - bep le rin ba þýn da men fa at ve çý kar o dak lý ta - lep ler ge lir. Ma ya sý his si yat la yoð rul muþ o lan in sa nýn nef si, dün ya ya ta lip ol du ðu ve kes re te dal dý ðý o ran da dün ya nýn ka os ve kar ga þa sýn - dan na si bi ni a lýr. Bu ma hi yet te bir in sa nýn a sýl sa a de ti tev hid de ve i man da i re sin de dir. Yü - zü mü zü, fe na dan be ka ya, kes ret ten tev hi de çe vir di ði miz nis pet te, bir li ði ya ka la mýþ, da ðý - nýk lýk tan ve keþ me keþ ten kur tul muþ o lu ruz. Be di üz za man bu ha ki ka tý böy le hü lâ sa e der: Ý man tev hi di, tev hid tes li mi, tes lim te vek kü - lü, te vek kül sa a de-i da reyn-i (i ki dün ya sa a de ti - ni) ik ti za e der. Pe kâ la bu sýr ra er miþ, i man ve Kur ân ha ki - kat le rin den tam der si ni al mýþ, ih lâs ve u huv vet sýr la rý na er miþ mü min kar deþ ler a ra sýn da bi le za man za man zu hur e de bi le cek u yuþ maz lýk ve an laþ maz lýk la rýn se be bi ne o la bi lir a ca ba? Bu se bep le rin bir kýs mý ný, Üs tâd Haz ret le ri - nin þu ri ca sýn dan a çýk ça an lý yo ruz: Kar deþ le rim den ri ca e de rim ki, sý kýn tý ve ya ruh dar lý ðýn dan ve ya ti tiz lik ten veya ne fis ve þey ta nýn de si se le ri ne ka pýl mak tan ve ya þu ur - suz luk tan ar ka daþ lar dan su dur e den fe na ve çir kin söz le riy le bi ri bi ri ne küs me sin ler ve hay - si ye ti me do kun du de me sin ler. Ben o fe na söz le ri ken di me a lý yo rum. Da ma rý ný za do kun - ma sýn, bin hay si ye tim ol sa kar deþ le ri min ma - bey nin de ki mu hab be te ve sa mi mi ye te fe dâ e - de rim. (28.Lem a, 16. Nük te) Bu ders ten ger çek mâ na da his se le ri ni a lan hak ve ha ki kat yo lu nun sa dýk hiz met kâr la rý, mez kûr his sî se bep ler den do la yý her hal de bi - ri bir le ri ne kü süp gü cen me ye cek ler dir. Uz laþ - ma ve ba rýþ te þeb büs le ri ne bi le ge rek kal ma - dan ku cak la þa cak lar dýr. A ma a sýl teh li ke li o lan se bep ler i se, Hü cu - mat-ý Sit te ri sa le sin de ki al tý a det þey ta nî de si - sedir ki, on la ra ka pýl mak tan, her za man Al - lah a sý ðýn mak lâ zým. En ba þýn da ki mak sat i fa - de sin den de bu an la þý lý yor: Kur ân-ý Ha kî min til miz le ri ni ve hâ dim le ri ni i kaz et mek ve al dan ma mak i çin ya zýl mýþ týr. O ri sa le de, Be di üz za man ýn An ka ra i le ne - den uz la þa ma dý ðý nýn i puç la rý da var dýr. Ye ni As ya da ya yýn la rý ný bu is ti ka met te ya pa - rak, â let ol mak tan her za man sa kýn mýþ týr. B DOSYA NO: 2011/314 Tal. Örnek No: 27 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, evsafý, Satýþ Þartlarý : Ankara ili, Pursaklar ilçesi, Sir ke li Ma hal le si, Yur da gül So kak ta 3 ka pý no lu, gi riþ kat ve ça tý a ra sý kat tan mü te þek kil ya pý nýn bu lun du ðu ye re rast la yan, gi riþ kat, 3 o da, sa - lon, an tre, ko ri dor, mut fak, 2 ban yo dan, ça tý a ra sý kat, 1 o da, ko ri dor, e be veyn ban yo - su, a det de po (yük lük) ve te ras tan mü te þek kil 121 m 2 kul la ným a lan lý, 141 a da, 3 par - se li teþ kil e den, 800 m 2 kar gir ev ve ar sa sý va sýf lý ta þýn maz bir borç ne de ni i le a çýk ar týr - ma su re tiy le sa tý la cak týr. Gay ri men ku lün ge niþ ev sa fý dos ya da mev cut bi lir ki þi ra po - run da a çýk lan mýþ týr. TAKDÝR OLUNAN KIYMETÝ : ,00.TL % 18 KDV Alýcýya aittir. 1- Satýþ günü, saat 09.45'den 09.55'e ka dar An ka ra Ad li ye si 2 no lu me - zat sa lo nun da a çýk ar týr ma su re ti i le ya pý la cak týr. Bu artýrma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ve rüç han lý a la cak lý lar var sa mec mu u nu ve sa týþ ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç - mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz i se en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la, gay ri men kul gü nü, sa at 09.45'den, 09.55'e ka dar An - ka ra Ad li ye si 2 no lu me zat sa lo nun da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e dil me miþ i se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak ü ze - re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka - dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te - ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz i se sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Açýk artýr ma ya ka týl mak is te yen le rin tak dir e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit pey ak çe si (TL) ya da bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn ke sin ve sü re siz (Dos ya nu ma ra sý be lir ti le rek) te mi nat mek tu bu nu ver me le ri ge rek mek te dir. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ði tak dir de ken di si ne 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Kat ma de ðer ver gi si, i ha le dam ga ver gi si, a lý cý a dý na ta hak kuk e de cek ½ ta pu har cý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý, Tel la li ye res mi i le sa tý cý a dý na ta hak kuk e de cek ta pu harç la rý sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i - ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla, diðer il gi li le rin, var sa ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil ol - mak ü ze re bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný, fa iz ve mas ra fa da hil o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le 15 gün i çin de Mü dür lü ðü mü ze bil dir me le ri ge re kir. Ak si tak dir - de, hak la rý ta pu si ci li i le sa bit olmadýkça, paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Taþýnmazý satýn alanlar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay - dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ödemek zorundadýr. 5- Gayrimenkul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se i ha le ka - ra rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol - du ðu be del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men ar týr ma ya çý - ka rý lýr. Bu ar týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý - la cak i lan la ye ti ni lir. Bu ar týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar - týy la ta þýn maz en çok ar tý ra na i ha le e di lir. Ý ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len so rum lu dur. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay - rý ca hük me ge rek kalmaksýzýn Ýcra Müdürlüðünce tahsil olunur. 6- Þartname ilan tarihinden i ti ba ren Mü dür lü ðü müz de her ke sin gö re bil me si i çin a - çýk o lup, mas ra fý ve ril di ði takdirde isteyen alýcýya bir örnek gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak et mek is te yen le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et - miþ sa yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/314 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý ri ca o lu nur (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýl gi li ler tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: B: T. C. ANKARA 22. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN(TAÞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) Resmi Ýlanlar SEMÝNERE DÂVET Konu : Esma-i Hüsna'nýn kâinattaki tecellileri Konuþmacý : Prof. Dr. Nurettin Abut Tarih : 10 Kasým 2012 Cumartesi Saat: Yer: Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Düzenleyen : Afyonkarahisar Yeni Asya Okuyucularý TAZÝYE Muhterem Latif Demirkaynak Aðabeyimizin kýymetli eþi çocuklarýnýn Adem- Mustafa Demirkaynak ve kýzlarýnýn sevgili annesi, salihatý nisvandan Sohben Demirkaynak'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhumeye Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Sivas Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Deðerli aðabeyimiz Remzi Çetin'in kýzý Aslým Hanife ile Kadir Akdað kardeþimizin izdivaçlarýný tebrik eder, iki cihan saadeti dileriz. Alanya Yeni Asya okuyucularý ZAYÝ nsürücü Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mustafa Doðu / Ankara naracýmýn EG Seri Nolu Fiþ Yapraðým kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Hacý Þavaþ Mer yem Ce mi le bi ze ne an la tý yor? Meryem Cemile, hayatýmýzdan, eleþtirel aklýyla, teslim olmayý bilen ruhuyla bir turna misali zarafetle geçip gitti.

13 EÐÝTÝM 12 8 KASIM 2012 PERÞEMBE + E ÐÝ TÝM A ÇI SIN DAN D Ý S Ý P L Ý N ði tim ve öð re tim le il gi li di sip li nin ga ye si, he - men ce za ya baþ vur mak de ðil, bir dü zelt me i - þi dir. An cak son ça re o la rak ce za yö nü ne gi - di le bi lir. Bu nu ya par ken de son de re ce dik kat li ve öl - çü lü ol mak ge rek mek te dir. Çün kü di sip lin, öð ren ci - le rin dav ra nýþ la rý ný i yi yön de ge liþ tir mek i çin ya pý lan sis te ma tik bir e ði tim dir. Ör nek bir e ði tim ci i çin di sip lin ko nu sun da ö nem li o lan di ðer bir ö zel lik de, ka rar lý lýk i çin de ol ma sý, söz - le riy le dav ra nýþ la rý nýn bir bi ri ni doð ru la ma sý dýr. E ði - tim ve öð re tim de ol du ðu gi bi, ay ný þe kil de di sip lin ko nu sun da da öð ren ci nin zi hin sel ve dü þün ce ya pý sý i le di ðer tür lü ö zel lik le ri (ki þi sel fark lý lýk la rý) göz ö nün - de bu lun du rul ma lý dýr. Ba þa rý sýz lý ðý nýn ve ya o lum suz dav ra nýþ la rý nýn se be bi bu na gö re a raþ tý rýl ma lý dýr. Öð ret men, ve ri len bir iþ ve ya ko nu nun, öð ren ci de il gi u yan dý rýp u yan dýr ma dý ðý ný kon trol et me li dir. Baþ ta ders o la rak, di ðer bü tün fa a li yet ler de, gü rül tü ve pa týr tý ya mey dan ver me me li dir. Çý ka bi le cek ka rý - þýk lýk la rý ön le mek i çin, ye ter li kay nak ve ça lýþ ma or - ta mý ha zýr la ma lý dýr. Ders le il gi li ça lýþ ma la rý ve ya ö - dev le ri ce za ol sun di ye ver me nin hiç bir ya ra rý o la ma - ya ca ðý gi bi, öð ren ci ler de der se ve öð ret me ne kar þý bir so ðuk luk mey da na ge ti rir. Bu nun gi bi, bir ve ya bir kaç öð ren ci ye ký zýp da, bü tün sý ný fý ce za lan dýr ma - yý dü þün mek de çok ha ta lý bir tu tum dur. Böy le bir dav ra nýþ, Bi ri nin ha ta sý yü zün den, baþ ka la rý ce za - lan dý rý la maz Ý lâ hî ku ra lý na da ay ký rý dýr. Bü tün di sip lin o lay la rý ný e le a lýp, o lum lu me tot lar uy - gu la ma lý dýr. Se be bi ne o lur sa ol sun, öð ren ciy le ke sin o la rak tar týþ ma ya gi ril me ye ce ði de u nu tul ma ma sý ge - re ken bir du rum dur. Di ðer ta raf tan, öð ren ci le re kö tü bir dil kul lan mak, on lar la a þý rý öl çü de sen li-ben li ol mak ve ya þa ka laþ mak da doð ru ol ma yan dav ra nýþ lar dýr. D Ý S Ý P L Ý N Ý N K O R U N M A S I: Di sip li nin ko run ma sý yö nün de, iz len me si ge re ken en ge çer li yol, baþ ka la rýy la iþ bir li ðin de bu lun mak týr. Uy gu lan ma sý dü þü nü len di sip lin ted bir le ri, di sip lin - siz lik dav ra nýþ la rý na uy gun ol ma lý dýr. Kö tü dav ra nýþ - lar kar þý sýn da he men öf ke ye ka pýl ma ma lý dýr. O la bi le - cek her han gi bir kö tü dav ra nýþ ve ya di sip lin siz lik o la - yý, a nýn da ve ol du ðu yer de çö züm le nir se, hem bü yü - me miþ hem de ha fif o la rak ge çiþ ti ril miþ o lur. Me se lâ, sý nýf i çe ri sin de mey da na ge len bir di sip lin o la yý, müm kün se yi ne sý nýf i çe ri sin de çö züm len me li. He - men o kul i da re si ne ve ya di sip lin ku ru lu na gö tü rül - me me li dir. Bu du rum, ay ný za man da öð ret me nin e - ði tim de ki ka bi li ye ti nin öl çü sü dür. Ter si ne o la rak, o - lur ol maz her o la yý bü yü tü lüp he men i da re ye ve ya di sip lin ku ru lu na gö tür mek, öð ret me nin fa a li ye ti ni ve say gýn lý ðý ný sar sa bi lir. Da yak at mak, öð ren ci yi kö tü le mek, ha ka ret et - mek, yý ký cý ten kit ler de bu lun mak gi bi men fi dav ra - nýþ lar dan þid det le kaç mak ge re kir. Bu gi bi dav ra nýþ - lar çok za rar lý ol du ðu gi bi, il kel me tot lar dýr. He le öð - ret me nin e li so pa lý do laþ ma sý, mes lek a çý sýn dan hiç de hoþ ol ma yan bir gö rün tü ser gi ler. He le da yak ko - nu su, bir çok za rar lý yön le ri i le bir lik te, e ði tim öð - re tim ve di sip lin yö net me lik le ri ne gö re de suç sa yýl - mak ta dýr. U nut ma mak ge re kir ki, his le ri ne ka pý lýp da yak at tý ðý i çin düþ man ka za nan öð ret men ler var - dýr. Hat ta, bu ko nu da öð ret me ne du yu lan kin, ci na - yet gi bi bü yük ü zün tü le re yol a ça bi le cek kor kunç bir du ru ma yol a ça bi lir. O nun i çin dir ki, bu ko nu da ol - duk ça du yar lý ve dik kat li dav ra nýl ma sý þart týr. Bir çok çö züm yo lu bu lu na bi len ha ta lar yü zün den he men ce za yö nü ne git mek, öð ren ci le ri is ter is te mez o lum suz yön den et ki ler. Ýþ te, öð ren ci nin is yan cý bir ta výr ta kýn ma sý ve ya prob lem bir tip du ru ma gel me si, hep bu o lum suz et ki den dir. Ay ný za man da bu tu tum, öð ret me nin say gýn lý ðý ný bü yük öl çü de a zal týr. Ge rek - ti ðin de ce za yö nü ne git me den ön ce, ye te rin ce ö ðüt ver me li dir. Ö ðüt i se, gü zel söz ler le, yu mu þak ta výr la ve þef kat duy gu suy la öð ren ci yi iç ten ka zan mak de - mek tir. Ký ya sý ya döv mek da yak sa yýl dý ðý gi bi, ha fif ku - lak ve ya saç çek me si de e ði tim (ter bi ye) yö nün den da - yak sa yý la bi lir. Hat ta ba zen, ký ya sý ya da yak at mak, kö - tü duy gu la ra ve tep ki le re yol a ça bil di ði hal de, ha fif o - la rak saç ve ya ku lak çek me si da ha çok et ki li o la bil - mek te dir. Bü tün bun la rýn ya ný sý ra, du rum ne o lur sa ol sun, þe ref ve o nu ra do ku na cak a þa ðý la yý cý söz ve dav ra nýþ lar dan ke sin lik le ka çý nýl ma lý dýr. Biz de i se Os man lý Dev le ti nin yý ký lýþ dö ne mi ne ka - dar, ge liþ ti ril miþ e ði tim ve öð re tim sis te min de, ya þý ve öð re nim dü ze yi ne o lur sa ol sun, öð ren ci ye da yak a týl dý ðý ný gö re mi yo ruz. Os man lý E ði tim ve Öð re tim Sis te mi nin, ya ni med re se sis te mi nin, Ýs lâ mi yet in te - mel le ri ne da yan dý rýl dý ðý ný bi li yo ruz. Ýs lâ mî e ði tim de i se as la da yak yok tur. Hz. Pey gam ber E fen di miz (asm) ba zý ha dis le rin de 13, ba zý ha dis le rin de i se l0 ya þýn - dan kü çük ço cuk la rýn dö vül me si ni ya sak la mýþ týr. Ay - rý ca, bü yük le re de tah ta ve ya so pa i le vur mak yi ne ya - sak lan mýþ týr. Hat ta, de ðil da yak, kö tü söz, o lum suz ve ký rý cý ten kit, a zar la ma, ha ka ret, bed du â, söv me ve sa ir gi bi bü tün kö tü söz ve ya dav ra nýþ lar da yi ne Hz. Pey gam be ri miz (asm) ta ra fýn dan ya sak lan mýþ týr. NOT: Çok ve rim li bir ha yat ge çi ren, him me ti ve hiz me ti ga yet bü yük o lan, muh te rem mes lek ta þý mýz ve ü ye miz Þa ban Dö ðen i, ve fa tý nýn 3. Yýl dö nü mün - de rah met le a nar ken, di ðer bü tün ve fat et miþ muh - te rem mes lek taþ la rý mýz ve ü ye le ri miz le bir lik te Ce - nâb-ý Al lah tan (cc) bol rah met ve mað fi ret di le rim. v ren sel de ðer ler le mü ceh hez, in san fýt ra týy la u yum lu; a kýl, kalp ve gö nül ler de mü es se se le - þen de mok ra tik bir e ði tim pro - je si nin a dý dýr Med re se tüz zeh ra. Be di üz za man, ha ya týn da ö nem li bir ye re sa hip o lan bu muh te þem pro je i çin Ri sa le-i Nur un ha ki kat le ri ne ça lýþ tý ðým gi bi Med re se tüz zeh ra nýn mey da na gel - me si i çin ça lýþ tým di ye rek bu i lim ve ir - fan yu va sý nýn te si si i çin ö mür bo yu uð - raþ mýþ týr. Mü nâ za rât ad lý e se rin de Do ðu da te si - si ne ça lýþ tý ðý ü ni ver si tey le a lâ ka lý bir de - ðer len dir me si ni þu sa týr lar da gör mek müm kün dür: Ca mi ül ez her in kýz kar de þi o lan Med re se tüz zeh ra na mýy la dar-ul fü nu nu mun ta za man pek â lî bir med re se nin Bit lis te ve i ki re fi ka sýy la Bit lis in i ki ce - na hý o lan Van ve Di yar be kir de te si si ni is te riz, e min o lu nuz biz Kürt ler baþ ka la - ra ben ze mi yo ruz. Ya ki nen bi li yo ruz ki iç ti maî ha ya tý mýz Türk le rin ha yat ve sa - a de tin den ne þet e der (Mü nâ za rât) Din ve fen i lim le ri nin o ku tu la ca ðý çok yön lü bu e ði tim pro je si o lan Med re se - tüz zeh ra yý ger çek leþ mek i çin Be di üz - za man, ya þa dý ðý de vir ler de i da re ci ler le gö rü þe rek ge re ken des te ði ve mad dî kay na ðý te min et me ye ça lýþ mýþ týr. Ya þa dý ðý böl ge nin dert ve prob lem le - ri nin Med re se tüz zeh ra pro je si i le i za le e di le ce ði ne i na nan Bediüzzaman, Ýs tan - bul a gi de rek dev rin i da re ci le rin den yar - dým ta lep et miþ, fa kat net bir so nuç al - ma dan Van a ge ri dön müþ tür. Be di üz za man, Sul tan Re þat la yap tý ðý gö rüþ me de Med re se tüz zeh ra pro je si ni gün de me ge tir miþ ve ken di si ne tah si sat ay rýl mýþ týr. A ka bin de Van ýn Ed re mit na - hi ye sin de te me li nin a týl ma sýn dan son ra Ci han Har bi nin pat lak ver me siy le bu pro je mad dî an lam da ma a le sef a kîm kal mýþ ve ger çek leþ me miþ tir. Bu ga ye sin den vaz geç me yen Be di üz - za man, Cum hu ri yet dö ne min de, An ka - ra da bu lun du ðu yýl lar da dev rin i da re ci - le riy le de Med re se tüz zeh ra hak kýn da gö rüþ müþ, tah si sat ta le bi mec lis te ya pý - lan gö rüþ me ler den son ra ka bul e dil me - si ne rað men An ka ra re is le ri yle ya þa dý - ðý fik rî u yuþ maz lýk tan do la yý bu pro je si - ni tek rar er te le mek zo run da kal mýþ týr. Be di üz za man Haz ret le ri nin en bü - yük ga ye ve he def le rin den bi ri si o lan Med re se tüz zeh ra pro je si nin bu gün a - kýl, kalp ve gö nül ler de ma ne vî o la rak te - sis e dil di ði ni pe kâ lâ söy le ye bi li riz. Ül ke miz de ve dün ya nýn çe þit li yer le - rin de a çý lan Nur Ders ha ne le ri Be di üz za - man ýn kur mak is te di ði, an cak fi zi kî o la - rak -he nüz- vü cu da ge ti ri le me yen pro - je si nin ma ne vî an lam da bir ne vi te za hü - rü dür. Din ve fen i lim le ri ni mezc e de rek ha ka ik-i i ma ni ye ve Kur â ni ye yi ders ve - ren Ri sa le-i Nur la rýn o kun du ðu bu me - kân lar el bet te ku ru la cak o lan Med re se - tüz zeh ra nýn bi rer þu be si ve ön cü le ri dir. Med re se tüz zeh ra pro je si nin mad dî ve fi zi kî an lam da bir Ü ni ver si te su re tin - de or ta ya çýk ma sý i çin de ehl-i him me - tin, týp ký Be di üz za man gi bi, e lin den ge len gay re ti gös ter me si ge re kir di ye dü þü nü yo ruz. Med re se tüz zeh ra nýn ma ne vî ta hak - ku kun dan son ra fi zi kî ve mad dî ci he - tiy le ger çek leþ me si, i de o lo jik ba tak lý ða sap lan mýþ, as lî fonk si yo nun dan u zak - laþ mýþ e ði tim sis te mi i çin bir tir yak hük - mü ne ge çe cek tir. Mev cut sis tem i çin de ö zel e ði tim ku rum la rý a dý al týn da te sis e di len e ði - tim mü es se se le ri nin, ma lûm þah sýn i de o lo ji si ni i ka me et tir me ye ça lý þan sis tem le sar maþ do laþ ol du ðu ger çe - ði ni gö zü nü ne a la cak o lur sak Med re - se tüz zeh ra nýn pro je si nin a kýl, kalp ve gö nül ler de mü es se se leþ me si nin, ka der ci he tin de, ne ka dar ye rin de ol - du ðu nu gö rü rüz. Bu a çý dan, gü nü müz de prob lem ler le bo ðu þan, et kin li ði tar tý þý lan e ði tim sis - te mi ne de il mî ve di nî yön ler den bir al - ter na tif ol du ðu nu söy le mek müm kün - dür Med re se tüz zeh ra nýn. Be di üz za man Haz ret le ri nin bu bü - yük pro je si nin bir ta kým mad dî ka zanç, si ya sî ve þah sî de ðer len dir me ler den u - zak tu tul ma sý ge rek ti ði i se i zah tan va - res te dir. Be di üz za ma na gö nül ve ren le rin Ri sa - le-i Nur hiz me ti ne de vam e der ken a kýl, kalp ve gö nül ler de ma nen te sis e dil miþ o lan bu i de a lin mad dî bir su ret te ya ni bir Ü ni ver si te o la rak te sis e dil me si hu - su sun da da ge rek li ça lýþ ma la rý yap ma la - rý bir ve fa bor cu ol sa ge rek... Gay ret biz den, ne ti ce ve mu vaf fa ki yet Al - lah tan. kul la rýn a çýl ma sýn dan i ki gün ön cey di. Mem le ke tim den gö rev yap tý ðým vi lâ ye te git mek ü - ze re ha va a la ný nýn bek le me sa lo nun - day dým. U ça ðýn bi raz rö tar lý kal ka ca - ðý a nons e di lin ce çan tam dan Be jan Ma tur un Da ðýn Ar dý na Bak mak ad lý e - se ri ni çý ka rýp o ku ma ya baþ la dým. Ki ta bý o ku du ðum sý ra da bek le me sa lo nun da ya ným da o tu ran i ki ki þi nin il ginç di ya log la rý gayr-i ih ti ya rî ku la - ðý ma i li þi yor du. Ak san la rýn dan Kürt ol duk la rý an la - þý lan bu i ki va tan daþ Türk çe o la rak te rör me se le si ni ve 28 Þu bat dar be si - ni ko nu þu yor lar dý. Ki tap e lim de öy le ce a çýk ka lý ver - miþ ti. Ko nu ol duk ça dik ka ti mi çek - miþ an ten le rim a çýl mýþ tý. Za man geç tik çe ha pis ar ka da þý ol - duk la rý ya hut hap se da ir or tak bir pay da la rý nýn ol duk la rý nýn ka na a ti o - luþ muþ tu ben de. Çün kü her i ki si de ha pis te ya þa dýk la rý i le il gi li il ginç þey - ler an la tý yor lar dý bir bir le ri ne. Bir yan dan ken di le ri i le ta nýþ mak is - ti yor, di ðer yan dan ko nu nun has sas bir ko nu ol ma sý dolayýsýyla ve re cek le ri tep ki yi tah min e de me di ðim den ko nu - ya ne re den ve na sýl gi rip, na sýl ta ný þa - ca ðý mýn tec rü be siz li ði ni ya þý yor dum. Bi ri yak la þýk yir mi li di ðe ri i se kýrk lý yaþ lar day dý. Bü yük o la nýn ba na sa a ti sor ma sý i le ni ha ye tin de ta nýþ ma ze mi ni o luþ muþ - tu. De ðer len di rip ken di le ri i le ko yu bir soh be te gi riþ tik. Ne de ol sa ben de ta nýþ mak i çin fýr sat kol lu yor dum. Ko nuþ tuk ça ta ný þý yor, ta nýþ týk ça da öð re ni yor dum ki bü yük o la ný genç lik yýl la rýn da he nüz Hu kuk Fa kül te si nde öð ren ci i ken bir grup ar ka da þý i le bir - lik te çý kar dýk la rý i de o lo jik i çe rik li bir der gi yü zün den tu tuk lan mýþ. Tam 4 fark lý il de, do la yý sýy la 4 fark lý yer de ha pis yat mýþ. Top lam da 26 yýl ha pis yat tý ðý ný ve sü reç i çe ri sin de çe - þit li iþ ken ce le re ma ruz kal dý ðý ný söy - lü yor du. Me se lâ bir a ra a ya ða kal kýp pan to lo nu nu yu ka rý doð ru ký vý rýp ba - ca ðý nýn pro tez ol du ðu nu gös ter di. Ha - pis ha ne de i ken ha pis ha ne mü dü rü i le gir di ði po le mik te da ya na ma yýp ha pis - ha ne mü dü rü i le kav ga et ti ði ni, kar þý lý - ðýn da ken di si nin de çok cid dî bir iþ - ken ce ye ma ruz kal dý ðý ný ve bu iþ ken ce sý ra sýn da sol ba ca ðý ný kay bet ti ði ni söy lü yor du. U zun yýl lar tek a yak la kol - tuk deð nek le ri ne mah kûm e dil di ði ni ve son ra sýn da bir çok yer ge zip u zun yýl lar te da vi gör dük ten son ra pro tez bir a ya ða sa hip o lup kol tuk deð nek le - rin den kur tu la bil di ði ni an la tý yor du. Yü zün de çe ne al týn da de rin bir ya - ra i zi var dý. Muh te me len iþ ken ce gör - dü ðü gün ler den kal ma di ye dü þü nür - ken dü þün ce mi doð ru la dý: Bu iz, o gün ler den kal ma. Mü dür - le kav ga et ti ðim gü nün er te sin den... Ha pis ha ne de çok çe tin gün ler ya - þa dý ðý ný, a ma yýl ma dý ðý ný, sa býr la ce - za sý nýn do lup çýk ma yý bek le di ði ni söy lü yor du. Mü dür i le kav ga sýn dan ö tü rü dört fark lý il de ðiþ tir di ði ni ve ne den se git ti ði her il de ki ha pis ha ne - de de u yum prob le mi ya þa yýp ken di ni bir kav ga ya da po le mi ðin i çin de bul - du ðu nu an la tý yor du. Hat ta yap tý ðý kav ga lar da di li nin diþ le ri a ra sýn da kal dý ðý ný ve bu nun so nu cu o la rak da ke ke le me ye baþ la - dý ðý ný, bir çok di þi nin yum ruk la na rak dö kül dü ðü nü söy lü yor du. Ne yap mýþ ne et miþ se bir tür lü ke ke le me den kur tu la ma dý ðý ný i fa de e di yor du. Az ev vel ki tap o ku ma ya ça lýþ tý ðým sý ra da is ter is te mez ko nuþ ma la rý nýz ku - la ðý ma i li þi yor du. Ya ný nýz da ki kim; bir - çok or tak yö nü nüz var gi bi a ra nýz da? di ye sor du ðum da ye ðe ni ol du ðu nu söy le yip ek le di; Ab la mýn ço cu ðu bu da. Ha pis ha ne den ye ni çýk tý. O nu al ma - ya gel dim ben de. Dün çýk tý, dün ye tiþ - me di ði i çin ge ce o tel de kal dýk bu gün de mem le ke te gi di yo ruz. Or tak yö nü - müz i ki mi zin de bir dâ vâ ya ken di mi zi a da ma mýz ve bu dâ vâ ya a dan mýþ lý ðýn so nu cu o la rak da i ki mi zin de ha pis yat - mýþ ol ma sý. di yor du te bes süm e de rek. Ne ka dar da il ginç de ðil mi? Ha pis yat mýþ bir ye ðe ni, ay ný ya þan mýþ lý ða sa hip ha pis yat mýþ bir da yý kar þý la ma - ya ge li yor. Üs te lik ha pis yat ma me - se le si ne i se dâ vâ ya a dan mýþ lýk (!) o - la rak ta ným lý yor. Ne dil, ne kim lik, ne si ya set, ne de dün ye vî baþ ka bir me se le uð run da ba ca ðý ný, diþ le ri ni fe da et me ye ken - di ni a te þe at ma ya, ha ya tý ný ka rart ma - ya ne ka dar de ðe cek se!.. Hâl bu ki, ca ný ný di þi ne tak ma ya; ken di ni, ma lý ný, ca ný ný uð run da har - ca ma ya de ðe cek dâ vâ lar, sa de ce e be - dî ha yat la ve Ýs lâ mi yet le il gi li o lan lar de ðil mi dir? Pe ki, bu gen cin su çu ne? O ne den ha pis yat tý? di ye so ra rak me ra ký mý gi der mek is te di ðim de ye ðen ses siz ce bi zi din li yor du. Da yý sö ze baþ la yýp O da si ya set yü zün den... Bir si ya sî par ti nin ey le - min de po lis le ça tý þýr ken taþ ve Kürt çe slo gan at mýþ. Ya ka la nýp gö tü rül dü ðü sý ra da po lis a ra cý nýn ca mý ný kýr mýþ, bir po li si cid dî þe kil de ya ra la mýþ... Bun lar dan do la yý suç lu bu lu nup 7 yýl ha pis ce za sý na çarp tý rýl mýþ tý. de di. Me ðer sem o za man lar or ta o kul son sý ný fa gi di yor muþ. Bu gün i se, ü ni ver - si te de o ku yan ve me zun ko nu mu na ge len bir genç i le e þit ya þa gel miþ ti. Ne ka dar da ya zýk, de ðil mi? A dý na si - ya set, te rör, dâ vâ ya a dan mýþ lýk ne de - ni lir se de nil sin fark et mez; ni ha ye tin de bir ço cu ðun ha ya tý mah vol muþ tur. Muh te me len ýrk çý dü þün ce ye sa hip bir a i le ve ak ra ba or ta mý nýn et ki sin de ka la rak bütün bu suç la rý iþ le di. Bu ço cuk þa yet a i le si ve ya bi ri le ri ta ra fýn dan ön pla na a tý lýp, fe da (!) e di - lip kul la nýl ma say dý, bel ki bu gün e lin - de ders not la rý, vi ze ye-fi na le ça lý þý yor o la cak tý. Þu an iþ siz ka la ca ðý na bel ki gü zel bir bö lüm o ku yup gü zel bir mes lek sa hi bi o la cak; hem ken di ne hem top lu ma fay da lý bir fert o la cak tý. Soh bet et ti ði miz sü re bo yun ca gör düm ki, ne da yý da ne de ye ðe - nin de en u fak bir piþ man lýk yok tu. Bi lâ kis ya þa dýk la rýn dan ö tü rü ol - duk ça mem nun ol mak la bir lik te if - ti har e der ce si ne bir üs lûp la ko nu - þu yor lar dý. Ter bi ye et mek gi bi bir iþ le ve sa hip ha pis ha ne de ge rek iþ ken ce gör müþ da yý, ge rek se nor mal o la rak ha pis yat - mýþ o lan ye ðe nin piþ man lýk duy ma yýp gi rer ken sa hip ol du ðu gö rü þü çý kar - ken de be nim se me si ve de vam et tir - me si gös te ri yor ki, ha pis ha ne le ri miz ger çek a ma ca hiz met et me yip iþ lev sel ö zel li ði ni kay bet miþ du rum da. Ko nuþ ma mý zýn bir ye rin de da yý ne iþ yap tý ðý mý sor du. Öð ret men ol du - ðu mu söy le di ðim de a ra da ki me sa fe yi ký sal týr tarz da da ha da ya ný ma so ku - lup Siz den bir ri cam var ho cam! de di. E lim den ge li yor sa mem nu ni yet le ya pa ca ðý mý i fa de et ti ðim de be nim de ken di le ri gi bi Kürt çü lük i de o lo ji si ne sa hip ve ya en a zýn dan Kürt bi ri ol du - ðu mu zan net miþ o la cak ki, Ho cam, siz den ri cam der si ne gir di ði niz ço - cuk la ra Kürt le ri an la tý nýz. On la ra Kürt le rin a na dil de e ði tim hak la rý nýn ol du ðu nu söy le yip ders le ri müm kün ol duk ça Kürt çe iþ le yi niz. Ço cuk lar la Kürt çe ko nu þu nuz. A si mi le ol ma sýn - lar. Ken di öz kim lik le ri ni u nut ma sýn - lar. On lar bi zim ge le ce ði miz. On lar ye þer dik çe Kürt çe di ri ka la cak týr. di - ye rek be ni ken di i de o lo ji si ne a let et - mek is ti yor du. Böy le bir ta lep te bu lu nur ken da hi ta le bi ni Kürt çe o la rak di le ge tir me - me si ken di si nin za ten a si mi le ol du - ðu nu gös ter mek le bir lik te, dâ vâ sýn - da yap ma cýk ol du ðu nun da gös ter - ge siy di ba na gö re. Ki za ten Kürt çe o - la rak di le ge tir sey di Kürt ol ma dý ðý mý an lar ve söy le dik le rin den bel ki de piþ man lýk du yar dý. O an i çim den Al - lah, e ði tim öð re tim sis te mi mi zi, ýrk çý i de o lo ji ye sa hip, ne sil le rin ha ya tý ný ka rar ta cak öð ret men ler den mu ha fa - za ey le sin di ye du â et tim. Biz ko nu þur ken ha re ket vak ti gel - miþ ti. Ken di le ri i le o lan soh be ti mi zi nok ta la yýp u ça ða bin dik. Bir sa at on beþ da ki ka sü ren yol cu luk son ra sýn - da u ça ðý mýz i ni þe geç ti. Ba gaj la rý - mý zý al dýk tan son ra dý þa rý çýk tý mýz - da yak la þýk el li ki þi lik bir ka la ba lý - ðýn bun la rý dý þa rý da kar þý la ma ya gel di ði ni gör düm. Zýl gýt lar çe ki yor, al kýþ lý yor, hat ta ki - mi le ri mut lu luk göz yaþ la rý dö kü yor - du. Tak si bek li yor muþ gi bi ya pýp bun - la rý göz lem le me ye baþ la dým. Te ker te - ker gen ci ö püp sa rý lýp has ret gi der dik - ten son ra a ra la rýn dan bir gu rup genç bir a ra ya ge lip bu nu tu tup ha va ya fýr - lat ma ya baþ la dý lar. Be nim bil di ðim dü - ðün ler de da mat a da yý ný bu þe kil de bir mut lu luk la ha va ya a tar lar dý. O ra da da bir dü ðün at mos fe ri o luþ tur muþ lar dý. Ne de ol sa kah ra man la rý (!) gel miþ ti. Ay rý la ca ðým sý ra da kim ol du ðu nu bil me di ðim, a ra la rýn dan bi ri Ev de bir kur ban ha zýr la mý þým, gi din ce ke sip sa - na kur ban e de ce ðim sö zü nü i þit ti - ðim de þa þýr mýþ tým. Gün bo yu ya þa dýk la rý mýn et ki si i le e - vin yo lunu tu tar ken e sef le þu so ru gel - di ak lý ma: Ko ca ko ca in san la rýn bi linç - siz ce ken di ni fâ nî, bâ týl bir i de o lo ji ye a da ma sý ve ken di le ri i le bir lik te he nüz öm rü nün ba ha rýn da o lan genç le rin ha yat la rý ný da mah vet me si ka dar kö tü bir du rum o la bi lir mi? na ci te ma il.com Demokrat Eðitimciler Derneði Yön. Krl. Bþk. ( Bir ide o lo ji nin mah vet ti ði ha yat lar A kýl, kalp ve gö nül ler de tesis edilen bir e ði tim pro je si: MED RE SE TÜZ ZEH RA E E O HALÝS SERHAT TAN FOTOÐRAF: ERHAN AKKAYA

14 + AÝLE - SAÐLIK 8 KASIM 2012 PERÞEMBE 13 KENAN TAÞTAN STRES BÝR TER CÝH MÝ DÝR? Oka dar çok þey den en di þe e di yor ve ra hat sýz o lu yo ruz ki, bun la rý na sýl ye - ne ce ði miz ko nu sun da stres ya þý yo - ruz. Oy sa bi li min is pat la dý ðý þu ger çe ði ar týk he pi miz bi li yo ruz: Has ta lýk la rýn % 90 ý nýn al - týn da stres ya tý yor. Bu sebep le i yi lik ha li mi - zin baþ lan gýç nok ta sý, stres hak kýn da ye ter li bil gi ye sa hip ol mak ve stre si doð ru yö ne te - bil mek ol ma lý. An cak bu stres ya þa yan bi ri ne ra hat ol, ken di ni üz me de mek le ol mu yor. Stres hak kýn da ilk bi lin me si ge re ken stre sin bir tep ki ol du ðu dur. Bu tep ki ya þan mýþ tec rü - be le ri miz den tu tun da, zi hin sel ya pý mý za ka - dar bir çok fak tör den et ki le ni yor. Bu an lam da stres bir ter cih tir. Ba zý la rý mýz bu nu ka bul et - me de zor la nýr. Bir çok in san ba þý na ge len o lay - la rýn, ev de ya þa dýk la rý nýn, iþ ar ka daþ la rý nýn, müþ te ri le rin, pat ro nun, tra fi ðin, ha yat þart la rý - nýn ken di le ri ni stre se sok tu ðu nu dü þü nür ler, fa kat bu ta ma men doð ru bir tes bit de ðil dir. E vet, ba zen bi ze gö re kö tü þey ler o lur. E - þi miz le tar tý þý rýz. Sev dik le ri miz den bi ri ni kay be de riz. Mad dî sý kýn tý lar ya þar, iþ ha ya tý - mýz da is te di ði miz ve ri mi a la ma ya bi li riz. Yap tý ðý mýz plan la rý ger çek leþ ti re me ye bi lir ve ya iþ ten a tý lý rýz. Ha yat bu gi bi ör nek ler le do lu dur. Stres hâ lâ bir ter cih se be bi ol ma ya de vam e der. Çün kü te tik le yi ci o lay ne o - lur sa ol sun ken di cevabý mý zý hâ lâ bi zim seç - me öz gür lü ðü mü zün ol ma sý dýr. Kýz gýn ol - ma yý, ya da duy gu la rý mý zý bas tý rýp ses siz kal - ma yý ter cih e de bi li riz. En di þe le nip stres kat - sa yý mý zý art týr ma yý da Her ne þe kil de dav - ra nýr sak dav ra na lým bu bi zim ter ci hi miz dir. Ya þa dý ðý mýz o lay lar kar þý sýn da: Ni ye bu be nim ba þý ma ge li yor? di ye bir so ru sor ma - yý seç ti ði miz de san ki kon tro lü müz yok muþ gi bi his se de riz. Ni ye ben? dü þün ce si yal - nýz ca stre sin art ma sý na sebep o lur. Hz. Pey gam ber in (asm) in san psi ko lo ji - siy le il gi li o la rak ha dis le rin den en çok sev dik le rim den bir ta ne si de, bü tün ha ya - tý ö zet le yen, ha ya tý hu zur i çin de ya þa ma - mý za ve si le o la cak, çok de ðer li ve kýy met li bir söz dür. Di yor ki E fen di miz (asm): O lan ha yýr lý dýr. Bir þey ol duy sa, vü cu da gel - diy se, be nim a ley hi me gö zü kü yor sa da hi, ol duy sa ha yýr lý dýr. Ya þa dý ðý mýz kü çük kü çük ak si lik ler kar þý - sýn da Ni ye de me me yi ba þa ra bil di ði miz de, ba þý mý za ge len da ha bü yük mu sî bet le re Ni- ye de me me yi ba þa ra bi li riz. O lan ha yýr lý dýr ba kýþ a çý sý ay ný za man da bi ze i yim ser bir ba - kýþ a çý sý da ka zan dý ra cak týr. Gü nü müz de mo dern hu ra fe ler den bi riy - miþ gi bi gö rü nür i yim ser o lun tav si ye le ri. Hâl bu ki en te mel Ýs lâ mî öð re ti ler den bi ri dir bu. Yi ti ril miþ o lan Ýs lâm ah lâ ký nýn da bir par - ça sý dýr. Ne za man ki, her iþ te ha yýr o la ný a ra - mak tan vaz geç tik, bar da ðýn boþ ta ra fý na o - dak lan ma ya baþ la dý göz le ri miz iþ te o za man ek se ni miz den kop ma ya, ken di mi ze ya ban cý - laþ ma ya baþ la dýk. Ý yim ser o la bil mek i çin yap tý ðý mýz her i þe bes me ley le baþ la yýp o i þi hamd i le ta mam la - mak þi a rý mýz ol ma lý dýr. Ay rý ca ki þi nin ken di - ne çok faz la yük len me me si ve e lin den ge le ni tak di re ha va le et me si ü ze rin de ki stres yü - kü nü a zal ta cak týr. Ak si hal de ki þi nin ken di - ne çok yük len me si zi hin sel ve duy gu sal yük - le re sebep o lur. Bu da en di þe kat sa yý la rý nýn yük sel me si ni te tik le ye rek, ya pý lan i þin de i - çin de bu lu nu lan ruh sal du ru mun da i çin den çý ký la maz bir hal al ma sý na yol a çar. Ýs te di ði miz bir þe yin ol ma ma sýn da bel ki de bi zim i çin ha yýr o la bi le ce ði u nu tul ma - ma lý dýr. Çün kü biz par ça yý gö rü yo ruz, O bü tü nü gö rü yor. Par ça da kö tü du ran bü - tün de gü zel du ra bi lir. Da ha doð ru su, bi - zim kö tü gör dü ðü müz par ça yý, bü tün i çin - de ta sav vur e de bil sek, bu kez yar gý mý zý yüz sek sen de re ce de ðiþ ti rip o na gü zel de mek zo run da ka la bi li riz. En i yi si par ça yý gö re nin bü tü nü gö re ne tes lim ol ma sý dýr. Hoþ tes lim ol ma sa ne ya pa bi lir ki? Ki þi nin i yim ser ol ma sý ge re ken ko nu lar dan bi ri de geç mi þin ü zün tü le ri ve ge le cek kay gý - sý dýr. Ça ðýn en bü yük psi ko lo jik has ta lýk la rý - nýn ço ðu da hep ge le cek kay gý sý ve geç miþ ü - zün tü sü kay nak lý ne ga tif dü þün me a lýþ kan lýk - la rýn dan doð mak ta dýr. Ku r'â n-ý Ke rîm; Al lah a dost o lan lar dan ve Al lah ýn da ken di le ri ne dost ol du ðu in san lar dan bah se der ken on la - rýn geç miþ ü zün tü sü ve ge le cek kay gý sýn dan sýy rýl mýþ ol du ðun dan bah se der. Bu nun en ön ce lik li yo lu nun da ku lun Al lah a gü ven me si ge rek ti ði ve i ma nýn da bu gü ven i liþ ki si ü ze ri - ne ku ru lu ol du ðun dan dem vu rur. O lum lu dü þün me tav si ye le ri ço ðu za - man u cuz bir Poll yan na cý lýk rep li ði o la - rak al gý lan mak ta dýr. Fa kat bu ra da ka sýt, ki þi nin ken di bak tý ðý ye rin hay rý a ra yan bir ba kýþ ol ma sý ge rek ti ði ni vur gu la mak - týr. Zi ra hay rýn kay na ðý Al lah týr. Be di üz - za man Sa id Nur sî nin de be lirt ti ði gi bi Gü zel gö ren gü zel dü þü nür. Gü zel dü þü nen de ha ya týn dan lez zet a lýr. E-re çe teyaz ma yan dok to runi lâ cý ný ec za ne ver me ye cek 1 O cak 2013 ta ri hin den i ti ba ren dok tor lar ta ra fýn dan el le ya zý lan re çe te le re ec za ne ler i lâç ver me ye cek. Bu ta rih ten i ti ba ren dok tor lar re çe te le ri in ter net or ta mýn da ha zýr la ya cak. El le ya zýl mýþ, ma nu el re çe te ler i se sa de ce bil gi iþ lem sis te min de ya þa nan a rý za lar da ge çer li o la cak. Sos yal Gü ven lik Es ki þe hir Ýl Mü dü rü Gök sel Can po lat, SGK ta ra fýn dan o luþ tu ru lan e-re çe te uy gu la ma sý nýn Sað lýk Ba kan lý ðý i le ya pý lan ko or di ne li ça lýþ ma ne ti ce sin de 1 Tem muz 2012 de ABD nýn New York þehrin de ki Roc hes ter Ü ni ver si te si nden Ve ra Gor bu no va nýn baþ kan lý ðýn da ki bi lim e ki bi nin kör kös te bek fa re le ri ü ze rin de yap týk la rý a raþ týr ma, bu hay van lar da ki, hüc re le rin a þý rý ço ðal ma sý ný ön le yen eþ siz bir me ka niz ma yý or ta ya çý kar dý. Bu fa re tür le ri nin kan se re di ren ci nin sýr rý ný or ta ya çý kar mak is te yen a raþ týr ma cý lar, ön ce Spa lax ju da ei ve Spa lax go la ni tü rü kör kös te bek fa re le rin den al dýk la rý de ri ben ze ri fib rob last hüc re le ri ni bir bü yü me se ru mu a ra cý lý ðýy la la bo ra tu var or ta mýn da ü ret ti. HüC RE LER KEn DÝ LE RÝ ný yok E DÝ yor Fa re le rin, kan ser de gö rü len kon trol süz hüc re bö lün me le ri ne kar þý stra te ji si ni be lir le mek i çin fa re ler den ü ret tik le ri hüc re le rin ço ðal ma sý ný sað la yan a raþ týr ma cý lar, hüc re ço ðal ma sý nýn bel li bir nok ta nýn ö te si ne geç ti ðin de, hüc re le rin ken di le ri i çin ö lüm cül o lan in ter - Dün ya DA ça ðýn has ta lý ðý o la rak de ðer len di ri len O be zi te ve Tip 2 Di ya - bet, Kon ya da Sel çuk Ü ni ver si te si nin dü zen le ye ce ði sem poz yum da ma sa ya ya tý rý la cak. Sel çuk Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si, 30 Ka sým-1 A ra lýk ta rih le ri a ra sýn da ya pý la cak O be zi te ve Me ta bo lik Has ta lýk lar da Cer ra hi Yak la - þým lar ko nu lu u lus la r a ra sý sem poz yum dü zen le di. Kon ya De de man O tel de ya pý la cak sem poz yu ma u lu sal ve u lus la r a ra sý a lan da pek çok a ka de mis yen ka tý la cak. O be zi te ve Tip 2 Di ya bet has ta lýk la rý nýn ko nu þu la ca ðý sem poz yum da has ta ne de ya pý la cak bir a me li yat can lý ya yýn la a ka de mis yen le re iz let ti ri le cek. Sel çuk Ü ni ver si te si Rek tör Yar dým cý sý ve Sel çuk Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si Ge nel Cer ra hi A na bi lim Da lý Baþ ka ný Prof. Dr. Mus ta fa Þa hin, ça ðýn en ö nem li so ru nu ha li ne ge len o be zi te nin tar tý þý la ca ðý sem poz yu mun hem a ka de mis yen hem de has ta la ra yol gös te ri ci o la ca ðý ný be lirt ti. Þa hin, O be zi te ö zel lik le ge liþ miþ Ba tý lý ül ke ler ol mak ü ze re tüm dün ya da gi de rek ar tan cid dî bir sað lýk so ru nu ha li ne gel miþ tir. O be zi - Tür ki ye ge ne lin de uy gu lan ma ya baþ la dý ðý ný söy le di. Can po lat, bu se bep le söz ko nu su bu ta rih ten i ti ba ren dok tor la rýn yaz dý ðý re çe te le rin de e- re çe te o la rak ya zýl ma sý nýn þart ol du ðu nu kay det ti. SGK ku rum sal he kim þif re si ni a lan he kim le rin Me du la, sað lýk hiz met su nu cu su bil gi iþ lem ve a i le he kim li ði bil gi iþ lem sis te mi nin ça lýþ ma ma sý du ru mun da ma nu el re çe te ya za bi le ce ði nin al tý ný çi zen Can po lat, þöy le de di: SGK ku rum sal he kim þif re si al ma - fe ron be ta ad lý bir mad de yi sal gý la mak su re tiy le ken di ken di le ri ni yok et ti ði ni göz lem le di. A raþ týr ma e ki bin den An drei Se lu a nov, ça lýþ ma la rý nýn, sa de ce kan ser li hüc re ler de ken di ken di ni yok e den kim ya sal mad de le ri te tik le yen i laç lar bu lun ma sý ný sað la mak te ye eþ lik e den ve ya o be zi te nin ne den ol du ðu has ta lýk la rýn yol aç tý ðý risk le rin ya ný sý ra te da vi ma li yet le ri de ül ke le rin e ko no mi le ri i çin cid dî bir yük ha li ne gel mek te dir. Mor bid o be zi te nin te da vi sin de cer ra hi te da vi et kin ve ö nem li bir te da vi se çe ne ði o la rak tüm dün ya da ka bul gör mek te dir de di. Sem poz yum da Ba ri at rik Cer ra hi nin Ge li þi mi, Ba ri at rik Cer ra hi Ý çin Has ta Se çi mi ve Pre o pe ra tif Ha zýr lýk lar, Cer ra hi Tek nik le rin A van taj ve De za van taj la rý, Tip 2 Di ya bet Pre va lan sý ve Pa to fiz yo lo ji si, Me ta bo lik Sen dro mu da Cer ra hi Te da vi nin Ye ri, Mor bid O be zi te nin Te da vi sin de Az Bi li nen Tek nik ler, Ba ri at rik Cer ra hi de Re viz yon Cer ra hi si ko nu la rý e le a lý na cak. Kon ya / ci han 1 O CAK 2013 TA RÝ HÝ Ý TÝ BA RÝYLE E-RE ÇE TE YAZ MA YAN DOK TOR LA RIN YAZ DI ÐI Ý LÂÇ LA RI EC ZA NE LER VER ME YE CEK. mýþ o lan he kim le rin ya da þif re al mýþ ol ma sý na kar þýn e- re çe te yaz ma yan he kim le rin (Sað lýk Ba kan lý ðý 1. ba sa mak sað lýk te sis le rin de, KÝT-be le - di ye-ba kan lýk 1. ba sa mak sað lýk te sis le - rin de, ö zel 1. ba sa mak sað lýk te sis le rin de, iþ ye ri he kim lik le rin de, ku rum he kim lik le - rin de ve ü ni ver si te 1. ba sa mak sað lýk te - sis le rin de gö rev ya pan he kim ler ha riç) 1 O cak 2013 ta ri hi i ti ba riy le yaz mýþ ol duk la rý ma nu el re çe te ler ec za ne ler ta ra fýn dan ke sin lik le kar þý lan ma ya cak. Es ki þe hir / ci han Kan ser te da vi sin de kör kös te bek u mu du su re tiy le in san da kan se ri te da vi si ko nu sun da ye ni yol lar a ça bi le ce ði ni be lirt ti. A raþ týr ma cý lar, bir son ra ki a dým day sa fa re le ri tü mö re yol a çan kim ya sal la ra ma ruz bý ra ka rak kan ser le re kar þý na sýl tep ki ve re ce ði ni or ta ya çý kar ma ya ça lý þa cak. An ka ra / a a Ça ðýn has ta lý ðý Kon ya da ma sa ya ya tý rý la cak HABERLER Lö se mi te da vi sin de ba þa rý o ra ný art tý n Ö zel A cý ba dem Koz ya ta ðý Has ta ne si Ço cuk He ma to lo ji ve On ko lo ji Uz ma ný Prof. Dr. Cen giz Can po lat, ço cuk lar da lö se mi te da vi si ba þa rý o ra ný nýn yüz de 80 e u laþ tý ðý ný bil dir di. Prof. Dr. Can po lat yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, lö se mi nin ço cuk luk ça ðýn da gö rü len kan ser ler a ra sýn da bi rin ci sý ra da yer al dý ðý ný be lirt ti. Has ta lý ðýn sebeple ri ko nu sun da e riþ kin ler de çev re sel fak tör ler ö nem liy ken, ço cuk lar da ge ne tik fak tör le rin ön plan da ol du ðu nu ak ta ran Can po lat, þun la rý kay det ti: Vü cut ta kan se ri en gel le yen, kan se re ne den o la bi len gen ler de ki mu tas yon a dý ve ri len de ði þik lik ler, lö se mi ye ze min ha zýr lý yor. Ba zen nük le er rad yas yon, ba zen vi rüs ler, ö zel lik le lö se miy le a ra sýn da i liþ ki kur du ðu muz ö pü cük has ta lý ðý de di ði miz has ta lý ða yol a çan Eps tin-barr Vi rü sü, lö se mi ye ne den o la bi li yor. Ba zý kim ya sal mad de ler, ör ne ðin pet ro-kim ya en düs tri sin de sýk kul la ný lan ben zen a dý ve ri len mad de ler le ço cuk lar er ken yaþ ta te mas e der se lö se mi o la bi li yor. Kan ser te da vi sin de kul la ný lan ba zý i lâç lar ve rad yas yon da ba zen lö se mi ya pa bi li yor. E lek tro man ye tik rad yas yo nu suç la yan bir bul gu top lu lu ðu var, tam net lik ka zan mýþ de ðil. Yük sek ge ri lim hat la rý, baz is tas yon la rý gi bi. Bun la rýn dik kat le ta ki bi ge re ki yor, he nüz ke sin lik ka zan ma dýy sa da ma ruz ka lýn ma sýn dan ka çý nýl ma sý ge re ki yor. Ýs tan bul / a a Sað lýk lý bes len me in san vü cu du nu ko ru yor n nö RO LO jý Uz ma ný Ze kai Tun cay, tü ke ti len be sin le rin in san psi ko lo ji si ü ze rin de bü yük bir et ki ye sa hip ol du ðu nu söy le di. Ýn san la rýn dep res yon ve in me ris ki ne kar þý bes len me si ne a za mî de re ce dik kat et me si ge rek ti ði ni i fa de e den Tun cay, söz ko nu su risk le re kar þý Ak de niz di ye ti, ba lýk ve kah ve tü ke ti mi nin art tý rýl ma sý ný tav si ye et ti. Bes len me bi çi mi nin kalp has ta lý ðý, o be zi te ve di ya bet gi bi has ta lýk lar la çok ya kýn dan i liþ ki li ol du ðu nu söy le yen Tun cay, tü ke ti len ü rün le rin be yin i çin de bü yük ö ne me sa hip ol du ðu nu i fa de et ti. Sað lýk sýz bes len me nin dep res yon ve de mans gi bi psi ki yat rik ve nö ro lo jik has ta lýk risk le ri ni art tý ra bil di ði ni kay de den Tun cay, sað lýk lý bes len me nin in san bün ye si i çin ko ru yu cu ol du ðu nu kay det ti. Ak de niz di ye ti nin mey ve, seb ze, ka buk lu ye miþ, tam ta hýl, ba lýk ve doy ma mýþ yað lar dan (ö zel lik le zey tin ya ðý) o luþ tu ðu nu i fa de e den Tun cay, bu di ye ti ya pan lar da yo ðun et ve süt ü rün le ri tü ke ten le re gö re dep res yon ge liþ me ris ki nin yüz de 30 o la rak da ha az ol du ðu nu kay det ti. Tun cay, Zey tin yað lý i çe rik le bes len me ö zel lik le art mýþ fi zik sel ak ti vi te i le bir lik te ol du ðu za man in me i çin da ha dü þük bir risk gös te rir ve ha fif bi liþ sel bo zuk luk i le Alz he i mer has ta lý ðý ge liþ me o la sý lý ðý ný a zal týr de di. Di yar ba kýr / ci han I sýn ma dan ya pý lan spo ra kalp ha zýr lýk sýz ya ka la na bi lir n Sa kar ya Ü ni ver si te si (SA Ü) Týp Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ra ma zan Ak de mir, ye te ri ka dar ý sýn ma dan ya pý lan spo run ö lüm le so nuç la na bi le ce ði u ya rý sýn da bu lun du. Ak de mir, Bir denbi re de pa ra kal kýn ca, kalp ha zýr lýk sýz ya ka la na bi lir. Kalp bu ka dar bü yük stre se da ya na ma ya bi lir. Spazm ya da a rit mi se be bi i le ö lüm ler mey da na ge le bi lir di ye ko nuþ tu. Bü yük e for ge rek ti ren spor lar da ý sýn ma nýn çok ö nem li ol du ðu nun al tý ný çi zen Ak de mir, spor cu lar da a ni kalp kri zi ris ki ni ön le me nin en ö nem li yo lu nun i yi bir eg zer siz ol du ðu nu i fa de et ti. Ý yi bir eg zer siz ve i yi bir ý sýn ma dö ne min den son ra spo ra baþ lan ma sý ge rek ti ði ni an la tan Ak de mir, þun la rý de di; Ö zel lik le ya rýþ ma lý, pro fes yo nel spor lar ya pý lýr ken i yi bir kar di yo lo ji mu a ye ne si ya pýl ma lý. Spor cu ö lüm le ri yi ne bü tün bu ta ra ma la ra rað men ke sin o la rak ön le ne bi lir mi? Ta biî ki ha yýr. Mey da na ge len ö lüm le re bak tý ðý mýz da 30 ya þýn al týn da gö rü len, do ðuþ tan ge len ge ne tik le i liþ ki li kalp has ta lýk la rý, kalp ka sý nýn çok ka lýn laþ ma sý. Bu da 500 de 1 gö rü len bir du rum. An ne ve ya ba ba nýn bi rin de var sa, ço cuk la rýn da gö rül me o la sý lý ðý yüz de 50 nin ü ze rin de o lu yor. Bu du ru mun do ðuþ tan ol ma sý ge rek mi yor. Bu du rum her han gi bir za man da mey da na ge le bi lir. Ya ni ki þi bu ge ni ta þý yor sa, a ðýr eg zer siz ler her za man yük sek risk li ol muþ o lu yor de di. Sa kar ya / ci han

15 14 8 KASIM 2012 PERÞEMBE SPOR + F.Bahçe Limassol'u aðýrlýyor TEMSÝLCÝMÝZ, UEFA AVRUPA LÝGÝ (C) GRUBU'NDAKÝ DÖRDÜNCÜ MAÇINDA BUGÜN ÝSTANBUL'DA RUM KESÝMÝ EKÝBÝ AEL LÝMASSOL ÝLE KARÞILAÞACAK. F.BAHÇE ÝLK MAÇTA RAKÝBÝNÝ DEPLASMANDA 1-0 YENMÝÞTÝ. New York Maratonu'nda koþamayanlar Avrasya'ya dâvet edildi BU yýl Sandy ka sýr ga sý ne - de niy le ip tal e di len dün ya - nýn en ö nem li ma ra ton la - rýn dan bi ri si o lan New York Ma ra to nu'na, Dün ya'nýn 16 al týn ma ra to nun dan bi ri - si o lan Vo da fo ne Ýs tan bul Av ras ya Ma ra to nu'ndan da ya nýþ ma çað rý sý gel di.her yýl ka sým a yý nýn ilk pa za rýn - da ko þu lan New York Ma - ra to nu, bu yýl da 4 Ka sým 2012 pa zar gü nü ko þu la cak - tý. An cak Sandy ka sýr ga sý nýn bek len me yen et ki le ri ne ti ce - sin de ma ra ton ip tal e dil - di.yýl lýk prog ram la rý ný bu ko þu ya gö re or ga ni ze e den ve ka sým a yýn da ma ra ton koþ mak ü ze re ken di le ri ni plan la yan bin ler ce yol ko þu - cu su nun mað du ri ye ti nin gi - de ril me si i çin bir di ðer bü - yük or ga ni zas yon Vo da fo ne Ýs tan bul Av ras ya Ma ra to nu ör nek bir so rum lu luk üst len - di.new York Ma ra to nu'na kay dý ný yap tý ran tüm ko þu - cu lar 11 Ka sým Pa zar gü nü ko þu la cak Vo da fo ne Ýs tan - bul Av ras ya Ma ra to nu'na üc ret siz ka bul e di le cek ler. Spor A.Þ. Ge nel Mü dü rü Al pas lan Ba ki Er te kin, bu ve si ley le New York hal ký nýn a cý la rý ný pay laþ týk la rý ný be lir - tir ken, spo run top lum la ra - ra sý da ya nýþ ma da na sýl bir rol üst le ne bil di ði ni gös ter - mek ve spor tif fa a li ye tin ger - çek an la mý na vur gu yap - mak a ma cýy la bu gi ri þim de bu lun duk la rý ný be lirt ti. F.Bahçe bugüne dek oynadýðý 175 maçýn 60'ýný kazanýp, 33 maçta berabere kaldý, 82 kez de yenildi. FOTOÐRAF: A.A Kocaman'ýn Kadýköy'de yüzü gülmedi FENERBAHÇE'NÝN tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man yö ne ti min de Ka dý köy'de Av ru pa ga li - bi ye ti bu lun mu yor. Ay kut Ko ca man yö ne ti min - de Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda çýk tý ðý 5 Av ru pa ku pa sý mü ca de le si nin 4'ün de be ra be re ka - lýp, 1 kez ye ni len sa rý-la ci vert li e kip, Rum e ki bi kar þý sýn da Ko ca man yö - ne ti min de iç sa ha da ki ilk ga li bi ye ti - ni al ma yý he def li yor. Ka dý köy'de tek nik di rek tör o la rak çýk tý ðý ilk Av ru pa ma çýn - da 28 Tem muz 2010'da U E FA Þam pi yon lar Li - gi 3. ön e le me tu ru rö van þýn da Ýs viç re'nin Yo - ung Boys ta ký mý na 1-0 ye ni le rek ''Dev ler Li gi''ne ve da e den Ko ca - man yö ne ti min de ki Fe ner bah çe, PA OK, Vas lui ve Spar tak Mos ko - va maç la rýn da 1-1, Oly mpi qu e Mar sil ya ma çýn da da 2-2'lik be ra - ber lik ler le ma çý ta mam la dý. FENERBAHÇE, U E FA Av ru pa Li gi (C) Gru - bu'nda ki dör dün cü ma çýn da bu gün Kýb rýs Rum Ke si mi'nin A EL Li mas sol ta ký mýy la kar þý - la þa cak. Gru bun da oy na dý ðý ilk 3 maç so nun da 7 pu an la zir ve de bu lu nan sa rý-la ci vert li e kip, dep las man da 1-0 yen di ði ra ki bi kar þý sýn da ken di e vin de de ka za na rak, li der li ði ni sür dür me yi he - def li yor. Sa kat lý ðý nýn ar dýn dan ha zýr lýk sü re ci ni ta mam la yan sa vun ma o yun cu su Yo bo'nun bu - gün kü maç ta for ma giy me si bek le ni yor. EGEMEN VE MEÝRELES YÝNE YOK Lef ko þa'da ki maç ta Fe ner bah çe'nin tek go lü nü a tan sa vun ma o yun cu su E ge men Kork maz'ýn sa - kat lý ðý ne de niy le for ma gi ye me ye ce ði mü ca de le de, sa kat lýk tan ye ni çý kan Me i re les'e i se tek nik di rek tör Ay kut Ko ca man ta ra fýn dan gö rev ve ril me si bek - len mi yor. Tek nik di rek tör Ko ca man'ýn, A EL Li - mas sol kar þý sýn da sa ha ya Vol kan De mi rel, Gök - han Gö nül, Be kir Ýr te gün, Yo bo, Ha san A li Kal dý - rým, Sel çuk Þa hin, Meh met To pal, Kuyt, Cris ti an, Stoch ve Sow'dan o lu þan 11'i sa ha ya sür me si bek - le ni yor. Fe ner bah çe Þük rü Sa ra coð lu Sta dý'nda sa - at 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Ýz lan da Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Kris tinn Ja kobs son yö ne te cek. Grup ta ki di ðer maç ta Oly mpi qu e Mar sil ya i le Bo - rus si a Mönc heng lad bach kar þý kar þý ya ge le cek. C GRUBU PUAN DURUMU Takýmlar O G B M A Y P 1-Fenerbahçe O Olympique Marsilya Borussia Mönchengladbach AEL Limassol Avrupa arenasýnda 176. maçýna çýkýyor Rakip fileleri toplam 222 kez havalandýran ''Sarý Kanaryalar'', kalesinde ise 279 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi (C) Grubu'ndaki dördüncü maçýnda bu akþam Kýbrýs Rum Kesimi'nin AEL Limassol takýmýyla karþýlaþacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarýndaki 176. maçýna çýkacak. Avrupa kupalarý tarihinde bugüne dek 175 maç yapan sarý-lacivertliler, bunlarýn 60'ýný kazanýp, 33 maçta berabere kaldý ve 82 kez de yenildi. Bu maçlarda toplam 222 gol atan ''Sarý Kanaryalar'', kalesinde 279 gol gördü. Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç sorularý cevaplandýrdý. Deplasman yasaðý ayýbýndan kurtulmalýyýz GENÇLÝK ve Spor Ba ka ný Su at Ký lýç, ka týl dý ðý te le viz yon prog ra mýn da spor gün de min de ö ne çý kan ko nu lar la il gi li so ru la rý ce vap lan dýr dý. Spor da Þid det Ya sa sý ve e-bi let uy gu la ma sý ný ha ya ta ge çir me ko nu sun da ka rar lý ol duk la rý ný be lir ten Ba kan Ký lýç, Dep las man ya sa ðý a yý býn - dan bir an ön ce kur tul ma mýz la zým. de di. Spor da þid de tin a zal týl ma sý na yö ne lik ye ni dü - zen le me ler ve spor sav cý la rýy la il gi li ça lýþ ma la ra de ði nen Ba kan Ký lýç, þöy le ko nuþ tu: Biz þim di bu ka nu nun yö net me li ði ni ha zýr la dýk, gö rüþ i çin Baþ ba kan lýk ta. Bu ka nu nun yö net me li ði ni de ký - sa bir sü re i çe ri sin de ya yýn la ya ca ðýz. Ve ya yýn lar yo luy la ta raf tar la rý tah rik et mek, ta raf tar grup la - rý ný ken di i çe ri sin den bir ta kým un sur la rýn tah rik et me si, tri bün o lay la rý, fut bol cu la ra ve yö ne ti ci - le re yö ne lik sal dý rý lar, ra kip ta kým ta raf tar la rý na yö ne lik sal dý rý lar, ka mu ma lý na, gü ven lik kuv - vet le ri ne yö ne lik sal dý rý lar bü tün bun lar çok a ðýr yap tý rým lar la kar þý kar þý ya ka la cak. Geç ti ði miz gün ler de de a çýk la ma sý ný yap týk. O ka nun da ki i - ki ö nem li fak tör, bi ri e lek tro nik bi let uy gu la ma - sý dýr; ya ni bi let a lýr ken han gi stad yum da ki han gi nu ma ra lý kol tu ðun han gi TC kim lik nu ma ra sý ta ra fýn dan sa týn a lýn dý ðý ka yýt ta bu lu na cak. Do - la yý sýy la bir ey lem ol du ðun da, bir sal dý rý söz ko - nu su ol du ðun da sa ha ya bir ya ban cý ci sim a týl dý - ðýn da bu nu çok ra hat gö re bi le ce ðiz." TV'DE BUGÜN 13:30 TÜK Pendikspor - S.B. Elazýðspor A Haber 19:00 Anzhi Makhachkala - Liverpool Smart Spor 19:30 Lietuvos Rytas - Beþiktaþ JK NTV Spor 20:00 Marsilya - M'gladbach Smart Spor 20:00 Fenerbahçe - AEL Limassol Star TV 21:45 Cantu - Fenerbahçe Ülker NTV Spor 22:05 Athletic Bilbao - Lyon Smart Spor 22:05 Lazio - Panathinaikos Smart Spor 2 Beþiktaþ, Rytas virajýnda Basketbol: THY Avrupa Ligi'nde temsilcimiz (D) Grubu 5. maçýnda bugün deplasmanda Litvanya'nýn Lietuvos Rytas takýmýyla karþýlaþacak. Müsabaka NTV'den canlý yayýnlanacak. BE ÞÝK TAÞ Bas ket bol Ta ký mý, THY Av ru pa Li gi (D) Gru bu 5. ma çýn da bu gün dep las man da Lit - van ya tem sil ci si Li e tu vos Rytas i le kar þý la þa cak. Baþ kent Vil ni us'ta ki Si e mens A re na'da oy na na cak kar - þý laþ ma sa at 19.30'da baþ la ya cak. Gru bun da ki son 2 ma çý ný yi ti ren Be þik taþ, Li e tu vos Rytas dep las - ma nýn da ga lip ge lip, çý ký þa geç me - yi he def li yor. Gru ba Pat ri zan mt:s ve Bro se Bas kets ga li bi yet le riy le i yi bir baþ lan gýç ya pan si yah-be yaz lý - lar, da ha son ra Ýs pan ya dep las ma - nýn da Bar ce lo na Re gal'e ve Ýs tan - bul'da CSKA Mos ko va'ya mað - lup ol du. ''Ka ra Kar tal lar'', 2 ga li - bi yet, 2 mað lu bi yet le 6 ta kým lý grup ta 3. sý ra da yer a lý yor. Be þik taþ'ýn ra ki bi Li e tu vos Rytas i se oy na dý ðý 4 maç ta sa de - ce 1 ga li bi yet al dý. Lit van ya e ki - Beþiktaþ Antrenörü Erman Kunter, Litvanya'da galip gelmelerini bekliyor. bi, top la dý ðý 5 pu an ve a ve raj la grup ta 4. sý ra da bu lu nu yor. Li e - tu vos Rytas, grup ta Bar ce lo na Re gal, CSKA Mos ko va ve Bro - se Bas kets maç la rý ný kay be der - ken, sa de ce e vin de oy na dý ðý Par - ti zan mt:s kar þý laþ ma sý ný ka zan - dý. Ö te yan dan, grup ta oy na nan 4 maç so nun da Be þik taþ'ýn en sko rer o yun cu su, maç ba þý na 17 sa yý or ta la ma sýy la Cur tis Jer rells ol du. Li e tu vos Rytas'ta i se Re - nal das Se i bu tus 16.3 sa yý or ta la - ma sýy la ta ký mý nýn en sko rer is mi o la rak dik ka ti çek ti. Li e tu vos Rytas, 24 ta ký mýn yer al dý ðý THY Av ru pa Li gi'nin en az sa yý kay de den ta ký mý (269, maç ba þý 67.3 or ta la ma) o la rak dik ka ti çek ti. Be þik taþ i se 4 maç ta at tý ðý 285 sa yýy la, bu a lan da 19. sý ra da bu lu nu yor. Bu a ra da, (D) Gru bu'nun di ðer maç la rýn da ya - rýn CSKA Mos ko va-bar ce lo na Re gal, 9 Ka sým Cu ma gü nü i se Par ti zan mt:s-bro se Bas kets ta - kým la rý kar þý kar þý ya ge le cek.

16 + SPOR 8 KASIM 2012 PERÞEMBE 15 TÜRKÝYE'DE SERT FUTBOL OYNANIYOR KAYSERÝSPOR'UN HIRVAT HOCASI PROSÝNECKÝ, "TÜRKÝYE LÝGÝ ORTADA VE EÞÝT GÜÇLERÝN OLDUÐU BÝR LÝG" DEDÝ. KAYSERÝSPOR, Sa ni ca Bo ru E la - zýðs por i le dep las man da oy na ya ca ðý ma çýn ha zýr lýk la rý ný sür dür dü. Sa rý-kýr - mý zý lý lar, 11 Ka sým Pa zar gü nü dep las - man da Sa ni ca Bo ru E la zýðs por i le oy - na ya ca ðý kar þý laþ ma nýn ha zýr lýk la rý na Ka dir Has Te sis le ri'nde yap tý ðý an tren - man la de vam et ti. Tek nik di rek tör Ro - bert Pro si nec ki yö ne ti min de ya pý lan an - tren man, ý sýn ma ha re ket le riy le baþ la yýp, ya rý a lan da top ça lýþ ma sýy la sür dü. An - tren ma na sa ha lar dan yak la þýk 1 ay u zak Ro bert Pro si nec ki Türkiye ligini güçlü buldu. ka la cak Mo uc he dý þýn da tüm fut bol cu - lar ka týl dý. Pro si nec ki ba sýn men sup la rý - na yap tý ðý a çýk la ma da, son ga li bi ye tin ar dýn dan ta kým da i yi bir ha va o luþ tu ðu - nu be lir te rek, þun la rý söy le di:''ça lýþ ma - lar i yi gi di yor. Kar de mir Ka ra büks por ga li bi ye tiy le ta ký ma gü ven gel di. Bu haf - ta dep las ma na gi de ce ðiz. Sa ni ca Bo ru E la zýðs por ma çý i çin ö nü müz de 4 gün da ha var. Bu sü re yi en i yi þe kil de de ðer - len di re rek, ma ça en i yi kad roy la çý ka ca - ðýz. Te men ni miz ça lýþ ma la rý mý zýn kar - þý lý ðý ný o ra dan a la rak dön mek.'' ÇOK ÇEKÝÞMELÝ BÝR LÝG Bir so ru ü ze ri ne Sü per Lig'in çok çe - kiþ me li bir lig ol du ðu nu di le ge ti ren Pro si nec ki, ''Tür ki ye li gi or ta da ve e þit güç le rin ol du ðu bir lig. Sü per Lig'de sert fut bol oy na ný yor. Ta kým lar bir bir - le ri ni yen mek i çin bü yük mü ca de le or - ta ya ko yu yor'' de di.kay se ris por lu fut - bol cu lar, ak þam an tren ma nýn dan ön ce de 3-9 Ka sým Or gan Ba ðý þý Haf ta sý do - la yý sýy la A cý ba dem Kay se ri Has ta ne - si'nin et kin li ði çer çe ve sin de or gan nak li yap tý ran ço cuk lar la bir a ra ya ge ldi. Tür kiye futbolda dün ya sý ra la ma sýn da 2 ba sa mak ge ri le ye rek 38. sý ra da yer al dý ÝLK Ýspanya Almanya Arjantin Portekiz Ýtalya Ýngiltere Hollanda Kolombiya Rusya Hýrvatistan 1078 ÝSPANYA, Uluslararasý Futbol Federasyonlarý Birliði (FIFA) dünya sýralamasýnda zirvedeki yerini korudu. FIFA tarafýndan açýklanan Kasým ayý dünya sýralamasýnda Ýspanya, 1564 puanla zirvedeki yerini korudu. Listede Türkiye, 2 basamak gerileyerek 639 puanla 38'inci sýrada yer aldý. Türkiye'nin 2014 Dünya Kupasý elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden Hollanda, 1 basamak düþüþle 1128 puanla 7'nci, 9 basamak yükselen Romanya 669 puanla 37'nci, 19 basamak birden yükselen Macaristan 753 puanla 30'uncu, 15 basamak birden gerileyen Estonya 430 puanla 84'üncü ve 2 basamak düþen Andorra ise 13 puanla 203'üncü sýrada bulunuyor. Karþýlaþmanýn son 20 da ki kasýnda ne re dey se tek ka le oy na ya rak gol a ra yan Re al Mad rid i çin be ra ber lik, 89. da ki ka da ser best vu ruþ tan Me sut'un a ya ðýn dan gel di. FOTOÐRAF: A.A Real Madrid'i Mesut kurtardý ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ (D) GRUBU'NDA CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTÝÐÝ MAÇTA ÝSPANYOL EKÝBÝ DORT- MUND KARÞISINDA YENÝLGÝDEN MESUT ÖZÝL'ÝN SON DAKÝKADA ATTIÐI FÝRÝKÝK GOLÜ KURTARDI. U E FA Þam pi yon lar Li gi 1. Tur (D) Gru bu 4. ma çýn da Re al Mad rid, Bo - rus si a Dort mund i le 2-2 be ra be re ka - la rak sa ha sýn da 2 pu an kay bet ti. FI - FA ko kart lý Cü neyt Ça kýr'ýn ha kem li - ði ni yap tý ðý maç ta, yar dým cý ha kem ler Ba hat tin Du rak ve Ta rýk On gün, i la - ve yar dým cý ha kem ler Hü se yin Gö çek ve Sü ley man A bay i le 4. ha kem o la - rak Cem Sat man gö rev al dý. Ma çýn ö zel lik le ilk ya rý sýn da ra ki bi ne o ran la et ki li bir fut bol or ta ya ko yan Bo rus si a Dort mund, ilk 15 da ki ka ya ka la dý ðý i - ki net gol po zis yo nun dan ya rar la na - ma dý an cak 28. da ki ka da Re us'un gü - zel go lüy le 1-0 ö ne geç ti. TEK KALE OYNADI, 2 GOL YEDÝ O yun kur mak ta zor la nan Re al Mad rid, a ra dý ðý be ra ber lik go lü nü 34. da ki ka da sol ka nat tan Me sut Ö zil'in or ta sýn da i yi yük se len Pe pe'nin ka fa vu ru þuy la bul du. Ýlk ya rý nýn be ra be re bi te ce ði bek le nir ken, 45. da ki ka da Göt ze'nin vu ru þun da Ar be lo a'nýn a ya - ðý na çar pan top að lar la bu luþ tu ve Bo - rus si a Dort mund 2-1 ö ne geç ti. Ö zel - lik le son 20 da ki ka ne re dey se tek ka le oy na ya rak gol a ra yan Re al Mad rid i - çin be ra ber lik, 89. da ki ka da ser best vu ruþ tan Me sut'un a ya ðýn dan gel di. Me sut'un dý þýn da di ðer Türk kö ken li Al man fut bol cu o la rak Bo rus si a Dort - mund'da da Ýl kay Gün do ðan for ma giy di. Ö zel lik le ilk ya rý da ta ký mý a dý na et ki li o lan Ýl kay Gün do ðan, 79. da ki - ka da ye ri ni Pe ri sic'e bý rak tý. Ö te yan - dan, maç ta ya þa nan zor lu po zis yon la - ra rað men ha kem Cü neyt Ça kýr, i yi bir yö ne tim gös ter di. Re al Mad rid'in 34. da ki ka da ki go lün den ön ce Va ra - ne'nin fa ul yap tý ðý ný sa vu nan Bo rus si a Dort mund tek nik he ye ti ve fut bol cu - lar, 4. ha kem Cem Sat man'ýn ya ný na ka dar gi de rek, ka ra ra i ti raz et ti. ÇAKIR'A 6 PUAN VERDÝLER 79. da ki ka da Ka ka'nýn Dort mund ce za a la ný i çin de dü þü rül dü ðü po zis - yon da pe nal tý bek le yen Re al Mad rid - li ler de ha kem Ça kýr'ýn ka ra rý na kar þý çýk tý. Bu nun dý þýn da i kin ci ya rý nýn he - men ba þýn da Cal le jon'un me þin yu - var la ðý að lar la bu luþ tur du ðu po zis - yon da ha kem Ça kýr, of say ta ka rar ver di. Maç bo yun ca to pun o yun da kal ma sý na yö ne lik ka rar la rýy la dik ka ti çe ken Cü neyt Ça kýr, sa rý kar tý ný i ki kez çý kar dý. Bo rus si a Dort mund ta ký - mýn dan Gross kre utz (Dk. 57) ve Hum mels (Dk. 65) sa rý kart gö ren o - yun cu lar ol du. Öte yandan Ýspanyol medyasý Türk hakem Cüneyt Çakýr'a 10 üzerinde 6 puan verdi. Real Madrid'in golcüsü Ronaldo Dortmund karþýsýnda etkisiz kaldý. FOTOÐRAF: A.A Mourinho Çakýr'a tepki gösterdi REAL Mad rid Tek nik Di rek tö - rü Jo se Mo u rin ho, Þam pi yon - lar Li gi (D) Gru bu'nda Al man - ya'nýn Bo rus si a Dort mund ta ký - mýy la 2-2 be ra be re kal dý ðý ma - çýn Türk ha ke mi Cü neyt Ça - kýr'ýn bir ka ra rý na tep ki gös ter di. Ma çýn bi tiþ dü dü ðün den son ra so yun ma o da sý na gi dil di ði sý ra - da Mo u rin ho, ya ný na git ti ði ha - kem Cü neyt Ça kýr'la ko nuþ tu. Re al Mad rid Tek nik Di rek tö rü, da ha son ra ma çý can lý ve ren Ýs - pan yol te le viz yo nu TVE'de ken di si ne yö nel ti len, ''Ha ke me ne söy le di niz?'' so ru su na, ''3 ni - za mi gol at týk. 3-2 ka zan ma lýy - dýk'' ce va bý ný ver di. Re al Mad - rid, ma çýn i kin ci ya rý sý nýn he - men ba þýn da ya ka la dý ðý bir po - zis yon da Cal le jon i le to pu að la - ra gön der miþ, ha kem Cü neyt Ça kýr, po zis yo nun of sayt ol du ðu ge rek çe siy le go lü ge çer siz say - mýþ tý. Mo u rin ho, bu po zis yo nun ni za mi ol du ðu nu sa vun du. ÝRAN TACÝKÝSTAN'I 6-1 YENDÝ ÝRAN i le Ta ci kis tan mil li ta kým la rý a ra sýn da ha zýr lýk ma çý oy nan dý. Baþ kent Tah ran da oy - na nan kar þý laþ ma da, Ý - ran mil li le ri ra ki bi Ta ci - kis tan ý 6-1 lik net bir skor la yen me yi ba þar dý. Fars ça ko nu þan i ki ül ke mil li le ri nin kar þý laþ tý ðý ha zýr lýk ma çý, 30 bin se - yir ci ka pa si te li Tah - ran ýn A za di stad yu - mun da oy nan dý. Ma ça se yir ci a va nat jý i le çý kan Ý ran, ra ki bi ni gol yað - mu ru na tut tu. Ab dul ka - sim Deh va ni ve Ya kub Ka ri mi nin 2 þer gol at - tý ðý maç ta, Ý ran Ta ci kis - tan ýn 6-1 yen di. ÝLK MAÇINDA YENÝLDÝ Ý ran ýn di ðer gol le ri ni Ah mad Ha san za de ve A li ri za Ab bos fard a tar - ken, Ta ci kis tan ýn tek go lü nü So hib Su van ku - lov at tý.ta ci kis tan ye ni tek nik di rek tö rü Ni co la Ka va zo vich i le çýk tý ðý ilk kar þý laþ ma da mað lu bi - yet i le ay rýl dý. Dün ya nýn en genç tek nik di rek tö rü un va ný ný e lin de bu lun - du ran Sýrp tek nik a dam Ka va zo vich, ye ni ta ký mý i le As ya Ku pa la rý na ka - týl ma yý he def li yor.

17

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

Fakir daha fakir, zengin daha zengin

Fakir daha fakir, zengin daha zengin Yasaðýn temeli deðiþmez maddeler HÝ LÂL KAP LAN: A NA YA SA NIN DE ÐÝÞ MEZ DE NÝ LEN ÝLK ÜÇ MAD DE SÝ NÝN DE ÐÝÞ ME SÝ ÞART. YAR GI KA RAR LA - RIN DA Ö ZEL LÝK LE LA ÝK LÝK ÝL KE SÝ NE DA YA NI LA RAK

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN

ASIL BAÞARI SAÝD NURSÎ NÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BEDÝÜZZAMAN-M. KEMAL GÖRÜÞMESÝNÝN ARDINDAKÝ GERÇEKLER HÜR ADAM FIRTINASI B E K L E Y Ý N Ý Z YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR FARUK ÇAKIR GÝTTÝ GÖRDÜ YAZDI YARIN YENÝ ASYA DA YIL: 41 SA

Detaylı