EGE BÖLGESİNİN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ BİNA ISITMA SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGE BÖLGESİNİN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ BİNA ISITMA SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA"

Transkript

1 EGE BÖLGESİNİN HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ BİNA ISITMA SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA Arş. Gör. Güngör TURAN Arş. Gör. M. Faysal GÖKALP Dokuz Eylül üniversitesi iktisadi ve İdari Bilimler Fak., İZMİR EGE BÖLGESİNDE ÇEVRE SORUNLARI Ülkemizde son yıllarda sanayinin ve kentleşme hareketlerinin yoğunlaştığı Ege bölgesinde önemli çevre sorunları görülmektedir. Bölgenin batısındaki yerleşim merkezlerinde sanayi kuruluşları, enerji santralleri ve çarpık kentleşmenin meydana getirdiği çevre sorunları vardır. Özellikle İzmir'de kış aylarında egzos gazlan ve evsel yakıtların da etkisi ile oluşan hava kirliliği, deri, gıda, bitkisel yağ sanayilerinin atıklarıyla oluşan su ve Körfez kirliliği, plansız şehirleşme sonucu oluşan altyapı sorunları mevcuttur. Ayrıca bölgede hava, su ve toprak kirlenmesinden başka gecekondu, gürültü, betonlaşma, katı artık sorunları da yoğun olarak yaşanmaktadır. 1. HAVA KİRLİLİĞİ Hava kirliliği, atmosferde toz, gaz, duman, koku, su buharı şeklinde bulunabilecek olan kirleticilerin, insan ve diğer canlılar ile eşyaya zarar verici miktara yükselmesi olarak tanımlanabilir '. Havanın gerek insan sağlığı, gerekse tabiata zarar verici hale gelmesi, kirletici unsurların fazlalaşması ile olur. Kirleticiler, belirli bir kaynaktan atmosfere bırakılan birinci derecede kirleticiler ve atmosferdeki kimyasal reaksiyonlar sonucu meydana gelen ikinci derecede kirleticiler olarak ikiye ayrılır. Bu kirleticilerin havada belirli ölçülerin üzerine çıkması halinde hava kirliliği meydana gelmektedir. Saf havada yaklaşık 1/5 oranında oksijen, 4/5 oranında azot vardır. Kirli havada yine çoğunluk oksijen ve azottadır. Bunların yanında katı parçacıklar vardır. Yerine, zamanına, kirlenmeyi meydana getiren kaynaklara göre gazların çeşidi bir kaç düzineye ulaşabilmektedir. Bunlara su buharını, radyoaktif ışınları, güneş ışınlarını da eklemek gerekir. Çünkü bunlar yere ulaşıncaya kadar havadaki kirletici gazların ve katı tozcukların yapılarında olumlu ya da olumsuz etkiler yaparlar. 2. HAVA KİRLİLİĞİNİN NEDENLERİ Hava kirliliğinin çok çeşitli nedenleri vardır. Bunların önemli olanlarım şöyle sıralayabiliriz: -Kent yoğunluklarının artması, -Topoğrafik-meteorolojik şartlara göre kentin yanlış yer seçimi, - Yeşil alan azlığı, - Taşıtların artması, - Çöplerin zararsız hale getirilememesi, - Sanayinin yanlı yer seçimi, - Atık gazların filtre edilmeden atmosfere bırakılması, - Düşük nitelikte yakıtlar, - Yanlış yakma teknikleri. 3. HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ Hava kirliliğinin etkilerini insanlar, doğa ve canlılar üzerindeki etkileri olmak üzere üç şekilde inceleyebiliriz. a) İnsanlar üzerindeki etkileri Canlılar tarafından teneffüs edilmesi nedeniyle, hayatın temel unsuru olan havada meydana gelecek kirlenmenin, insanlar üzerinde önemli olumsuz etkilere yol açacağı açıktır. Hava kirliliğinin insanlar üzerindeki etkisi şöyle sıralanabilir 2. - Huzur bozucu etkisi, - Akut tahriş edici etkisi, - Gece gelen ani ölüm, - Müzmin tahriş edici etkisi, - Kanser yapıcı etkisi, b) İklimler üzerindeki etkileri Hava kirliliğinin değiştirdiği atmosfer şartları, iklimleri de olumsuz yönde etkilemektedir. Genel olarak şehirlerdeki ısı ortalamalarının kırsal alanlardan daha yüksek olduğu görülmektedir. Meteorolojik ölçümler hava kirliliğinin arttığı büyük şehirlerde rüzgar hızımnda düştüğünü göstermektedir. Rüzgarın ısıyı ve nemi etkilemesi nedeniyle bu hız azalmasının önemi büyüktür. Ayrıca hava kirliliği sonucu ortaya çıkan sera etkisi ile mevsimlerde dengesizlikler görülmekte, kutuplardaki buzulların erimesi tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, hava kirliliği sonucu şehirlerin üzerinde oluşan tabaka, ultraviyole ışınlarının kaybına yolaçmakta, bu ise gün ışığının azalması sonucunu ortaya çıkartmaktadır. c) Eşya üzerine etkileri Hava kirliliği, yapıların taş ve metal kısımlarında is sebebiyle zararlara neden olmakta ayrıca, kükürtdioksitli hava kireç taşının tahribine, karbondioksit ihtiva eden diğer yapı malzemelerinin de bozulmasına yolaçmaktadır.

2 Çevre Dergisi 4. EGE BÖLGESİNDE HAVA KİRLİLİĞİ Ege Bölgesinde, çimento, şeker ve deri endüstrilerinin sebep olduğu hava kirliliği yanında, çarpık şehirleşme ve niteliksiz yakıt kullanılması sonucu meydana gelen hava kirliliği sözkonusudur. Meskun bölgelerle sanayi bölgelerinin zamanla iç içe girmesi ile hava kirliliği yoğun şekilde hissedilmeye başlanmıştır. Özellikle İzmir'de son yıllarda iç göçler sonucu şehirleşmenin artışına paralel olarak ortaya çıkan çevre sorunları yanında hava kirliliği de görülmektedir. İzmir'de 1986 ve 1990 yıllarında ölçülmüş ortalama tozluluk ve SO 2 değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yer Yarıyıl SO 2 Tozluluk Bornova Karşıyaka Poligon İzmir Ortl. ( 1990) Tabloya göre 1986 dan 1990 yılına kadar olan üç yıl içinde SO 2 değerlerindeki artış büyüktür. Özellikle kış aylarında SO değerleri sıkça aşılmakta ancak rüzgarın sık sık esmesi sebebi ile kirleticilerin şehir üzerindeki etkisi çok yoğun olmamaktadır. HAVA KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİNDE GÜNEŞ ENERJİSİ BİNA ISITMA SİSTEMLERİNDEN YARARLANMA 1. GÜNEŞ ENERJİSİ Güneş enerjisi, günümüzde giderek tükenen ve önemli ölçüde zararlı atığa neden olan petrol ve kömür gibi doğal enerji kaynaklarının yerini alabilecek tükenmeyen, sessiz, bol, temiz, ekonomik, zararlı atığı olmayan, bozulmayan, depolanabilen, taşıma sorunu olmayan, çevre sorunları ve kirliliği oluşturmayan, dışa bağımsız, bakım giderleri az, sonsuz ömürlü ve çok güçlü tek enerji kaynağıdır '. Türkiye, güneş kuşağı içinde bulunmaktadır. Bu nedenle dünyanın en çok güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkeleri arasında yeralmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu yıllık güneşlenmenin 2000 saati geçtiği yerlerde güneş enerjisi ile çalışan sistemler ekonomik kabul edilmektedir. Hesaplamalara göre yıllık güneşlenme süresi Türkiye'de ortalama 2610 saat, Ege Bölgesi'nde ise 2726 saattir. 2. GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BİNA ISITMA SİSTEMLERİNİN TANIMI Güneşli ısıtma sistemleri, birden fazla bileşenin bir araya geldiği oldukça karmaşık sistemlerdir. Diziler halinde yerleştirilmiş toplayıcılar ısı deposu, depo ile toplayıcılar ve depo ile ısıtılacak hacim arasındaki bağlantıyı sağlayan ısı iletim sistemi, bunun pompaları ve üfürücüleri, kontrol devreleri sözkonusu bileşenler arasında sayılabilir. Ayrıca, bu birimler, binanın mimari yapısını değiştirmeden binaya yerleştirilirler. Güneşli ısıtma sistemlerinde bilinen yaklaşım, toplayıcılar ve ısı deposunu ayırmaktır. Enerji toplayıcılardan ısı deposuna, oradan da ısıtılacak yere herhangi bir sıvı veya hava yoluyla tamamen kontrollü olarak aktarılır. Bu sisteme aktif sistem denir. Pasif ısıtma sistemleri ise aktif sistemdeki bileşenlere gerek duymaksızın bina için gerekli enerji miktarını azaltmak için uygulanabilecek bir yöntemdir. Örneğin çift camlı pencereler kullanılması, izoleli yapı malzemeleri seçimi gibi yöntemler pasif ısıtma sistemi yöntemleridir. Bu çalışmada aktif ısıtma sistemi kullanılacaktır. a. Güneş enerjisi sistemlerinde enerji depolaması: Aktif ısıtma sisteminde, enerji depolaması katı veya akışkan ortamın hissedilir ısısı şeklinde, kimyasal sistemlerde ısı füzyonu şeklinde olabilir. Mekanik enerji potansiyel enerjiye dönüştürülüp sıvıların yükseğe çıkartılması şeklinde depolanabilir. Depolama ortamı prosezin şekline bağlıdır. Sulu ısıtma için depolamanın suyla yapılması mantıklıdır. Pasif ısıtmada, depolama yapı elemanlarında hissedilir ısı şeklinde yapılır. Fotovoltatik ve fotokimyasal işlemlerde depolama kimyasal enerji depolaması şeklinde yapılabilir. Isı enerjisi depolamak için gerekli işlemler: 1) Kapasitesi (birim hacme veya ağırlığa göre) 2) Sıcaklık ağırlığı (giren enerji - çıkan enerji) 3) Isının ilavesi ve kullanılması için güç ihtiyacı 4) Depolama ile ilgili yapı elamanları 5) Depolama sisteminin ısı kayıplarını kontrol eden cihazlar 6) Maliyeti

3 b. Su ile depolama: Su, enerjiyi depolamak için ideal bir akışkandır. Taşıyıcı ortamın depolama ortamıyla aynı olmasından ortaya çıkan sıcaklık düşüşü elimine edilmiş olur. Enerji depolama kapasitesi aşağıdaki formülle gösterilebilir: Q=(mc p ) s.(t 2 -t 1 ), "l" Q : Toplam ısı kapasitesi ( T, -T, ): Sıcaklık farkı z. l c. Isı ihtiyacı için hesaplamalar: Isı ihtiyacının tesbiti için, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın tarihli yönetmeliğine göre; 1) Yapı elemanlarının haiz olması gereken minimum ısı geçirgenlik katsayıları, 2) İnşaatlara ait Türkiye iklim bölgeleri haritasına göre hesaplanacak (Ege Bölgesi için) ortalama ısı geçirgenlik katsayıları, 3) Çeşitli yapı elemanlarının yoğunluk ve ısı iletkenlik değerleri, 4) Yapı elamanlarının minimum ısı geçirgenlik dirençleri kullanılacaktır. Hesaplamalar sonucunda gerekli ısı ihtiyacı tesbit edilecektir. d. Binanın ısı yükünün hesaplanması: Isı yükünün hesaplanmasında aşağıdaki genel ısı transferi formülünden yararlanılabilir: Q=K or(.a.(t 2 -t 1 ) "2" K : Ortalama ısı geçirgenlik katsayısı. ort A : Isı transfer alam. (t 2-1, ) : İç-dış sıcaklık farkı. aa. Aylara göre gelen radyasyon değerleri: Bu değerler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ölçümlerin toplandığı "Radyasyon Değerleri ve Güneşlenme Süreleri" katalogundan alınmıştır. bb. Isı yükü: Yukarıda gösterilen "2" formülü ile ısı yükünü hesaplamak mümkündür. Toplam ısı transfer alanı, aylara göre dış ortam sıcaklıkları ve aylara göre ısı yüklerinin hesabına ihtiyaç bulunmaktadır. Toplam ısı transfer alanının hesabı bir dairenin sıcaklığının üniform olarak kabul edilmesiyle yapılır ve tüm daireler için toplam ısı transfer alanı bulunur. Aylara göre dış ortam sıcaklıkları Meteoroloji İşleri Müdürlüğü'nden alınmıştır. Bu, göre saat 7'de, 14'te ve 21'de yapılan ölçümlerden yararlanarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama için verilen formül şu şekildedir: ört, dış t t ı Aylara göre ısı yükünün hesabında ise yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan aylara göre ortalama sıcaklıklar dikkate alınarak hesaplanır. Aylara göre ortalama sıcaklıklar şöyledir: AYLAR Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık RADYASYON DEĞERLERİ çal cm. dak

4 Çevre Dergisi AYLAR ORTALAMA SICAKLIK- C Ocak 9.3 Şubat 10.3 Mart 12.0 Nisan 16.6 Mayıs 21.6 Haziran 26.2 Temmuz 28.8 Ağustos 28.6 Eylül 24.6 Ekim 19.6 Kasım 15.2 Aralık 11.3 Bu verilerden yararlanılarak yukarıda verilen "2" formülü ile Baylara göre bina ısı yükünün hesabı yapılır. Bina ısı yükü Ocak, Şubat, Mart, Kasım ve Aralık için yapılır. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında İzmir bölgesinde ısıtma yapılmadığı için bina ısı yükü sıfır olarak kabul edilir. cc. Toplam ısı yükü: Isıtma ihtiyacının olduğu aylara ilişkin ısı yüklerinin toplamı toplam ısı yükünü verir. Bu yıllık ısı yüküdür. Bu ısı yükünü karşılayacak bir kaynak bulunmalıdır. Bu kaynak kömür, motorin gibi yakıtlar olabilir. Bizim alternatifimiz güneşle ısıtmadır. Fakat güneş radyasyonu ısı yükünün maksimum olduğu yerde minimumdur. Bu durumda, direkt güneş enerjisi sistemlerinden enerjiyi alarak kullanmak ekonomik açıdan mümkün değildir. Çünkü, hesaplamalarda mantık dışı toplayıcı alan elde edilecektir. Bu nedenle, güneş enerjisinden faydalanmak, ancak ısıtmanın olmadığı, radyasyonun çok yüksek olduğu yaz aylarında enerjinin depolanıp, kış aylarında kullanılması ile mümkündür. Bu noktada en önemli husus, enerjinin depolanacağı bir deponun tasarlanmasıdır. dd. Gelen toplam radyasyon: Birim alana gelen toplam radyasyon, yukarıda verilen aylara göre radyasyon değerlerinden elde edilebilir. Birim alana gelen radyasyonun tamamı yüzde 100 verimle güneş sistemleri tarafından kullanılmaz. Buna göre, toplayıcıların gelen güneş radyasyonunun yüzde 60'ını alabildiğini farzedersek birim alan tarafından bir yılda absorblanan toplam enerjiyi yani net enerjiyi bulmuş oluruz. ee. Gerekli toplayıcı alan: Toplam ısı yükünü toplam net enerji yüküne böldüğümüzde gerekli toplayıcı alanı buluruz. Bunun yanında, her ay gelen radyasyondan dolayı depoya enerji girdisi, toprak sıcaklığının düşük olması nedeniyle ısı kaybı ve kullanımdan dolayı ısı kaybı vardır. Bu üç olayı ısı ve kütle transferi açısından incelemek gerektiğinde ortaya belirsizlik çıkabilir. Bu nedenle bu belirsizliklerin elimine edilmesi gereklidir. Bunun için gerekli toplayıcı alanın iki misli bir toplayıcı alanın dikkate alınması hesapların güvenilirliğini sağlar. Bu şekilde yukarıdaki belirsizliklerin ortaya çıkaracağı ısı kayıplarının elimine edilmesi sağlanır. c. Isı deposu Depolanması gereken enerji miktarı şöyle bulunabilir. Depolanması Gerekli Enerji (Q D ) = Isı Yükü (Q T ) - Enerjinin Kullanıldığı Aylardaki Gelen Enerji (Q u ) aa. Isı deposunun kapasitesi: Isı deposunun kapasitesi şu formülle bulunabilir, Q D = M.C(t 2 -t,) M : Depolanabilecek maddenin kütlesi. C : Depolanabilecek maddenin özgül ısısı. 1 2 : Depolama sıcaklığı. tj : Depolama ortamının ilk sıcaklığı. bb. Isı deposunun boyutları: Depoyu dikdörtgenler prizması şeklinde düşünürsek, depo hacmi ve boyutlarını şu formül verir: V= a.b.c Burada bir sirkülasyon pompası ile pompaya kumanda etmesi için sir diferansiyel termostat eklenmesi gerekir. 3. SİSTEMİN EKONOMİK ANALİZİ Bu sistemin günümüz için geçerliliği, konuyu ekonomik açıdan ve yenilebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesi açısından ele aldığımızda ortaya çıkacaktır. a. Sistemin ekonomik maliyeti Sistemin 24 daireli bir bina için yapılan ekonomik maliyeti şöyledir: Kalorifer paneli (144m 2 ) : TL. Kalorifer paneli tesisatı : TL. Kolorifer panel tesis. işçi. : TL. Kazan ve ekipmanı Güneş kollektörü (250m 2 ) : TL. Depo için hafriyat : TL. Beton deponun maliyeti (l.620 m 3 ) : TL. Deponun izolasyon maliyeti : TL. Diferansiyel termostat : l.ooo.ooo.tl. Deponun tesisat malzemeleleri : TL. Diğer işçilik ve sirkülasyon pompası: TL. TOPLAM MALİYET Birim maliyet ise: milyon (yaklaşık) 751.OOO.OOO.TL TL-î-24=31 EKIM-KASIM-ARALIK 1993 SAYI: 9

5 b. Sistemin, alternatif sistemlere göre analizi ve ekonomikliği Güneş enerjisi ile bina ısıtma sistemlerine alternatif sistemler fuel-oil ve kömürlü ısıtma sistemleridir. Fuel-oilli ve kömürlü sistemlerde ortak maliyetler şunlardır: Kalorifer paneli İşçilik Kalorifer panel tesisatı Kazan ve ekipmanı Toplam : TL. : TL. : TL. Bu aynı zamanda fuel-oil'li ve kömürlü sistemlerin maliyetidir. Güneş enerjisi sisteminin maliyetini, bu sistemlerin maliyetlerinden çıkarılacak olusak net fark: = TL. dir. Bu miktar böyle bir sistemde ilk yatırım olarak harcanarak ve sonraki yıllarda geri dönmesi beklenecektir. Kaç yılda sistemin kendisini amorti edeceğini şu şekilde hesaplayabiliriz: Yıllık ısı yükü Q T = K Çal/yıl dır (yaklaşık olarak). Fuel-oil'li sistemde, yakıtın ısı değeri yaklaşık olarak K çal/yıldır. Yüzde 80 verimle yandığı kabul edilirse 0.80 x 8500 = 6800 K.cal/ kg Yıllık motorin ihtiyacı: M = / 6800 M = Yaklaşık 1 1 ton fuel-oil l it. fuel-oil : 3350 TL. Toplam yıllık maliyeti : X3350 = TL. Amorti yılı : / TL. = 17 yıl Katı yakıtlı sistem olursa: Türkiye'de linyit kömürünün genel ısı değeri: 3500 K cal/kg. Yüzde 60 verimle yandığı kabul edilirse: 0.60x3500 = K cal/kg Yıllık kömür ihtiyacı: M = M = 35 ton Bir ton kömür: TL. Toplam maliyet: 35x TL. = TL. dır. Amorti yılı = 34 yıl. Bu sonuçlara göre güneş enerjisi sisteminin kendisini amorti etmesine sıvı yakıtlı sistemlerde 17 yıl, katı yakıtlı sistemlerde 34 yıl geçmesi gerekmektedir. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Çevre sorunları büyük ölçüde enerji üretim ve tüketiminin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Odun yakmaktan atom çekirdeğini parçalamaya kadar enerji alanında gösterilen çabalar bir zincirin arka arkaya dizilen halkaları gibidir. Tekniğin gelişmesi kimi halkaların eskimesi, geçerliliğini yitirmesi sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Enerjinin bir başka özelliği de, kaynakların tükenmesi karşısında, yenilerinin bulunması zorunluluğudur. Bütün dünya ülkelerinde görülen çevre sorunlarına karşı, şimdi dünyanın gözleri temiz enerji kaynaklarına dönmüştür. Güneş, rüzgar, hidrolik, hidrojen enerjisi gibi doğadan çıkıp hiçbir yan ürün ve işlenmesiyle doğanın dengesini bozmaksızın tekrar doğaya dönen enerji zinciri temiz enerji kavramını oluşturur. Bütün enerji çeşitlerinin özü olan güneş ise yardıma hazır olarak karşımızda durmaktadır. Yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalıştığımız, sistemimiz incelendiğinde, şayet tükenebilir enerji kaynaklarının oluşturdukları çevre sorunları ve tükenme problemini ortadan kaldırma çareleri olsaydı, böyle bir sistemi kullanmak ilk bakışta cazip gelmeyecekti. Ancak bugün dünyanın ve tabii ki Ege Bölgesi'nin karşı karşıya kaldığı çevre sorunları ve enerji problemi dikkate alındığında böyle bir sistemin ne yararlar sağlayabileceği anlaşılmış olur. Ayrıca çevre sorunlarını engellemeye yönelik çalışmaların sadece ekonomik açıdan değil sosyal açıdan da sağlayacağı yararlar düşünülmelidir. Unutulmamalıdır ki, çevre kirliliğine engel olma yolunda bugün başlatacağımız bir çalışmanın maliyeti, ileride çevreyi temizlemek için katlanmamız gerekecek maliyetlerden çok daha düşük olacaktır. Not: Maliyet hesaplamaları 1991 yılı fiyatlarına göredir. KAYNAKLAR 1) BAŞOL, Koray, Doğal Kaynaklar Ekonomisi, istiklal Matbaası, İzmir, ) YAVUZ, Fehmi-KELEŞ Ruşen, Çevre Sorunları, A.Ü. SBF Yayınları, Ankara, ) DERİŞ, Neşe, Güneş Enerjisi (Sıcak Su İle Isıtma Tekniği), Sermet Matbaası, İstanbul, ) GÖKTAŞ, M. Ali, Türk Ekonomisinde Alternatif Enerji Kaynaklan ve Güneş Enerjisinden Yararlanma, E.Ü. Mat., İzmir, ) TÜBİTAK, Çevre Bilim Sempozyumu Bildirileri, Ankara, ) Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Türkiye'nin Çevre Sorunları, Ankara, 1981.