HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : Kasım 2012 GRUP ADI KONU GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : İdare 2.Grup : DANIŞTAY 5. DAİRE KONULARI : Resul ÇOMOĞLU : İlker ŞENDOĞAN TOPLANTI RAPORU MEMUR ATAMA 1) Adalet Bakanlığında memur olarak görev yapan personelin, komisyonun yetki alanı dışında bir yere atama talebinin Adalet Bakanlığa iletilmesi gerektiği, Adalet Komisyonunun talebi reddedemiyeceği, 2802 sayılı Kanunun 114. maddesine göre mülhakat dışı atama yetkisinin Bakanlıkta olduğu, 2) Yan dal uzmanlığını kazanan uzman doktorların atamalarının, 5371 sayılı Kanunla 3359 sayılı Kanuna eklenen ek 4. madde uyarınca (eş ve sağlık özrü hariç) tercih hakkı verilerek kurayla belirleneceği, 3) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında görevli personelin atanmasında ilgili yönetmelik hükümlerinde öngörülen hizmet sürelerinin dikkate alınacağı, görevinde başarısızlığının ortaya konulmasına gerek olmadığı, 4) 5283 sayılı Kanunun 4. maddesinde, sağlık biriminde çalışan personelin Sağlık Bakanlığına devri öngörüldüğünden, Adalet Bakanlığı'na bağlı cezaevinde psiko-yardım servisinde çalışan psikologun Sağlık Bakanlığındaki bir kadroya atanamayacağı, sağlık servisinde çalışan personelin devrinin söz konusu olduğu, 5) PTT Personeli Göreve Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğin 22. maddesinde hizmet gereği alt görevlere atama yapılabileceği belirtildiğinden, PTT'de dağıtıcılık yapan davacının sağlık nedeniyle hizmetli olarak atanabileceği; ayrıca, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre memur olarak atanabilmek için en az iki yıllık yüksekokulu mezunu olma 1

2 şartının getirildiği, PTT' de dağıtıcı olarak görev yapan davacı yüksekokul mezunu olsa bile, memurluğa atanması konusunda idarenin yargı kararıyla zorlanamayacağı; yine, yönetmelikte öngörülmediğinden PTT personelinin yer değiştirme taleplerinde öğrenim özründen yararlanamayacağı, 6) Genel idare hizmetleri sınıfında görev yapan davacının, mevzuatta özel bir düzenleme olmadığı takdirde, sağlık nedeniyle de olsa yardımcı hizmetler sınıfına atanamayacağı, 7) Kanunlarda münhasıran belirli bir kişiye tanınan ve yasalarda alt düzeye devredilebileceği belirtilmeyen atama yetkisinin ilgilisince kullanılabileceği; bu kapsamda, valiye ait atama yetkisinin vali yardımcısı tarafından kullanılamayacağı. 8) Sınav kazanarak uzman yardımcılığına başlayan davacının uzmanlığa atanması için gerekli diğer koşulları da yerine getirdikten sonra kadro yetersizliğinden bahisle uzmanlığa atanmamasının söz konusu olamayacağı. Kadronun idarece önceden hazır edilmesi gerektiği ve geç atama nedeniyle oluşan zararın da karşılanacağı, 9) Belirli bir göreve atanma için sınav şartı getirildiği takdirde; ilgilinin, görevin gerektirdiği tüm nitelikleri taşıdığını ileri sürerek atanma talebinde bulunması halinde, bu istemin sınav şartı gerekçesiyle reddinin yerinde olduğu, 10) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin (fesih veya) istifa tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe yeniden sözleşmeli personel posizyonunda istihdam edilemeyeceği; bu nedenle, bir pozisyonda sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının, KPSS sonucu yerleştirildiği başka bir pozisyona atamayacağı, 11) Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığında görev yapan personel, 5902 sayılı Kanunun geçici 2. maddesine göre, afet işlerine tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlara atanmamış ise, pozisyonuyla birlikte il özel idarelerine devredilemeyeceği, 12) İl özel idareleri ve belediyelerin sürekli işçi kadrolarında çalışmaktayken 6111 sayılı Kanunun 166. maddesi uyarınca Karayolları Genel Müdürlüğüne, Milli Eğitim Bakanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına atanacak personel konusunda idareye geniş bir takdir yetkisi tanındığından; idarelerce açık bir takdir hatasına düşülmediği sürece ilgililer hakkında tesis edilen işlemlerin yerinde olduğu, değerlendirilmiştir. MALİYE BAKANLIĞI/GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI-MEMUR ATAMA 1) Mülakat sınavlarında davacıya verilen puanların, komisyonca ayrı ayrı değerlendirilerek tutanağa bağlanmasının yerinde olduğu, mevzuatında öngörülmemesi nedeniyle görüntülü kayıta gerek olmadığı, 2) 5018 sayılı Kanunun geçici 5. maddesine göre, İSKİ gibi mahalli idarelere bağlı kuruluşlarda müfettiş olan kişiler iç denetçi olarak atanabileceğinden, 5018 sayılı Kanuna aykırı olarak iç denetçiliğe atanan kontrolörlere kamu iç denetçi sertifikası verilemeyeceği, 3) Vergi denetmenlerinin 27 yıllık çalışma süresini tamamlaması halinde bir başka bölgeye atanamayacağı 2

3 4) Vergi denetmenleri hakkında tesis edilen işlemlerin, tebliğ tarihi değil işlem tarihindeki hukuki duruma göre denetlenmesi gerektiği, bu kapsamda denetmenin eski düzenlemeye göre üç alt bölgeye atanamayacağı; 5) Vergi denetmenlerinin zorunlu hizmet bölgelerinde geçirdikleri fazla sürelerin bir alt veya bir üst bölgelere sırasıyla intibakından sonra atanacağı hizmet bölgesinin tespit edilmesi gerektiği, intibakla tamamlanan bölgeye atama yapılamayacağı, 6) Gelir uzmanlığı özel sınavını kazanarak gelir uzmanı olan davacının, gelir uzmanı yeterlilik sınavına katılamayacağı, söz konusu sınava gelir uzmanı yardımcılarının katılabileceği, değerlendirilmiştir. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-MEMUR ATAMA 1) Polis olarak görev yapmakta iken isteği üzerine başka kuruma geçen ilgililerin yeniden Emniyet Genel Müdürlüğüne dönme isteminin idarece kabulünün zorunlu olmadığı, 2) Polis memuru olarak görev yapan davacının bulunduğu bölgede hizmet süresini doldurması halinde, atama istek formu alınmaksızın bir başka bölgeye atanabileceği; ancak, atama koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesi gerektiği, 3) Davalı idarece, ihtiyaç durumu da ortaya konularak, hizmetine ihtiyaç duyulması nedeniyle ataması yapıldığı belirtilen şahıslarca açılan davalarda; sözü edilen sebep dışında ilgilinin başka bir gerekçeyle atandığı ortaya konulamadığı sürece, davanın reddinin uygun olacağı, davacıların başarısızlığının ortaya konulmasının gerekmediği ve idarenin atama yapılacak kişileri belirleme konusunda takdir yetkisine sahip olduğu, 4) Yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen zamandışı atama koşulları gerçekleşmedikçe polis memurlarının atamasının haziran ayında topluca yapılması gerektiği, 5) Bir yıldan fazla branşı dışında çalışan ve bu işleme karşı dava açmayan terörle mücadele branşlı personelin branştan çıkarılabileceği, 6) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde öğrenim özrüne yer verilmediğinden, polis memurunun öğrenim özrüne binaen atamasının yapılamayacağı, değerlendirilmiştir. EŞ DURUMU NEDENİYLE ATAMA 1) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 20/6. maddesinde öngörüldüğü üzere, başka kurumda çalışan eşin, Sağlık Bakanlığı personelinden unvan, kadro ve görev bakımından üst olması halinde, Bakanlık personelinin başka kurumda görev yapan eşinin bulunduğu yere atanamayacağı; bu nedenle, üniversitede araştırma görevlisi iken kura ile uzman hekimliğe atanacakların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği, 2) Stratejik personel olan uzman doktorların, kamu görevlisi olmayan eşlerinden dolayı, yönetmeliğin 21/a-c maddesi uyarınca, eşinin bulunduğu yere atanamayacağı; stratejik 3

4 personelin, yalnızca yönetmeliğin 20. maddesinde bahsi geçen memur kadrosundaki eşlerinden dolayı eş durumu nedeniyle atanmasının mümkün olduğu veya eş kurasına tabi olabileceği, 3) 217 sayılı KHK kapsamında yer alan üniversitelerde, kadroda istihdam edilmesi nedeniyle memur kadrosunda çalışan öğretim elemanı, öğretim görevlisi veya uzman olan, bu itibarla da bir başka yerde istihdamı mümkün olmayan eşlerinden dolayı, stratejik personel kapsamındaki uzman doktorların atama talepleri dikkate alınarak yönetmeliğin 20/6. maddesi kapsamında değerlendirme yapılması gerektiği, 4) Adalet Bakanlığında infaz ve koruma memuru olarak görev yapan davacının, memur stasüsünde bulunmayan ve 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca istihdam edilen eşinden dolayı atama talebinin, ilgili yönetmeliğin 26/1. maddesi uyarınca reddinin yerinde olduğu, 5) Gümrük ve Ticaret Bakanlığında memur olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan, dolayısıyla kamu görevlisi olan eşi nedeniyle ilgili yönetmeliğin 13. maddesi uyarunca atama talebinin değerlendirilmesi gerektiği, 6) PTT'de 399 sayılı KHK'ye tabi sözleşmeli personel olarak görev yapan davacının naklen atanmasında eş durumunun gözetilmesinin zorunlu olmadığı; anılan KHK'nin 3/b ve 58/2. maddelerine göre (1) sayılı cetvelde çalışanlar nedeniyle 657 sayılı Kanunun eş durumuna ilişkin hükümlerinin uygulanması mümkün ise de, anılan Kanunun 72. maddesi dikkate alındığında eşlerin her ikisinin de memur olmasının zorunlu olduğu; ayrıca, kurumun ilgili yönetmeliğinde de eş durumuna bağlı yer değiştirmenin düzenlenmediği, bu nedenlerle eş durumunun dikkate alınamayacağı, 7) Gelir İdaresi Başkanlığında VHKİ olarak görev yapan ve Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Yönetmeliği nde yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel arasında sayılmaması nedeniyle Yönetmelik uyarınca eş durumu özründen yararlanamayan davacının; KPSS sonucu başka ile muhasebe memuru olarak yerleşen eşi nedeniyle atama talebinde bulunması halinde, yine Yönetmelikte atıf yapılan ve devlet memurları hakkında uygulanan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin 10 ve 14. maddeleri uyarınca isteminin değerlendirilmesi gerektiği, değerlendirilmiştir. ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI 1) 399 sayılı KHK eki 1 sayılı cetvelde yer alan görevde iken 4046 sayılı Kanun gereği kamu kurum ve kuruluşlarına atanan ilgililere, eski ve yeni görevleri arasında parasal hak farkının ödenmesi sırasında, tarihine kadar ödenmesi öngörülen şahsa bağlı hak kapsamındaki artışların, ilgililerin yeni kadrosundaki maaş unsurlarına yansıtılması gerektiği, bu şekildeki parasal ödemenin, atanılan kurumdaki maaşın artmasını değil, atama nedeniyle oluşan maaş farkı nedeniyle ödenilen fark tazminatın azalması sonucunu doğurduğu, 2) 399 sayılı KHK eki 2 sayılı cetvelde hizmet sözleşmesi ile istihdam edilen personelin, 4046 sayılı Kanun gereği başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanması nedeniyle 4

5 şahsa bağlı hak uygulamasından yararlanamayacağı; 4046 sayılı Kanun uyarınca Türk Telekomdan kamu kurum ve kuruluşlarına atanan personelin de, 406 sayılı Kanunun ek 29. maddesi uyarınca şahsi bağlı hak uygulamasından yararlanamayacağı, 3) Özelleştirme kapsamına alınan TEDAŞ'ın bağlı kuruluşlarında kapsam dışı personel (kamu görevlisi statüsünde toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında bırakılan personel) olarak çalışan ve 4046 sayılı Kanuna eklenen geçici 21. maddenin yürürlüğe girdiği tarihinde önce belirli iş sözleşmesi ile de olsa göreve başlayan ilgililerin, sözleşmelerinin birden fazla yenilenmesi halinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 11/1. maddesi uyarınca belirsiz süreli iş sözleşmesi ile görev yaptıklarının kabulüyle, kapsam dışı personel olarak kamu kurum ve kuruluşlarına nakil hakkından yararlandırılmaları gerektiği; tarihinden sonra bu kuruluşlarda göreve başlayanların anılan geçici 21. madde uyarınca nakil hakkının bulunmadığı, 4) Türk Telekomda, özelleştirme sürecinin tamamlandığı tarihinden önce 399 sayılı KHK'ya tabi olarak çalışan ve 4502 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi kapsamında kapsam dışı statüde iş mevzuatına geçişinin sağlanması için başvuran davacının talebinin kabulüyle başvuru tarihinden itibaren parasal haklarının ödenmesi gerektiği, 5) Türk Telekomda çalışmaktayken, 4046 sayılı Kanunun 22. ve 406 sayılı Kanunun ek 29. maddeleri uyarınca kamu kurum ve kuruluşların atanan ilgililere, Yüksek Planlama Kurulunun gün ve 17 sayılı kararına göre tarihinden itibaren yürürlüğe giren ilk 40' TL nin ödenmesi gerekeceği; tarihi itibariye Devlet Personel Başkanlığına bildirilmeleri nedeniyle tarihi itiabariyle ödenmesi öngörülen ikinci 40 TL' den ve %2.5 oranındaki artştan ilgililerin yararlanamayacağı; 6) Türk Telekomda çalışmaktayken 1. tip iş sözleşmesi imzalamakla kamuya geçiş hakkından feragat eden davacıların, 406 sayılı Kanunun ek 29. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına geçiş talebinin reddi gerekeceği, değerlendirilmiştir. YÖNETİCİ ATAMA 1) Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu'nun 1952/244 sayılı kararının yalnızca terfi işlemlerine ilişkin olduğu, kanuna aykırı olarak idarecilik görevine atanan ilgililerin her zaman bu görevlerinden alınarak memur kadrosuna atanabileceği; idarecilik kadrosuna atanmanın ilgililer için müktesep hak oluşturmayacağı, 2) Kanun veya kanun hükmünde kararname ile kadro ve görev ünvanları değiştirilerek yahut kaldırılarak derece ve kademelerine uygun bir kadroya atanması öngörülen müdür, şef gibi idarecilerin bu ünvanlarının korunmasının zorunlu olmadığı, memur kadrosuna atanabilecekleri; kurumların yeniden yapılandırılması kapsamında kadro ve görev ünvanları değişmeyenlerin ise aynı ünvanlı kadrolara atanmaları gerekeceği, 3) İdarelerce, rotasyon uygulamasının aynı statüdeki tüm personeli kapsayacak şekilde objektif ölçülere bağlanması gerektiği, bir ildeki bazı müdürlerin görev yerlerinin değiştirilmesinin rotasyon kapsamında değerlendirilemeyeceği; bu nedenle, personel arasında ayırım yapmak suretiyle tesis edilen atama işleminin iptali gerekeceği, 5

6 4) Başbakan başmüşavirliği gibi istisnai memuriyette bulunan ilgililerin hizmetine ihtiyaç duyulmaması halinde her zaman görevinden alınabileceği, bu konuda idarelerin geniş takdir yetkisine sahip olduğu; ancak, kariyer niteliğinde bir görevde iken istisnai memuriyete atanan kişilerin bu görevlerinden alınmasında müktesebatlarının gözetilmesi gerekeceği, 5) İcra müdür ve müdür yardımcılarının, ilgili yönetmelik maddesinin değiştirildiği tarihinden itibaren, bağlı bulundukları ağır ceza Cumhuriyet başsavcıları veya icra hakimleri tarafından tutum ve davranışları itibarıyla lüzum gösterilmesi halinde başka bir yere atanabilecekleri, değerlendirilmiştir. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ /AMİR-MÜDÜR ATAMA 1) İkinci bölge ikinci görev sırası geldiğinden bahisle atama işlemleri gerçekleştirilen emniyet müdürleri nedeniyle ilgili yönetmeliğin 24. maddesi dikkate alınarak; davacının rütbesinde gitmesi planlananların sayısı, ipka nedeniyle atanamayanların kaç kişi olduğu ve gerekçeleri, bu bölgeye daha önce atanmayan personelin bulunup bulunmadığı, personelin ikinci bölgeden dönüş yılları ve sicil numaralarını içeren liste ile atamaları planlandığı halde atamaları yapılmayan personel listesinin ve gerekçelerinin incelenmesi sonucu değerlendirme yapılmasının uygun olacağı, 2) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 19/d maddesi uyarınca, rütbe terfii nedeniyle bulunduğu yerde göreve devam imkanı bulunmayan 3. sınıf emniyet müdürlerinin bir başka yere atanmalarının uygun olduğu, 3) Komiser olarak görev yapan davacının, ikinci bölge birinci görev sırasının gelmesi nedeniyle ilgili yönetmeliğin 21,23 ve 24. maddeleri uyarınca; sicil, rütbe ve hizmet branşı dikkate alınarak tesis edilen işlemlerin incelenmesinin uygun olacağı, buna göre; ikinci bölge birinci görev sırası gelen 200 personel arasından sicile göre 11 kişi, branşa göre ilk dört kişi arasında yer alan davacının, hizmetine ihtiyaç duyulan dört kişi arasında yer alması nedeniyle hakkında tesis edilen işlemin yerinde olduğu, değerlendirilmiştir. MUVAFAKAT TALEPLERİ 1) Davacıların girdikleri sınavda başarılı olmaları durumunda; sınav kazanmamış olsa bile eğitim durumunda değişiklik olduğu takdirde, kendi kurumunda yükselme imkanı da yoksa eğitim durumuna uygun bir kuruma geçmek istediğinde; göreve girdiğindeki öğrenim durumu değişmese bile öğrenim durumuna uygun bir kuruma atanmak istediğinde muvafakat verilmesinin uygun olacağı, 2) Bir kurumda doktor olarak görev yapan davacının Sağlık Bakanlığına atanma istemi; denetim serbestlikte öğretmen olan kişinin Mili Eğitim Bakanlığına geçme istemi; zabıt katiplerinin veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanma istemi örneklerinde olduğu gibi; ilgililerin, atanmak istediği kurumlardaki görevlerin, görev yaptıkları kurumdaki görevle eşdeğer 6

7 olması ve hizmetlerine de ihtiyaç duyulması halinde muvafakat verme konusunda idarelerin yargı kararıyla zorlanamayacağı, değerlendirilmiştir. YOLLUK ve DİĞER PARASAL HAKLAR 1) Harcırah Kanununun 3/g maddesinde tanımlanan memuriyet mahalli dışında görevlendirilenlere yolluk ödenemeyeceği, 2) 2547 sayılı Kanunun 13/b-4. maddesi uyarınca belirli bir süre belirtilmeden yapılan görevlendirmenin sürekli nakil niteliğinde olması nedeniyle ilgililere geçici görev yolluğu ödenemeyeceği, 3) Davacının atama işlemi nedeniyle alamadığı döner sermaye farkının, tazminat olarak kendisine ödenmesi gerektiği; ancak ödenmesi gereken tutardan, atama sonraki görevinde aldığı döner sermaye niteliğindeki tutarın mahsup edileceği, 4) İstanbul'da düzenlenen komiser yardımcılığı kursuna katılanlara, fiili imkansızlık nedeniyle yer temin edemeyen idarenin, ayrıca barınma bedeli ödeme zorunluluğunun bulunmadığı; bu kişilere, belgelendirmeleri şartıyla ve on günü aşmamak kaydıyla gündelik miktarı kadar yatacak yer temini ücreti ödenebileceği, 5) Arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan davacıların yiyecek yardımının, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçesinden gönderilecek ödenekle, kadrolarının ait olduğu il özel idarelerince ödenmesi gerektiği, değerlendirilmiştir. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU 1) Mahkemenin iptal kararının Danıştayca bozulması üzerine; idarece 2577 sayılı Kanunun 28. maddesi uyarınca işlem tesis edilmiş ise mahkeme kararı beklenmeden bozma kararı üzerine Kanunun 52/4. maddesi uyarınca ilgili idarece yeniden bir işlem tesis edilebileceği; davanın reddine ilişkin kararın bozulması üzerine ise, Danıştayca işlem hakkında önceden yürütmenin durdurulmasına karar verilmediği sürece idarece yeniden işlem tesis edilmemesinin yerinde olduğu; idare mahkemesi kararının beklenilmesi gerektiği, 2) Genel müdür yardımcısı olması nedeniyle kanun gereği aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan davacı tarafından, genel müdür yardımcılığından alınmasına ilişkin işlemin iptali istemiye açılan davada mahkemece verilen iptal kararı üzerine yönetim kurulu üyeliğine de atanması gerekmekte ise de; anılan kararın Danıştay'ın ilgili dairesince yürütülmesinin durdurulması karşısında, yönetim kurulu üyeliğine atanmamasının sonuç olarak yerinde olduğu, 3) Bakanlıklarca veya ilgili kurumunca yapılan görevde yükselme ve eğitimi sınavlarının ilerleme ve yükselme kapsamında değerlendirilemeyeceği; göreve atanmayı sağlayan seçme aşamasına ilişkin bu işlemlere karşı açılan davalarda işlemi tesis eden idarenin bulunduğu yerdeki Ankara İdare Mahkemelerinin yetkili olduğu, 7

8 4) Atama, görevlendirme ve yemek bedeli gibi bireysel nitelikli işlemlerin iptali istemiyle, sendikaların kendi adına dava açma ehliyetinin bulunmadığı; sendikaların, üyelerinin tümünün ortak hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla dava açabileceği, 5) 2002 yılında yapılan intibak işleminin 10 yıl sonra düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi üzerine, anılan işleme karşı açılan davada süreaşımı bulunduğu, 6) Davacının talebine uygun olarak atamanın davalı idarelerce gerçekleştirilmesi nedeniyle mahkemelerce karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesinin mutlak bir kural olmadığı; davalı idarenin, davanın açılmasına sebebiyet verdiğinin ortaya konulması gerektiği, değerlendirilmiştir. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Beşinci Daire Konularına İlişkin Olarak; 1) Özellikle Türk Telekom dosyalarında görüleceği üzere, aynı konuda Uyuşmazlık Mahkemesi tarafından adli yargının görevli olduğu belirtildiği halde; 2247 sayılı Kanunun 18. maddesi uyarınca dava dosyası ile ilgili Uyuşmazlık Mahlemesi Kararının; 30. maddesi uyarınca ise tüm ilke kararlarının bağlayıcı olması nedeniyle Danıştayın ilgili dairesince ihtilafın idari yargının görev alanında kaldığına karar verilebildiği; bu itibarla, Anayasanın 158. maddesinde veya Kanunda, Uyuşmazlık Mahkemesinin yargı mercileri arasındaki görev uyuşmazlıkları hakkında verdiği kesin nitelikteki kararların yargı mercilerini bağlayacağı yönünde değişiklik yapılmasının uygun olacağı, 2) Yolluk vb. gibi parasal talep içeren davalarda yargı mercilerince; bazen Borçlar Kanunu'ndaki 10 yıllık genel zaman aşımı süresine veya 5018 sayılı Kanunun 34. maddesi ile 2577 sayılı Kanun'un 10. maddesine, bazen de 2577 sayılı Kanunun 11 ve 7. maddelerine göre dava açma sürelerinin hesaplanabilmesi nedeniyle, ilgililer tarafından davalı idareye yapılan parasal hak talepli başvuru süreleri konusunda kanunlarda açık bir düzenleme yapılmasının gereklilik oluşturduğu, bu şekilde ihtilafların büyük ölçüde azalacağı, 3) Konusu belli parayı içeren idari işlemlere karşı açılan iptal davalarında miktar belirtilmemiş olsa bile, uyuşmazlık konusu miktarın tek hakim sınırında olduğu tespit edilebildiği takdirde, uyuşmazlığın tek hakim tarafından çözülmesinin uygun olacağı, 4) Anayasanın 41. maddesi ile hizmet gerekleri birlikte değerlendirilerek, eş durumu nedeniyle atama talepleri nedeniyle 657 sayılı Kanunun 72. maddesi ile kurum yönetmeliklerinin daha kapsayıcı ve sorunu çözmeye yönelik olarak yeniden düzenlenmesi gerektiği, 5) Memurların başka kurumlara atanma istemlerine kurumlarınca muvafakat verilip verilmemesi konusunda 657 sayılı Kanun'un 74. maddesi dışında başka bir düzenleme olmaması ve anılan maddedeki hükmün idarelere geniş bir takdir yetkisi vermesi nedeniyle sık sık ihtilaflar yaşandığı da dikkate alındığında muvafakat istemleri hakkında kurum yönetmeliklerinde düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 8

9 6) Kanun veya KHK ile kadrosu ve görev ünvanları kaldırılan şef, müdür gibi yönetici konumunda bulunan kişilerin yeni görevlerinin belirlenmesinde kazanılmış hak ilkesinin gözetilmesi gerektiği, 7) Türk Telekom ve Tedaş gibi özelleştirme dosyalarında görüldüğü üzere, mevzuatı karmaşık ve tararlarca anlaşılması güç olabilecek kararların daha sade ve anlaşılabilir şekilde kaleme alınmasının uygun olacağı, önerilmektedir. Genel Olarak; 1) 2577 sayılı Kanun'un 45. maddesinde Bölge İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği belirtilen kararlara karşı taraflarca Danıştay'a temyiz talebinde bulunulsa dahi; mahkemece, dosyanın re'sen itirazı incelemekle görevli Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesi konusunda 2577 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasının zaruri olduğu, bu şekilde binlerce dosyanın gereksiz yere Danıştaya gönderilmesinin önüne geçilebileceği, 2) Mahkemenin nihai kararından sonra davacı tarafından feragat dilekçesi verilmiş ve karar temyiz edilmiş ise, Danıştay tarafından bozma kararı verilmesi yerine feragat istemi hakkında karar verebilmesi yönünde 2577 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 3) İdare Mahkemesince vekalet ücretine veya faize hükmetmeme gibi asıl dava konusunun dışındaki fer'i nitelikli talepler nedeniyle Danıştay ın bozma kararı vermesi yerine düzelterek onama kararı verebilmesi yönünde 2577 sayılı Kanunda düzenleme yapılmasının uygun olacağı, 4) İstanbul'da gerçekleştirilen hukuki müzakereler toplantısında gündeme getirilen pilot dosya uygulaması konusunda yasal düzenleme yapılmadan gerekli çalışmalara başlanılmasının uygun olacağı; emsal nitelikteki yüzlerce dosyadan yalnızca bir tanesi üzerinden yürütülen yargısal faaliyetin, Danıştay daki dosya birikiminin önüne geçilmesinde ve yargısal sürecin hızlanmasında katkıda bulunacağı, 5) Mahkemelerce Danıştay a dava dosyası gönderilirken, ilgili dairesinin belirtilmesi zorunluluğu getirildiğinden, daire konularının ayrıntılı bir şekilde Mahkemelerin bilgisine sunulması ve bu konudaki Başkanlar Kurulu Kararlarına da Mahkemelerin erişiminin sağlanması hakkında çalışmalar yapılmasının uygun olacağı, 6) Hakimlerin, UYAP üzerinden Danıştay kararlarına ulaşmasının yararlı olacağı, önerilmektedir. 9

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 03-06 Ocak 2013 AFYONKARAHİSAR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 03-06 Ocak 2013 AFYONKARAHİSAR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 03-06 Ocak 2013 AFYONKARAHİSAR Grup Adı : İdare 2. Grup Danıştay 5. Daire Grup Başkanı : Resul ÇOMOĞLU Danıştay Üyesi Grup Sözcüsü : Mahmut

Detaylı

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. "İçtihat Metni"

5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İçtihat Metni 5. Daire 2012/5124 E., 2014/2469 K. İSTİSNAİ MEMURİYETLER BAKANLIK MÜŞAVİRİ MÜŞTEREK KARARNAME İLE NAKLEN ATAMA "İçtihat Metni" Özeti : Yasa koyucu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi ile

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN. : Danıştay 2. Daire Konuları. : Ercan AHİ (Danıştay Üyesi)

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN. : Danıştay 2. Daire Konuları. : Ercan AHİ (Danıştay Üyesi) HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü Raporlama Heyeti : 2. Daire : Danıştay 2. Daire Konuları : Ercan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 06-09 HAZİRAN 2013 - HATAY Grup Adı : İdare Hukuku 2. Grup Grup Başkanı : Resul ÇOMOĞLU (Danıştay Üyesi) Grup Sözcüsü : Gültekin ADA (Edirne

Detaylı

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır.

(8) Dolayısıyla, iç denetçi atamaları yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler (mahalli idareler hariç) tamamlanmıştır. İÇ DENETÇİ ATAMALARINDA UYULACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA TEBLİĞ 1. Giriş (1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği olarak kamu idareleri bünyesinde

Detaylı

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme

BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme İdari Dava Daireleri Kararları BEŞİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2013/4343 Karar No : 2013/5121 Anahtar Kelimeler : Polis Memuru, Branşlı Personel, Görevlendirme Özeti : Polis memurluğu

Detaylı

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA

Ziya Gökalp Caddesi No:10 - Kızılay / ANKARA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ HAKKINDA VERİLEN KARARA İTİRAZ EDEN (DAVACI): BÜRO MEMURLARI SENDİKASI VEKİLİ: Av. FİGEN KÜÇÜKŞAHİN AKİ Tuna Caddesi No:14/13 - Kızılay / KARŞITARAF (DAVALI): SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili :

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA Vekili : Karşı Taraf : İsteğin Özeti :Elazığ 1. İdare Mahkemesi'nce verilen 13.10.2014 günlü, E:2014/863, K:2014/1174 sayılı kararın,

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE EsasNo : 2013/3465 Karar No : 2014/9916

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y İKİNCİ DAİRE EsasNo : 2013/3465 Karar No : 2014/9916 Anahtar Sözcükler: Sözleşmeli öğretmen, 4/B, kadro, açıktan atama, hizmet süresi, adaylık, kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, zorunlu hizmet, muafiyet, yer değiştirme hakkı Özeti: 657 sayılı Kanunun

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin Durumu, Eş Durumu Mazereti

Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin Durumu, Eş Durumu Mazereti Beşinci Daire İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Beşinci Daire Esas No : 2013/3994 Karar No : 2014/2761 Anahtar Kelimeler : Polis Memurunun Naklen Ataması, Öğretim Görevlisi Olan Eşin

Detaylı

.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA. DAVACI:.-T.C. KİMLİK NO:888888888888 MEB.. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Şahsa Bağlı) Eğitim Uzmanı. YAZIŞMA ADRESİ:...

.İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA. DAVACI:.-T.C. KİMLİK NO:888888888888 MEB.. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Şahsa Bağlı) Eğitim Uzmanı. YAZIŞMA ADRESİ:... .İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Anayasaya aykırılığı nedeni ile Yürütmeyi Durdurma istemlidir DAVACI:.-T.C. KİMLİK NO:888888888888 MEB.. İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Şahsa Bağlı) Eğitim Uzmanı. YAZIŞMA ADRESİ:...

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI. Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/11269/85968 14/12/2010...CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

T.C. ADALET BAKANLIĞI. Personel Genel Müdürlüğü. Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/11269/85968 14/12/2010...CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.03.0.PER.0.00.00.16/11269/85968 14/12/2010 Konu : Sözleşmeli Personel...CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA...BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA "Sözleşmeli

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 Kasım 2012 GRUP ADI KONU GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : İdare 1.Grup : DANIŞTAY

Detaylı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik/m. T.C. DANIŞTAY 16. DAİRE E. 2015/12772 K. 2015/786 T. 18.3.2015 BAŞKOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEMEYECEĞİ İŞLEMİNİN İPTALİ İSTEMİ ( Davacıya Göre "Daha Çok Sayıda" ve/veya "Daha Ağır" Disiplin Cezası Aldığı

Detaylı

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR

BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR BELEDİYEMİZDE YAPILACAK OLAN GÖREVDE YÜKSELME SINAV DUYURUSUDUR GÖREVDE YÜKSELME SURETİYLE ATAMA YAPILMAK ÜZERE İLAN EDİLEN BOŞ KADROLAR SINIF ÜNVANI DER. KADRONUN BULUNDUĞU BİRİM ADET GİH ŞEF 3 MEMUR

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI

: ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. D A V A C I V E K İ L İ D A V A L I L A R : ANKARA BAROSU BAŞKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5. Kat 06251 Sıhhıye/ANKARA : Av. Mehtap CEVİZCİ Aynı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/35757 Karar No. 2012/1051 Tarihi: 23.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/8 KAPSAM DIŞI PERSONEL İDARİ YARGININ

Detaylı

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9665 KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5436 Kabul Tarihi : 22/12/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582

T.C. ANKARA 17. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/963 KARAR NO : 2011/1582 DAVACI: IŞIL TELEVİZYON YAYINCILIK AŞ VEKİLİ: AV. HANDAN COŞGUN, 4 Cad. 694 Sok. No. 3 Kat 3 Yıldız-Çankaya/ DAVALI : RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU/ VEKİLİ : AV. SİBEL SÖYLER (aynı adreste) DAVANIN ÖZETİ:

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME

PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME BİLGİ NOTU SERİSİ PAZARLIK USULÜNDE DAVET EDİLMEYEN FİRMALAR İHALEYE KATILABİLİR Mİ? DANIŞTAY KARARI ÇERÇEVESİNDE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: Bu bilgi notunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 21 inci maddesinin

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü ... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ T.C. ADALET BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : 32992892/ Konu : Komisyonlararası Nakil Çalışması /06/2017...... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA...... BÖLGE İDARE MAHKEMESİ Taşra teşkilatında görevli personelin

Detaylı

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA ESAS NO: 2014676 KARAR NO: 2015164 DAVACI : Muhsin ŞEREMET VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:215 DAVALILAR: 1- Milli Eğitim Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk MüşaviriHuri

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası)

(Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri Sendikası) DANIŞTAY 16. DAİRE BAŞKANLIĞI 2015/24401 İlk Derece 21/09/2015 Yürütmeyi durdurma taleplidir. Duruşma taleplidir. Davacı : TÜRK YEREL HİZMET SEN (Türkiye Yerel Yönetim Hizmetleri Kolu Kamu Görevlileri

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

T.C. KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/1327

T.C. KOCAELİ 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/1327 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): TAMER TERZİ VEKİLİ: AV. FAHRİYE YİĞİT Karabaş Mh. Şehit Musa Sk.No:15 Doruk Apt. K:2 İzmit/ KARŞI TARAF (DAVALI): VALİLİĞİ VEKİLİ: AV. SELİN GÜÇLÜ Karabaş Mh.

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37)

26 Ağustos 2003 Tarihli Resmi Gazete. Sayı: Harcırah Kanunu Genel Tebliği. (Seri No:37) Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırah Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Yurt İçinde ve Yurt Dışında Daimi Bir Göreve Naklen Atananların Harcırahına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2

İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ 390 ESAS No:2012/189 KARAR No: 2012/234 Tarihi : 05.11.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 399 S.KHK/2 VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI MÜDÜR YARDIMCILIĞI VE VERGĠ DAĠRESĠ MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU I- SINAVA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan hizmet

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM 22 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28921 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak KIRKLARELİ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI ve EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç 1: Bu Yönergenin amacı Kırklareli Belediyesi İnsan

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER 28 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28573 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠLERĠ ATAMA VE YER DEĞĠġTĠRME YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998

Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 Resmi Gazete Tarihi: 19.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25998 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

: Av. Duygu Ayrıbaş. Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA. : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası

: Av. Duygu Ayrıbaş. Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA. : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası İtiraz Eden (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı Vekili : Av. Duygu Ayrıbaş Milli Müdafaa Cad. No:6/5Kızılay / ANKARA Karşı Taraf (Davacı) : Mesleki ve Teknik Eğitim Öğretim ve Bilim Kamu Çalışanları Sendikası

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000

Kanun No. 4577. Kabul Tarihi : 8.6.2000 Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun İle İdari Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI 4924 SAYILI KANUNA TABİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 11.02.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29264 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 12 Ağustos 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29443 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK DEVLET MALZEME OFİSİ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar. Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Başkentteki Yardımcı Kuruluşlar Türkiye nin Yönetim Yapısı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Yardımcı Kuruluşlar Hükümete veya bakanlıklara görevlerinde yardımcı olmak, belirli konularda görüş bildirmek, bir idari

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.PGM / /06/2008 Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü. Sayı :B.08.0.PGM / /06/2008 Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4/1379-43753 25/06/2008 GENELGE 2008/50 İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği. İlgi Yönetmelik 24/04/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

T.C. TOKAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/635

T.C. TOKAT İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2014/635 YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): SALİH DEMİRDÖVEN VEKİLİ: AV. RAMAZAN AKSOY Gop Bulvarı Çiçek Sk. Eröz Apt Kat:1 Merkez/ KARŞI TARAF (DAVALI): VALİLİĞİ- Merkez/ VEKİLİ : AV. DUYGU BAŞAL YAKAR

Detaylı

DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E.

DAVALAR BİLGİ NOTU 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. 1- DANIŞTAY 5. DAİRE 2008/1201 E. DAVALAR BİLGİ NOTU D. KONUSU :SHÇEK Atama ve Nakil Yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açılmıştır :Danıştay İdari Dava Daireleri

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ, İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN TANIM MADDE 1 - Bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemeleri bu Kanunla verilen

Detaylı

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ : Tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek davanın reddi gerektiği savunulmuştur. T.C. ANKARA 7. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2007/1198 KARAR NO : 2008/419 DAVACI :... VEKİLİ : Av. Zafer DİNÇ Mithatpaşa Cad. 34 F No:29 Kızılay -ANKARA DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI - ANKARA

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ ATAMA VE GÖREVDE YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 11/06/2003 Sayı: 25135 Düzeltme Yapılan Resmi Gazete Tarih: 01/07/2003 Sayı: 25155 (Mükerrer) BİRİNCİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU. : Mehmet Ali DURAN, Danıştay, 8.Daire Üyesi

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU. : Mehmet Ali DURAN, Danıştay, 8.Daire Üyesi HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI SONUÇ RAPORU TOPLANTI YERİ : İstanbul Green Park Hotel TOPLANTI TARİHİ :15.09.2012 GRUP ADI KONU GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ KATİP : İdare

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında "Tekniker" kadro

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında Tekniker kadro DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 142) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendine 26.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen (d) fıkrasının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİNİN GÖREV ALANINA İLİŞKİN UYUŞMAZLIK KONULARI İKİNCİ DAİRENİN GÖREV ALANINA GİREN UYUŞMAZLIK KONULARI; 1- Atama (MEB, Nakil, 657 Sayılı Yasa, Madde 76) a- Memur Atama aa- İl

Detaylı

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET OPERA ve BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Genel Müdürlük harcama birimleri

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N.

DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. DANIŞTAY 12. Daire 2008/6979 E.N, 2009/854 K.N. Özet SORUŞTURMA ONAYINDA YER ALMAYAN FİİLLERLE İLGİLİ OLARAK BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ, BAKANLIK TARAFINDAN VERİLECEK SORUŞTURMA ONAYI ÜZERİNE SORUŞTURMANIN

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2016 YILI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2016 YILI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ 2016 YILI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2016 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2016

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU

ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU ADALET BAKANLIĞI MERKEZ VE TAġRA TEġKĠLATI PERSONELĠ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI ĠLE ĠLGĠLĠ SORULAN GÖRÜġ TALEPLERĠ HAKKINDA DUYURU 1) Soru: Memuriyet öncesi ve sonrasında muvazzaf askerlikte geçen süreler

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ

5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ 5. Daire 2003/2325 E., 2004/3198 K. ATANMA GENELGE İLE YETKİNİN DEVRİ PERSONEL HUKUKUNUN GENEL ESASLARINA AYKIRILIK YÖNETMELİKLE BELİRLENEN YETKİ 2577 S. İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU [ Madde 49 ] "İçtihat

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*)

9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) 9 Şubat 2017 Perşembe Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları (*) Sıra No Esas Sayısı 1. 2017/8 Gönen Asliye (Asliye Ticaret Sıfatıyla) 2. 2017/9 Bolu 2. Asliye

Detaylı

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir?

KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? On5yirmi5.com KPPS-B P3 ile Hangi Bölümler Atanabilir? KPPS B- P3 türünden sınava girecekler hangi oturumlara girmek zorunda. Yayın Tarihi : 20 Nisan 2012 Cuma (oluşturma : 5/29/2016) ÖSYM her 2 yılda

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ KURUM ADI TANIMI DAYANAĞI SUNUM SÜRECİNDE BELİRTİLEN ORTALAMA 1 302-929 Yazı İşleri Resmi Yazışma Kuralları ve Gelen-Giden Evrak Kayıt

Detaylı

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ LÜĞÜ MEMUR DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde; 657

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000

T.C. ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2010/1045 KARAR NO : 2010/2000 DAVACI: NTV RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI AŞ VEKİLİ : AV. İSMAİL ATAK, Hafta Sok. 23/5 Gaziosmanpaşa / DAVALI: RADYO TELEVİZYON ÜST KURULU BAŞKANLIĞI, Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent / VEKİLİ : AV. MUSTAFA

Detaylı

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası

Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu Konut Kanununda Değişiklik Yapılması ile Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün Kaldırılması Hakkında Kanunu, Yasası 5273 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Arsa Ofisi Kanunu ve Toplu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı