Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27075

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: B NALARDA ENERJ PERFORMANSI YÖNETMEL B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (De i ik:rg-1/4/ ) (1) Bu Yönetmeli in amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ili kin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (De i ik:rg-1/4/ ) (1) Bu Yönetmelik mevcut ve yeni yapılacak binalarda; a) Mimari tasarım, mekanik tesisat, aydınlatma, elektrik tesisatı gibi binanın enerji kullanımını ilgilendiren konularda bina projelerinin ve enerji kimlik belgesinin hazırlanmasına ve uygulanmasına ili kin hesaplama metotlarına, standartlara, yöntemlere ve asgari performans kriterlerine, b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, c) Enerji ihtiyacının, kojenerasyon sistemi ve yenilenebilir enerji kaynaklarından kar ılanmasına, ç) Ülke genelindeki bina envanterinin olu turulmasına ve güncel tutulmasına, toplumdaki enerji kültürü ve verimlilik bilincinin geli tirilmesine yönelik e itim ve bilinçlendirme faaliyetlerine, d) Korunması gerekli kültür varlı ı olarak tescil edilen binalarda, enerji verimlili inin artırılmasına yönelik önlemler ve uygulamalar ile ilgili, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun görü ünün alınarak bu görü do rultusunda yapının özelli ini ve dı görüntüsünü etkilemeyecek biçimde enerji verimlili ini arttırıcı uygulamaların yapılmasına ili kin i ve i lemleri kapsar. (2) Sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen binalar, planlanan kullanım süresi iki yıldan az olan binalar, toplam kullanım alanı 50 m 2 nin altında olan binalar, seralar, atölyeler ve münferit olarak in a edilen ve ısıtılmasına ve so utulmasına gerek duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, a ıl gibi binalar bu Yönetmeli in kapsamı dı ındadır. Dayanak MADDE 3 (De i ik:rg-1/4/ ) (1) Bu Yönetmelik, 18/4/ tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimlili i Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve skân Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A numaralı maddesine dayanılarak hazırlanmı tır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Aydınlatma enerji tüketimi: Binanın aydınlatılması için harcanan toplam enerjiyi, b) Aydınlatma yükü: Aydınlatma için kullanılan toplam kurulu gücü, c) Ba ımsız bölüm: Anagayrimenkulün ayrı ayrı ve ba lı ba ına kullanılmaya elveri li olup, 2/7/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre ba ımsız mülkiyete konu olan bölümlerini, ç) Bakanlık: Bayındırlık ve skan Bakanlı ını, d) Bina: Kendi ba ına kullanılabilen, üstü örtülü olan insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalı ma, e lenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan ve hayvanların ve e yaların korunmasına uygun yapıyı, e) Bina sahibi: Bina üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan gerçek veya tüzel ki iyi veya varsa intifa hakkı sahibini, e er her ikisi de yoksa binaya malik gibi tasarruf edeni, f) (De i ik:rg-1/4/ ) Bina yöneticisi: Kat Mülkiyeti Kanununa göre atanmı veya seçilmi veya belirlenmi olan ve bina yönetimini sa layan ki iyi, g) Bireysel ısıtma: Ba ımsız bölüm içerisine yerle tirilen bir ısı üretim kayna ından elde edilen ısıtma enerjisi ile ba ımsız bölümün ısıtılmasını, ) Bölgesel ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisinin, mahalle ve daha büyük ölçekteki yerle imlerde yer alan binalara da ıtılmasını ve ba ımsız bölümlerin ısıtılmasını sa layan sistemi, h) Bölgesel sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun bölge içerisindeki binalara ve ba ımsız bölümlere da ıtılması ve kullanılmasını sa layan sistemi, ı) (Mülga:RG-1/4/ ) i) Enerji kimlik belgesi: Asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya so utma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgeyi,

2 j) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu lar: Yeni tasarlanan binalar için; binanın tasarımında görev alan yetkili mimar ve mühendisleri, mevcut binalar için enerji verimlili i danı manlık irketlerini, k) (Mülga:RG-1/4/ ) l) (Mülga:RG-1/4/ ) m) Enerji yöneticisi: Binalarda enerji yönetimi ile ilgili faaliyetleri yerine getirmekle sorumlu ve enerji yöneticisi sertifikasına sahip ki iyi, n) (Mülga:RG-1/4/ ) o) Halojen lamba: çinde halojen gaz bulunan tungsten halojen ve metal halojen olmak üzere iki çe idi bulunan lambaları, ö) Hizmet amaçlı binalar: Kamu binaları, okullar, ibadethaneler, hastaneler, sa lık merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmi binaları, sı ınma veya ya lı veya çocukların bakımı için tahsis edilmi sosyal hizmet binalar ve benzeri amaçlar için tahsis edilmi binaları, sinema ve tiyatro, toplantı salonları, sergiler, müzeler, kütüphaneler, kültürel binalar ve sportif faaliyetlere tahsis edilen binalar ve benzeri amaçlara tahsis edilmi binaları, p) Isı pompası: Toprakta, havada ve suda dü ük sıcaklıkta mevcut olan enerjinin, ısıtma ve/veya so utma yapmak amacıyla bina içine iletilmesini sa layan düzene i, r) lgili idare: Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi verme yetkisine sahip belediye ve mücavir alan sınırları içindeki uygulamalar için büyük ehir belediyeleri ile di er belediyeleri, bu alanlar dı ında kalan alanlarda valilikler ile di er idareleri, s) klimlendirme sistemi: Ortam havasının, neminin, temizli inin ve sıcaklı ının bir arada kontrol edildi i ve taze hava ihtiyacının kar ılandı ı sistemi, ) (De i ik:rg-1/4/ ) letmeci kurulu : Mekanik ve elektrik sistemlerinin çalı masından sorumlu kurulu u, t) (Mülga:RG-1/4/ ) u) Kaskad kazan sistemi: Birbirleri ile mekanik ve elektronik olarak haberle meli çalı an, ihtiyaca göre sıralı devreye girerek yakıt tasarrufu sa layan, kazan yedekleme sıkıntısının olmadı ı kazan sistemlerini, ü) Kazan: Yakıtın yakılması sonucu açı a çıkan enerjinin ısı ta ıyıcı akı kana aktarılmasını sa layan basınçlı kabı, v) Kojenerasyon: Isı ve elektrik ve/veya mekanik enerjinin aynı tesiste e zamanlı olarak üretimini, y) Mekanik tesisat: n aat i lerinde makine mühendisli i etkinlik alanına giren ısıtma, so utma, havalandırma, temiz ve pis su, sıhhi sıcak su ve yangın söndürme sistemleri i lerinin tümünü, z) Merkezi ısıtma sistemi: Bir merkezden elde edilen ısıtma enerjisi ile birden fazla ba ımsız bölümün ısıtılmasını sa layan sistemi, aa) Merkezi sıhhi sıcak su sistemi: Bir merkezden elde edilen sıhhi sıcak suyun binalara ve ba ımsız bölümlere da ıtılması ve kullanılmasını sa layan sistemi, bb) Merkezi so utma sistemi: Bir merkezden elde edilen so utma enerjisi ile birden fazla ba ımsız bölümün so utulmasını sa layan sistemi, cc) (Mülga:RG-1/4/ ) çç) Mevcut bina: Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden önce yapı ruhsatı alınıp yapımı devam eden veya yapımı tamamlanan binayı, dd) Nihai enerji tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya ba ımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerjinin ve elektrik enerjisinin toplam tüketimini, ee) (Mülga:RG-1/4/ ) ff) (Mülga:RG-1/4/ ) gg) Ticari amaçlı binalar: merkezleri, ofis ve benzeri amaçlara tahsis edilmi binalar ve e lence ve alı veri merkezleri ve benzeri amaçlara tahsis edilmi binalar ile otel, motel, pansiyon ve benzer amaçlara tahsis edilmi binaları, ) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü, hh) Yenilenebilir enerji: Hidrolik, rüzgar, güne, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akıntı ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklarından elde edilebilen enerjiyi, ıı) Yıllık enerji ihtiyacı: Binanın ısıtma, sıhhi sıcak su, so utma, elektrik ve aydınlatma sistemleri için birincil enerji cinsinden ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken ısı enerjisi miktarını, ii) Yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı: Isıtma sisteminden ısıtılan ortama bir yıl içerisinde verilmesi gereken net ısı enerjisi miktarını, jj) (De i ik:rg-1/4/ ) Yıllık sıhhi sıcak su enerjisi ihtiyacı: Sıcak su temini için bir yıl içerisinde harcanan net ısı enerjisi miktarını,

3 kk) Yıllık so utma enerjisi ihtiyacı: So utma sisteminin so utulan ortamdan bir yıl içerisinde atması veya çekmesi gereken net ısı enerjisi miktarını, ll) (Ek:RG-1/4/ ) BEP-TR: Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi için kullanılan ve Bakanlık internet adresinden eri im sa lanan yazılım programını, mm) (Ek:RG-1/4/ ) Binalarda enerji verimlili i: Binalarda ya am standardı ve hizmet kalitesinin dü mesine sebebiyet vermeksizin enerji tüketiminin azaltılmasını, nn) (Ek:RG-1/4/ ) Birincil enerji tüketimi: Son kullanıcı tarafından binasında veya ba ımsız bölümünde katı, sıvı veya gaz yakıtlardan elde edilen enerji ile tüketilen elektrik enerjisinin üretilmesi ve da ıtılması safhalarında tüketilen enerjilerle birlikte toplam tüketimlerini, oo) (Ek:RG-1/4/ ) Denetim yapacak kurum ve kurulu lar: Enerji kimlik belgesine göre binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgili raporlarda belirtilen periyotlarda ilgili standartlarda belirtilen ve sistemin gerektirdi i periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulup tutulmadı ının denetlenmesini yapacak olan ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmi kurum veya kurulu ları, öö) (Ek:RG-1/4/ ) Genel aydınlatma: Bir hacmin tamamında belirli kriterler kapsamında, aydınlatmada vurgu, yönlendirme ve farklı aydınlık seviyesine gerek olan kısmi bölge gibi özel ihtiyaçlar dikkate alınmaksızın talepleri kar ılamak amacıyla yapılan aydınlatmayı, pp) (Ek:RG-1/4/ ) Güvenlik aydınlatması: Gece artlarında bina çevresinin güvenlik açısından kontrolün ve gözetimin daha kolay yapılmasını sa lamak amacıyla yapılan çevre aydınlatmasını, rr) (Ek:RG-1/4/ ) Kullanım alanı: Binanın in a edilen ve kullanılabilen tüm bölümlerinin; duvarlar, kolonlar, ı ıklıklar, giri holleri, açık çıkmalar, hava bacaları, saçaklar, tesisat galerileri ve katları, ticari amaçlı olmayan ve binanın kendi ihtiyacı için otopark olarak kullanılan bölüm ve katlar, yangın merdivenleri, asansörler, tabii zemin terasları, kalorifer dairesi, kömürlük, sı ınak, su deposu ve hidrofor dairesi çıktıktan sonraki alanı, ss) (Ek:RG-1/4/ ) Önemli tadilat: Binada cephe, mekanik ve elektrik tesisatı gibi enerji tüketimini etkileyen konularla ilgili toplam tadilat maliyetinin, binanın emlak vergisine esas de erinin % 25 ini a tı ı tadilatları, ) (Ek:RG-1/4/ ) Yapı in aat alanı: I ıklıklar hariç olmak üzere, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dahil yapının in a edilen bütün katlarının alanını ifade eder. K NC BÖLÜM lkeler, Görevler, Yetkiler ve Sorumluluklar lkeler MADDE 5 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Yeni bina tasarımında, mevcut binaların proje de i ikli i gerektiren önemli tadilat projelerinde, mekanik ve elektrik tesisat de i ikliklerinde binanın özelliklerine göre bu Yönetmelikte öngörülen esaslar göz önüne alınır. (2) Binanın mimari, mekanik ve elektrik projeleri, di er yasal düzenlemeler yanında, enerji ekonomisi bakımından bu Yönetmelikte öngörülen artlara uygun de il ise, ilgili idare tarafından yapı ruhsatı verilmez. (3) Bu Yönetmelik esaslarına uygun projesine göre uygulama yapılmadı ının tespiti halinde, tesbit edilen eksiklikler giderilinceye kadar binaya, ilgili idare tarafından yapı kullanım izin belgesi verilmez. (4) (De i ik:rg-1/4/ ) Bu Yönetmelikte tanımlanmamı olan ve açıklık gereken hususlar hakkında, Ek-8a da verilen Türk Standartlarının güncel halleri, bu standartların olmaması halinde ise, Ek-8b de verilen Avrupa Standartlarının güncel halleri esas alınır. (5) (De i ik:rg-1/4/ ) Bu Yönetmeli in uygulanmasında proje, yapım, denetim ve di er konularda tereddüde dü ülen hususlar hakkında Bakanlı ın görü ü alınır. (6) (Ek:RG-1/4/ ) Mevcut binaların, dı cephe duvarlarında ısı yalıtımı, ısıtma sisteminde kazan de i ikli i, ferdi ve merkezi ısıtma sistemleri arasında dönü üm yapılması, merkezi so utma sistemi kurulması, kojenerasyon sistemi kurulması veya yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesi ile ilgili konularda tadilat yapılması halinde, bu Yönetmelik hükümleri do rultusunda uygulama projesi hazırlanır ve yapı kullanım izni veren ilgili idare tarafından onaylanır ve uygulanması sa lanır. (7) (Ek:RG-1/4/ ) Bu Yönetmeli in uygulanmasında, Avrupa Birli i mevzuatına uyum ile birlikte bu uyum kapsamında Avrupa Birli i ülkelerindeki binalarda asgari enerji performansı uygulamalarının bu Yönetmeli e yansıtılması do rultusunda gerekli de i ikliklerin yapılması esastır. Görev, yetki ve sorumluluk MADDE 6 (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından; a) lgili idareler, b) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu lar, c) Yatırımcı kurulu lar, ç) Bina sahipleri, bina yöneticileri veya enerji yöneticileri,

4 d) letmeci kurulu lar, e) veren veya temsilcileri, f) Tasarım ve uygulamada görevli mimar ve mühendisler, g) Uygulayıcı yükleniciler ve üreticiler, ) (De i ik:rg-1/4/ ) Binanın yapılmasında, kullanılmasında ve enerji kimlik belgesi düzenlenmesinde görev alan mü avir, danı man, proje kontrolü yapan gerçek veya tüzel ki iler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu lar, denetleme kurulu ları ve i letme yetkilileri, görevli, yetkili ve sorumludur. (2) Yönetmelik hükümlerine göre in a edilmemi binalardan; a) Projenin eksik veya hatalı olması veya standartlara uygun olmaması halinde, proje müellifleri; yapımın eksik veya hatalı olması veyahut standartlara uygun olmaması halinde ise, varsa yapı denetim kurulu u ve yüklenici veya yapımcı firma, yetkileri oranında sorumludur. b) Sistemin uygun çalı maması i letmeden kaynaklanıyor ise, bina sahibi, yöneticisi veya varsa enerji yöneticisi veya i letmeci kurulu do rudan sorumlu olur. c) lgili idareler, sorumlulu un takip, tespit ve gere inin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir. (3) lgili idareler ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu lar, projelerin ve uygulamaların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadı ını denetler. (4) Bu Yönetmeli e uygun tasarım ve uygulaması yapılmayan binalara yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesi verilmesi durumunda, ilgili idareler, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu lar ve varsa yapı denetim kurulu ları sorumlu olur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bina Enerji Performansı Açısından Mimari Proje Tasarımı ve Mimari Uygulamaları Bina enerji performansı açısından mimari proje tasarımı MADDE 7 (1) Binaların mimari tasarımında, imar ve ada/parsel durumu dikkate alınarak ısıtma, so utma, do al havalandırma, aydınlatma ihtiyacı asgari seviyede tutulur, güne, nem ve rüzgar etkisi de dikkate alınarak, do al ısıtma, so utma, havalandırma ve aydınlatma imkanlarından azami derecede yararlanılır. (2) Mimari tasarımda dikkat edilmesi gereken hususlar a a ıda belirtilmi tir. a) (De i ik:rg-1/4/ ) Binaların ve iç mekânların yönlendirilmesinde, güne, rüzgâr, nem, ya mur, kar ve benzeri meteorolojik veriler dikkate alınarak olu turulan mimari çözümler aracılı ı ile istenmeyen ısı kazanç ve kayıpları asgari düzeyde tutulur. b) (De i ik:rg-1/4/ ) Bina içerisinde sürekli kullanılacak ya am alanları, güne ısısı ve ı ı ı ile do al havalandırmadan en uygun derecede faydalanacak ekilde yerle tirilir. c) (De i ik:rg-1/4/ ) Mimari uygulama projesi ve sistem detaylarının, ısı yalıtım projesindeki bütün malzemeler ve nokta detayları ile bütünlük sa laması, ısı yalıtımında süreklili i sa layacak ekilde, çatı-duvar, duvar-pencere, duvar-taban ve taban-dö eme-duvar bile im detaylarını ihtiva etmesi gerekir. ç) (De i ik:rg-1/4/ ) Binanın yapılaca ı yere ili kin olarak yenilenebilir enerji kaynak kullanılması imkânlarının ara tırılması ile olu turulacak raporlar, mimari çözümlerde öncelikle dikkate alınır. Mimari uygulamalar MADDE 8 (1) Mevcut binaların dı kabu u, binanın enerji performansını olumsuz etkileyecek ekilde de i tirilemez. (2) (De i ik:rg-1/4/ ) Isı kaybeden dü ey dı yüzeylerinin toplam alanının % 60 ı ve üzerindeki oranlarda camlama yapılan binalarda pencere sisteminin ısıl geçirgenlik katsayısının (Up) 2,1 W/m2K den büyük olmayacak ekilde tasarımlanması ve di er ısı kaybeden bölümlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının TS 825 Standardında tavsiye edilen de erlerden % 25 daha küçük olmasının sa lanması durumunda, bu binalar TS 825 Standardına uygun olarak kabul edilir. Söz konusu binalar için ısı yalıtım projesi ve hesaplamalar TS 825 Standardında tanımlanan usul ve esaslara göre yapılır. Bu hesaplamalar içerisinde bu fıkrada belirtilen artların yerine getirildi inin ayrıca gösterilmesi gerekir. Ayrıca, yaz aylarındaki istenmeyen güne enerjisi kazançları için tasarım sırasında tedbirler alınır. (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) Yeni yapılacak binalar için ısı yalıtım raporu hazırlanmasının gerekti i durumlarda ve mevcut binalara yapılan uygulamalarda, iç yüzeyden dı yüzeye do ru olu turulan katmandaki yapı ve ısı yalıtım malzemeleri, giydirme cam cephenin iç yüzeyindeki cama yapı tırılan film tabakasının ısıl geçirgenlik katsayısı, giydirme cam cepheli binanın bulundu u iklim bölgesindeki TS 825 standardında tavsiye edilmi olan ısıl geçirgenlik katsayısından büyük olamaz. (5) (Mülga:RG-1/4/ ) (6) (Mülga:RG-1/4/ )

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Isı Yalıtımı Esasları, Asgari Hava Sirkülasyonu ve Sızdırmazlık Bina ısı yalıtımı esasları MADDE 9 (1) Binaların ısı yalıtımı hesaplamalarında a a ıda belirtilen hususlara uyulur. a) Binanın Yıllık Isıtma Enerjisi htiyacının TS 825 standardında belirtilen sınır de erden küçük olması gerekir. b) Biti ik nizam olarak yapılacak olan binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılırken, biti ik nizam tarafında kalan duvarlar da dı duvar gibi de erlendirilir. (2) Binaları dı havadan, topraktan veya dü ük iç hava sıcaklı ına sahip ortamlardan ayıran yapı bile enlerinin yüzeyleri, TS 825 standardında belirtilen asgari ısı yalıtım artlarına uygun ekilde yalıtılır. (3) Bina kabu unu olu turan, duvar, dö eme, balkon, konsol, taban, tavan, çatı ve pencere/duvar birle imleri ısı köprüsü olu mayacak ekilde yalıtılır. Mevcut binalarda ısı köprülerinin önlenememesi durumunda, ısıyı nakleden kaplama yüzeylerinde olu an ısı köprüleri sebebiyle gerçekle en ısı kaybı hesabı TS EN ISO , TS EN ISO , TS EN ISO veya TS EN ISO 6946 standardına göre yapılır ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının hesaplanmasında dikkate alınır. (4) Belediye hudutları ve mücavir alan sınırları dı ında, köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların, köy yerle ik alanları civarında ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam dö eme alanı 100 m2 den küçük (dı havaya açık balkon, teras, merdiven, geçit, aydınlık ve benzeri yerler hariç) yeni binalar ile bu alanlardaki; a) Yapı bile enlerinin ısıl geçirgenlik katsayılarının, TS 825 standardında belirtilen yapı bile enleri de erlerine e it veya daha küçük olması, b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dı duvar alanının %12 sine, e it veya daha küçük olması hallerinde konstrüksiyonların ve ayrıntıların mimari projede gösterilmesi artıyla, ısı yalıtım projesi yapılması gerekmez. Bu durumda yukarıdaki artların sa landı ını gösteren bir ısı yalıtım raporu düzenlenmesi yeterlidir. (5) (De i ik:rg-1/4/ ) Binanın ba ımsız bölümleri arasındaki duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, R direnci en az 0,80 m 2 K/W olacak ekilde yalıtım uygulanır. (6) (Mülga:RG-1/4/ ) (7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda TS 825 standardına uyulur. (8) Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunlu u; a) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl iletkenlik hesap de erleri TS 825 Ek-E de verilmi olup, ısı yalıtım projesi burada verilen de erlere göre hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri için 8/9/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, Yapı Malzemeleri Yönetmeli i çerçevesinde, Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE veya G uygunluk i areti ve uygunluk beyanı veya belgesi alması zorunludur. b) (De i ik:rg-1/4/ ) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde beyan edilen ısıl iletkenlik hesap de erlerinin TS 825 Ek-E deki de erlerden daha küçük olması ve bu de erin hesaplamalarda kullanılmak istenilmesi halinde, beyan edilen ısıl iletkenlik hesap de erlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bakanlıkça bu amaç için özel olarak görevlendirilmi bir kurulu tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap de erlerinin belgelendirilmesi arttır. E er bu belgelendirme yapılmamı ise, hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap de eri yerine TS 825 Ek-E deki de erleri alınır. Görevlendirilmi kurulu un çalı ma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir. Isı yalıtım projesi zorunlulu u MADDE 10 (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili makina mühendisi tarafından hazırlanan "ısı yalıtımı projesi" imara ili kin mevzuat gere ince yapı ruhsatı verilmesi safhasında tesisat projesi ile birlikte ilgili idarelerce istenir. (2) Isı yalıtım projesinde; a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklüklerinin, TS 825 standardında verilen Binanın Özgül Isı Kaybı ve Yıllık Isıtma Enerjisi htiyacı çizelgelerindeki örneklerde oldu u gibi çizelgeler halinde verilmesi ve hesaplanan yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q), TS 825 standardında verilen yıllık ısıtma enerjisi (Qı) formülünden elde edilecek olan sınır de erden büyük olmadı ının gösterilmesi, b) Konutlar dı ında farklı amaçlarla kullanılan binalarda yapılacak hesaplamalarda, binadaki farklı bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4 C den daha fazla ise ve bu binada birden fazla bölüm için yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa, bu bölümlerin sınırlarının ematik olarak çizilmesi, sınırların ölçüleri ve bölümlerin sıcaklık de erleri üzerinde gösterilmesi, c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki dı duvar, tavan ve taban/dö emelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanı ı ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/dö eme elemanlarının alanları ve U de erlerinin belirtilmesi,

6 ç) Pencere sistemlerinde kullanılan cam ve çerçevenin tipinin, bütün yönler için ayrı ayrı pencere alanlarının ve U de erlerinin belirtilmesi, d) Havalandırma tipinin belirtilmesi, mekanik havalandırma söz konusu ise, hesaplamalar ve sonuçlarının proje raporunda belirtilmesi, e) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı kaybeden yüzeylerinde olu abilecek yo u manın TS 825 standardında belirtildi i ekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamaların proje raporunda verilmesi, f) Mevcut binaların tamamında veya ba ımsız bölümlerinde yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan bölümler için, TS 825 standardında ısıtma derece gün bölgelerine göre tanımlanmı tavsiye edilen ısıl geçirgenlik katsayılarına e it veya daha küçük oldu unun gösterilmesi, g) Mevcut binalarda yapılacak olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerde, uygulamanın yapılaca ı yüzeylerde olu abilecek yo u manın TS 825 standardında belirtildi i ekilde tahkik edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamaların raporlanması hususunda bilgiler bulunmalıdır. Mekanik tesisat yalıtımı esasları MADDE 11 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Binaların ısıtma, so utma, havalandırma ve klima gibi enerji kullanımını etkileyen tesisatlarında kullanılan borular, kollektörler ve ba lantı malzemeleri, vanalar, havalandırma ve iklimlendirme kanalları, sıhhi sıcak su üreticileri ve depolama üniteleri, yakıt depoları ve di er mekanik tesisat ekipmanları, ısı köprüsüne yol açmayacak ekilde ve yüzey sıcaklı ı ile iç ortam sıcaklı ı arasında 5 C den fazla fark ve yüzeyde yo u ma olmayacak ekilde yalıtılır. (2) Mekanik tesisat yalıtım hesaplamaları ve uygulamalarında a a ıda belirtilen hususlara uyulur. a) (Mülga:RG-1/4/ ) b) Mekanik tesisatta meydana gelen ısı kayıp ve kazançları pren ISO 12241:2008 standardına göre hesaplanır. c) (Mülga:RG-1/4/ ) ç) artlandırılan mekanların içerisinde yer alan kanallar, ısıl direnci 0,6 m2k/w dan küçük olmayacak ekilde yalıtılır. Di er mekanlarda yer alan ve yalıtılması gereken kanalların ısıl direnci 1,2 m2k/w dan küçük olmayacak ekilde yalıtılır. d) Mekanik tesisat boru ve klima kanalı montajları, boruların ve kanalların birbirleri arasındaki mesafeler ile tavan, taban ve duvarlar arasındaki mesafeleri, hesaplamaları yapılan yalıtım kalınlıklarının uygulanmasına engel olmayacak ekilde yapılır. Boruların ve klima kanallarının askıya alınmaları ile kalıcı veya sabit mesnetle desteklemelerinde ısı kayıplarının ve ısı köprülerinin olu masına izin verilmez. (3) So uk su ve so utma tesisatlarındaki borular ve so uk akı kan ta ıyan klima kanalları, ısı kazançları ve yo u ma riskini önlemeye yönelik olarak iki ayrı hesaplama yöntemi sonucunda elde edilen en büyük kalınlık de eri esas alınarak dı tan yalıtılır. Yo u manın ve korozyonun önlenebilmesi için yapılan hesaplamalarda, borunun ve kanalın yüzey sıcaklı ının, çi noktası sıcaklı ının altına dü memesini sa layan yalıtım kalınlı ı gözönünde bulundurulur. So uk su ve so utma tesisatlarındaki borular ve so uk akı kan ta ıyan klima kanalları açık gözenekli ısı yalıtım malzemeleri kullanılması durumunda, yo u manın engellenmesi için dı tan buhar kesici bir malzeme ile kaplanır. (4) (Mülga:RG-1/4/ ) (5) (Mülga:RG-1/4/ ) (6) (Mülga:RG-1/4/ ) Asgari hava sirkülasyonu ve sızdırmazlık MADDE 12 (De i ik:rg-1/4/ ) (1) Binalarda, derzler de dâhil olmak üzere, ısı geçi inin olabilece i yüzeylerde, kesitlerde ve/veya aftlarda sürekli hava geçirmeyecek ekilde sızdırmazlık sa layacak ve hava geçi ine engel olacak uygun malzemeler kullanılır. Binalarda iç hava kalitesini bozmayacak ekilde gerekli kontrollü temiz hava giri i sa lanır. (2) Bina sızdırmazlık hesaplarında bina kat sayısına ba lı olarak; dı pencerelerden, balkon kapılarından ve çatı pencerelerinden kaynaklanan sızıntılar için TS EN Standardında verilen derz geçirgenlik de erleri kullanılır. Mekanik havalandırma sistemi bulunan yalıtımlı binalarda, iç ve dı ortamlar arasında 50 Pascal basınç farkı için hesaplarda kullanılacak hava de i im sayıları TS EN Standardından alınır. BE NC BÖLÜM Isıtma ve So utma Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları Isıtma sistemleri tasarım esasları MADDE 13 (1) Isıtma sistemleri tasarımında kullanılacak olan ısıl geçirgenlik katsayıları 9 uncu maddede belirtilen artlara göre hesaplanarak belirlenir. (2) Isıtma sistemi tasarım hesapları TS 2164 standardına göre yapılır.

7 (3) (De i ik:rg-1/4/ ) Yeni binalarda; yapı ruhsatına esas olan toplam kullanım alanının m 2 ve üstünde olması halinde merkezi ısıtma sistemi yapılır. (4) (De i ik:rg-1/4/ ) Kullanım alanı 250 m 2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan binalarda ba ımsız bölümlerde veya müstakil binalarda; yo u malı tip ısıtıcı cihazlar veya entegre ekonomizerli cihazlar kullanılır. (5) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemi ile ısıtılan binaların ba ımsız bölümlerindeki hacimlerinde sıcaklık kontrol ekipmanları ile ısı merkezinde iç ve/veya dı hava sıcaklı ına ba lı kontrol ekipmanları kullanılır. (6) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemli binaların ba ımsız bölümlerinde sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılması durumunda, ısıtma tesisatı pompa grupları zamana, basınca veya akı kan debisine göre de i ken devirli seçilir. (7) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına ba lı olarak payla ımını sa layan sistemler kullanılır. (8) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki ısıtma sistemi bacası kesit alanı ve yüksekli i; atık gaz kütlesi, atık gaz sıcaklı ı ve gerekli atık gaz basıncına göre TS EN , TS EN standartlarındaki metotlara uygun olarak hesaplanarak bulunur. Hermetik veya yarı hermetik do algazlı cihazlarda, üretici firma sistem sertifikasyonlarındaki de erler esas alınır. (9) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalardaki kazan verimleri; katı yakıtlı kazanlarda %75 den, sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlı ı nca 5/6/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmeli in 7 nci maddesinde belirtilen 2 yıldız (**) verim sınıfından daha dü ük olamaz. (10) Merkezi ısıtma sistemlerinin yerle imleri TS 2192 standardına; gaz yakıt kullanan sistemlerin yerle imi de TS 3818 standardına göre yapılır. (11) (Mülga:RG-1/4/ ) (12) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılacak sıvı veya gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörlü yakma sistemlerinde; a) Sıvı yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde; 1) 100 kw a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emi damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü, 2) 100 kw-1200 kw ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü, 1200 kw ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü, 3) 3000 kw üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip brülörler kullanılır. b) Gaz yakıtlı cebri üflemeli brülörler kullanılması halinde; 1) 100 kw a kadar ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde tek kademeli ancak hava emi damperi servo motor kontrollü, iki kademeli veya oransal kontrollü, 2) 100 kw-600 kw ısıtma sistemi kapasitesine sahip sistemlerde iki kademeli veya oransal kontrollü 600 kw ve üstü kapasiteye sahip sistemlerde sadece oransal kontrollü, 3) 3000 kw üstü sistemlerde baca gazı oksijen kontrol sistemine sahip brülörler kullanılır. (13) (De i ik:rg-1/4/ ) 500 kw ve üstü kapasiteye sahip kazanların kullanıldı ı sistemlerde su yumu atma veya artlandırma veya her iki sistem birlikte kurulur. (14) (Mülga:RG-1/4/ ) (15) (Mülga:RG-1/4/ ) Isıtma sistemleri uygulama esasları MADDE 14 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Isıtma merkezinde yakıt türüne göre gerekli olan temiz havanın sa lanması ve egzost havasının atılabilmesi için gerekli havalandırmanın sa lanması gerekir. 2) (De i ik:rg-1/4/ ) Sıvı, gaz ve katı yakıtlı merkezi ısıtma sistemlerinde her i letme döneminin ba langıcında ve yılda en az bir kez olmak üzere baca gazı analizi ve sistem bakımı yaptırılır. Sistem performansını da ihtiva eden bir rapor hazırlanarak gerekti inde ilgili mercilere sunulmak üzere saklanır. 3) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemlerinde, baca gazı sıcaklı ının i letmeci veya yönetici tarafından izlenebilmesi için kalibrasyonu yapılmı baca gazı termometresi kullanılır. (2) Kazanlarda, biri i letme döneminin ba langıcında, di eri ortasında olmak üzere yılda en az iki kez baca gazı analizi, bir kez de sistem bakımı yaptırılır, sistem performansının kontrolü yapılarak raporlanır. (3) Kazanlarda, baca gazı sıcaklı ının i letmeci veya yönetici tarafından izlenebilmesi için kalibrasyonu yapılmı baca gazı termometresi kullanılır. Baca gazı sıcaklı ı, kazanların 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında belirtilen, kazan verim sınıflarının altında verimlerde çalı malarına sebep verecek de erden fazla olamaz.

8 (4) (Mülga:RG-1/4/ ) (5) (Mülga:RG-1/4/ ) (6) (Mülga:RG-1/4/ ) (7) Mevcut merkezi ısıtma sistemli binaların ba ımsız bölümlerinde sıcaklık kontrol ekipmanlarının kullanılması durumunda, ısıtma tesisatı pompa grupları zamana, basınca veya akı kan debisine göre de i ken devirli seçilir. (8) (Ek:RG-1/4/ ) Atık gaz ile ısı kaybı sınır de erleri, 13/1/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirlili inin Kontrolü Yönetmeli inde belirtilen sınır de erleri a amaz. (9) (Ek:RG-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemine sahip binalarda ısıtılan mahallerin iç ortam sıcaklı ı 15 C nin altına dü meyecek ekilde tedbir alınır. So utma sistemleri tasarım esasları MADDE 15 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) So utma ihtiyacı 250 kw dan büyük olan konut dı ı binalarda merkezi so utma sistemi tasarımları yapılır. (2) So utma sistemlerin tasarımında seçilecek olan so utucu akı kanların TS EN 378 serisi standardlarına uygun olması gerekir. (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) (Mülga:RG-1/4/ ) So utma sistemleri uygulama esasları MADDE 16 (1) So utma sistemlerinin i letme karakteristliklerine ve enerji ekonomisine göre ayarlarının do ru yapılması gerekir. (2) (Mülga:RG-1/4/ ) (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) (Mülga:RG-1/4/ ) ALTINCI BÖLÜM Havalandırma ve klimlendirme Sistemleri Tasarım ve Uygulama Esasları Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarım esasları MADDE 17 (1) Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri tasarımında TS 3419 ve ilgili Avrupa Standartlarına uyulur. (2) (De i ik:rg-1/4/ ) çerisinde insan bulunan ve ısıtma döneminde içeri üflenen havanın nemlendirilmesi öngörülmü binalarda, üflenen havanın mutlak nemini 1 kilogram kuru hava için 10 gram veya daha az düzeyde ayarlayabilen kalibrasyonu akredite edilmi bir kurulu tarafından yapılmı kontrol cihazı kullanılır. (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) (De i ik:rg-1/4/ ) Konut dı ı amaçlı kullanılan binalarda; a) Bir mekânındaki özel mekanik havalandırma sistemi, mekânda insanların bulunmadı ı zamanlarda mekânın minumum iç hava kalitesini sa layacak ekilde otomatik sistem ile donatılır. b) klimlendirme sistemlerinde oda sıcaklı ı ayar düzenekleri kullanılır. c) Mahal bazında de i ken hava debisi kontrolü yapılan iklimlendirme sistemlerinde, sisteme ba lı fanların de i ken debili olması sa lanır. (5) klimlendirme sistemleri de i ken insan yüküne ba lı olarak de i ken hava debili çalı acak ekilde iç hava kontrolü sa layacak mekanik tesisatla donatılır. (6) (Mülga:RG-1/4/ ) (7) (Mülga:RG-1/4/ ) (8) (Mülga:RG-1/4/ ) (9) (Mülga:RG-1/4/ ) (10) Yeni yapılacak binaların 500 m3/h ve üzeri hava debili havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde, ısı geri kazanım sistemlerinin tasarımları yapılarak, yaz ve kı çalı ma artlarında minimum %50 verimlili e sahip olması, ilk yatırım ve i letme masrafları ile birlikte enerji ekonomisi göz önüne alındı ında avantajlı olması durumunda ısı geri kazanım sistemleri yapılması zorunludur. Bu sistemler geçi mevsimleri için by-pass düzene ine sahip olmalıdır. (11) Yeni yapılacak binalar için onuncu fıkrada belirtilen çalı manın tasarım a amasında rapor halinde proje müellifi tarafından ilgili idarelere sunulması zorunludur. (12) Binalardaki ısıl konfor memnuniyetinin ve enerji performansının arttırılması için gerekli kriterler EN 7730 ve TS 2164 standarlarına göre belirlenir. (13) Klima santrallerinin sızıntı, ısı köprüsü ve ısı transfer katsayısının EN 1886 standardına uygun olması gerekir.

9 Havalandırma ve iklimlendirme sistemleri uygulama esasları MADDE 18 (1) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin i letme ve bakımında TS 5895 e uyulur. (2) Havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin yerle imlerinde TS 3420 ve ilgili Avrupa Standardlarına uyulur. (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) (Mülga:RG-1/4/ ) (5) Hava kanalları sızıntı limitleri TS EN 1507 ve TS EN ye göre belirlenir ve raporlanır. (6) Klima santrallerinde kullanılan filtre sistemleri üreticisi tarafından belirtilen sürelerde temizletilir veya de i tirilir ve bu durum raporlanır. YED NC BÖLÜM Sıhhi Sıcak Su Hazırlama ve Da ıtım Sistemleri Sıhhi sıcak su hazırlama ve da ıtım sistemleri MADDE 19 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Binalarda sıhhi sıcak su sistemlerinin düzenlenmesi hususunda TS EN ya uyulur. (2) Sıhhi sıcak su sistemlerinin yıllık enerji ihtiyacının belirlenmesi için gerekli hesaplamalar pren de verildi i ekilde yapılır. (3) (De i ik:rg-1/4/ ) Yapı ruhsatına esas olan kullanım alanı 2000 m 2 nin üzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amaçlı konut harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sıhhi sıcak su sisteminin planlanması arttır. (4) Ba ımsız bölümlerde kullanılan bireysel sıhhi sıcak su hazırlama ekipmanlarının TS EN 26 standardında, merkezi sıhhi sıcak su hazırlama ekipmanlarının da TS EN 89 standardında belirtilen ısıl performansa sahip olması gerekir. (5) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi kullanım sıhhi sıcak su hazırlama amaçlı planlanan ve sıcak su depolanan sistemlerde, sıhhi sıcak suyun sıcaklı ı 60 C geçmeyecek tasarımlar yapılır. Ancak lejyonella etkisi olmaması için depolanan sıhhi sıcak su sistemlerinde en az haftada 1 saat boyunca su sıcaklı ı en az 60 C sıcaklıkta tutulur. (6) (Mülga:RG-1/4/ ) (7) (Mülga:RG-1/4/ ) (8) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi sıhhi sıcak su hazırlama sistemlerinde merkezi plakalı e anjör kullanılması durumunda, depolama sistemi olarak akümülasyon tankı kullanılır. (9) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi sıhhi sıcak su sistemlerinde, duvar içinde kalan tesisat da dahil olmak üzere cihaz, depo ve da ıtım hatları yüzey sıcaklı ı ortam sıcaklı ının 5 C üzerine çıkmayacak ekilde yalıtılır ve her yıl bina i letmecisi tarafından kontrol ettirilerek raporlanır. (10) (De i ik:rg-1/4/ ) Sıhhi sıcak suyun ısı kapasitesi minimum kazan modülasyon çalı ma alt sınırının altında kalması halinde yaz kullanımına yönelik ayrı bir sıcak su kazanı tesis edilir. (11) Konaklama amaçlı binalarda ısıtma sisteminde buhar kullanıyor ise, sıcak su üretiminde ani çabuk ve kolay sıcak su üreten sıcak su depolama ihtiyacı olmayan sistemler kullanır. SEK Z NC BÖLÜM Otomatik Kontrol Otomatik kontrol MADDE 20 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Sıvı ve gaz yakıtlı kazanlarda yanma kontrolü için otomatik kontrol sistemleri tesis edilir. (2) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma, iklimlendirme ve/veya so utma sistemine sahip binalar, her odanın sıcaklı ını ayrı ayrı düzenleyecek otomatik cihazlarla donatılır. Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, birbirinden ayrı mekânların farklı iç sıcaklıklara ayarlanabilmesine imkân sa layacak merkezi otomatik kontrol sistemi kurulur. (3) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi ısıtma sistemine sahip konut olarak kullanılan binalarda cihazlar, en az gidi suyu kontrolü ve dı hava kompanzasyonu yapacak otomatik kontrol sistemleri ile donatılır. (4) (De i ik:rg-1/4/ ) Merkezi iklimlendirme sistemi olan binalarda, ayarlanan de erleri kontrol edecek otomatik kontrol sistemi bulunması arttır. Ticari binalarda bu cihazların, ayar de erlerine çekilmesinin yanında zamana göre de kontrol edebilmesi gerekir. (5) Konut olarak kullanılan binalar hariç olmak üzere binalarda, aydınlatma kontrolü zamana, gün ı ı ına ve kullanıma göre yapılır. (6) (De i ik:rg-1/4/ ) m 2 nin üzerinde olan ve merkezi ısıtma, so utma, iklimlendirme sistemi ve aydınlatma sistemleri birlikte bulunan binalarda bilgisayar kontrollü bina otomasyon sistemi tesis edilir. (7) Sıhhi sıcak su tesislerinde kullanılacak olan sirkülasyon pompaları, otomatik çalı mayı sa layacak ekipmanlarla donatılır.

10 (8) (De i ik:rg-1/4/ ) Yeni yapılacak binalarda aydınlatma, ısıtma, so utma ve sıhhi sıcak su ihtiyacı için kullanılan enerjilerin ayrı ayrı ölçülmesine imkân sa layacak tasarımlar yapılır ve buna uygun ölçüm ve izleme sistemleri tesis edilir. DOKUZUNCU BÖLÜM Elektrik Tesisatı ve Aydınlatma Sistemleri Elektrik tesisatı ve aydınlatma sistemleri MADDE 21 (1) Binanın toplam enerji tüketimi içerisindeki aydınlatma enerjisi payının hesaplanmasında EN standardında verilen hesap yöntemi kullanılır. (2) Binalarda gün ı ı ından azami derecede faydalanmak ve gereksiz yapay aydınlatmadan kaçınmak için; a) (De i ik:rg-1/4/ ) Eri imi kolay el ile kontrol edilen anahtarlardan, b) Gün ı ı ından faydalanma imkanı olan yerlerde, gün ı ı ı ile ba lantılı foto elektrikli anahtarlar ile telefon, kızıl ötesi, sonik ve ultrasonik kontrollü uzaktan kumandalı anahtarlardan, c) Mahalde kimse olmadı ında mekanın bo oldu unu algılayabilen ve yapay aydınlatmayı kapatan otomatik anahtar ve sistemlerden, ç) Zaman ayarlı anahtarlardan biri veya bir kaçı kullanılır. (3) (De i ik:rg-1/4/ ) Çalı ma saatleri boyunca devamlı aydınlatma gerektiren binalarda zaman ayarlı veya gün ı ı ı ile ba lantılı foto elektrikli anahtarlar kullanılır. (4) (De i ik:rg-1/4/ ) Binalarda kullanılan genel aydınlatma lambalarının özellikleri EK- 2 de verilen tabloya göre olur. (5) (De i ik:rg-1/4/ ) Konut amaçlı kullanılan binalar dı ındaki di er binalarda, içerisinde insan bulundu u zamanlarda dâhi; idari personelin yetkisinde olan her türlü mahallin, aydınlatmanın açılmasına ve kapatılmasına imkân veren bir cihaza sahip olması gerekir. Bu cihaz, söz konusu mekân içerisinde yer almıyor ise, mekândaki aydınlatma durumunun kumanda noktasından görülmesine imkân vermesi gerekir. Sportif amaçlı ve çok amaçlı salonlar gibi farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu oldu u, en az iki ve daha çok farklı kullanım mahallerinin bulundu u binalarda, temel aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkân verecek biçimde tedbirler alınır. (6) (De i ik:rg-1/4/ ) Aynı mekân içerisinde, bir pencere bo lu una 5 metreden daha yakın olan yapay aydınlatmalı noktalarının her birindeki toplam kurulu güç 200 W ı a tı ında, bu noktalar di er aydınlatma noktalarından ba ımsız olarak kumanda edilir. (7) (De i ik:rg-1/4/ ) Do al aydınlatma yeterli oldu unda, zaman ayarlı veya insan mevcudiyetini algılayan cihaz ile yapay aydınlatmanın otomatik olarak devreye girmemesi gerekir. (8) (De i ik:rg-1/4/ ) Binalarda elektrik enerjisinin verimli kullanılması amacıyla; a) Özel durumlar olmadıkça akkor flamanlı lambaların kullanılmaması, renk sıcaklı ının önemli olmadı ı durumlarda A ve B sınıfı elektronik balastlı tüp biçimli fluoresan, kompakt tip fluoresan veya sodyum buharlı lambaların tercih edilmesi, b) Enerji tüketimi yüksek olan dekoratif aydınlatma gereçlerinin genel aydınlatma amaçlı kullanılmaması, c) Çalı ma alanlarında yeterli aydınlık seviyesini sa layacak armatür seçiminin ve da ılımının yapılması, ç) Yapılabilirli i uygun olan mekânlarda, hareket, ısı veya ı ık duyarlı ekipmanların kullanılması, özellikle merdiven bo luklarında ve çalı ma ortamlarında bulunan tuvalet, lavabo, koridor gibi mekânlarda sensörlü lambaların kullanılması ve gereksiz kullanımların önüne geçilmesi, d) Daha az sayıda armatür ve dolayısıyla daha az elektrik tüketimiyle istenen aydınlık seviyelerine ula mayı sa layaca ı için, açık renk mobilya ve duvar renkleri tercih edilmesi, e) Armatürlerin verimlerini ve odalardaki aydınlık seviyesini artırmak için aydınlatma gereçlerinin periyodik olarak temizlenmesi gerekir. (9) (De i ik:rg-1/4/ ) Konut harici binaların aydınlatma enerjisi ihtiyacı belirlenirken binanın iç aydınlatma yüküne ilaveten, güvenlik aydınlatması hariç olmak üzere, binanın dı aydınlatma yükü de dikkate alınır. (10) (Ek:RG-1/4/ ) Farklı aydınlatma seviyelerinin söz konusu oldu u mahallerin bulundu u konut amaçlı kullanılan binalar dı ındaki binalarda, asgari aydınlatma seviyesini yalnızca yetkili personelin artırmasına imkân verecek sistemler tesis edilir. (11) (Ek:RG-1/4/ ) Binaların elektrik tesisatı, 4/11/1984 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Elektrik ç Tesisleri Yönetmeli ine ve ilgili mevzuat hükümlerine göre projelendirilir ve uygulanır. (12) (Ek:RG-1/4/ ) Konut harici binaların elektrik sistemlerinde; konu ile ilgili yönetmeliklere uygun olarak merkezi ve/veya lokal düzeyde güç kompanzasyonu yapılır.

11 ONUNCU BÖLÜM (De i ik bölüm ba lı ı:rg-1/4/ ) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Isı Pompası ve Kojenerasyon Sistemleri Yenilenebilir enerji kaynaklarının, ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemlerinin kullanımı (De i ik ba lık:rg-1/4/ ) MADDE 22 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Yeni yapılacak olan ve yapı ruhsatına esas kullanım alanı yirmibin metrekarenin üzerinde olan binalarda ısıtma, so utma, havalandırma, sıhhi sıcak su, elektrik ve aydınlatma enerjisi ihtiyaçlarının tamamen veya kısmen kar ılanması amacıyla, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, hava, toprak veya su kaynaklı ısı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon gibi sistem çözümleri tasarımcılar tarafından projelendirme a amasında analiz edilir. Bu uygulamalardan biri veya birkaçı, Bakanlık tarafından yayımlanan birim fiyatlar esas alınmak suretiyle hesaplanan, binanın toplam maliyetinin en az yüzde onuna kar ılık gelecek ekilde yapılır. (2) (Mülga:RG-1/4/ ) (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) (Mülga:RG-1/4/ ) (5) Güne enerjisi toplayıcıları kullanımında TS EN ve TS 3817 e uyulur. (6) (Mülga:RG-1/4/ ) (7) (Mülga:RG-1/4/ ) Kojenerasyon sistemleri MADDE 23 (Mülga:RG-1/4/ ) ONB R NC BÖLÜM (De i ik bölüm ba lı ı:rg-1/4/ ) letme, Periyodik Bakım ve Denetim letme ve periyodik bakım (De i ik ba lık:rg-1/4/ ) MADDE 24 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Binanın enerji kullanan sistemlerinin i letmecisi, Bakanlık tarafından belirlenecek usûl ve esaslara göre ilgili meslek odaları tarafından düzenlenecek olan e itimlere katılarak belge alır. (2) (De i ik:rg-1/4/ ) Bu Yönetmelik kapsamında binanın enerji performansını etkileyen mimari, mekanik, elektrik ve aydınlatma gibi sistemlerin verimlilikleri ile ilgili konularda yapılması gerekli bakımlar, testler ve bunların peryotları, ilgili idare tarafından onaylanmak üzere tasarım a amasında hazırlanan raporda tanımlanır. Bu testlerin zamanında ve uygun ekilde yapılmasından ve binanın tasarım a amasındaki enerji performansının altına inmeyecek ekilde i letilmesi için gerekli bakım ve onarım ve tadilatların yapılmasından bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisi sorumludur. (3) (De i ik:rg-1/4/ ) Periyodik bakımlar kapsamında gerekli tedbirlerin alınmasıyla sistem veya ekipman verimlerinin tasarım de erinden daha dü ük bir de erde olmaması sa lanır. (4) (Ek:RG-1/4/ ) Peryodik bakım ve testlere ili kin di er usûl ve esaslar Bakanlık tarafından yürürlü e konulacak tebli ile belirlenir. Denetim yapacak kurum ve kurulu lar MADDE 24/A ) (Ek:RG-1/4/ ) (1) Bu Yönetmelik kapsamında, binanın enerji tüketen ekipmanlarının, ilgili raporlarda belirtilen periyodik bakımlarının yapılması ile ilgili denetimler Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendirilmi kurum ve kurulu lar tarafından yapılır. (2) Denetim yapacak kurum ve kurulu lara bu Yönetmeli in uygulaması ile ilgili olarak Bakanlıkça tebli le belirlenen e itim kriterlerine göre e itim verilir. (3) Denetim yapacak kurum ve kurulu lar, bu Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri bakımından Bakanlı a kar ı sorumludur. Bakanlık, bu kurulu ların Yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerini izler ve gerekti inde denetler. (4) Bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden sonra yapı ruhsatı alınan binalara yönelik olarak, yapı kullanma izin belgesi verilmesinden sonra Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılan denetimlerde enerji kimlik belgesinin gerçe e aykırı düzenlendi inin veya binanın enerji tüketimi bakımından düzenlenen belgeye uygun olmadı ının tespit edilmesi halinde, bina, en geç bir yıl içinde projesine ve yapı kullanma izin belgesi verilmesine esas olan enerji kimlik belgesindeki özellikleri sa layacak hale getirilir. Bu konuda, binayı in aa eden veya ettiren gerçek veya tüzel ki i sorumludur. ON K NC BÖLÜM (De i ik bölüm ba lı ı:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesinde Bulunması Gereken Bilgiler ve Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulu lar Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi (De i ik ba lık:rg-1/4/ )

12 MADDE 25 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken Bakanlık tarafından tebli ile yayımlanan hesaplama yöntemi kullanılır. (2) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir. (3) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji kimlik belgesi, Ek-3 deki formatta ve muhtevatta düzenlenir. (4) Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir parçasıdır. (5) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesi, yeni ve mevcut binalar için 26 ncı maddede belirtilen bilgileri ihtiva edecek ekilde düzenlenir. (6) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesinin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim kurulu ve/veya enerji yöneticisince muhafaza edilir, bir nüshası da bina giri inde rahatlıkla görülebilecek bir yerde asılı bulundurulur. (7) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık birincil enerji ihtiyacının de i mesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması halinde, bu Yönetmeli e uygun olacak ekilde bir yıl içinde yenilenir. (8) (De i ik:rg-1/4/ ) Enerji Kimlik Belgesinin, binanın tamamı için hazırlanması arttır. Ayrıca, iste e ba lı olarak, kat mülkiyetini haiz her bir ba ımsız bölüm veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı düzenlenebilir. (9) Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlı ı ve ba lı kurulu ları, Milli stihbarat Te kilatı Müste arlı ı binaları ile mücavir alan dı ında kalan ve toplam in aat alanı m2 den az olan binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu de ildir. (10) (Mülga:RG-1/4/ ) (11) (Mülga:RG-1/4/ ) (12) (Mülga:RG-1/4/ ) (13) (Ek:RG-1/4/ ) Enerji kimlik belgesi BEP-TR kullanılmak suretiyle düzenlenir. BEP- TR ye eri im yetkisi, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu lara verilir. Ancak, bu yetki, enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu adına, düzenlenen e itimlere katılmak suretiyle enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere Bakanlık tarafından sertifikalandırılan gerçek ki iler tarafından kullanır. Bu ki ilerin çalı makta oldu u kurulu lardan ayrılmaları ve enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili bir ba ka kurulu ta çalı maları halinde, ayrıca e itim ve sertifikalandırma programına katılmalarına gerek olmaksızın, çalı makta oldu u kurulu un yazılı iste i üzerine BEP-TR ye eri im hakkı tanınır. (14) (Ek:RG-1/4/ ) Enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesinden, yetkili kurulu un ilgili personeli ve yetkili kurulu adına kurulu un sahibi veya yöneticisi müteselsilen sorumludur. (15) (Ek:RG-1/4/ ) Binalar veya ba ımsız bölümlere ili kin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili i ve i lemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmi olması artı aranır. Binanın veya ba ımsız bölümün satılması veya kiraya verilmesi safhasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin bir suretini alıcıya veya kiracıya verir. Enerji kimlik belgesinde bulunması gereken bilgiler MADDE 26 (1) Enerji Kimlik Belgesinde, binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma ve/veya so utma sistemlerinin verimi/etkenli i ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte; a) Bina ile ilgili genel bilgiler, b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri, c) Binanın kullanım alanı (m2), ç) Binanın kullanım amacı, d) Binanın ısıtılması, so utulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kwh/yıl), e) Tüketilen her bir enerji türüne göre yıllık birincil enerji miktarı (kwh/yıl), f) Binaların kullanım alanı ba ına dü en yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G arasında de i en bir referans ölçe ine göre sınıflandırılması, g) Nihai enerji tüketiminin olu turdu u sera gazlarının kullanım alanı ba ına yıllık miktarı (kg CO 2 /m2- yıl), ) Binaların kullanım alanı ba ına dü en yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında de i en bir referans ölçe ine göre sınıflandırılması (kg CO 2 /m2-yıl), h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim de eri, ı) (De i ik:rg-1/4/ ) Birincil enerji tüketimine göre, enerji sınıfı, i) (De i ik:rg-1/4/ ) Nihai enerji tüketimine göre, CO 2 salımı sınıfı j) (Ek:RG-1/4/ ) Binanın yenilenebilir enerji kullanım oranı gösterilir.

13 Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu lar MADDE 26/A (Ek:RG-1/4/ ) (1) Bakanlık, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kurulu larda görevli olan mühendis ve mimarların bu Yönetmeli in uygulaması ile ilgili e itim ve e itim sonunda yapılacak sınav kriterlerini tebli ile yayımlar. E itimler, Bakanlık ile Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü ünün yetkilendirdi i üniversite, meslek odaları ve ilgili kurum ve kurulu larla yapılacak protokole göre bu kurulu larca yapılır. Yapılan e itimler sonunda Bakanlık tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavda yüz üzerinden en az yetmi puan alanlara enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi verilir. (2) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu ların, enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetkilendirilmi personele sahip olması arttır. (3) Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almı olan ve meslek odalarından alınmı Serbest Mü avir Mühendis belgesine sahip olan mühendis veya mimar bulunduran tüzel ki iler, yeni yapılacak olan binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulu sayılır. (4) Bünyesinde enerji kimlik belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almı mühendis veya mimar bulunduran Enerji Verimlilik Danı manlık irketleri, mevcut binalara Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulu sayılır. (5) Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kurulu lar, meslekî sorumluluk sigortası yaptırır. (6) Enerji Kimlik Belgesi Vermeye Yetkili Kurulu lar dı ındaki di er kurum ve kurulu larca verilecek olan Enerji Kimlik Belgesi ve ilgili raporlar geçersiz sayılır. Bu belge ve raporlar ilgili idarelerce onaylanmaz. (7) Enerji kimlik belgesi düzenlemeye yetkili kurulu ların bu belgelerin düzenlenmesi ile ilgili faaliyetlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır veya yaptırılır. Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili olanların yetkilerini kötüye kullandıklarının veya gerçe e aykırı belge düzenlediklerinin tespit edilmesi halinde, durum, Bakanlık tarafından Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlü üne ve ilgili meslek odasına bildirilir ve haklarında yapılacak inceleme ve soru turma sonuçlanana kadar bunların enerji kimlik belgesi düzenleme yetkileri askıya alınır. Bakanlık tarafından yapılan bildirimler neticesinde, Serbest Mü avir ve Mühendis belgesi veya Enerji Verimlili i Kanunu kapsamında yetki belgeleri iptal edilenlerin veya belgeleri bir yıl içinde üç defa askıya alınanların enerji kimlik belgesi düzenleme yetkileri, bir daha verilmemek üzere Bakanlık tarafından iptal edilir. ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yıllık Enerji htiyacı Yıllık enerji ihtiyacı MADDE 27 (1) (De i ik:rg-1/4/ ) Binanın ısıtma, so utma, aydınlatma ve sıhhi sıcak su konularındaki enerji ihtiyaçları öncelikli olmak üzere, yıllık enerji ihtiyacının hesaplanması ile ilgili usûl ve esaslar Bakanlık tarafından Resmî Gazete de yayımlanan tebli ile belirlenir. (2) (Mülga:RG-1/4/ ) (3) (Mülga:RG-1/4/ ) (4) (Mülga:RG-1/4/ ) (5) (Ek:RG-1/4/ ) BEP-TR yöntemine göre enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D sınıfı ve daha fazla enerji tüketimine ve CO 2 salımına sahip olamaz. ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM Geçici ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 28 (1) 9/10/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeli i yürürlükten kaldırılmı tır. EK MADDE 1 (Ek:RG-1/4/ ) (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan binanın so utma enerjisi ve aydınlatma enerjisi ihtiyacı hesabı ile ilgili standartlar, TSE tarafından çıkarılır Standardların belirlenmesi GEÇ C MADDE 1 (Mülga:RG-1/4/ ) Tebli lerin çıkarılması GEÇ C MADDE 2 (De i ik:rg-1/4/ ) (1) Bu Yönetmelik kapsamında ihtiyaç duyulan enerji performansı hesaplama yöntemleri ile ilgili konulardaki tebli ler, Bakanlık tarafından, 1/7/2010 tarihine kadar çıkartılır. Mevcut binalara enerji kimlik belgesi verilmesi (De i ik ba lık:rg-1/4/ ) GEÇ C MADDE 3 (1) Mevcut binalar ve in aatı devam edip henüz yapı kullanım izni almamı binalar için Enerji Verimlili i Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji Kimlik Belgesi düzenlenir.

14 Enerji Kimlik Belgesi Verilmesi GEÇ C MADDE 4 (Ek:RG-1/4/ ) (1) Bu Yönetmeli in 25 inci maddesi 1/7/2010 tarihine kadar uygulanmaz. Yürürlük MADDE 29 (1) Bu Yönetmelik yayımlandı ı tarihten bir yıl sonra yürürlü e girer. Yürütme MADDE 30 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve skan Bakanı yürütür. EKLER: EK-1 (Mülga: RG-1/4/ ) EK-2 Yüksek Basınçlı Sodyum Metal Halojenur Endiksiyon Aydınlatmalı Boru eklinde Fleurosan Kompakt Fleurosan Bütün çe itleri ve sınıfları. Bütün çe itleri ve sınıfları. Bütün çe itleri ve sınıfları. 26 mm çapında (T8) lambalar, 16 mm çapında (T5) ve 11 W üzerinde sınıflandırılmı yüksek verimli kumanda di lisine sahip lambalar ve (T12) lineer 2400 mm uzunlu unda fleurosan lambalar. 11W üzerindeki bütün sınıfları ve enerji verimlili i 50 lümen/devrewatt tan büyük olan bütün çe it ve sınıfları. Di er Lambanın enerji verimlili i 50 lümen/devrewatt tan büyük olan bütün çe it ve sınıfları. Genel Aydınlatma çin Uygun Aydınlatma Kaynakları EK-3 (De i ik:rg-1/4/ )

15 EK- 3 Binalar çin Düzenlenecek Olan Enerji Kimlik Belgesi

16 EK-4a (Mülga: RG-1/4/ ) EK-4b (Mülga: RG-1/4/ ) EK-5a (Mülga: RG-1/4/ ) EK-5b (Mülga: RG-1/4/ ) EK-6 (Mülga: RG-1/4/ ) EK-7 (Mülga: RG-1/4/ ) EK- 8a BEP ile ilgili Türk Standardları Listesi TS 825 Binalarda Isı Yalıtım 2008 TS EN ISO TS EN ISO TS EN ISO Bina n aatlarında Isıl Köprüler - Isı Akı ları ve Yüzey Sıcaklıkları - Bölüm 1: Genel 2000 Hesaplama Metotları Bina Yapımında Isıl Köprüler- Isı Akı larının ve Yüzey Sıcaklıklarının Hesaplanması- Bölüm 2: Do rusal Isıl Köprüler Bina n aatı-isıl Köprüler-Lineer Isıl Geçirgenlik-Basitle tirilmi Metot ve Hatasız 2000 De erler TS EN ISO 6946 Yapı bile enleri ve yapı elemanları - Isıl direnç ve ısıl geçirgenlik hesaplama metodu TS EN Pencereler ve kapılar - Hava geçirgenli i - Sınıflandırma TS EN Binaların Isıl Performansı- Binaların Hava Geçirgenli inin Tayini- Fan Basıncı Altında Tutma Deneyi TS 2164 Kalorifer Tesisatı Projelendirme Kuralları 1983 TS EN TS EN Bacalar Isı ve akı kan dinami i hesaplama metotları Bölüm 1: Tek ısıtma tertibatına 2006 ba lı bacalar Bacalar Isı ve akı kan dinami i hesaplama metotları Bölüm 2: Birden çok ısıtma 2006 tertibatına ba lı bacalar TS 2192 Kalorifer Tesisatı Yerle tirme Kuralları 1976 TS EN TS EN TS EN TS EN So utma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - Bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri So utma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları- Bölüm 2: Tasarım, yapım, deney, i aretleme ve dokümantasyon So utma Sistemleri ve Isı Pompaları - Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 3: Tesis 2002 Yeri ve Personel Koruma So utma Sistemleri ve Isı Pompaları- Güvenlik ve Çevre Kuralları- Bölüm 4: letme, Bakım, Onarım ve Geri Kazanım TS 3419 Havalandırma Ve klimlendirme Tesisleri - Projelendirme Kuralları 2002 TS 5895 Merkezi Klima ( klimlendirme) ve Havalandırma Tesislerinin letme ve Bakım 1998 Kuralları

17 TS 3420 Havalandırma ve klimlendirme Tesislerini Yerle tirme Kuralları 1979 TS EN 1507 Havalandırma-Binalarda-Kanal ebekesi-dikdörtgen Enkesitli Sac Metal Hava 2006 Kanalları-Dayanım ve Sızdırmazlık-Özellik ve Deneyler TS EN TS EN Binalarda havalandırma Kanal ebekesi Dairesel sac metal kanallar Dayanım ve 2006 sızdırmazlık Isıtma sistemleri - Binalar için - Su esaslı ısıtma sistemlerinin tesisi ve i letmeye alınması TS EN 26 Ani Su Isıtıcılar ( ofbenler)-gaz Yakan, Atmosferik Brülörlü 2006 TS EN 89 Isıtıcılar Gaz yakan Ev tipi Sıcak su üretimi için depolu su ısıtıcılar 2008 TS EN Isıl güne enerji sistemleri ve bile enleri-güne enerjisi kolektörleri-bölüm 1:Genel 2008 Kurallar TS 3817 Güne Enerjisi - Su Isıtma Sistemlerinin Yapım Tesis ve letme Kuralları 1994 TS EN 215 TS EN 832 Radyatör vanaları termostatik Özellikler ve deney metotları Binaların Isıl Performansı Meskenlerde Isıtma Amacıyla Kullanılan Enerjinin Hesaplanması TS EN 834 Isı Maliyet Bölü türücüleri - Radyatör Isı Tüketiminin Belirlenmesinde Kullanılan - Elektrik Enerjisi le Çalı an TS 4041 Kazanlar- Anma Isı Gücü Ve Verim Deneyleri Esasları 1983 TS ISO TS ISO TS ISO Güne Enerjisiyle Isıtma-Konut Su Isıtma Sistemleri-Bölüm 1: ç Ortam Deney 1999 Metotları Kullanılarak Performans De erlendirme lemi Güne Enerjisi Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 2: Sadece Güne Enerjili Sistemlerin Yıllık Performans Tahmini Ve Sistem Performans Karekteristikleri çin Dı Ortam 2000 Deney Metodu Güne Enerjisiyle Isıtma Konut Su Isıtma Sistemleri Bölüm 3 : Güne Ve lâve Isıtıcılı 1999 Sistemlerin Performans Deneyi (De i ik:rg-1/4/ ) EK- 8b BEP ile ilgili Avrupa Standardları Listesi EN EN Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems requiring a trained operator Heating systems in buildings - Procedure for the preparation of documents for operation, maintenance and use - Heating systems not requiring a trained operator EN Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems 2003 EN Heating systems in buildings - Method for calculation of the design heat load 2003 EN EN Heating Systems in buildings - Installation and commissioning of the water based heating systems Ventilation for Buildings - Energy performance of buildings : Guidelines for the inspection of air-conditioning systems. EN Ventilation for Buildings - Calculation of room temperatures and of load and energy for

18 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN buildings with room conditioning systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 1: General Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies : Part 2.1: Space heating emission systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 2-3: Space heating distribution systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3: Domestic hot water systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-3: Domestic hot water systems, generation Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-3: Heat generation systems, thermal solar systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-4: Heat generation systems, building-integrated cogeneration systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-5: Space heating generation systems, the performance and quality of district heating and large volume systems Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-6: Heat generation systems, photovoltaic systems EN Design of embedded water based surface heating and cooling systems EN Energy performance of buildings: Inspection of boilers and heating systems EN Energy performance of buildings - Methods of expressing energy performance and for energy certification of buildings EN Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places 2002 EN Light and lighting - Lighting of work places - Part 2: outdoor work places EN Light and lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements 2002 EN Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1 : Measurement and file format EN /AC:2005 EN EN /AC: Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires - Part 1 : Measurement and file format Light and lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and lumlinaires - Part 2 : Presentation of data for indoor and outdoor work places Light and Lighting - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires- Part 2 : Presentation of data for indor and outdoor work places EN Energy performance of buildings - Energy requirements for lighting EN Ventilation for buildings - Ductwork - Requirements for ductwork components to facilitate maintenance of ductwork systems 2006 EN Ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions of circular flanges for general ventilation

19 EN Ventilation for buildings - Ductwork hangers and supports - Requirements for strength 2002 EN Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metal ducts 2003 EN EN EN EN Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for mixed flow application Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing and rating for displacement flow applications Ventilation for buildings - Air terminal units - Aerodynamic testing and rating of constant and variable rate terminal units Ventilation for buildings - Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems 2000 EN Ventilation for buildings. Symbols, terminology and graphical symbols 2003 EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subjected to simulated rain Ventilation for buildings - Air handling units - Ratings and performance for units, components and sections Ventilation for buildings - Performance testing of components/ products for residential ventilation - Part 1. Externally and internally mounted air transfer devices Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 2. Exhaust and supply air terminal devices Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 3. Range hoods for residential use Ventilation for buildings Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 4. Fans used in residential ventilation systems Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 5. Cowls and roof outlet terminal devices Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 6. Exhaust ventilation system packages used in a single dwelling Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 7: Performance testing of a mechanical supply and exhaust ventilation units (including heat recovery) for mechanical ventilation systems intended for single family dwellings Ventilation for buildings - Performance testing of components/products for residential ventilation - Part 8: Performance testing of un-ducted mechanical supply and exhaust ventilation units for mechanical ventilation systems Ventilation for buildings Components / products for residential ventilation Required and optional performances characteristics ventilation for buildings - Ductwork - Dimensions and mechanical requirements for flexible ducts. Ventilation for buildings - Terminals - Performance testing of louvres subject to simulated sand Ventilation for buildings - Instrumentation requirements for air velocity measurements in ventilated spaces Ventilation for buildings - Terminals - Floor mounted air terminal devices - Tests for structural classification EN Ventilation for buildings. Non metallic ducts. Ductwork made from insulation ductboards 2003

20 EN EN EN Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in dwellings Thermal performance of buildings - Determination of air permeability of buildings - Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified) Ventilation for buildings - Performance testing and installation checks of residential ventilation systems EN Ventilation for buildings - Ductwork - Measurement of ductwork surface area EN Ventilation for buildings - Chilled ceilings - Testing and rating EN Ventilation for buildings - Air terminal devices - Method for airflow measurement by calibrated sensors in or close to ATD/Plenum boxes 2006 EN Ventilation for buildings - Chilled beams - Testing and rating of passive chilled beams 2005 EN 1505 Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fiffings with rectangular cross section - Dimensions 1997 EN 1506 EN 1507 EN EN Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts and fittings with circular cross-section - Dimensions Ventilation for buildings - Sheet metal air ducts with rectangular section - Requirements for strength and leakage Ventilation for buildings - Energy performance of buildings - Guidelines for inspection of ventilation systems Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates in buildings including infiltration EN Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, lighting and acoustics EN 1751 Ventilation for buildings - Air terminal devices - Aerodynamic testing of dampers and valves 1998 EN 1886 Ventilation for buildings - Air handling units - Mechanical performance 1998 EN Measurement of liquid flow in closed conduits - Weighing method EN 779 EN ISO EN EN EN ISO EN ISO Particulate air filters for general ventilation - Determination of the filtration performance Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full - Part 1: General principles and requirements Energy performance of buildings - Impact of Building Automation, Controls and Building Management Thermal performance of buildings - Sensible room cooling load calculation - General criteria and validation procedures Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room in summer without mechanical cooling - Simplified methods 1. Yönetmeli in Yayımlandı ı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 5/12/ Yönetmelikte De i iklik Yapan Mevzuatın Yayımlandı ı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1/4/

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme

Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Binalarda Enerji Verimliliği Konusundaki Yönetmelikler (BEP) ve BEP Yönetmeliği Kapsamında Yetkilendirme ve Denetleme Samet YILANCI Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcısı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Sayın İlgili; Ülkemizde 2009 yılı Aralık ayında yürürlüğe girmiş olan binalarda enerji performansı yönetmeliği çok geniş kapsamlı bir mevzuattır. Çatı izolasyonundan, cam çerçeve tipine; duvar inşasından,

Detaylı

B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı. Uygur KINAY. Mak.Müh. uygurkinay@gmail.com

B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı. Uygur KINAY. Mak.Müh. uygurkinay@gmail.com Uygur KINAY Mak.Müh. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı uygurkinay@gmail.com Energy Energy enerjinin toplum için geçiş anahtarı Tamam abı atıyım heme Sıvı Petrol Biokütle

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI TARAFINDAN YAYINLANAN YÖNETMELİKLER Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. Daire Başkanı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Tarihi Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Sayısı 05/12/2008 27075 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 20/04/2011 27911 19/02/2011 27851 30/06/2010 27627 01/04/2010 27539

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ

BİNALARDA ENERJİ. HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI HAZIRLAYAN: IĞDIR İL BAYINDIRLIK ve İSKAN MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ (05 Aralık 2008) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:05.12.2008-27075 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 05/12/2008 27075 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 20/04/2011 27911 19/02/2011 27851 30/06/2010 27627 01/04/2010 27539

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27075

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan.

Zuhurat Baba Mahallesi Yüce Tarla Caddesi No : 4 Bakırköy / İSTANBUL Tel: 0212 4662289 Fax: 0212 4662281 www.jeriyan.com info@jeriyan. Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG 1/4/2010 27539)

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANS YÖNETMELİĞİ VE ENERJİ ETKİN BİNA TASARIM PRENSİPLERİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bakanlığımızca hazırlanan Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği ile binaların

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 28 Nisan 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 30051 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 5/12/2008 tarihli ve

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Tarih/Sayısı: 05.12.2008/27075 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç Madde 1 - (Değişik

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27075 BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (DeğiĢik:RG-1/4/2010-27539)

Detaylı

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere,

b) Enerji kimlik belgesi düzenlenmesi, bina kontrolleri ve denetim faaliyetleri için yetkilendirmelere, BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: Resmi Gazete Sayısı: 27075 Resmi Gazete Tarihi: 05/12/2008 BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR?

BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir.

İlgili idareler, sorumluluğun takip, tespit ve gereğinin yerine getirilmesi hususunda görevli ve yetkilidir. BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)NEDİR? 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

MERKEZİ ISITMADA ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 1

MERKEZİ ISITMADA ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 1 MERKEZİ ISITMADA ISI PAYLAŞIM SİSTEMLERİ 1 Giriş Aytekin ÇAKIR ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No: 5627 Kabul Tarihi:18.04.2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun no : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Amaç MADDE

Detaylı

GÜRKAN DURGUN MAKİNA MÜHENDİSİ

GÜRKAN DURGUN MAKİNA MÜHENDİSİ GÜRKAN DURGUN MAKİNA MÜHENDİSİ 1 02 Mayıs 2007 Enerji Verimliliği Yasası TBMM 08 Ekim 2007 Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uyg. Esas. Dair Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hakkında Yönetmelik 14 Nisan 2008

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075 BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075 BİRİNCİ BÖLÜM BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi:05.12.2008 Resmi Gazete Sayısı:27075 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ NOT: aaaaaaa yönetmelik maddesinin önceki halini aaaaaaa yönetmelik maddesinin revizyon edilmiş halini aaaaaaa yürürlükten kaldırılan kısımları aaaaaaaa yeni eklenenleri ifade etmektedir. BİNALARDA ENERJİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını,

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü YÖNETMELİK 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi. www.onurenerji.com.tr

Binalarda Enerji Kimlik Belgesi. www.onurenerji.com.tr Binalarda Enerji Kimlik Belgesi www.onurenerji.com.tr Onur Enerji 3/19/2012 1. Enerji Kimlik Belgesi Nedir? Enerji Kimlik Belgesi, binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri

Detaylı

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETME LİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Am

PROFESYONEL APARTMAN & SİTE YÖNETİMİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETME LİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Am BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETME LİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Am Kısaltmalar aç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı dış iklim şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları

Detaylı

MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB

MLİLİĞİİĞİ Bina Enerji Kimlik Belgesi- EKB Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği nin yürürlüğe girmesi ile yeni ve mevcut binalar için Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi zorunlu hale geldi. Yeni binalar için uygulama 1 Ocak 2011 de başladı.

Detaylı

YÖNETMELİK BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

Yusuf YILDIZ. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüğ

Yusuf YILDIZ. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüğ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüğ Niçin İhtiyaç Duyuldu Avrupa Parlementosu ve Konseyi 2002/91/EC Sayılı Direktifi: Binalarda Enerji Performansı

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFOMANSI YÖNETMELİĞİ. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Komisyonu Başkanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFOMANSI YÖNETMELİĞİ. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Komisyonu Başkanlığı BİNALARDA ENERJİ PERFOMANSI YÖNETMELİĞİ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Komisyonu Başkanlığı AB 2002/91/EC Konsey Direktifi Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği 05.12.2008 5627 Sayılı Enerji

Detaylı

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORM ANSI YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORM ANSI YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 08 2012 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORM ANSI YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı

Detaylı

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2008 CUMA 1 Nisan 2010 Resmî Gazete Sayı : 27075-27539 Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM

BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM 5 Aralık 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27075 Bayındırlık ve Đskan Bakanlığından: BĐNALARDA ENERJĐ PERFORMANSI YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi hususunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan OLUŞUM PROJE, yeni ve mevcut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi hususunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan OLUŞUM PROJE, yeni ve mevcut Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmesi hususunda yetkilendirilmiş bir kuruluş olan OLUŞUM PROJE, yeni ve mevcut binalarınız için hızlı, güvenilir ve en uygun fiyatlarla

Detaylı

KONGRESİ Nisan 2009 KOCAELİ MMO MERKEZİ ISITMA VE. Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü

KONGRESİ Nisan 2009 KOCAELİ MMO MERKEZİ ISITMA VE. Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü II.ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 09-10 Nisan 2009 KOCAELİ MMO MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERS STEMLERİNDE ISI GİDERG PAYLAŞTIRILMASI Yusuf YILDIZ B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yusufyldz56@mynet.com

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME EKB- ENERJİ KİMLİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU HAKKINDA BİLGİLENDİRME Enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi ve çevrenin korunması

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ ANTALYA 23-25 NİSAN 2012

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ ANTALYA 23-25 NİSAN 2012 BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ ANTALYA 23-25 NİSAN 2012 RESMİ GAZETE: 05.12.2008/27075 01.04.2010/27539 30.06.2010/27627 19.02.2011/27851 20.04.2011/27911 1 ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENERJİ

Detaylı

Serhat Serkan serkan@izocam.com.tr HOŞGELDİNİZ

Serhat Serkan serkan@izocam.com.tr HOŞGELDİNİZ Serhat Serkan serkan@izocam.com.tr HOŞGELDİNİZ Bina kabuğu nedir? ISI KAYIPLARI ISI KAYIPLARI ISI KÖPRÜLERİ IR - I000 0100.005 12.7 C 12 11 10 9 7.7 8 KL ASIK ISITMA LI BINA ISI KAYIPLARI ISI KÖPRÜLERİ

Detaylı

ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi

ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ. 15.03.2014 / Cumartesi ISI GİDERLERİNİN PAYLAŞIM SİSTEMİ 15.03.2014 / Cumartesi YAYINLANMA TARİHİ KANUN/ YÖNETMELİK 2 MAYIS 2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU 14 NİSAN 2008 MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISIN MA

Detaylı

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015)

KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDLERİ YAPILMASI EKB ÇIKARTILMASI (OCAK 2015) Bülent ÇARŞIBAŞI Elektrik Mühendisi-Öğretim Görevlisi Ege Üniversitesi Müh.Fak. ve Ekonomi Üniv. SETAŞ Enerji EEEP Yöneticisi-Enerji

Detaylı

TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği

TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam ve

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN

TEBLİĞ. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN 18 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29123 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: TEBLİĞ KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA

Detaylı

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir.

En Ucuz Enerji, Tasarruf Edilen Ve Verimli Kullanılan Enerjidir. 2011 Dünya alarm veriyor Fosil kaynaklarının tükenmesi, alternatif kaynakların henüz ekonomik olmaması nedeniyle, kullanılan enerjinin tamamının faydaya dönüştürülmesi ile daha temiz çevre sağlanabilecektir.

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: YÖNETMELİK BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, ısı ve elektrik ve/veya mekanik

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 -

Isı Yalıtımı ve Binalarda Enerji Kimlik Belgesi - Bims, Pomza, Bimsblok ve Türevleri Salı, 01 Mayıs 2012 07:44 - ISI YALITIMI ve BİNALARDA ENERJİ KİMLİK BELGESİ Ülkemiz, enerji tüketiminde, birim ürün ve hizmette gelişmiş ülkelere göre (Batı Avrupa ya göre 2 kat, Japonya ya göre 4 kat) fazla enerji tüketmektedir.

Detaylı

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /...

KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: KOJENERASYON VE MİKROKOJENERASYON TESİSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI (SIRA NO: 2014 /... ) Amaç MADDE 1-

Detaylı

AYDINLATMA DA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. ġahin Özgül Elektrik ve Yüksek Elektronik Mühendisi. EMO Ġstanbul ġubesi

AYDINLATMA DA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ. ġahin Özgül Elektrik ve Yüksek Elektronik Mühendisi. EMO Ġstanbul ġubesi AYDINLATMA DA ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ġahin Özgül Elektrik ve Yüksek Elektronik Mühendisi sahin.ozgul@emo.org.tr EMO Ġstanbul ġubesi 28.02.200 Ġstanbul VERĠMLĠLĠĞĠ Aydınlatmada Enerji Verimliği, Kanunda nihai

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI II. Enerji Verimliliği Kongresi - KOCAELİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖ Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh.- Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Komisyonu Üyesi Niçin in İhtiyaç Duyuldu Avrupa

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

BÖLÜM-2 ENERJİ YÖNETİMİ MEVZUATI. Derleyen: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Mart 2016

BÖLÜM-2 ENERJİ YÖNETİMİ MEVZUATI. Derleyen: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Mart 2016 BÖLÜM-2 ENERJİ YÖNETİMİ MEVZUATI Derleyen: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU Mart 2016 1 BÖLÜM-2 ENERJİ YÖNETİMİ MEVZUATI-1* 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Resmi Gazete Tarihi:02.05.2007 Resmi Gazete Sayısı:26510

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ

BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

Detaylı

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YÖNETMELİK. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar YÖNETMELİK Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı dıģ iklim Ģartlarını,

Detaylı

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak

BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: BİNALARDA ISI YALITIMI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, 9 Ekim 2008 tarih ve 27019 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girecektir. BİNALARDA ISI

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

BEP YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORU VE CEVAPLAR

BEP YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORU VE CEVAPLAR BEP YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORU VE CEVAPLAR Madde 13-(3) de bahsedilen toplam kullanım alanının 2.000 m2 den büyük olması ibaresinde geçen toplam kullanım alanı tanımı nedir? Madde 13-(3) de

Detaylı

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh.

Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. Şeniz DEDEAĞAÇ Mak. Müh. ISITMA TEKNİĞİ 1. Tarihsel gelişim 2. Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli koşullar: Isıtılan ortamın sıcaklığı ± 1 C hassasiyetle kararlı

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI KAPSAM TEMİZ ÜRETİM İLE BAĞLANTISI NOTLAR VE AÇIKLAMALAR ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Yürürlük Tarihi:2/5/2007 (Bakanlar Kurulu yürütür) Sorumlu Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç

BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar. Amaç BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı dıģ iklim Ģartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli Ģartları

Detaylı

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

[1] YÖNETMELİK. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ

[1] YÖNETMELİK. Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ 5 Aralık 2008 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27075 Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığından: YÖNETMELİK BĠNALARDA ENERJĠ PERFORMANSI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 08.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24043 BĠNALARDA ISI YALITIM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik,

Detaylı

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLIĞI EKB UZMANLIĞI eğitimi, Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM) nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan aldığı yetki üzerine yürüttüğü bir programdır. 2 Sürekli

Detaylı

Binalarda Enerji Performansı

Binalarda Enerji Performansı Binalarda Enerji Performansı Yönetmelik, Hesaplama Yöntemi, Referans Bina ve Enerji Sınıflandırması, Yazılım, Süreçler Aralık 2009 B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

I S I T M A S T A N D A R T L A R I

I S I T M A S T A N D A R T L A R I I S I T M A S T A N D A R T L A R I TS 2736 16.06.1977 Çıkış Suyu Sıcaklığı 110 C'den Daha Yüksek Kızgın Sulu Isıtma Tesisleri TS 4662 24.12.1985 Gemi Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Tesisat Projeleri

Detaylı

htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız.

htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. www.entesenerji.com htiyaçlarınıza verimli çözümler, mühendislik ve gerekli destegi saglarız. HAKKIMIZDA Entes her türlü yapıya yönelik mekanik tesisat mühendisli i konularında hizmet veren bir ısıtma-so

Detaylı

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk.

a. Dilovası Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü ne; iskana esas SIĞINAK RAPORU düzenlenmesi hk. YAPI KULLANMA İZNİ VERİLMESİ 1. Parsel içerisindeki inşaat işleri tamamlandığında katılımcı firma tarafından YAPI KULLANMA İZNİ başvurusu yapılır. (EK 01 - Firma antetli kağıdına, parsel ile ilgili ada,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh.- Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü. bayram.bay@gmail.

Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh.- Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü. bayram.bay@gmail. Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh.- Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü 5 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, yeni ve

Detaylı

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının

Detaylı