. chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". chröder, P. brams (E -ba kan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Ba kan)"

Transkript

1 (Metin güncelleme Mart 2009). chröder, P. brams (E-bakan), K.-E. ndersson,. rtibani,.r. happle,.. Drake,. Hampel,. eisius,. ubaro,.. hüroff (Bakan) riner inkontinans () erkeklere göre kadnlarda çok daha sktr ve prevalans yala birlikte artmaktadr. Baarl bir tedavi için, standart bir yaklam önerilmektedir. Bu yaklama göre ilk karlamada hastann tbbi öyküsü dikkatlice de- erlendirilir, ardndan fizik muayene ve temel tansal testler yaplr. an belirsizse veya daha fazla inceleme gerekiyorsa hasta bir uzmana sevk edilmelidir. Burada hastaya uygun tansal testler yaplr ve özgün tedavisi endike olduu üzere balatlr. Burada sunulan algoritmalar tandan tedaviye bir yol salar. Kolay bir genel deerlendirme için hastalar alt gruplara ayrlmtr (kadnlar, erkekler, çocuklar, dükün/yal kiiler ve nöroen mesanesi olan hastalar) ve her bir algoritma ayn tarz izlenerek oluturulmutur. nn tetkiki için geçerlilii kantlanm - anketi önerilmektedir. 134

2 Geçerliliği kanıtlanmış ICIQ-SF anketi ICIQ-SF 0 10 ICIQ skoru: Bu soruları yanıtladığınız için çok teşekkür ederiz. 135

3 Farmakoterapi riner inkontinans tedavisi için kullanlan ilaçlar baz hastalarda etkin olabilirler fakat yan etkileri vardr ve sklkla uzun süre kullanlamazlar. Bu nedenle, bunlarn konservatif ve cerrahi tedaviye yardmc olarak düünülmeleri daha doru olur. tedavisinde antimuskariniklerin önemli klinik yarar vardr. Piyasadaki ilaçlarn hangisinin birinci, ikinci veya üçüncü basamak tedavi olarak kullanlmas gerektiine ilikin herhangi bir görü birlii salanamamtr. Optimal tedavi kiiye özel olmaldr ve hastann komorbiditeleri, e zamanl kullanlan ilaçlar ve farkl ilaçlarn farmakoloik profilleri dikkate alnmaldr. n farmakoloik tedavisinde amaç düz ve çizgili üretral kaslarn tonusunu arttrarak üretrann kapanmas üzerindeki etkinin arttrlmasdr. Bu tür bir arta birkaç ilaç katkda bulunabilir fakat düük etkinlikleri ve/veya yan etkileri klinik kullanmlarn snrlamaktadr. ama tipi idrar kaçrmann tedavisinde parasempatomimetik ilaçlar veya -adrenoreseptör antagonistleri ile henüz herhangi bir randomize kontrollü çalma yaplmad için, tama inkontinansnn medikal tedavilerini seçerken yalnzca ampirik temele dayanlabilecei bilinmelidir. ama inkontinansnn herhangi bir medikal tedavisinin etkisi hakknda karar verebilmek için, bu ilacn rezidüel idrar (tama inkontinansnn altta yatan nedeni) azaltc etkisi sonda veya cerrahinin etkisi ile karlatrlmaldr. Bugüne kadar bu tür bir karlatrmann yapld klinik veri mevcut deildir. 136

4 Düük doz (lokal) vainal östroen tedavisi ile ürogenital atrofi semptomlar ve sitoloik deiikliklerinin tersine çevrildiine ilikin iyi kant bulunmasna karn, alt üriner sistem üzerinde dorudan bir etki söz konusu olmadndan progesteronlu veya progesteronsuz östroenlerin üriner inkontinans tedavisinde kullanlabileceine dair güncel bir kant yoktur. Desmopressin tüm çalmalarda iyi tolere edilmitir ve gece iemelerini plaseboya nazaran anlaml derecede iyiletirmi ve kesintisiz uyku saatlerini arttrmtr. Hiponatremi riski, ya, kalp hastal ve 2 saatlik idrar hacminin artmas ile birlikte artmaktadr ve bir meta-analizde %. orannda görüldüü saptanmtr. Erkeklerde balangç deerlendirmesi bir uzmann yönetimine sevk edilmesi gereken komplike inkontinans bulunan hastalarn genel deerlendirme için uygun olanlardan ayrlmas eklinde yaplr. Erkeklerde UI başlangıç tedavisi ile ilgili öneriler ÖD=öneri derecesi; NR=henhangi bir öneri mümkün değil. ÖD 137

5 ÖYKÜ KLİNİK VARSAYILAN TANI UZMANLIK ALANI Sİ nceki tedavinin yetersiz olduu düünülüyorsa uzman balangç tedavisini yeniden uygulayabilir. Erkeklerde cerrahi düzeltme için uygun olan idrar kaçrma etiyoloisine göre sfinkter ile ilikili kaçrma (postoperatifposttravmatik ve konenital), mesane ile ilikili kaçrma ve fistül olarak snflandrlabilir Erkeklerde cerrahi olarak düzeltilebilir UI etiyolojik sınıflandırması Sfinkterle ilişkili Post-operatif 138

6 HIFU = yüksek yoğunluklu odaklı ultrason Erkeklerde Üriner İnkontinansın Uzmanlık Alanında Tedavisi ÖYKÜ/SEMPTOM KLİNİK Prostatetktomi sonrası inkontinans kaçırma a a TANI STRES TİPİ İDRAR KAÇIRMA Sfinkter yetersizliğine bağlı olarak KARIŞIK İDRAR KAÇIRMA SIKIŞMA TİPİ KAÇIRMA aktivitesine bağlı olarak e i Eş zamanlı var olan mesane çıkış obstruksiyonu ile birlikte Eşzamanlı var olan düşük aktiviteli detrusor ile birlikte (işeme sırasında) Alt üriner sistem anomalisi veya patolojisi olursa Y sfinkter Alfa-blokerler, 5ARI Anatomik mesane Antimuskarinikler olursa Aralıklı sonda Antimuskarinikler r Kadnlarda balangç deerlendirmesi, komplike idrar kaçrmas bulunan hastalarn genel deerlendirme için uygun olanlardan ayrlmas ve bir uzmann yönetimine sevk edilmesi eklinde yaplmaldr. 139

7 ÖYKÜ KLİNİK uygunsa VARSAYILAN TANI *yerel ruhsat onayına tabidir UZMANLIK ALANI Sİ Komplike idrar kaçrma tans ile uzman yönetimine sevk edilen kadnlarn altta yatan baka patoloilerin ayrc tans için sitoloi, sistoüretroskopi veya üriner sistem görüntülemesi gibi ek tetkikler gerektirme olasl söz konusudur. Kadınlarda İdrar Kaçırma için Cerrahi Cerrahi işlem ÖD 140

8 Kadınlarda İdrar Kaçırma Uzmanlık Alanı Tedavisi ÖYKÜ/SEMPTOM KLİNİK Fiziksel aktivitede Karışık semptomları Sıkışma/sık kaçırma olan kaçırma idrara çıkma hissi kaçırması e komplike kaçırma TANI K A k rahatsızlık veren semptom tedavi edilmelidir sının iyi olmaması e i Mesane çıkış obstruksiyonu Düşük aktiviteli detrusor Alt üriner sistem anomalisi veya patolojisi a r Aralıklı kateterizasyon Bu hasta grubunda çok sk olduu için tüm dükün/yal erkek veya kadnlarda için aktif olgu bulma ve tarama ilemi yaplmaldr. Hastalarn çou aadaki algoritmada yer alan yaklamlarn kombinasyonu kullanlarak baarl biçimde tedavi edilebilir. Baz hastalarda, örnein ar ve hematürisi bulunanlarda, komplike ko-morbiditesi olanlarda veya ilk tedaviye yant 141

9 vermeyenlerde uzmana sevk gerekli olabilir. zman tedavisi kiiye özel olmaldr ve büyük oranda hastann durumuna ba- mldr. drar kaçrma tedavisinde ya bir kontraendikasyon de- ildir fakat hastalar cerrahiden önce dikkatlice deerlendirilmelidir. Baz hastalarda, bu deerlendirme sonunda olas tek sonuç nn snrlandrlmasdr (örn. alt bezi). öroenik idrar kaçrma tedavisinde temel sorun idrar kontrolü ile birlikte böbrek fonksiyonunun korunmasdr. osyal etki, i göremezlik derecesi ve K (yaam kalitesi) de dikkate alnmaldr. öroloik hastalarda fonksiyonu ayrntl tans için öykü ve klinik muayene yeterli deildir, tan ve prognozun saptanmas için ürodinamik deerlendirme gereklidir. 142

10 Nörojenik İdrar Kaçırma Başlangıç Tedavisi ÖYKÜ LEZYON DÜZEYİ KLİNİK e a a VARSAYILAN TANI n a Başarısızlık Başarısızlık Başarısızlık Daha kişiye özel tedavi için uzmanlık alanı tedavisi tercih edilebilir Balangçtaki ampirik tedavi baarsz olursa, tüm nöroenik idrar kaçrma olgularnda erken uzmanlk tedavisi endikedir. Nörojenik İdrar Kaçırma Uzmanlık Alanı Tedavisi LEZYONUN DÜZEYİ VE YAYGINLIĞI, ÖYKÜ VE KLİNİK UZMANLAŞMIŞ TANI e kaçırma a DSD ile KONZERVATİF e e CERRAHİ i IC = aralıklı sonda n Y Belli olgularda stoma/diversiyon bir seçenek olabilir 143

11 2 konsensuna göre, çocuklarda idrar kaçrma 5 ya ve üzeri çocuklarda uygunsuz zaman ve yerde alt slatma olarak tanmlanmtr. oktürnal enürezis, idrar kaçrmadan ayrt edilmelidir. drar kaçrmada fonksiyonel tan koymadan ve onu tedavi etmeden önce, anatomik üriner sistem anormalliklerinin ayrc tans yaplmaldr. ÖYKÜ/SEMPTOM KLİNİK VARSAYILAN TANI 144

12 Çocuklarda İdrar Kaçırma Uzmanlık Alanı Tedavisi UZMAN ÖYKÜ & FİZİK MUAYENE Üriner sistem anomalisi kuşkusu bulunmayan idrar kaçırma Üriner sistem anomalisi kuşkusu varlığında kaçırma KLİNİK tedavi edilir ve yeniden değerlendirilir yeniden değerlendirilir anormalse i e TANI KAÇIRMA AŞIRI Pelvik kas eğitimi Antimuskarinikler i e Aralıklı kateterizasyon bakınız: çocuklarda 145