İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI"

Transkript

1 İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIĞINDA TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Dr. H. Gül Öngen İnterstisyel akciğer hastalığı (İAH), bilinen ve bilinmeyen birçok etkenin neden olduğu, benzer klinik, radyolojik ve fizyolojik bulgular verdiği ve akciğer parenkiminde benzer yaygın patolojik değişikliklere yol açtığı için aynı başlık altında toplanabilen çok geniş bir hastalık topluluğudur. Tanımda interstisyel sözcüğüne yer verilmesi nedeniyle yalnızca parankim hastalığı olarak algılanması doğru değildir. Çünkü bu hastalık akciğer parankimi kadar hava yollarında, damar duvarında hatta plevra da bazı değişikliklere neden olabilir. İAH lıkları etyolojik nedenlere ve akciğer parankiminde oluşan patolojik değişikliklere göre sınıflandırılırlar (Şekil 1, Tablo 1). Epidemioloji Ülkemizde İAH lığı ve bu grubu oluşturan hastalıkların insidansı ve prevelansı hakkında bilgi yoktur. Hastaların bir kısmının hastaneye başvurmamaları, bir kısmının ise başka tanılarla kayıtlanıp, tedavi edilmeleri ve hastalığın çeşitliliği gibi nedenlerden ötürü batılı ülkelerde dahi gerçek insidası bilinmemektedir. Amerika Birleşik devletlerinde İAH tanısı ile, yılda hastane başvurusu olduğu ve göğüs hastalıkları uzmanlarının gördüğü hastaların % 15 ini bu grupdan hastaların oluşturduğu tahmin edilmektedir (1). New Mexico da yapılmış bir epidemioloji çalışmasına göre prevelansın erkeklerde 81 / , kadınlarda ise 67 / olduğu ve erkeklerde her yıl 32 / yeni hastanın, kadınlarda ise 26 / yeni hastanın eklendiği bildirilmektedir. Bu çalışmaya göre İAH topluluğunu oluşturan hastalıkların prevelans ve insidansı Tablo 2 de gösterilmiştir(2,3). İngiltere de kişiden birinin İAH olduğu ve % 50 si idyopatik pulmoner fibrozis (İPF) olmak üzere her yıl kişinin bu hastalık nedeniyle öldüğü sanılmaktadır(4,5). Çocuklarda oldukça enderdir. Hastalığın insidansı yaş ile orantılı olarak artar. 75 yaş civarında insidans de 160 a yükselir. Patogenez İnterstisyel akciğer hastalığında patolojik değişiklik genel anlamıyla distal akciğer parankiminde oluşur. Bu nedenle bu bölgenin iyi tanımlanması gerekir. Akciğerin iki interstisyel bağ dokusu kompartmanı vardır: parankimal interstisyum ( alveol duvarı ya da alveol septumu) ve gevşek bağ dokusu (peribronkovasküler doku, interlobuler septalar ve viseral plevra). Parenkimal intersitisyum alveol epitel hücresi ve endotel hücresi ve bunların ortak olarak oturdukları bazal membrandan ve bunların arasında kalan bağ dokusundan oluşur. İnterstisyumda, kollajen, elastin, retikülin gibi bağ dokusu elemanları ve ekstraselüler matriks vardır. Glikozaminoglikan matriks, proteoglikan, glikoprotein gibi polisakkarid moleküllerinden oluşan bir karışımı ve fibronektin, laminin gibi nonkollajenöz proteinleri içerir. Bağ dokusu aralığında, mast hücresi, fibroblast, miyelofibroblast, makrofaj ve plazma hücrelerinden oluşan az sayıda interstisyel hücre de bulunur(6). İdiyopatik olanlar başta olmak üzere bu hastalığın patogenezi tam olarak bilinmemektedir. Bugünkü bilgilerin ışığında yukarıda sözü edilen anatomik alanda başlayan bir hasar ve bu 162

2 hasara karşı akciğerin kendini onarma etkinliği sonucu oluştuğuna inanılmaktadır. Patolojik olaylar zincirini, alveol epitel hücrelerinde başlayan hasar tetikler. Bu hasarı başlattığı bilinen çok sayıda etkenin yanı sıra - mineraller, organik ve inorganik tozlar, bazı ilaçlar...-, henüz bilinmeyen birçok etkenin de var olduğu düşünülmektedir. İntersitsyel akciğer hastalığına yol açtığı bilinen nedenler Tablo 1 de gösterilmiştir(3). Mesleksel akciğer hastalığında olduğu gibi bu etkenlerden bir kısmı - organik ve inorganik tozlar- akciğerlere inhalasyon yolu ile gelerek hasar başlatır. Öte yandan hipersensitivite pnömonisinde olduğu gibi hasarın nedeni çevresel ya da mesleksel bazı allerjenlere karşı oluşan duyarlılıktır. Ya da bağ dokusu hastalıklarında veya ilaca bağlı interstisyel akciğer hastalığı örneklerinde olduğu gibi hasarı başlatacak olan etken akciğer kan yolu ile ulaşmış olabilir. Herhangi bir yolla gelmiş olan etkenin akciğer dokusunda yapmış olduğu hasar o bölgede inflamasyon ve bir onarım sürecini başlatır. Onarım yerinde kalan skar dokusu ve onarım nedeniyle oluşan yapısal değişiklik bazı birçok klinik ve fizyolojik anormalliklere neden olur. Eğer hasar sınırlı ise kollajen depolanması ve fibrozis oluşma eğilimi geriye döndürülebilir. Hasar görmüş bazal membran onarılır, epitel bütünlüğü tekrar sağlanır. Bu yapısal değişiklik kontrol altına alınınca fizyolojik anormallik de ortadan kalkar. Ancak etki uzun süreli ve yoğunsa inflamatuar hücrelerden, prolifere olmuş epitel hücrelerinden ve matriks komponentlerinden açığı çıkan proinflamatuar ve profibrotik sitokinlerin etkisi ile onarım süreci uzar. Kontrol altına alınamayan bu proliferesyon, interstisyel alanda kollajen depolanmasına, fibroblastların prolifereasyonuna ve akciğer kapiler damarlarının kalınlaşmasına neden olur. Kronikleşme sonucunda interstisyel ve intra-alveoler fibrozis ve alveol kollapsı gelişir(6,7). Klinik Değerlendirme İntersitisyel akciğer hastasının klinik olarak değerlendirilmesi iyi bir anamnez alınması ile başlar. Hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları, akciğer fonksiyon testleri, laboratuar verileri, bronkoalveoler lavaj (BAL) bulguları ve radyolojik bulgular birlikte yorumlanarak ayırıcı tanı yapılır. Tanı bu bilgilerin ışığında histopatolojik olarak da doğrulanmalıdır. Anamnez Yakınmaların süresi: Hastadan ayrıntılı ve dikkatli bir anamnez almak gerekir. Hastaların çoğunda klinik bulgular doktora başvurudan çok önceleri başlamıştır. Sorumlu olan etiolojik nedene bağlı olmakla birlikte yakınmalar tanı konulduktan 6 ay ila 10 yıl ya da daha önce başlayabilir. Bu dönemde hastalar etkinliklerini var olan performanslarına göre ayarladıklarından, başlangıçta efor kısıtlanmasının farkına varamazlar. Ancak günlük olağan işlerinde dispne hissetmeye başladıklarında doktora başvururlar. Akut noninfeksiyöz interstisyel pnömonilerde (tablo-3 ) yakınmaların başlaması da akut olur ve 1 ila 14 gün öncesine uzanır. Bu gruptaki hastaların virüslerin, mikoplazma türlerinin veya legionelle türlerinin neden olduğu toplumda kazanılmış pnömoniler ve mantar infeksiyonları ve akut solunum sıkıntısı sendromu ile ayırıcı tanısı yapılmalıdır. Yaş ve cinsiyet: Birçok hastalığın ayırıcı tanısında olduğu gibi İAH ayırıcı tanısında da hastanın yaşı ayırıcı tanıda yardımcıdır. Sarkoidoz, bağ dokusu hastalığına bağlı İAH, alveoler mikrolitiyazis, Gaucher hastalığı gibi genetik İAH lıkları, eosinofilik granulomlar çoğunlukla genç insanlarda (20-40 yaş) görülür. İdiyopatik akciğer fibrozisi ise genellikle 50 yaş üstü insanların hastalığıdır. Bağ dokusu hastalığına bağlı İAH lığı, lenfanjiyomiyamatosis ve tüberoskleroza bağlı İAH kadınlarda erkeklere oranla daha sıktır. Erkeklerde ise çoğunlukla pnömokonyoz, silikoz, aspestoz, beriliyoz gibi mesleksel ve çevresel etkenlerin neden olduğu İAH ları oluşur. Meslek ve çevresel etkenler: Geçmişe dönük ayrıntılı meslek ve yaşanılan yöre öyküsü almak gereklidir. Bazı İAH lıklarının latent dönemi çok uzun olduğundan, hastanın güncel mesleği ile 163

3 ,ilişkisi olmasa da geçmişte kısa süre bile yapmış olduğu meslekle ya da yaşadığı bölge ile ilişki kurulabilir. Mesleksel ve çevresel etkenler Tablo 4 de gösterilmiştir(6). Sigara alışkanlığı: İnterstisyel akciğer hastalığı ile sigara alışkanlığı arasında ilişki vardır. Eozinofilik granülom hastalarının %90 nından fazlası aktif içicidirler (8). Bronşiyolit, aspestozis, idiyopatik pulmoner fibrozis, Goodpasture sendromu çoğunlukla aktif içicilerde daha sık görülen diğer İAH lıklarıdır. Öte yandan hipersensitivite pnömonisi ve sarkoidoz sigara içenlerde daha az görülür(9-11). İlaç öyküsü: Genellikle ilaca bağlı oluşan İAH lıları ilaç alındıktan kısa bir süre sonra oluştuğundan etiolojiyi belirlemek kolay olabilir. Dikkatli ilaç anamnezi almak çoğunlukla yeterlidir. Fakat bazı yayınlar ilaç alındıktan haftalar hatta yıllar sonra bile İAH oluşabildiğini göstermiştir. Bu bakımda anamnez geçmişe dönük olarak da alınmalıdır. Hastanın anamnezi zorlanmalı ve hastaya geçmişte kullanmış olabileceği bu ilaçlar hatırlatılmalıdır. Radyasyon tedavisinin, yüksek konsantrasyonlu oksijen tedavisinin, gastrit asit aspirasyonunun ve bazı burun damlalarının aspirasyonunun da İAH na neden olabileceği hatırda tutulmalıdır. Solunumsal Semptomlar Dispne en sık saptanan ve ilerleyici bir semptomdur. Hastalardan dikkatli alınan öykü ile, dispnenin başlangıçta ağır eforlarla ortaya çıktığı, sonraları ise olağan eforlarda hatta dinlenme konumunda bile olabildiği öğrenilir. Çoğunlukla dispneye akciğer grafisindeki değişiklikler de eşlik eder. Bazı olgularda ise akciğer radyolojisinde bozukluk saptansa bile hastanın semptomsuz olduğu saptanır. Öte yandan hastaların %10 nunda ise dispne olmasına karşın radyolojik bulgu yoktur. Öksürük non-prodüktif ve iritasyon öksürüğü niteliğindedir. Lenfanjitis karsinomatoza, bronş mukozasını tutmuş sarkoidoz ve BOP, hipersensitivite pnömonisi ve eozinofilik pnömoni gibi bronş mukozasını da tutabilen hastalıklarda sıklıkla saptanır. Yan ağrısı seyrek olarak rastlanan bir klinik bulgudur. nın neden olduğu plevra sıvısının varlığında ya da bal peteği bulguları olan hastalarda oluşan pnömotoraks nedeni ile gelişen bir semptomdur. Hemoptizi genel olarak ender bir bulgu olmakla birlikte yaygın alveoler hemoraji sendromunda ve lenfanjitis karsinamatozada sıklıkla görülür. Fizik Muayene Bulguları Hastalar çoğunlukla taşikardik ve taşipneikdir. En yaygın bulgu orta ve alt akciğer alanlarında yoğun olan yaygın geç inpiratuar rallerdir. Bu raller velcro raller olarak da adlandırılır. İdyopatik pulmoner fibrozisde sıkça saptanmasına karşın, sarkoidozda, silikozda ve eozinofilik granülomda raller daha seyrektir. Clubbing, en sık idiyopatik pulmoner fibrozisde saptanır. Sekonder pulmoner hipertansiyon ve Kor pulmonale oluşmuşsa ikinci kalp sesinde sertleşme, triküspit yetersizliği, periferik ödem ve siyanoz oluşabilir. Laboratuar Bulguları Akciğer Grafisi Akciğer grafisi, hastalığın tanısında, ayırıcı tanısında ve sınıflamasında çok yardımcı ilk adım tanı yöntemidir. Kömür işçisi pnömokonyozu örneğinde olduğu gibi iyi bir klinik öykü ile grafi bulguları birlikte değerlendirildiğinde tanı neredeyse kesinleşir. Hastanın klinik yakınmaları 164

4 başlamadan çok önce radyolojik bulgu verdiğinden hastanın varsa eski grafilerinin de incelenmesi gerekir. Yoğun olarak alt akciğer alanlarına yerleşmiş interstisyel inflamasyon bulguları, asiner, retiküler gölgeler, fibrozis ve bal peteği görünümü sık rastlanan radyolojik bulgulardır. Çoğunlukla aynı hastada bu radyolojik elemanların birçoğu birlikte bulunur. Bunların dışında bazı İAH lıklarında karşılaşılan ek radyolojik bulgular da olabilir. Örneğin plevra tutulumu (sıvı ya da plevra plakları) saptandığında aspestoz, malign mezetelyoma ya da bağ dokusu hastalıklarına bağlı İAH lıkları akla gelmelidir.öte yandan bal peteği ve kistik oluşumlar içeren İAH larında pnömotoraks da sıkça görülür. Bilateral hiler lenf bezi büyümesi sarkoidoz başta olmak üzere, lenfoma ve diğer malign hastalıkları akla getirir. Yumurta kabuğu kalsifikasyonlar ise silikoz ve sarkoidozda rastlana radyolojik bulgulardır.(6,12-14). Yüksek Resolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi Yüksek Resolüsyonlu Bilgisayarlı Tomografi (YRTB) nin İAH lıklarının tanı, sınıflama ve ayırıcı tanısında standart akciğer grafisine bazı üstünlükleri vardır. Resolüsyonu daha iyi olduğundan hastalığın yaygınlığını ve lokalizasyonu belirlemede ve İAH tanısına yardımcı olacak radyolojik bulguları tanımlamada daha üstündür. YRTB sayesinde, buzlu cam görünümü, küçük hava yolları, interlobüler septa ve plevral tutulum gibi, standart grafi ile ayırt edilmesi olanaksız radyolojik bulguları belirlemek olanaklıdır(3). Akciğer Fonksiyon Testleri İAH larının büyük çoğunluğunda akciğer fonksiyon testlerinde restriktif patern (Vital kapasite azalır, FEV 1 /FVC artar), difüzyon kapasitesinde azalma ve egzersiz sonrası ve veya dinlenme konumunda belirginleşen hipoksemi (PaO 2 azalır, P (A-a) O 2 artar) saptanır. Hastanın İAH lığı yanı sıra kronik obstriktif akciğer hastalığı da varsa ya da lenfanjiyomiyamatozis hastası ise obstrüktif patern de saptanabilir (15). Bronkoalveolar Lavaj Başlangıçta bronkoalveolar lavaj (BAL), diffüz akciğer hastalarında araştırma amaçlı yapılmışsa da günümüzde bu yönteminin tanı ve tedavinin yönlendirilmesi açısından yararları olduğu anlaşılmıştır. Yaygın parenkim hastalığı yapan bazı bakteri, virüs ve mantarların izole edilmesinde, neoplastik hücrelerin varlığını göstermekte, alveoler proteinozisin tanısı için bilameller cisimciklerin saptanmasında yaralanılan bir yöntemdir. Bununla birlikte BAL ile elde edilen hücresel elemanları ve protein içeriğini incelemenin, diğer interstisyel hastalıklarının tanısında çok değerli olmadığı görülmüştür. Bazı interstisyel hastalıklarda BAL daki hücrelerin sayılarının arttığı ve veya oranlarının değiştiği (Tablo 3) görülmüşse de, bu bulguların tanı değeri çok yüksek değildir (3,6). BAL tedavi yanıtını tahmin etmekte de yardımcı olur. BAL na nötrofillerin varlığı tedavi yanıtının iyi olmayacağı, lenfositlerin artmış olması ise tedavi yanıtının iyi olabileceğine işaret eder.(6). Akciğer Biyopsisi Tanıda son adım akciğer biyopsisidir. Çok tipik klinik ve radyolojik bulgular sergilemeyen İAH lıklarının kesin tanısı için gereklidir. Biyopsi transbronşiyal (TBB), perkütan biyopsi (PKB), açık ya da torakoskopik akciğer biyopsisi (VATS) yöntemleri ile yapılabilir. En kolay yöntem olan TBB, BAL ile eş zamanlı yapılabilmesi açısından da öncelikle tercih edilmelidir. Özellikle sarkoidoz gibi peri bronşiyal yayılım da yapan İAH lıklarnda tanı değeri daha yüksektir. İAH lıkların tanısında TBB biyopsinin hangi hastalıklarda hangi oranda yararlı olduğu Tablo 4 de gösterilmiştir (15). Göreceli olarak az riskli diğer yöntem ise PKB dir. Lokal anastezi altında, lokalize periferik bir lezyondan, genellikle skopi, ultrason ya da bilgisayarlı tomografi altında yapılır. Son yıllarda geliştirilen biyopsi iğneleri (Rotax İğne biyopsisi ve Biopty gun aygıtı) işlemin daha güvenli olması sağlanırken, tanı şansı da arttırılmıştır(16). Bu her iki işlemin en önemli komplikasyonu 165

5 kanama ve pnömotoraksdır. Cerrahi biyopsi diye de tanımlanan açık akciğer ve VATS yöntemleri da ha girişimsel yöntemler olduklarından genellikle diğer biyopsi teknikleri ile tanı konulamadığında ya da bu yöntemlerin riskleri ve komplikasyonlar göze alınamadığında tercih edilir. Ancak bu girişimlerin de az da olsa komlikasyonları vardır. Açık akciğer biyopsisinin ve VATS ın mortalitesi < %1 morbiditesi <% 3 dür. ( 6,15,17). Tedavi İnterstisyel akciğer hastalıklarının tedaviye yanıtları histolojik sınıflamaya göre değişir. Bir kısım İAH lıkları tedaviye iyi yanıt verir (Tablo 5), bir grup kısmen yanıt verir (Tablo 6) ve bir grup hastalık ise tedaviye yanıtsızdır (Tablo 7). Tedavi yanıtı iyi olan grup hastalıklarda tedavi başlatılmalıdır. Tedavi yanıtı sınırlı ya da değişken olan grupta ise tedavi yakın gözlem altında başlatılmalı, en az 3 ay süre ile yanıt izlenmeli ve yanıta göre her hasta için bir karar ve süre belirlenmelidir. Tedaviye iyi yanıt vermeyen hasta grubunda ise ancak ilaçlar kontrindike değilse en az 3 ay süre ile tedavi verilmeli ve yanıt değerlendirilmelidir. Çeşitli İAH lıkları için önerilen tedavi seçenekleri Tablo 8 de özetlenmiştir. Kortikosteroidler en sık kullanılan geleneksel ilaçlardır. Alternatif tedavi olarak immunosüpresanlar (siklofosfamid, azotiyopirin), kollajen oluşumunu inhibe eden kolşisin ya da antifibrotik ilaçlar ( prokollejenazı artıran interferon γ, interferon β, relaxin; kollajen sentezini inhibe eden halfuginon, kollajen üretimini bloke eden prostoglandin E2, profibrotik sitokin inhibisyonu yapan suramin ) kullanılabilir. Yeni tedavi yöntemleri de geliştirlme çabaları sürmektedir. Özellikle idiyopatik interstisyel fibrozis hastalığını tedavisi geleneksel ilaçlarla çoğu hastada yetersiz kalır. Bu hastalarda oksijen radikallerinin epitel hasarını başlatabildiği bilindiğinden bunların antioksidanlarla tedavisi düşünülmektedir. Bir diğer yeni tedavi stratejisi de akciğerlerde lökositlerin birikimini önleyecek yöntemlerdir. Lökosit retansiyonunda adezyon moleküllerinin etkin rolü vardır. Hayvan deneyleri bu adezyon moleküllerine karşı oluşan antikorların kollajen depolanmasını önlediği gösterilmiştir. Bu nedenle adezyon moleküllerinin ekspresyonunun ya da fonksiyonunu bloke eden moleküllerin gelecekte yararlı olacağı inancı kuvvetlidir (17). Romatoit artrite bağlı oluşan fibrozis tedavisi için anti-tnf α tedavisi yeni bir tedavi stratejisidir. Tedavi, ilaçların hem yan etkileri açısından, hem de etkinliği açısından yakında izlenmelidir. Fakat tedavinin, İAH nın doğal seyrine ne oranda etkili olduğuna karar vermek ve tedavi süresini belirlemek tartışmalı ve kararı zor bir konudur. Ne yazık ki hastalığı aktivitesini kesin olarak gösteren bir indikatör de yoktur. Önceleri, BAL bulgularının ya da galyum sintigrafisinin aktivite göstergesi olduğu ve tedavi takibinde yanıtın değerlendirilmesinde kullanılabileceği düşünülmüştü fakat bunun çok objektif bir gösterge olmadığı anlaşılmıştır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen, doku hasarının şiddetli ve pulmoner hipertansiyon gelişen progresif ve kriterlere uygun olgularda akciğer transplantasyonu inidikasyonu vardır. Tek taraf transplantasyon tercih edilen cerrahi yöntemdir. Transplantasyon sonrası 5 yıllık yaşam beklentisi % dır (17,18). Kaynaklar 1. Stulberg MS. Interstitial lung disease: etiologic, clinical and roentgenological considerations. In: Baum GL, Wolinsky E, editors. Textbook of pulmonary diseases.4 th ed. Boston, Toronto: Little, Brown; p Coultas DB, Zumwalt RE, et al. The epidemiology of interstitial lung diseases. Am J Respir Crit Carre Med. 1994; 150;

6 3. Britton J, Evans A, Diffuse lung disease: Approach to diagnosis. In: Albert R, Spiro S, Jett J editors. Comprehensive Respiratory Medicine London;Mosby; p du Bois RM. Diffuse lung disease: an approach to management. BMJ 1994; 309: Johnston I, Britton J, et al. Rising mortality of cryptogenic fibrosing alveolitis.bmj 1990; 301: Schwartz MI, King TE Jr et al. Aprroach to the evaluation of interstitial lung disease. In: Scwartz MI, King TE, editors. Interstitial lung disease Textbook of interstitial lung diseases. 4 th ed. London: BC Decker; p Leslie KO, Colby TV, Swensoen SJ. Anatomic distribution and histopathologic patterns of interstitial lung disease. In: Scwartz MI, King TE, editors. Interstitial lung disease Textbook of interstitial lung diseases. 4 th ed. London: BC Decker; p Soler P, Mareau A,et al. Cigarette smoking induced changes in the number and differentiated state of pulmonary dendreitic cells. Am Rev Respir Dis 1989;139: de Cremoux H, Bernaudin JF, et al. Interactions between cigarette smoking and natural history of idiopathic pulmonary fibrosis.chest 1990; 98: Kusaka H, homma Y et al.five year follow up of M feanei antibody in smoking and non smoking farmers. Am Rev Respir Dis 1989;140: Valeyre D, Soler P et al. Smoking and pulmonry sarcoidosis:effect of cigarette smoking on prevelance, clinical manifestation, alveolitis and evaluation of disease. Thorax 1988;43: Greenier P, Valeyre D et al. Choronic Diffuse lung disease: diagnostic value of chest radiography and high resolution CT. Radiology 1991: 179: Muller NL, Miller RR. Computed tomography of choronic diffuse infiltrative lung disease, parti and II. Am Rev Respir Dis 1990; 142: Reynolds HY.Diagnostic and manegement strategies of diffuse interstitial lung disease. Chest 1998; 113: American Thoracic Society/ European Respiratory Society International Multidiciplinary Consensus Classification of Idiopathic İnterstitial Pneumonias. Am J RespirCrit Care Med 2002; 165: Leslie KO, Helmers RA, Lanza LA, Colby TV. Processing and evaluation of lung biopsy specimens. In Oliveri D, du Bois RM, eds. Interstitial Lung Disesases. European Respiratory Monograph, p Idiopathic Pulmonary Fibrosis: Diagnosis and Treatment. Intenational Consensus Statement. Am J Respir Crit Care Med 2000; 161: American Thoracic Society. International guidolines for the selection of lung transplant candidates. Am J Respir Crit Care Med 1998; 158:

7 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Nedeni bilinenler Örn: ilaç, bağ dokusu hastalıkları İdiyopatik İnterstisyel Pnömoni Granülomatöz İAH Örn: Sarkoidoz Diğer İAH Örn: LAM, HX İdiyopatik Pulmoner Fibrosis İPF dışı İdiyopatik İnterstisyel Pnömoni Deskuamatif İnterstisyel Pnömoni Respirataur Bronşiyolit İAH Akut İnterstisyel Pnömoni Kriptojenik Organize Pnömoni Nonspesifik İnterstisyel Pnömoni Lenfositik İnterstisyel Pnömoni Şekil 1.İnterstisyel akciğer hastalıklarının (İAH) sınıflaması 168

8 Tablo 1. İnterstisyel akciğer hastalıkları bazı bilinen nedenleri ve ayırıcı tanıları (3) Meslekler ya da Kömür işçisi pnömokonyozu Beriliyoz Aspestoz Ağır metal fibrozu Solunan İnorganik Silikoz Baritosiz (Baryum) Talk pnömokonyozu Siderosiz (Demir oksid) Maddeler Aliminyum oksid fibrozu Stannosiz Meslekler ya da Kuş besleyicisi akciğer. Mantar işçisi akciğeri Çiftçi akciğeri Çay üreticisi akciğeri Solunan Organik Bagassosis (Şeker kamışı) Malt işçisi akciğeri Kahve işçisi akciğeri Akağaç kabuğu Maddeler Tütün üreticisi akciğeri soyucusu akciğeri Bağ Sistemik lupus eritematozis Ankilozan spondilit Romatoid artrit Mikst bağ dokusu hast. Dokusu Skleroderma Primer Sjögren sendr. Polimiyozit Behçet hastalığı Hastalıkları Dermatomiyozit Goodpasture sendr. Amiodorone Bleomycin Propranolol Busulfan İlaçlar Tocainide Cyclophosphamide Nitrofrantoin Chlorambucil Sulfasalazine Melphalan Cephalasporinler Methotrexate Altın Azothioprine Penicilamine Cytosine arabiniside Phenytoin Carmustine Mitomycine Lomustine Vaskülitler Wegener Churg-Strauss sendr. Dev hücreli arterit Fiziksel Radyasyon/ radyoterpi Kokain inhalasyonu. Etkenler / Yüksek doz oksijen İntravenoz ilaç alışkan- Toksinler Paraquat toksisitesi lığı Alveolleri Alveoler proteinosis Kronik aspirasyon. Dolduran Lipoid pnömoni Eosinofilik pnömoni Hastalıklar Mikrolitiasis Akciğer lenfoması Kanser Bronko-alverler Ca. Lenfanjitis karsinom. Dolaşımsal hastalıklar Akciğer ödemi. Veno-oklisif hastalık Kronik infeksiyonlar Tüberküloz Virusler Aspergilloz/Histoplazmoz Parazitler Etyolojisi Bilinmeyen Akut interstisyel pnömoni BOOP Fibrotik Hastalıklar Idyopatik pulmoner fibrozis Lenfositik interst. Pn. 169

9 Tablo 2. İnterstisyel akciğer hastalıklarında prevelans ve insidans (New Mexico) (3) Neden İnterstisyel Akciğer Hastalığı Prevelans İnsidans n (%) n (%) Mesleksel Pnömokonyoz 8 (3.1) - Antrakoz 3 (1.1) - ya da Aspestos 17 (6.6) 15 (7.4) Silikoz 8 (3.1) 6 (3.0) Çevresel Hipersensitivite - 3 (1.5) pnömonisi İlaç / İlaca bağlı İAH 5 (1.9) 7 (3.5) Radyasyon Radyasyon fibrozu 1 (0.4) 3 (1.5) Akciğer Goodpasture Sendromu - 1 (0.5) Hemoraji Vaskülitler - 1 (0.5) Sendromları Hemosiderosis 2 (0.8) - Wegener Granülomatozu 2 (1.2) 6 (3.0) Bağ Mikst bağ dokusu hast. 2 (0.8) 2 (1.0) Dokusu Lupus 6 (2.3) 1 (0.5) Hastalıkları Skleroderma 9 (3.5) 3 (1.5) Romatoid artrit 14 (5.4) 10 (5.0) Şögren Sendromu - 1 (0.5) Dermato / Polimiyozit 2 (0.8) 1 (0.5) Akciğer Kronik Fibrozis 43 (16.7) 28(13.9) / postinflamatuar Fibrozu İdyopatik / interstisyel 58 (22.5) 63 (31.2) fibrozis İnterstisyel pnömoni 8 (3.1) 12 (5.9) Sarkoidoz 30 (11.6) 16 (7.8) Diğer Kronik eosinofilik pnö. 3 (1.2) 1 (0.5) Alveoler proteinozis 1 (0.5) - Bronşiyolitis obliterans - 1 (0.5) İnfeksiyoz/post infeksiyoz 3 (1.2) 1 (0.5) İnterstisyel akciğer hast (11.1) 20(9.8) (tanımlanamayan) 170

10 Tablo 3. Bazı interstisyel akciğer hastalıklarında bronkoalveoler lavaj sıvısının özellikleri* Hücre / ml Makrofaj / ml Nötrofil / ml Lenfosit / ml Eosinofil Total protein İmmünglobilin G İmmünglobilin A İmmünglobilin M Albumin İdyopatik Bağ Akciğer Dokusu Aspestoz Silikoz Fibrozu Hastalıları *Cherniak et al.am Rev Respir Dis. 1990;141:S

11 Tablo 4. İnterstisyel akciğer hastalıklarında tanısında transbronşiyal biyopsinin yararlılığı (6) Çok Sarkoidoz Lenfanjitis karsinamatoza Alveoler proteinosis Bronkoalveoler karsinom. Yararlı Eosinofilik pnömoni Beriliyosis Bazen Eosinofilik granulom Amiloidoz Wegener granulomatozu Hipersensitivite pnömonisi. Yararlı Akciğer lenfoması Pulmoner kapilerit Lenfositik inters.pnöm. BOOP Yararı Yok İdyopatik pulmoner fibrosis İdyopatik interstisyel pnömoni yapan diğer hastalıklar. Non-spesifik interstisyel pnömoniler 172

12 Tablo 5. İnterstisyel akciğer hastalıklarının histolojik sınıflaması ve tedavi yanıtı: Tedavi yanıtı iyi olanlar (6) Kronik eosinifilik pnömoni Akut eosinofilik pnömoni İdiyopatik İlaca bağlı oluşanlar Non-spesifik interstisyel pnömoni İdiyopatik İlaca bağlı oluşanlar Hipersensitivite pnömonisi. Bronşiyolitis obliterans organize pnömoni İdiyopatik (kriptojenik organize pnömoni) Radyasyon İlaca bağlı oluşanlar Graft-versus host hastalığı İnfeksiyon Deskuamatif interstisyel pnömoni Lenfositik interstisyel pnömoni İdiyopatik Primer Sjögren Sendromu Diğer otoimmün hastalıklar Hipogamaglobulinemi Edinsel immün hastalıklar Pulmoner kapilerit Wegener granulomatozu Mikroskobik polianjitis Diğer küçük damar vaskülitleri Goodpasture sendromu İzole pulmoner kapilerit Granulamatoz interstisyel pnömoni Sarkoidoz Hipersensitivite pnömonisi İlaca bağlı Mikobakteri veya mantar infeksiyonları Beriliyosis Alveoler proteinozis. İdiyopatik Vaskülitler Wegener granülamatozu Churg-Strauss sendromu 173

13 Tablo 6. İnterstisyel akciğer hastalıklarının histolojik sınıflaması ve tedavi yanıtı: Tedavi bazen yanıt verenler (6) Yaygın alveol hasarı Akut solunum sıkıntısı sendromu (ARDS) (tüm nedenler) Sitotoksik ilaçlar Akut interstisyel pnömonitis (Hamman-Rich sendromu) İdiyopatik pnömoni sendromu (kemik iliği transplantasyonu) Toksik gas inhalasyonu Yaygın alveoler hemorajiler Goodpasture sendromu İdiyopatik pulmoner hemosiderozis Sistemik lupus eritematozis Veno-oklusif hastalık Granülamatoz interstisyel akciğer hastalıkları Eosinofilik granüloma Beriliyozis Tablo 7. İnterstisyel akciğer hastalıklarının histolojik sınıflaması ve tedavi yanıtı: Tedavi yanıtsız olanlar (6) Usual interstisyel pnömoni İdiyopatik pulmoner fibrozu Aspestos Kronik hipersansitivite pnömonitisi Kronik eosinofilik pnömoni Fibrotik non-spesifik interstisyel pnömoni İdiyopatik Hipersensitivite pnömonitisi İlaç Progresif diffüz alveoler hasar Progresif organize pnömonisi Progresif lenfositik pnömonitis Progresif deskuamatif interstisyel pnömoni Düz kas depolanması Lenfanjiyomiyamatozis 174

14 Tablo 8. İnterstisyel akciğer hastalıklarının tedavi rehberi (3) Tanı Pnömokonyoz Hipersensitivite pnömonisi İlaç reaksiyonu Sarkoidoz BOOP Eosinofilik pnömoni Lenfanjiyoleiyomiyomatosis Vaskülitler Alveoler proteinozis Pnömoni İdiyopatik akciğer fibrozu Etkende uzaklaşma Etkende uzaklaşma Kortikosteroitler Etkende uzaklaşma Kortikosteroitler Tedavi Hastalığa özgün tedavi Kortikosteroitler Kortikosteroitler Kortikosteroitler Progesteron Kortikosteroitler / immünsüpresanlar Lavaj Uygun antibiyotikler Kortikosteroitler / immünsüpresanlar 175

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı

İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım. Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İntertisyel pnömonilere patolojik yaklaşım Dr Büge Öz İstanbul Üniversitesi, Cerrahpasa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı İnterstisyel akciğer hastalıkları, histo-morfolojik olarak interstisyel inflamasyon,

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Erken Evre Akciğer Kanserinde

Erken Evre Akciğer Kanserinde Erken Evre Akciğer Kanserinde Görüntüleme Dr. Figen Başaran aran Demirkazık Hacettepe Universitesi Radyoloji Anabilim Dalı Kasım 2005 Mayıs 2006 Müsinöz ve nonmüsinöz tipte bronkioloalveoler komponenti

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G.

1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt. Gurney JW. Radiology 1988;167: Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. O 2, ph: TB Gerilim: Amfizem V/Q=3:1 Ventilasyon %30 Perfüzyon %5 Lenf akımı: TB,Sarkoidoz Silikoz, E.G. 1/3 Üst Üst loblar AL süp. seg. 2/3 Alt Gurney JW. Radiology 1988;167:359-66 Sarkoidoz ve Langerhans

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI Özlem Özdemir Kumbasar İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İAH) akciğeri difüz olarak etkileyen, akciğer parankiminde değişik derecelerde inflamasyon, fibrozis ve yapısal

Detaylı

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DR.ENVER YALNIZ İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ OLGU-1 44 yaşında, erkek olgu futbol antrenörü 10 gündür ateş, eforla olan nefes darlığı, kuru öksürük

Detaylı

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI. Doç Dr. Gülfer Okumuş İTF Göğüs Hastalıkları

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI. Doç Dr. Gülfer Okumuş İTF Göğüs Hastalıkları İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI Doç Dr. Gülfer Okumuş İTF Göğüs Hastalıkları Bilinen, bilinmeyen birçok etkenin akciğer parankiminde benzer patolojik değişikliklere yol açması sonucu oluşan, benzer klinik,

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilere Tanısal Yaklaşım

İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilere Tanısal Yaklaşım İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilere Tanısal Yaklaşım Atike DEMİR, Serir AKTOĞU İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İZMİR ÖZET İdiyopatik interstisyel pnömoniler, bilinmeyen

Detaylı

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu

İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu İnterstisyel akciğer hastalığının tanısında VATS: Beş olgu sunumu Hande D. İKİTİMUR 1, Fatma TOKER 1, Tunçalp DEMİR 1, A. Kürşat BOZKURT 2, Nurhayat YILDIRIM 1 1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

Detaylı

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım Restriktif solunum fonksiyon bozukluğu, difüzyon kapasitesinde (DLCO) düşüş, istirahat veya eforla

Difüz interstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım Restriktif solunum fonksiyon bozukluğu, difüzyon kapasitesinde (DLCO) düşüş, istirahat veya eforla Difüz interstisyel akciğer hastalıklarına yaklaşım Oya KAYACAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara. ÖZET Difüz interstisyel akciğer hastalıkları (DİAH), nedeni bilinen

Detaylı

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (İAH) terimi pulmoner interstisyumun kronik inflamasyonu ve progresif fibrozisi ile karakterize bir grup hastalığı

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

DİFFÜZ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARININ TANIMI VE TANISAL YAKLAŞIM

DİFFÜZ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARININ TANIMI VE TANISAL YAKLAŞIM DİFFÜZ İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARININ TANIMI VE TANISAL YAKLAŞIM Diffüz interstisyel akciğer hastalıkları (İAH), klinik, radyolojik, fizyolojik ve patolojik özellikleri birbirine çok benzeyen heterojen

Detaylı

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM

TORAKS RADYOLOJİSİ. Prof Dr Nurhayat YILDIRIM TORAKS RADYOLOJİSİ Prof Dr Nurhayat YILDIRIM PA AKCİĞER GRAFİSİNDE TEKNİK ÖZELLİKLER Film ayakta çekilmelidir. Göğüs ön duvarı film kasetine değmelidir. Işık kaynağı kişinin arkasında olmalıdır. Işık kaynağı

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Sert Metal Akciğer Hastalığı

Sert Metal Akciğer Hastalığı OLGU 39 OLGU 39 Sert Metal Akciğer Hastalığı 243 Sert Metal Akciğer Hastalığı Berna Erden Gebeşoğlu, Sevtap Gülgösteren, Canan Demir, Bilge Üzmezoğlu, Funda Demirağ, Cebrail Şimşek Atatürk Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Takibinde Radyolojinin Rolü

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Takibinde Radyolojinin Rolü Derleme Review 291 İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Tanı ve Takibinde Radyolojinin Rolü The Role of Radiology in Diagnosis and Follow-up of Interstitial Lung Diseases Dr. Figen BAŞARAN DEMİRKAZIK Hacettepe

Detaylı

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D.

İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak. Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. İNVAZİV PULMONER ASPERJİLLOZ Dr. Münire Gökırmak Süleyman Demirel Üniversitesi Göğüs Hastalıkları A.D. OLGU 1 23 yaşında kadın hasta Ateş, yorgunluk ve anemi Lökosit: 6.800/mm3, %8 nötrofil, %26 blast,

Detaylı

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon

28.02.2015. Sarkoidoz. MSS granülomatozları. Sarkoidoz. Sarkoidoz. Granülom / Granülomatoz reaksiyon Granülom / Granülomatoz reaksiyon Non-enfektif granülomatozlar: Sinir sistemi tutulumu ve görüntüleme Küçük nodül Bağışıklık sisteminin, elimine edemediği yabancı patojenlere karşı geliştirdiği ve izole

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE):

Pulmoner Emboli Profilaksisi. Tanım. Giriş. Giriş 12.06.2010. Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD. Pulmoneremboli(PE): Pulmoner Emboli Profilaksisi Dr. Mustafa YILDIZ Fırat Üniversitesi Acil Tıp AD m Pulmoneremboli(PE): Bir pulmonerartere kan pıhtısının yerleşmesi Distaldeki akciğer parankimine kan sağlanaması Giriş Tipik

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir.

Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Pnömotoraks Tanım Akciğerler ile göğüs duvarı arasındaki plevral boşlukta hava birikmesine pnömotoraks denilmektedir. Primer spontan pnömotoraks

Detaylı

İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilerin Yeni Sınıflaması ve Klinik Özellikleri

İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilerin Yeni Sınıflaması ve Klinik Özellikleri Derleme Review 333 İdiyopatik İnterstisyel Pnömonilerin Yeni Sınıflaması ve Klinik Özellikleri The New Classification and Clinical Characteristics of Idiopathic Interstitial Pneumonias Dr. Sezgi Şahin

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

İnterstisyel Akciğer Hastal klar na Tan sal Yaklaş m

İnterstisyel Akciğer Hastal klar na Tan sal Yaklaş m Derlemeler İnterstisyel Akciğer Hastal klar na Tan sal Yaklaş m Deniz KÖKSAL, Sumru BEDER Ankara Üniversitesi T p Fakültesi, Göğüs Hastal klar ve Tüberküloz Anabilim Dal, ANKARA Diagnostic Approach in

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. ...(Pejman Golabi)...Göğüs Hastalıkları Uzmanı. : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul ÖZGEÇMİŞ...(Pejman Golabi)......Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doğum Tarihi : 05.05.1974 Doğum Yeri İş Adresi : Tahran-İran : Acıbadem Maslak hastanesi, Büyükdere Caddesi No:40 Maslak Sarıyer İstanbul Telefon:

Detaylı

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü

Tip 1 diyabete giriş. Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü Tip 1 diyabete giriş Prof. Dr.Mücahit Özyazar Endokrinoloji,Diyabet,Metabolizma Hastalıkları ve Beslenme Bölümü ENTERNASYONAL EKSPER KOMİTE TARAFINDAN HAZIRLANAN DİABETİN YENİ SINIFLAMASI 1 - Tip 1 Diabetes

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD

PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM. Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD PNÖMONİLERİ GÜNCEL RADYOLOJİK YAKLAŞIM Dr. Can Zafer Karaman ADÜTF Radyoloji AD GÖRÜNTÜLEMEDEN BEKLENENLER Pnömoni tanısını doğrulamak Sağaltımın etkinliğini denetlemek Pnömoniye neden ajanı belirlemek????

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS

SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS SĠLĠKOZĠS KĠP ASBESTOZĠS Prof. Dr. Metin Akgün Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Çiçek TaĢıyıcısı, Diego Riviera Sunum Planı Meslek hastalığı tanısı İlliyet bağı Ġndeks

Detaylı

SOLİTER PULMONER NODÜL

SOLİTER PULMONER NODÜL SOLİTER PULMONER NODÜL Dr. Sebahat Akoğlu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Göğüs s Hastalıklar kları AD Tanım 3 cm.den küçük üçük, tek, normal akciğer dokusuyla çevrili, adenopati ya da atelektazi

Detaylı

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012

Multipl Endokrin Neoplaziler. Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Dr. Tuba T. Duman-2012 Multipl Endokrin Neoplaziler Klinik gözlemlerle, endokrin bezleri içeren neoplastik sendromlar tanımlanmıştır. Paratiroid, hipofiz, adrenal,tiroid ve

Detaylı

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D.

MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI. Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. MESLEKİ AKCİĞER HASTALIKLARI Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları A.D. Sınıflama 1. İnorganik tozlara bağlı akciğer hastalıkları (pnömokonyoz):pnömokonyoz,

Detaylı

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi HEMOPTİZİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Örneğinde Meslek Hastalıklarını Düşünmek. Özlem Özdemir Kumbasar

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Örneğinde Meslek Hastalıklarını Düşünmek. Özlem Özdemir Kumbasar İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Örneğinde Meslek Hastalıklarını Düşünmek Özlem Özdemir Kumbasar İnterstisyel akciğer hastalıkları (İAH)=Difüz parankimal akciğer hastalıkları (DPAH) Yüzlerce farklı hastalığı

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013)

2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2013 2014 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI (D GRUBU 2. Eylül. 2013 20. Eylül. 2013) 2. Eylül. 2013. Pazartesi 8.30 9.20 Staj konusunda bilgilenme Dr. Şule Kaya 9.30 10.20 Göğüs hastalıklarında

Detaylı

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi

Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Akciğer Dışı Tümör Olgularında İzole Mediasten FDG-PET Pozitif Lenf Nodlarının Histopatolojik Değerlendirilmesi Dr. E. Tuba CANPOLAT 1, Dr. Alper FINDIKÇIOĞLU 2, Dr. Neşe TORUN 3 1 Başkent Üniversitesi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr.

2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. 2015 2016 ÖĞRETİM YILI GÖĞÜS HASTALIKLARI STAJI DERS PROGRAMI Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Görevli Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Ahmet Akkaya Prof. Dr Münire Çakır Doç.Dr. Ahmet Bircan Doç Dr. Önder Öztürk

Detaylı

nterstisyel Akci er Hastal klar nda Klinik De erlendirme ve Ay r c Tan

nterstisyel Akci er Hastal klar nda Klinik De erlendirme ve Ay r c Tan nterstisyel Akci er Hastal klar nda Klinik De erlendirme ve Ay r c Tan Doç. Dr. Benan MÜSELL M stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, STANBUL kiyüzden fazla hastal

Detaylı

Bronkoalveoler Lavaj ve Transbronşiyal Biyopsi. Prof. Dr. Demet Karnak Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD

Bronkoalveoler Lavaj ve Transbronşiyal Biyopsi. Prof. Dr. Demet Karnak Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Bronkoalveoler Lavaj ve Transbronşiyal Biyopsi Prof. Dr. Demet Karnak Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD Bronkoalveoler Lavaj (BAL) Fleksible bronkoskopi (FB) ile uygulanan ve interstisyel akciğer

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ

MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 (Bildiri ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster Bildiri KABUL POSTER BİLDİRİ MEME RADYOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Kabul Şekli 1 ( ID: 39)/Meme Kanserinin Mide Metastazı Poster 2 ( ID: 63)/lenfomalı iki olguda meme tutulumu Poster 4 ( ID: 87)/Olgu Sunumu: Meme Amfizemi Poster 6 ( ID:

Detaylı

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara

FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI. Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara FİBRİNOJEN DEPO HASTALIĞI Yrd.Doç.Dr. Güldal YILMAZ Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Ankara H. K., 5 yaşında, Kız çocuğu Şikayet: Karında şişlik Özgeçmiş: 8 aylıkken karında

Detaylı

DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARININ SINIFLAMASI VE EPİDEMİYOLOJİSİ

DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARININ SINIFLAMASI VE EPİDEMİYOLOJİSİ DİFFÜZ PARANKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARININ SINIFLAMASI VE EPİDEMİYOLOJİSİ Prof. Dr. H. Gül ÖNGEN, Prof. Dr. Benan MÜSELLİM Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları (DPAH) ve İnterstisyel akciğer hastalıkları

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM-V DERS PROGRAMI DÖNEM-V DERS PROGRAMI TEORİK DERSLER: 1- Toraksın cerrahi anatomisi (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 2- Göğüs cerrahisinde invaziv tanı yöntemleri (Yrd.Doç.Dr.Rasih YAZKAN) 3- VATS (Video yardımlı torakoskopik

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER

Basit Guatr. Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Basit Guatr Yrd.Doç.Dr. Okan BAKINER Amaç Basit (nontoksik) diffüz ve nodüler guatrı öğrenmek, tanı ve takip prensiplerini irdelemek. Öğrenim hedefleri 1.Tanım 2.Epidemiyoloji 3.Etiyoloji ve patogenez

Detaylı

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) TANIMI SINIFLAMASI RİSK FAKTÖRLERİ PATOFİZYOLOJİSİ EPİDEMİYOLOJİSİ ÖĞRENİM HEDEFLERİ KOAH tanımını söyleyebilmeli, KOAH risk faktörlerini sayabilmeli, KOAH patofizyolojisinin

Detaylı

EOZİNOFİLİK AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

EOZİNOFİLİK AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı EOZİNOFİLİK AKCİĞER HASTALIKLARI Dr Fazilet Karakoç Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı EOZİNOFİLİK AKCİĞER HASTALIKLARI Eozinofilik akciğer hastalıkları havayolları, alveoller ve

Detaylı

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ

AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ AÜTF İBN-İ SİNA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE HASTALIKLARININ SİGARAYLA OLAN İLİŞKİSİ BARAN E 1, KOCADAĞ S 1, AKDUR R 1, DEMİR N 2, NUMANOĞLU

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE Int. Dr. Gamze Ünlüer Nisan 2014 Tıbbın her dalında olduğu gibi göğüs hastalıklarında da klinik değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için şu üç koşulun bir arada bulunması gerekir;

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI

AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI AİLE HEKİMLERİ İÇİN GÖĞÜS HASTALIKLARI, Prof. Dr. Muzaffer METİNTAŞ,, Doç. Dr. Akın KAYA 1. Baskı 2011 ISBN : 978-605-88844-6-5 2011 Sentez Matbaacılık ve Yayıncılık Ltd. Şti. Büyük Sanayi 1. Cadde Çavuşoğlu

Detaylı

Kan Kanserleri (Lösemiler)

Kan Kanserleri (Lösemiler) Lösemi Nedir? Lösemi bir kanser türüdür. Kanser, sayısı 100'den fazla olan bir hastalık grubunun ortak adıdır. Kanserde iki önemli özellik bulunur. İlk önce bedendeki bazı hücreler anormalleşir. İkinci

Detaylı

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var

Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var Bilinen, 5000 den fazla fonksiyonu var KARACİĞER NEDEN ÖNEMLİ 1.Karaciğer olmadan insan yaşayamaz! 2.Vücudumuzun laboratuardır. 500 civarında görevi var! 3.Hasarlanmışsa kendini yenileyebilir! 4.Vücudun

Detaylı

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ

TORAKS DEĞERLENDİRME KABUL ŞEKLİ 2 (Bildiri ID: 64)/OLGU BİLDİRİSİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ TORAKS DEĞERLENDİRME ŞEKLİ 2 ( ID: 64)/OLGU Sİ: MEME KANSERİ İÇİN RADYOTERAPİ ALMIŞ OLGUDA RADYASYON PNÖMONİSİ SONRASINDA GELİŞEN ORGANİZE PNÖMONİ (OP/ BOOP) Poster 3 ( ID: 66)/Akut Pulmoner Emboli: Spiral

Detaylı

Normal Doku: Erken ve geç etkilerin patogenezi Yeniden ışınlamada doku toleransı

Normal Doku: Erken ve geç etkilerin patogenezi Yeniden ışınlamada doku toleransı Normal Doku: Erken ve geç etkilerin patogenezi Yeniden ışınlamada doku toleransı Klinik Radyobiyoloji Kursu 19-20 Şubat 2010 Ankara Dr. Mine Genç minegenc@gmail.com Radyasyona bağlı doku reaksiyonlarını

Detaylı

İnterstisyel Akciğer Hastalığında Histopatolojik Bulgular

İnterstisyel Akciğer Hastalığında Histopatolojik Bulgular Derleme Review 275 İnterstisyel Akciğer Hastalığında Histopatolojik Bulgular Histopathological Findings of Interstitial Lung Disease Dr. Funda DEMİRAĞ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı

Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Romatoid Artrit Patogenezinde SitokinAğı Prof. Dr. Ahmet Gül İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Romatoid Artrit Kronik simetrik poliartrit q Eklemde İnflammasyon

Detaylı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

Olgu sunumu. Doç. Dr. Erkan Çakır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Olgu sunumu Doç. Dr. Erkan Çakır Bezmialem Vakıf Üniversitesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Şikayet ve hikayesi E.K 13 yaş kız hasta Özel bir tekstil atölyesinde

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR

SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİNDE TEMEL KAVRAMLAR ÖĞRENİM HEDEFLERİ SFT parametrelerini tanımlayabilmeli, SFT ölçümünün doğru yapılıp yapılmadığını açıklayabilmeli, SFT sonuçlarını yorumlayarak olası tanıyı

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI

ASTIM EPİDEMİYOLOJİ PATOFİZYOLOJİ 31.01.2012 HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI HAVA YOLU OBSTRUKSİYONUN FİZYOLOJİK SONUÇLARI ASTIM Dr. Bengü MUTLU Bir çok uyarıya karşı artan havayolu cevabı ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır İnflamatuar süreçte mast hücreleri, eozinofiller, T lenfositler, makrofajlar, nötrofiller,

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri

Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Pulmoner Hipertansiyon Ayırıcı Tanısında Solunum Fonksiyon Testleri Spirometri Doç. Dr. Funda Coşkun Uludağ Üniversitesi Göğüs Hastalıkları 1. Ulusal ADHAD Kongresi 26-29 Mayıs 2016 Kıbrıs Amaç Solunum

Detaylı

Bu Sayıda. Ne Yapmamız Gerekiyor? Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ. İnfluenza Sezonu Başladı... Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

Bu Sayıda. Ne Yapmamız Gerekiyor? Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ. İnfluenza Sezonu Başladı... Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Cilt: 2 Sayı: 3 Yıl: 2014 Bu Sayıda Önsöz Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL Ne Yapmamız Gerekiyor? Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ İdyopatik İnterstisyel Pnömonilerde YÇBT Bulguları Prof. Dr. Figen Başaran

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya

1. OLGU. Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 1. OLGU Tüberküloz Kursu 2008 Antalya 49 yaşında kadın hasta, ev hanımı Yakınması: Öksürük, balgam Hikayesi: Yaklaşık 2 aydır şikayetleri olan hasta akciğer grafisinde lezyon görülmesi üzerine merkezimize

Detaylı

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik

Lafora hastalığı, Unverricht Lundborg hastalığı, Nöronal Seroid Lipofuksinoz ve Sialidozlar en sık izlenen PME'lerdir. Progresif miyoklonik LAFORA HASTALIĞI Progressif Myoklonik Epilepsiler (PME) nadir olarak görülen, sıklıkla otozomal resessif olarak geçiş gösteren heterojen bir hastalık grubudur. Klinik olarak değişik tipte nöbetler ve progressif

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com Orşit Orşit, testis içinde ağırlıklı lökositik eksuda ve dışında seminifer tübüllerde tübüler skleroza neden olan testisin inflamatuar lezyonudur. İnflamasyon ağrı ve şişliğe neden olur. Seminifer tübüllerdeki

Detaylı

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıklarına Genel Yaklaşım. Prof. Dr. Mehmet Karadağ Bursa Şevket Yılmaz EAH Başhekimi

Mesleki Solunum Sistemi Hastalıklarına Genel Yaklaşım. Prof. Dr. Mehmet Karadağ Bursa Şevket Yılmaz EAH Başhekimi Mesleki Solunum Sistemi Hastalıklarına Genel Yaklaşım Prof. Dr. Mehmet Karadağ Bursa Şevket Yılmaz EAH Başhekimi MESLEK HASTALIKLARI Meslek hastalıkları, işyeri ortamında bulunan faktörlerin etkisi ile

Detaylı

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m

Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Çocuklarda Ak lc Antibiyotik Kullan m Sempozyum Dizisi No: 33 Aral k 2002; s. 35-39 Pnömonilerde Ak lc Antibiyotik Kullan m Prof. Dr. Necla

Detaylı

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi. Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji D Vitaminin Relaps Brucelloz üzerine Etkisi Yrd.Doç.Dr. Turhan Togan Başkent Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bruselloz Brucella cinsi bakteriler tarafından primer olarak otçul

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3

Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3 Merih Tepeoğlu1, Özgür Ekinci2, Nalan Akyürek2, Leyla Memiş2, Nurdan Köktürk3 Başkent Üniversitesi Patoloji AD1 Gazi Üniversitesi Patoloji AD2 Gazi Üniversitesi Göğüs Hastalıkları D3 Sarkoidoz, etyolojisi

Detaylı

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ

YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ ROMATOLOJİDE KULLANILAN YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR ESEN KASAPOĞLU GÜNAL İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ROMATOLOJİDE YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ SENTETİK İLAÇLAR LEFLUNOMİD

Detaylı