TERİMLER SÖZLÜĞÜ KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) VE KULLANMA TALİMATININ (KT) HAZIRLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE (Güncelleme :1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TERİMLER SÖZLÜĞÜ KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) VE KULLANMA TALİMATININ (KT) HAZIRLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE. 26.09.2008 (Güncelleme :1)"

Transkript

1 TERİMLER SÖZLÜĞÜ KISA ÜRÜN BİLGİSİ (KÜB) VE KULLANMA TALİMATININ (KT) HAZIRLANMASINDA KULLANILMAK ÜZERE (Güncelleme :1) İLAÇ VE ECZACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Terim İngilizce Türkçe öneri A abdominal ağrı abdominal pain karın ağrısı Abdominal distansiyon Abdominal distension Karın şişkinliği abnormal gait yürüyüş tarzında anormallik aborsiyon abortion düşük yapma abortus abortus Düşük abrazyon abrasion sıyrık abse abscess irin kesesi (Abse) absorpsiyon absorption emilim abstinens abstinence yoksunluk adale muscle kas adaptasyon adaptation uyum, uyarlama Addison Hastalığı Addison's disease Addison Hastalığı (böbreküstü bezlerinin iyi çalışmaması durumu.) ADE İnhibitörleri Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors, ACE Inhibitors Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE İnhibitörleri), (ADEİ) adenit adenitis lenf bezi iltihabı (Ör: lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı) adenoit adenoid Geniz eti adenokarsinom adenocarcinoma Adenokarsinom (bir kanser türü) adenopati adenopathy Lenf bezlerinin büyümesi adeziv adhesive yapışkan adezyon adhesion Yapışıklık, Yapışma adipoz adipose yağ adipoz doku adipose tissue yağ dokusu aditif additive ek adjuvan adjuvant yardımcı adolesan adolescence ergen; buluğ adrenal adrenal böbreküstü Adrenal gland böbrek üstü bezi adsorbat adsorbate Yüzeye tutunmuş bileşik adsorbe adsorbed Yüzeyine tutunmuş adsorpsiyon adsorption Yüzeye tutunma adult adult yetişkin, erişkin Advers etki Adverse effect Yan etki afebril afebrile, apyretic, ateşsiz apyrexial afektif affective duygu durum afektif bozukluklar affective disorders duygu durum bozuklukları, agorafobi agoraphobia Açık alan korkusu agranülositoz agranulocytosis Agranülositoz, (beyaz kan hücreleri sayısında azalma) agregasyon agregation Kümelenme 1

3 agregat agregate Küme agresif aggressive saldırgan airway airway Hava yolu ajitasyon agitation huzursuzluk ajite agitated Huzursuz akatizi acathisia yerinde duramama hali aklorhidri achlorhydria mide asidi yokluğu akne acne sivilce akneform erüpsiyon acneform eruption sivilce benzeri cilt döküntüsü akomodasyon accommodation göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu akomodasyon bozuklukları accomodation disorders göz merceğinin farklı uzaklıklara uyum bozukluğu akromegali acromegaly Akromegali (Büyüme hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve ayakların anormal büyümesi ) aksilla axilla koltuk altı aktif active etkin aktif immünizasyon active immunization aktif bağışıklama, aşılama aktivasyon activation etkinleştirme, etkinleşme aktivite activity etkinlik akut acute akut akümülasyon accumulation birikme albüminüri albuminorrhea idrarda albümin bulunması alergoit allergoid Alergoit (alerji yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde) alerji allergy Alerji algoritma algorithm akış şeması alimentasyon alimentation Beslenme aljezik algesic ağrı oluşturan alopesi alopecia saç dökülmesi; kellik alternatif alternative seçenek; seçenekli altünite subunit Alt birim ambliyopi amblyopia görme keskinliğinin azalması ambulatuvar ambulatory Ayaktan amenore amenorrhea adet görmeme amfizem emphysema amfizem (doku veya organlarda aşırı hava birikmesi) amnezi amnesia Unutkanlık ampirik empiric deneyime dayalı amputasyon amputation Kesme anafilaktik, anafilaktoit anaphylactic, Ani aşırı duyarlılık tepkisi reaksiyon anaphylactoid reaction Anaflaksi anaphylaxis Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık analjezi analgesia ağrının kesilmesi analjezik analgesic ağrı kesici anemi anemia kansızlık anemik anemic Kansız 2

4 anestezi anesthesia Anestezi anestezik anesthetic anestezi yapan ilaç anevrizma aneurysm Anevrizma (Damarda bölgesel şişkinlik, balonlaşma) anjin tonsillitis bademcik iltihabı Anjina pektoris angina pectoris Anjina pektoris (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı) anjiyoödem, anjiyonörotik angioedema, Alerji sonucu yüz ve boğazda şişme ödem angioneurotic oedema ankiloz ankylosis eklem sertliği Ankilozan spondilit ankylosing spondylitis ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık) anksiyete anxiety kaygı, endişe anomali anomaly, abnormality, kusur, kusurlu oluşum malformation, deformity anoreksi anorexia iştahsızlık antagonist antagonist karşıt etki gösteren antero-lateral antero-lateral ön-yan antiaritmik antiarrhythmic Kalp ritm bozukluğuna karşı kullanılan antibakteriyel antibacterial Bakterilere karşı etkili antidepresan antidepressant Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili antiepileptik antiepileptik sara tedavisinde etkili antifungal antifungal Mantar hastalıklarına karşı etkili. antihipertansif antihypertensive Tansiyonu, kan basıncını düşüren antihistaminik antihistamines Alerjik hastalıklara karşı etkili antiinflamatuvar anti-inflammatory İltihap giderici antijen antigen Antijen (Vücutta alerji oluşturan madde) antikoagülan anticoagulant kan pıhtılaşmasını önleyen antikor antibody antikor (alerji oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini) antipiretik antypyretic ateş düşürücü antipsikotik antipsychotic antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili) antitussif antitussive Öksürük kesici anüri anuria İdrar yokluğu aparat apparatus Cihaz, aygıt apati apathy kayıtsızlık aplastik anemi aplastic anaemia aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma) aplikasyon application uygulama aritmi arrhythmia kalp atım düzensizliği. aritmojenik arrhytmogenic kalpte atım düzensizliğine neden olan arrest arrest Durma arter artery arter (atardamar) arter içine uygulama intraarterial use arter (atardamar) içine uygulama artralji arthralgia Eklem ağrısı 3

5 artrit arthritides eklem iltihabı artroz arthrosis eklem hastalığı aselüler acellular hücresiz asemptomatik asymptomatic belirtisiz aspartat aminotransferaz, alanin aminotransferaz, aspartate aminotransferase, alanine aminotransferase aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz (ALT) Karaciğer enzimleri aspergilloz Aspergillosis aspergilloz (Bir tür mantar hastalığı) Aspirasyon aspiration Emerek boşaltma Aspirasyon pnömonisi Aspiration pneumonia Aspirasyon pnömonisi (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer iltihabı) asteni asthenia Kuvvetsizlik, Güçten düşme astma asthma astım atak attack kriz. Ör. iskemik kriz (atak) ataksi ataxia ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme bozukluğu) atenüe attenuated zayıflatılmış ateroskleroz atherosclerosis damar sertliği aterotromboz Atherothrombosis atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma atriyum atrium Kalp kulakçığı atriyal fibrilasyon Atrial fibrilation Kalpte bir çeşit atım bozukluğu B bağırsak intestines bağırsak bakteremi bacteremia Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi. balanit balanitis penis baş bölgesi iltihabı baseline baseline başlangıç düzeyi batın abdomen karın baz(al) basal temel; alt; tabana yakın veya tabanda beher every her bir (tablet) benign benign iyi huylu, selim Beyaz ırk Caucasian beyaz ırk bilateral bilateral iki taraflı biliyer biliary safra(yla ilgili) bipolar bozukluk bipolar disorder Bipolar bozukluk, (Ruhsal durumdaki zıt yönlü değişiklikler) biyopsi biopsy (teşhis koymak amacıyla) doku örneği almak blastomikoz Blastomycosis blastomikoz (Bir tür mantar hastalığı) blefarit blepharitis blefarit (Göz kapağı kenarındaki yağ bezelerinin iltihabı) bolus bolus bir defada verme Bozukluk Impairment bozukluk bölgesel regional Bölgesel bradikardi bradycardia kalp atımının yavaşlaması Bronkodilatasyon bronchodilatation solunum yolunun genişlemesi 4

6 bronkodilatör bronchodilator solunum yolu genişletici bronkokonstriksiyon, bronchoconstriction, Bronşların daralması, bronşların spazmı bronkospazm bronchospasm Bronkokonstriktör bronchoconstrictor solunum yolunu daraltıcı bronşiektazi bronchiectasia, bronchiectasis Bronşların harabiyeti sonucu kalıcı genişlemesi bronşit bronchitis bronş iltihabı bulanık turbid bulanık bursit bursitis eklem çevresindeki keselerin iltihabı bül bulla, bleb, blister sıvı dolu kabarcık C-Ç check-up check-up genel kontrol columna vertebralis columna vertebralis Omurga Coombs testi Coombs' test Alyuvarlarla ilgili bir kan testi çoklu doz multiple dose çoklu doz çürük bruise çürük D dahili internal İç dahiliye internal diseases iç hastalıkları dansite density Yoğunluk defekasyon defecation Dışkılama defekt defect kusur, bozukluk, eksiklik defektif defective kusurlu, bozuk, eksik defisit deficit Eksiklik deformasyon deformation Şekil bozukluğu deforme deformed şekli bozulmuş deformite deformity şekil bozukluğu,kusur dehidratasyon dehydration Su kaybı. dejenerasyon degeneration Bozulma dekonjestan decongestant dekonjestan (burun tıkanıklığını gideren) deliryum delirium deliryum ( huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti gösteren ani geçici bilinç bozukluğu) delüzyon delusion Sanrı, kuruntu demans dementia bunama demarkasyon demarcation Sınır belirleme, ayırma depresyon depression ruhsal çöküntü (depresyon) derin ven trombozu, DVT deep vein thrombosis/venous thromboembolism (VTE) toplar damar tıkanıklığı dermatit dermatitis Dermatit (Bir tür deri hastalığı) dermatomikoz dermatomycosis Dermatomikoz (Bir tür mantar hastalığı) dermatoz dermatosis deri hastalığı dermografizm dermatographism Alerjiye yatkınlığı tespit etmek üzere yapılan deri testi desensitizasyon desensitization duyarsızlaştırma destrüksiyon destruction yıkım 5

7 dezavantaj disadvantage dezavantaj, olumsuzluk dış gebelik ectopic pregnancy dış gebelik Dış gebelik Ectopic pregnancy Rahim dışında gelişen gebelik diferansiye differentiate Farklılaşmış, difteri diphtheria Difteri, kuşpalazı difüz diffuse yaygın dilüe diluted seyreltik dilüe etmek to dilute seyreltmek diplopi diplopy çift görme direkt direct doğrudan disemine disseminated Yaygın, genel disfoni dysphonia konuşmanın bozulması disfonksiyon dysfunction işlev bozukluğu diskinezi dyscinesia istemli hareketlerde bozukluk dismenore dysmenorrhea ağrılı adet görme dispepsi dyspepsia, indigestion Hazımsızlık, sindirim bozukluğu dispne dyspnea nefes darlığı, nefes almada güçlük disritmi disrhythmia kalp atım bozukluğu distoni distoni kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket bozukluğu diüretik diüretic idrar söktürücü diyabet diabetes, diabetes şeker hastalığı (diyabet) mellitus Diyabetik ketoasidoz Diabetic ketoacidosis şeker hastalarında açlık durumunda kanda aşırı miktarda asit birikimi diyagnostik diagnostic tanıyla ilgili, tanısal diyagnoz diagnose tanı diyare diarrhea ishal diyet diet diyet dizartri disartri konuşma veya dil ile ilgili bozukluk dizestezi disestezi hissizlik, karıncalanma gibi anormal duyu dizfaji dysphagia yutamama, yutma güçlüğü dizüri disüri ağrılı idrar yapma dolaşım circulation dolaşım dolor dolor ağrı dominant dominant baskın döküntü rash döküntü E eflaks efflux Eflaks (Dışa yönelik akım) ejakülasyon ejaculation meni (sperm) boşalması ekimoz ecchymosis deride morarma eklampsi (gebelik toksemisi) eclampsia Eklampsi (gebelikte havale nöbetleri, kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık) eklem joint eklem Eksiklik deficiency Eksiklik eksitabilite excitability uyarılabilme, uyarılabilirlik 6

8 eksternal external dış, dışla ilgili ekstrakt extract Özüt, öz ekstraselüler extracellular Hücre dışı ekzoftalmi exophthalmus göz küresinin anormal şekilde dışarı çıkması elektrokardiyogram, electrocardiogram, ECG EKG elektrolit electrolyte elektrolit elektrolit dengesizliği electrolyte imbalance Elektrolit dengesizliği eliminasyon elimination vücuttan uzaklaştırılma elongasyon elongation uzama EKG (kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıt) emboli emboli (çoğul) embolus (tekil) damar tıkacı ( emboli) Emboli (damar tıkacı) emetojenik emetogenic kusmaya neden olan, kusturucu emosyonel labilite emotional lability duyguların değişkenliği, dalgalanması emülsiyon emulsion Emülsiyon (sıvı-sıvı karışımı) endikasyon indication İlacın kullanıldığı durum endürasyon induration Sertleşme, enfeksiyon infection Enfeksiyon (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) enflamasyon inflammation iltihap enfluenza influenza grip enjeksiyon injection Enjeksiyon, zerk ensefalomiyelit encephalomyelitis beyin-omurilik iltihabı enterokolit enterocolitis ince ve kalın bağırsağın birlikte iltihaplanması entübasyon intubation herhangi bir kanal ya da boşluğa tüp yerleştirme enürezis noktürna nocturnal enuresis; bedwetting gece işemesi; yatak ıslatma eozinofili eosinophilia kanda eozinofil (bir tür alerji hücresi) sayısında artış epidemi epidemicity salgın epididimit epididymitis Epididimit (Testis arkası iltihabı) epilepsi epilepsy sara epistaksis epistaxisis burun kanaması ergin, olgun mature ergin, olgun eritem erythema Deri üzerinde oluşan kızarıklık eritema multiforma erythema multiforme Eritema multiforma (genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu) eritematöz erythematous kızarık eritrosit erythrocyte, red blood cell etiyoloji etiology Hastalık nedeni Etkin, İlaç agent ilaç etkisizleştirilmiş inactivated etkisizleştirilmiş evre, derece grade Evre, derece alyuvar, kırmızı kan hücresi 7

9 Evrelendirme, grading Evrelendirme, derecelendirme derecelendirme F faranjit pharyngitis yutak (farinks) iltihabı farinks pharynx yutak farmasötik form pharmaceutical form ilaç şekli fasiyal paraliz fascial paralysis yüz felci fatal fatal ölümcül febril febrile ateşli Febril nötropeni Febrile neutropenia Vücuttaki savunma hücreleri sayısının düşüşüne bağlı gelişen durum feçes feces dışkı felç, inme stroke Felç, inme femur femur uyluk fenilketonüri (Folling phenylketonuria hastalığı) (Folling's disease) Fenilketonüri (kalıtımsal enzim eksikliği sonucunda ortaya çıkan metabolik hastalık) fetal fetal cenine ait fetüs fetus cenin fibromiyalji fibromyalgia Kulunç, kas ağrısı flatulans flatulance Gaza bağlı mide-bağırsakta şişkinlik flebit phlebitis toplardamar iltihabı Flushing Flushing Al basması fobi phobia Sebepsiz korku, fobi folikül stimülan hormon follicle-stimulating folikül uyarıcı hormon hormone, FSH fonksiyon function işlev form form biçim, şekil formasyon formation oluşum fotofobi photophobia ışıktan ya da aydınlıktan rahatsız olma acı duyma durumu fotosensitizasyon photosensitization ışığa karşı duyarlı olma hali fragman fragment parçacık fraksiyon fraction bölüm fronkül frunculus çıban fulminan fulminant hızlı giden ve kötüleşen Fungistatik fungistatic mantarın üremesini durduran fungus fungus mantar Fungusid fungicide mantarı öldüren G gaita, feçes feces dışkı galaktore galactorrhea meme ucundan sürekli süt ve süt benzeri akıntı gelmesi galaktozemi galactosemia Galaktozemi ( kanda bir tür şekerin yükselmesi) ganglion ganglion sinir düğümü gastric mideye ait, midede bulunan 8

10 gastrik gastrit gastritis Gastrit (mide mukozası iltihabı) gastroenterit gastroenteritis ishal ve kusma ile birlikte görülen mide ve bağırsak enfeksiyonu Gebe pregnant hamile geçici iskemik atak beyine giden damarların geçici tıkanması sonucu oluşan geri dönüşümlü bir tür felç genito-üriner sistem genitourinary system üreme ve idrar yolları sistemi gevşeme relaxation gevşeme girişim intervention girişim glikozüri glycosuria idrarda şeker tespit edilmesi glokom glaucoma göz içi basıncının artması glossit glossitis dil iltihabı glottis glottis Ses tellerinin bulunduğu gırtlak bölgesi gonore gonorrhea bel soğukluğu görsel visual görsel gösterge, belirteç marker gösterge, belirteç granül granule granül greft graft yama guatr goiter tiroid bezinin büyümesi hali Guillain-Barré sendromu Guillain-Barré syndrome, acute febrile polyneuritis, acute idiopathic polyneuritis Guillain-Barré sendromu (Viral enfeksiyon sonrası gelişen bir rahatsızlık.) gut gout Gut (damla hastalığı) Güvenlilik safety güvenlilik H hafıza yitimi, bellek yitimi memory deficit hafıza yitimi, bellek yitimi Hafıza, bellek memory hafıza, bellek halitoz halitozis ağız kokusu halüsinasyon hallucination Varsanı, Hayal görme Hassasiyet, duyarlılık sensitivity Hassasiyet, duyarlılık Havale, tutarık convulsion havale Hazım, sindirim digestion hazım hematemez hemathemesis Kan kusma hematom hematoma Bölgesel kan birikmesi (hematom) hematopoetik hematopoietic Kan ve kan hücre yapımı ile ilgili hematüri hematuria idrarda kan tespit edilmesi hemipleji hemipleji Hemipleji (yarı felç) hemodiyaliz hemodialysis kan diyalizi (kanın temizlenmesi işlemi) hemolitik anemi haemolytic anaemia Bir tür kansızlık (hemolitik anemi) hemoliz hemolysis kan hücreleri yıkımı hemoptizi hemophtysis Kan tükürme hemoraji hemorrhage kanama hepatik kolestaz hepatic cholestasis Karaciğer içi bir nedene bağlı olarak safra akışının yavaşlaması veya durması hepatit hepatitis Karaciğer iltihabı 9

11 hepatobiliyer hepatobiliery karaciğer, safra ve safra yolları heredite heredity soyaçekim, kalıtım herediter hereditary kalıtsal herni hernia fıtık Herpes herpes uçuk hıçkırık hiccup hıçkırık HIV human immunodeficiency İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü virus, (HIV) hiperakuzi hyperacusia işitme yeteneğinin normalin üstünde artması durumu hiperaldosteronizm hyperaldosteronism Böbrek üstü bezlerinin aşırı çalışmasından oluşan hastalık hiperasalivasyon hypersalivation salya üretiminde artış hiperestezi hyperesthesia hastanın uyarıları olduğundan daha şiddetli olarak algılaması hiperglisemi hyperglicemia kan şeker düzeylerinde artış Hiperhidroz Aşırı terleme hiperkalemi / hiperpotasemi hyperkalemia/hyperpotas semia kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi hiperkinezi hypercinesia aşırı hareket hiperpigmentasyon hyperpigmentation deride renk koyulaşması hipersensitivite hypersensitivity aşırı duyarlılık hipertansiyon hypertension yüksek tansiyon hipertermi hyperthermia vücut ısısının 40 C 'nin üstüne çıkması hipertiroidizm hyperthyroidism vücutta tiroid hormonunun gereğinden fazla üretilmesi hipertoni hypertonia Kasların aşırı gerginliği hipertrofi Hypertrophia Vücudun herhangi bir bölümünün büyümesi hiperürikozüri hyperuricosuria idrarla ürik asit atılımı hiperürisemi hyperuricemia kanda ürik asit miktarının yükselmesi hipnotik hypnotic Uyku verici hipoestezi hypoesthesia duyu azalması hipoglisemi hypoglisemi kan şeker düzeyinde azalma hipokalemi hypokalemia kan potasyum düzeyinin normalin altına düşmesi hipokinezi hypocinesia aktivite veya motor işlevlerinin azalması hipoklorhidri mide asidi eksikliği hipomani hypomania dikkat artışı, hareketlilik, yorulmazlık ve tepkilerin artması ile belirgin ruh hastalığı hiponatremi hyponatremia kanda sodyum düzeyinin normalin altına düşmesi hipotansiyon hypotension düşük tansiyon hipotoni hypotonia kasların gerginliğini yitirmesi histoloji histology dokubilim histoplasmozis Histoplasmosis Histoplasmozis (Bir çeşit mantar hastalığı) homojen homogeneous benzer özellikte, tekdüze 10

12 Hordeolum, arpacık hordeolum arpacık I-İ içerik, kapsam Ingredient içerik idame maintaince İdame, devam ettirme İdyopatik idipathic sebebi bilinmeyen idrar retansiyonu urine retention idrar yapamama, işeme zorluğu ihtiva eden contain içeren, kapsayan İltihap, yangı inflammation iltihap, yangı immatür immature olgunlaşmamış immun immune bağışık İmmun globulin ımmunoglobulin Vücutta bulunan bağışıklık proteini immün sistem immune system bağışıklık sistemi immün yanıt immune response bağışıklık yanıtı immünomodülatör immunomodulator Bağışıklık düzenleyen immünosüpresif immunospressive bağışıklık sistemini baskılayan immünoterapi immunotherapy bağışıklık tedavisi impetigo impetigo vulgaris derinin bulaşıcı yüzeysel mikrobik enfeksiyonu impotens impotence cinsel güçsüzlük, iktidarsızlık in vitro in vitro Laboratuar ortamında in vivo in vivo canlı varlıkta, vücutta inaktif inactive etkisiz indükleyici inducer uyarıcı infant infant Bebek (0-1 yaş) infiltrasyon infiltration sızma influks influx İçeri akma inguinal inguinal kasığa ait inhibe etmek (to) inhibit engellemek, önlemek, bastırmak inkontinans incontinence tutamama, kaçırma inkoordinasyon incoordination eş güdüm(koordinasyon) bozulması inkübasyon incubation kuluçka insizyon incision Cerrahi kesi insomnia insomnia uykusuzluk instabilite instability dayanıksızlık, kararsızlık integrasyon integration Bütünleşme interdigital interdigital Parmak arası interselüler intercellular hücreler arası intersitisyel nefrit interstitium nefrit İştahsızlık, aşırı susama, kusma ile seyreden böbrek iltihabı interstisyum interstitium doku aralıkları intoksikasyon intoxication zehirlenme intolerans intolerance ilacın etkisine dayanıksızlık, tahammülsüzlük intraabdominal intraabdominal karın içi intramüsküler intramuscular Kas içi intraoküler basınç intraocular pressure Göz içi basıncı intraoperatif intraoperative Ameliyat sırasında intraselüler intracellular hücre içi 11

13 intrauterin intrauterine Rahim içi intravenöz intravenous toplardamar (ven) içi intravezikal intravesical, endovesical mesane içi intussusepsiyon intussusception Bağırsak düğümlenmesi invaziv invasive 1) yayılmacı 2) girişimsel irigasyon irrigation yıkama iris iris Gözün renkli kısmı iritabilite irritability uyaranlara karşı aşırı duyarlı olma durumu, tepki gösterme yeteneği iritasyon irritation tahriş irreverzibl irreversible geri dönüşümsüz itrah excretion atılma itrah etmek excretion vücuttan dışarı atmak J jeneralize generalized Yaygın, genel jenerasyon generation kuşak, nesil jinekolojik gynecologic kadın hastalıkları ile ilgili jinekomasti gynecomasti erkekte meme büyümesi jüvenil juvenile genç K kalp yetmezliği cardiac failure/heart kalp yetmezliği failure kandidemi Candidemia kanda kandida türü mantarlara ait hücrelerin bulunması durumu kandidiyaz Candidiasis kandidiyaz (Bir tür mantar hastalığı) kandidüri Candiduria idrarda kandida cinsi mantar bulunması kantitatif quantitive miktarla ilgili kantite quantity miktar kardiyak cardiac kalbe ait, kalple ilgili kaşınma itching kaşınma katarakt cataract Göze perde inmesi kazanılmış acquired kazanılmış keçelenme numbnesss Keçelenme Kemoterapi Kanserde ilaç tedavisi keratit keratitis gözün saydam cisminin (kornea) iltihabı kırıklık malaise kırgınlık, halsizlik kistik fibroz cystic fibrosis, Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık klasifikasyon classification sınıflandırma Klerens Clearance Temizlenme klorür chloride klorür Koagülasyon coagulation Kanın pıhtılaşması Kognitif bozukluk Cognitive disorder Zihinsel işlevlerde bozukluk kolelitiyazis cholelithiasis Safra kesesi taşı kolesistit cholecystitis safra kesesi iltihabı 12

14 kolestatik sarılık cholestatic icterus safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı sarılık kolestaz cholestasis Safra akışının yavaşlaması veya durması kolit colitis Kalın bağırsak iltihabı kombinasyon combination birlikte kullanım kombine combined birleşik komorbidite comorbidity iki hastalığın beraber bulunması kompartıman comparment bölme kompensatuvar compensatory dengeleyici komplikasyon complication hastalıkla birlikte ortaya çıkan rahatsızlıklar kompozisyon composition Bileşim kondüksiyon conduction iletim konfüzyon confusion Zihin karışıklığı konjenital congenital Doğumsal, doğuştan konjestif kalp yetersizliği congestive heart failure Kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin hastalık konjonktivit conjunctivitis Bir çeşit göz iltihabı konstipasyon constipation kabızlık Kontakt dermatiti contact dermatitis temasla ortaya çıkan deri hastalığı kontaminasyon contamination bulaşma kontraksiyon contraction kasılma kontrendikasyon contrindication kullanılmaması gerekli durum koordinasyon coordination Uyum, eşgüdüm koroner arter hastalığı coronary artery disease damar sertliği nedeni ile kalp damarlarının daralması kreatinin creatinine (Cr) Böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde kriptokokkoz Cryptococcosis Kriptokokkoz (Bir tür mantar hastalığı) kromatopsi Farklı renk tonlarını ayırt edememe kromomikoz Chromomycosis Kromomikoz(Bir tür mantar hastalığı) kronik chronic Süregelen, uzun süren kuadrivalen quadrivalent, tetravalent dört değerliğe sahip Kulak çınlaması tinnitus Kulak çınlaması Kuru keratokonjunktivitit keratoconjunctivitis sicca kuru göz kütanöz cutaneous deriyle ilgili L larenjit laryngitis gırtlak iltihabı larinks larynx gırtlak letarji lethargy halsizlik lezyon lesion bozukluk, hasar libido libido cinsel istek Lockjaw tipi reaksiyon lockjaw çene kitlenmesi lokal local lokal, bölgesel lokalizasyon localization yerleşim lokalize localized yerleşik lökopeni leuc/kopenia Akyuvar sayısında azalma 13

15 lökosit leucocyte Akyuvar lökositoz leucocytosis akyuvar sayısında artış lösemi kan hücrelerinin kanseri lupus eritematozus lupus erythematosus (LE) ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık luteinleştirici hormon luteinizing hormone, (LH) luteinleştirici hormon(adet döngüsünde yer alan bir hormon) Lyme hastalığı Lyme disease Kene yoluyla bulaşan bir hastalık M madde substance madde maksimum maximum en yüksek maküler ödem Macular edema gözün arka tarafında şişme makülopapüler maculopapular deriden hafif kabarık malabsorpsiyon malabsorption bağırsaklardan emilim bozukluğu malarya, sıtma malaria sıtma malformasyon malformation organ veya dokudaki yapısal bozukluk Malign,habis malignant Habis (kötü huylu) mani mani taşkınlık nöbeti matürasyon maturation olgunlaşma medikal medical tıbbi mediyatör mediator Aracı melena melena Kanamaya bağlı katran renkli dışkı membran membrane zar menenjit meningitis beyin zarı iltihabı menopoz menopause adetten kesilme menstrüasyon menstruation adet görme menstrüel siklus menstrual cycle adet döngüsü mental mental zihinsel metastaz metastasis yayılma metod method yöntem metroraji metrorrhagia adet dışı görülen kanama mevsimsel alerjik rinit hay fever saman nezlesi midriyatik mydriatic göz bebeği genişlemesine neden olan midriyazis mydriasis göz bebeği genişlemesi miktürasyon micturation İşeme, idrar yapma minimum minimum En düşük mini-stroke mini felç Minör minor Daha küçük, daha az miyalji Myalgia Kas ağrısı Miyastenia Gravis Myastenia Gravis Miyastenia gravis (Bir tür kas güçsüzlüğü hastalığı) miyokart infarktüsü myocardial infarction kalp krizi miyoklonus myoclonus bir kas ya da kas grubunun ani ve kısa süreli kasılmalar miyopati myopathy kas hastalığı miyozit myositis kas iltihabı mobilizasyon mobilization 1- Çözülme (kemikten kalsiyum çözülümü) 14

16 2- Hareketlenme moniliyaz moniliasis pamukçuk Monovalan monovalent Tek değerlikli Morbidite morbidity hastalığa yol açma oranı Mortalite mortality hastalığa bağlı ölüm oranı multipl miyelom kemik iliğinde gelişen bir tür kanser mutad familiar alışılmış N narkotik analjezik narcotic analgesic Narkotik ağrı kesici natriürez natriuresis sodyumun idrar ile atılımı nefrit nephritis böbrek iltihabı nefrotoksik Nephrotoxic böbrekler üzerinde zararlı etkili neonatal neonatal yenidoğan nevrit Neuritis sinir iltihabı nistagmus, oküler ataksi nystagmus, ocular ataxia gözün istemsiz, hızlı ve ritmik NMS (nöroleptik malignant sendrom) neuroleptic malignant syndrome hareketleri, göz titremesi Vücut ısısındaki yükselme, bilinç düzeyindeki değişim ve kaslarda sertleşme ile ortaya çıkan durum nodül, nod Nodule, node beze, nodül noktüri Nocturia gece sık idrara çıkma noktürnal nocturnal geceye ait, gece ortaya çıkan Non steroidal anti Nonsteroid Ağrı, ateş ve iltihaba etkili enflamatuar Antiinflamatuar nöropati Neuropathy sinirlerde herhangi bir nedenle görülen bozukluklar- duyu kaybı nöropatik ağrı Neuropathic pain sinir hasarıyla oluşan ağrı Nötralizasyon, neutralization etkisizleşme; etkisizleştirme nötralleştirme nötrofil Neutrophile bir çeşit kan hücresi nötropeni neutropenia kandaki parçalı hücre sayısında azalma numune sample örnek nükleolus nucleolus çekirdekçik nükleus cell nucleus çekirdek; (hücre) çekirdeği Nüks rölaps relapse, recurrence yeniden ortaya çıkması,, nüks etme nütrisyon nutrion beslenme O-Ö obsesif kompalsif obsessive compulsive Takıntılı davranışlar bozukluk (OKB) disorder olası, muhtemel possible Olası, muhtemel olasılık probability ihtimal, olasılık Olasılıkla, muhtemelen possibly Olasılıkla, muhtemelen onikomikozis onychomycosis Tırnaklardaki mantar hastalığı onkojenik oncogenic tümör oluşumuna yol açan opalesan opalescent saydam olmama opioit opioid Afyon benzeri orak hücreli anemi sickle cell anemia orak hücreli anemi (bir tür 15

17 kansızlık) oral oral ağızdan, ağız yoluyla oral damla oral drops ağız yoluyla alınan damla orijin origin köken, kaynak orofaringeal oropharyngeal ağız ve yutağa ait osteoartrit osteoarthritis kireçlenme osteomiyelit osteomyelitis kemik iltihabı otoimmün otoimmune otoimmün (Vücudun kendi hücrelerine karşı antikor oluşturma durumu) ovaryum ovarium yumurtalık ovum ovum yumurta öfori euphoria neşe, güven, güçlülük gibi duyguların aşırı şekilde bulunması özofajit esophagitis yemek borusu iltihabı P palpitasyon palpitation Çarpıntı pankreatit pancreatitis pankreas iltihabı pansitopeni pancytopenia Kandaki tüm hücrelerde azalma pap smear testi Pap test, Papanicolaou test, Pap veya Papanicolaou smear ve smear t. Rahim ağzından alınan sürüntüde yapılan bir tür test Papül papule kabartı Papüler papular kabartılardan oluşan Parakoksidiyomikoz Paracoccidioidomycosis Bir çeşit mantar hastalığı parazit parasite Parazit, asalak parestezi paresthesia Uyuşma, Parkinson hastalığı Parkinson's disease Parkinson hastalığı paronişi paronychia dolama parosmi parosmia Olmayan bir kokuyu hissetme partikül particule parçacık pasif passive Pasif pediyatrik pediatric, junior çocuklar için pelvis kemiği pelvis bone leğen kemiği perifer periphery Merkezden uzak periorbital ödem periorbital oedema göz çevresinde oluşan şişlik peritonit peritonitis karın zarı iltihabı permeabilite permeability geçirgenlik peteşi petechiae Nokta şeklindeki deri altı kanamaları pitriyazis (tinea) versikolor pitriazis (tinea) versicolor Bir çeşit mantar hastalığı pitüiter pituitary Hipofize ait piyelonefrit pyelonephritis idrar yolları ve böbrekte gelişen iltihap piyoderma pyodermatitis irinli deri enfeksiyonu plasenta previa placenta previa Hamilelikte plasentanın (eş, son) normal yerleşim yerinden aşağıya yerleşimi Platelet, trombosit platelet, thrombocyte Trombosit ( kan pulcuğu, pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi) Pnömoni pneumonia akciğer iltihabı 16

18 polen pollen Çiçek tozu polidipsi polydipsia aşırı su içme polifaji polyphagia aşırı yeme polikistik over sendromu Yumurtalıkta oluşan kistler Poliüri polyuria Aşırı miktarda idrar yapma Porfiri porphyria Karın ağrısı ve kas kramplarına neden olan bir çeşit kalıtsal hastalık Postnatal Postnatal doğum sonrası Post-op ameliyat sonrası postural/ ortostatik hipotansiyon postural/ orthostatic hypotension oturur ya da yatar pozisyondan ayağa kalkarken görülen kan basıncı düşüklüğü Postür posture Duruş preeklampsi preeclampsia Gebelikte kan basıncı artışı, idrarda protein bulunması ve vücudun su tutmasıyla seyreden hastalık prekürsör precursor öncül premalign premalign Kansere dönüşme oranı yüksek olan prematür premature Erken olan Prematüre ejakülasyon Erken boşalma premenstrüel disforik bozukluğu premenstrüel dysphoric disorder adet öncesi dönemde görülen sinirlilik hali prenatal prenatal Doğum öncesi presör amin pressor amine kan basıncını yükselten bir madde Priapism Priapizm Erkeklerdeki uzun süreli ağrılı sertleşme Prick testi Prick test Prick testi (bir tür alerji testi) primer primary Birincil, ilk primitif primitive ilkel profilaksi prophylaxis koruma progresyon progression ilerleme proteinüri proteinuria idrarda protein tespit edilmesi pruritus pruritus kaşıntı psikoz phychosis Bir tür ruhsal bozukluk psödomembranöz kolit pseudomembranous colitis Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı psöriyazis, sedef psoriasis Sedef hastalığı hastalığı puberte puberty ergenlik pulmoner amfizem Pulmoner emphysema Akciğerlerdeki hava yollarının aşırı genişlemesi pupilla dilatasyonu pupillary dilatation göz bebeğinde genişleme pupilla konstriksiyonu pupillary construction göz bebeğinde daralma Püstül pustula irinli deri kabarcığı Püstüler irinli deri kabarcıklarından oluşan R rabdomiyoliz rhabdomyolysis İskelet kası yıkımı Radyofarmasötik radiopharmaceutic Teşhis amacıyla kullanılan radyoaktif 17

19 işaretli bileşik Radyoterapi radiotherapy Kanserde ışın tedavisi reaksiyon reaction Tepki, yanıt referans reference kaynak reflü reflux Reflü (Geri kaçma) refraksiyon bozukluğu refraction disorder gözün ışığı kırma bozukluğu refrakter anemi refractory anemia inatçı anemi regresyon regression gerileme Rejeksiyon, ret rejection ret rektal hemoraji rectal hemorrhagia dışkıda ve dışkı bölgesinde kanama remisyon remisyon hastalığın tüm ya da bazı belirtilerinin kaybolması renal renal böbreğe ilişkin renal diyaliz renal dialysis böbrek yoluyla kan temizleme resesif recessive Çekinik, baskın olmayan respiratuvar respiratory solunumla ilgili retina retina Gözün ağ tabakası retinit retinitis Retina iltihabı reverzibl reversible geri dönüşümlü rezistans resistance direnç rezolüsyon resolution 1.çözünürlük, 2. iyileşme Rigor (Rigor mortis ) Rigor Öneri: Ateş yükselmeleri sırasında görülebilen ve soğuk duygusuna eşlik eden, titreme ve terleme nöbetleridir. Sertlik, katılık (Rigor mortis: ölüm katılığı) rijidite rigidity kasların sertleşmesi rinit rhinitis Nezle romatoid artrit rubor rubor kızarıklık rüptür rupture yırtılma S-Ş eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık salgı bezi gland salgı bezi santral sinir sistemi central nervous system merkezi sinir sistemi satürasyon saturation doygunluk Sedatif, yatıştırıcı sedative Yatıştırıcı, sakinleştirici sekonder secondary ikincil sekresyon secretion salgı seksüel sexual cinsel seksüel disfonksiyon sexual dysfunction cinsel işlev bozukluğu seksüel fonksiyon sexual function cinsel işlev selektif selective seçici semptom symptom belirti semptomatik tedavi symptomatic therapy belirtilere yönelik tedavi sendrom syndrome Sendrom (bulgu ve belirtiler) senkop Syncope bayılma 18

20 sensitif sensitive duyarlı sensitivite sensitivy duyarlılık septisemi septicemia Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık Serebellum, beyincik cerebellum beyincik serebrospinal sıvı cerebrospinal fluid beyin omurilik sıvısı (BOS) serebrovasküler cerebrovascular beyin damarları ile ilgili serebrovasküler olay cerebrovascular accident beyin damarları ile ilgili olay serebrum cerebrum beyin serotonin sendromu Serotonin syndrome aşırı mutluluk hissi, sersemlik, huzursuzluk, sarhoş gibi hissetme, sıcaklık, terleme veya kas sertliği durumu sersemlik dizziness Sersemlik, serviks cervix rahim ağzı servisit cervicitis Rahim ağzı iltihabı sifiliz syphilis Frengi, bel soğukluğu siklus cycle döngü Sindirim güçlüğü indigestion Sindirim güçlüğü sinuzit sinusitis Yüz kemiklerinin içindeki hava boşluklarının iltihabı sistemik systemic genel, yaygın, tüm vücudu etkileyen sistit cystitis idrar kesesi (mesane) iltihabı sitotoksik cytotoxic hücre öldürücü Skar, nedbe scar nedbe, iyileşme dokusu solid solid Solid, katı somnolans somnolence Uykululuk hali Sosyal anksiyete bozukluğu Social anxiety disorder Kaygı nedeniyle toplumsal faaliyetlerden kaçınmak, içine kapanıklılık hali Spazm spasm Kasılma spesifik specific Özgül split-virüs aşısı split-virus vaccine split-virüs aşısı (bir tür aşı) subunit vaccine, subvirion vaccine, Sporotrikozis/ Schenck Sporotrichosis, Uzun süreli bir çeşit mantar hastalığı hastalığı Schenckii's disease St. John s Wort bitkisi St. John's Wort Sarı kantaron ya da yara otu stabilite stability dayanıklılık stenoz stenosis Darlık, daralma Stevens-Johnson sendromu / Eritema multiforme majör Stevens Johnson syndrome/ erythema multiforme exudativum stimulan stimulant uyaran, uyarıcı Stimülasyon, uyarma stimulation uyarma Stomatit stomatitis ağız içinde iltihap stres stress stres, gerilim su zehirlenmesi water intoxication su zehirlenmesi subkütan subcutaneous derialtına sublingual sublingual dilaltına Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap 19

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DOLPHİN, 10 film tablet içeren blister ambalajlarda bulunur.

KULLANMA TALİMATI. DOLPHİN, 10 film tablet içeren blister ambalajlarda bulunur. KULLANMA TALİMATI DOLPHİN 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film tablet 500 mg diflunisal içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum nişasta glikolat, hidroksipropil selüloz, mikrokristalin selüloz

Detaylı

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA

ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA ÇEVRESEL SİNİR SİSTEMİ SELİN HOCA Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir Sistemine (MSS) bilgi ileten ve bilgi alan sinir sistemi bölümüdür. Merkezi Sinir Sistemi nden çıkarak tüm vücuda dağılan sinirleri

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. GRAMELL 15 mg / 1,5 ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. GRAMELL 15 mg / 1,5 ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI GRAMELL 15 mg / 1,5 ml İ.M. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Kas içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul, 15 mg Meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Meglumin, glikofurol, poloxamer

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta

Besin Glikoz Zeytin Yağ. Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat. Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı. Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta SİNDİRİM SİSTEMİ KARBONHİDRAT PROTEİN Besin Glikoz Zeytin Yağ Parçalanma Yağ Ceviz Karbonhidrat Mide Enerji Gliserol Yapıcı Onarıcı Yemek Ekmek Deri Et, Süt, Yumurta Enzim Şeker Enerji Aminoasit YAĞ VİTAMİN

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı

Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı Sigara sağlığa zararlı olmasına rağmen birçok kişi bunu bile bile sigara kullanmaktadır. En yaygın görülen zararlı alışkanlıkların içinde en başı çeken sigara vücuda birçok zarar vermekte ve uzun süre

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg pipenzolat bromür içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg pipenzolat bromür içermektedir. KULLANMA TALİMATI PİPTALİN 5 mg tablet Ağız yolu ile uygulama içindir. Etkin madde: Her bir tablet 5 mg pipenzolat bromür içermektedir. Yardımcı maddeler: Laktoz, şeker, nişasta, tartrazin (E102), gün

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI

11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI 11. SINIF KONU ANLATIMI 25 İNSAN FİZYOLOJİSİ SİNİR SİSTEMİ-9 ÇEVRESEL (PERİFERİK) SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI B) ÇEVRESEL (PERİFERAL) SİNİR SİSTEMİ Çevresel Sinir Sistemi (ÇSS), Merkezi Sinir

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI CEFAKS 750 mg İ.M./İ.V. enjektabl toz içeren flakon Damara veya kas içine uygulanır. Etkin madde: Her flakonda, 750 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim sodyum bulunur. Yardımcı

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların

Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Bölüm 25 Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Astım Tedavisinde Kullanılan İlaçların Yan Etkileri Dr. Fevzi DEMİREL Nefesle Alınan Kortizonlu İlaçların Yan Etkileri Astım tedavisinde kullanılan

Detaylı

AŞI RIZA BEYANI. Söz konusu aşı hakkında daha fazla sorunuz varsa lütfen aşı yapan doktorla görüşme imkanınızı kullanınız.

AŞI RIZA BEYANI. Söz konusu aşı hakkında daha fazla sorunuz varsa lütfen aşı yapan doktorla görüşme imkanınızı kullanınız. AŞI RIZA BEYANI Boostrix Polio Enjeksiyon için Kullanıma Hazır Enjektör içinde Süspansiyon (Difteri, tetanos, aselüler boğmaca ve poliomiyelit (inaktif) aşısı (adsorbe, indirgenmiş antijen içerik) LÜTFEN

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır. KULLANMA TALİMATI MERONEM 1 gram IV enjeksiyon için toz içeren flakon Enjeksiyon yoluyla uygulanır. Etkin Madde: 1 gram meropeneme eşdeğer 1140 mg meropenem trihidrat içerir. Yardımcı Maddeler: Anhidr

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AKSEF 500 mg film tablet Ağızdan alınır Etkin madde: Her film tablette 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil. Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta, krospovidon, kroskarmelloz

Detaylı

DUYU ORGANLARI TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DUYU ORGANLARI TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DUYU ORGANLARI TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Sklera: göz küresinin en dış kısmını saran, beyaz renkli sert ve koruyucu bir tabakadır. Koroid: sert tabakanın altında bulunur. Kan damarlarından

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME. Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Priorix Enjeksiyonluk solüsyon hazırlamak için toz ve çözücü Canlı kızamık, kabakulak ve kızamıkçık aşısı LÜTFEN AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ: ( Lütfen uygun olan seçeneği

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. NOBATEKS 20 mg supozituvar Dışkı bölgesine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her 1 supozituvar 20 mg tenoksikam içerir. Yardımcı madde(ler): Yarı sentetik solid gliserid, propilen glikol stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında:

KULLANMA TALİMATI. Bu Kullanma Talimatında: KULLANMA TALİMATI FİXEF 100 mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak İçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Her 5 ml (1 ölçek) süspansiyon; 100 mg sefiksime eşdeğer 113.65 mg sefiksim

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. İEFORAN 500 mg IM/ IV enjektabl flakon Kas ya da damar içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. İEFORAN 500 mg IM/ IV enjektabl flakon Kas ya da damar içine uygulanır. İEFORAN 500 mg IM/ IV enjektabl flakon Kas ya da damar içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her bir enjektabl flakon 500 mg sefotaksim'e eşdeğer miktarda sefotaksim sodyum içerir. Yardımcı madde:

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI GALARA 150 mg Kapsül. 2. BİLEŞİM Etkin madde:

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI GALARA 150 mg Kapsül. 2. BİLEŞİM Etkin madde: ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI GALARA 150 mg Kapsül 2. BİLEŞİM Etkin madde: Pregabalin 150 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR Nöropatik Ağrı GALARA (pregabalin) periferik nöropatik ağrıda endikedir. Epilepsi GALARA

Detaylı

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR?

KEMOTERAPİ NASIL İŞLEV GÖRÜR? KEMOTERAPİ NEDİR? Kanser hücrelerini tahrip eden kanser ilaçları kullanılarak yapılan tedaviye kemoterapi denir. Bu tedavilerde kullanılan ilaçlara antikanser ilaçlar da denir. Kanserin türüne göre kemoterapinin

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür

ÜRÜN BİLGİSİ. 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet. 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI İNSUFOR 500 mg Film Tablet 2. BİLEŞİM Etkin madde: Metformin hidroklorür 500 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR İNSUFOR, tip 2 diabetes mellitus tedavisinde, özellikle fazla kilolu

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DELAKET yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. DELAKET yüksek kan basıncı (hipertansiyon) tedavisinde kullanılır. KULLANMA TALİMATI Delaket 15 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 15 mg delapril hidroklorür içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz, düşük substitüe hidroksipropil selüloz, hidroksipropil

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. IOMERON 150 solüsyon Damar ve omurilik zarları içine uygulanır.

KULLANMA TALİMATI. IOMERON 150 solüsyon Damar ve omurilik zarları içine uygulanır. IOMERON 150 solüsyon Damar ve omurilik zarları içine uygulanır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: 100 ml de 15 g iyoda eşdeğer 30,62 g iomeprol bulunmaktadır. Yardımcı maddeler: Trometamol, hidroklorik asit,

Detaylı

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI

ACİL SERVİS TRİYAJ TALİMATI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 07.11.2012 Renk kodlaması yerine (Kırmızı, Sarı, Yeşil) numaratik 01 (1-2-3) triyaj kodlaması olarak belirlendi. Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Yrd.

Detaylı

ÜRÜN KATOLOĞU EMR KERVAN HERBS GARDEN (İSVEÇ ŞURUBU) Sinüzit Rahatsızlığında. Ağız içi Yaralarda. Kolit ve Mide Rahatsızlıklarında

ÜRÜN KATOLOĞU EMR KERVAN HERBS GARDEN (İSVEÇ ŞURUBU) Sinüzit Rahatsızlığında. Ağız içi Yaralarda. Kolit ve Mide Rahatsızlıklarında EMR KERVAN HERBS GARDEN (İSVEÇ ŞURUBU) Sinüzit Rahatsızlığında Ağız içi Yaralarda Kolit ve Mide Rahatsızlıklarında Egzama ve Sedef Rahatsızlıklarında Diş Ağrılarını Gidermeye Yardımcıdır Safra Kesesi Ağrılarında

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

MENOPOZ. Menopoz nedir?

MENOPOZ. Menopoz nedir? MENOPOZ Hayatınızı kabusa çeviren, unutkanlık, uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, halsizlik şikayetlerinin en büyük sebeplerinden biri menopozdur. İleri dönemde idrar kaçırma, kemik erimesi, hipertansiyona

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. SUPRAX 100mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır.

KULLANMA TALĐMATI. SUPRAX 100mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır. KULLANMA TALĐMATI SUPRAX 100mg/5 ml Pediatrik Oral Süspansiyon Hazırlamak Đçin Kuru Toz Oral yoldan kullanılır. Etkin madde: Hazırlanmış süspansiyonun her 5 ml sinde (1 ölçek) 100 mg sefiksim bulunur.

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

2. PARACET JUNİOR u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. PARACET JUNİOR u kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler KULLANMA TALİMATI PARACET JUNİOR 160 mg lak tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 160 mg parasetamol Yardımcı maddeler: Avicel PH 102, nişasta, PVP K 30, magnezyum stearat, opadry Y-1-7000 hipromelloz,

Detaylı

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi

VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Boşaltım Sistemi VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Boşaltım Sistemi İNSANLARDA BOŞALTIMIN AMACI NEDİR? VÜCUDUMUZDAN HANGİ ATIK MADDELER UZAKLAŞTIRILIR? İDRAR SU TUZ KARBONDİOKSİT BESİN ATIKLARI ÜRE ATIK MADDELERİ VÜCUDUMUZDAN HANGİ

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. MUSKAZON 20 TABLET Ağızdan alınır.

KULLANMA TALĐMATI. MUSKAZON 20 TABLET Ağızdan alınır. MUSKAZON 20 TABLET Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Her bir tablet, 300 mg Parasetamol, 250 mg Klorzoksazon içerir. Yardımcı maddeler: PVP, Nişasta, Talk, Magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 ml lik çözelti 100 mg mildronat dihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her 1 ml lik çözelti 100 mg mildronat dihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su. KULLANMA TALİMATI SATURİD 100 mg/ml İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul Damar içine uygulanır. Etkin madde: Her 1 ml lik çözelti 100 mg mildronat dihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Enjeksiyonluk su.

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI FORTİNE SR 200 mg uzatılmış salımlı kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her kapsül 200 mg flurbiprofen içerir. Yardımcı maddeler: PVPK 30, aminometakrilat kopolimeri, dibutil ftalat,

Detaylı

İçİnDEkİLER Bölüm 1 İÇKİLER 1

İçİnDEkİLER Bölüm 1 İÇKİLER 1 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 İÇKİLER...1 Rakı...2 Kımız...3 Rakının İmali...4 Çilingir Sofrası...5 Rakı Nasıl İçilir?...5 Meze...6 Şarap...13 Kırmızı Şaraplar...16 Beyaz Şaraplar...17 Şarapların Servisi...22 Bira...25

Detaylı

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri

Kansız kişilerde görülebilecek belirtileri Kansızlık (anemi) kandaki hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre kabul edilen değerlerin altında olmasıdır. Bu değerler erişkin erkeklerde 13.5 g/dl, kadınlarda 12 g/dl nin altı kabul edilir. Kansızlığın

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. KULLANMA TALİMATI KEPPRA 1000 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablette 1000 mg levetirasetam içerir. Yardımcı maddeler: Kroskarmelos sodyum, makrogol 6000, kolloidal anhidrus

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. LEVITRA 20 mg Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALİMATI. LEVITRA 20 mg Film Kaplı Tablet. Ağız yoluyla alınır. LEVITRA 20 mg Film Kaplı Tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Her tablet 20 mg vardenafile eşdeğer 23.705 mg vardenafil monohidroklorür trihidrat içerir. Yardımcı maddeler: Krospovidon,

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. KULLANMA TALİMATI RİSPERDAL 1 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Mısır nişastası, Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor.

Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. Su / Hasta Değil Susuzsunuz adlı kitapta suyun önemi anlatılıyor ve yazara göre vücudumuz tam 46 nedenle suya ihtiyaç duyuyor. 1- Hiçbir şey susuz yaşayamaz. 2- Göreceli su yetersizliği vücudun bazı fonksiyonlarını

Detaylı

ÜRÜN BİLGİSİ. Yukarıda sözü geçen kontrendikasyonlar kombinasyona özgü olmayıp, ürünün bileşenlerine aittir.

ÜRÜN BİLGİSİ. Yukarıda sözü geçen kontrendikasyonlar kombinasyona özgü olmayıp, ürünün bileşenlerine aittir. ÜRÜN BİLGİSİ 1. ÜRÜN ADI DORZASOPT Göz Damlası 2. BİLEŞİM Etkin madde: Her 1 ml de; Dorzolamid Timolol 20.00 mg 5.00 mg 3. TERAPÖTİK ENDİKASYONLAR DORZASOPT, oküler hipertansiyonu, açık açılı glokomu,

Detaylı

MİLLİ SPORCU SAĞLIK MUAYENE FORMU

MİLLİ SPORCU SAĞLIK MUAYENE FORMU MİLLİ SPORCU SAĞLIK MUAYENE FORMU Ek- 1 (İlk Muayene) Federasyon Lisans No :.../.../... T.C.Kimlik No : Adı Soyadı : Doğum Yeri ve Tarihi : Kan Grubu : Cinsiyeti : Spor Dalı : Spor Kulübü : Antrenör Adı

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Etkin madde: Her bir ampul 45.5 mg feniramin hidrojen maleat içerir. Yardımcı madde(ler): Enjeksiyonluk su

Etkin madde: Her bir ampul 45.5 mg feniramin hidrojen maleat içerir. Yardımcı madde(ler): Enjeksiyonluk su AVİL ampul IM/IV 45.5 mg/2 ml Kas içine / damar içine uygulanır. Etkin madde: Her bir ampul 45.5 mg feniramin hidrojen maleat içerir. Yardımcı madde(ler): Enjeksiyonluk su Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. XENETIX, radyolojik tetkikler için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır.

KULLANMA TALİMATI. XENETIX, radyolojik tetkikler için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır. KULLANMA TALİMATI XENETIX 300 (300 mg iyot/ml) enjeksiyonluk solüsyon Damar içi yolla kullanılır. Etkin madde: 1 ml enjeksiyonluk solüsyonda 658.1 mg İobitridol bulunmaktadır. Yardımcı maddeler: Sodyum,

Detaylı

Kalp Kapak Hastalıkları

Kalp Kapak Hastalıkları BR.HLİ.085 içerisinde kanın bulunduğu dört odacık vardır. Bunlardan ikisi sağ, ikisi ise sol kalp yarımında bulunur. Kalbe gelen kan önce sağ atriuma gelir ve kalbin sağ kulakcığı ve sağ karıncığı arasında

Detaylı

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU

Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU Ayberk Eskrim Kulübü - SEZON BAŞI YILLIK SAĞLIK ÖYKÜSÜ FORMU AD SOYAD DOĞUM TARİHİ ADRESİ Sporcu 18 yaş altında ise ANNESİ BABASI VASİSİ DOKTORU Sporcunun tıbbi öyküsü hakkındaki soruların doğru olan yanıtlarına

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI RİSPERDAL 1mg/ml oral solüsyon Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her 1 ml solüsyon 1 mg risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Tartarik asit, benzoik asit, sodyum hidroksit, saf su Bu

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. RİLEPTİD 1 mg film tablet

KULLANMA TALİMATI. RİLEPTİD 1 mg film tablet KULLANMA TALİMATI RİLEPTİD 1 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 1 mg risperidon içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, Mısır nişastası, Mikrokristalin selüloz,

Detaylı

OLMETEC 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

OLMETEC 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. OLMETEC 10 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 10 mg Olmesartan medoksomil Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, Laktoz monohidrat, Hidroksipropilselüloz, Düşük sübstitüye hidroksipropilselüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her kapsül 200 mg flurbiprofene eşdeğer 225 mg uzatılmış salımlı flurbiprofen pellet içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her kapsül 200 mg flurbiprofene eşdeğer 225 mg uzatılmış salımlı flurbiprofen pellet içerir. KULLANMA TALİMATI FORTİNE SR 200 mg uzatılmış salımlı kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her kapsül 200 mg flurbiprofene eşdeğer 225 mg uzatılmış salımlı flurbiprofen pellet içerir. Yardımcı maddeler:

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER

EGZERSİZ VE TERMAL STRES. Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER EGZERSİZ VE TERMAL STRES Prof.Dr.Fadıl ÖZYENER TERMAL DENGE ısı üretimi BMH Kas etkinliği Hormonlar Besinlerin termik etkisi Postur Çevre ısısı Vücut ısısı (37 o C±1) ısı kaybı konveksiyon, radyasyon,

Detaylı

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD

Zehirlenmelerde İlkyardım. Zehirlenmeler. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmelerde İlkyardım Zehirlenmeler Doç. Dr. Şule Akköse Aydın Acil Tıp AD Zehirlenmeler Zehirlenmeler 1 Zehirlenme nedir? Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? Vücuda zehirli (toksik) bir maddenin

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI SEFUROKS 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil. Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz

Detaylı

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri...

Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser Nedir? Kanserin sebebi, belirtileri, tedavi ve korunma yöntemleri... Kanser, günümüzün en önemli sağlık sorunlarından birisi. Sık görülmesi ve öldürücülüğünün yüksek olması nedeniyle de bir halk

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI MEPOLEX 5 mg/5 ml IV enjeksiyonluk çözelti içeren ampul Damar içine uygulanır Steril-Apirojen Etkin madde : Her bir ampul (5 ml) 5 mg Metoprolol tartarat içerir. Yardımcı maddeler : Sodyum

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. MEGACE 160 mg tablet Ağız yoluyla alınır.

KULLANMA TALĐMATI. MEGACE 160 mg tablet Ağız yoluyla alınır. KULLANMA TALĐMATI MEGACE 160 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 160 mg megestrol asetat içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalize selüloz, kolloidal silikon

Detaylı

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME

KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME KORUMA AŞISI İÇİN MUVAFAKATNAME Boostrix Enjeksiyon için süspansiyon içeren kullanıma hazır enjektör (Difteri, tetanoz ve boğmaca (asellüler komponentleri) aşısı (adsorbe edilmiş, antijen miktarı azaltılmış)

Detaylı

1. PADEN nedir ve niçin kullanılır? 2. PADEN i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PADEN i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

1. PADEN nedir ve niçin kullanılır? 2. PADEN i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler PADEN i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ KULLANMA TALİMATI PADEN 300 mg sert kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül 300 mg pregabalin içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mısır nişastası, talk, jelatin, sodyum lauril sülfat,

Detaylı

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER

GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER GEBELİKTE SIK GÖRÜLEN RAHATSIZLIKLAR VE ALINACAK ÖNLEMLER Bulantı-Kusma Gebe kadınların 1/2 sinde bulantı, 1/3 ünde kusma genelde ilk üç ay içinde görülür. Gebeliğin sonuna doğru, bebeğin mideyi yukarı

Detaylı

DETAYLI KADIN CHECK- UP

DETAYLI KADIN CHECK- UP DETAYLI KADIN CHECK- UP Detaylı kadın check-up programında : tam kan sayımı anemi ( kansızlık ), enfeksiyon hastalıklarının taraması, tam idrar tahlili, açlık kan şekeri, 3 aylık kan şekeri bilançosu,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI AVİL şurup 15 mg/5 ml Ağız yolu ile alınır. Etkin madde: Her ölçek (5 ml) 15 mg feniramin hidrojen maleat içerir. Yardımcı maddeler: Şeker, metil paraben, propil paraben, pharmaroma,

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 80 mg telmisartan Yardımcı maddeler: sorbitol (E420), meglumin, sodyum hidroksit, povidon 25, magnezyum stearat

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: 80 mg telmisartan Yardımcı maddeler: sorbitol (E420), meglumin, sodyum hidroksit, povidon 25, magnezyum stearat KULLANMA TALİMATI TELZAP 80 mg tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: 80 mg telmisartan Yardımcı maddeler: sorbitol (E420), meglumin, sodyum hidroksit, povidon 25, magnezyum stearat Bu ilacı kullanmaya başlamadan

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. DİPOREL 75 mg film tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. DİPOREL 75 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI DİPOREL 75 mg film tablet Ağızdan alınır. Her film tablet; Etkin madde: 75 mg klopidogrele eşdeğer 97,875 mg klopidogrel bisülfat, Yardımcı maddeler: Laktoz anhidrus, mikrokristalin selüloz,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bakamsilin 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. Bakamsilin 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Bakamsilin 400 mg Film Tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her film tablette 400 mg Bakampisilin HCl. Yardımcı maddeler: Laktoz anhidr, mikrokristalin selüloz, talk, magnezyum stearat,

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu;

KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; KAWASAKİ HASTALIĞI Kawasaki Sendromu; Mukokütanöz Lenf Nodu Sendromu; Kawasaki hastalığı sebebi bilinmeyen ateşli çocukluk çağı hastalığıdır. Nadiren ölümcül olur. Hastalık yüksek ateş, boğazda ve dudaklarda

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III 1: DİYABET...1 Diabetes insipedius...2 Diabetes mellitus...2 Diyabetin Etkileri...3 Belirtiler...4 Nedenler...4 Tedavi...4 Bitkilerin Rolü...5 Tıbbi Faydaları...6 2: KARACİĞER

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. TRENTĐLĐN retard 400 mg film tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: Pentoksifilin 400 mg Yardımcı maddeler: Laktoz, Kopolividon (VA64), Hidroksipropil metil selüloz K100M, Magnezyum Stearat,

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ALYSE etkin madde olarak 300 mg pregabalin içeren, 28 ve 56 kapsüllük blister ambalajda sunulan kırmızı ve beyaz renkli kapsüldür.

KULLANMA TALİMATI. ALYSE etkin madde olarak 300 mg pregabalin içeren, 28 ve 56 kapsüllük blister ambalajda sunulan kırmızı ve beyaz renkli kapsüldür. KULLANMA TALİMATI ALYSE 300 mg kapsül Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir kapsül 300 mg pregabalin içerir. Yardımcı maddeler: Mikrokristalin selüloz (tip 102), mısır nişastası, talk, magnezyum stearat.

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. NORLOPĐN 10 mg tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALĐMATI. NORLOPĐN 10 mg tablet Ağızdan alınır. NORLOPĐN 10 mg tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALĐMATI Etkin madde: 10 mg amlodipine eşdeğer amlodipin besilat Yardımcı maddeler: Mikrokristallinin selüloz, kalsiyum fosfat dibazik anhidr, sodyum nişasta

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Meglumin, sodyum kalsiyum edetat, enjeksiyonluk su, sodyum hidroksit (ph ayarlamak için)

KULLANMA TALİMATI. Yardımcı maddeler: Meglumin, sodyum kalsiyum edetat, enjeksiyonluk su, sodyum hidroksit (ph ayarlamak için) KULLANMA TALİMATI HEXABRIX 320 mgl/ml enjeksiyonluk solüsyon Damar ve kavite içine uygulanır. Etkin madde(ler): 100 ml lik enjeksiyonluk çözelti, 32 g iyota karşılık gelen miktarda 39.30 g meglumin iyoksaglat

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. OLMYSAR 20 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. OLMYSAR 20 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. OLMYSAR 20 mg film kaplı tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI Etkin madde: Bir film kaplı tablet 20 mg olmesartan medoksomil içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, mikrokristalin selüloz PH

Detaylı

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALĐMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALĐMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALĐMATI ZĐNNAT 500 mg film tablet Ağızdan alınır. Etkin madde: Her tablette 500 mg sefuroksime eşdeğer miktarda sefuroksim aksetil. Yardımcı maddeler: Mikrokristalize selüloz, kroskarmeloz sodyum

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır.

KULLANMA TALİMATI. ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır. KULLANMA TALİMATI ENEAS 10 mg / 20 mg Tablet Ağızdan alınır. - Etkin madde: Her bir tablet 10 mg enalapril maleat ve 20 mg nitrendipin içerir. - Yardımcı maddeler: Sodyum hidrojen karbonat, Mikrokristalin

Detaylı

Beyin Tümörü Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanabilir ya da vücudun başka bir yerindeki habis tümörün genellikle kan yolu

Detaylı