KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB)"

Transkript

1 KISA ÜRÜN B LG LER ( KÜB) 1. TIBB ÜRÜNÜN ADI ARAW 4 mg tablet 2. N TEL VE N CEL B LE Her tablet 4 mg doksazosine e de er olan 4,85 mg doksazosin mesilat içerir. Yard mc maddeler için bkz. Madde FARMASÖT K FORM 4 mg l k çentikli dikdörtgen tablet 4. KL K B LG LER 4.1 Terapötik Endikasyonu Genelde hipertansiyon tedavisinde endikedir. Doksazosin, selim prostat hiperplazisinin (BPH) klinik belirtilerinin tedavisinde de endikedir. 4.2 Posoloji ve Uygulama ekli Tabletler günde bir kere yeterli miktarda su ile al nmal r. Tedavinin süresi hekim taraf ndan belirlenir. Yüksek tansiyon Doksazosin in normal doz s günde 1 mg ile 8 mg aras ndad r. Maksimum tavsiye edilen doz, günde 16 mg d r. Ba lang ç dozu 1 mg d r ve yatmadan önce al nmal r. Ba lang ç dozuna 1 veya 2 hafta devam edilmelidir. Sonra günde 2 mg a ç kar labilir ve buna da 1 veya 2 hafta devam edilebilir. Hastan n durumuna ba olarak gerekirse günlük doz giderek art labilir ve kademe kademe günde 4, 8 ve 16 mg a yükseltilebilir. Selim Prostat Hiperplazi Doksazosin ba lang ç dozu, 1. ve 8. gün aras nda günde 1 mg, 9. ve 14. gün aras nda 2 mg d r. Sonradan hastan n ürodinamik parametrelerine ve BPH belirtilerine göre 4 mg a ve maksimum tavsiye edilen doz olan 8 mg a artt labilir. Tavsiye edilen titrasyon aral 1 veya 2 haftad r. Genelde günde 2-4 mg l k dozun verilmesi tavsiye edilir. Doksazosin günde bir kere verilir. Doksazosin tedavisine birkaç gün ara verilirse doz rejimi tekrar saptanmal r. Ya hastalarda ve böbrek yetersizli i bulunan hastalarda kullan m Böbrek yetmezli i olan hastalarda doksazosin farmakokineti i de medi i ve doksazosinin böbrek yetersizli ini iddetlendirdi ine ili kin hiç bir kan t olmad ndan, 1

2 bu hastalarda normal dozlarda kullan lmas tavsiye edilir. Baz ender durumlarda hassasiyet artabilir, bu nedenle bu tür hastalara ilk tedavi yap rken daha dikkatli davranmal r. Doksazosin yüksek oranda proteine ba lan r, bu nedenle diyaliz ile d ar at lamaz. Karaci er yetersizli i olan hastalarda kullan m Doksazosin, karaci er yetersizli i olan hastalara çok dikkatle verilmelidir. iddetli karaci er yetersizli i olan hastalar üzerinde klinik ara rma yap lmam r (bkz. Madde 4.4 Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Talimatlar ). Çocuklarda kullan m Çocuklar üzerinde yeterli klinik çal ma yap lmam r, bu nedenle Doksazosin 12 ya ndan küçük çocuklar için tavsiye edilmemektedir. 4.3 Kontrendikasyonlar Doksazosin, di er kinazolinlere (örn: prazosin, terazosin) veya kullan lan yard mc maddelerden birine a hassasiyeti bilinen hastalar için kontrendikedir. Hipotansiyon veya ortostatik hipotansiyon öyküsü bulunan BPH hastalar Doksazosin i kullanmamal r. Üst idrar yolunda t kan kl k, kronik idrar yolu enfeksiyonu veya mesane ta bulunan selim prostat hiperplazi (BPH) hastalar na Doksazosin tedavisi uygulanmamal r. Tedbirli t bbi uygulamalara uygun olarak, bu s f ilaç mesanenin zl bo almas, anüri veya ilerleyen böbrek yetersizli i bulunan hastalarda kullan lmamal r. 4.4 Özel Uyar lar ve Özel Kullan m Talimatlar Terapiye ba land nda ya da doz artt ld nda hasta, hipotansiyon, senkop gibi postüral etkilerin potansiyelinin en aza indirilmesi için gözlenmelidir. Ya hastalara, karaci er veya böbrek yetersizli i bulunan hastalara, dü ük sodyum diyeti uygulayan hastalara veya diüretikler ile tedavi edilen hastalara özel dikkat gösterilmelidir. Hastalar, Doksazosin tedavisinin ilk evresinde ba dönmesi veya halsizlik meydana gelmesi halinde yaralanabilecekleri durumlardan kaç nmalar için uyar lmal rlar. Postüral de iklik sonucu kan bas nc dü mesi ya da bay lma riskini en aza indirmek için, tedavinin ilk evresinde hastalar n tansiyonu sürekli ölçülmelidir. Doksazosin, vazodilatör etkisinden ötürü a da belirtilen kardiyak sorunlar bulunan hastalarda çok dikkatli kullan lmal r: Aortik veya mitral stenoz kaynakl pulmoner ödem Yüksek kalp debisi Pulmoner emboli veya perikardiyal efüzyon kaynakl sa ventrikül kalp hastal Dü ük dolum bas nc ndan ötürü sol ventriküler kalp hastal. iddetli iskemik kalp hastal bulunan hastalarda kan bas nc n çok h zl veya çok belirgin dü mesi, anjinal ikayetlerin kötüle mesiyle sonuçlanabilir. 2

3 Doksazosin, karaci er metabolizmas etkileyebilen ilaçlarla (örn: simetidin) birlikte al yorsa da çok dikkatli olunmal r. Kal tsal galaktoz intolerans problemi, Lapp laktaz eksikli i ya da glukoz-galaktoz malabsorbsiyonu bulunan hastalar doksazosin kullanmamal r. Doksazosin, diyabetik otonomik nöropati bulunan hastalarda çok dikkatli kullan lmal r. Karaci er yetersizli i olan hastalarda kullan m: Doksazosin, karaci er yetersizli i olan hastalarda çok dikkatli kullan lmal r. iddetli karaci er yetersizli i olan hastalar üzerinde klinik deneyler yoktur, bu nedenle söz konusu hastalarda kullan lmas tavsiye edilmez. Çocuklarda kullan m: Doksazosinin çocuklar üzerindeki etkinli i ve güvenli i saptanmad ndan, çocuklara verilmesi tavsiye edilmez. 4.5 Di er laçlarla Etkile im ve Di er Etkile im Biçimleri Doksazosin, di er antihipertansif ilaçlar n kan bas nc dü ürme etkilerini artt r. Doksazosin, vazodilatörler ve nitratlar ile birlikte uyguland nda, antihipertansif etki artabilir. Di er antihipertansif ilaçlarda oldu u gibi, non-steroid antiromatik ilaçlar, Doksazosin in antihipertansif etkisini azaltabilir. Sempatomimetik ilaçlar, Doksazosin in antihipertansif etkisini azaltabilir; Doksazosin kan bas nc ve dopamin, efedrin, epinefrin, metaraminol ve fenilefrine kar vasküler reaksiyonlar azaltabilir. Doksazosin, plazma renin faaliyetini ve vanilmandelik asitin idrar yoluyla d ar at lmas artt rabilir. Laboratuar verileri yorumlan rken bu durum dikkate al nmal r. 4.6 Gebelik ve Laktasyonda Kullan m Gebelikte Kullan m: Hayvanlar üzerinde yap lan testlerde teratojenik etkiler görülmemi tir. Hamile kad nlar üzerinde yeterli veya iyi kontrol edilmi ara rmalar olmad ndan,hamilelik s ras nda Doksazosin in emniyeti tespit edilmemi tir. Bu ilaç, hekimin görü ünün sadece potansiyel yarar n potansiyel riskten fazla olmas durumunda kullan lmal r. Emzirme Döneminde Kullan m: Hayvanlar üzerinde yap lan testler, Doksazosin in anne sütünde birikti ini göstermi tir. Doksazosin, emzirme döneminde kullan lmamal r. 3

4 4.7 Araç ve Makine Kullanma Üzerindeki Etkisi Özellikle terapinin ba lang nda hastan n araç ve i makinesi kullanma yetisi olumsuz etkilenebilir. 4.8 stenmeyen Etkiler stenmeyen etkiler, genelde preparat n farmakolojik özelliklerlerinden ortaya ç kar. stenmeyen etkilerin ço u geçicidir ya da tedavi boyunca tolere edilmektedir. kl kla görülen etkiler (> %1) Genel: Yorgunluk/ bulant, asteni (halsizlik), ba a, gö üs a, uyuklama. Kardiyovasküler: Ba dönmesi, sersemleme, ödem, çarp nt Santral sinir sistemi: Adele kramplar Gastrointestinal: Kab zl k, dispepsi (gastrik haz ms zl k) Solunum: Nefes darl, nazal konjestiyon Psikolojik: Ejakülasyon güçlü ü, apati (hissizlik), k kl k Üriner sistem: S k idrara ç kma, idrar art Gözler: Uyum bozukluklar Daha az s kl kla görülen etkiler (< %1) Genel: Yüz/genel ödem, senkop, yüz k zarmas, ate /titreme, solgunluk. Kardiyovasküler: Postüral hipotansiyon, aritmi, periferal iskemi, gö üs a, ta ikardi, miyokard infarktüs Santral sinir sistemi: Titreme, adele sertle mesi Gastrointestinal: Anoreksi, i tah art Cilt: Alopesi (saç kayb ) Solunum: Epistaksis, bronkospazm, öksürük, faranjit Metabolizma: Susama, hipokalemi, gut Kas-iskelet: Kas a lar, eklemlerde me/a, kaslarda zay fl k Psikolojik: Kabus görme, haf za kayb, duygusal dengesizlik Üriner sisteml: drar tutamama, idrar bozukluklar, disüri Göz: Anormal göz ya, fotofobi ( ktan korkma) Kulak: Tinnitus (ç nlama) Muhtelif: Tat alma duyusunun bozulmas Nadiren görülen etkiler (< %0.1) Kardiyovasküler: Serebrovasküler bozukluklar Santral sinir sistemi: Depresyon, ajitasyon, parastezi Hematolojik: Lökosit ve trombosit azalmas Solunum: Laringeal ödem Cilt: Deri döküntüsü, ka nt, purpura, terleme 4

5 Gastrointestinal: Mide a, diyare, kusma Karaci er: Sar k, karaci er enzimlerinde art, hepatit Metabolizma: Hipoglisemi Göz: Görü bulan kl, konjonktivit Muhtelif: ktidars zl k, priapizm, tat alma bozuklu u, ya larda vücut n azalmas Münferit olarak görülen etkiler: BUN (kan üre nitrogeni) ve kreatinin art, eritrosit azalmas. Postüral hipotansiyon ve tedavinin ba lang nda (özellikle çok yüksek doz verildi inde) ya da k sa bir aradan sonra tedaviye tekrar ba land nda senkop olu abilir. 4.9 Doz A er doz a ndan dolay hipotansiyon meydana gelirse, hasta derhal yat lmal ve ba da durmal r. Gerekirse ba ka önlemler de al nmal r (örnek olarak iddetli hipotansiyon halinde plazma artt ilaç ve vazopresör ilaç verme). Böbrek fonksiyonlar gözlenmeli ve gerekirse desteklenmelidir. Doksazosin in proteine ba lanma özelli inde dolay diyalizi gerekmez. 5. FARMAKOLOJ K ÖZELL KLER 5.1 Farmakodinamik özellikler ATC kod no.: C02CA04, G04CA (Ürolojik) Doksazosin, post sinaptik alfa-1-adrenerjik reseptörlerin selektif ve kompetitif antagonistidir. Doksazosin uygulamas, periferal vasküler direncin azalmas na ba olarak kan bas nc nda önemli bir dü me meydana getirir. Günde bir defa uygulamadan sonra, kan bas nc nda meydana gelen klinik olarak anlaml azalma 24 saate kadar devam edebilir. Uygulamadan sonra kan bas nc kademeli olarak dü er, tedavinin ba lang nda ortostatik etkiler meydana gelebilir. laç al nd ktan yakla k 2-6 saat sonra kan bas nc dü mesi maksimum noktaya var r. Hipertansiyon hastalar nda Doksazosin tedavisi s ras ndaki kan bas nc yatarken ve ayakta dururken ayn r. Doksazosin tedavisi s ras nda sol ventriküler hipertrofi regresyonu bildirilmi tir. Selektif olmayan alfa adrenerjik reseptör bloke edici ajanlar n tersine, uzun süreli Doksazosin tedavisinden sonra tolerans gözlenmez. Uzun süreli tedaviden sonra çok az say da plazma renin faaliyetinde art ve ta ikardi gözlenmi tir. Klinik ara rmalarda Doksazosin, trigliserit plazma deri imlerinde, toplam kolesterol ve LDL fraksiyonunda hafif ölçüde azalmaya yol açm r. HDL/toplam kolesterol oran nda hafif bir (yakla k %4 13 aras ) art gözlenmi tir. Bu bulgular n klinik düzeyde önemi ara lacakt r. Semptomatik BPH hastalar na Doksazosin uyguland nda ürodinamik semptomlarda iyile me görülmektedir. Bu etkinin nedeni, mesanenin, prostat kapsülünün ve üretran n düz kaslar ndaki alfa-adreno reseptörlerin selektif ekilde bloke olmas r. 5

6 5.2 Farmakokinetik özellikler Doksazosin, a z yoluyla uygulamadan sonra iyi absorbe edilmektedir. En yüksek plazma düzeyine 2 saat sonra ula r, mutlak biyoyararlan m yakla k %63 tür. Doksazosin in ço u plazma proteinlerine ba lan r ( yakla k %98 i ). Plazma eliminasyonu bifaziktir; terminal yar lanma ömrü saattir, böylece günde bir kere uygulanmas mümkündür. Doksazosin büyük ölçüde karaci erde metabolize edilir ve esas olarak (%63-65) d ile ar at r, dozun %5 ten az de memi Doksazosin halinde ifraz edilir. 6-hidroksidoksazosin güçlü ve selektif bir alfa blokördür ve insanlarda oral dozun %5 ine kar k gelir. Bu nedenle Doksazosin in antihipertansif etkisine çok az katk da bulunur. Ya hastalar ve böbrek yetersizli i bulunan hastalar üzerinde yap lan farmakokinetik testlerde, normal böbrek fonksiyonlar na sahip hastalara k yasla önemli farmakokinetik farklar gözlenmemi tir. Karaci er bozuklu u bulunan hastalarda Doksazosin uygulanmas na ve karaci er metabolizmas etkiledi i bilinen ilaçlar n (örnek olarak simetidin) etkilerine ili kin veriler s rl r. Orta düzey karaci er yetersizli i bulunan 12 hasta üzerinde yap lan bir klinik ara rmada, plazma konsantrasyonu-zaman e risi alt ndaki alan (EAA) %43 artm r, tek oral doz al nmas ndan sonra klerens %40 azalm r. 5.3 Klinik öncesi güvenlik verileri Farmakolojik güvenlik, tekrarlanan doz toksitesi, genotoksisite, karsinojenik potansiyel ve üreme toksisitesi üzerine yap lan ara rmalara göre, klinik öncesi veriler, insanlar için özel bir tehlike göstermemektedir. 6. FARMASÖT K B LG LER 6.1 Yard mc maddelerin listesi Mikrokristalimsi selüloz, susuz laktoz, sodyum ni asta glikolat (Tip A), magnezyum stearat, sodyum lauril sülfat, koloidal susuz silika. 6.2 Geçimsizlikler Yoktur. 6.3 Raf ömrü 5 y l. 6.4 Özel muhafaza artlar 30 C nin üzerinde saklanmamal r. 6

7 6.5 Ambalaj n türü ve yap PVC/PVDC alüminyum blister ambalaj; 2 x 10 tablet. 6.6 Kullanma talimatlar Kullanma talimat yoktur. 7. REÇETEL REÇETES Z SATI EKL Reçeteli sat r. 8. RUHSAT SAH N ADI, ADRES, TEL ve FAX NO.SU MED- LAÇ San. ve Tic. A. Veko Giz Plaza, Maslak Mah., Meydan Sk., No:3, K:5-6, Maslak- li / stanbul Tel: (212) Faks:(212) RUHSAT TAR ve NO / ÜRET ADI, ADRES, TEL ve FAX NO.SU 1) Tablet Üretimi AD : Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company ADRES : 13 Pallagi Str. H-4042, Debrecen, Macaristan TEL : FAX : ) Kalite Kontrol, Ambalajlama ve Serilerin Serbest B rak lmas AD : Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ad na Pharmachemie B.V. ADRES : P.O.Box RN Haarlem, Hollanda TEL : FAX : AD : Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company ADRES : 13 Pallagi Str. H-4042, Debrecen, Macaristan TEL : FAX :