BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÜLTENİ. Editörlerden. Ocak-Mart 2013. Sayı: 16. 2Portopulmoner Hipertansiyon. 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon"

Transkript

1 Sayı: 16 2Portopulmoner Hipertansiyon 7Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon 10 Antifosfolipid Sendromu ve Pulmoner Hipertansiyon 12 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genel Önlemler ve Destek Tedavi El Yapımı Fenestre Amplatzer Septal Oklüder ile Kapatılan Çok Geniş PDA ve Ağır 16 Pulmoner Hipertansiyonu Olan Dokuz Yaşında Hasta BÜLTENİ Ocak-Mart 2013 Editörlerden Değerli Meslektaşlarımız Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon (PAH) Bülteni nin 16. sayısıyla sizlere merhaba demekten mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda ele aldığımız konular; Portopulmoner Hipertansiyon: Karaciğer hastalığı ve portal hipertansiyon, pulmoner vasküler komplikasyonlara neden olabilir. Portopulmoner hipertansiyon (POPH) bunlardan biridir. Ekokardiyografi, sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ve arteriyel kan gazı analizi gibi tanı yöntemlerine karşın, merkezler arasında tanı ve tedavi açısından farklılıklar vardır. Sonuçların optimizasyonu için POPH tanı ve tedavi algoritmalarının farkındalığı önemlidir. Karaciğer transplantasyonundan yarar görebilecek hastaların belirlenmesi, transplantasyon öncesi ve sonrası hastaların izlemi POPH tedavisinin temel unsurlarıdır. Bu hastalarda karaciğer transplantasyonu ile bir düzelme görülebilirse de, ağır POPH karaciğer transplantasyonu için kontrendikasyon oluşturmaktadır. POPH tedavisindeki gelişmeler transplante edilebilecek hasta havuzunun genişletilmesi ve daha iyi sonuçlara erişilmesi açısından önemlidir. Solunum Yolu Tıkanıklığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon: Solunum yolu tıkanıklıklarına bağlı pulmoner hipertansiyon ekstrensek nedenler, parankimal akciğer hastalıkları ve yüksek irtifa gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Tanıda, invaziv sağ kalp kateterizasyonu yerine ekokardiyografik ölçümler daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Sınırlı sayıda çalışmada adenoid ve tonsil hipertrofisi olan çocuklarda hipertansiyon sıklığının beklenenden fazla ve yakınmalardan bağımsız olduğu gösterilmiş ve bu hastalarda ekokardiyografi yapılmasında yarar olduğu bildirilmiştir. Bu hastaların tedavisinde hipokseminin düzeltilmesi ve oksijen tedavisi esastır, sonuç alınamadığı durumlarda ise diğer ilaç tedavileri düşünülmelidir. Antifosfolipid Sendromu ve Pulmoner Hipertansiyon: Antifosfolipid sendromu (AFS), tekrarlayan tromboz ve/veya fetus kayıplarına yol açabilen sistemik otoimmün bir hastalık olup edinsel trombofilinin en sık nedeni olarak kabul edilmektedir. Tekrarlayan pulmoner embolilerin AFS de PH nin en sık nedenidir ve kronik tromboembolik PH (KTEPH) olgularında afla (Antifosfolipid antikor) pozitifliği %10-20 olarak bildirilmektedir. AFS li hastaların bir bölümünde kronik tromboemboli ile açıklanamayan PH gelişimi olduğu da ileri sürülmektedir. AFS nin çeşitli organları etkilemesi ve hastaların farklı uzmanlık alanlarına başvurması nedeniyle tanısında güçlükler yaşanmaktadır. Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Genel Önlemler ve Destek Tedavi: Pulmoner arteriyel hipertansiyon (PAH) tedavisinde fizyopatolojik zeminin daha iyi anlaşılabilir hale gelmesi sonucu özgün tedavi olanakları giderek artmaktadır. Ancak PAH özgün tedavi seçenekleri yanısıra bu kronik, morbidite ve mortalitesi yüksek hastalık grubunda alınacak bazı önlemler ve destek tedavi, hastaların yaşam kalitesini yükseltebilir ve hatta ölüm oranlarını düşürebilir. PAH ta multidisipliner bir yaklaşımla tanısal süreçler ve tedavi şekillendirilirken genel önlemler, destek ve özgün tedavinin bir arada planlanarak yönetilmesi gerekmektedir. El Yapımı Fenestre Amplatzer Septal Oklüder İle Kapatılan Çok Geniş PDA ve Ağır Pulmoner Hipertansiyonu Olan Dokuz Yaşında Hasta olgu takdimi ile konuk yazar olarak bizlere katkı sağlayan Gaziantep Üniversitesi Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı ndan Sayın Doç. Dr. Osman Başpınar a teşekkür ederiz. Bir sonraki sayımızda buluşmak dileğiyle Saygılarımızla Editörler: Prof. Dr Murat İNANÇ (İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi, Romatoloji), Prof. Dr. Serdar KÜÇÜKOĞLU (İ.Ü. Kardiyoloji Enstitüsü), Prof. Dr. Nesrin MOĞULKOÇ (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları), Prof. Dr. Rana OLGUNTÜRK (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji) İmtiyaz Sahibi: Dr. Şermin KARTAL, Yayın Sorumlusu: Derya DİLEK KANÇAĞI xxxx xxx xx xxx Actelion un yayını olan PAH Bülteni 3P-Pharma Publication Planning tarafından hazırlanmaktadır. Meriç ad. Kamelya Çarşı No: 14 Ataşehir, İstanbul Tel: Faks: *Editörler soyadlarına göre alfabetik olarak dizilmiştir. I S S N

2 2 Portopulmoner Hipertansiyon Dr. Nesrin Moğulkoç Karaciğer, portal sistem ve akciğerler arasında seri kan bağlantısı olması yönüyle özellikli bir organdır. Karaciğer hastalığı ve/veya portal hipertansiyonu olanlarda, gerek karaciğer gerek portal sistemden kaynaklanan venöz kan akımı, pulmoner vasküler endotele doğrudan hasar verebilir. Karaciğer hastalığı, portal hipertansiyonda pulmoner vasküler komplikasyonlar, portopulmoner hipertansiyon (POPH) ve hepatopulmoner sendrom şeklindedir. iddi morbidite ve mortaliteye sahiptir. Karaciğer hastalığında pulmoner vasküler komplikasyonların karaciğer transplantasyonu öncesi, sırası ve sonrasında sağkalımı etkilediği günümüzde giderek daha iyi anlaşılmaktadır. Bu makalede POPH pratik açıdan ele alınmış ve hastaların izleminde klinisyenlere yardımcı olmak amaçlanmıştır. Tanım Portopulmoner hipertansiyon altta yatan bir karaciğer hastalığı varlığında veya olmaksızın, portal hipertansiyonla birlikte olan pulmoner arteriyel hipertansiyondur (PAH). 1-3 Önceleri sekonder PH olarak sınıflanmaktaydı. Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütü POPH u grup 1 PAH içinde tanımlamıştır. 4 Günümüzdeki tanı kriterleri: 1) Splenomegali, trombositopeni, portosistemik şantlar, özofagus varisleri veya portal ven patolojileri ile varlığı düşünülen veya hemodinamik ölçümlerle doğrulanmış, sirozun eşlik ettiği veya bulunmadığı, portal hipertansiyon varlığı; ve 2) Sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile ortalama pulmoner arter basıncının (ortalama PAB) istirahatte >25 mmhg, ortalama pulmoner kapiler uç basıncının (ortalama PKUB) <15 mmhg ve pulmoner vasküler direncin (PVD) >240 dyn.s.cm -5 veya >3 Wood ünitesi olmasıdır. [PVD = (ortalama PAB - ortalama PKUB)/kardiyak debi x 80] 1 Epidemiyoloji ve risk faktörleri POPH insidans ve prevalansı çok iyi bilinmemektedir lerin başlarında > hastada yapılan otopsi çalışmasında, PAH ile uyumlu histopatolojik vasküler değişikliklerin portal hipertansiyonu olanlarda %0.73 oranı ile daha sık görüldüğü, portal hipertansiyonu bulunmayanlarda ise %0.17 olduğu bildirilmiştir. 5 Hastaların karaciğer transplantasyonu için değerlendirildiği ve genellikle üçüncül merkezlerde yapılan daha güncel prospektif çalışmalarda, %6.3 6 ve %8.5 7 gibi daha yüksek prevalans oranları tanımlanmıştır. POPH tanısı portal hipertansiyon tanısından ortalama 4-7 yıl sonra konulmaktadır ve genellikle yaşamın beşinci dekadında görülmektedir. Yedi karaciğer transplantasyon merkezinin sonuçlarını içeren güncel bir çalışmada POPH un kadın cinsiyet ve altta yatan otoimmün karaciğer hastalığı ile pozitif, hepatit virüs enfeksiyonu ile negatif birlikteliği gösterilmiştir. 6 hild-pugh ve son dönem karaciğer hastalığı modeli (Model of End-stage Liver Disease, MELD) ile ölçülen karaciğer hastalığının şiddeti, POPH varlığı ile korele değildir. 6 POPH şiddeti ile karaciğer hastalığı ciddiyeti arasında bir korelasyon gözlenmemiştir. 8 Çok merkezli bir gözlem çalışması olan ve >3.000 PAH hastasını longitudinal, klinik seyir ve prognoz açısından incelemeyi amaçlayan REVEAL kayıtlarında POPH sıklığı %5.1 düzeyinde tanımlanmıştır. 9 Fizyopatoloji POPH patogenezi tam olarak bilinmemektedir ve histopatolojik açıdan idiyopatik PAH tan farksızdır. Pulmoner vasküler değişiklikler intimal fibrozis, düz kas hücresi ve fibroblast hipertrofisi, in situ tromboz ve pulmoner arteriyollerde intraluminal endotelizasyon veya mikro anevrizmalardan kaynaklanan pleksiform lezyonları içerir. POPH gelişiminde en kabul gören mekanizma kronik karaciğer hastalığında artan kan akımının (yüksek kardiyak debi) pulmoner vasküler gerilme stresine yol açması ve bunun çok sayıda vazoaktif, proliferatif ve anjiojenik mediyatörün disregülasyonunu tetikleyerek, sonunda yukarıda sayılan karakteristik arteriyopatik değişimlere yol açması şeklindedir. 10 Bu hastalardaki portosistemik şantlar ve karaciğerin azalan fagositik kapasitesi, gastrointestinal sistemden gelen bakterilerin ve bakteriyel endotoksinlerin pulmoner dolaşıma ulaşmasına yol açar. Sirozda pulmoner fagositoz gösterildiği için, interstisyel makrofajların da POPH gelişimine katkıda bulunabileceği öne sürülmüştür. 11 Ayrıca, portosistemik şantların varlığı vazoaktif maddelerin splenik dolaşımdan pulmoner dolaşıma geçmesine izin vererek pulmoner vasküler yatakta hasara yol açabilir. 1-3 Endotelinin (ET-1) POPH fizyopatolojisinde önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. ET-1 pulmoner ve sistemik vazokonstrüksiyona yol açar, ayrıca vazoproliferatif bir moleküldür. Karaciğer hastalarında olasılıkla hiperdinamik dolaşım sırasında artan gerilme stresine bağlı düzeyi artmıştır. 11 ET-1 in biyolojik etkilerine iki ayrı reseptörü ETA ve ETB aracılık eder. Pulmoner vasküler yatakta ETA aktivasyonu vazokonstrüksiyon, düz kas hücresi proliferasyonu ve intimal fibrotik değişikliklere yol açar. ETB reseptörleri normalde periferik vazodilatasyona yol açarken, pulmoner vasküler yatakta artışı ve disregülasyonu POPH ta gözlenen pulmoner vazomotor tonus artışı ve yeniden şekillenmeye katkıda bulunabilir. 12 POPH fizyopatolojisinde, tromboksan-b1, interlökin-6 ve serotonin gibi diğer nörohumoral mediatörlerin upregülasyonunda rolü olabilir. 10,13 Nitrik oksit ve prostaglandin I2 (prostasiklin) gibi vazodilatasyona yol açan mediyatörler POPH ta azalabilir ve bu durum vasküler yeniden şekillenme ve vazoproliferatif cevabı kolaylaştırabilir. Prostasiklin sentezinden sorumlu olan enzimin POPH da pulmoner endotelde azaldığı gösterilmiştir. 14

3 3 Klinik bulgular POPH a özgü semptomların olmayabileceği veya yalnızca altta yatan siroz veya portal hipertansiyona ilişkin semptomlar bulunabileceği için, karaciğer hastalarını değerlendiren klinisyenlerin POPH tanısı için şüphe eşiklerini yüksek tutmaları önemlidir. Üstelik, siroz hastalarında kalp yetmezliği, obstrüktif veya restriktif akciğer hastalığı gibi primer kardiyopulmoner hastalıkların varlığında klinik tablo daha da karmaşık hale gelebilir. Efor dispnesi en sık görülen yakınmadır, fakat çoğu zaman dirençli asite bağlı toraksın mekanik kısıtlılığı, hepatik hidrotoraks, anemi ve dekondüsyona bağlıdır. 15 Diğer sık görülen semptomlar bitkinlik, genel güçsüzlük, baş dönmesi ve ortopnedir. iddi POPH varlığında baskıcı göğüs sıkıntısı, istirahatte dispne, senkop ve hemoptizi görülebilir. Fizik muayenede jugular venöz basınç artışı, ikinci kalp sesinin pulmoner komponentinin şiddetlenmesi (P2), triküspit regurjitasyon veya pulmoner yetmezlik ile uyumlu bir holosistolik üfürüm (Graham-Steele üfürümü), sağ kalp yetmezliği belirtileri ile birlikte sağ ventriküler aktivasyon artışı (üçüncü veya dördüncü kalp sesleri) görülebilir. Abdominal muayenede pulsatil karaciğer ve asit ile orantısız bir alt ekstremite ödemi de sağ ventrikül yetmezliği bulgusu olabilir. Splenomegali, asit, spider anjiyoma, skleraların sararması, sarılık, palmar eritem, jinekomasti ve asteriks gibi siroz ve portal hipertansiyona bağlı fizik muayene bulguları saptanabilir. Tanısal yaklaşım ve sınıflama POPH tanısında pulmoner hipertansiyonun (PH) diğer nedenleri başta olmak üzere, dispneye yol açabilecek nedenlerin dışlanması önemlidir. Ayırıcı tanıda idiyopatik PAH, bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili PH, HIV enfeksiyonu, kronik tromboembolik hastalık ve sol kalp veya kronik akciğer hastalıklarından kaynaklanan PH yer alır. 4 Elektrokardiyografide sağ aks sapması, sağ atriyal ve ventriküler genişleme, sağ ventrikül yüklenmesi, tam sağ dal bloğu gözlenebilir. Akciğer grafisi sağ kalp boşluklarında genişleme, pulmoner arterlerde dilatasyon gösterebilir. Solunum fonksiyon testlerinde difüzyon kapasitesi azalmıştır, akciğer ventilasyon/perfüzyon sintigrafisi genellikle normaldir. Arteriyel kan gazı analizinde alveolo-arteriyel oksijen gradiyenti artar, hafif veya orta şiddette hipoksemi ve karbon dioksit basıncında azalma görülebilir (<30 mmhg). POPH taramasında en önemli test transtorasik ekokardiyografidir (TTE). 16 Avrupa Kardiyoloji Derneği kılavuzunda semptomatik karaciğer hastalığı olan tüm hastaların TTE ile taranması, ayrıca POPH hastalarında karaciğer transplantasyonunun artan mobidite ve mortalitesi nedeniyle transplant adaylarında transplantasyon öncesi rutin olarak yapılması önerilmektedir. 16 Amerikan Karaciğer Hastalıkları Çalışma Derneği (American Association for the Study of Liver Diseases) klinik olarak POPH şüphesi olanlarda TTE nin önemli olduğunu ve karaciğer transplantasyonu adaylığı için ilk değerlendirmenin yapılması gerektiğini vurgulamaktadır. 17 iddi POPH hastalarında karaciğer transplantasyonunun artan mortalitesi nedeniyle, POPH taraması karaciğer transplantasyonu planlaması öncesinde yapılmalıdır. TTE ve SKK arasındaki zayıf korelasyona rağmen, karaciğer transplantasyon programları SKK gereksinimi olan hastaları belirlemede sağ ventrikül sistolik basıncını (RVSB) değerlendirmektedir. Klinik gereksinimlere göre farklı cut-off değerleri kullanılmaktadır. Örneğin, Mayo Kliniğin orta ve şiddetli POPH hastalarını saptamada kullandığı RVSB cut-off değeri 50 mmhg dır, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %74 ve %97 dir. 18 Bu değerler 900 den fazla karaciğer transplantasyon hastasını içeren prospektif bir çalışma ile valide edilmiştir. 8 olle, karaciğer transplantasyon adaylarında ardarda TTE ve kardiyak kateterizasyon yapılan 165 hastada, her şiddette POPH tanısı için cut-off değeri olarak 30 mmhg değeri belirlemiş, pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %59 ve %100 bulunmuştur. 19 Böylece, <30 mmhg değerinde bir RVSB POPH u dışlamak için kullanılırken, 50 mmhg değerinde bir RVSB her dört hastadan üçünde orta dereceden şiddetliye POPH yı belirler. 30 ve 50 mmhg arasında bir RVSB saptanan hastalara SKK yapılıp yapılmayacağı olgu bazında değerlendirilmelidir. TTE nin pulmoner yetmezlik, sağ ventrikül hipertrofisi, dilatasyon ve disfonksiyonu, ayrıca sağ atriyum genişlemesini gösterebilme gibi diğer yararları da vardır, bunlar anlamlı PAH için indirekt bulgular olabilir. Paradoksik septal hareket de sıklıkla gözlenir. 1,2 TTE, vazo-oklusif arteriyopatiye veya pulmoner akım artışına bağlı (hiperdinamik durum, örneğin normal/düşük PVD varlığında sıvı yüklenmesi) PVD artışını ayırt edemez. Bu nedenle, POPH tanısında SKK altın standarttır. Hastalarda SKK sırasında aşırı sıvı yüklenmesi olmamalıdır. Bu yöntemle ortalama PAB, ortalama PKUB ve kardiyak debi ve ayrıca PVD ölçümü güncel POPH tanımı için önerildiği şekilde doğrulukla saptanır. Ayrıca ortalama PAB değerine göre POPH ciddiyetine göre evrelendirilebilir. 20,21 POPH ile ilişkili hemodinamik parametreleri doğru yorumlayabilmek için, son evre karaciğer hastalarında sık görülen değişimleri bilmek önemlidir. Bu hastaların yaklaşık %30-50 sinde düşük sistemik vasküler direnç ve yüksek kardiyak debi vardır. Bu grupta ortalama PAB sadece kardiyak debi artışına bağlı yükselebilir ve düşük PVD değerleri görülebilir. 21 Son evre karaciğer hastalığında hiperdinamik durumunu karakterize eden bu düşük PVD değerleri bazı araştırmacıları POPH tanımında 120 dyn.s.cm -5 düzeyinde bir PVD değerini cutoff değeri olarak önermeye yöneltmiştir. 21 Ne yazık ki bir

4 4 Portopulmoner Hipertansiyon tanımın diğerine göre daha geçerli olduğunu destekleyecek epidemiyolojik veriler bulunmamaktadır. POPH tanımında öne sürülen bir başka hemodinamik ölçüm ise transpulmoner gradiyenttir (TPG). Bu parametre PVD ile koreledir ve yüksek bir ortalama PKUB si olan hastalarda akıma olan direnci tanımlar: TPG = ortalama PAB-ortalama PKUB. Böylece >12 mmhg düzeyinde bir TPG, artmış PVD için önemli bir göstergedir ve hem ortalama PAB hem de ortalama PKUB artışında gerçek bir PVD yi tanımlamakta önemli bir tanısal özelliktir. 20,21 Prognoz ve Klinik Seyir POPH ta sağ ventrikül üzerine binen yük artar, sağ ventrikül disfonksiyonu, progresif kronik kor pulmonale ve sonunda ölüm gelişir. 1 Sağ ventrikül disfonksiyon derecesi POPH ta sağkalım ve mortaliteyi belirler. Robalino nun geçmişte kalan araştırması 1 yılda %40 gibi kötü bir sağkalım oranı göstermiştir. 23 Le Pavec sağkalım oranlarını 1, 3 ve 5 yıl için sırasıyla %88, %75 ve %68 saptamış, idiyopatik PAH ile karşılaştırıldığında sağkalımın daha iyi olduğunu göstermiştir. 24 Robalino nun araştırması PAH spesifik tedavi dönemi öncesine dayanmaktaydı ve ciddi hastalığı olan %29 luk gruba PAH spesifik tedavinin verildiği Le Pavec çalışmasına göre sonuçlar kötüydü. Le Pavec, POPH prognozunun beklenildiği üzere kardiyak indeks ve karaciğer hastalığının şiddeti ile ilişkili olduğunu göstermiş, fakat en kötü durumdaki (yani, hild-pugh Sınıf ) hastalarda bile 5 yıllık sağkalım oranının %58 olduğu anlaşılmıştır. 24 PAH spesifik tedavilerin sağkalım üzerine etkisi bu araştırmacıların çok değişkenli analizinde saptanamamıştır. 24 Ancak, retrospektif bir çalışmada 5 yıllık sağkalım oranları tedavi almayan (doğal seyir), tıbbi tedavi yapılan (PAH spesifik ilaç) veya karaciğer transplantasyonu (ve PAH spesifik ilaç alanlar) hasta alt grupları için sırasıyla %86 (%54 ü tanıyı izleyen ilk yıl içinde ölmüştür), %55 ve %33 bulunmuştur. 25 Tedavi POPH ta tedavi hedefi semptomatik rahatlamayı sağlamak, yaşam kalitesi ve egzersiz kapasitesini arttırmak ve başarılı bir karaciğer transplantasyonu girişimini kolaylaştırmaktır. İdiyopatik PAH gibi diğer PAH hastalarındaki genel tedavi yaklaşımı benzerliklerine karşın, POPH tedavisinde bazı farklılıkların göz önünde bulundurulması gerekir. SKK ile vazodilatatör cevap alınan idiyopatik PAH hastalarının küçük bir grubunda kalsiyum kanal blokerleri önerilmesine karşın, kalsiyum kanal blokerlerine cevap POPH ta son derece enderdir. 26 Bu ilaçlar POPH ta portal hipertansiyonu kötüleştirici mezentrik vazodilatasyona yol açabildikleri için genellikle kontrendikedir. 27 Portal hipertansiyonda varislere bağlı gastrointestinal kanamada primer ve sekonder proflaksi amacıyla beta-blokerlerin yaygın kullanımına karşın, POPH ta kullanılmalarıyla negatif inotropik ve kronotropik etkilerine bağlı egzersiz kapasitesi ve pulmoner hemodinamide kötüleşmeye yol açtıkları gösterilmiştir. 28 Gastrointestinal hemoraji riskinin artması nedeniyle POPH hastalarında oral antikoagülan tedavi, idiyopatik PAH aksine önerilmemektedir. 1,2 PAH ve karaciğer sirozuna bağlı sağ kalp yetmezliği gelişen hastalarda furosemid ve spironolakton gibi diüretikler semptomatik rahatlama sağlayabilir, volüm artışı ve sıvı tutuluşu olan POPH hastalarında da yeri olabilir. Ancak, diüretiklerin sağ ventrikül ön yükünü azaltarak kardiyak debiyi azaltabilmesi, böbrek yetmezliği ve sistemik hipoperfüzyonu kolaylaştırabilmesi nedeniyle hastalarin yakından izlenmesi gerekir. Hafif-orta derecede hipoksemi POPH ta sık görülür. Hipoksemi pulmoner vazokonstrüksiyonu arttırabileceği için, arteriyel oksijen basıncı <60 mmhg düzeyine geldiği zaman oksijen tedavisi düşünülmelidir. PAH spesifik tedaviler Geçtiğimiz yirmi yılda, PAH ta vazodilatasyona yol açan ve antiproliferatif özellikleri olan ilaçların geliştirilmesinde önemli gelişmeler sağlanmıştır. Prostasiklin analogları (PA lar), endotelin reseptör antagonistleri (ETA lar) ve fosfodiesteraz-5 inhibitörleri PAH hastalarının doğal seyrini değiştirmiştir. Ancak, verilerin çoğu idiyopatik PAH ve bağ dokusu hastalıkları ile ilişkili PH hasta alt gruplarına dayanır, çünkü POPH hastaları erken dönemlerdeki randomize klinik çalışmalara alınmamıştır. Daha sonraki dönemlerde PAH spesifik tedaviler POPH hastalarına uygulanmış ve etkinlikleri bazı olgu serilerinde bildirilmiştir, fakat genel etkinliğine ilişkin veriler henüz yetersizdir. İntravenöz bir PA olan epoprostenol, POPH hastalarında en iyi incelenen ilaç olmasının yanı sıra, PAH hastalarında sağkalıma katkısı olduğu kanıtlanan tek ilaçtır. 29 Epoprostenol uygulaması kolay bir tedavi değildir, santral venöz kateter ile verilir, uzman bir hemşire tarafından devamlı bakım ve izlem gerektirir, sürekli intravenöz uygulama gerekir, yaşamı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Komplikasyonlar arasında, pompanın arızalanması durumunda oluşan pulmoner vazokonstrüksiyon (rebound) riski de vardır. Epoprostenolün akut ve uzun dönemde pulmoner hemodinamilerde ve kardiyak debide iyileşme sağladığı gösterilmiştir. 29,30 POPH tedavisinde diğer PA lar da kullanılmıştır. İntravenöz iloprost, ciddi POPH lu bir hastanın 12 aylık izlem süresi boyunca pulmoner hemodinamilerde anlamlı düzelme sağlamıştır. 31 Şiddetli POPH lu bir başka hasta sürekli intravenöz iloprost tedavisi ile karaciğer transplantasyonu için başarıyla hazırlanmış ve iki yıllık izlemin sonunda PAH görülmemiştir. 32 Yakın dönemlerde, Melgosa inhale iloprost alan POPH hastalarında 12 aylık bir dönemde gerek akut gerek sürekli hemodinamik ve klinik iyileşme tanımlamıştır. 33 Genel olarak, PA lar iyi tolere edilir, flushing, baş ağrısı ve öksürük gibi ciddi olmayan yan etkileri bulunmaktadır.

5 5 POPH ta ET-1 düzeylerinin arttığı bilinmektedir, bu nedenle POPH tedavisinde oral ERA kullanılması gündeme gelmiştir. Dual nonselektif bir ERA olan bosentan oral yolla kullanılma avantajına sahiptir. Hoeper hild-pugh sınıf A sirozlu 11 hastada bosentanın iyi tolere edildiğini, ilaca bağlı bir karaciğer hasarı görülmediğini, hemodinamide olduğu kadar semptomlarda ve egzersiz kapasitesinde de bir iyileşme olduğunu gözlemiştir. 34 Bir diğer ERA olan, selektif ETA reseptör antagonisti ambrisentan ile ilişkili sonuçlar son zamanlarda 13 POPH hastasında tanımlanmıştır. 35 Önemli ölçüde hemodinamik düzelme bildirilmiştir, ancak klinik açıdan ciddi karaciğer toksisite riski de gösterilmiştir. Oral fosfodiesteraz inhibitörü olan; PAH tedavisi için onaylı sildenafil ve tadalafil diğer tedavi seçeneğidir. Reichenberger orta ila şiddetli düzeyde POPH yaşayan 14 hastayı 12 aya varan süreyle incelemiştir. 36 Sildenafil pulmoner hemodinamide ilk üç ay için tedavi yararı sağlamış, ancak bu durum 12 aydan sonra sürdürülememiştir. Buna karşılık, egzersiz kapasitesi ve fonksiyonel sınıfta iyileşme devamlılığı elde edilmiştir. Şiddetli POPH varlığında sildenafilin monoterapi olarak yetersiz kalması durumunda vazodilatasyon ve antiproliferatif mekanizmaları güçlendirmek için diğer PAH spesifik ilaç grupları ile birlikte kullanılmasının yarar sağlanabilmesi olasıdır. 37 Karaciğer transplantasyonu POPH ta karaciğer transplantasyonu altta yatan portal hipertansiyon ve karaciğer hastalığının tedavisi için yapılır. POPH, karaciğer transplantasyonu olan hastalarda kardiyopulmoner morbidite ve mortaliteye yol açan fulminan sağ ventrikül yetmezliği için yüksek bir risk oluşturmaktadır. 1,38 Ortalama PAB>35 mmhg ve/veya PVD>250 dyn.s.cm -5 yaklaşık %50 karaciğer transplantasyon mortalite riski taşır. 39 Ortalama PAB>35 50 mmhg ve PVD<250 dyn.s.cm -5 düzeyine sahip hastalarda post-transplantasyon sonuçları kabul edilebilir sınırlardadır (dikkat edilmesi gereken nokta, bu çalışmada POPH tanımı için 240 dyn.s.cm-5 yerine 120 kullanılmıştır). Deneyimlere göre, ortalama PAB 50 mmhg ve/veya PVD>250 dyn.s.cm -5 karaciğer transplantasyonu için bir kontraendikasyon sayılmalıdır. Kardiyopulmoner hemodinamide düzelme sağlayan PAH spesifik tedavilerin transplantasyon sonrası ortalama PAB<35 mmhg ve PVD<250 dyn.s.cm -5 değerlerine nasıl bir etkisi olduğuna ilişkin bilgilerimiz halen oluşma aşamasındadır. Tedavi ile ortalama PAB ve PVD değerleri bu düzeylere gelen hastalar, karaciğer transplantasyonu için potansiyel aday sayılmalıdır. ABD de güncel karaciğer nakil politikaları, başlangıçta PAB>35 mmhg olan ve PAH spesifik tedavi ile olumlu profili devam ettiren (yani ortalama PAB<35 mmhg ve PVD<400 dyn.s.cm -5 ), tatmin edici bir sağ ventrikül fonksiyonu sürdürebilen hastalar için MELD puan arttırımı yapılmasına izin vermektedir. Bu politika, bu özelliklere sahip POPH hastalarında sağkalım olasılığının tüm karaciğer transplantasyon hastaları ile karşılaştırıldığında daha kötü olmaması nedeniyle, karaciğer transplantasyon sürecini kesin kontrendikasyonlar ortaya çıkmadan hızlandırmak amacıyla oluşturulmuştur. 40 Eğer farmakolojik tedaviye alınan cevapla ciddi POPH lu bir hastada karaciğer transplantasyonu uygulamasına karar verilirse, sağ ventrikül yetmezliğini izlemek amacıyla transözofajiyal ekokardiyografi, reperfüzyon sonrasında sağ ventrikül aşırı yüklenmesini engellemek amacıyla veno-venöz by-pass ve ortalama PAB ve PVD yi düşürmek amacıyla inhale NO tedavisi veya fulminan sağ ventrikül yetmezliği riskini minimize etmek için inhale epoprostenol intraoperatif stratejiler olarak düşünülebilir. İdeal olarak POPH hastaları, perioperatif POPH tedavisinde deneyimli disiplinlerarası bir ekip (anesteziyolog, kardiyolog, pulmonolog ve hepatolog) ile karaciğer transplantasyonu referans merkezlerinde tedavi edilmelidir. Karaciğer transplantasyonu sonrasında POPH da iyileşme görülüp görülmediği tartışmalıdır. Erken sonuçlar, transplantasyon sonrası POPH iyileşmesinin PH nın artan kardiyak debiye sekonder olduğu (artmış ortalama PAB, fakat PVD<240 dyn.s.cm -5 ) hastalarla sınırlı olduğu yönündedir. Farklı transplantasyon merkezlerden gelen veriler günümüzde POPH hastalarında transplantasyon sonrası iyileşmeye işaret etmektedir, bunlardan bazıları karaciğer transplantasyonunu izleyen birkaç ay içerisinde PAH spesifik tedaviyi kesebilmişlerdir (karaciğer transplantasyonu sonrasındaki ilk aylarda sağkalabilenlerin yaklaşık %50 kadarı). 25,41 esaretlendirici bu sonuçlara rağmen, verilerin transplantasyon veri tabanlarından veya olgu serilerinden retrospektif analizlerle elde edilmiş olması dolayısıyla, halen iyileşme saptanan hastaların oranı açıkça belli değildir ve bu hastaların daha iyi seçilebilmesi için prediktörler bilinmemektedir. Transplantasyon sonrasında POPH un kötüleştiğini gösteren sonuçların da dikkate alınması gerekir. 42 Günümüzdeki bilgilerle, karaciğer transplantasyonu POPH için bir tedavi yöntemi olarak görülmemeli ve PAH spesifik tedavilere transplantasyon sonrası erken dönemlerde de devam edilmelidir. Etkili tedavinin sürdürülmesini sağlamak ve PAH spesifik ilaçların kesilebileceği hastaları belirlemek için periyodik hemodinamik izlem yapılması zorunludur. Kaynaklar 1. Porres-Aguilar M, et al. Portopulmonary hypertension: state of the art. Ann Hepatol. 2008;7: Golbin JM, Krowka MJ. Portopulmonary hypertension. lin hest Med. 2007;28: Savale L, et al. urrent management approaches to portopulmonary hypertension. Int J lin Pract Suppl. 2011;169: Porres-Aguilar M. Emphasizing the importance of the clinical classification for pulmonary hypertension. Ann Hepatol. 2009;8: McDonnell PJ, et al. Primary pulmonary hypertension and irrhosis: are they related? Am Rev Respir Dis. 1983;127:

6 6 Portopulmoner Hipertansiyon 6. Kawut SM, et al. linical risk factors for portopulmonary hypertension. Hepatology. 2008;48: Ramsay MA, et al. Severe pulmonary hypertension in liver transplant candidates. Liver Transpl Surg. 1997;3: Krowka MJ, et al. Portopulmonary hypertension: results from a 10- year screening algorithm. Hepatology. 2006;44: Benza RL, et al. Predicting survival in pulmonary arterial hypertension: insights from the registry to evaluate early and long-term pulmonary arterial hypertension disease management (REVEAL). irculation. 2010;122: Farber HW, Loscalzo J. Pulmonary arterial hypertension. N Engl J Med. 2004;351: Benjaminov FS, et al. Portopulmonary hypertension in decompensated cirrhosis with refractory ascites. Gut. 2003;52: Neuhofer W, et al. Endothelin and endothelin receptor antagonism in portopulmonary hypertension. Eur J lin Invest. 2006;36: Suppl.3, Kereveur A, et al. High plasma serotonin levels in primary pulmonary hypertension. Effect of long-term epoprostenol (prostacyclin) therapy. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2000;20: Tuder RM, et al. Prostacyclin synthase expression is decreased in lungs from patients with severe pulmonary hypertension. Am J Respir rit are Med. 1999;159: Huffmyer JL, Nemergut E. Respiratory dysfunction and pulmonary disease in cirrhosis and other hepatic disorders. Respir are. 2007;52: Galie N, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of ardiology (ES) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the International Society of Heart and Lung Transplantation (ISHLT). Eur Heart J. 2009;30: Murray KF, arithers RL. AASLD practice guidelines: evaluation of the patient for liver transplantation. Hepatology. 2005;41: Kim WR, et al. Accuracy of Doppler echocardiography in the assessment of pulmonary hypertension in liver transplant candidates. Liver Transpl. 2000;6: olle IO, et al. Diagnosis of portopulmonary hypertension in candidates for liver transplantation: a prospective study. Hepatology. 2003;37: Krowka MJ. Portopulmonary hypertension: diagnostic advances and caveats. Liver Transpl. 2003;9: Rodriguez-Roisin R, et al. Pulmonary Hepatic vascular Disorders (PHD). Eur Respir J. 2004;24: Swanson KL, Krowka MJ. Screen for portopulmonary hypertension, especially in liver transplant candidates. leve lin J Med. 2008;75: Robalino BD, Moodey DS. Association between primary pulmonary hypertension and portal hypertension: analysis of its pathophysiology and clinical, laboratory, and hemodynamic manifestations. J Am oll ardiol. 1991;17: Le Pavec J, Souza R, Herve P, et al. Portopulmonary hypertension: survival and prognostic factors. Am J Respir rit are Med. 2008;178: Swanson K, et al. Survival in portopulmonary hypertension: Mayo linic experience categorized by treatment subgroups. Am J Transplant. 2008;8: Montani D, et al. Long-term response to calcium channel blockers in non-idiopathic pulmonary arterial hypertension. Eur Heart J. 2010;31: Ota K, et al. Effects of nifedipine on hepatic venous pressure gradient and portal vein blood flow in patients with cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol. 1995;10: Provencher S, et al. Deleterious effects of betablockers on exercise capacity and hemodynamics in patients with portopulmonary hypertension. Gastroenterology. 2006;130: Krowka MJ, al. Improvement in pulmonary hemodynamics during intravenous epoprostenol (prostacyclin): a study of 15 patients with moderate to severe portopulmonary hypertension. Hepatology. 1999;30: Fix OK, et al. Long-term follow-up of portopulmonary hypertension: effect of treatment with epoprostenol. Liver Transpl. 2007;13: Halank M, et al. Inhaled iloprost for patients with portopulmonary hypertension. Am J Respir rit are Med. 2003;A Minder S, et al. Intravenous iloprost bridging to orthotopic liver transplantation in portopulmonary hypertension. Eur Respir J. 2004;24: Melgosa MT, et al. Acute and long-term effects of inhaled iloprost in portopulmonary hypertension. Liver Transpl. 2010;16: Hoeper MM, Halank M, Marx, et al. Bosentan therapy for portopulmonary hypertension. Eur Respir J. 2005;25: artin-eba R, et al. Safety and efficacy of ambrisentan for the treatment of portopulmonary hypertension.hest 2011;39: Reichenberger F, Voswinckel R, Steveling E, et al. Sildenafil treatment for portopulmonary hypertension. Eur Respir J 2006;28: Krowka MJ, Swanson KL. How should we treat portopulmonary hypertension? Eur Respir J. 2006;28: Krowka MJ, et al. Hepatopulmonary syndrome and portopulmonary hypertension: a report of the multicenter liver transplant database. Liver Transpl. 2004;10: Krowka MJ, et al. Pulmonary hemodynamics and perioperative cardiopulmonary-related mortality in patients with portopulmonary hypertension undergoing liver transplantation. Liver Transplant. 2000;6: Krowka MJ, et al. Model for end-stage pulmonary disease (MELD) exception in for portopulmonary hypertension. Liver Transpl. 2006;12:Suppl. 3,S114 S Bandara M, et al. Successful outcomes following living donor liver transplantation for portopulmonary hypertension. Liver Transpl. 2010;16: Rafanan AL, et al. Progressive portopulmonary hypertension after liver tranplasntation treated with epoprostenol. hest. 2000;118: