Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ci C n i s n e s l e l iş i l ş e l v e v bo b z o u z k u l k u l k u l k a l r a r y l y a l a il i g l i g l i i l P i a P r a i r s i s t e t"

Transkript

1 Kadınlarda cinsel işlev bozukluğu Parlak buluş!

2 Cinsel işlev bozukluklar yla ilgili Paris te düzenlenen büyük bir toplant ilaç satanlar için milyar dolarl k pazarlar yaratabilecek yeni bir hastal ğ tan mlama yar ş na ev sahipliği yap yordu. Birkaç y l önce benzer bir toplant n n konusu erkeklerde sertleşme problemiydi.şimdi de piyasaya yeni bir hastal k ç k yordu; Kad nlar n %43 ünü etkilediği iddia edilen kad nlarda cinsel işlev bozukluğu (K CİB) sayfa 181

3 Kongrenin sponsoru olan ilaç şirketleri yeni potansiyel pazar n büyüklüğünden heyecan duymaya başlam şlard ama,bilim adamlar K CİB nu nas l tan mlayacaklar ndan hala emin değillerdi. Kad n cinsel işlev bozukluğu ilaç endüstrisinin kurgusu mu? adl bir oturum

4 Pazarlama stratejilerini yak ndan izleyenlerin konuya bak ş aç lar belliydi.o dönemlerde Reuters business da yay nlanan bir raporun iddias şöyleydi: Şu anda kad n cinsel işlev bozukluğu vakas nda yeni hastal k pazarlar n n yarat labilir olmas,önümüzdeki 10 sene içinde tüm yaşam tarz piyasas n n ad m ad m genişlemesine sebep olacakt r. sayfa 183

5 Bu raporda; gelecek y llarda yaşam tarz ilaçlar sat şlar n büyük oranda artt rmas beklenen baz vakalardan bahsediyordu: Depresyon,obezite, sigaraya bağl nefes darl ğ,saç kayb, cilt yaşlanmas, oral doğum kontrolü ve cinsel işlev bozukluğu gibi Sadece sonuncusunun oluşturduğu pazar n 2008 de 1 milyar dolar olacağ tahmin ediliyordu.

6 Olağan hayat n parças olarak biline gelmiş konularda toplumun alg s n değiştirmek için pazarlama kampanyalar n n kullan ld ğ, Birçok doğal sürecin t bbi problem haline getirilerek yaşam kalitelerini en üst düzeye ç karmak isteyenlere yaşam tarz ilaçlar için pazar yaratarak; şirketlerin hasta havuzunu nas l genişlettiği! yine bu raporda tariflenmişti. sayfa 184

7 Bu endüstriye savaş açanlar n üzerinde as l durduğu konu ise ; kâr peşinde koşan şirketlerin; klinik araşt rmalar, bilimsel toplant lar, t p eğitimi, muayenehaneler ve medya reklamlar ndaki varl ğ cinsel sorunlarla ilgili tart şma alan n sağl ks z bir şekilde daraltm ş olmas yd. Kad nlarda yayg n olduğunu kabul ettikleri cinsel problemlerin karmaş kl ğ n n, hastal ğ ve ilac satan pazarlama kas rgas ile teşhis, tan ve reçeteleme acelesi içinde süpürülüp gitmesinden endişe duymaktayd lar.

8 K CİB nas l tan mlanacak?? Belirsiz Tan mlama ve ölçümleme konusunda fikir birliğinin olmamas şirketlerin başar lar n! ölçmelerini de engelliyordu! Tan mlama toplant lar, uzlaşma konferanslar ve sonucunda DSM de yer alan tan mda dahil olmak üzere: K CİB için ;istek, tahrik, orgazm ve ac gibi alt rahats zl klar n da yer ald ğ yeni bir tan mlama ve s n fland rma geliştirdiler. sayfa 187

9 % 20 ila 50 aras ndaki kad n n K CİB den etkilendiğini ve yeni tan mlar n n t p ve zihin sağl ğ alanlar nda kullan lacağ n yazd lar. Sonras nda y ll k toplant lar,forumlar sürekli t p eğitimleri düzenlendi. Hepsinin de ana sponsoru doktorlardan gelen talepler üzerine s n rs z yard m sağlayarak sadece pasif bir şekilde masraflar n karş lad klar söyleyen Pfizer d.

10 New view Alternatif görüşün temsilcileri ise mücadelesini; kad n cinselliği tart şmalar n n genital organlar üstüne odaklanmas n eleştirerek ve önerilen testosteron tedavilerinin yan etkilerine dikkat çekerek sürdürdü. Kad nlarda cinsel işlev bozukluğunun çok boyutlu olduğunu; biyolojik, psikolojik ve kişisel öğeler bulundurduğunu vurgulad lar. sayfa

11 Tüm cinsel problemleri tek bir isim alt nda toplamaktansa daha geniş aç dan yaklaşmak gerektiği, cinsel deneyimin her türlü duygusal, fiziksel ve ilişkisel yönü ile ilgili hoşnutsuzluk ya da tatminsizlikleri içeren daha kad n merkezli tan mlar yap lmas gerektiğini savundular. Bir kad n n cinsel problemlerinin sebebini anlamak için genel olarak kültür olgusunu ve kad n n içinde bulunduğu kültürün cinsel geçmişini; ayn zamanda o kişinin ilişkilerini ve geçmişini anlamay gerektirdiğini söylediler

12 As l korkular ise ilaçlar n K CİB nu tedavi ettiği resmen onaylan rsa,insanlar n kendilerini cinsel aç dan nas l haz rlamalar gerektiği konusunda fikirlerinin değişmeye başlamas idi. Alay, öfke ve üzüntü ile kar ş k Vücudun yeterince iyi değil, sen yeterince iyi değilsin.ilaçlar al rsan belki yeterince iyi olursun fikrinin yerleşmesi gibi

13 Tarihin en çok suistimal edilen t bbi istatistiği: K CİB için orta at lan ilk rakam % 43 Asl nda bu makalelerinde bulgular n n klinik teşhis ile eşdeğer olmad ğ n belirten sosyoloji bölümü; böyle bir iddialar n n olmad ğ n,cinsel sorun ve tatminsizliğin insan organizmas n n zorluklar ve stres karş s nda verdiği normal tepkilerden ortaya ç kt ğ n savundular. Ancak bu rakam tekrar tekrar bu amaçla pazarlama malzemelerinde ve medya hikayelerinde kullan ld. sayfa 193

14 T bbi rahats zl k ve normal bir hayat aras ndaki s n rlar bulan klaşt rmaya çal ş l yordu ki bu daha büyük bir tehlike idi. Eğer ilaç şirketleri ürünlerini sağl kl insanlar n yaşamlar n zenginleştirecek cinsel yard m araçlar olarak pazarlamak istiyorlarsa bunu yapmalar gerekiyordu.. Ama bu durumda sağl k sigortac lar n ödeme yapmaya ikna etmek gerçekten zor.. Bunun yerine pazarlama stratejileri hastal k k l f kullanmak oluyor. sayfa 197

15 Başka bir endişe de gerçekten ilaca ihtiyaç duyan insanlar n; sistemi finanse edenlerin maliyetlerin h zl yükselişinden korkup mali destek vermeyi reddettikleri için; yard m alamayacak olmas d r. Milyarlarca dolar ve avro; testosteron,viagra veya başka bir ilaçla asla düzeltilemeyecek cinsel sorunlar çözmeye çabalarken harcanacak.

16 Halbuki bu milyarlar n; Dünyada bol miktarda bulunan gerçek hastal klar tedavisi ya da engellenmesi Su kaynaklar n n temizlenmesi Bisiklet ve yürüyüş yollar n n, kad n s ğ nma evlerinin yap lmas sayfa 198

17 Yetişkinler için cinsel eğitimin desteklenmesi Sorunlu bölgelerde işsizliğin azalt lmas için harcanmas asl nda çok daha faydal olacakt r. Daha fazla önem vermemiz gereken bir soru; sağl kla ilgili harcama önceliklerimizde köklü değişiklikleri nas l yapabileceğimizdir.

18 Teşekkürler