Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28. Güz 2013 Fall 2013"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 28 Volume: 6 Issue: 28 Güz 2013 Fall Issn: BR ÇERK ANALZ ÖRNE: ÇALIMA HAYATINDA MOBBNG OLDUUNA KANAAT GETREN YARGITAY KARARLARI A SAMPLE OF CONTENT ANALYSIS: THE SUPREME COURT DECISIONS WHICH HAVE BEEN CONVINCED THAT THERE IS MOBBING AT WORKING LIFE Hatice KARAKU Öz Bu çalımanın amacı Yargıtay ın son üç yılda mobbing davalarına ilikin, yerel mahkemelerin verdii kararları bozma gerekçelerini incelemektir. Mobbing davaları somutlatırılması ve ispatlanması zor davalardır. Borçlar kanunu dıında psikolojik tacize açık bir biçimde vurgu yapan bir kanun maddesi bulunmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay mevcut kanunları ve farklı ülkelerde gerçekleen mobbing davalarını inceleyerek yorumlama yoluyla davaları sonuçlandırmıtır. Mobbingliteratüre yeni giren bir kavramdır. Bu nedenle yerel mahkemelerin iyeri hastalıı olarak ifade edilen süreçle ilgili yeterli bilgileri olamayabilir. Ülkemizde mobbing davaları i akdini sonlandırılması için çalıanın istifaya zorlanması, kıdem ve ihbar tazminatı alacakları gibi sebeplerle açılmaktadır. Dava örnekleri içerik analizi yöntemi ile incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Mobbing, Yargıtay, Çalıma Hayatı. Abstract What is intended in this study is to examine the justifications of the Supreme Court for the reversal of the decisions made by the district courts regarding the mobbing cases during the last three years. Mobbing cases are too difficult to be materialized, and be proved. There is no article of law, which clearly highlights psychological harassment, other than the law of obligations. That is why the Supreme Court examined the current laws, and the mobbing cases, which were brought before the courts in different countries, and thereupon finalized the respective cases by way of interpretation. Mobbing is a concept having recently been included within the literature. That is why the district courts may not have adequate information of the process, which is defined as a business disease. In our country, mobbing cases are brought before the courts for such reasons as forcing an employee for terminating his/her labor contract, and for the sake of severance and notice pays as well. Exemplary cases were examined by way of content analysis. Keyword: Mobbing, Supreme Court, Working Life. GR hayatında her yıl binlerce çalıan duygusal tacizin kurbanı/maduru olmaktadırlar. Maduriyetin boyutuna balı olarak, i yapamaz duruma gelmeleri de söz konusudur. Madur olan çalıanlara meslektaları, amiri haftalar, aylar belki de yıllar süren saldırılar ile yeterliliklerini sorgulamaktadırlar. En son aamada çalıan ya istifa etmekte ya da Yrd. Doç. Dr., Artvin Çoruh Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü Öretim Üyesi.

2 kovulmaktadır. Bahsi geçen istifa çou kez zorunlu olarak istifa etmek eklinde gerçeklemektedir. te bu sürecin adı mobbingdir. Çalıanın meslei ve kapasitesinin sorgulanması yoluyla iten el ayak çektirilmesidir. Bir nevi i hayatında sürgün yaamasıdır. Mobbingin en acı tarafı, çalıana bu çöküü sen hazırladın mesajının verilmesidir. Çalıan çou kez iveren tarafından hatalı, eksik ya da donanımsız gibi gösterilmek suretiyle daha da çökertilmektedir. Bir i yeri hastalıı olarak mobbing ya ho görülmekte, yanlı deerlendirilmekte ya da yönetim tarafından bir çeit strateji olarak lanse edilmektedir. Çalıanın verimliliini artırmak için motive edici giriimler!. En belirgin bakı açılarından birisi i hayatının rutin akıı içinde bu tür yıpratıcı eylemlerin normal olarak algılanmasıdır. Kii yıpranmı, mesleinden soumu, i tatmini anlamında sıfırı tüketmi olabilir. Durumun i hayatında bu tür gel gitler olur eklinde deerlendirilmesi, bu sinsi terörün günden güne güçlenmesinin de önünü açmaktadır. En son aamada çalıan tükenmitir. Mücadele gücü ve yetenei kalmamıtır. Dahası bu hastalıkla nasıl mücadele edeceini bilememektedir. Günümüzde pekçok çalıan, maruz kaldıkları baskıları i ortamının rutin bir durumu olarak deerlendirmek yerine kiilik haklarına yapılan bir saldırı olarak deerlendirmekte ve hukuksal zeminde haklılıklarını merulatırma mücadelesi vermektedirler. Son yıllarda açılan mobbing davalarının sayısındaki artı bu düünceyi dorular niteliktedir. Mobbing hukuken son yıllarda ilgi odaı haline gelmitir. Mobbingin hukuksal boyutunun zor kavranan bir olgu olması, mobbing davalarının hem açılmasını hem de açılan davaların sonuçlanmasını etkilemektedir. Mobbingin kanunlarda belli bir kanun veya madde kapsamında çok açık bir ekilde ifade edilmemesi, Yargının yorum yoluyla davaları sonuçlandırma giriimlerini de beraberinde getirmitir. Mobbing Kavramı ve Ortaya Çıkı Nedenleri Latince kararsız kalabalık anlamına gelen mobile vulgus sözcüklerinden türeyen mob sözcüü ngilizce kanun dıı iddet uygulayan düzensiz kalabalık veya çete (Tınaz, 2008:7) anlamına gelmektedir. Mob kökünün eylem biçimi olan mobbing ise psikolojik iddet, kuatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı verme anlamına gelmektedir (Bezmez ve Avery, 1995:629). Birçok çalıan tarafından bilinçli ya da bilinçsizce, tekrarlı, sıkıntı ve acı verici bir biçimde uygulanan ve kiinin performansının dümesine neden olan istenmeyen davranı olarak tanımlanmaktadır (Einarsen, 1999: 17). Fransızlar ise bu süreci "yava zehir" (Önolu, 2004:1) olarak adlandırmaktadır. Mobbingliteratüre yeni giren bir kavram olduu için Türkçe karılıı henüz bulunmamakta ve bir terminoloji sorunu yaanmaktadır. Mobbing üzerine aratırma yapanlar, bu olguyu tek bir sözcükle ifade etmek yerine kavrama Türkçe karılık olarak i yerinde psikolojik taciz i yerinde psikolojik terör i yerinde duygusal taciz i yerinde moral taciz i yerinde manevi taciz i yerinde zorbalık yıldırma ve i yerinde yıldırmaya yönelik psikolojik saldırı (Tınaz, 2006:17) "yıldırıcı kuatma" ya da kısaca "yıldırma" (Önolu, 2004:1), psikoiddet birilerine cephe almak, zorbalık ya da psikolojik terör (Yaman, 2009:23), yıldırkaçır (Tınaz, 2008:15-16) ve son olarak Türk Dil Kurumu bezdiri (hurriyet.com, 2013) olarak kullanılmasını önermitir. Ayrımcılık, kayırma, yıldırma/korkutma, ihmal, sömürü (istismar), bencillik, ikence (eziyet), iddet-baskı-saldırganlık, i ilikilerine politika karıtırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, görev ve yetkinin kötüye kullanımı, dedikodu, dogmatik davranılar, yobazlık/banazlık gibi örgütlerde görülen etik dıı davranılar (Yaman, 2009:1-2) psikoiddete örnek gösterilebilecek tutum ve davranılardır. Mobbingi ortaya çıkaran birçok neden bulunmaktadır. Hiyerarik yapı, iletiim zayıflıı, suçlu arama, takım çalıması azlıı, ilgi ve ihtiyaçların ihmal edilmesi, narsist (bencil) kiilikler, kapalı kapı politikası, çatıma çözme yetersizlii, güvensizlik, sürekli eitime önem vermeme, kıskançlık ve empati eksiklii (Tınaz, 2006:19) yüksek stres, zaman baskısı, ve örgütsel sorunlar (Cemalolu, 2007:113), bireylerin kendi baarısızlıklarını, yetersizliklerini bakalarını çekitirerek, gidermesi ve bu durumun dedikodu denilen ve genellikle yanlı ve amaçlı yorumları içeren bir yanlı iletiim tarzını gelitirmesi (Pehlivan, 1993:66), duyguların

3 suistimali (Töremen ve Çankaya, 2008:43), etik deerlerin kaybolması (Pir, 2006:2), baarısız yönetimin varlıı, yöneticilerin mobbinge maruz kalan kurbana inanmaması hiyerarik yapı, takım çalımasının amacına uygun olarak yapılamaması, (Can, 2007:30)bireyi grup kurallarını kabul etmeye zorlamak, dümanlıktan zevk almak, zevk arayıı, can sıkıntısı, ön yargıları pekitirmek, ayrıcalıklı hak sahibi olduuna inanmak, sahip olamadıklarının acısını çıkarmak (Tınaz, 2008:87-99), monotonluk, ahlak dıı uygulamalar, yeniden yapılanma, örgüt liderlerinin duygusal zekadan yoksunluu Bahçe, 2007:44-48) mobbingi ortaya çıkaran nedenler olarak sayılabilir. Mobbing Davranıları Mobbing sürecinin kavranabilmesi noktasında, bu sürece ekil veren davranıların bilinmesi gerekmektedir. Süreç içinde ortaya çıkan bu davranıların bazıları olumsuz olarak görülürken bazıları etkileim davranıları olarak görülebilir (Tınaz, 2006:16). Bu gruptaki davranılar bir defaya özgü ho görülebilir. Bu davranılar sistematik olarak ve uzun süre tekrar edilirse, bu durum mobbing olarak ifade edilmektedir. yerinde mobbingin göstergesi sayılabilecek çeitli davranılar bulunmaktadır. Hood (2004:25) ve Zapf ın (1999:76) ele alıında mobbnig davranılarının açılımını görmek mümkündür. Konuyla ilgili çalıma yapan bir baka isim olan Leymann ın (Davenport, 2003: 18-19) ele alıına bu çalıma kapsamında özel yer verilecektir. Çünkü HeinzLeymann, çalıma hayatında mobbing sürecinin varlıına iaret eden 45 farklı davranı türüne (leymann.se, 2013)dikkat çekmektedir.

4 letiime Yönelik Saldırılar Kendini gösterme olanaı, iletiimi kısıtlanır. Sözü sürekli kesilir. Madura baırılır, madur yüksek sesle azarlanır. Madurun yaptıı i, özel yaamı eletirilir. Madur telefonla rahatsız edilir. Sosyal ilikilere Saldırılar Madurla konuulmaz. Madurun bakalarına ulaması engellenir. Madura dierlerinden uzakta, izole bir i yeri verilir. Meslektalarının madurla konuması yasaklanır. Madur sanki orada deilmi gibi davranılır. Tablo 1: Leymann ın Yıldırma Eylemleri Tipolojisi Sosyal maja Saldırılar Arkasından kötü konuulur. Dedikodular ortada dolaır. Madur gülünç durumlara düürülür. Madurun akıl hastası olduu söylenir. Madura psikolojik muayene geçirmesi için baskı yapılır. Mevki ve özel Konumun Kalitesine Yönelik Saldırılar Özel görev verilmez. Madura verilen iler geri alınır, faaliyetlerden mahrum bırakılır. Madura anlamsız iler verilir. Madura daha az yetenek gerektiren iler verilir. Madurun ii sürekli deitirilir, yeni iler verilir. Salıa Yönelik Saldırılar Tehlikeli iler verilir. Madura fiziksel iddet tehditleri yapılır. Madurun gözünü korkutmak için hafif iddet uygulanır. Madura salıı için ciddi sonuçlara neden olabilecek fiziksel saldırılar yapılır. Kasıtlı olarak büyük paralar harcamaya zorlanır. Madur tehdit alır. (yazılı/sözlü) Madur öz güvenini olumsuz etkileyen bir i yapmaya zorlanır. Madurun öz güvenini etkileyecek, alçaltıcı iler verilir. yerine ya da evine zarar vermek için kazalara sebep olunur. Jestler ve bakılarla madurla iletiim reddedilir. mâlar yoluyla madurun varlıı reddedilir. Madurunçabaları, yanlı ve küçültücü ekilde yargılanır. Madurla alay edilir (Özrü, dini/siyasi görüü, Etnik kökeni, özel hayatı Kararları sorgulanır Hakaret edilir/cinsel imalar yapılır Madura kapasitesinin dıında, zor iler verilir. Madura cinsel saldırılar taciz (vb.) yapılır. Kaynak: Davenport vd.; 2003: Mobbing Sürecinin Aamaları Mobbing duraan bir süreç deildir. Kiiyi rahatsız eden eylemlerle kendini gösterir ve zaman içinde çok ciddi sonuçlara sebep olmaktadır. Her bir aama bir sonraki aamanın hazırlayıcısıdır. Psikolojik taciz bireyin zararlı ve istenmeyen bir davranıın hedefi olması ile balamaktadır. lk etapta bir bireyin ya da birden fazla bireyin dümanlıı ile gelien iddet neticesinde kii önce kendine sonra ise çevresine yabancılamaya balar. Sonrasında ise yılgınlık, performans dümesi ve istifa ile sonuçlanır (Hoel vd., 2002: 301). Leymann mobbingi 5 aamalı bir süreç olarak tanımlamaktadır (leymann.se, 2011): 1.Aama: Çatıma: Tetikleyici kritik bir olayın ortaya çıkması söz konusudur. Bu aamada süreç henüz mobbing nitelii kazanmamakta olup, sergilenen davranı kısa bir süre içinde mobbing davranıına dönüebilmektedir. 2.Aama: Saldırgan Eylemler: Mobbing sürecinde ortaya çıkan davranıların tümü, kiiyi i yerinden uzaklatırmak amacıyla yapılan saldırı giriimli davranılar deildir. Bununla birlikte taciz edici davranılar sürekli olarak ve uzun bir süre dümanlık amaçlı davranılar olarak devam ederse; normal günlük iletiim içinde ortaya çıkan davranılar olarak kabul edilmektedir. Bu davranıların, zaman içerisinde ekil deitirerek kiiyi grup içinde yalnız bırakmaya ve cezalandırmaya yönelik saldırgan eylemlere dönümesi ile psikolojik saldırıların balaması ise mobbing unsurlarının olumaya baladıını göstermektedir.

5 Aama: Yönetimin Devreye Girmesi: Yönetimin mobbingde ilk kez devreye girmesi, genellikle olayları yanlı algılayarak suçu, yalnız bırakılan mobbing madurunda bulma ve problemi baından atma eilimi göstermesi eklinde olabilmektedir. Bu aamada, yönetim mobbingin sarmal biçimde hız kazanan olumsuz geliim süreci içinde yerini almaktadır. 4.Aama: YanlıYakıtırmalar ve Tanılarla Damgalama: Mobbing maduru kii, maruz kaldıı mobbing davranıları sebebiyle psikolojik destek almaya çalıtıında, mobbing uygulayıcıları bu durumu yine mobbing kurbanı üzerinde kullanabilmektedirler. Bu aamada mobbing kurbanı kii; akıl hastası, paranoyak kiilik veya sorunlu insan gibi yakıtırmalara maruz kalabilmektedir. Bu durum, mobbing kurbanının aldıı profesyonel psikolojik destekten vazgeçmesine sebep olabilmekte. Bu aamada yönetimin de, mobbing uygulayıcıları gibi düünerek kurban hakkında yanlı yakıtırmaları dikkate alması ve uzun süreli hastalık izinleri ile kiiyi çalıma ortamından uzak tutması süreci, kiinin iten çıkartılmasına taıyan 5. aamaya taımaktadır. 5.Aama: e Son Verme, Zorunlu istifa: yerinden uzaklatırıldıktan sonra kiiye inanılmaması veya inanılmak istenmemesi, kiiyi i yaamından uzaklatıran olaylarla ilgili herhangi bir çaba gösterilmemesi durumunda, kiinin o kurumda daha fazla kalması imkânsızlamakta ve kii ya iten çıkartılmakta ya da istifaya zorlanmaktadır. MOBBNGN HUKUKSAL BOYUTUNDA ÖNE ÇIKANLAR Avrupa Konseyi, 1961 tarihli Sosyal artın yerine geçmek üzere 3 Mayıs 1996 da Gözden Geçirilmi Avrupa Sosyal artı nı yürürlüe koymutur. Sosyal art çalıma hakkı, adil çalıma koulları hakkı, güvenli ve salıklı çalıma koulları ve onurlu çalıma koulları (Erdoan, 2008: ) gibi pek çok hakkı içermektedir. Son yıllarda giderek önem kazanan onurlu çalıma hakkı 1 ulusal ve uluslararası metinlere de konu olmaktadır ( Koçak ve Hayran, 2011: 1117, tbmm.gov.tr, insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr) Onurlu çalıma hakkı ile ilgili maddenin ilk paragrafı iyerinde veya ile ilgili cinsel taciz konusunu, ikinci maddesi ise iyerinde psikolojik tacize karı koruma hakkını düzenlemektedir. art ınek inde de açıklandıı üzere, cinsel tacizi kapsamayan ikinci fıkra, onurlu çalıma hakkını zedeleyen sözlü taciz ya da kasıtlı yıldırma biçimlerini kapsamaktadır. verenin ya da i arkadalarının sevmemesi gibi nedenlerle, iyerinde iin düzenlenmesi konusundaki görümelerden sistemli biçimde dılanan ya da benzer nedenlerle kendisine çalıma odası ya da mesleki unvanına uygun görevler verilmeyen bir çalıanın durumu, bu fıkranın tanımladıı eylemlerdir (Tınaz, 2006: xii). ABD de Adalet Bakanlıı tarafından hazırlanarak Kongre ye sunulan ve eyaletler için örnek oluturması beklenen bir rapor söz konusudur. Bu rapor, aırı düzeyde duygusal saldırıda bulunan kiilerin bu davranılarını aır suçlar kapsamında deerlendirmeye yönelik olarak hazırlanmıtır. Raporda psikolojik taciz kapsamında bazı incitici, baskı altına alıcı, küçük düürücü ve yılgınlıa sürükleyici hareketler, bir seri hâlinde sergilendiinde suç tekil eden bir unsur olarak deerlendirilmektedir (Çobanolu, 2005: 1999) yılında Fransa da iyerinde psikolojik taciz kanunu çıkartılmıtır. Aynı yıllarda Belçika da üye ülkeler içindeki en ayrıntılı psikolojik taciz yasasını düzenlemitir. Almanya hâlihazırdaki yasal düzenlemelere antimobbing maddeleri ilave etmitir (Kaplan, 2010: 143, 151).Arjantin, Kanada nın iki eyaleti (Quebec ve Saskatchewan) ve Avustralya nın Queensland eyaletinde ayrı anti-mobbing kanunları mevcuttur (Kaplan, 2010: 151). Avrupa Birlii üyesi ülkelerde mobbing süreciyle mücadeleye yönelik çeitli çalımalar yapılmaktadır. Birlik üyesi ülkelerin sendikaları mobbing 1Madde 26 Onurlu Çalıma Hakkı 1- Çalıanların iyerinde ya da ile balantılı cinsel taciz konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunun engellenmesini desteklemeyi ve çalıanları bu tür davranılardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı; 2- Çalıanların birey olarak iyerinde ya da ile balantılı olarak maruz kaldıkları kınanılacak ya da açıkça olumsuz ya da suç oluturan, yinelenen eylemler konusunda bilinçlenmesi, bilgilenmesi ve bunların engellenmesini desteklemeyi ve çalıanları bu tür davranılardan korumaya yönelik tüm uygun önlemleri almayı taahhüt ederler.

6 karıtı yasaların yürürlüe girmesi için güçlü lobi çalımaları yapmaktadırlar ( webpronews.com.tr, 2013). Fransa da mobbing adli bir suçtur, cezası da 1yıl hapis ve 1500 Euro dur tarihinde Fransa da mobbing madurları ile ilgili olarak üniversitede victimologie kürsüsü kurulmutur. talya da ise mobbing karıtı yasalar yürürlüe girmi, mobbing sonucu ortaya çıkan huzursuzluklar i kazası kapsamında deerlendirilmitir ( Shallcross, 2003: 3). Öretide ve uygulamada psikolojik taciz konusunda yapılan çalımaların yanı sıra yargıya taınan olayların da etkisi ile son zamanlarda konuya ilikin bazı hukuki gelimeler yaanmaktadır. Bununla beraber Avrupa normları da Türkiye için balayıcıdır. Çünkü Avrupa Konseyi Sosyal artı Türkiye tarafından onaylanmı ve iç hukukunun bir parçası hâline gelmitir. Benzer ekilde AB Yönergesi de AB Hukukunun müktesebatına dâhil olduu ve tam üyelik görümeleri süreci de devam ettii için Türkiye iç hukukunu bu yönerge ile uyumlu hâle getirmek zorundadır. (Güzel ve Ertan, 2007: 512). Mobbing konusunun sıklıkla gündeme getirildii tarihlerde Babakanlık tarafından yayınlanan bir genelge, mobbing olgusunun devlet nezdinde kabul görmesi olarak yorumlanabilir. 19 Mart 2011 tarihli genelgedemobbing sürecinin çalıanların onur ve verimliliini zedelemekte olduuna vurgu yapılarak, iverenin bu süreçte bütün önlemleri almakla sorumlu tutulması dikkati çekmektedir. Toplu i sözlemelerinde mobbingle ilgili hükümlerin konulması, çalıanlar için yardım ve destek hattının kurulması, psikolojik tacizle mücadele kurulunun kurulması, kiilerin bu süreçte özel yaamalarına özen gösterilmesi ve konuyla ilgili farkındalık çalımalarının yapılması gibi bir dizi önlem dikkat çekmektedir. (resmigazete.gov.tr, 2013). ç hukuk açısından Türk Borçlar Kanunu nun 417. Maddesi 2 dıında iyerinde psikolojik tacize ilikin bir düzenleme ve yaptırım yoktur. Bu nedenle psikolojik taciz oluturan davranılar nedeniyle ihlâl edilen maddi ve manevi varlıının hukuken korunmaya deer olup olmadıının deerlendirilmesi gerekmektedir. Hâkim tarafından yapılan bu deerlendirmede sadece özel hukuk kurallarının deil, anayasa ve ceza hukukunun da deerlendirmede esas alınması gerekmektedir (Tandoan; 1963: 14-15). 1/499 Esas Sayılı bu Borçlar Kanunu Tasarısı nda, halen yürürlükte olan Borçlar Kanunu 332 maddesinin 3 karılıı verenin Borçları üst balıı altında yer alan çinin Kiiliinin Korunması hükmü olarak madde 416 da düzenlenmitir. Buna göre, Borçlar Kanunu nun iverenin içiyi koruma borcunu düzenleyen 332. maddesinin tasarıdaki karılıı olan madde 416, veren, hizmet ilikisinde içinin kiiliini korumak ve saygı göstermek, salıını gerektirdii ölçüde gözetmek ve iyerinde ahlaka uygun bir düzenin gerçekletirilmesini salamakla, özellikle kadın ve erkek içilerin cinsel tacize uramamaları ve cinsel tacize uramı olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür hükmünü içermektedir (lhan, 2010: 1183). Mobbing suçunu maddi ve manevi unsurları bakımından karılayan hükmün TCK nın 96. Maddesi 4 uyarınca eziyet suçu olabilecei, eziyet suçu olarak nitelendirilmezse madde veren, hizmet ilikisinde içinin kiiliini korumak ve saygı göstermek ve iyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni salamakla, özellikle içilerin psikolojik ve cinsel tacize uramamaları ve bu tür tacizlere uramı olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 3Madde 332 sahibi, akdin hususi halleri ve iin mahiyeti noktasından hakkaniyet dairesinde kendisinden istenilebilecei derecede çalımak dolayısıyla maruz kaldıı tehlikelere karı icabeden tedbirleri ittihaza ve münasip ve sıhhi çalıma mahalleri ile,içi birlikte ikamet etmekte ise sıhhi yatacak bir yer tedarikine mecburdur. 4Madde 96 Eziyet olarak, bir kiiye karı insan onuruyla badamayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, aaılanmasına yol açacak davranılarda bulunulmaması gerekir. Aslında bu fiiller de kasten yaralama, hakaret, tehdit, cinsel taciz nitelii taıyabilirler. Ancak, bu fiiller, ani olarak deil, sistematik bir ekilde ve belli bir süreç içinde ilenmektedirler. Bir süreç içinde süreklilik arz eder bir tarzda ilenen eziyetin özellii, ikence gibi, kiinin psikolojisi ve ruh salıı üzerindeki tahrip edici etkilerinin olmasıdır. Bu etkilerin uzun bir süre ve hatta hayat boyu devam etmesi, eziyetin bu kapsamda ilenen fiillere nazaran daha aır ceza yaptırımıaltına alınmasını gerektirmitir. 5Madde 123 Belirli baımlı hareketlerle kiilerin huzur ve sükûnlarının bozulması hususunda gösterilen çabaları cezalandırmaktadır. Suçun maddî unsuru bir kimseye ısrarla, gece gündüz demeden telefon edilmesi veya ona karı ısrarla gürültü

7 kiilerin huzur ve sükununu bozma, madde hakaret, madde özel hayatın gizliliini ihlal, madde tehdit ya da madde i ve çalıma özgürlüünün ihlali suçlarından kamu davası açılması ve TCK nın ilgili maddeleri gereince cezalandırılmaları istenilebilmektedir (Özkul ve Çarıkçı, 2010:489). YÖNTEM Çalımanın yöntemi içerik analizidir çerik analizi, iletiimin ne kapsadıının analizidir. Ayrıca doküman analizi ve gözlemlerin kesiim noktasına vurgu yapar (Prasad, 1).Bu anlamda analizi yapılacak olan verinin belli konu balıkları ile balantısı kurularak, verinin bir nevi ikinci okuması yapılmaktadır. Bu yönüyle bu çalımada, Yargıtay tarafından mobbing davalarına ilikin olarak yazılmı olan hukuki metinlerin, hukuki boyutu dıında sosyolojik boyutuyla deerlendirilmesi yapılacaktır. Bir baka ifadeyle davalara sosyolojik perspektiften bakılarak, verilen kararların sosyolojik temelleri deerlendirilecektir. çerik analizi yapılan dava dosyaları kısaltılarak ele alınmıtır. Gerek yerel mahkeme gerekse Yargıtay tarafından davanın seyrine yönelik hazırlanan bütün dokümanlara bu çalıma kapsamında yer vermek imkânsızdır. Bu nedenle çalımanın bel kemiini oluturan verilerde kısaltmaya gidilmitir. MOBBNG DAVA ÖRNEKLER ÖRNEK OLAY 1 YARGITAY 9. HUKUK DARES E. 2008/37500 K. 2010/31544 SAYILI KARARI Dava : Davacı, kıdem tazminatı ile yıllık izin alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemitir. Yargıtay Kararı: Davacı içi 2005 yılı Aralık ayında yıl sonu toplantısı nedeniyle irket çalıanları ile birlikte Kıbrıs'a gittiklerinde genel müdürün kendisine cinsel iliki teklifinde bulunduunu, yine aralık günlerinde B. K da yapılan irketin satı toplantılarına son gün genel müdüründe katıldıını ve gala günü alkol aldıını, imzalaması gereken evrakları odasında imzalayacaını belirterek davacıyı odasına çıkmaya mecbur bıraktıını, odaya geldiklerinde ise i konusunu konumadıını ve davacıyı içki içmeye zorlayıp, öpmeye çalıtıını, alayarak odayı terk ettiini, genel müdürün istediklerini elde edemeyince kötü davranmaya ve küçük düürmeye baladıını, hakkı olmadıı halde yıl sonu performans notunu düük vererek istifaya zorladıını, olayları iyerine aksettirince ücretsiz izine ayırdıklarını ve geçici olarak pazarlama departmanında ie balattıklarını, farklı departmanlarda çalımasının kendisini rahatlatacaını düündüünü ama öyle olmadıını, olayın duyulması üzerine dedikoduların yayıldıını, bakılar kendisine yönelecek diye yemekhaneye dahi inemediini, yaananlara ve baskılara dayanamayarak sinir krizi geçirdiini ve depresyon tehisi konulduunu, çalıamayacaını anlayınca akdi haklı nedenle kendisinin feshettiini ileri sürerek kıdem tazminatı ve yıllık izin alacaklarının hüküm altına alınmasını istemitir. Davalı iveren iddialar dıında delil bulunmadıını, ama iddiaların nitelii göz önüne alınarak ii ve amirinin deitirildiini, davacının çalımasını sürdürdüünü ve 6 günlük hak düürücü süreden sonra akdi feshettiini savunmutur. Mahkemece tacizin vuku bulduunun kanıtlanamadıı gibi 6 günlük hak düürücü sürede de fesih yapılmasıdır. Bu suç tanımı ile kiilerin psikolojik, ruhsal sükûn içinde yaamak hakkını korunmaktadır. Yapılan etkinlikler sonucu madurun dengesi bozulduu örnein ruhsal bir teevvüe uradıı hâllerde ise, kasten yaralama suçu söz konusu olacaktır. 6Madde 125Bir kimseye onur, eref ve saygınlıını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, eref ve saygınlıına saldıran kii, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. 7Madde 134Kiilerin özel hayatının gizliliini ihlal eden kimse,bir yıldan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat arttırılır. 8Madde 106Bir bakasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlıına yönelik bir saldırı gerçekletireceinden bahisle tehdit eden kii, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlıı itibarıyla büyük bir zarara uratacaından veya sair bir kötülük edeceinden bahisle tehditte ise, madurun ikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. 9Madde 118 Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı baka bir davranıla, i ve çalıma hürriyetini ihlal eden kiiye, madurun ikâyeti halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

8 hakkının kullanılmadıı, tacizin sonraki günlerde de devam ettiinin ileri sürülmeyip davacının iverene ikâyet hakkını performans deerlendirmesini örendikten sonra bildirdiini feshin haklı nedene dayanmadıı gerekçesiyle davanın reddine karar vermitir. Davacı, amiri tarafından cinsel iliki teklif edildiini, kabul edilmeyince performans notunun düürüldüünü iyerinde olayın duyulması neticesinde bunalıma girerek çalıamaz hale gelmesi nedeniyle i akdini sonlandırmak zorunda kaldıını iddia etmitir. Cinsel tacizin öncelikle iyeri dıında gerçekletiinin ve iveren vekili konumundaki genel müdür tarafından yapıldıının iddia edilmesi karısında gerçekliinin ve ispatının güçlüü ortadadır. Davacının taciz olayını insan kaynaklarını bildirerek amiri konumundaki genel müdürden ikayetçi olarak gerekli tedbirlerinalınmasını istemesi, arkadalarına olayın ayrıntılarını ve gizli yönlerini anlatması, yaamı olduu psikolojik bunalım ve depresyon tehisi nedeniyle alınan doktor raporları, olayın yaratmı olduu netice ile performans notunun düük gösterilmesi davacının iddialarının ciddi ve olayın gerçeklii konusunda kanaat oluturmaktadır.dosya içerisinde mevcut delilerin ve tanık anlatımlarının bütünlük içinde deerlendirilmesi neticesinde; davacının olayları yer ve zaman belirterek ayrıntılı biçimde anlatarak kendi iffetini herhangi bir sebep yokken ortaya koyması yaamın olaan akıına aykırıdır. Öte yandan özellikle içinin iyerinde ve iyeri dıında amiri tarafından tacize uradıını belirtip ihtarname göndererek tüm detayları belirtmesi ve tacizde bulunanın amiri konumunda olan genel müdür olması karısında taraflar arasındaki i ilikisinin varlıı iverenin konumunu daha da aırlatırmaktadır. Davacının arkadaı olan tanıklar davacı gibi iyerinde çalıırken tacize urayıp performans notu düük gösterilen baka bir içinin ismini de bildirmilerdir. Taciz olayının etki ve sonuçları temadi etmekte olup davacının olayların vehameti neticesin de psikolojik bunalıma girmesi, daha evvel performansına ilikin olumsuz bir deerlendirme bulunmamasına ramen bu olaylardan sonra performans notunun düürülmesi, tarihinde iyerine ihtarname çekerek iverenden amiri hakkında soruturma balatılarak gerekli tedbirlerin alınmasını istemesi ve akabinde tarihinde de i akdini bu olaylar nedeniyle feshetmesi nedeniyle temadi eden ve sonuçları itibariyle bir nevi mobbinge dönüen eylemler karısında 6 günlük hak düürücü sürenin geçtiinden de bahsedilemez. Akdin davacı kadın içi tarafından feshi haklı olup kıdem tazminatının hüküm altına alınması gerekirken hatalı deerlendirme ve gerekçe ile reddi bozmayı gerektirmitir. Kararın Deerlendirilmesi Örnek olayda mobbingin ispatlanması en zor olan yansımalarından birisi olan cinsel taciz gerekçesi ile açılan bir dava söz konusudur.cinsel tacizin ispatlanması sorunun çözümü noktasında iin en zor yanıdır. Olay çou zaman fail ve madur arasında yaanan bir eylem niteliindedir. Dolayısıyla sadece madur tarafından yaanan bir olayın inandırıcı biçimde ortaya konulması büyük bir güçlük arz etmektedir. 26. maddede ifade edilen onurlu çalıma hakkının 1. Maddesi i hayatında iverenin her türlü cinsel tacizi engellemekle yükümlü olduunu belirtmektedir. Çalıanları bu tür durumlardan korumak için her türlü önlemi almak iverenin sorumluluu altındadır. Yine TCK nın 96. maddesinde kiiye ruhsal yönden acı vermek eklinde ba gösteren cinsel tacize atıfta bulunulmaktadır. Psikolojik taciz maddesi olarak lanse edilmeye balanan Borçlar Kanunun 417. Maddesinde de iyerinde cinsel tacizin engellenmesi ve çalıanların bu tacizden korunması noktasında, iveren sorumluluu anlatılmaktadır. Türk Hukuk sisteminde cinsel tacize ilikin olarak kiilik deerlerine yapılan hukuka aykırı davranıların yaptırıma balandıı genel hükümler olarak, Borçlar Kanunu 47 ve 49. maddeleri 10,Medeni Kanun 24 ve 25. Maddeleri 11, hukukunda ise 4857 sayılı kanun 24/II-d 10Madde 47 Temsil olunanın açık veya örtülü olarak hukuki ilemi onamaması hâlinde, bu ilemin geçersiz olmasından doan zararın giderilmesi, yetkisiz temsilciden istenebilir. Ancak, yetkisiz temsilci, ilemin yapıldıı sırada karı tarafın, kendisinin yetkisiz olduunu bildiini veya bilmesi gerektiini ispat ederse, kendisinden zararın giderilmesi istenemez. Madde 49 Kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille bakasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür. 11Madde24Hukuka aykırı olarak kiilik hakkına saldırılan kimse, hakimden, saldırıda bulunanlara karı korunmasını isteyebilir. Madde 25- Davacı, hâkimden saldırı tehlikesinin önlenmesini, sürmekte olan saldırıya son verilmesini, sona ermi olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılıının tespitini isteyebilir.

9 maddesi 12 mevcuttur. çinin kiiliinin korunmasına yönelik bir baka düzenlemede Borçlar Kanunu tasarısı 421.maddesindedir. Madde de "iveren hizmet ilikisinde içinin kiiliini korumak ve saygı göstermek, salıını gerektirdii ölçüde gözetmek ve iyerinde ahlaka uygun bir düzenin gerçekletirilmesini salamakla özellikle kadın ve erkek içilerin cinsel tacize uramamaları ve cinsel tacize uramı olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür" düzenlemesine yer verilmitir. Tacizin iyerinde gerçeklemesi art olmayıp iyeri dıında veya mesai saatleri dıında da olması mümkündür sayılı Kanunu 24/II-d bendine göre; içinin dier bir içi veya üçüncü bir kii tarafından cinsel tacize uraması ve bu durumu iverene bildirmesine ramen gerekli tedbirlerin alınmaması içi bakımından haklı fesih nedeni oluturacaktır. Örnek olayda söz konusu ahsın cinsel iliki teklifi ile balayan ve sonrasında aldıı red yanıtı ile i hayatında ortaya çıkan sorunlar yer almaktadır. Davacı, müdürü tarafından cinsel iliki teklif edildiini, kabul edilmeyince performans notunun düürüldüünü iyerinde olayın duyulması neticesinde bunalıma girerek çalıamaz hale geldiini ve içinde bulunduu koullara balı olarak i akdini sonlandırdıını belirtmitir. Mobbing davalarındaki en önemli kıstaslardan birisi mobbingi balatan kritik bir olayın öncesi ve sonrası arasındaki farktır. Bundan önceki paragraflarda ayrıntılı bir ekilde vurgulandıı üzere, Leymann ın ele alıında mobbingi balatan kritik bir olay vardır. Mobbing sürecine hız veren olaylar serisi bu kritik olay sonrasına denk gelmektedir. Teklifin red edilmesinden sonra içinin bu duruma sessiz kalmaması ve olayların üzerine gitmeyi tercih etmesi mobbing sürecini de atelemitir. Bahsi geçen örnek olayda çalıan, müdürünün uygunsuz teklifi sonrası (bu mobbingde kritik olaydır) i hayatının nasıl çekilmez hale geldiini anlatmaktadır. Yılsonu performans notunun düürülmesi, ücretsiz izne çıkarılması, farklı bir departmanda görevlendirilmesi kritik olay sonrası yaanan mobbing sürecidir. Çalıanın bahsi geçen uygulamalara kritik davranı öncesi maruz kalmayıp kritik davranı sonrası maruz kalması, yargının bu kararı vermesinde etkili olmutur denilebilir. Süreç içinde böylesi hassas bir konuda dedikoduların balaması üzerine, çalıanın i hayatından souyup, depresyona girmesi durumu vuku bulmutur. Çalıanın i hayatında küçük düürülmesi, onurunun lekelenmesi olayın bir dier yansımasıdır. Yılsonu performans notunun da bu olaydan sonra düürülmesi, davacının i ortamında yaananları daha fazla konumasını engellemek için bir dier yıldırma politikasıdır. Öyle ki mevcut davada direkt olarak iten çıkarmak dikkat çekici ve üphe uyandırıcı bir giriim olacaktır. Bu nedenle olumsuz çalıma koulları yaratılmak suretiyle çalıanın kendi istei ile istifa etmesinin yolu açılmaya çalıılmıtır denilebilir. Yine davacının ücretsiz izne çıkarılması ve farklı bir departmanda görevlendirilmesin, madurun susturulması ve olayın üzerinin kapatılmak istenmesi olarak okumak mümkündür. Taciz, madur olan bireyi çok çeitli açılardan etkilemekte ve hayatının normal akıını sekteye uratmaktadır. Cinsel taciz sonrası birey travma yaar ve bu travma etkilerini sosyal, psikolojik ve fiziksel problemler eklinde gösterir. Bireyin hayatındaki kiilere karı güven sorunu yaaması, sosyal yaama girmekte eskiye oranla zorluk çekmesi, damgalanma, suçluluk ve utanma yaaması sosyal problemler boyutunda yaanması olası duygu halleridir. Bu duygu hallerinin korku, kâbus, öfke patlamaları, sinirlilik, uyku bozukluu, özgüven sorunu, duygusal ini ve çıkılar yaama, yeme bozukluu, fiziksel ikâyetler ve kendine olan bakı açısında farklılamaların olması gibi psikolojik ve fiziksel yansımaları da zaman içinde kendini gösterecektir. Bir kadın olarak yaadıı olayın cinsiyetinden kaynaklı olduuna dair bir düünce kendine ve kendi bedenine olan yabancılamayı da beraberinde getirebilir. Taciz sonrası çeitli boyutlarda hayat dengesi bozulan çalıanın eskisi gibi iinde baarılı olması ve üstün performans göstermesi istisnai bir durum olacaktır. Taciz maduru olan kadının kendi ve dünyayla olan barıı ve huzuru da bozulmutur. Olayı hem kendine hem de dıarıdaki 12çinin dier bir içi veya üçüncü kiiler tarafından iyerinde cinsel tacize uraması ve iverene bildirmesine ramen gerekli önlemler alınmazsa, süresi belirli olsun veya olmasın içi, i sözlemesini sürenin bitiminden önce veya süresini beklemeksizin feshedebilir:

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ

PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ PSİKOLOJİK TACİZ OLGUSUNA 4857 SAYILI İŞ KANUNU AÇISINDAN BİR BAKIŞ Selver Yıldız 1 İlknur Kılkış 2 Özet Psikolojik taciz (mobbing), üstleri, çalışma arkadaşları ve astları tarafından çalışanın işten ayrılmasını

Detaylı

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98)

ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI. (Bavuru No. 44787/98) ÜÇÜNCÜ SEKSYON P.G. VE J.H. BRLEK KRALLIK DAVASI (Bavuru No. 44787/98) KARAR STRAZBURG 25 Eylül 2001 P.G. ve J.H. Birleik Krallık Davası, 2 Aaıdaki isimlerden oluan Avrupa nsan Hakları Mahkemesi (Üçüncü

Detaylı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı

Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Kiinin özgürlük ve güvenlik hakkı Avrupa nsan Hakları Sözlemesinin 5. Maddesinin uygulanmasına ilikin kılavuz Monica Macovei nsan hakları kitapçıkları, No. 5 nsan hakları kitapçıkları serisinden daha önce

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı.

Mihalis KUYUCU. Anahtar Kelimeler: Radyo, Radyo Yayıncılıı, Radyonun Sorunları, Özel Radyo Kanalları, Türkiye de Radyo Yayıncılıı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 TÜRKYE DE ÖZELLEEN

Detaylı

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu

Ara tırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Strasbourg, 7 ubat 2011 CDBI/INF(2011)2 Biyoetik Yürütme Komitesi (CDBI) Aratırma Etik Kurulu Üyeleri Kılavuzu Bu belge Aratırma Etik Kurul üyelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıtır. Metin Avrupa

Detaylı

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME

MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME MOBBİNG SUÇ TİPİ İÇİN BİR ANALİZ DENEMESİ DEFININING THE MOBBING AS A TYPE OF CRIME Zeynep Duygu ULUSOY * 1 Özet: Mobbing olgusuna ilişkin farkındalığın artmasıyla konuyla ilgili olarak Türk hukukunda

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ

T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ T.C. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YERİNDE YILDIRMA (MOBBING) VE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Bitirme Tezi Ensar ALDIĞ 200982023 Danışman:Yrd.Doç.Dr. Deniz KANTUR İstanbul,

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: KARAMAN İL ÖZEL İDARESİNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Nazlı

Detaylı

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27

PUB tarafından yürütülen MAR VE YAPI MEVZUATI UYGULAMASI ANALZ DANIMANLIK HZMET çalıması sonuçlandı 27 NSAN 2005 TMMOB VE MMARLAR ODASI ARASINDA UZMANLIK AYRIMI KONUSUNDA YAANAN TARTIMALI SÜREÇ 6 PROF. DR. GÖNÜL TANKUT U KAYBETTK 18 PLANLAMA DERGSNN 2004/4 SAYISI ÇIKTI 19 KENTSEL DÖNÜÜM VE GELM KANUNU TASARISI

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING)

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) Cengiz ÇUKUR TBMM Yasama Uzmanı Cengiz Çukur 1977 de Çankırı/Ilgaz da doğdu. 2000 yılında A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü nü bitirdi. 2001-2005 yılları arasında

Detaylı

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014

International Peer-Reviewed Journal of Humanities and Academic Science Ekim / Kasım / Aralık Kış Dönemi Cilt: 3 Sayı: 10 Yıl: 2014 ISSN: Print 2147-4168 Online 2147-5385 İÇİNDEKİLER ÇALIŞMA HAYATINDA KADINLARA KARŞI PSİKOLOJİK TACİZ: TÜRKİYE DEKİ DURUM VE İŞYERİNDE SOSYAL HİZMET ODAĞINDA ÖNERİLEN ÇÖZÜM MEKANİZMALARI 1-23 Asuman AKTAŞ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi

Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya Uzman Denetçi Eylül 2003 Dünya Bankası ve Dünya Bankası Kredilerinin Denetimi Aratırma Safiye Kaya

Detaylı

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER

BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER BULGARSTAN TÜRKLERNN TARHSEL SÜREÇ ÇERSNDE DÖNÜÜMÜ, AB ÜYELK SÜREC VE TÜRK AZINLIA ETKLER THE TRANSFORMATION OF TURKS OF BULGARIA IN HISTORICAL PROCESS AND THE EFFECTS OF EU MEMBERSHIP PROCESS OF BULGARIA

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Ağustos 2013 Adres : Cihannüma Mah. Akdoğan Sok. Başar Apt. No: 30/6-7 Beşiktaş/ İSTANBUL Telefon : 0212 275 43

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu

Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu Atılım Sosyal Bilimler Dergisi 1(2), 19-46 Kadına Karşı Eviçi Şiddette Devletin Sorumluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin Opuz v. Türkiye Kararı D. Çiğdem Sever Hukuk Fakültesi, Atılım Üniversitesi

Detaylı

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L.

KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR. Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu. Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. KNC KISIM KABULEDLEBLRLE DAR KARAR Lucia DAHLAB ın sviçre ye karı 42393/98 n bavurusu Bakan, C.L. Rozakis, Yargıçlar, A.B. Baka, L. Wildhaber, G. Bonello, V. Stráznická, M. M. Fischbach, M. Tsatsa-Nikolovska,

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı