2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES"

Transkript

1 2000 L YILLARDA TÜRKYE DE UYGULANAN MALYE POLTKALARININ DEERLENDRLMES Yrd. Doç. Dr. Habib YILDIZ * ÖZET Bu çalmada, döneminde Türkiye de uygulanan maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu ve programn mali uyum kabiliyeti ile kalitesi de"erlendirilmitir. Buna göre, bu dönemde Türkiye de izlenen maliye politikalarnn yönünü ve baarsn daha çok ekonominin içinde bulundu"u konjonktürel dalgalanmalar ve programlarn balangç koullar belirlemitir. Nitekim 2000 li yllarn hemen banda Türkiye de yaanan makro ekonomik istikrarszlklar büyük bütçe açklarna ve yüksek kamu borç stokuna yol açm ve uygulanan istikrar programnn mali uyum kabiliyetini önemli ölçüde bozmutur. Bunun sonucunda ise bütçeden e"itim, sa"lk ve kamu yatrmlar gibi büyümeyi destekleyici kamu harcamalarna eskisine göre daha az kaynak ayrlmtr. Bu durum ise maliye politikalarnn kalitesini olumsuz etkilemitir. Ancak ilerleyen yllarda özellikle gelirler cephesinde alnan tedbirler ile, kamu gelirleri arttrlm ve bozulan mali denge belli ölçüde düzeltilmitir. Tüm bu gelimelere ra"men ilgili dönemde maliye politikalarnn kalitesi arttrlamam ve kamu kesiminin net de"erinde arta yol açacak tedbirlere bavurulmamtr. Anahtar Kelimeler: Türkiye de Maliye Politikalar,,stikrar Programlar, Maliye Politikalarnn Kalitesi ABSTRACT This study emphasizes the main structure of fiscal policies applied in Turkey periods and evaluates the quality of these policies as well as adjustability of the program. It can be concluded from the study that the direction and success of the fiscal * Sakarya Üniversitesi,,,BF, Maliye Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 85

2 policies underfollen in Turkey during this period were determined by conjuncturel fluctuations encountered by the economy, and the starting conditions of the programs. In fact, macroeconomic instabilities experienced in Turkey at early 2000s lead to high budget deficits, and excessive public debt stocks and distorted the adjustability of the existing stability program substantially. As a result of this, fewer resources allocated to government spendings supporting growth such as education, health, and public investments from the budget comparing to previous years. In such a case, quality of the fiscal policies were affected negatively. However, in following years, with some measurements, especially related to, public revenues were increased and distorted fiscal balance was improved to some degree. But in spite of these developments, quality of fiscal policies could not be improved or radical measurements which could increase net value of public sector were not resorted to. Key words: Fiscal policies in Turkey, Stability Porgrams, Quality of Fiscal policies GR. Gelimekte olan ülkelerin birço"unda oldu"u gibi Türkiye de kar karya oldu"u ekonomik sorunlar aabilmek için uzun zamandan beri istikrar programlar uygulamaktadr. Ço"u zaman IMF ile hazrlanan bu programlarda maliye politikalar önemli bir yer tutmaktadr. Türkiye de son zamanlarda uygulanan maliye politikalar ile bir taraftan kamu harcamalarnn azaltlmas, kamu gelirlerinin arttrlmas ve borçlarn çevrilebilmesi amaçlanrken, di"er taraftan da devletin ekonomideki a"rl"nn azaltlmas, özel sektöre gerekli kaynaklarn aktarlmas ve büyüme ortamnn sa"lanmas hedeflenmektedir. Bu çalmann amac, döneminde Türkiye de izlenen maliye politikalar ilkelerini, ana çizgilerini ve genel e"ilimlerini ortaya koymak ve de"erlendirmektir. Bu yaplrken de özellikle izlenen politikalarnn mali uyum kabiliyeti ve maliye politikalarnn kalitesi sorgulanmtr. Mali uyum, ülkede uygulanan maliye politikalarnn kamu açklarnn miktarn azaltc etkiye sahip olmas anlamn tarken, maliye politikalarnn kalitesi, kamu 86 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

3 harcama ve vergi politikalar ile büyüme arasnda olumlu bir ilikinin olmasn ifade etmektedir. Çalmada görülece"i gibi; Türkiye de uygulanan maliye politikalar 2000 li yllarn banda baarsz bir tablonun ortaya çkmasna yol açmasna ra"men, sonraki yllarda alnan tedbirlerle mali uyum konusunda belli bir baar sa"lanmtr. Ancak, maliye politikalarn kalitesi konusunda ayn baar sa"lanamamtr. Çalmada, kamu kesimi genel dengesinden hareketle, kamu harcamalar, kamu gelirleri, mali denge, kamu borçlanmas ve kamu iktisadi teebbüsleri dengesi ve özelletirme konusunda izlenen politikalar incelenmitir. Bu do"rultuda kamu kesimine ait dönemine ait saysal verilerden yararlanlm ve bu veriler 1995 ylnn verileri ile karlatrlmtr. I. MALYE POLTKASININ AMAÇLARI Türkiye de 1990 l yllarda uluslararas finans sistemi ile bütünleme gerçekletirilirken mali disiplinden uzaklalm, kamu kesiminde tercih edilen büyüme ve gelime modeliyle uyumlu yapsal dönüüm gerçekletirilememi ve ülke ekonomisinin iç ve d oklara kar krlganl" artmtr 1. Bunun sonucunda 2000 li yllarn hemen banda ülkede üst üste iki mali kriz yaanm ve ekonomik, siyasi ve sosyal yapy olumsuz ekilde etkileyen enflasyon, bütçe aç", d ödemeler dengesi, tasarruf aç", iç ve d borç servisi, idari ve ekonomik yapda yapsal bozulma sorunlar ile kar karya kalnmtr 2. Bunun üzerine 2001 ylnda yeni bir ekonomi program hazrlanm ve mali sistemdeki sorunlar giderilmeye ve özellikle borçlarn sürdürülebilirli"i sa"lanmaya çallmtr. Bu program çerçevesinde, maliye politikalarnn amaçlar, yllarn kapsayan Sekizinci Be Yllk Kalknma Plan, IMF ile yaplan 17. ve 18. Stand-by anlamalar ve buna ba"l gözden geçirmeler ile 58. ve 59. hükümet programlar ile AB uyum için 1 MAL,YE BAKANLIFI, 2006 Y$l$ Bütçe Gerekçesi, Maliye Bakanl" Yayn, Ankara, 2005, 2 MAL,YE BAKANLIFI, 2005 Y$l$ Ekonomik Raporu, Maliye Bakanl" Yayn, Ankara, 2005, Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 87

4 uyulmas gereken maliye politikalar kriterleri do"rultusunda ekillenmitir 3. Buna göre; krizlere neden olan zaaflarn giderilmesi, özel kesimin ekonomi içerisindeki rolünün arttrlmas, özelletirmenin önündeki engellerin kaldrlmas ve gerek kamu kesimindeki gerekse özel kesimdeki effafl"n arttrlmasna ve kesimler aras sosyal diyaloglarn güçlendirilmesine dönük yapsal de"iimlerin sürdürülmesi amaçlanm, ülke ekonomisinin sa"lkl bir zemine oturmas ve makul enflasyon oranlarnda istikrarl bir büyüme ortamnn gerçekletirilmesi hedeflenmitir 4. II. MALYE POLTKASI ARAÇLARININ GEL. A) KAMU HARCAMA POL,T,KASI Kamu harcamalar, devletin üstlenmi oldu"u fonksiyonlar yerine getirmesi için yaplan bütün ilemlerin maliyetine giren unsurlarn toplamndan olumaktadr 5. Bu ba"lamda kamu harcamalar, devletin ekonomi içindeki büyüklü"ünün ölçülmesinde büyük önem tamaktadr. 6 Kamu harcamalar içinde en büyük pay ise genel ve katma bütçelerden oluan konsolide bütçe harcamalar almaktadr. Konsolide bütçenin kendi içindeki bölüümü ise, ekonomideki kaynaklarn iç da"lmn ve devletin gelir da"lmna etkisini ortaya koymaktadr Kamu Harcamalar6n6n Geli7imi 1980 ve 1990 l yllarda Türkiye de uygulanan ekonomi politikalar ile milli ekonomi içerisinde kamu kesiminin daraltlmas amaçlanmtr li yllarn banda da benzer bir politika 3 Ömer Faruk BATIREL, Türk Maliye Politikas$ 2005 Tebli2i,,stanbul Mali Müavirler ve Serbest Muhasebeciler Derne"i,,stanbul, 2005, s MAL,YE BAKANLIFI, 2005 Y$ll$k Ek. Raporu 5 Perafettin AKSOY, Kamu Maliyesi, 3. Bask, Filiz Kitabevi,,stanbul, 1998, s Elif Binhan YILMAZ ve Nazan SUSAM, Türkiye de Kamu Harcamalarnn GSMH,çindeki Paynn Analizi ve Ülkeler Aras Karlatrma, 2001, k, ( ), s.2 7,zzettin ÖNDER, Oktar TÜREL,, Nazim EK,NC, ve Cem SOMEL, Türkiye de Kamu Maliyesi, Finansal Yap$ ve Politikalar:,ktisat Politikas$ Seçenekleri, Tarih Vakf yayn,,stanbul, 1993 s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

5 hedeflenmesine ra"men, bu dönemde uygulanan ekonomi politikalar sonucunda kamu kesiminin pay küçültülememi, aksine büyümütür. Nitekim Tablo 1 de görüldü"ü gibi, döneminde, Türkiye de konsolide bütçe harcamalar hem mutlak olarak hem de GSMH nn yüzdesi olarak artmtr. Konsolide bütçe harcamalarnn GSMH ye oran 1995 ylnda yüzde 21,3 iken, 2001 ylnda yüzde 44,1 e çkmtr. Ancak 2002 ylndan sonra konsolide bütçe harcamalar nominal olarak artmakla birlikte, GSMH nn bir yüzdesi olarak azalma e"ilimine girmi ve 2005 ylnda yüzde 30 larn altna inmitir. Bu gelimelerden dolay da döneminde izlenen harcama politikalarnn kamu kesiminin boyutlarn büyüttü"ü, ancak döneminde izlenen politikalarn tam tersine kamu kesiminin boyutlarn saysal olarak küçülttü"ü söylenebilir. Tablo 1: Konsolide Bütçe Harcamalar6n6n Miktar6 ve GSMH ye Oran6 (Analitik Bütçe S6n6fland6r6lmas6na Göre) Konsolide Bütçe Harcamalar (Milyon YTL) GSMH (Milyon YTL) Konsolide Bütçe Harcam./ GSMH (P) 2006 (P) ,3 36,0 44,1 40,2 37,2 32,9 30,1 29,7 Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Ekonomik Raporu; MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi 2. Kamu Harcamalar6n6n DaD6l6m6 Kamu harcamalarnn miktarndaki bu gelimeler kadar kendi içindeki da"lm da önemlidir 8. Türkiye de kamu harcamalarn kendi içinde da"lm konusunda kullanlan ayrmlardan biri ekonomik snflandrmadr. Ekonomik snflandrma, uygulanan ekonomik ve sosyal politikalarn sonuçlarnn görülüp de"erlendirilmesi açsndan önemlidir. Zira ekonomik snflandrma, harcamalarn hangi alana yönelik yapld"n göstermekte ve hükümetin ona göre tedbir 8 BATIREL, s.10 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 89

6 almasna imkân vermektedir ylndan itibaren Türkiye de analitik bütçe snflandrlmasna geçilmitir 10. Bu snflandrmaya göre birinci düzey ekonomik ayrma göre bütçe giderleri dokuz ana grup altnda toplanmaya balanmtr. Tablo 2: Konsolide Bütçe Giderlerinin Ekonomik Yap6s (P) Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Bütçe Giderleri GSMH ye Oran6 Konsolide Bütçe Harcamalar I. Personel ve Sos. Güv. Primlr II. Mal ve Hizmet Almlar III. Faiz Giderleri IV. Cari Transferler V. Sermaye Giderleri VI.Sermaye Transferi ,7 6,1 20,8 7,5 18,2 8,1 19,4 7,8 21,3 7,9 23,4 7,7 24,8 7,4 10,0 2,1 9,5 3,4 8,2 3,6 9,0 3,6 8,3 3,1 9,0 3,0 9,7 2,9 34,4 7,3 45,1 16,3 52,6 23,3 46,8 18,8 44,1 16,5 40,1 13,2 31,9 9,6 20,1 4,3 16,1 5,8 12,8 5,7 16,2 6,5 18,8 7,0 19,6 6,5 24,5 7,3 6,3 1,3 5,8 2,1 5,5 2,4 6,5 2,6 5,6 2,1 5,7 1,9 6,7 2,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,3 0,1 1,0 0,3 VII. Borç Verme 0,4 0,1 2,5 0,9 2,2 1,0 1,8 0,7 1,6 0,6 1,9 0,6 1,4 0,4 VIII. Yedek 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 0,2 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Ödenekler Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Ekonomik Raporu; MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi 9 Rdvan KARLUK, Cumhuriyet in lan$ndan Günümüzde Türkiye Ekonomisi nde Yap$sal Dönü9üm, Beta Yaynevi,,stanbul, 2005, 10. Bask. s Analitik bütçe snflandrmas ilk defa 2002 ylnda pilot olarak seçilen 6 kamu kuruluunda uygulanmaya balanm, ancak 2006 ylndan itibaren genel devlet tanmna giren tüm kurum ve kurulularda uygulanmaya balanmtr. 90 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

7 Analitik bütçe snflandrmasna göre; Türkiye de personel ve sosyal güvenlik primlerinden oluan personel giderlerinin 11 bütçe giderleri içindeki pay 1995 ylnda yüzde 28,7 iken, 2000 li yllardan itibaren azalma e"ilimi göstermi ve 2005 ylnda yüzde 24,8 e gerilemitir. Mal ve hizmet almlarnn bütçe içindeki pay 1995 ylnda yüzde 10,0 iken, 2005 ylnda yüzde 9,7 olmutur. Faiz giderleri ise, konsolide bütçe giderlerinin önemli bir ksmn oluturmutur. Faiz giderlerinin bütçe içindeki pay ise 1995 ylnda yüzde 34,4 iken, 2001 ylnda yüzde 52,6 ya çkm, ancak 2005 ylnda tekrar azalarak yüzde 31,9 a gerilemitir. Cari transferlerin bütçe içindeki pay ise, 1995 ylnda yüzde 20,1 iken, 2005 ylnda yüzde 24,5 e çkmtr. Sermaye giderlerinin bütçe içindeki pay ise, 1995 ylnda yüzde 6,3 iken, 2005 ylnda yüzde 6,7 olmutur. Borç verme miktarnn bütçe içindeki pay 1995 ylnda yüzde 0,4 iken, 2005 ylnda yüzde 1,4 e çkmtr. Türkiye de kamu harcamalarn kendi içinde da"lm konusunda kullanlan snflandrmalardan biri de idari-fonksiyonel snflandrmadr. Kamu harcamalarnn fonksiyonel da"lm, bir yandan konsolide bütçe içinde kullanlan kaynaklarn iç da"lmn gösterirken, di"er yandan da sosyal nitelikteki harcama kalemleri kanal ile devletin frsat eitli"i ve sosyal adalet açsndan oynad" rolü ortaya koymaktadr. Bu anlam ile kamu harcamalarnn fonksiyonel da"lm bir bakma, kamu harcamalarnn gelir da"lmna etkisini yanstmaktadr Analizde, personel giderleri, sosyal güvenlik primleri ve personel yede"i ödene"i, sa"lkl de"erlendirme yaplabilmesi amacyla personel giderleri adyla tek balk altnda toplanmtr. 12 ÖNDER vd. s. 24 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 91

8 Tablo 3: dari- Fonksiyonel Ay6r6ma Göre Kamu Harcamalar6n DaD6l6m6 (Analitik Bütçe S6n6fland6rmas6na Göre) HZMETLER Genel,dari Hizmetler 45,4 33,8 29,4 34,5 32,5 29,6 Ekonomik Hizmetler 10,2 9,1 7,8 7,5 7,2 8,1 Sosyal Hizmetler 16,2 13,3 11,8 13,1 18,5 24,4 Borç Faiz Ödemeleri 28,3 43,8 51,0 44,8 41,7 40,1 Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi Tablo 3 de görüldü"ü gibi kamu harcamalarnn fonksiyonel da"lmnda konsolide bütçe içerisinde genel idari hizmetlere ayrlan kaynaklarda sürekli bir azalma yaanmtr. Benzer ekilde ekonomik hizmetlere ayrlan paylarda da zaman içerisinde azalma trendi görülmütür. Benzer ekilde sosyal harcamalarn konsolide bütçe içerisindeki paynda da azalma görülmütür. Nitekim sosyal harcamalarn konsolide bütçe içindeki pay 1997 ylnda yüzde 16,2 iken, sonraki yllarda azalm ve 2002 ylnda yüzde 13,1 e gerilemitir. Ancak 2003 ylndan sonra sosyal hizmetlerin konsolide bütçe içindeki pay artmaya balam ve 2004 ylnda yüzde 24,4 olmutur 13. Sosyal harcamalar içerisinde en önemli kalemleri ise e"itim ve sa"lk harcamalar oluturmaktadr. Son birkaç yldr sosyal hizmetlerin konsolide bütçe içindeki paynda bir art e"ilimi yaanmasna ra"men, bu gelime e"itim ve sa"lk harcamalarna yeterince yansmamtr döneminde konsolide bütçeden ortalama olarak en 13 Ancak bu harcama kalemlerine konsolide bütçe dnda baka kaynaklarndan da pay aktarlmaktadr. Nitekim e"itim ve sa"lk hizmetlerine yönelik olarak konsolide bütçe dnda yer alan baz fon kaynaklar ve döner sermaye aracl" ile kendi faaliyetleri sonucu oluturulan kaynaklar kullanlabilmektedir. Bunun yannda Sosyal Güvenlik Kurulular, Mahalli,dareler, Kamu,ktisadi Teebbüsleri, sosyal yardm ve dayanma fonu da, sa"lk ve e"itim alannda harcama yapan kurulular arasnda yer almaktadr. 14 Ferhat EM,L ve H. Hakan YILMAZ, Kamu Borçlanmas,,stikrar Programlar ve Uygulanan Maliye Politikalarnn Kalitesi;, 18. Maliye Sempozyumu çin Haz$rlanan Tebli2 Metni, 2003, ( ), s Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

9 yüksek pay srasyla borç faizleri, genel hizmetler, e"itim hizmetleri ve savunma hizmetleri almtr 15. Gerçekten de bu döneminde bütçe harcamalarnn kendi içindeki da"lmnda en dikkat çekici gelime borç faiz ödemelerinin çok yüksek oranlara ulamas olmutur 16. B) KAMU GEL,RLER, POL,T,KASI Türk kamu gelir sistemi, a"rlkl olarak, genel ve katma bütçe gelirlerini kapsayan konsolide bütçe ola"an gelirlerine dayanmaktadr. Konsolide bütçe gelirleri ise, vergi gelirleri, vergi d normal gelirler, özel gelir ve fonlardan olumaktadr. Konsolide bütçe gelirlerinin yüzde lik ksm ise vergi gelirlerinden olumaktadr. Bu yüzden çalmann bu bölümünde daha çok vergi gelirleri üzerinde durulacaktr. 1. Konsolide Bütçe Gelirlerinin Geli7imi Tablo 4, dönemindeki Türkiye de kamu gelirlerinin geliimini göstermektedir. Buna göre, döneminde konsolide bütçe gelirleri hem mutlak olarak hem de GSMH ye oran olarak artmtr. Nitekim konsolide bütçe gelir tahsilat 2000 ylnda milyon YTL olan tutarnda iken, 2005 ylnda milyon YTL ye çkmtr. Konsolide bütçe gelirlerinin GSMH ye oran ise 1995 ylnda yüzde 17,3 iken, 2001 ylnda yüzde 27,7 ye yükselmitir. Sonraki yllarda bu oranda bir azalma e"ilimi görülmüse de 2005 ylnda artarak yüzde 26,2 ye çkmtr li ylarda uygulanan kamu gelirler politikas sonucunda kamu kesiminin ana ö"esi olarak konsolide bütçe gelirlerinin GSMH ye oran yüzde 25 i amtr. Bundan dolay da kamu gelirleri saysal olarak önceki yllara göre artt" söylenebilir. 15 GEL,R,DARES, BAPKANLIFI, Vergi statistikleri, ( ) 16 Hüseyin PEN ve,sa SAFBAP, Bütçe Aç$klar$, Teori ve Türkiye Uygulamas$, Seçkin Yaynevi, Ankara, 2004, s.157 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 93

10 Tablo 4: Konsolide Bütçe Gelirlerinin Miktar6 ve GSMH ye Oran6 (Analitik Bütçe S6n6fland6r6lmas6na Göre) Konsolide Bütçe Gelir/(Milyon YTL) (P) 2006 (P) GSMH (Milyon YTL) Konsolide Bütçe Gelirleri /GSMH 17,3 25,5 27,7 25,6 26,0 25,8 26,3 26,2 Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi 2. Vergi Gelirlerinin DaD6l6m6 Konsolide bütçe gelirleri içinde en dikkat çeken husus, döneminde vergi gelirlerinde önemli oranda art sa"lanmas olmutur. Nitekim vergi gelirlerinin konsolide bütçe içindeki pay 2000 ylnda yüzde 76,9 iken, bu oran 2005 ylnda yüzde 83,3 e çkmtr. Böylece 2000 li yllarda vergi gelirlerinin konsolide bütçe içindeki pay sürekli art e"ilimi sergilemitir li yllarda uygulanan vergi politikalar sonucunda vergi gelirlerinin da"lm da de"imitir. Bu dönemde gelir, kar, sermaye kazançlar üzerinden alnan vergilerin vergi gelirleri içindeki pay sürekli azalmtr. Nitekim bu gelir unsuru üzerinden alnan vergilerin konsolide bütçe gelirleri içindeki pay 2000 ylnda yüzde 32,3 iken, 2005 ylnda yüzde 28,2 ye gerilemitir. Harcamalar üzerinden alnan vergilerde ise sürekli art e"ilimi görülmütür. Dâhilde alnan mal ve hizmet vergilerinin vergi gelirleri içindeki pay 2000 ylnda yüzde 36,3 iken, 2005 ylnda yüzde 48,2 ye yükselmitir. Benzer ekilde uluslararas ticaret ve muamelelerden alnan vergilerin pay da 2000 ylnda yüzde 16,2 iken, 2005 ylnda yüzde 15,9 a çkmtr. Mülkiyet üzerinden alnan vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki pay ise döneminde dalgalanma e"imi göstermi ve yüzde 1,4 ile 3,4 arasnda gerçeklemitir. 94 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

11 Tablo 5: Vergi Gelirleri Tahsilât6n6n Yüzde DaD6l6m6 ve GSMH ye Oran6 Y6llar (P) Vergi Gelirleri GSMH' ye Oran6 Vergi Gelirleri GSMH' ye Oran6 Vergi Gelirleri GSMH' ye Oran6 Vergi Gelirleri GSMH' ye Oran6 Vergi Gelirleri GSMH' ye Oran6 Vergi Gelirleri GSMH' ye Oran6 I. Vergi Gelirleri Toplam (A+B+C+D+E+F) A. Gelir, Kar, Sermaye Kazanç. Üz. Alnan Vergiler B. Mülkiyet Üzerinden Alnan Vergiler 100,0 21,1 100,0 22,5 100,0 21,7 100,0 23,6 100,0 23,6 100,0 24,7 32,3 6,8 38,4 8,6 32,4 7,0 30,5 7,2 29,0 6,8 28,2 7,0 3,3 0,7 3,9 0,9 1,7 0,4 1,4 0,3 1,5 0,3 3,4 0,8 C. Dahilde Alnan Mal Ve Hizmet Vergileri 17 36,3 7,7 38,8 8,7 45,8 9,9 49,2 11,6 48,5 11,4 48,2 11,9 D- Uluslar Aras Ticaret Ve Muam. Alnan Vergiler 16,2 3,4 14,0 3,1 15,9 3,4 14,9 3,5 16,8 3,9 15,9 3,9 E. Di"er Vergiler 10,2 2,2 3,1 0,7 2,3 0,5 2,1 0,5 2,2 0,5 1,8 0,5 F-,dari Harçlar Ve Ücretler, Sanayi D Ve Arz Sat. Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi 1,7 0,4 1,9 0,4 1,9 0,4 1,9 0,4 2,1 0,5 2,4 0,6 3. Dolayl6 Dolays6z Vergilerin Geli7imi Bu dönemde toplam vergi gelirleri içinde dolayl ve dolaysz vergilerin da"lmnda da de"imeler olmutur. Gelir, kar ve sermaye kazançlarndan alnan vergiler ile mülkiyet üzerinden alnan vergilerden oluan dolaysz vergilerin genel bütçe vergi gelirleri içindeki pay 1995 ylnda yüzde 49,5 iken, 2005 ylnda yüzde 29,5 e gerilemitir. Buna karlk dâhilde alnan mal ve hizmet vergileri ile uluslararas ticaret ve muameleler üzerinden alnan vergiler ile di"er vergilerin toplamndan oluan dolayl vergilerin genel bütçe vergi ylna kadar uygulanan tat alm vergisi, motorlu tat araçlarna ilikin vergiler, ek vergi, kolal gazoz alkollü iç. ve tüt. mamül.,likin vergiler, akaryakt tüketim vergisi, petrol ve do"algaz ürünlerine ilikin vergiler ÖTV içerisinde gösterilmitir. Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 95

12 gelirleri içindeki pay ise 2000 ylnda yüzde 50,5 iken, 2005 ylnda yüzde 70,5 seviyesine yükselmitir li yllarn banda dolayl ve dolaysz vergilerin oran nerede ise birbirine eit iken, 2005 ylnda dolayl verilerin toplam vergi gelirlerinin 2/3 üne ulamas Türk vergi sisteminde en önemli yapsal dönüümlerden biri olarak kabul edilebilir. Tablo 6: Dolayl6 ve Dolays6z Vergilerin DaD6l6m (P) Dolaysz Vergiler / Toplam Vergi Gelirleri Dolayl Vergiler/ Toplam Vergi Gelirleri 49,5 51,4 52,2 40,2 31,9 30,5 29,5 50,5 48,6 47,8 59,8 68,1 69,5 70,5 Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Ekonomik Raporu 4. Vergi Yükü ve EsnekliDi 2000 li yllarda Türkiye de uygulanan vergi politikalar sonucunda vergi yükü art e"ilimi göstermitir. Buna göre parafiskal gelirler hariç vergi yükü 1995 ylnda yüzde 18,1 iken, 2001 ylnda yüzde 27,7 e yükselmitir. Ancak 2005 ylnda vergi yükü 26,3 e gerilemitir. Parafiskal gelirleri kapsayan vergi yükü ise 1980 li yllarda yüzde 20 ler civarnda seyreden, 1995 ylnda yüzde 20,5 e, 2001 ylnda yüzde 32,7 e yükselmi ve nihayetinde 2005 ylnda yüzde 29,8 oranna ulamtr. Tablo 7: Vergi Yükü ve EsnekliDinin Geli7imi (P) Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Hariç) 18,1 25,5 27,7 25,6 26,0 25,8 26,3 Vergi Yükü (Parafiskal Gelirler Dahil ) 20,5 31,0 32,7 29,1 31,3 32,6 29,8 Esneklik (Vergi Gelirleri Yllk Art/ GSY,H daki Art) 0,8 1,2 1,2 0,6 1,3 1,1 1,2 Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Ekonomik Raporu; MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi döneminde vergi gelirlerinin esnekli"i ise, 2002 yl hariç, ortalama olarak 2000 li yllarn tamamnda bir seviyesinin biraz üzerinde gerçeklemitir. Benzer ekilde Türkiye de GV, KV ve 96 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

13 KDV gibi önemli vergilerin de esnekli"i ortalama olarak bir seviyesinin üzerine çkmtr. Bu da Türkiye de vergi gelirlerinin milli gelirdeki de"iikliklileri takip edebilecek bir yapda oldu"unu göstermektedir. C) BÜTÇE DENGES,: BÜTÇE AÇIFI VE KKBG Türkiye de uzun yllar boyunca kamu harcamalar kamu gelirlerinden daha hzl artm ve bunun sonucunda oluan dengesizlik bütçe açklarna yol açmtr. Tablo 13, döneminde konsolide bütçe gelir ve giderlerini, konsolide bütçe aç"nn GSMH ye orann ve faiz d denge ile bunun GSMH ye orann göstermektedir. Buna göre, bütçe aç"nn GSMH ye oran 1995 te yüzde 4,0 iken, 2000 ylnda yüzde 10,5 olarak gerçeklemitir ylnda ise bütçe aç" daha da artarak GSMH nn yüzde 16,4 üne ulam ve mali bir krize yol açmtr. Bu dönemde bütçe dengesini olumsuz etkileyen en önemli faktör ise faiz giderleri olmutur. Faiz giderlerinin GSMH ye oran 2001 ylnda yüzde 23,2 ye ulamtr. Benzer ekilde faiz giderlerinin bütçe gelirlerine oran 2001 ylnda yüzde 83,9 a kadar yükselmitir. Tablo 8: Konsolide Bütçe Dengesinin GSMH ye Oran6 (Analitik Bütçe S6n6fland6rmas6na Göre) (P) Bütçe Gelirleri 17,3 25,5 27,7 25,6 26,0 25,8 26,3 Bütçe Giderleri 21,3 36,0 44,1 40,2 37,2 32,9 32,4 Faiz Giderleri 7,3 16,2 23,2 18,8 16,4 13,2 11,7 Faiz D Giderler 13,9 19,8 20,9 21,4 20,8 19,7 20,6 Faiz D Fazla 3,3 5,7 6,8 4,2 5,1 6,1 5,7 Bütçe Aç" 4,0 10,5 16,4 14,6 11,3 7,1 6,1 Bütçe Gelirleri / Bütçe Giderleri 81,1 70,7 62,7 63,7 69,7 78,5 81,3 Vergi Gelirleri / Bütçe Giderleri - 50,0 50,1 49,4 57,8 63,9 68,5 Kaynak: MAL. BAK Y$l$ Bütçe Gerekçesi D) KAMU BORÇLANMA POL,T,KALARI Türkiye de kamu bütçesinde özellikle 1990 l yllarda sürekli açklarn yaanmas ve ardndan 2000 li yllarn banda ülkede makro ekonomik istikrarszlklarn ba göstermesine ve kamu borçlarnn Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 97

14 yükselmesine yol açmtr. Bunun sonucunda 2000 li yllarda Türkiye nin konsolide bütçe brüt borç stokunda art gözlenmitir. Nitekim konsolide bütçe brüt borç stoku artarak 2001 ylnda 123,6 milyar dolara, daha sonra da 2005 ylnda 243,1 milyar dolara ulamtr. Konsolide bütçe brüt borç stoku içerisinde iç ve d borçlarn art trendine bakld"nda ise, yllar arasnda iç borç stokundaki art orannn d borç stokundaki art oranndan çok fazla oldu"u görülmektedir. Nitekim 2001 ylnda Türkiye nin iç borç stoku 84,9 milyar dolar iken, bu miktar 2005 ylnda 180,6 milyar dolara çkmtr. D borçlar ise ayn dönemlerde 38,7 milyar dolardan 62,5 milyar dolara çkmtr. Konsolide bütçe brüt borç stoku içerisinde iç ve d borçlarn da"lmna bakld"nda ise, 2001 ylnda konsolide bütçe brüt borç stoku içerisinde iç borçlarn pay yüzde 69, d borçlarn pay ise yüzde 31 olarak gerçeklemitir ylnda ise bu oranda iç borçlar lehine bir art olmu ve konsolide bütçe brüt borç stoku içerisinde iç borçlarn pay yüzde 74,3 e çkm, d borçlarn pay ise yüzde 25,7 ye gerilemitir. Türkiye de konsolide bütçe borç stokunun GSMH içindeki pay ise 2001 ylnda Türkiye nin toplam GSMH sini am ve yl sonunda yüzde 100,8 seviyesine ulamtr. Ancak sonraki yllarda bu oranda azalma trendi görülmü ve 2005 yl sonunda yüzde 68,2 seviyesine gerilemitir. Tablo 9: Konsolide Bütçe Brüt Borç Stokunun Miktar6 ve DaD6l6m6 Milyar Dolar (P) % Milyar Dolar % Milyar Dolar % Milyar Dolar % Milyar Dolar,ç Borç Stoku D Borç Stoku Toplam Kaynak: DEVLET PLANLAMA TEPK,LATI, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler E) KAMU,KT,SAD, TEPEBBÜSLER, F,NANSMAN DENGES, VE ÖZELLEPT,RME POL,T,KALARI döneminde K,T lere yaplan transferlerin, GSMH, konsolide bütçe harcamalar ve toplam transfer harcamalar içindeki % 98 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

15 pay önemli ölçüde azalmtr. Bunun nedeni, son yllarda gerçekletirilen özelletirme uygulamalar sonucu K,T saysnn azalm olmasdr. Bunun yan sra, istihdam says ve giderlerine ilikin maliyet azaltc tedbirler paralelinde K,T karlarnda meydana gelen artn borçlanma gere"inde meydana getirici azaltc etkisi de K,T lerin finansman açklarn azaltmtr. Ayrca K,T finansman politikalarnn enflasyon ve döviz kuru politikalar ile uluslararas piyasalarda yaanan ekonomik gelimelere paralellik tamas, K,T zararlarnn ortadan kalkmasna yardmc olmu, böylece K,T lerin bütçeden talep edecekleri transfer ihtiyac azalmtr li ve 1990 l yllarda K,T ler konusunda yaanan bu gelimelerin etkileri ve yansmas daha çok 2000 li yllarda ortaya çkmtr. Nitekim bu gelimelerden sonra 2000 li yllarda K,T lerin finansman açklar azalm, hatta yllar hariç tüm yllarda K,T ler finansman fazlas vermeye balamtr. Tablo 10 : KT Finansman Dengesi ve GSMH ye Oran (P) 2006 (P) K,T -0,3 2,1 0,4-0,1-0,7-0,5-0,4-0,5 -,letmeci -0,6 1,5 0,0-1,1-0,4-0,4-0,1-0,6 - Tasarrufçu 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - Özelletirme Kap. Kurulular -0,1 0,4 0,4 0,1-0,3-0,1-0,3 0,1 Kaynak: DEVLET PLANLAMA TEPK,LATI, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler (-),areti K,T lerin fazla verdi"ini göstermektedir Öte yandan Türkiye tarihinin en büyük özelletirme uygulamalar 2000 li yllarda gerçekletirmitir. Nitekim 2000 ylnda Türkiye nin en büyük petrol da"tmcs POAP n yüzde 51 lik hissesi 1.2 milyar dolara, Bankas - Do"an Holding ortakl"na satlm, kalan hisseler ise 2002 ylnda,mkb de halka arz edilmitir Ebru AYYILDIZ, Konsolide Bütçe Transferleri,çinde K,T Transferlerinin Yeri ( ), TC. Maliye Bakanl", BUMKO, Ankara, 2005 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 99

16 ylnda TELEKOM un yüzde 55 i OGER Telekom firmasna blok sat yöntemi ile 6.5 milyar dolara satlmtr. Yine 2006 ylnda TÜPRAP n yüzde 51 lik hissesi blok sat yöntemi ile Koç-SHELL orakl"na 4.1 milyar dolara satlmtr. Son olarak da 2006 ylnda ERDEM,R in yüzde 46,1 lk hissesi blok sat yöntemi ile Ataer Holding A.P. ye 2.7 milyar dolara satlmtr 19. Özelletirmeden beklenen en önemli amaç ekonomide etkinlik ve verimlili"i arttrmak olmasna ra"men, Türkiye de özelletirme uygulamalarnda mali amacn daha fazla öne çkt" söylenebilir. Yani Türkiye de kamu gelirlerinin kamu harcamalarn karlamaya yetmemesi nedeniyle, ihtiyaç duyulan gelirin sa"lanmas için her seferinde özelletirmeye bavurulmutur ylndan 2000 ylna kadar gerçekletirilen özelletirme uygulamalarndan yaklak 7 milyar dolar gelir elde edilirken, döneminde gerçekletirilen özelletirmelerden elde edilen gelir 20 milyar dolara yaklamtr. SONUÇ Bu çalmada döneminde Türkiye de uygulanan Maliye politikalarnn ana çizgileri ortaya konulmu ve uygulanan programn uyum kabiliyeti ve kalitesi de"erlendirilmitir. Ancak öncelikle bu dönemde izlenen politikalarda tam anlam ile bir yeknesakl"n olmad", 2000 li yllarn banda izlenen politikalarla 2000 li yllarn ortalarna do"ru izlenen politikalardan önemli farkllklar içerdi"i, bunun da programlarn balangç koullarndan ve kstlarndan kaynakland" belirtilmelidir. Nitekim 2000 li yllarn banda kar karya kalnan büyük bütçe açklar ve yüksek kamu borçlar maliye politikasnn uyum kabiliyetini bozmutur. Bunun sonucu olarak bu dönem uygulanan programn kalitesi de arttrlamam ve özellikle e"itim, sa"lk ve kamu yatrmlarna eskisine göre daha az kaynak ayrlmtr. Gelir politikalar ise, bozulan mali dengeyi tekrardan sa"lamaya yönelik olarak oluturulmu, alnan tedbirler daha çok vergilerle ilgili olmu, 19 ÖZELLEPT,RME,DARES, BAPKANLIFI, Türkiye de özelletirme, , ( ) 100 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

17 bu yüzden programn yükü daha çok vergi gelirleri üzerine kaydrlmtr. Ayrca bu dönem borçlanma ve K,T satlarnda da gelir elde etme gayretleri artm ve geçici ve bir defalk tedbirlere daha fazla bavurulmutur. Ancak 2000 li yllarn ortalarna do"ru uygulanan programlarda önemli bir dönüüm yaanm, programlar daha uzun vadeli olarak tasarlanm, bundan dolay alnan tedbirler daha çok kamu mali yönetiminin güçlendirilmesine yönelik kalc ve uzun vadeli tedbirler olmutur. Bunun sonucunda bu dönemde uygulanan maliye politikalarnn mali uyum kabiliyeti daha fazla olmutur. Ancak maliye politikalarnn kalitesinin arttrlmas konusunda ayn baar sa"lanamam ve kamu sektörünün net de"erinde arta yol açacak radikal tedbirlere bavurulamamtr. KAYNAKÇA AKSOY, Perafettin, Kamu Maliyesi, 3, Bask, Filiz Kitabevi,,stanbul, 1998 AYYILDIZ, Ebru, Konsolide Bütçe Transferleri,çinde K,T Transferlerinin Yeri ( ), TC. Maliye Bakanl", BUMKO, Ankara, 2005 BATIREL, Ömer F. (2005), Türk Maliye Politikas$ 2005 Tebli2i,,stanbul Mali Müavirler ve Serbest Muhasebeciler Derne"i,,stanbul DEVLET PLANLAMA TEPK,LATI, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Devlet Planlama Tekilat Yaynlar, Ankara, 2006, ( ) EM,L, Ferhat ve H. Hakan YILMAZ, Kamu Borçlanmas,,stikrar Programlar ve Uygulanan Maliye Politikalarnn Kalitesi, 18. Maliye Sempozyumu çin Haz$rlanan Tebli2 Metni, 2003, ( ) GEL,R,DARES, BAPKANLIFI, Vergi statistikleri, Maliye Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005) 101

18 Bakanl" Yaynlar, Ankara, 2006, ( ) KARLUK, Rdvan, Cumhuriyet in lan$ndan Günümüzde Türkiye Ekonomisi nde Yap$sal Dönü9üm, 10. Bask, Beta Yaynevi,,stanbul, 2005 MAL,YE BAKANLIFI, 2005 Y$l$ Ekonomik Raporu, Maliye Bakanl" Yaynlar, Ankara, 2005, MAL,YE BAKANLIFI, 2006 Bütçe Gerekçesi, Maliye Bakanl" Yaynlar, Ankara, 2005, ÖNDER,,zzettin, Oktar TÜREL,, Nazim EK,NC, ve Cem SOMEL Türkiye de Kamu Maliyesi, Finansal Yap$ ve Politikalar, ktisat Politikas$ Seçenekleri, 2. Bask, Tarih Vakf yayn,,stanbul, 1993 ÖZELLEPT,RME,DARES, BAPKANLIFI, Türkiye de özelle9tirme, 2006, ( ) PEN, Hüseyin ve,sa SAFBAP, Bütçe Aç$klar$, Teori ve Türkiye Uygulamas$, Seçkin Yaynevi Ankara, 2004 YILMAZ, Binhan Elif ve Nazan SUSAM, Türkiye de Kamu Harcamalarnn GSMH,çindeki Paynn Analizi ve Ülkeler Aras Karlatrma, 2001, k, ( ) 102 Afyon Kocatepe Üniversitesi,..B.F. Dergisi (C.VII,S.2, 2005)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI i ii 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN HESABI İÇİNDEKİLER SAYFA I. 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393

2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 UBAT 2009 DÖNEM 2009 YILI UBAT AYINDA BÜTÇE G DERLER 25 M LYAR 808 M LYON TL, BÜTÇE GEL RLER 18 M LYAR 415 M LYON TL VE BÜTÇE AÇI I 7 M LYAR 393 LYON TL OLARAK GERÇEKLE R. 2009 YILI UBAT AYINDA 9 M LYAR

Detaylı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı

Krizde 30 bin kişi birikimini, 1.8 milyon kişi de işsizliğe karşı harcamasını güvenceye aldı Krizde 30 bin kişi birikimini,. milyon kişi de işsizliğe karş harcamasn güvenceye ald Tarih: 5..200 Say: 200/ 22 Ekonomik krizin etkilerinin yoğun biçimde hissedildiği son iki ylda Türkiye de milyar 65

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU ÜÇ AYLIK RAPOR Bu rapor Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl Kamu Borçlanma Araçlar (Döviz) Emeklilik Yat r m Fonu nun

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI

T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALÝYE BAKANLIÐI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KESÝN HESAP ÞUBESÝ 2010 YILI MERKEZÝ YÖNETÝM KESÝN HESABI T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KESİN HESAP ŞUBESİ 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM KESİN

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI

TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI TÜRKYE DE DEVLET BÜTÇELERNN DEEN HEDEF: FAZ DII FAZLA KAVRAMI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ ÖZET 1990 l yllarda Türk Kamu Maliyesi önemli sorunlar yaamtr. Hükümetler bunlar kendi çabalaryla çözemedikleri için

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*)

Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET Rusya Federasyonu le Türkiye nin Ekonomik likilerinin Analizi Ö%r.Gör. P(nar Egeli (*) Türkiye ve SSCB aras(ndaki

Detaylı

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI

AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI AKTÜERLK SINAVLARI FNANSAL MATEMATK SINAVI ÖRNEK SORULARI SORU 1: 6 yl vade ile yllk %14 basit faiz oran üzerinden bir borç alnmtr. 3. yldaki faiz oranna e$de%er olan efektif iskonto oran a$a%dakilerden

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 2003 YILINA LKN YILLIK RAPOR BU RAPOR EMEKLLK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN YÜKÜMLÜLÜKLER

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR

YAPI KRED EMEKLLK A.. 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE FNANSAL TABLOLARA LKN AÇIKLAYICI DPNOTLAR 1 OCAK - 31 MART 2010 HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE 1 31 MART 2010 TARH TBARYLE DÜZENLENEN FNANSAL TABLOLARIMIZA LKN BEYANIMIZ liikte sunulan 31 Mart 2010 tarihi itibariyle düzenlediimiz finansal

Detaylı

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman

Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Ödemeler 1 Dengesi Dr. Dilek Seymen Dr. Aslı Seda Bilman Plan 2 Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom ve Denkleştirici

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden

Çal ma, Türkiye de 2003 y l nda Sa l kta Dönü üm Program ile ba lat lan sa l k sektöründeki dönü ümü, Sa l k Bakanl n n ta ra örgütlenmesi üzerinden Çalma, Türkiye de 2003 ylnda Salkta Dönüüm Program ile balatlan salk sektöründeki dönüümü, Salk Bakanl nn tara örgütlenmesi üzerinden inceleme ve analiz etme amacna yöneliktir. Çalmada, Salkta Dönüüm Program

Detaylı

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1

TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir - Türkiye TÜRKYE EKONOMSNN MAKROEKONOMK DENGELERNN ANALZ (1990-2006) 1 Rahmi Ak n Türeli 2 ÖZET Çalmada ele alnan 1990-2006 dönemi,

Detaylı

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler

Kamu Kesimi. Ünite 04: Kamu Maliyesindeki Gelişmeler Kamu Kesimi: Yasama Merkezî Yönetim Genel Bütçeye Dahil Yürütme Yargı Kamu Kesimi Mahallî Yönetim Kamu İktisadî Teşebbüsleri Katma Bütçeli Vakıflar Gen. Müd. Karayolları Gen. Müd. DSİ Üniversiteler İKT442

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU ARALIK 2014 Maliye Bakanlığı 15/01/2015 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri

Tablo 7.1: Merkezi Yönetim Bütçe Büyüklükleri 7. Kamu Maliyesi 2016 yılında, maliye politikaları özellikle kamu harcamaları yoluyla büyümeye katkı sağlamıştır. Buna ek olarak, özel tüketimi desteklemek, reel sektöre finansal destek sağlamak ve yatırımı

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2014 Maliye Bakanlığı 15/12/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI MUHASEBE VE FNANSAL RAPORLAMA ÖRNEK SINAV SORULARI 1-Türkiye Finansal Raporlama Standartlar na (TFRS) göre deer dü"üklüü aada verilen hangi hesap kalemi için ayr(lmaz?

Detaylı

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan

TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan 2. Ulusal ktisat Kongresi / 20-22 ubat 2008 / DEÜ BF ktisat Bölümü / zmir -Türkiye ÖZET TÜRKYE NN DÖNÜÜM SÜRECNDE DI TCARET POLTKALARI C.Erdem Hepaktan 1960 ve 1970 li yllarda, Türkiye ekonomisinde sanayileme

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI

MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI May s 2013 MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayşe Kaya MAL SÜRDÜRÜLEB L RL K: TEOR VE TÜRK YE UYGULAMASI Dr. Ayfle Kaya Yay n No: 292 stanbul, 2013 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 22 Ağustos 2016, Sayı: 33. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 33 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu

Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu Türkiye Ekonomisi 2014 Bütçe Büyüklükleri ve Bütçe Performansı Raporu HAZIRLAYAN 18.11.2013 RAPOR Doç. Dr. Nazan Susam Doç. Dr. Murat Şeker Araş. Gör. Erkan Kılıçer Türkiye Ekonomisi Bütçe Büyüklükleri

Detaylı

Yýllýk Ekonomik Rapor

Yýllýk Ekonomik Rapor Yýllýk Ekonomik Rapor 2012 T.C. MALYE BAKANLII YILLIK EKONOMK RAPOR 2012 i Yıllık Ekonomik Rapor 2012 Yllk Ekonomik Rapor, Maliye Bakanl internet sitesinde (http://www.maliye.gov.tr) yer almaktadr. ii

Detaylı

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir

KONUT FNANSMAN SSTEM. TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005. Dr.Önder Halisdemir KONUT FNANSMAN SSTEM TBB Gayrimenkul Çalma Grubu stanbul, 14.10.2005 Dr.Önder Halisdemir Genel Hatlar ile Tasar SPK nn hazrlad+ tasar 31 maddeden olumaktadr. Özel bir yasa de+il, de+iiklik yasasdr. TBB

Detaylı

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi

Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç. Sosyo Ekonomi Sosyoekonomi / 2006-2 / 060208. Deniz Aytaç Sosyo Ekonomi Temmuz-Aralık 2006-2 Maastricht Antlaşması Yakınlaşma Kriterleri Çerçevesinde Bütçe Disiplini ve Türkiye ile İlgili Bir Karşılaştırma Deniz Aytaç

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2014 Maliye Bakanlığı 15/09/2014 tarihinde 2014 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2014 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR

ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR Temmuz-Eylül 2006 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Araştırmalar ve İstatistik Müdürlüğü ÜÇ AYLIK EKONOMİK RAPOR TOBB Yayın No. 2007 / 36 ISBN: 9944-60 027-X Sayfa Düzeni

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012)

KURUL KARARI ORTA VADELİ MALİ PLAN (2010-2012) 18 Eylül 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27353 KURUL KARARI Yüksek Planlama Kurulundan: Tarih : 17/9/2009 Karar No : 2009/29 Konu : Orta Vadeli Mali Plan. Yüksek Planlama Kurulunca; Maliye Bakanlığının 14/9/2009

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Ödemeler Dengesi Doç. Dr. Dilek Seymen Araş. Gör. Aslı Seda Bilman 1 Plan Ödemeler Dengesi, tanım, kapsamı Ana Hesap Grupları Cari Denge, Sermaye Hesabı Dengesi Farklı Ödemeler Dengesi Tanımları Otonom

Detaylı

Bütçeye Dair Kritik Sorular

Bütçeye Dair Kritik Sorular Makro Tematik Rapor Emir Talu +90 (212) 384 1122 etalu@garanti.com.tr Bütçeye dair kritik sorular 2016 ya girerken piyasalarda makro ekonomiye dair oluşan sorulardan bir tanesi de seçim vaatleri ve teşvikler

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014

Artış. Ocak-Haziran Oranı (Yüzde) Ocak-Haziran 2014 6. Kamu Maliyesi 214 yılının ilk yarısı itibarıyla bütçe performansı, özellikle faiz dışı harcamalarda gözlenen yüksek artışın ve yılın ikinci çeyreğinde belirginleşen iç talebe dayalı vergilerdeki yavaşlamanın

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MART 2016 (SAYI: 85) GENEL DEĞERLENDİRME 31.03.2016 Ekonomi ve İşgücü Piyasası Reformlarına Öncelik Verilmeli Gelişmiş ülkelerin çoğunda ve yükselen ekonomilerde büyüme sorunu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ...

BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE EKONOMİSİNE PANORAMİK BAKIŞ... 1-20 1.1. Temel Makro Ekonomik Göstergelere Göre Türkiye nin Mevcut Durumu ve Dünyadaki Yeri... 1 1.2. Ekonominin Artıları Eksileri; Temel

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Maliye Bakanlığı 15/08/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ

2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ 2005 YILI İLERLEME RAPORU VE KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİNİN KOPENHAG EKONOMİK KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE ÖN DEĞERLENDİRMESİ TEPAV EPRI Dış Politika Etütleri AB Çalışma Grubu 9 Kasım 2005 Ankara Zeynep Songülen

Detaylı

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE

KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE KÜRESEL EKONOMK GELMELER VE TÜRKYE Doç.Dr. smail AYDOU * ÖZET Gelimi dünya ülkelerinde faiz oranlarnn düük seviyelere inmesi küresel ekonomide likidite bolluuna neden olmutur. Artan likiditenin yükselen

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU MART 2017 Maliye Bakanlığı 17/04/2017 tarihinde 2017 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2017 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU EKİM 2016 Maliye Bakanlığı 15/11/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe

Detaylı

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N

EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1 EKONOMİ DEKİ SON GELİŞMELER 1 3 M A R T 2 0 1 4, P E R Ş E M B E Y M M O D A S I P R O F. D R. M U S T A F A A. A Y S A N 1948 DEKİ EKONOMİK DURUM 2 TABLO I Ülke ABD Doları Danimarka 689 Fransa 482 İtalya

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI

2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE TASARISI 11 EKİM 2013 MEHMET ŞİMŞEK MALİYE BAKANI www.maliye.gov.tr 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ EYLÜL AYI GERÇEKLEŞMELERİ EYLÜL AYI BÜTÇE AÇIĞI 6,0 5,8 5,5 (Milyar

Detaylı

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009

TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 TEB MALİ YATIRIMLAR A.Ş. 2009 YILI I. ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2009 31.03.2009 Şirketin Ticaret Ünvanı : TEB Mali Yatırımlar A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Meclis-i

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU KASIM 2016 Maliye Bakanlığı 15/12/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme

Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme economicpolicyresearchinstitute ekonomipolitikalarıaraştırmaenstitüsü Mali İzleme Raporu Eylül 2005 Ön Değerlendirme Yönetişim Etütleri Programı uğur mumcu caddesi 80/3 g.o.p ankara türkiye tel: +90 312

Detaylı

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU

Mali İzleme Raporu. İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU Mali İzleme Raporu İstikrar Enstitüsü MAYIS 2012 AYLIK BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI RAPORU 2012 TEPAV ISE Bu rapordaki tüm bilgiler kaynak gösterilmesi kaydı ile kullanılabilir. MERKEZİ YÖNETİM 2012 YILI MAYIS

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ BİLGİ NOTU HAZİRAN 2016 Maliye Bakanlığı 15/07/2016 tarihinde 2016 yılı ayına ilişkin Aylık Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu nu yayımladı. 2016 yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre;

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram

Sermaye Piyasas Faaliyetleri Temel Düzey Eitim Proram Temel Düzey Eitim Proram Amaç : Sermaye Piyasas Kurumlarnda görev yapanlar veya bu görevlere atanacaklar, SPK nn düzenleyecei Lisanslama snavna hazrlama. Katlmclar Hisse Senetleri Piyasas Mü"teri Temsilcileri,Yatrm

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 28

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 28 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Mart 2012, No: 28 Bu sayıda; Ocak Ayı Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, Merkez Bankası Net Döviz Pozisyonu, Şubat Ayı Merkezi Yönetim Bütçe Verileri değerlendirilmiştir.

Detaylı

01/01/2013 31/12/2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 12 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA AMACIYLA DÜZENLENEN

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI

BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI BAZI ÜLKELERDE VE TÜRKYE DE ÇOK YILLI BÜTÇELEME UYGULAMALARI Yrd.Doç.Dr. Harun CANSIZ * ÖZET Bütçeler hükümetlerin belirli bir dönem için topluma sunmay planlad hizmetler ve bu hizmetlere ilikin maliyetlerin

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET 'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA L K N S RKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEM Z 9.450.000,-TÜRK L RASI NAK T KARILANMAK SURET YLE 37.800.000,-TÜRK L RASINDAN 47.250.000,-TÜRK

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı

Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Alternatif Kamu Açıı Tanımları: levsel Kamu Açıı Ercan Türkan DPT -YPKD Genel Müdürlüü Finansman Dairesi Bakanlıı Planlama Uzmanı ODTÜ ktisat Bölümü 12 Kasım 1997 Alternatif Kamu Açıı Tanımları Kamu Kesimi

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

ARALIK 2012 DÖNEMİ 2011 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2012 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR.

ARALIK 2012 DÖNEMİ 2011 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 2012 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. ARALIK 212 DÖNEMİ 211 YILI ARALIK AYINDA 18,2 MİLYAR TL AÇIK VEREN BÜTÇE, 212 YILI ARALIK AYINDA 15,5 MİLYAR TL AÇIK VERMİŞTİR. 211 YILI ARALIK AYINDA 17 MİLYAR TL FAİZ DIŞI AÇIK VERİLMİŞ İKEN 212 YILI

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2006 DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE BA$IMSIZ DENETM RAPORU BA$IMSIZ DENETM RAPORU Yap Kredi Emeklilik A.. Gelir Amaçl

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

TCMB O/N Faiz Oranları (% ) 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2006 YILI İLK 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu 2002 yılında başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerde başlayan

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2007 ARA HESAP DÖNEMNE AT FNANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU ARA DÖNEM FNANSAL TABLOLAR HAKKINDA NCELEME RAPORU Yap Kredi

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır.

Ders Notları Dr. Murat ASLAN. Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. Ders Notları Dr. Murat ASLAN Bu notlar; Prof. Dr. ABUZER PINAR ın MALĠYE POLĠTĠKASI ders kitabından faydalanılarak hazırlanmıştır. genişleme trend Daralma Kriz, küçülme 12,00 Reel Büyüme Hızı Oranı 1950-2008

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 EYLÜL 2006 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER. Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ FİNANSAL YÖNETİME İLİŞKİN GENEL İLKELER Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ 1 İçerik Finansal Yönetim, Amaç ve İşlevleri Piyasalar, Yatırımlar ve Finansal Yönetim Arasındaki İlişkiler İşletmelerde Vekalet Sorunu (Asil

Detaylı

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

BALIKESİR SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ KASIM yılı ayında geçen yılın aynı ayına göre; Bütçe gelirleri % 6,2 artarak 39.219 milyon TL, Bütçe giderleri % 16,8 artarak 35.618 milyon TL olmuştur. yılının ayında 6.423 milyon

Detaylı

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Haziran 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 216 HAZİRAN ÖZET 216 Dönemi Gerçekleşmeleri 215 yılı ayında 3,2 milyar TL fazla veren bütçe, 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık vermiştir. 215 yılı ayında 4,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 216

Detaylı

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU

YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT MAL TABLOLAR VE SINIRLI DENETM RAPORU EMEKLLK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 MART 2005 ARA HESAP DÖNEMNE AT SINIRLI DENETM RAPORU 1. Yap Kredi

Detaylı