GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN"

Transkript

1 1

2 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: BASKI TARÝHÝ AÐUSTOS 2015 SATIÞ PAZARLAMA Tek-Er Ýþ MerkezÝ Merkez M. Soðuksu C. NO: 31 Tel: (212) Mahmutbey-BaðcIlar / ÝSTANBUL Copyright Çaðlayan Basým Yayýn Daðýtým Ambalaj San. Tic. A.Þ. Bu derginin tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, dergiyi yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayýt sistemi ile çoðaltýlmasý, yayýmlanmasý ve depolanmasý yasaktýr. Bu derginin tüm haklarý, Çaðlayan Basým Yayýn Daðýtým Ambalaj San. Tic. A.Þ. ye aittir.

3

4 ÝÇÝNDEKÝLER KAZA VE KADER...11 Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu İnsanın Çabası: Emek ve Rızık Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l-kürsi ve Anlamı ZEKÂT, HAC VE KURBAN ÝBADETÝ...49 İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka Yardımlaşma Kurumlarımız Hac Nedir ve Niçin Yapılır? Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? HZ. MUHAMMED ÝN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIÞLAR Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi

5 DİN K ÜLTÜR Ü VE AHLAK BİLGİS İ KAZA VE KADER Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Kaza ve kader kavramlarýný açýklar. Allah ýn her þeyi bir ölçüye göre yarattýðýna örnekler verir. Kader ve Evrendeki Yasalar A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarý fark eder. İnsan İradesi ve Kader A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Ýnsanýn akýl ve irade sahibi olmasý ile özgür ve sorumlu bir varlýk olmasý arasýndaki iliþkiyi açýklar. Ýnsanýn çalýþmasýnýn karþýlýðýný alacaðý bilinciyle hareket eder. İnsanın Özgürlüğü ve Sorumluluğu A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Ýnsanýn akýl ve irade sahibi olmasý ile özgür ve sorumlu bir varlýk olmasý arasýndaki iliþkiyi açýklar. Ýnsanýn çalýþmasýnýn karþýlýðýný alacaðý bilinciyle hareket eder. A1 B1

6 İnsanın Çabası: Emek ve Rızık Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Ýnsanýn akýl ve irade sahibi olmasý ile özgür ve sorumlu bir varlýk olmasý arasýndaki iliþkiyi açýklar. Ýnsanýn çalýþmasýnýn karþýlýðýný alacaðý bilinciyle hareket eder. Dünya Hayatının Sonu: Ecel ve Ömür A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Her canlýnýn bir sonu olduðunun farkýna varýr. Allah a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiþ olmadýðýnýn farkýnda olur. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygýn olan yanlýþ anlayýþlarýn sebeplerini açýklar. Allah a Güvenmek (Tevekkül) Ayete l-kürsi ve Anlamı A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Her canlýnýn bir sonu olduðunun farkýna varýr. Allah a güvenmenin (tevekkül) pasif bir bekleyiþ olmadýðýnýn farkýnda olur. Kaza ve kaderle ilgili toplumda yaygýn olan yanlýþ anlayýþlarýn sebeplerini açýklar. 2. Ayete l-kürsi yi ezbere okur ve anlamýný söyler. A1 B1 Çýkmýþ Sorular ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ İnsanın Paylaşma ve Yardımlaşma İhtiyacı Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Paylaþma ve yardýmlaþmanýn birey ve toplum için önemini yorumlar. Ýslam ýn paylaþma ve yardýmlaþmaya verdiði önemi yorumlar. A1

7 İslam ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Paylaþma ve yardýmlaþmanýn birey ve toplum için önemini yorumlar. Ýslam ýn paylaþma ve yardýmlaþmaya verdiði önemi yorumlar. Paylaşma ve Yardımlaşma İbadeti Olarak Zekât A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Paylaþma ve yardýmlaþma ibadeti olarak zekât ve sadakanýn kimler tarafýndan, kimlere, nelerden, nasýl verileceðini açýklar. Zekât ve sadakanýn birey ve topluma katkýlarýný yorumlar. Toplumsal Dayanışma İbadeti Olarak Sadaka A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Zekât ve sadakanýn birey ve topluma katkýlarýný yorumlar. Baþkalarýna yardým ettiðinde yaþadýðý duygularý arkadaþlarý ile paylaþýr. Ülkemizdeki sosyal yardýmlaþma kurumlarýný tanýr. Yardımlaşma Kurumlarımız A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Zekât ve sadakanýn birey ve topluma katkýlarýný yorumlar. Baþkalarýna yardým ettiðinde yaþadýðý duygularý arkadaþlarý ile paylaþýr. Ülkemizdeki sosyal yardýmlaþma kurumlarýný tanýr. Hac Nedir ve Niçin Yapılır? A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hac ve Umre ile ilgili mekân ve kavramlarýn anlamlarýný kavrar. Hac ibadetinin nasýl ve niçin yapýldýðýný açýklar. A1 B1

8 Hac ve Umre İle İlgili Kavramlar Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hac ve Umre ile ilgili mekân ve kavramlarýn anlamlarýný kavrar. Hac ibadetinin nasýl ve niçin yapýldýðýný açýklar. Haccın İnsan Davranışları Üzerindeki Etkisi A1 B1 C1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Haccýn birey ve toplum üzerindeki etkilerini açýklar. Hac ve umrenin Müslümanlar arasý iletiþim ve etkileþime nasýl katký saðladýðýnýn farkýnda olur. Kurban Nedir ve Niçin Kesilir? A1 B1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Kurban ibadetinin anlamýný, sosyal dayanýþma ve yardýmlaþma açýsýndan önemini açýklar. A1 B1 Çýkmýþ Sorular HZ. MUHAMMED İN HAYATINDAN ÖRNEK DAVRANIŞLAR Hz. Muhammed İnsanlara Değer Verirdi Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Güzel davranýþlara Hz. Muhammed in hayatýndan örnekler verir. A1

9 Hz. Muhammed Güvenilir Bir İnsandı Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Güzel davranýþlara Hz. Muhammed in hayatýndan örnekler verir. Hz. Muhammed Bilgiye Önem Verirdi A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Güzel davranýþlara Hz. Muhammed in hayatýndan örnekler verir. Hz. Muhammed Danışarak İş Yapardı A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hz. Muhammed in olaylar karþýsýndaki tutumlarýndan hareketle örnek davranýþlarýna yönelik çýkarýmlarda bulunur. Hz. Muhammed Merhametli, Hoşgörülü ve Affediciydi A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hz. Muhammed in olaylar karþýsýndaki tutumlarýndan hareketle örnek davranýþlarýna yönelik çýkarýmlarda bulunur. Hz. Muhammed Çalışmayı Sever ve Zamanı İyi Değerlendirirdi A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hz. Muhammed in olaylar karþýsýndaki tutumlarýndan hareketle örnek davranýþlarýna yönelik çýkarýmlarda bulunur. A1

10 Hz. Muhammed Sabırlı ve Cesaretliydi Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hz. Muhammed in hikmetli sözleriyle insanlarý iyiye ve güzele yönlendirdiðine örnekler verir. Hz. Muhammed Hakkı Gözetirdi A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hz. Muhammed in doða ve hayvan sevgisiyle ilgili davranýþlarýna örnekler vererek doðayý ve hayvanlarý koruma konusunda duyarlý olur. Hz. Muhammed Doğayı ve Hayvanları Severdi A1 Kazaným Kontrol Testi Kazanýmlar 1. Hz. Muhammed in doða ve hayvan sevgisiyle ilgili davranýþlarýna örnekler vererek doðayý ve hayvanlarý koruma konusunda duyarlý olur. A1 Çýkmýþ Sorular

11 A1 Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr 1. Çevremizdeki varlýklara dikkat ettiðimizde her þeyin belirli bir ahenk ve düzen içerisinde hareket ettiðini görürüz. Allah, kâinatta bulunan her þeyi bir plan ve ölçü içerisinde yaratmýþtýr. Aþaðýdakilerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilirse doðru olmaz? A) B) Yýldýz ve gezegenlerin konumu C) D) Yaðmurun yaðmasý Balýklarýn yüzgeç ve solungaçlarýnýn olmasý Fabrikalarýn doðaya zarar vermesi 2. Geceyi ve gündüzü, Güneþ i ve Ay ý yaratan odur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir. (Enbiyâ suresi, 23. ayet) Onun katýnda her þey belli bir ölçü iledir. (Ra d suresi, 8. ayet) Biz gökleri, yeri ve ikisi arasýndakileri bir oyun ve bir eðlence olsun diye yaratmadýk. Biz onlarý hak ve hikmetle yarattýk. (Duhan suresi, ayetler) Verilen ayetlere göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Allah ýn her þeyi bir ölçüye göre yarattýðý B) Allah ýn kâinatý insanýn oyun ve eðlence alaný olmasý için yarattýðý C) Hiç bir þeyin Allah ýn koyduðu düzen ve nizamýn dýþýna çýkmadýðý D) Kâinattaki varlýklarýn Allah ýn koyduðu bir düzenle hareket ettiði 3. Allah ýn yarattýðý hiçbir þeyde düzensizlik ve dengesizlik görülmez. Allah insandan evreni incelemesini, ondaki uyum ve denge üzerinde düþünmesini istemiþtir. Aþaðýdaki ayetlerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilebilir? A) Onlar, ayakta dururken, otururken, yanlarý üzerine yatarken (her vakit) Allah ý anarlar, göklerin ve yerin yaratýlýþý hakkýnda derin derin düþünürler (ve þöyle derler:) Rabb imiz! Sen bunu boþuna yaratmadýn. Sen yücesin. Bizi cehennem azabýndan koru! (Âl-i Ýmrân suresi, 193. ayet) B) Biz her þeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattýk. (Kamer suresi, 49. ayet) C) Geceyi ve gündüzü, Güneþ i ve Ay ý yaratan odur. Herbiri bir yörüngede hareket etmektedir. (Enbiyâ suresi, 33. ayet) D) Biz suyu gökten (belirlediðimiz) bir ölçüye göre indiriyor, sonra da onu yeryüzünde tutuyoruz. (Mü minûn suresi, 18. ayet) 4. Onun katýnda her þey bir ölçü iledir. (Ra d suresi, 8. ayet) Güneþ ve Ay bir hesaba göre hareket eder. (Rahmân suresi, 5. ayet) Verilen ayetlere göre aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Her þeyin bir sonunun olduðu B) Herkesin çalýþtýðýnýn karþýlýðýný alacaðý C) Allah ýn her þeyi bir ölçüye göre yarattýðý D) Ýnsanýn Allah ýn yarattýklarýný düþünüp ibret almasý gerektiði 11

12 A1 Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr 5. Evreni ve evrendeki bütün canlýlarý Allah dengeli, düzenli ve ölçülü biçimde yaratmýþtýr. Örneðin Dünya yý saran atmosfer tabakasý olmasaydý dünyamýzda yaþam olmazdý. Ya da atmosfer tabakasý biraz daha kalýn ya da ince olsaydý yaþam çok farklý ya da imkânsýz olurdu. Aþaðýdakilerden hangisi verilen bilgiye örnek olabilecek ayetlerden deðildir? A) Ona iki yolu (iyiyi ve kötüyü) gösterdik. (Beled suresi, 10. ayet) B) Göðü Allah yükselti ve mizaný bozmayýn. (Rahmân suresi, 8. ayet) C) O, (Allah) her þeyi bir ölçüyle yapýp doðru yolu göstermiþtir. (A lâ suresi, 3. ayet) D) Biz her þeyi belli bir ölçüye göre yarattýk. (Kamer suresi, 49. ayet) 7. Biz gökyüzünü korunmuþ bir tavan gibi yaptýk. (Enbiyâ suresi, 32. ayet) Atmosfer, Dünya ya doðru yaklaþan irili ufaklý pek çok gök taþýný eriterek yok eder ve bunlarýn yeryüzüne düþerek canlýlara zarar vermesini engeller. Atmosferin yaný sýra Van Allen Kuþaklarý denilen ve Dünya nýn manyetik alanýndan kaynaklanan bir tabaka da, gezegenimize gelen zararlý ýþýnlara karþý bir kalkan görevi görür. Verilen ayet ve bilgiler birlikte deðerlendirildiðinde aþaðýdakilerden hangisine ulaþýlabilir? A) Astronominin insanlar için en önemli bilim dalý olduðuna B) Bilimin geliþmiþ olduðuna C) Bilimsel verilerin Kur an ýn ayetlerini doðrular nitelikte olduðuna D) Gökyüzünün bazý tehliklere karþý korunmuþ olduðuna 6. Gökleri yedi kat üzerine yaratan odur. Rahmanýn bu yaratmasýnda bir düzensizlik bulamazsýn. Bulmak için gözünü tekrar çevir bak; ama göz umduðunu bulamayýp bitkin ve yorgun düþer. (Mülk suresi, 3-4. ayetler) Verilen ayetlere göre aþaðýdaki sonuçlardan hangisine ulaþýlamaz? 8. Yaratmak ölçüp biçmek, yoktan var etmek, bir þeyden baþka bir varlýk yapmak anlamýna gelir. Allah ýn yaratma sýfatý vardýr. Allah evrendeki her þeyi yaratma sýfatýnýn (tekvin) gereði olarak yaratmýþtýr. Aþaðýdakilerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilirse doðru olmaz? A) B) A) Her þeyin bir denge ve ölçü içerisinde yaratýldýðýna B) En mükemmel düzenin gökyüzünde olduðuna C) Ne kadar aransa da gökyüzünde bir aksaklýk bulunamayacaðýna D) Göklerin yedi kat olarak yaratýldýðýna Dünya C) D) Bitki Hayvan Araba 12

13 B1 Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr 1. Denizlerdeki tuz ve oksijen oraný orada yaþayan canlýlarýn yaþamasýna uygun orandadýr. Atmosfer tabakasý Dünya yý dýþ tehlikelerden koruyacak þekildedir. 2. Verilen bilgiler aþaðýdakilerden hangisine kanýt olarak gösterilebilir? A) Dünyanýn zamanla insanýn yaþayabileceði bir hâle geldiðine B) Denizlerin sadece balýklarýn yaþayabileceði bir ortama sahip olduðuna C) Allah ýn her þeyi bir ölçüye göre yarattýðýna D) Her þeyin bir sonunun olduðuna 3. Biz her þeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattýk.?... O (Rabb) ki seni yarattý. Sana düzgün ve ölçülü bir biçim verdi. Güneþ de yörüngesinde akýp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah ýn kanunudur. Verilen ayetlere göre þemaya getirilebilecek en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu B) Ýnsan Ýradesi ve Kader C) Allah a Güvenmek (Tevekkül) D) Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr Canlýlar, nefes alabilmek için oksijene ihtiyaç duyarlar. Bazý canlýlar oksijen tüketip karbondioksit açýða çýkarýrlar. Bitkiler ise besin üretmek için karbondioksit kullanýp oksijen üretirler. Verilen bilgi ve görsel aþaðýdaki hangi konu baþlýðý altýnda toplanabilir? A) Ýnsan Ýradesi ve Kader B) Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr C) Allah a Güvenmek (Tevekkül) D) Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk 4. I. Her þeye hayat veren ve varlýðý belli bir amaca göre yaratan Allah týr. II. Yaratma, evrenin ve içindekilerin yaratýlmasýyla sona ermiþtir. III. Evren ile içindeki varlýklar Allah tarafýndan belli düzen ve ölçüye göre yaratýlmýþtýr. IV. Evrendeki düzen kendiliðinden sürüp gitmektedir. Yukarýda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlýþtýr? A) Yalnýz I B) I ve III C) II ve IV D) I, II, III ve IV 13

14 B1 Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr 5. Aþaðýdakilerden hangisi Ýslami düþünceye uygun deðildir? A) Uzayla ilgili bilgiler Kur an a aykýrýdýr. B) Kur an vasýtasýyla Dünya ve içindekiler daha iyi anlaþýlýr. C) Kâinatý doðru anlayan Allah ýn varlýðýna ve birliðine ulaþýr. D) Kâinat ve içindekiler Allah ýn eseridir. 6. I. Biz her þeyi bir ölçüye göre yarattýk. (Kamer suresi, 49. ayet) II. Güneþ ve Ay ýn hareketleri bir ölçüye göredir. (Rahmân suresi, 5. ayet) Yukarýda, Kur an-ý Kerim de yer alan iki ayetin meali verilmiþtir. 7. Verilen ayetlere göre aþaðýdaki hangi sonuca ulaþýlamaz? A) Her þeyin Allah tarafýndan yaratýldýðýna B) Evrenin yaratýlýþýnýn tesadüfen olduðuna C) Güneþ in ve Ay ýn bir düzen içinde hareket ettiðine D) Her þeyin yaratýlmasýnda bir düzen olduðuna Doðada denge ve düzen yoktur. Evrendeki varlýklar kendi içinde tutarlý ve uyumludur. 8. Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr konusu ile ilgili çalýþma yapacak olan Emir, çalýþmasýnda aþaðýdaki ayetlerden hangisini örnek gösterirse doðru olmaz? A) O, gökleri ve yeri, hak ve hikmete uygun olarak yaratandýr. (En âm suresi, 73. ayet) B) O, gökleri ve yeri örnekleri yokken yaratandýr. (En âm suresi, 8. ayet) C) Onun katýnda her þey bir ölçü (miktar) iledir. (Râ d suresi, 101. ayet) D) Ölümsüz ve daima diri olan Allah a güvenip dayan. (Furkân suresi, 58. ayet) 9....Allah ýn katýnda her þey bir ölçüye göredir. (Ra d suresi, 8. ayet)...her þeyi yaratan ve bir ölçüye göre düzenleyen Allah týr. (Furkân suresi, 2. ayet) Verilen ayetlerden hareketle aþaðýdaki yargýlardan hangisine ulaþýlamaz? A) Evren geliþigüzel yaratýlmýþtýr. B) Her þeyin yaratýlmasýnda bir düzen vardýr. C) Allah her þeyi bir ölçüye göre yaratmýþtýr. D) Her þey Allah tarafýndan yaratýlmýþtýr. Tuncay Canlýlarýn yaratýlýþýnda bir ölçü vardýr. Ali Erkut Allah, evrende bulunan her þeyi bir ölçüye göre yaratmýþtýr. Burak Yukarýdaki hangi öðrencinin verdiði bilgi yanlýþtýr? A) Tuncay ýn B) Erkut un C) Burak ýn D) Ali nin 10. Bilgi: Her gün dünyada 16 milyon ton su buharlaþýr, 16 milyon ton su da yaðmur olarak yaðar. Bu düzen hiç deðiþmez. Verilen bilgi aþaðýdakilerden hangisine kanýt olarak gösterilemez? A) Kâinatta tesadüfe yer olmadýðýna B) Allah ýn her þeyi bir düzen içinde yarattýðýna C) Ýnsanýn müdahalesinin kâinattaki düzeni bozduðuna D) Allah ýn koyduðu düzenin deðiþmeden devam ettiðine 14

15 A1 Kader ve Evrendeki Yasalar 1. Kader; Yüce Allah ýn olacak þeyleri önceden bilip takdir etmesi, kaza ise Allah ýn belirlediði þeylerin zamaný geldiðinde gerçekleþmesidir. Verilen bilgiye göre aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþ olur? A) Kader yaþantýmýzýn bir planý ve programý gibidir. B) Kaza, önceden belirlenen bir planýn uygulamasýdýr. C) Kâinattaki olaylar Allah ýn takdir etmesiyle gerçekleþir. D) Kader önceden belirlendiði için yaþantýmýza yön vermek için çaba göstermeye gerek yoktur. 4. Kýþ mevsiminden sonra bahar mevsiminin gelmesi, gecenin ardýndan güneþin doðmasý Allah ýn izni ile gerçekleþmektedir. Verilen örneklerde de vurgulandýðý gibi Allah ýn ilmi gereði takdir ettiði þeylerin vaktinde gerçekleþmesine verilen ad aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kader B) Ecel C) Kaza D) Tevekkül 2. Kaza;... Verilen kavram aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanýrsa daha doðru olur? A) Allah ýn ezelde takdir ettiði þeylerin zamaný gelince gerçekleþmesidir. B) Sadece baþýmýza gelen olumsuz olaylardýr. C) Allah ýn ezeli programýnýn adýdýr. D) Allah ýn her þeyi ezeli ilmiyle bilip takdir etmesidir. 3. Kader;... Verilen kavram aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanýrsa doðru olur? A) Allah ýn her þeyi görmesidir. B) Allah ýn ezelde her þeyi bilip takdir etmesidir. C) Allah ýn kanunlarýnýn sürekli olarak gerçekleþmesidir. D) Allah ýn, insanlarý yönlendirmesidir. 5. Murat Öðretmen, öðrencilere kader kelimesinin anlamýný sormuþtur. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisi Murat Öðretmen in sorusuna doðru cevap vermiþtir? A) B) C) D) Yapýlmasý gereken her þeyi yaptýktan sonra Allah a dayanýp güvenmektir. Ezelde bilinen ve takdir edilen þeylerin yeri geldiðinde gerçekleþmesidir. Bir kimsenin þüphe duymaksýzýn bir þeyi kabul etmesidir. Allah ýn ezelden ebede olacak her þeyi bilmesine ve bunlarýn bilgisi dâhilinde bir ölçü ile belirlenmesine denir. 15

16 A1 Kader ve Evrendeki Yasalar 6. Þüphesiz göklerin ve yerin yaratýlmasýnda, gece ile gündüzün bir biri peþinden gelmesinde, insanlara fayda veren þeylerle yüklü olarak denizde yüzüp giden gemilerde, Allah ýn gökten indirip de ölü hâldeki topraðý canlandýrdýðý suda... düþünen bir toplum için (Allah ýn varlýðýný ve birliðini ispatlayan) birçok deliller vardýr. (Bakara suresi, 164. ayet) Verilen ayette evrende var olan aþaðýdaki yasalarýn hangisi ya da hangilerinden bahsedilmiþtir? A) Fiziksel yasalardan B) Biyolojik yasalardan C) Toplumsal yasalardan D) Fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalardan 8. Güneþ de yörüngesinde akýp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah ýn kanunudur. (Yâsîn suresi, 38. ayet) Verilen ayet evrende var olan aþaðýdaki hangi yasaya örnektir? A) Fiziksel yasalara B) Kimyasal yasalara C) Biyolojik yasalara D) Toplumsal yasalara 9. Aþaðýdakilerden hangisi Kader ile ilgili yanlýþ bir bilgidir? A) Kader ölçü, belirleme anlamýna gelir. B) Ýnsanýn kaderi tamamen kendi elindedir. C) Evrendeki her þey kader / ölçü ile yaratýlmýþtýr. D) Kader, Allah ýn varlýklara bir düzen vermesidir. 7. Hatice Allah ýn emrettiði þeyler her zaman iyi ve yararlýdýr. Þerife Duygu Biz her þeyin hayýr ya da þer olduðunu bilebiliriz. Allah þerri hayrýn kýymetinin bilinmesi için yaratmýþtýr. 10. Aþaðýdaki hangi öðrencinin söylediði kader anlayýþýna aykýrýdýr? A) Baþýmýza bir kötülük geldiði zaman sabrederim. B) Sýkýntýlardan Allah a sýðýnýrým. Allah ýn yasakladýklarý her zaman kötü ve zararlýdýr. Þule Yukarýdaki hangi öðrencinin söylediði yanlýþtýr? C) Sýkýntýlý bir anýmda isyan ederim. D) Allah tan hayýrlýsýný isterim. A) Hatice B) Þerife C) Duygu D) Þule 16

17 B1 Kader ve Evrendeki Yasalar 1. Kaza, yani Allah ýn takdir ettiklerini vakti geldiðinde gerçekleþmesi Allah ýn aþaðýdaki hangi sýfatýnýn bir sonucudur? A) Hayat B) Yaratma C) Ýlim D) Beka 2....Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi davranýþlarý) deðiþtirmedikçe Allah onlara verdiði hiçbir nimeti deðiþtirmez. (Enfâl suresi, 53. ayet) Verilen ayette aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmýþtýr? A) Allah ýn sonsuz merhametinin olduðu B) Yeri ve göðü yaratanýn Allah olduðu C) Bir toplumda bozulmalar olduðunda Allah tarafýndan verilen nimetlerde azalma olabileceði D) Her canlýnýn mutlaka ölümü tadacaðý 3. Esnafýn kullandýðý ölçü ve tartý aletleri, iþçinin emeði, bilim adamýnýn düþünceleri, politikacýnýn sözleri ve uygulamalarý doðru olmadýkça toplumda özlenen ilerlemenin ve kalkýnmanýn gerçekleþmesi olanaksýzdýr. Verilen bilgide vurgulanan ana düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Toplumsal geliþmenin temelinde, toplumsal kurallara uygun hareket etme yer alýr. B) Toplumda dürüstlük olmadýkça toplumsal geliþme olamaz. C) Toplumsal kalkýnma, hep birlikte çalýþmayla gerçekleþir. D) Ýnsanlarýn, birbirlerinin haklarýna ve düþüncelerine saygýlý olmasý gerekir. 4. Aþaðýdaki ayetlerden hangisi evrende var olan toplumsal yasalarýn kapsamýndadýr? A) Gece ile gündüzü birbiri ardýnca getiren Allah týr. (Furkân suresi, 62. ayet) B) Her þeyden çift çift yarattýk ki düþünüp öðüt alasýnýz. (Zâriyât suresi, 49. ayet) C) Verdiðiniz sözü yerine getirin. (Ýsrâ suresi, 34. ayet) D) Þüphesiz Biz her þeyi bir ölçüye göre yaratmýþýzdýr. (Kamer suresi, 49. ayet) 5. Allah ýn her þeyi belli bir ölçü, düzen ve uyum içerisinde programlamasýna... Ị..., zamaný geldiðinde olaylarýn bu programa uygun olarak gerçekleþmesine II denir. Verilen tanýmda boþ býrakýlan yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir? I II A) kaza kader B) kader kaza C) tevekkül emek D) ecel ömür 6. Kader, yani Allah ýn olacaklarý belirlemesi Allah ýn aþaðýdaki hangi sýfatýnýn bir sonucudur? A) Yaratma sýfatýnýn B) Kudret sýfatýnýn C) Ýrade sýfatýnýn D) Ýlim sýfatýnýn 17

18 B1 Kader ve Evrendeki Yasalar 7. Aþaðýda evrendeki yasalara örnek olabilecek bazý ayetler verilmiþtir. Ýçinde yörüngeleri olan göðe andolsun. Güneþ, kendisi için belirlenen yerde akar (döner). Ýþte bu, aziz ve alim olan Allah ýn taktiridir. (Yâsîn suresi, 40. ayet) Allah her canlýyý sudan yarattý. Ýþte bunlardan kimi karýn üstünde sürünür, kimi de iki ayaðý üstünde yürür. Allah dilediðini yaratýr. (Nur suresi, 45. ayet) Onlar yeryüzünde de gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasýl olduðuna bakmazlar mý? (Mü min suresi, 21. ayet) Verilen ayetler iliþkili olduðu evrendeki yasalarla aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru eþleþtirilmiþtir? Fiziksel Toplumsal Biyolojik A) B) C) D) 9. Yeryüzüne bakmazlar mý? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiþtirdik. (Þuarâ suresi, 7. ayet) 10. Verilen ayet aþaðýdaki evrendeki yasalardan hangisine ya da hangilerine örnek gösterilebilir? A) Fiziksel yasalara B) Biyolojik yasalara C) Fiziksel ve biyolojik yasalara D) Toplumsal yasalara I II III IV Örnek Suyun kaldýrma kuvveti Kutup ayýlarýnýn soðuða dayanýklý olmasý Gelir daðýlýmýnýn adil olmadýðý toplumlarda kaos olmasý Dünya nýn kendi ekseni etrafýnda dönmesi Yasa Fiziksel Yasalar Biyolojik Yasalar Toplumsal Yasalar Biyolojik Yasalar Yukarýda yapýlan örnek-yasa eþleþtirmelerinden hangisi yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV 8. Evrendeki her þeyi belirli bir ölçüde yaratan Allah, evrendeki düzenin korunmasý ve sürekli olmasý için birtakým yasalar koymuþtur. Evrendeki tüm olaylar bu yasalara göre gerçekleþir. Bu yasalar nelerdir? Ayþe Öðretmen in sorusuna aþaðýdaki hangi öðrenci doðru cevap vermiþtir? A) Ahmet: B) Mustafa: Fiziksel Yasalar Kimyasal Yasalar Biyolojik Yasalar Fiziksel Yasalar Toplumsal Yasalar Biyolojik Yasalar C) Hüseyin: D) Murat: Toplumsal Yasalar Toplumsal Yasalar Kimyasal Yasalar Biyolojik Yasalar Biyolojik Yasalar Sosyal Yasalar 11. I. Yeryüzüne bakmazlar mý? Orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiþtirdik. (Þuarâ suresi, 7. ayet) II. Sizden önceki milletlerin baþýndan nice olaylar gelip geçmiþtir. Yeryüzünde gezin, dolaþýn da yalancýlarýn sonunun nasýl olacaðýna bir bakýn. (Âl-i Ýmrân suresi, 137. ayet) III. Güneþ de yörüngesinde akýp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah ýn kanunudur. (Yâsîn suresi, 38. ayet) Verilen ayetlerin iliþkili olduklarý yasalar aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru eþleþtirilmiþtir? I II III A) Biyolojik Toplumsal Fiziksel B) Fiziksel Toplumsal Biyolojik C) Toplumsal Fiziksel Biyolojik D) Fiziksel Biyolojik Toplumsal 18

19 A1 Ýnsan Ýradesi ve Kader 1. Metin Murat Kader ve kaza dinimizin iman esaslarýndandýr. Allah insanýn yapacaklarýný ezeli ilmiyle bilmektedir. 3. Bir kiþinin Allah böyle yazmýþ, Alýn yazým buymuþ diyerek hiçbir þey yapmadan yaþamasý aþaðýdakilerden hangisinin göstergesidir? A) Allah a tam olarak inandýðýnýn B) Her konuda Allah a güvendiðinin C) Aklýný kullanmayýp sorumluluktan kaçtýðýnýn D) Saðlam bir kader inancýna sahip olduðunun Fatih Salih Kader önceden belli olduðu için insanlarýn çalýþmasýna gerek yoktur. Evrendeki her þey Allah ýn belirlediði yasalara göre düzenlenmiþtir. Yukarýda bazý öðrencilerin görüþlerine yer verilmiþtir. Hangi öðrencinin görüþü yanlýþtýr? A) Metin B) Murat C) Fatih D) Salih 4. Aþaðýdakilerden hangisi doðru bir kader anlayýþýdýr? A) Ýnsan eylemlerini özgür iradesiyle yaptýðý için yaptýklarýndan kendisi sorumludur. B) Her þey önceden tespit edildiði için insanýn özgürlüðü yoktur. C) Çalýþýp gayret etmeye gerek yoktur. D) Haksýzlýklara tepki göstermeye gerek yoktur. Çünkü olanlar alýn yazýsýdýr. 2. Umulur ki hoþlanmadýðýnýz bir þey sizin için hayýrlýdýr. Ve yine umulur ki istediðiniz bir þey sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilemezsiniz. (Bakara suresi, 216. ayet) Verilen ayette aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmýþtýr? A) Hayýr ve þerrin Allah tan olduðu B) Hayýr ve þerrin insanlarý etkilemeyeceði C) Ýyi ve kötü bütün iþleri insanlarýn anlayabileceði D) Ýnsanlarýn kendileri için neyin hayýrlý veya neyin kötü olduðunu her zaman bilemeyeceði 5. Ýnsana düþen gayret etmek, sebeplere sarýlmak, çalýþmak ve araþtýrmaktýr. Sonucu takdir edecek olan Allah týr. Ýnsan, Allah ýn kendisine akýl ve hür irade verdiðini unutmamalý, karþýlaþtýðý olumsuzluklarý alýn yazýsý ve talih diyerek kadere yüklememelidir. Verilen bilgide aþaðýdakilerden hangisi vurgulanmýþtýr? A) Dua etmenin önemi B) Kaderi doðru anlamak C) Çalýþmanýn önemi D) Araþtýrma yapmak 19

20 A1 Ýnsan Ýradesi ve Kader 6. Külli Ýrade Irk - Doðum tarihi - Din Cüzi Ýrade Namaz kýlmak - Yaþadýðýmýz yer - Ýþimiz Yapýlan eþleþtirmelerde aþaðýdaki hangi kavram yanlýþ tarafa yerleþtirilmiþtir? A) Irk B) Din 9. Aþaðýdakilerden hangisi kendi irademiz (cüzi irade) doðrultusunda deðiþtirebileceðimiz þeylerden biridir? A) Doðum vaktimiz B) Milliyetimiz C) Davranýþlarýmýz D) Ölüm vaktimiz C) Ýþimiz D) Yaþadýðýmýz yer 7. Aþaðýdaki hangi öðrencinin söylediði yanlýþtýr? A) Ali: Allah, insaný kendisine kulluk etmesi için yaratmýþtýr. B) Hakan: Allah, insaný iyi ve kötü amellerle imtihan etmektedir. C) Muharrem:Ýnsan, Allah ýn emir ve yasaklarýna uymakla sorumlu tutulmuþtur. D) Emin: Ýnsan yaptýðý iþlerde özgür deðildir. 10. Allah, yeryüzünde insanýn dýþýnda baþka canlýlar da yaratmýþ ancak davranýþlarýndan dolayý sadece insaný sorumlu tutacaðýný bildirmiþtir. Verilen bilgideki durumun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanýn akýl ve irade sahibi olmasý B) Ýnsan ömrünün diðer canlýlardan uzun olmasý C) Öldükten sonra hayatýn devam edecek olmasý D) Ýnsanýn toplumsal bir varlýk olmasý 8. Hýrsýzlýk yapan bir kiþiye neden hýrsýzlýk yaptýðý sorulduðunda: Ben kader mahkûmuyum, kaderim böyle yazýlmýþ ki bu iþi yaptým, elimden bir þey gelmez. demiþtir. Verilen olaydaki sözü edilen kiþi için, öncelikle aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? A) Yaptýklarýndan hoþnut olmadýðý B) Sorumluluðu kendinde aramaktan kaçýndýðý C) Davranýþlarýna yön veren etkilerin farkýnda olduðu D) Deðiþmek için içinde bulunduðu durumu anladýðý 11. Kim doðru ve yararlý iþ yaparsa, kendi iyiliði için yapmýþ olur. Kim de kötülük iþlerse, kendi zararýna iþlemiþ olur... (Fussilet suresi, 46. ayet) Aþaðýdakilerden hangisi verilen ayetle çeliþmektedir? A) Yaptýðýmýz kötülüklerin cezasýný baþkalarý da çekecektir. B) Ýnsan iyiyi seçer ve iyilik yaparsa cenneti kazanýr. C) Ýnsan kötüyü seçer, kötülük yaparsa kötüyü görür. D) Ýnsan ne için çalýþýr ve çaba gösterirse onu elde eder. 20

21 B1 Ýnsan Ýradesi ve Kader 1. Ýslam a göre dinî sorumluluðun ön þartý aþaðýdakilerden hangisidir? A) Akýl B) Bilgi C) Çalýþma D) Makam ve mevki 3. Aþaðýdakilerden hangisi kadere inanmanýn insana saðladýðý faydalar arasýnda yer almaz? A) Ümizsizliðe düþmeyi engeller. B) Sorumlululuk duymadan yaþamayý saðlar. C) Çok çalýþýp hak etmeyi saðlar. D) Olaylar karþýsýnda sabýrlý olmayý saðlar. 2. Hayýr ve þer her þey Allah tandýr. 4. Yüce Allah insana diðer varlýklardan farklý olarak... vermiþ, insaný davranýþlarýnda özgür býrakmýþ ve bu yüzden onu yaptýklarýndan sorumlu tutmuþtur. Verilen bilgideki boþ býrakýlan yere aþaðýdakilerden hangileri getirilirse doðru olur? A) göz ve kulak B) el ve ayak C) akýl ve irade D) kalp ve mide Ali Allah ýn olacaklarý bilmesi kaderdir. Tamer Selim Selma Allah yapacaklarýmýzý önceden bilmektedir. Allah yapacaklarýmýzý bildiði için yaptýklarýmýzdan sorumlu olmayýz. Yukarýdaki öðrencilerden hangisinin verdiði bilgi doðru deðildir? A) Ali nin B) Tamer in C) Selim in D) Selma nýn 5. I. Kadere inanan bir insan elinden geldiði kadar çalýþýr ve daha iyi bir hayat için uðraþýr. II. Kadere inanan bir insan her þeyi Allah ýn takdir ettiðine inanýr ve kendisinin bir þey yapamayacaðýný düþünür. III. Kadere inanan bir insan hayatýn zorluklarýna karþý yýlmadan çalýþýr ve mücadele eder. Kadere imanla ilgili yukarýda verilen bilgilerden hangileri doðrudur? A) I - II B) I - III C) II - III D) I - II - III 21

22 B1 Ýnsan Ýradesi ve Kader 6. Aþaðýdakilerden hangisi kadere inanmanýn saðladýðý faydalardan deðildir? A) Kader inancý, Allah ýn bizimle ilgilendiði ve onun gözetimi altýnda olduðumuzu düþündürür ve bizi rahatlatýr. B) Kader inancý insaný bir kýsým zorluklar karþýsýnda sabýrlý olmaya sevkeder. C) Kader inancý insaný sürekli çalýþmaya ve hayatýna olumlu anlamda yön vermeye sevkeder. D) Kadere göre her insanýn rýzký ve eceli belli olduðu için insanýn rýzký ve hayatý için fazla çaba göstermesini engeller. 8. Ýnsana düþen; gayret etmek, sebeplere sarýlmak, çalýþmak ve araþtýrmaktýr. Sonucu takdir edecek olan Allah týr. Ýnsan elde ettiði güzelliklerden dolayý Allah a þükretmeli, karþýlaþtýðý darlýk ve zorluðun üstesinden gelmesini bilmelidir. Ýnsan, Allah ýn kendisine akýl ve hür irade verdiðini unutmamalý, karþýlaþtýðý olumsuzluklarý alýn yazýsý ve talih diyerek kadere yüklememelidir. Verilen parçaya getirilmesi gereken en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kader ve Evrendeki Yasalar B) Ýnsan Ýradesi ve Kader C) Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk D) Allah a Güvenmek (Tevekkül) 7. Allah insana akýl ve zekâ vermiþtir. Ona, neleri yapacaðýný nelerden sakýnacaðýný bildirmiþtir. Bunun sonunda da onu davranýþlarýndan sorumlu tutmuþtur. O hâlde, insanýn kötü olan davranýþlarýný kaderle baðdaþtýrmasý doðru deðildir. Bazý insanlar kaderi yanlýþ anlarlar. Bunlar, Ne yapayým, kaderim böyleymiþ. deyip yaptýklarý iþin sorumluluðunu kabul etmek istemezler. Böyle bir anlayýþ Ýslam dininin kader anlayýþýna uygun deðildir. Çünkü Yüce Allah insana irade vermiþtir. Örneðin iyilik yapmak istersek iyilik, kötülük yapmak istersek kötülük yapabiliriz. Yaptýðýmýz iþlerin de sonucuna (ceza ve ödül olarak) katlanýrýz. Verilen bilgiye göre aþaðýdaki yargýlardan hangine ulaþýlamaz? A) Ýnsan, kaderinde ne yazýlýysa onu yaþamak zorunda olduðu için iradesinin önemi yoktur. B) Kim zerre kadar iyilik yaparsa mükâfatýný; kim de zerre kadar kötülük yaparsa cezasýný görecektir. C) Ne yapayým, kaderim böyleymiþ. demek sorumluluktan kaçmak, sorumluluðu baþkasýna yüklemektir. D) Ýnsan irade sahibi bir varlýktýr. Dolayýsýyla yapacaðý iþlere kendisi karar verir. 9. I. Ne zaman, hangi anne ve babadan dünyaya geleceðimiz II. Cinsiyetimizin ne olacaðý III. Göz rengimizin nasýl olacaðý IV. Nerede ve ne zaman öleceðimiz V. Hangi okulda okuyacaðýmýz VI. Hangi mesleði yapacaðýmýz VII. Ýnancýmýz ve bu inancýn gereði ibadetlerin yapýlmasý Yukarýda verilenler zorunlu ve seçime dayalý eylemler olarak aþaðýdaki seçeneklerin hangisinde doðru gruplanmýþtýr? Zorunlu Seçime dayalý eylemler eylemler A) I - II - III IV - V - VI - VII B) I - III - V II - IV - VI - VII C) I - II - III - IV V - VI - VII D) IV - V - VI - VII I - II - III 22

23 A1 Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu 1. Ýnsan akýl ve iradesini, iyi ve doðru olaný tercih etme yönünde kullanmalýdýr. Kaderim böyle. diyerek sorumluluktan kurtulmanýn mümkün olamayacaðý gerçeðini bilmelidir. 2. Aþaðýdaki örneklerden hangisindeki kiþinin, yaptýðýndan dolayý sorumlu tutulacaðý söylenemez? A) Alkollü iken araç kullanýp kaza yapan birinin B) Dersine yeterince çalýþmayýp düþük not alan bir öðrencinin C) Kurallara uygun yapmadýðý için yýkýlan bir apartmaný yapan müteahhidin D) Kaza yapan otobüste bulunan bir yolcunun Ýnsan yaptýklarýndan kendisi sorumlu tutulacaktýr. Bu konu Kur an da þöyle dile getirilmektedir: Aþaðýdakilerden hangisi insanýn doðruyu yanlýþtan ayýrt etmesini saðlayan kaynaklardan biri deðildir? A) Akýl B) Ýlahî kitaplar C) Peygamberler D) Ýçgüdü ve hisler 4. Allah, Kur an da gerçekleri ve doðrularý açýklamýþ ve insanýn, tercihlerinin sonuçlarýna katlanmasý gerektiðini þöyle bildirmiþtir: Þüphesiz biz ona (doðru) yolu gösterdik. Ýster þükredici olsun ister nankör. (Ýnsan suresi, 3. ayet) Aþaðýdakilerden hangisi insanýn yaptýklarýnýn sonuçlarýna katlanmasýný gerekli kýlan nedendir? A) Akýl ve irade sahibi olmasý B) Ýhtiyaçlarýný karþýlayabiliyor olmasý C) Duyu organlarýna sahip olmasý D) Ýþ birliði yapabiliyor olmasý Emre verdiði bilgiyi aþaðýdaki ayetlerden hangisi ile tamamlarsa doðru olur? A) Dinde zorlama yoktur. Artýk doðrulukla eðrilik birbirinden ayrýlmýþtýr. B) Hiçbir kimse baþkasýnýn günahýný yüklenmez. C) Þüphesiz biz ona (doðru) yolu gösterdik. Ýster þükredici olsun ister nankör. D) Her can, ölümü tadacaktýr. Sonunda bize döndürüleceksiniz. 5. Allah insaný sahip olduðu aþaðýdaki özelliklerin hangisinden dolayý sorumlu tutmuþtur? A) Konuþan bir varlýk olmasýndan B) Topraktan yaratýlmýþ olmasýndan C) Ýrade sahibi olmasýndan D) Ölçülü bir biçimde yaratýlmýþ olmasýndan 23

24 A1 Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu 6. Ýnsanýn özgür olmasý aþaðýdakilerden hangisini beraberinde getirmiþtir? A) Huzuru B) Sorumluluðu C) Saðlýðý D) Zenginliði 9. I. Akýl insaný diðer canlýlardan farklý kýlan bir özelliktir. II. Özgürce seçimlerinden dolayý insan sorumlu olmaz. III. Ýnsan yaptýklarýndan dolayý dünyada ve ahirette sorumludur. Yukarýda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doðrudur? A) Sadece I B) I ve III C) I ve II D) Sadece III 7. Özgürlük ve sorumluluk arasýndaki iliþkiyle ilgili aþaðýda verilen bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Ýnsan, özgürlüðü oranýnda yaptýklarýndan sorumludur. B) Herkes kendi yaptýklarýnýn hesabýný verecektir. C) Allah, kimseye gücünün üstünde bir sorumluluk yüklememiþtir. D) Ýnsanýn sýnýrsýz özgürlüðü ve sýnýrsýz sorumluluðu vardýr. 8. Aþaðýdaki hangi öðrencinin söylediði yanlýþtýr? A) Hiçbir davranýþýmdan sorumlu deðilim. B) Cüz i irademi kullanarak seçimler yapabilirim. 10. Dinde zorlama yoktur. Artýk doðrulukla eðrilik birbirinden ayrýlmýþtýr... (Bakara suresi, 256. ayet) Þüphesiz biz ona doðru yolu gösterdik. Ýster þükredici olsun ister nankör. (Ýnsan suresi, 3. ayet) Verilen ayetlerde aþaðýdakilerden hangisine vurgu yapýlmýþtýr? A) Kaderin varlýðýna B) Özgür iradeye C) Toplumsal yasalara D) Vahyin önemine C) Ýradem dýþýndaki davranýþlarýmdan sorumlu deðilim. D) Özgür olduðum davranýþlarýmdan sorumluyum. 11. Aþaðýdakilerden hangisi insanýn yapmakta özgür olmadýðý davranýþlardandýr? A) Kitap okumak B) Yemek yemek C) Nefes alýp vermek D) Televizyon seyretmek 24

25 B1 Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu 1. Özgürlük, zorlama ve baský olmadan insanýn kendi iradesiyle karar vermesidir. Sorumluluk ise verilen karar sonrasýnda doðan sonuçlarýn kabul edilmesidir. 3. Ahmet Akýl insaný diðer canlýlardan farklý kýlar. Bu yüzden insan özgür olarak yaptýklarýndan... Tanýmlara göre, verilen ifade aþaðýdakilerden hangisi ile tamamlanýrsa doðru olur? A) hesaba çekilmeyecektir. B) sorumlu tutulmuþtur. C) sorumlu deðildir. D) baþkalarýný sorumlu tutabilir. Aslý Mehmet Akýl sýnýrsýzdýr. Her þeyi algýlayabilir. Ýrademizi akýl sayesinde gerçekleþtiririz. Ýnsan özgürce seçimlerinden dolayý sorumlu deðildir. Derya Yukarýdaki öðrencilerden hangisi ya da hangilerinin söylediði doðrudur? A) Sadece Ahmet B) Sadece Aslý C) Ahmet ve Derya D) Ahmet ve Mehmet 2. Dinde zorlama yoktur. Artýk doðrulukla eðrilik birbirinden ayrýlmýþtýr. Verilen ayette vurgulanan dinde zorlamanýn olmamasý aþaðýdakilerden hangisi ile ilgilidir? A) Ýnsanýn yaptýklarýndan sorumlu olmayacaðý B) Dine inanmanýn gerekli olmamasý C) Ýnsanýn özgür ve sorumlu bir varlýk olmasý D) Ýnsanýn yaptýðý tüm davranýþlarýnda özgür olmasý 4. Ali nin, anne - babasýný ve okuldaki öðretmenlerini kýrýcý davranýþlarda bulunmamayý tercih etmesi hem onu hem ailesini hem de öðretmenlerini mutlu edecek böylece Allah ýn istediði güzel davranýþlardan birini kendi iradesini kullanarak yerine getirmiþ olacaktýr. Buna göre insanýn kendi istek ve davranýþlarýný belirlemesini saðlayan iradeye verilen ad aþaðýdakilerden hangisidir? A) Cüzi irade B) Külli irade C) Sonsuz irade D) Ezeli irade 25

26 B1 Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu 5. Allah, hiç kimseye gücünün üstünde bir þey yüklemez. Herkesin kazandýðý iyilik kendi yararýna, kötülük de kendi zararýnadýr. (Bakara suresi, 286. ayet) Verilen ayete göre aþaðýdakilerden hangisi söylenirse doðru olmaz? A) Allah ýn, insanýn sorumluluðunu gücüyle sýnýrlý tuttuðu B) Ýnsanýn yaptýðý davranýþlarýn sonuçlarýndan sorumlu olduðu C) Ýnsanýn yaptýklarýndan dolayý ceza ya da mükafat göreceði D) Ýnsanýn bazý davranýþlarýndan sorumlu tutulmayacaðý 8. Ýslam dini insaný,... ve... sahibi olduðu için söz ve davranýþlardan sorumlu tutmuþ,... ve... sahibi olmayan diðer tüm canlýlar ise yaptýklarý davranýþlardan sorumlu tutulmamýþtýr. Verilen bilgide boþ býrakýlan yerlere gelmesi gereken kavramlar aþaðýdakilerden hangileridir? A) akýl - irade B) özgürlük - meslek C) maddi imkânlar - dinî kurallar D) kader - kaza 6. Ýnsan yaratýlanlarýn en þereflisi olup dünyadaki nimetler insanýn hizmetine sunulmuþtur. Ancak insan yaptýðý amellerle bazen hayvanlardan daha aþaðý bir dereceye de düþebilir. Çünkü insan aklýný iyi ya da kötü yönde kullanabilir. Verilen bilgi aþaðýdakilerden hangisi ile iliþkilendirilemez? A) Ýnsanýn bazý sorumluluklarýnýn olduðu B) Ýnsanýn emeðiyle rýzkýný kazandýðý C) Ýnsanýn özgür bir iradesinin olduðu D) Ýnsanýn akýl sahibi bir varlýk olduðu 7. I...., zorlama ve baský olmadan insanýn kendi iradesiyle karar vermesidir. II.... ise insanýn verdiði karar sonrasýnda doðan sonuçlarý kabul etmesidir. Verilen tanýmlarda boþ býrakýlan yerlere gelmesi gereken kavramlar sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileridir? I II A) Kader Kaza B) Özgürlük Sorumluluk C) Sorumluluk Özgürlük D) Kaza Kader 9. Allah adalet sahibidir ve kullarýna asla zulmetmez. Ýnsan, aklý ve özgür iradesiyle ortaya koyduðu söz ve davranýþlardan sorumlu tutulur. Ýnsan kendi iradesiyle karar verir ve seçimini yapar. Ýyi tercihinin karþýlýðýnda sevap, kötü tercihinin karþýlýðýnda ise günah kazanýr. Aþaðýdaki ayetlerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilebilir? A) Gerçekten insan için kendi çalýþmasýnýn karþýlýðýndan baþka bir þey yoktur. (Necm suresi, 39. ayet) B) Biz her þeyi bir ölçüye (bir düzene, plana) göre yarattýk. (Kamer suresi, 49. ayet) C) Hiçbir kimse baþkasýnýn günahýný yüklenmez. (Zümer suresi, 7. ayet) D) (Öyle) Bir fitneden sakýnýn ki aranýzdan yalnýz haksýzlýk edenlere eriþmekle kalmaz (hepinize eriþir). (Enfâl suresi, 25. ayet) 26

27 A1 Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk 1. I. Emek sarf ederek kazanmak II. Çaba göstermeden hazýr beklemek III. Meslek sahibi olmak için uðraþmak IV. Baþkalarýnýn yardýmýyla geçinmek Yukarýda verilenlerden hangisi ya da hangileri Gerçekten insan için kendi çalýþmasýnýn karþýlýðýndan baþka bir þey yoktur. ayetine uygun davranýþlardandýr? A) Yalnýz I B) I ve III 3. Gerçekten insan için kendi çalýþmasýnýn karþýlýðýndan baþka bir þey yoktur. (Necm suresi, 39. ayet) Aþaðýdakilerden hangisinin verilen ayete aykýrý hareket ettiði söylenebilir? A) Geçimimi çiftçilik yaparak saðlýyorum. C) III ve IV D) I, II, ve IV B) Ben tüccarým, mal alýp satýyorum. C) Ben devlet memuru olarak çalýþýyorum. D) Ben tefecilik yapýyorum. Faizle borç para veriyorum. 2. Peygamber Meslek I. Hz. Adem Çiftçilik II. Hz. Musa Ticaret III. Hz. Ýdris Terzilik IV. Hz. Davut Demircilik Yukarýda yapýlan peygamber-geçimlerini saðladýðý meslek eþleþtirmelerinden hangisi yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV 4. Aþaðýdakilerden hangisi Ýslam ýn haram saydýðý kazançlardan deðildir? A) Kumar oynayarak kazanýlan para B) Faizden kazanýlan para C) Piyangodan kazanýlan para D) Ýnþaatta çalýþýlarak kazanýlan para 27

28 A1 Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk 5. Sizden herhangi birinizin sýrtýna bir bað odun yükleyip satmasý, dilenmesinden hayýrlýdýr. 6. (Hadis) Verilen hadiste Hz. Muhammed (s.a.v.) aþaðýdakilerden hangisinin önemini vurgulamýþtýr? A) Çalýþmanýn B) Dilenmenin C) Aðacýn D) Tevekkül etmenin Çalýþmadan geçinenler bizden deðildir. 7. Ýslam hem dünya hem de ahirete önem verir; bunlardan birini diðeri için terk etmeyi doðru bulmaz. Buna göre, aþaðýdaki düþüncelerden hangisinin Ýslam anlayýþýna aykýrý olduðu söylenebilir? A) Daha çok ibadet için dünya iþleri terk edilmelidir. B) Ýslam, dünya ve ahirete önem veren bir dindir. C) Dünyasýný iyilik üzerine kuranýn ahireti de iyi olur. D) Hem dünya hem ahiret mutluluðu için çalýþýlmalýdýr. Hacý Bektaþ Veli Aþaðýdaki görsellerden hangisindeki kiþinin Hacý Bektaþ Veli nin yolunda gittiði söylenemez? A) B) 8. Hiç ölmeyecekmiþ gibi bu dünya için, yarýn ölecekmiþ gibi ahiret için çalýþýnýz. hadisiyle vurgulanmak istenen ana düþünce aþaðýdakilerden hangsidir? A) Ýbadet etmenin gerekliliði B) Ölümün insana yakýn olduðu C) Dünya ve ahiret iþlerinin dengede tutulmasýnýn gerekliliði D) Yaþamak için çalýþmanýn gerekliliði C) 9. Kimse kendi kazancýndan daha hayýrlý bir rýzýk asla yememiþtir... D) Verilen hadis-i þerifte anlatýlmak istenen ana düþünce aþaðýdakilerden hangisidir? A) Rýzký veren Allah týr. B) En güzel yemek, emektir. C) Nasibimizde ne varsa o olur. D) Emeksiz yemek olmaz. 28

29 B1 Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk 1. Elden gelen öðün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. atasözü aþaðýdakilerden hangisinin gerekliliðini ortaya koymaktadýr? A) Çalýþmanýn B) Tevekkül etmenin C) Dilenmenin D) Dua etmenin 3. Allah ýn insanlara örnek olarak gönderdiði peygamberler, emekleriyle geçimlerini saðlamýþlar ve çalýþmanýn karþýlýksýz kalmayacaðý bilinciyle hareket etmiþlerdir. Örneðin... Verilen bilgi aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanýrsa doðru olmaz? A) Hz. Ýdris terzilik yapmýþtýr. B) Hz. Muhammed (s.a.v.) ticaret yapmýþtýr. C) Hz. Davut demircilik yapmýþtýr. D) Hz. Musa, firavuna karþý mücadele yapmýþtýr. 2.?... Kimse, kendi kazancýndan daha hayýrlý bir rýzýk yememiþtir. (Hadis) 4. Gerçekten insan için kendi çalýþmasýnýn karþýlýðýndan baþka bir þey yoktur. (Necm suresi, 39. ayet) Herkes kazancýna göre karþýlýk görür. (Câsiye suresi, 22. ayet) Verilen hadis ve ayetlere göre afiþe getirilmesi gereken en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisidir? I II A) Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu B) Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk C) Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür D) Allah a Güvenmek (Tevekkül) III Verilen görsellerden hangisi emek ve rýzýk kavramlarýyla iliþkilendirilirse doðru olmaz? A) I B) II C) III D) IV IV 29

30 B1 Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk 5. Ýnsanýn Çabasý: Emek ve Rýzýk konusu ile ilgili afiþ çalýþmasý yapacak olan Büþra, çalýþmasýnda aþaðýdaki sözlerden hangisine yer verirse doðru olmaz? A) Topraðý iþleyen ekmeði diþler. B) Sakla samaný gelir zamaný C) Zahirenin ambarý sabanýn ucundadýr. D) Zahmetsiz rahmet olmaz. 8. Gerçekten insan için kendi çalýþmasýnýn karþýlýðýndan baþka bir þey yoktur. (Necm suresi, 39. ayet) Verilen ayetten çýkarýlabilecek sonuç aþaðýdakilerden hangisidir? A) Tevekkül edip beklemeliyiz. B) Çalýþýp rýzkýmýzý kazanmalýyýz. C) Yaþamýn kýymetini bilmeliyiz. D) Kaderimize razý olmalýyýz. 6. Tüm canlýlara rýzýk veren Allah, bizleri de rýzýklandýrýr. Bize düþen, rýzkýmýzý temin etmek için çaba sarf etmektir. Nitekim kuþlar, karýncalar ve arýlara baktýðýmýzda onlarýn da rýzýklarýný temin için gayret ettiklerini görmekteyiz. Aþaðýdakilerden hangisi verilen bilgiye örnek gösterilirse doðru olmaz? A) B) C) D) 9. Sizden herhangi birinizin sýrtýna bir bað odun yüklenip satmasý, dilenmesinden hayýrlýdýr. (Hadis) Verilen hadiste vurgulanmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ýnsanýn rýzký için çaba göstermesi gerektiði B) Tevekkül sahibi olmak gerektiði C) Hoþgörülü olmak gerektiði D) Zamaný iyi deðerlendirmek gerektiði 7. Ýnsan, çalýþmalý ve rýzkýný helal yoldan temin etmelidir. Ayrýca kazancýný Allah ýn uygun görmediði yerlerde harcamamalýdýr. Ýsraf etmeden dünyalýk nimetlerden faydalanmalýdýr. Aþaðýdakilerden hangisinin verilen bilgiye uygun hareket ettiði söylenemez? A) Sürekli kumar oynayan Hamdi Bey in B) Fakirlere yardým eden Ali Bey in C) Çocuklarýnýn ihtiyacýný karþýlamak için çalýþan Ahmet Bey in D) Evin geçimine yardýmcý olmak için çalýþan Nermin Haným ýn 10. Hz. Adem in çiftçilik, Hz. Ýdris in terzilik, Hz. Muhammed in (s.a.v.) ticaret yapmasý aþaðýdakilerden hangisine önem verdiklerini göstermektedir? A) Teblið vazifelerini yapmaya B) Ýyilik yapmaya C) Emekleriyle geçinmeye D) Kadere razý olmaya 30

31 A1 Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür 1. Yeryüzünde bulunan her canlý sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb inin varlýðý süreklidir. (Rahmân suresi, 26, 27. ayetler) Verilen ayetlere göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Tüm canlý varlýklarýn ölümlü olduðu B) Allah ýn varlýðýnýn sonsuz olduðu C) Doðan varlýklarýn mutlaka öleceði D) En uzun süre yaþayan canlýlardan birinin insan olduðu 3. Allah ýn izni olmadan hiçbir kiþi ölmez... (ölüm) belirli bir süreye göre yazýlmýþtýr. (Âl-i Ýmrân suresi, 145. ayet) Verilen ayete göre aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? A) Ýnsanýn kaderinin Allah tarafýndan belirlendiði B) Ýnsanýn yaþam süresinin belli olduðu C) Her insanýn bir ecelinin olduðu D) Allah ýn izin verdiði bazý kiþilerin ebedi olarak yaþayacaðý Ýnsan hayatýyla ilgili aþaðýdaki bilgilerden hangisi söylenirse yanlýþ olur? Verilen görseller aþaðýdaki konu baþlýklarýndan hangisi ile iliþkilidir? A) Allah Her Þeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmýþtýr B) Ýnsan Ýradesi ve Kader C) Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür D) Ýnsanýn Özgürlüðü ve Sorumluluðu A) Ýnsanýn yaþamý dünya hayatýyla sýnýrlýdýr. B) Sonsuz yaþam, dünya hayatýnda kazanýlmaktadýr. C) Allah ýn emirlerine uygun davranan insan, ebedi olarak kalacaðý cenneti kazanacaktýr. D) Ýnsan, hayatýn sonlu olduðunun bilincinde olarak ömrünü doðru bir þekilde geçirmelidir. 31

32 A1 Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür 5. O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. (Mülk suresi 2. ayet) Verilen ayet-i kerimede vurgulanan aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ölümü yaratan Allah týr. B) Ýnsan en güzel biçimde yaratýlmýþtýr. C) Ýnsan imtihan için yaratýlmýþtýr. D) Hayatý var eden Allah týr. 6. Yeryüzünde bulunan her canlý sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb inin varlýðý süreklidir. (Rahmân suresi, ayetler) Verilen ayetlerde vurgulanan kavram aþaðýdakilerden hangisidir? A) Ecel B) Kader 8. Varlýklarýn sonlu olmasý yasasý gereðince her insanýn ömrü bir gün son bulacaktýr. Allah bu konuda þöyle buyurur:... Verilen bilgide boþ býrakýlan yer aþaðýdaki ayetlerden hangisi ile tamamlanýrsa doðru olmaz? A) Allah ýn izni olmadan hiçbir kiþi ölmez. (ölüm) Belirli bir süreye göre yazýlmýþtýr. (Âl-i Ýmrân suresi, 145. ayet) B) Her can, ölümü tadacaktýr. Sonunda bize döndürüleceksiniz. (Ankebût suresi, 145. ayet) C) Gerçekten insan için kendi çalýþmasýnýn karþýlýðýndan baþka bir þey yoktur. (Necm suresi, 39. ayet) D) Hiçbir ümmet, kendi ecelini ne öne alabilir, ne de onlar ertelenebilirler. (Hicr suresi, 5. ayet) C) Tevekkül D) Kaza 7. I. Her canlýnýn sahip olduðu yaþam süresine... denir. II. Canlýlarýn yaþam süreleri... ile noktalanýr. Verilen bilgilerde boþ býrakýlan yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir? I II A) ecel kýyamet B) ömür ecel C) ömür kýyamet D) ecel ömür 9. Ýnsan için belirlenen... Ị... bittiðinde... ỊI... gelir ve... III olayý gerçekleþir. Verilen bilgide boþ býrakýlan yerlere sýrasýyla aþaðýdakilerden hangileri getirilmelidir? I II III A) rýzýk azrail kýyamet B) ömür ecel ölüm C) ömür hastalýk ecel D) vakit ölüm ahiret 32

33 B1 Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür 1. Dünyada yaþayan varlýklarýn kendilerine biçilmiþ birer tabii ömrü olduðu gibi uçsuz bucaksýz evrenin de bir sonu vardýr. Dünya hayatýnýn sona erip yeni bir hayatýn baþlamasýna... denir. Verilen bilgide boþ býrakýlan yer aþaðýdaki kavramlardan hangisi ile tamamlanýrsa doðru olur? A) ömür B) ecel C) kýyamet D) cennet 4. Bir Müslümanýn Allah tarafýndan kendisine belirli bir ömrün verildiðini ve verilen bu ömrün bir sonunun olduðunu bilmesinin aþaðýdakilerden hangisine neden olmasý beklenmez? A) Ömrünü iyi deðerlendirmesine B) Zamanýný boþ ve faydasýz iþlerle geçirmesine C) Çevresine faydalý bir insan olmasýna D) Hayatýn her anýnda güzel davranýþlar sergilemesine 2. (Güneþ ve Ay dan) her biri, belirlenmiþ bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. (Fâtýr suresi, 13. ayet) Verilen ayette belirlenmiþ süre ile vurgulanan kavram aþaðýdakilerden hangisidir? A) Kýyamet B) Ecel C) Ölüm D) Rýzýk 3. Kýyamet, dünya hayatýnýn sona erip yeni bir hayatýn baþlamasýna denir. Kýyamet ile ilgili verilen aþaðýdaki bilgilerden hangisi yanlýþtýr? A) Kýyamet, dünya hayatýnýn sona ermesini ifade eder. B) Kýyametin vaktini belirleyen Allah týr. C) Kýyametin ne zaman kopacaðýný sadece peygamberler bilirler. D) Kýyamet, Allah ýn bilgisi dahilinde olan konulardandýr. 5. Allah, inanýp iyi iþler yapanlarý ödüllendirir. Onlar için büyük bir baðýþlanma ve güzel bir rýzýk vardýr. (Sebe suresi, 4. ayet) Verilen ayete göre aþaðýdakilerden hangisi söylenirse doðru olmaz? A) Ýnsan yaptýklarýndan sorumlu tutulmuþtur. B) Ýnsan yaptýklarýna göre mükâfat görecektir. C) Allah, kendine inanýp iyi iþler yapanlarý ödüllendirecektir. D) Sadece Müslümanlar yaptýklarýnýn sonuçlarýndan sorumlu tutulmuþtur. 33

34 B1 Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür 6. Öðretmenin sorusuna verilecek aþaðýdaki cevaplardan hangisi doðru olur? A) B) Kýyamet C) D) Ölüm Arkadaþlar; evrendeki tüm varlýklarýn sonu olduðu gibi, dünya hayatýnýn da bir sonu vardýr. Evrenin düzeninin bozulacaðý ve her þeyin yok olacaðý bu güne ne ad verilir? Ahiret Mahþer 8. Aþaðýdaki ayet ya da hadislerden hangisi Dünya Hayatýnýn Sonu: Ecel ve Ömür konusu ile iliþkili deðildir? A) Her can, ölümü tadacaktýr. Sonunda bize döndürüleceksiniz. (Ankebût suresi, 57. ayet) B)...(Güneþ ve Ay dan) her biri, belirlenmiþ bir süreye kadar hareketlerini sürdürürler. (Fâtýr suresi, 13. ayet) C) Güneþ de yörüngesinde akýp gitmektedir. Bu, üstün ve bilen Allah ýn kanunudur. (Yâsîn suresi, 38. ayet) D) O (Allah), sizi bir çamurdan yaratan, sonra size bir ecel, (bir ömür süresi) tayin edendir. (En âm suresi, 2. ayet) 9. I. Kýyametin vaktini belirleyen Allah týr. II. Evrenin de bir sonu vardýr. III. Her canlýnýn sahip olduðu bir yaþam süresi vardýr. IV. Dünya hayatýnýn sona erip yeni bir hayatýn baþlamasýna ecel denir. Yukarýda verilen bilgilerden kaç tanesi doðrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 7. Yeryüzünde bulunan her canlý sonludur. Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb inin varlýðý süreklidir. (Rahmân suresi, 26, 27. ayetler) Verilen ayetlere göre aþaðýdakilerden hangisi söylenirse doðru olur? A) Ýnsan, çalýþmalý ve rýzkýný helal yoldan temin etmelidir. B) Her insanýn ömrü bir gün son bulacaktýr. C) Ýnsanýn sorumluluðu gücü ile sýnýrlý tutulmuþtur. D) Ýnsan her alanda çaba göstermelidir. 10. I. Ýnsan, hayatýn bir sonunun olduðunu bilerek Allah ýn kendisine baðýþladýðý ömrü iyi deðerlendirmelidir. II. Müslüman, hayatýn her anýnda güzel davranýþlar sergilemeye çalýþmalýdýr. III. Müslüman çevresine faydalý bir insan olmaya gayret etmelidir. IV. Ýnsan, kendi ecelini belirlediði için istediði her þeyi yapmalýdýr. Yukarýda verilen bilgilerden hangisi Ýslam inancýna göre yanlýþtýr? A) I B) II C) III D) IV 34

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06 07 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ AY EKİM KASIM HAFTA ARALIK DERS KONU ADI SAATİ Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır Kader ve Evrendeki Yasalar İnsan İradesi ve Kader

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ. ÜNİTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek konular ve ders işleme teknikleri hakkında bilgi sahibi

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir.

kaza, hükmetmek, Terim anlamı ise kaza, yaratılması demektir. ÖRNEKLER DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHL. BİLGİSİ ÜNİTE: 1. ÜNİTE (KADER İNANCI) KONU: KAZA VE KADER İNANCI KADER: Kelime olarak KAZA: Kelime olarak kader; bir şeye gücü kaza, hükmetmek, - Su 100 yetmek, biçimlendirmek,

Detaylı

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI 8. SINIF DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BĠLGĠSĠ DERSĠ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIġMA TAKVĠMĠNE GÖRE DAĞILIM ÇĠZELGESĠ KASIM EKĠM EYLÜL Öğrenme Alanı: ĠNANÇ. ÜNĠTE: KAZA VE KADER Öğrencilerle TanıĢma, Dersin Amacı ve ĠĢleniĢ ġekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste iģlenecek konular ve ders iģleme teknikleri hakkında

Detaylı

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ 5. SINIF DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Allah İnancı Ünite/Öğrenme Konu Kazanım Adı KOD Hafta Tarih KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 Allah Vardır ve Birdir Evrendeki mükemmel düzen ile Allahın (c.c.) varlığı ve birliği

Detaylı

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III

Ck MTP61 AYRINTILAR. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi. Konu Tarama No. 01 Allah İnancı - I. Allah inancı. 03 Allah İnancı - III 5. Sınıf 01 Allah İnancı - I 02 Allah İnancı - II 03 Allah İnancı - III Allah inancı 04 Ramazan ve Orucu - I 05 Ramazan ve Orucu - II Ramazan orucu 06 Ramazan ve Orucu - III 07 Adap ve Nezaket - I 08 Adap

Detaylı

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU):

8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 8. S. I. ÜNİTE TEST (40 SORU): 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışıdır? a) İhtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak ve Allah tan başarı dilemek b) Çiftçinin tarlaya tohumu atması ve

Detaylı

8. SINIF Din Kültürü

8. SINIF Din Kültürü 8. SINIF Din Kültürü KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ 2013-201 EĞİTİM ÖĞRETİM 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ KONULARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ SÜRE KONULAR 3 Fiilimsi EYLÜL Fiilimsi 1 Fiilimsi 2 Fiilimsi 3 KURBAN BAYRAMI EKİM Fiilimsi Fiilimsi 1

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KASIM EKİM EYLÜL D.Saa t ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İBADET. ÜNİTE: ZEKÂT, HAC VE KURBAN İBADETİ 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6.

Detaylı

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar.

1. Paylaşma ve yardımlaşmanın birey ve toplum için önemini yorumlar. 2. İslam ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi yorumlar. ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ EYLÜL Öğrenme Alanı: İBADET D.Saa t 3 Öğrenclerle Tanışma, Dersn Amacı ve İşlenş Şekl. İlk Ders Genelges 6. Hac Nedr ve Nçn Yapılır? 7. Hac ve Umre le İlgl

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı

LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Deneme Sınavı LGS(Liselere Geçiş Sistemi) deneme sınavı arayan birçok öğrenci için güzel bir hizmet Şanlıurfa MEM tarafından veriliyor. LGS deneme sınavı ile 2 Haziran

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz...

Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI. 8. Sınıf TEOG. Sınavına. Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... ORTAOKUL 8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. TEOG DENEME SINAVI ORTAOKUL 8. Sınıf TEOG Sınavına H A ZI R LI K Bizim İçin Hepiniz Özelsiniz... R Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi I. TEOG Deneme Sınavı 8.

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Allah

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Kader ve

Detaylı

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7

8. Sınıf. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi TEOG ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 8. Sınıf TEOG Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ÜNİT E İRİL İŞ YILLIK PLAN 2 6/2 7 2016-2017 merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimi konu/kazanım dağılım çizelgelerine göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı İMAM HATİP ORTAOKULU TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; 5, 6,7 ve 8.Sınıflar) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

T.C. MILLI EGITIM BAKANLlGI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MILLI EGITIM BAKANLlGI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C..,......... MILLI EGITIM BAKANLlGI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Sayı : 6818140/4801463603 Konu: Merkezi Sistem Ortak Sınav Çalısma Takvimleri... VALİLİGİNE (Milli Eğitim Müdürlüğü) 13/09/013

Detaylı

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI

ÖĞRETİM YILI. MÜFTÜLÜĞÜ KUR AN KURSLARI İBADET DERSİ DÖNEM DÜZEYE GÖRE DERS PLÂNI EYLÜL EKİM KASIM İBADET VE MÜKELLEF T E M İ Z L İ K 1.İbadetin (Salih Amel) Tanımı 2.Amacı ve Önemi: İbadet Bize Ne Kazandırır? 4.Temizlik-İbadet İlişkisi 9 2 NAMAZ 1.DÖNEM 1. DÜZEY (KUR 1) 3. Temel İbadetler

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com amaz dinkulturuahlakbilgisi.com Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com amaz Memduh ÇELMELİ NAMAZ: AYET ve HADİSLER «Namazı kılın; zekâtı verin ve Allah a sımsıkı sarılın...» (Hac, 78) Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber e itaat edin ki merhamet göresiniz. (Nûr, 56) «Muhakkak

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55

ÖNCESİNDE BİZ SORDUK Editör Yayınevi LGS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Yeni Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 Tarz Sorular Nasıl Çözülür? s. 55 8 Ey insanlar! Rabbiniz birdir, atanız (Âdem) da birdir. Hepiniz Âdem densiniz, Âdem ise topraktan yaratılmıştır. Allah katında en değerli olanınız, O na karşı gelmekten

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM, I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Varlıklar Âlemi Meleklere İman Meleklerin

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 1. Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşı sebebiyle ikramda bulunursa Allah yaşlılığında ona ikram edecek kimseleri mutlaka takdir eder. Bu hadiste verilen mesaj aşağıdaki ayetlerin hangisinde

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Kimsesiz ve yaşlı bir kadın olan Fatma Hanım, kendisine yardımcı olanlara eytullah a yüz sür evladım! diye

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

CEVAPLARIM GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. Ünite Konular Kader ve Kaza İnancı İnsanın İradesi ve Kader KADER İNANCI 8. Sınıf AD SOYAD NUMARAM 01 CEVAPLARIM 0 0 0 0 1 A B C D 11 A B C D 1 1 1 1 2 A B C D 12 A B C D 2 2 2 2 3 A B C D 13 A B C D 3

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 14 ARALIK 2013 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 14 RLIK 2013 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler?

8. SINIF 3. OTURUM A. Bu metni aşağıdaki ayetlerden hangisi destekler? 1. Üzerinde yaşadığımız dünyanın da içinde bulunduğu güneş sistemi, kendilerine takdir edilmiş bir yörüngede hareket eder. Dünyamız, ne diğer gezegenlere çarpar, ne de onlardan uzaklaşır. Yeryüzünde de

Detaylı

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar

ICERIK. Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar ICERIK Salih amel nedir? Salih amelin önemi Zekat nedir? Zekat kimlere farzdır? Zekat kimlere verilir? Sonuc Kaynaklar Salih amel nedir? Salih: dogru yolda olan, fesat icinde olmayan, faydalı ve yarayışlı

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Adı ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ORTAOKUL TEMEL DİNÎ BİLGİLER DERSİ (İSLAM; I-II) ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA 2012 1.GİRİŞ Yaratılıştan itibaren hayata yön veren, temel hak ve

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer

İnönü Üniversitesi Fırat Üniversitesi Siirt Üniversitesi Ardahan Üniversitesi - Milli Eğitim Bakanlığı ‘Değerler Eğitimi’ Milli ve Manevi Değerlerimiz by İngilizce Öğretmeni Sefa Sezer MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DEĞERLER EĞİTİMİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ / FIRAT ÜNİVERSİTESİ / ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ / SİİRT ÜNİVERSİTESİ SEFA SEZER / İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ Bir milletin ve topluluğun oluşumunda maddi

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2

Mehmet MARANGOZ C.vaiz Yunusemre C. T.Ö. Fatih YILMAZ C.vaiz 50. Yıl C. T.Ö. İsmail GÜVEN Vaiz Koca C. Ö.Ö. 2 NAZİLLİ MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI RAMAZAN AYI MERKEZVE DIŞ MAHALLE VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A A Z E D E N İ N ADI SOYADI ÜNVANI YERİ VAKTİ TARİHİ GÜNÜ KONUSU Mehmet SAVAN Vaiz Beşeylül C. T.Ö. 1 İsmail GÜVEN

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 1. İnsanın sorumlu bir varlık olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A) Düşünmesi B) Konuşması ) Yürümesi D) Beslenmesi 4. Hz. Muhammed

Detaylı

SINIF CEVAP ANAHTARI

SINIF CEVAP ANAHTARI 8. SINIF CEVAP ANAHTARI Test 1 Ünite 1 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER Allah Her Şeyi Bir Ölçüye Göre Yaratmıştır TEST - 1 1-C 2-A 3-C 4-B 5-D 6-A 7-D 8-B 9-D 10-C Kader ve Evrendeki Yasalar - İnsan İradesi ve

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com dinkulturuahlakbilgisi.com 1-Ülkemizde Kızılay, Sosyal hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Aşevleri -gibi kurumların varlığı aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini göstermektedir? A- Milli eğitime

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF II. DÖNEM. ORTAK (MAZERET) SINAVI 10 MAYIS 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK (MZERET) SINVI 10 MYIS 2014 Saat: 11.20 D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Biz herşeyi bir ölçüye göre yarattık. (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette ölçü kelimesi hangi anlamda

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir.

Ses. Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses Ses Nasýl Yayýlýr? Ses, maddesel ortamlarda dalgalar hâlinde yayýlan madde moleküllerinin titreþimi ile oluþan bir enerji þeklidir. Ses, bir madde ile karþýlaþtýðýnda yansýyabilir, iletilebilir ya

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. ÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 İN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1. 3. Peygamberler bir meslek edinerek çalışmışlar, rızıklarını kazanmışlardır. Örneğin Hz. avut demircilik, Hz.

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

Detaylı

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI Kader ve Kaza Kavramları Ġnsan Ġradesi ve Kader KAZANIMLAR Kader ve kaza kavramlarını açıklar. Ġnsanın kaderle ilgili olarak akıl ve irade sahibi, özgür ve sorumlu olmak

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com Konu Anlatımı MELEKLER Hazırlayan Memduh ÇELMELİ Varlıklar Âlemi Evrende bulunan varlıklar yalnızca duyularımızla algılayabildiklerimizden ibaret değildir. Âlemde görünen ve görünmeyen sayısız varlık bulunmaktadır.

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

KAZA VE KADER. Konu Kavrama Testi - 1

KAZA VE KADER. Konu Kavrama Testi - 1 KAZA VE KADER Konu Kavrama Testi - 1 1. Onlara bir delil de gecedir ki biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de birden karanlığa gömülürler. Güneş de (bir delildir onlara), akar gider yörüngesinde. İşte bu

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAVRAMLAR

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAVRAMLAR DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAVRAMLAR EVREN: Tüm madde ve enerji biçimlerini içeren bütünün adıdır. Kainatta diyebiliriz. İçine dünyayı, galaksileri, gezegenleri, Güneşi ve Ay ı vb. alır. KADER : ÖLÇÜ,BİÇİM,

Detaylı

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr

Cennâtin tecriy min tahtihe-l-enhâr Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıstır. 11-15-2015. Herhangi bir medyada yayınlanması halinde yukarıdaki bilginin referans olarak verilmesi

Detaylı

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR?

NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? Asiye Türkan NİÇİN EVLENMEDEN ÖNCE İNSANIN KENDİNİ TANIMASI ÇOK ÖNEMLİDİR? YA DA KENDİNİ TANIMAK NEDİR? İNSAN NEDEN EVLENİR? İlim ilim bilmektir İlim kendin bilmektir Sen kendini bilmezsen Bu nice okumaktır.

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi

İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi İslâm Dininde Orman ve Suyun Önemi Prof. Dr. Mehmet Emin AY Bursa İl Müftüsü 6 Şubat 2014 Perşembe İslam Dini nin Temel kaynakları olan Kur an-ı Kerim de ve Peygamberimizin Hadislerinde, Orman kavramıyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTAK SINAVI 26 KASIM 2014 Saat: 11.20 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK İLGİSİ 1. Allah ın önceden takdir ettiği, programladığı şeylerin yeri ve zamanı gelince gerçekleşmesine... denir. Cümlede

Detaylı

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

7. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Varlıklar Âlemi Varlıklar âlemini sınıflandırarak özelliklerini örneklerle açıklar Meleklere İman Meleklerin Özellikleri ve Görevleri

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 8. SINIF DENEME SINAVI / 17. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Etkilemek sözcüðü; 1. ve 3. cümlede bir kimsenin davranýþýný, düþüncesini, duygularýný deðiþtirmek anlamýnda kullanýlmýþtýr.

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00

T.C. 8. SINIF I. DÖNEM. ORTAK SINAVI 28 KASIM 2013 Saat: 12.00 T.C. 8. SINIF I. DÖNEM ORTK SINVI 28 KSIM 2013 Saat: 12.00 DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. şağıdaki hadislerden hangisi İslam dininin paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi en iyi açıklar? 3. ) Sadaka

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIFLAR 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAVI TÜM DERSLERİN KONULARI İNGİLİZCE DERSİ 2. DÖNEM TEOG MERKEZİ SİSTEM ORTAK SINAV KONULARI UNIT 1 FRIENDSHIP UNIT 2 ROAD

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI

8. SINIF II. DÖNEM ORTAK SINAVI T.C. 8. SINIF II. DÖNEM ORTK SINVI D DİN KÜLTÜRÜ VE HLK BİLGİSİ 1. Bir fikre veya inanışa körü körüne, aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri ve düşünceyi kabul etmemektir. Bu tanım aşağıdaki kavramlardan

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı