Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler"

Transkript

1 Göreve Yeni Başlayan Belediye Başkanının Yapması Gereken Resmi İşlemler A. İlk Hafta (7 gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. İl/ilçe seçim kurulundan mazbata alınır. 2. Önceki Başkan ile devir teslim töreni yapılır ve göreve başlanır. 3. Göreve başladığı, ilgili mülki amirliğe, bir resmi yazı ile bildirilir. 4. İl/ilçe seçim kurulundan, belediye meclisinin asil ve yedek üyelerinin listesi, bir resmi yazı ile talep edilerek teslim alınır. 5. Belediye meclisinin, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci günde toplanması sağlanır. 6. Meclis başkanlık divanı, encümen, denetim komisyonu ve meclis ihtisas komisyonlarına üye seçimi yapılır. 7. Belediye Başkanı ve varsa belediye meclisi üyesi olan başkan yardımcılarının aylık ödenekleri ve meclis üyelerinin huzur hakkı kararı belediye meclisince alınır. 8. Meclis kararları mülki amire gönderilir. 9. Büyükşehirlerdeki ilçe belediyelerinde, imar ve bütçeye ilişkin meclis kararları Büyükşehir belediye meclisine, diğer kararlar Büyükşehir belediye başkanına gönderilir. 10. Meclis içinden atanacak başkan yardımcılarının atama işlemi yapılabilir. 11. Memur niteliğindeki başkan yardımcılarının atama işlemi yapılabilir. 12. Belediye encümeninin memur üyelerinin görevlendirmesi yapılır. 13. Başkanın encümen toplantılarına katılamadığı durumlarda, vekaletin kimde olacağı belirlenir. 14. Encümen toplantıya çağırılarak haftalık toplantı gün ve saati karara bağlanır. 15. Başkan için emeklilik bildiriminde bulunulur. 16. Başkanın ad-soyad kaşesi yaptırılarak Özel Kalem Müdürlüğü ne veya uygun görülen birime emanet edilir. 17. Atama yetkileri genelgesi hazırlanır. 18. İhale yetkileri genelgesi hazırlanır. 19. Belediye avukatlarına vekâletname verilir. 20. Mal beyanları verilmelidir. (Belediye Başkan ve Meclis üyelerinin) 21. Noterden imza sirküleri çıkarılır ve mülki amirlik, emniyet pasaport şubesi, Büyükşehir belediyesi, belediye hesaplarının bulunduğu bankalar ve gerekli olan diğer kurum ve kuruluşlara gönderilir. 91

2 B. İlk Ay (Otuz Gün) İçinde Yapılacak İşlemler 1. Belediyenin norm kadro cetveli incelenir, kadro durumu ve insan kaynakları ihtiyacı tespit edilir. 2. İhtiyaç duyulan mevkilere gerekli atamalar yapılır. 3. İmza yetkileri yönergesi hazırlanır. 4. Belediyenin mali durumu, bütçe yapısı ve bütçe performansı hakkında ayrıntılı bilgi alınır. 5. Beldenin/şehrin ihtiyaçları ve belediyenin yatırımları ve yatırım programı hakkında ayrıntılı bilgi alınır. 6. Belediye mülkleri ve nasıl değerlendirildikleri hakkında ayrıntılı bilgi alınır. 7. Belediye iştiraklerinin genel kurulları yapılarak yönetim kurullarına ve idari kademelerine gerekli atamalar gerçekleştirilir. C. Yapılacak Diğer İşlemler 1. Bir önceki yılın faaliyet raporu Nisan Ayı toplantısında belediye meclisinin onayına sunulur 2. Faaliyet raporunun bir örneği İçişleri Bakanlığı na gönderilir, ayrıca kamuoyuna açıklanır. 3. Bir önceki yılın kesin hesabı belediye encümenine Nisan Ayı içinde sunularak encümen görüşü alınır. 4. Kesin hesap, belediye meclisinin mayıs ayı toplantısında meclisin onayına sunulur. 5. Yatırım programı incelenerek gerekli değişiklikler yapılır 6. Belediye bütçesi incelenerek gerekli değişiklikler yapılır. 7. Stratejik plan incelenerek gerekli değişiklikler yapılır.(5 Yıllık stratejik plan) 8. Bir sonraki yılın performans programı, stratejik plana uygun olarak hazırlanır. 9. Belediyenin son teftiş raporları incelenir ve gereğinin ne ölçüde yapıldığı kontrol edilir. 10. Kent Konseyi nin toplanması sağlanır. KISA DÖNEMDE YAPILMASI GEREKEN İŞLER Bu bölümde belediye başkanlarımızın göreve geldiği ilk günden itibaren yapmaları gereken öncelikli işler açıklanmaktadır. Bu işlerin bir kısmı mevzuat gereği bir kısmı da belediye hizmetlerinin etkin olarak sürdürülmesi için gerekli görülmektedir. BELEDİYE MECLİSİ Belediye Meclisi nin toplanması ve Başkanlık divanının seçilmesi Belediye Meclisi seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Birinci ve ikinci başkan vekillerini, en az iki kâtip üyeyi seçer. Başkanlık divanı seçimi 3 gün içinde tamamlanır. Belediye Encümen üyelerinin seçilmesi İl belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri 92 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

3 arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye seçer. Büyükşehirlerde ise belediye meclisinin her yılın ilk olağan toplantısında kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye seçer. İhtisas komisyonlarının seçilmesi Belediye meclisi, üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. İl ve ilçe belediyeleri ile nüfusu in üzerindeki belediyelerde plân ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur. Büyükşehirlerde ise İmar ve bayındırlık komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, plân ve bütçe komisyonu, eğitim, kültür, gençlik ve spor komisyonu ile ulaşım komisyonunun kurulması zorunludur. Belediye Başkan Yardımcılıkları ve Ödeneklerinin Tespiti Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu arasında olan belediyelerde iki, nüfusu arasında olan belediyelerde üç, nüfusu ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Faaliyet raporunun görüşülmesi Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. Belediye Başkanı nın mal beyanını vermesi Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay Bakanlığı na verilmesi zorunludur. Belediye Meclis üyelerinin mal beyanlarının alınması Belediye Meclis üyelerinin mal bildirimleri Belediye Başkanı tarafından 2 ay içerisinde alınır. BELEDİYE ENCÜMENİ içinde mal beyanı İçişleri Belediye Encümeninde Mali Hizmetler Müdürü dışında görev yapacak olan müdürlerin belirlenmesi İl belediyelerinde ve nüfusu in üzerindeki belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği üç üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği iki üye olmak üzere yedi kişiden, diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur. Büyükşehir Belediyelerinde ise Belediye Encümeni Genel sekreter, biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere belediye başkanının her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Encümen Başkan Vekilinin Belirlenmesi: Belediye başkanının katılamadığı toplantılarda, belediye başkanının görevlendireceği başkan yardımcısı veya encümen üyesi, encümene başkanlık eder. Encümen Toplantısı: Belediye encümeni, haftada birden az olmamak üzere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Belediye başkanı acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Kesin Hesap Bütçesinin Encümene Sunulması Her yıl bütçesinin kesin hesabı, belediye başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra nisan ayı içinde encümene sunulur. 93

4 İHALELER MEVZUAT Belediyenin gerçekleştirilmiş ancak onaylanmamış, ilan edilmiş ancak gerçekleştirilmemiş veya dosya hazırlıkları yapılmış ve ilana gönderilecek ihaleler bulunabilir. Bunun dışında hazırlıkları bulunmayan ama kısa vadede ihale edilmesi gereken işler de bulunabilir. ( Bu tür işlerde ön izin verme yetkisi belediye başkanına aittir.) Göreve geldiğiniz ilk günlerde birimlerden mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerine ilişkin aşağıdaki maddelerle zikredilen hususlar hakkında bilgi almanız önerilir. a. İhalesi gerçekleştirilmiş ve onay bekleyen ihaleler, b. İlan edilmiş ancak gerçekleştirilmemiş ihaleler, c. İlan hazırlıkları yapılan ihaleler, d. İhale hazırlıkları yapılması gereken işler, DİĞER İŞLER Belediye Başkanı nın imza örnekleri bankalara ve Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderilmesi: Belediyenin Banka ve Tapu Kadastro Müdürlüklerindeki işlemlerinin yapılabilmesi için Belediye Başkanı nın imza örnekleri bankalara ve Tapu Kadastro Müdürlüğüne gönderilir. Yetki Devri: Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir Görevi devraldığınız tarihten itibaren belediyenizde yetki devri ile yetkilendirilmiş kimse bulunmayacaktır. Oysa birçok iş ve işlem için yetki devri zaruridir. Yetki devri ile ilgili olarak kurumda sizden önce yapılmış yetki devirlerini isteyiniz. Bunları inceleyiniz, inceletiniz ve en kısa sürede yetki devrilerini gerçekleştiriniz. Evlendirme Memuruna yetki devrini ise hemen yapabilirsiniz. Acil hizmetlerin ( itfaiye, zabıta, evlendirme, cenaze hizmetleri, içme suyu, ulaşım, sağlık hizmetleri, temizlik hizmetleri vb.) aksatılmadan yürütülmesini temin etmelisiniz. 94 Aylık; Bilim, Haber, Yorum ve Aktüalite Dergisi

5 Spor Kulüp Başkanlığından İstifa: Belediye başkanı, profesyonel spor kulüplerinin başkanlığını yapamaz ve yönetiminde bulunamaz. Eğer profesyonel spor kulüplerinden birinde başkan iseniz hemen istifa ediniz. Taşınır ve Taşınmaz Mallar ile Demirbaşlar: Belediyenin elinde bulunan tüm taşınır ve taşınmaz mallar ile demirbaşların tespitini yaptırınız. Kayıtlarla karşılaştırılmasını sağlayınız. Ayrıca belediyenin kiraladığı ve kiraya verdiği yerlerle ilgili de bilgi alınız. Eğer eksiklikler var ise gerekli hukuki girişimleri başlatınız. Faaliyetler Hakkında Bilgi: Tüm birim amirlerine bir yazı ile yaptıkları ve yapacakları faaliyetlerle ilgili rapor hazırlaması talimatı veriniz. Bu raporları yetkin kişilerle birlikte inceleyiniz. Böylece belediyede neler yapıldığı, neleri yapmak için hazırlıkların sürdüğünü, sorunların neler olduğunu öğrenebilirsiniz. Ödemeler Göreve gelir gelmez kurum içinde personel maaşları dışındaki tüm ödemeleri ikinci bir emre kadar durdurunuz. Mali Hizmetler Birim Amirinden borç listesi isteyiniz. Bu borç listesine göre öncelikleri belirleyiniz. Belli ödemelerin doğrudan birim amirince yapılmasını ama belli miktarın üzerindeki ödemelerin ise sizin onayınızdan sonra yapılmasını sağlayınız. Ancak bu durum kısa vadede söz konusu olmalıdır. İlerleyen günlerde belirlenen ilkeler doğrultusunda ödemelerin yapılmasına izin veriniz. Personel Belediyeye, iştirak ve şirketlerine son dönemde alınan personelin listesini isteyiniz. Son dönemlerde işe alınmış kişiler varsa bunların ne zaman, hangi iş için alındığını inceleyiniz ve iş akitlerinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar veriniz. Bütçe-Stratejik Plan Hazırlıkları Stratejik plan ve performans programının hazırlanması için görevlendirme yapılmalıdır. Haziran ayında da gider bütçelerini hazırlamak üzere birimlere çağrı yapılmalıdır. Teftiş Raporları İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri veya Kontrolörlerince son dönemlerde yapılmış denetimler var mı? Sayıştay tarafından zimmet çıkarılmış konular var mı? Varsa bunların raporlarını yetkin kişilere inceletiniz. Gerekli görülmesi durumunda hukuki işlem başlatınız. İç Denetim Belediyenizdeki iç denetçilerden denetim yapmasını isteyiniz ve raporlarını yetkin kişilerle beraber inceleyiniz. Gerekli görülmesi durumunda hukuki işlem başlatınız. 95

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini,

BİRLİK : Çanakkale-Lapseki-Umurbey-Kepez-Çardak-Kumkale-Erenköy-İl Özel İdare Katı Atık Yönetim Birliğini, Son Güncelleme Cumartesi, 06 Ağustos 2011 1929 ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-ERENKÖY-İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı MADDE 1 Birliğin adı, ÇANAKKALE-LAPSEKİ-UMURBEY-KEPEZ-ÇARDAK-KUMKALE-

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

T.C. ANADOLU BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ T.C. ANADOLU MEDENİYETLERİ BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin adı: Madde 1- Birliğin adı Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliğidir. 1 Birliğin

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ SAMSUN BELEDİYELER BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ BİRLİĞİN ADI: Madde 1- Birliğin adı SAMSUN BELEDİYELER Birliğidir. Birliğin Kısa adı SBB dir. BİRLİĞİN MERKEZİ: Madde 2- Birliğin Merkezi SAMSUN dur. BİRLİĞİN ÇALIŞMA

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik Sultangazi Belediyesi Yazı İşleri

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği T.C. ĠSTANBUL ĠLĠ SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE- 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı