TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Hayýrlý olsun"

Transkript

1 Doksan dakika tamamlandý ve beraberlik yine bozulmadý... Ýþ penaltilere kaldý... Ama boþuna heveslenmeyin... Penaltileri halk çekecek, siz çekmeyeceksiniz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2014 Pazar YIL: 13 SAYI: 4569 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý YÜZ YIL SONRA DA EÞEK EÞEKTÝR l 2. sayfada 5 ilçede n ü g u b a m 272 ýbrýs t Kuzey K aþkanlýðý ve topla ak... ýlac ye b 28 beledi eliði için oy kullan lýðý için meclis üy 8 belediye baþkan a 173 c 2 Seçimde yarýþacak... Ayrý lecek aday çin de seçime gidi ki muhtarlý 175 bin 258 seçmen, 681 sandýk... Mühür sizde! Hayýrlý olsun Bugünkü anayasa referandumu Kýbrýslý Türkler için tarihi bir dönüm noktasý olabilir... n Lefkoþa'da 212 sandýk 68 bin 390 seçmen, Maðusa'da 175 sandýk 57 bin 46 seçmen, Girne'de 134 sandýk 41 bin 788 seçmen, Güzelyurt'ta 83 sandýk 25 bin 724 seçmen ve Ýskele'de 77 sandýk 23 bin 482 seçmen bulunuyor... n Seçim sonuçlarý Yüksek Seçim Kurulu'nun YDÜ'yle protokolü gereði kurulacak bilgi iþlem merkezinde deðerlendirilerek açýklanacak... Önce belediye baþkanlýðý seçimi ve anayasa halkoylamasýnýn sonuçlarý ilan edilecek... n Anayasa sorusu: 12 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanan 47/2014 sayýlý anayasa deðiþikliðine iliþkin yasa ile yapýlan anayasa deðiþikliklerini kabul ediyor musunuz? n 3. sayfada Güneyin iddiasý Akdeniz Uçuþ Güvenliði Kurumu: Ercan'dan uçuþ riskli! n Kurum, Ercan'dan seyahat etme niyetinde olanlarý kendi kiþisel güvenliklerini ciddi bir risk altýna koyduklarý uyarýsýnda bulundu... n 6. sayfada Bugün gazetemizle birlikte Yabancý bakýcý dadýlar daha çok para kazandýklarý için güneyden kuzeye kaçýyorlar... n 4. sayfada

2 NAMÝ'NÝN AB ELÇÝLERÝ ÝLE YEMEÐÝ GÜNEYÝ KIZDIRDI Dýþiþleri Bakaný Özdil Nami'nin 13 Haziran ve 24 Haziran tarihlerinde Kýbrýs'ta görev yapan bazý yabancý büyükelçilerle çalýþma yemeklerinde bir araya gelmesine Güney Kýbrýs'tan tepkiler gelemeye devam ediyor. Fileleftheros ve diðer gazeteler, Rum Dýþiþleri Bakanlýðý'nda konu hakkýnda dün bir toplantý gerçekleþtirildiðini ve bu durumun nasýl engelleneceði konusunun ele alýndýðýný belirtirken ilgili önerilerin Pazartesi günü Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e sunulacaðýný yazdýlar. Fileleftheros gazetesi: "Top Baþkan ve Dýþiþleri Bakanýnda - Yabancý Büyükelçilerin Nami'yle Temaslarýna Ýliþkin Kararlar Pazartesi" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Rum Dýþiþleri Bakanlýðýnda dün gerçekleþtirilen toplantýnýn ardýndan, Rum hükümetinin nasýl bir yol izleyeceðine iliþkin kararýn Anastasiadis ve Rum Dýþiþleri Bakaný Yoannis Kasulidis tarafýndan verileceðini yazdý. Simerini gazetesi ise: "Ýþgalle Kucaklaþýyorlar - Dýþiþleri Bakanlýðýndan Ýþgal Bölgelerindeki Temaslarý Yüzünden Yabancý Büyükelçiliklere Güçlü Giriþim" baþlýðý altýnda verdiði haberinde, Rum Dýþiþleri Bakanlýðýnýn Nami'yle çalýma yemeðine katýlan yabancý büyükelçilere yönelik sert giriþimde bulunduðunu, Rum siyasi partilerinin de dün yaptýklarý açýklamalarda Rum hükümetine yönelik eleþtiriler yaptýklarýný yazdý. Habere göre DÝKO Baþkaný Nikolas Papadopulos, yabancý büyükelçilerin Nami'yle çalýþma yemeðinde bir araya gelmelerinin Rum hükümetini "düþündürmesi gereken olumsuz bir geliþme olduðunu" belirterek ABD Baþkan Yardýmcýsý Joe Biden KKTC'de Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'yla görüþürken rahatsýz olmayan Rum hükümetinin neden þimdi rahatsýz olduðu sorusunu gündeme getirdi. Papadopulos, "Kýbrýs Türk toplumunun temsilcilerinin büyükelçilerle temasta bulunmalarýna hiçbir zaman itirazlarý olmadýðýný ancak bu görüþmelerin resmi niteliði bulunduðu mesajýný vermek isteyen Kýbrýs Türk tarafýnýn bu mesajýnýn verilemesi için dikkat ve saygý gösterilmesi gerektiðini" iddia etti. RAMAZAN'DA ÝLK ÝFTAR YAPILDI Ýslam aleminin kutsal Ramazan ayý, KKTC'de dün baþladý. Ramazan ayýnýn baþlamasýyla camileri dolduran vatandaþlar, ilk teravih namazýný da önceki akþam kýldý. Lefkoþa'da Hz. Ebubekir Camisi teravih namazý için en çok tercih edilen mekan oldu. Camide teravih namazý öncesi verilen vaazda, ramazan ayýnýn tüm Ýslam alemine barýþ ve huzur getirmesi temennisinde bulunuldu. Vaazýn ardýndan camiyi dolduran yüzlerce kiþi, yatsý namazýný eda ettikten sonra ramazan ayýnýn ilk teravih namazýný kýldý. Ramazan ayýnýn son günü 27 Temmuz'da idrak edilecek ve 3 günlük Ramazan Bayramý, 28 Temmuz'da baþlayacak. AÖA MEZUNÝYET TÖRENÝ 60 öðrenci diploma aldý ARABACIOÐLU: "AKADEMÝYE BU YIL DA BELLÝ SAYIDA ÖÐRENCÝ ALINACAK" Atatürk Öðretmen Akademisi'nin Lisans ve Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika Programý mezuniyet töreni önceki akþam yapýldý. Akademi bahçesinde saat 20.00'de baþlayan törende, Sýnýf Öðretmenliði Programý'ndan 15, Okul Öncesi Öðretmenliði Programý'ndan 14, Pedagojik Formasyon Eðitimi Sertifika Programý'ndan 21, Öðretmenlik Sertifika Programý'ndan ise 10 olmak üzere toplam 60 öðrenci diploma aldý. Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu törende yaptýðý konuþmada, Akademinin önemine dikkat çekerek, yeni öðretim yýlýnda da Akademiye belli sayýda öðrenci alýnacaðýný belirtti. TÖREN Törende, sýrasýyla Sýnýf Öðretmenliði Programý bölümü ve okul birincisi Seçil Güneyhanlý, Okulöncesi Öðretmenliði Programý bölüm birincisi Buse Toto, Akademi Baþkaný Doç. Dr. Zehra Özçýnar, Akademi Yönetim Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu ve Milli Eðitim Bakaný Mustafa Arabacýoðlu birer konuþma yaptý. Piyano dinletisi ve Atatürk Öðretmen Akademisi korosunun sahne almasýnýn ardýnda ise; diplomalar daðýtýldý. Tören, Kýbrýs Türk Öðretmenler Sendikasý'nýn mezunlara hediye daðýtýmý, mezunlarýn öðretmenlik yemini ve kep atmasýyla sona erdi. GÜNEYHANLI Sýnýf Öðretmenliði Programý bölümü ve okul birincisi Seçil Güneyhanlý, mezuniyetin bir sayfanýn kapanýp, yeni bir sayfanýn açýldýðý önemli bir olay olduðuna dikkat çekerek, akademide geçirdiði 4 yýlda yaþadýklarýný ve öðrendiklerini anlattý. TOTO Okulöncesi Öðretmenliði Programý bölüm birincisi Buse Toto da, AÖA'dan öðretmen olarak mezun olmanýn ve bölüm birincisi olmanýn gurunu yaþadýðýný belirtti. Son yýllarda öðretmenlerin yaþadýklarý sýkýntýlara deðinen Toto, öðretmenlerin güzel ve aydýnlýk günler göreceklerine inanç belirtti. Toto, tüm öðretmenlerine, kendisine her zaman destek olan ailesine teþekkür ederek, arkadaþlarýna baþarýlar diledi. ÖZÇINAR Akademi Baþkaný Doç. Dr. Zehra Özçýnar da, yýlýnýn sonuna geldiklerini belirterek, mezuniyet töreninin emeklerinin karþýlýðýný gördükleri gün olduðunu söyledi. AÖA'nýn faaliyetleri ve düzenledikleri etkinlikler hakkýnda bilgi veren Özçýnar, kendilerine destek veren kurum ve kuruluþlara teþekkür etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý YÜZ YIL SONRA DA EÞEK EÞEKTÝR Sokaða çýkarken fotoðraf makinemi de yanýma aldým... Ne yapacaðým? Sýcaklýðýn resmini çekeceðim! Çekilir mi sýcaklýðýn resmi? Kýzgýn asfalt... Cayýr cayýr yanan Mesarya... Ve kafasýna diktiði bir testiden boynuna soðuk sular sýzan bir köylü... Þortlu bir turist... Geniþ kenarlý hasýr þapkasý ile bir ihtiyar... Ve kumda sansüre meydan okuyarak çýrýlçýplak koþan minik bir yavru... Yaz... Ne yazayým? Aklýma takýlan konularýn hiçbiri de tatmin etmiyor beni... Ayný þeyleri yüzlerce kere de yazdým belki... Bana öyle geliyor ki kimsenin bir beklentisi kalmamýþ bu adada... Oluruna býrakmýþ herþeyi... Akarsudaki bir yaprak gibi... Sürüklenip gidiyor... Bu gidiþatý durdurma ve hayatýna yeni yön verme gücünü yitirmiþ herkes sanki... Þairin dediði gibi: "Ne doðan güne hükmüm geçer Ne halden anlayan bulunur"... Bugün de akþam olacak iþte... Ve yarýn da yeni bir gün doðacak... Yýrtýk pýrtýk seçim afiþlerinin önünden geçip gideceðiz... Baþa döneceðiz yine... Seçimden önceki hayatýmýza... Hiç seçim olmamýþ gibi kaldýðýmýz yerden devam edeceðiz herþeye... Yaþamak bir alýþkanlýktýr olsa olsa... Pürüzsüzü, sorunsuzu yok... Ýniþli çýkýþlý... Hiçbir sorunumuz olmasa... Paramýz pulumuz ve saðlýðýmýz yerinde olsa... Mutlu olur muyuz sandýnýz? Ancak biz bu aþamayý yaþamadýk daha... Bundan dolayý bütün mutsuzluðumuzun bu adadaki özel durumdan ve maddi sýkýntýlardan ileri geldiðini sanýrýz hep... Ýzlediðim Ýskandinav filmlerinde oralardaki herkesi en az bizim kadar mutsuz görmek hiç de þaþýrtmýyor beni... Müthiþ bir bunalým toplumu... Ýsveç'te de, Norveç'te de, Finlandiya'da da... Kurallarý önceden saptanmýþ tekdüze bir yaþam içinde belli kalýplara sýkýþmýþ olan insan bunalýma kapýlmasýn da ne yapsýn? Hayatý ezberledik... Mart'tan sonra Nisan, Pazar'dan sonra Pazartesi, yazdan sonra kýþ, ikiden sonra üç, gündüzden sonra gece, geceden sonra gündüz gelir... Yüz yýl sonra da böyle gelecek... Köpekler havlar... Kediler miyavlar... Kurtlar ulur... Aslanlar kükrer... Sinekler výzýldar... Kuþlar cývýldar... Atlar kiþner... Yüz yýl sonra da böyle olacak Kelebekler sessiz uçar... Yüz yýl sonra da sessiz uçacak... Eþek yüz yýl sonra da eþektir, koyun yüz yýl sonra da koyun... Gerçekler acýdýr... Yüz yýl sonra da tatlý olmayacak... Doðruyu söyleyeni dokuz köyden kovarlar... Yüz yýl sonra da kovacaklar... Süt beyazdýr... Yüz yýl sonra da siyah olmayacak... At binenin, kýlýç kuþananýndýr... Binmeyenin ne atý, kuþanmayanýn ne de kýlýcý olacak yüz yýl sonra da... Çok tatlý þiþmanlatýr... Yüz yýl sonra da þiþmanlatacak... Parayý veren düdüðü çalar... Parayý vermeyen yüz yýl sonra da çalamayacak düdüðü... Biri yer, biri bakar ve kýyamet ondan koparsa, yüz yýl sonra da ondan kopacak... Sokaða çýkarken yanýma aldýðým fotoðraf makinesi sýcaklýðýn resmini çekemiyor... Mutluluðun resmini yapabildi mi Abidin bilemem... Ama þimdi ben þu asfaltta bir yumurta kýrsam olur biter... Ýþte sýcaklýðýn resmi! Bazý þeylerin anlaþýlmasý için birþeyleri kýrýp dökmek lazým herhalde... Bir bina yýkýldýðý zaman bilinmeyen bir ufuk görmek ne güzel deðil mi? Yýkmak kurmaktan daha zor... Sývayýn kollarý bakalým... Balta sizin... Kürek sizin... Herkese kolay gelsin...

3 AFRÝKA dan mektup... SANDIK SANDIKLAR ÝÇÝNDE FERMANIN MI VAR? Her evde bir sandýk vardý eskiden... Surlariçi evlerinde... Oymalý, metal iþlemeli tarih kokan sandýklar... Çoktan müzelik oldular... Neler neler yoktu ki bu sandýklarda... Naftalin kokarlardý... Çeyiz sandýðý derlerdi... Gelinlikler... Sünnetlikler... Kýrmýzý bir fes... Ve bir kara çarþaf... Ordaydýlar... Ayrý bir önemi vardý sandýðýn hayatýmýzda... Ama islim, oklavý ve küllü suyu gibi zamanla onlar da kayboldular... Annemizin nur yüzü ile bir hatýra oldular... * Baþka sandýklar girdi sonra hayatýmýza... Naftalin kokulu deðil, oy kokulu sandýklar... Önce kapalý birer kutuydular... Þimdi þeffaf oldular... Þeffaflýk ciddi bir sorunumuz bizim... Sandýklardan mý iþe baþladýk acaba? Dürüp katladýðýmýz oyumuzu bundan sonra sandýklarda göreceðiz... Yalan yok... Hile yok... Yok mu? Ýþte iki seçim birden... Belediyeler ve anayasa... Mühür bugün sizde... Sizin kaderiniz onlarýn elinde deðil bugün, onlarýn kaderi sizin elinizde... * Gazetelerdeki bugünün manþetlerini býrakýn, yarýna bakýn yarýna... Asýl hava yarýn... Sürpriz var mý? Olmasýn olur mu? Sürprizsiz seçim tuzsuz limonsuz yemeðe benzer... Perhizde olmayanlar bunun için iki kere düþünsün... Bu seçimler Kýbrýslýtürkler için tarihi bir dönüm noktasý da olabilir... Onun için boykotu falan býrakýn... Sandýða gidin... Gitmelisiniz... KKTC'deki sistemin bir parçasý olmayý reddetseniz de gidin... Ve merak etmeyin... Sandýða gitmekle taviz vermiþ olmazsýnýz ilkeli duruþunuzdan... Evet derseniz evet diyeceksiniz... Hayýr derseniz hayýr! Boykotun oylarý sayýlmaz... Sandýða atýlan oylar sayýlýr... * Siyasi yelpazemizde de, hükümette de pek çok deðiþiklikler olabilir bu seçimlerden sonra... Ki biz öyle olacaðýna inanýyoruz... Hatta gelecek yýlki cumhurbaþkanlýðý seçiminin de ciddi bir provasý olacak bu... Göreceksiniz... Seçimden kýsa bir süre sonra 2015'in adaylarý da belirlenecek ve netleþecek... Bazý partiler daðýlacak belki, yeni ittifaklar kurulacak, yeni istifalar olacak... Herþey, bugün açýlacak olan sandýklardan çýkacak sonuca baðlý... Unutmayýn... Mühür sizde... Konuþma sýrasý sizde... Bu fýrsat beþ yýlda bir geçer elinize... Üstelik Asnkara'nýn pek ilgilenmediði bu seçimlerde... Söyleyin son sözünüzü siz de... YEREL SEÇÝMLER VE HALKOYLAMASI Bugün sandýk günü KKTC'de yerel yöneticilerin seçileceði ve Anayasa deðiþikliklerinin oylanacaðý Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ve Halkoylamasý, bugün yapýlýyor. 175 bin 258 kayýtlý seçmenin bulunduðu ülkede, ilk kez kullanýlacak 681 þeffaf sandýkta saatleri arasýnda oy verilebilecek. Seçimlerde 4 yýl boyunca görev yapacak belediye baþkanlarý, belediye meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri belirlenecek. Halkoylamasýnda ise; 1985'ten beri yürürlükte olan Anayasa'nýn 21 maddesinde öngörülen deðiþikliklerin yürürlüðe girip girmemesine karar verilecek. Halkoylamasýndan "evet" çýkarsa, KKTC Anayasasý 29 yýldan sonra ilk kez deðiþtirilmiþ olacak. Yerel seçimlerde 5 ilçede 28 belediye baþkanlýðý ve toplam 272 meclis üyeliði için oy kullanýlacak. 28 belediye baþkanlýðý için 106 aday yarýþacak. Ülke genelindeki 237 muhtarlýktan 64'ünde tek aday olduðu için 29 Haziran'da 173 muhtarlýk için seçime gidilecek. Ayný gün ayrýca 4'ten fazla ihtiyar heyeti üyesi adayý bulunan yerlerde de seçim yapýlacak. KKTC genelindeki 948 ihtiyar heyeti üyeliðinden bir kýsmý yeter sayýda aday olduðu için seçilmiþ sayýlmýþtý. 30 Nisan'da baþlayan seçim takvimine göre 3 Haziran'da baþlayan seçim propagandasý süreci dün saat 18.00'de sona erdi ve seçim günü yasaklarý yürürlüðe girdi. ÝLK KEZ ÞEFFAF SANDIK 29 Haziran yerel seçimlerinde ve halkoylamasýnda ülke tarihinde ilk kez 681 þeffaf sandýk kullanýlacak. Sandýk ve seçmenlerin ilçelere göre daðýlýmý þöyle:"baþkent Lefkoþa'da 212 sandýk, 68 bin 390 seçmen; Gazimaðusa'da 175 sandýk, 57 bin 46 seçmen; Girne'de 134 sandýk, 41 bin 788 seçmen; Güzelyurt'ta 83 sandýk, 25 bin 724 seçmen ve Ýskele'de 77 sandýk, 23 bin 482 seçmen." NASIL OY KULLANILACAK? Seçim ve halkoylamasý için seçmenlere 4'ü yerel seçim için, 1'i de halkoylamasý için olmak üzere 5 farklý oy pusulasý verilecek. "EVET MÜHRÜNÜ BÝR KEZ BASMAK YETERLÝ" YSK duyurusuna göre, belediye baþkanlýðý ve muhtarlýk seçimi için oy pusulasýnda, oy vermek istenilen adaya ait bölümün herhangi bir yerine, diðer bölümlere taþmamak koþuluyla "EVET" mührünün basýlmasý gerekiyor. "EVET" mührünün sönük çýksa dahi sadece bir kez basýlmasýnýn yeterli olduðu vurgulandý. ANAYASA HALKOYLAMASI Anayasa'daki deðiþiklikler için yapýlacak halkoylamasýnda ise, oy pusulasý üzerindeki "EVET" veya "HAYIR" kelimelerinin altýnda yer alan dörtgenlerden biri içerisine, oy verme kabininde bulundurulan tükenmez kalemle iþaret koymak suretiyle oy kullanýlabilecek. FOTOÐRAFLI RESMÝ BÝR KÝMLÝK BELGESÝ ÞART Sandýk seçmen listesinde kayýtlý seçmenlerin, Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimleri ve Halkoylamasý'nda oylarýný kullanabilmeleri için üzerinde fotoðrafý bulunan ve kimliði kanýtlamaya yarayan resmi belge sunmalarý gerekiyor. CEP TELEFONU ÝLE OY KULLANILAMAYACAK YSK duyurusunda, seçmenlerin oy kullanmadan önce beraberlerindeki fotoðraf makinesi, cep telefonu, telsiz ve benzeri cihazlarý sandýk kurul baþkanýna teslim etmeleri gerektiði hatýrlatýldý. SEÇÝM GÜNÜ YASAKLARI Bugün saat 19.00'a kadar radyo ve televizyonlar ile her türlü yayýn organý tarafýndan seçim ve sonuçlarý ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapýlmasý yasak olacak. Radyo ve televizyonlarda, saatleri arasýnda, seçimle ilgili sadece Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan verilecek haber ve tebliðler yayýnlanabilecek. Saat 21.00'den itibaren ise bütün yayýnlar serbest. SONUÇLAR Seçim sonuçlarý, Yüksek Seçim Kurulu'nun, Yakýn Doðu Üniversitesi'yle protokolü gereði kurulacak bilgi iþlem merkezinde deðerlendirilerek açýklanacak. Sonuçlar, medya aracýlýðýyla ve web sitesi üzerinden ulaþýlacak linkten de duyurulacak. Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Nevvar Nolan, önce belediye baþkanlýðý seçiminin ve Anayasa halkoylamasýnýn sonuçlarýnýn açýklanacaðýný; diðer sonuçlarýn ertesi güne kalabileceðini belirtmiþti. HALKOYLAMASI SORUSU 1985'ten beri yürürlükte olan KKTC Anayasasý'nýn 21 maddesinde deðiþiklik öngören Anayasa deðiþikliði konusunda yapýlacak halkoylamasý için seçmenlere verilecek oy pusulasýnda "12 Haziran 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanan 47/2014 sayýlý Anayasa Deðiþikliðine Ýliþkin Yasa ile yapýlan Anayasa deðiþikliklerini kabul ediyor musunuz?" sorusu yer alýyor. Pusulanýn altýnda beyaz zeminde "evet" ve siyah zeminde "hayýr" yazýlarý; yazýlarýn altýnda ise seçmenlerin tercihlerini iþaretlemeleri için iki boþ kutu bulunuyor. existence Elvan Levent ERÝMEMÝÞ DÜÞÜNCELER Ýnsanda akýl býrakmayan deli gibi bir sýcak var dýþarýda, hizaya gelmeyen bir güneþ, ýsýtmak için deðil, yakýp kavurmak için parlýyor tepemizde. O kadar ki, bu seçim günlerinin böylesi cehennem sýcaklarýna denk gelmesi ne büyük bir talihsizliktir, diye düþünmekten alamýyor insan kendini. Hem belediye baþkaný seçecek, hem de anayasa deðiþikliði için oy kullanacak vatandaþ, çifte sorumluluk yani, kolay mý? Þaka deðildi sonuçta bu kalp çarpýntýsý, bu baygýnlýk hali; sýcak baþa vurur, beyin sulanýr, sandýktan saðlýklý bir sonuç çýkacaðý beklentisi serin sulara düþerdi. Bundan ciddi bir endiþe duyduðumu gören arkadaþým teselli ediyor beni, "Merak etme", diyor, "Ýnsanýmýz sýcaða alýþkýn, önlemini alýr, þapkasýný takar, þemsiyesini açar, suyunu yanýnda taþýr. Bayýlýrsa da Pereja'yla kendine gelir" Doðru. Ama ben güneþten korunmak için þapka takýp þemsiye açan Kýbrýslýlara rastlamadým pek, þemsiyeyle yürüyenler turistlerdi burada sadece. Ýnsan alýþýk olduðu bir kötülükten korunma ihtiyacý duymuyordu anlaþýlan ki, bu da kendi baþýna tehlikeli bir durumdu neresinden baksanýz. Yine de, benimkisi olsa olsa erken bir teselli arayýþýydý sanýrým. Her ihtimale karþý Nasýl olsa bu cehennem sýcaðýna atýyordu suçu herkes. Durmadan esner, "sýcaktan", derdi, eksik para üstü verir "sýcaktan", derdi, göz göre göre önündeki arabaya çarpar gene "sýcaktan", derdi. Norveçli yönetmen Jo Stromgren de örneðin, sýcaðý hesaba katmasa da, bizimkisi gibi küçük yerlerin insanlarýnýn büyük ülkelerle karþý büyük ilgi duyduklarýný söylüyordu. Ýlginin ötesinde büyük ülkelerle ilgili bilgi sahibi olduklarýný. Büyük ülkelerdeki durumun tam tersi bir durumdan bahsediyordu yani. Amerikalýlar Kýbrýs'la ilgili hiçbir þey bilmezken, Kýbrýslýlarýn Amerika'yla ilgili her þeyi bilmesine çýkýyordu söylediði anlayacaðýnýz. Bu sýcakta bile kulaða mantýklý geliyordu ama, ben yine de Kýbrýs'ýn bu genellemenin dýþýnda kaldýðýný düþünüyorum. Amerikalý haritada Kýbrýs'ýn yerini bulamazsa, Kýbrýslý da Avustralya'yla Avusturya'yý karýþtýrmaya meyilliydi sonuçta. Bir de her fýrsatta "Kýbrýslý kendini dünyanýn merkezi zanneder", diyen bir Kýbrýslýrum vardý mesela, ona sorsanýz, "Dünya bizi bilmese ne yazar", diyecekti, "Biz her þeyi bildikten sonra" Sýcak böyle bir þeydi iþte, insaný hiç uyunmayacak bir vakitte uyutur, hiç söylenmeyecek þeyleri söyletir, hiç içilmeyecek sularý içirtir ve hiç yapýlmayacak bir seçim yaptýrýrdý. Bir konvoy geçiyordu iþte sokaktan, araba borularý ve davul sesleriyle Bakýn, uluslararasý iliþkiler ve hukuk uzmaný George Pamboridis ne diyordu: "Avrupa nasýl 2. Dünya Savaþý'ndan sonra çelik ve kömür kaynaklarýný düzene sokmak için birlik olduysa, Kýbrýs'ta da doðalgaz ve petrol kaynaklarý için birlik olunabilir." Baþka ne diyordu? "ABD, enerji kaynaklarýnýn bölgede yýllardýr süren çatýþmalarý sonlandýrmak için bir katalizör olabileceðini fark etti." Ýyi mi? Petrolün mutluluk getirmeyeceðini kim söyledi, baþka hiçbir þey için birlik olamýyorsak da en azýndan petrol kaynaklarý için birlik olabilirdik, deðil mi?

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Ýnanmayýn bu karpuzlar çekirdektir diyene Çekirdek karpuzun sadece adý kaldý Aþkolsun karpuz niyetine kabak yiyene Seçmesini bilmeyenin hüsrandýr sonra yadý Kalay BÝR TEST SORUSU BÝLE DAHA DEMOKRATÝKTÝR Bu ülkenin "evet" diyecek çocuklara deðil, "hayýr" diyecek çocuklara da deðil, belki de "hiçbiri" diyecek çocuklara ihtiyacý vardýr. Ne yazýk ki bu ülkenin, çocuklarýna sunduðu seçenek "Evet" ile "Hayýr" arasýnda bir tercih yapmaktan ibarettir. Peki ya "evet" ile "hayýr" arasýnda sýkýþmak istemeyenler, "siyah" ile "beyaz" dýþýndaki renkler ne olacak? Test sorularýnda bile "hiçbiri" diye bir seçenek vardýr. Bir test sorusundaki kadar bile demokrasi yok bu sýnavda Kalaycý Ali OSMAN Periyodik FOTOÐRAFLARDA GEZÝNTÝ Sitelerden, arkadaþlarýn paylaþýmlarýndan beðendiðim resimleri bir köþeye koyarým. Pazar günkü yazýmý da onlar üzerine kurdum... Her fotoðrafýn bendeki çaðrýþýmlarý baþka baþka... Bazan beni alýr buralardan götürür, bazan sinirlendirir, güldürür bazan... Onlarla geçmiþi yaþarým anlayacaðýnýz... Çünkü geçmiþtedirler... Fotoðraflardaki birçok insan da yok þimdi aramýzda... Siyah beyaz bir resim... Üç kiþi ve bir lahit var ortada... Ýki kiþi yakýn tanýdýðým... Üçüncü kiþiyi tanýyamadým. Bir tanesi hayatta... Salih Çakýr... Diðeri aramýzda deðil, Çakýr'ýn akrabasý Küçük Salih... Fotoðraf 1967 yýlýndan... Lefke Maden Ocaðý'nda çekilmiþ... Fotoðrafýn çekilme sebebi de kazý yaparken yerin epey altýnda bir taþ lahit bulmuþlar da ondan... Baþka bir resim... Bir futbol takýmýna ait... Lefke Spor Kulübü'nün sanýrým ellili yýllardaki kadrosu... Tek tanýdýðým Turgut Þekeroðlu... Ya da bilinen ismiyle Turgut Arap savaþýnda yaþadýklarýndan dolayý bir süre psikolojik tedavi gördü... Bir tahta parçasýna çaktýðý çiviye alnýyla vurarak intihar etti... Osman Tevfik... Elinden hiç düþürmediði "555" marka sigarasýyla duruyor resimde... Gözlerine baktýðýnýzda size birþey söyleyecek gibi... Konuþabilse mutlaka Fenerbahçe'den söz ederdi Temmuz 74 günü mevzilere mermi daðýtmakla görevliydi... Küçük el radyosu elinden düþmezdi ama... En fazla spor programlarýný dinler, Fenerbahçe'nin hareketlerini izlerdi... Kuruluþundan öldüðü güne kadar Fenerbahçe'ye baþkanlýk yapanlarý, yöneticilerini ve hatta futbol takýmýnda oynayanlarý yýllarý itibarýyla sayabilirdi duraksamadan... Böyle fanatikti Osman Tevfik... Üç Rum tanký gelip dizilmiþ karþý tepelere... Arkadaþý Ýzzet de Fenerbahçeli... Elinde mermi torbasýyla Ýzzet'in bulunduðu yere hýzlý adýmlarla yaklaþýrken, Ýzzet'e "Ver müjdeyi" diye baðýrýyordu... Osman Tevfik'in "Ver müjdeyi" sözüne Petreli destebanýn megafondaki "Brosohi brosohi" sözü karýþtý! Savaþmayacak mýyýz acaba diye meraklanan Ýzzet'e Osman'ýn müjdeli haberi þuydu... "Fenerbahçe Göztepe'den Özer'ciði aldý"... Böyle bir fanatikti Osman... Baþka bir resim... Salih Suphi'nin... Ýngiltere'de çekilmiþ yýlýnda onu kardeþi Mehmet Emin'in mevzide ölmüþ resmini çekerken hatýrladým birdenbire... O günlerde aklýma gelmemiþti ama þimdi düþünüyorum da, o fotoðraf makinesini nereden bulmuþtu? Can pazarýnda aklýna, fotoðraf makinesi alýp vurulan kardeþinin resmini çekmek nerden gelmiþti? Birlikte ayrýldýk Kýbrýs'tan... Ben tahsile gittim, o Ýngiltere'ye... Yýllar sonra buluþtuk köyde... Birer kahve içip eski günleri andýk... Belgelerimizi hazýrlamak için geldiðimiz Lefkoþa'da gece sokaða çýkma yasaðý olduðu için "Þerif Aba'nýn Otel"inde geçirdiðimiz o geceyi anlatýp güldük... Suphi'yi de kaybettik... Eskiler "ölenlerin ruhlarý anýldýklarýnda aramýza karýþýrlar" derlerdi çocukluðumuzda... Nostalji dedikleri bu mudur yoksa? Levent College'de 16. Mezuniyet Töreni Sevinçle Hüzün Ayni Karede Hayata hazýrlanmak adýna geçen 6 yýlýn vedasý anlamýný taþýyan mezuniyet törenlerinde sevinçle hüzün birarada yaþanýyor. Levent College'in önceki akþamki mezuniyet töreninde de coþku, heyecan ve ayrýlýk hüznü vardý. GCE ve A Level sýnavlarýndan baþarýyla çýkan 65 Levent College öðrencisi, okul bahçesinde düzenlenen törende aileleri, sýra arkadaþlarý, öðretmenleri ve yöneticileriyle sevgi çemberi oluþturdular. Levent College Müdürü Asým Ýdris'in, GCE ve A Level müfredatýnda bir önceki yýlý aþan bir baþarýya atýlan imzalar için öðrenci, öðretmen ve ailelere teþekkür eden konuþmasýyla baþlayan tören, okul birincisi Yabancý bakýcý ve dadýlar güneyden KKTC'ye kaçýyor GÜNEY'DE 368, KKTC'DE 550 EURO KAZANIYORLAR Bakýcý veya dadý olarak çalýþmak üzere Rum tarafýna giden yabancý uyruklu yardýmcýlarýn daha sonra çalýþmak üzere daha fazla kazanabilecekleri KKTC'ye kaçtýklarý haber verildi. Fileleftheros "Çalýþmak Ýçin Geliyor ve Ýþgal Bölgelerine Kaçýyorlar" baþlýðýyla birinci sayfasýndan yer verdiði haberinde çalýþmak üzere Güney'e giden yabancýlarýn daha sonra KKTC'ye kaçmasý fenomeninin boyutlar kazanmasý nedeniyle Rum Nüfus ve Muhaceret Dairesi ile Rum polisinin durumu kontrol altýna almaya çalýþtýðýný yazdý. Yabancý uyruklularýn çalýþmak için KKTC'yi tercih etmelerinin ana nedeninin KKTC'de kendilerine verilen ücretin daha fazla olmasý olduðuna iþaret eden gazete Rum tarafýnda yürürlükteki mevzuata göre yabancý uyruklu bir ev yardýmcýsýnýn aylýk net geliri 368 Euro iken KKTC'de bu meblaðýn 550 Euro'ya ulaþtýðýný vurguladý. Gazeteye göre üçüncü ülkelerden yabancý uyruklular yaþlý ve/veya hastalara bakýcýlýk yapmak v.b. maksatlarýyla Güney'e gidiyorlar ancak kýsa bir süre Güney'de kaldýktan sonra Zeliha Kocaismai'in kütüðe isim kaydý, flama teatisi ile devam etti. Sporda, sanatta, kültürde yýl içinde birincilikler elde eden öðrencilerin madalyalar ve armaðanlarla onurlandýrýlmalarýnýn ardýndan kolejde görev yapan tüm öðretmenler ve hizmetlilerin sahneye davet edilerek onore edilmeleri etkinliðe ayrý bir zenginlik kattý. Diploma daðýtýmýndan sonra sahneye hep birlikte gelen öðrencilerin seslendirdiði " Ayrýlýk Þarkýsý" ile yaþanan hüzün " ýþýklý þelale ve havai fiþek gösterisiyle" yerini sevince býraktý. Levent College'in mezuniyet töreni aileler, öðretmenler, öðrenciler ve yöneticiler için okul bahçesinde verilen kokteyl parti ile noktalandý. Lha KKTC'ye kaçýyorlar. Kendi aralarýnda örgütlü olan yabancý uyruklular, talep olduðu anda derhal haber alýyor ve kiþisel eþyalarýyla birlikte KKTC'ye geliyorlar. Yabancý uyruklu çalýþanlarýn kimlik ve pasaportlarýnýn artýk kendi ellerinde olmasý bu geçiþleri kolaylaþtýrýyor. Gazete daha önceki uygulamada yabancý çalýþanlarýn kimlik belgeleri Rum iþverenlerinde kaldýðýný ve Rum iþverenin bu durumu, yabancý çalýþanlarýna; daha fazla ücret istemeleri halinde kendilerini Güney'den attýrma tehdidinde bulunmak için istismar ettiklerini hatýrlattý. Habere göre yabancý uyruklu yardýmcý çalýþtýrmak isteyen Rumlar 800 Euro tutarýnda teminat yatýrýyor, bu para bankalarda bloke ediliyor ve yabancý uyruklu iþvereni terk etse bile blokaj kalkmýyor, bu da sorun yaratýyor. Gazete düþünülen tedbirler arasýnda; KKTC sýnýrýndaki Rum sýnýr kontrol noktalarýna, KKTC'ye geçecek olan yabancý uyruklularýn, beraberlerinde kiþisel eþyalarýný da götürüp götürmediklerinin araþtýrýlmasý talimatý verilmesi olduðunu haberine ekledi. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent SÜLEYMAN'IN MÜHÜRÜ VE ÇEKÝRDEK KARPUZ Ve nihayet o gün geldi. Osmanlý saraylarýndaki vahþet ve entrikalarý gözler önüne seren "Muhteþem Yüzyýl"ýn Süleyman'ý Halit Ergenç kusura bakmasýn! "Mühür kimdeyse Süleyman odur." Bugün mühür bizde. Ve Süleyman biziz! Ama endiþeye mahal yok! "Cihan padiþahý Sultan Süleyman Han hazretleri" rahat olsun! Onu tahttan indirebiliriz belki. Ama oðlu Mustafa'yý vahþice boðdurup seyrine baktýðý gibi boðdurmayýz biz onu! Becerebilirsek çok çok yapacaðýmýz, dediðim gibi tahttan indirmektir! Bugün hepimizde Süleyman gücü var. Çünkü mühür bizde... Þakasý yok... Nüfusu 300 bini bile bulmayan -meselâ söylemesi ayýp- KKTC'nin tam 28 belediyesine baþkan seçeceðiz... Yalnýz baþkan olsa haspasý çýksýn... Sayýlarý hayli kabarýk belediye meclisleri de kurulacak yeniden. Muhtarlarý, azalarý da unutmamak lâzým bu arada. Son sayýmda iki etapta açýklanan nüfusumuz 285 bin falandý galiba. Ýstanbul'un bir mahallesi kadar. Ki icabýnda bir belediye baþkaný, bir muhtar idare eder vaziyeti. Bizimse bir cumhurbaþkanýmýz var... Hoþ ona da "Baþmuhtarlýk" ünvaný verilmiþti ya yakýn geçmiþte!.. 50 milletvekillik bir meclisimiz var bakanlýk bir hükümetimiz var... Yýðýnla müsteþarlarýmýz, müdürlerimiz var belediye baþkanýmýz, 28 belediye meclisimiz var. Ve de muhtarlarýmýz, ihtiyar heyeti üyelerimiz var... Var oðlu var... Bir ülkede, bir devlette olmasý gereken her þey var Ȧma manzaraya baktýðýmýzda gözle görünen, elle tutulan hiçbir þey yok! 285 bin nüfuslu koskoca KKTC'yi idare etmek kolay mý?! Baksanýza... Acun bile "bunlarýn eti ne budu ne" dercesine beðenmemiþti etimizi!.. Her neyse... Konuyu daðýtmayalým... Bugün mühür bizde... Süleyman biziz... Ferman bizim... Kavun karpuz seçer gibi belediye baþkaný seçilir mi? Seçilmez! Onun bile bir raconu vardý. Artýk o da iþe yaramýyor. Elinizle "tappirisleyeceksiniz" karpuzu!.. Kulaðýnýza koyup bastýracaksýnýz! Nasýl bir ses verdiðini duymaya çalýþacaksýnýz. Ama dediðim gibi bunlarýn bile yararý yok artýk. Çünkü kabakla aþna fiþne olalý beri karpuzlar da piçleþti!.. Melezleþti! Ýnsanýn melezi ne kadar güzel olursa... Karpuzun melezi o kadar çirkin ve berbat!.. Ben kararýmý verdim... Karpuz diye sattýklarý o meyveyi karpuz niyetine almýyorum artýk. Kesip yerken de karpuz niyetine yemiyor, isimlendiremediðim deðiþik bir meyve diye düþünüyorum! Böylece, nerde o eski kapruzlar diye kahrolmaktan, kendi kendimi yeyip bitirmekten kurtulmuþ gibiyim! Gözünüzün içine baka baka "Çekirdek" diye size yalan söyleyenlere inanmayýn! Bugün mühür sizde... Süleyman sizsiniz... "Çekirdek olsun" derseniz... Buna kim karþý durabilir ki?..

5 29 Haziran 2014 Pazar 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Evde oturmayýn Bu defa, bu sandýklarda sizin de tuzunuz bulunsun Ya Harmancý kazanýrsa MÝÞ-MIÞLAR * Alagadi'de iki yýldýr iþletilemeyen tuvaletin yanýna büfe yapmaya karar vermiþler. - Bu Kýbrýs insaný çok yaratýcýdýr derim de inanmazar Örnek ortada iþle Büfeyi cazibe merkezi yapýnca, tuvalet de çalýþmýþ olacak Ne güzel akýllar be bunnar. Yazýkdýr bu Kýbrýs Türküne da harcanýr bu mandrada! * Medya Etik Kurulu, doðru dürüst gazeteciliði takdir ediyormuþ. - Kaç aferin verildi ya da verilmesi düþünülüyor. Varsa, örnek lütfen! * Denktaþ'ýn anýt mezarý için gereken 10 milyon TL ortada yokmuþ. - Henüz kimsecikler pamuk elleri cebe atmýyor da ondandýr belki! *Tayvan'da dünyanýn 5. büyük tüneli açýlmýþ. - Bildiðiniz gibi Dünyanýn 1. büyük tüneli de Kuzey Kýbrýs ile Çözüm arasýndaki ucu karanlýk tüneldir. * Mars'ta bir zamanlar deniz varmýþ.. - Ayný dert bizim de baþýmýzda. Çok sürmez bir adada yaþadýðýmýzý unutacaðýz. * Devlet özel okullarý destekliyormuþ. - Laf aramýzda sendikalarýmýzýn da dolaylý desteði küçümsenecek gibi deðil yani. * Maðusa'daki hayvanat bahçesinde 600 TL açýlýnmýþ. - vay ahlaksýzlar vay Vay allahsýzlar vay Vay vicdansýzlar vay.. Vay insafsýzlar vay Bu sýcakta, o güzelim hayvancýklarý aç ve susuz brakmayý nasýl,nasýl kaldýrdý insanlýðýnýz? * Bazý sendikalar "evet" diyeceðini açýklamýþ. - Haberleri yok anlaþýlan Kitleden ayrýlaný sandýk yutar! Ve Meclis Baþkaný Siber de sahaya indi.! Lefkoþa Belediye Baþkan adayý Fellahoðlu ile propaganda pozu vermesi, tepkilere neden oldu. Aman beee Bu toplum da, bir acaip oldu artýk.! Ýpin ucunu goyvertti. Tütere de tepki Kokara da tepki. Sanki sallayan varmýþ! Sallayan olsa yüreðim yanmaz, "boþa gitmiyor" derim. Yok iþte, yok. Bir kulaklarýndan giriyor, diðerinden çýkýyor, size/bize kalan da, öfke oluyor. Amma yine de.. O makam için riskli bir adým Siber hanýmýn attýðý. Fellahoðlu kazanýrsa mesele yok Hoþ geldin baþým üstüne durumlarý. Ama ya eski kabine arkadaþý Harmancý kazanýrsa Ýþte o zaman ben bile kurtaramam.. Karizma gitti gider! Eleþitirilerden sonra, Siber'den açýklama geldi. Kendisi "Ben poz vermedim" diyor. Kendisi propaganda yapmamýþ. Kendisi tarafsýzmýþ! Ýnandým mý? Tabii ki hayýr.! (Burada kullanýlan "hayýr"lar, zorunluluktandýr. Kimseye mesaj vermeye falan çalýþmýyouruz." Tabii ki inanmadým Samimi bulmadým. "Görevde parti rozetim çekmecede" diyenlere karnýmýz tok. BÖYLE BÝR ANDI Ama þunu da söyleyim. Siber hanýmýn, parti adaylarýný desteklemesi, yerilecek deðil, övülecek bir davranýþ. Ýyi yaptý. Günü geldiðinde çorbada benim de tuzum vardý diyebilmeli. Ayrýcý bazýlarý gibi; hem nala, hem mýha vurmadýðýný da göstermiþ oldu en azýndan. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Merak içindeyim. Hayýr çýkmasý halinde, CTP, UBP, DP ve TDP'nin bir B planý var mý?

6 ZEYTÝN DALI Halil SADRAZAM ÇOK BÝLDÝÐÝNÝ SANIYOR! Bugün sandýk baþýndayýz. Mecliste kendi düþüncelerini açýkça ortaya koymaktan korkarak parti disiplini adý altýnda parmak kaldýran vekillerin oybirliði ile aldýðý kararý bugün oylayacaðýz. Bu oylama sadece birkaç Anayasa maddesinin deðil, Anayasanýn tamamýnýn kabulü veya reddidir. Hatta bunun da ötesinde bugün yapýlacak oylama mecliste hükümetlerin güvenoyu almasý gibi mecliste parmak kaldýran milletvekillerinin tamamýnýn halktan güvenoyu almasý veya reddedilmesidir. Defalarca açýkladýðým duygu ve düþüncelerimibugün seçim yasaðý nedeniyle tekrarlama fýrsatým yoktur. Ancak þu kadarýný söyleyebilirim. Sandýklar açýlarak referandum sonuçlarý açýklanýrken meclisteki Sayýn Vekillerimiz de koltuklarýný boþaltma hazýrlýklarýna baþlayabilirler.bu düþüncelerle herkesi sandýk baþýna davet ederken vereceðiniz kararýn HAYIR lýolmasýný dilerim. Doðu Akdeniz de, Ortadoðu nun düðüm noktasýnda yer alan ülkemiz, yine sýcak çatýþmalarýn ortasýndadýr. Ortadoðu bölgesindeki hidrokarbon yataklarýna sahip olmak ve bölge üzerinde daha fazla söz sahibi olmak için çaba harcayanlar bölgeyi bir kan gölüne dönüþtürmüþtür. Bir ateþ çemberi haline dönen, içinde yaþayan masum insanlarý vahþice ezerek yok eden çatýþmalar her gün daha fazla yayýlmaktadýr. Ýnsan kýlýklý canilere destek ve ellerine silah veren güçler bölgedeki katliamlarýn sorumlusudurlar. Ne yazýk ki bu canileri silahlandýran ve eðiten güçler arasýnda Türkiye nin adý ön sýralarda geçmektedir. TERÖR ün her zaman büyük bir tehlike olduðu ve sonuçta kendini besleyip büyütenlere de zarar vereceðibir gerçeklik olarak ortada olduðu halde Türkiye nin böyle bir TERÖR örgütünü desteklemesi anlaþýlmazdýr.komþularýyla SIFIR SORUN diyerek yola çýkan RTE hükümeti ve onun Dýþiþleri Bakaný Sayýn Davutoðlu bu konuda sürekli olarak yanlýþ yapmaktadýr. Sýrasý gelmiþken Sayýn Davutoðlu hakkýnda kýsa bir anýyý sizlerle paylaþmak istiyorum: Aralýk 2003 seçimlerinden hemen sonra, hükümet kurma çalýþmalarý sýrasýnda, mecliste yer alan partilerden ikiþer kiþi Ankara ya çaðrýlmýþtý. Ankara da, Baþbakanlýk konutunda parti temsilcileri ayrý ayrý Sayýn Erdoðan ýn yanýna girerken diðerleri de salonda sýrasýný bekliyordu. Bu sýrada salona giren kýsa boylu, gözlüklü bir þahsa karþý orada bulunanlarýn çok büyük bir saygý göstermesi dikkati çekmiþti. Karþýlýklý iltifatlardan sonra bu kýsa boylu þahýs Kýbrýs ta havalar nasýl diye sormuþtu. Bugün çok soðuk olduðu hatta sabahleyin Beþparmaklara biraz kar yaðdýðý kendisine söylenmiþti. Bunun üzerine kýsa boylu þahýs; Evet biliyorum. Kýbrýs ýn kuzey tarafý soðuk güneyi sýcak olur, bize kar yaðar fakat Rum bölgesine yaðmaz demiþti. Ona güneyde Trodos daðlarýnýn bulunduðu ve oraya her zaman kýþýn kar yaðdýðý izah edilmeye çalýþýlmýþtý. Fakat o kýsa boylu þahýs buna inanmamýþ olacak ki Rumlar þimdi kar görmek için kuzeye gelebilirler diye Kýbrýs ýn kuzeyinin daha soðuk olduðu iddiasýný sürdürmüþtü. O kýsa boylu þahýs þimdi RTE hükümetinin Dýþiþleri Bakanýdýr! YSK AÇIKLAMASI 681 sandýkta 175 bin 258 seçmen oy kullanabilecek Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ve Halkoylamasý'nda, KKTC genelindeki 681 sandýkta 175 bin 258 seçmenin oy kullanabileceðini duyurdu. YSK'nýn dün yaptýðý duyuruya göre, Yerel Kuruluþ Organlarý Genel Seçimi ve Halkoylamasý'nda, 28 Belediye Baþkanlýðý için 73 partili, 33 baðýmsýz olmak üzere 106 aday; 272 Belediye Meclis Üyeliði için, 964 partili, 8 baðýmsýz olmak üzere 972 aday; 173 TÜRK BAYRAÐINI ÝNDÝRMEYE ÇALIÞAN KÝÞÝ VURULARAK ETKÝSÝZ HALE GETÝRÝLDÝ Öldürmeden vurmak mümkün Türkiye'de Gaziosmanpaþa Ýlçe Emniyet Müdürlüðü önündeki Türk bayraðýný indirmeye çalýþan bir kiþi, polis tarafýndan bacaðýndan vurularak, etkisiz hale getirildi. Gaziosmanpaþa Kaymakamý Ali Uslanmaz, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne gelerek, olay hakkýnda bilgi aldý. Müdürlükten ayrýlýrken gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Uslanmaz, þunlarý söyledi: "Dün saat sýralarýnda, Gaziosmanpaþa Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün yanýndaki bir özel hastanenin bayrak direðinde bölücü Akdeniz Uçuþ Güvenliði Kurumu: Ercan'dan Uçuþ riskli Akdeniz Uçuþ Güvenliði Kurumu, KKTC'deki Ercan havaalanýndan seyahat etme niyetinde olanlarý kendi kiþisel güvenliklerini ciddi bir risk altýna koyduklarý uyarýsýnda bulundu. Kurumu'dan yapýlan açýklamada, "Kuzey Kýbrýs'taki Ercan havaalaný ve Kontrol Merkezi herhangi bir yetkili kurumu tarafýndan denetlenmiyor, bunun yaný sýra uluslararasý düzenlemeler ve güvenlik standartlarýnýn þartlarýný karþýlayýp karþýlamadýðý bilinmiyor" ifadesine yer verildi. Akdeniz Uçuþ Güvenliði Kurumu, 26 Haziran'da yaptýðý açýklamada, Kýbrýs Türk basýnýnda ve baþka kaynaklardan gelen haberleri gerekçe göstererek, "Türkiye'ye yada TC CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ CHP 2. aday için ilk adýmý attý CHP'de parti için kriz büyüyor. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na tepki gösteren vekiller ikinci aday için ilk adýmý attý. CHP'deki Ekmeleddin Ýhsanoðlu krizi giderek büyüyor. CHP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu'nun Köln ziyaretinde Aleviler'in Ýhsanoðlu'na destek olmayacaðýný açýklamasýnýn ardýndan ikinci darbe de CHP Milletvekili Süheyl Batum'dan geldi. Batum ikinci aday için ilk imzayý attý. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na karþý çýkan CHP'liler ikinci aday için hazýrlýða baþladý! Ankara kulislerindeki bu iddialarý güçlendiren ilk adým ise CHP Milletvekili Süheyl Batum'dan geldi. Milletvekili Batum, Ulusal Kanal canlý yayýnýnda "çatý aday" Ekmeleddin Ýhsanoðlu ismine karþý çýktý CHP'nin kendi adayýný muhtarlýk için, 472 baðýmsýz aday; 496 ihtiyar heyeti üyeliði için de 943 baðýmsýz aday seçilmek için yarýþacak. Halkoylamasý ve seçim için siyasal partiler ile baðýmsýz adaylarýn yürüttüðü propagandanýn da 5/1976 sayýlý Seçim ve Halkoylamasý Yasasý'nýn 65(2) ve 68(1) maddeleri gereðince, dün akþam saat 18.00'de sona ereceðini duyuran YSK, saat 18.00'den sonra propaganda ve propaganda nitelikli yayýn yapýlmasýnýn yasak olduðunu vurguladý. sloganlar atan þahýs, Türk bayraðýný indiriyor. Daha sonra da Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne geliyor, bu sloganlara devam ediyor. Görevlilerimiz ikaz ediyor. Elindeki býçakla bir bayraðý indiriyor ancak diðerine müdahale edince güvenlik görevlileri etkisiz hale getiriyor. Kiþi yaralý, þu anda hastanede tedavi altýnda." Devletin ve milletin kýrmýzý çizgilerinin bulunduðuna dikkati çeken Uslanmaz, "Bayraða hassasiyet gösterilmiþtir. Hiçbir vatandaþýmýzýn burnu kanamasýn ama suç iþleyenlere de mutlaka devlet gereðini yapacaktýr" dedi. Türkiye üzerinden baþka ülkelere seyahat etmek için Ercan havaalanýný kullanan Kýbrýslý Rumlar ve baþkalarýnýn sayýsý önemli ölçüde artmýþtýr" diye belirtiliyor. Açýklamada, Devletin yetkili denetim makamlarý, bunun yaný sýra (ICAO) Uluslararasý Sivil Havacýlýk Örgütü, (EASA) Avrupa Havacýlýk Güvenliði Ajansý ve EUROCONTROL gibi Uluslararasý Kuruluþlar tarafýndan yeterli ve etkin denetimin saðlanmasýnýn çok önemli olduðu vurgulandý. göstermesi gerektiðini söyledi. ÝLK ÝMZAYI ATTI BÝLE! Köþk için alternatif aday olmasý gerektiðini söyleyen Batum, Ekmeleddin Ýhsanoðlu ve Selahattin Demirtaþ'ýn ardýndan üçüncü aday için Emine Ülker Tarhan'ýn ismini önerdi. Adaylýk için henüz kendisiyle konuþmadýðýný söyleyen Batum, canlý yayýnda TBMM'ye sunulmak üzere hazýrladýðý dilekçeye ilk imzayý attý. ÝKÝNCÝ ADAY ÞART! Bu arada CHP'li seçmenin Ýhsanoðlu'na tepki için sandýða gitmeyeceði belirtiliyor. Ankara kulislerinde ise Erdoðan'ýn ilk turda seçilme þansýný artýracak bu ihtimalin zayýflatýlmasý için CHP'de ikinci bir adayýn çýkarýlacaðý iddia ediliyor. GÜNLÜK HATÝP DÝCLE NÝHAYET TAHLÝYE OLDU Diyarbakýr'da, görülmekte olan KCK ana davasýnda tutuklu yargýlanan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle ile Hüsamettin Çiçek tahliye edildi.kararý Diyarbakýr Barosu Baþkan Yardýmcýsý Nahit Eren sosyal medyadan duyurdu. KCK ana davasýnda 2009 yýlýnda tutuklanan DEP eski Milletvekili Hatip Dicle'nin avukatý Ali Ekrem Atalay Cuma günü müvekkillerinin tahliye edilmesi için Diyarbakýr 2'inci Aðýr Ceza Mahkemesi'ne baþvurdu. Dün baþvuruyu deðerlendiren mahkeme Dicle ile birlikte Çiçek'in tahliye edilmesine karar verdi.diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nde bulanan Hatip Dicle ve Hüsamettin Çiçek'in tahliyesinin ardýndan KCK ana davasýnda tutuklu 33 sanýk kaldý.hatip Dicle daha önce de DEP Davasý kapsamýnda 10 yýl hapis yatmýþtý. 60 yaþýnda olan Dicle, yaþamýnýn 15 yýlýný cezaevinde geçirdi. SEÇMEN SAYISI Avrupa Parlamentosu seçimleri sýrasýnda Rum tarafý 58 bin olarak saptamýþtý seçmen sayýmýzý... Oysa bakýn, biz bugünkü seçimlerde 175 bin 288 kiþiyiz... Rumlar 30 bin seçmenimizin hakkýný yemiþ olsalar da 90 bini geçmeyiz yine deðil mi? ÞEFFAF Þeffaflýktan þikayetçiydiniz, alýn size þeffaflýk iþte... Sandýklar þeffaf... Daha ne istersiniz? BÝR SORU Anayasaya hayýr çýkarsa, meclis kendini feshedecek mi? SON ÝHTÝMAL Bir ihtimal daha var... O da devrim yapmak mý dersin? SINAV YAPILSA Bugün oylanacak anayasa konusunda bir kamu sýnavý yapýlsa, kaç kiþi geçerli not alýr, kaç kiþi sýnýfta kalýrdý, hiç hesapladýnýz mý? PENALTÝYE KALDI Doksan dakika tamamlandý ve beraberlik yine bozulmadý... Ýþ penaltilere kaldý... Ama boþuna heveslenmeyin... Penaltileri halk çekecek, siz çekmeyeceksiniz! Týrnak... "Niye bizi hayýr demekten vazgeçtirmeye çalýþýyorsunuz ki? Haydi, siz de kaldýrýn baþýnýzý yukarýya ve onurlu bir þekilde dikilelim karþýlarýna, gerektiðince de diklenelim. Ta ki bu vesayetten kurtulana kadar..." Mehmet DAVULCU (Haberal Kýbrýslý) "Halkta yaratýlmaya çalýþýlan farkýndalýk dýþýnda koskoca bir 'hiç' dýþýnda hiçbir þey kazanmadýk! Kazananlarýn ceplerine iþleyip durduk. Bizlerin kaybý onlarýn kazancý oldu. Onlar kazandýkça onlar için 'evet'leri sürdürdük. Farkýndalýk yaratýldý da, etkisi ne oldu ki? O da 'hiç'! Hiçbir 'evet' fayda etmedi bize. Ne 1985, ne 2004 Þimdi olacak mý?" Çiðdem DÜRÜST (Kýbrýs Postasý) " 'Yýldýzlý belediyeler'miþ!.. Yýldýzýn en ucuzlatýldýðý, en anlamsýzlaþtýrýldýðý ülke bizim þu KKTC!.. Hemen her aday, þimdi kentlere bisiklet yollarýndan söz eder. Ama pek çok bisikletlinin kaldýrýmlarý bisiklet yolu olarak kullandýðýný da görmezden gelirler." Ahmet TOLGAY (Kýbrýs) "Herkes 29 Haziran'dan sonra verilen boþ vaatlerin iþe yaramayacaðýný anlamýþ olacak." Deniz GÜRGÖZE (Havadis) Günün Kahramaný SEÇMEN Bir seçim de geçip gitti... Mitinglerle, afiþlerle, ziyaretlerle, kapý kapý dolaþmakla ve yüksekten atýp tutmakla... Bugün sandýk günü... Söz sýrasý seçmenin... KKTC'nin en sýcak seçimi... Hava kurþun gibi aðýr... 45'e fýrlamýþ sýcaklýk ve daha da çýkacaðý söyleniyor... Oysa Temmuz ve Aðustos deðil henüz... Haziran sonu... Eðer böyle giderse daha sonra ne yapacaðýz? Sandýklar bugün açýldýktan sonra kopacak kýyamet... Bakalým "en büyük biz" diyenler umduklarýný bulacak mý? Geceyarýsýndan sonra bu sokaklardan korna ve ýslýk çalarak bakalým kimler geçecek...

7 7 29 Haziran 2014 Pazar KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI TEKELCÝLÝÐE DOÐRU... GAZETECÝLER BÝRLÝÐÝ GENEL KURULU TAK Yönetim Kurulu'nda Baturay, BRTK'da da Davulcu Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði'ni temsilen Türk Ajansý Kýbrýs (TAK) Yönetim Kurulu'nda Ali Baturay; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu'nda ise Halil Davulcu görev yapacak. Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Genel Kurulu, Birliði temsilen TAK ve BRTK yönetim kurullarýnda 3 yýl boyunca görev yapacak kiþilerin belirlenmesi gündemiyle toplandý. Birlik Lokali'nde yer alan toplantý saat 11:30'da baþladý. Genel Kurul'da açýlýþ ve yoklamanýn ardýndan divan oluþturuldu, ardýndan Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven bir konuþma yaptý. TAK Yönetim Kurulu'nda halen görev yapan Ali Baturay ile BRTK Yönetim Kurulu'nda halen görev yapan Halil Davulcu'nun raporlarýný okuyup sunmalarýndan sonra yeni dönem için TAK ve BRTK yönetim kurularýnda görev yapacak üyeler belirlendi. TAK Yönetim Kurulu için tek aday olan Ali Baturay oy birliðiyle görevlendirilirken; BRTK Yönetim Kurulu'nda görev yapacak kiþinin belirlenmesi için Hakan Çakmak ile Halil Davulcu arasýnda seçim yapýldý. 97 kiþinin oy kullandýðý seçimde 80 oyla Halil Davulcu yeniden BRTK Yönetim Kurulu üyeliði için görevlendirildi. GÜVEN Kýbrýs Türk Gazeteciler Birliði Baþkaný Hüseyin Güven konuþmasýnda, kendi görev yaptýðý dönemde TAK ve BRT'de ciddi sýkýntýlar yaþandýðýný kaydetti ve TAK'ta Yönetim Kurulu'nun 10 ay toplanmadýðýný, bunun ciddi sýkýntýlar yarattýðýný söyledi. BRT'de de ciddi sýkýntýlar bulunduðunu ifade eden Güven, tüzükler ve kurum yasalarýnýn verdiði yetkiler ile yapabileceklerini yaptýklarýný, zaman zaman da sendikaymýþ gibi grev talepleriyle karþý karþýya kaldýklarýný ifade etti. Yönetim Kurulu'ndaki temsiliyetleri ile ellerinden geleni yapmaya çalýþtýklarýný söyleyen Hüseyin Güven, hem TAK hem de BRT'de Gazeteciler Birliði'nin birer temsilcisi olduðunu ifade etti. Güven, olumsuz bir þey yaþandýðý zaman hep kendileri yaratmýþ gibi bir hava yaratýlmaya çalýþýldýðýný ancak bir üyenin tek baþýna bir yetkisi olmadýðýný, gayret sarf etmelerine raðmen bazý þeylerin yapýlamadýðýný söyledi. Yeni seçilecek üyelere baþarýlar dileyen Güven, tek istediklerinin kurum yasalarýna göre Gazeteciler Birliði ile uyum içerisinde çalýþmalarý olduðunu ifade etti. BATURAY TAK Yönetim Kurulu'nda örev yapan Ali Baturay da TAK'ýn yýpratýlmaya çalýþýldýðý zamanlar olduðunu, TAK'ýn sanki en kötü yermiþ gibi gösterilmesinin hoþ olmadýðýný, herkesin hata yapabileceðini, hata yapýldýðý zaman kurumun yerden yere vurulmamasý gerektiðini söyledi. Baturay hem çalýþanlara hem de diðer basýn kuruluþlarýna, muhtaç olunan TAK'a sahip çýkýlmasý çaðrýsý yaptý. TAK'ta yetkili sendika ve terfiler ve barem artýþlarýna göre maaþ verilememesi konusunda sorunlar olduðunu belirten Baturay bunlarýn kýsa zaman içerinde çözülmesini diledi. DAVULCU Halil Davulcu da konuþmasýnda, BRT'nin yönetiliþiyle ilgili eleþtirilerde bulunarak, BRT'deki en önemli sorunlarýn bütçe, terfi ve kadro açýlmamasý olduðunu dile getirdi. BRT'de yýllardýr üretim ve bütçe anlamýnda sorunlar olduðunu dile getiren Davulcu, BRTK 2014 bütçesinin de hala geçmediðini ifade etti. Gazetemize mektup gönderen Gürsel Koçak isimli bir vatandaþýmýzýn þikayeti yedi yýldan beri yaptýðý iþin elinden alýnmasý ve bir milletvekilinin baskýsýyla o milletvekiline verilmesine zemin hazýrlamasý... "DP-UG Baþkaný Serdar Denktaþ ve ekibi Hüda Hüdaverdi, Ýsmail Arter ve Orçun Kamalý, hükümet kurulduðu günden beri gerek tabaný, gerekse hükümet ortaðý ile sürekli sorun yaþamaktadýr. Tabanlarýnýn istifalarýna engel olamazken bu kez de milletvekilinin istifasýný önlemek için 2007'den beri güneyden özellikle hastanelere ve birçok iþyerine hizmet veren Linde Gas'ýn izinlerini Mayýs 2014 tarihinden itibaren yenilememektedir. Konu basýnla paylaþýldý. Mahkemeye de intikal etti. Ýzinlerin neden durdurulduðunu öðrenmek için Ýyi Ýdare Yasasý'na atýfta bulunularak Baþbakan Yardýmcýlýðý'na baðlý Ticaret Dairesi Müdürlüðü'nden yazýlý bilgi istendi. Bu yazý verildi. Müdür Orçun Kamalý imzasýyla... Yasalara göre deðil alýnan talimatlara göre bir cevap aldýk maalesef... Ciddiyetten yoksun bir cevap. Aynen þöyle: 'Sn. Gürsel Koçak, tarihli baþvurunuz, konu hakkýnda mevzuat deðiþikliði çalýþmasý yapýlmakta olduðundan bekletilmektedir. Bilgilerinize rica ederim.' Çalýþma yapýldýðý için baþvurumuz bekletilmekte ne demektir? Belli ki Serdar Denktaþ tabanýnýn istifalarýný engelleyemedi ancak milletvekili Fikri Ataoðlu'nun kardeþine belli þeyler saðlamak ve tekelcilik yaratmak adýna Linde Gas'a izin verilmemektedir. Linde Gas 7 yýldýr devlete karþý tüm mükellefiyetlerini yerine getirmektedir. DP-UG Milletvekili'nin partiden istifa etmemesi için Linde Gas aleyhine mevzuat deðiþikliði göze alýnmýþ ve halen çalýþma yapýlmakta olduðu tarafýmýza iletilmiþtir. Fikri Bey istedikleri olmazsa yalnýz ayrýlmak deðil Maðusa Belediye Baþkan Adayý Ýsmail Arter'i desteklemeyeceðini de belirtmiþ... Bu duyumlar sadece bizim deðil birçok insanýn kulaklarýna çalýndý. Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn üyesiyiz ve Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'ndan da bize karþý yapýlan haksýzlýðýn ve partizanlýðýn önüne geçmesi BÝZÝM DUVAR adýna tepkisini koymasýný beklemekteyiz. Þimdi hep soruyoruz burada da soralým: Denktaþ'ýn vekili Fikri Ataoðlu halkýn vekili mi, kardeþinin vekili mi?" "HAYIR"LISI NE ÝSE O OLSUN! Bizim Mandra Vatandaþlarýn pek fazla ilgi göstermediði, sönük ve heyecansýz geçen bir propaganda döneminden sonra mandra halký, çoðu batmýþ 28 belediye baþkan, meclis üyesi, yüzlerce köy ve mahalleye muhtar ve muhtar azasý seçmek ve anayasa makyajýný reddetmek ya da kabul etmek için sandýk baþýna gider. Sokaktaki adam, "Ýnsan yanlýþ yapa yapa, yanlýþý göre göre doðruyu bulur. Acaba bu kez becerebilecek miyiz?" diye imalý imalý söylenir.

8 8 29 Haziran 2014 Pazar DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. KCK yöneticisi Cemil Bayýk: "Türkiye IÞÝD'i desteklemeye devam ederse parçalanabilir" KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde AKP'nin muhtemel adayý Baþbakan Tayyip Erdoðan ile, HDP'nin adayýnýn ikinci turda yarýþabileceðini, CHP ile MHP'nin çatý adayý Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nun devre dýþý kalabileceðini söyledi. "CHP, MHP'lileþmiþtir" diyen Bayýk, HDP'nin bütün demokrasi güçlerini biraraya toplayabileceðini belirtti. IÞÝD'in Musul hamlesinin Irak'ý parçaladýðýna dikkat çeken Bayýk, "Türkiye IÞÝD'i desteklemeyi sürdürürse Osmanlý'nýn durumuna düþebilir" uyarýsý yaptý. Bayýk ayrýca, Rojava karþýtý politikalarýn deðiþtirilmesi çaðrýsý yaptý. Özgür Gündem gazetesinden Veysi Sarýsözen ve Sedat Yýlmaz'ýn sorularýný yanýtlayan Cemil Bayýk, "IÞÝD, Irak'taki geliþmelerde ve Türkiye'deki Kürt sorununun çözümünde deðiþikliðe neden olur mu?" sorusunu þöyle yanýtladý: "TÜRKÝYE IÞÝD'Ý DESTEKLEMEYE DEVAM EDERSE OSMANLI'NIN DURUMUNA DÜÞEBÝLÝR" "Ortadoðu'da bir kaosyaþanýyordu, Musul'a baþlayan IÞÝD hareketiyle birlikte buna yeni bir kriz eklendi. Bunun hem Kürt hareketine, hem Irak'a, Suriye'ye, Ýran'a ve Türkiye'ye etkisi olacak. Bu birçok dengeyi deðiþtirmiþtir, daha da deðiþtirecektir. Rojava'da IÞÝD'e karþý büyük bir mücadele yürütüldü ve yürütülüyor. Bugüne kadar IÞÝD her yerde sonuç aldý; ama Rojava'da sonuç alamadý. Onun için Rojava'daki mücadele sadece oradaki halk için deðil bütün demokrasi ve özgürlük güçleri içindir. Rojava'ya karþý izledikleri politikalarý gözden geçirip deðiþtirmeleri gerekiyor. Rojava direniþi olmasaydý IÞÝD deðil Irak'ýn Sünni kesimini Ortadoðu'da birçok bölgeyi ele geçirmiþ olacaktý. IÞÝD yeni bir örgüt deðil. IÞÝD'e Türkiye, KDP, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün ve ABD destek verdi. Bu örgüt bu desteklerle kýsa sürede sonuç elde etti. Irak parçalandý, artýk eski Irak'tan bahsedilemez. IÞÝD adýyla geliþtirilen hareket Irak'ý parçaladýðý gibi Suriye'yi, hatta Türkiye ve Ýran'ý parçalamayý da hedefleyebilir. Eðer Türkiye ve Ýran politikalarýnda deðiþikliðe gitmezlerse bu olasýlýk dahilindedir. Türkiye bunlarý görüp hýzla politika deðiþikliðine mi yönelecek, yoksa mevcut politikalarýnda devam mý edecek, bu Türkiye'nin kaderini belirleyecektir. Türkiye, politikalarýný deðiþtirirse parçalanmaktan kurtulabilir, Irak ve Suriye'de yaþananlar Türkiye'de yaþanmayabilir.iþýd gibi örgütleri desteklemekten yarar göreceðini, yeni Osmancýlýðý Ortadoðu'da egemen kýlabileceðinidüþünüyorsa gaflet yaþýyordur. Bu, kesinlikle Ortadoðu'da Türkiye'yi hegemon bir güç haline getirmeyecek hatta var olan Türkiye Cumhuriyetini parça parça edebilir. Osmanlý'nýn durumuna düþürebilir." "CHP ARTIK MHP'LÝLEÞMÝÞTÝR" Bayýk, cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde özellikle ikinci turda nasýl bir tavýr alacaklarýna dair soruya þöyle cevap verdi: "CHP'nin gösterdiði ortak aday, CHP gerçeðini de ortaya koydu. CHP bu adayla birlikte kimliðinden vazgeçmiþ durumda. AKP hala adayýný açýklamýþ deðil. Þimdiye kadarki ibreler Tayyip Erdoðan yönündedir. Ancak bana göre bazý sorunlar var. Bu belirsizlik hem CHP ile MHP'nin ortak adayýndan hem de AKP'nin iç sorunlarýndan dolayý yaþanýyor. Bir de HDP'nin göstereceði aday var. Bu aday Türkiye'de demokrasi ve özgürlükten yana olan bütün kesimlerinadayý olmak zorunda. Her ne kadar CHP bu adayý göstermiþse de aslýnda MHP'nin adayýdýr. CHP, MHP'lileþmiþtir. Bu durum CHP'ye oy veren taban üzerinde etkili olacaktýr. Sosyal demokratlar HDP'nin adayýný desteklemeli. CHP'nin bu yöntemle Türkiye'yi AKP'den kurtarmaya çalýþmasý artýk anlamsýzdýr. Yerel seçimlerde gördük. Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde CHP'nin bir demokrasi gücü olmadýðý, Türkiye'de artýk demokrasiyi, özgürlüðü HDP'nin temsil ettiði ortaya çýkmýþ bulunuyor. HDP'nin çok iyi çalýþma yürütmesi gerekiyor. Yerel seçimlerde derin devlet HDP'yi etkisiz kýlmak istemiþtir. Anti propagandalar, fiziki saldýrýlar HDP'ye oy vermesi gerekenlerin CHP'ye kaydýrýlmasý bu amaçla yapýlmýþtýr. HDP bu gerçeði yeterince kavrayamamýþ tedbirlerini geliþtirememiþtir. Eðer HDP iyi propaganda, iyi çalýþma yürütürse bütün demokrasi, özgürlük ve eþitlik yanlýsý güçleri bir araya toplayabilir. Böylece Türkiye'nin umudu olabilir. Türkiye halklarýnýn özlemini çektiði bir cumhurbaþkaný adayý ortaya çýkabilir. Ýyi yürütülürse ikinci tur HDP ile AKP arasýnda bile olabilir. Her þey HDP'nin çalýþmalarýna baðlýdýr. Ýyi bir çalýþma yürütülürse, ikinci tura CHP, MHP ile AKP'nin adaylarý deðil, HDP ile AKP'nin adaylarý kalabilir. HDP'nin ikinci turda CHP, MHP, AKP adayýndan hangisini destekleyelim biçiminde bir amacýnýn olmamasý gerekir." (T24) Erenköy barikatýnýn açýlmasý isteniyor Dillirga bölgesini Hirsofu ve Baf'ýn geriye kalanýyla baðlayacak Kokkina (Erenköy) barikatýnýn açýlmasý konusu, Aþaðý Pirgo Muhtarý Kostas Mihailidis'in imzasý ile Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e iletilen muhtýra ile yeniden gündeme getirildi. Fileleftheros "Kokkino Barikatýnýn Açýlmasýný Ýstiyorlar" baþlýklý haberinde muhtýra ile Mihailidis'in Anastasiadis'e, Erenköy barikatýnýn Dillirga bölgesi sakinlerinin gündelik yaþamlarýný etkilediðini, barikatýn açýlmasý halinde bölge sakinlerinin seyahat sürelerinin büyük ölçüde kýsalacaðýný hatýrlattýðýný yazdý. Gazeteye göre Ekologlar ve Çevreciler Hareketi de, Dillirga bölgesi sakinlerinin bu talebini Rum meclisinde ileri götürüyor. Hareket Milletvekili Yorgos Perdikis Rum Ulusal Konseyi'ne sunduklarý güven yaratýcý önlemler demeti önerileriyle ilgili belgelerde, Erenköy barikatýnýn açýlmasý meselesini defalarca gündeme getirdiklerini hatýrlattý. DÝSÝ ABD KONGRESÝNDEKÝ KARARDAN MEMNUN DÝSÝ, ABD Kongresi Dýþ Ýliþkiler Komitesi'nde, Türkiye ve KKTC'deki Hýristiyan mülklerine iliþkin bir yasa tasarýsýnýn onaylamasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Politis gazetesine göre DÝSÝ, bir açýklama yaparak, Türkiye'yi gerek ülke gerekse KKTC'deki Hýristiyan ibadet yerleri konusunda sorumlu tutan ABD Kongresi Dýþ Ýliþkiler Komitesi'ndeki tasarýnýn onaylanmasýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Milli dava açýsýndan bu inisiyatifin büyük önem taþýdýðýný ileri süren DÝSÝ, onaylanan tasarý ile birlikte, Amerikan Hükümeti tarafýndan gerek Türkiye gerekse Kuzey'deki Hýristiyan nüfusun mülkleri ile ibadet alanlarýnýn takip edilmesine iliþkin bir sistemin yaratýldýðýný ifade etti. Bu geliþmenin, Kýbrýs Rum tarafýnýn, Rum halkýnýn Kuzey'deki haklarýnýn iade edilmesi ve korunmasý çabalarýný desteklemesinin de beklendiðini savunan DÝSÝ, paralel uluslararasý giriþimlerin kolaylaþtýrýlmasý amacýyla Kuzey'deki, genel olarak kültürel ve Hýristiyan mirasýn, resmi bir þekilde sistematik olarak kaydedilmesinin gerekliliðini de vurguladý. Yabancýlar saðlýk sisteminden þikâyetçi Fileleftheros gazetesi "Bilgisizlik, Listeler ve Ýletiþim Eksikliði" baþlýklý haberinde Rum tarafýnda daimi ikamet eden yabancý uyruklularýn yüzde 70'inin Güney'deki saðlýk sisteminden bihaber olduðunu, büyük bölümünün de Rum saðlýk çalýþanlarýyla iletiþim zorluðu ve bir uzmandan yardým almak için çok uzun süre bekleme sorunu yaþadýðýný yazdý. Gazete bu bulgulara, yabancý uyruklularýn Rum tarafýnda saðlýk sistemine eriþim olanaklarýyla ilgili bir araþtýrmada ulaþýldýðýný, araþtýrmada ayrýca bu insanlarýn yaþadýðý saðlýk sorunlarýnýn not edildiðini kaydetti. Gazeteye göre Avrupa Üçüncü Ülke Vatandaþlarý Katýlým Fonu'nun finansmanýnda Rum Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan yürütülen araþtýrma sonuçlarý dün açýklandý. Araþtýrmada, yabancý uyruklularýn yüzde 40'ýnýn Rum tarafýnda uygulanan saðlýk sisteminden, yüzde 20'si özel saðlýk sisteminden memnun olmadýðýný söyledi. Yabancý uyruklularýn yüzde 70'inin saðlýk sisteminin nasýl çalýþtýðýný bilmediði ortaya çýktý. Yüzde 65'i hastanelere sevk yöntemlerini bilmiyor, yüzde 61'i saðlýk çalýþanlarýyla iletiþim sorunu yaþýyor. Görüþüne baþvurulan yabancýlardan 945'i tedavi için çok uzun süre beklemek zorunda kalmaktan, 614'ü de Rum saðlýk çalýþanlarýnýn davranýþlarýndan þikâyetçi. Cezaevinde 16'sý sübyancý, 51 cinsel suç mahkumu var Küçük yaþtaki iki kýza tecavüz ve cinsel istismar (pazarlama) suçlarýndan tutuklanýp yargýlanan ve cezaevine gönderilen, biri tanýnmýþ iþadamý, iki Rumun, diðer mahkumlarýn gazabýndan korkulduðu için halen yüksek güvenlik koðuþunda (A-4) tutulmakta olduðu haber verildi. Simerini'nin haberine göre bugün cinsel suç mahkumu sayýsýnýn 51'e ulaþtýðý Rum Merkezi Cezaevi'nde 16 mahkumun pedofili (sübyancý) olarak kayýtlý olduðunu, bunlarýn arasýnda 14 ve 15 yaþýndaki iki kýz çocuðuna tecavüz ve cinsel istismar suçundan, geçen gün 12 yýla mahkum olan Konstantinos (Akis) Lefkaritis (iþadamý) ve 10 yýla mahkum olan Nikos Nikolau'nun da bulunduðunu yazdý. Gazeteye göre Lefkaritis ve Nikolau'nun mahkumiyet haberi üzerine cezaevindeki diðer hükümlüler arasýnda bu kiþilere karþý büyük öfke ve infial yaþandýðý için cezaevi yönetimi adý geçen iki Rumu halen 4 numaralý yüksek güvenlik koðuþunda tutuyor. Ancak yönetmelik uyarýnca önümüzdeki günlerde normal koðuþlara alýnmalarý gerekiyor. RMMO STEYR TÝPÝ KAMYONLARIN KULLANIMINI YASAKLADI Rum Milli Muhafýz Ordusu (RMMO) STEYR tipi kamyonlarýn fren sistemlerinde çok ciddi sorun saptandýðýndan, elinde bu kamyonlardan bulunan birliklere, yeni bir emre kadar kamyonlarý kullanmamalarý talimatý verdi. Fileleftheros "Milli Muhafýz Ordusu'nun STEYR'leri Yeni Bir Emre Kadar Duruyor... Fren Sistemlerinde Ciddi Sorun Saptandý" baþlýklý haberinde, kamyonlarýn fren sistemlerinde saptanan sorunun, lastik basýnç hortumunun (marpuç) üzerinde bulunduðu metal unsurdan sökülmesi olduðuna iþaret etti. ORTODOKSLUK ASEMBLESÝ TOPLANTISI Rum Meclis Heyeti'nin, Rusya Federasyonu Devlet Dumasý'nda gerçekleþtirilen, 21. Parlamentolar Arasý Ortodoksluk Asamblesi toplantýsýna katýldýðý belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Parlamentolar Arasý Ortodoksýluk Asemblesi toplantýsýnýn geçtiðimiz Perþembe günü gerçekleþtirildiðini yazdý. Habere göre Rum Meclis heyetinde, Lefteris Hristoforu, Angelo Votsis ve Yorgos Varnavas yer aldý. "GÜNEÞ YAKIYOR FÝYATLAR KAVURUYOR" Sýcaklarýn baþlamasýyla Rum tarafýndaki sahil bölgelerindeki fiyatlar tavan yaptý. Fileleftheros, "Güneþ Yakýyor Ama Fiyatlar Kavuruyor" baþlýklý haberinde, Limasol'daki bar, kafe, lokanta v.b. yerler ile plaj hizmetlerinin el yaktýðýný, alkolsüz içecek fiyatlarýnýn Euro'dan baþladýðýný, Türk kahvesinin ise Euro'dan, küçük þiþe suyun da 1 Euro'dan satýldýðýný yazdý. Ay. Napa'da bira fiyatlarýnýn 2,80 civarýnda, bir top dondurmanýn 80 cent, sandviçin 3, Euro, hamburger-patates kýzartmasý fiyatlarýnýn 7.50 Euro, bir porsiyon yemeðin ise Euro arasýnda fiyatlandýrýldýðýný belirten gazete Larnaka'da "Hurmalar" diye anýlan sahil yolunda ise fiyatlarýn geçen yýla oranla yüzde 210'a kadar zamlandýðýný vurguladý. LARNAKA BELEDÝYESÝ LÝMAN VE MARÝNADA YENÝ TESÝS ÝSTEMÝYOR Larnaka yerele makamlarýnýn, Güney Kýbrýs'ýn tek yanlý ilan ettiði "Münhasýr Ekonomik Bölgesi"ndeki araþtýrma sondajlarýna iliþkin olarak planlanan ek tesislere karþý çýkmaya devam ettiði belirtildi. Fileleftheros gazetesi, Larnaka Belediyesi'nin, ENÝ þirketinin, Larnaka Limaný'na destekleyici tesisler inþa edeceði bilgisinin ardýndan, bu konuda itirazlarýna baþladýðýný yazdý. ENÝ þirketinin Larnaka Limaný'na çamur üretme tesisi kurma niyetinde olduðunu anýmsatan gazete Larnaka Belediyesi'nin talebi üzerine, Larnaka Belediye yetkililerinin, dün, yerinde incelemek ve konu hakkýnda bilgi almak amacýyla Limaný ziyaret ettiðini belirtti.

9 9 29 Haziran 2014 Pazar Posta... Posta... Posta... Tünel ALINTI Memleketten manzaralar ARÞÝV ANKARA'NIN KIRMIZI ÇÝZGÝLERÝ SÝLÝNDÝ Türkiye 90'lardan itibaren deðil 'baðýmsýz Kürt devleti'ne, Irak'ta bir 'federasyon'a bile karþýydý. O zaman bunlarý Türk devletinin kýrmýzý çizgileri olarak ilan etmiþti Ankara. Bugün gelinen noktaya bakýn.irak'ýn kuzeyinde, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi adý altýnda, fiilen bir Kürt devleti kurulmuþ durumda.türkiye'nin de bu 'Kürdistan devleti'nin baþkenti sayýlan Erbil'de baþkonsolosluðu bulunuyor.ankara'nýn 90'lardan itibaren çizdiði kýrmýzý çizgiler silinip gitti. Irak'la Suriye'nin kuzeyinde, Irak Kürdistaný'yla Rojava'da, Türkiye Kürtlerinin yaþadýðý bölgelere bitiþik Kürt devletlerisahneye çýkýyor.ankara ne yapacak?irak Kürdistaný'yla iyi iliþkiler içindeyken, Rojava'ya hasmane muamele mi yapýlacak?kürtler artýk dört parçaya bölünmüþ yaþamaktan yana deðiller, kendi kendilerini yönetmek istiyorlar.türkiye Kürtleri dâhil bu 'kendi kendini yönetme' isteðini söndürmek bugün artýk olanaksýz. Hasan CEMAL (T24) TARÝH 2 HAZÝRAN 2013 Türkiye'deki AKP'ye karþý ayaklanmaya Kýbrýs'tan büyük destek. Dün Kýbrýs'ta yapýlan eylemlerde AKP'nin alkol yasaðý da protesto edildi. Biralarýný havaya dikerek yudumlayan gençler "Þerefe Tayyip" dedi... Birçok giden memnun ki yerinden, çok seneler geçti dönen yok seferinden... Gözden kaçmayanlar... TC'YÝ BAÐLAMAZSA KKTC'YÝ HÝÇ BAÐLAMAZ ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye ve KKTC'deki Hýristiyan mülklerinin ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nca takip edilmesini öngören "Türkiye Hýristiyan Kiliseleri Hesap Verme Yasasý"ný kabul etti. Tam da "Ne yani, Kýbrýs'ýn kuzeyindeki Hýristiyan mülklerinden ABD mi sorumlu olacak þimdi?" diye kaygýlanmaya baþlýyorduk ki, kahraman Türk medyasý verdi cevabý: "Bu karar semboliktir, baðlayýcýlýðý yoktur " Enseyi karartmayýn!.. ABD'den zarar gelmez! Yaðmaya, talana devam Türkiye'yi baðlamayan þey, KKTC'yi hiç baðlamaz. DÝPNOT Fransa Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada Akdeniz'de düzenlenen bir operasyonda "Aberdeen'' isimli 110 metrelik Togo bandýralý kargo gemisinde 43 ton esrar ele geçirildi. ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "MüzakerelerRumlarýn olumsuz tutumlarýndan ötürü zorluklarla devam ettiriliyor." Yýlmaz BORA (TMT Mücahitler DerneðiBaþkaný) VÝRGÜL... AYÞABA RENK VERMEDÝ Gazetemize kabarýk gelen elektrik faturasýyla gelen Ayþaba bir güzel küfredip rahatladýktan sonra sordu: "Ma oylamada Ayþe gitsin mi, galsýn mý diye soracaklar be çocuklar?" Biz de sorunun "Anayasa deðiþikliklerini kabul ediyor musunuz?" þeklinde olacaðýný söyledik. Sonra "Eeee, evet mi deycen, hayýr mý?" diye sýkýþtýrmaya çalýþtýk Onu ama renk vermedi Ayþaba. "Hayýrlýsý ne ise o olsun" dedi ve gitti "ANA" SINIFINDA ÇAKILAN KKTC MECLÝSÝ HÝÇ MUTLU OLAMAYACAK MI HOCAM? "Her mezuniyette mutlulukla birlikte hüzün de yaþanýr." Mustafa ARABACIOÐLU (Eðitim Bakaný) Hipokrat Andý'nda "Allah'ýn huzurunda yemin ederim" ibaresi Hipokrat Andý'nýn adýný MÖ 460'ta Kos (Ýstanköy) adasýnda doðup MÖ 370'te Larissa'da ölen ve "týbbýn babasý" olarak anýlan Ýyonyalý hekim Hippokrates'ten aldýðý kabul edilir. Hipokrat'ýn babasý da hekimdi. O yýllarda antik Ýyonya'da hekimlik felsefe ile sýký baðlarý olan bir meslekti. Çaðdaþý Eflatun (Platon) "Protagoras" adlý yapýtýnda týbbýn ilk kuralý "Primum non nocere" (Önce zarar verme!) ilkesini benimseyip geliþtiren Hipokrat'ýn "insan vücudunu bir bütün olarakele alan" bir sanatçý/þair olduðunu anlatýr.hipokrat andýný ya kendisi ya da bir öðrencisi kaleme almýþtýr. Dönemin çok tanrýlý dinli kültürel/inançsal koþullarýnda tüm tanrý ve tanrýçalar üzerine ant içiliyordu. Andýn baþlangýcý þöyleydi: "Hekim Apollon,Asklepius, Higiya, Panacea üzerine vebütün tanrý ve tanrýçalarýn huzurunda yeminederim ki, yeteneðim ve gücüm elverdiðincebu andý ve sözleri tutacaðým "Bu ant tek tanrýlý dinlerin yaygýnlaþmasýyla birlikte "kutsal inançlar", sonra da "namus ve þeref" üzerine içilir olmuþtur.ülkemizdeki týp fakültelerini bitiren öðrencilerin mezuniyet törenlerinde içtikleri Hipokrat andýnýn metni þöyledir: "Týp fakültesinden aldýðým bu diplomanýnbana kazandýrdýðý hak ve yetkileri kötüyekullanmayacaðýma, insan hayatýnamutlak saygý KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu göstereceðimeve bilgilerimi insanlýk aleyhindekullanmayacaðýma, mesleðim dolayýsýylaöðrendiðim sýrlarý saklayacaðýma, din, milliyet, cinsiyet, ýrk ve parti farklarýnýngörevimle vicdaným arasýna girmesine izinvermeyeceðime, mesleðimi dürüstlük veonurla yapacaðýma, namusum ve þerefimüzerine yemin ederim."bu yemini etmek etik bir gelenektir. Týp fakültelerimizde uzun yýllardýr bu gelenek ant metni "harfiyen" korunarak sürdürülmektedir. "Sürdürülmekteydi" demek belki daha doðru olacak. Çünkü Samsun 19 Mayýs Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Haydar Þahinoðlu kendi baþýna aldýðý bir kararla son mezuniyet töreninde içilen ant metninden "din,milliyet, ýrk, siyasi eðilim ya da toplumsalsýnýf ayrýmlarýnýn görevimle hastam arasýnagirmesine izin vermeyeceðime" cümlesini çýkarmýþ, metinde yer almayan, "Allah'ýnhuzurunda yemin ederim" ibaresini kullanmýþ.genel kabul görmüþ, binlerce kez tekrarlanmýþ bir yemin metni böyle geliþigüzel deðiþtirilebilir mi?bildiðim kadarýyla bunun yasalarda ceza olarak bir karþýlýðý yok, bir etik/ahlaksal sorun yalnýzca. Büyük olasýlýkla Müderris Haydar Efendi zamanýn ruhuna uygun bir giriþimde bulunmuþ denip geçilecek. "Ne var bunda?" denilecek. Örneðin o fakülteden mezun olan her türlü ayýrýmcýlýða karþý olan veya inançsýz olan genç insanlarýn duygularýyla kimse ilgilenmeyecek. Bir iki protesto, o kadar! Bazý durumlar var ki insan ne diyeceðini bilemiyor. Bu da öyle bir durum iþte! (Bu yazý DENÝZ KAVUKÇUOÐLU'nun "Cumhuriyet"te yayýmlanan "Hipokrat Andý ve Müderris Haydar Efendi" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 29 Haziran 2014 Pazar FRANSA AKDENÝZ'DE UYUÞTURUCU OPERASYONU AB liderleri Juncker dedi Avrupa Birliði (AB) Komisyonu Baþkaný olarak önerilen eski Lüksemburg Baþbakaný Jean Claude Juncker'e, aday belirleme sürecinin baþýndan bu yana açýkça ve çok sert muhalefet uygulayan Ýngiltere Baþbakaný David Cameron, "Bazen bir savaþý kazanmak için bir muharebeyi kaybetmeye hazýr olmalýsýnýz" dedi. AB Zirvesi sonunda düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Cameron, çatýþmayý kaybettiðini ancak izlenen yolun yanlýþ olduðunu ve bunu baþýndan itibaren açýkça dile getirdiðini belirterek, "Görüþümü hiç deðiþtirmedim. Bazýlarý görüþlerini deðiþtirebilir ama ben silahlarý indirmemenin önemli olduðuna inanýyorum" diye konuþtu. Juncker'in önerilmesi nedeniyle, Avrupa için kötü bir gün olduðunu ifade eden Cameron, adayý önermesi gerekenin Avrupa Parlamentosu (AP) deðil AB Konseyi olduðunu kaydederek, "Sonucu kabul etmek zorundayýz. Ýngiltere'nin çýkarlarýný korumak amacýyla her zaman yaptýðýmýz gibi AB Komisyonu Baþkaný ile birlikte çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý. Juncker konusunda oylamayý kaybetmiþ olmaktan üzüntü duyduðunu vurgulayan Cameron, "kazanmak için ittifak oluþturmayý beceremediði" yönündeki eleþtirileri kabul etmediðini söyledi.ýngiltere'yi reforme edilmiþ bir AB'de tutmanýn daha zor hale geldiðini ifade eden Cameron, zirvede Almanya Baþbakaný Angela Merkel ile karþý saflarda yer almalarýndan üzüntü duyduðunu belirtti. Bir isim üzerinde uzlaþý olmadýðý için Lizbon Antlaþmasý kurallarý gereði nitelikli çoðunluða dayanarak yapýlan oylamada, AB'nin 28 ülkesinden 26'sý Juncker lehine oy kullanýrken HÝNDÝSTAN BÝNA ÇÖKTÜ: 7 ÖLÜ sadece Ýngiltere ve Macaristan aleyhte oy verdi. AB Konseyi Baþkaný Herman Van Rompuy, 16 Temmuz'da Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Juncker'i atamak için oylama yapacaðýný, ayný gün AB liderlerinin de bir araya gelerek gelecek 5 yýlda izlenecek birlik politikalarýný yeni AB Komisyonu Baþkaný ile ele alacaklarýný söyledi. Ayný zirvede, Van Rompuy ile AB Dýþiþleri ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ýn yerine atanacak isimlerin de belirlenmesi öngörülüyor. Van Rompuy, AB'nin yeni dönemdeki 5 stratejik hedefinin güçlü ekonomiler, tüm vatandaþlarýn haklarýný koruyan sosyal politikalar, enerji güvenliði, güvenilir adalet alaný ve dünyada ortak etkili eylem olarak belirlediklerini kaydetti. Haftalardýr süren mücadelenin ortasýnda yer alan isim olan Juncker de AB liderleri tarafýndan önerilmekten onur ve gurur duyduðunu açýkladý. Juncker'in Anastasiadis'e taahhütleri var MARAÞ'A ÝLÝÞKÝN ÝKÝ TAAHHÜT Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Juncker'in Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis'e iki konuda taahhütte bulunduðunu iddia etti. Habere göre Juncker, "Kýbrýs Türk Toplumu Ýçin Görev Gücü'nü, son yýllarda bununla ilgili yaþanan sorunlarýn aþýlmasý ve HÝNDÝSTAN SEL NEDENÝYLE 11 KÝÞÝ ÖLDÜ Hindistan'da etkili olan muson yaðmurlarýnýn neden olduðu toprak kaymasý ve sel yüzünden 11 kiþi hayatýný kaybetti. Yetkililer, kuzeydoðudaki Assam eyaletinin baþkenti Gauhati'de birçok bölgeyi su bastýðýný, halkýn evlerinde mahsur kaldýðýný belirtti. Ülkenin deðiþik bölgelerinde meydana gelen toprak kaymasý ve sel nedeniyle 11 kiþi yaþamýný yitirdi. Hindistan Meteoroloji Kurumu ise muson yaðmurlarýnýn etkisini, ülkenin kuzeyi hariç diðer bölgelerde az da olsa yitirdiðini açýkladý. Ülkede muson yaðmurlarý haziranda baþlayýp eylül sonuna kadar devam ediyor. RUM TARAFI MEMNUN AB Zirve Toplantýsý'nda, AB Komisyonu Baþkanlýðýna Lüksemburg'un eski Baþbakaný olan Jean Claude Juncker'in önerilmesi kararýnýn alýnmasý Rum hükümetinde memnuniyet yarattý. Alithia ve diðer gazeteler, Brüksel'de dün gerçekleþtirilen AB Zirve Toplantýsýnda, AB Komisyonu Baþkanlýðýna Juncker'in önerilmesi yönünde çýkan kararýn ardýndan Juncker'in seçilmesine kesin gözüyle bakýlýrken, Rum Yönetimi bu durumdan duyduðu memnuniyeti dile getirdiðini yazdýlar. Habere göre, zirveye katýlan Rum Yönetimi Baþkaný Nikos Anastasiadis, AB Zirve toplantýsý sonrasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda, Juncker'i "iyi bir dost" olarak nitelendirdi. Juncker'in AB profiline sahip bir siyasetçi olduðunu belirten Anastasiadis, küçük bir ülkeden geliyor olmasýnýn da AB'nin temel ilkesi olan iþbirliði ruhunun uygulanmasýna kaktý koyabileceðini savundu. Gazete, Juncker'in komisyon baþkanlýðý konusunda bir diðer açýklamanýn da DÝSÝ'den geldiðini ve yapýlan açýklamada Kýbrýs sorununu çok iyi bilen Juncker'in seçilmesinin Güney Kýbrýs için büyük önem taþýdýðýnýn vurgulandýðýný yazdý. Akdeniz'de düzenlenen bir operasyonda yaklaþýk 43 ton esrar ele geçirildi. Fransa Maliye Bakanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, operasyonun Avrupalý güvenlik güçleri ve Fransýz gümrük polisinin iþ birliði ile düzenlendiðini duyuruldu. Esrar ele geçirilen gemi ve 15 kiþilik mürettebatý, Fransýz yetkililer tarafýndan en yakýndaki Sicilya Adasý polisine teslim edildi. Fransýz gümrüðü Manþ Denizi'nde 1999 yýlýnda düzenlediði operasyonda, 23,5 ton esrar ele geçirmiþti. Uyuþturucu taþýyan ''Aberdeen'' isimli 110 metrelik Togo bandýralý kargo gemisinin Hamburg'dan Doðu Akdeniz'e yol aldýðý bildirildi. bu gücün kendi gözetimine girebilmesi için, geniþleme müdürlüðünden alarak Komisyon genel sekreterliðine verme" taahhüdünde bulundu. Gazete Juncker'in Anastasiadis'e verdiði bir diðer taahhüdün ise, Kýbrýs Rum tarafýnýn "kapalý bölge Maraþ'ýn iadesi karþýlýðýnda Gazimaðusa limanýndan doðrudan ticaretin, AB gözetimi altýnda yapýlmasý" önerisini hayata geçirmek için çalýþacaðý yönünde olduðunu savundu. Anastasiadis'in ayrýca Juncker'den, AB'nin Kýbrýs sorununun çözümü müzakerelerine daha etkin katýlýmýný da talep ettiðini belirten gazete, Juncker'in bu talebi incelemesinin beklendiðini de yazdý. Simerini gazetesi ise, Anastaisadis'in zirve toplantýsýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada Güney Kýbrýs'ýn, Ýsrail ve Arap dünyasýyla iyi iliþkileri sebebiyle, AB için alternatif enerji saðlayýcýsý olarak önemine dikkat çektiðini yazdý. Habere göre Anastasiadis açýklamasýnda, Doðu Akdeniz'in AB için alternatif enerji üretim ve saðlama merkezi olabileceðini, gelecekte doðal gaz üreticisi olma konumunda bulunan Güney Kýbrýs'ýn da bu planlarýn ayrýlmaz bir parçasý olduðunu iddia etti. Anastasiadis ayrýca, AB ortaklarýnýn Güney Kýbrýs'ýn alternatif bir enerji koridoru olma olasýlýðýný anlamalarýndan duyduðu memnuniyeti de dile getirerek bu çerçevede AB Komisyonu'yla sürekli temas halinde bulunacaklarýný sözlerine ekledi. Hindistan'ýn baþkenti Yeni Delhi'de dört katlý binanýn çökmesi sonucu 7 kiþi öldü. Polis yetkilisi Madhur Verma yaptýðý açýklamada, baþkentin kuzeyindeki Inderlok bölgesindeki 50 yýllýk binanýn çökmesinin ardýndan bölgeye gelen kurtarma ekiplerinin çalýþmalarý sonucu 5 kiþinin enkazdan sað kurtarýldýðýný belirtti. Enkazdan 7 kiþinin cesedinin çýkarýldýðýný ifade eden Verma, enkazda kalanlarýn olduðunu tahmin ettikleri için arama kurtarma çalýþmalarýna devam edeceklerini kaydetti. Hindistan'da, standartlara uygun malzeme kullanýlmamasý ve denetimlerdeki eksiklikler nedeniyle bina çökmeleri oldukça yaygýn. YEMEN 5 AYDA 68'Ý KADIN 1264 KÝÞÝ ÖLDÜ Yemen'in Ýbb kentinde güvenlik güçlerini hedef alan bombalý saldýrýda 4 kiþinin yaralandýðý bildirildi. Güvenlik kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, Ýbb iline baðlý Badan ilçesinde devriye gezen bir polis aracýna el bombasý atýlmasý sonucunda 1 polis ve 3 sivil yaralandý. Öte yandan Yemen Ýçiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, ülkede 5 aydan bu yana yaþanan silahlý çatýþmalarda 68'i kadýn bin 264 kiþinin hayatýný kaybettiði, 143'ü kadýn 4 bin 210 kiþinin de yaralandýðý belirtildi. Yemen'de 2011 yýlýndaki devrimin ardýndan sýk sýk þiddet olaylarý meydana gelen ülkede güvenlik zafiyeti yaþanýyor. Petrol boru hatlarý ve elektrik santralleri, çeþitli taleplerini devlete kabul ettirmek isteyen kiþilerce sýk sýk hedef alýnýyor. Öte yandan ülke, güvenlik güçleri ile El Kaide militanlarýnýn çatýþmalarýna sahne oluyor. IRAK IÞÝD HELÝKOPTER DÜÞÜRDÜ Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) örgütü öncülüðündeki silahlý gruplarýn, Samarra'da Irak ordusuyla girdiði çatýþmada bir helikopter düþürdüðü ve birçok askeri aracý imha ettiði bildirildi. AA muhabirinin görgü tanýklarýndan aldýðý bilgiye göre, Samarra'nýn kuzeyinde IÞÝD'in baþýný çektiði silahlý gruplar, Irak ordusuna baðlý birliklerle girdiði þiddetli çatýþmada bir helikopteri düþürdü, yapýlan saldýrýyý püskürttü ve orduya ait birçok aracý imha etti. Görgü tanýklarý, Irak ordu birliklerinin Salahaddin vilayetinin merkez kenti Tikrit'e doðru ilerlemeye baþladýðý ancak bu çatýþmalarla beraber Samarra'nýn 20 kilometre kuzeyinde durmak zorunda kaldýðýný belirtti.

11 Günün Manisi Kitap Dünyasý Emine Hür Döðme, herse yellerdi Bittayý severlerdi Eskiden kelebeðe Bumburiya dellerdi 11 KÜLTÜR - SANAT 29 Haziran 2014 Pazar Allak Bullak Marie-Sabine Roger KIRMIZI KEDÝ TADIMLIK ÖZDEYÝÞLER "Ýsterken ve hayýr derken, korkmaz ve utanmazsanýz bir yöneticisiniz." Anonim Dili mercan, dizi mercan, diþi mercan Yoluna bir can koyduðum Gökte ararken yerde bulduðum Karadutum, çatalkaram, çingenem Daha nem olacaktýn bir tanem Gülen ayvam, aðlayan narýmsýn Kadýným, kýsraðým, karýmsýn B.R. Eyyüboðlu "Karadut" adlý þiirinden GENÇLÝK MERKEZLERÝ BULUÞMASI ÖNCEKÝ AKÞAM GERÇEKLEÞTÝ Gençlik Dairesi 2. Gençlik Merkezleri Buluþmasý, önceki akþam Salamis Antik Tiyatro'da halk danslarý ve modern dans gösterileriyle gerçekleþti. Gençlik Dairesi açýklamasýnda "Þölende sahne alan Gençlik Dairesi halk danslarý ekipleri, kültürümüzü, gelenek ve göreneklerimizi eski dönemde yaþanan ve günümüzde unutulmaya yüz tutmuþ hikayeleri sahneleyerek izleyenlere muhteþem bir nostalji yaþattý. Gecede gençlerle birlikte yaþlý insanlarýmýzda sahne alarak birbirinden güzel oyunlarýný sergileyerek Kýbrýs Türk kültürünün deðerlerini ortaya koydu" denildi. Açýklamaya göre, Þölenin açýlýþýnda konuþan Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu, bir ilki daha baþararak bu yýl Gençlik Merkezleri Buluþmasýnda farklýlýk yapýldýðýný ve ekiplerin çalýþarak ürettikleri hikayeleri sahneye koyduklarýný vurguladý. Gençlik Dairesi ekiplerinin çok yoðun çalýþmalar sonucunda birbirinden güzel gösterileri sahnelediklerini belirten Eroðlu, tüm eðitmen, dansçý ve müzisyenleri kutlayarak teþekkür etti. Ressamlar buluþmasýnda KKTC'yi Kemal Behçet Caymaz temsil ediyor 17. TÜRKSOY Ressamlar Buluþmasý'nda, KKTC'yi "Genç Sanatçýlar Resim Yarýþmasý 2014"te baþarý ödülü alan Kemal Behçet Caymaz temsil ediyor. Kültür Dairesi'nden verilen bilgiye göre, TÜRKSOY'un her yýl geleneksel olarak düzenlediði "TÜRKSOY Ressamlar Buluþmasý"nýn 17.'si bu yýl 16 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasýnda Azerbaycan'ýn Þeki kentinde gerçekleþtiriliyor. Etkinlikte KKTC'yi Kültür Dairesi organizasyonuyla Kemal Behçet Caymaz temsil ediyor. Kafkas sýradaðlarýnýn güneyinde, 700 metre yükseklikte konuþlanmýþ tarihi Ýpek Yolu güzergâhýnýn þehirlerinden biri olan Azerbaycan'ýn Þeki þehrinde yer alan buluþmaya, KKTC'nin yaný sýra, Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Türkiye, Türkmenistan, Baþkurdistan, Hakas, Gagavuz Yeri (Moldova), Saha-Yakut, Tataristan, Karadað ve Makedonya'dan toplam 16 sanatçý katýldý. Þeki Valiliði'nin ev sahipliðinde, TÝKA'nýn desteði ve TÜRKSOY'un organizasyonuyla gerçekleþen buluþmada 4 eser yaratacak her sanatçýnýn iki eserinin konusu Þeki oluyor. 17. TÜRKSOY Ressamlar Buluþmasý çerçevesinde iki haftayý aþan süre içerisinde yapýlacak eserler, 2 Temmuz tarihinde açýlacak karma bir sergi ile sanatseverlerin beðenisine sunulacak. KKTC'yi temsil eden Yakýn Doðu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Resim Ana Sanat Dalý'ndan mezun olan Kemal Behçet Caymaz halen Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalý'ndaki yüksek lisans eðitimine devam ediyor. Soul Efsanesi Bobby Womack Hayatýný Kaybetti Efsanevi soul þarkýcýsý ve bestecisi, bir çok hit þarkýnýn altýnda imzasý olan Bobby Womack, 70 yaþýnda hayatýný kaybetti. Womack'in ölüm sebebi resmi olarak açýklanmadý. Efsanevi sanatçý kolon kanserini yenmiþ, ancak ardýndan Alzheimer'a yakalanmýþtý. Womack, uyuþturucu baðýmlýlýðýndan kurtulabilmek için de mücadele veriyordu. Sanatçýnýn hit olmuþ þarkýlarý arasýnda Rolling Stones'un seslendirdiði "It's All Over Now" ve "Lookin' for Love" gibi parçalar yer alýyor. 1944'te Amerika Birleþik Devletleri'nin Ohio eyaletinde doðan Bobby Womack, müziðe erken yaþta diðer kardeþleriyle birlikte, kilise korosunda baþlamýþ, 1960'ta ilk albüm anlaþmasýný imzalamýþtý. Kardeþleriyle baþladýðý kariyerine solo ve bir çok ünlü müzisyene eþlik ederek devam etti. Ýki oðlunu kaybetmesinin ardýndan, uyuþturucu kullanmaya baþladý. Womack "The Bravest Man in the Universe" isimli son albümünü 2012 yýlýnda yayýnlamýþtý.

12

13

14 14 29 Haziran 2014 Pazar Nöbetçi Eczaneler DÜN Lefkoþa Çaðansoy Eczanesi: Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli Ýþ Merkezi No:4 Yenikent (Mirage Rest. Yolu ve Damdelen Petrol Yaný) Tel: Yelim Eczanesi: Gültekin Þengör Sok. Aküç Apt. Dükkan C (Merit Otel Park Yeri Yaný-Mamülcüoðlu Pastanesi Karþýsý) Tel: Maðusa Ece Eczanesi: M. Kemal Bulvarý Yaþam Hastanesi Yaný Lefkoþa Yolu Tel: Çaðkan Aksoy Eczanesi: Larnaka Yolu 15 Aðustos Bulvarý No:28 Anýt Çemberi 200 m ilerisi Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Tel: Rýzký II Eczanesi: Mülk Plaza No:11 Lemar Yolu Çatalköy Tel: Güzelyurt Sevil Eczanesi: Ecevit Cad. No:53 Tel: BULMACA Soldan Saða: Hazýrlayan: Osman Levent 1-Özetlemek (iki 1 2 kelime). 2-Tutsaklýk. Molibden'in 1 kýsaltmasý. 3-Boru içindeki bir akýþkanýn 2 akýþýný durdurmaya veya serbest 3 býrakmaya yarayan alet. Iþýðý yansýtan, 4 varlýklarýn görüntüsünü veren, 5 cilalý ve sýrlý cam. 6 4-Yok etme. 5-Eski dilde "Baþ, 7 kumandan". Çocuk ve kadýnlar için 8 "Konuþkan, sürekli ve tatlý konuþan" 9 anlamýnda kullanýlýr. 6-Çocuk dilinde "Kötü, 10 çirkin". Hayret bildirir. 7-Tahýlýn tarlaya 11 atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. Bir konu veya nesnenin baþlýca özelliklerini yansýtacak biçimde hazýrlanmýþ taslaðý. 8-Kadýnlar hamamýnda hizmet eden ve müþterileri yýkayan kadýn. En kýsa zaman. Kripton'un kýsaltmasý. 9Bir nota. Býrakýp gitme. Bir araba markasý. 10-Sona "K" konursa "Bir iþin yapýlmasý için harcanan beden ve kafa gücü" olur. Biri için Tanrý'ya yalvaran kimse. 11-Bir çalýþmaya yardým saðlamak için genellikle açýk havada yapýlan eðlentili toplantý. Masallarda adý geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir kuþ. Dünün çözümü Yukarýdan Aþaðýya: 1-Ýsteklenmek, çok istemek. 2-Öz su. Kâðýt para. 3-Bir kimyasal. Rütbesiz asker. 4-Ters okunuþu "Kabýyla birlikte tartýlan bir nesnenin kabýnýn aðýrlýðý". Abide. 5Selenyum'un kýsaltmasý. Zaman, sýra, yer ve önem bakýmýndan ötekilerden önce gelen. Ters okunuþu "Fiyat, paha". 6-Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. Beyaz. Avrupa'da bir millet. 7-Anma. Ters okunuþu "Kiraya verilerek gelir getiren ev, dükkan gibi mülk". 8-Kanýn damarlara içeriden yaptýðý basýnç, kan basýncý. 9-Ýþsiz, baþýboþ gezen, avare. Býçak, kýlýç gibi kesici araçlarýn kabý. 10-Ýlâç, merhem. Baþa "S" konursa "Sað karþýtý" olur. Tek rakamlý bir sayý. 11-Aðaçlara zarar veren, kabuklu bit de denen bir böcek. Hindistan'da prenslere verilen unvan. ÖDÜLLER DAÐITILDI "2'nci yaratýcý fikirler yarýþmasý" Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafýndan "Bir Fikir Dünyayý Deðiþtir" sloganý ile gerçekleþtirilen "2'nci Yaratýcý Fikirler Yarýþmasý"nda en iyi projeler seçildi ve ödüller daðýtýldý. GAÜ'den verilen bilgiye gore, törenin açýlýþ konuþmasýný Komite Baþkaný ve GAÜ Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Zafer Aðdelen gerçekleþtirdi. Aðdelen konuþmasýnda yarýþma hakkýnda bilgiler Verdi. Yaratýcý Fikirler Yarýþmasýnýn jürisinde, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, GAÜ Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemile Esenyel, GAÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sadýk Ülker, ABD Baþkaný Barrak Obama tarafýndan Yýlýn Giriþimcilik Gurusu seçilen Baybars Altuntaþ, KTSO Baþkaný Ali Çýralý ve Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Sümer Kaya'nýn bulunduðu yarýþmaya 100'e yakýn baþvuru gerçekleþirken, GAÜ Küresel Bilim Ailesinden oluþan heyetin ön elemesi ile seçilen 6 katýlýmcý arasýnda yapýlan proje sunumlarý sonucunda dereceye girenler açýklandý.jürinin deðerlendirmede zorlandýðý projeler arasýndan 1'inciliði "Gold Eye" projesi ile Serdar Zeybek, 2'nciliði "Engelsiz Gözlük" projesi ile Abdurrahman Korucu, Mahmut Yazýcý ve Mevlüt Solu kazanýrken 3'üncülüðü ise "Uzaktan Kumandalý Elektrik Süpürgesi " projesi ile Furkan Þafak Baþ kazandý. Dereceye girenlere plaketlerini ve ödüllerini sýrasýyla; 1'inciye GAÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Sadýk Ülker, 2'nciye Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemile Esenyel, 3'üncüye ise GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar takdim etti. Ayrýca, Jüri üyelerine katýlýmlarýndan dolayý plaket takdimi gerçekleþtirilirken, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticler Kurulu Baþkaný Serhat Akpýnar, Baybars Altuntaþ'a, Yöneticiler Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Cemile Esenyel ise KTSO Baþkaný Ali Çýralý ve Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimarlar Odalarý Birliði Yönetim Kurulu Üyesi Sümer Kaya'ya teþekkür plaketi takdim etti. GAÜ'den yapýlan açýklamada, Yaratýcý Fikirler Yarýþmasýna Türkiye'nin her bölgesinden yanýsýra Kýbrýs'ýn farklý bölgelerinden de ilginin olduðu belirtilirken, sergilenen projelerin hayatý kolaylaþtýrmak ve verimlilik üzerine olduðu vurgulandý. Ayrýca GAÜ'nün bu ve buna benzer projelerin deðerlendirilmesi konusunda hertürlü desteðe açýk olduðu belirtildi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR Alýþ EURO Satýþ Alýþ Satýþ S.T.G. Alýþ Satýþ Ýlanlarýnýz için i arayýnýz...

15 29 Haziran 2014 Pazar Minderde büyükler þampiyonu YDÜ Güreþ Federasyonu'nun düzenlediði 2014 Büyükler Güreþ Ligi dün gerçekleþen Rifat Þener Serbest Güreþ Turnuvasý ile tamamlandý. Yakýn Doðu Üniveristesi (YDÜ) hem turnuva birincisi, hem de Lig Þampiyonu oldu. Lefkoþa Rifat Þener Güreþ Salonu'ndaki turnuva, saat 14.30'da baþladý ve saat 17:00'de Satrançta Kemal Deniz Þildi tamamlandý 7 tur üzerinden düzenlenen 2'nci M. Kemal Deniz Þildi'nde oynadýðý 7 karþýlaþmanýn altýsýný kazanýp, birinde berabere kalan Hüseyin Can Aðdelen, 6,5 puan ile turnuva birincisi oldu Kuzey Kýbrýs Satranç Federasyonu (KKSF) tarafýndan düzenlenen "2'nci M. Kemal Deniz Satranç Þildi" önceki akþam oynanan 7'nci tur karþýlaþmalarýyla tamamlandý. 7 tur üzerinden düzenlenen 2'nci M. Kemal Deniz Þildi'nde oynadýðý 7 karþýlaþmanýn altýsýný kazanýp, birinde berabere kalan Hüseyin Can Aðdelen turnuvayý 6,5 puan ile tamamladý. Turnuvayý en yakýn takipçisi Emin Sensay'ýn bir puan önünde tamamladý ve þiltte adýný yazdýran ikinci sporcu oldu. Deniz Plaza tarafýndan desteklenen ve 6 yýl düzenlenecek olan M. Kemal Deniz Satranç Þildi'ne adýný en çok yazdýran sporcu þiltin sahibi olacak. Baþhakemliðinin Ahmet Kansal'ýn, hakemliðini ise Emine Eþan'ýn yaptýðý ve KLEOPATRA AKTAR Kakao ve havuç yaðlarýyla bronzlaþmak... Karýþým yaðlarla selülitten, çatlaklardan, vücuttaki sarkmalardan kurtulmak, saç dökülmesini durdurmak, saçýnýzý erken uzatmak, lavanta ile sivrisinek ve bakterilerden kurtulmak ister misiniz? O zaman sizi Kleopatra Aktar a bekliyoruz... Ýrtibat tel: ve Satýlýk Daire Lefkoþa Marmara'da sýfýr tamirat daire uygun fiyata sahibinden satýlýktýr. Tel: tamamlandý. YDÜ, Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Korkuteli takýmlarýný yarýþtýðý dünkü müsabakalarda 78 puan elde eden YDÜ turnuvanýn birincisi oldu. 26 puan elde edebilen DAÜ ikincilikle yetinmek durumunda kaldý. Altý turnuva üzerinden düzenlenen 2014 "2'nci M. Kemal Deniz Satranç Þildi"nde baþarýlý olan sporculara ödülleri, önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle verilecek. "2'nci M. Kemal Deniz Satranç Þildi"nde 7'nci Tur Sonuçlarý: Hüseyin Can Aðdelen - Ekin Arca: 1-0 Mesut Þeb - Emin Sensay: 0-1 Yamaç Samani - Çaðýn Kansal: 1-0 Ergün Sonel - Nilhan Yýldýran: 0,5-0,5 Mücahit Sazlýk - Atilla Deva: 1-0 ARANIYOR Mahkemeler yanýnda avukat ofisi olmaya müsait yerin kirasýný bölüþebilecek kiþi aranýyor. Tel: Büyükler Güreþ Ligi'nin sonuncu turnuvasýnda da birincilik elde eden YDÜ, adýný 2014 Büyükler Güreþ Ligi Þampiyonu olarak yazdýrmayý baþardý Rifat Þener Serbest Güreþ Turnuvasý müsabakalarýnýn hakemliklerini Mertdoðan Soyalan, Volkan Avcý, Oruç Ertürk, Ercan Köse ve Serkan Köse birlikte yaptýlar. Ahmet Alþan - Adman Tolon: 0-1 Hayal Karahasan - Ayþen Saðlamer: 0-1 Tolga Öztürk - Zafer Aðdelen: 1-0 Gül Þeb - Deniz Ahçýhoca: 1-0 "2'nci M. Kemal Deniz Satranç Þildi" Puan Durumu: 1.Hüseyin Can Aðdelen... 6,5 Puan 2.Emin Sensay... 5,5 Puan 4.Yamaç Samani...5 Puan 3.Çaðýn Kansal... 4,5 Puan 5.Ekin Arca...4 Puan 8.Mücahit Sazlýk...4 Puan 7.Nilhan Yýldýran...4 Puan 6.Mesut Þeb...4 Puan 11.Adman Tolon...4 Puan 12.Ergün Sonel... 3,5 Puan 9.Ahmet Alþan...3 Puan 10.Atilla Deva...3 Puan 13.Tolga Öztürk...3 Puan 14.Ayþen Saðlamer...3 Puan 16.Gül Þeb... 2,5 Puan 15.Hayal Karahasan...2 Puan 17.Zafer Aðdelen... 1,5 Puan 18.Deniz Ahcýhoca...1 Puan ACÝLEN SATILIK HL 209 Toyota Raw 4, 2002 model Jeep 7500 Stg ARANIYOR Ev iþlerine yardýmcý olabilecek part-time bayan aranýyor. Adres: Marmara bölgesi Tel: Bilardocularýn Avrupa hazýrlýklarý sürüyor Genç bilardocularýmýz Avrupa Þampiyonasý öncesi verilecek bir haftalýk eðitim ile bu yýl Slovenya'da gerçekleþtirilecek Avrupa Gençler bilardo Þampiyonasý'na hazýrlanacaklar. Maðusa Maraþ'ta 30 Haziran Temmuz 2014 tarihleri arasýnda gerçekleþtirilecek eðitimi Kuzey Kýbrýs Bilardo Federasyonu'nun daveti ile adamýza gelen Hollandalý bilardo eðitmeni Stefan Sprangers verecek. Bu yýl 1-8 Aðustos tarihlerinde Slovenya'nýn Portoroz kentinde düzenlenecek Avrupa Gençler Þampiyonasý'nda ülkemizi "Gençler"de Mehmetali Sözgen, Hüseyin Alnar ve Berk Soykara ile "Yýldýzlar"da Osman Þanlýsoy, Mustafa Alnar ve Bilge Alaçam'dan oluþan Milli Takýmýn yaný sýra þampiyonaya milli takým dýþýndan katýlacak olan Aþkýn Burcu ile Doðukan Doðu temsil edecek. Hollanda'da Bilardo Eðitim Okulu bulunan Stefan Sprangers Hollanda Milli Takým koçluðu yapmakta olan Alex Lly'ýn öðrencisi olup, Llyn'ýn eðitim müktesebatýný takip etmektedir. Kadýn sporcularýn judo sporuna raðbeti arttý Judo, Hapkido ve Kickboks Federasyonu'na kadýn sporcularýn judo sporuna yoðun ilgi göstermelerine dikkat çekti. Üç sene önce 5-6 kiþi olan federasyona baðlý kadýn judo sporcusu sayýsý, üç senede % 500 artýþ göstererek 30'a yükseldi. Tatlýsu Gençlik Spor Kulübü, Kültür Spor Kulübü Derneði ve Alsancak Belediyesi Spor Kulübü olmak üzere 3 kulüp ile baþlayan judo sporu bugün 7 kulübe yükseldi. Sporcu sayýsý da büyük artýþ gösterdi. Baþlangýcýnýn ardýndan Vadili Belediyesi Herkes Ýçin Spor Derneði, Alayköy Kültür Spor Derneði, GAÜ Spor Kulübü ve Kaplýca Karadeniz Spor Kulübü'nü de bünyesine katan federasyon üye kulüp sayýsýný 7 kulübe yükseltirken özellikle kadýn sporcu sayýsýndaki artýþ dikkat çekti. Konu ile ilgili olarak federasyondan yapýlan açýklamada kadýn sporcularýn judo sporuna gösterdikleri yoðun ilginin artarak devam ettiði belirtildi. KÝRALIK DAÝRE Yenikent'te full eþyalý 2+1 daire Tel: MELÝ EMLAK SATILIK K. Kaymaklý'da müstakil villa Stg. Tel: Lefkoþa'da 3+1apartman dairesi Stg. Tel: Kiralýklar... Lefkoþa'da 2+1, 3+1 full eþyalý apartman dairesi. Tel: Köþklüçiftlik'te 2+1 full eþyalý daire. Tel: Küçük Kaymaklý'da 1+1, 2+1 full eþyalý daire. Tel:

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Nisan 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4868 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Varolmak ile yokolmak arasýnda bir kavþak... Siz kararýnýzý çoktan verdiniz ancak... Son 24 saat... Yalancýnýn mumu Kýbrýs'ta yatsýya kadar deðilse de, Pazara kadar yanar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

CTP-BG den DP-UG ye öncelik

CTP-BG den DP-UG ye öncelik Doðuþ Derya'ya pek çok kesimden, hatta yurtdýþýndan destek yaðarken partisinden azar iþitmesi ne kadar ibret verici deðil mi? Bu çeliþki bile yeni hükümet hakkýnda bir bilgi vermeye yetmez mi? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Haziran 2013 Cumartesi YIL: 12 SAYI: 4191 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÖRÜÞMELER KAMUFLAJDIR UBP'li bakanlar küsmüþ ve koltuklarýný devretmeye gitmemiþ! Hiç þýk olmadý doðrusu... Bu küslük size hiç yakýþmadý... Koltuða kurulmak tatlý da, veda etmek bu kadar mý zor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2010 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3297 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars Kýbrýs'ýn güneyindeki ýrkçý gruplarýn Yunan bayraðý taþýmasýna ve "Kýbrýs Yunandýr" diye haykýrmasýna neden þaþtýnýz? Siz de Türk bayraðý gölgesinde "Kýbrýs Türktür Türk kalacaktýr" diye haykýrýp durmuyor

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out!

Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! Eroðlu'nun iki yemini varmýþ... Biri doktorluk yemini, diðeri ise halkýn egemenlik hakkýný koruma yemini! Demek yem in, gerisi out! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Mart 2015 Pazartesi YIL: 14 SAYI: 4814

Detaylı

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent

ALIN BACAÐIMI VERÝN EMEKLÝLÝÐÝMÝ. Mehmet Levent Katil sürüsü IÞÝD, 101 gün sonra Türk rehineleri serbest býraktý... Amerika ve Ýngiltere çatlasýn! Onlar kafasý kesilen vatandaþlarýný kurtaramadý, ama Türkiye kurtardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu

BANDABULÝYA. Dolgun Dalgýçoðlu Lefkoþa Kaza Mahkemesi'nin Kýdemli Ceza Yargýcý Fügen Ulutekin Maðusa'ya atandý. Lapta'da ikamet eden yargýcýmýz için uzayan yolun daha çekici olduðunu mu düþündüler? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13 Mayýs 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3066 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ANNEM VE BEN Derviþ Eroðlu üç saatte birçok konuyu görüþmüþ Erdoðan'la. KKTC'nin 'kendine has' ekonomik sorunlarýný enine boyuna tartýþmýþlar. Tak fiþi bitir iþi derler iþte buna! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 13

Detaylı