AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ"

Transkript

1 AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No /04) KARAR STRAZBURG 14 Ekim 2014 İşbu karar Sözleşme nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek olup, bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı, Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığı tarafından yapılmıģ olup, Mahkeme yi bağlamamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiģ olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koģulu ile Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve DıĢ ĠliĢkiler Genel Müdürlüğü Ġnsan Hakları Daire BaĢkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan amaçlarla alıntılanabilir.

2

3 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 1 Erdoğan Gökçe / Türkiye davasında, BaĢkan, Guido Raimondi, Yargıçlar, IĢıl KarakaĢ, Nebojša Vučinić, Helen Keller, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, Robert Spano, ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith in katılımıyla Daire olarak toplanan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi (Ġkinci Bölüm), 9 Eylül 2014 tarihinde gerçekleģtirdiği kapalı oturumdaki müzakereler sonucunda anılan tarihte aģağıdaki kararı vermiģtir: USUL 1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan (31736/04 No.lu) davanın temelinde, Türkiye Cumhuriyeti vatandaģı Erdoğan Gökçe nin ( baģvuran ) 7 Temmuz 2004 tarihinde Ġnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına ĠliĢkin SözleĢme nin ( SözleĢme ) 34. maddesi uyarınca yapmıģ olduğu baģvuru bulunmaktadır. 2. BaĢvuran, Mahkeme önünde, Ankara da avukatlık yapan M. Cengiz ile A. Sarıhan tarafından temsil edilmiģtir. 3. BaĢvuran, bilhassa, belediye seçimlerinde aday olarak, yasal seçim propaganda döneminin baģlangıç tarihinden evvel basına yazılı bildiri dağıttığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılması nedeniyle SözleĢme nin 10. maddesiyle güvence altına alınan ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini iddia etmektedir.

4 2 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 4. BaĢvuru 18 Ocak 2008 tarihinde Hükümet e tebliğ edilmiģtir. OLAYLAR I. DAVANIN KOġULLARI 5. BaĢvuran 1957 doğumlu olup, Balıkesir de ikamet etmektedir. 6. ĠĢçi Partisi (ulusal düzeyde kurulan, tüm illerde genel seçimler ile belediye seçimlerine katılmasına izin verilen siyasi parti) Balıkesir Ġl BaĢkanı olan baģvuran, 28 Mart 2004 tarihinde yapılması gereken belediye seçimlerinde aday olmuģ ve Balıkesir Belediye BaĢkanlığı için yarıģmıģtır. 7. Bir iģçi sendikası tarafından 20 Mart 2003 tarihinde açık alanda düzenlenen gösteri sırasında, gazeteci kimliğiyle olay yerinde bulunan baģvuran, basına, 2004 belediye seçimlerinde kendi programının ana hatlarıyla ilgili yazılı bir bildiri dağıtmıģtır. 8. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü 21 Mart 2003 tarihinde konuyla ilgili olarak Balıkesir Savcılığını bilgilendirmiģ ve baģvuran tarafından dağıtılan metnin bir nüshasını ibraz etmiģtir. Balıkesir Savcılığı 17 Ekim 2003 tarihinde baģvuranın ifadesini almıģtır. BaĢvuran, 20 Mart 2003 tarihli gösteri sırasında, Politik isimli günlük gazetenin muhabirine ve bir nüsha almak için ısrar eden bir polis memuruna yazılı bildirisini verdiğini belirtmiģtir. BaĢvuran, bildirisini Balıkesir de günlük gazete bürolarına bıraktığını da kabul etmiģtir. 9. Savcı 20 Ekim 2003 tarihli iddianame ile diğerlerinin yanı sıra, seçim propagandalarını düzenleyen kanunların hükümlerini ihlal etmekle suçladığı baģvuran hakkında ceza davası açmıģtır. Savcı, baģvuranı bilhassa, 2003 yılı Mart ayında, basın mensuplarına Balıkesir Belediye BaĢkanı seçilirsem [kamu] hizmetlerini sağlamak için çalıģacağım. baģlıklı bir bildiri dağıtmakla ve bu Ģekilde hareket ederek, belediye seçimlerinde yasal propaganda dönemine riayet etmemekle suçlamıģtır.

5 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi 15 Aralık 2003 tarihli kararla, 298 sayılı Kanunun 49. maddesi ile 2820 sayılı Kanunun 43. maddesi uyarınca baģvuranı üç ay hapis cezası ile eski Türk lirası para cezasına çarptırmıģtır. Hapis cezası eski Türk lirası tutarında para cezasına çevrilmiģtir. BaĢvuran tarafından ödenecek para cezası toplam eski Türk lirası (olayların meydana geldiği dönemdeki döviz kuruyla yaklaģık 340 avro) olmuģtur. Mahkeme, kararında baģvuranın, 20 Mart 2003 tarihinde, basın mensuplarına Balıkesir Belediye BaĢkanı seçilirsem [kamu] hizmetlerini sağlamak için çalıģacağım. baģlıklı bir bildiri dağıttığını belirtmiģtir. 11. BaĢvuran 6 Ocak 2004 tarihinde Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi önünde söz konusu mahkûmiyet kararına itiraz etmiģtir. Belediye seçimleri için on günlük yasal seçim propaganda döneminin düzenlenmesiyle seçimlerden önceki on gün boyunca seçim propaganda araçlarının kullanılmasına iliģkin tüm prosedürün adaylara dağıtılmasının öngörüldüğünü ve söz konusu dönem haricinde, kanunla kabul edilen formalite ve kısıtlamalara riayet edilmesi kaydıyla propaganda araçlarının kullanılabileceğini de ileri sürmüģtür. Bu hususta, kanunda, seçim kampanyaları dıģında basın için ayrılan bildirilerin dağıtımıyla ilgili herhangi bir kısıtlama öngörülmediğini belirtmiģtir. BaĢvuran, siyasi propaganda yapma özgürlüğünün kısıtlanması amacıyla, baģvurana göre, seçim propagandalarını kolaylaģtırmak amacıyla yasa koyucu tarafından kabul edilen- yasal bir hükmün kullanılmasını eleģtirmiģtir. BaĢvuran ayrıca, ĠĢçi Partisi nin, aday adaylığı hususunu düzenlemediği, fakat merkez organlarının kararı aracılığıyla seçim adaylarını doğrudan tayin etmesi sebebiyle, 2820 sayılı Kanunun 43. maddesinin kendi durumuna uygulanabilir olmadığını iddia etmiģtir. 12. Balıkesir Asliye Ceza Mahkemesi 15 Ocak 2004 tarihli kararla, itiraz edilen kararın usule ve kanuna uygun olarak verildiği kanaatiyle baģvuranın itirazını reddetmiģtir.

6 4 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 13. Balıkesir Savcılığı 19 Ocak 2004 tarihinde baģvuranın çarptırıldığı para cezası için ödeme emri çıkarmıģtır. Ancak, baģvuran, yeterli kaynaklara sahip olmadığından, iģbu para cezasını ödeyememiģtir. 14. Balıkesir Savcılığı 20 Mayıs 2004 tarihinde söz konusu para cezasını, çekilecek on üç gün fiili tutukluluk ve on dört gün Ģartlı tahliye olmak üzere yirmi yedi gün hapis cezası olarak değiģtirmiģtir. BaĢvuran 20 Mayıs ila 2 Haziran 2004 tarihlerinde fiili olarak hapiste kalmıģtır. 15. Dosyadan, 2004 yılı Mart ayı belediye seçimlerinde çeģitli siyasi partilerin aday adaylığına aday olan çok sayıda kiģinin 2003 yılının Haziran ayı sonundan itibaren boy gösterdiği ve 2003 yılının Ağustos ayından itibaren, programlarını ana hatlarıyla kamuya tanıttıkları anlaģılmaktadır. II. ĠLGĠLĠ ĠÇ HUKUK KURALLARI VE UYGULAMASI Nisan 1961 tarihli 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasında, seçimlerde propagandanın, söz konusu kanun hükümleri kapsamında serbest olduğu bildirilmektedir. Ġlgili maddenin ikinci fıkrasında ise, propaganda yapılmasına izin verilen dönem belirtilmektedir. Kanunun ilk halinde, söz konusu dönem üç ay ile sınırlandırılmıģtı. Kanunun hazırlanması sırasında yapılan parlamento çalıģmaları incelemelerinden, yasa koyucunun, seçimlerden önce propaganda süresinin belirlenmesiyle, adayların, olağan formaliteleri azaltarak açık alanda gösteri yapma gibi geniģ çaplı araçlar sayesinde geniģ kitlelere düģüncelerini yaymalarını kolaylaģtırmayı amaçladığı anlaģılmaktadır. 10 Eylül 1987 tarihli 3403 sayılı Kanunla 49. maddenin ikinci fıkrasında yapılan değiģiklikle, izin verilen seçim propaganda süresi oy kullanma gününden önceki on güne indirilmiģtir. Bu değiģiklik, 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan erken genel seçimlerin mümkün olan en kısa zamanda düzenlenmesine imkân vermeliydi.

7 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI Seçimler öncesinde seçim propagandasına ayrılan dönemle ilgili olarak, yukarıda anılan 298 sayılı Kanunun 50 ve 51. maddelerinde açık ya da kapalı yerlerde gösteriler düzenlenmesi; 52-55A maddelerinde ise propagandanın radyo ve televizyon kanallarında yayımlanması düzenlenmektedir Nisan 2010 tarihli dolayısıyla mevcut davaya konu olan olaylardan sonra- bir kanunla 298 sayılı kanunda yapılan değiģikliklerle, yazılı basında ya da internette seçim propagandasının izin verilen dönem sonuna kadar özgür bir Ģekilde yapılacağını (buna bir baģlangıç noktası belirtmeden) ve siyasi partilerin sembollerini taģıyan küçük kitapçık, broģür ya da diğer tanıtıcı malzemelerin dağıtılmasının seçim dönemi boyunca serbest olduğunu (genel olarak seçimlerden üç ay önce) belirtmektedir. HUKUKĠ DEĞERLENDĠRME I. SÖZLEġME NĠN 10. MADDESĠNĠN ĠHLAL EDĠLDĠĞĠ ĠDDĠASI HAKKINDA 19. BaĢvuran, mahkûm edilmesinin SözleĢme nin 10. maddesiyle öngörülen ifade özgürlüğü hakkına haksız bir müdahale teģkil ettiğini iddia etmektedir. Söz konusu madde aģağıdaki Ģekildedir: Herkes görüģlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğünü, kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir alma ve verme özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema iģletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, asayiģsizliğin veya suç iģlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın, baģkalarının ün ve haklarının korunması, gizli kalması gereken haberlerin yayılmasına engel olunması veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için kanunla öngörülen bazı formalitelere Ģartlara, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir.

8 6 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI A. Kabul edilebilirlik hakkında 20. Mahkeme tarafından SözleĢme nin 10. maddesine iliģkin kabul edilebilirlik ve esas hakkındaki görüģlerini açıklamaya davet edilen Hükümet, öncelikle, söz konusu bu hükmün mevcut baģvuruya uygulanmadığını ileri sürmektedir. Hükümet, bu hususta, baģvuranın seçim hazırlıklarına iliģkin usul kurallarına riayet etmeme nedeniyle cezalandırıldığı ve bu cezanın söz konusu yazılı bildirinin içeriği ile hiçbir Ģekilde ilgili olmadığını belirtmektedir. 21. Hükümet ayrıca, ilgilinin, ulusal mahkemeler tarafından kanunun teknik hususları hakkında yapılan yorumları kabul etmeyerek, ulusal mahkemeler önünde SözleĢme nin 10. maddesiyle güvence altına alınan özgürlüklerle ilgili bir Ģikâyette bulunmaması nedeniyle baģvuran tarafından iç hukuk yollarının tüketilmediğini ileri sürmektedir. 22. BaĢvuran bu itirazlara karģı çıkmakta ve Mahkeme den bunları reddetmesini talep etmektedir. BaĢvuran, belediye baģkanı seçilmesi halinde hangi kamu hizmetlerini yapacağını bildirmek için yazılı bildirisini dağıtarak, ifade özgürlüğünü yalnızca klasik bir araç olarak kullandığını ileri sürmektedir. 23. Mahkeme, itirazların doğrudan baģvuranın ifade özgürlüğü hakkına yönelik müdahalenin incelenmesine ve bundan dolayı, SözleĢme nin 10. maddesi alanında ifade edilen Ģikâyetin esasına bağlı sorunlardan kaynaklandığı kanısındadır. Dolayısıyla, Mahkeme bunları esasla birleģtirmeye karar vermektedir. 24. ĠĢbu Ģikâyetin, SözleĢme nin 35. maddesinin 3. fıkrası anlamında açıkça dayanaktan yoksun olmadığını ve baģka herhangi bir kabul edilemezlik gerekçesi bulunmadığını tespit eden Mahkeme, söz konusu Ģikâyeti kabul edilebilir olarak açıklamaktadır.

9 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 7 B. Esas hakkında 1. Müdahalenin varlığı hakkında 25. Hükümet, somut olayda, SözleĢme nin 10. maddesiyle güvence altına alınan haklara müdahale bulunmadığını ileri sürmektedir. Hükümet esasen, baģvuranın mahkûmiyetinin, ifade özgürlüğü hakkıyla ilintili olmadığı kanısındadır. Hükümete göre, ilgili, belli bir görüģü ifade etme nedeniyle değil, seçim propagandasını düzenleyen prosedürle herkes için belirlenen yasal süreye uymama nedeniyle mahkûm edilmiģtir. 26. BaĢvuran, belediye seçimleri için propaganda yapma özgürlüğünün ifade özgürlüğüne bağlı olduğunu ifade etmektedir. 27. Mahkeme, baģvuranın, yaklaģık bir yıl sonra yapılması gereken belediye seçimlerinde baģarılı olması durumunda gerçekleģtirmeyi tasarladığı projeler ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazılı bir bildiriyi gazetecilere dağıttığı için mahkûm edildiğini gözlemlemektedir. Mahkeme, ulusal mahkemeler önünde olduğu gibi Mahkeme önünde de, dağıttığı belgenin bir seçim propagandası aracı olduğunu kabul ettiğini saptamaktadır. Mahkeme bu nedenle, baģvuranın tutumunun haber ya da görüģ verme amacı taģıdığını, dolayısıyla ilgilinin mahkûmiyetinin, bu nedenden ötürü, SözleĢme nin 10. maddesiyle öngörülen ifade özgürlüğü hakkına müdahale teģkil ettiği kanısındadır. Mahkeme aynı zamanda, bu değerlendirmeler ıģığında, Hükümet tarafından ifade edilen itirazların, SözleĢme nin 10. maddesinin uygulanamazlığı ve iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle reddedilmesi gerektiği kanısındadır. 2. Müdahalenin haklılığı: Kanunla öngörülmesi ve meşru bir amaç izlemesi 28. Mahkeme, SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen gerekliliklere riayet etmemesi halinde bir müdahalenin SözleĢme ye aykırı olduğunu hatırlatmaktadır. Dolayısıyla, müdahalenin kanunla öngörülüp

10 8 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI öngörülmediğini, bu fıkrada bildirilen meģru amaçların birini ya da birçoğunu amaçlayıp amaçlamadığını ve bu amaç ya da amaçlara ulaģmak için demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını tespit etmek gerekmektedir (Pedersenet Baadsgaard/Danimarka, No /99, 67, AĠHM 2004-XI). 29. Mahkeme, mevcut davada, müdahalenin kanunla yani 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 49. maddesinde öngörüldüğüne itiraz edilmediğini kaydetmektedir. Mahkeme, baģvuran hakkında alınan tedbirlerle izlenen amaçların meģruluğu konusunda Ģüpheleri bulunduğundan, müdahalenin, düzenin korunması (belediye seçimlerine iliģkin prosedüre riayet edilmesinin sağlanması) ile baģkalarının haklarını koruma (seçimlerde adaylara fırsat eģitliği sağlanması) meģru amaçları amaçladığını varsayımından hareket edecektir. 30. Geriye, müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığının araģtırılması kalmaktadır. 3. Demokratik bir toplumda müdahalenin gerekliliği hakkında a) Tarafların Ġddiaları 31. BaĢvuran, mahkûmiyetinin, ifade özgürlüğü hakkının icrasında haksız bir müdahale teģkil ettiğini ileri sürmektedir. Yazılı bildirisinin içeriğinin, herhangi bir suç teģkil etmediğini ve ne ulusal makamlar ne de Ģahıslar tarafından bu anlamda herhangi bir iddiada bulunulmadığını ileri sürmektedir. BaĢvuran öte yandan, finans kaynakları bulunmaması nedeniyle, para cezasını ödeyemediğini ve söz konusu para cezasının hapis cezasına çevrildiğini ve bu cezayı çektiğini belirtmiģtir. Kısacası, baģvuran, yetkili makamların kendisini, belediye baģkanı seçilmesi halinde yapacağı kamu hizmetleriyle ilgili olarak Balıkesir sakinlerini bilgilendirmekten ibaret bir belge nedeniyle mahkûm ettikleri ve bu Ģekilde davranarak, kamu

11 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 9 yararına iliģkin bir sorun hakkında haber ya da görüģ verme özgürlüğü hakkını ihlal ettikleri kanısındadır. BaĢvuran, yerel seçimler konusunda kanunla belirlenen propaganda dönemleri ve prosedürüne riayet edilmesi sorunuyla ilgili olarak, büyük siyasi partilerden diğer birçok adayın, belediye seçimlerinden aylar önce propagandalarına baģladıklarını ve haklarında herhangi bir ceza soruģturması baģlatılmadığını belirtmektedir. Prosedürel sıkıntılara iliģkin değerlendirmeler ne olursa olsun, çarptırıldığı cezai yaptırımın açıkça orantısız olduğu sonucuna varmaktadır. 32. Hükümet, seçim kampanyalarının düzenlemesinin kamu düzeninin korunması için mutlak gerekli olduğunu ve demokratik bir düzende önemli olan seçim haklarının etkin kullanımı için büyük önem taģıdığını belirtmektedir. Bu nedenle, bu düzenlemeye aykırı olduğunu iddia ettiği bir eylemi cezalandıran söz konusu mahkûmiyetin, zorlayıcı sosyal gereksinimi her anlamda karģıladığı ve izlenen amaçla orantılı olduğu sonucuna varmaktadır. b) Genel Ġlkeler i. Genel olarak ifade özgürlüğü 33. Ġfade özgürlüğünün icrasında belli bir müdahalenin gerekliliğini değerlendirmeye imkân veren genel ilkeler, Animal Defenders International/Birleşik Krallık, ([BD], No /08, 100, AĠHM 2013) kararının da aralarında bulunduğu birçok kararda özetlenmiģtir. Mahkeme, söz konusu kararda, Ģu hususlara değinmektedir: (i) Ġfade özgürlüğü; demokratik bir toplumun temel dayanaklarından ve bu toplumun geliģimi ve her bireyin kendini gerçekleģtirmesine yönelik temel koģullardan birini teģkil etmektedir. SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrasına konu olan ifade özgürlüğü; olumlu karģılanan veya hakaret içerikli olmadığı ya da ilgilenilmesine gerek olmadığı düģünülen bilgi veya fikirler için geçerli olmakla kalmayıp; aynı zamanda hakaret eden, sarsan veya rahatsız eden bilgi veya fikirler için de geçerlidir. Bunlar demokratik bir toplumu var eden çoğulculuk, hoģgörü ve açık fikirliliğin gerekleridir. 10. maddede belirtilen bu özgürlük, istisnalara tabidir; bununla birlikte bu istisnaların ( ) katı bir biçimde yorumlanması

12 10 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI ve herhangi bir kısıtlamaya ihtiyaç duyulduğunun ikna edici Ģekilde ortaya konulması gerekir. ( ) (ii) SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrası anlamında gerekli sıfatı, zorlayıcı bir toplumsal gereksinimin varlığını ifade etmektedir. SözleĢmeci Devletler, bu tür bir gereksinim olup olmadığını değerlendirmede belli bir takdir payına sahiptir; ancak bu, gerek yasaları gerekse bağımsız bir mahkeme tarafından alınmıģ olanlar da dâhil bunları uygulamaya yönelik kararları kapsayan Avrupa denetimi ile bir arada yürümektedir. Bu nedenle Mahkeme, bir kısıtlamanın, 10. madde tarafından korunan ifade özgürlüğüyle bağdaģtırılabilir olup olmadığı konusunda nihai kararı verme yetkisine sahiptir. (iii) Denetleyici yargı yetkisini kullanırken Mahkemenin görevi yetkili ulusal makamların yerini almak değil; daha ziyade bu makamların takdir yetkileri uyarınca vermiģ olduğu kararları 10. madde kapsamında yeniden gözden geçirmektir. Bu, söz konusu denetimin davalı devletin takdir payını makul, dikkatli bir Ģekilde ve iyi niyet içerisinde kullanıp kullanmadığını belirlemekle sınırlı olduğu anlamına gelmez; Mahkemenin yapması gereken, hakkında Ģikâyette bulunulan müdahaleye davanın bütünü ıģığında bakmak ve güdülen meģru amaçla orantılı olup olmadığını ve ulusal makamların söz konusu müdahaleyi haklı çıkarmak için ileri sürdüğü gerekçelerin ilgili ve yeterli olup olmadığını belirlemektir ( ) Mahkeme bunu yaparken, ulusal makamların 10. madde içerisinde yer alan ilkelerle bağdaģan standartlar uygulamıģ olduğuna ve dahası ilgili olaylar hakkında kabul edilebilir bir değerlendirmeye dayanmıģ olduğuna kanaat getirmelidir. ( ) 34. SözleĢme nin 10. maddesi, dile getirilen görüģler ile haberlerin, içerikleri dıģında yayılma Ģeklini de korumaktadır (Jersild/Danimarka, 23 Eylül 1994, 31, A serisi, No. 298 ve yukarıda anılan, Animal Defenders International, 111). 35. Diğer yandan, Mahkeme, verilecek takdir yetkisinin geniģliğinin, birçok etkene, özellikle de belirtilen sorunlarla ilgilenen alana bağlı olduğunu hatırlatmaktadır; bu bağlamda, SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrası, kamu yararına iliģkin sorunlarla ilgili tartıģma konusunda ifade özgürlüğüne sınırlamalar getirilmesine imkan vermemektedir (Wingrove/Birleşik Krallık, 25 Kasım 1996, 58, Karar ve hükümlerin derlemesi, 1996-V, ve yukarıda anılan, Animal Defenders International, 102). 36. Belediyeler tarafından sağlanan kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi ve Belediye BaĢkanlığı için her adayın mevcut hizmetleri geliģtirmek amacıyla sunabileceği teklifler, hiç Ģüphesiz, bu sorunlar

13 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 11 arasında yer almaktadır. Dolayısıyla, bu bağlamda, devlete tanınması gereken takdir yetkisi kural gereği dar tutulmaktadır. 37. Yukarıda belirtilen etkenler ıģığında, Mahkeme, somut olayda, söz konusu yasaklamayı desteklemek amacıyla ileri sürülen gerekçelerin yerinde ve yeterli olup olmadığını ve dolayısıyla, ihtilaf konusu müdahalenin zorlayıcı sosyal gereksinime karģılık gelip gelmediğini ve izlenen meģru amaçlarla orantılı olup olmadığını araģtıracaktır. Bu bağlamda, Mahkeme, ulusal mercileri ikame etmekle görevli olmadığını, ancak söz konusu mercilerin kendi takdir yetkileri çerçevesinde verdikleri kararları davanın tamamı ıģığında incelemekle yükümlü olduğunu hatırlatmaktadır (Fressoz ve Roire/Fransa [BD], No /95, 45, AĠHM 1999-I et yukarıda anılan, Animal Defenders International, 105). 38. Son olarak, Mahkeme, incelenmekte olan müdahalenin orantılılığının değerlendirilmesi söz konusu olduğunda, hükmedilen cezaların niteliği ile ağırlığının da göz önünde bulundurulması gereken unsurlar olduğunu yeniden ifade etmektedir (bk., gerekli değiģiklikler yapılmak suretiyle, mutatis mutandis, Ceylan/Türkiye [BD], No /94, 37, AĠHM 1999-IV ve Stoll/İsviçre [BD], No /01, 153, AĠHM 2007-V). ii. Seçim bağlamında ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamalar 39. Bazı koģullarda, ifade özgürlüğü, özgür seçimlerin yapılmasının sağlanması amacı ile ters düģebilmektedir (Bowman/Birleşik Krallık kararını inceleyiniz, 19 ġubat 1998, 43, Derleme 1998-I). Mahkeme, çoğulculuk, kamuya açık tartıģmaların iyi yürütülmesi, seçimler ve demokratik süreç hususlarında oluģabilecek risklere karģı korunmak amacıyla seçim sürecine iliģkin tedbirler alma gerekliliğini kabul edebilmektedir. Ancak Mahkeme nin, demokratik sürecin devam ettiğini ve seçim dönemi dıģında dahi, kamuya açık, özgür ve çoğulcu bir tartıģma ortamı ile sürekli olarak

14 12 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI desteklenmesi gerektiğini göz ardı etmesi mümkün değildir (yukarıda anılan, Animal Defenders International, 111). 40. Mahkeme, mevcut davayı incelerken, toplumun haber ve görüģ alma hakkına sahip olmasına rağmen baģvuranın kamu yararıyla ilgili haber ve görüģ verme hakkına getirilen sınırlamanın, seçim kampanyası boyunca demokratik süreç ve tartıģmanın adaylar arasındaki adil rekabete zarar verebilecek eylemlerle çarpıtılmasına engel olma hususunda mercilerin kaygıları dikkate alındığında, haklı gösterilip gösterilemeyeceğini teyit etmekle görevlidir (mukayese ediniz, yukarıda anılan, Animal Defenders International, 112). Dolayısıyla, mevcut davada incelenecek olan sorun, belirtilen amaç ve ulusal mercilere tanınması gereken takdir yetkisi göz önüne alındığında, ihtilaf konusu yasaklamanın abartılı olup olmadığıyla ilgilidir (bk., gerekli değiģiklikler yapılmak suretiyle, mutatis mutandis, yukarıda anılan, Animal Defenders International, 112). c) Yukarıda belirtilen ilkelerin somut olaya uygulanması i. Başvurana atfedilen eylem 41. Mahkeme, somut olayda, kamu yararının, yani Balıkesir Belediyesi nin kendi yurttaģları için sağlaması gereken hizmetlerin konu edildiği, söz konusu yazılı bildirinin içeriğiyle ilgili herhangi bir ihtilafın söz konusu olmadığını saptamaktadır. Mahkeme, söz konusu metnin, belediye seçimleri için muhtemel diğer adaylar veya üçüncü kiģiler bakımından hiçbir Ģekilde aģağılayıcı olmadığını da kaydetmektedir. 42. BaĢvuran hakkında sunulan iddianameden ve baģvuranın davası çerçevesinde verilen yargı kararlarından, ilgili hakkında soruģturma yürütüldüğü ve özellikle 298 sayılı Kanun un 49. maddesiyle belirlenen on günlük propaganda süresine uymadığı gerekçesiyle mahkûm edildiği anlaģılmaktadır.

15 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI Mahkeme, baģvuran hakkında yürütülen soruģturmanın ve hakkında verilen mahkûmiyet kararının da aday adayları için bazı propaganda araçlarını yasaklayan, 2820 sayılı Kanun un 43. maddesine dayandırıldığını kaydetmektedir. Ancak, baģvuranın mensubu olduğu siyasi partinin, parti adaylığı için aday olanları ayırt etmek amacıyla aday adaylığı hususunu düzenlememesi nedeniyle, bu hükmün somut olaya uygulanamayacağı anlaģılmaktadır. 44. Mevcut davada, Mahkeme nin, izin verilen on günlük propaganda süresine baģvuran tarafından riayet edilmemesinin söz konusu müdahaleyi haklı gösterip gösteremeyeceğine iliģkin sorunu incelemekle yetineceği sonucuna varılmaktadır. ii. Müdahaleyi gerekli kılan zorlayıcı sosyal gereksinimin varlığı 45. Mahkeme, devletin organlarının, SözleĢme nin 10. maddesinin 2. fıkrası ile izlenen amaçlarla orantısız biçimde ifade özgürlüğü hakkını sınırlandırmaksızın belediye seçimlerinin düzenlenmesi konusunda kendilerine tanınan takdir yetkisini kullanıp kullanmadıklarını araģtırmalıdır (bk., yukarıda geçen 40. paragraf). Böylelikle, Mahkeme, bir yandan, yasa koyucunun, adayların kendi programlarını sunma süresini sınırlayan genel kuralları oluģturma yönündeki tercihini ve diğer yandan, bu kuralların mahkemeler tarafından baģvuranın durumuna uygulanmasını inceleyecektir. 46. Mahkeme, Hükümet in, seçim propagandasının, seçimlerden önceki on günlük süreyle sınırlandırılmasının nasıl yararlı olabileceğini izah etmediğini ve seçimlerin düzenlenmesinin büyük önem taģıdığını ileri sürmekle yetindiğini kaydetmektedir. Dolayısıyla, Mahkeme, dava hakkında bizzat inceleme yapacaktır. 47. Tedbirin dayanağını oluģturan genel seçimlerle ilgili olarak, Mahkeme, öncelikle, seçimlere iliģkin 298 sayılı Kanun un 49. maddesinin ilk cümlesinde seçim propagandası yapma hakkını güvence altına aldığını

16 14 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI tespit etmektedir. Kanun hazırlanmasına yönelik yürütülen parlamento çalıģmalarına iliģkin incelemeler; yasa koyucunun, seçimlerden önce propaganda süresinin belirlenmesiyle, adayların, olağan formaliteleri azaltarak, açık alanda gösteri yapma gibi geniģ çaplı araçlarla geniģ kitlelere kendi görüģlerini yaymalarını kolaylaģtırmayı hedeflediğini göstermektedir. 48. Mahkeme, aynı zamanda, izin verilen propaganda süresinin, daha önce yapılan 29 Kasım 1987 tarihli genel seçimleri düzenleme olanağı sağlamak amacıyla, 10 Eylül 1987 tarihli değiģiklikle on güne indirildiğini de saptamaktadır. 49. Yukarıda belirtilenleri dikkate alan Mahkeme, on günlük propaganda süresinin, bu süre dıģında, belediye seçimlerine iliģkin görüģ veya fikirlerin her türlü Ģekilde ifade edilmesini sınırlandırmak amacıyla Türk yasa koyucu tarafından öngörüldüğünün tespit edilmediği kanaatine varmaktadır. Yazılı basında veya internet üzerinde seçim propagandasının, propaganda süresi sona erinceye kadar (bu sürenin baģlangıç noktası belirtilmeksizin) özgürce yapılabileceğini ve siyasi partilerin sembollerini taģıyan kitapçık, broģür ya da diğer tanıtım araçlarının dağıtımının seçim dönemi boyunca (genellikle seçimlerden üç ay önce) serbest olduğunu açıkça belirten, 298 sayılı Kanun a 2010 yılında getirilen değiģiklikler, Mahkeme nin söz konusu bu kanaatini güçlendirmektedir. 50. Mahkeme, buna karģın, 2010 tarihli değiģikliklerden önce ve baģka açık herhangi bir kriter bulunmadığından, adli mercilerin, 298 sayılı Kanun un 49. maddesinde belirtilen seçim propagandası döneminden önce, belediye seçimlerine iliģkin her türlü ifade Ģeklini cezalandırma tehlikesiyle karģı karģıya kaldıklarını gözlemlemektedir. 51. Adli makamlar tarafından söz konusu bu hükmün baģvuranın durumuna uygulanması hususunda, Mahkeme, bu makamların, seçimlerin iyi yürütülmesi için ihtilaf konusu yasaklamanın gerekliliğine dair somut bir inceleme yapmadıklarının anlaģıldığını tespit etmektedir. En azından, makamlarca verilen kararların gerekçesi böyle bir inceleme yapıldığı

17 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI 15 yönünde herhangi bir izlenim oluģturmamaktadır. Mahkeme, yalnızca, izin verilen propaganda süresine iliģkin hükmün adli makamlar tarafından katı Ģekilde yorumlanmasının, baģvuranın bir yıl sonra yapılması gereken belediye seçimlerinde kendisini tanıtma amacı taģımasına rağmen, belediyeler tarafından sağlanan kamu hizmetleriyle ilgili konularda bu süre dıģında kendi fikirlerini ifade etmesini engellediğini kaydedebilmektedir. 52. Belediye seçimlerinden yaklaģık altı ay önce adaylıkları ve programları hakkında kendi düģüncelerini belirten, belediye seçimlerine katılacak diğer adayların sunduğu örnekler, baģvuran tarafından dile getirilmekte ve Hükümet tarafından inkâr edilmemektedir. Bu örnekler, aynı zamanda, adli makamların, uygulamada, 298 sayılı Kanun un 49. maddesini, oy kullanma tarihinden on gün önce belediye seçimleriyle ilgili konular hakkında düģünce ifade etme özgürlüğünün tamamen ortadan kaldırılması anlamında yorumlamadıklarını göstermektedir. 53. Bu koģullar altında, Mahkeme, zorlayıcı sosyal gereksinimin, gelecek belediye seçimleriyle iliģkili olsa bile, baģvuranın belediye hizmetlerine iliģkin bir konu hakkındaki fikirlerini özgürce ifade edebileceği sürenin seçimlerden önce on gün ile sınırlandırılmasını gerektirdiğinin tespit edildiği yönünde bir kanaate varamamaktadır. iii. Orantılılık 54. Mahkeme, ayrıca baģvuranın fiilen on üç gün tutuklu kaldığını ve mahkûm edilmesinin ardından, on dört gün boyunca Ģartlı tahliyeden yararlandığını saptamaktadır. Mahkeme, baģvurana verilen özgürlükten yoksun bırakıcı cezanın, niteliği ve ağırlığı bakımından, yetkili ulusal makamlarca izlenen meģru amaçlarla orantısız bir müdahale teģkil ettiği kanısına varmaktadır. BaĢvuran hakkında baģlangıçta verilen hapis cezasının baģvuranın yeterli kaynaklara sahip olmaması nedeniyle

18 16 ERDOĞAN GÖKÇE / TÜRKĠYE KARARI ödemesinin mümkün olmadığı bir miktarda para cezasına çevrilmesi, hakkında hükmedilen cezanın ağırlığını hiçbir Ģekilde değiģtirmemektedir. iv. Sonuç 55. Yukarıda belirtilen değerlendirmeleri göz önünde bulunduran Mahkeme, ihtilaf konusu tedbirlerin, yani, baģvuranın özgürlükten yoksun bırakıcı cezaya mahkûm edilmesi ve on üç gün boyunca fiilen tutuklu kalmasının zorlayıcı sosyal gereksinime karģılık gelmediğini, bu tedbirlerin, izlenen meģru amaçlarla her halükarda orantılı olmadığını ve bu nedenle de demokratik toplumda gerekli olmadığını tespit etmektedir. Dolayısıyla, SözleĢme nin 10. maddesi ihlal edilmiģtir. II. ĠDDĠA EDĠLEN DĠĞER ĠHLALLER HAKKINDA 56. BaĢvuran, aynı olaylara dayanarak, SözleĢme nin 14. maddesinin ve SözleĢme ye Ek 1 No.lu Protokol ün 3. maddesinin ihlal edilmesinden de Ģikâyet etmektedir. 57. SözleĢme ye Ek 1 No.lu Protokol ün 3. maddesinin ihlal edilmesine iliģkin Ģikâyet hakkında, Mahkeme, bu maddenin yalnızca genel seçimlere uygulandığını hatırlatmaktadır (bk., örneğin, Mathieu-Mohin ve Clerfayt/Belçika, 2 Mart 1987, 53, A serisi No. 113). Dolayısıyla, bu Ģikâyetin, SözleĢme hükümleriyle konu bakımından (ratione materiae) bağdaģmadığı gerekçesiyle kabul edilemez olduğu belirtilmelidir. 58. SözleĢme nin 14. maddesinin ihlal edilmesine iliģkin Ģikâyet hakkında, Mahkeme, bu Ģikâyetin SözleĢme nin 10. maddesi alanında incelenen Ģikâyetle yakından iliģkili olduğunu tespit etmektedir. Bu sebeple, söz konusu Ģikâyetin de kabul edilebilir olduğu belirtilmelidir. Ancak, 10.

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012

ĐKĐNCĐ DAĐRE. AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE. (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG. 18 Aralık 2012 ĐKĐNCĐ DAĐRE AHMET YILDIRIM v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 3111/10) KARAR STRAZBURG 18 Aralık 2012 Bu karar AĐHS'nin 44 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 20-26 Ocak 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ocak 2009 Sayı 396 İÇİNDEKİLER - 15/01/2009

Detaylı

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE

ĐKĐNCĐ DAĐRE. GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜDENOĞLU VE DĐĞERLERĐ v. TÜRKĐYE (Başvuru No. 42599/08, 30873/09, 38775/09, 38778/09, 40899/09, 40905/09, 43404/09, 44024/09, 44025/09, 47858/09, 53653/09, 5431/10 ve 8571/10) KARAR STRASBOURG

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013

ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG. 12 Kasım 2013 ĠKĠNCĠ BÖLÜM BENZER VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru no. 23502/06) KARAR STRAZBURG 12 Kasım 2013 İşbu karar, Sözleşme nin 44. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşullar çerçevesinde kesinleşecektir.

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARINDAN ÖRNEKLER Gilles Dutertre Bu kitap daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarından Alıntılar adıyla yayımlanmış olan kitabın çevirisi gözden geçirilmiş

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERÇEP - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 43965/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 22 Kasım 2011 İşbu karar Sözleşme nin 44 /

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) 333 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerin Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAYA DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11 nolu Protokol ile Değiştirilmiş Metin) Sözleşme 4 Kasım

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) 11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen sözleşme metni (yürürlüğe giriş tarihi 1 Kasım

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Ek Protokol ile Protokol 4, 6, 7, 12 ve 13 eklenmiştir Sözleşme metni, 1 Haziran 2010 tarihinde

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 11. ve 14. Protokoller ile değiştirilen metin Avrupa Antlaşmaları Serisi, No. 5 1 Metne İlişkin Açıklama 1, 4, 6, 7, 12 ve 13 No.lu Protokoller Sözleşme metni, 1 Haziran

Detaylı

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ)

İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL İLE DEĞİŞTİRİLEN VE YENİDEN DÜZENLENEN SÖZLEŞME METNİ) (20 Mart 1950' de Roma' da imzalanan Sözleşme, 3 Eylül 1952'

Detaylı

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme

İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme Sözleşmenin, 1 Haziran 2010 tarihinde yürürlüğe giren 14 No.lu Protokol'ün (Avrupa Konseyi Antlaşmaları Serisi (AKAS) No. 194) düzenlemelerine

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ SARP KURAY-TÜRKİYE KARARI HAZIRLAYAN: ÖZLEM KAYHAN ÇETİN (YARGITAY 13.HUKUK DAİRESİ TETKİK HAKİMİ) İNCELEME: Başkan Françoise Tulkens, Yargıçlar Danutė Jočienė, Dragoljub

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI. (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI. (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE PERİNÇEK İSVİÇRE DAVASI (Başvuru no: 71510/08) KARARIN ÇEVİRİSİ STRAZBURG 17 Aralık 2013 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde

Detaylı

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA

BoĢanmıĢ veya Nikâhsız Birliktelik YaĢayan Kadının 4320 sayılı Kanun Kapsamında Korunması- Eray KARĠNCA BOġANMIġ VEYA NĠKÂHSIZ BĠRLĠKTELĠK YAġAYAN KADININ 4320 SAYILI KANUN KAPSAMINDA KORUNMASI ÖZET Eray KARĠNCA* 1 Türk hukukunda, resmî evlilik dıģı birlikteliklerdeki kadının eģ Ģiddetinden korunması, mahkemelere

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI : M.D.U

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI : M.D.U T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO :2013/607 KARAR TARİHİ : 05/02/2014 KISMEN TAVSİYE KISMEN RET KARARI ŞİKAYETÇİ VEKİLİ/TEMSİLCİSİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Reklamcılık Ltd. Şti : M.D.U

Detaylı

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ 10 Ağustos 2014 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ AGİT DKİHB Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Sonuç Raporu Varşova 18 Kasım 2014 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ

Detaylı

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır.

Bu arada 27 Aralık 1996 tarihinde tahliye olan başvuran, bölüğüne teslim olmadığı için tutuklanmıştır. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜLKE - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:39437/98) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 24 Ocak 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2. maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde kesinleşecek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 163 Mayıs 2013

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu. Sayı. 163 Mayıs 2013 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 163 Mayıs 2013 Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire

Detaylı

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS CONSEIL DE L EUROPE COUNCIL OF EUROPE COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Avrupa Konseyi/Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 2012. İşbu çeviri, Avrupa Konseyi İnsan Hakları

Detaylı

ÖZGÜR GÜNDEM-Türkiye Davası (23144/93)

ÖZGÜR GÜNDEM-Türkiye Davası (23144/93) ÖZGÜR GÜNDEM-Türkiye Davası (23144/93) Strazburg 16 Mart 2000 USULİ İŞLEMLER 1. Dava, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Yönelik Sözleşme'nin (Sözleşme) eski 19. Maddesi ile ortaya konulduğu

Detaylı

ARA RAPOR 9-28 Temmuz 2014. 31 Temmuz

ARA RAPOR 9-28 Temmuz 2014. 31 Temmuz AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu Sınırlı Seçim Gözlem Heyeti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, 10 Ağustos 2014 I. YÖNETİCİ ÖZETİ ARA RAPOR 9-28 Temmuz 2014 31 Temmuz Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Çeviren : Turgut CANDAN

Çeviren : Turgut CANDAN İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN EKO ELDA AVEE / YUNANİSTAN KARARI Çeviren : Turgut CANDAN Özet : Peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık

Detaylı

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU

AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU KİŞİ HÜRRİYETİ VE GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA AİHS VE ANAYASA HÜKÜMLERİ ÇATIŞMASINDA ÖNCELİKLİ UYGULAMA SORUNU GİRİŞ Temel hak ve özgürlükler alanındaki uluslararası sözleşmeler, devletlerin hem siyasal yaşamları

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN

AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. AVRUPA BİRLİĞİ NE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE DE YAYINLAMA ÖZGÜRLÜĞÜ RAPORU TORA PEKİN Avrupa Birliğine Giriş Sürecinde Türkiye

Detaylı

HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU

HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ* ÖZET Adaletin yavaģlığının sonuçları, idarî yargı düzeni söz konusu olduğunda daha ciddî bir durum arz etmektedir. Bu çalıģmamdaki

Detaylı

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 12 Haziran 2011. OSCE/ODIHR Seçim Gözlem Misyonu Raporu

Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ. MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 12 Haziran 2011. OSCE/ODIHR Seçim Gözlem Misyonu Raporu Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Bürosu TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ 12 Haziran 2011 OSCE/ODIHR Seçim Gözlem Misyonu Raporu Varşova 31 Ekim 2011 İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II.

Detaylı

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu

Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu Sayı. 170 Ocak 2014 Mahkeme nin İçtihat Bilgi ve Yayınlar Dairesi tarafından derlenen bu Bilgi Notu, Yazı İşleri Müdürlüğü nün özel

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) TAVSİYE KARARI : F.D. : Adalet Bakanlığı T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ( OMBUDSMANLIK ) ŞİKAYET NO : 03.2014/2832 KARAR TARİHİ : 03/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : F.D ŞİKAYET EDİLEN İDARE : Adalet Bakanlığı ŞİKAYETİN KONUSU : Mahkemece hakkında

Detaylı