Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý"

Transkript

1 Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye Meclisine AK Parti'li 21 üye girmeye hakkazanýrken CHP ise 10 meclis üyesi ile temsil edilecek. AK Partili meclis üyeleri þunlar: 7 DE Mahalle Muhtarlarý belli oldu Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde il merkezinde bazý mahalle muhtarlarý yeniden seçilirken bazýlarý ise kaybetti. 6 DA 40 KURUÞ Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Firmalara "iþletme cetveli" uyarýsý! Murat Ocak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, yaptýðý yazýlý açýklamada iþletmelere iþletme "cetveli uyarýsý"nda bulundu Sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi sanayi iþletmeleri her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak... 2 DE Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Þubat ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %6,2 artarak milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise 2014 yýlýnda Ocak ayýnda 16 milyon 395 bin TL olan ihracat Þubat ayýnda 25 milyon 319 bin TL'ye yükseldi. Yine ayný yýlda Ocak ayýnda 14 milyon 290 TL olan ithalat ise Þubat'ta 8 milyon 364 bin TL'ye düþtü. 3 TE "Dünden dersler çýkaracaðýz" Çorum Valisi Sabri Baþköy, 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden zaferle çýkan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ilk tebrik eden isim oldu. Baþkan Külcü'yü makamýnda ziyaret eden Vali Baþköy, seçimlerde gösterdiði baþarý nedeniyle Külcü ve ekibini kutladý. 3 TE TSO, 10. kuruluþ yýlýmýzý kutladý Kenan Nuhut'tan teþekkür CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, seçim sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan basýn açýklamasý yayýnladý. 30 Mart yerel seçimleri sonrasýnda Çorum halkýnýn mevcut düzenin devamý doðrultusunda bir kanaat gösterdiðini belirten Nuhut, "Bu kanaati saygýyla karþýlamalýyýz. Hizmet etmek için yola çýktýðýmýz Çorum sevdamýzdan asla vazgeçmeyeceðiz. Çetin Baþaranhýncal Kenan Nuhut 2 DE Vali Baþköy'den gazetemize kutlama mesajý Vali Sabri Baþköy, gazetemizin 10. kuruluþ yýlý nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Vali Baþköy, kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdi: 3 TE Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ gazetemizin 10. kuruluþ yýlý nedeniyle kutlama mesajý gönderdiler. 2 DE Erol Karadaþ "Tek Yýldýz, yayýn hayatýna baþladýðý günden beri toplumsal deðerlere sahip çýkýyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gazetemizin 10. kuruluþ yýlýný kutladý. Kutlama mesajýnda, "Çaðýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþarak sorumluluk duygusu içinde toplumu geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatmaktadýr" ifadelerini kullanan Rektör Alkan... Prof. Dr. Reha Metin Alkan 3 TE Seçim sonuçlarý hayýrlý olsun Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, seçim sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan basýn açýklamasý yayýnladý. 3 TE Sürü Yönetim Elemaný kursuna start Ercan Daþdan Baþörtülü öðretmene hakarete ceza Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, 10 Kasým'da Atatürk'ü anma programýnda Ýstiklal Marþý'ný okutan öðretmene, baþörtüsünden dolayý hakaret içeren ifade kullanan... 2 DE Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi'nce yürütülen Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Çorum Ýl Müdürlüðü, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði ve ÝÞKUR tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemaný Benim" projesi kapsamýnda çobanlarýn eðitimine baþlandý. Kursta eðitimci olarak ise Veteriner Hekimler Arif Akar ve Metin Koç görev yapýyor. 5 TE Tekin Çýnar

2 Baþörtülü öðretmene hakarete ceza Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar, 10 Kasým'da Atatürk'ü anma programýnda Ýstiklal Marþý'ný okutan öðretmene, baþörtüsünden dolayý hakaret içeren ifade kullanan Çanakkale Biga'da yerel bir gazete haber müdürüne 7 bin lira adli para cezasý verildiðini söyledi. Çýnar, Çanakkale'nin Biga Ýlçesi'nde bir lisede müzik öðretmenliði yapan F.B'ye, 10 Kasým Atatürk'ü Anma Programý etkinliklerinde baþörtüsüyle öðrencilere Ýstiklal Marþý okutmasýný haber yapan yerel bir gazetede, öðretmen için "Sýkmabaþ" ifadesi kullanýldýðýný, haberi yapan sanýk A.T'nin de mahkemedeki savunmasýnda, kamuda serbest kýyafet uygulamasýný eleþtirmek için bu ifadeyi kullandýðýný iddia ettiðini belirtti. Eðitim Bir Sen üyesi F.B'nin þikâyeti üzerine açýlan kamu ELEMAN ARANIYOR Dersanemiz bünyesinde görevlendirilmek üzere en az 2 yýllýk tecrübe sahibi Önlisans veya Lisans mezunu Ön muhasebe elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Tel : Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: davasýnda, Biga Asliye Ceza Mahkemesinin sanýk A.T'yi, Türk Ceza Kanunu'nun hakaret suçunu düzenleyen 125. maddesi uyarýnca, 90 gün adli para cezasýna çarptýrdýðýný söyleyen Çýnar, "Sanýða verilen ceza, kamu görevlisine karþý görevinden dolayý iþlenmesi nedeniyle TCK'nýn 125/3-a maddesine göre, bir yýldan az olamayacaðýndan, 360 gün adli para cezasý olarak belirlendi. Sanýk, TCK'nýn ilgili maddeleri uyarýnca yapýlan artýrým ve indirimlerin ardýndan, 350 gün karþýlýðý 7 bin lira adli para cezasýna çarptýrýldý" dedi. Çýnar açýklamasýnda þunlarý söyledi: "Halkýn iradesinin ülke yönetiminde yanký bulmasýný hazmedemeyenler bir kez daha adaletten tokat yemiþtir. Vatandaþýn kýlýk-kýyafetini, zihnini, düþüncesini ve idrakini istediði gibi þekillendirmeyi kendinde hak gören bu anlayýþýn, devletin toplumla barýþýk bir ülke olma yolunda son on yýlda kat ettiði mesafeden bihaber kiþilerce halen sürdürüldüðünü görmek, utanç verici bir durumdur. Hem Ýslam'a hem de kadýna hakareti kendinde hak gören bu anlayýþý kýnýyoruz. Kadýna ve kýlýk-kýyafet özgürlüðüne hakareti affetmeyen mahkeme kararýnýn bir istisna deðil, bundan sonra benzer fiillere verilecek kararlarýn öncüsü olmasýný temenni ediyoruz." Haber Servisi SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Yýl: 10 Sayý: 2745 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Murat Ocak Firmalara "iþletme cetveli" uyarýsý! Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürü Murat Ocak, yaptýðý yazýlý açýklamada iþletmelere iþletme "cetveli uyarýsý"nda bulundu Sayýlý Sanayi Sicil Kanunu'nun 5.Maddesi gereðince Sanayi Sicil Belgesi sahibi sanayi iþletmeleri her yýl 01 Ocak ve 30 Nisan tarihleri arasýnda bir önceki yýla ait yýllýk iþletme cetvellerini eksiksiz doldurarak baðlý bulunduklarý ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne vermelerinin gerektiðini kaydeden Murat Ocak, "Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý web sayfasýnda bulunan E-Hizmetler bölümünde yer alan "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" ve buradan iþletme adýna alýnan þifre ile sisteme girilip arkasýndan "Ýþletme "menüsüne girildikten sonra, çýkan ekranda "Belge No ile Ýþletmemi Getir" menüsünden iþletme çaðrýlarak Yýllýk Ýþletme Cetveli için gerekli bilgiler doldurulup giriþ yapýlarak sistem üzerinden Ýl Müdürlüðüne Gönder sekmesine týklanarak online olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ýl Müdürlüðüne gönderilecektir. Yýllýk Ýþletme Cetvellerini 30 Nisan 2014 mesai bitimine kadar vermeyen veya Yýllýk Ýþletme Cetvel bilgilerini internet ortamýnda süresi içinde giriþ yapmayan iþletmelere 6948 sayýlý Sanayi Sicil Kanun'unun 9. Maddesi gereðince 759 TL idari para cezasý uygulanacaktýr" ifadelerini kullandý. Yasin YÜCEL Kenan Nuhut'tan teþekkür CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, seçim sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan basýn açýklamasý yayýnladý. 30 Mart yerel seçimleri sonrasýnda Çorum halkýnýn mevcut düzenin devamý doðrultusunda bir kanaat gösterdiðini belirten Nuhut, "Bu kanaati saygýyla karþýlamalýyýz. Hizmet etmek için yola çýktýðýmýz Çorum sevdamýzdan asla vazgeçmeyeceðiz. Saygýlý ötekileþtirmeden herkesi kucaklayan seçim kampanyamýzda bizi destekleyen tüm hemþerilerimize parti örgütümüze, kadýnlarýmýza, cefakar gençlerimize ve özellikle Çorum basýnýna sonsuz teþekkür eder saygýlarýmý sunarým" dedi. Yasin YÜCEL TSO, 10. kuruluþ yýlýmýzý kutladý Çetin Baþaranhýncal Erol Karadaþ Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ile Meclis Baþkaný Erol Karadaþ gazetemizin 10. kuruluþ yýlý nedeniyle kutlama mesajý gönderdiler. Mesaja, "Ýlimizin çýkarlarýný gözeten, sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda kalkýnmasý için politika oluþturan Çorum basýnýmýz, bu gibi temel özellikleriyle övünç kaynaðýmýzdýr" diyerek baþlayan Baþaranhýncal ve Karadaþ, "Ýletiþimin, hayatýmýza her yönüyle dahil olduðu bu dönemde, Ýlimizde yaþanan geliþmelerden haberdar olmamýzý saðlayan, kamuoyunun bilgilendirilmesinde büyük emekleri olan kurumunuzun, Çorum ilimizde yaþanan olay, olgu ve geliþmelerin objektif habercilik çerçevesinde halkýn bilgisine sunarak sürdürdüðünüz, baþarýlarýnýzýn devamýný diler, bu vesileyle ile þahsýnýzda Tek Yýldýz Gazetesi'nin 10. kuruluþ yýldönümünü kutlarým" ifadelerini kullandýlar. Kubilay Kaan YÜCEL TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Ýmsâk : 4:34 Güneþ : 6:17 Öðle : 12:55 Ýkindi : 16:30 Akþam : 19:13 Yatsý : 20:44 2 AJANDA Ay, 30 Gün, 14. Hafta Çok kimse vardýr ki, yedikleri ve giydikleri harâmdýr. Sonra ellerini kaldýrýp duâ ederler. Böyle duâ nasýl kabûl olur? Hadîs-i þerîf Günün Þiiri ÇOCUKLUÐUMUZ Annemin bana öðrettiði ilk kelime Allah, þahdamarýmdan yakýn bana benim içimde Annem bana gülü þöyle öðretti Gül, Onun, o sonsuz iyilik güneþinin teriydi Annem gizli gizli aðlardý dilinde Yunus Aðaçlar aðlardý, gök koyulaþýrdý, güneþ ve ay mahpus Babamýn uzun kýþ geceleri hazýrladýðý cenklerde Binmiþ gelirdi Ali bir kýrata Ali ve at, gelip kurtarýrdý bizi daraðacýndan Asyada, Afrikada, geçmiþte gelecekte Biz o atýn tozuna kapanýr aðlardýk Güneþ kaçardý, ay düþerdi, yýldýzlar büyürdü Çocuklarla oynarken paylaþamazdýk Ali rolünü Ali güneþin doðduðu yerden battýðý yere kadar kahraman Ali olmaktan bir sedef her çocukta Babam lambanýn ýþýðýnda okurdu Kaleler kuþatýrdýk, bir mümin ölse aðlardýk Fetihlerde bayram yapardýk Ýslam bir sevinçti kaplardý içimizi Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardýk Bediri, Hayberi, Mekkeyi özlerdik, sabaha kadar uyumazdýk Sezai KARAKOÇ HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,150 2,151 EUR 2,967 2,968 STERLiN 3,580 3,582 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞAHÝN ECZANESÝ TEL: M. SÝNAN MH 5. CAD. N:1/C - METROPOL YANI ÖZÇETÝN ECZANESÝ TEL: BENZÝNLÝK-HÝTÝT GIDA ARKASI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, seçim sonuçlarýnýn belli olmasýnýn ardýndan basýn açýklamasý yayýnladý. Daþdan'ýn kýsa açýklamasý þöyle: "30 Mart yerel seçimleri gerçekleþmiþ, Çorum halký kararýný vermiþtir. Çýkan sonuçlarýn memleketimize hayýrlar getirmesini temenni ediyor, yeni seçilen yönetime baþarýlar diliyorum. Bizlere oy veren, vermeyen tüm Çorumlu hemþehrilerimize de selam ve sevgilerimi iletiyorum." Kubilay Kaan YÜCEL TEK 3 "Dünden dersler çýkaracaðýz" Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre, ihracat 2014 yýlý Þubat ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %6,2 artarak milyon dolar, ithalat %5,9 azalarak milyon dolar olarak gerçekleþti. Çorum'da ise 2014 yýlýnda Ocak ayýnda 16 milyon 395 bin TL olan ihracat Þubat ayýnda 25 milyon 319 bin TL'ye yükseldi. Yine ayný yýlda Ocak ayýnda 14 milyon 290 TL olan ithalat ise Þubat'ta 8 milyon 364 bin TL'ye düþtü. Ülke genelinde ise Þubat ayýnda dýþ ticaret açýðý %27,2 azalarak milyon dolardan milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Þubat ayýnda %63,9 iken, 2014 Þubat ayýnda %72,1'e çýktý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ihracat %4,5 arttý. Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Þubat ayýnda bir önceki aya göre ihracat %4,5 arttý, ithalat ise %2,9 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Þubat ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat %6,2 arttý, ithalat %5,9 azaldý. Avrupa Birliði'nin (AB-28) ihracattaki payý 2013 Þubat ayýnda %41,1 iken, 2014 Þubat ayýnda %41,6 oldu. AB'ye yapýlan ihracat, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre %7,5 artarak milyon dolar olarak gerçekleþti. Almanya'ya yapýlan ihracat 2013 yýlý Þubat ayýna göre %8,4 artarak milyon dolar olurken; bu ülkeyi sýrasýyla Irak (1 022 milyon dolar), Ýngiltere (729 milyon dolar) ve Ýsviçre (642 milyon dolar) takip etti. Rusya'dan yapýlan ithalat, geçen yýlýn ayný ayýna göre %1,4 artarak milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sýrasýyla Çin (1 928 milyon dolar), Almanya (1 721 milyon dolar) ve ABD (993 milyon dolar) izledi. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatý içindeki payý %3,1 oldu. Teknoloji yoðunluðuna göre dýþ ticaret verileri, ISIC Rev.3 sýnýflamasý içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsýyor. Þubat ayýnda ISIC Rev. 3'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payý %93,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatý içindeki payý %3,1, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %30,3 olarak gerçekleþti. Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ithalatý içindeki payý %13 oldu. Ýmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payý %75,6 oldu. Yüksek teknolojili ürünlerin 2014 Þubat ayýnda imalat sanayi ürünleri ithalatý içindeki payý %13, orta yüksek teknolojili ürünlerin payý ise %43,9 þeklinde gerçekleþti. Haber Servisi Çorum Valisi Sabri Baþköy, 30 Mart Mahalli Ýdareler seçimlerinden zaferle çýkan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ilk tebrik eden isim oldu. Baþkan Külcü'yü makamýnda ziyaret eden Vali Baþköy, seçimlerde gösterdiði baþarý nedeniyle Külcü ve ekibini kutladý. Seçim sonuçlarýnýn, "Hizmet yapanlarýn arkasýndayýz" þeklinde okunmasý gerektiðini söyleyen Vali Sabri Baþköy, "Yeni dönemde de hizmetlerinizin devamýný diliyoruz. Seçim döneminde Valilik olarak tüm adaylarýmýza karþý objektif durduk. Bu manada bütün siyasi partiler bizlere teþekkür etti. Herkes kendini rahat bir þekilde ifade edebildi. Seçimler Çorum'da çok demokratik geçti. Siz yarýþtýnýz projelerinizi anlattýnýz. Vatandaþ da dedi ki "Mühür sizdedir, yetki sizdedir" dedi. Çorum halkýnýn 5 yýl daha Çorum'u yönetme yetkisini Külcü'ye verdiðini ifade eden Vali Sabri Baþköy, "Ýnþallah daha önce Çorum'a yapýlan hizmetlerin yanýna katlanarak daha fazla projeler üretilir. Bu zaman kadar olduðu gibi bundan sonra da hukuki konularda Belediyenin önünüzü açacaðýz. Sizin yapacaðýnýz projelerin önünü açmak Çorum'un önünü açmak demektir. Bu makamlarda oturan bizler halkýn hizmetkârýyýz. Uyum içerisinde elimizden ne geliyorsa destekleyeceðiz ve desteklemeye devam edeceðiz" ifadelerini kullandý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise Vali Sabri Baþköy'ün ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek bir seçimin daha kavgasýz, gürültüsüz ve suhuletle tamamlandýðýný ifade etti. Seçimlerin huzur içerisinde geçmesinde Çorum Valiliðinin aldýðý tedbirler ve bu tedbirlere güvenlik güçlerinin en güzel þekilde uygulamasýnýn büyük önem taþýdýðýnýn altýný çizen Külcü, "Yeni bir dönem baþladý. Dün dünde kaldý. Dünden dersler çýkaracaðýz. Kampanya döneminde tansiyonun yüksek olduðu dönemde söylenmiþ sözlerin hiçbirisini aklýmýzda tutmayacaðýz. Yeni dönem çalýþmalarýmýza baþladýk. Devam eden iþlerimizi tamamlayacaðýz. Þehrimiz için, Çorum için hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Haber Servisi Vali Baþköy'den gazetemize kutlama mesajý Vali Sabri Baþköy, gazetemizin 10. kuruluþ yýlý nedeniyle kutlama mesajý gönderdi. Vali Baþköy, kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Kamuoyunu aydýnlatmak ve bilgilendirmek amacýyla, haber alma yayma görevini basýn meslek ilkelerine baðlý kalarak, tarafsýz bir þekilde yerine getiren Ýlimiz gazetelerinden Tek Yýldýz Gazetesi'nin kuruluþ yýldönümünde þahsýnýzda tüm çalýþanlarýný kutlar, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný dilerim." Yasin YÜCEL "Tek Yýldýz, yayýn hayatýna baþladýðý günden beri toplumsal deðerlere sahip çýkýyor" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gazetemizin 10. kuruluþ yýlýný kutladý. Kutlama mesajýnda, "Çaðýn en dinamik mesleklerinden biri olan gazetecilik, kamuoyunu aydýnlatmak için günün her saatinde haber peþinde koþarak sorumluluk duygusu içinde toplumu geliþen olaylar karþýsýnda aydýnlatmaktadýr" ifadelerini Metin Alkan Prof. Dr. Reha kullanan Rektör Alkan, "Gerek üniversitemizin gerekse ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda geliþmesinde büyük katkýlarý bulunan gazetecilerin, hak ve sorumluluk bilincinin güçlenmesinde, demokrasi kültürünün geliþmesinde, saðlýklý bir toplum düzeninin inþasýnda rolü hiç þüphesiz çok büyüktür. Bu çerçevede, 1 Nisan 2005 yýlýnda yayýn hayatýna baþlayan ve 10. yayýn yýlýna merhaba diyen Tek Yýldýz Gazetesinin kuruluþ yýldönümünü içtenlikle tebrik ediyorum. Yayýn hayatýna baþladýðý günden bu yana toplumsal deðerlere sahip çýkan, ilin geliþiminde yararý olacak her çalýþmayý teþvik eden ve yakýndan takip eden, ilke edindiðiniz baðýmsýz yayýncýlýk anlayýþýnýzla sürdürdüðünüz yayýnlarýnýzýn ilimizin büyümesinde önemli katkýlar saðlayacaðýna hiç þüphem bulunmamaktadýr. Baþarýlarýnýzýn devamý dileðiyle, selam ve saygýlarýmý sunarým" dedi. Yasin YÜCEL Seçim sonuçlarý hayýrlý olsun Meslek Edindirme Kurslarýný ziyaret ettiler "Gönül Elçileri Projesinin" alt bileþeni olan "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" tanýtým ve destek çalýþmalarýna devam ediyor. Çeþitli kurum, kuruluþ ve özel iþyerlerinde tanýtým ve planlama toplantýlarý yapan il koordinasyon ekibi bu sefer de Vali Sabri Baþköy'ün eþi Fatma Baþköy ile Sungurlu'da açýlan Meslek Edindirme Kurslarýný ziyaret etti. Sungurlu Meslek Edindirme Kurslarý ziyaretine Fatma Baþköy ile Garnizon Komutaný Ahmet Çelik'în eþi Leyla Çelik, Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn eþi Gülcan Doðan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs'te katýldý. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs, kursiyerlere, "Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesinin" bundan sonra ki aþamasý hakkýnda teknik bilgiler verdi. Fatma Baþköy de ziyaretinde, "Kadýnlarý daha güzel günler bekliyor. Gönül elçilerinin desteði ile yürütülen bu proje sayesinde meslek edindirme ve yarým kalan eðitimlerini tamamlamalarý konusunda destek vermeye devam edeceðiz. Bu proje ile kadýnlar kendilerini daha iyi ifade ederek, kalkýnma süreçlerine daha fazla katký ve katýlým saðlayacaklar. Ayný zamanda kadýnlar, iþ gücü piyasasýnýn ihtiyacý olan bilgi ve beceriyi edinerek, toplumsal yaþama daha fazla dâhil olacak. Okuma yazma ve Mesleki Eðitim oranýnda ki yaþanan bu artýþýn geliþmiþlik düzeyine yansýdý" dedi. Bahadýr YÜCEL

4 4 Mahir ODABAÞI KÖYLERDE UNUTTUKLARIMIZ 17 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Yalçýn Kýlýç'tan Sungurlu'ya destek ziyareti Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Mayýs ayý içerisinde yapýlacak olan genel kurul öncesi ilçe odalara ziyaretlerini sürdürüyor. Kýlýç, geçtiðimiz günlerde Sungurlu'ya çýkarma yaparak, Sungurlu'da faaliyet gösteren 5 odayý ziyaret etti. Ziyaretlerde Ýlçe Oda Baþkanlarý ve Yönetim Kurulu üyeleri Yalçýn Kýlýç'a tam destek verdiklerini beyan ettiler. Ziyaretlerde Kýlýç'a, Kasaplar ve Celepler Esnaf Odasý Baþkaný Recep Gür, Fýrýn ve Kuruyemiþçiler Esnaf Odasý Baþkaný Adem Çýkýk, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Yorgancýlar ve Döþemeciler Esnaf Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, Terziler Esnaf Odasý Baþkaný Lütfi Barut, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Oto Tamirciler Esnaf Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Alaca Þoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odasý Baþkaný Duran Ongu, Alaca Esnaf Odasý Baþkaný Ýsmail Ataç ve Oto Tamirciler Odasý Yönetim Kurulu üyesi Adem Kabadayý eþlik etti. Sýrasýyla Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odasý Baþkaný Osman Aþutoðlu, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odasý Baþkaný Mutlu Karslý, Sungurlu Kahveciler ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Erdal Kolaylý, Sungurlu Þoförler Esnaf Odasý Baþkaný Hacý Karatekin ve Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasý Baþkaný Alaaddin Kayaer'i ziyaret eden ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, gittiði her odada birlik ve beraberliðin önemine dikkat çekti. 5,5 yýllýk görevi süresince kimseye saygýda kusur etmediklerini dile getiren Yalçýn Kýlýç, "Bir yola daha çýktýk. Allah hakkýmýzda hayýrlýsý ne ise onu nasip etsin. Hayýrlý deðilse nasip etmesin. Ziyaretlerimiz nedeniyle iþinizi gücünüzü býraktýnýz. Beni yalnýz býrakmadýnýz. Allah sizlerden razý olsun. Allah birliðimizi beraberliðimizi bozmasýn" dedi. Gittiði her oda baþkanlarýnýn yaný sýra özellikle yönetim kurulu üyelerinin yoðun ilgi ve sevgisiyle karþýlaþan Yalçýn Kýlýç, Çorum esnaf ve sanatkarýnýn hak ettiði yere mutlaka geleceðini ifade etti. Esnaf ve sanatkar olmanýn zor olduðu gibi kutsal bir meslek olduðunun altýný çizen Kýlýç, görevde bulunduðu 5,5 yýl zarfý içerisinde tüm odalara eþit mesafede olduklarýný ancak bazý kýrgýnlýklar yaþandýðýný fakat kapýlarýnýn herkese açýk olduðunu sözlerine ekledi. YUMURTA BOYAMA: Yumurta köylünün temel tüketim maddesidir. Ebeler torunlarýna sevgisini göstermek, o çocuklarý sevindirmek için ' yavrum bize gel. Sana yumurta boyadým' diye davet ederdi. Tencereye, demliðe boyanacak yumurta suyun içine konulur. Sonra soðan kabuðu katýlýr. Yumurtalar piþtiðinde kabuklarý da renklenir. Bu renkli yumurtalarda gönüldeki sevginin yansýmasý olarak eve gelen çocuklara veya daha çok bayramlarda þehirden torunlara hediye olarak takdim edilirdi. Bu da çocuklarýn çok hoþuna giderdi. Ne acýdýr ki þimdi köylü vatandaþ bile yumurtayý marketten alýp tüketiyor Bu durum hiç hayra alemet deðil FOLLUK (PÝNNÝK) : Tavuklar yumurta yapsýnlar diye düzenlenen ve bir adet yumurta sabit olarak býrakýlan yumuþak otlarla - samanlarla doldurulmuþ bir tavuðun sýðabileceði bir kap; ya da bölüme verilen isimdir. Bu çoðunlukla örme sele, sepetlerdir. Buna holluk, pinnik de denirdi. Yumurtlayacak tavuk kendine ayarlanan yere yumurtasýný býraktýktan sonra rahatlar ve gýdaklamaya baþlar. Bazen de tavuklar kendi kendine ayarladýðý yere yumurtlar. Sonra bu yumurtalarý çocuklar bulunca sevinerek annelerine müjde verirler. Çünkü bazen yumurta birikmiþtir. Bu da para demektir. Konuk Kazak öðrenciler veda etti Kýsa bir süre önce akademik iþbirliklerinde bulunmak üzere davetli olarak Kazakistan'a giden Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ýn Kazakistan Yabancý Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile yapmýþ olduðu görüþmeler sonrasýnda, iki üniversite arasýnda imzalanan ikili iþbirliði protokolü kapsamýnda Kazakistan Yabancý Diller Üniversitesi'nden 20 Yabancý Uyruklu Lisansüstü Öðrencisi, Hitit Üniversitesine gelmiþti. Üniversite eðitim birimlerinde çeþitli eðitim, araþtýrma faaliyetleri ile sosyal faaliyetlere katýlan yabancý uyruklu lisansüstü öðrenciler yaptýklarý ziyaretlerle ayný zamanda Çorum'u ve Türkiye'yi yakýndan tanýma fýrsatý buldular. Yapýlan program kapsamýnda ziyaretlerini tamamlayan öðrencilerle Çorum'dan ayrýlmadan önce akþam yemeðinde bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öðrencilerin ziyaretlerine iliþkin genel bir deðerlendirmede bulunarak, iki üniversite arasýnda yapýlabilecek iþbirliðine iliþkin konulara deðindi. Rektör Prof. Dr. Alkan yaptýðý konuþmada, "Biz bu öðrencilerimizi yabancý olarak deðil kardeþ olarak görüyoruz, bu öðrencilerimiz bizim ata yurdumuzdan, ana yurdumuza gelen kardeþlerimizdir, bu öðrencilerimizle/kardeþimizle ortak kültüre, ortak tarihe sahibiz. Bu bize diðer ülkelere göre bu coðrafyadaki ülkelerle daha farklý seviyelerde daha çok çalýþmaya ve proje üretmeye daha da zorluyor" dedi.prof. Dr. Alkan, dünyanýn farklý ülkelerinden Hitit Üniversitesine eðitime gelen yabancý uyruklu öðrencilerin, öðrenimlerini sürdürürken üniversiteyi, Çorum'u ve Türkiye'yi daha iyi tanýmakla birlikte farklý kültürlerle buluþma fýrsatý da bulduklarýný ve ayný zamanda bu öðrencilerin, üniversitede önemle üstünde durduklarý eðitimin uluslararasýlaþmasý sürecine de büyük katkýlar saðladýklarýný ifade etti. Kazakistan'dan Hitit Üniversitesine eðitime gelen yabancý uyruklu lisansüstü öðrenciler de gördükleri Türk misafirperverliði ile Çorum'da kendi evlerinde gibi hissettiklerini ve Çorum'dan bir daha gelmek üzere ve çok üzülerek ayrýldýklarýný belirttiler. Öðrenciler kendilerinin ve diðer arkadaþlarýnýn da Hitit Üniversitesine Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda gelmeleri için gayret göstereceklerini ifade ettiler. Üniversitenin yaptýðý iþbirliði sonucunda oluþan bu güç birliðinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Alkan, yabancý uyruklu öðrencilerin ziyaretleri süresince desteklerini esirgemeyen baþta ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ve tüm oda baþkanlarý ile destek veren herkese ve öðrencilerin ülkemizden ayrýlmadan önce Ýstanbul'daki ziyaretlerine yapmýþ olduklarý katkýlardan dolayý Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Kültür Müdürlüðü'ne de teþekkür etti. Haber Servisi Bayat'ta Proje Döngü Yönetimi eðitimi Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüðü Proje Koordinasyon Merkezi (ÇOPKOME) ilçe Proje Döngü Yönetimi eðitimlerine Bayat Ýlçesinde devam etti Mart 2014 tarihleri arasýnda iki gün süren eðitime eðitici olarak Bayat Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Eyüp Uçar ve Öðretmen Erhan Yabacý katýldý. Proje eðitimi açýlýþýna Bayat Ýlçe Kaymakamý Hakan Þeker, Ýl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Esat Kolbaþý, Proje Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Sibel Meroðlu ve Sosyal Projeler Sorumlusu Mehmet Çakýþ katýldý. Proje açýlýþýnda konuþma yapan Kaymakam Hakan Þeker, ilçede yapýlan proje eðitiminin yerel dinamikleri harekete geçireceðini, ilçenin proje yazma ve uygulama kapasitesini geliþtireceðini dile getirdi. Eðitimin ardýndan ÇOPKOME ekibi Kaymakam Hakan Þeker'i makamýnda ziyaret ettiler. ÇOPKOME ekibi daha sonra ise ilçede devam eden projeleri incelediler ve "Ýþte Kadýnlarýmýz Ýþte" projesi ile ilgili Halk Eðitim Müdürlüðü'nde yürütülen çalýþmalarý yerinde inceleyip bilgi aldýlar. Uður ÇINAR FOLLUÐA YUMURTA BIRAKMAK: Tavuklar baþka bir yere yumurtlamasýn diye folluklardaki yumurtalarýn tamamý alýnmaz en az bir tane býrakýlýrdý. Dolaysýyla buradaki yumurtayý gören tavuk gelir buraya yumurtlardý. TAVUKLARIN KULUÇKAYA YATIRILMASI: Civciv çýkarmak için tavuklarýn kuluçkaya yatma özelliðinin kazanmasýna köylerde 'gurk olmak' denir. Bir yumurta döneminin bitmesiyle tavuklarýn gurk olmasý gerekir. Bir tavuðun kuluçkaya yatmasý için o tavuðun içgüdülerinin harekete geçmesi lazýmdýr. Tavuklar genelde ilkbaharda gurk olurlar. Bunun için özenle seçilen yumurtalarýn hepsi ayný anda tane olmak üzere sakin bir folluða yerleþtirilir. Rahatsýz edilmemesine ve karanlýk olmasýna dikkat edilir. Kuluçka süresi 3 hafta yani 21 gündür. Bazen birkaç gün uzayabilir. Sonra civcivler çýkar. Bir rivayettir ki, köyde vatandaþýn kümesinden bir tavuk kaybolur. Aranýr taranýr haber alýnamaz gün sonra tavuk tane civcivle kümese döner. Meðer kuytu bir çalýlýkta yaptýðý folluða biriktirdiði yumurtalarýn üzerine kuluçkaya yatmýþ, zamaný gelince de bire on katarak hanesine dönmüþtür. YUMURTA SATMAK: Yumurta köylünün, þehirlinin temel gýda maddesidir. Diðer taraftan yumurta köylü kadýnlarýn, çocuklarýn nakit parasýdýr. Evde tuz bittiðinde, gaz bittiðinde hemen pinnikte olan yumurtalardan alýnýp köyün bakkalýna gidilir ve ihtiyaçlar alýnýrdý Yumurtasýný daha pahalý satmak isteyenler ise haftalýk biriktirdikleri yumurtalarýný kýrýlmasýn diye arasýna saman koyarak sepetlere yerleþtirip, yürüyerek gittikleri ilçeye kadar 4-5 ellerinde taþýrlar ve ilçe merkezine kurulan pazarda satýp, evlerinin ihtiyaçlarýný giderirlerdi. Hatta satmak için annelerimiz yumurtayý tasarruflu kullanýrdý. Ey güzel ülkemin güzel insanlarý, nereden nerelere doðru gelmiþiz. Nimetin içinde yüzüyoruz. Çocuklarýmýza mazinin sýkýntýlarýný anlatalým ki, bugünün KIYMETÝNÝ daha iyi idrak etsinler.

5 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM "Yeni dönemde sivil anayasa ile yola devam etmeliyiz" Ahmet Saatçi Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, yerel seçim sonuçlarýyla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "2014 yerel seçimleri ülkemiz ve milletimize hayýrlý olsun. Son sözü millet söyledi. Küresel güçlerin sandýða müdahalesi boþa çýktý" dedi. Kazananýn millet olduðunu belirten Saatçi, "Bu seçimlerin kazananý ülkemiz ve milletimiz olmuþtur. Millet siyasi ve ekonomik istikrardan yana olan tercihini sandýkta göstermiþtir. Herkesin milletin bu iradesine yürekten sahip çýkmasý gerekmektedir. Sandýða yansýyan sonuç ayný zamanda baþta baþörtüsü yasaðýnýn son bulmasýyla özgürlüklerin, çözüm süreci ile kardeþliðin ve Büyük Türkiye idealinin kazandýðý bir seçim olmuþtur. Öte yandan seçim sonuçlarý, bölgesel ve uluslararasý sorumluluðumuzu daha da artýrmýþtýr. Dünya mazlumlarýnýn sesi olma misyonumuz bir kez daha teyit edilmiþtir. Memur Sen olarak yeni dönemde, yeni Türkiye'nin yeni sivil anayasa ile yoluna devam etmesi gerektiðini düþünüyor ve bu noktada sorumluluk almaya hazýr olduðumuzu bildiriyoruz. Sivil, demokratik, özgürlükçü, milletin deðerleriyle barýþýk ve sivil irade ürünü yeni bir anayasa için tüm siyasileri ortak hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandý.bahadýr YÜCEL Sürü Yönetim Elemaný kursuna start ENN Turizm sponsorlu Aþçý Milli takýmý ödülle döndü Mustafa Boyraz Çorumlu iþadamý Mustafa Boyraz'ýn ortaðý olduðu ENN Turizm sponsorluðunda dünyanýn en büyük fuarlarý arasýnda gösterilen ve Dubai'de düzenlenen The Emirates Salon Culinarie yarýþmasýna katýlan Türkiye Aþçýlar ve Pastacýlar Milli Takýmý 7 ödülle yurda döndü. ENN Turizm Yurtdýþý Organizasyon Direktörü Mustafa Boyraz, yarýþmanýn dünyanýn çeþitli ülkelerinden gelen 2 bin þefin katýlýmý ile yapýldýðýný söyledi. Boyraz, ENN Gruba ait Enn Holiday ve Dubai temsilciliðinin sponsorluðunda yarýþmaya katýlan Türkiye Aþçýlar ve Pastacýlar Milli Takýmý'nýn Türkiye'yi en iyi þekilde temsil ederek 7 ödülle döndüðünü belirtti. Aþçý Milli takýmýmýz fuar zamaný boyunca Türk firmalarýnýn ürünlerinin tanýtýmýnda destek olduðunu ürünlerini en iyi þekilde tanýtmalarýna katký saðladýðýný belirten Boyraz, "Ayrýca Nestle, WACS yönetimi, jüri üyeleri ve milli takýmýmýz ortak bir etkinlikte Radisson Royal Hotel'de buluþtu. Bu etkinlik çerçevesinde Emirates Culinarie Guild üyeleri ile geleceðe dair ortaklaþa organize edilecek etkinlikler üzerinde görüþülerek olumlu sonuçlar elde edildi. Türkiye'de düzenleyeceðimiz yarýþmalar ve fuarlarda bu firmalarý göreceðiz" dedi. Bu tür organizasyonlarýn önemli olduðunu dile getiren Boyraz, özellikle yurt dýþý planlarý ve hedefleri olan firmalarýn büyük tanýtýmlar yapabileceði organizasyonlara katýlmasý gerektiðini kaydetti. Milli takýmda yer alan aþçýlarýn Türkiye'deki otellerde görev yapan aþçýlar olduðunu dile Boyraz, "Ekipte Çorum'daki otellerimizden birisinden de bir arkadaþýmýzýn olmasýný arzu ederdik. Çünkü bu tür fuarlar þehrimiz ve ülkemiz için de desteklemek zorunda olduðumuz çalýþmalardýr. Önümüzde ki dönemlerde bu tarz sponsorluklara devam edeceðiz. Ortadoðu ve Uzak Dogu'da yoðun çalýþmalarýmýz var. Bu konuda da her türlu sponsorluk ve destek projelerine kapýmýz açýk" diye konuþtu. Haber Servisi Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Eðitim Yayým ve Yayýnlar Dairesi'nce yürütülen Sürü Yönetimi Elemaný Benim Projesi kapsamýnda Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Çorum Ýl Müdürlüðü, Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði ve ÝÞKUR tarafýndan ortaklaþa düzenlenen "Sürü Yönetimi Elemaný Benim" projesi kapsamýnda çobanlarýn eðitimine baþlandý. Kursta eðitimci olarak ise Veteriner Hekimler Arif Akar ve Metin Koç görev yapýyor. Kursta, çobanlar hayvan bakým, besleme, sürü yönetimi gibi konularda sýký bir eðitimden geçecekler. Damýzlýk Koyun Keçi Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Þevket Avcý, kurslara yoðun bir talep olduðunu belirterek, 81 ilde olduðu gibi Çorum'da da bu kursun açýldýðýný kaydetti. Kursun þimdilik merkez ilçede açýldýðýný ve kurslara talep olmasý halinde ilçelerde de açýlacaðýný kaydeden Avcý, kursun amacýnýn çobanlarý eðitmek ve bilinçlendirmek olduðunu ifade ederek, "Ben de bir çobaným ve bundan guru duyuyorum" dedi. Kursun açýlýþýnda bir konuþma yapan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Elfaz Ermiþ ise çobanlýðýn kutsal meslek olduðunu, Peygamberlerin bile çobanlýk yaptýklarýný belirterek çobanlýðýný önemini anlattý. Kursun amacýnýn da çobanlarýn, hayvan hastalýklarý, besleme ve sürü yönetimi gibi konularda bilinçlendirilmesi olduðunu ifade eden Ermiþ, çobanýn hayvanýn her þeyi olduðunu ve eðitimin faydalý olacaðýna inandýðýný bu konuda kursiyerlerden geri dönüþler beklediðini söyledi. Eksik görülen her konuyu tamamlayacaklarýný, eðitimle ilgili taleplerini deðerlendireceklerini belirten Ermiþ, kurslara devam ve katýlým konusunda kursiyerlerden özveri beklediklerini belirtti. ÝÞKUR Ýl Müdür Yardýmcýsý Cavit Bayrak ise yaptýðý konuþmada, açýlan kursun öneminden bahsederek kursa katýlan kursiyere günlük 20 TL cep harçlýðý vereceklerini, sigortalarýnýn Ýþkur tarafýndan karþýlanacaðýný ifade etti. Amaçlarýnýn Çorum genelinde sertifikalý çoban yetiþtirmek olduðunu belirten Bayrak, "Böylece sürü yönetimi konusunda yeni bir meslek alaný açýlmýþ olacaktýr" dedi. 15 gün sürecek kurs, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde yapýlacak. Bahadýr YÜCEL HÜKAM'dan ziyaretler Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli, Müdür Yrd. Öðr. Gör. Tuðba Gülen, Doç. Dr. Muammer Cengil, Yrd. Doç. Dr. Sema Can, Emniyet Ýl Müdürlüðüne, Milli Eðitim Ýl Müdürlüðüne ve Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðüne, ziyarette bulundular. Çorum Emniyet Ýl Müdürü Halil Ýbrahim Doðan'ýn makamýnda gerçekleþtirilen ziyarette Çorum Emniyet Ýl Müdürlüðe ile Hitit Üniversitesi arasýnda imzalanan protokolün gerçekleþtirilecek ortak projeler ve eðitimler için önemli bir platform hazýrlandýðý söylendi. Emniyet Ýl Müdürü Halil Ýbrahim Doðan, ailenin korunmasýnýn, suçla mücadele için kilit nokta oluþturduðunu belirtti. HÜKAM Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli ise konu ile ilgili ortak eðitimler verilmesinde karþýlýklý iletiþim halinde olunmasý gerektiðini kaydetti. HÜKAM Yönetim Kurulu daha sonra Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ü ziyaret etti. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Büyük, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý eðitim kurumlarýndaki alanlarla Hitit Üniversitesi Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu program ve bölümlerinin eþgüdümlü bir þekilde açýlmasýnýn, Çorum gençliðinin geleceðini belirleme de önemli bir nokta olduðunu söyledi. Heyet daha sonra Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer'i makamýnda ziyaret etti.hükam Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hülya Çaðýran Kendirli son yýllarda Türkiye'deki aile yapýsý deðiþiminin incelenmesi gerektiðini vurguladý.kendirli, belirli aralýklarla gerçekleþtirmeyi planladýklarý bu ziyaretlerin ortak paydada birleþen kurumlar arasýnda karþýlýklý fikir alýþveriþiyle toplumun kadýn ve aile sorunlarý ile yüzleþmesinde ve çözümündeki çalýþmalar için kilit noktasýnda olduðunu belirtti. Haber Servisi

6 6 KANSERDEN KORKMUYORUM, ÇÜNKÜ BÝLÝNÇLENÝYORUM! Kelime anlamý olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoðalmasýyla beliren kötü tümörlere denir. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsýzlýklara, hatta ölüme dahi neden olabilir. Kanser, hastalýk yükü, öldürücülüðü ve artýþ eðilimi ile hem dünya hem de ülkemiz için bir halk saðlýðý konusu ve problemidir. Günümüzde ölüm nedenleri arasýnda kansere baðlý ölümler, kalp ve damar hastalýklarýndan sonra ikinci sýrada yer almakla birlikte, kanserin yýllar sonra birinci sýraya yerleþeceði öngörülmektedir. Bu nedenle 1-7 Nisan Kanser Haftasý nedeniyle kanseri önleme ve tarama çalýþmalarýna dikkat çekmek için her yýl düzenli olarak etkinlikler düzenlenmektedir. Ulusal kanser tarama çalýþmalarýnýn etkin ve baþarýlý olabilmesi için halkýmýza yönelik eðitim ve farkýndalýk çalýþmalarý yapýlmalý, tarama programlarý gerçekleþtirilmelidir. Kanser beraberinde taþýdýðý fiziksel rahatsýzlýklarýn yaný sýra sosyal, maddi ve manevi yönleri ile mücadelesi zor bir hastalýktýr. Dünya genelinde de kanser hastalýðýnýn yükü her geçen gün artýþ göstermektedir. Yirmi birinci yüzyýlda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teþhis olduðu bilinen bir gerçektir. Kanserin sebebi henüz kesin olarak bilinmemekle birlikte kiþilerin yaþam þekillerine, yaþa, cinsiyete ve aile öykülerine çevresel faktörlere baðlý olarak deðiþebilmektedir. Sigara alkol kullanýmý, Uzun süre ve tehlikeli saatlerde güneþ altýnda kalma, Aþýrý dozda röntgen ýþýnýna maruz kalma, Bazý kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest v.b.) Bazý virüsler Hava kirliliði Radyasyona maruz kalma, Kötü beslenme alýþkanlýklarýmýz kansere yakalanma riskini artýrmaktadýr. Kanserden korkmamalý ve düzenli olarak kontrollerimizi yaptýrmalýyýz. Dr.Ýsmail YÜCEL Doktora gitmeyi ihmal etmek, hastalýðýn ileri derecede fark edilmesine sebep Ýl Saðlýk Müdürü olur. Kanserin belirtilerini bilmekle bu belirtilerin herhangi birini hissettiðimizde derhal doktora baþvurmalýyýz. Hýzlý kilo kaybý, beklenmedik kanamalar, anormal þiþlikler, aþýrý halsizlik, yorgunluk erken belirtilerdir. Yýlda bir kez mutlaka genel kontrolden geçmeliyiz. Kanserin iyileþtirilir bir hastalýk olduðunu, erken teþhisin hayat kurtardýðýný ve iyileþme oraný ile doðru orantýlý olduðunu unutmamalýyýz. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Onko-Sav'dan Türk Sanat Musikisi konseri Onko-Sav Derneði Türk Sanat Musikisi konseri düzenleyecek. 2 Nisan Çarþamba günü Devlet Tiyatro Salonunda saat 20.00'da gerçekleþtirilecek. Konserde Þef Ömer Erdal Çerit yönetiminde oluþturulan Türk Sanat Musikisi korosu Devlet Tiyatro Salonunda sahneye çýkacak. Bahadýr YÜCEL Mahalle Muhtarlarý Geçtiðimiz Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler seçimlerinde il merkezinde bazý mahalle muhtarlarý yeniden seçilirken bazýlarý ise kaybetti. Akkent Mahallesi Fadime Güven'in yerine Necip Güler, Buharaevler Mahallesi Muhtarý Seyfi Pekcan'ýn yerine Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi Muhtarý Mevlüt Gezer'in yerine Mehmet Þahinbaþ, Ulukavak Mahallesi Muhtarý Mahmut Ahýska'nýn yerine ise Hanefi Özdemir yeni seçilen muhtarlar oldu. Yeniden aday olmayan Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kaya'nýn yerine Hasan Kýzýltepe, Yavruturna Mahallesi Muhtarý Feyyaz Topaktaþ'ýn yerine Metin Kaþar muhtar oldular. Yeni dönemde görev yapacak mahalle muhtarlarý þunlar: "Akkent Mahallesi Necip Güler, Bahçelievler Mahallesi Hasan Kýzýltepe, Buharaevler Mahallesi Abdulkadir Erdoðan, Çepni Mahallesi Mehmet Þahinbaþ, Çöplü Mahallesi Yýlmaz Kýlcý, Gülabibey Mahallesi Hikmet Durgun, Kale Mahallesi Ali Þahin, Karakeçili Mahallesi Mehmet Aydýn, Kunduzhan Mahallesi Kadir Akçal, Mimar Sinan Mahallesi Fevzi Þeker, Ulukavak Mahallesi Hanefi Özdemir, Üçtutlar Mahallesi Mehmet Bölükbaþ, Yavruturna Mahallesi Metin Kaþar, Yeniyol Mahallesi Seydi Demiray." Osmancýk MYO'da yeni bölümlere öðrenci alýnacak Hitit Üniversitesi Osmancýk Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan "Harita ve Kadastro" ile "Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" programlarýna öðrenci alýnmasý ile ilgili talebe Yükseköðretim Kurumu onay verdi. Hitit Üniversitesi Osmancýk Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan "Harita ve Kadastro" programýna 30, "Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" programýna 40 öðrencinin eðitim-öðretim yýlýnda alýnmasý konusundaki teklifi görüþen Yükseköðretim Genel Kurulu talebi uygun gördü. Üniversite bünyesinde açýlan istihdam odaklý programlara, YÖK tarafýndan yapýlan öðrenci alým onaylarýndan duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, "Harita ve Kadastro" ve "Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" programýnýn ile ve bölgeye önemli katký saðlayacaðýna inandýðýný ifade etti. Osmancýk Meslek Yüksekokulu bünyesinde 2010 yýlý itibari ile 4 tane program mevcutken bugün itibari ile Yüksekokulumuz bünyesinde; "Elektronik Teknolojisi", "Bilgisayar Programcýlýðý", "Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlýðý", "Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði", "Lojistik", "Harita ve Kadastro" ve "Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik" programlarý olmak üzere toplam 7 program bulunuyor. Bahadýr YÜCEL belli oldu AK Parti 7, MHP 3, CHP 2, DP 1 ilçe kazandý Mahalli Ýdareler seçimlerinde ilçe belediye baþkanlýklarýnda sürprizler yaþandý. AK Parti Oðuzlar, Laçin, Dodurga,Uðurludað ve Sungurlu'da belediyeleri kaybederken, Ortaköy'de ise ipi göðüsleyen parti oldu. CHP Mecitözü ile birlikte Oðuzlarý'da alarak ilçe belediye sayýsýný 2'ye çýkarttý. MHP ise Sungurlu, Uðurludað ve Laçin belediye baþkanlýklarýný kazandý. Dodurga'da ise bir dönem önce AK Parti'den Belediye Baþkaný seçilen Mustafa Aydýn DP adayý olarak bayraðý Bekir Kýlýç'tan devraldý. Seçim sonucunda göreve gelen ilçe belediye baþkanlarý þunlar: "AK Parti: Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Alaca Belediye Baþkaný Meclis'te bir baðýmsýz milletvekili ve 4 siyasi partiden toplam 25 milletvekili 30 Mart yerel seçimlerinde belediye baþkanlýðý seçimleri için aday oldu. 16 milletvekiline yeniden Meclis yolu göründü. 25 adaydan ise 9 milletvekili belediye baþkanlýðýný kazandý. AK Parti üç bakan ile birlikte toplam 10 milletvekilini belediye seçimlerinde aday gösterdi. Seçimlerde aday gösterilen 10 milletvekilinden 7'sine Meclis yolu yeniden göründü. AK Parti'den Manisa Milletvekili Hüseyin Tanrýverdi, Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, Çanakkale Milletvekili Mehmet Muhammet Esat Eyvaz, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma. MHP: Laçin Belediye Baþkaný Ünal Gevþek, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Uðurludað Belediye Baþkaný Remzi Torun. CHP: Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Mecitözü Belediye Baþkaný Ünal Yavuz." Düvenci beldesinde ise AK Parti adayý Necmetin Yalçýn ve Aþdaðul'da ise CHP adayý Dursun Uzunca seçimi kazandý. Aþdaðul Beldesinde seçimi 1 oyla kaybeden AK Parti, Ýlçe Seçim Kuruluna itiraz etti. Ýlçe Seçim Kurulunun itirazý Çarþamba günü deðerlendirerek yeniden sayým yapacaðý öðrenildi. 16 milletvekili yeniden Meclis yolunda Daniþ, kadýn milletvekillerinden Ýlknur Denizli ve Tekirdað Milletvekili Özlem Yemiþçi'ye de yeniden Meclis yolu göründü. Seçimi kaybeden Ulaþtýrma eski Bakaný Binali Yýldýrým ve Adalet eski Bakaný Sadullah Ergin'de Ankara'ya dönecek. CHP'li Özgür Özel Manisa, Volkan Canalioðlu da Trabzon için aday gösterilmiþti. CHP'nin deneyimli siyasetçilerinden Bartýn Milletvekili Rýza Yalçýnkaya ile Ýlhan Özkes'de Meclis'e dönenler arasýnda yer aldý. MHP'nin aday gösterdiði 4 milletvekili de beklenen baþarýyý gösteremedi. MHP Aydýn'da yerel seçim yarýþýna Ali Uzunýrmak ile Muðla'da Mehmet Erdoðan ile çýktý. Alim Iþýk MHP'nin Kütahya Belediye Baþkan adayý olarak yarýþtý. Necati Özensoy ise Bursa Orhangazi Belediye Baþkan adayý olarak yarýþa katýldý. Ancak, bu isimler yerel seçimlerde koltuk yarýþýný kaybettiler. HDP'nin Eþ Genel Baþkaný Sýrrý Süreyya Önder de Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan adayý olarak yarýþtý. Önder de Meclis'e geri dönen vekiller arasýnda yer aldý.

7 7 Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri... Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri... Ak Parti Belediye Meclis Üyeleri... Abdullah Gözübüyüklü Abdülaziz Layýk Ahmet Özler Ahmet Yabacýoðlu Ekrem Demirten Erdem Burak Bakýrçý Gazanfer Öztürk Ýsmail Akgöz Ýsmail Tekçam Lütfi Karakuþ Mehmet Döngel Nahide Tekin Necmettin Durmuþbaþ Nurten Gezer Nurullah Ýpek Seyhan Günhan Süreyya Daþcý Coþgunsu Þaheste Uçar Þükrü Gayý Ünal Köse Zeki Gül Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye Meclisine AK Parti'li 21 üye girmeye hakkazanýrken CHP ise 10 meclis üyesi ile temsil edilecek. AK Partili meclis üyeleri þunlar: Kontenjan: 1. Zeki Gül, 2. Ahmet Özler, 3. Nahide Tekin 1.Necmettin Durmuþbaþ, 2. Ahmet Yabacýoðlu, 3. Ekrem Demirten, 4. Ýsmail Aköz, 5. Seyhan Günhan, 6. Abdullah Gözübüyüklü ve 7. Ünal Köse, 8. Abdulaziz Layýk, 9. Gazanfer Öztürk, 10. Þaheste Uçar, 11. Þükrü Gayý, 12. Mehmet Döngel, 13. Ýsmail Tekçam, 14. Lütfü Karakuþ, 15. Erdem Burak Bakýrcý, 16. Süreyya Daþçý Çoskunsu, 17. Nurullah Ýpek, 18. Nurten Gezer. Belediye Meclisinde CHP'yi temsil edecek üyeler ise þunlar: 1. Ayhan Þamlý, 2. Hasan Levent Çöphüseyinoðlu, 3. Sermin Kaleli, 4. Özgür Kýlýç, 5. Ogün Meroðlu, 6. Serda Uysal Karlýdað, 7. Necdet Biçer, 8. Mehmet Tahtasýz, 9. Ertuðrul Demiral, 10. Sezer Yalçýnkaya. Ýl Genel Meclisinde ise AK Parti 5 CHP ise 2 üye ile temsil edilmeye hakkazandý. Mecliste il merkezini temsil edecek üyeleri þöyle: AK Parti: Nurettin Karaca, Halil Ýbrahim Kaya, Mustafa Alagöz, Erhan Akar, Yurdanur Özzihinli. CHP: Burçin Solmaz Polat, Yýldýz Bek Ýlçe Seçim Kurulunda sayým iþlemleri dünde devam etti. Meclis üyelikleri ile ilgili kesin sonuçlarýn bugün belli olmasý bekleniyor. CHP Belediye Meclis Üyeleri... CHP Belediye Meclis Üyeleri... CHP Belediye Meclis Üyeleri... Ayhan Þamlý Ertuðrul Demiran Levent Çöphüseyinoðlu Mehmet Tahtasýz Necdet Biçer Ogün Meroðlu Özgür Kýlýç Serda Uysal Karlýdað Sermin Kaleli Sezer Yalçýnkaya

8 Kitaptaki Yanlýþlar Akþehir'e tayin edilen bir kadý halkýn silah satmasýný yasak etmiþ. Küçük bir çaký taþýmak bile suç sayýlýr olmuþ. Görevli memurlar sýký bir takibe ve kontrole baþlamýþlar. Bir gün Nasreddin Hoca'nýn üstünü baþýný aramýþlar. Kuþaðýn arasýndan kocaman bir býçak çýkýnca þaþýrmýþlar: - Bu da nedir Hoca? Sen silah Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý taþýmanýn yasak olduðunu bilmiyormusun? demiþler. - Evet demiþ, biliyorum. Fakat bu silah deðildir. Kitaplarda bir takým yanlýþlar görünce bunun ucuyla kazýyorum. - Olur mu Hocam demiþler, kocaman bir býçakla kitaptaki yanlýþlar kazýnýr mý? - Olur, olur demiþ Hoca. Siz bilmiyorsunuz ama bazý kitaplarda o kadar büyük yanlýþlar var ki bu býçak bile küçük kalýyor... Sudoku bulmacasýnýn çözümü YAÞAM Kanserin en önemli nedenlerinden Biri de çevresel faktörler! Prof. Dr. Þeref Kömürcü saðlýklý besinlerin seçimi ve sigara gibi kanserojenlerden uzak durmanýn kanser riskini yüzde 40 azaltabileceðini söyledi. Kanser vakalarýnda son yýllarda yaþanan artýþýn en önemli nedenlerinin çevresel faktörler olarak bilindiðini söyleyen Kömürcü, her 7 kiþiden birinin hayatýnýn herhangi bir döneminde bu hastalýða yakalandýðýný belirtti.memorial Ankara Hastanesi Týbbi Onkoloji Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Þeref Kömürcü, "1-7 Nisan Kanser Haftasý" öncesinde kanserden korunma yollarý hakkýnda bilgi verdi. Genetik yapýdan çevresel faktörlere kadar birçok etkenin kanser geliþiminde rolü olduðunu belirten Kömürcü, "Genlerde oluþan kalýtýmsal deðiþiklikler, beslenme düzeni, çeþitli virüs ve bakteriler, asbest ve benzen gibi kimyasal ajanlar, radyoaktif maddelerden ve güneþ ýþýðýndan gelen radyasyon, hormonlar ve baðýþýklýk sistemi kanser geliþiminde önemlidir. Bunlardan en önemli ve önlenebilir olanlarý çevresel faktörlerdir. Bu etkenler vücuttaki normal hücre programýný bozarak kanser geliþimine yol açabilirler." þeklinde konuþtu.kanserle olan savaþta en büyük umudun yaþam tarzý deðiþikliði olduðunu açýklayan Kömürcü, saðlýklý besinlerin seçimi ve sigara gibi kanserojenlerden uzak durmanýn kanser riskini azaltabileceðini söyledi. Kömürcü, "Son çalýþmalar sebze ve meyveden zengin bir diyet, sigarasýz yaþam, düzenli fiziksel aktivite ve saðlýklý vücut aðýrlýðýnýn korunmasý ile kanser geliþiminde %40'lara varan bir azalma saðlanabileceðini göstermektedir. Bu da her yýl dünyadaki 3-4 milyon yeni kanser vakasýnýn önlenmesi anlamýna gelmektedir. Besinler iyi ve saðlýklý bir yaþam için gerekli olan vitamin, mineral ve lifleri, ayný zamanda koruyucu etkileri olan ve antioksidanlar olarak bilinen biyoaktif molekülleri içerirler. Bunlar vücudu kanser de dahil bir çok ciddi hastalýða karþý Tuvaletini tutan çocuklarda enfeksiyona dikkat! Okul çocuklarýnda yaygýn görülen idrar yolu enfeksiyonu daha çok tuvalet alýþkanlýðý ve hijyen yetersizliðinden kaynaklanýyor. Köpüklü banyo ve sabunlarýn enfeksiyona yol açtýðýný aktaran uzmanlar, ailelere çocuklarý kafein, soda ve buzlu çaylardan da uzak tutmasýný öneriyor. Ýdrar yolu enfeksiyonu 2 yaþ altý çocuklarda en sýk rastlanan hastalýklardan biri. Ýlk 3 ayda ateþle hastaneye baþvuranlarda; idrar yolu enfeksiyonu kýzlarda yüzde 7,5, sünnetli erkeklerde yüzde 2,4 ve sünnetsiz erkeklerde ise yüzde 20 oranýnda görülüyor. Ýlk yýlda erkeklerde kýzlardan daha fazla görülen enfeksiyon genellikle alt üriner sistem denilen üretra ve idrar torbasýndan kaynaklanýyor. Enfeksiyonun üst üriner sistem denilen üreter ve böbreðe kadar çýkmasý ise hastalýðý ciddi boyutlara taþýyor. Gaziosmanpaþa Hastanesi nden Ürolog Doç. Dr. Adem Fazlýoðlu, kýz çocuklarýnýn üretrasý daha kýsa ve anüse yakýn olduðu için özellikle tuvalet eðitim yaþýnda idrar yolu enfeksiyonunun sýk yaþandýðýný belirtiyor. Özellikle okulda kötü tuvalet ve hijyen alýþkanlýklarý sebebiyle çocuklarda artýþ gösteren idrar yolu enfeksiyonu, tuvalete gitmekten kaçýnan kýz çocuklarýnda daha fazla görülüyor. Ayrýca üretrayý tahriþ eden korurlar." ifadelerini kullandý.genlerin bazý kanserlere karþý yatkýnlýða neden olup olmadýklarý konusundaki araþtýrmalarýn devam ettiðini belirten Kömürcü, kalýtýmsal geçiþ gösteren kanserlerin, tüm kanserlerin sadece %5-10'unu oluþturduðunu vurguladý. Kömürcü, "Tümör geliþimini önleyen tümör baskýlayýcý genlerdeki bir bozukluðun kalýtýmsal olarak aktarýlmasý ve sigaranýn katkýsý ile bireyler kansere yatkýn bir hale gelebilmektedirler. Meme ve yumurtalýk kanserinin kalýtýmsal geçiþine ait bazý genler tespit edilmiþtir. Kalýn baðýrsakta polip geliþimine genetik bir yatkýnlýk, kalýn baðýrsak kanseri geliþim riskini artýrmaktadýr." dedi.kömürcü, birçok kanser hücresi oluþumunda, sigara içimi ve saðlýksýz diyet gibi yaþam tarzý faktörlerinin rolü olduðuna dikkat çekerek sözlerine þu þekilde devam etti: "Karsinojenik etkiler her hücrenin genetik bilgilerini içeren DNA yapýsýna zarar verir. Bozulmuþ genetik yapýsý ile vücudun denetiminden çýkan hücre, kontrolsüz olarak bölünmeye baþlar. Çoðalan hücreler anormal bir kitle veya þiþlik olarak karþýmýza çýkar. Geliþim, çevredeki saðlýklý dokulara doðru devam eder, bundan kopan hücreler kan ve lenf sistemi yoluyla vücudun diðer yerlerine yayýlarak kanser tablosu geliþtirir."türkiye'de en sýk görülen kanserlerin önemli bölümünün etkin ve kolay uygulanabilen halk saðlýðý tarama yaklaþýmlarý ile erken fark edilebildiðini belirten Kömürcü, "Meme kanseri için memede kitle, kalýn baðýrsak kanseri için dýþkýda kan, cilt kanseri için deride þekil veya renk deðiþtiren cilt lekeleri, gýrtlak kanseri için iki haftayý geçen ses kýsýklýðý erken uyarýcý belirtilerdir. Toplumun bu bulgular için duyarlý olmasý durumunda, ilgili kanserlerin erken tanýnmasý ve tam olarak þifa edilmesi mümkün olabilmektedir." þeklinde konuþtu. (CÝHAN) köpüklü banyolar veya sabunlarýn kullanýmý da riski artýrýyor. Fazlýoðlu, Erken teþhis edildiðinde tedavisi kolay olan idrar yolu enfeksiyonu ilerlediðinde ise böbrek hasarýna yol açabiliyor. uyarýsýnda bulunuyor. Aðrý, yanma, sýk idrara çýkma, ateþ ve altýný ýslatma problemiyle kendini gösteren hastalýða karþý Fazlýoðlu þunlarý tavsiye ediyor: Bebeklerde sýk bez deðiþtirme, idrar yolu enfeksiyonlarýna neden olan bakterilerin yayýlmasýný önleyebilir. Kýz çocuklarý tuvaletten sonra rektumdaki mikroplarýn idrar yoluna bulaþmasýna karþý asla arkadan öne doðru temizlik yapmamalý. Çocuklar idrarýný tutmaktan kaçýnmalý. Ýdrar torbasýnda idrarýn kalmasý mikroplarýn üremesi için zemin hazýrlar. Okul çaðýndaki kýzlar köpükler oluþturan veya kuvvetli tahriþ edici sabunlarla banyo yapmamalý. Daha az mikrop üremesine yol açan pamuklu iç çamaþýrý tercih edilmeli. Ýdrar yolu enfeksiyonunu azaltmak için yeterli ve bol miktarda su içilmeli. Kabýzlýk önlenmelidir. Kabýz olmak, idrar yapmayý zorlaþtýrarak enfeksiyona zemin hazýrlar. Çocuklar bol sývý için teþvik edilmeli, kafein, soda veya buzlu çay içilmemeli. (CÝHAN) 20:00 20:00 20:00 8 Mehmetcan okuldaki kýz arkadaþýna iyice abayý yakmýþtýr. Derya nýn mutlu olmasý için elinden geleni yapar. Mehmetcan ve Ali yi doðum gününde gören Okan, yine aksiyon yaratýr. Mehmet Aða ve Küçük Aða nýn, baþýna gelenler herkesi þaþýrtýr. Sinem ve Baþak arasýndaki negatif elektrik oldukça yüksektir. Nur, Sinem için yine kollarý sývar ve Ali yi çýldýrtýr. Mehmetcan ve çetesi ise yine okulda iþ baþýndadýr.oyuncular : Birce Akalay, Sarp Levendoðlu, Zeki Alasya, Emir Berke Zincidi, Nesrin Cavadzade Yönetmen : Türker Ýnanoðlu Küçük Aða Benim Ýçin Üzülme Karadeniz in iki köklü ailesinin oðullarý, kan kardeþler Niyazi ve Harun, babasýyla birlikte Karadeniz e mevsimlik iþçi olarak gelmiþ olan dünyalar güzeli doðulu kýza, Buke ye aþýk olur. Bu aþk, iki aileyi de sonu gelmez acýlara sürükler ve geri dönülmez bir çatýþmanýn fitilini ateþler. Saat : 20:00-22:45 (165 dakika) Tür : Dizi (Dram) Oyuncular : Fulya Zenginer, Öykü Çelik, Tansel Öngel, Çaðlar Ertuðrul Yönetmen : Serkan Birinci Kaçak Bici nin ölümünün ardýndan Topçuoðlu eski günlerine döner. Ertan ýn haraç toplayan adamý Kuzey i öldüren ve tüm haraçlarý yeniden kendine baðlayan Topçuoðlu na karþý Ertan ýn da yeni bir hamlesi vardýr. Ayrýca Ertan, Nurgül ü kandýrmak için elindeki en büyük kozu, babasý Sarý Erol u kullanýr. Dadaylý, yýllar önce bir çatýþmada kaybettiði yakýn arkadaþý Yýlmaz ýn ona bir mesaj vermeye çalýþan hayaleti sayesinde, yýllardýr yüzleþmekten kaçtýðý birinin karþýsýna çýkmaya karar verir. Bu yüzleþme sayesinde Dadaylý, Nazmi ve Serhat, Topçuoðlu ile karþý karþýya gelirler ve silahlar çekilir. ÇERKEZ TAVUÐU Þebnem Ferah 12 Nisan 1972 tarihinde, Üsküp'ten Yalova'ya göç eden bir ailenin üç kýzýndan en küçüðü olarak Yalova'da dünyaya geldi.þebnem Ferah'ýn müziðe olan ilgisi 5-6 yaþlarýnda baþlamýþ ve müzikle tanýþmasýnda ailesinin çok büyük rolü olmuþtur. Ferah'ýn ailesinde hemen hemen herkes müzikle iç içe ve evin her köþesinde enstrüman olduðu için müzik konusunda bilgili ve hazýr olarak piyasaya atýldý.ýlkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya baþladý, okul orkestrasýnda da solistlik yaptý. Liseyi Bursa Özel Namýk Sözeri Lisesi'nde yatýlý bir öðrenci olarak okudu ve bu dönemler Þebnem Ferah'ýn kendisini tanýmasýna, tek baþýna ayakta kalmasýna yardýmcý oldu.þebnem Ferah'ýn müzik hayatý daha sonra okul orkestralarý ve küçük topluluklarla devam etmiþtir. Lise yýllarýnda "Pegasus" adlý grubuyla beraber çalýþan ama kafasýnda bir kýz grubu hayali olan Ferah, 80'lerin ortasýnda Bursa'da açýlan bir stüdyo sayesinde Sedat Yýldýrým Sarýca ile tanýþmýþ ve bu hayalini 1988 yýlýnda kurduðu "Volvox" grubuyla gerçekleþtirmiþtir. Müzik ile daha yoðun ilgilenebilmek için ODTÜ Ekonomi Bölümü'nü 2. sýnýftan terk etmiþ ve daha sonra Ýstanbul'a gelince Ýstanbul Üniversitesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Bölümü'ne kaydolmuþtur.1994 yýlýnda Volvox grubunun daðýlmasý sonucu Þebnem Ferah bireysel çalýþmalarýna baþlamýþtýr. Onno Tunç ve Sezen Aksu'nun karþýlaþmasýyla müzik yaþamýnda yeni bir sayfa açýlmýþtýr. 3 oktavlýk bir ses aralýðýna sahiptir.5 Kasým 1996 tarihinde[kaynak belirtilmeli] "Kadýn" adlý ilk solo albümünü Sezen Aksu ve Onno Tunç'un da destekleriyle Raks Müzik'ten çýkarmýþtýr. Bu albümünde Ýskender Paydaþ, Tarkan Gözübüyük ve Demir Demirkan'la çalýþmýþtýr. Malzemeler 1 adet orta boy bütün tavuk 1 adet ufak boy havuç 1 çay kaþýðý tuz Sos için; 3 su bardaðý ceviz içi 4-5 su bardaðý tavuk suyu 2 dilim bayat ekmek içi 3 diþ sarýmsak 1 çay kaþýðý tuz, karabiber 1 çay kaþýðý sývýyað 1 tatlý kaþýðý kýrmýzý pul biber Yemeðin Tarifi Önce tavuðu yýkayýp temizleyin ve bir tencerenin içine koyun. Üzerine soyulup, dörde bölünmüþ havuç ve soðaný katýn. Sonra da 5 bardak sýcak suyla beraber tuz ve karabiberini de ilave edip, en az dakika tavuðu haþlayýp, ocaktan alýn. Ilýnan tavuðu süzdürerek tencereden çýkarýn ve etlerini kemiklerinden ayýrarak, ufak parçalar þeklinde didikleyin. Öte yandan sosu hazýrlamak üzere mutfak robotunun ye da Bir kimseyi tanýmak istiyorsan, Düþüp kalktýðý arkadaþlarýna bak. (Hz. Mevlana) blendýrýn içine bayat ekmek içlerini parçalayarak koyun. Soyulmuþ sarýmsaklarý, tuz ve karabiberi ekleyin. Ceviz içinden, 5-6 adet üzerini süslemek için ayýrýn ve geri kalanýný da ilave edin. Þimdi tavuk suyunun içindeki havuç ve soðanlarý süzdürün ve yavaþ yavaþ içine ekleyin. Artýk bu sosu iyice çekerek püre haline getirin. Boza kývamýndaki sosla, didiklenmiþ tavuk etlerini karýþtýrýn ve bir servis tabaðýna düzgünce yerleþtirin. en sonunda ufak bir tavada sývýyaðda 1-2 dakika kavurduðunuz kýrmýzý pul biberi üzerine gezdirin. Ilýk ye da soðuk olarak servise sunun. Püf noktasý: Aslýnda Çerkez tavuðuna cevizin yaðý çýkarýlarak dökülür. Bunun için 1 su bardaðý ceviz, 1 tatlý kaþýðý kýrmýzý pul biberle et makinasýndan geçirilir. Bu malzeme bir tülbente konup, elle sýkýlýr. Elde edilen kýrmýzý yaðlý sos Çerkez tavuðunun üzerine gezdirilir. 07:00 Haberler 08:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Kaçak 23:15 Bugünün Saraylýsý 06:00 Haber Saati 08:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Tv Filmi 17:45 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 19:40 Battal Gazi Destaný 21:30 Haber Saati 22:20 Polizei 08:00 Pepee 08:30 Yeni 1 Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Sev Dedi Gözlerim 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 18:30 Ana Haber 19:15 Büyük Risk 20:00 Benim Ýçin Üzülme 22:45 Dizi 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar, 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Küçük Aða 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Hava Durumu 22:55 Seksenler Konseri 05:00 Belgesel 06:00 Merhaba Yenigün 08:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 16:45 Karanlýkta Kalanlar 18:00 Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar 23:00 Maceracý

9 9 Sarýgül: Önümüzde çileli bir yolculuk var CHP Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mustafa Sarýgül, Türkiye genelinde alýnan 30 Mart yerel seçim sonuçlarýna yönelik, "Hak ve özgürlükler için, demokrasi için, inançlara saygýlý laiklik için önümüzde çileli bir yolculuk var. Çocuklarýmýzýn çaðdaþ bir Türkiye'de yaþamasý için bu yolculuðu sürdürmek boynumuzun borcudur" dedi. Sarýgül sonuçlar kesinleþtikten sonraki yazýlý açýklamasýnda Türkiye'de olaðanüstü bir dönem yaþandýðýný belirterek, "Gerçek demokrasi için, ötekisi olmayan bir Ýstanbul'un mümkün olduðunu göstermek için, birlikte sevgiyle yaþanabileceðini göstermek için, Ýstanbul'un yüzde 50'sinin deðil yüzde 100'ünün kucaklanabileceðini göstermek için, Partimin ve Ýstanbullu yurttaþlarýmýn bana verdiði tarihi sorumluluðun bilincinde yerel seçimlere katýldým" ifadelerine yer verdi. -"GERÇEK DEMOKRASÝYÝ DEÐÝÞMEZ KILMANIN KOLAY BÝR YOLCULUK OLMADIÐINI BÝLÝYORUM"- Seçimlerin her anlamda kolay geçmeyeceðini çok iyi bildiðini vurgulayan Sarýgül, "Bu karanlýk dönemi aydýnlatmaya çalýþýrken, seçim sürecinin ve gecesinin karanlýk oyunlarla dolu olacaðýný siyasi tecrübem bana gösteriyordu. Gerçek demokrasiyi yerleþtirmenin, deðiþmez kýlmanýn kolay bir yolculuk olmadýðýný biliyorum. Bunu bir kez daha gördük" dedi. -"ELEKTRÝK KESÝNTÝLERÝ SEÇÝMLERÝN SÝYASET TARÝHÝMÝZE TEMÝZ GEÇMESÝNE ENGEL OLDU"- Sarýgül, yapýlan bütün provokasyonlara karþýn, projelerini halka anlatmak için gece gündüz çalýþtýklarýnýn altýný çizerek þu ifadeleri kullandý: "Ben bu yolculukta, halkýmýn bana verdiði sorumluluðun tüm gereklerini yerine getirdiðime kalpten inanýyorum. Ýstanbul'da yapýlabilecek her türlü çalýþmayý yaptýk. Ben ve arkadaþlarým bu seçim sürecinde siyasi nezaketimizi koruduk. Ama seçim öncesi yaþananlar seçimleri yerel seçim olmaktan çýkardý. Türkiye genelinde alýnan sonuçlar þunu gösterdi: hak ve özgürlükler için, demokrasi için, inançlara saygýlý laiklik için önümüzde çileli bir yolculuk var. Çocuklarýmýzýn çaðdaþ bir Türkiye'de yaþamasý için bu yolculuðu sürdürmek boynumuzun borcudur. Ýsterdim ki þaibesiz, þüphesiz, REUTERS: REFERANDUM HAVASINDA Reuters sonuçlarý, Erdoðan'ýn partisi önde diye duyurdu. Haberde bir referandum havasýnda gerçekleþen yerel seçimlerin, yolsuzluk iddialarý ve güvenlik sýzýntýlarý ile boðuþan Erdoðan'ýn 11 yýllýk yönetimi sonrasýnda bir sýnav olduðu ifade edildi. BBC: CUMHURBAÞKANLIÐI SEÇÝMÝ TESTÝ BBC, "Erdoðan yerel seçimlerde zaferini ilan etti" þeklinde duyurdu. Haberde yerel seçimlerin Erdoðan için, Aðustos'ta yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimi ve gelecek yýl yapýlacak genel seçimler öncesi önemli bir test olduðu ifade edildi. 50 milyondan fazla seçmenin sandýða gittiði seçimlerde oy kullanma oranýnýn yüksek olduðu kaydedildi. AP: ERDOÐAN ZAFERÝ GÖKLERE ÇIKARDI AP, "Baþbakan Erdoðan Pazar günü, kendisini son günlerde yaþadýðý sýkýntýlardan kurtaracak partisinin yerel seçimlerde elde ettiði zaferi göklere çýkardý." ifadelerini kullandý. THE TELEGRAGH: YASAKLAR, YOLSU- ZLUKLAR ETKÝLEMEDÝ The Telegragh Gazetesi sonuçlarý Recep Tayyip Erdoðan seçimde "rakiplerini alaþaðý etti" þeklinde duyurdu. Haberin devamýnda bir dizi protesto, internet yasaklarý ve yolsuzluk skandallarýyla geçen aylar sonunda Erdoðan'ýn partisi seçimlerden galip çýktý diye yazdý. AL JAZEERA: DEMOKRAÝSÝ ÝÇÝN ZAFER Al Jazeera Ýkdidardaki AKP, yerel seçimlerden farklý bir galibiyetle çýktý. Güvenlik sýzýntýlarýna ve yolsuzluk suçlamalarýna raðmen 12 yýllýk AKP hükümetinin elde ettiði bu galibiyet Türkiye Baþbakaný için bir güven oylamasý olarak görülüyor. "Türkiye'nin baþbakaný, yerel seçimlerde yaþadýðý zaferi demokrasi için bir zafer ve ahlaksýz politikaya bir darbe olarak niteledi." þeklinde aktardý. tertemiz bir seçim olsun ve bu seçim demokrasi yolunda önemli bir kilometre taþý olsun. Ama seçim döneminde yaþadýðýmýz zorluklar, seçimlere sayýlý günler kala kapatýlan Twitter ve YouTube... seçim bürolarýmýza ve otobüslerimize yapýlan saldýrýlar... seçime iki gün kala sahte sms mesajlarýyla adaylýktan çekildiðim yolunda yalan haberler yayýlmasý Kadýköy mitinginin iptal edildiðine dair sahte haberler yapýlmasý seçim gecesi olacaklarýn da ipucunu veriyordu. Zamanlamasý manidar olan elektrik kesintileri, ortalarda dolaþan oy torbalarý ve benzeri olaylar bu seçimlerin siyaset tarihimize temiz geçmesine engel olmuþtur." -"BIKKINLIK, ÇARESÝZLÝK, UMUTSUZLUK BÝZE YAKIÞ- MAZ"- Her þeye raðmen CHP olarak Ýstanbul'da bugüne kadarki en yüksek oyu aldýklarýný ifade eden Sarýgül, Ýstanbul'da aldýklarý oy oranýnýn kendileri için teselli olmayacaðýný da vurguladý. Sarýgül açýklamasýnda mazeretlere sýðýnmanýn siyasi karakterine aykýrý olduðuna dikkat çekerek þöyle devam etti: "Yapmamýz gereken daha çok kenetlenerek, hiç zaman kaybetmeden yarýndan itibaren dünden daha hýrslý çalýþmaya baþlamaktýr. Bu güzel ülkenin, demokrasi yolculuðunu sabýrla ve inançla kesintisiz sürdürmesi gerekiyor. Býkkýnlýk, çaresizlik, umutsuzluk bize yakýþmaz. Görmeyen gözlere, duymayan kulaklara gerçekleri göstermek ve duyurmak için sabýrla yolumuza devam edeceðiz. Ýstanbul'da ve Türkiye'de görevimiz ve sorumluluklarýmýz devam ediyor. Bu kampanya sürecinde Ýstanbullulardan büyük ilgi ve destek gördük. Ýstanbul'a þükran borçluyuz. Bu süreçte Genel Baþkanýmýz Kemal Kýlýçdaroðlu'ndan büyük ilgi ve destek gördük. Kendilerine þükran borçluyuz. Bu süreçte baþta Ýstanbul Ýl Baþkanýmýz Oðuz Kaðan Salýcý olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi örgütünden büyük ilgi ve destek gördük. Örgütümüze þükran borçluyuz. Bu süreçte deðiþim gençliðinden, deðiþim kadýnlarýndan unutulmaz destek gördük. Onlara þükran borçluyuz. Böylesine büyük destek bizim sorumluluklarýmýzý arttýrýyor. Sonuçlarýn her koþulda Ýstanbul'a ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum." Yerel seçim sonuçlarý dýþ basýnda THE WALL STREET JOURNAL: SUÇLAMALAR ARASINDA GALÝBÝYET Türkiye'deki oylama Erdoðan'ý daha da güçlendirmiþ görünüyor. Baþbakan'ýn partisi havalarda uçuþan suçlamalarýn arasýnda, yerel seçimlerden galip olarak çýktý. Türkiye Baþbakaný Erdoðan, yolsuzluk ve manipülasyan suçlamalarýna raðmen, hükümeti için bir çeþit referandum olarak deðerlendirilen kritik yerel seçimlerden zaferle çýktý. ABC NEWS: 12 YILIN REFERANDUMU Ýlk sonuçlara göre Erdoðan'ýn partisi 2009 yerel seçim sonuçlarýndan çok daha yüksek oy aldý. Bu seçimler, Erdoðan'ýn kampanya sürecinde bir kader seçimine dönüþtürülmüþtü ve Erdoðan'ýn 12 yýlýnýn bir referandumu olarak görülmekteydi. Bu arada sandýk önlerindeki uzun kuyruklardan seçime katýlma oranýnýn oldukça yüksek olduðu görüldü. FINANCIAL TIMES: CUMHURBAÞKANLIÐINI ADAY OLABÝLÝR Baþbakan Erdoðan yerel seçimlerde zafer ilan ederek bunun kendisini yolsuzlukla suçlayanlarý ve güvenlik sýzýntýlarýna yol açanlara karþý elde edilmiþ bir zafer olduðunu iddia etti. Erdoðan, "Verilecek her türlü göreve kendimizi adamaya hazýrýz" diyerek, Aðustos ayýnda yapýlacak ilk doðrudan cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde aday olabileceðini gösterdi. FRANCE 24: SÝYASÝ GELECEÐÝNÝ ETKÝLEYECEK SONUÇ Türkiye Baþbakaný, protestolara ve yolsuzluk skandallarýna raðmen, Pazar günü güven testi olarak girdiði yerel seçimlerden galibiyetle çýktý. Seçim sonuçlarý Aðustos ayýnda yapýlacak cumhurbaþkanlýðý seçimlerine girmeye niyetli olan Erdoðan'ýn siyasi geleceðini de etkileyecek. Erdoðan parti tüzüðünü deðiþtirerek baþbakanlýkta dördüncü bir dönemi de hedefleyebilir. Babacan: 2014 yýlýnda büyüme eðilimi sürüyor Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, 2013 yýlýnda yüzde 4 oranýnda gerçekleþen GSYH büyüme hýzýnýn, Ekim ayýnda tahmin edilen oranýn üzerinde gerçekleþtiðini belirtti. Ekonomik aktiviteye iliþkin son açýklanan aylýk verilerin, olumsuz dýþ ve iç geliþmelere raðmen, ekonomideki büyüme eðiliminin sürdüðünü gösterdiðine dikkat çeken Babacan, 2014 yýlýnda iç talep büyümesinin öngörülenden bir miktar daha yavaþ olacaðýnýn, dýþ talepteki artýþýn ise yýlbaþýnda beklenenden daha güçlü gerçekleþeceðinin tahmin edildiðini kaydetti. Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan yaptýðý yazýlý açýklamada 2013 yýlý 4. çeyrek büyüme verilerini deðerlendirdi yýlýnýn dördüncü çeyreðinde Gayri Safi Yurtiçi Hasýla'nýn (GSYH) reel olarak bir önceki yýlýn ayný dönemine göre yüzde 4.4 oranýnda artýþ kaydettiðine dikkat çeken Babacan, mevsim ve takvim etkisinden arýndýrýlmýþ GSYH'nin ise bir önceki döneme göre yüzde 0.5 oranýnda artýþ gösterdiðini vurguladý. Babacan, böylece Türkiye ekonomisinin 2009 yýlý son çeyreðinden itibaren sürdürdüðü kesintisiz büyüme sürecine 2013 yýlý dördüncü çeyreðinde de devam ettirdiðini altýný çizdi YILI BÜYÜME PER- FORMANSI, TAHMÝN EDÝLEN ORANIN ÜZERÝNDE GERÇEKLEÞTÝ" Babacan, 2013 yýlýnýn tamamýnda GSYH büyüme hýzýnýn yüzde 4 oranýnda gerçekleþtiðini vurguladý yýlýndaki GSYH büyüme hýzýnýn Ekim ayýnda tahmin edilen oranýn üzerinde gerçekleþtiðine dikkat çeken Babacan, þunlarý kaydetti: "2013 yýlýnda kaydedilen bu büyüme performansý sonucunda, Türkiye ekonomisinin toplam büyüklüðü cari fiyatlarla 1 trilyon 562 milyar TL'ye ulaþmýþtýr. Kiþi baþýna milli gelir de 10 bin 782 dolar olarak gerçekleþmiþtir yýlý genelinde kamu toplam talebinin büyümeye katkýsý 1.6 puan olurken, özel tüketim ve özel yatýrým harcamalarýnýn büyümeye katkýsý sýrasýyla 3.1 puan ve 0.1 puan olmuþtur. Diðer taraftan net dýþ talep, altýn ticaretinin de etkisiyle, büyümeye 2.3 puan negatif katký yapmýþtýr. Yýlýn ilk yarýsýnda kamu talebinin aðýrlýklý olduðu büyüme, yýlýn ikinci yarýsýnda özel sektör talebinin öncülüðünde gerçekleþmiþtir. Özellikle özel yatýrým harcamalarýnýn yýlýn ikinci yarýsýnda büyümeye verdiði pozitif katký önümüzdeki dönem üretim kapasitesi için önemli bir temel oluþtururken, büyümenin kalitesini de iyileþtirmiþtir yýlý sonundan itibaren Türkiye ekonomisinin gösterdiði büyüme performansý iþgücü göstergelerine de olumlu yansýmýþtýr yýlý Nisan ayýndan 2013 yýlý Aralýk ayýna kadar olan dönemde 5 milyon 64 bin kiþiye ilave istihdam saðlanmýþtýr yýlýnda saðlanan yeni istihdam artýþý ise 703 bin kiþi olmuþtur. Ýstihdamdaki bu artýþa raðmen, 2013 yýlýnda iþsizlik oranýnda bir önceki yýla göre sýnýrlý bir yükseliþ görülmüþtür. Bu geliþmede toplam iþgücüne katýlým oranýndaki artýþ etkili olmuþtur." -"OLUMSUZ GELÝÞMELERE RAÐMEN 2014 YILINDA BÜYÜME EÐÝLÝMÝ SÜRÜYOR"- Orta Vadeli Programda 2014 yýlý büyüme hýzý yüzde 4 seviyesinde öngörüldüðünü ifade eden Babacan, ekonomik aktiviteye iliþkin son açýklanan aylýk verilerin, olumsuz dýþ ve iç geliþmelere raðmen, ekonomideki büyüme eðiliminin sürdüðünü gösterdiðini belirtti yýlýnda iç talep büyümesinin öngörülenden bir miktar daha yavaþ olacaðýný, dýþ talepteki artýþýn ise yýlbaþýnda beklenenden daha güçlü gerçekleþeceðinin tahmin edildiðini ifade eden Babacan açýklamalarýna þöyle devam etti: "Bu çerçevede, 2014 yýlýnda iç ve dýþ talep arasýndaki dengelenmenin Orta Vadeli Programda öngörülenden daha güçlü olmasý beklenmektedir. Küresel konjonktürün tüm geliþmekte olan ekonomiler için daha zorlayýcý olduðu bir dönemde Türkiye ekonomisi yüzde 4 ve üzerinde bir büyüme performansý sergilemektedir. Son 12 yýlda makroekonomik ve finansal dengelerin saðlamlaþtýrýlmasýnda elde edilen baþarý ve ekonomimizin dayanýklýlýðýný artýran yapýsal reformlar, bu geliþmede en temel belirleyici faktör olmuþtur." FT: Gülencilere sert önlemler yolda FT muhabiri muhabiri Daniel Dombey, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn zafer ilanýnýn, Gülen Cemaati mensuplarýna karþý kýsa sürede sert önlem alacaðý izlenimi uyandýrdýðýný söylüyor. Daniel Dombey, Erdoðan'ýn düþmanlarýný yolsuzluk soruþturmasýnýn ve bir dizi gizli bilginin sýzdýrýlmasýyla suçladýðýný hatýrlatýyor. Dombey'nin dikkat çektiði bir diðer nokta da, Erdoðan'ýn cumhurbaþkaný adaylýðýna hazýr olabileceðinin sinyalini vermesi. Financial Times'a göre Erdoðan, Gülencilere karþý yakýnda harekete geçeceðinin sinyalini þu sözlerle verdi: "Kaçanlar kaçtý. Bazýlarý yarýn da kaçabilir ha...bundan sonra, dedim ya, inlerine gireceðiz. Hesabýný bunun ödeyecekler. Bedelini ödeyecekler." Yine Financial Times'a göre, Erdoðan'ýn zafer konuþmasýnda, cumhurbaþkanlýðýna aday olabileceðinin sinyali ise þu sözlerde saklý: "Bundan sonra da bu can, bu tende oldukça, üzerimize hangi emanet yüklenirse Allah'ýn izniyle ona sadakatle sahip çýkmaya çalýþacaðýz." 'Türkiye'yi önemseyen herkes kaygýlý duymalý' Financial Times'a konuþan ABD'nin eski Türkiye büyükelçilerinden Ross Wilson yerel seçimlerle ilgili þunlarý söylemiþ: "Seçim bir dönüm noktasý olabilir ancak belirsizliðe son vereceðini düþünmüyorum. Çünkü gelecekte çok daha önemli seçimler yapýlacak." "Türkiye'de iç siyaset daha dramatik, belirsiz ve bazý açýlardan 10 yýldan uzun süredir görülmemiþ þekilde istikrarsýz bir hal aldý. Türkiye'nin büyük zorluklarla elde ettiði kazanýmlar son buluyor gibi. Türkiye'yi ülkenin Avrupa'daki, NATO'daki, bölgedeki rolünü önemseyen herkes kaygý duymalý." Ýstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Profesör Yaman Akdeniz de Financial Times'a yaptýðý açýklamada Türkiye'de gelinen noktada internete eriþim açýsýndan ciddi kaygýlarý olduðunu söylemiþ ve eklemiþ: "Hükümetin internete eriþimi kontrol ermesi açýsýndan daha da kötü bir noktaya ilerliyoruz. Bu alanda daha önce görüþmemiþ düzeyde sansür uygulanýyor."

10 10 Kemal Kýlýçdaroðlu: Kimsin sen tehdit ediyorsun? Gayri Safi Yurtiçi Hasýla arttý Gayri Safi Yurtiçi Hasýla (GSYH) 2013 yýlýnda sabit fiyatlarla yüzde 4, cari fiyatlarla yüzde 10.2 arttý. 17 çeyrektir kesintisiz olarak büyüyen GSYH, yýlýn son çeyreðinde sabit fiyatlarla yüzde 4.4, cari fiyatlarla yüzde 11.2 oranýnda artýþ gösterdi yýlýnda kiþi baþýna GSYH cari fiyatlarla 20 bin 531 TL oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý 4. Gayri Safi Yurtiçi Hasýla verilerini açýkladý. GSYH NACE Rev.2 sýnýflamasýna göre yayýmlanmaya baþladýðýna dikkat çeken TÜÝK, Avrupa Birliði Ýstatistik Ofisi (Eurostat) tarafýndan yayýmlanan "Avrupa Topluluðunda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý, NACE Rev1.1" kullanýlarak üretilmekte olan gayri safi yurtiçi hasýla tahminleri, Avrupa Birliði ile uyumlu ve uluslararasý alanda karþýlaþtýrýlabilir GSYH deðerleri elde edebilmek amacý ile NACE Rev.2 sýnýflamasý kullanýlarak üretilmeye baþlandýðýný vurguladý. Üretim yöntemi ile A17 ayrýntýsýnda yayýmlanan GSYH tahminleri, yeni sýnýflamaya göre A20 ayrýntýsýnda yayýmlanacaðýna dikkat çeken TÜÝK, Güncelleme faaliyet sýnýflamasýnda yapýldýðý için harcama yöntemi ile GSYH bileþenlerinde deðiþiklik meydana gelmediðinin altýný çizdi. -GSYH 2013 YILINDA SABÝT FÝYATLARLA YÜZDE 4 ARTTI- Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasýla, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre sabit fiyatlarla yüzde 4'lük artýþla 122 milyar 388 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 10.2'lik artýþla 1 milyar milyon TL oldu. Mali aracý kuruluþlar, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre sabit fiyatlarla yüzde 9.8'lik artýþla 15 milyar 549 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 12.8'lik artýþla 52 milyar 483 milyon TL oldu. Ýmalat sanayi, 2013 yýlýnda bir önceki yýla göre sabit fiyatlarla yüzde 3.8'lik artýþla 29 milyar 446 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 8.9'luk artýþla 239 milyar 115 milyon TL oldu. -4. ÇEYREKTE GSYH SABÝT FÝYATLARLA YÜZDE 4.4 ARTTI- Yýlýn son çeyreðinde GSYH sabit fiyatlarla yüzde 4.4 artýþla 31 milyar 245 milyon TL, cari fiyatlarla yüzde 11.2 oranýnda artýþla 405 milyar 384 milyon TL oldu. -TÜÝK REVÝZYON YAPTI- TÜÝK, 2013 yýlý 4. çeyrek hariç, 2012 yýlý ve 2013 yýlýnýn tüm çeyreklerinde güncelleme yaptý. -KÝÞÝ BAÞINA GSYH 2013 YILINDA CARÝ FÝYATLARLA 20 BÝN 531 TL OLDU- Kiþi Baþýna GSYH 2013 yýlýnda cari fiyatlarla 20 bin 531 TL düzeyinde gerçekleþti. Kiþi baþýna gayri safi yurtiçi hasýla deðeri 2012 yýlýnda cari fiyatlarla 18 bin 846 TL, 2013 yýlýnda ise 20 bin 531 TL oldu yýlýnda 10 bin 459 dolar olan kiþi baþý GSYH deðeri 2013 yýlýnda 10 bin 782 dolar olarak hesaplandý. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, yerel seçim sonuçlarýnýn ardýndan basýn toplantýsý düzenliyor. Kýlýçdaroðlu'nun açýklamasýndan öne çýkan satýr baþlarý þöyle: ''Seçimlerin olduðu ülkelerde sayýmlarýn açýk olduðu yerlerde siyaset güç kazanýr. Son birkaç seçimdir seçimlerden sonra seçimin galibi olduðunu ilan eden kiþi balkon konuþmasý yapar. Medyada da þöyle bir algý var çýkacak konuþma yapacak bütün tartýþmalar geride kaldý, demokrasimiz güçlendi biz yolumuza devam edeceðiz bunlar sürekli ifade edilirdi. Baþbakanlýk koltuðunda oturan zat yine bir balkon konuþmasý yaptý. Açýkça demokrasiyi hukuku siyasal partileri tehdit etmeye baþladý. Kimsin sen tehdit ediyorsun. Hiç alýþkýn olmadýðýmýz bir tarzda bir diktatöre özgü üslupla açýkça demokrasi tehdit ediliyor. Hiç karþýlaþmadýðýmýz bir olay. 30 Mart öncesi neyse 31 Mart'da da ayný adam. Türkiye'yi dizayn etmeye çalýþýyor. Baþbakanlýk koltuðunda oturan zat þunu unutmasýn CHP olduýðu sürece bu ülkede sen hiçbir yurttaþý tehdit edemezsin. Biz demokrasiyi sen tehdit edesin diye kurmadýk. Senin tehdidin sana söker bize sökmez. Bizi dizayn edemezsin, senin gücün yetmez buna. 3 kez arkaya arkaya seçimlerde geldin sonra yargýyý dizayn ettin havuz medyasýný oluþturdun sýra muhalefeti dizayn etmeye geldi senin gücün yetmez. Hele hele CHP'ye senin gücün hiç yetmez. Her yurttaþý yürekten kutluyorum. Her yurttaþýn oyuna saygýmýz var. Balkon konuþmasýnda açýkça demokrasiye meydan okundu. Balkon konuþmasýnda helale de meydan okundu biz haramdan yanayýz dediler. Haramzadelerin iktidarý var zaten o nedenle biz güçlüyüz. Eðer kaybedenler varsa helal yiyenlerdir. Dünyanýn hiçbir ülkesinde diktatörler kazanmamýþtýr ama onlar kazandýklarýný düþünürler. Türkiye kazanmýþtýr. Bu daha baþlangýç eðer önünde boyun eðecek birini arýyorsan balkon konuþmasýnda yanýnda duran adamlara bak. Bize bakma. Kimsenin önünde boyun eðmeyiz. Kendi yandaþlarý benim istifa edeceðim yönünde iddialar yayýyorlar. Geçiniz bunlarý biz sonuna kadar mücadele edeceðiz. Hiç kimse unutmasýn güçlenerek geliyoruz bu daha baþlangýç. Tamam beklediðimiz oradan bir oy almadýk. Halka daha fazla gideceðiz, gerçekleri daha fazla anlatacaðýz. Hem malý götürüyor hem maðdurum diyor. Yurttaþlarýma söylüyorum 31 Mart'tan sonra Türkiye'de baskýnýn artacaðýný hepiniz göreceksiniz biz yine halkýn, demokrasinin yanýnda olacaðýz. Elimden geleni yaptým tabii bu benim görevim eksiðim olabilir. Uyuyan vicdanlarý uyandýrýncaya kadar hep sesleneceðim. Senin inandýðýn kitaba hakaret eden birisi orada devleti soyan birinin yanýnda oturuyor. Hala oyunu oraya verecek misin? Kul hakký yiyen biri orada oturuyor. Balkon konuþmasýnda ben devlete meydan okuyorum, istediðim yolsuzluðu yaparým diyor. Sandýktan yolsuzluðun hýrsýzlýðýn meþruiyeti çýkmaz. Cemaat ile iþbirliði tamamen AKP'nin uydurmasý bir þey. Biz hiçbir zaman siz ne istediniz de biz vermedik cümlesini kurmadýk.'' Seçim sonuçlarý AKP yi aklamayacaktýr MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, seçim sonuçlarýnýn AKP yi aklamayacaðýný söyledi.bahçeli, sandýklarýn büyük çoðunluðunun açýlmasýnýn ardýndan dün gece sýralarýnda kameralarýn karþýsýna geçti. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri nin kesin olmayan sonuçlarý büyük oranda belli olduðunu, milli iradenin tercihini yaptýðýný anlattý. Þöyle konuþtu: Türkiye çok zorlu, engellerle dolu ve çekiþmeli bir seçim sürecini geride býrakmýþtýr. Bu seçimlerin propaganda döneminde ahlaki, hukuki ve vicdani tüm deðerler çiðnenmiþtir. Yalan ve aldatma rekor kýrmýþtýr. Yandaþ ve yalaka medya gerçekleri örtmek, yanlýþlarý gizlemek, ihanet ve melanetleri saklayabilmek amacýyla adeta geceyi gündüze katmýþtýr. AKP, devletin her türlü imkânýný pervasýzca kullanmýþ, kamu kaynaklarýný keyfince siyasi faaliyetlerine seferber etmiþtir. Türk milleti hýrsýzlýk yapanlarý, rüþvet alýþ-veriþlerine taraf olan failleri net olarak tanýmýþ ve görmüþtür. Baþbakan ve partisi hangi sonucu alýrsa alsýn haksýzlýklar, hukuksuzluklar ve ahlaksýzlýklar sandýkta aklanmamýþ, temize çýkmamýþtýr. Þurasý açýktýr ki, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimleri sonrasý Türkiye çok þeye gebedir. Ülkemizin içine sokulduðu darboðaz kritik bir eþiðe gelmiþ ve kötüleþerek tehlikeli bir noktaya kaymýþtýr. Kaldý ki hiçbir þeyin eskisi gibi olmayacaðý çok iyi bilinmelidir. Seçim sonuçlarý yargýnýn yerine geçemeyecek, mahkemelerin görevini ifa edemeyecektir.baþbakan Erdoðan ýn kesin olmayan seçim sonuçlarýna dayanarak yaptýðý yeni ve sözde balkon konuþmasý Türkiye nin bundan sonraki hal ve gidiþatý hakkýnda önemli ipuçlarý vermiþtir. Anlaþýlan Baþbakan cepheleþmeleri teþvik ve tahrik etmeyi ýsrarla sürdürecektir. Hükümetinin ve partisinin bulaþtýðý yolsuzluk kirini ve karanlýk iliþkiler aðýný hukuken temizlemeden muhalefete yüklenmesi, aklýna estiði gibi muhalefete ayar vermeye teþebbüs etmesi her þeyden önce demokratik terbiye ve adaba hakarettir. Baþbakan Erdoðan ýn; yeni Türkiye ucubesi yetmezmiþ gibi, yeni muhalefet nakaratlarýný da seslendirmesi þüphesiz ki aymazlýk, kendini bilmezlik ve akýl noksanlýðýdýr. Türkiye yi hala þaibelerden arýnmamýþ bir Baþbakan yönetmektedir. 30 Mart ýn istikameti nereye çýkarsa çýksýn, siyasi neticeler neyi gösterirse göstersin iktidarda henüz rüþvet ve yolsuzluðun bataðýna saplanmýþ kapkara vicdanlý bir zümre bulunmaktadýr. Baþbakan Erdoðan ýn balkon konuþmasý vesilesiyle yanýna alýp kalabalýklarý selamlattýðý kiþi ya da kiþiler yakayý kurtarmýþ ve suçlamalardan kurtulmuþ deðildir. Yakýn gelecekte de doðru ve helal kazanç kesinlikle kazanacak, layýk olduðu itibarýna kavuþacaktýr. Kuzey Kore ile Güney Kore karþýlýklý ateþ açtý Seul yönetimi, Kuzey Kore tarafýndan atýlan bazý top mermilerinin sýnýrý geçtiði ve buna ateþle karþýlýk verildiðini duyurdu. Güney Kore, Kuzey Kore'nin gerçek mermilerle yaptýðý tatbikat nedeniyle sýnýra yakýn Baengyong Adasý'ndaki halký tahliye etti. Pyongyang yönetimi, tatbikat nedeniyle Seul yönetimine bu sabah batýdaki tartýþmalý deniz sýnýrý ya da Kuzey Sýnýr Hattý olarak bilinen sularda geçiþe yasak bölge ilan ettiðini ve tatbikatýn sýnýrýn 7 farklý noktasýnda yapýlacaðýný bildirdi. Bu sýnýr, Birleþmiþ Milletler Kore Savaþý'nýn ardýndan çizilmiþ ancak Pypngyang bunu hiç tanýmamýþtý. Söz konusu bildirinin Kuzey Kore'nin, tatbikatta roketli topçu silahlarý kullanacaðýnýn ipucu olarak görüldü. Güney Kore medyasý, Kuzey Kore'nin ordu ve topçu silahlarýný Pypngyang'ýn yakýnýna kaydýrdýðý ve bunun da ateþ gücünün kullanýlacaðý büyük ölçekli bir tatbikat olacaðýný yazdý. Seul, sýnýrlarýna top mermisinin düþmesi halinde buna derhal misillemeyle karþýlýk vereceklerini de duyurdu. Pyongyang yönetimi Mart ayý baþýnda da, Güney Kore ile ABD'nin düzenledikleri ortak askeri tatbikat sýrasýnda misilleme olarak kýsa menzilli iki füze denemesi yapmýþtý. 2010'da Kuzey Kore, Güney Kore'ye ait sýnýrdaki Yeongpyon adasýna top ateþi açmýþ ve ikisi asker dört kiþi ölmüþtü. Bunun üzerine Güney Kore ada halkýný tahliye etmiþ ve gerginlik yaþanmýþtý. Yine ayný yýl, Güney Kore donanmasýna ait bir gemi Kuzey Kore torpidosu tarafýndan batýrýlmýþ ve 46 kiþi ölmüþtü. Ancak Pyongyang bu olayla ilgisi olmadýðýný bildirmiþti. Kuzey Kore'nin yaptýðý füze denemeleri aralýklarla devam etmiþ ve son olarak geçen gün Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin kýnadýðý iki orta menzilli Nodong füzesini deniz üzerinde denemiþti. Kuzey Kore, sonuncusu geçen yýl olmak üzere üç nükleer deneme gerçekleþtirmiþ ve tüm dünyanýn tepkisini çekmiþti. Þubat'ta ihracat arttý, ithalat azaldý Ýhracat 2014 yýlý Þubat ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 6.2 artarak 13 milyar 150 milyon dolar, ithalat yüzde 5.9 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleþti. Yýlýn ilk iki ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7.2 oranýnda artýþla 25 milyar 593 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 1.7 oranýnda azalýþla 37 milyar 542 milyon dolara geriledi. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2014 yýlý Þubat ayý Dýþ Ticaret Ýstatistikleri'ni açýkladý. Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Þubat ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna göre yüzde 6.2 artarak 13 milyar 150 milyon dolar, ithalat yüzde 5.9 azalarak 18 milyar 250 milyon dolar olarak gerçekleþti. Þubat ayýnda dýþ ticaret açýðý yüzde 27.2 azalarak 7 milyar 9 milyon dolardan 5 milyar 100 milyon dolara düþtü. Ýhracatýn ithalatý karþýlama oraný 2013 Þubat ayýnda yüzde 63.9 iken, 2014 Þubat ayýnda yüzde 72.1'e çýktý. -MEVSÝM VE TAKVÝM ETKÝLERÝNDEN ARINDIRILMIÞ SERÝYE GÖRE ÝHRACAT YÜZDE 4.5 ARTTI- Mevsim ve takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre; 2014 Þubat ayýnda bir önceki aya göre ihracat yüzde 4.5 arttý, ithalat ise yüzde 2.9 azaldý. Takvim etkilerinden arýndýrýlmýþ seriye göre ise; 2014 yýlý Þubat ayýnda önceki yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 6.2 arttý, ithalat yüzde 5.9 azaldý. -ÝLK ÝKÝ AYDA ÝHRACAT YÜZDE 7.2 ARTTI, ÝTHALAT YÜZDE 1.7 GERÝLEDÝ- Yýlýn ilk iki ayýnda ihracat geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 7.2 oranýnda artýþla 25 milyar 593 milyon dolara yükselirken, ithalat yüzde 1.7 oranýnda azalýþla 37 milyar 542 milyon dolara geriledi. Ocak-Þubat döneminde dýþ ticaret açýðý yüzde 16.6 azalýþla 11 milyar 949 milyon dolar olurken, ihracatýn ithalatý karþýlama oraný yüzde 62.5'ten yüzde 68.2'ye çýktý.

11 SPOR 11 Liseli Gençlerde þampiyon Spor Lisesi Liseli Gençler Futbol ÝL Birinciliði dün oynanan final karþýlaþmalarýnýn ardýndan sona erdi. Final karþýlaþmasýnda Merkez Ticaret Meslek Lisesi'ni 55. Dakikada Ümit'in attýðý golle 1-0 yenen Spor Lisesi il þampiyonluðunu kazandý. Final maçýnýn öncesinde oynanan üçüncülük maçýnda ise rakibi Eti Anadolu Lisesi'ni 5-0 yenen Cumhuriyet Lisesi'nin üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Final karþýlaþmasýnýn ardýndan yapýlan kupa töreninde þampiyon Spor Lisesi kupasýný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül'ün elinden alýrken, ikinci Merkez Ticaret Lisesi'nin kupasýný ise Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi. Ýl birinciliðinde üçüncü olan Cumhuriyet Lisesi'ne kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Þube Müdürü Satý Yücel verirken, þampiyonayý dördüncü olarak tamamlayan Eti Anadolu Lisesi ise kupasýný Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer'in elinden aldý. SPOR LÝSESÝ: 1 TÝCARET MESLEK: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Celal Bayraklý, Burak Þahinkara, Mehmet Tuðluk SPOR LÝSESÝ: Ömer, Muhammed, Ümit, Batuhan, Cihat, Mustafa, Oðuzhan (Serkan), Ýbrahim, Recep, Onur, Ramazan (Abdulkadir) TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: Bekir, Mikail, Kahraman, Recai, Orhan, Ahmet, Yasin (Oktay), Tunahan, Ali Mert, Özkan, Berkay (Hamdi) GOLLER: dk. 55 Ümit (Cumhuriyet Lisesi) CUMHURÝYET ÜÇÜNCÜ OLDU CUMHURÝYET LÝSESÝ: 5 ETÝ LÝSESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Serhan Sarkandý, Arslan Iðnak CUMHURÝYET LÝSESÝ: Muzaffer, Mehmet, Mert, Yasin, Onur, Nurullah, Muhammet, Musa, Dursun, Abdulkerim, Mustafa (Sefa) ETÝ LÝSESÝ: Hasan, Ogün, Ertan, Serhat, Berkan, Cem, Ozan, Ali, Erkan, Emre, Önder GOLLER: Sefa dk. 25 ve 28, Yasin dk. 5, Mert dk. 10, Mehmet dk. 65 (Cumhuriyet Lisesi) ADNAN YALÇIN Þampiyon kupasýný Zeki Gül'ün elinden aldý 2. Ticaret Meslek Lisesi Bartýnspor hazýrlýklarý bugün baþlýyor Batuhan Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor'da Bartýnspor maçý hazýrlýklarý bugün baþlayacak. Tekin Ligin son maçýnda Çorum'da Safranboluspor'u maðlup ederek taraftarlarýný umutlandýran ardýndan hafta sonu memleket iznine giden futbolculardan bazýlarýnýn geri dönmeyeceðini belirtmesi ile yeni bir kriz ortamýna sürüklenen Çorumspor'da Bartýnspor maçý hazýrlýklarýna bugün saat 'te yapýlacak antrenmanla baþlanacak. Baþkan Rumi Ispanak'tan alýnan son bilgilere göre futbolcularla görüþmelerin yapýldýðý ve tüm futbolcularýn dönüþ biletlerinin alýndýðý öðrenilirken sakat futbolculardan kaleci Tekin ile Hüseyin'inde döneceði belirtildi. Ayaðý sakatlanan Batuhan'ýn ise bu hafta gelmeyeceði dinleneceði kaydedildi. ADNAN YALÇIN Mimar Sinan Bartýn'a gidiyor Okullararasý Yýldýzlar Futbol Ýl Birinciliði'nde Çorum þampiyonu Mimar Sinan Ortaokulu, Bartýn'da yapýlacak grup maçlarýnda mücadele edecek. Temsilcimiz yarýn baþlayacak olan þampiyonada Bartýn'da grup birinciliði için 12 takým arasýnda çekilecek kura sonunda grubunda þampiyonluk için mücadele verecek. Tüm takýmlarýn katýlmasý halinde 4'erli üç grupta yapýlacak maçlar sonunda grup birincisi olan üç takým yarý final grubuna yükselecek. Çorum Mimar Sinan Ortaokulu'nu Bartýn'da þu rakipler bekliyor: Ankara üçüncüsü Milli Eðitim Vakfý Batýkent Ortaokulu, Bartýn ÝMKB, Kýrþehir Vali Mithan Saylan, Ýstanbul dördüncüsü Küçükçekmece Taþtepe, Karabük Þehit Cevdet Çay, Kastamonu Vali Aydýn Arslan, Amasya Ziyapaþa, Kocaeli, Derince Zeki Gezer, Bursa dördüncüsü Peyami Sefa, Samsun dördüncüsü Çarþamba Hacý Yýlmaz Yýlmaz ve Sinop Boyabat Hamit Tekin Ortaokullarý. ADNAN YALÇIN Engin Ayan Futbol Ýl Temsilciliði'nden alýnan bilgilere göre, 3-6 Nisan Tarihleri arasýnda ilimizde yapýlacak olan U17 Türkiye Futbol Þampiyonasý Grup Birinciliði karþýlaþmalarý nedeniyle amatör küme maçlarýnda deðiþikliklere gidildi. Haftasonunda oynanacak olan 1.Amatör Küme Büyükler Play-Off Ligi, 1.Amatör Küme U19 Ligi, U16 Play-Off Ligi müsabakalarý ile U13 Ligi müsabakalarýnýn tarihleri, sahalarý ve baþlama saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Buna göre, 6 Nisan Pazar günü 1. Amatör Küme Büyükler play-off ligi müsabakalarý fikstürde 1 nolu sahada oynanmasý gerekirken ilk karþýlaþma olan Ulukavakspor-Osmancýkspor arasýndaki karþýlaþma saat 13.30'da 1 nolu sahada oynanýrken, günün diðer iki karþýlaþmasýndan Çimentospor-Osmancýk Belediyespor maçý saat 13.00'de ve play-off grubunun üçüncü maçý Eti Lisesi-Alaca Belediyespor arasýndaki karþýlaþma da saat 15.00'te Mimar Sinan Sahasý'nda oynanacak. U19 LÝGÝNDE SON HAFTA MAÇLARI 2 NOLU SAHADA OYNANACAK 1.Amatör Küme 19 Ligi'nde 5 Nisan Cumartesi günü oynanmasý gereken 14. hafta müsabakalarý ise 1 nolu sahadan alýnarak 2 nolu sahada oynatýlacak. Eti Lisesi Gençlikspor'un þampiyonluðunu ilan ettiði U19 Liginde Çimentospor'un küme düþmesi kesinleþmiþti. Cumartesi günü maç programýnda; saat 11.00'de Ýl Özel Ýdarespor ile Çimentospor karþýlaþýrken, saat U17 Türkiye Þampiyonasý nedeniyle amatör maçlara yeni ayar! 13.00'de HE Kültürspor-Çorum Belediyespor ve saat 15.00'te ise Gençlerbirliði ile Eti Lisesi takýmlarý karþýlaþacak. Cumartesi günü oynanacak maçlarla sona erecek 1. Küme U19 liginde müsabakalar sonunda kupa töreni ile dereceye giren takýmlara kupalarý verilecek. U16 LÝGÝNDE DE DEÐÝÞÝKLÝKLER YAPILDI U16 Play-Off ligi Müsabakalarýnda da zorunlu deðiþiklik. Ýl birincisi Çorumspor U17 takýmýnýn 3-5 Nisan 2014 tarihleri arasýnda Sinop Grup merkezinde U17 Türkiye Þampiyonasý müsabakalarýna katýlacak olmasý nedeni ile Çorumspor-H.E. Kültürspor müsabakasý 7 Nisan Pazartesi günü saat de 2 nolu sahada oynatýlmasýna karar verildi. U16 Play-Off Ligi'nin diðer bir karþýlaþmasý olan Çorum Belediyespor- Gençlerbirliðispor müsabakasý ise 6 Nisan 2014 Pazar günü saat da 1 nolu sahada oynanacak. U13 LÝGÝ MÜSABAKALARININ TAMAMI PAZAR GÜNÜNE ALINDI Geçtiðimiz hafta tamamý Cumartesi günü oynana karþýlaþmalarla start alan U13 Ligi müsabakalarý bu hafta sonunda 6 Nisan Pazar günü oynatýlacak. Öte yandan 5-6 Nisan 2014 tarihinde oynanacak olan 2. Amatör Küme Büyükler Ligi ve 2. Amatör Küme U19 Ligi müsabakalarýnda ise deðiþiklik yapýlmayacak. Bu liglerdeki karþýlaþmalar fikstürde belirtilen tarih ve sahalarda oynatýlacak. ADNAN YALÇIN "Rakibin ne yaptýðý bizi ilgilendirmiyor...!" Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor'un Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn, 29. hafta sahalarýnda oynayacaklarý Bursa Nilüferspor maçýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor'un Kulüp Baþkaný Selahattin Aydýn, 29. hafta sahalarýnda oynayacaklarý Bursa Nilüferspor maçýna iliþkin, "Rakibin ne yaptýðý bizi ilgilendirmiyor çünkü avantaj bizde. Bu maçý almaktan baþka bir þeyimiz yok" dedi. Aydýn, yaptýðý açýklamada, deplasmanda Erzurum Büyükþehir Belediyesi Spor'a 2-1 yenilerek, 16'ncý sýraya gerilediklerini söyledi. Maçýn sonlarýna doðru 1-0 önde olduklarýný, rakibin de 10 kiþi kaldýðýný ancak maðlubiyet aldýklarýný kaydeden Aydýn, "Çocuklarý tebrik ettim, aslanlar gibi oynadýlar. Sonucu, oynanan oyunun karþýlýðý deðildi ama futbolda bu tür þeyler var, yapacak bir þey yok. Unuttuk artýk, önümüzdeki maçlara bakacaðýz" diye konuþtu.

12 Çorumspor'dan savunma istenecek Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Çorumspor'dan savunma istedi. Kurul, yapmýþ olduðu toplantýda geçtiðimiz hafta içinde oynanan Bölgesel Amatör Adnan Yalçýn Küme 6. Grup Çorumspor- Safranboluspor karþýlaþmasý için kýrmýzý siyahlý kulüpten müsabakada takým halinde centilmenliðe aykýrý davranýþta bulunmaktan dolayý savunmasý isteme kararý aldý. 13. Adam Aksaray maçý hoca adýna hayal kýrýklýðý Belediyespor'da moraller bozuk Ligin 28. Haftasýnda deplasmanda 68 Yeni Aksarayspor ile berabere kalarak zirve adýna önemli bir þansý deðerlendiremeyen Çorum Belediyespor yarýn evinde konuk edeceði Elazýð Belediyespor maçýnýn hazýrlýðýna dün yaptýðý tek antrenmanla devam etti. Nazmi Avluca Sahasý'nda saat 11.00'de baþlamasý beklenen antrenman teknik heyetin futbolcularla yaptýðý toplantý ile baþladý. Toplantýda Aksaray maçýnýn deðerlendirilmesi yapýldý. Murathan Buruþ Toplantýnýn ardýndan ýsýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda hafif sakatlýklarý bulunan Osman Bodur ile Buðra takýmdan ayrý saha kenarýnda yürüyüþ yaparak antrenmaný tamamlarken, kasýðýnda yýrtýk þüphesi belirtilen Murathan ve sakatlýðý devam eden Mehmet Akif antrenman katýlmayarak Ankara'ya kontrole gittiler. Tribünler tarafýnda yapýlan çalýþmada öncelikle çabukluk çalýþmasý ve 5'e 2 çalýþmalarý ile antrenmanýn ilk bölümü tamamlanýrken antrenmanýn ikinci bölümünde ise gruplara ayrýlan takýmlar dar alanda pas çalýþmasý gerçekleþtirdi. Elazýð Belediyespor hazýrlýklarýnýn dünkü antrenmaný yan top ve duran top çalýþmalarý ile tamamlandý. Çorum Belediyespor bugün yapacaðý hafif bir çalýþma ile Elazýð Belediyespor maçýnýn son çalýþmasý gerçekleþtirilecek. ADNAN YALÇIN M. Akif ile Murathan kontrole gitti Çorum Belediyespor'da Murathan ile Mehmet Akif Tatlý kontroller için Ankara'ya gitti. Kasýðýndaki sakatlýðý bir türlü geçmek bilmeyen Murathan'ýn Çorum'da yapýlan muayene sonrasý yapýlan teþhiste kasýðýnda yýrtýktan þüphelenilirken Murathan'ýn Mehmet Akif Tatlý ile birlikte Ankara'da bir kez daha kontrolden geçecek. Genç futbolcunun kasýðýnda yýrtýk olmasý durumunda sezonu kapatabileceði öðrenilirken, Mehmet Akif Tatlý'da geçtiðimiz haftayý düz koþularla geçirirken son kontrol için Ankara'ya gidecek. Her iki futbolcu kontrollerinden çýkacak sonuca göre yarýn oynanacak olan Elazýð Belediyespor maç kadrosuna dahil edilecekler. ADNAN YALÇIN Hakký Öztabað M.Akif Öztabað: Çok üzgünüz Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað, Aksaray maçýnda býrakýlan 2 puanýn üzüntü verici olduðunu söyledi. Maçýn analizinde Öztabað, maçýn ilk yarýsýnda iyi olan tarafýn kendileri olduðunu gol pozisyonu yakalamalarýna raðmen baþarýlý olmadýklarýný kaydetti. Ýkinci yarýda takýmýnýn geriye yaslanmasýndan dolayý rakibin daha iyi oynadýðýný belirten Öztabað " Düzyurtspor'un yenildiði hafta bizim için avantajlý bir haftaydý. Kümede kalma mücadelesi ile can havli ile oynayan Aksarayspor maçýnýn bizim için zor olacaðýný da biliyorduk. Ýlk yarýsýný iyi oynayan ve gol pozisyonu yakalayan taraf olmamýza raðmen bunu deðerlendiremedik. Ýkinci yarýda ise oyunun son yarým saatinde anlaþýlmaz þekilde geri çekildik. Son yarým saatte rakibin etkili olmaya baþlamasý bizim oyuncu deðiþikliði tercihlerimizin deðiþmesine etken oldu. Forvette deðiþiklik düþünürken, baþka yerlerde deðiþiklik yapmak zorunda kaldýk. Son yarým saatteki oyun ile adeta 1 puan sevinir olduk. Kaybedilen 2 puan için çok üzgünüz." dedi. ADNAN YALÇIN Teknik Direktör Hakký Öztabað ile geçen izlediðim 2 karþýlaþma, izlemediðim ancak kadrolardan analiz etmeye çalýþtýðým 2 karþýlaþma var. Deplasmandaki izleyemediðim karþýlaþmalar için güzel futboldan bahsedeni de pek görmedim. Hakký Öztabað ile 4 maç 2 galibiyet, 2 maðlubiyet. Sedat Özbað'ýn da istatistikleri çok kötüydü. Ýkinci yarýda Sakarya maçý dýþýnda kazanýlan deplasman maçý yok. Önceki teknik direktör Sedat Özbað'ýn baþarýsýz olduðunu yazmýþtým. Þuanda ise Hakký hocanýn, Sedat hocadan daha fazla bir artýsý olduðunu düþünmüyorum. Artýk þampiyon olarak 2. lige çýkmak bana göre hayal, fakat 2. Lig'in bir baþka yolu ilk beþ içinde yer almak. Ancak kazanmak zorunda olduðun maçlarý kazanamazsan bu gidiþle ilk beþ içinde yer almakta hayal olur. Hakký hocanýn ilk maçý Ünyespor maçý, Ünyespor ligin en zayýf takýmlarý arasýnda. Bende dahil herkes Belediyespor rahat kazanýr diye düþünüyor. Hepimiz yanýldýk, zor kazanýlan bir karþýlaþma oldu. Hemde Ünyespor maçý 52 dakika 10 kiþi oynadý. Ýlk maç hocanýn yanýnda olalým dedik. Hocanýn penceresinden deðerlendirmeye çalýþtýk. Kazanýlmasý gerek maç kazanýldý, uzatmayalým dedik. Bursa Nilüferspor karþýlaþmasýnda Murat, Gökhan ve Emir sarý kart cezalýsý, Mehmet Akif sakat, cezalýlar ve sakatlýk falan bu maçý da es geçtik. Maltepe maçýnda ise bana göre Gökhan sakatlanmasaydý yerine Furkan girip orta alanýn kontrolü ele alýnmasaydý, Maltepe maçý kolay olmazdý. Gökhan'ýn sakatlýðý adeta Belediyespor'un þansý oldu. Yani bu maçta da son haftalarda kazanarak gelen formda bir takýma karþý tedbirli bir takým sahaya çýkar diye düþündük. Fakat beklenmedik þekilde hücum aðýrlýklý bir takým sahaya çýktý. Aksaray maçýna gelmeden antrenmanlar hakkýnda da kýsaca fikrimi paylaþmak istiyorum. Son haftalarda Belediyespor antrenmanlarýný izlemeye baþladým. Doðrusunu söylemek gerekirse Hakký hocanýn antrenmanlarýný izlerken, Sedat hocaya haksýzlýk mý yaptým? Diye kendime sormaya baþladým. Sedat hocayý, ciddi bir çift kale yaptýrmýyor diye eleþtirirken, Hakký hocanýn antrenmanlarýnda eleþtirecek çift kale bile görmedik. Ben ciddi bir çift kale yapýlmadan futbolcunun formda olup olmadýðýna karar verilebileceðine inanmýyorum. Hocaya da antrenman bilgisi vermek haddime deðil. Ancak ben maçlarda alýnan skora ve oynanan futbola bakarým. 4 haftalýk süreçte alýnan sonuçlar, oynanan futbol hocanýn bu 4 haftalýk süreçte kadro seçimlerinde ve antrenman metotlarýnda baþarýlý olmadýðýný gösteriyor. Sonuçlar Hakký hocanýn kýsa süreli icraatýnýn ileriye yönelik sýkýntýlý olacaðýný gösteriyor. Gelelim, Aksaray maçýna hoca adýna yine hayal kýrýklýðý. Cuma günü oynanan maçta lider Düzyurtspor kaybetmiþ, bir gün sonra sen Aksaray'ý yenersen puan farký 6'ya inecek. Kazanman gereken bir karþýlaþma ancak Hakký hoca hala çift ön libero ile maça çýkýyor. Pes yani, küme düþmemek için çýrpýnan bir takýmý da yenemezsen, bu gidiþle iki hafta sonrasýnda ilk beþ dýþýna da çýkarsýn. Þuanda dahi gruptaki istikrarsýz takýmlarýn çok olmasý Belediyespor'u ilk beþ içinde tutuyor. Yani Hakký hocanýn þuanda takýma pek bir katkýsý olmadý. Ýnþallah ileriki haftalarda bu takýmý toparlanýr. Aksaray maçýnda alýnan beraberliðin de sevinilecek bir tarafý da yok. Hoþçakalýn

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Ýþte centilmen muhalefet

Ýþte centilmen muhalefet MHP belediye meclisine girdi Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nnun resmi sonuçlarýna göre belediye meclis üyeliklerinde deðiþiklik oldu. Merkez Ýlçe Seçim Kurulu nun resmi olmayan sonuçlarýna göre belediye meclis

Detaylı

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza)

Meclis Başkanı Meclis Başkan V. Katip Katip Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU (İmza) (İmza) (İmza) SAAT : 14:30 KARAR NO 99-100- 101-102- 103 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Ahmet YABACIOĞLU İsmail AKGÖZ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Meclis Başkan V. Üye Üye

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 11.00 KARAR NO 78-79- 80-81- 82-83 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI - SAAT : 14.00 KARAR NO 72-73- 74-75- 76-77 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Süreyya DAŞCI COŞGUNSU Erdem Burak BAKIRCI Belediye Başkanı Üye

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2015 / HAZİRAN - SAAT : 10.00 KARAR NO 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Belediye Başkanı V. Üye Üye Zeki GÜL,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir.

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir. Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz bir şekilde bölünüp çoğalmasıyla ortaya çıkan kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser, hücrelerde DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz?

Çorum'a hýzlý trenle mi geldiniz? Ýthalatta ihracatta arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý iþbirliðiyle oluþturulan geçici dýþ ticaret verilerine göre; ihracat 2014 yýlý Eylül ayýnda, 2013 yýlýnýn ayný ayýna

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 5. KARİYER GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ 14.05.2014 Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Çalışma ve İş Kurumu Ordu İl Müdürlüğü işbirliğinde alternatif iş fırsatları yaratmak, öğrenciler ile

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden...

Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği'nden... Beykoz Muhtarlar Derneği 27 Şubat 2010 günü Beykoz Kristal İş Sendikası Genel Merkez binasında, Beykoz'un mülkiyet sorunlarının tartışıldığı toplantı sonrasında da sorunun

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı