Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması"

Transkript

1 The PDF veson of an unedted manuscpt has been pee evewed and accepted fo publcaton. Based upon the publcaton ules of the jounal, the manuscpt has been fomatted, but not fnalzed yet. Befoe fnal publcaton, the manuscpt wll be evewed fo galley poof. Çankıı Kaatekn Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs Çankıı Kaatekn Unvesty Jounal of The Faculty of Economcs and Admnstatve Scences Malyet Pefomansının Ölçümü İçn Göel Etknlk Analz: BIST Çmento Sektöünde Ve Zaflama Analz Uygulaması Ekan ÖZTÜRK Kıklael Ünvestes, İktsad ve İda Blmle Fakültes, İşletme Bölümü, Öz Bu çalışmada, BIST çmento sektöünde faalyet gösteen fmalaa at malyet velenn b gd faktöü ve kâ velenn b çıktı faktöü olaak ele alındığı b yaklaşımla, söz konusu fmalaın malyet yönetmndek pefomanslaının ölçülmes amaçlanmıştı. Bu amaç doğultusunda; analz kapsamına alınan fmala, gözlem aalığındak he yıl çn ve zaflama analz yöntem le analz edlmşt. Elde edlen sonuçlaa göe, malyet yönetm pefomansı açısından ncelenen tüm dönemle çn b fmanın göel tam etkn olduğu; ayıca, ncelenen son dönem çn döt fmanın göel tam etkn olduğu bellenmşt. Anahta Kelmele: Malyet Pefomansı, Malyet Yönetm, Malyet Kontolü, Göel Etknlk Analz, Ve Zaflama Analz. JEL Sınıflandıma Kodlaı: M40, M41. Relatve Effcency Analyss fo the Measuement of Cost Pefomance: Data Envelopment Analyss Implementaton n BIST Cement Secto * Abstact In ths study, t has been amed to measue the cost management pefomance of BIST cement secto fms wth the appoach that the cost data of these fms consdeed as an nput facto and the poft data of these fms consdeed as an output facto. Fo ths pupose, the fms ncluded n the analyss scope wee analyzed by data envelopment analyss method fo each yea of obsevaton ange. Accodng to the obtaned esults, n tems of cost management pefomance, t was detemned that one fm s elatve full effcency fo all peods; addtonally, fou fms ae elatve full effcency fo the last peod. Keywods: Cost Pefomance, Cost Management, Cost Contol, Relatve Effcency Analyss, Data Envelopment Analyss. JEL Classfcaton Codes: M40, M41. * Extended abstact s pesented at the end of the atcle. Atıfta bulunmak çn Cte ths pape Öztük, E. (2016). Malyet Pefomansının Ölçümü İçn Göel Etknlk Analz: BIST Çmento Sektöünde Ve Zaflama Analz Uygulaması. Çankıı Kaatekn Ünvestes İİBF Degs, Gelş / Receved: Kabul / Accepted: Çevmç Eşm / Avalable Onlne:

2 1. Gş Fmala aası ekabet yaışının, değşen ve gelşen şatlaa bağlı olaak gün geçtkçe daha zolu koşulla altında geçekleştğ göülmekted. Böyle b otamda, malyet yönetm teknklen etkn b bçmde kullanablen şletmele, uzun süel va olma mücadeles çesnde öneml mesafele kat etmekted (Katal ve Bozok, 2011, 11). Yaım asa yakın b süed, bu blnce sahp bçok çevede, malyet yönetm konusunda geek akademk ve geekse uygulama alanlaında bçok çalışma yapılmıştı. Bu süeçte ednlen blmsel ve teknk bkmn b sonucu olaak, geleneksel malyet yönetm yaklaşımlaında öneml ölçüde gelşme kaydedlmşt. Bununla blkte, şletme ç fonksyonel süeçlen kapalı b sstemden açık b sstem halne dönüşmes de, geleneksel malyet yönetm yaklaşımlaına statejk ve çağdaş bazı msyonla yüklenmesne sebep olmuştu. İşletmelen statej odaklı yaklaşımlaı le geleneksel malyet yönetm yaklaşımlaının bble le entege bçmde gelşme göstemes, statejk malyet yönetm adı altında sınıflandıılan bazı yen malyet yönetm teknklenn gelşmne yol açmıştı. Bu teknkle b malyet yönetm sstem olaak benmseyen şletmele, malyet kontolündek ölçme ve kontol süeçlen daha etkn ve dış çeve odaklı b bçmde geçekleşteblmekted. Günümüzde bçok şletme çeves taafından benmsenen statejk malyet yönetm yaklaşımlaı, malyet kavamını şletme faalyetlenn b çıktısı olmaktan zyade bu süecn b gds olaak kabul etmekted (Şakak, 1998, 303). Buna göe; malyetle, şletmelen statejk amaçlaı doğultusunda b gd unsuu olaak ele alınmakta ve değelendlmekted. Böylelkle; malyet kavamı, şletme faalyetlenn kaçınılmaz b sonucu olaak göülmekten zyade, yönetlebl b süecn başlangıç noktası olaak kabul edlmekted. Bu çalışmada, malyetlen b gd ölçüsü ve kâın b çıktı ölçüsü olaak kabul edldğ b malyet kontol yöntem uygulaması sunulmak stenmşt. Bu amaçla, analz yöntem olaak daha önce bçok çalışmada kullanılmış olan ve zaflama analz yöntem kullanılmıştı. Ancak bu çalışmada, daha önce yapılmış çalışmaladan faklı olaak, gd ve çıktı faktöle malyet ve kâ ölçülenden üetlmşt. Böylelkle, benze faalyet alanlaında ye alan fmalaın, malyet gd düzeyle le kâ çıktı düzeylenn malyet gd faktöü üzendek göel etknlk kaşılaştımalaının yapılablmes amaçlanmıştı. Çalışmanın uygulama bölümünde, Tükye dek bçok sektöün aksne uzun dönemde stkalı b kâlılık çıktı düzey segleyen çmento sektöünün malyet gd düzeyle le kâlılık çıktı düzeyle ve zaflama analz yadımı le analz edlmşt. Böylelkle, ncelenen şketlen malyet gd kalemlende geçekleştmele geeken yleştmele bellenmşt. Uygulanan bu yöntem, 2

3 şketlen kaşılaştımalı (göel) malyet yönetm pefomanslaının (etknlklenn) ölçüleblmes çn uygun b yaklaşım sunmaktadı. 2. Lteatü İncelemes Konuyla lgl lteatü ncelendğnde, faklı bçok sektöde ve zaflama analz le göel etknlk ölçümü yapıldığı anlaşılmaktadı. Dğe yandan; bu çalışmada, sonuçlaın kaşılaştıılabl olablmes çn yalnızca çmento sektöü üzene çalışılmış lteatü taanmıştı. Yılmaz ve Çıacı (2004), BIST de şlem göen 15 çmento fmasının Aalık 1998 Hazan 2003 dönemndek vele çn ve zaflama analz yadımıyla göel etknlk hesaplaması yapmıştı. Lkdte göstegelenn gd ve kâlılık göstegelenn çıktı faktöü olaak tanımlandığı analz sonucunda, analze dahl edlen 15 fmadan altısının göel tam etkn olduğu bellenmşt. Kayalıdee ve Kagın (2004), çmento sektöünde faalyet gösteen 15 fmanın pesonel sayısı ve aktf toplamı değelen gd faktöü, net satışla ve net kaın çıktı faktöü olaak değelendldğ ve zaflama analz yadımıyla göel etknlk ölçümü geçekleştmşt. Adından, gd faktöü olaak tanımlanan aktf toplamı faktöü yene madd duan valıkla b gd faktöü olaak tanımlanmış ve değştlen vele le analz tekalanmıştı. Analz sonucunda, döt çmento fmasının göel etkn olduğu tespt edlmşt. Yıldız (2005), BIST şketle üzene dönemle çn yaptığı ve zaflama analznde, 15 çmento fmasının he yıl otalama beş adednn tam etknlk skou elde edebldğ sonucuna ulaşmıştı. Yalama ve Sayım (2005), sekz adet gd ve k adet çıktı faktöü yadımıyla geçekleştdkle ve zaflama analz sonucunda, 2005 dönem çn taş ve topağa dayalı sanay sektöü çesnde ele aldıklaı 24 fmadan 13 ünün göel tam etkn olduğunu tespt etmşt. Eltaş ve Eleen (2007), 2003, 2004 ve 2005 dönemle çn dokuz adet çmento fmasını ve zaflama analz yadımıyla ncelemşt. Elde edlen sonuçlaa göe, aktf büyüklükle nspeten küçük olan fmalaın göel etknlklenn daha yüksek çıktığı değelendlmşt. Kula ve Özdem (2007), çmento sektöünde faalyet gösteen 17 fmanın ca oan, fnansal kaldıaç oanı, öz kaynak/toplam aktf oanı, kısa vadel yabancı kaynak/pasf oanı, madd duan valıkla/özkaynak, aktf kâlılığı, özkaynak kâlılığı ve net kâ majı temel analz asyolaı yadımıyla belledkle yed gd ve üç çıktı faktöünü ve zaflama analz yadımıyla göel etknlk belleme süecne tab tutmuş, sonuç olaak ncelenen dönem aalığı çnde yed fmanın tam etkn olduğunu tespt etmşt. 3

4 Kula, Kandem ve Özdem (2009), BIST de şlem göen 16 çmento fmasının dönem aalığındak yed gd ve üç çıktıdan oluşan asyo velen ve zaflama analz yöntemne göe ncelemşled. Aaştımacılaın elde ettkle sonuçlaa göe, üç fmanın tüm dönemlede göel tam etkn olduğu ve 2005 yılının en etkn yıl olduğu değelendlmşt. Cenge (2011), BIST çmento sektöünde şlem göen 12 fmanın ve aalığındak fnansal apolaından deledğ döt lkdte gd ve beş kâlılık çıktı faktöünü ve zaflama analz yadımı le analz etmşt. Aaştıma sonucunda, ölçeğe göe sabt get modelne göe sektödek fmalaın %75 nn veml olduğu değelendlmşt. Başkaya ve Öztük (2012), Bosa İstanbul da şlem göen 15 çmento fmasının gözlem aalığındak velen ncelemşt. Döt lkdte asyo gd faktöü ve döt kâlılık asyo çıktı faktöü le geçekleştlen bulanık ve zaflama analz sonucunda, altı fmanın ncelenen tüm dönemlede göel etkn olduğu tespt edlmşt. Soba vd. (2012), lteatüde ye alan benze çalışmalada olduğu gb lkdte gd ve kâlılık çıktı faktöle yadımıyla çmento sektöü üzene ve zaflama analz uygulaması geçekleştmşt. 2008, 2009 ve 2010 yıllaı çn tekalanan analzle sonucunda, altı fmanın tüm dönemlede göel etknlk sağladığı bellenmşt. Senge vd. (2013), Bosa İstanbul da şlem göen ve Taş ve Topağa Dayalı Sektö altında sınıflandıılan 26 fmanın 2012 yılının he döt çeyek dönem çn ayı ayı hesaplanan ca oan, ast-test oanı, alacak dev hızı, stok dev hızı ve toplam boçla/toplam aktfle oanı gd faktölene kaşı net kâ/toplam aktf oanı, net kâ/öz semaye oanı ve net kâ/net satışla çıktı faktölen ve zaflama analz yadımıyla analz etmşt. Analz sonucunda, öneklem çesndek on fmanın tüm dönemlede göel tam etkn olduklaı, buna kaşın bazı fmalaın dönemsel olaak göel etkn olabldkle göülmüştü. Lteatüde ye alan çalışmaladan elde edlen sonuçla; uygulayıcılaın analzlen faklı dönemlede ve faklı değşkenlele geçekleştmş olmalaı sebebyle zamana, seçlen gd ve çıktı faktölene ve analzlede kullanılan ve setlene göe faklılıkla göstemekted. Ancak, sektödek bazı fmalaın, ncelenen çalışmalaın hemen hemen tümünde göel etkn olaak bellendğ göülmüştü. 3. Malyet Yönetm Ve Kontolü İçn Göel Etknlk Analz Gd veya çıktı faktölenn göel olaak etknlğnn ölçülmes amacıyla kullanılan ve zaflama analz, Chanes vd. (1978) taafından gelştlmş, paametesz b yöntemd. Bu yöntem, homojen bmlen faklı ölçeklele 4

5 kıyaslanmasına olanak tanımaktadı. Böylelkle, gd veya çıktı faktöle açısından göel etknlk analz geçekleştleblmekted Analz Yöntem Olaak Ve Zaflama Analz Ve zaflama analz yöntem, faklı ölçü bmleyle ölçüleblen çok sayıdak gd ve çıktı faktöünü kullanaak kaa veme bmlenn göel pefomanslaını ölçmeye yaayan b doğusal pogamla teknğd (Eltaş ve Eleen, 2007, 109). Yöntem lk olaak Faell (1957) taafından pefomans etknlğn belleyeblmek amacıyla kullanılmıştı. İzleyen yıllada yapılan çalışmalada yöntem gelştlmş; Chanes vd. (1978) taafından yapılan çalışmada, bugün kullanılan matematksel fomu le tanımlanmıştı. Ve zaflama analz, tek b dönemdek kaa veme bmlenn velen analze tab tuttuğundan, statk b yöntem olaak kabul edlmekted (Kula vd., 2009, 191). Buna kaşın, uygulama teknğnn kaşılaştıılabl dönemle tbayle tekalanması le, elde edlen sonuçla açısından dnamk b yapıda uygulanması mümkün olablmekted. Yöntem, gdye veya çıktıya yönelk olaak modelleneblmekted (Chanes vd., 1978, 430). Gdye yönelk olaak modellenen ve zaflama analz, bell b çıktı düzey çn en etkn gd düzeyn veen kaa veme bmlen bellyoken; çıktıya yönelk olaak modellenen ve zaflama analz, bell b gd düzey çn en etkn çıktı düzeyn veen kaa veme bmlen bellemekted (Kula ve Özdem, 2007, 61). m adet gd ve s adet çıktı çn etknlk oanı aşağıdak gb fade edlmekted (Chanes vd., 1978, ): Maxh k s m 1 u v x y 1 (1) Buada v, x gds çn bellenen ağılık ken; u, y çıktısı çn bellenen ağılığı göstemekted. Eştlk (1) e göe, etknlk hesaplaması ağılıklandıılmış toplam çıktının, ağılıklandıılmış toplam gdye oanlanması le yapılmaktadı. Kaa bmlenn toplam etknlğnn yüzde yüzü geçmemesyle gd ve çıktı ağılıklaının negatf olmaması şeklnde bellenen kısıtla (2) se aşağıdak gbd: 5

6 n 1 m u v 1 u v x 0 0 y 1 (2) Chanes vd. (1978) taafından gelştlen ve zaflama analz model, gelşten kşlen smlenn baş hafle nedenyle CCR model olaak da adlandıılmaktadı. Söz konusu model, ölçeğe göe sabt get vasayımı altında gelştlmşt. Maksmzasyon fomundak amaç fonksyonunun paydasının 1 e eştlenp b kısıt halne getlmes le gelştlen bu modeln gdye yönelk olaak düzenlenmş olan matematksel fomu (3) ve kısıtlaı (4) aşağıdak gbd (Ulucan, 2002, 189): Model CCR Maxh k s 1 u y (3) m 1 s v x u u, v y 0 m v x 0 (4) Yukaıda matematksel fomu velen CCR model yadımıyla, kaa veme bmlenn toplam etknlk yüzdele hesaplanablmekted. Bu çalışmada, CCR model (3) kısıtla (4) le blkte hesaplanaak, fmalaın malyetlendek toplam etknlk düzeyle göel olaak kaşılaştıılacaktı. Böylelkle; yöntem, malyet yönetm çn b kontol aacı olaak kullanılmış olacaktı Uygulama Aşamalaı Bu çalışmada, ve zaflama analz yöntem, malyet yönetm ve kontolünde kullanılablecek b yöntem olaak değelendlmşt. Uygulama çn, aşağıdak adımla zlenmeld. 6

7 - Gd ve Çıktı Faktölenn Bellenmes: Ve zaflama analz uygulamasında, blançoda ye alan kalemlen tamamı b gd veya çıktı faktöü olaak kullanılablmekted (Ulucan, 2002, 192). Fma pefomansı açısından konu le lgl olaak bugüne kada çalışılmış lteatüün öneml b kısmında se lkdte asyo değele gd faktöü, kâlılık asyo değele se çıktı faktöü olaak ele alınmıştı. Bu çalışmada, daha öncek çalışmaladan faklı olaak, ncelenen fmalaın malyet yönetmndek etknlklenn (pefomanslaının) ölçüleblmes amacıyla malyet kalemle gd faktöü ve kâ kalemle çıktı faktöü olaak tanımlanmıştı. Bu sayede, bell b kâ çıktı düzey çn hang malyet unsuunun (gd faktöünün) göel olaak daha etkn olduğunun bellenmes de olanaklı hale gelmekted. - Malyet Gdle İçn Göel Etknlk Yüzdelenn Hesaplanması: Malyet gdlenn pefomans ölçümü çn göel etknlk yüzdelenn hesaplanması, gdye yönelk olaak düzenlenmş CCR model yadımı le geçekleştlmekted. Böylelkle, ncelenen sektödek fmalaın bell b dönemde elde ettkle kâ düzeynn, katlanılan malyetle le geçekleştlebleceğ vasayımı altında hang malyet kalemlenn daha etkn kullanıldığı hesaplanablmekted. Ayıca çıktı kâ düzeynde göel malyet etknlğ düşük olan kaa veme bmlenn, faklı malyet kalemlendek hang yleştmelele etkn hale getlebleceğ de hesaplanablmekte; böylece, sektöel bazda ve dönemsel olaak malyet kontolle yapılablmekted. - Malyet Etknlğ İçn İyleştme Yüzdelenn Hesaplanması: Göel olaak etkn olmayan kaa veme bmle çn yleştme yüzdele, duyalılık analz yadımıyla hesaplanablmekted (Çakı ve Peçn, 2012, 57). Hesaplama fomülü aşağıdak gbd: İyleştme yüzdes fomülü yadımıyla, göel etkn olmayan kaa veme bmlenn gd ve çıktılaındak potansyel yleştmele hesaplanablmekted. Böylelkle, ekabet halndek fmalaın tam etkn olablmele çn geeken malyet yleştmele yüzdesel olaak bellenmş olacaktı. 4. BIST Çmento Sektöünde Göel Etknlk Analz Uygulaması Bu çalışmada uygulanmak stenen yaklaşım le, bble le ekabet halnde olan Bosa İstanbul (BIST) çmento sektöü fmalaının satılan mamul, yönetm ve 7

8 pazalama malyetlenn fma kâlaı üzendek göel etknlkle kaşılaştıılması amaçlanmıştı Çalışmanın Öneklem Çalışmanın öneklem, Bosa İstanbul Taş ve Topağa Dayalı Sanay Endeks çesnde ye alan çmento şketlenden oluşmaktadı. Öneklem olaak çmento sektöü şketlenn seçlmesnn sebeb; söz konusu şketlen, yüksek kâlılık değele le gdye yönelk çıktı pefomansının ölçümüne en uygun öneklem oluştumalaındandı. Bununla blkte, endekste ye almasına kaşın uzun döneml kâlılık pefomansı gösteemeyen bazı şketle, azu edlen çıktı düzeyne ulaşamadıklaı çn öneklem dışında bıakılmıştı. Çalışmada, BIST çmento sektöünde faalyet gösteen şketlen aalığındak vele Kamuyu Aydınlatma Platfomu ndan alınaak delenmş ve DEA-Solve Ms Excel eklents kullanılaak ve zaflama analz yöntemyle analz edlmşt. Aaştıma kapsamına alınan şketle lstes aşağıdak gbd: Adana Çmento Sanay T.A.Ş. Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. Aslan Çmento A.Ş. Bolu Çmento Sanay A.Ş. Çmentaş İzm Çmento Fabkası T.A.Ş. Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. Konya Çmento Sanay A.Ş. Madn Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. Ünye Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. İncelenen şketle çn hesaplanan gd ve çıktı faktöle Tablo 1 de sunulmuştu. Aaştıma, üç gd faktöüne kaşılık k çıktı faktöü le geçekleştlmekted. Kaa bmlenn analz sonuçlaına göe bble le kaşılaştıılablmes çn, tüm faktöle asyo düzennde oluştuulmuştu. Gd Faktöle Tablo 1: Gd ve Çıktı Faktöle Çıktı Faktöle x 1 : Satışlaın Malyet/Satışla y 1 : Aktf kâlılığı x 2 : Genel Yönetm Gdele/Satışla y 2 : Özkaynak kâlılığı x : Pazalama Satış ve Dağıtım Gdele/Satışla 3 8

9 4.2. Çalışmanın Vasayımlaı ve Kısıtlaı Kaa bm fma sayısının m adet gd ve s adet çıktı faktöü çn en az m+s+1 adet olması geekmekted (Bussofane vd., 1991, 7-8). Yapılmakta olan bu çalışmadak kaa bm fma sayısı, vasayım şatını sağlamaktadı. Çalışmada gd ve çıktı faktölenn aynı yönlü değşm çesnde olduklaı vasayılmıştı. Buna göe; faalyet hacmndek atış veya azalışın, malyetlede ve kâlılıkta aynı yönlü atışa veya azalışa sebep olacağı öngöülmekted. Ve zaflama analznn faktölee lşkn poztf olma vasayımının sağlanablmes çn ncelenen dönem aalığı zaa eden fmala analz kapsamının dışında bıakılmıştı. Bununla blkte, bell b ka düzey çn en etkn malyet bleşmnn hesaplanablmes amaçlandığından, analz yöntem olaak gdye yönelk olaak modellenen CCR ve zaflama analz yöntem kullanılmıştı Ampk Bulgula Çalışmanın ampk bulgulaı, malyetle çn göel etknlk analz sonuçlaının ve göel etkn olmayan malyetle çn yleştme yüzdelenn hesaplanması olmak üzee k aşamada elde edlmekted. İlk aşamada CCR göel etknlk değele hesaplanaak gözlem aalığındak he dönem çn etkn ve etkn olmayan fmala bellenmekte; knc aşamada se etkn olmayan fmala çn malyetlendek yleştme yüzdele duyalılık analz yadımı le hesaplanmaktadı Malyetle İçn Göel Etknlk Analz Sonuçlaı aalığındak dönemle çn CCR yöntemne göe hesaplanan göel etknlk değele Tablo 2 de sunulmuştu. Tablo 2: CCR Yöntemne Göe Malyetle Gds Yönlü Göel Etknlk Değele Ot. Eğm Adana Çmento 0,406 0,373 0,604 0,494 0,785 0,532 %9 Akçansa Çmento 0,751 0,973 1,000* 0,725 1,000* 0,890 %2 Aslan Çmento 0,014 0,181 0,627 0,549 0,755 0,425 %19 Bolu Çmento 0,248 0,384 0,577 0,778 1,000* 0,597 %19 Çmentaş Çmento 0,140 0,162 0,092 0,126 0,309 0,166 %3 Çmsa Çmento 1,000* 1,000* 1,000* 1,000* 1,000* 1,000 %0 Konya Çmento 0,251 0,668 0,965 0,422 1,000* 0,661 %13 Madn Çmento 1,000* 1,000* 0,718 0,942 0,930 0,918 -%2 Ünye Çmento 0,553 0,804 1,000* 0,952 0,870 0,836 %8 * Yıllaa göe tam etkn kaa bmle. 9

10 Tablo 2 dek değele ncelendğnde, yalnızca Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn hesaplama yapılan tüm dönemlede göel tam etknlğe sahp olduğu anlaşılmaktadı. Dğe b deyşle, Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. malyet yönetm ve kontolünde akp fmalaa kıyasla tam etkn b pefomansa sahpt. Dğe fmalaın malyet gdle çn göel etknlk katsayılaı ncelendğnde; son beş yıllık otalama CCR göel etknlk değelene göe, fmalaın etknlk sıalamasının Madn Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş., Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş., Ünye Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş., Konya Çmento Sanay A.Ş., Bolu Çmento Sanay A.Ş., Adana Çmento Sanay T.A.Ş., Aslan Çmento A.Ş. ve Çmentaş İzm Çmento Fabkası T.A.Ş. şeklnde geçekleştğ göülmekted. Kaa fmalaının son dönemdek (2014 yılı) malyet yönetm pefomanslaı ncelendğnde; döt fmanın (Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş., Bolu Çmento Sanay A.Ş., Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. ve Konya Çmento Sanay A.Ş.) malyet yönetmnde göel tam etkn olduğu, aynı zamanda Çmentaş İzm Çmento Fabkası T.A.Ş. dışındak fmaladan en düşük göel etknlğe sahp fmanın CCR göel etknlk değenn ble 0,75 ten daha fazla olduğu göülmekted. Bu tablo, ncelenen son dönemde, malyetlen yönetmndek etknlğn ncelenen sekz fma çn kıyasıya geçekleştğ sonucunu gözle önüne semekted. Bazı kaa fmalaının başlangıç dönemndek CCR göel etknlk değele le son dönemdek CCR göel etknlk değele aasında öneml faklılıkla olduğu göülmüştü. Bu sebeple, he b kaa bm fması çn yılla tbayle hesaplanmış olan CCR göel etknlk değelenn ncelenen beş yıllık peyod çn uzun döneml eğm katsayılaı da ayıca hesaplanmıştı. Bu katsayıla değelendldğnde; ncelenen dönem aalığı çn, malyet yönetmndek en öneml yleştmenn Aslan Çmento A.Ş. ve Bolu Çmento Sanay A.Ş. taafından geçekleştldğ göülmekted. Bununla blkte, Konya Çmento Sanay A.Ş., Adana Çmento Sanay T.A.Ş. ve Ünye Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn malyet yönetmnde %10 dolaylaında yleştme geçekleştebldğ değelendlmekted Göel Etkn Olmayan Malyetle İçn İyleştme Yüzdele Yılla tbayle, göel tam etkn olmayan malyetle çn hesaplanmış olan yleştme yüzdele Tablo 3 de sunulmuştu. 10

11 Adana Çmento Akçansa Çmento Aslan Çmento Bolu Çmento Çmentaş Çmento Çmsa Çmento Konya Çmento Madn Çmento Ünye Çmento Çankıı Kaatekn Ünvestes İİBF Degs Tablo 3: Göel Etkn Olmayan Malyetle İçn Yıllaa Göe İyleştme Yüzdele x -59% -61% -99% -75% -86% -75% -48% 1 x -59% -25% -99% -81% -92% -77% -45% 2 x 3-70% -25% -99% -75% -86% -81% -45% x -67% -50% -82% -62% -84% -34% -29% 1 x -63% -3% -86% -68% -90% -57% -20% 2 x 3-76% -3% -82% -62% -84% -33% -20% x -40% -37% -42% -91% -4% -28% 1 x -53% -56% -53% -95% -39% -51% 2 x 3-69% -56% -42% -91% -4% -41% x -51% -42% -45% -22% -87% -58% -6% -5% 1 x -67% -28% -75% -42% -94% -72% -43% -35% 2 x 3-95% -63% -89% -77% -97% -59% -84% -81% x -22% -24% -69% -7% -13% 1 x -34% -59% -85% -32% -32% 2 x 3-70% -40% -73% -42% -45% Çmento sektöündek fmalaın göel etkn olmayan malyetlenn 2015 yılında etkn hale getleblmes çn malyet kalemlende yapılması geeken yleştmele, 2014 yılının youmlanması le değelendlecekt. Buna göe; Adana Çmento Sanay T.A.Ş. nn satışlaının çesndek satışlaın malyet payını 22%, genel yönetm gde payını 34% ve pazalama satış ve dağıtım gdele payını 70% oanında; Aslan Çmento A.Ş. nn satışlaının çesndek satışlaın malyet payını 24%, genel yönetm gde payını 59% ve pazalama satış ve dağıtım gdele payını 40% oanında; Çmentaş İzm Çmento Fabkası T.A.Ş. nn satışlaının çesndek satışlaın malyet payını 69%, genel yönetm gde payını 85% ve pazalama satış ve dağıtım gdele payını 73% oanında; Madn Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn satışlaının çesndek satışlaın malyet payını 7%, genel yönetm gde payını 32% ve pazalama satış ve dağıtım gdele payını 42% oanında ve Ünye Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn satışlaının çesndek satışlaının malyet payını 13%, genel yönetm gde 11

12 payını 32% ve pazalama satış ve dağıtım gdele payını 45% oanında azaltması geekmekted. 5. Sonuç Bu çalışmada, fmalaın malyet yönetmndek etknlklenn ölçüleblmes amacıyla göel etknlk kaşılaştımasının yapılması amaçlanmış; bunun çn, ve zaflama analznn en uygun ölçüm yöntem olacağına kanaat getlmşt. Kullanılan yöntem, tek dönemlk analz sonucu veeblmes sebebyle statk b yöntem olaak tanımlanmaktadı. Bununla blkte; bu çalışmada sunulan uygulamada, fmalaın son beş yıllık ve setle ayı ayı analz edldkten sona elde edlen sonuçla b aada değelendlmş; bu sayede yöntem dnamk b yapıda uygulanablmşt. Bu çalışma, fmalaın malyet yönetmndek pefomanslaının göel olaak kaşılaştıılablmes amacıyla geçekleştlmşt. Çalışma le bellenmek stenen pefomans ölçümü, fmalaın geçmş dönemledek göel etknlklenn kaşılaştıılması ve son dönemde eksk pefomansa sahp fmalaın yleştmelenn bellenmes olmak üzee k faklı boyutta tatışılablmekted. Dğe b fade le, çalışmada fmalaın hem geçmş pefomanslaının kaşılaştıması, hem de gelecek dönem çn pefomans yleştmelenn bellenmes amaçlanmaktadı. Blmsel lteatüde ye alan ve çmento sektöü üzene ve zaflama analz yadımı le göel etknlk ölçümü yapılmış olan çalışmalaın hemen hemen tamamında, lkdte oanlaı gd faktöü ve kâlılık oanlaı çıktı faktöü olaak tanımlanmıştı. Bu çalışmada se, daha önce yapılmış çalışmaladan faklı olaak malyet kalemle gd faktöü olaak tanımlanmıştı. Konuyla lgl olaak daha önce yapılmış çalışmalaın bçoğunda; Adana Çmento Sanay T.A.Ş., Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş., Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. ve Madn Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn göel tam etkn olduklaı göülmüştü. Bununla blkte; yapılan bu çalışmanın sonuçlaı, lteatüde ye alan daha öncek çalışmaladan elde edlmş sonuçlala benzelkle göstemekted. Malyet gdlenn göel etknlklenn bellenmes amacıyla yapılan analzlen sonuçlaı ncelendğnde; Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn ncelenen tüm dönemlede göel tam etkn olduğu; ayıca, Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. ve Madn Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn faklı kşe dönemde tam etkn olabldkle tespt edlmşt. Ancak, daha öncek çalışmalada lkdte gd faktöü çn tam etkn olablen Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. nn malyet gd faktöü çn ncelenen hçb dönemde tam etkn olamadığı göülmüştü. 12

13 Analz sonucunda, kaa bm olaak bellenen çmento sektöü fmalaının göel etknlk değelendek uzun döneml pefomansın ölçüleblmes amacıyla tend gösteen be eğm katsayısı da hesaplanmıştı. Buna göe, uzun dönemde en etkn malyet yönetm pefomansı segleyen şketlen Aslan Çmento A.Ş. ve Bolu Çmento Sanay A.Ş. olduğu tespt edlmşt. Çmento sektöü fmalaın gelecek dönem yleştmelenn belleneblmes çn, ncelenen son döneme at göel yleştme yüzdelenn değelendlmes geekl ve yeteld. Buna göe; Akçansa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş., Bolu Çmento Sanay A.Ş., Çmsa Çmento Sanay ve Tcaet A.Ş. ve Konya Çmento Sanay A.Ş. nn hehang b malyet yleştmesne htyaç duymadığı; buna kaşın, sektöde ncelenen dğe fmalaın he b malyet gds çn bellenen yüzdele dahlnde yleştmelee htyaç duyduğu sonucuna ulaşılmıştı. Kaynakça Başkaya, Z. ve Öztük, B.A. (2012). Measung Fnancal Effcency of Cement Fms Lsted n Istanbul Stock Exchance Va Fuzzy Data Envelopment Analyss. Muhasebe ve Fnansman Degs, (54), Boussofane, A., Dyson, R.G. ve Thanassouls, E. (1991). Appled Data Envelopment Analyss. Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, 52(1), 1,15. Cenge, H. (2011). İMKB de İşlem Göen Çmento Şketlenn Pefomanslaının Ölçülmesnde Ve Zaflama Analz Yaklaşımı. Atatük Ünvestes İktsad ve İda Blmle Degs, 25(3-4), Chanes, A., Coope, W. ve Rhodes, E. (1978), Measung The Effcency of Decson Makng Unts. Euopean Jounal of Opeatonal Reseach, (2), Çakı, S. ve Peçn, S. (2012). Kamu Şeke Fabkalaında Etknlk Ölçümü: VZA Malmqust TFV Uygulaması. Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs, 12(4), Eltaş, C. ve Eleen, A. (2007). Çmento Sektöünde İMKB ye Kayıtlı İşletmelen Ve Zaflama Analz Yöntem İle Etknlk Analz. Ekonomk Yaklaşım Degs, 18(64), Faell, M.J. (1957). The Measuement of Poductvty Effcency. Jounal of The Royal Statstcal Socety, Clt: 120, Sayı: 3, s Katal, A. ve Bozok, M.S. (2011). Çağdaş İşletme Çevelende Malyet Yönetm. Afyon Kocatepe Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, 13(1),

14 Kayalıdee, K. ve Kagın, S. (2004). Çmento ve Tekstl Sektölende Etknlk Çalışması ve Ve Zaflama Analz. Dokuz Eylül Ünvestes Sosyal Blmle Ensttüsü Degs, 6(1), Kula, V. ve Özdem, L. (2007). Çmento Sektöünde Göecel Etknszlk Alanlaının Ve Zaflama Analz Yöntem İle Tespt. Afyon Kocatepe Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, 9(1), Kula, V., Kandem, T. ve Özdem, L. (2009). VZA Malmqust Toplam Faktö Vemllk Ölçüsü: İMKB ye Kotel Çmento Şketle Üzene B Aaştıma. Selçuk Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Sosyal ve Ekonomk Aaştımala Degs, (17), Senge, Ö., Tazegül, A. ve Kaygın, C.Y. (2013). İşletmelen Göecel Etknlklenn Ve Zaflama Analz İle Ölçülmes: İmalat Sanaynde B Uygulama. The Jounal of Academc Socal Scence Studes, 6(8), Soba, M., Akcanlı, F. ve Eem, I. (2012). İMKB ye Kayıtlı Seçlmş İşletmelee Yönelk Etknlk Ölçümü ve Pefomans Değelendmes: Ve Zaflama Analz ve Topss Uygulaması. Selçuk Ünvestes Sosyal Blmle Ensttüsü Degs, (27), Şakak, M. (1998). Geleneksel Malyetlemeden Hedef Malyetlemeye Malyet B Çıktı (Sonuç) Değl Gdd. 6. Ulusal İşletmeclk Konges, Kasım 1998, Antalya, Ulucan, A. (2002). ISO500 Şketlenn Etknlklenn Ölçülmesnde Ve Zaflama Analz Yaklaşımı: Faklı Gd Çıktı Bleşenle ve Ölçeğe Göe Get Yaklaşımlaı İle Değelendmele. Ankaa Ünvestes Syasal Blmle Fakültes Degs, 57(2), Yalama, A. ve Sayım, M. (2008). Ve Zaflama Analz İle İmalat Sektöünün Pefomans Değelendmes. Dokuz Eylül Ünvestes İktsad ve İda Blmle Fakültes Degs, 23(1), Yıldız, A. (2005). İMKB de İşlem Göen Şketlen Etknlklenn Ve Zaflama Analz ve Malmqust Endeks Yöntemleyle Değelendlmes. 9. Ulusal Fnans Sempozyumu, Nevşeh, Yılmaz, M.K. ve Çıacı, D.D. (2004). Hsse Senetle İMKB de İşlem Göen Çmento Şketle nn Lkdte ve Kâlılık Açısından Ve Zaflama Yöntem İle Etknlk Analz. MÖDAV Muhasebe Blm Dünyası Degs, 6(3),

15 Relatve Effcency Analyss fo The Measuement of Cost Pefomance: Data Envelopment Analyss Implementaton n BIST Cement Secto Extended Abstact 1. Intoducton Competton ace between day-by-day fms takes place unde moe dffcult condtons whch depend on changng and mpovng ccumstances. In ths settng, companes, whch may use cost management technques effectvely, have come a long way n stve to suvve. Wth the developments n the cost management appoaches snce half a centuy, tadtonal cost management appoaches have had some stategc and contempoay mssons. Nowadays, stategc cost management appoaches adopted by many company envonments accept that the concept of cost s as the nput of company actvtes athe than the output of these pocesses. Accodng to these appoaches, costs ae consdeed as an nput facto. In ths study, t s amed to pesent an applcaton of cost contol method that s egaded the costs as an nput measue and the pofts as an output measue. Fo ths pupose, data envelopment analyss method, whch was used n many pevously studes, s used as analyss method. Howeve, n ths study, dffeent fom the pevously studes, nput and output factos ae poduced fom the cost and poft measues. Thus, elatve effcency compasons of cost nput levels and poft output levels of the companes have been made n smla aeas of actvty. 2. Method The study was conducted wth data envelopment analyss. Data envelopment analyss, that ams to use measuement fo elatve effectveness of the nput o output factos, s non-paametc method. Ths method can measue the elatve pefomance of decson makng unts by usng the numeous nput and output factos that can be measued wth the dffeent measuement unts. Data envelopment analyss can be modeled as the nput- o output-oented. Whle data envelopment analyss as the nput-oented anks decson makng unts that detemne the most effectve nput factos fo a patcula output level, data envelopment analyss as the-output oented anks decson makng unts that detemne the most effectve output factos fo a patcula nput level. In ths study, data envelopment analyss as the nput oented has been used n ode to measue the cost pefomance of the companes. In addton to ths pactce, n ode to measue the effectveness of cost management fo the suveyed companes, cost and poft tems ae defned espectvely as nput and output factos. Input and output factos used n ths wok ae as follows: Input Factos: - Cost of Sales/Sales - Geneal Admnstatve Expenses/Sales - Maketng, Sellng and Dstbuton Expenses/Sales Output Factos: - Retun on Assets (RoA) - Retun on Equty (RoE) 15

16 In the pape, the data between 2010 and 2014 peod fo the companes of opeatng BIST cement secto have been compled by takng Publc Dsclosue Platfom and have been analyzed wth data envelopment analyss method by usng DEA-Solve Ms Excel add-n. The lst of companes ncluded n ths eseach s as follows: Adana Cement Industes Inc. Akçansa Cement Industy and Commece Copoaton Inc. Aslan Cement Inc. Bolu Cement Industes Inc. Çmentaş İzm Cement Factoy Inc. Çmsa Cement Industy and Commece Inc. Konya Cement Industes Inc. Madn Cement Industy and Commece Inc. Ünye Cement Industy Inc. 3. Results and Dscusson The empcal fndngs of the study wee obtaned n two sectons. One of these sectons s the calculaton of the elatve effectveness fo costs and the othe secton s the calculaton of the mpovement pecentages fo the elatve non-effcency costs. Accodng to analyss esults, t s shown that Çmsa Cement Industy and Commece Inc. has elatve full-effcency n all examned peods. In addton, t s shown that Madn Cement Industy and Commece Inc., Akçansa Cement Industy and Commece Copoaton Inc., Ünye Cement Industy Inc., Konya Cement Industes Inc., Bolu Cement Industes Inc., Adana Cement Industes Inc., Aslan Cement Inc. and Çmentaş İzm Cement Factoy Inc. have been anked accodng to elatve effcency scoes fom hgh to low. Fo the yea 2014, n ode to be elatve full-effcency, cost mpovements fo elatve noneffcency companes have been detemned. Accodng to esults, Cost of Sales/Sales, Geneal Admnstatve Expenses/Sales and Maketng, Sellng and Dstbuton Expenses/Sales should be educed, espectvely, by 22%, 34% and 70% fo Adana Cement Industes Inc.; by 24%, 59% and 40% fo Aslan Cement Inc.; by 69%, 85% and 73% fo Çmentaş İzm Cement Factoy Inc.; by 7%, 32% and 42% fo Madn Cement Industy and Commece Inc.; by 13%, 32% and 45% fo Ünye Cement Industy Inc. 4. Concluson In ode to detemne futue peod mpovements of cement secto companes, evaluaton of elatve mpovement pecentages fo last peod (2014 fo ths study) s necessay and suffcent. Accodng to these evaluatons, Akçansa Cement Industy and Commece Copoaton Inc., Bolu Cement Industes Inc., Çmsa Cement Industy and Commece Inc. and Konya Cement Industes Inc. do not need any cost mpovement; howeve, t concluson that each of the othe companes n cement secto need to cost mpovements accodng to detemned cost mpovement pecentages. 16

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 36 Nisan 2013 Dumlupına Ünvestes Sosyal Blmle Degs Sayı 36 Nsan 23 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TÜRKİYE DE GIDA İMALATI YAPAN FİRMALARIN ETKİNLİKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ Selahattn YAVUZ Yd.Doç.D., Ezncan Ünvestes İktsad ve İda

Detaylı

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması

Stokastik envanter model kullanılarak iş makinelerinin onarımında kullanılan kritik yedek parçalar için envanter yönetim sistemi oluşturulması Stokastk envante model kullanılaak ş maknelenn onaımında kullanılan ktk yedek paçala çn envante yönetm sstem oluştuulması İlke Bçe 2 Jandama Genel Komutanlığı, Beştepe, Ankaa Nhat Kasap Sabancı Ünvestes,

Detaylı

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması

Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması Çankırı Karatekn Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs Y.2016, Clt 6, Sayı 1, ss.1-16 Çankırı Karatekn Unversty Journal of The Faculty of Economcs and Admnstratve Scences Y.2016, Volume 6, Issue

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BULANIK ORTAMDA ETKİNLİK ÖLÇÜMLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYAN DEİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİLER ENSTİTÜSÜ İŞLETE ANABİLİ DALI VERİ ZARFLAA ANALİZİ İLE BULANIK ORTADA ETKİNLİK ÖLÇÜLERİ VE ÜNİVERSİTELERDE BİR UYGULAA DOKTORA TEZİ KENAN OĞUZHAN ORUÇ Tez

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTORUN SAYISAL İŞARET İŞLEMCİ TABANLI KONUM DENETİMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2006 : 12 : 1 : 37-41

Detaylı

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application

Matris Konverter Uygulaması. Matrix Converter Application Polteknk Degs Jounal of Polytechnc Clt:11 Sayı: s.19-198, 008 Vol: 11 No: pp.19-198, 008 Mats Konvete Uygulaması İsmal COŞKUN, Al SAYGIN, Mah DURSUN ÖZET Mats konvetele anahtalama topolojsndek gelşmelee

Detaylı

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2

SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI. Gökhan YAZICI 1,.Feridun ÇILI 2 SİLİNDİRİK DEPOLARININ SİSMİK YALITIM YÖNTEMİYLE DEPREMDEN KORUNMASI Gökhan YAZICI 1,.Fedun ÇILI 2 Öz: Bu çalışmada, sıvı deposuna gelen yanal depem kuvvetlen azaltmak amacıyla ssmk yalıtım teknğ kullanılmıştı.

Detaylı

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi

Bir Otomobil Fabrikasının Şanzuman Üretim Bölümü İçin Hücresel Üretim Sistemi Önerisi Anadolu Ünvestes Sosyal Blmle Degs Anadolu Unvesty Jounal of Socal Scences B Otomobl Fabkasının Şanzuman Üetm Bölümü İçn Hücesel Üetm Sstem Önes A Cellula Manufactung System Poposal Fo the Geabox Poducton

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma

Havayolu Yolcu Taşıma İşletmelerinin Finansal Etkinliklerinin Ölçümüne İlişkin Bir Araştırma Ulslaaası Alaya İşletme Fakültes Degs Iteatoal Joal of Alaya Faclty of Bsess Yıl:23, C:5, S:2, s. 77-86 Yea:23, Vol:5, No:2, s. 77-86 Haayol Yolc Taşıma İşletmele Fasal Etklkle Ölçümüe İlşk B Aaştıma A

Detaylı

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama

TOPSIS Yöntemi ile Finansal Performans Değerlendirmesi: XUTEK Üzerinde Bir Uygulama Muhasebe ve Fnansman Degs Temmuz/2017 TOPSIS Yöntem le Fnansal Pefomans Değelendmes: XUTEK Üzende B Uygulama Çağatay ORÇUN B. Selman EREN ÖZET Bu çalışmada, Bosa İstanbul da (BIST) şlem göen teknoloj şketlenn

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI

SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA AZALTILMASI Ecyes Ünvestes Fen Blmle Ensttüsü Degs 5 (-) - (9) http://fbe.ecyes.edu.t/ ISSN -54 SABİT MIKNATISLI SENKRON MOTORUN MOMENT DALGALANMALARININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN AKI MODELİNİN KULLANILMASIYLA

Detaylı

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp

International Journal of Academic Value Studies (Javstudies) ISSN: Vol: 3, Issue: 11, pp Intenatonal Jounal of Academc Value Studes (Javstudes) ISSN:2149-8598 Vol: 3, Issue: 11, pp. 39-54 www.javstudes.com Javstudes@gmal.com Dscplnes: Busness Admnstaton, Economy, Econometcs, Fnance, Labou

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System

Theoretical Investigation of Water-Gas Shift Reaction with Four Components Using Fick System Süleyman emel Ünestes, Fen Blmle Ensttüsü egs, - (00),- Fck Sstemn Kullanaak öt Bleşenl Su-Gaz eğşm Reaksyonunun füzyon Katsayılaının eoksel İncelenmes MURA ÖZÜRK, İBRAHİM ÜÇGÜ, NURİ ÖZEK Süleyman emel

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-II 25.02.2015 Ankara. Aysuhan OZANSOY FİZ10 FİZİK-II Ankaa Ünvestes Fen Fakültes Kmya Bölümü B-Gubu 014-015 Baha Yaıyılı Bölüm-II 5.0.015 Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm : Elektk Alan 1. Elektk Alan. Elektk Alan Çzgle 3. Süekl Yük Dağılımlaı 4.

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

θ A **pozitif dönüş yönü

θ A **pozitif dönüş yönü ENT B Kuvvetn B Noktaa Göe oment o o d θ θ d.snθ o..snθ d. **poztf dönüş önü noktasına etk eden hehang b kuvvetnn noktasında medana geteceğ moment o ; ı tanımlaan e vektöü le kuvvet vektöünün vektöel çapımıdı.

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Yapı Makneler Yönetm Course Name Constructon Equpments Management Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kreds (Local Credts) AKTS

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA

TRİSTÖR VE TRİYAK HARMONİKLERİNİN 3 BOYUTLU GÖSTERİMİ VE TOPLAM HARMONİK BOZUNUMA EĞRİ UYDURMA PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİL İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : : : : 5- TRİSTÖR VE TRİYAK

Detaylı

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ *

TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ * D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergs Clt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:1-14 TÜRKİYE HAYAT SİGORTASI SEKTÖRÜNDE ETKİNLİĞİN İNCELENMESİ Serdar KILIÇKAPLAN Gaye KARPAT ÖZET Sgorta sektörü tamamıyla güven sstemne dayalı br oluşumdur.

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ

KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ 75 KIZILCAHAMAM ĐZ TESTĐ ANALĐZĐ Sehat AKIN Tevfk KAYA Mahmut PARLAKTUNA ÖZET Kızılcahamam Jeotemal Sahası Ankaa ya 7 km uzaklıkta olup, jeotemal saha 994 yılından bu yana şletlmekte, jeotemal kaynakla

Detaylı

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL

YENİ BİR BORÇ ÖDEME MODELİ A NEW LOAN AMORTIZATION MODEL Süleyma Demel Üvestes Sosyal Blmle Esttüsü DegsYıl: 203/, Sayı:7 Joal of Süleyma Demel Uvesty Isttte of Socal ScecesYea: 203/, Nme:7 YENİ Bİ BOÇ ÖDEME MODELİ ÖZET Allah EOĞLU Bakala taafıa e çok kllaıla

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2

Nesrin ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR 2 Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu N.Alptek, E.Şıkla Tük Hsse Seed Emekllk Yatıım Folaıı Çok Ktel Pefomas Değeledmes: Topsıs Metodu Nes ALPTEKĐN 1, Emel ŞIKLAR

Detaylı

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi

Bulanık Mantık ile Hesaplanan Geoid Yüksekliğine Nokta Yüksekliklerinin Etkisi Harta Teknolojler Elektronk Dergs Clt: 5, No: 1, 2013 (61-67) Electronc Journal of Map Technologes Vol: 5, No: 1, 2013 (61-67) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com e-issn: 1309-3983 Makale

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY

QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY QUALITY MANAGEMENT PERCEPTION ON INSTITUTION PERFORMANCE: EXAMPLE OF A UNIVERSITY sarogluesra@hotmalcom Ghader ZEMESTANI zemestanghader@gmalcom turhanmthat@mynetcom t n yla yla mu Toplam Kalte Anahtar

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

UÇAK EYLEYİCİ ARIZASININ TESPİTİ, YALITIMI VE SİSTEMİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Uludağ Ünvestes Mühendslk-Mmalık Fakültes Degs Clt 15 Sayı 1 21 UÇAK EYEYİCİ AIZASII TESPİTİ YAITIMI VE SİSTEMİ YEİDE YAPIADIIMASI Eme KIYAK * Ayşe KAHVECİOĞU * Gülay İYİBAKAA * Özet: Uçak eyleyclende

Detaylı

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde

2.9.1 Parametrik Denklemler Yansıma katsayısı Γ genellikle sanal bir büyüklük olup Γ büyüklüğü ile θr faz açısından oluşur. (1) Yukarıdaki denklemde .9. Smth Katı Blgsayala gelştlmeden önce letm hattı poblemlen çömek çn bçok abak gelştlmşt. Smth katı veya abağı gelştlen en yaygın patk hesaplama yöntemne sahp olup hala letm hatlılaının gafk olaak analnde

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Proje e Yapım Yönetm çn Pazarlama Course Name Marketng for Project and Constructon Management Kodu (Code) PYY Lsansüstü Program

Detaylı

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi

Kayseri deki Özel Hastanelerde Maliyet Etkinliğinin Veri Zarflama Metoduyla Ölçülmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültes Dergs Internatonal Journal of Alanya Faulty of Busness Yıl:2014, C:6, S:2, s. 45-54 Year:2014, Vol:6, No:2, s. 45-54 Kayser dek Özel Hastanelerde Malyet Etknlğnn Ver

Detaylı

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler

Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye de Yükseköğretimde Etkinliği Belirleyen Faktörler blg 45-70 Avrupa Brlğ Ülkeler ve Türkye de Yükseköğretmde Etknlğ Belrleyen Faktörler Sbel Aybarç Bursalıoğlu Sbel Selm Öz Günümüz blg toplumunu şekllendren yükseköğretm kurumları, ülkeler açısından ekonomk

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMA NOTLARI VE VARSAYIMLAR 2013 yılı fo getrs 02/01/2013-02/01/2014 tarhl brm pay değerler kullaılması le hesaplamıştır. 2013 yılı karşılaştırma ölçütü getrs

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları

Faiz oranının rastlantı değişkeni olması durumunda tam hayat ve dönem sigortaları wwwsascleog İsasçle Degs 009-8 İsasçle Degs Fa oaıı aslaı değşe olması duumuda am haya ve döem sgoalaı sa Saıcı Haceee Üveses Fe Faüles İsas Bölümü eelago@haceeeedu Cea dem Haceee Üveses Fe Faüles üeya

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi

Sonlu Elemanlar Yöntemini Kullanarak Asenkron Motorun Hız-Moment Karakteristiğinin Elde Edilmesi Fıat Ünv. Fen ve üh. Bl. De. Scence and Eng. J. of Fıat Unv. 7 (4), 699-707, 005 7 (4), 699-707, 005 Sonlu Elemanla Yöntemn Kullanaak Aenkon otoun Hız-oment Kaaktetğnn Elde Edlme A. Gökhan YETGİN ve A.

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bir Örnek Corporate Sustainability Approach An Example

Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı Bir Örnek Corporate Sustainability Approach An Example EION 3E: Teknolo e Rekabet 879 Kuumsal üdüülebllk Yaklaşımı B Önek Copoate ustanablty Appoach An Eample Ph.D. Canddate Bnnu Güül (Istanbul Gelsm Unesty, Tukey) Abstact Today thee ae aous copoate sustanablty

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI İLE GENİŞ BANTLI VE ÇOK KATMANLI RADAR SOĞURUCU MALZEME TASARIMI HAVACILIK VE UAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 005 CİLT SAYI (7-75) Süekl Paaetel Genetk Algota Yadıı İle Genş Bantlı ve Çok Katanlı Rada Soğuucu Malzee Tasaıı SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMI

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ, ARŞİV VE İLETİŞİM SİSTEMLERİNİN DEVLET HASTANELERİ PERFORMANSINA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü DergsYıl: 2013/1, Sayı:17 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal ScencesYear: 2013/1, Number:17 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE TIBBİ GÖRÜNTÜ,

Detaylı

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES

THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES THE SCALE FOR TENDENCIES OF USING ALTERNATIVE ASSESSMENT APPROACHES: RELIABILITY AND VALIDITY STUDIES Sevilay Kilmen İlke Kösteelioğlu Meltem Kösteelioğlu Abstact In this eseach, the pupose was to develop

Detaylı

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü

Üç Boyutlu Yapı-Zemin Etkileşimi Problemlerinin Kuadratik Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak Çözümü ECAS Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendslğ Sempozyumu, Ekm, Orta Doğu Teknk Ünverstes, Ankara, Türkye Üç Boyutlu Yapı-Zemn Etkleşm Problemlernn Kuadratk Sonlu Elemanlar ve Sonsuz Elemanlar Kullanılarak

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Güenlk Yönetm Constructon Safety Management Kodu (Code) PYY512 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn

Detaylı

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi

Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin Đncelenmesi Yrd. Doç. Dr. Al Deran Yrd. Doç. Dr. Ahmet Ergülen Taşıma Malyetlernn Bulanık Mantık (Fuzzy Logıc) Yaklaşımı Đle Yönetlmes ve Fnansal Performans Üzerndek Etksnn Đncelenmes Yrd. Doç. Dr. Ahmet ERGÜLEN Yrd.

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi

Günlük Bülten. 12 Nisan 2013. Cari işlemler dengesi, Şubat ayında 5.1 milyar dolar açık verdi XU100 USD/ TRY (S ağ taaf ) 12 Nisan 2013 Cuma Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 84,102.6 Piyasa Değei-TÜM ($m) 331,424.6 Halka Açık Piyasa Değei-TÜM ($m) 94,736.2 Günlük İşlem Hacmi-TÜM ($m) 1,712.73

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

BĠST Sınai Endeksi nde Yer Alan ġirketlerin Finansal Performans Analizi

BĠST Sınai Endeksi nde Yer Alan ġirketlerin Finansal Performans Analizi A.Köse, D. Çekc BĠST Sına Endeks nde Ye Alan BĠST Sına Endeks nde Ye Alan ġketlen Fnansal Pefomans Analz Al KÖSE Doç. D. Mamaa Ünvestes,Bankacılık ve Sgotacılık Yüksekokulu, Aktüeya Bölümü, Öğetm Üyes

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Clt:13 Sayı:2 sh.75-87 Mayıs 2012 ÇELİK YAPI SİSTEMLERİNDE İKİNCİ MERTEBE ANALİZ YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ (INVESTIGATION OF SECOND ORDER ANALYSIS

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL a Bzler, aşağıda mzaları bulunan yükseköğretm kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değşm Programı kapsamında şbrlğ yapmayı

Detaylı

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması

Erzurum Đlinde Buğday, Arpa ve Çavdarda Girdi Talebi Araştırması Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/ournal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU 1 OCAK 31 ARALIK 216 HESAP DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ICBC TURKEY PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU kamuya açıklanan

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name İnşaat Projeler Yönetmnde Enformasyon Teknolojler Informaton Technologes n Constructon Project Management Kodu (Code)

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1

Türkiye de Zeytin Sıkma Tesislerinin Karlılığı ve Etkinliği: Ege Bölgesi Örneği 1 Yıldıztekn ve Tuna Araştırma Makales (Research Artcle) Akın F.OLGUN M. Metn ARTUKOĞLU 3 Hakan ADANACIOĞLU 4 Ege Ünverstes Zraat Fakültes Tarım Ekonoms Bölümü 35100 Bornova/İzmr., e-posta: akn.olgun@ege.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *

TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER * AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13:171-189 TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Yapımda Araştırma Yöntemler Research Methodology n Constructon Kodu (Code) PYY501E Lsansüstü Program (Graduate Program)

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İKİ BOYUTTA ETKİLEŞEN TUZAKLANMIŞ AŞIRI SOĞUK BOZONLAR Al hsan MEŞE DOKTORA TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI Danışman :. Pof. D. Eol OKAN. Pof.D. Zeha AKDENİZ EDİRNE

Detaylı

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI

a IIR süzgeç katsayıları ve N ( M) de = s 1 (3) 3. GÜRÜLTÜ GİDERİMİ UYGULAMASI Fırat Ünverstes-Elazığ MİTRAL KAPAK İŞARETİ ÜZERİNDEKİ ANATOMİK VE ELEKTRONİK GÜRÜLTÜLERİN ABC ALGORİTMASI İLE TASARLANAN IIR SÜZGEÇLERLE SÜZÜLMESİ N. Karaboğa 1, E. Uzunhsarcıklı, F.Latfoğlu 3, T. Koza

Detaylı

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education. Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım

A Multi Criteria Approach For Statistical Software Selection in Education. Eğitimde İstatistiksel Yazılım Seçimine Çok Kriterli Bir Yaklaşım Hacettepe Ünverstes Eğtm Fakültes Dergs H. U. Journal of Educaton 292, 129-143 [Nsan 2014] A Mult Crtera Approach For Statstcal Software Selecton n Educaton Eğtmde İstatstksel Yazılım Seçmne Çok Krterl

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI

ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI ÖLÇÜLMÜ AKUST K VE T TRE M VER LER ÜZER NDEK PARAZ TLER N AYIKLANMASI Ohan ÇAKAR* ve Kenan Yüce ANLITÜRK** *Aa. Gö. Y.Müh..T.Ü. Makna Fakültes ** Doç.D..T.Ü. Makna Fakültes ÖZET Patkte ölçülen velen tümünde

Detaylı

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Müzeyyen Bulut Özek Accepted: July 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:306-3 e-jonal of Ne Wold Scences Academy 200, Volme: 5, Nmbe: 3, Atcle Nmbe: A004 ENGINEERING SCIENCES Receved: Jne 2009 Müzeyyen Blt Özek Accepted: Jly 200 Z. Hakan Akpolat Sees : A Fat Unvesty ISSN

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI

AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI İstabul Tcaet Üvestes Sosyal Blmle Degs Yıl: Sayı: Baha 0 / s.455-468 AB YE ÜYE ÜLKELERİN VE TÜRKİYE NİN EKONOMİK PERFORMANSLARINA GÖRE VIKOR YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI Üal H. ÖZDEN 6 ÖZET Çalışmada, AB ye

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

T.C YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN 2015-2019

T.C YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI Şehit Avukat Mehmet Özel İlkokulu Müdürlüğü STRATEJİK PLAN 2015-2019 T.C YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI Şeht Avukat Mehet Özel İlkokulu Mdlğ STRATEJİK PLAN 2015-2019 ADANA Eyll 2015 2 Çalışadan, youladan, eteden, ahat yaşaak steyen toplula, önce haysyetlen, sona hyetlen ve daha sonada

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ

TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ ZKÜ Sosyal Blmler Dergs, Clt 3, Sayı 6, 2007, ss. 109 125. TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN İŞLEYİŞ SÜRECİ, BULANIK DAĞITIM PROBLEMİNİN TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODEL DENEMESİ Yrd.Doç.Dr. Ahmet ERGÜLEN Nğde

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı