Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet"

Transkript

1 KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko nu lan "Müs lü man la rý Kur ân'dan So ðut ma" pla ný, Ri sa le- i Nur'la a kim kal dý. UNESCO ya Filistin bayraðý HABERÝ u7 DE YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr ni as ya.com.tr BÜYÜME SEVÝNDÝRDÝ, CARÝ AÇIK ÜZDÜ Borç la na rak bü yü dük u Tür ki ye Ýs ta tis tik Ku ru mu (TÜ ÝK), Tür ki ye e - ko no mi si nin 2011 yý lý ü çün cü dö ne min de yüz - de 8,2 bü yü dü ðü nü a çýk la dý. Tür ki ye bu bü yü - me i le Çin in ar ka sýn da 2 nci sý ra da yer a lýr ken, O cak-e kim dö ne min de ge çen yý lýn ay ný aylarýna gö re yak la þýk yüz de 94 ar tan ca rî iþ lem ler he sa bý a çý ðý kor kut tu. Bu dö nem de a çýk 65 mil - yar 57 mil yon do lar ol du. Ha be ri say fa 10 da Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet Ýslâmî Mezhepler Üniversitesinin ev sahipliðinde ve Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfýnýn katkýlarýyla Tahran'da düzenlenen "Bediüzzaman Sempozyumu"na katýlan konuþmacýlar toplu halde. FOTOÐRAF: AA MOODY'S: GÖZDEN GEÇÝRÝLECEK AB ül ke le ri ne not teh di di u U lus la ra ra sý kre di de re ce len dir me ku ru lu þu Mo ody s, Av ru pa Bir li ði (AB) ve Av ro Böl ge si ül ke le ri nin kre di not la rý nýn 2012 yý lý ilk çey re - ðin de göz den ge çi ri le bi le ce ði ni ve hâ lâ bas ký al týn da ol du ðu nu a çýk la dý. Ha be ri say fa 10 da ÝRAN'DA DÜZENLENEN BEDÝÜZZAMAN SEMPOZYUMUNDA, KONUÞMACILAR SAÝD NURSÎ'NÝN ÝSLÂM DÜNYASI ÝÇÝN ÖRNEK TEÞKÝL ETTÝÐÝNÝ DÝLE GETÝRDÝLER. ÝSLÂM DÜNYASININ BÝRLÝK VE BERABERLÝÐÝ ÝÇÝN ESERLER YAZDI uýslâmî Mezhepler Üniversitesinin ev sahipliðinde ve Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfýnýn katkýlarýyla Tahran'da düzenlenen "Bediüzzaman Sempozyumu"nda konuþan Ýslâmî Mezhepler Üniversitesi Rektörü Abdülkerim Biazar Þirazî, "Bediüzzaman Said Nursî, sadece Türkiye'ye deðil, tüm Ýslâm dünyasýna ait büyük bir þahsiyettir" dedi. Bediüzzaman'ýn mezhepler ve milletler üstü bir anlayýþta olduðunu belirten Rektör Þirazî, onun Ýslâm dünyasýnýn birlik ve beraberliði için çalýþtýðýný, farklýlýklar yerine ortak noktalara dikkat çektiðini bildirdi. DOÐU ÝLLERÝNDE Di ya net e mol la tak vi ye si u Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Do ðu ve Gü ney do ðu il le rin de top lum da sö zü ge çen, say gýn lý ðý o lan me le de ni len ki þi le rin sý nav - da ba þa rý lý ol ma la rý kay dýy la, söz leþ me li i - mam-ha tip o la rak Di - ya net Ýþ le ri kad ro su na a lý na ca ðý ný kay det ti. Ha be ri say fa 8 de Cumhurbaþkaný Gül: Þikede söz bitti Ha be ri say fa 8 de Defosu olan müteahhite iþ yok Ha be ri say fa 8 de BEDÝÜZZAMAN, EHL-Ý BEYTE ÖZEL BÝR MUHABBET BESLEDÝ uýran Meclisi eski Baþkaný Gulamali Haddad Adil ise, "Ýranlýlarýn Türkiye'den Türkiyelilerin de Ýran'dan pek de haberdar olmadýðýný, birbirlerini yeteri kadar tanýyamadýklarýný, bunun da bir eksiklik olduðunu" söyledi. Adil, "Bediüzzaman gibi þahsiyetlerin tanýnmasýyla birçok konunun aydýnlýða kavuþacaðýný, birçok soruya cevap bulunacaðýný" ifade etti. Ýslâmî Mezhepleri Yakýnlaþtýrma Kurumu Genel Sekreteri Ayetullah Muhammed Ali Tezhirî de, Bediüzzaman'ýn Ehl-i Beyt'e özel bir sevgi ve muhabbet beslediðini söyledi. Ha be ri say fa 16 da Eczanelerde ilâç sýkýntýsý baþladý Ha be ri say fa 3 te Genç, ön ce ken di ni dü þü nü yor up si ko log Prof. Dr. Acar Bal - taþ, þahsiyet oluþumu için De ðer bi lin ci nin ge liþ me sin - de Bu nun ba na ne fay da sý var? ýn ö te si ne geç mek ö - nem li. Bu nun ba na ne fay da - sý var? dan, bu nun baþ ka in - san la ra ne fay da sý var? a yak - la þa bi lir, genç le re ken di ni a - þan bir a ma ca hiz met et ti ði bi lin ci ni ka zan dý ra bi lir sek da - ha an lam lý bir ha yat ya þar - lar de di. Ha be ri say fa 16 da Özcan, Çetinsaya'ya görevini çiçeklerle devretti. FOTOÐRAF: AA PROF. DR. ÇETÝNSAYA YENÝ BAÞKAN YÖK de de vir tes lim ya pýl dý u Yük sek Öð re tim Ku ru lu (YÖK) Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, YÖK Baþ kan lý ðý gö re vi - ni 2008 yý lýn dan bu ya na Ýs tan bul Þe hir Ü ni - ver si te si Rek tör lü ðü ya pan Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya ya dev ret ti. Ha be ri say fa 9 da YARDIM KAMPANYALARI HIZ KESTÝ BM: Somali unutulmasýn u BM, Somali de zor durumdaki 4 milyon kiþinin acil ihtiyaçlarý için bir kez daha insanî yardým çaðrýsýnda bulunuyor. Ha be ri say fa 7 de NORÝEGA ÜLKESÝNE ÝADE EDÝLDÝ Diktatör cezaevinde u Ha be ri say fa 7 de ISSN

2 Ey ehl-i hak o lan Ehl-i Sün net ve Ce - ma at! Ve ey Âl-i Bey tin mu hab be ti ni mes lek it ti haz e den A le vî ler! Ça buk bu mâ nâ sýz ve ha ki kat siz, hak sýz, za - rar lý o lan ni zâý a ra nýz dan kal dý rý nýz. Yok sa, þim di ki kuv vet li bir su ret te hük mey le yen zýn dý ka ce re ya ný, bi ri ni - zi di ðe ri a ley hin de â let e dip, ez me sin - de is ti mal e de cek. 2 LÂHÝKA Y Dünyanýn menfaati pek azdýr. Ahiret ise takva sahipleri için daha hayýrlýdýr. Siz de kýl kadar haksýzlýða uðratýlmadan amellerinizin karþýlýðýný eksiksiz alýrsýnýz. Nisâ Sûresi: 77 / Â ye t-i Ke ri me Me â li az ret-i A li nin (r.a.) zâ týn da te mes - sül e den þahs-ý mâ ne vî-i Âl-i Beyt ve o þah si yet-i mâ ne vi ye de ve ra seti mut la ka ci he tiy le te cel lî e den ha - ki kat-i Mu ham me di ye (a.s.m.) nok ta sýn da mu va ze ne e dil mez. Çün kü o ra da Pey gam ber A ley his - sa lâ tü Ves se lâ mýn sýrr-ý a zî mi var. Am ma Þî a-i Hi lâ fet i se, Ehl-i Sün net ve Ce ma a - te kar þý mah cu bi ye tin den baþ ka hiç bir hak la rý yok - tur. Çün kü bun lar Haz ret-i A li yi (r.a.) fev ka lâ de sev mek dâ vâ sýn da ol duk la rý hal de ten kis e di yor lar ve sû-i ah lâk ta bu lun du ðu nu on la rýn mez hep le ri ik ti za e di yor. Çün kü di yor lar ki, Haz ret-i Sýd dýk i - le Haz ret-i Ö mer (r.a.) hak sýz ol duk la rý hal de, Haz ret-i A li (r.a.) on la ra mü mâ þât et miþ, Þî a ýs tý la - hýn ca ta kiy ye et miþ, ya ni on lar dan kork muþ, ri yâ - kâr lýk et miþ. A ca ba böy le kah ra man-ý Ýs lâm ve E - se dul lah ün va ný ný ka za nan ve sýd dýk la rýn ku man - da ný ve reh be ri o lan bir zâ tý ri yâ kâr ve kor kak lýk la ve sev me di ði zat la ra ta san nu kâ râ ne mu hab bet gös ter mek le ve yir mi se ne den zi ya de havf al týn da mü mâ þât et mek le, hak sýz la ra te ba i ye ti ka bul et - mek le mut ta sýf gör mek, o na mu hab bet de ðil dir. O çe þit mu hab bet ten Haz ret-i A li (r.a.) te ber rî e der. Ýþ te, ehl-i hak kýn mez he bi hiç bir ci het le Haz ret-i A li yi (r.a.) ten kis et mez, sû-i ah lâk i le it ham et mez, öy le bir ha ri ka-i þe ca a te kor kak lýk is nad et mez ve der ler ki: Haz ret-i A li (r.a.) Hu le fâ-i Râ þi dî ni hak gör me sey di, bir da ki ka ta ný maz ve i ta at et mez di. De mek ki, on la rý hak lý ve râ cih gör dü ðü i çin, gay ret ve þe ca a ti ni hak pe rest lik yo lu na tes lim et miþ. El ha sýl: Her þe yin if rat ve tef ri ti i yi de ðil dir. Ýs ti ka - met i se, hadd-i va sat týr ki, Ehl-i Sün net ve Ce ma at o nu ih ti yar et miþ. Fa kat, ma at te es süf, Ehl-i Sün net ve Ce ma at per de si al tý na Vah hâ bî lik ve Ha ri cî lik fik ri kýs men gir di ði gi bi, si ya set mef tun la rý ve bir ký sým mül hid ler, Haz ret-i A li yi (r.a.) ten kit e di yor - lar. Hâ þâ, si ya se ti bil me di ðin den hi lâ fe te tam li ya - kat gös ter me miþ, i da re e de me miþ di yor lar. Ýþ te bun la rýn bu hak sýz it ham la rýn dan, A le vî ler Ehl-i Sün ne te kar þý küs mek va zi ye ti ni a lý yor lar. Hal bu ki, Ehl-i Sün ne tin düs tur la rý ve e sas-ý mez - hep le ri, bu fi kir le ri ik ti za et mi yor, bel ki ak si ni is - pat e di yor lar. Ha ri cî le rin ve mül hid le rin ta ra fýn - dan ge len böy le fi kir ler le Ehl-i Sün net mah kûm o la maz. Bel ki Ehl-i Sün net, A le vî ler den zi ya de, Haz ret-i A li nin (r.a.) ta raf ta rý dýr lar. Bü tün hut - be le rin de, du â la rýn da Haz ret-i A li yi (r.a.) lâ yýk ol - du ðu se nâ i le zik re di yor lar. Hu su san, ek se ri yet-i mut la ka i le Ehl-i Sün net ve Ce ma at mez he bin de o lan ev li ya ve as fi ya, o nu mür þid ve Þah-ý Ve lâ yet bi li yor lar. A le vî ler, hem A le vî le rin, hem Ehl-i Sün ne tin a dâ ve ti ne is tih kak kesb e den Ha ri cî le ri ve mül hid le ri bý ra kýp ehl-i hak ka kar þý cep he al - ma ma lý dýr lar. Hat tâ bir ký sým A le vî ler, Ehl-i Sün - ne tin i na dý na sün ne ti terk e di yor lar. Her ne i se, bu me se le de faz la söy le dik; çün kü u le ma nýn bey - nin de zi ya de me dar-ý ba his ol muþ tur. Ey ehl-i hak o lan Ehl-i Sün net ve Ce ma at! Ve ey Âl-i Bey tin mu hab be ti ni mes lek it ti haz e den A le - vî ler! Ça buk bu mâ nâ sýz ve ha ki kat siz, hak sýz, za - rar lý o lan ni zâý a ra nýz dan kal dý rý nýz. Yok sa, þim di ki kuv vet li bir su ret te hük mey le yen zýn dý ka ce re ya ný, bi ri ni zi di ðe ri a ley hin de â let e dip, ez me sin de is ti - mal e de cek. Bu nu mað lûp et tik ten son ra, o â le ti de ký ra cak. Siz ehl-i tev hid ol du ðu nuz dan, u huv ve ti ve it ti ha dý em re den yü zer e sas lý ra bý ta-i kud si ye mâ bey ni niz de var ken, if ti ra ký ik ti za e den cüz î me - se le le ri bý rak mak el zem dir. Lem a lar, 4. Lem a, (ye ni tan zim), s. 50 H Ey Âl-i Bey tin mu hab be ti ni mes lek it ti haz e den ler! Âl-i Beyt: Pey gam be ri - mi zin (asm) so yun dan ge - len ler, o nun sün ne ti ne it - ti ba e dip i dâ me et ti ren ler. it ti haz et mek: ka bul et - me, ka bul len me, e din me. ni zâ: Çe kiþ me, kav ga. zýn dý ka: Din siz lik, i - nanç sýz lýk. ve ra set-i mut la ka: Mut lak mâ nâ da ki vâ ris, tem sil ci. LÜ GAT ÇE (Dün den de vam) e di üz za man Hazretlerinin ta le - be le rin den mer hum A li Ça - vuþ'un, oð lu Fev zi A ras'tan al - dý ðý mýz ha tý ra la rý ný ak tar ma ya bu gün de de vam e di yo ruz: RUS LA RA E SÝR DÜ ÞÜ ÞÜ MÜZ Ben U beyd in vu ru lu þun dan do la yý çok ü zül düm. Üs tad be ni te sel li e di yor du. Son ra o sý ra da Üs tad ba na, A li al tý mýz çay dýr, ça - yýn ö bür ta ra fý na ge çer sek in þâ al lah kur tu lu - ruz de di. Üs ta dý mýz ken di si ni o tur du ðu yer den a þa ðý ya doð ru at tý. Pe þin den ben de at la dým. Mev si min kýþ o lu þun dan çay kar ve buz la kap lýy dý. Ben buz la rý ký rýp su yun i çi ne gö mül düm. E mek le ye e mek le ye son bir gay - ret le su dan çýk mýþ tým, a ma Üs tad ýn düþ tü - ðü yer den kal ka ma yýp yat tý ðý ný gör düm. Üs - tad ba na ses le ne rek, Da yý hey ran gel be ni kal dýr, be nim a ya ðým ký rýl dý ve ya çýk tý de di. Ben de Üs ta dý kal dý rýp bir e li ne tü fe ði mi ver dim, di ðer ko lu na da ben gir dim. Ba na bir taþ gös te rip, Bu nun ar ka sýn da bir su ka - na lý var, o ra ya gi re lim de di ve o ra ya gir dik. Ben tü fe ði mi ye re bý rak tým ve Üs ta dýn a ya - ðý ný bir ta þýn üs tü ne u zat tým. Üs tad ge ri ye doð ru yas la na rak bi raz dal dý. On dan son ra tek rar u ya nýn ca ba na A li, ben sa na i zin ver dim. Kalk, sen de git. Kork - ma, in þa al lah kur tu lur sun de di. Ben u tan - cým dan ve ü zün tüm den ce vap ve re me dim. Ben ce vap ver me yin ce, A li, sen kor ku yor mu sun? de di. Ben de: Ha yýr Üs ta dým, ni ye kor ka yým? Sen git de yin ce ben ü zül düm. Çün kü bü tün dün ya se ni ta ný yor. Be nim de se nin ya nýn da ol du ðum bi li ni yor. Hâ len gi - dip kur tul sam bi le her kes se ni ben den so ra - cak. Üs ta da ne ol du, ne re de kal dý? de se ler ben ne ce vap ve re ce ðim? Ya ra lý bý ra kýp gel - dim de sem, her kes ba na tü kü re cek, o nun i - çin mü sa a de e din de, ö lür sek de be ra ber ö - le lim de dim. Öy le de yin ce, Üs tad e li ni ba þý - ma a týp, be ni sý ký ca göð sü ne yas la yýp, sý vaz - la dý. Kork ma da yý hey ran, ka der bi zi e sir et - ti. de di. On dan bir sa at da ha za man geç tik - ten son ra Üs tad tek rar dal dý, o hâl on beþ da ki ka ka dar sür dü, bir den u ya nýn ca; A li kalk, çýk dý þa rý de di. Ak þam bi zi kay be den ta le be le rim bu ra dan ge çe cek ler, bi zim bu ra - da ol du ðu muz dan on la rýn ha be ri yok. Ben dý þa rý çýk tým. Dý þa rý da ki ka ran lýk ve ya ðýþ hâ lâ de vam e di yor du. Hiç kim se yi gör me - dim. Dö nüp Üs ta da, Üs ta dým hiç kim se yok de dim. Pe ki o tur de di. A ra dan i ki üç da ki ka geç tik ten son ra ba na ye ni den, Kalk, bi zim ke çe li ler bu ra dan ge çi yor de di. On - dan son ra tek rar dý þa rý çýk tým ve Üs ta dýn be ni i kin ci de fa çý kar ma sýn dan da ce sa ret a - la rak bi raz ka na lýn að zýn dan u zak laþ tým ve et ra fa ba kýn ca, yu ka rý dan a þa ðý ya doð ru ge - len bi ri le ri nin ol du ðu nu fark et tim ve bun lar mut la ka bi zim ki ler di ye dü þü ne rek, o ta ra fa doð ru, Sa id di ye ses len dim. On lar da ce vap ver di ler. Ge lin Üs tad bu ra da dýr di ye on la ra ses len dim. On lar da ya ný mý za gel di ler ve Üs tad ý o þe kil de gör dü ler ve bir de U beyd in þe hit ol du ðu nu du yun ca çok ü zül dü ler. Üs tad on la rý te sel li et ti ve on la ra da Ka - der bi zi e sir et ti de di. On lar Ha yýr Üs ta dým, tes lim ol ma ya lým. Biz ar týk dört beþ ki þi ol - duk, sa bah le yin bir yo lu nu bu lup bu ra dan çý kar kur tu lu ruz in þal lah de di ler. Tes lim o - lup ol ma ma la rý ný is ti þa re ye sun du lar. Ýs ti þa - re de tes lim ol ma ya bir oy çýk tý. Üs tad bu is - ti þa re yi ka bul et ti ve o nun ü ze ri ne o tuz al tý sa at o ra da ka lýn dý. O tuz al tý sa at ne ti ce sin de Üs tad tek rar; Ge lin, biz tes lim o la lým de di. Bu nun ü ze ri ne ar ka daþ lar dan bi ri; Ha yýr Üs ta dým, bun lar bi zi öl dü rür ler de yin ce, Üs tad bu de fa bi raz ký za rak, Ha yýr, Hz. Â - dem den (as) bu gü ne ka dar hiç kim se ka de - rin ö nü ne çý ka ma mýþ ki Sa id de çýk sýn de - yin ce her kes sus tu. Ve bu nun ü ze ri ne hep bir lik te tes lim o lun ma ya ka rar ve ril di. Ab dül me naf is min de bir ar ka da þý mý zý gön de rip Rus la ra bi zi al ma la rý i çin ha ber ver dik. A ra dan on da ki ka geç me den bi zim kal dý ðý mýz ka na lýn ö nü ne bir yý ðýn Rus as ke - ri do lu ver di. O a ra da biz ar ka da þý mý zý yan - la rýn da gö re me yin ce, O nu vur du lar, bi zi de vu ra cak lar di ye tü fek le ri mi ze sa rýl dýk. Bu nu gö ren Rus lar ka na lýn ö nü nü bo þalt tý lar. Ar - ka dan ar ka daþ la rý mý za ses le ne rek: A man a - teþ et me yin! di ye bi ze bir þey yap ma ya cak - la rý ný söy le di ler. Biz de tü fek le ri mi zi bý rak - týk. Bu se fer yal nýz ca Üs ta dý al mak is te di ler. Ben tü fek le ri a lýp dý þa rý çý kýn ca bi zim o ha li - mi ze ký za rak ba na dip çik le vur du lar ve ben ye re düþ tüm. Yer de ne ka dar kal dý ðý mýn far - kýn da de ði lim, gö zü mü a çýn ca Üs tad ma ða - ra nýn ka pý sý na da yan mýþ, bir ta ra fý na Sa id is min de ki ta le be si des tek ol muþ, öy le o ra da du ru yor lar. O es na da çok sa yý da ge len Rus as ker le ri Üs ta dýn et ra fýn da çit çe vir miþ ler di. Üs tad bü tün hid de tiy le on la ra ba ðý rý yor ve Ne den be nim ta le be mi döv dü nüz? di ye ký - zý yor du. Hiç kim se den ses çýk mý yor, her kes Üs ta dý din li yor ve su su yor du. Da ha son ra Rus as ker le ri bir sed ye ge tir - di ler. Ký rýk a ya ðýn dan do la yý yü rü ye me ye cek du rum da o lan Üs ta dý sed ye ye a la rak on la rýn ku man dan la rý nýn kal dý ðý ka rar gâ ha gö tür - dü ler. Bi zi bu lun du ðu muz yer de bý ra kýp git - miþ ler di. Son ra bi zi de a lýp o ra ya gö tür dü - ler. Yal nýz bu ra da i ki ku man dan ve bir ter - cü man var dý. Ter cü man va sý ta sýy la Üs tad a so ru sor ma ya baþ la dý lar. Bu lun du ðu muz yer de bi ze so ba nýn sý ca ðý vu run ca he pi mi ze bir bay gýn lýk gel di. O i ki ku man dan bi ze ba - kýp a ra la rýn da bir þey ler ko nuþ tu lar. Bi zim aç ol du ðu mu zu an la mýþ ol ma lý lar ki, du ru - mu mu zu mü þa ve re et miþ ler. Bu nun ü ze ri ne nö bet çi yi ça ðý rýp bir þey ler söy le di ler, a ra - dan on beþ da ki ka geç me den or ta ya bir sof - ra se ril di. Ek mek ge tir di ler. Biz ye me ðe baþ - lar ken ku man dan lar bi zi sey re di yor lar dý. O a ra da ku man dan kal kýp do lap tan bir ka sa bal çý kar týp ö nü mü ze bý rak tý. Ye mek ye dik - ten son ra bir ký rýk çý ge ti rip Üs ta dýn a ya ðý ný al çý ya al dý lar, tek rar Üs tad a so ru sor ma ya baþ la dý lar. Ak þam o lun ca bi zi ka la ca ðý mýz ye re gö tür dü ler. On dan son ra her gün bir sed ye ge ti re rek Üs tad ý sed ye ye a la rak o ku - man da nýn kal dý ðý bi na ya gö tü rü yor ve Üs - tad ý i çe ri ye a lý yor lar dý. Biz dý þa rý da ka lý yor duk. Ý çe ri de ne o lup bit ti ði ni bil mi yor duk. Yal nýz Üs tad ba zen çok hid det le nip kýz dý ðý ný pen ce re den dý þa rý - ya ak se den se sin den an lý yor duk. O za man çok te dir gin o lu yor duk. Üs tad bun la ra ký zý - yor, Bun lar bi zi ke sin öl dü re cek ler di ye kor ku yor duk. Üs ta dý mýz on la rýn ya nýn dan dý þa rý çý kýn ca ken di si ne yal va rý yor duk; A - man Üs ta dým, bun la ra çok kýz ma bun lar düþ man dýr, sa na da bir za rar ve rir ler, bi zi de vu rur lar di yor duk. Üs tad bu söz le ri mi ze kar þý, bi ze hid det le ba kar ve her han gi bir ce vap ver mez di. O ra - da kal dý ðý mýz müd det çe bu hâl böy le de vam et ti. O ra da ka lý þý mý zýn yir mi ye din ci gü nü, bi ri si ge lip Üs tad a, Ken di ne yar dým cý o la - rak bi ri ni seç de di. Üs tad bu emr-i vâ ki ü ze - ri ne, em ri ge ti ren þah sa; Bi zi bir bi ri miz den a yýr ma yýn de diy se de, bu nu ka bul et me di - ler. Bu nun ü ze ri ne Üs tad Sa id is min de ki ta - le be si ni a la rak, o an da o ra da e sir bu lu nan po lis mü dü rü Ýr fan Be yi biz le re e ma net e de - rek, biz le re Gi din kork ma yýn, in þa al lah he - pi niz an ne ni ze, ba ba ný za ve a i le ni ze ka vu þa - cak sý nýz di ye te sel li ve re rek ve da e der ken; A ma Sa id i çin bir þey di ye mem de di. Ha ki - ka ten Sa id bu e sa ret te þe hit düþ müþ tü. Biz - den ay rýl dýk tan son ra Üs tad bir ay da ha o ra - da kal dý ðý ný e sa ret dö nü þün de ba na an lat tý. BU MÝL LE TÝN TO RUN LA RI NA SÝ LÂH ÇE KÝL MEZ Bir gün ba na A li a tý ge tir, Cu ma Na ma - zý na gi de lim de di. Biz köy den Nur þin Ca - mi i ne Cu ma Na ma zý i çin gel dik. O za man Kürt a þi ret a ða la rýn dan Kör Hü se yin Pa þa ve sa ir di ðer pa þa lar Üs tad ýn Nur þin Ca mi i ne gel di ði ni du yun ca, on lar da Nur þin Ca mi i ne gel di ler. Bu nu öð re nen Van Va li si ve Van Em ni ye ti de, bir e rin ce na ze si ni ba ha ne e de - rek ca mi ye gel di ler. Na maz dan son ra ca mi - nin bi ti þi ðin de Müf tü Ö mer E fen di nin bah - çe si ne git tik. A ða lar da Üs tad ý gö rüp o ra ya gel di ler. Üs tad Kör Hü se yin Pa þa ya hi ta ben; Ne o lu yor Hü se yin Pa þa, be ni is yan i çin mi ta kip e di yor su nuz? de di. Hü se yin Pa þa da, E vet, sen bi ze yar dým e der sen, mu vaf fa ki - ye ti miz ka çý nýl maz bir ha le gel miþ tir. di ye ce vap ver di Üs ta da. Üs tad da Hü se yin Pa - þa ya Al lah tan kor kun, da yý yý ye ðe ne, kar - de þi kar de þe öl dürt me yin. A sýr lar dýr Ýs - lâm ýn bay rak tar lý ðý ný ya pan bir mil le tin to - run la rý na si lâh çe kil mez. Sen bu na þe ri at mý di yor sun? de di ve o ra da ki top lu lu ðu da ðýt tý. Biz de tek rar Üs tad la be ra ber kö ye dön dük. Üs tad köy de kal dý ðý müd det çe ya nýn da ve hiz me tin de bu lun duk. Yal nýz bir gün Üs - tad dan i zin al ma ya rak Ý ran a git tim ve on gün ka dar Ý ran da kal dým. Dö nüþ te Üs ta dýn zi ya re ti ne çýk tým. Üs tad ýn ta le be si ve Van eþ ra fýn dan o lan Þeyh En ver E fen di Üs tad ýn ya nýn da o tu ru yor du. Üs tad be ni gö rün ce çok kýz dý. Git ke çe li! Es ki Sa id bir a ra a ða la - ra, pa þa la ra ra zý ol maz ken, þim di se ni tut - tum; sen de be ni bý ra kýp gi di yor sun! di ye rek ba na si tem et ti. Bu se fer Þeyh En ver E fen di Üs ta dým, ne yap sýn bi ça re ler, on lar da ken - di a i le le ri nin ma i þe ti i çin ken di le ri ni sa ða so la a tý yor lar. de di. Üs tad te bes süm e de rek ba na dön dü; Se nin a vu ka týn çok kuv vet li dir de di, Git o nun e li ni öp, ben se ni af fet tim de di. Ben de Þeyh En ver E fen di nin e li ni öp - mek is te dim. Þeyh En ver E fen di ba na ký za - rak; Üs tad var ken, ba na dü þer mi? de di. Bu nun ü ze ri ne ben de ön ce Üs tad ýn, son ra Þeyh En ver E fen di nin e li ni öp tüm, yan la rý na o tur dum ve mu hab be te de vam e dil di VAN DAN SÜR GÜN Bir yüz ba þý bir man ga as ker le Üs ta dý dað dan kö ye ge tir di. Bi zim ki ler si lâh la rý ný a - lýp, gi dip yol ke na rýn da si pe re yat tý lar. Jan - dar ma la rý vu rup Üs ta dý al mak ni ye tin dey di - ler. Üs tad bu hâ li fark et miþ ti. Ya tan la ra ký - za rak Kal kýn de di. Yüz ba þý bu ha li gö re rek, he men a týn dan i ne rek Üs tad ý çok ýs rar la a ta bin dir di. Üs tad da si pe re ya tan la ra; Kal kýn, bun lar be ni gö tür mü yor lar, ben ken dim gi - di yo rum. Gi de ce ðim yo lu ta ný mý yor dum. Bun lar be nim mu ha fýz la rým dýr. Me rak lan - ma yýn de di ve yo la çýk tý. Üs ta dýn a yak ka bý sý nýn al tý de lik ti. O a ra da ba na A li, ba na bir çift a yak ka bý ge tir de di. Ben de gi dip a yak ka bý al dým. Ve yol da ken di - si ne ye tiþ tir dim. Üs tad a al dý ðým a yak ka bý nýn pa ra sý ný da Üs tad ýs rar la ba na ver di. On lar Er ciþ, Pat nos, Að rý, Er zu rum ü ze rin den de - vam et ti ler. Ben de ge ri dö nüp kö ye gel dim. Bu milletin torunlarýna silâh çekilmez B SON { { Bir þe yi çok i yi bil mek mi i yi, yok sa her þey den bi raz bil mek mi? Han gi si mak bul, han gi si ki þi yi kur ta rýr? Bil gi i le kur tu luþ a ra sýn da ki bað çok mu ya kýn, çok mu u zak? Bil gi, i lim, fi kir, ma lu mat a - ra sýn da ki in ce lik li i liþ ki yi ku rup hik me te u - laþ mak hep sin den ö nem li de ðil mi? Ta rým dö nü þü mü, sa na yi dö nü þü mün den son ra bil gi dö nü þü mü i çe ri si ne gir dik. Ça ðýn ge rek le ri ni ye ri ne ge tir me yen han gi ki þi, han gi ku rum, han gi dev let a yak ta du rur? Bil gi tek no - lo ji le ri nin ge liþ me si, bil gi sa ya rýn bu lun ma sý, in - ter ne tin keþ fi ye ni u fuk lar aç tý; bil gi yi e li mi zin al tý na, gö zü mü zün ö nü ne ge tir di. Bil gi ye u laþ mak ko lay, bil gi yi iþ le mek zor þim di ki za man lar da. Bil gi yi iþ le yen za ma na yön, a ký þa is ti ka met ka zan dý rý yor. A ra ma mo tor la rý - na gi ril di ðin de her þey den bi raz bir þey öð ren - mek müm kün fa kat bir þe yi i se en i yi þe kil de bil mek müm kün de ðil. Dün ya nýn en ö nem li bil gi le ri bil gi sa yar da de ðil de miþ ti sos yo log Ü - mit Me riç. Ay ný þey TV i çin de ge çer li de ðil mi? Ek ran lar da boy gös te ren uz man lar ne ka - dar do yu ru cu bil gi ve ri yor; hik met ký rýn tý la - rý na rast la mak müm kün mü an lat týk la rýn - dan? Ya za ma ný mýz dol du o lu yor ve ya rey - tin ge kur ban gi di yor. Ki þi yi a raþ týr ma ya sevk e di yor sa ve ya ki þi bu ra dan el de et ti ði i - puç la rýn pe þi ni ta kip e di yor sa ne â lâ. De ðil - se an lam sýz bil gi yý ðý ný, fay da sýz ma lu mat ha mal lý ðý, ma na sýz fi kir fu ka ra lý ðý De rin lik li bil gi ki tap lar da, kal bin ki ta býn da. Bir þe yi en i yi bil me nin ya da az þey den çok þey bil me nin yo lu; kal be a kýl i le gö tü ren, vic dan la bu luþ tu ran ki tap ta. Kâ i na týn per de le ri ni, kal bin kat man la rý ný, in sa nýn sýr la rý ný çöz me yen bil gi ne ne nem bil gi dir. Ý lim i lim bil mek tir, i lim ken di ni bil mek tir çok bil gi mi i çe ri yor, yok sa bü tün bil me le ri an - la þý lýr bir an lam i le bü tün leþ ti ri yor mu? A tom bom ba sýn dan, nük le er si lâh la ra da ha bi le me di ði miz ni ce si lâh la rý bil gi siz ler yap ma dý; i ki dün ya sa va þý ný o ku ma yaz ma bil me yen, dü - þün me me le ke si ol ma yan ca hil in san lar çý kar - ma dý. Çev re yi kir le ten ler de ke zâ öy le. Kâ rý ný za ra rý ný çok i yi he sap e den, i lim üs tü ne, ka zan - ma a dý na bil gi ü re ten in san lar yap tý bu nu. Çok þey bi len ki þi ken di ni ve had di ni bil - mi yor sa, ca hil ve za lim den baþ ka ne dir? O - nun çok þey de di ði þey de za rar ve zi yan - dan ö te ne ü re tir? Çok þey ve ya az þey bil mek de ðil me se le; ö zü bil mek, hik me te râm ol mak. Ki þi yi ve in san lý ðý kur ta ra cak baþ ka yol var mý? Az bil mek, çok bil mek hu se yi ne ni as ya.com.tr Bir yüzbaþý, bir manga askerle Üstad Hazretlerini daðdan köye getirdi. Bizimkiler silâhlarýný alýp, yol kenarýnda sipere yattýlar. Üstad bu hâli fark etmiþti; yatanlara kýzarak Kalkýn! dedi. Ben kendim gidiyorum. Bunlar benim muhafýzlarýmdýr. Meraklanmayýn dedi. ÜSTAD, AYAKLANMAK ÝSTEYEN KÖR HÜSEYÝN PAÞA'YA: ASIRLARDIR ÝSLÂM'IN BAYRAKTARLIÐINI YAPAN BÝR MÝLLETÝN TORUNLARINA SÝLÂH ÇEKÝLMEZ. SEN BUNA ÞERÝAT MI DÝYORSUN? DEMÝÞTÝ.

3 Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 17 Muharrem 1433 Ru mî: 29 T. Sani 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý A part man da i re sin de feci yan gýn: 4 ö lü BUR SA'NIN Gem lik il çe sin de, bir a - part ma nýn 3. ka týn da çý kan yan gýn da, ay ný a i le den 2 si ço cuk 4 ki þi öl dü. A lý - nan bil gi ye gö re, Kay han Ma hal le si Sal kým sö ðüt So kak ta bu lu nan 5 kat lý bir a part ma nýn 3. ka týn da be lir le ne - me yen ne den le yan gýn çýk tý.yan gýn - da, ay ný a i le den 3 ki þi o lay ye rin de, 1 ki þi i se kal dý rýl dý ðý Gem lik Dev let Has - ta ne sin de öl dü. Ö len ler den 2 si nin ço - cuk ol du ðu öð re nil di. Ýt fa i ye e kip le ri ta ra fýn dan sön dü rü len yan gý nýn çý kýþ ne de ni a raþ tý rý yor. Gem lik/a a Sýfýr araç alacaklara tescil kolaylýðý EMNÝYET Genel Müdürlüðü sýfýr araç alanlara tescil kolaylýðý saðlayacak bir projeyi uygulamaya baþladý. Yeni projeyle Türkiye de üretilen veya ithal edilen araçlarýn teknik özelliklerini içeren araç uygunluk belgesi bilgileri, üretici veya ithalatçýlar tarafýndan Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan Araç ve Sürücü Bilgi Sistemi ne (ASBÝS) elektronik ortamda, e-imzalý ve zaman damgalý olarak iletilecek. Vatandaþlar, yeni bir araç almak için bayiye gittiðinde, bayideki görevliler, satýþa iliþkin bilgileri ASBÝS sistemine girecek ve alýcý adýna tescil belgesi talebinde bulunacak. Müþteri ve araca iliþkin bilgilerin sistem üzerinde doðrulanmasýnýn ardýndan, araca tahakkuk ettirilen vergilerin ödendiði ve zorunlu mali sorumluluk sigortasýnýn yatýrýldýðýna dair bilgiler de ilgili kurumlarýn bilgisayar sisteminden online olarak teyit edilecek. Müþteri ve araca iliþkin tescile mani bir durum olmadýðýnýn tespiti halinde alýcý adýna tescil iþlemi gerçekleþtirilecek, bayi görevlisi de müþteriye aracýn tescil edildiðine iliþkin geçici bir tescil belgesi verecek. Müþteri geçici belge ile satýn aldýðý gün aracýný trafiðe çýkarabilecek, asýl tescil belgesi ile trafik belgesi ise araç sahibinin adresine posta ile gönderilecek. Pilot il olarak seçilen Ankara da denenmeye baþlanan ve 1 Nisan dan itibaren tüm Türkiye de uygulanmasý planlanan projeyle vatandaþlar, tescil þubesine gitmeden veya iþ takipçisine vekalet vermeden aracýný tescil ettirebilecek. Ankara/aa Ý LÂÇ SI KIN TI SI BAÞ LA DI SGK lý has ta la rýn ya kýn dan ta nýk ol du ðu cid dî bir i lâç sý kýn tý sý baþ la dý ðý ný i fa de e den Öz kan, Ec za cý ka mu i le sa na yi a ra sýn da sý ký þýp kal mýþ týr. Hiç - bir ya nýy la bu sý kýn tý dan so rum lu ol ma yan ec za cý ya za ra rýn ta ma mý yük - le nir ken, hal kýn i lâ ca u laþ ma sý da en gel len mek te dir. Ec za cý o da sý o la rak has ta la rýn i lâca u la þa ma ma ris ki ne ve ec za cý ya da ya tý lan bu yü kü or ta - dan kal dýr mak a dý na ya yýn la nan teb lið i le il gi li Da nýþ tay a yü rüt me yi dur - dur ma ve ip tal dâvâ sý aç týk. Ý lâç sa na yi ba sýn a çýk la ma la rý i le mað du ri - yet le ri ni an la ta rak bu ger çek le ri giz le me ye ça lýþ mak tay ken bi rey sel ça - ba la rý i le a yak ta kal ma ya ça lý þan ve hal ka i la cý u laþ týr mak i çin pa yý na dü - þe ni her za man ya pan ec za cý yok ol ma nok ta sý na gel miþ tir. Tak dir e dil - me li dir ki Yük sek fi yat la sa na yi den sa týn al dý ðý i lâ cý Dü þük fi yat la ka mu - ya sat ma sý gi bi man týk dý þý bir bek len ti i le ec za ne le rin a yak ta kal ma sý o - la nak sýz dýr. Ö te yan dan re fe rans fi yat yüz de 66 dan 60 a in di ri le rek i lâç fi yat la rý dü þü rü lür ken has ta nýn ce bin den i lâ ca da ha faz la ö de me si an la - mý na ge le cek bir dü zen le me i le eþ de ðer i lâç ban dý yüz de 15 den yüz - de10 a in di ril miþ tir. Böy le ce SGK pi ya sa da ki en u cuz i lâcýn yüz de 10 faz - la sý ný ö de ye cek ge ri ka la ný i se i lâç far ký a dý al týn da yi ne has ta dan tah sil e de cek tir. Bü tün bu o lum suz luk lar i le sa vaþ mak var lý ðý mý zý sür dür mek i çin bir zo run lu luk ha li ne gel miþ tir i fa de si ni kul lan dý. Ec za cý lar dan ip tal dâvâ sý ADANA ECZACI ODASI, ECZACIYA DAYATILAN YÜKÜ ORTADAN KALDIRMAK ADINA 5 KASIM'DA YAYINLANAN TEBLÝÐ ÝLE ÝLGÝLÝ DANIÞTAY'A YÜRÜTMEYÝ DURDURMA VE ÝPTAL DÂVÂSI AÇTI. A DA NA Ec za cý O da sý Baþ ka ný Er sun Öz kan, has ta la rýn i lâca u la þa ma ma ris ki ne ve ec za cý ya da ya tý lan yü kü or - ta dan kal dýr mak a dý na 5 Ka sým da ya - yýn la nan teb lið i le il gi li Da nýþ tay a yü - rüt me yi dur dur ma ve ip tal dâvâ sý aç - týk la rý ný söy le di. A da na Ec za cý O da sý Baþ ka ný Öz - kan, sað lý ðýn vaz ge çil me zi o lan ec za cý - la rýn yi ne bir da yat ma i le bir kriz ya þa - dýk la rý, son yýl lar da üst üs te da ya tý lan ve ken di le ri nin hiç bir gö rü þü a lýn ma - dan ha zýr la nan ka rar lar la ec za ne le rin yok ol ma nok ta sý na gel di ði ni bil dir di yý lýn dan bu ya na Sað lýk ta Dö - nü þüm a dý al týn da, sað lý ðý ve i lâcý pi ya - sa laþ tý ran bir an la yýþ iz len mek te dir. di yen Öz kan, Sað lýk ta ö zel leþ tir me i le baþ la yan bu dü zen le me ler dö nü þüm a dý al týn da ya pý lýr ken har ca ma lar art - mýþ ül ke nin kay nak la rý hal kýn ce bin - den u lus lar a ra sý i lâç te kel le ri ne ak ta - rýl mýþ týr. Ta sar ruf ted bir le ri ne kar þýn Yýl lýk i lâç sar fi ya tý 2005 yý lý i çin 8.9 mil yar TL i ken 2010 da 14.8 mil yar TL ye çýk mýþ týr de di. MU A YE NE ÜC RE TÝ 70 KU RUÞ TAN 15 LÝ RA YA ÇIK TI ÖZ KAN, 2005 yý lýn da 70 ku ruþ o la rak baþ la yan mu a ye ne üc ret le ri nin de gü nü müz de 15 TL ye çýk tý - ðý ný, sað lýk ta dö nü þü mün yü kü nün has ta ya ve ec - za cý ya yük len di ði ni be lirt ti. Uy gu la ma lar dan ec za cý - la rýn ve has ta la rýn za rar gör dü ðü nü an la tan Öz kan, E ko no mi ko or di nas yon ku ru lu i le i lâç sa na yi ci le ri im za la dýk la rý pro to kol le i lâç sa na yi ci le ri nin SGK ya yap týk la rý in di rim ec za ne ler ü ze rin den ge çi ril mek te; ta raf ol du ðu muz hal de uy gu la ma hak kýn da söz sa - hi bi ol ma mýz en gel len mek te dir. Bu uy gu la ma nýn so nu cun da za rar gö ren ta raf biz ec za cý lar ve has ta - la rý mýz ol mak ta dýr de di A da na/ci han

4 4 Y KÜLTÜR SANAT Gençlerle sabah namazý Ge ce nin zi fi ri ka ran lý ðý nýn ar dýn dan fec rin fe rah la tý cý ay dýn lý ðý ya vaþ ya vaþ et ra fý ay - dýn lat ma ya baþ lar. Se her vak tin de yer yü - zü nün ü ze ri ni bir tül gi bi ör ten ve giz le yen ge ce per de si ye ri ni þa fak vak ti nin ý þýk huz me le ri ne bý - ra kýr. U fuk lar da ki gü ne þin be re ket müj de le ri ni yan sý tan ký zýl lýk la rý, bü tün var lýk la rýn üs tün de ki sis le ri sý yý ra rak ge ce den ka lan að rý la rýn, has ta lýk - la rýn, kor ku la rýn sýk le ti ni ber ta raf e der. Mah þer de ye ni den di ril mek mi sa li her þe yin si - lu et le ri, þe kil le ri, bu lun duk la rý yer ler de ki man za - ra la rý ve gü zel lik le ri be lir me ye baþ lar. Yer yü zün - de can lý can sýz ne var sa, ye ni bir dün ya ve ta ze bir baþ lan gýç i çin u ya nýr lar. Son ra gün ay dýn la nýr ve gök yü zü nün ma vi lik le rin de kuþ lar, bu lut lar la bir - lik te u çuþ ma ya baþ lar. Sa bah e za ný nýn ruh la rý ok þa yan da ve ti, se sin git ti ði yer le re ka dar u za nýr, u la þýr. Ýs ra fil va ri o ses - le bü tün mah lû kat u ya nýr, mev cu dat can la nýr, kuþ lar ö tüþ me ye baþ lar lar. Bir tü nel den çýk mýþ gi - bi mev cu dat üs tün de Es ma-i Hüs na dan te cel li e - den süs ler, ses ler, na kýþ lar, gü zel lik ler, sa nat ha ri - ka la rý göz le gö rül me ye baþ lar. Na maz uy ku dan ha yýr lý dýr Da ve ti ne u yan ehl-i i man bes me le i le kal kýp du a lar la Rab bi ne i ba de te ko þar lar. Böy le bir va kit te yo lu nuz genç, i de a list, dâ vâ a - da mý, i man, Ýs lâm kah ra ma ný ol ma ya nam zet bir grup cý výl cý výl genç le rin kal dý ðý ders ha ne ye uð - rar sa e ðer, o ra da ki sa ba hýn mah mur lu ðun da ki i - man a te þi nin par la dý ðý ný, i ba det aþ ký nýn he ye ca ný - ný ra hat ça gö re bi lir si niz. Bu in san lar, Al lah ý ta ný - yýp bi len ve i na nan, O nun ya rat tý ðý e ser le rin de te cel li e den es ma sý ný, sa nat la rýn da ki mu ci ze le ri ni bi le rek, ta ný ya rak, te fek kür e de rek ha ya tý na is ti - ka met ver me ye ça lý þýr lar. Ge le ce ði mi zi e ma net e - de bi le ce ði miz genç ku þak in san la rýn, sa bah na - ma zý na kar de len çi çek le ri gi bi be yaz çar þaf la rýn i - çer sin den çýk ma la rý, ab dest a lýp hu þu, hu zur, ih - lâs la Ce nâb-ý Hak kýn hu zu run da ce ma at le na ma - za dur ma la rý ný gö rün ce as hab-ý suf fe yi ha týr lar ve he ye can la nýr sý nýz. Bel li ki a ra la rý na ü ni ver si te ka za na rak ye ni ka - týl mýþ bir genç. Sa ba hýn er ken sa at le rin de, baþ ka yer ler de em sal le ri de rin gaf let uy ku sun da i ken þevk ve he ye can i çer sin de tit rek ve ür kek se si i le na maz tes bi ha tý ný o ku ma sý: E cir na mi nen nar du â la rý ný et me si, ta zim, tes bih, þü kür e de rek, sü - kû net ve sa mi mi yet i çe ri sin de i ba de ti ni ta mam la - ma sý na hay ran lýk la ba ka rak, de ru nî ve la hu tî his - ler le ma ne vi ik lim le re da lýp gi der si niz. Gü nün ilk sa at le rin de ru hu nuz genç le þir ve kal bi niz ü mit - ler le, haz lar la ve se vinç ler le do lar. Sa ba hýn er ken sa a tin de na maz, ni yaz, sa lâ vat ve se lam la gü ne baþ la yan çi çe ði bur nun da, pýr - lan ta gi bi na zik, ki bar ve za rif genç ler; na ma zýn, tes bi ha týn ve du a nýn so nun da sý ray la ve ses li o la - rak Ri sa le-i Nur dan o kur lar. Ay rý ay rý ses ler, tarz lar, vur gu lar ve üs lup lar dan çý kan fo ne tik le i - man ha ki kat le ri nin ha ri ka mu si ki si, bir o ra tor yo - nun za rif sa nat et ki siy le kalp le ri ve a kýl la rý ok þa - ya rak ru hun de rin lik le ri ne ya vaþ ça a kar. Ken di a ra la rýn da bir bir le ri ne Kar deþ di ye hi - tap e den ço cuk lar, kar deþ li ðin te za hü rü o la rak bir bir le ri ne say gý da ku sur et mez ler. Gü zel Tür ki - ye miz de ki her böl ge den, bel de den, çev re den, ýrk - tan gel miþ ler ve bir dâ vâ ya gö nül ve rip ka der bir - li ði yap mýþ lar. Ýs lâm ve i man kar deþ li ðiy le Kur ân ha ki kat le ri ne tu tun muþ geç le rin, se ve rek, is te ye - rek be nim se dik le ri ha yat tarz la rý ve ör nek ya þan - tý la rý bu ca zi be dar fit ne as rýn da, gö ren le ri hay ret - te bý ra kýr. A hir za man genç li ði gaf let ten, in kâr dan, ca zi be - dar gü nah lar dan iç â le min de ruh sal bu na lým lar, fýr tý na lar, sý kýn tý lar ya þa yýp ge le ce ði ni teh li ke ye a - tan ne ga tif lik ler i çer sin dey ken; bu pýr lan ta gi bi genç ler, er dem li, o nur lu ve kâ mil ol ma nýn fey zi - ni, lez ze ti ni tat mýþ lar. O ol gun luk yüz le ri ne, fi il le - ri ne, dav ra nýþ la rý na ve ko nuþ ma la rý na yan sý mýþ ol du ðu fark e di lir. On lar genç, dinç, ya ðýz bi rer de li kan lý o la rak tý - raþ la rý ný o lur lar, saç la rý ný ta rar lar, gi yi nir ler, te - miz, ya ký þýk lý, ba kým lý, a lým lý bir in san o la rak çan - ta la rý ný a lýp o kul yo lu na yö ne le rek is ti ka met le, if - fet le ve gü nah lar dan çe ki ne rek, va kar la yü rü dük - le ri za man; im re ne rek, hay ran lýk la ve du â lar la ar - ka la rýn dan ba ka ka lýr sý nýz. BÝR KÝTAP 20 Ya þýn da Pat ron Ol mak TÜR KÝ YE'NÝN en genç gi ri þim - ci le ri bu ki tap ta bu luþ tu! 20 li yaþ lar da ken di i þi ni kur mak is - te yen le re, ne re den baþ la ya ca - ðý ný bi le me yen le re, iþ fik ri o lup da ce sa ret gös te re me yen le re reh ber ni te li ði ta þý yan Tür ki - ye nin en genç gi ri þim ci le rin - den bi ri ta ra fýn dan ya zý lan ve Tür ki ye nin en genç gi ri þim ci - le ri nin ba þa rý öy kü le ri ni de ba - rýn dý ran 20 Ya þýn da Pat ron Ol mak ki ta bý Er dem Genç im za sýy la çýk tý. FOTOÐRAF: BARIÞ AKBULAK, MUSTAFA IÞILDAK, RECEP BOZDAÐ Fuar etkinlikleri kapsamýnda, Can Kardeþ dergisinin düzenlediði sohbet vagonu söyleþisinde yazar Fatma Beyza Tekiroðlu çocuklar için hikâye yazmanýn önemine vurgu yaptý. Sohbet Vagonu ile çocuk hikâyelerine yolculuk YENÝ ASYA DERGÝ GRUBU, DERGÝ FUARI'NDA 2 ETKÝNLÝK BÝRDEN GERÇEKLEÞTÝRDÝ. MURAT SAYAN ÝSTANBUL A ra lýk 2011 ta rih le ri a ra sýn da dü zen - le nen 2. Tür ki ye Der gi Gün le ri Sir ke ci Ga - rý nda de vam e di yor. Ye ni As ya Der gi Gru - bu bün ye sin de ki Bi zim A i le, Genç Yak la - þým, Can Kar deþ ve Köp rü der gi le ri nin de ka týl dý ðý fu a rý der gi se ver ler ta ra fýn dan bü - yük bir il giy le ta kip e di li yor. Fu ar sü re sin ce de vam e den et kin lik ler den bi ri de ta ri hi Sir - ke ci Gar ý Soh bet Va gon la rý nda ger çek leþ ti - ri len söy le þi ler. Ge çen Pa zar ak þa mý Can Kar deþ ço cuk der gi si nin dü zen le di ði Soh bet Va go nu et kin li ðin de rad yo cu ve ya zar Fat - ma Bey za Te ki roð lu (Tü tün cü oð lu) Ço - cuk lar i çin Hi kâ ye Yaz mak ko nu lu bir söy - le þi ger çek leþ tir di. Hi kâ ye nin o kun ma sý, din len me si ko lay, en te sir li e de bi yat tü rü ol du ðu nu söy le ye rek ko nuþ ma sý na baþ la yan ya zar Kur ân-ý Ke - rim de ge çen Pey gam ber kýs sa la rý na dik kat çek ti. Hz. Nuh (as), Hz. Mu sa (as), Hz. Yu - nus (as), Yu suf (as), Hz. Sü ley man (as) ve di - ðer pey gam ber kýs sa la rý nýn ve ri liþ þek li nin in san ü ze rin de ki et ki si ne dik kat çe ken Te ki - roð lu ko nuþ ma sý na þöy le de vam et ti: Hi kâ ye ler ah lak, fa zi let ve er dem ko nu la - rý ný zevk li, et kin ve te sir li bir þe kil de an lat - ma ya yar dým cý o lur. Be di üz za man Haz ret - le ri, Hz. Mev lâ nâ gi bi bü yük ler de e ser le rin - de sýk sýk bu yo lu de ne miþ ler dir. Ay rý ca Ke - li le ve Dim ne, Þeyh Sa di Þi ra zi gi bi e ser ler de de bu me tot kul la nýl mýþ týr. BULMACA ÇO CUK LAR Ý ÇÝN YAZ MAK Ö ZEN ÝS TER ÇO CUK LAR i çin yaz mak i se baþ lý ba þý na ö zen is ter. Çün kü ço cuk lar ma sum ve ter - te miz dir. Öy le na rin, öy le te miz, öy le iþ - len me ye mü sa it tir ler ki hi kâ ye nin me sa jý - ný bel ki bir ye tiþ kin den da ha i yi an lar, be - yin le ri ne, ha yal le ri ne ve ruh la rý na nak þe - der ler. Ço cuk lar i çin yaz ma nýn ka lý cý ol du - ðu nu, ço cu ða baþ ka u fuk lar, ha yal ler, he - def ler su na ca ðý ný bi le rek yaz mak da so - rum lu luk is ter. O ne den le bir yan lý þý be lirt - mek te fay da var; biz de yaz ma ya baþ la - yan lar ön ce ço cuk hi kâ ye le ri ka ra lar. Çün - kü on la ra gö re hi kâ ye ve ma sal tü rü en ko lay o la ný dýr. Hâl bu ki ço cuk la ra hi kâ ye ler ve ma sal lar yaz mak bir ka le min ge le bi le - ce ðin son nok ta ol ma lý dýr de di. Ço cuk der gi le ri nin bu an lam da bü yük bir va zi fe yi ye ri ne ge tir di ði ni di le ge ti ren ya zar, bu gün ço cuk lar i çin gü zel bir þey ler yap ma ya ça lý þan pek çok ka le min de ço - cuk der gi le rin den ye tiþ ti ði ne dik kat çek ti. Soh bet va go nun da ger çek le þen söy le þi de za man za man i çe ri ye gi ren yol cu lar A - ca ba Ça tal ca ya gi di yor mu? di ye sor du - lar. Bu gü ne ka dar yol cu ta þý yan va gon lar da bu se fer bi nen le ri ha re ket et me den bir e de bi yat yol cu lu ðu na çý kar dý. Ço cuk lar i çin ma sal lar ya zar ken bi le çok bil gi ye, çok ha yal gü cü ne, çok i yi bir Türk çe ye sa hip ol ma lý yýz di yen Te ki roð lu, ko nuþ ma sý ný Mes ne vi den hi kâ ye ler le nok ta la dý. Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Bað - dat'ýn es ki a dý. 2. Bir þart e ki.- Top lu mun te me li. 3. Yit mek ten e mir.- Du âdan son ra söy le nen ke - li me. 4. De niz kuv vet le rin de en yük sek rut be ye sa hip as ker.- Ýs yan e den. 5. Nin ja da ilk he ce.- Çi çek to zu, po len.- A ley hi se la mýn ký sa sý. 6. Jü bi te rin bir uy du su.- Bir su çu, bir ku su ru ve ya bir ha ta yý ba ðýþ la - ma. 7. O ru dan kol al mak ta kul la - ný lan bað lan tý par ça sý.- Ya ban cý - lar, baþ ka la rý. 8. Es ki Türk çe de yý - la nýn söy le ni þi. 9. Ý ki u cu ya nýk o - dun.- Ki lo am pe rin ký sa sý.- Na zi hü cum ký ta sý. 10.Yu var lak, yas sý ve si per siz baþ lýk.- Bir ba yan a dý. 11. Osm. Müs tâ raz.- Top rak ren - gi., 12. Ko yu renk li, ko lay iþ le nen, da ya nýk lý, kul la ný lýþ yer le ri çok ma den.- Ý þa ret, a la met. SDIOLDAN SAÐA 1. Din ku ral la rý na tam bað lý ol ma du ru mu.-. So nu ol ma yan ge le cek za man, son suz luk. 2. Ben zeþ mek, ken - di ne uy dur mak.- Mi la di tak vi me gö re o cak a yý nýn bi rin de baþ - la yýp a ra lýk a yý nýn o tuz bi rin de so na e ren on i ki ay lýk dö nem. 3. Göz de að ta ba ka.- Es ma ül Hüs na dan bir i sim, cö mert. 4. Res trik si yon en zi mi.- Ne, so ru e da tý. 5. sf. Sa la ta yap mak i çin kul la ný lan.- Er bi yu mu sim ge le yen harf ler. 6. Gam di zi sin de la i le do a ra sýn da ki ses.- Lan tan e le men ti nin sim ge si. Düz, a çýk ve ge niþ yer. 7. Bir göz ren gi.- Pa di þah la rýn ve zir le ri ne ses le nir - ken kul lan dýk la rý bir söz.- Ý mam ha tip Li se si nin ký sa sý. 8. I þýk, pa rýl tý.- Po zi tif i lim ler.- Ha týr la ma ni da sý. 9. Bir pey gam ber a - dý.- Ý þi su ta þý mak o lan ki þi. 10. Me sir ma cu nuy la ün lü i li miz.- Uy gu la ma lý o la rak ya pý lan as ker lik e ði ti mi BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI MA N E V Ý Y A T I M E A R A M A K E T A K A S L A M E S Ý T E M M R E A M A M Ý L E A A C A R T A Z Ý Y E R A R A B Ý Y Z M Þ E M S B A N A C A D A L T E K A T A T E I K Ý M T K O R A B A D F E L E R A L A T A S Ý A D E T E T E S Ý S A T Özdabak, karikatürlerini imzaladý Tür ki ye Der gi Gün le ri'n de Ye ni As ya Der gi Gru bu nun fa ali yet le ri de vam e di yor. Pa zar Gü nü gazetemiz ka ri ka tü risti Ýb ra him Öz - da bak Her Yü ze Bir Te bes süm albümünü ve kart haline getirilen karikatürlerini im za la dý. Yoðunluktan dolayý arasýndaki imza günü 2 saat uzatýldý. Kü tah ya dan fu ar i çin Ge - len Yal çýn Gün düz, dergiler stan dýn da Öz da bak tan ka ri ka türleri hak kýn da bil gi alýrken, ka ri ka tür çi zer ken ne le ri göz ö nün de bu - lun dur duðunu, kü çü cük bir a lan da gün de mi an lat ma nýn zor luk - la rý ný ve ha yal dün ya sý na da ir sorular yöneltti. Yalçýn Gündüz A me ri ka da Ýs lâm, Os man lý ve Türk kül tü rü TÜRK ve A me ri ka lý sa nat çý lar, i ki ül ke a ra sýn da ki dost luk ve di ya log la rý ar týr mak i çin Kül tür le ra ra sý Se ra mik Ser gi si aç tý. Ser gi de Ýs lâm, Os man lý ve Türk mi ma ri si ve sa na týn - dan e sin le ni le rek ya pý lan se ra mik ten e ser ler i le do ðu ba tý a ra sýn da ki di ya lo gun an la týl dý ðý e ser ler yer a lý yor. Es ki þe - hir A na do lu Ü ni ver si te si Gü zel Sa nat lar Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Zeh ra Ço ban lý, Türk se ra mik sa - nat çý la rý Ay sun San dýk çý oð lu, Bur çak Bin göl i le A me ri ka lý se ra mik sa nat çý - la rý Sa nam E ma mi, A nat Shif tan, Ju li a Gal lo way, E li za A u ve Sing- Ying Ho bir lik te New York ta se - ra mik ser gi si aç tý. Ce ra mic Ma te - ri al and Ma te ri al Cul tu re, Con - tem po rary Ce ra mic Art i sim li ser - gi, New York ta ki Flus hing Kül tür ve Sa nat Mer ke zi nde 10 O cak 2012 ta ri hi ne ka dar ge zi le bi le cek. Ser gi nin ev sa hip li ði ni, 2011 yý lý ný Tür ki ye yý lý i lan e den The City U ni - ver sity Of New York (CUNY) üst len di. Ser gi de, E li za A u nun Os man lý mi ma ri sin de bu lu nan de - mir fer for je ler den e sin le ne rek yap tý ðý du var se ra mik le ri, Sa - nam E ma ni nin i pek yo lu bo yun ca ya yý lan Ýs lâm sa na tý ve mi - ma ri si nin et ki siy le o luþ tur du ðu form la rý, Ju li a Gal lo way ýn Ýz - nik se ra mik le ri ve Os man lý mi ma ri sin de ki ke mer ler den e sin - le ne rek o luþ tur du ðu ens ta las yo nu, A nat Shif tan ýn ba tý ve do - ðu a ra sýn da ki di ya lo ðu nu res met ti ði ma vi ve be yaz renk te re - sim le di ði se ra mik le ri, Ay sun San dýk çý oð lu meh ter mü zi ði ve meh te ran baþ lýk la rýn dan e sin le ne rek yap tý ðý for ma la rý, Bur - çak Bin göl ün Av ru pa ge le ne ði ne me ca zi bir gön der me o la - rak gün de lik ob je ler den yo rum la dý ðý dü zen le me si sa nat se - ver le rin iz le ni mi ne su nul du. Es ki þe hir / ci han

5 Y MAKALE 5 fer sa dog ni as ya.com.tr * Ri sa le-i Nur, bi zi mü te ma di yen kâ i na tý o ku ma ya yön len di rir. Ya ni var lýk la rý, ha di se le ri, un sur la rý, her þe yi göz lem le mi mi zi, in ce le me mi zi, a raþ týr ma mý zý, tet kik et me mi zi is ter. * Ri sa le-i Nur ay ný an da halk ta ba ka sýn dan bi ri si ne de, i lim a da mý na da ders ve re bi li yor ve ken di si ni din let ti ri yor. * Be di üz za man ve Ri sa le-i Nur, çað daþ/mo dern zih ni yet te ki in sa na, biz zat i çin de bu lun du ðu ze min ve þart lar çer çe ve sin de ses le nir. SERDAR AKTAÞ Ker be lâ ya að la yan kim? Ker be la, Fý rat Neh ri ke na rýn da, es ki Ku fe þeh ri ya kýn la rýn da bu lu nan ýs sýz, çöl lük bir ye rin a dý. Ke li me nin as lý ker be le den gel mek te, ya ni a yak la rýn gev þe me si ve ba tak lýk ta yü rü yor muþ ça sý na zor lan ma sý de mek. Ha ki ka ten, Kâ i na týn E fen di si nin (asm) sev gi li to ru nu Hz. Hü se yin (ra) bu mev ki e ge lin ce a de ta sap la nýp kal mýþ, ne bir a dým i le ri gi de bil miþ ve ne de ge ri dön müþ. Hü ma ku þu gi bi yük sek ler den u çar ken Ker be lâ ka pa nýn da za lim av cý la rýn tu za ðý na düþ müþ. E vet, Hz. Hü se yin (ra) öy le bir hü ma ku þu dur ki o nu an lat ma ya ke li me ler ki fa yet et mez. O nun ce sa re ti ni, ah lâ ký ný, il mi ni, kul lu ðu nu, tak va sý ný, mah vi ye ti ni, di ðer gam lý ðý ný ve üm me te ya pý lan hak sýz lýk la ra kar þý ta ham mül süz lü ðü nü gös ter mek i çin bü tün bu sý fat lar iç ti mâ et se ler, her hal de o nu tav sif et me had siz li ðin den ha ya e dip ge ri çe ki lir ler. O Ced di nin (asm) yo lun dan gi den bir yol cu, Hakk a hic ret e den bir mu ha cir, ha ki ki a da let ten ta viz ver me yen sa bit ka dem bir dað, ha ne sin dey ken göl ge de a çan bir çi çek, sa vaþ mey dan la rýn da düþ ma na i nen bir ký lýç, mâ nâ â le min de ma ri fe tul lah de ni zi ne ka rý þan bir ne hir ve kal bin de ki ha ki ki i man la dün ya ya mey dan o ku yan bir yi ðit tir. O nun dâvâsý ku ru bir ci han gir lik da va sý ya da si ya sî bir ik bal bek len ti si de ðil dir. Am ma o, E me vi ler a ra sýn da baþ gös te ren men fî mil li yet çi lik an la yý þý nýn Müs lü man lar a ra sýn da ki din kar deþ li ði ba ðý nýn ye ri ne i ka me e dil me ye ça lý þýl ma sý na ma ni ol mak ve mil li ye ti ne o lur sa ol sun Müs lü man lar a ra sýn da ye ni den a da le ti hü küm fer ma kýl mak ga ye si ni gü dü yor du. Bu u ður da çýk tý ðý teh li ke li yol cu luk ta ve bel ki de gör dü ðü bir rü ya-yý sa dý ka nýn þe ha de tiy le þe hit lik mer te be si ne e riþ ti. O hen gâ me de þe hit o lan top lam yet miþ i ki ki þi li san-ý hâl le riy le ve te va fu kun i þa re tiy le bi ze þöy le na si hat e der ler ki: Ey biz den son ra ge le cek o lan lar! Ay rý lýk ve gay rý lý ða düþ me yin, fit ne ve fe sa da ku lak as ma yýn, yet miþ i ki mil let gi bi pa re pa re ol ma yýn, biz si zin be de li ni ze ya ni siz yet miþ i ki mil let ol ma yýn di ye yet miþ i ki miz þe hit o lu yo ruz, ha di siz de ü ze ri ni ze dü þe ni ya pýn da bir li ði ni zi mu ha fa za e din. Hem ka der pla nýn da bak tý ðý nýz za man an lar sý nýz ki; bir in sa nýn hem dün ya sal ta na tý na, hem de ma ne vî sal ta na ta ay ný an da sa hip ol ma sý çok zor. Dün ya sal ta na tý hem ge çi ci, hem de ðer siz, hem ge rek siz, hem se me re siz. A ma o na nis pe ten ma ne vî â le min sal ta na tý i se hem ba kî, hem kýy met li, hem ge rek li ve hem de a hi re te mü te vec cih ol du ðu i çin mey ve le ri pek çok tur. Ýþ te ka der mu rad et miþ ki; sey yi dü l-þe hi dîn o lan Hz. Hü se yin (ra) ve o nun þe ref li a i le si bu ma ne vî sal ta na týn a da yý ol duk la rý i çin, dün ya sal ta na týn dan çe kil sin ler ve dün ya ya küs sün ler. Ni te kim öy le de ol du. Cam ký rýk la rý ný ve rip, mu ka bi lin de el mas la rý al dý lar. Hz. Hü se yin in (ra) ve as ha bý nýn ka ný na e li ni bu laþ tý ran za lim ler i se yap týk la rý fe na i þin he sa bý ný Mah ke me-i Küb ra da ver mek ü ze re çok tan yo la re van ol du lar. Ker be lâ ha di se si nin ü ze rin den yüz yýl lar geç se de a cý sý hâ lâ ta ze li ði ni ko ru yor. Her Mu har rem a yýn da a þu re ka zan la rý kay na tý lýr ken, Ehl-i Beyt sev da lý la rý nýn da i çin de bir þey ler kay na yýp ge li yor. A cý da ve sev gi de bir le þen in san lar bu ve si ley le hep be ra ber að la yýp, hep bir lik te yas tu tu yor lar. Zi ra bu a cý nýn A le vî si yok, Sün nî si de yok. A cý tüm mü min le rin or tak a cý sý. E vet að la yan la rýn göz yaþ la rý hep ay ný renk tir, ya ni göz ya þý nýn mez he bi ol maz. Hz. Hü se yin in uð run da ha ya tý ný fe da et ti ði il le-i ga ye si o lan din kar deþ li ði ni te sis et mek yo lun da biz de ge rek li fe da kâr lý ðý gös ter me li ve bir bi ri mi zi dýþ la ma dan, ha kir gör me den, ö te ki leþ tir me den, ku su ru nu bu lup a raþ týr ma dan, if ti ra at ma dan ka bul le nip, dost ça ve kar deþ çe ya þa ma ya de vam et me li yiz. De vam et me li yiz ki, Ker be lâ þe hit le ri nin ru hu þâd ol sun. Risale-i Nur a insaf la bakýldýðýnda... Her za man ve me kân da kar þý la þa ca ðý nes ne ve ha di se ler den ör nek ler su na rak, ta ký nýl ma sý ge re ken ta výr ko nu sun da fi kir ve rir, u fuk a çar. Ko nu la rý i zah ve is pat e der ken, ha ya týn ger çek le rin den ha re ket e der. Ü to pik/ha ya lî de ðil dir. Mi sâl le ri, be de ni miz den, ru hu muz dan baþ la ya rak, te nef füs et ti ði miz ha va, iç ti ði miz su, ye di ði miz seb ze-mey ve, gör dü ðü müz man za ra, ko ku su nu al dý ðý mýz çi çek, duy du ðu muz ses, kul lan dý ðý mýz e lek trik gi bi mü þah has/so mut ör nek ler dir. Böy le ce nef sî, his sî ka çý þý ön le ye rek bi zi ger çek ler le yüz leþ ti rir. * Ýk na, ne za ket ve ne za het le yak la þýr. Ak la ka pý a çar, fa kat ih ti ya rý el den al maz. Sa de ce par lak söz ler, nu tuk lar a ta rak id di â et mez, is pat ve ik na e der. * Ri sâ le-i Nur un di li yük sek be lâ ga týn bü tün Ko nu uz ma ný de ði liz. O nun i çin de ah kâm kes me yiz. Fa kat, ko les trol he pi mi zin ha ya tý ný ve sað lý ðý ný cid dî þe kil de a lâ ka dar et ti ði i çin, ko nu et ra fýn da ya zýp söy le nen le ri ya kýn dan ta kip et mek du ru mun da yýz. Uz man lar, ba zý hu sus lar da gö rüþ ay rý lý ðý na düþ mek le be ra ber, it ti fak et tik le ri nok ta lar da var. Biz le rin de, týp li te ra tü rün de yer a lan bu or tak nok ta la rý az çok bil me si ge re ki yor. Fark lý gö rüþ le re i se, di nî tav si ye ler (Týbb ý Ne be vî) ve tec rü be ler ý þý ðýn da bak ma lý ve bu çer çe ve de ka na at ha sýl e den dü þün ce le re i ti bar gös ter me li yiz. Zi ra, bil has sa bu za man da ha sis men fa a ti ni in san ha ya tý na hoy rat ça ter cih e de bi len ca na var ruh lu öy le i ma lat çý lar ve pa zar la ma cý lar var dýr ki, pi ya sa da ci rit a tý yor lar. Bun lar, "he kim i ha zýk/ah lâk lý uz man he kim" ol ma yan ço ðu dok tor la rý, ec za ne le ri, has ta ha ne le ri, hat ta týp der nek le ri i le sað lýk ku ru luþ la rý ný da hi et ki le ri al tý na a la bi li yor lar. Bu se bep le, bil has sa i lâç ve gý da sek tö rü nün iç ve dýþ pi ya sa da es tir di ði "men - un sur la rý ný ta þýr. Ýs lâm kül tü rü nün tüm kav ram ve ke li me le ri ni kul la na rak, 14 a sýr dan be ri gen le ri mi ze iþ le yen kül tü rü müz le bi zi bu luþ tu rur. Zih ni mi zi Kur ân ve sün net kay nak lý ke li me ve mef hum lar/kav ram lar la a de ta for mat lar. * Ri sa le-i Nur, in sa ný, ruh/duy gu, zi hin/ze kâ, his, ne fis, bi yo-psi ko-sos yal cep he, po zi tif-ne ga tif e ner ji bo yut la rýy la baþ tan a ya ða tah lil e de rek, o nu ya ra tý lý þý is ti ka me tin de e ði tir; is ti dat la rý ný (po tan si yel ye te nek le ri ni) or ta ya çý ka ra rak duy gu la rý ný in ki þaf et ti rir ve i man gü cü nü art týr ma sý nýn for mül le ri ni ve rir. Bu çer çe ve de has let le ri ni ge liþ tir me, o lum lu duy gu la rý ný yü celt me, o lum suz la rý ný ter bi ye i le tör pü le me ma ha re ti ka zan dý ra rak ru hu te kâ mül et ti rir. Bu nun ta bii so nu cu, hâl, be den di li ni kul la na bil me ve duy gu la rý ol gun laþ týr ma, kon trol et me ma ha re ti ka zan mak týr. Ýþ te, Ri sa le-i Nur un bu müt hiþ me tot la rýy la ken di si ni e ði ten, nef si ni ter bi ye e den, ul vî duy gu la rý ný ge liþ ti ren, o lum suz duy gu la rý yön len dir me be çe ri si, yük sek te fek kür me le ke si ka za nýr. Ay ný za man da ko lay ca mo ti ve o lur, dü þün ce le ri ni te mer küz e dip o dak laþ tý rýr ve kon san tras yo nu sað lar. Bu a ra da, i ba det ve zi kir le kal bi ni iþ le tir ve duy gu la rý ný yük selt me, yön len dir me ma ha re ti ka za nýr. Ri sâ le-i Nur ve Be di üz za man, ku lak tan dol ma bil gi ler, ya la na na, if ti ra ya da ya lý ma ter yal ler le de ðil; a kýl, i lim, man týk ve vic dan süz geç le riy le de ðer len di ril se bu ger çek ler ap a çýk gö rü le cek tir. Kolestrol: Ýlâçla mý, diyetle mi? fa at te rö rü"ne kar þý bir ta kým re zerv ler koy mak ve ih ti yat lý dav ran mak du ru mun da yýz. Bu ha týr lat ma dan son ra, ge le lim ko les trol et ra fýn da ya pý lan ak tü el tar týþ ma ko nu la rý na... * * * Týp il mi ni ko nuþ tu ran uz man la rýn or tak gö rü þü ne gö re: Vü cu du mu zun te mel ih ti yaç un sur la rýn dan bi ri o lan ko les trol, mum ký va mýn da ya ðým sý bir mad de dir. Kalp, be yin, si nir ler, ba ðýr sak lar, kas lar, ka ra ci ðer baþ ta ol mak ü ze re, vü cu du mu zun bü tün or gan la rý ný bes le yen da mar la rýn da bel li o ran lar da bu lun mak ta dýr. Ko les tro lün i yi si ve ya rar lý o la ný var dýr; ay ný þe kil de kö tü sü ve za rar lý o la ný var dýr. Kö tü ko les trol, za man i çin de vü cut or gan la rý nýn yo rul ma sý na, zor lan ma sýna, yýp ran ma sý na, ni ha yet has ta lan ma sý na yol a çar. Bun dan do la yý da, bes len me de ve i lâç kul lan ma da mut la ka dik kat li, ih ti yat lý, ted bir li dav ran mak ge re ki yor. Bu me se le et ra fýn da ya pý lan tar týþ ma la rý i ki þýk ta top la mak mümkün: BÝR: Kö tü ko les tro lün te dâ vi si, i lâç kul lan ma dan müm kün gö rün mü yor. (Ý lâç la rýn do zu hu su sun da da, i ki fark lý uy gu la ma var: Ký sýt lý ve ser best o ran lar.) Ý KÝ: Ko les tro lü nor mal se vi ye de tut mak ve ge rek li te dâ vi ler de bu lun mak i çin i lâç mec bu ri ye ti yok tur; di yet prog ra mý de di ði miz sað lýk lý bes len me yön te mi ni uy gu la mak ye ter li dir. Darbeciler için maddî ve kànunî ayrýcalýk Ba þa rý ya u la þan dar be ci cun ta la rýn yap tý ðý þey, ge nel de hep ay ný dýr: Ay rý ca lýk, ya lan cý lýk, yað ma cý lýk, ka yýr ma cý lýk ve kà nu nî ko ru ma cý lýk. Ýþ te, bir ta kým ge rek çe ler le ya hut ba ha ne ler le Sul tan I I I. Se lim'i de vi ren kan lý dar be cun ta cý la rý da ay ný þey le ri yap tý lar. Se le fi ne (I I I. Se lim'e) nis be ten dev let iþ le rin de çok da ha za yýf, hat ta si lik bir þah si yet o la rak bi li nen Þeh zâ de Mus ta fa'yý (Sul tan IV. Mus ta fa) dev le tin ba þý na ge tir ten cun ta cý lar, he men bü tün ta lep ve bek len ti le ri ni de ye ni pa di þa ha ka bul et tir me ci he ti ne git ti ler. Dar be cun ta sý nýn e le ba þý la rýn dan Ka bak çý Mus ta fa, ken di is te ðiy le Tur na cý ba þý (Ye ni çe ri O ca ðýn da pa di þa ha ya kýn ö nem li bir ko mu tan lýk) o la rak Bo ðaz'a ta yin e dil di. Yar dým cý la rýn dan Ar na vut A li A na do lu Ka le le ri A ða lý ðý na, Bay burt lu Sü ley man da Ter sa ne i A mi re Kap tan lý ðý na ge ti ril di. Cun ta nýn diþ li di ðer ü ye le rin den Sa dâ ret Kay ma ka mý (Sad râ zam Ve ki li) Kö se Mu sa i le hall fet vâ sý ný im za la yan Þey hü lis lâm Kabakçý Mustafa Hadisesine dair birçok kitap yayýnlandý. A ta ul lah E fen di i se, is yan cý lar ta ra fýn dan öl dü rü len dev let a dam la rý nýn ser vet le ri ni a ra la rýn da pay laþ ma yo lu na git ti ler. Dar be ci ler, mal mülk, ma kam man sýp, ser vet þöh ret ci he tin den ken di le ri ni im ti yaz lý kýl dýk la rý gi bi, ne o lur ne ol maz di ye rek sor gu la yý cý kà nun lar kar þý sýn da da ken di le ri ni ko ru ma al tý na al dý lar. El le rin de o yun cak gi bi kul lan dýk la rý pa di þa ha, met ni ni yi ne ken di le ri nin ha zýr la mýþ ol du ðu bir "hatt ý hü ma yun"u im za lat tý lar. "Pa di þa hýn ta ah hü dü" an la mý ný ta þý yan bu ya zý bel ge de, Sul tan I I I. Se lim'in dev ril me si es na sýn da fa a li yet te bu lu nan, gay ret gös te ren Ye ni çe ri as ker le ri i le de sa ir kim se ler den he sap so rul ma ya ca ðý ve bun la rýn hiç bi ri o lan bi ten den so rum lu tu tul ma ya ca ðý i fa de e di li yor du. (Ne tu haf týr ki, Ka bak çý Ýh ti lâ lin den yak la þýk bir bu çuk a sýr son ra dar be ya pan 27 Ma yýs Cun ta cý la rý i le 12 Ey lül Cun ta cý la rý da ben zer im ti yaz lar la ken di le ri ni ko ru ma ve kol la ma al tý na al ma ci he ti ne git ti ler.) Ye ni lik çi ler Rus çuk'ta top lan dý Ka bak çý Mus ta fa Ýh ti lâ li es na sýn da bir çok dev let a da mý ve Ni zam ý Ce dit ta raf ta rý þah si yet vu ru la rak kat le dil di. Has bel ka der kur tu lan lar da a man sýz bir ta ki be ta bi tu tul du. Ka ça rak ca ný ný kur ta ra bi len Ni zam ý Ce dit ta raf tar la rý i se, ken di le ri ne ya kýn gör dük le ri Rus çuk  yâ ný A lem dar Mus ta fa Pa þa nýn hi ma ye si ne sý ðýn dý lar. Bu gün Bul ga ris tan sý nýr la rý i çin de bu lu nan Rus çuk, Tu na A lev le nen tar týþ ma lar, si ya sî i ra de yi de et ki si al tý na al mýþ ol ma lý ki, ko les trol i lâç la rý nýn sa de ce uz man he kim ler ta ra fýn dan re çe te le re ya zý la bi le ce ði ne da ir ye ni hü küm ler ge ti ril di. * * * Bi zim ka na a ti miz, "kim ye vî i lâç"sýz, ya ni fýt rî bes len me yo luy la ya pý la cak te dâ vi me to dun dan ya na a ðýr ba sý yor. Ý lâç sek tö rü nün doy mak bil mez vah þî hýr sý ný gör me mi zin ya ný sý ra, ge çir di ði miz i ki müz min has ta lýk hak kýn da ya þa dý ðý mýz tec rü be, biz de böy le bir ka na at ha sýl e di yor. Yýl lar ca mi de fe sa dýn dan ve si nü zit il le tin den ya na da ya nýl maz sý kýn tý lar çek tik. Te dâ vi i çin, ya zýl ma dýk re çe te, kul lan ma dý ðý mýz i lâç kal ma dý. Bu na rað men, bu i ki kro nik has ta lýk tan yi ne de kur tu la ma dýk. Að rý lar, sý zý lar, kramp lar, ay nen de vam et ti. En so nun da, si nü zit i çin "a cý dü ve lek/a cý bos tan ka ba ðý"ný, mi de ra hat sýz lý ðý i çin de fit rî kud ret na rý i lâ cý ný kul lan ma ya baþ la dýk ve lil la hil hamd þi fâ yâb ol duk. Bu i lâç la rýn, kim ye vî i lâç lar gi bi yan et ki le ri de ol ma dý ðý i çin, hiç stre se gir me den ve te dir gin lik ya þa ma dan u zun sü re kul lan ma ya de vam et tik. Ne ti ce i ti ba riy le, bir ra hat sýz lýk du ru mun da, mec bur kal ma dýk ça ve za ru ret de re ce si ne çýk ma dýk ça, kim ye vî i lâç la rýn kul la nýl ma ma sý ný, bes len me ye dik kat i le di yet uy gu la ma sý nýn ya pýl ma sý ný bil has sa tav si ye e de riz. TARÝHÝN ÝÇÝNDEN ltur han Cel kan Neh ri ke na rýn da göz de bir þe hir dir. O ta rih te de nü fu su ka la ba lýk o lan bu li man þeh rin i da re sin de A lem dar Mus ta fa Pa þa bu lun mak ta dýr. Mus ta fa Pa þa nýn ken di si de Ye ni çe ri O ca ðý na bað lý bir su bay i di. Fa kat, ye ni lik ta raf ta rý o lup Sul tan I I I. Se lim'e kar þý pek hür met kâr dý. Bu se bep le, Ka bak çý Ýh ti lâ li ne þid det le mu ha le fet e den le rin ba þýn da ge li yor du. O na "A lem dar", ya hut "Bay rak tar" denil me si nin se be bi þu dur: yýl la rýn da ya þa nan Os man lý Rus Har bi es na sýn da bö lü ðü nün bay ra ðý ný ta þý dý ðý i çin, o na bu ün van ve ril di. Sul tan I I I. Se lim'in taht tan in di ril me sin den son ra or du dan ve dev let ma kam la rýn dan ka ça rak Rus çuk'a ge len Ni zam ý Ce dit ta raf ta rý o lan mü him þah si yet ler þun lar dýr: Ra miz, Be hiç, Tah sin, Ga lip, Re fik E fen di ler. Bay rak tar Mus ta fa Pa þa i le bir lik te al tý ki þi o lan ve o ta rih te "Rus çuk Yâ râ ný" di ye i sim len di ren bu þah si yet ler, o ra da boþ dur ma dý lar ve Ýs tan bul'a ge lip I I I. Se lim'i tek rar tah ta ge çir mek i çin ha zýr lýk ça lýþ ma la rý na baþ la dý lar. (0 505) Dü rüst lük be re ke ti ve Bes me le A til la Bey: Pey gam ber ler le ve þe hit ler le be ra ber ol ma yý ne ti ce ve ren ti ca re tin þart la rý ve in ce lik le ri ne ler dir? Pey gam ber E fen di miz (asm), doð ru, dü rüst ve ken di ne gü ve ni len ti ca ret eh li nin pey gam ber ler le, sýd dîk lar la ve þe hit ler le be ra ber ol du ðu nu bil dir mek te dir. Bu na gö re Müs lü man bir ti ca ret çi: 1-Doð ru ol ma lý, ma lý ný sa tar ken ya lan be yan da bu lun ma ma lý, müþ te ri ye müm kün mer te be ye min li i fa de kul lan ma ma lý dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm) ti câ ret ma lý ný ya lan ye min le sa týp tü ke ten kim se le re ký ya met gü nün de Al lah ýn rah met na za rýy la bak ma ya ca ðý ný bil dir miþ tir. 1 2-Dü rüst ol ma lý, kö tü ve ka li te siz mal sat ma ma lý, ma lý nýn kö tü sü nü ve çü rü ðü nü giz le me me li, fi yat lan dýr ma ya par ken ma lý nýn ku sur la rý ný dik ka te al ma lý, ku sur lu ma lý ku sur suz mal la bir lik te ve ay ný fi ya ta sat ma ma lý dýr. 3-Hi le yap ma ma lý dýr. Tar tar ken ek sik tart ma ma lý dýr. Ce nab-ý Hak, Öl çü yü a da let le tu tun ve ek sik tart ma yýn. A hi ret te ki mi za ný ný zý zi ya na dü þür me yin. 2 bu yur muþ tur. 4-Müþ te ri yi al dat ma ma lý dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm) Sa tý cý i le müþ te ri e ðer dü rüst o lup sa týþ la il gi li hu sus la rý a çýk lar lar sa a lýþ-ve riþ le ri ken di le ri ne mü ba rek ký lý nýr. Þa yet al da ta rak ma lýn ve ya be de lin a yý bý ný giz ler ler se, a lýþ-ve ri þin be re ke ti kal dý rý lýr. 3 bu yur muþ tur. 5-Sö zü ne ve dav ra nýþ la rý na gü ve ni lir ol ma lý dýr. Ýs ter ti ca ret ha ya týn da ol sun, is ter ti ca ret dý þý sos yal ha ya týn da ol sun, ken di si ne gü ven du yul ma sý ný sað la ma lý; ve du yu lan gü ven ve i ti ma dý sars ma ma lý dýr. 6-Ze kâ tý ný za ma nýn da ve doð ru þe kil de he sap la ma lý ve hak sa hip le ri ne ver me li dir. 7-Ha yýr da e li a çýk ol ma lý, ih ti yaç i çin de ki fa kir fu ka ra ya ve ha yýr ku rum la rý na yar dým cý ol ma lý dýr. 8-Ti ca ret i çin, na ma zý ný ve sa ir i ba det le ri ni ak sat ma ma lý dýr. Ce nab-ý Hak Müs lü man ta cir ler i çin, On lar öy le kim se ler dir ki, ne bir ti ca ret, ne de bir a lýþ-ve riþ, Al lah ý an mak tan, na ma zý dos doð ru kýl mak tan ve ze kât la rý ný ver mek ten on la rý a lý koy maz. On lar kalp le rin ve göz le rin deh þet ten dö nü ve re ce ði bir gün den kor kar lar. 4 bu yur muþ tur. 9-Sa tar ken ve a lýr ken mü sa ma ha lý ol ma lý dýr. Pey gam ber E fen di miz (asm), Al lah (cc), sa tar ken mü sa ma ha lý, sa týn a lýr ken mü sa ma ha lý ve bor cu nu ö der ken ve hak ký hak sa hip le ri ne tes lim e der ken mü sa ma ha lý o la ný se ver. 5 bu yur muþ tur. *** Na di de Ha ným: Kur ân da ki bes me le ler 114 de fa mý na zil ol muþ tur? Yok sa bir de fa na zil o lup her su re nin ba þý na mý kon muþ tur? Be di üz za man ýn i fa de siy le, her hay rýn ba þý o lan, Ýs lâm þe â i rin den bu lu nan ve bü tün mev cu da týn li sân-ý ha liy le vird-i ze bâ ný o lan 6 Bis mil la hir rah ma nir ra him ke li me si Kur ân dan bir â yet tir. Neml Sû re si nin 30. â ye tin de â ye tin bir par ça sý o la rak geç mek te dir. Kur ân ýn bu â ye tin de Haz ret-i Sü ley man dan (as) bir mek tup a lan Bel kýs ýn, çev re sin de bu lu nan ya ver le ri ne: Ey kav mi min i le ri ge len le ri. Ba na bir mek tup bý ra kýl dý. Sü ley man dan ge li yor ve Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm ke li me siy le baþ lý yor. de di ði ni öð re ni yo ruz. 7 Bes me le nin Kur ân da 114 de fa na zil ol du ðu gö rü þü de var; bir de fa na zil ol du ðu ve sû re le rin a ra sý ný a yýr mak i çin her su re nin ba þý na te ber rü ken kon du ðu gö rü þü de. Bi rin ci gö rüþ Ý mam-ý Þâ fi î ye a it. Ý mam-ý Þâ fi î ye gö re Bes me le tek bir â yet ol du ðu hal de Kur ân da 114 de fa na zil ol muþ tur. 8 Ni te kim Ýbn-i Ab bas (ra) di yor ki: Bes me le yi terk e den Al lah ýn ki ta býn dan 114 â yet terk et miþ o lur. E bû Hü rey re (ra) de di ki: Al lah Re sû lü (asm) bu yur du ki: Fa ti ha Sû re si ye di â yet tir. Bu â yet le rin il ki Bis mil lâ hir rah mâ nir ra hîm â ye ti dir. 9 Bes me le i çin ö nem li o lan na zil ol muþ bir â yet ol du ðu ger çe ði dir. Her su re nin ba þýn da o ku nuþ þek li nin de vah ye da yan dý ðýn da þüp he yok tur. Dip not lar: 1- Tir mi zî, A lýþ-ve riþ, 5, 2- Rah man Sû re si, 55/9, 3- Tir mi zî, A lýþ-ve riþ, 26, 4- Nûr Sû re si, 24/37, 5- Tir mi zî, A lýþ-ve riþ, 74, 6- Söz ler (ye ni tan zim), 15, 7- Neml Sû re si, 27/29-30, 8- Söz - ler, s. 17, 9- El ma lý lý Tef si ri, 1/16

6 6 13 ARALIK 2011 SALI YURT HABER Y Van da ha sar lý bi na lar yý ký lý yor Ast su bay Re þat O ral a ða bey de Hakk a yü rü dü Bu se ne nin ba þýn da, An ka ra da ve fat e - den e mek li ast su bay Ýr fan Er söz a ða - be yin ve fat ha be ri ni bi ze du yu ran oð - lu Ce lâl kar de þi miz, yi ne bir ve fat ha be ri ver di bi ze. An ka ra da i ka met et mek te o lan e mek li ast su bay Re þat O ral A ða be yin ve fat ha be riy di bu. Ay nen ken di si gi bi ast su bay o - lan rah met li Tay yar A ða be yin Ban dýr ma ar - ka daþ la rýn dan o lan Re þat A ða bey ve fat e de - rek, o as ker ar ka daþ la rý nýn ya ný na git miþ ti. Bu ha be ri du yun ca, göz le ri miz yi ne ma zi - ye dal dý. Genç lik yýl la rýn da ki An ka ra gün le - ri mi zi ha týr la dýk. Hâs sa ten De me tev ler hizmet merkezimizde ya pý lan soh bet le ri mi - ze ge len ve ses siz ce ders le ri din le yen Re þat A ða bey gel di bir den gö zü mü zün ö nü ne. Ne gü zel gün ler di, ne nur lu gün ler di o gün ler... Her za man bir bas kýn ýn ya pý la bi le ce ði ih ti - ma liy le git ti ði miz o ders le rin ye ri baþ kay dý. Ýþ te o ders le re de vam e den kor ku suz bir çok kah ra ma nýn ya nýn da, res mî ve ya si vil el - bi se le riy le ders le re de vam e den ha va cý ast - su bay a ða bey le ri mi zin kah ra man lý ðý da ha bir kay da de ðer di. Ýr fan A ða bey, Na bi A ða - bey, Rah mi A ða bey, Re þat A ða bey ve di ðer genç ast su bay kar deþ ler Bun la rýn hep si de bi rer kah ra man dý. Tek tek Rah met-i Rah man a ka vu þan bu a ða bey le ri miz den en son rah met li o lan Re - þat A ða be yi miz, is ti ka me ti ni hiç boz ma mýþ, ga ze te si Ye ni As ya yý da hiç e lin den bý rak - ma mýþ bir a ða be yi miz di. Ay ný za man da, Dr. Ha bib Ak bu lut, Orhan Yýldýrým ve Mus ta fa Kö loð lu kar deþ le ri mi zin de ka yýn pe de riy di. Al lah rah met ey le sin, ak ra ba, dost ve kar - deþ le ri mi zin de baþ la rý sað ol sun. Hanýmlar, daðýtýlan aþureleri kazanlarda piþirdi. Af yon ka ra hi sar da 40 ka zan a þu re da ðý týl dý n AF YON KA RA HÝ SAR Be le di ye si, 40 ka zan a þu re ye 40 ha fýz la 40 ha tim in di rip Af yon ka - ra hi sar ýn 17 fark lý ye rin de da ðýt tý. A þu re gün le ri ni ge rek ti ði gi bi ge çir me, Af yon ka ra - hi sar da u huv vet ha va sý es tir me yö nün de hiz met e den ler be le di ye nin bu fa a li ye ti ni mem nu ni yet le kar þa lý dý. Þe hir de ki bir çok ha ný mýn gö nül lü o la rak ça lýþ ma sýy la ha zýr la - nan a þu re ler 40 ka zan da du a lar la pi þi ril di. Her yýl dü zen le nen bu a þu re da ðýt ma hiz me - ti ni bu yýl da Can su yu Der ne ði üst len di. Ha - ným la rýn pi þir dik ten son ra i ti na i le ha zýr la - dýk la rý a þu re ler, ca mi den çý kan ce ma a te, gün bo yu ça lý þan es na fa Can su yu gö nül lü le ri ra fýn dan da ðýt týl dý. Ö nü müz de ki gün ler de i - se Ko ce te pe Ü ni ver si te si nde a þu re da ðý týl - ma sý plan la ný yor. Af yon ka ra hi sar / Be tül Di ker Bur sa da do ðal gaz pat la ma sý: 3 ya ra lý n BUR SA NIN mer kez Os man ga zi il çe sin de, bir a part ma nýn ü çün cü ka týn da do ðal gaz sý - kýþ ma sý so nu cu mey da na ge len pat la ma da, 1 i ço cuk 3 ki þi ya ra lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, Bað lar ba þý Ma hal le si Vol kan So kak ta bir bi - na nýn ü çün cü ka týn da do ðal gaz sý kýþ ma sý ne - de niy le pat la ma mey da na gel di. Pat la ma nýn þid de tiy le e vin du va rý yý kýl dý, cam la rý ký rýl dý. Ay ný so kak ta ki ba zý ev le rin de cam la rý ký rý lýr - ken, park ha lin de ki a raç lar da mad di ha sar o - luþ tu. Bu sý ra da, ev de bu lu nan Fa tih Bal kan (35) i le e þi Ser pil (27) ve ço cuk la rý E nes Bal - kan (3) ya ra lan dý. Ya ra lý lar, 112 A cil e kip le - rin ce Bur sa Çe kir ge Dev let Has ta ne si ne kal - dý rýl dý. Ýh bar ü ze ri ne o lay ye ri ne ge len po lis e kip le ri, ön lem a lýn ma sý i çin Bur sa gaz ve it fa - i ye e kip le ri ne ha ber ver di. Bur sa gaz, it fa i ye ve po lis e kip le ri nin, o lay ye rin de ki in ce le me le ri - nin sür dü ðü bil di ril di. Bur sa / a a 23 EKÝM VE 9 KASIM'DAKÝ DEPREMLERDE AÐIR HASAR GÖREN 5 KATLI VAN ÖÐRETMENEVÝNÝN YIKIMI, EKSKAVATÖRLE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ. 100 BÝNANIN YIKIMININ SÖZ KONUSU ARAÇLA DEVAM EDECEÐÝ BÝLDÝRÝLDÝ. VAN DA 23 E kim ve 9 Ka - sým da ki dep rem ler de a ðýr ha - sar gö ren 5 kat lý Van Öð ret - me ne vi nin yý ký mý eks ka va tör le ger çek leþ ti ril di. Or du Cad de - si nde, dep rem ler de a ðýr ha sar gö ren Van mer kez Öð ret me - ne vi nin yý kým ça lýþ ma la rý ön - ce sin de çev re de gü ven lik ön - lem le ri a lýn dý. Cad de nin ya ya ve a raç tra fi ði ne ka pa týl ma sý nýn ar dýn dan yý kým eks ka va tö rüy le bi na, ký sa sü re de yý kýl dý. Yý kým ça lýþ ma la rý de vam e - der ken, böl ge ye ge len Va li Yar dým cý sý A tay Us lu, ça lýþ - ma lar hak kýn da bil gi al dý. Us lu, yap tý ðý a çýk la ma da, yý kým da kul la ný lan a ra cýn da ha gü ven li ol ma sý i çin mü te ah hit fir ma ta ra fýn dan ge ti ril di ði ni söy le di. Van da en kaz kal dýr ma ça lýþ - ma la rý nýn de vam et ti ði ni vur - gu la yan Us lu, þun la rý kay det ti: Ya ni dep re min et ki siy le ken di li ðin den yý ký lan bi na la - rýn ta ma mý ný kal dýr mýþ du - rum da yýz. A ma a ðýr ha sar lý, yý kým ka ra rý a lý nan 150 ye ya kýn þu an da bi na var. Ça - lýþ ma lar de vam e di yor. Bu 150 bi na nýn da 50 si ni kal - dýr dýk. Kal dý rýr ken de yük - sek kat lý bi na lar i çin ö zel bir yön tem, ö zel bir a ra cýn kul - la nýl ma sý ge re ki yor du. Bu - gün bu ra da da mü te ah hit fir ma ö zel bir a ra cý ge ti re rek bu ça lýþ ma yý ya pý yor. Bu a - raç gü ven li bir a raç. Çok kat lý bi na la rýn, ka ta ka dar yük sek bi na la rýn gü - ven le yý kýl ma sýn da ve en kaz - la rýn kal dý rýl ma sýn da kul la - ný lan bir a raç. Ar ka daþ la rý - mýz ge rek li çev re gü ven li ði ni al mýþ lar. Hýz lý bir þe kil de en - kaz la rý kal dý ra ca ðýz. Bu a ra da, dep rem de a ðýr ha - sar gö ren 100 bi na nýn yý ký mý - nýn söz ko nu su a raç la de vam e de ce ði bil di ril di. Van / a a 5 ÝL DE, 18 KÝÞÝ GÖ ZAL TINA A LIN DI AN KA RA NIN da a ra la rýn da ol du ðu 5 il de, ev ve iþ yer le rin den hýr sýz lýk yap týk la rý ö ne sü rü len 18 ki þi gö zal tý na a lýn dý. An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðü A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü Yan ke si ci lik ve Do lan dý rý cý lýk Bü ro A mir li ði e kip - le ri, þi kâ yet ler ü ze ri ne, ev ve iþ yer le rin den hýr sýz lýk yap týk la rý be lir le nen bir çe te yi ta ki be al dý. Yak la þýk 6 ay sü ren ta ki bin ar dýn dan Al týn dað da 18 ad re se o pe ras yon dü zen le yen po lis, çe te li de ri El bey Y. i le e þi Ha ni fe Y nin de a ra la rýn da bu - lun du ðu 18 ki þi yi gö zal tý na al dý. An ka ra Em ni yet Mü dür lü ðün de i fa de le ri a lý nan zan lý la rýn, lüks semt ler de ki ev ler i le ku a för ve ec za ne gi bi ö zel lik le ka dýn la rýn ço ðun luk ta bu lun du ðu iþ yer le rin de, so ru sor ma ba ha ne siy le ya - naþ týk la rý ki þi le rin çan ta, cep te le fo nu ve cüz dan gi bi de ðer li eþ ya la rý ný ça lýp dý þar da ken di le ri ni bek le yen a raç lar la kaç týk la rý be lir len di. Zan lý la rýn bü yük mar ket ler den çal dýk la rý pa ha lý mal ze me le ri de GÝ MAT ta top tan cý lýk ya - pan bir ki þi ye sat týk la rý tes pit e dil di. An ka ra nýn ya ný sý ra Sam sun, De niz li, An tal ya ve Bur sa da 48 ay rý hýr sýz lýk su çu na ka rýþ týk la rý be lir ti len zan lý la rýn, hýr sýz lýk ta ço ðun luk la ka dýn la rý kul lan dý ðý bil di ril di. Ço ðu ak ra ba o lan zan - lý la rýn yan ke si ci lik te ye te nek li genç le ri 25 bin TL kar þý lý ðýn da a ra la rýn da trans fer et ti ði tes pit e dil di. Çe te nin hýr sýz lýk zan lý sý ka dýn la rý da yük sek baþ - lýk pa ra sýy la yi ne ken di e le man la rýy la ev len dir di ði ö ne sü rül dü. Zan lý lar, em ni yet te ki iþ lem le ri nin ar dýn dan Ka nu nun suç say dý ðý fi il le ri iþ le mek a - ma cýy la ör güt kur mak ve yö net mek, Ö zel be ce ri su re tiy le ni te lik li hýr sýz - lýk, a çýk tan hýr sýz lýk suç la rýn dan Sin can Ad li ye si ne sev ke dil di. An ka ra / aa 18 yýl son ra ge len be bek, dep rem a cý sý ný u nut tur du VAN DA, ço cuk sa hi bi o la bil mek i - çin 18 yýl bo yun ca yurt i çi ve yurt dý - þýn da te da vi gö ren, 11 ay ön ce ha mi - le ka lan 37 ya þýn da ki ka dýn, dep rem - den 5 gün son ra er kek be bek dün ya - ya ge tir di. Ha cý be kir Ma hal le si nde ki Meh met çik Ça dýr Ken ti nde ka lan 38 ya þýn da ki Zeh ra Yay la, yap tý ðý a - çýk la ma da, 19 yýl ön ce Ni hat Yay - la yla ev len di ði ni, ço cu ðu nun ol ma - ya ca ðý ný öð ren di ði ni söy le di. E þiy le yurt i çin de ki bir çok has ta ne ye git tik - le ri ni an cak ba þa rý lý o lu na ma dý ðý ný i - fa de e den Yay la, da ha son ra Ý ran ýn baþ ken ti Tah ran a te da vi i çin git ti ði - ni, da ha son ra Tür ki ye ye ge ri dön - dü ðü nü bil dir di. Son o la rak Van da bir dok to ra git - tik le ri ni, te da vi nin o lum lu so nuç lan - dý ðý ný kay de den Zeh ra Yay la, so - nun da ü mit le bek le dik le ri be bek ha be ri ni dok to run dan al dý ðý ný kay - det ti. Dep rem den 5 gün son ra be be - ði ni dün ya ya ge tir di ði ni be lir ten Yay la, þun la rý söy le di: Al lah bi zi öy - le bir se vin dir di ki sý kýn tý mý zý u nut - tuk. Yet ki li le ri miz den sý cak bir ba rý - nak is ti yo ruz. 18 yýl bo yun ca ço cuk bek le dim a ma ol ma dý. Bu se ne Al - lah ver di. Çok sý kýn tý lar ya þa dýk, çok yer le ri gez dim, çok yer ler de te da vi gör düm. Dep re min 5. gü nü be be - ðim dün ya ya gel di. Ýlk dep re min ol - du ðu gün mer di ven ler den ko þar ken ra hat sýz lan dým ve ço cuk er ken dün - ya ya gel di. Do ðu me vi miz yý kýl mýþ tý. Has ta ne nin ça - dýr la rýn da kal dýk ilk dört gün. Be þin ci ge ce ço cu ðum dün ya ya gel di. O sü - re de de çok kor ku ya þa dýk. Çün kü sü rek li yer ler sal la ný yor du. O ra da ki sað lýk çý la rý mýz çok mo ral ve ri yor lar - dý, des tek o lu yor lar dý sað ol sun lar. A - ma yi ne de çok kor ku yor dum. 18 yýl - lýk öz le mim ya ným da þim di. En sar i le gün le ri miz çok gü zel ge çi yor. Zeh - ra Yay la, be be ði nin dep rem kor ku su - nu ken di le ri ne u nut tur du ðu nu i fa de e de rek, Kor ku di ye bir þey kal ma dý biz de ar týk. A ma yi ne de çok so ðuk. Kar yað dý ðý sý ra da ben ve be nim gi bi - ler çok var. Ye ni do ðan yav ru la rý mýz çok. Al lah he pi mi ze yar dým et sin. Bi - ze yar dým e li u zat sýn lar de di. Yay la, dep rem den son ra bir sü re ge ce le ri tar la lar da, a ra ba da ve ken di yap týk la rý ça dýr da kal dýk la rý ný, bir kaç gün ön ce de ça dýr ken te yer leþ tik le - ri ni kay det ti. Van / a a Depremlerde hazar gören Van Öðretmenevi, ekskavatör adý verilen özel bir iþ makinasýyla kýsa sürede yýkýldý. Ýlde 100 bina daha yýkýlacak. 7 ki þi lik a i le nin kal dý ðý ça dýr kül ol du n VAN DA 7 ki þi lik a i le nin kal dý ðý ça dýr da çý kan yan gýn da ça dýr ve i çin - de ki eþ ya lar kul la ný la maz ha le gel di. A lý nan bil gi ye gö re, Van-Er ciþ yo lu ü ze rin de ki A fet Ko nut la rý nýn ö nün - de Þa ban Bin göl e a it ça dýr da so ba - dan sýç ra yan ký výl cým ne de niy le çý - kan yan gýn ký sa sü re de bü yü dü. Yan gý ný fark e de rek e þi ve 5 ço cu - ðuy la dý þa rý çý kan Bin göl, çev re den ge len va tan daþ la rýn yar dý mýy la yan - gý ný sön dür me ye ça lýþ tý. Da ha son ra o lay ye ri ne ge len it fa i ye e kip le ri yan - gý ný sön dür dü an cak ça dýr ve i çin de - ki eþ ya lar kul la ný la maz ha le gel di. Bin göl, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la - ma da, yan gý nýn baþ la ma sýn dan he - men son ra it fa i ye yi a ra dýk la rý ný an - cak za ma nýn da gel me di ði ni id di a et - ti. Be le di ye de te le fon la ra ba ka cak mu ha tap da hi bu la ma dýk la rý ný i le ri sü ren Bin göl, Ben þim di ne ya pa ca - ðým. 5 ço cu ðum la bir lik te dý þar da kal dým. Bi ze ça dýr da ver me di ler. Ken di im kan la rým la ha sar lý e vi min ya ný na bran da dan bir ça dýr yap mýþ - tým, o da yan dý di ye ko nuþ tu. Bu a - ra da, sön dür me ça lýþ ma la rý nýn ar - dýn dan Bin göl ün, be le di ye yet ki li le - ri ne tep ki gös ter di ði gö rül dü. Van/a a Ça dýr ken tte ký na ge ce si n VAN DA 23 E kim de mey da na ge len dep rem ne de niy le dü ðün tö - ren le ri ya rým ka lan Yu suf Sü mer i le Eb ru Kö ke çif ti i çin Mev la na Ev le ri Ça dýr ken ti nde Türk Ký zý la yý ta ra fýn dan ký na ge ce si ya pýl dý. Yu suf Sü mer i le Eb ru Kö ke çif ti, çay da çý ra oy na yan grup la sos yal fa a li yet ça dýr la rý nýn ö nün de ki boþ a la na gel di. Da ha son ra, tür kü ler eþ li ðin de çif tin ký na sý ya kýl dý. Ge lin ve da mat, ký na ge ce sin de ya kýn la - rý ve Türk Ký zý la yý e kip le riy le ha lay çe ke rek, eð len di. Ge lin Eb ru Kö - ke, ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, 23 E kim de ki dep rem sý ra sýn da ku a för de ol du ðu nu, da ma dýn ge li þi ni bek le di ði sý ra da dep rem mey - da na gel di ði ni an lat tý. Kö ke, Þim di çok mut lu yum. Sað ol sun Türk Ký zý la yý ek sik ka lan dü ðü nü mü zü ta mam la dý. Ýlk dü ðü nü müz ek sik de ol sa yi ne de çok mut lu yuz de di. Da mat Yu suf Sü mer Ýlk dep - rem de ne ka dar a cý ya þa dýy sak bi le za man her þe yin i lâ cý. Türk Ký zý la - yýna çok te þek kür e di yo rum. Þim di ha va çok so ðuk. A ma yi ne de çok gü zel bir ge ce di ye ko nuþ tu. Türk Ký zý la yý A lan Ko or di na tö rü Se her Kuþ i se yap týk la rý a lan ça lýþ ma sýn da i ki gen cin dü ðün gün le rin de dep - re mi ya þa dýk la rý ný ve dü ðün le ri nin ya rý da kal dý ðý ný öð ren dik le ri ni, on - la rýn bu sý kýn tý sý na çö züm bul mak is te dik le ri i çin ký na ge ce si dü zen le - dik le ri ni söy le di. Van / a a Do ðu da kýþ, çok sert ge çi yor n DO ÐU A na do lu Böl ge si nde et ki li o lan so ðuk ha va, ya þa mý o lum - suz yön de et ki li yor. Me te o ro lo ji Er zu rum Böl ge Mü dür lü ðü yet ki - li le rin den a lý nan bil gi ye gö re, Si bir ya ü ze rin den ge len yük sek ba - sýnç sis te mi nin et ki si al tý na o lan böl ge de, ge ce en dü þük ha va sý cak lý - ðý, ek si 23 de re cey le Er zu rum da öl çül dü. Di ðer il ler de ge ce öl çü len ha va sý cak lý ðý i se Að rý da ek si 22, Kars ta ek si 16, Ar da han da ek si 13, Bay burt ta ek si 9, Er zin can da ek si 6 ve Ið dýr da ek si 4 de re ce o la rak kay de dil di. Bu a ra da, Ýl Ö zel Ý da re si Ge nel Sek re ter li ði yet ki li le ri, Er zu - rum da 96 köy yo lu nun u la þý ma ka pa lý ol du ðu nu, e kip le rin yol aç ma ça lýþ ma la rý ný sür dür dü ðü nü bil dir di. Er zu rum / a a TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Dr. Habib Akbulut, Mustafa Köleoðlu ve Orhan Yýldýrým'ýn kayýnpederleri, muhterem aðabeyimiz Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Mustafa Koç / Almanya TAZÝYE Þirket ortaklarýmýzdan muhterem aðabeyimiz Mustafa Köleoðlu ile muhterem kardeþlerimiz Dr. Habib Akbulut ve Orhan Yýldýrým ýn kayýnpederleri Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Asya Promosyon Aliþen Koç, F. Ataman Korkut

7 DÜN YA 7 Y HABERLER BÝZÝM AÝLE DERGÝSÝ, ARALIK SAYISINDAN ALINMIÞTIR. ÝLLÜSTRASYON: ÝBRAHÝM ÖZDABAK BM: SOMALÝ UNUTULMASIN BM SOMALÝ ÝNSANÝ YARDIM KOORDÝNATÖRÜ MARK BOWDEN, BUGÜN KENYA'NIN BAÞKENTÝ NAÝROBÝ'DE 4 MÝLYON KÝÞÝNÝN TEMÝZ SU VE BARINAK GÝBÝ EN TEMEL ÝNSANÎ ÝHTÝYAÇLARDAN YOKSUN OLDUÐU SOMALÝ ÝÇÝN ÝNSANÎ YARDIM ÇAÐRISI YAPACAK. BM, So ma li de zor du rum da ki 4 mil yon ki þi nin a cil ge rek si - nim le ri i çin bu gün in sa ni yar dým çað rý sýn da bu lu na cak. BM So ma li Ýn sa nî Yar dým Ko or di na tö rü Mark Bow den ta ra fýn dan Ken ya nýn baþ ken ti Na i ro bi de baþ la tý la cak in sa nî yar dým çað - rý sýn da, So ma li li le rin a cil ih ti yaç la rý i çin 1,5 mil yar do lar top - lan ma sý he def le ni yor. Kam pan ya i le i çin de Bir leþ miþ Mil let ler a jans la rý, u lu sal ve u lus la ra ra sý si vil top lum ör güt le ri nin de bu - lun du ðu 148 ku ru mun uy gu la ma ya ko ya ca ðý 350 ha ya tî pro je i çin ge re ken 1,5 mil yar top lan ma sý a maç la ný yor. So ma li de kri - zin dün ya da ya þa nan kriz le rin en bü yü ðü ol du ðu bil di ri len BM a çýk la ma sýn da, 4 mil yon ki þi nin te miz su ve ba rý nak gi bi en te - mel in sa ni ih ti yaç lar dan yok sun ol du ðu, kýt lýk la bo ðu þan la rýn 3 mil yo nu nun ül ke nin u la þýl ma sý güç gü ney böl ge le rin de ya þa dý - ðý ve 250 bin ki þi nin de ö lüm teh li ke siy le kar þý kar þý ya bu lun - du ðu be lir til di. A çýk la ma da, ha li ha zýr da ö len on bin ler ce in sa - nýn ya ný sý ra 2011 yý lýn da yak la þýk 300 bin So ma li li nin de aç lýk ve ça týþ ma lar dan ka ça rak kom þu ül ke le re sý ðýn dý ðý kay de dil di. Bow den, yap tý ðý a çýk la ma da, Ge le cek yýl da in sa nî du rum a ci - li ye ti ni ko ru ya ca ðýn dan 2012 Or tak Ba ðýþ Prog ra mý nýn er ken ve tam o la rak fi nan se e dil me si ha ya tî dir. So ma li kri zi he pi mi - zin so rum lu lu ðun da dýr. Bek le gör de me lük sü müz yok tur. Ak si du rum da So ma li hal ký ný yü züs tü bý rak mýþ o lu ruz de di. Bow den, çok zor in sa nî þart lar da ya þa yan 4 mil yon So ma li li ol du ðu nu, bun lar dan on bin ler ce si nin a cil yar dým u laþ tý rýl - maz sa ö le ce ði ni kay det ti. A cil ih ti yaç la rý kar þý la ya bil mek i çin ge rek li o lan 1,5 mil yar do la rýn ger çek çi bir de ðer len dir me ol - du ðu nu, ha yat kur ta ra cak pla nýn an cak ba ðýþ çý lar çok geç ol - ma dan ta ah hüt te bu lu nur sa uy gu la na bi le ce ði ni be lirt ti. So ma - li de kýt lýk ol du ðu nun i lan e dil di ði Tem muz a yýn dan bu ya na hýz la so rum lu luk a lýn ma sý nýn, in sa nî du ru mun dü zel me sin de ne ka dar et ki li o lu na bi le ce ði ni ka nýt la dý ðý ný vur gu la yan Bow - den, 3 ay i çin de dü zen li yar dým a lan in san sa yý sý nýn ü çe kat la - na rak 2,6 mil yo na u laþ tý ðý ný kay det ti. Ankara / a a ÇA TI ÞAN TA RAF LA RA ÝN SA NÝ ÝL KE U YA RI SI BOW DEN, ye ter siz bes le nen 480 bin den faz la ço cu ðun bes len me yar dý mý al - ma ya baþ la dý ðý ný, yo ðun a þý kam pan ya la rý so nu cu ký za mý ðýn ne re dey se ya rý ya - rý ya düþ tü ðü nü, kýt lýk i lan e di len 6 böl ge den 3 ü nün du ru mu nun dü zel di ði ni ve Ka sým a yý i ti ba riy le kýt lýk ön ce si du ru ma u laþ tý ðý ný bil dir di. Bow den, E ðer ba ðýþ - çý lar a cil fon sað lan ma sý na hýz lý des tek ver me se ler di, on bin ler ce in san da ha ö - lür dü. Des te ðin de va mý, ha ne halk la rý nýn ge le cek te o lu þa cak ku rak lýk ve di ðer þok la ra da ya nýk lý lý ðý nýn ar tý ra rak, in sa nî yar dý ma ba ðým lý lý ðý nýn a zal týl ma sý ný sað - la ya cak de di. Yar dý ma muh taç in san la ra u laþ ma zor lu ðu nun ha yat kur ta rý cý mü da ha le ler i çin en ö nem li en gel ol ma ya de vam et ti ði nin al tý ný çi zen Bow den, So ma li de ça tý þan ta raf la ra in sa ni il ke le re say gý lý ol ma çað rý sý yap tý. Bow den, or - tak ba ðýþ prog ra mý pro je le ri ne 2012 yý lýn da da ye ni or tak la rýn ka týl ma ya de vam e de ce ði ni, ha li ha zýr da ço ðu ül ke nin gü ne yin de ak ti vi te le ri ni ar týr mýþ o lan ye ni or tak lar la iþ bir li ði nin so run la rýn çö zü mü ne po zi tif kat ký ya pa ca ðý ný be lirt ti. CE NEV RE DE YAR DIM ÇA ÐI RI SI YA PI LA CAK BOW DEN, çað rý lar ü ze ri ne 2011 de So ma li i çin ya pý lan in sa ni yar dým la rýn mik ta rý - nýn 800 mil yon do la rý a þa rak, ta lep e di len 1 mil yar do la ra yak laþ tý ðý ný, So ma li ye 2012 yý lý kü re sel yar dým çað rý sý nýn 14 A ra lýk ta Ce nev re de baþ la tý la ca ðý ný kay det ti. So ma li ye cu ma gü nü sür priz zi ya ret te bu lu nan BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun, BM nin So ma li Si ya si O fi si nin O cak ta Ken ya nýn baþ ken ti Na i ro bi den Mo ga di - þu ya ye ni den ta þý na ca ðý ný be lir te rek, ay rý ca Ken ya nýn, U gan da ve Bu run di li kuv - vet ler den o lu þan So ma li de ki Af ri ka Bir li ði as ker kat ký sý ný mem nu ni yet le kar þý la - dý ðý ný a çýk la mýþ tý. Zi ya re ti sý ra sýn da çe lik ye lek gi yen BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun, Mo ga di þu da ge niþ gü ven lik ön lem le ri al týn da dü zen le di ði ba sýn top lan tý - sýn da, So ma li nin kri tik bir dö nüm nok ta sýn da ol du ðu nu söy le miþ ti. Ban, 20 yýl - dan bu ya na So ma li yi zi ya ret e den ilk BM Ge nel Sek re te ri ol muþ tu. TU NUS UN ye ni Baþ ba ka ný Ham ma di Ci ba li, es - ki den ken di si ni ta kip e den is tih ba ra týn, þim di gü - ven li ði ni sað la dý ðý ný be lirt ti. Tu nus ta ku ru cu mec lis ça lýþ ma la rý ný sür dü ren En Nah da Par ti si Ge nel Sek re te ri Ci ba li e vin de yap tý ðý a çýk la ma da, bü yük de ði þim ya þa yan Tu nus i çin ör ne ðin dik ta - tör re jim ler ve ya as ke ri re jim ler de ðil, de mok ra tik yol da i ler le yen Tür ki ye ol du ðu nu söy le di. Dev - rim son ra sý Tu nus un ký sa sü re de çok hýz lý bir de ði þim ya þa dý ðý ný vur gu la yan Ci ba li, þöy le ko - nuþ tu: 17 yýl ha pis yat tým. Son yýl lar da e vim de göz hap sin dey dim. Dev rim den ön ce kim sey le gö rüþ me me i zin ve ril mi yor du. Bi ri le ri nin be ni zi - ya ret et me si ne da hi mü sa a de e dil mi yor du. Bir yýl ön ce e vi min ö nün de bek le yen mu ha be rat a - ra ba la rý var dý. Be ni gö - zet li yor lar dý. A ma þim di her þey de ðiþ ti. Es ki den be ni ta kip e den is tih ba - rat, þim di gü ven li ði mi sað lý yor. Tür ki ye nin, Ýs lâm ül ke le ri i çin ö - nem li bir ör nek o luþ tur - du ðu nu be lir ten Baþ ba kan Ci ba li, de mok ra tik ve par la men ter sis tem ko nu sun da Tür ki ye yi mo del a la cak la rý ný söy le di. Tür ki ye nin bü tün ül ke le ri ve ký ta la rý bir bi ri ne bað la yan çok stra te jik bir köp rü ül ke ol du ðu nu i fa de e den Ham ma di Ci ba li, ge liþ - mek te o lan Tür ki ye nin bu gün bü tün dün ya i çin ör nek ol du ðu nu be lirt ti. Ci ba li, A rap Ba ha rý nýn do ðum ye ri o lan Tu nus un da i le ri de A rap a le mi i çin ör nek o la ca ðý ný bil dir di. Ba zý a þý rý la ik par ti le rin hal ký En Nah da Par - ti si nin za fe ri kar þý sýn da kor kut ma ya ça lýþ tý ðý ný be lir ten Ci ba li, Biz kim se nin ö zel ha ya tý na ka - rýþ ma ya ca ðýz. Tu nus un e ko no mik ve si ya sî o la - rak kal kýn ma sý ný is ti yo ruz. Hal ký mýz yýl lar ca bas ký al týn da tu tul du. Fi kir ve vic dan öz gür lü ðü ö nün de ki tüm en gel le ri kal dýr ma yý he def li yo - ruz. Ye ni a na ya sa ça lýþ ma mýz tüm Tu nus hal ký - ný ku cak la ya cak týr de di. Tunus / a a Tu nus: Ör ne ði miz Tür ki ye Fi lis tin in bay ra ðý, U NES CO ya çe ki le cek n FÝ LÝS TIN ÝN, BM nin Bi lim, E ði - tim ve Kül tür Teþ ki la tý na (U NES - CO) tam ü ye ol ma sý do la yý sýy la bu - gün Pa ris te tö ren dü zen le ne cek. U NES CO Ge nel Di rek tö rü Ý ri na Bo ko va ve Fi lis tin Dev let Baþ ka ný Mah mut Ab bas ýn da ka tý la cak la rý tö re nin so nun da Fi lis tin bay ra ðý gön de re çe ki le cek. Ab bas, da ha son ra U NES CO bi na sýn da ba sýn top lan tý sý dü zen le ye cek. Fi lis tin, 31 E kim de dü zen le nen oy la ma so nu - cun da U NES CO ü ye li ði ne ka bul e - dil miþ ti. Fi lis tin i le bir lik te U NES - CO ya ü ye ül ke sa yý sý 195 e çýk tý. Fi - lis tin in ü ye li ði ne Ýs ra il i le bir lik te tep ki gös te ren ABD, U NES CO büt - çe si ne kat ký pa yý ö de me yi dur du ra - ca ðý ný a çýk la mýþ tý. ABD, U NES CO büt çe si nin yüz de 22 si ni kar þý lý yor. ABD nin he nüz 2011 yý lý kat ký pa yý - ný da ö de me miþ ol ma sý ne de niy le 2012 de U NES CO büt çe sin de 150 mil yon do lar lýk a çýk mey da na gel - me si bek le ni yor. Paris / a a Ýs ra il, Mað rip Ka pý sý ný ka pat tý n ÝS RAÝL po li si, Ku düs ün do ðu ke - si mi Es ki Kent in Að la ma Du va rý ta ra fýn da ki Mað rip (Ba tý Fas lý lar) Ka pý sý ný, zi ya ret çi le rin gü ven li ði ge rek çe siy le ka pat tý. Po lis yet ki li si Lu ba Sam ri, Að la ma Du va rý ndan El Ak sa Ca mi si av lu su na ge çi þi sað - la yan gi riþ te ki tah ta ram pa nýn, ya - na bil me ris ki ve ka mu gü ven li ði i - çin teh li ke o luþ tur ma sý do la yý sýy la, Ku düs ün Ýs ra il be le di ye si nin 8 A - ra lýk ta ki ta li ma tý ü ze ri ne ka pa týl dý - ðý ný be lirt ti. Bu uy gu la ma nýn Ha re - müþ þe rif in ko ru yu cu su Ür dün ve Müs lü man A rap dün ya sý nýn tep ki - si ni çek me si ris ki ne i þa ret e di li yor. Að la ma Du va rý ndan El Ak sa Ca - mi si av lu su na ge çi þi sað la yan ram - pa 2004 yý lýn da ön ce ki nin yý kýl ma sý do la yý sýy la ku rul muþ tu. Bu ge çi þi ve ram pa yý, Müs lü man ol ma yan zi ya - ret çi ler i le Ýs ra il gü ven lik güç le ri kul la ný yor. Kudüs / a a Libya'da Kad da fi nin si lâh la rý im ha e di liyor n A ME R ÝKA LI si lah uz man la rý, Lib - ya da cid dî bir gü ven lik teh di di o luþ - tu ran si lâh la rýn or ta dan kal dý rýl ma sý ça ba la rý çer çe ve sin de yüz ler ce ki log - ram pat la yý cý yý et ki siz ha le ge tir di. Uz man lar, yak la þýk 600 ki log ram pat la yý cý yý, ku ma gö müp pat lat tý. Mu am mer Kad da fi nin dev ril me si ve da ha son ra öl dü rül me siy le so - nuç la nan 8 ay lýk iç sa va þýn ar dýn dan si lah la rýn ve di ðer cep ha ne li ðin et ki - siz ha le ge ti ril me si i çin bir grup A - me ri ka lý si lâh uz ma ný Lib ya ya gel - miþ ti. A me ri kan dip lo mat lar, uz - man la rýn Ey lül a yýn dan bu ya na yak la þýk 5 bin ro ke ta ta rý et ki siz ha le ge tir di ði ni a çýk la dý. U lus la ra ra sý top - lum, Lib ya da iç sa vaþ sý ra sýn da or ta - dan kay bo lan çok sa yý da si lâ hýn yan - lýþ el le re geç me si o la sý lý ðýn dan en di - þe du yu yor. Trablus / a a Lüb nan dan Ýs ra il e i sa bet siz ro ket sal dý rý sý n LÜB NAN DAN Ýs ra il e kar þý ro ket sal dý rý sý dü zen len di ði, an cak gi ri þi - min ba þa rý sýz ol du ðu bil di ril di. Lüb - nan or du sun dan üst dü zey bir yet - ki li, dün ge ce ül ke nin gü ne yin de ki Mec dal Si lim kö yün den a tý lan ro - ke tin sý nýr ya kýn la rýn da ki Ho u la kö - yün de bir e ve i sa bet e de rek, Lüb - nan lý bir ka dý nýn ya ra lan ma sý na ne - den ol du ðu nu söy le di. Yet ki li, o lay - la il gi li so ruþ tur ma baþ la týl dý ðý ný i fa - de et ti. Bu a ra da dün sa bah Lüb - nan ýn gü ne yin de ve baþ kent Bey - rut ta al çak ir ti fa da u çan dört sa vaþ u ça ðý nýn gö rül dü ðü bil di ri li yor. Ýs - ra il sa vaþ u çak la rý, Lüb nan dan kay - nak la nan sal dý rý la rýn ar dýn dan ge - nel lik le Lüb nan ýn ü ze rin de al çak ir ti fa da u çu yor lar. Lüb nan da Hiz - bul lah i le Ýs ra il a ra sýn da 2006 yý lýn - da çý kan 34 gün lük sa va þýn ar dýn - dan ül ke nin gü ne yin de du ru mun nis pe ten sa kin ol du ðu nu be lir ti li - yor yý lýn da ki sa vaþ ta Ýs ra il, Hiz bul lah ýn Lüb nan da ki ka rar gah - la rý ný bom ba la mýþ, Hiz bul lah da Ýs - ra il in ku ze yi ne yak la þýk 4 bin ro ket fýr lat mýþ tý. Ça týþ ma lar da 1200 ka - dar Lüb nan lý i le 160 Ýs ra il li öl müþ - tü. Ça týþ ma lar BM a ra bu lu cu lu - ðun da sað la nan a teþ kes le so na er - miþ, bin ler ce Lüb nan lý as ker ve u - lus la ra ra sý ba rýþ gü cü as ke ri baþ ka bir ça týþ ma ya en gel ol mak i çin gü - ney de ko nuþ lan mýþ tý. Beyrut / a a Pa na ma dik ta tö rü No ri e ga, ce za e vin de n FRAN SA NIN, ül ke si ne i a de et me ka ra rý al dý ðý es ki Pa na ma dik ta tö rü Ma nu el No ri e ga (77) Pa - na ma ya dön dü ve üst dü zey gü ven lik tedbir le ri al - týn da ce za e vi ne nak le dil di. Ye rel te le viz yon ka nal - la rý nýn ha ber le rin de, Pa na ma da mu ha lif le ri in faz et me suç la ma sýy la 60 yýl hap se mah kûm e di len No ri e ga nýn I be ri a ha va yol la rý na a it u çak la ül ke si - ne dön dü ðü be lir til di. No ri e ga nýn ha va a la nýn dan ka ra yo luy la El Re na cer Ha pis ha ne si ne nak le dil di - ði, hü kü me tin bir su i kast ihtimaline kar þý tedbir o - la rak þa þýrt ma tak ti ði uy gu la dý ðý kay de dil di. No ri e - ga, 2010 yý lýn dan bu ya na Fran sa da ka ra pa ra ak la - mak su çun dan do la yý Pa ris Ce za e vin de tu tuk lu bu lu nu yor du. ABD de da ha ön ce u yuþ tu ru cu ka - çak çý lý ðý suç la ma sýy la 20 yýl ha pis ce za sý ya tan 77 ya þýn da ki No ri e ga, ül ke sin de de si ya si ra kip le ri ni in faz et mek le suç la ný yor. Panama / a a He lâl ke sim ya sa ðý na kar þý or tak tep ki var n HOL LAN DA DA a na mu ha le fet te ki Ýþ çi Par ti si (PvdA) Ams ter dam yö ne ti mi nin, Salý günü Se na - to da gö rü þül me si bek le nen, hay van la rýn u yuþ tu - rul ma dan ke sil me si ni ya sak la yan ya say la il gi li dü - zen le di ði ka mu o yu nu bil gi len dir me top lan tý sý yo - ðun il gi gör dü. Ams ter dam da dü zen le nen top lan - tý ya fark lý par ti ler den si ya set çi le rin ya ný sý ra Müs - lü man ve Ya hu di top lu mu tem sil ci le ri i le bi ne ya - kýn ki þi ka týl dý. Top lan tý ya ka tý lan Ku zey Hol lan da E ya let Mil let ve ki li PvdA lý Ad nan Te kin, bir Müs - lü man o la rak he lal ke si min ya sak lan ma sý na kar þý ol du ðu nu be lir terek, Bu ya sa nýn çýk ma sý na Ya - hu di kö ken li ler de kar þý çý ký yor. Do la yý sýy la bu ya - sa Ya hu di ve Müs lü man ke si mi bir leþ tir di diye konuþtu. Mec lis te i ki san dal ye i le tem sil e di len Hay van lar Par ti si nin (PvdD) sun du ðu, hay van la - rýn u yuþ tu rul ma dan ke sil me si nin ya sak lan ma sý na dö nük ka nun ta sa rý sý, par la men to nun alt ka na dý Tem sil ci ler Mec li si nde ka bul e di le rek, Se na to ya gön de ril miþ ti. Ta sa rý Se na to da ka bul e di lir se Hol - lan da da Ýs lâ mî ve Ya hu di u sul le re gö re ke sim ya - sak lan mýþ o la cak. Amsterdam / a a Su ri ye de ça týþ ma la rýn göl ge sin de ye rel se çim n YÖ NE TÝM kar þý tý gös te ri le rin de vam et ti ði Su ri - ye de ye rel se çim ler dün ya pý ldý. Ül ke de san dýk lar sa at de a çýl dý san dal ye i çin a - da yýn ya rýþ tý ðý se çim ler i çin mu ha le fet, bir kaç gün ön ce sin den boy kot çað rý la rý ya par ken, Ye rel Yö - ne tim ler Ba ka ný Ö mer Ga la van ci baþ ta ol mak ü - ze re, Su ri ye yö ne ti mi va tan daþ la rý a na ya sal gö rev - le ri ni ye ri ne ge tir me ye ça ðýr dý. Bu yýl ki ye rel se - çim le ri re form la rýn bir par ça sý o la rak gö ren Su ri ye yö ne ti mi, ge niþ ka tý lým sað la ya bil mek i çin yak la þýk bir ay ön ce ba sýn yo luy la çað rý lar yap ma ya baþ la - mýþ tý. Se çim ler, mu ha fa za mec li si a dý ve ri len il mec lis le ri, 154 kent, 502 bel de ve 681 be le di ye yi kap sý yor. Su ri ye de ye rel se çim le re a day lar, si ya sî par ti le rin ça tý sý al týn da de ðil, ba ðým sýz o la rak ka tý - lý yor. Su ri ye li ye rel ak ti vist ler, Ba zý kent ler de or du - dan ay rýl ma la rýn ya þan dý ðý ný belirterek; Hu mus, Ýd lib ve Þam ýn Du ma ban li yö sün de ay rý lýk çý as - ker ler le or du bir lik le ri a ra sýn da þid det li ça týþ ma la - rýn ol du ðu nu di le ge tir di. Þam-Ankara / a a E sad mu ha lif le ri Ür dün de el çi li ði bas tý n ÜR DÜN ÜN baþ ken ti Am man da ki Su ri ye Bü - yü kel çi li ði, ken di va tan daþ la rý nýn sal dý rý sý na uð - ra dý. Bü yü kel çi lik ten ya pý lan a çýk la ma da, bir grup Su ri ye va tan da þý nýn ta mam la ma la rý ge re - ken ka ðýt iþ le ri ol du ðu nu söy le ye rek el çi lik bi na - sý na gir di ði ve gü ven lik gö rev li si ne sal dýr dý ðý be - lir til di. Sal dý rý sý ra sýn da i ki si dip lo mat 6 ki þi nin ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ür dün po li si, o lay la il gi si ol du ðun dan þüp he le ni len 8 ki þi yi tu tuk la dý. Sal - dý rý nýn Su ri ye Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E - sad a kar þý Mart a yýn da baþ la tý lan ve yak la þýk ki þi nin ya þa mý ný yi tir me si ne yol a çan o lay - lar la il gi li ol du ðu sa ný lý yor. Amman / a a ÝHH dan Pa kis tan a ye tim ha ne ve ca mi n ÝN SAN Hak ve Hür ri yet le ri Yar dým Vak fý nýn (ÝHH) Pa kis tan a yar dým la rý de vam e di yor. Va - kýf, ül ke nin ku zey ba tý sýn da ki Ha ri pur da bir ye - tim ha ne ve ge çen yýl sel le rin vur du ðu Mu zaf fer - gah ta bir ca mi yap týr dý. Hay ber Pak tun va e ya let sý nýr la rý i çin de bu lu nan Ha ri pur da 210 ye tim ço cu ðun e ði tim gö re ce ði ve ba rý na ca ðý E mir Sul - tan is mi ni ta þý yan yurt bi na sý nýn a çý lý þý, Ýs tan bul ve Bur sa dan Pa kis tan a ge len 30 ki þi lik ÝHH gö - nül lü gru bu nun ka týl dý ðý tö ren le ya pýl dý. A çý lýþ tö re ni ne, yerel yöneticiler, Pa kis tan da ya þa yan Türk va tan daþ la rý ve çok sa yý da Pa kis tan lý da vet - li ka týl dý. Hay ber Pak tun va e ya le ti nin Va li si Me - sud Ka vu ser, yar dým la rýn dan do la yý Türk hal ký - na ve yar dým la rýn u laþ tý rýl ma sý na a ra cý lýk e den ÝHH ye te þek kür et ti. ÝHH nin Bur sa Tem sil ci si Hü se yin Kap tan da fe la ket ten ký sa sü re son ra Pa kis tan a u laþ týk la rý ný ve ça lýþ ma la ra baþ la dýk la - rý ný anlattý. ÝHH Pa kis tan Tem sil ci si Meh met Ka ra, yar dým sever va kýf gö nül lü le ri ne te þek kür e de rek, Pa kis tan'a ka lý cý e ser ler bý rak mak i çin ça ba gös ter dik le ri ni vur gu la dý. Haripur / a a Ham ma di Ci ba li

8 Y ca ni as ya.com.tr 8 HABER Islâhat seferberliði gerek Has ta ha ne ler, ha pis ha ne ler ve me za ris tan - lar bir yö nüy le de ib ret a lýn ma sý ge re ken yer ler dir. Be di üz za man Haz ret le ri, genç - li ði ni se fa het ve eð len ce i le ge çi ren le rin za rar e - de ce ði ni ha týr la týp genç le re tav si ye ler de bu lun - du ðu bir e se rin de, on la ra ses le nir ken Has ta hâ - ne ler den ve ha pis hâ ne ler den ve kab ris tan lar dan so ru nuz der. Ýl gi li bö lüm, Ha pis hâ ne ler den da - hi, ek se ri yet le genç li ðin taþ kýn lýk sâ i ka sýy la gayr-i meþ rû da i re de ki ha re kâ týn to kat la rý ný yi yen bed - baht genç le rin te es süf le ri ni i þi te cek si niz di ye de - vam e der. (Bkz: Söz ler, On Ü çün cü Söz, 135) Ba kýr köy Ka dýn ve Ço cuk Ce za e vi nde ki tu tuk - lu ve hü küm lü le re di nî e ði tim ve ren Ýs tan bul Müf tü lü ðü gö rev li si Ha li me Yýl dýz ýn an lat týk la rý, bi ze Be di üz za man ýn bu tes bi ti ni ha týr lat tý. Ce za - e vin de ki hü küm lü le re va az ve ren Ha li me Yýl dýz, da ha ön ce al ný sec de ye hiç var ma mýþ pek çok in - sa nýn ce za e vin de na maz kýl ma ya baþ la dý ðý ný da ha týr la týp þöy le de vam et miþ: Ce za e vin de ma ne - vi ya ta çok aç o lan in san lar var. Hat ta na maz kýl - ma nýn zev ki ne va rý yor lar. Na ma zý bel ki ce za e - vin den bir kur tu luþ o la rak da kul la na bi lir ler. Ha yat ta ya pa bil di ðim en de ðer li þey, ce za e vin - de din e ði ti mi ver mek þek lin de ko nu þan Ha li me Yýl dýz, Ce za e vi, ma ne vi ya týn fark e dil di ði bir yer o la rak kar þý la rý na çýk tý. Kur ân-ý Ke rim i le ta nýþ - mak is te yen çok sa yý da mah kûm var da de miþ. Rus ya va tan da þý bir ka dý nýn ce za e vin dey ken ih ti dâ e dip Müs lü man ol du ðu nu da ha týr la tan Ýs tan bul Müf tü lü ðü gö rev li si, ce za e vin de an - ne siy le bir lik te ya þa yan 5 ya þýn da ki bir ço cu - ðun Ýh las Sû re si ni o kur ken duy gu la nýp að la dý - ðý ný müj de si ni de ver miþ. Ce za ev le rin de bes me le yi bil me yen in san la rýn da hi bu lun du ðu nu kay de den baþ ka bir din gö - rev li si de Ce za e vin de ki tu tuk lu ve mah kûm la - rýn, du â la rý doð ru te laf fuz e de bil mek i çin Kur ân ders le ri ne ta lep le ri çok faz la. Hat ta bü yük bir kýs - mýn dan Dý þa rý da bun ca yýl ya þa dýk, a ma Kur ân-ý Ke rim i öð ren mek bi ze bu ra da na sip ol du. Kur ân-ý Ke rim i ce za e vin de öð re ne ce ði miz ak lý - mý za hiç gel mez di de dik le ri ni duy duk. Ce za e - vin de Kur ân-ý Ke rim öð re nen çok sa yý da in san ol du þek lin de ko nuþ muþ. (A A, 6 A ra lýk 2011) Bü tün bun lar bi ze ne yi gös te rir? Dý þa rý dan da ha faz la i çe ri de ki le rin din e ði ti mi ne ih ti ya cý var. Çe þit li se bep ler le ce za ev le ri ne dü þen yak la þýk 100 bin in san var. Ve yi ne her kes bi li yor ki, ce za - ev le ri; o ra da ya tan la rý ýs lâh et mek ten çok u zak. Ba zý hýr sýz la rýn mes le ði o ra da öð ren di ði ni söy le - dik le ri de var. O hal de ce za ev le ri ni ger çek an lam - da bir ýs lah ha ne yap ma ya ne der si niz? Tür ki ye yi i da re e den ler bu me se le le ri ya pýl ma sý ge re ken iþ - ler lis te si nin en ba þý na koy sa ne kay be der? Be lir li gün ler de ce za ev le ri ne gi rip tu tuk lu la ra din der si ve ren, on la rý mo ral o la rak des tek le - yen, kö tü lük ler den u zak tut mak i çin va zi fe ya - pan la rýn tes bit le ri ne ve teþ his le ri ne mut la ka ku - lak ver mek lâ zým. Tu tuk lu lar Kur ân öð ren mek ve na maz kýl mak is ti yor lar sa, mut la ka bu ta lep le - ri ni kar þý la ca yak þe kil de ça lýþ ma lar ya pýl ma lý dýr. Kur ân ve o nun as rý mý za ba kan tef si ri o lan Ri - sa le-i Nur e ser le ri bu ça lýþ ma la rý ya pa cak o lan la - ra en gü zel reh ber dir. Þü kür ler ol sun ki, i çe ri de - ki ler in ve dý þa rý da ki ler in a kýl la rý ný tat min e de - cek ce vap lar Ri sa le-i Nur e ser le rin de var dýr. Üs tad Be di üz za man ýn bu ko nu da ki müj de si ni ha týr la ya lým: Ýn þa al lah, bir za man ha pis ha ne le ri tam bir ýs lâh ha ne yap mak i çin bah ti yar mü dür ler ve me mur lar, o Nur la rý mah pus la ra, ek mek ve i - lâç gi bi tev zi e de cek ler. (Þu â lar, s. 185) Tür ki ye yi i da re e den ler her hal de ce za ev le - ri nin ýs lah ha ne ol ma sý na i ti raz et mez ler... BA KAN BAY RAK TAR, YE NÝ YIL DA MÜ TE AH HÝT LE RE SÝ CÝL VER ME YE BAÞ LA YA - CAK LA RI NI, DE FO SU O LAN MÜ TE AH HÝT LERÝN ÝÞ A LA MA YA CAÐINI SÖYLEDÝ. Sa yýn Mu har rem Ýn ce nin dik ka ti ne! Sa yýn mil le ti mi zin ve ki li Mu har rem bey, Ri sa le-i Nur ve Be di üz za man la il gi li hak ký - nýz da çý kan ha be ri o ku yun ca çok þa þýr dým ve ü zül düm. A ma as la kýz ma dým, si zin i çin du â et tim. Çün kü ben bir nur ta le be si yim. Ri sa lei Nur u çok se vi yor, ço cuk la rý ma da Ri sa le-i Nur u o ku ma la rý ný ve Ri sa le-i Nur da i re si i - çin de ya þa ma la rý i çin du â e di yo rum. Si ze so ru yo rum: Þim di ye ka dar ki me za rar gel miþ bu ki tap lar dan? Al lah aþ ký na hiç Ri sa - le-i Nur o ku du nuz mu? E ðer o ku ma dýy sa nýz o ku ma ný zý tav si ye e de rim. Ben il ko kul me zu - nu yum. Siz mil le tin ve ki li si niz, bý ra kýn Ri sa - le-i Nur la uð raþ ma yý, bu na lý ma gir miþ iþ siz genç ler le il gi le nin. Be nim 3 ço cu ðum var, o kul la rýn da Ri sa le der si al dýk la rý ný, o ku duk la rý ný gör me dik, ne - re de o gün ler... E ðer o kul la rý mýz da siz le rin kork tuk la rý bu ki tap lar o kun sa, þu an ki te rör ve yol suz luk la rýn hiç bi ri ol maz sa yýn Mu har - rem bey. Lüt fen bu ki tap lar dan ni çin bu ka - dar kor kup te lâþ e di yor su nuz? Yan lýþ bil mi - yor sam, siz i mam-ha tip me zu nu su nuz. Ý - mam-ha tip li ol ma sa nýz bi le bu dav ra ný þý nýz si ze hiç ya kýþ mý yor. Kül tür lü bir in san sý nýz, dün ya Ri sa le-i Nur u ta ný yor, kaç di le çevr dil - miþ... Siz CHP mil let ve kil le ri, mil let si ze fay - da lý ki tap lar la uð ra þýn di ye oy ver me di, mil le - tin dert le riy le il gi le nin di ye oy ver di. E LÝF SÜT ÇÜ OÐ LU Gül: Ce za yý Mec lis be lir ler ncum HUR BAÞ KA NI Gül, þi ke ya sa sý nýn ka bu lü - ne i liþ kin Ben ve to ge rek çem de söy le miþ tim, ce za si ya se ti ni Mec lis be lir ler de di. Cum hur baþ ka ný Gül, Ro man ya Dev let Baþ ka ný Tra i an Ba ses cu yu Çan ka ya Köþ kü nde tö ren le kar þý la dý. Baþ ba þa ve i - ki li gö rüþ me le rin ar dýn dan Gül ve Ba ses cu or tak ba sýn top lan tý sý dü zen le di. Cum hur baþ ka ný Ab dul - lah Gül, ka mu o yun da þi ke ya sa sý o la rak ad lan dý rý - lan Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka - nun un Mec lis te ay nen ka bul e dil me si ne i liþ kin þun la rý söy le di: Ben ve to ge rek çem de söy le miþ tim, ce za si ya se ti ni Mec lis be lir ler. Ge ri gön de rir ken bir da ha göz den ge çi rin de miþ tim a ma Mec lis de bu na ih ti yaç duy ma dý, ce za si ya se ti ni böy le be lir le di. Be - nim de A na ya sa ya gö re ya pa ca ðým bel li dir. Bir A - na ya sal ko nu de ðil, Mec li sin ce za si ya se ti ni tak dir et me siy le il gi li bir ko nu. An ka ra / a a Di ya net e mol la tak vi ye si nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be kir Boz dað, do ðu ve gü - ney do ðu il le rin de top lum da sö zü ge çen, say gýn lý ðý o lan me le de ni len ki þi le rin sý nav da ba þa rý lý ol ma la rý kay dýy - la, söz leþ me li i mam ha tip o la rak Di ya net Ýþ le ri kad ro - su na a lý na ca ðý ný be lirt ti. Hür ri yet ga ze te si nin ha be ri ne gö re, Di ya net Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, do ðu ve gü ney do ðu il le - ri ne yö ne lik ye ni bir pro je baþ la tý yor. Di ya net, böl ge de me le, ge nel de mol la de ni len ve taþ ra da va tan daþ la rýn din ko nu sun da gö rüþ le ri ne baþ vur du ðu i sim le ri kad ro - la rý na ka ta cak. Baþ ba kan Yar dým cý sý Be kir Boz dað, Di - ya ne tin 2012 ye yö ne lik en ö nem li pro je si o la rak de - ðer len dir di ði ça lýþ ma hak kýn da þun la rý söy le di: Bu ki þi - le ri a na liz et tik. Top lum da sö zü din le nen, say gýn lý ðý o - lan, söz le ri in san la rý dur du ran ve ya ha re ke te ge çi ren in san lar. Bu ki þi le rin hiz me tin den müf tü lük de ne ti - min de ya rar lan mak is ti yo ruz. Do ðu da me le, bi zim bil - di ði miz ta bir le mol la de ni len din e ði ti mi al ma dý ðý hal - de din bil gi si o lan, top lum ta ra fýn dan say gý gö ren i - sim ler var. Bu ki þi ler den Di ya net Baþ kan lý ðý o la rak is - ti fa de e de bil mek i çin da ha ön ce çý kar dý ðý mýz ka nun hük mün de ki ka rar na me de bir dü zen le me yap týk. Bu tip ki þi ler den, Di ya net ta ra fýn dan ya pý la cak sý nav da ba þa rý lý ol ma la rý kay dýy la söz leþ me li i mam ha tip o la - rak ya rar lan mak is ti yo ruz. Bu bir de fa ya mah sus o la rak kul la ný la cak bir dü zen le me dir ki þi lik bir kad ro ön gör dük. Yap tý ðý mýz he sap la ma lar 800 ci va rýn da ih ti - yaç ol du ðu yö nün de. Ör ne ðin Ið dýr ve Ar da han böl ge - sin de Ca fe ri ler var. On lar a ra sýn da halk ta ra fýn dan se - vi len din a dam la rý var. On lar dan da Di ya net o la rak ya - rar lan mak is ti yo ruz. Ýs tan bul / Ye ni As ya Su ri ye li göç men ler Ki lis te top la na cak nbaþ BA KAN Yar dým cý sý Be þir A ta lay, Bir leþ miþ Mil let ler Me de ni yet ler Ýt ti fa ký 4. Fo ru mu na ka týl mak i çin gel di ði Ka tar da, Su ri ye li göç men le rin ba rýn ma sý i çin ya pý lan plan la rý a çýk la dý. Baþ ba kan Er do ðan i le Do ha da te le fon la gö rüþ tü ðü nü be lir ten A ta lay, gö - rüþ me nin a na se be bi nin Su ri ye den Tür ki ye ye ge len göç men ler le il gi li ol du ðu nu be lirt ti. A ta lay, On lar la il gi li bir ça lýþ ma mýz var. 5 ay rý yer de ça dýr kent ler de ka lý yor lar. Kýþ gel di. Ça dýr lar bi raz se rin. Ýk lim ger çi o ra da Tür ki ye nin di ðer yer le ri ne gö re i yi a ma on la rý bir yer de top la mak is ti yo ruz. On lar i çin bir yer tes pit et tik. Ki lis te es ki hac ko nak la ma te si si var dý. O ra ya bü yük çe bir kon tey ner kent ku ru yo ruz. Hep si ni o ra - da top la ya ca ðýz. O nun la il gi li, kon tey ner le ri bi raz ça - buk laþ tý ra lým di ye ta li ma tý ol du. Gi din ce bu ko nuy la il gi li o la rak Dý þiþ le ri ve Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý i le ge rek li top lan tý yý ya pa ca ðým di ye ko nuþ tu. Do ha / a a HA BER LER TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz, Orhan Yýldýrým, Dr. Habib Akbulut ve Mustafa Köleoðlu nun kayýnpederi; Reþat Oral ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Haktan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Y CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Fa ruk Lo ðoð lu, CHP o la rak Tür ki ye nin ABD i le kar þý lýk lý say gý ve çý kar la ra da ya lý i yi i liþ ki ler kur ma sý ný is te dik le - ri ni be lir te rek, Biz de an ti-a me ri - kan cý lýk, an ti bir þey yok, Tür ki - ye nin men fa at le ri var, o nu ön pla na ko yu yo ruz de di. CHP Ge nel Baþ kan Yar dým cý sý Lo ðoð lu nun ya ný sý ra, par ti nin di ðer ge nel baþ kan yar dým cý la - rýn dan Fa ik Öz trak, CHP Ýs tan bul mil - let ve ki li U mut O ran ve CHP An ka ra Mil - let ve ki li Gül sün Bil - ge han dan o lu þan CHP he ye ti, bu haf ta i çe ri sin de Was hing - ton ve New York ta te mas lar da bu lu na - cak. He ye tin Was - hing ton a ge li þi nin ar dýn dan dü zen - le di ði ba sýn top lan tý sýn da Lo ðoð lu, Tür ki ye-abd i liþ ki le ri ni çok sý cak a - ma yü zey sel o la rak de ðer len dir di. Lo ðoð lu, Rum la rýn AB Dö nem Baþ - kan lý ðýn da, ka tý lým mü za ke re le rin hýz lan dý rý la rak de vam et me sin den ya na ol duk la rý ný söy le di. Lo ðoð lu, CHP o la rak Tür ki ye nin ABD i le kar - þý lýk lý say gý ve çý kar la ra da ya lý i yi i liþ - ki ler kur ma sý ný is te dik le ri ni be lir te - rek, Biz de an ti-a me ri kan cý lýk, an ti bir þey yok, Tür ki ye nin men fa at le ri var, o nu ön pla na ko yu yo ruz de di. Lo ðoð lu, baþ ka bir so ru ü ze ri ne, CHP o la rak, Su ri ye de hal kýn bek len - ti le ri ne da ha faz la ce vap ve ren, da ha de mok ra tik bir yö - ne tim nok ta sýn da AKP i le ben zer bir fik re sa hip ol duk la rý - ný be lir te rek, ay rýl - dýk la rý nok ta la rý i se þöy le ta ným la dý: Bu - gün kü hü kü met, Su - ri ye de de ði þi mi ta - ma men dýþ la mýþ ve mu ha le fe te tek yan lý o la rak ku cak aç mýþ, mu ha le fe ti çok yön - lü des tek le mek te dir. Do la yý sýy la, mu - ha le fet le re jim a ra sýn da bir si ya si sü - re cin her an ve so nu na ka dar zor lan - ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. Sa de - ce mu ha le fe te sa hip çýk mak ve re ji mi dýþ la mak, Su ri ye yi bir iç ça týþ ma ya mah kum et mek ten baþ ka bir so nuç ver me ye cek tir. Washington / a a ÇEV RE ve Þe hir ci lik Ba ka ný Er do ðan Bay rak tar, 1 O cak 2012 ta ri hin den i ti ba - ren ar týk mü te ah hit le re si cil ver me ye baþ la ya cak la rý ný be lir te rek, Bu si cil çer - çe ve sin de bu iþ yü rü ye cek. De fo su o lan mü te ah hit ler ar týk iþ a la ma ya cak de di. Bay rak tar, yap tý ðý a çýk la ma da, Van ý a ya - ða kal dýr mak i çin her ke sin çok cid dî gay - ret gös ter me si ge rek ti ði ni, ken di si nin de bu kap sam da sýk sýk Van a ge le rek ça lýþ - ma lar yap tý ðý ný söy le di. Er ciþ te ve Van ýn köy le rin de ha sar tes pit ça lýþ ma la rý nýn ta mam lan dý ðý ný kay de den Bay rak tar, Van mer kez de i se 34 bü yük ma hal le den 4 ün de bit ti, 6 ma - hal le de þu an da ça lýþ ma la rý mýz sü rü yor. TO KÝ nin Van ge ne lin de 5 bin 362 ko - nu tu bit miþ du rum da. Ye ni i ha le e di len - ler le bir lik te 8 bin 306 ra ka mý na u laþ mýþ o lu yo ruz. 5 bin 362 ko nut ta en u fak bir ha sar yok de di. Ýs tan bul da ki ha sar lý bi na la ra i liþ kin ça lýþ ma lar ne du rum da? so ru su ü ze ri ne Bay rak tar, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di ye - si, il çe be le di ye le ri i le ken di le ri nin bu ko - nu da ça lýþ ma yap týk la rý ný söy le di. Bu ko - nu da bir ya sa ta sa rý sý tas la ðý ha zýr la ya rak Baþ ba kan lý ða sun duk la rý ný vur gu la yan Bay rak tar, O ra dan da en ký sa sü re ce Mec lis e sevk e di le cek. Büt çe gö rüþ me le - ri bi ter bit mez gün de me a lý na cak. Bu nu ge çir di ði miz za man Tür ki ye de baþ ta dep rem ak sý ü ze rin de bu lu nan þe hir ler, dep rem ak sý ü ze rin de bu lu nan yer le þim bi rim le ri, dep rem ak sý ü ze rin de bu lu nan bi na lar dan baþ la mak su re tiy le, bu dep - rem ak sý ü ze rin de o lan risk li bi na lar dan baþ la mak su re tiy le a dým a dým Tür ki ye yi dö nüþ tü re ce ðiz þek lin de ko nuþ tu. Dep rem ler de yý ký lan bi na la rý ya pan mü te ah hit ya da ki þi ler hak kýn da her - han gi bir ça lýþ ma ya pý yor mu su nuz? so ru su ü ze ri ne Bay rak tar, 1 O cak 2012 ta ri hin den i ti ba ren ar týk biz mü - te ah hit le re si cil ver me ye baþ la ya ca ðýz. Bu si cil çer çe ve sin de bu iþ yü rü ye cek. De fo su o lan mü te ah hit ler ar týk iþ a la - ma ya cak de di. Van / a a Bin göl ün Kar lý o va il çe sin de dü zen le nen o pe ras yon da sað o la rak ya ka la nan te rö rist ler den bi ri nin te rör ör gü tü PKK nýn söz de Er zu rum E ya - le ti Ko or di na tör Yar dým cý sý ol du ðu bil di ril di. Bin göl Va li li ði nden ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, 8 A ra lýk 2011 ta ri hin de Kar lý o va il çe si Su du ra ðý kö yü böl ge sin de Jan dar ma Ö zel Ha re kât Tim le ri, ma yýn a ra ma ve a ra ma-kur tar ma kö pek le ri i le Kob ra he li kop ter le ri nin ka tý lý mýy la ger çek leþ - ti ri len Þa fak Vak ti o pe ras yo nun da bi ri ö lü, 8 te rö rist et ki siz ha le ge ti ril di ði be lir til di. O pe ras yon sý ra sýn da ba rýn dýk la rý yer de çev ri len ör güt men sup la rý na tes lim ol çað rý sý ya pý la rak, ik na e dil me ye ça lý þýl dý ðý, ya pý lan çað rý la ra u yan 7 te rö ris tin tes lim ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, tes lim ol çað rý la rý na el bom ba sý a týp, a teþ le kar þý lýk ve ren söz de böl ge so rum lu su te rö ris tin i se ö lü e le ge çi ril di ði kay de dil di. A çýk la ma da, o - pe ras yon da sað ya ka la nan A zad kod ad lý te rö ris tin söz de Er zu rum E ya le ti Ko or di na tör Yar dým cý sý ol du ðu bil di ril di. Bu te rö ris tin 1995 yý - lýn da Hak ka ri U zun de re Jan dar ma Ka ra kol Ko mu tan lý ðý na ya pý lan ve 10 as ke rin þe hit ol du ðu ey le me ka týl dý ðý be lir til di. Bingöl / a a Bingöl de PKK ya þafak operasyonu Defolu müteahhide iþ yok Defolu müteahhide iþ yok TMSF, pa ra ver mek i çin bin 823 ki þi yi a rý yor TA SAR RUF Mev du a tý Si gor ta Fo nu (TMSF), top lam 14 mil yon li ra ö de me yap mak i çin bin 671 mev du at ve 152 bo no sa hi bi ni a rý yor. A lý nan bil gi ye gö re, Ý mar Ban ka sý T.A.Þ den kar þý lýk sýz ha zi ne bo no - su a lýp Fon a baþ vu ru da bu lun muþ o lan 22 bin 357 a det hak sa hi bi ne bu gü ne ka dar 38 e tap ha lin de 925 mil yar 759 mil yon 921 bin 35 li ra lýk ö de me ya pýl dý. Bu gün de 8 hak sa hi bi ne Zi ra at Ban ka sý ta ra fýn dan 235 bin 49 li ra ö de ne cek. TMSF ye he nüz baþ - vu ru da bu lun ma mýþ o lan 152 ki þi ye i liþ kin, iþ lem tu ta rý (a na pa ra), net fa iz ve ge lir ver - gi si yü küm lü lü ðü top la mý 7 mil yon 820 bin 344 li ra bu lu nur ken, Ý mar Ban ka sý mev du at sa hip le ri ne bu gü ne ka dar yak la - þýk 8 mil yar 623 mil yon li ra ö de me ya pan Fon, bin 671 mev du at sa hi bi nin de ge lip top lam 6 mil yon 8 bin li ra sý ný al ma sý ný bek li yor. TMSF, bu gü ne ka dar 398 bin 711 ki þi ye mev du at ö de me sin de bu lun - muþ tu. Hak sa hip le ri nin Ý mar Ban ka sý nez din de ki he sap lar i le il gi li de tay lý bil gi, he sap nu ma ra la rý i le ö de me i çin ge rek li bel ge le re TMSF nin in ter net si te sin den u - la þa bi le ce ði bil di ril di. Ýs tan bul / a a An ti-a me ri kan cý de ði liz Fa ruk Lo ðoð lu

9 Y HA BER 9 8 yýl da 10 bin 327 ye ni o kul a çýl dý nmýl LÝ E ði tim Ba ka ný Ö mer Din çer, yýl la rý a ra sýn da bin 854 ü ö zel ol mak ü ze re top lam 10 bin 327 ye ni o kul a çýl dý ðý ný bil dir di. Din çer, TBMM Ge nel Ku ru lun da, ba kan lý ðý ve bað lý ku ru luþ lar i le ü ni ver si te le rin 212 yý lý büt çe si ü ze rin de ki e leþ ti ri le ri ce vap la dý. Tür ki ye nin 2023 te dün ya e ko no mi le ri i çe ri sin de ilk 10 da yer al ma sý is te ni yor sa, e ði ti me da ha faz la ö nem ve ril me si ge rek ti ði ne i þa ret e den Din çer, 2012 büt çe sin de de yi ne en bü yük pa yýn e ði ti me ay rýl dý ðý ný bil dir di. Din çer, 2003 ten 2011 e ka dar 32 bin 30 ta ne si ha yýr se ver ler ta ra fýn dan ol mak ü ze re, 169 bin 325 ders li ðin ya pýl dý ðý ný i fa de e de rek, 2010 da 2 bin 197 pan si yon da 438 bin ya tak ka pa si te sin den 339 bin öð ren ci nin fay da lan dý ðý ný söy le di yýl la rý a ra sýn da tüm e ði tim ka de me le rin de 8 bin 473 res mi ve bin 854 ö zel ol mak ü ze re top lam 10 bin 327 ye ni o kul a çýl dý ðý ný di le ge ti ren Din çer, Sos yal Yar dým laþ ma ve Da ya nýþ ma yý Teþ vik Fo nun dan kar þý la nan þart lý e ði tim yar dý mýy la 2003 ten 2011 A ðus tos a yý na ka dar ilk ve or ta öð re tim de ki 14 mil yon 655 bin 879 ço cu ðun an ne le ri ne 1 mil yar 818 mil yon 756 bin TL ö de me ya pýl mýþ týr de di. Ba kan Din çer, ilk ve or ta öð re tim de burs a lan öð ren ci sa yý sý 2002 de 95 bin i ken, 2011 yý lýn da bu sa yý nýn 234 bi ne u laþ tý ðý ný, 2012 de de 240 bin öð ren ci ye burs ve ril me si nin he def len di ði ni bil dir di. An ka ra / a a BM, KKTC de ki nü fus sa yý mý ný o nay la dý nkib RIS Rum Po li tis ga ze te si, KKTC de 4 A ra lýk ta BM göz lem ci le ri nin gö ze ti min de ya pý lan ve de fak to nü fu sun 294 bin 906 o la rak a çýk lan dý ðý nü fus sa yý mý nýn ve a çýk la nan so nu cun, BM ta ra fýn dan ge çer li bu lu na rak o nay lan dý ðý ný bil dir di. BM nin sa yý mý ge çer li say dý ðý ný be lir ten ga ze te, BM den bir kay na ðýn bu ga ze te ye nü fus sa yý mý nýn ge rek uy gu la nan me tot ge rek so nuç la rý a çý sýn dan i ti bar lý ve gü ve ni lir ol du ðu nu söy le di ði ni yaz dý. Rum yö ne ti mi nin, nü fus sa yý mý nýn ge çer li li ði ni pe þi nen red det ti ði ni ha týr la tan ga ze te, BM ge çer li o la rak de ðer len di ri yor sa, hü kü me tin ar gü man la rý a ðýr lý ðý ný kay be de cek i fa de si ne yer ver di. Lef ko þa / a a ASAT a zimmet operasyonu: 33 gözaltý nantalya Büyükþehir Belediyesi Antalya Su ve Atýksu Ýdaresi (ASAT) çalýþanlarýna yönelik düzenlenen zimmet operasyonunda 33 kiþi gözaltýna alýndý. Antalya Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, sabah saatlerinde ASAT ýn Dumlupýnar Bulvarý ndaki genel müdürlük binasýna geldi. Polis ekipleri, çoðu veznedar oluþturduðu 28 kiþiyi zimmet suçlamasýyla gözaltýna aldý. Genel müdürlükte arama yapan polis, bazý evraka el koydu. Operasyon kapsamýnda ASAT veznedarlarýna ödemelerin yapýlmasý için kredi kartlarýný tahsis ettiði iddia edilen 5 kiþinin daha gözaltýna alýnmasýyla gözaltýna alýnanlarýn sayýsý 33 e yükseldi. Antalya Su ve Atýksu Ýdaresi (ASAT) Genel Müdürü Fethi Yalçýn, kuruma yönelik zimmet operasyonuyla ilgili olarak ASAT Genel Müdürlüðü birtakým olaylarý asla örtbas etmez, olaylarýn üzerine gider, bu kendi içimizden de olsa dedi. Antalya / aa O to hýr sýz la rý na gö zal tý nýs TAN BUL UN çe þit li il çe le rin de lüks o to mo bil ler den na vi gas yon, teyp ve mo ni tör lü kol tuk baþ lý ðý çal dýk la rý id di a e di len 21 ki þi gö zal tý na a lýn dý. A sa yiþ Þu be Mü dür lü ðü O to Hýr sýz lýk Bü ro A mir li ði e kip le ri, Bah çe li ev ler, Ba kýr köy, Gün gö ren ve Zey tin bur nu nda o to mo bil ler den hýr sýz lýk o lay la rý nýn art ma sý ü ze ri ne yak la þýk 2 ay ön ce ça lýþ ma baþ lat tý. Ça lýþ ma lar so nu cu, suç o lu þu mu nun e le ba þý sý ol du ðu bil di ri len ve Ba ba a dýy la ta ný nan Ce mil Ö nün (34) de a ra la rýn da bu lun du ðu 21 ki þi, 20 ay rý ad re se dü zen le nen eþ za man lý o pe ras yon da ya ka lan dý. Zan lý la rýn ya ka lan dý ðý ev ler de ve gös ter dik le ri yer ler de ya pý lan a ra ma lar da, ça lýn tý ol du ðu be lir le nen 437 a det DVD çal ma ö zel li ði de bu lu nan na vi gas yon a le ti, 83 a det o to mo bil tey bi, 24 a det mo ni tör lü kol tuk baþ lý ðý e le ge çi ril di. Em ni yet te ben zer suç lar dan 9 kay dý bu lu nan Ce mil Ö nün, bir sü re ön ce a ya ðýn dan vu rul du ðu bu ne den le kol tuk deð nek le riy le yü rü dü ðü bil di ril di. Þu be de ki iþ lem le ri ta mam la nan 21 ki þi, ad li ye ye sevk e dil di. Ýs tan bul / a a Ay dýn, ye ni den 1. Hu kuk Da i re si Baþ ka ný nyar GI TAY 1. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý na M. Yük sel Ay dýn ye ni den se çil di. Yar gý tay Bi rin ci Baþ kan lý ðýn dan ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, Yar gý tay Bü yük Ku ru lun ca, 1. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý i çin se çim ya pýl dý ðý bil di ril di. Yar gý tay Bü yük Ge nel Ku ru lu, ya pý lan se çim so nu cun da dört yýl lýk ya sal sü re si do lan, 1. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý na M. Yük sel Ay dýn ý ye ni den seç ti. 28 Ma yýs 1996 da Yar gý tay Ü ye li ði ne se çi len Ay dýn, ha len Yar gý tay 1. Hu kuk Da i re si Ü ye si o la rak gö re vi ni sür dü rür ken Yar gý tay Bü yük Ge nel Ku ru lun ca 11 A ra lýk 2007 de ilk kez, 12 A ra lýk 2011 de i kin ci kez 1. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý na se çil di. Ay dýn, ev li ve i ki ço cuk ba ba sý. An ka ra / a a YÖK DE DE VÝR TES LÝM YÜK SEK Öð re tim Ku ru lu(yök) Baþ ka ný Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, gö re vi ni Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya ya dev ret ti. Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, YÖK Baþ kan lý ðý gö re vi ni 2008 yý lýn dan bu ya na Ýs tan bul Þe hir Ü ni ver si te si Rek tör lü ðü ya pan Prof. Dr. Gök han Çe tin sa ya ya dev ret ti. Öz can, de vir tes lim tö re nin de yap tý ðý ko nuþ ma da, 4 yýl da gü zel hiz met ler ya pýl dý ðý na dik kat çe ke rek, Pek çok cid dî so run hal le dil di. Çok da prob lem li ol ma yan bir ku rum bý ra ký yo rum. de di. E mek li ol du ðu i çin OD TÜ ye ge ri dö ne me ye ce ði ni i fa de e den Öz can, Cum hur baþ kan lý ðý ndan tek lif gel di ði ni, an cak tek li fin i çe ri ði nin net leþ me di ði ni kay det ti. Öz can, tek lif ge lir se de ðer len di re ce ði ni kay det ti. Gök han Çe tin sa ya i se bay ra ðý Yu suf Zi ya Öz can dan dev ral mak tan o nur duy - du ðu nu kay det ti. De vir tes li min ar dýn dan YÖK per so ne li i le ve da la þan Öz can a bir ça lý þan ta ra fýn dan ü ze rin de is mi nin bu lun du ðu bir for ma he di ye e dil di. Öz can, al kýþ lar la bü yük oð lu Ka an Öz can ýn kul lan dý ðý a raç la YÖK ten ay rýl dý. BA ÞÖR TÜ LÜ Ü NÝ VER SÝ TE ÖÐ REN CÝ LE RÝ NE DES TEK VER DÝ Prof. Dr. Yu suf Zi ya Öz can, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan 10 A ra lýk 2007 ta ri hin de, Prof. Dr. Er do ðan Te ziç ten bo þa lan YÖK Baþ kan lý ðý gö re vi ne a tan mýþ tý. Öz can ýn YÖK Baþ kan lý ðý dö ne min de hem ü ni ver si te sa yý sý hem de kon ten jan la rý art tý yý lýn da ü ni ver si te de ki top lam öð ren ci sa yý sý 2 mil yon 453 bin 664 i ken 2011 yý lýn da bu ra kam 3 mil yon 817 bin 86 ya u laþ tý. Öð re tim Gö rev li si Ye tiþ tir me Pro je si (ÖYP) ha ya ta ge çi ril di. Ü ni ver si te le re gön de ri len bir ya zý i le ba þör tü lü öð ren ci le rin de ders le re öz gür bir þe kil de gi re bil me le ri nin ö nü a çýl dý. Ü ni ver si te ye gi riþ ler de uy gu la nan fark lý kat sa yý uy gu la ma sý kal dý rýl dý. Gü ven lik güç le ri nin rek tö rün iz ni da hi lin de kam pü se gi re bil me si i çin ge rek li mev zu at dü zen le me si ya pýl dý. Öð ren ci Kon sey le ri da ha fonk si yo nel ha le ge ti ril di. U lu sal Öð ren ci Kon se yi Baþ ka ný i çin YÖK te o da tah sis e dil di. Ü ni ver si te ye gi riþ sis te mi de ðiþ ti ril di. Ya ban cý Uy ruk lu Öð ren ci Sý na vý (YÖS) kal dý rýl dý. Öz can, baþ kan lý ðý bo yun ca renk li ki þi li ði i le de dik kat çek ti. YÖK Bah çe sin de bes le di ði hay van lar, mo tor sik let ve pi lot lu ða o lan me ra ký i le de sýk sýk ha ber le re ko nu ol du. An ka ra / ci han AB ü ye li ði stra te jik he def TÜR KÝ YE NÝN VÝ YA NA BÜ YÜ KEL ÇÝ SÝ SEZ GÝN, AB Ü YE LÝ ÐÝ NÝN TÜR KÝ YE Ý ÇÝN STRA TE JÝK HE DEF OL DU ÐU NU SÖY LE DÝ. TÜR KÝ YE NÝN Vi ya na Bü yü kel çi si Ay þe Sez gin, Tür ki ye i çin AB ü ye li ði stra te jik bir he def tir de di. A vus tur ya ga ze te si Wi e ner Ze i tung a ko nu þan Sez gin, AB nin, di na mik bir en teg ras yon sü re ci nin so nu cu ol du ðu nu be lir te rek, Av ru pa nin, AB sa ye sin de geç miþ te ki ça týþ ma la rý ge ri de bý ra ka bil di ði ni kay det ti. Sez gin þun la rý söy le di: Av ru pa nýn, hem ta ri hî ba rýþ çýl bir leþ me mis yo nu nu sür dür me si hem de ay ný za man da gü nü mü zün güç lük le riy le baþ et me si, uz la þý kül tü rü sa ye sin de müm kün ol muþ tur. Av ru pa nýn he pi mi zin ta nýk ol du ðu bu zor luk lar la kar þý kar þý ya ol du ðu bu du rum lar da, te mel de gi de bi le ce ði i ki yol var dýr: Av ru pa ya stra te jik viz yon sa hi bi, e ko no mik re ka bet gü cü yük sek ve kül tü rel kap sa yý cý lý ðý o lan kü re sel bir o yun cu o la cak týr ve ya da ha i çe dö nük bir yak la þým i le ký ta sal bir güç o la rak ka la cak týr. Ýlk se çe nek, stra te jik i le ri gö rüþ lü lük le el de e di le bi lir. Bu a maç la, Av ru pa nýn en teg ras yo nu na ye ni bir iv me ka zan dý rýl ma lý dýr. Av ru pa en teg ras yon sü re ci nin ta mam lan ma sýy la, Av ru pa i çin ye ni fýr sat pen ce re le ri a çý la ca ðý ve Av ru pa nýn pro fi li nin ge li þe ce ði ke sin dir. Ta rih sel ro lü ve Av ru pa nýn o lu þu mu na yap tý ðý kat ký i le Tür ki ye, bu fýr sat pen ce re le ri i çin en i yi ör nek tir. Tür ki ye ve Av ru pa, her za man et ki le þim i çin de ol muþ lar dýr. Her i ki si de kar þý lýk lý o la rak po li tik, e ko no mik ve sos yo-kül tü rel ge liþ me ler den et ki len miþ ler dir. Av ru pa ta ri hi ni, SO MA LÝ NÝN baþ ken ti Mo ga di þu da Yer yü zü Dok tor la rý ta ra fýn dan ku ru lan ve ge le cek yýl O cak a yýn da hiz me te a çý la cak o lan Tür ki ye Þi fa Has ta ne sin de gö rev ya pa cak So ma li li 10 dok tor i le 3 hem þi re, kli nik bil gi ve de ne yim le ri ni Bez mi a lem Va kýf Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si A raþ týr ma Has ta ne sin de gün cel li yor. Genç So ma li li he kim ler ve hem þi re ler, 6 haf ta sü re cek in ti bak e ði ti mi kap sa mýn da, Bez mi a lem Va kýf Ü ni ver si te si Týp Fa kül te si A raþ týr ma Has ta ne si nin ka dýn-do ðum, ço cuk, a cil ve ge nel cer ra hi bö lüm le rin de uz man lar dan e ði tim al dýk tan son ra, bu ra da e din dik le ri de ne yim le ri ken di ül ke le rin de uy gu la ya rak, sað lýk a la nýn da hiz met bek le yen has ta la rýn ya ra la rý ný sa ra cak lar. Tür ki ye ol ma dan yaz mak ne re dey se im kân sýz dýr. So nuç o la rak, Tür ki ye nin ve Av ru pa nýn ge le ce ði i ki fark lý ve ay rý fak tör o la rak dü þü nül me me li dir. Biz ay ný ta ri hi, ay ný coð raf ya yý, ay ný viz yo nu ve ay ný de ðer le ri pay la þý yo ruz. Do la yý sýy la or tak bir ge le ce ði ve or tak bir ka de ri pay la þý yo ruz. Bü yü kel çi Sez gin, Tür ki ye nin, dün ya nýn en bü yük 16. ve Av ru pa nýn en bü yük 6. e ko no mi si ol du ðu nu hatýrlatarak, Tür ki ye nin Av ru pa i çin bir yük ol ma ya ca ðý ný, bi la kis sun du ðu fýr sat lar la Av ru pa nýn e ko no mik yü kü nü ha fif le te ce ði ni söyledi, TÜR KÝ YE Ý LE AB, BA RIÞ VE RE FA HA HÝZ MET E DER AB ü ye li ði nin, Tür ki ye dýþ po li ti ka sý nýn stra te jik bir he de fi ol du ðu nun al tý ný çi zen Sez gin, 2005 yý lýn da baþ la yan ka tý lým mü za ke re le ri nin, AB nin oy bir li ðiy le al dý ðý ka rar lar te me lin de, tam ü ye lik he de fi doð rul tu sun da de vam et ti ði ni kay det ti. Sez gin, þöy le de vam et ti: Da ha faz la i ler le me sað lan ma sý, tüm ta raf la rýn çý ka rý na dýr. An cak, mü za ke re le rin be lir le nen çer çe ve siy le çe li þen bir çok si ya sî en gel ler le kar þý kar þý ya yýz. Bu, AB nin gü ve ni lir li ði ni za yýf lat mak ta dý. Biz bu sü reç te pek çok re form lar ger çek leþ ti ri yo ruz. Bu re form lar e sas o la rak her þey den ön ce ken di hal ký mý zýn ha yat stan dart la rý ný i yi leþ tir mek i çin ya pýl mýþ týr. Di ðer bir de yiþ le, AB ü ye lik pers pek ti fin den ba ðým sýz o la rak hü kû me ti miz, hal ký mý za mo dern ve mü ref feh bir Ü ni ver si te rek tö rü Prof. Dr. Ad nan Yük sel, yap tý ðý a çýk la ma da, ü ni ver si te nin Plas tik Re kons trük tif ve Es te tik Cer ra hi A na bi lim Baþ ka ný ve Yer yü zü Dok tor la rý Tür ki ye Þu be si Ge nel Sek re te ri Prof. Dr. Et hem Gü ne ren in sýk sýk Af ri ka ve Or ta do ðu ül ke le rin de gö nül lü a me li yat lar ger çek leþ tir di ði ni, bu kap sam da en son So ma li ye git ti ði ni söy le di. Et hem Gü ne ren in, So ma li de ki Sað lýk Ba kan lý ðý i le yap tý ðý te mas lar da, ül ke de ki ye ni me zun he kim le re, Tür ki ye de tec rü be ka zan ma e ði ti mi ve ril me si ko nu sun da gö rüþ tü ðü nü an la tan Rek tör Yük sel, ü ni ver si te o la rak da bu nu ka bul et tik le ri ni ve YÖK ten de o nay al dýk tan son ra pro je yi uy gu la ma ya koy duk la rý ný i fa de et ti. Yük sel, bu kap - BEKLENTÝMÝZ; AB'NÝN TAAHHÜTLERÝNÝ YERÝNE GETÝRMESÝ Viyana Büyükelçisi Sezgin: AB'den beklentimiz çok açýktýr. Bizim talebimiz sadece, AB'nin artýk AB müktesebatýnýn bir parçasýný oluþturan ve en üst düzeyde yapýlmýþ olan taahhütlerini yerine getirmesidir. ya þam sað la mak i çin ge rek li tüm ön lem le ri al ma ya de vam e de cek tir. So nuç o la rak, AB nin Tür ki ye nin ü ye li ði ni ka bul ve ya red det me ko nu sun da ki ni hai ka ra rý nýn, Av ru pa nýn ge le ce ði ü ze rin de ve u lus la ra ra sý top lum ta ra fýn dan na sýl al gý la na ca ðý hu su sun da ö nem li et ki le ri o la cak týr. Be nim dü þün ce me gö re stra te jik viz yo nu gör mez den ge lip, Tür ki ye yi Av ru pa Bir li ði en teg ras yon sü re ci nin dý þýn da tut ma ya ça lýþ mak, da ha ge niþ je os tra te jik res mi ka çýr mak an la mý na gel mek te dir. Kar þý laþ mak ta ol du ðu muz zor luk la ra rað men, bu viz yo nun AB or tak la rý mý zýn bü yük ço ðun lu ðu ta ra fýn dan pay la þýl dý ðý ný gör mek ten mem nu ni yet du yu yo ruz. Tür ki ye, bu viz yo nu ha ya ta ge çir mek i çin ken di so rum lu luk la rý ný ye ri ne ge tir me ye ha zýr dýr. AB den bek len ti miz çok a çýk týr. Bi zim ta le bi miz sa de ce, AB nin ar týk AB mük te se ba tý nýn bir par ça sý ný o luþ tu ran ve en üst dü zey de ya pýl mýþ o lan ta ah hüt le ri ni ye ri ne ge tir me si dir. Ben, Tür ki ye nin AB ü ye li ði nin ta þý dý ðý po tan si ye lin ve sað la ya ca ðý fay da la rý nýn a dil ve ob jek tif bir þe kil de su nul ma sý nýn, doð ru bir so nu ca u la þýl ma sý i çin ge rek li ol du ðu nun al tý ný çiz mek is te rim. Tür ki ye ve AB nin güç le ri ni bir leþ tir me le ri nin, böl ge sel ve kü re sel ba rýþ i le re fa ha hiz met e de ce ði ne i na ný yo rum. Ya pay en gel le ri aþ ma mýz ve ü ye lik yo lun da Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki mü za ke re sü re ci nin ger çek ten ih ti yaç duy du ðu di na mik si ner ji le ri ya rat ma mýz ge rek mek te dir. Vi ya na So ma li li dok tor la ra Bez mi a lem de e ði tim sam da Bez mi a lem Va kýf Ü ni ver si te sin de So ma li li 10 dok tor, bir a nes te zi tek ni ke ri, bir mik ro bi yo lo ji la bo ra tu var tek nis ye ni ve bir e be ye ka dýn-do ðum, ço cuk, a cil ve ge nel cer ra hi bö lüm le rin de e ði tim ve ril di ði ni be lirt ti Si ya set o la rak, Or ta do ðu nun Tür ki ye nin a ðýr lý ðý ný his set ti ði ni di le ge ti ren Yük sel, Bi lim sel lik a la nýn da da bu nu ya ka la ma mýz la zým. Biz yýl lar ca bi lim sel a lan da A me ri ka ya na sýl bak mýþ sak, Or ta do ðu ve Af ri ka yý da bu ha le ge tir me miz la zým. Çün kü biz çok di na mi ðiz. Han gi he ki mi miz A me ri ka ya gi di yor sa, o ra da pro fe sör o lu yor. Çün kü Türk mil le ti di na mik, ça lýþ kan. Af ri ka da ki ar ka daþ la rý mý za da ön cü o la ca ðýz di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / a a drbat ho o.com Mýk na týs þah si yet ler te o ri si Son ya zým da va kýf la ra vâ kýf mý sý nýz di ye sor muþ tum. O ku yu cu la rý mýz e vet ce va bý ver di ler, bu ko nu da ki has sa si yet le ri ni di le ge tir di ler ve fi kir le ri mi zi pay laþ týk la rý ný bil dir di ler. Bun dan ce sa ret a lýp, ko nuy la kýs men il gi li bir hu su su da ha pay laþ ma yý uy gun bul dum. (Ön den söy le ye yim, mak sa dým a kýl ver mek de ðil ak lý ný za mi sa fir ol mak týr). Va kýf ve vâ kýf tü rün den hiz met er ba bý nýn sis tem iþ let me ve iþ yö net me sa na tý hak kýn da bir te o rim var: Mýk na týs þah si yet ler te o ri si. Bu te o ri hak kýn da baþ ka her han gi bir yer de bil gi bu la ma ya cak sý nýz. Öz gün dür ya ni. Ý nan mý yor sa nýz en ge niþ ka pa si te li a ra ma mo to run da, me se la go og le da, bu üç ke li me yi týr nak i çi ne ya za rak a ra yýn, hiç bir so nuç bu la ma ya cak sý nýz, bu ya zý dan baþ ka. Te o rim þu dur: Yüz yýl ön ce bir yol cu ge mi si yol cu la rý ný a lýp a çý lý yor. Üç beþ sa at son ra, da ha yol cu lar bir bi riy le ta ný þýp kay naþ ma ya va kit bu la ma dan ge mi bir ka za ge çi ri yor ve a çýk de niz de ba tý yor. Kap tan ve tay fa lar fi li ka lar la ka çýp gi di yor. Sað ka lan yüz ler ce yol cu ya kýn da ki ýs sýz a da ya çýk ma yý ba þa rý yor. Bun dan son ra ne o lur? Ýn san lar bir bir le riy le ta nýþ ma yý sür dü rür. A ra la rýn dan ba zý la rý, çe þit li et ken ler le di ðer ba zý la rý ný ya ný na çek me yi ve grup lar kur ma yý ba þa rýr lar. Ýþ te bu mer kez þah si yet ler, et ra fýn da ki de mir par ça la rý ný ken di si ne çe kip top la yan ve küt le si ni bü yü ten mýk na týs lar gi bi dir. U nut ma ya lým ki i ki mýk na týs doð ru ta raf tan ya kýn la þýr sa bir bi ri ni çe ker. Yan lýþ ta raf tan ya kýn la þýr sa bir bi ri ni i ter. Ay ný so nuç bu a da da ki mýk na týs þah si yet ler i çin de ge çer li dir: Bir bi riy le doð ru yön den ya kýn la þýr lar sa o top lu luk da bir le þip güç le nir, top lum o lur. Mýk na týs þah si yet ler bir bi ri ni i ter se a da hal ký bö lü nür, kav ga ya baþ lar, top lum da ðý lýr ve ih ti la fa dü þer, çok za yi at o lur. Mýk na týs þah si yet le ri te ke in dir mek müm kün ve doð ru ol ma dý ðý na gö re, a da a ha li si nin it ti fa ký ve ni za mý sað la ma sý nýn tek doð ru yo lu, mýk na týs þah si yet le rin doð ru yön de bir leþ me le ri ve u yum i çin de iþ le me le ri i çin bir dü zen ya da sis tem kur mak týr. Bu te o rik bil gi le rin ne i þe ya ra ya ca ðý na ge lin ce; Bu ku ral her tür i da re de ge çer li dir. Me se la bir köy a ha li si i çin uy gu la ya bi lir si niz. Kö yün mýk na týs þah si yet le ri nin muh tar lýk ve ih ti yar he ye ti ya rý þýn da na sýl bir po zis yon a la ca ðýn dan tu tun da, se çi len muh ta ra na sýl bir po zis yon la des tek o la ca ðý na ve han gi sa ik le han gi fa a li yet te mu ha le fet e de ce ði ne ka dar, bir çok ko nu da ge çer li dir mýk na tý sýn gü cü ve yö nü. Ya ni, bir köy de i ki muh tar ya da i ki ih ti yar he ye ti ol ma ya ca ðý doð ru dur a ma muh tar a day la rý ný ya da mü nek kit le ri köy de tut mak ve yö ne ti me on la rýn des tek le ri ni al mak da ge rek li dir. Bu ku ral, gö nül lü lük e sa sýy la bir a ra ya ge len sos yal grup lar i çin de ge çer li dir. Bu tür sos yal grup lar, mýk na týs þah si yet le rin u yu mu nu sað la ya bi lir se za yýf la mak sý zýn he de fi ne u la þýr. A ma bu nun i çin; ön ce, her bir mýk na týs þah si yet, ken di si bi le cek ken di si nin mýk na týs ol du ðu nu, çek me gü cü ka dar it me ris ki ni de bi le cek. Yi ne bi le cek ki mýk na tý sýn gü cü ken di sin den de ðil dir, ö vün me ye de hak ký yok tur. Gü cü va zi fe si i çin dir. Mev la na nýn de di ði gi bi; Ka bi li yet ler e ma ne tin dir, ö vün mek i se i ha ne tin. Son ra, her bir de mir yü rek, ken di si ni hiz me te çe kip et ra fýn da to par la yan her bir mýk na tý sýn var lýk se be bi nin di ðer mýk na týs la rý ve de mir le ri it mek ol ma dý ðý ný bi le cek. Son ra da de mi ri de mir, mýk na tý sý mýk na týs bi len her bir â kil a dam, top lum sal ya pý yý öy le bir ku ra cak, ha li çe yi öy le bir do ku ya cak ki mýk na týs lar bir bi ri ne zin cir le ne cek. U fak te fek yýr týk la rý gö rüp ör mek de bu â kil a dam la rýn gö re vi el bet te. Siz, ey va kýf ve vâ kýf o ku yu cu! Sos yal sta tü nüz i çin de siz ge nel lik le han gi si si niz? A ziz mýk na týs mý? Sýd dýk de mir mi? Fe da kâr â kil a dam mý? Ce ma at ten çý kan þahs-ý ma ne vi nin me ta ne ti i çin ya da þir ket-i ma ne vi ye nin kâ rýn dan yük sek pay al ma nýz i çin han gi sta tü de ol du ðu nu zun ö ne mi var mý? Tür ki ye, Lib ya da ver di ði söz le ri tek tek ye ri ne ge ti ri yor TÜR KÝ YE, Lib ya ya yar dým i çin ver di ði söz le ri ni tek tek ye ri ne ge ti ri yor. Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn Ey lül a yýn da Lib ya ya yap tý ðý zi ya ret sý ra sýn da söz ver di ði fiz yo te ra pi mer ke zi pro je si ne baþ lan ma sý i çin ça lýþ ma la ra hýz ve ril di. Fiz yo te ra pi mer ke zi, Lib ya da Kad da fi kar þý tý a yak lan ma nýn baþ la ma sýn dan son ra en a ðýr çar pýþ ma la rýn ya þan dý ðý kent ler den bi ri o lan Mis ra ta da ya pý la cak. Mer kez de, ça týþ ma lar da ya ra la nan ya da sa kat ka lan lar i le di ðer has ta la rýn te da vi gör me si plan la ný yor. Türk in þa at þir ket le ri, Mis ra ta da beþ po lis ka ra ko lu i le bir po lis mer ke zi nin o na rý mý ný da üst le ne cek. Bü tün bu pro je ler, Tür ki ye nin Lib ya ya he di ye si o la cak. Ö te yan dan, Lib ya e ko no mi sin de ö nem li bir yer tu tan þehre Türk Ha va Yol la rý da se fer 15 A ra lýk ta baþ la tý yor. U çuþ lar haf ta da dört gün ya pý la cak. Mis ra ta; Trab lus ve Bin ga zi den son ra THY nin Lib ya da ki ü çün cü u çuþ nok ta sý o la cak. Mis ra ta / a a

10 10 EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ DÖ VÝZ E FEK TÝF 9 ARALIK A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ ÝS VÝÇ RE FRAN GI 1 ÝS VEÇ KRO NU 1 KA NA DA DO LA RI 1 KU VEYT DÝ NA RI 1 NOR VEÇ KRO NU 1 SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ 100 JA PON YE NÝ A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DO LAR DÜN 1,8600 ÖN CE KÝ GÜN 1,8560 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,4570 ÖN CE KÝ GÜN 2,4540 p DÜN 100,60 ÖN CE KÝ GÜN 101,60 p DÜN 675 ÖN CE KÝ GÜN 680 p AB ül ke le ri ne not teh di di nu LUS LA RA RA SI kre di de re ce len dir me ku ru - lu þu Mo ody s, Av ru pa Bir li ði (AB) ve E u ro Böl - ge si ül ke le ri nin kre di not la rý nýn 2012 yý lý ilk çey - re ðin de göz den ge çi ri le bi le ce ði ni ve hâ lâ bas ký al týn da ol du ðu nu bil dir di. Ku ru luþ yap tý ðý a çýk - la ma da, ge çen haf ta dü zen le nen AB li der ler zir - ve sin de ka rar lý ön lem ler a lý na ma dý ðý ge rek çe - siy le AB ye ü ye ül ke le rin kre di not la rý ný ge le cek yýl ilk çey rek te ye ni den de ðer len di ri le bi le ce ði ni be lir te rek, ký sa va de de pi ya sa la rý is tik ra ra ka vuþ - tu ra cak ye ni ted bir le rin ek sik li ði nin E u ro Böl ge - si ül ke le ri ni da ha faz la þok la ra e ði lim li ha le ge - tir di ði ni vur gu la dý. E u ro Böl ge si nin hâ lâ ar tan teh dit ler le kar þý kar þý ya bu lun du ðu na dik kat çe - ken Mo ody s, AB li der ler zir ve sin de a çýk la nan ka rar la rýn çok az ye ni lik i çer di ði ni, da ha ön ce a - çýk la nan lar la ben zer lik gös ter di ði ni i fa de et ti ve kri zin çok kri tik ve de ðiþ ken bir a þa ma da bu lun - du ðu na vur gu yap tý. Pa ris / a a Su ri ye i le sý nýr ti ca re ti dur ma nok ta sý na gel di nsinir ti ca re ti ya pan i þa dam la rý, Su ri ye de ya - þa nan o lay lar ve sý nýr ka pý la rý nýn ka pa týl ma sýn - dan o lum suz et ki len di. Ki lis Ti ca ret ve Sa na yi O da sý Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Meh met Öz - çi loð lu, Su ri ye i le sý nýr ti ca re ti nin ken tin e ko - no mik ve ti ca ri fa a li yet le ri ne iv me ka zan dýr dý - ðý ný, es na fýn iþ le ri ne can lý lýk ge tir di ði ni söy le di. Su ri ye den ge len le rin kent es na fýn dan ü rün ler al dýk la rý ný be lir ten Öz çi loð lu, Türk ma lý o lun - ca o ra da çok ter cih e di li yor du. Çok gü zel sa týþ - la rý mýz var dý. A ma ar týk ma a le sef al mý yor lar de di. Gü ney do ðu Sa na yi ci ve Ý þa dam la rý Fe de - ras yo nu (GÜN SÝ AF) Baþ ka ný Ca hit Er bal cý da, Su ri ye i le sý nýr ka pý sý bu lu nan Nu say bin, Ciz re ve Vi ran þe hir de ü re tim ol ma dý ðý i çin ge nel de sý nýr ti ca re ti ya pýl dý ðý na i þa ret e de rek, O ra da i ma lat yok, ih ra cat la rý yok. Sý nýr ti ca re ti o lu - yor du. Ka pý lar ka pa nýn ca sý nýr ti ca re ti ta ma - men dur du. Su ri ye i le i liþ ki le ri mi zin i yi ol du ðu dö nem de o to büs ler le in san lar gez mek i çin Ga zi an tep e, Þan lý ur fa ya ge li yor du. Her ge len Su ri ye li i yi a lýþ ve riþ ya pý yor du, es na fa bü yük ha re ket li lik ge ti ri yor du. O ta ma men ke sil di. di ye ko nuþ tu. Ga zi an tep / a a Borç la na rak bü yü dük TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ YILIN ÜÇÜNCÜ ÇEYREÐÝNDE YÜZDE 8.2 BÜYÜRKEN, CARÝ AÇIK ÝSE GEÇEN YILIN OCAK-EKÝM DÖNEMÝNE GÖRE YÜZDE 94 ARTARAK, 65 MÝLYAR 57 MÝLYON DOLAR OLDU. TÜR KÝ YE e ko no mi si yý lýn ü çün cü çey re - ðin de yüz de 8.2 bü yü me kay det ti. Tür ki - ye bu bü yü me o ra nýy la dün ya nýn en hýz - lý i kin ci e ko no mi si ol du. Tür ki ye Ýs ta tis - tik Ku ru mu (TÜ ÝK), ü re tim yön te miy le he sap la nan gay ri sa fi yurt i çi ha sý la (GSYH) so nuç la rý ný a çýk la dý. Bu na gö re, 2011 yý lý ü çün cü dö ne min de bir ön ce ki yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re ca ri fi yat lar la gay ri sa fi yurt i çi ha sý la yüz de 17,4 lük ar týþ la 348 mil yar 802 mil yon li ra ol du. Sa bit fi yat lar la i se GSYH, yüz de 8,2 lik ar týþ la 31 mil yar 29 mil yon li ra ya u laþ tý. E ko no mi yý lýn i kin ci çey re ðin de yüz de 8.8 bü yü müþ tü. Ýlk çey rek te ki bü yü me o ra ný yüz de 12 ye re vi ze e dil di. 9 ay lýk bü yü me o ra ný da yüz de 9.6 o la rak ger - çek leþ ti. E ko no mi nin bü yük lü ðü mil yar li ra ya yük sel di. Tür ki ye e ko no mi - sin de ü çün cü çey rek te en faz la bü yü me gös te ren sek tör, do lay lý ma li a ra cý lýk hiz - met le ri ol du. Ge çen yý lýn ü çün cü çey re - ðin de yüz de 12.7, bu yý lýn ilk çey re ðin de i se yüz de 13.9 bü yü yen sek tör, i kin ci çey re ðin de 18.8 bü yü me gös ter di. Sek - tö rün ca ri fi yat lar la bü yük lü ðü, 3 mil yar 908 mil yon li ra ya yük sel di. Tür ki ye e ko no mi sin - de tüm sek tör ler de bü yü me göz len di. En faz - la bü yü yen sek tör ler ma li a ra cý ku ru luþ la rýn fa a li yet le ri (yüz de 15.8), in þa at (yüz de 10.6), u laþ týr ma, de po la ma ve ha ber leþ me (yüz de 9.7), top tan ve pe ra ken de ti ca ret (yüz de 9.6) ol du. CARÝ AÇIK 65 MÝLYAR DOLARI GEÇTÝ Tür ki ye nin ca ri iþ lem ler he sa bý a çý ðý, bu yý lýn O cak-e kim dö ne min de, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 94 ar ta rak, 65 mil yar 57 mil yon do lar ol du. Mer kez Ban ka sý ta ra - fýn dan a çýk la nan 2011 yý lý O cak-e kim dö ne - mi ne i liþ kin ö de me ler den ge si ve ri le ri ne gö - re, ca ri a çýk 2011 yý lý nýn 10 ay lýk dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re 31 mil yar 512 mil yon do lar ar týþ gös ter di. Ge çen yý lýn 10 ay lýk dö ne min de ca ri a çýk 33 mil yar 545 mil yon do lar dü ze yin dey di. E kim a yýn da i se ca ri a çýk 4 mil yar 1 ol du. Bu ge liþ me de, dýþ ti ca ret a çý ðý nýn 33 mil yar 803 mil yon do lar tu ta rýn da ar ta rak, 76 mil - yar 473 mil yon do la ra u laþ ma sý et ki li ol du. Hiz met ler Den ge si ka le mi al týn da ki tu rizm ge lir le ri, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz - de 13,8 ar týþ la 20 mil yar 746 mil yon do la ra u laþ tý. Tu rizm gi der le ri de yüz de 1,2 ar ta rak, 3 mil yar 935 mil yon do la ra yük sel di. Bu dö - nem de ya tý rým ge li ri den ge si nin al týn da yer a lan doð ru dan ya tý rým lar, port föy ya tý rým - la rý i le fa iz ler den o lu þan di ðer ya tý rým lar da ger çek le þen top lam net çý kýþ, ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne ký yas la 890 mil yon ar ta rak, 6 mil - yar 645 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. Yurt dý þýn da yer le þik ki þi le rin yurt i çin de yap týk la - rý net ya tý rým lar, 10 ay lýk dö nem de ge çen yý - lýn ay ný dö ne mi ne gö re 5 mil yar 249 mil yon do lar ar ta rak, 11 mil yar 527 mil yon do la ra yük sel di. Yurt i çin de yer le þik ki þi le rin, yurt dý þýn da yap týk la rý net ya tý rým lar da bu dö - nem de net 1 mil yar 770 mil yon do lar tu ta - rýn da ger çek leþ ti. Ö de me ler den ge sin de O - cak-e kim dö ne min de, net ha ta nok san ka le - min de göz le nen ar týþ dik ka ti çek ti. Söz ko - nu su dö nem de net ha ta nok san 13 mil yar 140 mil yon do lar o la rak ger çek leþ ti. Net ha ta nok san ge çen yýl O cak-e kim dö ne min de 1 mil yar 693 mil yon do lar dü ze yin dey di. Ban - ka cý lýk sek tö rü nün net kre di kul la ný mý da, bu yý lýn O cak-e kim dö ne min de ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 48,7 ar ta rak, 11 mil yar 739 mil yon do la ra yük sel di. Sek tö rün net kre di kul la ný mý ge çen yýl ay ný dö nem de 7 mil yar 896 mil yon do lar dü ze yin dey di. ERGÜN: CARÝ AÇIÐI DÜÞÜREREK, BÜYÜMELÝYÝZ Bi lim, Sa na yi ve Tek no lo ji Ba ka ný Ni - hat Er gün, 3. çey rek te ki yüz de 8,2 lik bü yü me i le Tür ki ye nin bü yü me hý zýn - da dün ya da Çin den son ra 2. sý ra da yer al dý ðý ný bil dir di. Bü yü me ra kam la rý ný NTV de ka týl dý ðý prog ram da de ðer len - di ren Er gün, 2011 in ta ma mýn da Tür ki - ye e ko no mi si nin yak la þýk yüz de 8 lik bir bü yü me i le yi ne i yi bir bü yü me per for - man sý gös ter miþ bir e ko no mi o la ca ðý ný da þim di den söy le ye bi le cek le ri ni i fa de et ti. Or ta Va de li Prog ram da 2012 yý lýn - da Tür ki ye e ko no mi si nin yüz de 4 o la - rak bü yü ye ce ði nin tah min e dil di ði ni, IMF nin i se 2012 i çin Tür ki ye i le il gi li bü yü me bek len ti si nin yüz de 2 ol du ðu - nu ha týr la tan Er gün, bu ra kam la rýn 2012 de re vi ze e di le bi le ce ði ni kay det ti. Ca ri a çýk dü þü nül dü ðü za man bu ka - dar bü yü me ye se vin me li mi yiz? þek lin - de ki bir so ru ü ze ri ne Ni hat Er gün, ca ri a çýk ta bir dü zel me nin baþ la dý ðý nýn gö - rül dü ðü nü söy le di. 3. çey rek te ih ra cat ta yüz de 10 un ü ze - rin de bir bü yü me söz ko nu su i ken, it ha - lat ta yüz de 7 ye ya kýn bir bü yü me nin gö rül - dü ðü ne dik kat çe ken Er gün, þun la rý söy le di: Bu gün i ti ba riy le 65 mil yar do lar lýk bir ca ri a çýk gö rü lü yor. Yý lýn ta ma mýn da 70 mil yar do lar ci va rýn da bir ca ri a çýk tah min e di li yor - du. Bel ki bu da ha a þa ðý bir nok ta ya ta þýn mýþ o la cak. A ma za ten bi zim bü yü me miz le il gi li en ö nem li so ru la cak so ru ca ri a çýk ne o la - cak? so ru su dur. O ne den le 2012 den i ti ba ren teþ vik sis te - mi mi zin o mur ga sý ný ca ri a çý ðý a zal tý cý teþ vik - ler o luþ tu ru yor. Bun la rý dik ka te a lan bir teþ - vik me ka niz ma sýy la, 2012 yý lýn da a lý nan bu ted bir ler le ca ri a çýk ko nu su da da ha a þa ðý nok ta la ra çe kil miþ o la cak týr. Do la yý sýy la biz ca ri a çý ðýn gün dem den dü þü rül dü ðü bir bü - yü me per for man sý ný za ten he sap la mý yo ruz, ca ri a çý ðý da a þa ðý in di re rek bir bü yü me per - for man sý gös ter me li yiz. An ka ra / a a GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz kardeþimizin baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Sivas Yeni Asya okuyucularý TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Dr. Habib Akbulut, Mustafa Köleoðlu ve Orhan Yýldýrým'ýn kayýnpederleri muhterem aðabeyimiz Reþat GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Bozyazý Yeni Asya okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli kardeþimiz Muzaffer Durak'ýn hanýmý; Emine Durak'ýn GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli Kardeþimiz Muzaffer Durak'ýn hanýmý Emine Durak'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Deðerli kardeþimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Mersin Yeni Asya okuyucularý TEBRÝK Ýhsan ve Leyla Kýlýçoðlu kardeþlerimizin Sueda Beren ismini verdikleri bir kýz çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Anne ve babayý tebrik eder, minik yavruya Cenâb-ý Allah'tan hayýrlý ömürler dilerim. Murat, Nurcan, Asyanur Avþar GEÇMÝÞ OLSUN TAZÝYE Muhterem kardeþlerimiz Dr. Habib Akbulut, Mustafa Köleoðlu ve Orhan Yýldýrým'ýn kayýnpederleri muhterem aðabeyimiz; Reþat Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Batýkent Yeni Asya okuyucularý GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem aðabeyimiz Muzaffer Durak'ýn hanýmý Emine Durak hanýmefendinin baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Ahmet Demirdöðmez, Nurhan Demirdöðmez Mersin GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli ablamýz Emine Oral'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Hak'tan rahmet ve maðfiret diler, kederli ailesi ve yakýnlarýna sabrý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Ankara Yeni Asya Okuyucularý baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Deðerli kardeþimize geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Timur Aras, Hatice Aras Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Nevþehir Yeni Asya Okuyucularý Durak'ýn baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Mersin Yeni Asya Haným Okuyucularý

11 Y MEDYA POLÝTÝK 11 Si vil yok ki ve sa ye ti ol sun ON LAR CA yýl et ra fý nýz da ha ki renk ten baþ ka bir þey gör me diy se niz renk kö rü o lur, baþ ka renk le ri a yýrt e de mez si niz. As ke rî ve sa ye tin du va rý yý ký lýp da i çe ri bi raz ý þýk sý zýn ca dün ya mý za nur yað dý ðý ný sa na bi lir si niz, ik ti da ra ya kýn med ya da ba zý ya zar lar AK Par ti'nin son se çim ler den bu ya na gös ter di ði o to ri ter leþ me e ði lim le ri ni gö re mi yor, e leþ ti ren le ri i se i yi þey le ri gör me mek le suç lu yor lar. Sol cu luk da mar la rý mýz ka bar dý ðý i çin ik ti da rýn yap tý ðý i yi iþ le ri gö re mi yor mu þuz? As ker le bo ðu þur ken, AB'ye ka týl ma he de fin de ka rar lý du rur ken, re form lar ya par ken, Kürt a çý lý mý yap ma ya kak tý ðýn da, kýs mi A na ya sa de ði þik li ðin de, e ko no mi de, vs. AK Par ti ik ti da rý nýn o lum lu a dým la rý ný des tek le yen ler de mek ki i yi þey ler ya pýl dý ðýn da gö re bi li yor lar dý, þim di a ca ba ne ol du da gör me ka bi li yet le ri ni yi tir di ler? Sol cu luk tan i se o za man da sol cuy duk þim di de. De ði þen biz mi yiz yok sa AK Par ti ik ti da rý mý? AKP AR TIK DEV LET OL DU 12 Ha zi ran se çim le rin de san dýk la rýn a çýl ma sý he nüz bit me miþ ken, ga ze te den se çim de ðer len dir me si is ten di ði i çin ya zý ye tiþ sin di ye ke sin so nuç la rý bek le ye me den yo rum yaz mýþ tým. Ya zý mýn baþ lý ðý "AK Par ti ar týk dev let ol du" i di. Bu baþ lýk ta ki ya zý ma "Bu da ne re den çýk tý" di yen ar ka daþ la rým ol muþ tu o ta rih te. Bu yo ru mum as lýn da ye ni de ðil di. He nüz san dý ða git mez den ön ce in ter net or ta mýn da ba na yö nel ti len, "AK Par ti'nin bu se çim de tek ba þý na ik ti dar o lup o la ma ya ca ðýy la il gi li bir so ru yu ya nýt lar ken, "A sýl ö nem li o la ný bu de ðil," de miþ tim; "ö nem li o lan se çim mey dan la rýn da o to ri ter-mil li yet çi bir söy lem tut tu ran AK Par ti'nin bu si ya si pro pa gan da çiz gi si ne rað men, ken di do ðal oy sý ný rý ný ya - AB sü re ci ol ma say dý... SON za man lar da Tür ki ye de ga ze te ci li ðin ö lüp öl me di ði ni gi de rek ar tan bir sýk lýk ta ken di me so rar ol dum. Ör ne ðin, bü tün dün ya nýn ne fe si ni tu tup bek le di ði son AB Zir ve si nde a lý nan ka rar la rýn a çýk lan dý ðý So nuç Bil dir ge si nin çok ge niþ bir ö ze ti ni med ya da bu la ma ya ca ðý mý za ten bi li yor dum a ma hiç ol maz sa bir kaç pa rag raf lýk da ol sa Tür ki ye bö lü mü nü ya yýn lar lar di ye dü þü nü yor dum ki o bi le ger çek leþ me di. Hâl bu ki So nuç Bil dir ge si, de mok ra si yo lun da a tý lan i le ri a dým la ra rað men, i fa de öz gür lü ðü, din öz gür lü ðü, mül ki yet hak ký, ti ca ri bir lik hak la rý, ço cuk ve ka dýn hak la rý, cin si yet e þit li ði ve iþ ken ce i le mü ca de le ko nu la rýn da Tür ki ye nin Ko pen hag Kri ter le ri ni he nüz ye ri ne ge tir me di ði ni vur gu lu yor. AB ta ra fýn dan hiç bir en gel çý kar týl ma yan Re ka bet Fas lý da dâ hil ol mak ü ze re i ki yýl dýr hiç bir ye ni fa sýl aç ma yan Tür ki ye, 2011 yý lýn da ma a le sef hâ lâ Ko pen hag Kri ter le ri nin alt e þi ðin de za man öl dü rü yor. Do yu ru cu ha ber ci lik an la yý þý ö lür ken, a bar tý lý ö vün me de ta rih ya zýl dý ðý i çin ken di mi zi ger çek ve ob jek tif bir ay na da gö re mi yo ruz... «««Ken di ni, yö ne ti len bir Tür ki ye Cum hu ri yet i va tan da þý ye ri ne ko ya rak, top lu mun öz gür lük ve re fa hý ný art tý ra cak re form la rýn ya pýl ma sý i çin AB nin ta lep le ri ni des tek le ye rek Tür ki ye ye ön cü lük et me si ge re kir ken, iç po li ti ka yý da ha çok ö nem se yen, za man za man da po pü list ve mil li yet çi söy lem le re ka yan AB Ba ka ný ve Baþ Mü za ke re ci E ge men Ba ðýþ ýn, dün kü Hür ri yet te De met Cen giz Bil gin i le yap tý ðý rö por taj da, ol ma sý ge re ken Ba kan pro fi li ne uy gun bir þe kil de doð ru ve cid di a dým lar at tý ðý ný gö rün ce se vin dim. AB Ba ka ný Ba ðýþ, Al man ya nýn bu gün kü ih ra ca tý nýn bi zim 2023 he de fi mi zin 3 ka tý ol du ðu nu ha týr la ta rak çok çar pý cý bir ör nek ve ri yor ve þu u ya rý yý ya pý yor du: Hiç kim se ken di ni dev ay na sýn da gör me me li. «««Ký yas la ma dan ve dün ya dan u zak çok þü kür ki AB ye ü ye ol ma mý þýz di yen ler var... Ba ðýþ on la ra ger çek le ri a ným sa tý yor: Av ru pa Bir li ði bir e ko no mik buh ran dan ge çi yor o la bi lir a ma dün ya i le ký yas la nýn ca hâ lâ ki þi ba þý re fa hýn en yük sek ol du ðu böl ge. Sa de ce e ko no mi ge lir de ðil. Ýn san hak la rý, de mok ra si, þef faf lýk, vs. hep si dâ hil. Bun la ra ba kýn ca ya þa dý ðý buh ra na rað men AB, Av ru pa nýn en ya þa na bi lir coð raf ya sý. Ül ke o la rak çok bü yük ba þa rý la ra im za at týk da ve 2011 in ilk 6 a yýn da Av ru pa nýn en hýz lý bü yü yen e ko no mi si ol duk. Bu bü yü me nin ar dýn da kü re sel ser ma ye nin çok pa yý var. Bu ya tý rým la rýn yüz de 85 i de AB ü ye si ül ke ler den. Bu yý lýn ilk 6 a yýn da i se bu o ran yüz de 92 ol muþ. «««A ma Tür ki ye hâ lâ fit ol mak tan çok u zak; AB Ba ka ný ný din le ye lim: Bi zi fit ya pa cak di ye tis yen dir. Di ye tis ye ne ký za bi lir si niz. Þah sý si ze sem pa tik gel me ye bi lir, hat ta ken di si ki lo lu bi le o la bi lir a ma e ðer re çe te si i yiy se o na ba kar sý nýz. 27 ül ke AB stan dart la rý na ka vuþ tuk tan son ra da ha zen gin, da ha de mok rat, da ha þef faf ve mü ref feh ol muþ. Tür ki ye de ö nem li me sa fe kat et ti a ma biz di yet prog ra mý nýn üç te bi ri ni ta mam la dýk. «««AB sü re ci ol ma say dý ne ler ek sik o lur du? Ce vap E ge men Ba ðýþ tan: AB sü re ci ol ma say dý hâ lâ Dev let Gü ven lik Mah ke me le ri o lur du. TRT nin YÖK ün yö ne ti min de bi rer ge ne ral ol ma sý hu ku ken zo run lu luk tu. 24 sa at Kürt çe ya yýn var sa, A ta türk ten son ra ilk de fa bir cum hur baþ ka ný Cem e vi ne git tiy se, Der sim Kat li a mý ne de niy le ö zür di le me er de mi gös te ren Baþ ba ka ný mýz var sa, Ak da mar da Er me ni va tan daþ la rý mýz 112 yýl a ra dan son ra, Sü me la da Rum va tan daþ la rý mýz 88 yýl son ra a yin yap ma ya baþ la dýy sa, ço cuk la rý mý zýn oy na dý ðý o yun cak lar la il gi li en di þe le ri miz yok sa, ye di ði miz ye mek ler da ha hij ye nik ol duy sa AB nin kat ký sý var dýr. «««Mes le ki E ði tim de Ye ni Fýr sat lar: Le o nar do Da Vin ci Prog ra mý ta ný tým top lan tý sýn da, ge çen gün kam yon sür düm, Le o nar do da Vin ci di ye rek her ke si gül dü ren þa ka cý AB Ba ka ný E ge men Ba ðýþ, bir kýs mý ný a lýn tý la dý ðým dün kü rö por ta jýn da ki an lam lý pro fi li ni keþ ke i yi ce güç len dir se. Bu pro fil is ti ka me tin de hýz lý ve ta viz siz yü rür se, AB re form sü re ci ni hýz lan dý ra rak, Tür ki ye hal ký nýn öz gür lük ve zen gin lik çý ta sý nýn mu a sýr me de ni yet dü ze yi ne ta þýn ma sýn da çok cid di bir iþ yap mýþ o lur... Meh met Al tan, Star, 12 A ra lýk 2011 ni yüz de 37'yi a þýp yüz de 45'le re var ma sý ha lin de bu, du ru mun an la mý dýr. Yüz de 45 ci va rýn da oy a lýr sa bu nun an la mý se çim ler son ra sýn da Tür ki ye'nin ve AK Par ti'nin o to ri termil li yet çi bir ro ta ya ka ya ca ðý dýr." Böy le bak tý ðým i çin, se çim so nuç la rý az çok bel li ol du ðun da "AK Par ti ar týk dev let ol du" di ye yaz mýþ tým. O ya zým da bir "a ma" da var dý. "A ma," de miþ tim, "bir baþ ka me se le AK Par ti'nin dev let o la nak la rý ný han gi yön de kul la na ca ðý dýr, re form la rý de vam et tir me mi yok sa re form lar dan vaz geç me mi?" Baþ ka de yiþ le bu yo ru mu ma rað men yi ne de bir a çýk ka pý bý rak mýþ tým. As ke rî ve sa yet dev le ti nin çö zül me siy le "dev le tin mil le tin den, mil le tin dev le ti ne" geç me e ði li min doð du ðu nu da yaz mýþ tým bir ya zým da. Bu nun an la mý de mok ra si miz de nor mal leþ me ye ge çiþ ti. Yok sa dev let le mil le tin kay naþ ma sý bü tün leþ me si de mek de ðil di, bu bü tün leþ tir me zih ni ye ti za ten hep va rol muþ o lan o to ri ter-mil li yet çi lik an la mý na ge lir di, si vil de mok ra si de ðil. Bu gün du rum ne? Dün i lân e dil miþ o lan Kürt a çý lý mýn dan, A le vi a çý lý mýn dan bu gün söz et me miz müm kün mü? AB'nin de mok ra tik öz gür lük ler a çý sýn dan Tür ki ye'yi e leþ tir me si hak sýz mý? Son se çim ler ön ce sin den bu gü ne ce za ev le ri miz da ha mý ten ha laþ tý? Ha yýr. Bu du ru mun a dý ne? "SÝVÝL VE SA YET" MÝ? O da de ðil. As ke rî ve sa ye tin ö te ki yü zü ço ðun luk ve sa ye ti dir a ma si vil ve sa yet de ðil dir. Ço ðun luk ve sa ye ti yal nýz par la men to ço ðun lu ðun dan i ba ret ol ma yýp dev let o lan ço ðun luk an la mý na dýr. Do la yý sýy la o to ri ter-mil li yet çi lik dev let mil li yet çi li ði dir. TÜR KÝ YE e ko no mi si hak kýn da ü re ti len hi kâ ye ler (tah min ler) pek tut mu yor. Bir yýl dan be ri ca ri iþ lem ler a çý ðý ris ki i le mü ca de le e dil di ði söy le ni yor. Ca ri iþ lem ler a çý ðý art ma ya de vam e di yor. Ön lem a lýn ma ya baþ lan dý ðýn da mil li ge li ri mi zin yüz de 7'si nin al týn da ki ca ri iþ lem ler a çý ðý ar týk yüz de 10'u a þý yor. Yý lýn ilk üç a yýn da it ha lat ta le bi ya vaþ lý yor den di. Ýt ha lat ar tý þý nýn bir a ra it ha lat ta le bi nin ö ne çe kil me sin den kay nak lan dý ðý id di a e dil di. Ve ri ler bu hi kâ ye nin de pek doð ru ol ma dý ðý ný gös ter di. Pa ra po li ti ka sý bir sý ký laþ tý rý lý yor, bir gev þe ti li yor den di. As lýn da, tüm yýl bo yun ca ol duk ça gev þek pa ra po li ti ka sý uy gu la ma day dý. Tüm yýl bo yun ca yýl so nu enf las yo nu nun yüz de 7 ci va rýn da o la ca ðý tah min le ri ya pýl dý. So nuç ta, enf las yon da fýr la dý. Enf las yon da çift ha ne li ra kam la ra u la þý yo ruz. E ko no mik bü yü me yý lýn ilk ya rý sý na gö re, i kin ci ya rý da ya vaþ la dý. A ma, ya vaþ la ma, e ko no mik risk le ri a zal ta bil mek i çin ye ter li Son þi ke ya sa sý re za le ti ne ba ka lým; o ra da da bir baþ ka de rin dev let gör mü yor mu yuz? Dev let le bü tün leþ miþ çe te ler, ser best pi ya sa ku ral la rý nýn iþ le me di ði dev let çi bir ti ca ri-ma li fut bol sek tö rü müz var. Mil yon do lar la rýn ak tý ðý dün ya fut bol pi ya sa sý say dam lýk (ne ka dar o la bi lir se) pe þin dey ken, bu kü re sel e ði lim Tür ki ye'nin de ka pý sý ný çal mýþ ken AKP- CHP-MHP dev let çi le ri bu na kar þý can hý raþ bi çim de di re ni yor lar. Þi ke pi ya sa sý nýn kay na ðý ný ku rut mak ye ri ne þi ke yi dev let de ne ti miy le yal nýz ca sý nýr la mak is ti yor lar. Ar ka sýn da baþ ka ne o lur sa ol sun e sas me se le bun dan i ba ret gö rü nü yor. SÝ VÝL A NA YA SA ME SE LE MÝ ZE NE OL DU? Kaç yýl dýr, si vil top lum ör güt le ri, si vil gi ri þim ler ye ni ve si vil de mok ra tik bir a na ya sa i çin Tür ki ye'nin dört bir ya nýn da sa yý sýz halk top lan tý la rý, ça lýþ tay lar, sem poz yum lar dü zen le di ler, a ka de mis yen ler gö rüþ üs tü ne gö rüþ a çýk la dý lar, a na ya sa yap ma de ney le ri üs tü ne u lus la ra ra sý ka tý lým lý top lan tý lar dü zen len di, ra por lar ya zýl dý vs... Þu an da pek çok si vil top lum ku ru lu þu nun ken di a na ya sa tas lak la rý var. Pe ki, so nuç ne? Bu ça ba lar u nu tu lup me se le Mec lis'in de üs tün de ve sa yet yet ki si ne sa hip bir ko mis yo na ha va le e dil di. Ko mis yo na ka tý lan par ti ler den bi ri si nin çe kil me si ha lin de Mec lis'e hiç bir a na ya sa tas la ðý ge le me ye cek, gö rü þü le me ye cek. Ce mil Çi çek "Bün ye mi ze uy gun ye ni bir a na ya sa" de miþ. Bu bün ye nin hac mi ni kim ta yin e de cek, üç par ti mi, AK Par ti mi, Ce mil Çi çek mi? Si vil top lum bu "bün ye i çin de" yok mu yok sa? Bu ko þul lar da si vil a na ya sa bir ha yal dir. Na bi Yað cý, Ta raf, 12 A ra lýk 2011 Ba kan gel miþ ne yi me! AN KA RA en te re san bir yer. Ku lis a dý al týn da, fý sýl tý þek lin de an la tý lan ve çok giz li so suy la süs le nen ak la zi yan se nar yo lar, de di ko du lar, spe kü las yon lar her da im do la þým da dýr. (...) Ýþ te si ze çok ta ze bir zih ni yet ör ne ði. Cu ma gü nü Mil li Sa vun ma Ba ka ný Ýs met Yýl maz, Bat man Ha va Üs sü ne git ti. Pro to kol ku ral la rý ge re ði ken di si ni en üst dü zey de ki ko mu ta nýn kar þý la ma sý ge re ki yor du. Fa kat Di yar ba kýr 2. Ha va Kuv ve ti Ko mu ta ný Korg. Meh met Vey si A ðar, ba ka ný kar þý la ma dý ðý gi bi o da sýn dan bi le çýk ma dý. E mir su ba yý a ra cý lý ðý i le Ko mu tan ra hat sýz, kriz ge çir di o da sýn da din le ni yor de dirt ti. Oy sa ne am bu lans çað rýl dý ne de hem þi re. Ay rý ca sa lý gü nü hem Ka ra hem de Ha va Kuv vet le ri ko mu tan la rý na üst dü zey kar þý la ma yap mýþ tý. Ba kan Yýl maz, 14:00 i le 16:30 a ra sý üs te kal dý. Bri fin gi de 2. Ha va Kuv ve ti Mah ke me si nde, ev rak ta sah te ci lik id di a sýy la yar gý la nan Al bay Fi dan Yük sel ver di. Bu es na da en te re san bir ge liþ me ya þan dý. Ba kan es ki ta rih li ya da can lý bir Ý HA gö rün tü sü iz le mek is te di ði za man ha yýr ce va bý ný al dý. Du yum la ra gö re Korg. A ðar Her han gi bir þey iz let me yin ta li ma tý ver miþ. O kur la rý mýz A ðar is mi ni da ha ön ce den ha týr la ya cak lar dýr. Çün kü em rin de ki bir lik ler Ku zey I rak ta o pe ras yon day ken o ken di ne bir CA SA u ça ðý a yar la yýp mal ze me nak li a dý al týn da Si liv ri de ki Bal yoz sa nýk la rý ný zi ya re te git miþ ti. 15 bin li ra lýk ma li ye ti dev let ö der ken üs tü ne bir de gö rev taz mi na tý al mýþ tý. Bi raz da ha ge ri ye gi der sek Korg. A ðar ýn Liz bon da Cum hur baþ ka ný ný da kar þý la ma dý ðý ný ha týr lý yo ruz. Brük sel de gö rev liy ken NA TO top lan tý sý na gi den Gül ü kar þý la ma mýþ ay ný za man da u ður la ma mýþ tý da. Bir ba ký ma, Gül ü Cum hur baþ ka ný o la rak gör me miþ ti. Tek rar ba þa dö ne lim. Tür ki ye nin ih ti ya cý o lan þey i le ri de mok ra si nin ku rum sal laþ ma sý. Bu da iç sü reç le rin ta mam lan ma sý i le müm kün o lur. MEN DE RES Ý A SAN LA RI Ö DÜL LEN DÝ REN KÝM DÝ? (...) Ge lin ar þiv le ri bi raz ka rýþ tý ra lým. 27 Ma yýs la bir lik te Türk de mok ra si si nin ü ze rin de as ker ve yar gý ve sa ye ti ku rul du. Üs te lik ik ti dar e liy le. Dar be nin ilk 7 a yý i çin de da ha a na ya sa bi le ya pýl ma dan 94 ü Yar gý tay ve Da nýþ tay ü ye si ol mak ü ze re 614 yük sek yar gý men su bu re sen e mek li e dil di. Pe ki yer le ri ne kim kon du? Men de res ve ar ka daþ la rý nýn i dam ka rar la rý ný ve ren Yas sý a da Mah ke me si nde ha kim, sav cý ve so ruþ tur ma ku ru lu ü ye si o la rak gö rev ya pan lar. Dar be Ko mi te si nin Yas sý a da da gö rev len dir di ði ha kim ve sav cý lar da ha son ra yük sek yar gý yý par sel le di ler. A ra la rýn dan da 3 AYM baþ ka ný, 2 YHK baþ ka ný, 2 Yar gý tay ve YSK baþ ka ný i le Da nýþ tay baþ ka ný ve baþ sav cý sý çýk tý. La fý u zat ma nýn bir an la mý yok. Türk ta ri hi CHP i le yar gý a ra sýn da ki ar ka bah çe ör nek le riy le do lu dar be siy le e le ge çi rip, 71 Muh tý ra sý, 80 dar be si ve 28 Þu bat sü re ciy le yar gý yý el le rin de tu tan lar Yar gý yý e le ge çi ri yor lar söy le miy le yar gý nýn de mok ra tik leþ me sü re ci ne en gel ol ma ya ça lý þý yor lar. A dem Ya vuz Ars lan, Bu gün, 12 A ra lýk 2011 o la cak dü ze yin çok u za ðýn da. Tür ki ye e ko no mi si hâ lâ or ta dö nem li bü yü me or ta la ma sý ci va rýn da bü yü me ye de vam e di yor. Av ru pa'nýn so run la rý nýn gi de rek de rin leþ me si ne de niy le bu böy le de vam et me ye bi lir. Çok ký sa sü re de Tür ki ye e ko no mi si se vim siz bir da ral ma sü re ci ne da hi gi re bi lir. A ma, öy le gö rü nü yor ki, böy le bir se nar yo uy gu la nan po li ti ka lar dan de ðil, yurt dý þýn dan kay nak la nýr. ÞÝM DÝ LÝK BÜ YÜ ME YE DE VAM E kim a yý na yö ne lik e ko no mik ve ri ler en a zýn dan sa na yi ü re ti mi bü yü me sin de ki ya vaþ la ma nýn tü ke tim ve ya tý rým ta le bi bü yü me sin de ki ya vaþ la ma dan da ha dü þük ol du ðu iz le ni mi ve ri yor. Ýt ha lat ve ri le ri ya tý rým ve tü ke tim mal la rý it ha la tý nýn e kim a yýn da ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re dur gun laþ tý ðý ný gös te rir ken, i ma lat sa na yi ü re ti mi nin hâ lâ yüz de 7 gi bi art ma ya de vam et ti ði ni gö rü yo ruz. Hat ta, i ma lat sa na yi ü re ti min de ki ar tý þýn Res to ras yon sü re ci nin baþ lan gý cý mý? BAK MA YIN siz, "Þi ke Ya sa sý" ü ze rin de ko par tý lan o fýr tý na la ra öy le. O yun ca ðý me þin yu var lak o lan bü yük kent ran ti ye le ri nin, çe vir dik le ri dü men ler le kon trol le rin de tut tuk la rý de va sa fut bol pa za rý ný, ken di cep le riy miþ gi bi na sýl har vu rup har man sa vur duk la rýn da ki mü ey yi de le rin, a zal týl ma sý de ðil sa de ce me se le. Me se le, Baþ ba kan Er do ðan'ýn, ken di ta ru mar et ti ði "bü rok ra tik as ke rî ve sa yet un sur la rý" ü ze rin de, yi ne ken di si nin ko ta ra ca ðý "res to ras yon"un ka pý sý ný a ça cak o lan a nah ta rýn, o ol ma sýn da ya tý yor muþ gi bi ge li yor, ba na da ha çok. Sil ke le di ði as ke rî un sur la rýn ü ze ri ne es ki si gi bi git me yip, bir hay li dir a ya ðý ný gaz dan çek miþ ol du ðu bel li ol mu yor mu? Hât tâ, Met ris'in a de tâ bi rin ci sý nýf bir or du e vi ne çev ril me si ne bý ra kýn göz yum ma yý, a ca ba ay rý ca des tek li yor da mý? O ka da rý ný bil mi yo ruz. Er do ðan, sa de ce "ken di si ne Müs lü man" o la cak ka dar lýk bir de mok ra si den ya na ol du ðu i çin, var lý ðý ný ve si ya sal gü cü nü be nim se me yen say gý sýz ge ne ral le rin a ðýz la rý nýn pa yý ný ver me de bu ka dar la ye ti ne rek, ar týk ge ri çe kil me nin vak ti gel di, di ye dü þü nü yor ol ma lý. Da ha doð ru su, bel ki de dav ra nýþ la rýy la i þa ret ler ve re rek, bu ve sa yet ge le ne ði nin an cak ken di si nin ka bul gö rül me siy le sür dü rü le bi le ce ði ne; bun dan son ra ki saf ha ya, þa yet kap sam la rý na o nu da a lýr lar sa ge çi le bi le ce ði ne, pek ses çý kar ma ya ca ðý ný söy le me ye ça lý þý yor dur. Ken di si ni tak ma yan, a kýl la rý sý ra hor gör me ye kal kan ge ne ral le ri, ne hâl le re dü þü re bi le ce ði ni gös ter me yi ar týk ye ter li bul muþ ol ma lý ki, "il ke ler ü ze rin den, sis te mik bir dü zen le me ye" ih ti yaç da hi duy mu yor. Þim di bu ye ter liy se, on la rý da ha faz la hýr pa la ma ya cak; bir res to ras yo nu mü te a kip, bun dan son ra ki ha yat la rý na i a de-i i ti bar sað la ma ya ça lý þa cak týr. Bu nu i se da ha çok, ký rý ma uð ra ya rak be lâ sý ný bul muþ gö rü nen es ki ge ne ral le rin, ye ni yet me ge ne ral ler ü ze rin de te sis et mek te ol duk la rý a ðýr bas ký lar dan on la rý kur tar mak a ma cýy la ol du ðu ka dar; ay rý ca, o pe ras yo nu nu do zun da tut ma sý na ya ra ma sý i çin de ya pa cak týr. Gön lün den ge çen le ri "ge nel bir af la" ger çek leþ tir me ye kalk sa, bu hiç ol maz. Çün kü, PKK fi lan da çý ka cak týr, dý þa rý ya o za man. Üs te lik iþ bu nun la da kal ma ya cak; "Rah þan affý nda ki gi bi, i çe ri de ne ka dar ka til, ca ni, sa pýk var sa,"hur ra a a!" di ye rek, dört bir ya na sa çý la cak lar dýr. O lum suz bir ka mu o yu ya ra ta ca ðý ne de niy le, gö ze a la maz bu nu, Baþ ba kan. "Ye ni a na ya sa" i le te miz bir say fa aç mak ü ze re, bel ki ge nel bir af dü þü nü le bi lir di. Ne ki, o a na ya sa nýn ya pý lýp ya pýl ma ya ca ðý da pek bel li de ðil ki he nüz. Ya pýl sa da, sü re a la ca ðý ve o za ma na ka dar bu yaþ lý ge ne ral le rin öf ke si, hem ya sal dü zen le me le ri ya pýl ma mýþ, hem yý lýn ü çün cü üç a yý na gö re hýz lan dý ðý ný da hi id di a e de bi li riz. Yý lýn ü çün cü üç a yýn da tak vim ve mev sim lik ha re ket ler den a rýn dý rýl mýþ i ma lat sa na yi en dek si bir ön ce ki üç a ya gö re or ta la ma yüz de 0.9 ar tar ken, e kim a yýn da ay ný en deks yý lýn ü çün cü üç a yý na a it or ta la ma en dek se gö re yüz de 4.7 art tý. Ve ri ler i ma lat sa na yi ü re ti min de ki ar tý þýn da ha çok ih ra ca ta ve stok la ra ça lýþ tý ðý iz le ni mi ve ri yor. Tü ke tim ve ya tý rým ta le bin de ki ar týþ ta bel li bir ya vaþ la ma var, a ma ya vaþ la ma u mu la nýn çok al týn da. A ðus tos a yýn da ve ri ler de bir ko puk luk ol du ve ge nel e ði li min ol duk ça dý þýn da dü þük ü re tim ar týþ la rý göz len di. Bu bir öl çü de ey lül a yýn da te la fi e dil di. Bu gün a çýk la na cak yý lýn ü çün cü üç a yý na yö ne lik mil li ge lir ve ri le ri bü yük bir o la sý lýk la e ko no mi nin hâ lâ or ta dö nem li or ta la ma nýn ü ze rin de bü yü dü ðü nü gös te re cek. YA PAR SA YURT DI ÞI YA PAR Fi nan sal is tik rar de dik, gö re li is tik ra rý de da ha top lum ca iç sel leþ ti ril me miþ bu sýr ça ya pý yý, ne ma lûm dur çat lat ma ya ca ðý? Nis pe ten ma kûl, es ki bir as ker ar ka da þý ma, "Met ris'in lüks bir or du e vi ne ya da bir kam pa çev ril me si ne ne di yor sun" di ye sor du ðum da; "E vet, ce za ve tu tu kev le ri nin i yi leþ ti ril me si ne bu ra lar dan baþ lan mýþ ol ma sý i yi bir þey; bu a dam lar ni ha yet seç kin kim se ler ve on la rý il kel ko þul lar da tu ta maz sýn o ra lar da. Hât tâ, da ha faz la da tu ta maz sýn" de yin ce, an la dým ki, ma kûl o la ný böy le i se, di ðer le ri ne re ler de dir kim bi lir, va rýn siz dü þü nün. Son ra da, Er do ðan'ýn ö nün de ki ve ri le rin ve bil gi le rin ne ler o la bi le ce ði ni ge çir dim ak lým dan bir an i çin. Zi ra, þu an i ti ba riy le ge li nen ve gö rü nen nok ta o ki, "ve sa yet eh li, dar be gi ri þim ci si pa þa lar"ýn þim di kin den da ha ö te ler de ce za lan dý rýl ma la rýn da, sa de ce as ke rî de ðil, ga li ba si vil ka mu o yu nun da des te ði kal ma dý ve ar týk yok, ar ka da. Bu ra la ra na sýl ge lin di ði ay rý bir ko nu; lâ kin, sa ný rým du rum da bu. Çün kü e ðer, Si liv ri'nin du ruþ ma sa lon la rýn da ki at mos fer, yar gý la na nýy la, iz le ye niy le,"ti"ye a lý nýr hâ le gel miþ se; tu tu kev le ri nin beþ yýl dýz lý o tel le re çev ril me si, he le bir de Er do ðan'a rað men se; e fen di me söy le ye yim ki, bu hâl, "muh tý ra ye mek"ten da ha be ter dir. Ýþ te bu "þi ke ya sa sý", bü tün so run la rý çöz me ye ya ra ya cak yo lun pa ti ka sý ný o luþ tur mak ba ký mýn dan, sö kük te ki ip li ðin uç ve re ce ði ye ri dir. "A ziz Yýl dý rým'ý kur tar mak", böy le si bir baþ lan gý ca te ka bül et me si i ti ba riy le, "sa de ce A ziz Yýl dý rým'ý kur tar mak" an la mý na gel me ye cek tir. Kal dý ki, en ni ha ye tin de o da,"fut bol â le mi nin bir ge ne ra li" de ðil mi dir? O ge ne ra le çok ve hak ka ni yet siz bu lu nan ce za mik ta rý man tý ðýn dan ha re ket le, da ha son ra, me se lâ bu ge ne ral le re ön gö rü len ce za la rýn da çok ve hak ka ni yet siz ol duk la rý i le ri sü rü le bi le cek tir. Ö nem li o lan, il kin ka mu o yu nun da il gi, sem pa ti ve o yüz den de hoþ gö rü o da ðý o lan, fut bol gi bi po li ti ka dý þý bir a lan dan baþ la na rak, "top lum da ki ka nýk sa ma çe pe rî"nin es ne ti lip ge niþ le til me sin de ki eþ siz tak tik tir. BDP'nin þi ke ya sa sý na ha yýr de me si, ka ba ðýn ba þýn da pat la ya ca ðý ný gör me si yü zün den dir. Çün kü o nun çý ka rý an cak ge nel af ta i ken, bu yo lun be nim sen me si, o u mu du za yýf lat mak ta dýr. Baþ ba kan Er do ðan, ko nu la ra da i ma "ne ge ti rir, ne gö tü rür" ü ze rin den bak tý ðý i çin, bi rer kur tar ma o pe ras yo nu ma hi ye tin de ki bu tip ya sa ta dil le rin de, bel li ki CHP ve MHP i le ko lay ca iþ bir li ði ya pa ca ða ben ze mek te dir. Hât tâ bu ah bap ça vuþ luk, ü ze rin de uz la þa bi le cek le ri "sý ra dan bir a na ya sa" ya pý mý na ka dar da hi u za na bi lir. AKP, bu top lu ma ne ve re cek i diy se, o nu ver miþ bir par ti dir. On dan da ha faz la sý ný bek le mek, ak la ve bi li me ay ký rý dýr. Na mýk Çý nar, Ta raf, 12 A ra lýk 2011 Tür ki ye e ko no mi si an la tý lan hi kâ ye le re uy mu yor boz duk. Enf las yon la mü ca de le e di yo ruz de dik, enf las yo nu fýr lat týk. Ca ri iþ lem ler a çý ðý ný kon trol al tý na a lý yo ruz de dik, hiç bir þe yi kon trol al tý na a la ma dýk. Yurt dý þý kay nak lý be lir siz lik le re bir de biz den kay nak la nan be lir siz lik ler ek le dik. O da hi e ko no mik risk le ri bel li öl çü de a zal ta cak ka dar bir et ki yap ma dý. Bü tün bun lar yý lýn ba þýn dan be ri gös te ri len bir o to mo bil rek la mý ný ha týr la tý yor. Ço cuk, Yýl dýz Sa vaþ la rý (Star Wars) fil min de ki Darth Va der ký ya fe ti i le do ða üs tü gü cü ol du ðu na i na nýp bir þey ler yap ma ya ça lý þý yor. E li ni a ya ðý ný oy na týp bir þey le ri ha re ket et tir mek is ti yor. Hiç bir þey ol mu yor. So nun da ba ba sý nýn a ra ba sý nýn ö nü ne ge çip yi ne el le ri ni oy na tý yor. Tam bu sý ra da ba ba sý u zak tan ku man da i le mut fak tan a ra ba yý ça lýþ tý rýp far la rý ný ya ký yor. Ço cuk a ra ba nýn ça lýþ ma sý ný ve far la rýn yan ma sý ný do ða üs tü gü cüy le ken di yap tý ðý ný sa nýp hem þa þý rý yor hem de se vi ni yor. Er can Kum cu, Ha ber türk, 12 A ra lýk 2011

12 12 DÝZÝ Y Kur'ân'a suikast plâný K ZIM GÜ LEÇ YÜZ 6 Risale-i Nur'la bozuldu 19. YÜZYILIN SONUNDA DEKLARE EDÝLEN VE LOZAN'DAN SONRA UYGULAMAYA KONU- LAN MÜSLÜMANLARI KUR ÂN'DAN SOÐUTMA PLANI, RÝSALE-Ý NUR LA AKÝM KALDI. KUR ÂN VE LO ZAN On do ku zun cu as rýn son yýl la rýn da Ýn gi - liz Par la men to sun da kür sü ye çý kan Müs tem le ke ler Ba ka ný Glads to ne e lin - de ki Kur ân-ý Ke ri mi gös te re rek þu nu söy ler: Bu ki tap Müs lü man la rýn e lin de kal dýk ça biz on la ra ha ki kî ha kim o la ma yýz. Ne ya pýp yap ma lý yýz; ya Kur ân ý or ta dan kal dýr ma lý yýz ve ya on la rý Kur ân dan so ðut ma lý yýz. (Ta rih - çe, s. 81) O sý ra da i lim tah si li i çin Van da bu lu nan Be - di üz za man, Va li Ta hir Pa þa nýn ko na ðý na ge len ga ze te ler de bu ha be ri o ku du ðun da þöy le der: Kur ân ýn sön mez ve sön dü rül mez ma ne vî bir gü neþ hük mün de ol du ðu nu ben dün ya ya is pat e de ce ðim ve gös te re ce ðim... (a.g.e.) A ra dan yýl lar ge çer. Ý lâ-yý ke li me tul lah san - ca ðý ný al tý a sýr bo yun ca ci ha nýn u fuk la rýn da dal ga lan dý ran Os man lý, son dö ne min de bu mis yon ve mâ nâ dan u zak laþ - tý ðý i çin da ðý lýr ve çö - ker. Ye ri - ne A na - do lu ve Trak ya top - r a k l a r ý n d a ye ni bir dev let ku ru lur. Bu dev le - tin, dev rin dün ya ya ha kim güç le ri ta ra fýn - dan ta nýn ma sý, Lo zan da yü rü tü len giz li pa zar lýk lar la þart la ra bað la nýr. Son ra sýn da An ka ra mer kez li o - la rak Tür ki ye ye ni ve çok sý kýn tý lý bir sü re ce gi rer. Lo zan da ve ri len söz çer çe ve sin de bi rer bi rer tat bik sa ha sý na ko nu lan ic ra a týn he de fi þöy le i fa de e di lir: O tuz se ne son ra ge le cek nes lin ken di e - liy le Kur ân ý im ha et me si ni in tac e de cek (ne- ti ce ve re cek) bir plan ya pa lým... (a.g.e., s. 241) Kur ân ýn ve ha dis le rin hâ þâ ne mal ol - du ðu nu gös te rip mu kad des ki ta bý mý zý ve Pey gam be ri mi zi (a.s.m.) hal kýn ve bil has sa genç ne sil le rin gö zün den dü þür me ni yet ve kas týy la yap tý rý lan ter cü me ler; e za nýn Türk çe - leþ ti ril me si ve o kul lar da baþ la tý lýp bü tün hý - zýy la sür dü rü len i nanç sýz lýk pro pa gan da sý, pla nýn par ça la rý dýr. Eþ ref E dib in o ka ra dö nem de ki ba zý uy gu - la ma la rý an lat tý ðý Ka ra Ki tap ta ge çen ve yýl - lar dýr dil den di le do la þan çok çar pý cý ör nek - ler den bi ri: Öð ret men, sý nýf ta ki kü çük ço cuk la ra Ben- den þe ker is te yin der. Ýs ter ler, he men ce bin - den çý ka rýp ve rir. Son ra Bir de Al lah tan is te - yin ba ka lým di ye de vam e der. Bu de fa þe ker gel me yin ce de, De mek ki hâ þâ Al lah yok - muþ, ol say dý is te di ði ni zi ve rir di di ye rek zeh - ri ni ku sar. O dö nem de e ði ti min na sýl bir zih ni ye tin e li - ne geç ti ði ni gös te ren son de re ce il ginç bir ör - nek de, o gü nün Tür ki ye si ni an la tan Tur key To-Day (1928) ad lý ki ta býn ya za rý Gra ce El li - son a ko nu þan bir ma a rif mü fet ti þi nin söy le - dik le ri dir: Bi zim pey gam be ri miz Ga zi miz dir. Biz o A - ra bis tan lý þa hýs i le i liþ ki mi zi so na er dir dik. Mu - ham med in di ni A ra bis tan a uy gun du; a ma bi ze ya ra maz. (Þük rü Ha ni oð lu, Za man, ) Ýn gi liz ya za rýn, A ma si zin hiç mi i nan cý nýz yok? su a li ne mü fet ti þin ver di ði ce vap da E vet [var]. Ga zi ye, bi li me, ül ke min ge le ce ði ne ve ken di me þek lin de ol muþ tur. (Ha ni oð lu, a.g.g.) Dün ya sýn da di nî i nan ca ke sin lik le yer ver - me yen mü fet tiþ, ye ni dö nem de diz gin le ri e le ge çi ren zih ni ye tin i de al bir ör ne ði ve pro to - ti pi dir. A ma vak tiy le dek la re e di len Müs lü man la rý Kur ân dan so ðut ma pla ný, Ý lâ hî bir tav zif le di le ge ti ri len Kur ân ýn sön mez ve sön dü rü le - mez bir ma ne vî gü neþ ol du ðu nu dün ya ya gös - ter me ka ra rý na ta ký lýn ca he sap bo zul muþ ve Al lah, nu ru nun sön dü rül me si ne yi ne i zin ver - me miþ tir. M. KE MAL E LORD CUR ZON SEM PA TÝ SÝ Lo zan Kon fe ran sýn da Tür ki ye yi tem sil e - den Lord Cur zon un to ru nu Lord Re vens da le, an laþ ma nýn 70. yý lý ve si le siy le Tür ki ye ye gel - miþ ve ga ze te ci le re en te re san a çýk la ma lar da bu lun muþ tu: Lo zan baþ la dý ðýn da, Ýn gil te re nin et kin li ði - nin sað lan ma sý gi bi es ki bir fik re ya kýn dýr Cur zon. A ma za man i ler le dik çe, Tür ki ye Cum hu ri ye ti fik ri ne sem pa ti duy ma ya baþ la - mýþ týr. To ru nu nun, Lo zan a ka dar Türk ler le i liþ ki kur muþ, on la rý ta ný mýþ bir in san ol du ðu ka ný - sýn da de ði lim di ye an lat tý ðý bir in san, bir denbi - re ne den biz le re sem pa ti duy ma ya baþ la sýn? Ö zel lik le sa vaþ son ra la rýn da o tu ru lan mü za - ke re ma sa la rý, kurt lar sof ra sý na ben ze ti - lir. Ga lip le rin iþ tah ve ih ti ra sý ný diz gin le mek çok zor, hat ta im kân sýz dýr. Böy le ma sa lar da sem pa ti ve ya an ti pa ti nin ye ri yok - tur. Ký ya sý ya bir men fa at kav ga sý var dýr. Bi rin ci Dün ya Har bi nin ga lip le ri a ra sýn da yer a lan Ýn gil te re nin Dý þiþ le ri Ba ka ný o la rak Lo zan da ma sa ya o tu ran Lord Cur zon un da fark lý bir ta výr i çin de ol ma sý bek le ne mez. A ma to ru nu, ýs rar la sem pa ti den söz e di yor: Kon fe rans de vam et tik çe, Türk ler den çok et ki len miþ ol du ðu nu bi li yo ruz. Kon fe rans i - ler le dik çe, on la rý çok da ha dost o la rak gör müþ bir in san yý lýn da ö len Lord Cur zon un A ta türk e na sýl bak tý ðý ný da yi ne to ru nun dan din le ye lim: Lo zan Kon fe ran sýn da A ta türk ün ne ler yap tý ðý ný ve ne ler yap mak is te di ði ni öð re nin ce çok et ki len miþ ti. SAN SÜR LE NEN MEK TUP Ba zý din dar lar ta ra fýn dan or ta ya a tý lýp M. Ke mal e i za fe e di len ve ö lü mün den on beþ gün ön ce dün ya da ki Müs lü man li der le re gön - der di ði ö ne sü rü len tar týþ ma lý ve es ra ren giz mek tu bun var lý ðý ný doð ru la yan res mî bir ka yýt bu gü ne ka dar or ta ya çý ka rý la ma dý. Bu na kar þý lýk, de rin mah fil le rin bir ký sým din dar çev re le ri kul la na rak pa zar la dý ðý bu id - di a, M. Ke mal i din dar gös ter me plan la rý na hiz met e den bir þe hir ef sa ne si o la rak kul la - nýl mak ta. Öy le ki, bu hu ra fe hiç a lâ ka sý ol ma dý ðý hal de ma a le sef Hür A dam fil mi ne bi le so kuþ tu rul du. A sýl sýz bir mek tup, var mýþ gi bi gös te ri lip zi - hin ler ya nýl tý lýr ken, o mek tup la çe li þen i çe rik - te ki M. Ke mal im za lý bir baþ ka mek tu bun i se res men san sür le nip giz len di ði ye ni or ta ya çýk tý. A raþ týr ma cý-ya zar A til la O ral ýn or ta ya çý - kar dý ðý ta rih li, 21 say fa lýk bu mek tu bu M. Ke mal Türk Ta rih Ku ru mu - na yaz mýþ. O dö nem de li se ler de o ku tu la cak ta rih ders ki ta bý na Ez her me zu nu Za kir Ka di rî nin yaz dý ðý Ýs lâm ta ri hi ve Türk le rin Ýs lâm da ki ye ri bö lü - mü nü be ðen me yen M. Ke mal, A - rap lar hak kýn da ki o lum suz ka na at - le ri ni yi ne a çý ða vu ru yor. Türk le ri yü celt mek a dý na, Mu ham med in ha li fe si ün va ný ný ta þý mak mas ka ra lý ðýn da bu lu nan la rý e mir ve i ra de le ri ne bo yun eð dir miþ - ler dir gi bi, Pey gam be ri miz (a.s.m.) i - çin de, say gý lý ol du ðu söy le ne me ye cek bir üs lûp kul la ný yor. M. Ke mal, san sür len di ði ö ne sü rü len mek tu bun da Türk Ta rih Ku ru mu Baþ - ka ný Tev fik Bý yýk lý oð lu na Za kir Ka di rî nin ah mak ça not la rý ný dü zel tir ken dik kat et me le - ri ta li ma tý ver di ði nok ta la rý i zah sa de din de, Ez her i de a þa ðý lý yor: Ý lim a la nýn da þüp he li ol mak, Mý sýr ýn Ca - mi-i Ez her i me zun la rý na i nan mak tan da ha i - yi dir... Bu i fa de, M. Ke mal mi ra sý ný can lan dýr mak ve Tür ki ye yi tek rar 30 lu yýl la ra dön dür mek ha ya liy le baþ la tý lan 28 Þu bat sü re cin de Ez - her in ni çin ka ra lis te ye a lýn dý ðý nýn re fe ran sý ný da ve ri yor. A rap hu su me ti ü ze rin den bir Ýs lâm kar þýt lý ðý. Yi ne ay ný mek tup ta ge çen bir baþ ka i fa de de, M. Ke mal in Ýs lâm da ki ka na at pren si bi ne kar þý her fýr sat ta tek rar la dý ðý mu ha le fe ti e le ve ri yor: Bir hýr ka bir lok ma hi kâ ye si ar týk bir in san - lýk er de mi o la rak gös te ril mek fel se fe si e sas tu - tu la rak ta rih ya zýl ma ma lý dýr. (Ha ber türk, ) Mâ lûm, za fer den he men son ra Ýz mir de top la nan Bi rin ci Ýk ti sat Kong re sin de ki ko nuþ - ma sýn da da M. Ke mal, Ka na at bit mez tü ken - mez bir ha zi ne dir me a lin de ki ha dis-i þe ri fi he def al mýþ ve bir lok ma, bir hýr ka an la yý þý - na yük len miþ ti. Ö zel lik le son a sýr lar da ka na at ve te vek kü lün ba zý Müs lü man lar ca yo rum lan ma ve ya þan ma bi çi mi nin bir tem bel lik, mis kin lik ve boþ ver - miþ lik þek li ne dö nüþ tü rül me si ay rý ko nu. Ve böy le yan lýþ bir yo ru mun ke sin lik le Ýs lâm da ye ri yok. An cak bu ra da ki a sýl me se le, bu yan lý þýn aç - tý ðý men fez den gi ri le rek, i ma nýn ka çý nýl maz ge re ði ve te za hü rü o lan ka na at ve te vek kül gi - bi de ðer le rin tah ri bi ve pe þin den hýrs ve is ra - fýn teþ vi ki. Be þin ci Þu â da ki E li de lik tir bah si ne dik - kat! Din dar la rý dün ye vî leþ tir me nok ta sýn da en et ki li a raç lar dan bi ri, ih ti yaç ol ma yan þey ler de ih ti yaç mýþ gi bi gös te ri lip, gö re nek be lâ sý ve gös te riþ sa i kiy le öl çü süz tü ke ti min yay gýn laþ - tý rýl ma sý. M. Ke mal in bir lok ma bir hýr ka an la yý þý ný ta rih ki ta bý ü ze rin den de e leþ tir di ði mek tu bu - nun or ta ya çýk tý ðý gün ler de, si ya set bi lim ci Prof. Dr. Sü ley man Sey fi Ö ðün ün Bir lok ma, bir hýr ka de mek çok ö nem li bir þey dir de yip, tü ke tim çýl gýn lý ðýn da ki ya rý þý e leþ tir me si ve bu ya rý þa din dar la rýn da so kul ma sýn da AKP nin oy na dý ðý et ki li ro le dik kat çek me si çok an lam - lý, de ðil mi? Þe rif Mar din in AKP ik ti da rý i çin yap tý ðý Ke ma - liz min ba þa rý sý yo ru mu nun bir bo yu tu da bu... Müslümanlarý Kur ân dan soðutma planý, Bediüzzaman Said Nursî nin Kur ân ýn sönmez ve söndürülemez bir manevî güneþ olduðunu dünyaya gösterme kararýna takýlýnca hesap bozulmuþtur. BO ZU LAN DEH ÞET LÝ PLÂN Kur ân a tef sir yaz dý rýp ha dis ki ta bý ter cü - me et ti ren bir in sa nýn di ne kar þý o lum suz bir ta výr i çin de ol du ðu söy le ne bi lir mi? di yen ler var. Ha ki ka ten El ma lý lý Ham di Ya zýr ýn El ma lý lý tef si ri o la rak bi li nen meþ hur e se riy le Ba ban za - de Ah met Na im Be ye ha zýr la tý lan Sa hih-i Bu - ha rî Muh ta sa rý-tec rid-i Sa rih Ter cü me si nin, M. Ke mal in ta li ma týy la yaz dý rýl dý ðý, her kes çe bi li nen bir ger çek. Kur ân ter cü me si nin Ýs tik lâl þa i ri miz Meh - met  kif e tek lif e dil di ði ve o nun baþ lan gýç ta ka bul e dip bir mik tar yap tý ðý, a ma bi lâ ha re a sýl ni ye ti sez dik ten son ra vaz ge çip, o vak te ka dar yaz dý ðý kýs mý ya ka rak im ha et ti ði de bir baþ ka ha ki kat. Ý þin per de ge ri sin de ki bu ni yet, mil lî mü ca - de le kah ra man la rýn dan ol du ðu hal de, za fer son ra sýn da dýþ la nan lar dan Kâ zým Ka ra be kir in M. Ke mal den ak tar dý ðý söz ler de a çý ða vu rul - muþ tu. A ma ö zel lik le Kur ân ýn mu 'ci ze li ði ni i ki ke - re i ki dört e der kat i ye tin de is pat la yan Ri sâ le-i Nur un te lif ve neþ ri bu deh þet li pla ný boz du. El ma lý lý tef si ri de, yaz dý rý lý þýn da ki mak sat ve ni yet baþ ka ol du ðu hal de, o ne ti ce yi ver me di. Kur ân, tef si ri ni o iþ te kul la nýl mak tan ko ru du. A sýl ni yet, Türk çe Kur ân la baþ la tý lan pro je - yi Türk çe e zan la de vam et ti rip Türk çe i ba det - le bir i le ri a þa ma ya ta þý mak su re tiy le i þi çý ðý - rýn dan çý kar mak; son ra Kur ân me a liy le ha dis ter cü me le rin de ki hâ þâ ya ve le ri ser riþ te e - dip mu kad des ki ta bý mý zý ve Pey gam be ri mi zi göz den dü þür me ye yö ne lik bir kam pan ya baþ - lat mak tý. Ý ba det di li ni Türk çe leþ ti re rek Tür ki ye de ya þa nan Ýs lâ mý as lýn dan ko pa rýp de je ne re et - me pla ný, ilk a dým ve baþ lan gýç a þa ma sý o la rak Türk çe e zan la tat bik sa ha sý na ko nul du. He men ar dýn dan na maz di li ni Türk çe leþ tir - me mer ha le si ne ge çil mek is ten di. Hat tâ ba zý Ýs tan bul ca mi le rin de bu nun de ne me le ri ya pýl - dý. A ma ar ka sý gel me di. Yü rü me di. Se bep bü - yük ih ti mal le Türk çe e za ný da hi haz me de me - yip ses siz de ol sa pro tes to e den hal kýn da ha da ar ta cak tep ki si nin ö nü ne ge çe me me en di - þe si ol ma lýy dý. Böy le ce din de re form he ve si Türk çe e zan - la sý nýr lý kal dý. O da, 1950 den son ra mil le tin se si ne ku lak ve ren ye ni ik ti da rýn ilk ic ra at la - rýn dan bi ri o la rak kal dý rýl dý; e zan hür ri ye ti ne ka vuþ tu. On dan son ra ki dö nem ler de bir da ha Türk - çe e za na ge ri dö nül me di. 27 Ma yýs ve 12 Ey - lül de gün de me ge tir me ye kal ký þan lar ol du, a - ma ne MBK, ne MGK cun ta la rý bu ta lep le re il ti fat et ti. Çün kü tek par ti dö ne min de ki Türk çe e zan uy gu la ma sý nýn mil let nez din de ne ka dar de rin bir in fi a le yol aç tý ðý ný her kes ten çok on lar bi li - yor ve gö rü yor lar dý. Bu se bep le, mut lak ik ti - dar el le rin de ol du ðu hal de, Türk çe e za ný ye ni - den hort lat ma cür et ve ce sa re ti ni hiç bi ri gös - te re me di. Tür ki ye yi tek rar 1930 la ra dön dür me he ve - siy le baþ la tý lan 28 Þu bat ta da ay ný du rum de - vam et ti. Ve hiç kim se Türk çe e zan dan söz e - de me di. Bu na kar þý lýk, öm rü nün son de min de Ce - mal Ku tay kul la ný la rak, A ta türk ün be ra be - rin de gö tür dü ðü has ret: Türk çe i ba det mu - hab be ti baþ la týl dý. A ma bu da mâ kes ve ta raf - tar bu la ma dý. E ðer tut say dý, M. Ke mal sað ken ilk de ne me - le ri ya pý lýp son ra ar ka sý ge ti ri le me yen Türk çe na maz bid a tý nýn yay gýn laþ tý rýl ma sý na ça lý þý la - cak tý. Türk çe ter cü me le ri ni kul la na rak Kur ân ý yýp rat ma ve göz den dü þür me pla ný çer çe ve - sin de ki gi ri þim ler de za man za man gün de me ge ti ril di. An cak bu plan da ha pro je a þa ma sýn day ken Ri sâ le-i Nur la ko nu lan set a þý la ma dý ðý i çin, bu yön de ki bü tün ça ba lar ba þa rý sýz lýk la so - nuç lan dý. Ke za, yi ne M. Ke mal in ta li ma týy la ha zýr la - nýp Di ya net e bas tý rý lan Sa hih-i Bu ha rî Muh - ta sa rý-tec rid-i Sa rih Ter cü me sin de ki, ger çek mâ nâ sý nýn id ra ki i çin doð ru yo rum la ra ih ti yaç bu lu nan ba zý ha dis le ri di li ne do la ya rak Pey - gam be ri mi zi (asm) ve di ni mi zi ka ra la ma gay - ret le ri de top lu ma mal e di le me yen çok mar ji - nal gi ri þim ler o la rak kal dý. Ya kýn dö nem de bu tür ça ba la rýy la gün de me ge len en ag re sif i sim ler den bi ri Prof. Dr. Ýl han Ar - sel di; çok uð raþ tý ðý hal de o da ba þa rý lý o la ma dý. Lâf zý na ba ký lýn ca bu gü nün an la yý þýy la çe li þi - yor gi bi gö rü nen ba zý ha dis ler ü ze rin den yü - rü tü len hü cum la rý yi ne Ri sâ le-i Nur püs kürt - tü: O lâ fýz la rýn me caz lý i fa de le rin de, an cak yüz yýl lar son ra keþ fe di len ha ki kat le rin yat tý ðý - ný i zah e de rek. Dün ya ö küz ve ba lý ðýn ü ze rin de dir ha di - siy le, ik ti sa dî ha ya týn a sýr lar ca zi ra at ve ba lýk - çý lýk ü ze ri ne bi na e dil di ði ger çe ði di le ge ti ri lir - ken, fark lý za man lar da ö küz ve ba lýk burç la rý - na uð ra yan yer kü re nin böy le ce gü ne þin çev re - sin de dön mek te ol du ðu na ta o za man dan i þa - ret e dil di ði ne da ir, On Dör dün cü Lem a nýn Bi rin ci Ma ka mýn da ki i zah lar, bu nun en il ginç ör nek le rin den. E vet, Ýs lâ mî ha ya týn i ki a na kay na ðý ve mes - ne di o lan Kur ân ve Sün ne ti tah rip e dip Müs lü - man la rý din den so ðut ma ve u zak laþ týr ma plan - la rý çok cid dî þe kil de uy gu la ma ya ko nul muþ tu. A ma Ri sâ le-i Nur la ve ri len mü ca de le nin za fe ri bu pla ný boz du. { YARIN: M. KEMAL: HAYATIN SONU SIFIRDIR {

13 BÝLÝÞÝM - TEKNOLOJÝ Y 13 Sayfa Sorumlusu: Muhammed Zorlu Bilgisayar Mühendisliðine Giriþ 2 Bir mesleðe ne yapacaðýný bilerek baþlamak SÝBEL E MÝ NOÐ LU Bilgisayar Mühendisi BÝLGÝSAYAR TEKNOLOJÝSÝNÝN TEMELÝ ALGORÝTMA Algoritma bilgisayarýn temelidir. Hayatýmýzda her þey bir temel üzerine kurulmuþtur. Her þeyde olduðu gibi temeli atmak zor gelebilir fakat güçlü temelin üzerine yapý çok kolay ve güvenli kurulur. Program tasarýmý bir sanattýr, her yazýlýmcý kendi tasarýmýný bilgi ve birikimleri doðrultusunda ihtiyaca yönelik kurgular. Bildiðimiz üzere birçok programlama dili mevcuttur. Programlama dillerinden basic, fortran gibi diller günümüzde yerini görsel açýdan daha çarpýcý ürünler ortaya koyan C#,VB, Java gibi dillere býrakmýþtýr. Kullandýðýmýz dil ne olursa olsun algoritma tektir. Bu anlamda her yazýlýmcý daha iyi olduðu dili kullanýr fakat kurduðu algoritma her yazýlýmcýnýn anlayabildiði þekildedir. Çünkü algoritma evrenseldir ve yazýlýmýn ilk safhasýdýr. Ýyi bir yazýlýmcý ayný zamanda iyi bir algoritma ustasý olabilmelidir. Günümüzde yapýlan en büyük hatalardan biri algoritma kurmadan yazýlým yapýlmasýdýr. Ýlk etapta hýzlý yazýlým için algoritma önemli görülmeyebilir fakat yazýlýmýn devamý için bu çok önemlidir. Herhangi bir olumsuzluk sonucu büyük oranda yazýlmýþ bir programý silip atmak yerine bir baþka yazýlýmcý algoritmik hesapla iþi devam ettirebilmelidir. Kýsaca algoritma mevcut bilgilerden istenilenlere eriþme yöntemidir. Algoritma tasarýmý bir sanattýr ve bu sanatý gerçekleþtirmenin temel yollarý, standartlarý vardýr. Algoritma tasarýmý ele alýnacak bir yazýlým için verilen bir konunun bilgisayar ortamýnda çözülecek biçimde ortaya konmasý ve herhangi bir programlama diliyle kodlanmasý sürecidir. Bir iþin adým adým en ince ayrýntýsýna kadar ve sýrasýyla anlatýlmasýdýr. Öyle ki Algoritma kurallarýný bilen her yazýlýmcý bu adýmlarýn ne ifade ettiðini anlar. Amaç evrensel anlamda herkesin anlaya- bileceði bir akýþ hazýrlamaktýr. Akýþ Þemasý, hazýrlanacak bir yazýlým için gerekli yollarýn þekilsel olarak ortaya konulmasýdýr. Flow-chart olarak bilinen bu akýþ þemasý gidilen yolu belli kurallar içinde kotarýr. Bir sorunun birden fazla çözüm yolu olabilir, sorunun en optimum biçimde çözümü için akýþ þemasý gereklidir. Bir bilgisayar programýnýn oluþturulmasýnda akýþ diyagramlarýnýn hazýrlanmasý, algoritma oluþturma aþamasýndan sonra gelmektedir. Algoritma düzgün kurulursa bizi ulaþacaðýmýz noktaya götürür. Basit bir uygulamayla örnekleyelim; Adobe Photoshop Express PROGRAM TANITIMI Bu prog ram en po pü ler fo toð raf dü zen le me prog ra mý o lan Pho tos hop un on li ne ver si yo nu dur. Uy gu la ma sa ye sin de fo toð raf la rý ný zý ke se bi lir, yön le ri ni de ðiþ ti re bi lir, þe kil len di re bi lir ve on la rý ser gi le ye bi li yor su nuz. 2GB a ka dar o lan fo toð raf yük le me ve ka yýt iþ lem le ri ni üc ret siz ya pa bil mek te si niz. A do be Pho tos hop Ex press i le; di ji tal re sim ve fo toð raf la rý ný zý ar ka daþ la rý nýz - la ve a i le niz le, ö zel ga le ri ler ve ö zel a çýk la ma lar eþ li ðin de 3 bo yut lu bir þe kil de pay la þa bi li yor su nuz. Ay rý ca Prog ram; Fa ce bo ok, Pi ca sa, Pho to Buc ket ve Flickr i le sen kro ni ze bir þe kil de kul la ný la bil mek te dir. Bu si te ler de bu lu nan fo toð raf la rý ný zý ko lay bir þe kil de A do be Pho tos hop Ex press or ta mý na ak ta ra bi lir si niz. Pho tos hop un ON LI NE sü rü mü dür ya ni an cak web ta ra yý cý sý i çin de kul la ný la bi lir. SkyDrive ile dosya paylaþýmý HAFTANIN ÝPUCU HA ZÝ RAN a yýn da HTML5 i le baþ tan a þa ðý ye ni den ta sar la nan SkyDri ve, geç ti ði miz haf ta da dos ya pay la þý mý ve yö ne ti mi ni ko lay laþ tý ran ge liþ tir me ler le ye ni len di. 29 Ka sým da dev re ye a lý nan ye ni SkyDri ve sü rü mün de dos ya pay la þý mý ve dos ya yö ne ti mi ö nem li öl çü de ko lay laþ tý rýl dý, kul la ný cý ya ih ti ya cý na gö re al ter na tif ler su na cak þe kil de ge liþ ti ril di. SkyDri ve ýn ye ni pay la þým ö zel lik le rin den bel ki de en ö nem li si, bel ge ye ö zel pay la þým yet ki si ta ným la ya bil me. Bu þe kil de pay laþ mak is te di ði niz bel ge han gi kla sör de du ru yor o lur sa ol sun, o kla sör de yer a lan di ðer bel ge le ri ta ma men ö zel tu ta rak sa de ce is te di ði niz bel ge yi pay laþ ma nýz müm kün. Üs te lik pay la þým yet ki si ni, sa de ce gö rün tü le me ya da hem gö rün tü le me hem de dü zen le me þek lin de ta ným la ma nýz müm kün. Her han gi bir bel ge yi bi riy le pay laþ mak i çin ki þi nin e-pos ta ad re si ni bil me niz ye ter li. SkyDri ve da bel ge yi se çip Pay laþ lin ki ne týk la dý ðý nýz da, bel ge yi e-pos ta i le pay laþ ma, Fa ce bo ok ve ya Lin ke din gi bi sos yal að lar da ki ki þi le ri niz le pay laþ ma, ya da ken di niz ay rý ca gön der mek i çin bel ge ye ö zel bir link al ma gi bi al ter na tif le ri gö re cek si niz. Bu ö zel lik le rin kul la ný mý na en i yi ör nek ler den bi ri fo toð raf lar. Bil gi sa ya rý nýz da tut tu ðu nuz fo toð raf la rý fark lý za man lar da fark lý si te le re ay rý ay rý yük le mek ten se, fo toð raf la rý ný zý bir kez SkyDri ve a yük le ye rek is te di ði niz de bu ra dan ar ka daþ la rý nýz la ya da sos yal að la rý nýz la ko lay ca pay laþ ma nýz müm kün. SkyDri ve da ya pý lan bir di ðer ge liþ tir me de, dos ya yö ne ti mi ko nu sun da. Da ha ön ce me nü ler ü ze ri den bir kaç a dým da ya pý la bi len iþ lem ler an lýk ve di rekt say fa ü ze rin den ya pý la bi lir ha le ge ti ril di. Ar týk kla sör o luþ tur mak, kla sör le ri ye ni den ad lan dýr mak, bir den çok bel ge ya da kla sö rü ta þý mak, sil mek ya da bil gi sa ya ra in dir mek gi bi bir çok iþ le mi, her han gi bir me nü i çin de do laþ ma ya ge rek kal ma dan di rekt say fa ü ze rin de ya pa bi li yor su nuz. Ay rý ca bel ge ler ve fo toð raf lar i le il gi li bir çok iþ le mi doð ru dan sað týk i le ya pa bil me niz de müm kün. Ek o la rak, SkyDri ve ýn Of fi ce Web Apps i le mü kem mel en teg ras yo nu sa ye sin de di rekt SkyDri ve ü ze rin den tek týk la bir Of fi ce bel ge si o luþ tu ra bi lir ve a nýn da ü ze rin de ça lýþ ma ya baþ la ya bi lir si niz. SkyDri ve, Win dows Li ve ID si o lan her ke se ta ma men üc ret siz. Bin ler ce fo toð raf ve bel ge yi is te di ði niz her yer den e ri þe bi le cek þe kil de üc ret siz de po la mak ve bu ye ni ö zel lik ler den he men fay da lan ma ya baþ la mak i çin tek yap ma nýz ge re ken i se Hot ma il ve Mes sen ger i çin kul lan dý ðý nýz kul la ný cý a dý i le ve.com ad re sin den SkyDri ve a gir mek o la cak. Ar týk bil gi sa ya rý nýz a çýk ken o nu sa de ce siz gö re cek ve kul la na bi le cek si niz Her ke sin ö zel eþ ya sý na kar þý bir ay rý ca lý ðý ve giz li lik te mel le ri var dýr. Bun lar dan bi ri si bil gi sa yar la rý mýz dýr. Biz ler bil gi sa yar la rý mý zýn ba þýn da o tu rur ken bir ya ban cý nýn ba zý dos ya la rý mý zý gör me le ri ne ya da yap tý - ðý mýz ça lýþ ma la ra en se ar ka sýn dan þa hit ol ma la rý ný is te me ye bi li riz. Ya pý lan ye ni lik ler den bir ta ne si da ha, yi ne siz ler i çin ta bi. Ye ni bir bu luþ i le or ta ya a tý lan bu mo ni tör ko ru yu cu, u fak bir ma li yet le si zin de o la bi lir. Na sýl mý? Ö zel göz lük ler le bu na sa hip o la bi lir yap tý ðý nýz tüm ça lýþ ma la rý sa de ce siz gö re bi li ri niz. Bu göz lü ðün a ma cý dý þar dan bil gi sa ya rý ný zýn a çýk o la rak gö rün me si, a ma be yaz bir ek ran la gö rün me si. Si zin i se e din di ði niz ö zel göz lük i le ek ra ný ný zý sa de ce bi rey sel o la rak gö re bil me niz dir. Kul la ný mý ol duk ça ra hat, LCD ek ra ný ný za yer leþ ti ri len po la ri ze film sa de ce si ze gö rü ne cek ve ar týk sa de ce siz kul la na cak sý nýz. Bu mo ni tö rün ev de gü rül tü lü or tam lar dan kur tul ma ný za ve bi rey sel o la rak iþ lem le ri ni zi hal let me ni ze yar dým cý o la ca ðýn dan e mi niz. (bi li sim ha ber) BUNLARI BÝLÝYOR MUSUNUZ? Belge kurtarma hakkýnda BÝR Mic ro soft Of fi ce ve ya Of fi ce a i le si prog ra mý so run la kar þý la þýr ve ya nýt ver me yi dur du rur sa, prog ra mý de ne tim li bir bi çim de ka pa ta bi lir si niz. Ü ze rin de ça lýþ tý ðý nýz dos ya lar da ha ta o lup ol ma dý ðý ný sap ta mak ü ze re çö züm le nir ve o la nak lýy sa dos ya la rýn i çin de ki bil gi ler kur ta rý lýr. An cak, ba zý du rum lar da bil gi ler kur ta rý la maz. Bel ge Kur tar ma gö rev böl me si (gö rev böl me si: Of fi ce prog ra mý nýn i çin de, sýk kul la ný lan ko mut la rý sað la yan bir pen ce re. Ko nu mu ve kü çük bo yu tu bu ko mut la rý dos ya la rý nýz ü ze rin de ça lý þýr ken kul la na bil me ni zi sað lar.), prog ram ya nýt ver me yi dur dur duk tan son ra kur ta rýl mýþ o lan tüm dos ya la rý lis te ler. Dos ya a dý nýn ar dýn da, kur tar ma iþ le mi sý ra sýn da dos ya ü ze rin de ger çek leþ ti ri len iþ le mi gös te ren bir du rum gös ter ge si yer a lýr. Öz gün i se; en son ya pý lan el i le kay det me iþ le mi ne da ya lý öz gün dos ya Kur ta rýl mýþ i se; kur tar ma iþ le mi sý ra sýn da kur ta rý lan ve ya O to ma tik Kur tar ma ka yýt iþ le mi sý ra sýn da kay de di len dos ya Bel ge Kur tar ma gö rev böl me si, dos ya la rý aç ma ný zý, ya pý lan kur tar ma iþ lem le ri ni gör me ni zi ve kur ta rý lan sü rüm le ri kar þý laþ týr ma ný zý sað lar. Böy le ce, en i yi sü rü mü kay de dip di ðer sü rüm le ri si le bi lir ve ya a çýk o lan tüm dos ya la rý da ha son ra göz den ge çir mek ü ze re kay de de bi lir si niz. EK DOSYA GÜVENLÝÐÝ Ü ze rin de ça lýþ tý ðý nýz dos ya nýn ge çi ci bir kop ya sý ný dü zen li a ra lýk lar la kay de den O to ma tik Kur tar ma ö zel li ði ni kul la na rak, i þi ni zin da ha i yi ko run ma sý na yar dým cý o la bi lir si niz. E lek trik ke sin ti si ve ya ben ze ri bir so run la kar þý laþ tý ðý nýz da i þi ni zi kur ta ra bil mek i çin, so run or ta ya çýk ma dan ön ce O to ma tik Kur tar ma ö zel li ði ni et kin leþ tir miþ ol ma nýz ge re kir. O to ma tik Kur tar ma ka yýt a ra lý ðý i çin, var sa yý lan de ðer o lan 10 da ki ka dan da ha ký sa bir sü re de be lir le ye bi lir si niz. Ör ne ðin bel ge nin 5 da ki ka da bir kay de dil me si ni be lir ler se niz, 10 da ki ka da bir kay det me se çe ne ði ne o ran la da ha faz la bil gi kur ta ra bi lir si niz. O to ma tik Kur tar ma ö zel li ði et kin se, bir Of fi ce ve ya Of fi ce a i le si prog ra mý dos ya la rý nýz a çýk ken ya nýt ver me yi dur dur du ðun da, Mic ro soft Of fi ce Uy gu la ma Kur tar ma i le ti þim ku tu su nu kul la na bi lir si niz. Kur ta rý lan dos ya lar Bel ge Kur tar ma gö rev böl me sin de gö rün tü le nir. Dos ya lar da ki ve ri ler, son O to ma tik Kur tar ma iþ le miy le kay de di len ve ri ler dir. O to ma tik Kur tar ma ö zel li ði ni, dos ya la rý el i le kay det me ve ya ye dek le me iþ lem le ri nin ye ri ne kul lan ma yýn. (Kay nak: Mic ro soft) Herþey O 'nu an la tý yor! KÂÝNATIN ya ra tý lýþ ga ye si Al lah ý ta ný mak ve O na i man et mek te dir. En bü yük sa a det i se Al lah ý sev mek ve e mir le - ri ne i ta at et mek le el de e di lir. Pe ki Al lah ý na sýl ta ný yýp se ve ce ðiz? Ta bii ki; Al lah ý ta ný - tan en bü yük ki ta ba mü ra ca at e de rek o la cak týr. Ýþ te o ki - tap kâ i nat ki ta bý dýr. Kâ i nat ki ta býn dan Al - lah ý an la tan sa týr la rý, Al lah ýn i sim le ri çer çe ve sin de o ku mak i çin ya yýn ha ya - tý na baþ la yan yep ye ni bir si te ta ný tý yo - ruz. Ýs miy le mü - sem ma bir si te o - lan; her se yo nu an - la ti yor.com ad lý si te de Al lah ýn i sim le ri tek tek e le a lý na rak, bu i sim le rin an lam la rý ve kâi nat ta ki te cel li le ri iþ le ni yor. Hem me tin, hem de var lýk lar â le min - den en fes gö rün tü ler i le mon taj la nýp zi ya ret çi le re su nu lu - yor. Yük sek ka li te vi de o lar la Al lah ý ta ný mak ve ta nýt týr mak is te yen le rin baþ vu ru kay na ðý o la bi le cek bu si te yi mut la ka zi ya ret et me ni zi ve her es ma ya bir gün a yý ra rak öð ren me - ni zi tav si ye e di yo ruz.

14 14 SPOR Y Sahaya ayakkabý atan kiþi yakalandý SÜPER Lig'de Trab zons por i le Ga la ta sa ray a ra - sýn da dün Hü se yin Av ni A ker Sta dý'nda oy na - nan kar þý laþ ma da a yak ka bý la rý ný sa ha ya at tý ðý ö - ne sü rü len ki þi ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, kar þý laþ ma nýn i kin ci ya rý sýn da a yak ka bý sý ný sa ha - ya fýr lat tý ðý tes pit e di len Faz lý Ö. (40), gö zal tý na a lýn dý. Ý fa de sin de, kar þý laþ ma nýn ha ke mi Kud du - si Müf tü oð lu'nun Trab zons por lu Di di er Zo ko - ra'ya kýr mý zý kart gös ter me si ne si nir len di ði ni be - lir ten Faz lý Ö, a yak ka bý la rý ný ha ke me ya da fut - bol cu la ra kar þý de ðil, sa ha ya at tý ðý ný be lirt ti. Hak - kýn da Spor Mü sa ba ka la rýn da Þid det ve Dü zen - siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka nun hü küm le rin ce iþ lem ya pý lan Faz lý Ö'nün, sor gu su nun ar dýn dan ser best bý ra kýl dý ðý öð re nil di. Bu a ra da, maç sý ra - sýn da sa ha ya su þi þe si at tý ðý id di a sýy la ya ka la nan bir ki þi i se suç la ma la rý ka bul et me di. Su yu ken di - si nin de ðil, ar ka sýn da o tu ran ta raf ta rýn at tý ðý ný be yan e den Tur gut Y, ser best bý ra kýl dý. Stoke City maçýna Polonyalý hakem U E FA Av ru pa Li gi'nde ki tem sil ci miz Be þik - taþ'ýn, Ýn gil te re nin Sto ke City ta ký mý i le 14 A ra - lýk Çar þam ba gü nü oy na ya ca ðý E Gru bu ma çý - nýn ha kem le ri bel li ol du. Fi Ya pý Ý nö nü Stad yu - mu'nda sa at 20.00'de baþ la ya cak kar þý laþ ma yý Po lon ya Fut bol Fe de ras yo nu'ndan Mar cin Bors ki yö ne te cek. Bors ki nin yar dým cý lýk la rý ný Ra fal Rost kows ki ve To masz List ki e wicz ya pa - cak. Mü sa ba ka da To masz Gar bows ki i se dör - dün cü ha kem o la rak gö rev ya pa cak. Orduspor ligi ilk 8'de bitirmek istiyor SÜPER Lig ekiplerinden Orduspor'un Kulüp Baþkaný Nedim Türkmen, ''Bu sezon takýmýmýz ilk 8 arasýnda ligi tamamlayacaktýr'' dedi. Türkmen, yaptýðý yazýlý açýklamada, Orduspor'un yaþadýðý düþüþ ile ilgili çeþitli tespitlerin yapýldýðýný belirtti. Orduspor'un aldýðý maðlubiyetlerin nedenleri arasýnda art arda yapýlan karþýlaþmalarýn olduðunu ifade eden Türkmen, þunlarý kaydetti: ''Geçen sene 9'uncu sýradayken Süper Lig sözü vermiþtim. Sözümü tuttum ve takýmýmýz Süper Lig'e yükseldi. Bu sezon takýmýmýz ilk 8 arasýnda ligi tamamlayacaktýr. Son haftalarda alýnan yenilgilerin nedenleri arasýnda art arda gerçekleþtirilen karþýlaþmalar vardýr. Son 6 günde 3 maç yaptýk. Emre, yorgunluktan dolayý, Garcia ise hafif sakatlýk nedeni ile dinlendirildiði için takým rotasyona uðradý. Oyuncular dinlenmeden hemen bir diðer karþýlaþma oynanýyor. Buna güç yetmiyor. Oyuncularýmýz karþýlaþmalara fiziksel ve zihinsel olarak yorgunlukla çýkýyor.'' Trabzonspor'u deplasmanda 3-0'la geçen Galatasaray oynadýðý güzel futbol ve attý þýk gollerle spor yorumcularýndan olumlu tepkiler aldý. FOTOÐRAF: A.A TERÝM'LÝ YENÝ G.SARAY GEÇEN SEZONA 11 PUAN FARK ATTI TARÝHÝNÝN EN KÖTÜ DÖNEMLERÝNDEN BÝRÝNÝ GEÇÝRDÝÐÝ GEÇEN SEZONUN ÝLK 15 HAFTASINI 20 PUANLA 9. SIRADA KAPATAN SARI-KIRMIZILI TAKIM, BU SEZON AYNI SÜREÇTE 31 PUAN TOPLAYARAK ZÝRVEYE YERLEÞTÝ. SÜPER Lig'de dep las man da Trab zons por'u 3-0 ye nen Ga la ta sa ray, 15. haf ta lar i ti ba riy le ge çen se zo na 11 pu an fark at tý. Ta ri hi nin en kö tü dö - nem le rin den bi ri ni ge çir di ði ge çen se zon da a - de ta ta raf ta rý ný kah re den sa rý-kýr mý zý lý ta kým, bu se zon tek nik di rek tör Fa tih Te rim yö ne ti - min de ser gi le di ði per for mans la ken di si ne gö nül ve ren le rin yü zü nü gül dü rü yor se - zo nun da 15. haf ta yý 20 pu an la 9. sý ra da ka pa tan Ga la ta sa ray, bu se zon i se ay ný sü reç te 31 pu an top la ya rak zir ve ye yer leþ ti ve ge çen se zo nun ya - ra la rý ný sar dý. Ge çen se zon ilk 15 haf ta da 6 ga li - bi yet, 2 be ra ber lik ve 7 mað lu bi yet a lan ''Cim Bom'', bu se zon i se 9 ga li bi yet, 4 be ra ber lik ve 2 mað lu bi yet le sa ha dan ay rýl dý. Ga la ta sa ray, ilk 15 haf ta i ti ba riy le dep las man da maç la rýn da al dý ðý so nuç lar la, lig de þu a na ka dar en faz la dep las - man pu a ný top la yan ta kým ol du. Dep las man da tek mað lu bi ye ti ni se zo nun ilk haf ta sýn da ki Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da a lan sa rý-kýr mý zý lý ta kým, da ha son ra oy na dý ðý kar þý - laþ ma lar dan 4 ga li bi yet, 3 be ra ber lik al dý. Dep - las man da oy na dý ðý son 6 kar þý laþ ma da gol ye - me yen''cim Bom', oy na dý ðý 8 kar þý laþ ma so - nun da 15 pu an top la ma yý ba þar dý. Ge çen se zon gol yol la rýn da da bü yük prob lem ler ya þa yan Ga la ta sa ray, ilk 15 haf ta yý -1 a ve raj la ta mam lar - ken, bu se zon i se li gin en az gol yi yen ta ký mý un va nýy la 13 a ve ra ja sa hip se zo - nun da ilk 15 haf ta da 18 gol a týp, ka le sin de 19 gol gö ren sa rý-kýr mý zý lý lar, bu se zon i se 24 kez að la rý ha va lan dý rýp, 11 gol ye di. SAVUNMA KAYA GÝBÝ.. Galatasaray'da, Çek futbolcu Tomas Ujfalusi ile Semih Kaya'dan oluþan savunma güven veriyor. Sarý-kýrmýzýlý takým, 11 golle ligin ilk 15 haftasýnda kalesinde en az gören takým olurken, özellikle son maçlarda birlikte forma giyen Ujfalusi ile genç futbolcu Semih Kaya takýmlarýnýn savunmadaki baþarýsýnda büyük pay sahibi oldular.son maçlarda kalesini adeta rakiplerine kapatan ''Cim Bom'', Ujfalusi ve Semih'in yan yana forma giydiði 6 maçta aðlarýnda sadece 2 gol gördü. Fatih Terim Trabzon deplasmanýndan çok mutlu döndü. Annemin vefatýnýn ardýndan.. Uzun ca sü re dir spor la il gi li ya za ma dýk. Sev gi li an ne mizin ve fa tý bi zi de rin den üz dü. An cak ya þa yý þý ve öm rü nün hiz - met nokt la rý, uh re vî â lem de ki ye ri nin ip uç la - rý nýn a çýk gös ter ge si ol ma sý ha se biy le, te sel li - miz son suz du. Rah met li de dem Ehl-i Kur'ân bi riy di. Sü rek li Kur'ân-ý Ke rim o kur du. Ba zen gün de ha tim et ti ði ni bi lir dik. De de min ke ra - met va rî hal le ri ne þa hit ol du ðu muz da ol muþ - tu. Son ne fe sin de ya nýn day dým. Öm rü nü di - lin den dü þür me di ði Al lah'ýn ke lâ mýy la, ru hu - nu tes lim et miþ ti. Rah met li an nem, yýl lar ca o - nun hiz me ti ni yap mýþ tý. De dem o nu çok se - ver di. An ne min ve fa týn dan bir ak þam ön ce ha lam rü ya sýn da de de min gel di ði ni ve an ne mi gö tü re ce ði ni söy le di ði ni an lat tý. An ne min e - be dî â lem de ki re fa kat çý sý böy le Kur'ân eh li o - lun ca, el bet te ki te sel li de bü yük o lu yor. Rah met li ba bam Ri sa lei Nur Ta le be siy di. De - dem gi bi o da, kur ra ha fýz dý. Ba bam yö re miz de "Ha fýz A li" di ye bi li nir. 1950'li yýl lar da ri sa le le ri ta ný mýþ ve 1957 yý lýn da da Ze kai i sim li bir ar ka - da þýy la Üs ta dý zi ya ret et miþ ler di. Üs tad ba ba ma; ken di si ni bek le di ði ni, mer hum Ha fiz A li'nin ye - ri ne ken di si ni ka bul et ti ði ni söy le miþ. Bir sa a te ya kýn has bi hal den so ra Üs tad, ba ba ma ve ar ka - da þý na bi rer li ra pa ra ve un ku ra bi ye le ri he di ye e - de rek u ður la mýþ. Ba bam Os man lý ca yaz mýþ ol - du ðu Kü çük Söz ler ki ta bý ný tas hih i çin Üs ta da gö tür müþ tü. Üs tad ki ta býn son say fa sý na bir du â yaz mýþ. Tek bir ka lem le ya zý lan bu i ki cüm le lik du â ya zý sýn da her renk var. Böy le bir ka le min var lý ðý ný ben bu gü ne ka dar gör me dim. Bu da Üs ta dýn ke ra met le rin den bi ri ol sa ge rek yý lýn da ba bam ve üç Ri sa le-i Nur Ta le - be si, ki tap o ku ma ve bu lun dur mak tan tu tuk - la na rak ce za e vi ne ko yul du lar. Ý ki se ne sü ren mah ke me so nun da be ra at et ti ler. O za man lar hiz met le ri, a bi ler çok sý kýn tý lar la yü rüt tü ler. Sü rek li ta kip al týn day dý lar. Ger çek ten yap týk - la rý iþ kü çüm sen me ye cek de re ce de ö nem li dir. Hem o za man lar a raç bol lu ðu ol ma ma sý na rað men, rah met li ba bam her haf ta so nu i - ki-üç a raç de ði þe rek çe þit li yö re le re ders le - re gi der ler ve biz le ri de gö tü rü rler di. An ne min ve fa tý ve si le siy le a i lem de ki mer - hum lar dan da bah set miþ ol duk. Al lah iman ve Kur'ân hiz me tin de bu lun muþ cüm le geç miþ - le ri mi ze rah met ey le sin. A min. NOT: Ce na ze ve si le siy le te le fon la ve ya biz zat ta zi ye le ri ni bil di ren tüm dost ve kar deþ le ri mi ze, a i lem a dý na te þek kür e di yo rum.. Trabzon fýrtýnasý bu yýl esmiyor GEÇTÝÐÝMÝZ se zon lig de fýr tý na gi bi e sen, ilk kez ka týl dý ðý Þam - pi yon lar Li gi nde de i kin ci tu ra çý ka ma sa da grup maç la rýn da ba þa rý lý bir so nuç el de e den Trab zons por, bu se zon Sü per Lig de i se ka yýp la rý oy nu yor. 15. haf ta yý bir maç ek sik le 21 pu an la 9. sý ra da ta mam la yan Bor do-ma vi li ler, lig de ki 4 maç - týr da 3 pu an a la mý yor. Sü per Lig'de Pazar günü sa ha sýn da Ga la ta sa ray'a 3-0 mað lup o lan Trab zons por, geç ti ði miz se zo - nu mum la a rý yor. Ge çen se zon lig de 14 maç so nun da al dý ðý 10 ga li bi yet, 3 be ra ber lik ve 1 mað lu bi yet i le 33 pu an top la - ya rak li der lik kol tu ðun da o tu - ran Ka ra de niz fýr tý na sý, bu se - zon i se 14 maç ta 5 ga li bi yet, 6 be ra ber lik ve 3 mað lu bi yet le 21 pu a na an cak u la þa bil di. Ga la ta sa ray kar þý sýn da bu se - zo nun ki en fark lý yen gi li si ni de ta dan Trab zons por, lig de oy na - dý ðý son 4 ma çý da ka za na ma dý. Sü per Lig'de ki son ga li bi ye ti ni 10. haf ta da sa ha sýn da Kay se ris - por'u 2-1 ye ne rek el de e den Bor do-ma vi li e kip, o haf ta dan son ra oy na dý ðý 4 maç tan da pu - an çý kar ta ma dý. Trab zons por, 11. haf ta dep las man da Mer sin Ýd man Yur du i le 1-1 be ra be re kal dý. 12. haf ta da sa ha sýn da Be - þik taþ'a 1-0 mað lup ol du. 13. haf ta da Si vas dep las ma nýn dan da 2-2 lik so nuç la dö nen Ka ra - de niz tem sil ci si, bu haf ta ki Ga - la ta sa ray ma çý ný da kay be de rek 3 pu an has re ti ni sür dür dü. Trab zons por bu ba þa rý sýz is - ta tis tik le ay ný za man da Þe nol Gü neþ dö ne min de de ilk kez 4 maç üst üs te ka za na ma mýþ ol - du. Bor do-ma vi li ler, Gü neþ in gö re ve gel di ði se zo - nu nun 15. haf ta sýn da bu ya na üst üs te 4 maç ta pu an kay bet - me miþ ti. Bu a ra da, Trab zons - por i le Genç ler bir li ði a ra sýn da Çar þam ba gü nü oy na na cak mü sa ba ka nýn bi let le ri de sa tý þa su nul du. Kar þý laþ ma nýn bi let fi - yat la rý þöy le: Ma ra ton 25, Ka pa - lý Ke nar (A, D, E, H) 50, Ka pa lý Or ta (B, C, F, G) 60, VÝP 150, VÝP Ö zel 400 ve mi sa fir se yir ci tri bü nü 25 TL. Þenol Güneþ baþarýsýz sonuçlara üzüldü.

15 Y SPOR 15 Arda La Liga'da ilk golünü attý At le ti co Mad rid, dep las man da Es pan yol'a 4-2 ye ni - lir ken, Ar da Tu ran Ýs pan ya'da ki ilk go lü ne im za at tý. ÝS PAN YA 1. Fut bol Li gi'nin (La Li ga) 16. haf ta sýn da ki son maç ta At le ti co Mad rid, dep las man da Es pan yol'a 42 ye ni lir ken, Ar da Tu ran, La Li ga'da ki ilk go lü nü at - tý. Kar þý laþ ma ya hýz lý baþ la yan Es - pan yol, 5. ve 7. da ki ka lar da Ver - du i le 19. da ki ka da Ro ma ric'in gol le riy le ma çýn he men baþ la rýn - da 30 ö ne geç me yi ba þar dý. At le - Arda Turan Espanyol'a güzel bir gol attý. Anelka Çin'e transfer oldu ÇÝN Bi rin ci Lig ta kým la rýn dan Þang - hay Shen hu a, Chel se a'nin Fran sýz for ve ti Ni co las A nel ka i le her ko nu - da an laþ tý ðý ný res mi o la rak a çýk la dý. A nel ka, ye ni ta ký mýn dan yýl lýk a la ca ðý üc ret i le dün ya nýn en çok ka za nan ü - çün cü fut bol cu su o la cak. Çin med - ya sýn da ge niþ yer ve ri len ha ber de, Ýn - gil te re Pre mi er Le a gu e ta kým la rýn - dan Chel se a'de for ma gi yen Ni co las Nicolas Anelka, Þanghay'la anlaþttý. ti co Mad rid'de Fal ca o 32. da ki ka - da du ru mu 31'e ge ti rir ken, ilk ya - rý bu skor la so nuç lan dý. Ý kin ci ya - rý da Es pan yol, 54. da ki ka da Ser gi - o Gar ci a'nýn go lüy le far ký tek rar - dan 3'e çý kar dý. At le ti co Mad - rid'in en i yi fut bol cu la rýn dan o lan Ar da Tu ran i se 82. da ki ka da ka le - yi kar þý dan gö ren bir po zis yon da to pa çok gü zel vu ra rak, sko ru 42'ye ge tir di. La Li ga'da ki ilk, At - le ti co Mad rid for ma sýy la i kin ci go lü nü a tan Ar da, gol den son ra 84. da ki ka da o yun dan a lý na rak, ye ri ni Ko ke'ye bý rak tý. Bu se zon La Li ga'da he nüz dep las man ga li - bi ye ti bu lun ma yan At le ti co Mad - rid 19 pu an la 10. sý ra da ka lýr ken, tek nik di rek tör Gre go ri o Man za - no'nun ge le ce ði de tek rar dan tar - tý þýl ma ya baþ lan dý. Ö te yan dan, Ga la ta sa ray'a git me si gün dem de o lan Jo se An to ni o Re yes'in, Man - za no'nun ka ra rýy la kad ro dý þý bý - ra kýl ma sý dik kat çek ti. A nel ka nýn, Þang hay Shen hu a ta ký mý i le i ki yýl lýk an laþ tý ðý na yer ve ril di. Fran sýz fut bol cu nun, O cak a yýn dan i ti ba ren Çin Sü per Li gi nde for ma giy me ye baþ la ya ca ðý be lir til di. Çin med ya sý ta ra fýn dan Çin Sü per Li gi ta ri hi nin en ka ri yer li ve en pa ha lý trans fe ri o la rak lan se e di len A nel ka, ye ni ku lü bün de haf ta lýk Po - und'luk üc ret kar þý lý ðýn da an laþ ma sað la dý ðý be lir til di. A nel ka Chel se - a'den Po und haf ta lýk üc ret a lý - yor du. A la ca ðý haf ta lýk üc ret mik ta rý - na gö re A nel ka dün ya nýn en çok ka - za nan 3. fut bol cu su o la cak. Þang hay Shen hu a a dý na bir a çýk la ma ya pan Ma Yu e, A nel ka i le an laþ ma ya var - dýk la rý ný ve Fran sýz yýl dý zý ar týk Çin'e bek le dik le ri ni söy le di se - zo nun da Fe ner bah çe'de for ma gi yen 32 ya þýn da ki A nel ka, 2008'de Chel se - a'ye trans fer ol muþ tu. Ma vi ler'de gol kral lý ðý se vin ci ya þa yan Fran sýz gol cü, üç se zon bo yun ca for ma sý ný giy di ði Chel se a'de 59 gol kay det ti. Beþiktaþ'ýn potada Avrupa sýnavý BASKETBOLDA FI BA E u roc hal - len ge Ku pa sý'nda mü ca de le e den Be þik taþ, B Gru bu'nda 6. ve son ma çýn da bu gün Al man ya'nýn Göt - tin gen ta ký mýy la dep las man da kar - þý kar þý ya ge le cek. Si yah -be yaz lý ta - kým la Göt tin gen a ra sýn da ki mü ca - de le, bu gün TSÝ 20.30'da Spar kas - se na re na'da oy na na cak. Be þik taþ Mi lan gaz, gru bun da ki 5 maç so - nun da 5 ga li bi yet a la rak 10 pu an la li der du rum da bu lu nu yor. Ku pa - da ki ilk ma çýn da Hol lan da'nýn Le i - den ta ký mý ný 8658 ve mað - lup e den Be þik taþ Mi lan gaz, da ha son ra ki mü ca de le ler de Ar mi a'yý ve 77-75'lik skor lar la yen di. Si yah -be yaz lý e kip, ya rýn ki ra ki bi Göt tin gen'i i se ilk kar þý laþ ma da mað lup et miþ ti. PEKTEMEK'TEN GOLLERE DEVAM Beþiktaþ'ý 1-0 öne geçiren golü 70. dakikada atan Mustafa Pektemek, siyah-beyazlý formayla gollerine devam etti. Hafta içindeki Manisaspor maçýnda da güzel bir gole imza atan yeni transfer Mustafa, ligdeki gol sayýsýný 5'e yükselterek, takýmýnýn en golcü oyuncusu unvanýný sürdürdü. 78. dakikada yerini Ýbrahim Toraman'a býrakan genç futbolcu taraftarlardan büyük alkýþ aldý. FOTOÐRAF: A.A DIÞARIDA GÜLÜYOR EVÝNDE ÜZÜLÜYOR SÜPER Lig'de Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por i le 1-1 be ra be re ka lan Be þik taþ, 4 maç lýk ga li bi yet se ri si ni son lan dýr dý. Fi ya pý Ý nö nü Sta - dý'nda a ðýr la dý ðý ra ki bi kar þý sýn da 70. da ki ka da Mus ta fa Pek te mek i le ö ne ge çen si yah-be yaz lý fut bol ta - ký mý, 87. da ki ka da Tev fik Kö se'nin go lü ne en gel o la ma yýn ca 1 pu an la ye tin mek zo run da kal dý. Bu so - nuç la Be þik taþ pu a ný ný 28'e çý ka rýr - ken, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por i se 23 pu a na yük sel di. DEPLASMANDA YÜZÜ GÜLDÜ Son 4 res mi ma çý ný Ýs tan bul dý - þýn da oy na yan ve hep si ni de ka za - nan Be þik taþ, Fi ya pý Ý nö nü Sta - dý'nda pu an kay bý ya þa dý. Sü per Lig'in 11. haf ta sýn da ken di e vin de Ga la ta sa ray i le 0-0 be ra be re kal dý ðý ma çýn ar dýn dan oy na dý ðý 4 res mi maç ta, lig de Trab zons por'u dep - las man da 1-0, ce za sý ne de niy le An tal ya'da oy na dý ðý maç ta Or dus - por'u 2-1, haf ta i çin de dep las man - da Ma ni sas por'u 4-1 ye nen ''Ka ra Kar tal lar'', U E FA Av ru pa Li gi'nde de Ýs ra il dep las ma nýn da Mac ca bi Tel A viv'i 3-2 mað lup et miþ ti. Be - þik taþ, Sü per Lig'de u zun sü re dir 4 maç üst üs te ka za na mý yor. Ge çen se zon en faz la 3 maç üst üs te ka za - na bi len si yah-be yaz lý lar, se zo nun da 7 i le 14. haf ta lar a ra sýn da, 1'i An ka ras por'a kar þý Ligde Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor ile 1-1 berabere kalan Beþiktaþ'ýn 4 maçlýk galibiyet serisi sona erdi. Ýstanbul dýþýnda oynadýðý son 4 resmî maçý da kazanan Kara Kartal, kendisine ''ters'' gelen rakibine sahasýnda yine puan kaptýrdý. hük men ol mak ü ze re üst üs te 8 maç tan 3 pu an la ay rýl mýþ tý. Bu se - zon lig de 2. kez 3 maç lýk ga li bi yet se ri si bi ten ''Ka ra Kar tal lar'', tam 65 lig haf ta sý ge ri de ka lýr ken, üst üs te 4 ga li bi yet el de e de me di. ÝBB KABUSU DEVAM EDÝYOR Be þik taþ'ýn, da ha ön ce oy na dý ðý 10 res mi maç ta sa de ce 2 kez ye ne - bil di ði Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por ö nün de ki ba þa rý sýz per for - man sý sü rü yor. Si yah-be yaz lý fut bol ta ký mý, Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por i le yap tý ðý 11 res mi maç tan sa de ce 2'si ni ka za na bil di. Ý ki e kip a - ra sýn da, 9'u Sü per Lig, 2'si de Tür - ki ye Ku pa sý'nda ol mak ü ze re ge ri de ka lan 11 res mi maç tan 4'ü nü Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por, 2'si ni Be þik taþ ka za nýr ken, 5 maç da be - ra be re so nuç lan dý.bu maç lar da Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por 13, Be þik taþ i se 11 gol at tý. Ý ki e kip Sü - per Lig'de 9 kez kar þý la þýr ken, Ýs - tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por 3, Be þik taþ 2 ga li bi yet al dý, 4 maç da be ra be re so nuç lan dý. SON 4 MAÇI DA KAZANAMADI Be þik taþ ay rý ca, ga lip gel mek te en çok zor lan dý ðý ra ki bi Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por i le yap tý ðý son 4 res mi ma çý da ka za na ma dý. Ge çen se zon Sü per Lig'de ki her 2 ma çý da yi ti ren si yah-be yaz lý lar, Kay se ri'de oy na nan Tür ki ye Ku pa - sý fi na lin de kar þý laþ tý ðý ra ki bi ne 2-2 bi ten nor mal sü re ve u zat ma da ki - ka la rý son ra sýn da an cak pe nal tý a - týþ la rýy la 4-3 üs tün lük ku ra rak, ku - pa yý mü ze si ne gö tür müþ tü. ALMEÝDA'NIN GOL HASRETÝ Be þik taþ lý Al me i da, u zun sü ren gol has re ti ne Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le - di yes por ma çýn da da son ve re me di. U zun sü ren sa kat lý ðý nýn ar dýn dan 27 E kim'de ki Fe ner bah çe de bi sin de gol - le sa ha la ra dö nen Por te kiz li fut bol cu, da ha son ra ki 7 Sü per Lig ve 1 U E FA Av ru pa Li gi ma çýn da gol yol la rýn da sus kun kal dý. Ö zel lik le ilk ya rý da net bir gol po zis yo nun dan ya rar la na ma - yan Al me i da, gol öz le mi ni 45 gü ne çý kar dý. Fatih Doyuran / Ýstanbul BASKETBOLDA GEÇEN HAFTA Deron gitti, Beþiktaþ 2. yenilgisini aldý BEKO Basketbol Ligi'nde 9. hafta mücadelesi, haftasonu yapýlan maçlarla tamamlanýrken, Anadolu Efes, averajla liderliðini sürdürdü. Lacivert-beyazlýlar, sahasýnda Trabzonspor'u yenerek puanýný 17'ye çýkardý ve bu haftayý da averajla liderlik koltuðunda geçti. Galatasaray Medical Park, sahasýnda ligin son sýrasýnda yer alan Bandýrma Kýrmýzý'yý konuk etti. Sarý-kýrmýzýlýlar, karþýlaþmadan 74-55'lik sonuçla galip ayrýlarak, 8. galibiyetine imza attý ve 17 puanla zirve takibini sürdürdü. Beþiktaþ Milangaz ise NBA yýldýzý Deron Williams'ýn gitmesinden sonra deplasmanda Banvit'e yenilerek 2. yenilgisini almasýna karþýn, bu haftayý da 16 puan ve averajla 3. sýradaki yerini korudu. TOPLU SONUÇLAR Anadolu Efes-Trabzonspor: Aliaða Petkim-Fenerbahçe Ülker: Hacettepe Üniversitesi-Antalya B. Belediye: Galatasaray Medical Park-Bandýrma Kýrmýzý: Olin Edirne-Türk Telekom: Erdemirspor-Mersin Büyükþehir Belediyesi: TOFAÞ-Pýnar Karþýyaka: Banvit-Beþiktaþ Milangaz: HAFTA MAÇLARI BEKO Basketbol Ligi'nin 10. haftasýnda ise Fenerbahçe Ülker- Olin Edirne, Mersin Büyükþehir Belediyesi-Aliaða Petkim, Trabzonspor-TOFAÞ, Türk Telekom-Banvit, Pýnar Karþýyaka- Erdemirspor, Beþiktaþ Milangaz-Galatasaray Medical Park, Antalya Büyükþehir Belediyesi-Anadolu Efes ve Bandýrma Kýrmýzý-Hacettepe Üniversitesi karþýlaþmalarý yapýlacak. PUAN DURUMU TAKIM O G M A Y P 1.Anadolu Efes Galatasaray Medical Park Beþiktaþ Milangaz Fenerbahçe Ülker Banvit Türk Telekom Aliaða Petkim Erdemirspor Pýnar Karþýyaka TOFAÞ Mersin Büyükþehir Belediyesi Olin Edirne Hacettepe Üniversitesi Antalya Büyükþehir Belediyesi Trabzonspor Bandýrma Kýrmýzý ÇEKMEKÖY BÝSÝKLET YARIÞINA 125 SPORCU KATILDI ÇEKMEKÖY Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Kaçkar Bisiklet tarafýndan düzenlenen Çekmeköy Dað Bisikleti Kýþ Antrenman yarýþlarý serisinin birincisi yapýldý. Çekmeköy ormanlarýnda düzenlenen yarýþlara, farklý il ve ilçelerden gelen 125 bisiklet tutkunu sporcu katýldý. 6 kategorideki yarýþlarýn startýný Çekmeköy Belediye Baþkaný Ahmet Poyraz verdi. 7 km lik parkurda dereceye girenler ayný zamanda 3 etaplýk yarýþýn sonunda verilecek 15 bin liralýk büyük ödül için avantaj elde etti. Kupada 2. tur eþleþmeleri belli oldu ANKARA'DA ya pý lan ku ra çe ki miy le 2011_2012 Tür ki ye Ku pa sý 2. ka de me de mü ca de le e de cek ta kým la rýn eþ leþ me le ri be lir len di. Ge çen se zon Bank As ya 1. Lig'de sý ra la ma da ge ri ye kanln 6 ta kým da ku ra u - su lü, bir bi riy le eþ leþ ti. Tek maç e le mi nas - yon sis te mi ü ze rin den oy na na cak kar þý laþ - ma lar A ra lýk ta rih le rin de oy na na cak. Eþ leþ me ler þöy le ol du. TFF Profesyonel Maçlar Planlama ve Organizasyon Müdürü Ufuk Þepik, tarafýndan Türkiye Kupasý statüsü ve maçlarýn programý hakkýnda bilgi verildi. Þepik, ilerleyen günlerde yayýncý kuruluþ konusunda netleþme olacaðýný vurgulayarak, bu kademede bazý maçlarýn naklen yayýnlanabileceðini kaydetti. TKÝ Tav þan lý-bug saþs por, E yüps por- Bu cas por, Ça kur Ri zes por-ço rums por, Ga zi os man pa þa- Gi re suns por, Kar þý ya ka- Ün yes por, Þan lý ur fas por-de niz lis por, Ga zi - an tep B. Be le di yes por-göz te pe, Kon ya Tor ku_kon yas por, Ka sým pa þa-ban dýr - mas por, A da na De mirs por-tay se ri Er ci - yess por, Bo lus por-fet hi yes por, A da nas - por-kar tals por, Di yar ba kýrs por-gün gö - rens por, Ak hi sar Be le di ye-al tay.

16 Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y Ri sa le-i Nur u Ý ran lý lar an lar CE LAL Ba yar Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. Bün ya min Du ran, sem poz yu mun i kin ci o tu ru mun da yap tý ðý ko nuþ ma da dün ya nýn ken di le rin den çok þey bek le di ði Müs lü man la rýn bir bi - ri ni ye te ri ka dar ta ný ya ma dý ðý ný söy le di. Ý ran lý dü þü nür le ri ta ný - dý ðý ný, bir ço ðu nun e ser le ri ni o ku du ðu nu be lir ten Du ran, Ý ran lý - la rýn kül tü rel bi ri kim le ri ve geç miþ le rin den do la yý Ri sa le-i Nur u, Ý ran lý lar an lar di ye dü þün dü ðü nü söy le di. Sem poz yum - da su nu lan teb lið ler de bu ger çe ði gör dü ðü nü be lir ten Du ran, Ne ka dar þük ret sem az, bu gün o nu gör düm, bu ra da her bir Ý - ran lý kar de þi min sun du ðu teb lið, ger çek ten ü mit to hum la rý ek - ti. Biz si zi bil mi yo ruz, siz bi zi bil mi yor su nuz di ye ko nuþ tu. BEDÝÜZZAMAN, ÝSLÂM Bediüzzaman ýn Düþüncelerini Ýnceleme Sempozyumu Ýslâmî Mezhepler Üniversitesi nin evsahipliðinde ve Ýstanbul Ýlim ve Kültür Vakfý nýn katkýlarýyla Tahran da düzenlendi. ÝÇÝN MODEL ÞAHSÝYET ÝSLÂMÎ MEZHEPLER ÜNÝVERSÝTESÝ REKTÖRÜ ÞÝRAZÝ: BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, SADECE TÜRKÝYE'YE DEÐÝL, TÜM ÝSLÂM DÜNYASINA AÝT BÜYÜK BÝR ÞAHSÝYETTÝR. ÝS LAM â li mi ve Ri sa le-i Nur adýyla a ný lan Kur ân tef sir le ri nin mü el li fi Be di üz za man Sa id Nur sî, Ý - ran da ilk kez dü zen le nen u lus la ra ra sý sem poz yum - da tüm yön le riy le e le a lýn dý. Ýs lâ mî Mez hep ler Ü ni - ver si te si nin ev sa hip li ðin de ve Ýs tan bul Ý lim ve Kül - tür Vak fý nýn kat ký la rýy la Tah ran da dü zen le nen Be di üz za man ýn Dü þün ce le ri ni Ýn ce le me Sem poz - yu mu Kur ân-ý Ke rim o kun ma sýy la baþ la dý. Sem poz yu mun ilk o tu ru mun da ko nu þan Ýs lâ mî Mez hep ler Ü ni ver si te si Rek tö rü Ab dul ke rim Bi a zar Þi ra zi, Be di üz za man Sa id Nur sî, sa de ce Tür ki ye ye de ðil, tüm Ýs lâm dün ya sý na a it bü yük bir þah si yet tir de di. Sa id Nur sî nin mez hep ler ve mil let ler üs tü bir an la yýþ ta ol du ðu nu ve bu yön de fa a li yet te bu lun du - ðu nu be lir ten Þi ra zi, o nun Ýs lâm dün ya sý nýn bir lik ve be ra ber li ði i çin ça lýþ tý ðý ný, fark lý lýk lar ye ri ne or tak nok ta la ra dik kat çek ti ði ni bil dir di. Be di üz za man, Tür ki ye nin i çin de bu lun du ðu zor dö nem de hal ký ö zel lik le de genç le ri Kur ân-ý Ke rim i le bu luþ tur du, ba rýþ týr dý i fa de si ni kul la nan Þi ra zî, Nur - sî nin ah lâkî ko nu la ra ö zel ö nem ver di ði ni, bu nun e - ser le rin de de gö rül dü ðü nü söy le di. MÜS LÜ MAN LAR BÝR BÝ RÝ NÝ, Ö ZEL LÝK LE DE BÜ YÜK ÞAH SÝ YET LE RÝ TA NI MA LI Ý ran Mec li si Kül tür Ko mis yo nu Baþ ka ný ve Es ki Mec lis Baþ ka ný Gu la ma li Had dad A dil de ko nuþ - ma sý na böy le bir sem poz yu mun dü zen len me sin - den duy du ðu mem nu ni ye ti be lir te rek baþ la dý. A dil, Be di üz za man ýn Ý ran da pek ta ný nýp bi lin me me siy - le il gi li o la rak, Ý ran lý la rýn Tür ki ye den Tür ki ye li le - rin de Ý ran dan pek de ha ber dar ol ma dý ðý ný, bir bir - le ri ni ye te ri ka dar ta ný ya ma dýk la rý ný, bu nun da bir ek sik lik ol du ðu nu söy le di. Müs lü man lar bir bir le ri nin ö zel lik le de bü yük þah si yet le ri ta ný ma lý di yen A dil, Sa id Nur sî nin, Ýs - lâm ve Ba tý me de ni ye ti nin kar þý kar þý ya ol du ðu en has sas dö nem ler den bi rin de ya þa dý ðý ný ha týr lat tý. Be di üz za man ýn, Ýs lâ mî dü þün ce nin ek se ni o la rak Kur ân-ý Ke rim i gör dü ðü nü be lir ten A dil, o nun e - ser le rin de a yet le re ve bun la rýn tef sir le ri ne sýk ça yer ve ril di ði ni an lat tý. Sa id Nur sî nin e ði tim ve il me ö zel ö nem ver di ði ni, Müs lü man la rýn bu a lan lar da ya pa - cak la rý çok þey ol du ðu na i nan dý ðý ný i fa de e den A dil, Be di üz za man gi bi þah si yet le rin ta nýn ma sýy la bir - çok ko nu nun ay dýn lý ða ka vu þa ca ðý ný, bir çok so ru ya ce vap bu lu na ca ðý ný söy le di. Be di üz za man, din kar þýt lý ðý ve ma ter ya list Ba tý dü þün ce si ne kar þý mü - ca de le et ti di yen A dil, o nun öm rü nü sür gün ve zin dan lar da ge çi ren güç lü i ra de li, doð ru lar da ýs rar cý bü yük bir dü þün ce a da mý ol du ðu nu be lirt ti. EHL-Ý BEY TE Ö ZEL SEV GÝ BES LÝ YOR DU Ýs lâ mî Mez hep le ri Ya kýn laþ týr ma Ku ru mu Ge nel Sek re te ri A ye tul lah Mu ham med A li Tez hi ri de ko nuþ ma sýn da, Be di üz za man ýn, Tür ki ye ve böl ge de se vi len, ta kip çi le ri o - lan bir þah si yet ol du ðu nu söy le di. Be di üz za man ýn a þý rý cý lý ða kar þý ol du ðu nu be lir ten A ye tul lah Tez hi ri, O, Þam hut be - sin de ve e ser le rin de Müs lü man la rý bir li ðe, or ta yo la ve i ti da le da vet e di yor, a þý rý cý la rý da e leþ ti ri yor i fa de si ni kul lan dý. A - ye tul lah Tez hi ri, Ýs lâ mýn þi ar la rý nýn ih ya sý i çin a dým lar a tan Sa id Nur sî nin, Müs lü man la rýn bir li ði yö nün de hac i ba de ti ne dik kat çek ti ði ni söy le di. Be di üz za man ýn Ehl-i Beyt e ö zel bir sev gi ve mu hab bet bes le di ði ni be lir ten A ye tul lah Tez hi ri, Ý ran da o nun dü þün ce le ri hak kýn da ye te ri ka dar a raþ týr ma ve in ce le me ya pýl ma dý ðý ný söy le di. Ýs lâ mî Kül tür ve Ý liþ ki ler Or ga ni zas yo nu Baþ ka ný Mu ham med Ba kýr Hür rem þad i se ko nuþ ma sýn da Be di üz za man ýn Ýs lâm dün ya sý nýn kar þý kar þý - ya kal dý ðý so run la ra ça re ler a ra yan çö züm ö ne ri le ri su nan bü yük bir dü þün ce ve din a da mý ol du ðu nu söy le di. Sözler ya da Tercüme-i Kelimat ÝS TAN BUL Ý lim ve Kül tür Vak fý Baþ ka ný Prof. Dr. Fa - ris Ka ya da ko nuþ ma sý na sem poz yu mun dü zen len - me sin de e me ði ge çen ev sa hi bi ül ke yet ki li le ri ne te - þek kür e de rek baþ la dý. Üs tad ýn, Ben, gü zel ah lâ ký ta mam la mak ü ze re gön de ril dim ha di si ü ze rin de çok dur du ðu nu ha týr la tan Prof. Dr. Ka ya, Di ye bi li riz ki ha ya tý ný o ha dis-i þe ri fin ih ya sý i çin har ca mýþ týr i fa - de si ni kul lan dý. Tür ki ye dý þýn da 40 ý aþ kýn ül ke de 70 ka dar u lus la ra ra sý sem poz yu mun dü zen len me si ne kat ký sað lan dý ðý na dik ka ti çe ken Ka ya, dün ye vi leþ - me nin bi zim le Al lah a ra sý na gir me si ne en gel ol mak i - çin Kur ân ve sün ne te da ya lý bir hiz met tar zýy la ha re - ket et tik le ri ni an lat tý. Sem poz yu mun ilk o tu ru mun da Ri sa le-i Nur Kül li ya tý ndan Söz ler in Ab dur rah man Ya ku bi ta ra fýn dan Fars ça ya ter cü me si nin ta ný tý mý ya pýl dý. Ter cü me-i Ke li mat a dýy la çev ri len e se rin ta ný tý mýn da Ý ran Mec li si Kül tür Ko mis yo nu Baþ ka ný ve Es ki Mec lis Baþ ka ný Gu la ma li Had dad A dil ve ö te ki yet ki li ler de ha zýr bu lun du. Ka pa nýþ ta tek rar söz a lan Ýs tan bul Ý lim ve Kül tür Vak fý Baþ ka ný Fa ris Ka ya, sem poz yum la bek le ne nin de ö te sin de bir il gi gör dük - le ri ni söy le di. Ka ya, Ý lik le ri mi ze ka dar his set tik kar - deþ li ði mi zi, bir li ði mi zi, be ra ber li ði mi zi, a ra mýz da hiç - bir far kýn ol ma dý ðý ný de di. Tür ki ye nin Tah ran Bü yü - kel çi si Ü mit Yar dým ýn da ha zýr bu lun du ðu sem poz - yu ma A zer bay can dan da din le yi ci o la rak ka tý lan lar ol du. Sem poz yu mun ar dýn dan ko nuþ ma cý lar ve di ðer da vet li ler top lu o la rak ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. Genç, ön ce ken di ni dü þü nü yor Ro man va tan daþ lar Al lah ýn Sa dýk Ku lu fil min de bu luþ tu ÝZ MÝR DE KÝ Ro man va tan daþ lar, Al lah ýn Sa dýk Ku lu: Bar - la fil mi ni sey ret mek i çin bi ra ra ya gel di. Be di üz za man Sa id Nur sî yi çok sev dik le ri ni be lir ten Ro man lar, bu tür film le rin art ma sý ný is te di. Ye ni þe hir Ma hal le si Muh ta rý ve Ro man Der ne ði Baþ ka ný A li Yan gýr, Biz Ri sa le i Nur e ser le ri ni ve üs ta dý mý zý çok se vi yo ruz. Böy le bir film ya pan lar dan Al lah ra zý ol sun"dedi. Yan gýr, fil mi yak la þýk 260 ki þi sey ret tik le ri ni be lirt ti. Film de çok duy gu lan dý ðý ný söy le yen Ce mi le Pa mu - ka lý cý i se, Böy le film ler sü rek li ol sun. Üs tad, çok zor þart lar - da ya þa mýþ. Ro man lar o la rak biz de o nun ha ya tý ný his se - de rek iz le dik þek lin de ko nuþ tu. Ýn san la rýn e be di ha ya tý - nýn çok ö nem li ol du ðu nu vur gu la yan Mus ta fa Sað man da, Ri sa le i Nur kü çük me se le le ri de ðil, bü yük me se le le - ri an la tý yor. O nun i çin va tan daþ la rý mý zýn an la ma sý, din le - me si ve o þe kil de o nun la a lâ ka dar ol ma sý mem nu ni yet ve ri ci dir de di. Ço luk ço cuk sey ret me ye gel dik le ri ni an la - tan Em rah Can lý as lan i se, O nu bu ka dar i yi ta ný mý yor duk a ma þim di çok i yi an lý yo ruz di ye ko nuþ tu. Ýzmir / cihan PSÝ KO LOG Prof. Dr. A car Bal taþ, yýl la rý a ra sýn da do ðan genç le rin Y ku þa ðý o la - rak ni te len di ril di ði ni be lir te rek, Genç le re ken - di ni a þan bir a ma ca hiz met et ti ði bi lin ci ni ka - zan dý ra bi lir sek da ha an lam lý bir ha yat ya þar lar. Ak si tak dir de da ha çok pa ra ka za nýr lar sa, da ha mut lu o la bi le cek le ri gi bi bir ü top ya nýn pe þin de ko þar lar de di. Y Ku þa ðý nýn te rör ve þid det gi - bi ne den ler den ö tü rü te sa dü fi bir dün ya da ya - þa dý ðý ný dü þün dü ðü nü ve O za man ben gü - nü mü ya þa ya yým, Haz zý ný er te le me de di ði - ni an la tan Bal taþ, ya þa nan e ko no mik kriz ler so nu cun da da iþ ha ya týn da Ku rum lar ça lý - þan la rý na sý kýþ tý ðý za man yol ve ri yor sa, o za - man ben de da ha i yi fýr sat bu lun ca ni ye git - me ye yim? gö rü þü nü be nim se dik le ri ni ve iþ ha ya týn da sa da kat siz ol duk la rý ný kay det ti. De ðer bi lin ci nin ö ne mi ne de vur gu ya pan Bal taþ, þöy le de vam et ti: De ðer bi lin ci her za man o lu þa bi lir. Bu na ya tý rým yap mak ge re - kir. A i le ler ken di ço cuk la rý na ör nek ol ma lý lar. Do la yý sýy la de ðer le ri pe kiþ ti re cek þe kil de ko - nuþ ma lý. De ðer bi lin ci nin ge liþ me sin de Bu - nun ba na ne fay da sý var? ýn ö te si ne geç mek ö - nem li. Bu nun ba na ne fay da sý var? dan, bu nun baþ ka in san la ra ne fay da sý var? a yak la þa bi lir, genç le re ken di ni a þan bir a ma ca hiz met et ti ði bi lin ci ni ka zan dý ra bi lir sek da ha an lam lý bir ha - yat ya þar lar. Ak si tak dir de da ha çok pa ra ka za - nýr lar sa, da ha mut lu o la bi le cek le ri gi bi bir ü - top ya nýn pe þin de ko þar lar. Ýstanbul / aa

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Avrupa daki kriz, bizi de etkiler BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip,

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR O' Z FUI GOG HÇ F Ü,ÂUZGÖZ "U H " 4'ÜCÜ I I ÇIIO u4 u7 u3 u10 GÇ H Vi I HII FHI, ÞV V ÞÛÂI I: 43 I: 15.259 OP ÞPOU ltýn madalyayý ölen annesine armaðan etti ondra Olimpiyatlarýnda tekvando 68 kiloda altýn

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin

21 KA SIM 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. Mýsýr yine gergin TELEVZYON: FRIND OLDIÐIIZ BÐILILIÐIIZ lkol, sigara, uyuþturucu gibi madde baðýmlýlýðýnýn yanýnda, belirgin olarak göremediðimiz ve hatta çoðu kez farkýnda olmadýðýmýz bir baðýmlýlýk var; televizyon baðýmlýlýðý.

Detaylı