İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI"

Transkript

1 1 İHTİYATİ HACİZ VE İHTİYATİ TEDBİR KAVRAMLARI VE KARŞILAŞTIRILMASI Hazırlayan Zahid Emre YILDIRIM 2012 İstanbul

2 2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Giriş 1 İHTİYATİ HACİZ 2 1-Tanımı 2 2-İhtiyati Haczin Şartları 3 a-alacaklının Alacaklı Sıfatına Sahip Olması 3 b-alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması 3 c-alacağın Muaccel Olması 4 3-Muaccel Olmayan Alacaklar Yönünden İhtiyati Haciz 4 4-İhtiyati Hacizde Yetki ve Görev 6 5- İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü 7 6-İhtiyati Haczi Uygulanması 7 7-İhtiyati Haczi Tamamlama Merasimi 8 İKİNCİ BÖLÜM İHTİYATİ TEDBİR 10 1-Tanımı 10 2-İhtiyati Tedbirin Amaç Yönünden Sınıflandırılması 13 a-) Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler 13 b-) Düzenleme Amaçlı İhtiyati Tedbirler 13 c-) Eda Amaçlı İhtiyati Tedbirler 14 3-İhtiyati Tedbir Kararının İçeriği ve Teminat 14 4-İhtiyati Tedbirde Yetki ve Görev İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması 16 6-İhtiyati Tedbir Kararının Temyizi 17 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1-İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tedbire İlişkin Ortak Prensipler ve Yargı Kararları 19 a-) Duruşma Yapılmaksızın Karar Verilebilmesi 20 b-) Hakkın Varlığı İçin Yaklaşık Bir İspat Aranması 20 c-) Tamamlayıcı Merasim Uygulama Zorunluluğu 21 d-) Davanın Esasına Bakmakla Görevli ve Yetkili Mahkemenin Karar Vermesi 22 e-) Maddi Anlamda Kesin Hüküm Teşkil Etmemeleri 24 2-İhtiyati Tedbir İle İhtiyati Haciz Arasındaki Farklar 25 a-) Konuları Yönüyle 25 b-) Hukuki Dayanakları Yönüyle 26 c-) Uygulandıkları Hak ve Alacak Yönüyle 26 d) -Tamamlayıcı İşlemleri Yönüyle 26 d-) Sonuçları Bakımından 27 KAYNAKÇA 28

3 3 BİRİNCİ BÖLÜM Giriş Çalışma konumuz olan ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kavramları, genel olarak geçici hukuki himaye tedbirleri olup, dava veya icra takibi sonunda haklı çıkması muhtemel alacaklının veya davacının haklarını önceden korumak için yasalarımızda yer almış müesseselerdir. Her iki tedbir çeşidi de alacaklı veya davacının haklarını önceden korumayı amaçlasa da, yasal dayanakları ve konuları bakımdan büyük farklılar içermektedir. Buna karşın, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kavramları, uygulamada sıkça karıştırılmaktadır. Mahkemelerce, zaman zaman verilen ihtiyati haciz niteliğinde ihtiyati tedbir kararı olarak isimlendirilen ve hukukumuzda yeri olmayan bu kavram dahi, bu iki kurumun arasındaki farkların ve dayandığı hukuki gerekçelerin bazen anlaşılamadığını göstermektedir. Özellikle 6100 Sayılı HMK ile yapılan değişiklikler ve ihtiyati tedbir kararlarının temyiz edilebilir olması, denetim ve yeknesak bir hukuk düzeni için olumlu gelişmeler sağlayacak ve bu kurumların daha doğru ve yerinde uygulanmasını sağlayacaktır. Uygulamada yargıçlar tarafından dahi zaman zaman yanlış değerlendirmeler yapılan bu kurumları hukuki dayanakları, konuları, benzer ve farklılık içeren yönleriyle ele almaya çalışacağız. Çalışmamızın ilk bölümde genel olarak ihtiyati haciz müessesini, ikinci bölümünde ise ihtiyati tedbiri açıklayacağız. Üçüncü bölümde ise bu iki kurumun benzer ve farklı yönleri ele alınacaktır.

4 4 İHTİYATİ HACİZ 1-Tanımı İhtiyati haciz, para alacaklarında, alacağının vadesinde ödenmesini teminat altına almak maksadıyla, mahkeme kararı ile borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. Alacaklı, borçlunun borcunu zamanında ifa edeceğinden şüphe duyuyorsa, ihtiyati haciz kararı ile borçlunun mallarına geçici olarak el koyar, bu işlemi takiben alacağına ilişkin takip veya dava yoluna gider. Alacaklı, açılan takibin kesinleşmesi veya davada haklı çıkarak alacağına hükmedilmesi halinde artık borçlunun mallarını haczetmekle uğraşmaz bu malların satışı ile alacağına kavuşur. 1 Alacaklının para alacağının borçludan tahsiline ilişkin ilamsız takip yapması, takibin kesinleşmesi veya dava açması ve lehine neticelenmesi uzun bir süre alabilir. Bu süre içerisinde borçlu mevcut mal varlığı üzerinde tam bir tasarruf yetkinse sahiptir. Borçlu hakkında başlatılan icra takibi veya açılan davanın aleyhine neticeleneceğini görüp, mal varlığını tüketme veya üçüncü kişilere devir yoluna gidebilir. Bunun neticesinde, dava veya icra takibiyle alacağını almaya hak kazanan alacaklı, tahsili mümkün olmayan bir alacağın sahibi olabilir. İhtiyati haciz kurumu uzun sürebilecek dava ve icra takiplerinin olumsuz neticelerinden alacaklıyı korur ve haklı çıkması halinde alacağına kavuşması imkânını sunar. 2 İhtiyati haciz, HMK 389 v.d maddelerinde düzenlenen ihtiyatin tedbirin özel bir çeşidi olup, şartları ve sonuçları İİK da düzenlenmiştir. İhtiyati haciz sadece para alacaklarına ilişkin dava ve icra takiplerinde istenebilir. 3 1 KURU Baki, İcra İflas Hukuku El Kitabı, 2006 İstanbul, s.880, -KAÇAK Nafiz, İhtiyati Haciz, 2005 Ankara, s.28- SALDIRIM Mustafa, İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 1997/2 s.203- KONURALP Cengiz Serhat, İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, 2006, s.98- ALTAY Sümer, İcra Hukukunda Temel Kavramlar, İstanbul Borusu Yayınları, s MUŞUL Timuçin, İcra İflas Hukuku İstanbul 2005, s KURU, s, 880 v.d

5 5 2-İhtiyati Haczin Şartları a-alacaklının Alacaklı Sıfatına Sahip Olması İhtiyati hacze ilişkin istem, kişinin alacaklı sıfatına haiz olmasına bağlıdır. Yani alacağın alacaklısı ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. Önüne gelen ihtiyati haciz talebinde hakim, talepte bulunanın gerçekten alacaklı sıfatına sahip olduğuna kanaat getirmelidir. 4 Örneğin bir kambiyo senedine dayanan ihtiyati haciz talebi, yetkili hamil tarafından olmalıdır. 5 Yabancı uyruklu alacaklılar da ihtiyati haciz talebinde bulunabilirler. Yabancı uyruklu alacaklılar İİK m.259 da ihtiyati hacze ilişkin, gösterilen teminattan başka, ihtiyati haczin tamamlanmasından sonra, icra takibine başlarken veya dava açarken MÖHUK m.32 gereği de teminat göstereceklerdir. 6 b-alacağın Rehinle Temin Edilmemiş Olması Alacaklının ihtiyati haciz talep edebilmesi için gerekli bir diğer şart da, alacağın rehinle temin edilmemiş olmasıdır. Rehinle temin edilmiş alacak için ihtiyati haciz talep edilmesine gerek yoktur. Zira alacaklının alacağı teminat altındadır. 7 Buna karşın rehinli malın değeri alacağı karşılamaya yeterli değilse alacaklı açıkta kalacak kısım için ihtiyati haciz talebinde bulunabilir. Bu durumda hakim rehnedilmiş malın kıymet takdiri yapıldıktan sonra, alacağın karşılanmadığı kısmı için ihtiyati haciz kararı verebilir. 8 4 SALDIRIM, s KURU, s KURU,s MUŞLU, s.850-kuru,s.883-kaçak,s KURU,s.884, SALDIRAN, s.218

6 6 c-alacağın Muaccel Olması Alacaklının ihtiyati haciz talebinde bulunabilmesi için alacağının muaccel olası gerekir. 9 Muacceliyet borcun bir niteliği olmakla beraber BK da tanımlanmamıştır. Muacceliyet, alacaklının borcu talep ve dava edebileceği zaman dilimi olarak tanımlanabilir. Alacağın muaccel olması tarafların anlaşması ile olabileceği gibi, ihtarla veya kanun hükmüyle de belirlenebilir. Bu hallerden biri yoksa BK m.74 gereği, her borç doğduğu an muaccel olur. 10 Uygulamada bono ve senetlerde ihtara bakılmaksızın ödeme gününde, çeklerde vadesinde bankaya ibraz ve karşılıksız çıkması ile ihtiyati haciz kararı verilmektedir. İstisnai olarak sözleşme ve fatura ile ispat edilen alacaklarda, ihtar sözleşme örneği ve faturanın tebliğine ilişkin ispat araçlarıyla, borcun muaccel ve çekişmesiz olduğuna kanaat getirilerek, ihtiyati haciz kararı verildiği görülmektedir. 3-Muaccel Olmayan Alacaklar Yönünden İhtiyati Haciz Kural olarak muaccel olmayan alacaklarda ihtiyati haciz kararı istenemez. Buna karşın İİK.m257/II de muaccel olmayan alacaklar için ihtiyati haciz talep edilebilmesinin şartları düzenlenmiştir. Borcun muaccel olmamasına karşın, alacaklının alacağını zamanda tahsil edemeyeceği yönünde ciddi emarelerin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı verilebilir. 11 Maddeye göre ; istenebilir: Vadesi gelmemiş borçtan dolayı yalnız aşağıdaki hallerde ihtiyati haciz 9 KURU,s.882, ALTAY, s.176, KONURALP, s OĞUZMAN/ÖZ Borçlar Hukuku Genel Hükümler İstanbul 2000 s. 239 v.d. Madde 74 - Ecel meşrut olmadığı veya işin mahiyetinden anlaşılmadığı takdirde borcun hemen ifa ve derhal icrası talep olunabilir. 11 KURU, s.884, KAÇAK, s.133

7 7 1 - Borçlunun muayyen yerleşim yeri yoksa; 2 - Borçlu taahhütlerinden kurtulmak maksadıyla mallarını gizlemeğe, kaçırmağa veya kendisi kaçmağa hazırlanır yahut kaçar ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunursa; Bu suretle ihtiyati haciz konulursa borç yalnız borçlu hakkında muacceliyet kesbeder. Madde vadesi gelmemiş alacaklar yönünden ihtiyati haciz şartlarını sınırlı şekilde belirtmiştir. Bu şartlar dışında vadesi gelmemiş alacaklar yönünden ihtiyati haciz kararının istenmesi mümkün değildir. 12 İlk olarak ifade edilen borçlunun muayyen bir yerleşim yerinin olmaması hali, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu nda tanımlanan yerleşim yeri kavramından, daha geniş bir kavramdır. Buradaki yerleşim yeri arandığında ulaşılabilmek, sabit bir adrese sahip olmak olarak değerlendirilmelidir. Alacaklı borçlunun muayyen bir yerleşim yerinin olmadığını, ticaret sicil sorgusu zabıta araştırması ve mernis adres sorgulaması ile ispat edebilecektir. 13 Borçlu taahhütlerinden kurtulmak amacıyla, mallarını düşük bedellerle 3. kişilere devredebilir, rehin veya muvazaalı hacizler koydurabilir. Örneğin bir ticarethanenin sadece aktiflerinin düşük bedellerle satılması, makul bir ticari ilişki yokken rehnedilmesi borçlunun mal kaçırma kastı ile hareket ettiğini gösterir deliler olarak kabul edilebilir. 14 Borçlu sayılan bu hallerden biri sebebiyle ihtiyati haciz kararı alması ve İİK m gereği infaz etmesi halinde, müeccel olan borç, İİK m.257/iii gereği, sadece 12 KURU, s KAÇAK,s KAÇAK,s Madde 261 (Değişik madde: 18/02/ /101 md.) 1. Alacaklının ve icabında mümessilinin ve borçlunun adı, soyadı ve yerleşim yeri, 2. Haczin ne gibi belgelere müsteniden ve ne miktar alacak için konulduğu,

8 8 borçlu bakımından, muaccel hale gelir. Kefiller, müşterek ve müteselsil borçlular bakımından ihtiyati haciz kararı bir sonuç doğurmaz İhtiyati Hacizde Yetki ve Görev İhtiyati hacizde kararı İİK m ve m gereği yetkili mahkemece verilir. Bu anlatımla ihtiyati haciz kararı, icra takipleri için yetkili olan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesidir. İİK m.50 HMK hükümlerine atıfta bulunmuştur. 19 Buna yöre yürürlükte olan 6100 sayılı HMK m.5-23 göre ihtiyati hacizde yetkili mahkeme belirlenecektir. Buna karşın akdin yapıldığı yer mahkemesi HMK m.10 daki şarta bakılmaksızın ihtiyati haciz kararı vermek için yetkilidir. 20 Ayrıca alacağa ilişkin açılan davalarda yalnızca, davaya bakan mahkeme tarafından ihtiyati haciz kararı verilebilir. 21 İİK m.258 de ihtiyati haciz kararını verecek görevli mahkeme belirtilmemiştir. Madde metninde genel olarak mahkemeden söz edilmesi göz önüne alınarak, HMK nun göreve ilişkin 1-4 maddeleri görevlidir. İhtiyati haciz kararı Asliye ve Sulh Hukuk Mahkemeleri tarafından verilir Haciz konulmasının sebebi, 4. Haczolunacak şeyler, 5. Alacaklının zararın tazminiyle mükellef olduğu ve gösterilen teminatın nelerden ibaret bulunduğu, Yazılır. 16 KURU, s Madde 50 - (Değişik madde: 03/07/ /1 md.) Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe salahiyetlidir. 18 Madde 258 İhtiyati hacze 50 nci maddeye göre yetkili mahkeme tarafından karar verilir. Alacaklı alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek deliller göstermeğe mecburdur. 19 SALDIRIM, s.218-kuru,s.885-kaçak,s.167 v.d.-konuralp, s KURU,s KAÇAK, s.159 v.d.-kuru,s.886, SALDIRIM,s.218

9 9 5- İhtiyati Hacizde Yargılama Usulü Alacaklı ihtiyati haciz kararını vermekle yetkili ve görevli mahkemeye, ihtiyati haciz talebini içerir bir dilekçe başvurur. İhtiyati haciz talebine gerekçe olarak gösterilen, alacaklının alacağını ispat eden deliller ve borçlunun İİK m.257 gereği sabit ikametgahının olmadığı veya mal kaçırma kastı ile hareket ettiğini ispat eden vesikalar eklenir. Mahkeme, alacaklının ihtiyati haciz talebini içeren dilekçenin bir örneğini borçluya tebliğ etmekte veya onu dinlemek hususunda serbesttir. Borçluya dilekçenin tebliği ve dinlenmesi için geçecek sürede borçlunun mal kaçırma ihtimali mahkemece var sayılırsa mahkeme alacaklının talep ve delillerini değerlendirerek ihtiyati haciz kararı verebilir. 23 İhtiyati haciz kararı verilirken, alacağın yazılı delillerle kesin bir şekilde ispatlanması aranmaz, yaklaşık delillerle hakime alacağın varlığı hakkında kanaat oluşturulması yeterlidir. 24 İhtiyati haciz talebinin reddi halinde, İİK m.258 gereği alacaklı yan istinaf yoluna başvurabilecektir. Bölge adliye mahkemesi bu başvuruyu öncelilikle inceler ve kesin olarak karara bağlar. 6-İhtiyati Haczi Uygulanması İhtiyati haciz talebi mahkemece yerinde görülen alacaklı, kararın verilmesinden itibaren 10 gün içerisinde icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi halde İİKm gereği ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkacaktır. Bu süre 23 KURU, s MUŞLU,s İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI : Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren on gün içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden

10 10 alacaklının ihtiyati haczin infazı için icra dairesine başvurma süresi olup, haciz işleminin fiilen ve kayden yapılması için geçerli olan süre değildir. 26 İcra müdürlüğü ihtiyati haciz kararı gereği genel hükümler çerçevesinde, ihtiyati haciz kararını uygular. Fiili haciz yapılması durumda icra memuru İİK m.262 gereği 27 bir tutanağı düzenler, haczedilen malların kıymet takdirini yaparak icra dairesine teslim eder. Hazırlanan bu tutanak İİKm gereği haciz mahallinde hazır bulunmayan borçlu alacaklı veya üçüncü kişilere tebliğ eder. 29 İcra dairesince ayrıca, borçlu adına kayıtlı gayrimenkullerin haciz için ilgili tapu müdürlüklerine haciz tatbikine ilişkin tebliğler yapılır. 7-İhtiyati Haczi Tamamlama Merasimi Borçlu aleyhine bir icra takibi veya dava açılmasından önce ihtiyati haciz kararı ile borçlunun mal varlığına haciz işlemini uygulamış olan alacaklı, bu işlemi takip eden 7 gün içerisinde icra takibinde bulunmalı veya davasını açmalıdır. İcra takibi veya dava ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yerde açılır. 30 kalkar. 26 MUŞLU, s.875, KURU,s ZABIT TUTMA VE HACİZ TUTANAĞININ TEBLİĞİ : Haczi icra eden memur bir tutanak düzenler. Bunda haczolunan şeyler ve kıymetleri gösterilir ve derhal icra dairesine verilir. 28 Madde (Değişik madde: 18/02/ /103 md.) İcra dairesi, ihtiyati haciz tutanağının birer suretini üç gün içinde haciz sırasında hazır bulunmayan alacaklı ve borçluya ve icabında üçüncü şahsa tebliğ eder. 29 MUŞLU, s.876, KURU,s.890, PEKCANITEZ Hakan, İcra İflas Hukuku b.s Ankara SALDIRIM, s.220, KONUALP, s.102

11 11 Takibin yapılması halinde borçlu, yasal süresi içerisinde 31 takibe itiraz etmezse takip kesinleşir ve ihtiyati haciz kesin hacze dönüşür. Borçlunun takibe itirazı halinde, alacaklı itirazın iptali veya kaldırılması dava yollarından birisine gitmek zorundadır. 32 İhtiyati haczin tamamlama merasimi çerçevesinde, dava açılmış ya da dava sırasında ihtiyati haciz talep edilmişse, bu halde mahkemenin dava sonunda verdiği esas hakkındaki kararın tebliğini takiben İİK m.263/3 gereği 33 alacaklı bir ay içerisinde takip talebinde bulunmalıdır. Bunun yanı sıra dava sırasında dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilirse, ihtiyati haciz kararı bir ay süre ile devam eder, bir ay sonunda, alacaklı yanca dava yenilenmezse ihtiyati haciz kararı hükümsüz kalır. 34 İhtiyati haciz kararını veren mahkeme, davada alacaklı aleyhine hüküm tesis edip davayı reddederse, ihtiyati haciz kararı kesinleşmeyi beklemeksizin kalkar. Bunun dışında dava sürecinde mahkeme her ne kadar elindeki ilk belge ve bulgularla davacı aleyhine ihtiyati haciz kararı vermişse de, aleyhine bir kanaatin hasıl olması halinde, ihtiyati haciz kararını her zaman kaldırabilir Yasal süre, icra takibine konu alacağın konusuna göre değişir. İlamsız takiplerde ödeme emrine itiraz süresi yedi gün iken, kambiyo senetlerine mahsus icra emrinde 5 günlüdür. 32 SALDIRIM, s İİK m.264..ihtiyati haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, esas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren bir ay içinde alacaklı takip talebinde bulunmaya mecburdur. Alacaklı bu müddetleri geçirir veya davasından yahut takip talebinden vazgeçerse veya takip talebi kanuni müddetlerin geçmesiyle düşerse veya dava dosyası muameleden kaldırılıp da bir ay içinde dava yenilenmezse veya davasında haksız çıkarsa ihtiyati haciz hükümsüz kalır ve alakadarlar isterse lazım gelenlere bildirilir. 34 PEKCANITEZ, s SALDIRIM, s.221

12 12 İKİNCİ BÖLÜM İHTİYATİ TEDBİR 1-Tanımı Davalar uzun sürebilir, bu süreçte davanın müddeabihi davalı yanca, üçüncü kişilere devredilebilir veya ekonomik değeri yok olabilir. Bu durumda davacı, mahkemece davasında haklı dahi bulunsa, dava konusu mala ulaşamayabilir. Davanın açılmasından önce veya dava sırasında, çekişmeye konu olan malı koruyamaya yönelik tedbirlere ihtiyati tedbirler denir sayılı HMK ile ihtiyati tedbir şartları m.389 da şu şekilde düzenlemiştir; MADDE 389- (1) Mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişme nedeniyle hakkın elde edilmesinin önemli ölçüde zorlaşacağından ya da tamamen imkânsız hâle geleceğinden veya gecikme sebebiyle bir sakıncanın yahut ciddi bir zararın doğacağından endişe edilmesi hâllerinde, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. 36 KURU Baki-ASLAN Ramazan-YILMAZ Ejder Medeni Usul Hukuku 14. Bası Ankara 2002, s.701,saldirim, s.203

13 13 (2) Birinci fıkra hükmü niteliğine uygun düştüğü ölçüde çekişmesiz yargı işlerinde de uygulanır Maddeye göre, mevcut durumda meydana gelebilecek bir değişim, dava neticesinde davaya konu hakkın elde edilmesini önemli ölçüde zorlaştıracak veya tamamen imkansız hale getirecekse, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Yürürlükten kalkan HMUK m.101 e 37 karşılık gelen bu madde ile ihtiyati tedbir verilebilmesi için belli hal ve şartları sıralamamış, uyuşmazlık konusu hakkında ihtiyati tedbir kararı verilebilir ifadesini kullanmıştır. Yürürlükte olan 6100 sayılı HMK nın anlatımı ile her tür uyuşmazlıkta, meydana gelen veya var olan değişiklikler nedeniyle hakkın elde edilmesi dava neticesinde zorlaşacak veya imkansız hale gelecekse, davanın konusu bakımından bir sınırlamaya tabi olmaksızın, ihtiyati tedbir kararı verilebilir. Hakim ihtiyati tedbir kararı verirken kesin delillerin varlığını aramaz. Zira maddenin ifadesi zararın doğacağı yönünde hakimin endişe etmesidir. İhtiyati tedbir kararının verilmesi için ihtiyati haciz kararında olduğu gibi tam bir ispat aranmamakta, talebin yeterliliği hususunda mahkemeye kanaat verecek delilerin varlığı yeterli görülmektedir Madde Hakim iki taraftan birinin talebiyle davanın ikamesinden evvel veya sonra aşağıda gösterilen hal ve şekillerde ihtiyati tedbirler ittihazına karar verebilir: 1 - Menkul ve gayrimenkul malların ayni münazaalı ise bunun haciz veya yeddiadle tevdiine, 2 - Münazaalı şeyin muhafazası için lazım gelen her türlü tedbirlerin ittihazına, 3 - Kanunu Medeni ile muayyen hallerde nafaka alınmasına, 4 - Ayrılık veya boşanma davası üzerine Kanunu Medeni mucibince icap eden muvakkat tedbirlerin ittihazına. 38 SALDIRIM,s.204

14 14 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2012/436 K. 2012/7 T tarihli kararında, birinci derece mahkemesince reddedilen ihtiyati tedbir kararı için şu şekilde hüküm kurmuştur; ÖZET : Dava derdest olup, muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı tapu iptal ve tesciline ilişkindir. Davacı temlike konu taşınmazın tapuda kayıtlı tüm hususiyetlerini bildirerek, davalının yargılama sırasında taşınmazın üçüncü kişilere satılması, devir veya temlikinin önlenmesi bakımından tedbir kararı konulmasını istemiştir. İhtiyati tedbir isteğinin reddine dair verilen veya itiraz üzerine verilen karara karşı kanun yolu açılmıştır ve öncelikle incelenip, kesin olarak karara bağlanmalıdır. İhtiyati tedbir kararının kabul edilebilmesi bakımından tedbir isteyenin haklılığı konusunda tam kanaat değil, kuvvetle muhtemel yaklaşık bir kanaatin yeterli olacağı öngörülmüştür. Davacının iddiasında haklılığını ispat konusunda "tapu ve nüfus kaydı, mirasçılık belgesi, tanık beyanları, keşif, bilirkişi, yemin... gibi" delillere dayanıldığı dava dilekçesiyle sabittir. İhtiyati tedbir talebinin reddine ilişkin kararının doğru ve yasal olduğu söylenemez. 39 Yüksek Mahkeme kararından konusu, muvazaa nedeni ile tapu iptal davasıda, tedbir isteyenin haklılığı konusunda tam bir kanaat aramanın yerinde olmadığını, kuvvetle muhtemel yaklaşık bir kanaatin yeterli olacağını bu yönüyle tedbir talebinin reddinin yerinde olmadığına karar vermiştir. Bunun yanı sıra ihtiyati tedbir kararı dava konusu uyuşmazlığı esasını halleder şekilde verilemez. İhtiyati tedbirin amacı, dava sonunda davacının haklı çıkması halinde dava konusu alacağına ulaşmasını garanti altına almaktır. İhtiyati tedbir kararı eğer dava konusu uyuşmazlığın esasını halleder nitelikte ise, bu karar ihtiyati tedbirin amacına aykırı düşer. Yüksek mahkeme davacı yanca kredisi sözleşmesinde hakim tarafından müdahale talepli bir davada şu şekilde karar vermiştir. 39

15 15 SÖZLEŞME TARİHİNDEKİ KUR ÜZERİNDEN ÖDEMENİN YAPILMASI İÇİN İHTİYATİ TEDBİR KARARI İSTEMİ (Davanın ve Uyuşmazlığın Esasını Halleder Şekilde İhtiyati Tedbir Kararı Verilemeyeceğinin Gözetileceği) ÖZET : Davacı, davalı bankadan konut finansmanı kredi sözleşmesi ile kredi kullandığını ancak borcun aşırı oranda yükselmesi nedeniyle ifa güçlüğü yaşadıklarının bu nedenle hakimin sözleşmeye müdahalesiyle ödemenin sözleşme tarihindeki kur üzerinden yapılması için ihtiyati tedbir kararı verilmesini ve bu şekilde sözleşmenin uyarlanmasını talep etmiştir. Davanın ve uyuşmazlığın esasını halleder şekilde ihtiyati tedbir kararı verilmesi hukuka aykırıdır İhtiyati Tedbirin Amaç Yönünden Sınıflandırılması a-) Teminat Amaçlı İhtiyati Tedbirler Teminat amaçlı ihtiyati tedbirler, dava sonunda gerçekleşmesi muhtemel bir hakkın temininin önemli ölçüde zorlaşması veya imkansız hale gelmesine engel olur. Bunu sağlamak için mevcut durumun değiştirilmesi mümkündür. Örneğin dava konusu malın muhafazası ve idaresi yed-i emine verilebilir. 41 Dava konusu bir gayrimenkul ise, mahkeme dava süresince çekişmeye konu gayrimenkulün 3. Kişilere devrinin önlenmesi için, gayrimenkul kaydına devir yasağı getirilmesine karar verebilir. 42 b-) Düzenleme Amaçlı İhtiyati Tedbirler ÜSTÜNDAĞ Saim, İhtiyati Tedbirler, 1981 İstanbul, s.11 v.d. 42 KURU, s.704

16 16 Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbirler genellikle devam eden ve geçici durumların hakim eliyle düzenlenmesidir. Özellikle süreklilik içeren ilişkiler yönünden bu tür tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Düzenleme amaçlı ihtiyati tedbirde, hakim çekişmeye konu hukuki ilişkiyi yeniden inşa eder. Burada amaç ileride doğacak bir hakkı teminat altına almaktan çok, hukuki barışın muhafazasıdır. 43 Kira ilişkileri, komşuluk ilişkileri, şirketler hukukuna ilişkin itilaflarda düzenleme amaçlı ihtiyati tedbirler uygulanabilir. Örneğin kat maliklerinin ortak alanların kullanımına ilişkin düştükleri itilafta mahkeme dava sonuna kadar ortak alanların nasıl ve ne şekilde kullanılacağına dair tedbir verebilir. c-) Eda Amaçlı İhtiyati Tedbirler Eda amaçlı ihtiyati tedbirlerde, bir hakkın geçici olarak ifası söz konusudur. Uygulamada çok rastlanmamakla beraber, klasik örneği boşanma davalarında davanın açılmasından önce ve dava sırasında verilen tedbir nafakasıdır İhtiyati Tedbir Kararının İçeriği ve Teminat İhtiyati tedbir kararını veren mahkeme, HMK m.391 gereği kararında, tedbir kararını vermesine gerekçe olarak sunulan delilleri, tereddüde yer vermeyecek şekilde ve açıkça ne üzerine ihtiyati tedbirin uygulanacağı, talepte bulunanın ne tutarda veya türde teminat göstereceğini açıkça ifade etmelidir. Madde şu şekilde düzenlenmiştir. MADDE 391- (1) Mahkeme, tedbire konu olan mal veya hakkın muhafaza altına alınması veya bir yediemine tevdii ya da bir şeyin yapılması veya yapılmaması 43 ÜSTÜNDAĞ, s. 32 v.d. 44 SALDIRIM, s.209

17 17 gibi, sakıncayı ortadan kaldıracak veya zararı engelleyecek her türlü tedbire karar verebilir. (2) İhtiyati tedbir kararında; a) İhtiyati tedbir talep edenin, varsa kanuni temsilcisi ve vekilinin ve karşı tarafın adı, soyadı ve yerleşim yeri ile talep edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, b) Tedbirin, açık ve somut olarak hangi sebebe ve delillere dayandığı, c) Tereddüde yer vermeyecek şekilde, neyin üzerinde ve ne tür bir tedbire karar verildiği, ç) Talepte bulunanın, ne tutarda ve ne türde bir teminat göstereceği, yazılır. İhtiyati tedbir kararı, tedbir talep edenin ileride haksız çıkması ihtimali göz önüne alınarak mahkemece belirli bir teminat karşılığı verilir. Teminat, davalı yanın ya da üçüncü kişilerin haksız ihtiyati tedbirden dolayı uğramaları muhtemel zararlarının karşılanması içindir. 45 İhtiyati tedbirde teminatı düzenleyen HMK m.392 şu şekildedir ; MADDE 392- (1) İhtiyati tedbir talep eden, haksız çıktığı takdirde karşı tarafın ve üçüncü kişilerin bu yüzden uğrayacakları muhtemel zararlara karşılık teminat göstermek zorundadır. Talep, resmî belgeye, başkaca kesin bir delile dayanıyor yahut durum ve koşullar gerektiriyorsa, mahkeme gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla teminat alınmamasına da karar verebilir. Adli yardımdan yararlanan kimsenin teminat göstermesi gerekmez. (2) Asıl davaya ilişkin hükmün kesinleşmesinden veya ihtiyati tedbir kararının kalkmasından itibaren bir ay içinde tazminat davasının açılmaması üzerine teminat iade edilir. 45 KURU/ARSLAN/YILMAZ- s.720

18 18 Teminat karşılığında ihtiyati tedbir kararı verilmesi kararı davacının mahkeme veznesine belirtilen teminat miktarının yatırılması ile infaz olur. İhtiyati tedbir isteyen taraf, bu istemini kuvvetli delillerle ispat edebiliyorsa, mahkeme, teminat istenmeksizin ihtiyati tedbir kararını verebilir. 46 Aynı zamanda adli yardımdan yaralanan kimselerden teminat talep edilmeksizin diğer şartları varsa, lehlerine ihtiyati tedbir kararı verilir. Yine madde nin 2.fıkrası gereği, aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen davalı, dava sonunda haklı çıkarsa, 1 ay içerisinde haksız ihtiyati tedbirden dolayı tazminat davası açmalıdır. Aksi halde davacının yatırdığı teminat kendisine iade edilir. Maddenin bu fıkrası yeni bir uygulama olup, HMUK nun teminata ilişkin m.110 da yer almamıştır. 4-İhtiyati Tedbirde Yetki ve Görev 6100 Sayılı yeni HMK ile getirilen yeniliklerden biride ihtiyati tedbirde yetkiliye ilişkin düzenlemedir. HMUK un ihtiyati tedbirde yetkiyi düzenleyen 104. Maddesi gereği, ihtiyati tedbir talebi en az masraf ve en çabuk nerede ifası mümkün ise iş bu tedbirlere o mahal mahkemesi yetkilidir demekteydi. Bu madde uygulamada davacıların tedbir kararı veren mahkemeyi bulana kadar tedbir talep etmeleri gibi bir sonuç doğurmaktaydı. HMK m. 390 ile bu uygulama son buldu. Maddenin görev ve yetkiye ilişkin ilk fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir. MADDE 390- (1) İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilir. 46 KURU/ARSLAN/YILMAZ- s.720

19 19 Buna göre ihtiyati tedbir kararını vermeye görevli ve yetkili olan mahkeme dava açılmadan önce esas hakkında davaya bakmakla olan mahkemedir. Açılmış bir dava sırasında ise ihtiyati tedbir talebi davaya bakan mahkemece değerlendirilir. 5- İhtiyati Tedbir Kararının Uygulanması Lehine ihtiyati tedbir kararı verilen davacı, mahkemece belirtilen teminatı mahkeme veznesini yatırır, ardından HMK m.393/1 gereği 47 1 hafta içerisinde kararın uygulanmasını talep etmek zorundadır. Aksi halde ihtiyati tedbir kararı hükümsüz kalır. İhtiyati tedbir kararı, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde mevcut icra dairelerince uygulanır. İhtiyati tedbir kararı veren mahkeme, bu kararın mahkeme yazı işleri müdürü veya zabıt katiplerince uygulanmasına da karar verebilir 48 (HMK m.393/2 49 ) Uygulamada, konusu araçlarla alakalı uyuşmazlık olan davalarda, mahkeme yazı işleri müdürleri araç kaydına tedbir konulmasını, uyap sistemi üzerinden gerçekleştirmektedirler. İhtiyati tedbiri kararı infaz eden memur, kararın icrasını ilişkin bir tutanak düzenler. Tutanakta tedbirin konusu ve icrasına ilişkin yapılan işlemler belirtilir ve ilgililere ve üçüncü kişilere birer suret verilir. Tedbir mahallinde bulunmamaları halinde ise kendilerine tebliğ edilir İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz ve Temyizi 47 MADDE 393- (1) İhtiyati tedbir kararının uygulanması, verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmek zorundadır. Aksi hâlde, kanuni süre içinde dava açılmış olsa dahi, tedbir kararı kendiliğinden kalkar. 48 KURU/ARSLAN/YILMAZ- s (2) Tedbir kararının uygulanması, kararı veren mahkemenin yargı çevresinde bulunan veya tedbir konusu mal ya da hakkın bulunduğu yer icra dairesinden talep edilir. Mahkeme, kararında belirtmek suretiyle, tedbirin uygulanmasında, yazı işleri müdürünü de görevlendirebilir. 50 KURU/ARSLAN/YILMAZ- s.711

20 Sayılı HMK m.391/3 ve m.394/5 ile ihtiyati tedbir talebinde bulunan ve kararı reddedilen davacı veya aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen davalı, temyiz yoluna başvurabilir. Bu talepler yüksek mahkemece, öncelikle ve kesin olarak hüküm altına alınır. İhtiyati tedbir kararı reddedilen davacı yönünden HMK m.391/3 şu şekilde düzenlenmiştir. MADDE 391- (3) İhtiyati tedbir talebinin reddi hâlinde, kanun yoluna başvurulabilir. Bu başvuru öncelikle incelenir ve kesin olarak karara bağlanır. Aleyhine tedbir kararı verilen davalı, kararın verilmesi sırasında dinlemiş olabilir. Dinlenen davalı artık tedbir kararından haberdar olmuştur. Tedbir kararı davalı yan dinlemeden de verilebilir, bu durumda tedbirin uygulandığı mahalde hazır bulunması, hazır değilse kendisine tebliğ edilecek tutanakla, tedbirden haberdar olur. Tedbirden haberdar olan davalı 1 hafta içerisinde tedbire itiraz etmek zorundadır. Tedbire itiraz sadece tedbir kararının esasına ilişkin olmayıp, mahkemece gösterilen teminat miktarına yönelikte olabilir. Bahsettiğimiz davalı yönünden tedbire ilişkin itiraz hak ve süreleri üçüncü kişiler içinde geçerlidir. İhtiyati tedbir kararına karşı davalı ve üçüncü kişiler yönünden itiraz HMK m.394 de şu şekilde ele alınmıştır. MADDE 394- (1) Karşı taraf dinlenmeden verilmiş olan ihtiyati tedbir kararlarına itiraz edilebilir. Aksine karar verilmedikçe, itiraz icrayı durdurmaz. (2) İhtiyati tedbirin uygulanması sırasında karşı taraf hazır bulunuyorsa, tedbirin uygulanmasından itibaren; hazır bulunmuyorsa tedbirin uygulanmasına ilişkin tutanağın tebliğinden itibaren bir hafta içinde, ihtiyati tedbirin şartlarına, mahkemenin yetkisine ve teminata ilişkin olarak, kararı veren mahkemeye itiraz edebilir.

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İHTİYATİ HACİZ İÇİNDEKİLER Giriş İhtiyati Haciz İhtiyati Haciz Kararı Alınması İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İhtiyati Haczin Sonuçları İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 2004 S. İİK. /272

İlgili Kanun / Madde 2004 S. İİK. /272 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/21038 Karar No. 2014/21387 Tarihi: 27.10.2014 İlgili Kanun / Madde 2004 S. İİK. /272 İŞ KAZASI NEDENİYLE İHTİYADİ HACİZ İSTENEBİLECEĞİ ÖZETİ: İİK'nun 257/1

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIKTAN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVALARI ÖZELİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 31.01.2017 sevinchan@eryigithukuk.com Bir hukuki ilişkinin

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C YARGITAY. 21.Hukuk Dairesi. : S.U Yapı Malz. Mad San Tic. Ltd. Şti

T.C YARGITAY. 21.Hukuk Dairesi. : S.U Yapı Malz. Mad San Tic. Ltd. Şti T.C YARGITAY 21.Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/980 KARAR NO : 2013/1982 YARGITAY İLAMI İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ :İstanbul Anadolu 12. İş Mahkemesi TARİHİ :30/12/2012 NUMARASI :2012/235-2012/235 DAVACI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

AVUKAT YASİN GİRGİN

AVUKAT YASİN GİRGİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2009/352 Karar Numarası: 2009/348 Karar Tarihi: 15.07.2009 MAHKEMESİ : Ankara 4. Aile Mahkemesi TARİHİ : 13/02/2009 NUMARASI : 2008/1266-2009/138 Taraflar arasındaki

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

HECELEME VE SANAL KLAVYE

HECELEME VE SANAL KLAVYE HECELEME VE SANAL KLAVYE (Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmadan gördüğümüz her satırı 5 defa klavyeyle 5 defa da sanal klavyeyle yazalım) İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Hukuk Genel Kurulu 2014/789 E., 2016/634 K.

Hukuk Genel Kurulu 2014/789 E., 2016/634 K. Hukuk Genel Kurulu 2014/789 E., 2016/634 K. İSTİHKAK DAVASI ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN AÇTIĞI İSTİHKAK DAVASI HACZİN PARAYA DAİR OLMASI o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 44 o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004)

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/ S.BK/84-86 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/821 Karar No. 2010/30728 Tarihi: 26.10.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/32 1475 S.İşK/14 818 S.BK/84-86 MUACCELİYET TEMERRÜD İŞÇİNİN BİRDEN FAZLA ALACAĞININ

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /10 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/15500 Karar No. 2014/16186 Tarihi: 09.06.2014 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İÇİN OBJEKTİF VE CİDDİ NEDENLERİN BULUN- MASININ

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI I. OLAY CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI 1-) a-) İcra ve İflas Kanunumuzun 257 maddesi gereğince, Kanun koyucu ihtiyati haciz alınabilmesi için gerekli şartları, vadesi

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ (01.01.2008-31.12.2008) 2008 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun...12.2007 gün ve 12/... sayılı Kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4

İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/25286 Karar No. 2014/17992 Tarihi: 03.06.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 6762 S. TTK. /4 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMESİ İŞ

Detaylı

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER

ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER SSK (4/a) GÜNLERİ ÖLÜM AYLIĞINA YETENLER BAĞ-KUR (4/b) BORÇLARINI ÖDEMEDEN MAHKEME KARARIYLA ÖLÜM AYLIĞI ALABİLİRLER Vakkas DEMİR * I- GİRİŞ Çalışma hayatındaki kişiler, zamanın ve ortamın koşullarına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2016-31.12.2016 2016 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 23.12.2015 gün ve 73/26 sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun 03..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, S. STSK/36 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/8311 Karar No. 2016/8126 Tarihi: 04.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/22, 35 6356 S. STSK/36 İŞÇİ LEHİNE

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı

Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı Türkiye Adalet Akademisi HMK Toplantısı HMK da GENEL HÜKÜMLERH Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Bu bir eğitim materyali olup, izinsiz kullanılması, çoğaltılması, atıf yapılmadan yararlanılması halinde gerekli

Detaylı