Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ"

Transkript

1 Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY

2 Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : Bas Haziran STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi : B e t a B a s m A. fi. Bask - Cilt : Net K rtasiye Tan. ve Matbaa San. Tic. Ltd. fiti. T aksim Cad. Yo utçu Faik Sok. No: 3 Taksim Beyo lu/ ST. (Sertifika No ) (0-212) Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 SUNUM Herkes İçin Hukuk serimizde bugüne kadar İcra ve İflas Hukuk konusunda; -İflas -İflasın Ertelemesi -Konkordato -Malvarlığının Terki Yoluyla Konkordato -İcra Hukuku Kapsamında Uzlaşma Yoluyla Yeniden Yapılanma kitap çalışmalarına yer vermiş idik. Bu çalışmada da, büyük bir bankada 30 yıllık Hukuk Müşavirliği deneyimi olan ve 5 yıldır Oy Hukuk çatısı altında birlikte çalıştığımız değerli kardeşim Av. Teoman Ulusoy ile yine İcra ve İflas Hukuku kapsamında önemli bir yeri olan İhtiyati Haciz konusunu ele aldık. Bundan sonraki çalışmalarda İlamsız Takip, İlamlı Takip ve Kambiyo Senetlerine Mahsus Takip konularını serimize dahil etmeyi planlamaktayız. Yeni bir Herkes İçin Hukuk kitapçığında buluşmak dileği ile... Saygılarımla, Avukat Osman Oy

4

5 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK HACİZ YOLUYLA TAKİP YOLLARI 1. HACİZ YOLUYLA İCRA TAKİP YOLLARI İLAMSIZ TAKİP İLAMSIZ TAKİBİN HUKUKİ MAHİYETİ İLAMSIZ TAKİP SÜRECİ TAKİP TALEBİ ÖDEME EMRİ İLAMSIZ İCRA TAKİBİNDE İTİRAZ YOLLARI ŞİKAYET İTİRAZIN KALDIRILMASI İTİRAZIN İPTALİ KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS HACİZ YOLUYLA TAKİP KAMBİYO SENEDİNE MAHSUS ÖZEL TAKİP YOLUNUN HUKUKİ MAHİYETİ KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİP SÜRECİ TAKİP TALEBİ ÖDEME EMRİ KAMBİYO SENEDİ ASLININ TAKİP TALEBİNE EKLENMESİ VE BUNUN İSTİSNASI KAMBİYO SENEDİNE DAYALI TAKİPLERDE BORCA İTİRAZ NEDENLERİ KAMBİYO SENEDİNDEKİ İMZAYA İTİRAZ ŞİKAYET İTİRAZIN KALDIRILMASI İTİRAZIN İPTALİ İLAMLI İCRA TAKİBİ İLAMLI TAKİBİN HUKUKİ MAHİYETİ İLAMLI TAKİBİN SÜRECİ...13

6 VI İKİNCİ BÖLÜM İHTİYATİ HACİZ 1. İHTİYATİ HACZİN AMACI İHTİYATİ HACZİN HUKUKİ MAHİYETİ İHTİYATİ HACİZ İLE İHTİYATİ TEDBİR ARASINDAKİ FARKLAR İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI İHTİYATİ HACZİN ÖN ŞARTLARI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNDE BULUNAN ALACAKLI OLMALIDIR ALACAK PARA VEYA TEMİNAT ALACAĞI OLMALIDIR ALACAK REHİNLE TEMİN EDİLMEMİŞ OLMALIDIR MUACCEL (VADESİ GELMİŞ OLAN) ALACAKLARDA İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI MÜECCEL (VADESİ GELMEMİŞ) OLAN ALACAKLARDA İHTİYATİ HACZİN ŞARTLARI BORÇLUNUN BELİRLİ İKAMETGAHININ OLMAMASI BORÇLUNUN KAÇMASI, MAL KAÇIRMASI VEYA BUNLARIN HAZIRLIĞI İÇİNDE OLMASI İHTİYATİ HACİZ TALEBİ İHTİYATİ HACİZ KARARI YETKİLİ MAHKEME GENEL OLARAK İHTİYATİ HACİZ KARARINDA YETKİLİ MAHKEME KAMBİYO SENETLERİNE DAYALI İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE YETKİLİ MAHKEME GÖREVLİ MAHKEME YARGILAMA USULÜ İSPAT VE DELİLLER İHTİYATİ HACİZ KARARININ VERİLMESİ İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİN REDDİ İHTİYATİ HACİZ KARARINDA YER ALMASI GEREKEN HUSUSLAR ALACAKLININ TEMİNAT GÖSTERMESİ İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASI İHTİYATİ HACİZ KARARINI UYGULAYACAK OLAN YETKİLİ İCRA DAİRESİ İHTİYATİ HACZİN UYGULANMA SÜRESİ BORÇLUNUN MALLARININ İHTİYATEN HACZEDİLMESİ İHTİYATİ HACİZ TUTANAĞI VE TEBLİĞİ...41

7 VII 7.5. İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN TEMİNAT KARŞILIĞINDA BORÇLUYA BIRAKILMASI İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİM / İHTİYATİ HACZİN KESİNLEŞMESİ TAKİP YAPILMASI İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİP YAPILMASI REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP YAPILMASI İFLAS YOLU İLE TAKİP YAPILMASI KONKORDATONUN REDDEDİLMESİ ALACAK DAVASI AÇILMASI İLAMLI İCRADA İHTİYATİ HACZİN TAMAMLANMASI/KESİNLEŞMESİ İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRASININ SONUÇLARI İHTİYATİ HACZİN KESİN HACZE İŞTİRAK HALLERİ İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA KESİN OLARAK HACZEDİLMESİ BİRDEN ZİYADE UYGULANAN İHTİYATİ HACİZLERDE HACZE İŞTİRAK KESİN OLARAK HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA İHTİYATEN HACZEDİLMESİ İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN AYNI GÜN İCRAEN HACZEDİLMESİ AYNI GÜN UYGULANMIŞ OLAN İHTİYATİ HACİZLERİN DAHA SONRA FARKLI GÜNLERDE KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ FARKLI TARİHLERDE UYGULANAN İHTİYAİ HACİZLERİN AYNI GÜN KESİN HACZE DÖNÜŞMESİ İHTİYATEN HACZEDİLEN MALLARIN DAHA SONRA KAMU ALACAĞINDAN DOLAYI HACZEDİLMESİ İHTİYATİ HACZİN HÜKÜMDEN DÜŞÜRÜLMESİ MENFİ TESPİT DAVASI İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ İTİRAZ SEBEPLERİ İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İTİRAZIN SÜRESİ İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZIN YAPILMASI VE İNCELENMESİ TEMİNAT KARŞILIĞI İHTİYATİ HACZİN KALDIRILMASI...64

8 VIII 12. İHTİYATI HACZİN SONA ERMESİ ŞİKAYET YOLUNA BAŞVURULMASI TEMİNAT GÖSTERİLMESİ İHTİYATÎ HACZİN ON GÜN İÇİNDE KONULMAMASI NETİCESİ İHTİYATİ HACİZ KARARININ KALKMASI İHTİYATİ HACZİ TAMAMLAYAN MERASİME BAŞVURULMAMASI VAZGEÇME VEYA DOSYANIN İŞLEMDEN KALDIRILMASI MAHKEMECE İSTEM ÜZERİNE İHTİYATÎ HACZİN KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ HAKSIZ İHTİYATİ HACİZDEN DOLAYI TAZMİNAT DAVASI TAZMİNAT DAVASI AÇMANIN ŞARTLARI İHTİYATİ HACİZ KARARININ İCRA EDİLMİŞ OLMASI İHTİYATİ HACİZ HAKSIZ OLMASI ZARAR İLLİYET BAĞI KUSURSUZ SORUMLULUK TAZMİNAT DAVASININ TARAFLARI GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME ZAMANAŞIMI ZARARIN TEMİNATTAN ÖDENMESİ...73 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ OLARAK TÜRK HUKUK MEVZUATINDA YER ALAN HÜKÜMLER SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU İCRA VE İFLAS KANUNUNUN TATBİKATINA DAİR NİZAMNAME İCRA VE İFLAS KANUNU YÖNETMELİĞİ (1086) SAYILI HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (3095) SAYILI KANUN TÜRK TİCARET KANUNU BORÇLAR KANUNU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ MUHTELİF YARGITAY KARARLARI İHTİYATİ HACİZ İLE İLGİLİ MUHTELİF YARGITAY KARARLARI...189

9 IX BEŞİNCİ BÖLÜM SORU VE CEVAPLARLA İHTİYATİ HACİZ SORU VE CEVAPLARLA İHTİYATİ HACİZ ALTINCI BÖLÜM MUHTELİF EKLER 1. KAMBİYO SENETLERİNİN ASIL BORÇLULARINA KARŞI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİ İÇEREN DİLEKÇE ÖRNEĞİ KAMBİYO SENETLERİNİN MÜRACAAT BORÇLULARINA KARŞI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİ İÇEREN DİLEKÇE ÖRNEĞİ VADESİ GELMEMİŞ ALACAKLAR İÇİN İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİ İÇEREN DİLEKÇE ÖRNEĞİ ADİ SENET BORÇLULARINA KARŞI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİ İÇEREN DİLEKÇE ÖRNEĞİ KARŞILIKSIZ ÇEKTEN DOLAYI İHTİYATİ HACİZ TALEBİNİ İÇEREN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ UYGULANMIŞ OLAN İHTİYATİ HACZİN TEMİNAT KARŞILIĞI KALDIRILMASINA İLİŞKİN ÖRNEK DİLEKÇE HAKSIZ İHTİYATİ HACİZ NEDENİYLE AÇILACAK MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASINA İLİŞKİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ YARARLANILAN KAYNAKLAR...256

10

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI HERKES İÇİN HUKUK: 21 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) ve KİRA ALACAKLARININ TAKİP YOLLARI Avukat Osman OY Avukat Onur BİÇİCİ İstanbul - 2015 Beta Yayın No : 3202 Hukuk Dizisi : 1568 1. Baskı - Şubat 2015 -

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 7 İFLAS Avukat Osman OY II Yay n No : 2058 Hukuk Dizisi : 985 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-006 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING)

FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) I Herkes İçin Hukuk: 5 FİNANSAL KİRALAMA (LEASING) Nahide TAHAN Osman OY Erhan ÜNAL Avukat Avukat Leasing Eski Genel Müdürü II Yay n No : 2064 Hukuk Dizisi : 966 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975

Detaylı

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF

BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF I Cengiz KOSTAKOĞLU Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Onursal Başkanı BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ VE KREDİ KARTLARINDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR AKREDİTİF BANKACILIK KANUNUNA GÖRE KREDİ TANI- MI KREDİNİN SINIRLARI KREDİLERDEN

Detaylı

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI

ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI I İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Yüksek Lisans Programı (Ekonomi Hukuku) ANONİM ŞİRKETTE ZORUNLU ORGAN EKSİKLİĞİNE DAYANAN FESİH DAVASI Av. Burcu GÜNAYDIN 2012 II Yay n No

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Herkes için Hukuk: 18 KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA REZERV YAPI ALANI - RİSKLİ ALAN VE RİSKLİ YAPILAR Av. Osman OY İnş. Müh. Selahattin NAZİK Yay n No : 3026 Hukuk Dizisi : 1482 1. Baskı - Ocak 2014 İSTANBUL

Detaylı

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3

Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462. 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Dr. Emin Avcı Türkiye de Bireysel Emeklilik Sistemi ve Bireysel Emeklilik fiirketlerinin Etkinli i Yay n No : 2404 flletme-ekonomi Dizisi : 462 2. Bask Mart 2011 STANBUL ISBN 978-605 - 377-427 - 3 Copyright

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU

A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU i A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU GAYRİMENKUL HUKUKU PRATİK BİLGİLER Av. ALİ GÜVENÇ KİRAZ ii A DAN Z YE GAYRİMENKUL HUKUKU Yayın No : 3215 Hukuk Dizisi : 1572 1. Baskı Nisan

Detaylı

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ

Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Dr. Serkan KIZILYEL TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN KISITLANMASINDA KAMU GÜVENLİĞİ ÖLÇÜTÜ Yay n No : 3075 Hukuk Dizisi : 1512 1. Baskı Şubat 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-102 - 5 Copyright Bu kitab n bu

Detaylı

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT

TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT 3 MUSTAFA REfi T KARAHASAN TAZM NAT HUKUKU MANEVÎ TAZM NAT TÜRK YE CUMHUR YET N N TEMEL KÜLTÜRDÜR. KÜLTÜR; OKUMAK, ANLAMAK, GÖREB LMEK, GÖREB LD NDEN ANLAM ÇIKARMAK, DERS ALMAK, DÜfiÜNMEK, ANLAMA YETENE

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI

Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI Dr. İbrahim AĞSAKAL YÜK ALACAKLISI HAKKI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 I. SUNUŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI...1 II. İNCELEME PLÂNI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...2 Birinci

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever

Bankac l m zda ç Kontrol. Gürdo an Yurtsever Bankac l m zda ç Kontrol Gürdo an Yurtsever Yay n No : 2361 flletme-ekonomi Dizisi : 399 1. Bask Türkiye Bankalar Birli i Nisan 2008 Yayın No:256 2. Bask Beta Yay nlar, Haziran 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI

CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI I Prof.Dr. Süheyl DONAY T.C. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Ceza Yargılama Hukuku Öğretim Üyesi CEZA YARGILAMA HUKUKU MEVZUATI AÇIKLAMALI ve YARGITAY, ANAYASA MAHKEMESİ ve AVRUPA

Detaylı

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ. Yusuf YİĞİT İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN ÇALIŞANLARA BİLGİ VERME VE DANIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ Yusuf YİĞİT Yay n No : 2318 Hukuk Dizisi : 1147 1. Bas Kas m 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-341 - 2 Copyright Bu kitabın bu basısının

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi

Önsöz. Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi Önsöz i Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Öğretim Üyesi ORTAKLIKLAR HUKUKU Kısa Karşılaştırma ve Değerlendirmeler Dersler Soru Örnekleri Yeni TTK ya Göre Yazılmış

Detaylı

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat

HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012. Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat HUKUK DERGÝSÝ YIL: 3 SAYI: 28 / NİSAN 2012 Hukuki Makaleler Yüksek Mahkeme Kararları Mevzuat Özetleri Hukuk Haberleri Kültür Sanat YAZILIM TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ LEGES HUKUK DERGİSİ Leges Yazılım Tic.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE

Levent BAŞAK YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE Levent BAŞAK Vergi Başmüfettişi (E. Gelirler Başkontrolörü) YABANCI BANKALAR VE TÜRKİYE 1. BASKI II Yay n No : 2676 flletme-ekonomi : 561 1. Baskı Nisan 2012 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-699 - 4 Cop yright

Detaylı