Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar"

Transkript

1 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar Neslihan COŞKUN KARADAĞ * Özet 6183 sayılı Kanunun gerekçesinde vurgulandığı gibi kamu alacaklarının tahsilinde iki ilke esastır. İlki, kamu alacaklarının tahsilinde borçluya ödeme konusunda kolaylık sağlamak, ikincisi kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almaktır. Kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almaya yönelik önlemler 6183 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu çalışmada kamu alacağının güvence altına alınması amacıyla düzenlenen teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukla ilgili mevcut yasal düzenlemeye yönelik açıklamalar yapılacak, uygulamada sıkıntı yaratan hususlar üzerinde durulacaktır. Sorunların giderilmesi için Kanunda yapılması gereken değişiklik önerileri, temel vergi kanunlarının yeniden kaleme alındığı içinde yaşadığımız süreç için bir öneri olarak sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Teminat İsteme, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tahakkuk Special Cases Related to Guarantees, Ancillary Attachment, and Precautionary Assessment in Securing the Tax Claim Abstract As emphasized in the preamble of the Law No.6183, two principles form a basis in collection of the public claims. The first one is to provide the debtors with facilities of payment in collection of the public claims, and the second one is to secure collection of such public claims. The measures aimed at securing the public claims have been enacted by the Law No * Yrd.Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, 238 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

2 N. COŞKUN KARADAĞ In this study, explanations on the existing legal arrangement related to guarantees, ancillary attachment, and precautionary assessment enacted for securing the public claims have been made; and the matters causing trouble have been handled. In order to resolve the problems, requests for required amendments to the Law have been submitted as a proposal for the current process in which the fundamental tax acts have been rewritten. Key Words: To Request the Guarantees, Ancillary Attachment, Precautionary Assessment JEL Classification Codes: K34, K39, K40 Giriş Vergi ilişkisi, vergi alacaklısı olan devletle vergi borçlusu mükellef arasında cereyan eden bir ilişkidir. Vergi ilişkisi bir süreçtir. Bu süreç, vergilemenin mali amacına ulaştıran verginin ödenmesine/tahsiline kadar değişik aşamalardan oluşmaktadır. Vergiyi doğuran olayla başlayan tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil ile sona eren vergilendirme sürecinde vergi kanunları mükellefe aktif bir rol vermiştir. Vergilendirme sürecini harekete geçiren mükelleftir. Mükellefin şahsında gerçekleşen vergiyi doğuran olay, ilişkinin başlangıcına işaret eder, vergi mükellefin beyanına dayanılarak idare tarafından tarh edilir. Tebliğ ve tahakkuk aşama olarak tek başına icrai bir işlem oluşturmadığından tarhtan ayrılamaz. Verginin hazineye intikali ise mükellef açısından ödeme, alacaklı açısından tahsil ile ifade edilmektedir. Vergi, kanuna uygun olan şekilde ve sürede mükellef tarafından ödenir, alacaklı tahsil eder. Bu süreçte mükellefin pasif kalması, kendine düşen özellikle beyan ve/veya ödeme ödevini yerine getirmemesi halinde durumun tespitinin ardından idare işlem yapar ve/veya vergi alacağını zorla tahsil eder. Vergi kanunlarının temel amacı tahsilatın sağlanmasını gerçekleştirmektir 1 ve mükellefe verginin ödenmesinde gereken kolaylıklar yasal olarak sağlanmaktadır. Vergi borcunun ödenmesinde kanunlar gerek vadelerin tespiti gerekse tecil gibi ödemeye ilişkin kolaylıkları düzenlemiştir (Özer, 1980: ). Vergilendirme sürecinde vergi borcunun mükellef tarafından vadesinde ödenmeyeceği yönünde kayda değer emareler bulunması halinde vadesinde tahsilatı sağlayabilmek için vergi alacağını güvence altına almayı amaçlayan önlemler yine kanunla düzenlenmiştir. Diğer yandan vergi alacaklısı olarak devletin alacağını da güvence altına alacak önlemlere yer vermiştir. Önemli olan husus zorla tahsile başvurmadan verginin zamanında tahsil edilebilmesini sağlamaktır. Verginin tahsili, güvenlik önlemleri, vergi alacağının zamana karşı değerinin korunması, zorla tahsiline ilişkin düzenlemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) da yer almaktadır sayılı Kanunda çok sayıda ve geniş kapsamlı güvenlik önlemlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada vergi alacağı açısından özellik arz eden teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk müesseseleri incelenecektir. Bu müesseseleri düzenleyen hükümler dikkate alındığında bağlı yetki ile donatılan idarenin teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka gitmesini gerektiren koşulların birbirine paralel 1 Dnş.4.DD., 12/03/1990 T., 1987/4476 E., 1990/830 K. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

3 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar olduğu görülmektedir. Yasal düzenlemelerdeki bu paralellik hatta çakışmalar bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Aşağıda 6183 sayılı Kanunun 9, 13 ve 17. maddeleri ve devamında vücut bulan teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka ilişkin özellikli durumlar doktrin ve yargı kararları ışığında irdelenerek ihtiyati tahakkukun ihtiyati haczin ön koşulu olup olmadığı, teminat istenmeden ihtiyati haczin uygulanıp uygulanamayacağı, para cezasını gerektiren amme davasının açılması halinde vergi alacağına ilişkin ihtiyati haczin uygulanıp uygulanamayacağı konuları aydınlatılmaya çalışılacaktır. 1. Kavram ve Hukuki Nitelik 6183 sayılı Kanunda kamu alacağını güvence altına alan çok sayıda önleme yer verilmiştir. Kuşkusuz bu önlemlerden ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haczin vergi alacağı açısından özel bir önemi mevcuttur. Aşağıda öncelikle bu kavramlar açıklanacak ve hukuki nitelikleri izah edilecektir Teminat ve Hukuki Niteliği Arapçadan dilimize geçen ve yerleşen teminat kelime olarak inandırmak ve emniyet vermek için veya muhtemel zararı ödemek için verilen söz veya para anlamını taşımaktadır (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, 1987:981). Genel olarak teminat, elde edilmeme riski taşıyan bir alacak için alınan güvence önlemi olarak tanımlanmaktadır. Vergi icra hukuku açısından teminat, kamu alacağının tahsilinin tehlikeye düştüğü kabul edilen bazı sebeplere dayanarak kamu alacaklısının talebi üzerine kamu borçlusunca borcuna karşılık olmak üzere kanunda öngörülen değerleri güvence olarak göstermesi anlamına gelir (Kızılot ve Diğerleri, 2008:283). Vergi hukukunda birçok hususta teminata dayalı düzenleme yapılmıştır. Vergi hukukunda mükelleflere tanınan belli olanaklardan yararlanmanın şartı olarak istenen teminat ile AATUHK da bir güvence önlemi olarak düzenlenen teminatı birbiriyle karıştırmamak gerekir (Kızılot ve diğerleri, 2008:283). Çünkü her ikisininde taşıdığı anlam farklıdır. Vergi hukukunda teminat, belli olanaklardan yararlanmak için mükellefin idareyi inandırması ve emniyet vermesi amacına hizmet etmektedir. AATUHK da teminat, verginin ödenmemesi halinde oluşacak muhtemel zararı ödemek için önceden verilen para anlamı ile verginin güvence altına alınmasına hizmet etmektedir. İdarenin teminat istemesinde, borçlunun malvarlığı üzerinde doğrudan doğruya alınmış bir önlem veya icrai bir fiil bulunmamaktadır. İdare sübjektif bir tasarrufla teminat ister. Diğer bir ifade ile teminat istenmesi halinde sadece kendinden teminat istenen kişi açısından bazı sonuçlar doğuran hukuki durum ortaya çıkmış olur (Çelik, 2002:51-52) İhtiyati Tahakkuk Kavramı ve Hukuki Niteliği Arapça kökenli ihtiyati kelimesi sözlükte ihtiyatla alakalı, gelecek zamana ait olan (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat), ilerisi düşünülerek yapılan (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük) anlamına gelmektedir. Tahakkuk, vergi hukuku alanına özgü bir kavram olup verginin ödenecek hale gelmesini ifade eder. Bu anlamlardan hareketle ihtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan kamu alacağının (vergi alacağının) tahsil güvenliğini sağlamak için önceden tahakkuk ettirilmesini ifade eder (Batun, 2010:87). İhtiyati tahakkuk müessesesi kamu 240 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

4 N. COŞKUN KARADAĞ alacağını koruyucu ve piyasada vergiden kaçırarak haksız rekabet yapılmasını önleyici bir kurumdur (Kanun Gerekçeleri, 1988:780). İhtiyati tahakkuk, vergi alacağında devlet açısından büyük bir güvence oluşturmaktadır. Özellikle gelir ve kurumlar vergisi gibi yıllık vergilerde vergilendirme sürecinin uzun sürece yayılması art niyetli mükelleflere verginin tahsilini zora koşacak ya da imkânsız kılmaya yönelik davranışa girecek zamanı vermektedir. İhtiyati tahakkuk ile bu sürecin tamamlanmasına gerek kalmadan vergi tahakkuk ettirilebilmektedir (Bayraklı, 2000:59). Vergi güvenliğinin sağlanmasında ihtiyati tahakkuk idari bir işlemdir (Bayraklı, 2000:60) fakat tek başına anlam ifade etmemektedir. İhtiyati tahakkuk ihtiyati haciz ile birlikte anlam kazanır. İhtiyati tahakkukun doğrudan doğruya tek başına kişinin çıkarına dokunan bir uygulama olmaması sebebiyle icrai bir işlem haline gelmesi ihtiyati haciz ile mümkündür İhtiyati Haciz Kavramı ve Hukuki Niteliği İhtiyati haciz, kamu borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına gelecekte yapılacak cebren tahsil sürecinin borçlu tarafından engellenmesini ya da büyük ölçüde zorlaştırılmasını önlemek amacıyla düzenlenmiş bir kurumdur (Karakoç, 2007:587). Haciz, doğrudan doğruya alacağın ödenmesine yönelik bir icra takip işlemidir. İhtiyati haciz ise genel olarak borçların ödenmesine hizmet eden, dolaylı ve yardımcı nitelikte bir kurumdur. İhtiyati haczi kesin hacizden ayıran en önemli özellik budur. İhtiyati haciz icra takibi bütünü içinde asıl amaç olmayıp bu amaca ulaşmaya yardımcı olan bir basamaktır (Önen, 1980:251). Ortak noktaları alacağın güvence altına alınması olmasına rağmen kamu alacakları açısından ihtiyati haciz, genel takip sistemini düzenleyen icra iflas hukukundakinden farklı bir anlam ve kapsama sahiptir. Genel takip sisteminde ihtiyati haciz, alacaklının isteği üzerine borçlunun mal ve alacaklarına yetkili makam (mahkeme kararı ile icra daireleri tarafından) tarafından el konulmasıdır. Borcun ödenmesi için verilen süre dolmadan alacaklının ihtiyati haciz talebinde bulunması ve borçlunun malları üzerindeki tasarrufuna müdahalesi uygun görülmez. Bu haliyle ihtiyati haciz, alacağın garanti alınması için borçlunun mallarının muhafazası bir tehlikenin veya zararın önlenmesi için başvurulan yoldur (Tanrıkulu, 1983). Genel amacı belli bir cebri takibin sonuçsuz kalmamasını sağlayarak alacaklının hakkını gözetmektir (Tanrıkulu, 1983). Kamu alacaklarının güvence altına alınmasında ihtiyati haciz, kamu alacağının vadesinin beklenmesi alacağın tahsilini tehlikeye düşürecekse ödeme süresi beklenmeden vadesinden önce uygulanan bir güvenlik müessesesidir. İhtiyati haczin kanunda belirtilen sebeplerinin mevcudiyeti halinde hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın başvurulan bir önlem olması nedeniyle kesinleşmemiş, hatta tarh ve tebliğ edilmemiş alacaklar için de uygulanabilmektedir (Tanrıkulu, 1983). Vergi icra hukukunda ihtiyati haciz idari bir işlemdir. Çünkü vergi idaresi resen hareket yetkisi çerçevesinde icrai bir kararla ihtiyati haciz uygulamasına gider (Dönmez, 1998:14). Diğer yandan vergi icra hukukunda ihtiyati haciz, cebri teminat niteliğindedir (Dönmez, 1998:14; Karakoç, 2007:588). 2. Yasal Düzenleme İcra ve İflas Kanunu, genel takip sistemine ilişkin hükümleri içermektedir. Bir bütçe yılı içinde tahsili zorunlu olan kamu alacaklarının, özel hukuk ilişkilerinden Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

5 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar doğan alacaklardan nitelik ve içerik itibarıyla farklı olması kamu alacaklarının takip ve tahsilinde genel takip sisteminden ayrı ve daha kolay, seri ve etkili usulleri içeren özel bir takip sisteminin varlığını zorunlu kılmaktadır (Kanun Gerekçeleri, 1988:773). Bu zorunluluk nedeniyle kamu alacaklarının tahsil ve takibi Hicri 08/08/1335 tarihli Tahsili Emval Kanunu ile düzenlenmiş, 21/07/1953 tarihinde kabul edilen ve 28/07/1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 01/01/1954 yılında yürürlüğe giren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Kanun bugün yürürlükte olup kamu alacaklarının tahsil ve takibi bu Kanuna göre yapılmaktadır. Aşağıda teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka ilişkin yasal düzenlenme Kanunda yer alış sıralamasına göre açıklanacaktır Teminat İsteme 213 sayılı VUK un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Türkiye'de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir (AATUHK, md.9). Para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hükümetçe belli edilecek hisse senedi ve tahviller, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar teminat olarak kabul edilebilir (AATUHK, md.10). Teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir. Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi yetkilidir (AATUHK, md.11). Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan eşya ve malzeme, bu yerlerin işletilmesinden doğan kamu borçlarına karşı teminat hükmündedir (AATUHK, md.12) İhtiyati Haciz ve Sebepleri İhtiyati haciz AATUHK nın 13 ve 16. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 13. maddede sayılan sebeplerin varlığı halinde hiçbir süre ile bağlı kalınmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla 6183 sayılı Kanunda yer alan haciz uygulamasına ilişkin hükümlere göre derhal ihtiyati hacze gidileceği belirtilmiştir. İhtiyati haciz sebepleri; 1-Teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı (VUK 344. maddesi gereğince vergi ziyaı cezasını gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması ve mükellefin Türkiye de ikametgahının bulunmaması (ihtiyari) (AATUHK, md.9), 2-Borçlunun belli bir ikametgâhının olmaması, 3-Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin bulunması, 242 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

6 N. COŞKUN KARADAĞ 4-Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli bir süre geçtiği halde teminat veya kefil göstermemiş ya da şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefilin kabul edilmemiş olması, 5-Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir süre içinde mal bildiriminde bulunmamış olması veya noksan bildirimde bulunması, 6-Hüküm verilmiş olsun olmasın, para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla kamu davası açılmış olması, 7-İptali istenen işlem ve tasarrufun konusunu oluşturan mallar hakkında; bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, ivazsız tasarruflar ve hükümsüz sayılan diğer tasarruflarla kamu alacağının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflara ilişkin hükümleri (AATUHK, m.27, m.29 ve m.30) kapsamına giren hallerin varlığı olarak sayılmıştır (AATUHK md.13/1-7). Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar haczin uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler (AATUHK, md.15; BİMİMVMK, md.6/b). İhtiyati haciz uygulamasına karşı açılacak davalarda usul bakımından ihtiyati haciz uygulamasının usule aykırı olduğu, esas bakımından ise sadece ihtiyati haciz sebeplerinin bulunmadığı ileri sürülebilir. Bunların dışındaki iddialar mahkemece dikkate alınmaz. Borçlu, AATUHK md.10 un 5. bendinde yazılı, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına dayanılarak haczedilen menkul mallar dışında, mezkûr madde uyarınca teminat gösterdiği takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır (AATUHK, md.16) İhtiyati Tahakkuk ve Sebepleri İhtiyati tahakkuk müessesesi 6183 sayılı Kanundan önce kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen Tahsili Emval Kanununda değişiklik yapan 01/01/1935 tarihli ve 2656 sayılı Kanunun 1/2 fıkrasında tahakkuk ettirilen vergi önce mükellefe tebliğ edilmemiş ise ihtiyati haczin konulduğu sırada ve haciz kararı ile birlikte vergi de tebliğ olunur hükmüne dayanarak tespit edilen matrah farklarına karşılık gelen vergiler, normal tebliğ, itiraz ve tahakkuk yollarından geçmeden muaccel hale getirilerek ihtiyati haciz konusu yapılmıştır (Kanun Gerekçeleri, 1988:780). İhtiyati tahakkuk AATUHK nın 17 ve 19. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İhtiyati tahakkuk, kanunda belirtilen sebeplerden birinin varlığı halinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdarın, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi için verdiği yazılı emir uyarınca uygulanır (AATUHK, m.17/1). Vergi dairesi müdürü bu emrin gereğini derhal yerine getirir (AATUHK, m.17/2). AATUHK nın 17. maddesinde; 1-13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisinin mevcut olması (teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı, mükellefin (borçlunun) belli bir ikametgâhının bulunmaması, mükellefin (borçlunun) kaçmış olması veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yolara sapması ihtimallerinin bulunması, mal bildirimine çağrılan mükellefin (borçlunun) Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

7 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar belli bir süre içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması), 2- Mükellef hakkında, kamu alacağının tahsiline engel olması nedeniyle AATUHK nın 110 uncu maddesi uyarınca takibata girişilmesi, 3- Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait bulunduğu hakkında deliller elde edilmesi ihtiyati tahakkuk sebebi olarak sayılmıştır. Haklarında ihtiyati tahakkuk işlemi uygulanan mükelleflerin vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir (AATUHK, m.18/1). Geçmiş yıllara ve cari yılın geçen aylarına ait matrahı henüz belli olmayan vergi, resim ve cezaları geçici olarak ve harici karinelere göre takdir yolu ile tespit ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanır. Böylece hesaplanan vergi, resim ve bunların zam ve cezaları derhal tahakkuk ettirilir (AATUHK, m.18/2). Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve resimler ve bunların zam ve cezaları, kanunlarına göre ödeme zamanları gelmeden tahsil olunmaz. Ancak, bunlar için derhal ihtiyati haciz uygulanır. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait bulunduğu hakkında deliller elde edilmesi halinde ihtiyati haciz, muvazaalı teşebbüsten vergi ve resim bakımından faydalananların malları hakkında uygulanır (AATUHK, m.18/3). İhtiyati tahakkuk uygulaması ile ilgili geçici takdirler talep tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde takdir komisyonları tarafından yapılır (AATUHK, m.18/4). Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulananlar, ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına karşı yedi gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler. Açılacak davanın sadece ihtiyati hacze karşı değil ihtiyati tahakkuka da karşı olduğunu dava dilekçesinde belirtmek gerekir. Alacağın özel kanuna (vergi kanununa) göre tahakkukundan sonra ihtiyati tahakkukla özel kanuna dayanan tahakkuk arasındaki fark özel kanuna dayanan tahakkuka göre düzeltilir (AATUHK m.19/1). Düzeltmenin yapılabilmesi için; 1- Beyannameye dayanan tarhiyatta, verilen beyannamenin incelenerek kabul edilmiş olması, 2- Dava konusu yapılmış tarhiyatta kesinleşmenin vukuu, 3- Danıştaya başvurulan hallerde Danıştayın nihai kararı vermiş olması gerekmektedir. 3. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Üzerine Değerlendirmeler 3.1. İhtiyati Tahakkuk İhtiyati Haczin Ön Koşulu mudur? Yukarıda izah edildiği üzere 6183 sayılı Kanunda ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 13 ve 19. maddeler arasında düzenlenmiş, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka hangi hallerde başvurulacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. İlgili maddelerde ihtiyati tahakkuk ve hacze başvuru için ortak sebepler sayılması bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Aşağıda ihtiyati tahakkukun ihtiyati haczin ön koşulu olup olmadığı sorusunun yanıtı aranacaktır. 244 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

8 N. COŞKUN KARADAĞ Amme Alacağı ve Vergi Alacağı Ayrımı Açısından Maliye ilminde tanımlama sıkıntısı yaratan kavramlardan birisi amme (kamu) alacağı kavramıdır. 2 Çünkü bu kavramın içeriği kamu nun ne olduğu ve boyutu ile yakından ilişkilidir. Ancak genel bir tanım vermek gerekirse kamu alacağı, devletin yüküm ve borç ilişkisi sonucu idari işlemlerle sağladığı kamu gelirleridir (Kumrulu, 1981:655). Onar ın tanımı ile amme alacağı devletin ve yetkili idarelerin amme kudretinden doğan alacaklarıyla vergi, resim, harç gibi amme hizmetlerine karşılık olmak üzere alınan paralar ve amme hizmetlerinin ayni vasıtaları olan amme emlaki makaına kaim olmak üzere muhtelif sebeplerden dolayı tevekkün eden alacaklarla idari mukavelelerden doğan.. alacaklar amme alacağıdır (Kumrulu, 1981:655). Görüldüğü gibi tanımdaki sınır (amme kudreti ve idari işlem) her ödemenin kamu alacağı niteliğinde olmayacağını vurgulamaktadır. Amme alacağı kavramını netleştirecek bilgiye 6183 sayılı AATUHK ile ulaşılabilir. Amme alacaklarının tahsilini düzenleyen 6183 sayılı Kanunun 1. maddesinde Kanunun kapsamı belirlenirken aynı zamanda kamu alacaklarının mahiyeti de açıklanmaktadır. Buna göre devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, para cezaları, vergi cezaları gibi asli kamu alacakları ile gecikme zammı ve faizi gibi fer i kamu alacakları ve aynı idarenin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetlerinin uygulanmasından kaynaklanan diğer alacaklar ile bunların takip masrafları kamu alacağıdır. Yine aynı Kanunun 2. maddesine göre diğer kanunlarda 6183 sayılı Kanunla kaldırılan Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen her çeşit alacak hakkında 6183 sayılı Kanunun uygulanacağı belirtilen alacaklar da 3. maddede yapılan amme alacağı tanımı gereğince kamu alacağı kabul edilecektir. Vergi alacağı, amme alacakları içinde en önemli paya sahip olan ve en tipik kategorisini oluşturan alacaktır (Gerçek, 2010:3). Vergilerin tahsilinde AATUHK uygulanır. Ancak vergi dışındaki diğer amme alacaklarının tahsilinde de aynı kanun uygulanır. Verginin tahsiline kadar uzanan süreç ve vergi uygulamaları, vergi gelirinin özelliği gereği diğer kamu alacaklarından farklı olarak ayrı bir hukuki yapılanmayı gerekli kılmıştır. Tarh, tahakkuk vb. kavramlar vergi gelirine has kavramlardır. Dolayısıyla vergi dışındaki amme alacaklarının tahsilini düzenleyen AATUHK da geçen her hüküm, vergiler açısından geçerli olmayacağı gibi sadece vergi gelirine özgü düzenlemeyi içeren hükümlerin diğer amme alacaklarına uygulanmayacağı da açıktır. İhtiyati tahakkuka ilişkin düzenleme bunlardan biridir. Tahakkuk vergi gelirine özgü bir kavramdır. Tahakkuk tarh ve tebliğ olunan verginin ödenecek hale gelmesidir (VUK md.22). Tahakkukun güvenlik önlemi gayesi ile tarh ve tebligattan önceki sürece alınması kavramsal olarak ihtiyati tahakkuku verir. İhtiyati tahakkuk diğer önlemlerden farklı olarak tüm kamu alacakları için değil, yalnız vergi ve resim alacağı için uygulanır (Karakoç, 2007:591). Diğer kamu alacakları için ihtiyati tahakkuk uygulaması kanunen mümkün değildir (Gerçek, 2003:168). Kanunun lafzı da ihtiyati tahakkukun sadece 2 Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Tuncer, S. (2003), Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, ; Gerçek, A. (2003), Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa, 3-7; Gerçek, A. (2010), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2; Çelik, B. (2002), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

9 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar vergi ve resimler için uygulanabileceğini ifade etmektedir. Nitekim ihtiyati tahakkuka ilişkin hükümlerde borçlu yerine mükellef tabiri kullanılmıştır (Gerçek, 2006:166; Gerçek, 2003:168; Tanrıkulu, 1983). 3 İhtiyati tahakkuk sadece vergi alacakları için uygulanan bir güvenlik önlemidir; ancak her vergi alacağı için ihtiyati tahakkuk uygulaması mümkün değildir. Çünkü kanun, ihtiyati tahakkuk uygulanacak vergi ve resimleri belirleme yetkisini Maliye Bakanlığına vermiştir (AATUHK md.17/f.1). Maliye Bakanlığı da bu yetkiye dayanarak yayınladığı Tahsilat Genel Tebliğinde 4 hangi vergiler için ihtiyati tahakkuk uygulamasına gidileceğini açıklamıştır. Buna göre; gelir vergisi (geçici vergi dahil), kurumlar vergisi (geçici vergi dahil), KDV, damga vergisi, ÖTV, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, BSMV, VİV ile bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları için ihtiyati tahakkuk uygulamasını uygun görmüştür. Bu çerçevede örneğin emlak vergisi ve MTV için ihtiyati tahakkuk uygulanamaz. İhtiyati tahakkukun en önemli neticesi derhal ihtiyati haciz uygulanmasıdır. Bu cihetle ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haczin ne miktar alacak için uygulanacağını belirlemeye yönelik hazırlayıcı bir işlemdir. Başka bir ifade ile alacak tutarı, ihtiyati tahakkuk ile belirlenmektedir (Karakoç, 2007:593). İhtiyati tahakkuk tutarı, mükellefin vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar üzerinden geçmiş yıllara ve cari yılın geçen aylarına ait olup matrahı henüz belli olmayan alacaklar açısından ise geçici olarak harici karinelere göre takdir yoluyla tespit ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanacaktır (AATUHK, md.18). Bu açıklamalardan sonra denilebilir ki; a) Vergi dışı kamu alacakları açısından ihtiyati tahakkuk ihtiyati haczin ön koşulu olmadığı gibi yasal düzenleme buna müsait değildir. b) Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenen vergi ve bağlı alacaklar dışında kalan hallerde ihtiyati tahakkuk kararı ihtiyati haciz için ön koşul değildir. c) Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenen vergi ve bağlı alacaklar için ihtiyati tahakkuk ihtiyati haczin ön koşuludur. İhtiyati tahakkuk kararı alınması idarenin takdirindedir (Karakoç, 2007:592). Bu vergiler açısından vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdarın veya vergi dairesi başkanının gerekli görmesi halinde ihtiyati tahakkuk kararı alınmaktadır. İhtiyati tahakkuk kararının alınması ile birlikte ihtiyati haczin derhal uygulanması zorunludur. Bu açıdan kanun metninin ihtiyati tahakkuk uygulamasının ardından ihtiyati hacze gidilmesini takdire bırakmadan zorunlu kılması kaçınılmaz olarak ihtiyati tahakkuku ihtiyati haczin ön koşulu haline getirmektedir. Üzerinde durulması gereken husus, ihtiyati tahakkuk kararının idarenin takdirinde olmasının ihtiyati hacze etkisidir. Kanunda belirtilen hallerin varlığı tespit edildiğinde, tahsil dairesince mutlaka ihtiyati tahakkuk yapılması gerekmemektedir (Karakoç, 2007:592). Eğer vergi dairesi başkanı veya defterdar tarafından ihtiyati tahakkuk emri verilmezse daha sonraki süreçte ihtiyati tahakkuka gidilmeden sadece ihtiyati haciz kararı alınıp uygulanabilir mi? Kanun bu hususta bir düzenleme yapmamıştır. Bu sorunun yanıtını ihtiyati tahakkukun hukuki niteliği ile yasal hükümlerini birlikte ele alarak araştırmak gerekir. Eğer ihtiyati 3 İhtiyati tahakkuka ilişkin kanun metninde kamu borçlusu yerine mükellef deyiminin kullanılması, ihtiyati tahakkuka konu borcun henüz ödenebilir aşamaya gelmemiş olmasındandır (Akmansu, 1954:118). 4 30/06/2007 tarih sayılı RG, Tahsilat Genel Tebliği Seri A No Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

10 N. COŞKUN KARADAĞ tahakkuk ihtiyati hacze ilişkin alacak miktarının belirlenmesine yönelik bir ön işlem ise ihtiyati haciz ne miktar alacak için uygulanacaktır? İhtiyati hacze ilişkin yasal düzenlemelerde ihtiyati haciz uygulanacak miktarın tespitine ilişkin bir hüküm mevcut değildir. İhtiyati haciz karar belgesinde nelerin olması gerektiğine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Ancak ihtiyati tahakkuk uygulanmadan ihtiyati hacze gidilecek durumlarda ihtiyati haciz kararında miktarın belirtilmesi gerekmektedir (Dönmez, 1998:63). Yasal olarak ihtiyati tahakkuk uygulanması mümkün olmayan alacakların ihtiyaten haczinde de benimsenmesi gereken yöntem bu olmalıdır. Ancak ihtiyati tahakkuk uygulaması kanunen mümkün alacaklarda direkt ihtiyati haciz uygulaması kanun lafzı açısından mümkünken ilke olarak önce ihtiyati tahakkuk kararı alınması gerekir. İhtiyati tahakkuk bu haliyle vergi tarhında ön işlemler arasında gösterilen takdir komisyonlarının matrah belirleme işlemine benzetilebilir (Dönmez, 1998:79). Yukarıda yanıtı aranan sorunun ortaya çıkmaması için ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz karar mercilerinin, ihtiyati tahakkuk istemini ihtiyati haciz gereklerini de göz önüne alarak değerlendirmesi uygun olacaktır İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Nedenleri Açısından AATUHK md.17/1 de 13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise ihtiyati tahakkuk uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; -9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcudiyeti, -Borçlunun belli ikametgahının olmaması, -Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin mevcudiyeti, -Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması hali hem ihtiyati haciz hem de ihtiyati tahakkuk sebebidir. Maddede görüleceği gibi ihtiyati haciz sebepleri muayyendir ve maddedeki haller tek tek sayılmıştır. Bu haller kamu alacağının korunması için acil tedbir alınması lazım gelen hallerdir (Kanun Gerekçeleri, 1988:779). Bu hükümden anlaşılmaktadır ki ihtiyati tahakkukun sadece vergi alacağı için uygulanan bir güvenlik tedbiri olduğu da göz önüne alınırsa yukarıda sayılan nedenlerin oluşması halinde ihtiyati haciz uygulanmadan önce ihtiyati tahakkuk kararı alınması gerekmektedir. Vergi dışındaki diğer alacaklarda direkt ihtiyati haciz uygulanabilir. Mükelleften teminat istenmiş fakat teminat gösterememiş veya teminatı kabul edilmemişse zaten belli olan miktar için ihtiyati tahakkuka gitmeden haciz uygulanabilir (Dönmez, 1998:80). Diğer yandan ihtiyati tahakkuk kararı alınanlar hakkında derhal ihtiyati haciz uygulanır (AATUHK, md.18). Bu hüküm ihtiyati tahakkuku ihtiyati haczin ön koşulu değil ihtiyati haczi ihtiyati tahakkukun neticesi haline getirmektedir. İhtiyati haciz sebeplerinin oluşması halinde idarenin ihtiyati haciz kararını uygulamak zorunda olması sebebiyle md.17/1 gereğince uygulanacak ihtiyati tahakkukta idarenin takdir yetkisi dolaylı olarak ortadan kalkmaktadır. Öte yandan ihtiyati tahakkukun zorunlu sonucu olarak ihtiyati haciz uygulaması kanunda ihtiyati haciz sebebi olarak belirtilmeyen sadece ihtiyati tahakkuk nedeni olarak sayılan md.17/2 ve 3. bentlerini de ihtiyati haczin uygulama alanı içine Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I makaleler Serkan AĞAR VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I Serkan AĞAR * I. Giriş Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı

Detaylı

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar 1.1. Kavram ve Genel Bilgi 1.1.1 Kavram Vergi borcu nedeniyle yurt

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

Mehmet BULUT * Dr., SGK İşverenler Prim Daire Başkanı, SGK Müfettişi

Mehmet BULUT * Dr., SGK İşverenler Prim Daire Başkanı, SGK Müfettişi TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ AÇILAN HİZMET TESPİT DAVALARI IN TURKISH LAW SYSTEM SERVICE DETECTION ACTIONS THAT PROSECUTED BECAUSE OF SERVICE AGREEMENT Mehmet BULUT * Özet : Türk sosyal

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma

Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Bir Usul Ekonomisi Kolaylığı: Vergi Yargısında Tek Dilekçe ile Dava Açma Soner YAKAR * Özet İdari yargıda olduğu gibi vergi yargısında da her bir idari işleme karşı ayrı ayrı dava açılması esastır. Bu

Detaylı

6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması

6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması 6183 Sayılı Kanun Gereğince İptal Davasına Konu Tasarruf ve İşlemlerin Tüzel Kişiler Açısından Uygulanması IMPLEMENTATION OF DISPOSALS AND TRANSACTIONS SUBJECT TO ACTION FOR ANNULMENT IN TERMS OF LEGAL

Detaylı

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ HACİZ VE İHTİYATİ HACİZDE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARININ KESİN HÜKME KADAR ERTELENMESİ HAKKINDAKİ ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU Bilindiği üzere, 2577 sayılı İdari Yargılama

Detaylı

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir :

Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : MADDE METNİ : MADDE 9 : BEYANNAME VERİLME MÜDDETİ Madde 9- Beyannameler aşağıda yazılı müddetlerde verilir : 1. Veraset tarikiyle vukubulan intikallerde: a) Ölüm Türkiye'de vukubulmuş ise mükelleflerin

Detaylı

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER 6552 SAYILI KANUNLA ALT İŞVEREN KURUMUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER İbrahim AYDINLI * ÖZET Bugüne kadar 4857 Sayılı İş Kanununda asıl işveren- alt işverenlik ilişkisine yönelik pek çok

Detaylı

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Barış BAHÇECİ* * Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi TMSF NİN ÖZEL HUKUKTAN KAYNAKLI ALACAKLARINI TAHSİLDE YETKİSİNİ AŞMASI SORUNU POWER EXCEEDING PROBLEM OF TMSF IN COLLECTION OF PRIVATE LAW ORIGINED CLAIMS Barış BAHÇECİ* 1 Özet : Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ

MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI VE 70 NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ Sakıp ŞEKER* I MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI A MÜTESELSİL SORUMLULUK KAVRAMI Müteselsil (dayanışmalı) sorumluluk, borçlulardan her birinin

Detaylı

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT

MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT MADDE METNİ : MADDE 17 : VERGİYE MUKABİL ALINACAK TEMİNAT Madde 17 - Amme idare ve müesseseleri, bankalar, bankerler, kasa kiralayanlar, sigorta şirketleri, sair şirket ve müesseseler, mahkemeler ve icra

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU

BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU BİLİRKİŞİNİN HUKUKİ, CEZAİ VE DİSİPLİN SORUMLULUĞU Dr. Mustafa SALDIRIM Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Tetkik Hâkimi KISALTMALAR CETVELİ AİHS AY AYM AYMK BK c CMK DMK HGK HMK HUMK İYUK m MÖHUK s S :Avrupa İnsan

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 18 : İHTİYAT TEDBİRLERİ

MADDE METNİ : MADDE 18 : İHTİYAT TEDBİRLERİ MADDE METNİ : MADDE 18 : İHTİYAT TEDBİRLERİ Madde 18 - Veraset ve İntikal Vergisi matrahına girmesi icabeden malların kaçırılacağını anlatır karinelerin bulunduğu hallerde vergi dairesince (5281 sayılı

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI

VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI VERGİ USUL KANUNU ÖNERİLERİ TÜSİAD GÖRÜŞ DOKÜMANI 12 EKİM 2011 VERGİ USUL KANUNU İLGİLİ MADDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ VUK 3 A) Vergi kanunlarının uygulanması: Bu Kanunda kullanılan "Vergi Kanunu" tabiri işbu

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır.

FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında yayınlanmıştır. FAKTORİNG ŞİRKETLERİNİN ŞÜPHELİ ALACAK SORUNU HALEN DEVAM EDİYOR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Eylül 2014 sayısında

Detaylı

VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP

VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Mali Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Güz Dönemi Ödevi VERGİ HUKUKU NDA MÜCBİR SEBEP Sedef Pelin Gürlek 25010600683 Öğretim Üyesi : Prof. Dr. Esra

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 1

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 1 SAHTE FATURA VE FATURADAN DOĞAN SORUMLULUKLAR Prof. Dr. Oğuz Kürşat ÜNAL ÖZET Sahte faturalar şekil ve görünüm itibarıyla TK. ve VUK. hükümlerine uygun olmakla birlikte gerçeği yansıtmayan belge niteliğini

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı