Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar"

Transkript

1 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar Neslihan COŞKUN KARADAĞ * Özet 6183 sayılı Kanunun gerekçesinde vurgulandığı gibi kamu alacaklarının tahsilinde iki ilke esastır. İlki, kamu alacaklarının tahsilinde borçluya ödeme konusunda kolaylık sağlamak, ikincisi kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almaktır. Kamu alacaklarının tahsilini güvence altına almaya yönelik önlemler 6183 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu çalışmada kamu alacağının güvence altına alınması amacıyla düzenlenen teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkukla ilgili mevcut yasal düzenlemeye yönelik açıklamalar yapılacak, uygulamada sıkıntı yaratan hususlar üzerinde durulacaktır. Sorunların giderilmesi için Kanunda yapılması gereken değişiklik önerileri, temel vergi kanunlarının yeniden kaleme alındığı içinde yaşadığımız süreç için bir öneri olarak sunulacaktır. Anahtar Kelimeler: Teminat İsteme, İhtiyati Haciz, İhtiyati Tahakkuk Special Cases Related to Guarantees, Ancillary Attachment, and Precautionary Assessment in Securing the Tax Claim Abstract As emphasized in the preamble of the Law No.6183, two principles form a basis in collection of the public claims. The first one is to provide the debtors with facilities of payment in collection of the public claims, and the second one is to secure collection of such public claims. The measures aimed at securing the public claims have been enacted by the Law No * Yrd.Doç.Dr.,Çukurova Üniversitesi, İİBF, Maliye Bölümü, 238 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

2 N. COŞKUN KARADAĞ In this study, explanations on the existing legal arrangement related to guarantees, ancillary attachment, and precautionary assessment enacted for securing the public claims have been made; and the matters causing trouble have been handled. In order to resolve the problems, requests for required amendments to the Law have been submitted as a proposal for the current process in which the fundamental tax acts have been rewritten. Key Words: To Request the Guarantees, Ancillary Attachment, Precautionary Assessment JEL Classification Codes: K34, K39, K40 Giriş Vergi ilişkisi, vergi alacaklısı olan devletle vergi borçlusu mükellef arasında cereyan eden bir ilişkidir. Vergi ilişkisi bir süreçtir. Bu süreç, vergilemenin mali amacına ulaştıran verginin ödenmesine/tahsiline kadar değişik aşamalardan oluşmaktadır. Vergiyi doğuran olayla başlayan tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil ile sona eren vergilendirme sürecinde vergi kanunları mükellefe aktif bir rol vermiştir. Vergilendirme sürecini harekete geçiren mükelleftir. Mükellefin şahsında gerçekleşen vergiyi doğuran olay, ilişkinin başlangıcına işaret eder, vergi mükellefin beyanına dayanılarak idare tarafından tarh edilir. Tebliğ ve tahakkuk aşama olarak tek başına icrai bir işlem oluşturmadığından tarhtan ayrılamaz. Verginin hazineye intikali ise mükellef açısından ödeme, alacaklı açısından tahsil ile ifade edilmektedir. Vergi, kanuna uygun olan şekilde ve sürede mükellef tarafından ödenir, alacaklı tahsil eder. Bu süreçte mükellefin pasif kalması, kendine düşen özellikle beyan ve/veya ödeme ödevini yerine getirmemesi halinde durumun tespitinin ardından idare işlem yapar ve/veya vergi alacağını zorla tahsil eder. Vergi kanunlarının temel amacı tahsilatın sağlanmasını gerçekleştirmektir 1 ve mükellefe verginin ödenmesinde gereken kolaylıklar yasal olarak sağlanmaktadır. Vergi borcunun ödenmesinde kanunlar gerek vadelerin tespiti gerekse tecil gibi ödemeye ilişkin kolaylıkları düzenlemiştir (Özer, 1980: ). Vergilendirme sürecinde vergi borcunun mükellef tarafından vadesinde ödenmeyeceği yönünde kayda değer emareler bulunması halinde vadesinde tahsilatı sağlayabilmek için vergi alacağını güvence altına almayı amaçlayan önlemler yine kanunla düzenlenmiştir. Diğer yandan vergi alacaklısı olarak devletin alacağını da güvence altına alacak önlemlere yer vermiştir. Önemli olan husus zorla tahsile başvurmadan verginin zamanında tahsil edilebilmesini sağlamaktır. Verginin tahsili, güvenlik önlemleri, vergi alacağının zamana karşı değerinin korunması, zorla tahsiline ilişkin düzenlemeler 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun (AATUHK) da yer almaktadır sayılı Kanunda çok sayıda ve geniş kapsamlı güvenlik önlemlerine yer verilmiştir. Bu çalışmada vergi alacağı açısından özellik arz eden teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk müesseseleri incelenecektir. Bu müesseseleri düzenleyen hükümler dikkate alındığında bağlı yetki ile donatılan idarenin teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka gitmesini gerektiren koşulların birbirine paralel 1 Dnş.4.DD., 12/03/1990 T., 1987/4476 E., 1990/830 K. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

3 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar olduğu görülmektedir. Yasal düzenlemelerdeki bu paralellik hatta çakışmalar bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Aşağıda 6183 sayılı Kanunun 9, 13 ve 17. maddeleri ve devamında vücut bulan teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka ilişkin özellikli durumlar doktrin ve yargı kararları ışığında irdelenerek ihtiyati tahakkukun ihtiyati haczin ön koşulu olup olmadığı, teminat istenmeden ihtiyati haczin uygulanıp uygulanamayacağı, para cezasını gerektiren amme davasının açılması halinde vergi alacağına ilişkin ihtiyati haczin uygulanıp uygulanamayacağı konuları aydınlatılmaya çalışılacaktır. 1. Kavram ve Hukuki Nitelik 6183 sayılı Kanunda kamu alacağını güvence altına alan çok sayıda önleme yer verilmiştir. Kuşkusuz bu önlemlerden ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haczin vergi alacağı açısından özel bir önemi mevcuttur. Aşağıda öncelikle bu kavramlar açıklanacak ve hukuki nitelikleri izah edilecektir Teminat ve Hukuki Niteliği Arapçadan dilimize geçen ve yerleşen teminat kelime olarak inandırmak ve emniyet vermek için veya muhtemel zararı ödemek için verilen söz veya para anlamını taşımaktadır (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat, 1987:981). Genel olarak teminat, elde edilmeme riski taşıyan bir alacak için alınan güvence önlemi olarak tanımlanmaktadır. Vergi icra hukuku açısından teminat, kamu alacağının tahsilinin tehlikeye düştüğü kabul edilen bazı sebeplere dayanarak kamu alacaklısının talebi üzerine kamu borçlusunca borcuna karşılık olmak üzere kanunda öngörülen değerleri güvence olarak göstermesi anlamına gelir (Kızılot ve Diğerleri, 2008:283). Vergi hukukunda birçok hususta teminata dayalı düzenleme yapılmıştır. Vergi hukukunda mükelleflere tanınan belli olanaklardan yararlanmanın şartı olarak istenen teminat ile AATUHK da bir güvence önlemi olarak düzenlenen teminatı birbiriyle karıştırmamak gerekir (Kızılot ve diğerleri, 2008:283). Çünkü her ikisininde taşıdığı anlam farklıdır. Vergi hukukunda teminat, belli olanaklardan yararlanmak için mükellefin idareyi inandırması ve emniyet vermesi amacına hizmet etmektedir. AATUHK da teminat, verginin ödenmemesi halinde oluşacak muhtemel zararı ödemek için önceden verilen para anlamı ile verginin güvence altına alınmasına hizmet etmektedir. İdarenin teminat istemesinde, borçlunun malvarlığı üzerinde doğrudan doğruya alınmış bir önlem veya icrai bir fiil bulunmamaktadır. İdare sübjektif bir tasarrufla teminat ister. Diğer bir ifade ile teminat istenmesi halinde sadece kendinden teminat istenen kişi açısından bazı sonuçlar doğuran hukuki durum ortaya çıkmış olur (Çelik, 2002:51-52) İhtiyati Tahakkuk Kavramı ve Hukuki Niteliği Arapça kökenli ihtiyati kelimesi sözlükte ihtiyatla alakalı, gelecek zamana ait olan (Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat), ilerisi düşünülerek yapılan (Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük) anlamına gelmektedir. Tahakkuk, vergi hukuku alanına özgü bir kavram olup verginin ödenecek hale gelmesini ifade eder. Bu anlamlardan hareketle ihtiyati tahakkuk, ileride tahakkuk edecek olan kamu alacağının (vergi alacağının) tahsil güvenliğini sağlamak için önceden tahakkuk ettirilmesini ifade eder (Batun, 2010:87). İhtiyati tahakkuk müessesesi kamu 240 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

4 N. COŞKUN KARADAĞ alacağını koruyucu ve piyasada vergiden kaçırarak haksız rekabet yapılmasını önleyici bir kurumdur (Kanun Gerekçeleri, 1988:780). İhtiyati tahakkuk, vergi alacağında devlet açısından büyük bir güvence oluşturmaktadır. Özellikle gelir ve kurumlar vergisi gibi yıllık vergilerde vergilendirme sürecinin uzun sürece yayılması art niyetli mükelleflere verginin tahsilini zora koşacak ya da imkânsız kılmaya yönelik davranışa girecek zamanı vermektedir. İhtiyati tahakkuk ile bu sürecin tamamlanmasına gerek kalmadan vergi tahakkuk ettirilebilmektedir (Bayraklı, 2000:59). Vergi güvenliğinin sağlanmasında ihtiyati tahakkuk idari bir işlemdir (Bayraklı, 2000:60) fakat tek başına anlam ifade etmemektedir. İhtiyati tahakkuk ihtiyati haciz ile birlikte anlam kazanır. İhtiyati tahakkukun doğrudan doğruya tek başına kişinin çıkarına dokunan bir uygulama olmaması sebebiyle icrai bir işlem haline gelmesi ihtiyati haciz ile mümkündür İhtiyati Haciz Kavramı ve Hukuki Niteliği İhtiyati haciz, kamu borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile alacak ve haklarına gelecekte yapılacak cebren tahsil sürecinin borçlu tarafından engellenmesini ya da büyük ölçüde zorlaştırılmasını önlemek amacıyla düzenlenmiş bir kurumdur (Karakoç, 2007:587). Haciz, doğrudan doğruya alacağın ödenmesine yönelik bir icra takip işlemidir. İhtiyati haciz ise genel olarak borçların ödenmesine hizmet eden, dolaylı ve yardımcı nitelikte bir kurumdur. İhtiyati haczi kesin hacizden ayıran en önemli özellik budur. İhtiyati haciz icra takibi bütünü içinde asıl amaç olmayıp bu amaca ulaşmaya yardımcı olan bir basamaktır (Önen, 1980:251). Ortak noktaları alacağın güvence altına alınması olmasına rağmen kamu alacakları açısından ihtiyati haciz, genel takip sistemini düzenleyen icra iflas hukukundakinden farklı bir anlam ve kapsama sahiptir. Genel takip sisteminde ihtiyati haciz, alacaklının isteği üzerine borçlunun mal ve alacaklarına yetkili makam (mahkeme kararı ile icra daireleri tarafından) tarafından el konulmasıdır. Borcun ödenmesi için verilen süre dolmadan alacaklının ihtiyati haciz talebinde bulunması ve borçlunun malları üzerindeki tasarrufuna müdahalesi uygun görülmez. Bu haliyle ihtiyati haciz, alacağın garanti alınması için borçlunun mallarının muhafazası bir tehlikenin veya zararın önlenmesi için başvurulan yoldur (Tanrıkulu, 1983). Genel amacı belli bir cebri takibin sonuçsuz kalmamasını sağlayarak alacaklının hakkını gözetmektir (Tanrıkulu, 1983). Kamu alacaklarının güvence altına alınmasında ihtiyati haciz, kamu alacağının vadesinin beklenmesi alacağın tahsilini tehlikeye düşürecekse ödeme süresi beklenmeden vadesinden önce uygulanan bir güvenlik müessesesidir. İhtiyati haczin kanunda belirtilen sebeplerinin mevcudiyeti halinde hiçbir süreyle sınırlı olmaksızın başvurulan bir önlem olması nedeniyle kesinleşmemiş, hatta tarh ve tebliğ edilmemiş alacaklar için de uygulanabilmektedir (Tanrıkulu, 1983). Vergi icra hukukunda ihtiyati haciz idari bir işlemdir. Çünkü vergi idaresi resen hareket yetkisi çerçevesinde icrai bir kararla ihtiyati haciz uygulamasına gider (Dönmez, 1998:14). Diğer yandan vergi icra hukukunda ihtiyati haciz, cebri teminat niteliğindedir (Dönmez, 1998:14; Karakoç, 2007:588). 2. Yasal Düzenleme İcra ve İflas Kanunu, genel takip sistemine ilişkin hükümleri içermektedir. Bir bütçe yılı içinde tahsili zorunlu olan kamu alacaklarının, özel hukuk ilişkilerinden Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

5 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar doğan alacaklardan nitelik ve içerik itibarıyla farklı olması kamu alacaklarının takip ve tahsilinde genel takip sisteminden ayrı ve daha kolay, seri ve etkili usulleri içeren özel bir takip sisteminin varlığını zorunlu kılmaktadır (Kanun Gerekçeleri, 1988:773). Bu zorunluluk nedeniyle kamu alacaklarının tahsil ve takibi Hicri 08/08/1335 tarihli Tahsili Emval Kanunu ile düzenlenmiş, 21/07/1953 tarihinde kabul edilen ve 28/07/1953 gün ve 8469 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak 01/01/1954 yılında yürürlüğe giren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Kanun bugün yürürlükte olup kamu alacaklarının tahsil ve takibi bu Kanuna göre yapılmaktadır. Aşağıda teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka ilişkin yasal düzenlenme Kanunda yer alış sıralamasına göre açıklanacaktır Teminat İsteme 213 sayılı VUK un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir. Türkiye'de ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa tahsil dairesi kendisinden teminat isteyebilir (AATUHK, md.9). Para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, hükümetçe belli edilecek hisse senedi ve tahviller, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar teminat olarak kabul edilebilir (AATUHK, md.10). Teminat sağlayamayanlar muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu gösterebilir. Şahsi kefaleti ve gösterilen şahsı kabul edip etmemekte alacaklı tahsil dairesi yetkilidir (AATUHK, md.11). Bar, otel, han, pansiyon, çalgılı yerler, sinemalar, oyun ve dans yerleri, birahane, meyhane, genel evler içerisinde bulunan eşya ve malzeme, bu yerlerin işletilmesinden doğan kamu borçlarına karşı teminat hükmündedir (AATUHK, md.12) İhtiyati Haciz ve Sebepleri İhtiyati haciz AATUHK nın 13 ve 16. maddeleri arasında düzenlenmiştir. 13. maddede sayılan sebeplerin varlığı halinde hiçbir süre ile bağlı kalınmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla 6183 sayılı Kanunda yer alan haciz uygulamasına ilişkin hükümlere göre derhal ihtiyati hacze gidileceği belirtilmiştir. İhtiyati haciz sebepleri; 1-Teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı (VUK 344. maddesi gereğince vergi ziyaı cezasını gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olması ve mükellefin Türkiye de ikametgahının bulunmaması (ihtiyari) (AATUHK, md.9), 2-Borçlunun belli bir ikametgâhının olmaması, 3-Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin bulunması, 242 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

6 N. COŞKUN KARADAĞ 4-Borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli bir süre geçtiği halde teminat veya kefil göstermemiş ya da şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefilin kabul edilmemiş olması, 5-Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli bir süre içinde mal bildiriminde bulunmamış olması veya noksan bildirimde bulunması, 6-Hüküm verilmiş olsun olmasın, para cezasını gerektiren bir fiil dolayısıyla kamu davası açılmış olması, 7-İptali istenen işlem ve tasarrufun konusunu oluşturan mallar hakkında; bu mallar elden çıkarılmışsa elden çıkaranın diğer malları hakkında uygulanmak üzere Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun, ivazsız tasarruflar ve hükümsüz sayılan diğer tasarruflarla kamu alacağının tahsiline imkân bırakmamak maksadıyla yapılan tasarruflara ilişkin hükümleri (AATUHK, m.27, m.29 ve m.30) kapsamına giren hallerin varlığı olarak sayılmıştır (AATUHK md.13/1-7). Haklarında ihtiyati haciz uygulananlar haczin uygulanması, gıyapta yapılan hacizlerde haczin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler (AATUHK, md.15; BİMİMVMK, md.6/b). İhtiyati haciz uygulamasına karşı açılacak davalarda usul bakımından ihtiyati haciz uygulamasının usule aykırı olduğu, esas bakımından ise sadece ihtiyati haciz sebeplerinin bulunmadığı ileri sürülebilir. Bunların dışındaki iddialar mahkemece dikkate alınmaz. Borçlu, AATUHK md.10 un 5. bendinde yazılı, ilgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idaresince haciz varakasına dayanılarak haczedilen menkul mallar dışında, mezkûr madde uyarınca teminat gösterdiği takdirde ihtiyati haciz, haczi koyan merci tarafından kaldırılır (AATUHK, md.16) İhtiyati Tahakkuk ve Sebepleri İhtiyati tahakkuk müessesesi 6183 sayılı Kanundan önce kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen Tahsili Emval Kanununda değişiklik yapan 01/01/1935 tarihli ve 2656 sayılı Kanunun 1/2 fıkrasında tahakkuk ettirilen vergi önce mükellefe tebliğ edilmemiş ise ihtiyati haczin konulduğu sırada ve haciz kararı ile birlikte vergi de tebliğ olunur hükmüne dayanarak tespit edilen matrah farklarına karşılık gelen vergiler, normal tebliğ, itiraz ve tahakkuk yollarından geçmeden muaccel hale getirilerek ihtiyati haciz konusu yapılmıştır (Kanun Gerekçeleri, 1988:780). İhtiyati tahakkuk AATUHK nın 17 ve 19. maddeleri arasında düzenlenmiştir. İhtiyati tahakkuk, kanunda belirtilen sebeplerden birinin varlığı halinde vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdarın, mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi ve resimlerinden Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek olanlarla bunların zam ve cezalarının derhal tahakkuk ettirilmesi için verdiği yazılı emir uyarınca uygulanır (AATUHK, m.17/1). Vergi dairesi müdürü bu emrin gereğini derhal yerine getirir (AATUHK, m.17/2). AATUHK nın 17. maddesinde; 1-13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisinin mevcut olması (teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı, mükellefin (borçlunun) belli bir ikametgâhının bulunmaması, mükellefin (borçlunun) kaçmış olması veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yolara sapması ihtimallerinin bulunması, mal bildirimine çağrılan mükellefin (borçlunun) Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

7 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar belli bir süre içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması), 2- Mükellef hakkında, kamu alacağının tahsiline engel olması nedeniyle AATUHK nın 110 uncu maddesi uyarınca takibata girişilmesi, 3- Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait bulunduğu hakkında deliller elde edilmesi ihtiyati tahakkuk sebebi olarak sayılmıştır. Haklarında ihtiyati tahakkuk işlemi uygulanan mükelleflerin vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar hesap edilen miktar üzerinden derhal tahakkuk ettirilir (AATUHK, m.18/1). Geçmiş yıllara ve cari yılın geçen aylarına ait matrahı henüz belli olmayan vergi, resim ve cezaları geçici olarak ve harici karinelere göre takdir yolu ile tespit ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanır. Böylece hesaplanan vergi, resim ve bunların zam ve cezaları derhal tahakkuk ettirilir (AATUHK, m.18/2). Bu esasa göre tahakkuk eden vergi ve resimler ve bunların zam ve cezaları, kanunlarına göre ödeme zamanları gelmeden tahsil olunmaz. Ancak, bunlar için derhal ihtiyati haciz uygulanır. Teşebbüsün muvazaalı olduğu ve gerçekte başkasına ait bulunduğu hakkında deliller elde edilmesi halinde ihtiyati haciz, muvazaalı teşebbüsten vergi ve resim bakımından faydalananların malları hakkında uygulanır (AATUHK, m.18/3). İhtiyati tahakkuk uygulaması ile ilgili geçici takdirler talep tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde takdir komisyonları tarafından yapılır (AATUHK, m.18/4). Haklarında ihtiyati tahakkuk üzerine ihtiyati haciz uygulananlar, ihtiyati tahakkuk sebeplerine ve miktarına karşı yedi gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirler. Açılacak davanın sadece ihtiyati hacze karşı değil ihtiyati tahakkuka da karşı olduğunu dava dilekçesinde belirtmek gerekir. Alacağın özel kanuna (vergi kanununa) göre tahakkukundan sonra ihtiyati tahakkukla özel kanuna dayanan tahakkuk arasındaki fark özel kanuna dayanan tahakkuka göre düzeltilir (AATUHK m.19/1). Düzeltmenin yapılabilmesi için; 1- Beyannameye dayanan tarhiyatta, verilen beyannamenin incelenerek kabul edilmiş olması, 2- Dava konusu yapılmış tarhiyatta kesinleşmenin vukuu, 3- Danıştaya başvurulan hallerde Danıştayın nihai kararı vermiş olması gerekmektedir. 3. İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Üzerine Değerlendirmeler 3.1. İhtiyati Tahakkuk İhtiyati Haczin Ön Koşulu mudur? Yukarıda izah edildiği üzere 6183 sayılı Kanunda ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuk 13 ve 19. maddeler arasında düzenlenmiş, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka hangi hallerde başvurulacağı açıkça hüküm altına alınmıştır. İlgili maddelerde ihtiyati tahakkuk ve hacze başvuru için ortak sebepler sayılması bazı soruları da beraberinde getirmektedir. Aşağıda ihtiyati tahakkukun ihtiyati haczin ön koşulu olup olmadığı sorusunun yanıtı aranacaktır. 244 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

8 N. COŞKUN KARADAĞ Amme Alacağı ve Vergi Alacağı Ayrımı Açısından Maliye ilminde tanımlama sıkıntısı yaratan kavramlardan birisi amme (kamu) alacağı kavramıdır. 2 Çünkü bu kavramın içeriği kamu nun ne olduğu ve boyutu ile yakından ilişkilidir. Ancak genel bir tanım vermek gerekirse kamu alacağı, devletin yüküm ve borç ilişkisi sonucu idari işlemlerle sağladığı kamu gelirleridir (Kumrulu, 1981:655). Onar ın tanımı ile amme alacağı devletin ve yetkili idarelerin amme kudretinden doğan alacaklarıyla vergi, resim, harç gibi amme hizmetlerine karşılık olmak üzere alınan paralar ve amme hizmetlerinin ayni vasıtaları olan amme emlaki makaına kaim olmak üzere muhtelif sebeplerden dolayı tevekkün eden alacaklarla idari mukavelelerden doğan.. alacaklar amme alacağıdır (Kumrulu, 1981:655). Görüldüğü gibi tanımdaki sınır (amme kudreti ve idari işlem) her ödemenin kamu alacağı niteliğinde olmayacağını vurgulamaktadır. Amme alacağı kavramını netleştirecek bilgiye 6183 sayılı AATUHK ile ulaşılabilir. Amme alacaklarının tahsilini düzenleyen 6183 sayılı Kanunun 1. maddesinde Kanunun kapsamı belirlenirken aynı zamanda kamu alacaklarının mahiyeti de açıklanmaktadır. Buna göre devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç, mahkeme masrafları, para cezaları, vergi cezaları gibi asli kamu alacakları ile gecikme zammı ve faizi gibi fer i kamu alacakları ve aynı idarenin sözleşmeden, haksız fiil ve haksız iktisaptan doğanlar dışında kalan ve kamu hizmetlerinin uygulanmasından kaynaklanan diğer alacaklar ile bunların takip masrafları kamu alacağıdır. Yine aynı Kanunun 2. maddesine göre diğer kanunlarda 6183 sayılı Kanunla kaldırılan Tahsili Emval Kanununa göre tahsil edileceği belirtilen her çeşit alacak hakkında 6183 sayılı Kanunun uygulanacağı belirtilen alacaklar da 3. maddede yapılan amme alacağı tanımı gereğince kamu alacağı kabul edilecektir. Vergi alacağı, amme alacakları içinde en önemli paya sahip olan ve en tipik kategorisini oluşturan alacaktır (Gerçek, 2010:3). Vergilerin tahsilinde AATUHK uygulanır. Ancak vergi dışındaki diğer amme alacaklarının tahsilinde de aynı kanun uygulanır. Verginin tahsiline kadar uzanan süreç ve vergi uygulamaları, vergi gelirinin özelliği gereği diğer kamu alacaklarından farklı olarak ayrı bir hukuki yapılanmayı gerekli kılmıştır. Tarh, tahakkuk vb. kavramlar vergi gelirine has kavramlardır. Dolayısıyla vergi dışındaki amme alacaklarının tahsilini düzenleyen AATUHK da geçen her hüküm, vergiler açısından geçerli olmayacağı gibi sadece vergi gelirine özgü düzenlemeyi içeren hükümlerin diğer amme alacaklarına uygulanmayacağı da açıktır. İhtiyati tahakkuka ilişkin düzenleme bunlardan biridir. Tahakkuk vergi gelirine özgü bir kavramdır. Tahakkuk tarh ve tebliğ olunan verginin ödenecek hale gelmesidir (VUK md.22). Tahakkukun güvenlik önlemi gayesi ile tarh ve tebligattan önceki sürece alınması kavramsal olarak ihtiyati tahakkuku verir. İhtiyati tahakkuk diğer önlemlerden farklı olarak tüm kamu alacakları için değil, yalnız vergi ve resim alacağı için uygulanır (Karakoç, 2007:591). Diğer kamu alacakları için ihtiyati tahakkuk uygulaması kanunen mümkün değildir (Gerçek, 2003:168). Kanunun lafzı da ihtiyati tahakkukun sadece 2 Bu konuda detaylı bilgi için bkz: Tuncer, S. (2003), Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara, ; Gerçek, A. (2003), Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa, 3-7; Gerçek, A. (2010), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa, 2; Çelik, B. (2002), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

9 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar vergi ve resimler için uygulanabileceğini ifade etmektedir. Nitekim ihtiyati tahakkuka ilişkin hükümlerde borçlu yerine mükellef tabiri kullanılmıştır (Gerçek, 2006:166; Gerçek, 2003:168; Tanrıkulu, 1983). 3 İhtiyati tahakkuk sadece vergi alacakları için uygulanan bir güvenlik önlemidir; ancak her vergi alacağı için ihtiyati tahakkuk uygulaması mümkün değildir. Çünkü kanun, ihtiyati tahakkuk uygulanacak vergi ve resimleri belirleme yetkisini Maliye Bakanlığına vermiştir (AATUHK md.17/f.1). Maliye Bakanlığı da bu yetkiye dayanarak yayınladığı Tahsilat Genel Tebliğinde 4 hangi vergiler için ihtiyati tahakkuk uygulamasına gidileceğini açıklamıştır. Buna göre; gelir vergisi (geçici vergi dahil), kurumlar vergisi (geçici vergi dahil), KDV, damga vergisi, ÖTV, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi, BSMV, VİV ile bu vergilerin gecikme faizi ve vergi aslına bağlı vergi cezaları için ihtiyati tahakkuk uygulamasını uygun görmüştür. Bu çerçevede örneğin emlak vergisi ve MTV için ihtiyati tahakkuk uygulanamaz. İhtiyati tahakkukun en önemli neticesi derhal ihtiyati haciz uygulanmasıdır. Bu cihetle ihtiyati tahakkuk, ihtiyati haczin ne miktar alacak için uygulanacağını belirlemeye yönelik hazırlayıcı bir işlemdir. Başka bir ifade ile alacak tutarı, ihtiyati tahakkuk ile belirlenmektedir (Karakoç, 2007:593). İhtiyati tahakkuk tutarı, mükellefin vergi, resim ve cezalarından matrahı belli olanlar üzerinden geçmiş yıllara ve cari yılın geçen aylarına ait olup matrahı henüz belli olmayan alacaklar açısından ise geçici olarak harici karinelere göre takdir yoluyla tespit ettirilen matrahlar üzerinden hesaplanacaktır (AATUHK, md.18). Bu açıklamalardan sonra denilebilir ki; a) Vergi dışı kamu alacakları açısından ihtiyati tahakkuk ihtiyati haczin ön koşulu olmadığı gibi yasal düzenleme buna müsait değildir. b) Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenen vergi ve bağlı alacaklar dışında kalan hallerde ihtiyati tahakkuk kararı ihtiyati haciz için ön koşul değildir. c) Tahsilat Genel Tebliğinde belirlenen vergi ve bağlı alacaklar için ihtiyati tahakkuk ihtiyati haczin ön koşuludur. İhtiyati tahakkuk kararı alınması idarenin takdirindedir (Karakoç, 2007:592). Bu vergiler açısından vergi dairesi müdürünün yazılı isteği üzerine defterdarın veya vergi dairesi başkanının gerekli görmesi halinde ihtiyati tahakkuk kararı alınmaktadır. İhtiyati tahakkuk kararının alınması ile birlikte ihtiyati haczin derhal uygulanması zorunludur. Bu açıdan kanun metninin ihtiyati tahakkuk uygulamasının ardından ihtiyati hacze gidilmesini takdire bırakmadan zorunlu kılması kaçınılmaz olarak ihtiyati tahakkuku ihtiyati haczin ön koşulu haline getirmektedir. Üzerinde durulması gereken husus, ihtiyati tahakkuk kararının idarenin takdirinde olmasının ihtiyati hacze etkisidir. Kanunda belirtilen hallerin varlığı tespit edildiğinde, tahsil dairesince mutlaka ihtiyati tahakkuk yapılması gerekmemektedir (Karakoç, 2007:592). Eğer vergi dairesi başkanı veya defterdar tarafından ihtiyati tahakkuk emri verilmezse daha sonraki süreçte ihtiyati tahakkuka gidilmeden sadece ihtiyati haciz kararı alınıp uygulanabilir mi? Kanun bu hususta bir düzenleme yapmamıştır. Bu sorunun yanıtını ihtiyati tahakkukun hukuki niteliği ile yasal hükümlerini birlikte ele alarak araştırmak gerekir. Eğer ihtiyati 3 İhtiyati tahakkuka ilişkin kanun metninde kamu borçlusu yerine mükellef deyiminin kullanılması, ihtiyati tahakkuka konu borcun henüz ödenebilir aşamaya gelmemiş olmasındandır (Akmansu, 1954:118). 4 30/06/2007 tarih sayılı RG, Tahsilat Genel Tebliği Seri A No Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

10 N. COŞKUN KARADAĞ tahakkuk ihtiyati hacze ilişkin alacak miktarının belirlenmesine yönelik bir ön işlem ise ihtiyati haciz ne miktar alacak için uygulanacaktır? İhtiyati hacze ilişkin yasal düzenlemelerde ihtiyati haciz uygulanacak miktarın tespitine ilişkin bir hüküm mevcut değildir. İhtiyati haciz karar belgesinde nelerin olması gerektiğine ilişkin bir düzenleme de mevcut değildir. Ancak ihtiyati tahakkuk uygulanmadan ihtiyati hacze gidilecek durumlarda ihtiyati haciz kararında miktarın belirtilmesi gerekmektedir (Dönmez, 1998:63). Yasal olarak ihtiyati tahakkuk uygulanması mümkün olmayan alacakların ihtiyaten haczinde de benimsenmesi gereken yöntem bu olmalıdır. Ancak ihtiyati tahakkuk uygulaması kanunen mümkün alacaklarda direkt ihtiyati haciz uygulaması kanun lafzı açısından mümkünken ilke olarak önce ihtiyati tahakkuk kararı alınması gerekir. İhtiyati tahakkuk bu haliyle vergi tarhında ön işlemler arasında gösterilen takdir komisyonlarının matrah belirleme işlemine benzetilebilir (Dönmez, 1998:79). Yukarıda yanıtı aranan sorunun ortaya çıkmaması için ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz karar mercilerinin, ihtiyati tahakkuk istemini ihtiyati haciz gereklerini de göz önüne alarak değerlendirmesi uygun olacaktır İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuk Nedenleri Açısından AATUHK md.17/1 de 13 üncü maddenin 1, 2, 3 ve 5 inci bentlerinde yazılı ihtiyati haciz sebeplerinden birisi mevcut ise ihtiyati tahakkuk uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; -9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcudiyeti, -Borçlunun belli ikametgahının olmaması, -Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırması ve hileli yollara sapması ihtimallerinin mevcudiyeti, -Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması hali hem ihtiyati haciz hem de ihtiyati tahakkuk sebebidir. Maddede görüleceği gibi ihtiyati haciz sebepleri muayyendir ve maddedeki haller tek tek sayılmıştır. Bu haller kamu alacağının korunması için acil tedbir alınması lazım gelen hallerdir (Kanun Gerekçeleri, 1988:779). Bu hükümden anlaşılmaktadır ki ihtiyati tahakkukun sadece vergi alacağı için uygulanan bir güvenlik tedbiri olduğu da göz önüne alınırsa yukarıda sayılan nedenlerin oluşması halinde ihtiyati haciz uygulanmadan önce ihtiyati tahakkuk kararı alınması gerekmektedir. Vergi dışındaki diğer alacaklarda direkt ihtiyati haciz uygulanabilir. Mükelleften teminat istenmiş fakat teminat gösterememiş veya teminatı kabul edilmemişse zaten belli olan miktar için ihtiyati tahakkuka gitmeden haciz uygulanabilir (Dönmez, 1998:80). Diğer yandan ihtiyati tahakkuk kararı alınanlar hakkında derhal ihtiyati haciz uygulanır (AATUHK, md.18). Bu hüküm ihtiyati tahakkuku ihtiyati haczin ön koşulu değil ihtiyati haczi ihtiyati tahakkukun neticesi haline getirmektedir. İhtiyati haciz sebeplerinin oluşması halinde idarenin ihtiyati haciz kararını uygulamak zorunda olması sebebiyle md.17/1 gereğince uygulanacak ihtiyati tahakkukta idarenin takdir yetkisi dolaylı olarak ortadan kalkmaktadır. Öte yandan ihtiyati tahakkukun zorunlu sonucu olarak ihtiyati haciz uygulaması kanunda ihtiyati haciz sebebi olarak belirtilmeyen sadece ihtiyati tahakkuk nedeni olarak sayılan md.17/2 ve 3. bentlerini de ihtiyati haczin uygulama alanı içine Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

11 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar almaktadır. Böylelikle ister sebebi olsun isterse neticesi olsun vergi alacağı açısından ihtiyati haczin uygulama alanı md.17 ye de sirayet etmektedir Vergilendirme Sürecinde İhtiyati Hacze Başvurulan Aşama Açısından AATUHK nın 13. maddesinin ilk fıkrasında, ihtiyati haciz sebeplerinden herhangi birinin mevcudiyeti halinde hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın alacaklı amme idaresinin mahalli en büyük memurunun kararıyla haczin ne suretle yapılacağına dair olan hükümlere göre derhal ihtiyati haciz tatbik olunacağı hükme bağlanmıştır. İhtiyati haciz kesinleşmemiş, henüz tarh ve tebliğ edilmemiş vergi alacağı için uygulanabilir (Tanrıkulu, 1983). Ancak doğaldır ki, ihtiyati hacze borçluya ödeme emri gönderilmeden evvelki süreçte başvurulabilir. Çünkü vadesi geçmiş alacaklar için gönderilen ödeme emrinin tebliğinden sonra idare alacağın tahsili için kesin hacze gitmektedir (Özbalcı, 2010:204; Bayazkılıç ve Kaplan, 2008:3; Bayraklı, 2000:49). O halde ihtiyati haciz vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinin akabinde tarh, tebliğ, tahakkuk ve tahsil aşamalarında başvurulabilen ve oldukça geniş bir zamanda uygulanması muhtemel bir güvenlik önlemidir. Oysa ihtiyati tahakkuk kararı mükellefin henüz tahakkuk etmemiş vergi alacakları için uygulanabilmektedir. Henüz tahakkuk etmemiş vergi alacakları için ihtiyati haciz kararı alınması gerektiğinde ilke olarak ihtiyati tahakkuk kararı alınması gerekir. Çünkü tahakkuk etmemiş vergi alacağı için ihtiyati tahakkuk kararı alınmadan ihtiyati haciz uygulanamaz (Gerçek, 2003:163). Bunun tek istisnası istenilen teminatın gösterilememesi üzerine md.13/4 uyarınca ihtiyati haciz uygulanmasıdır. Ancak uygulamada bu halde de ihtiyati tahakkuk kararı alınmaktadır (Özbalcı, 2010:208). Tahakkuku gerçekleşmiş bir vergi alacağı için uygulanacak ihtiyati haciz öncesinde ihtiyati tahakkuk kararı alınmasına ihtiyaç yoktur (Gerçek, 2003:163) Teminat İstenmeden İhtiyati Hacze Gidilebilir mi? Teminat isteme, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka ilişkin hükümler incelendiğinde bu önlemlere başvuru nedenlerinin bir kısmının kesiştiği görülmektedir. AATUHK nın md.9/1'de 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir hükmüne yer verilmiştir. Teminat istenmesini gerektiren haller AATUHK 13.md. 1.bendine göre ihtiyati haciz sebebi, 17.md., 1.bendi ile 13. maddeye yapılan atıf dolayısıyla ihtiyati tahakkuk sebebi olarak düzenlenmiştir. Yani kanun gereği VUK md.344 ve md.359 kapsamında vergi ziyaı varsa idare hem teminat istemek hem ihtiyati tahakkuk kararı almak hem de ihtiyati haciz uygulamak durumundadır. Bu üç güvenlik önlemine ilişkin olarak kanun metnindeki birbirini kapsayan bu düzenleme uygulamada sıkıntı yaratan temel noktalardan birisidir. Kanun metni lafzi olarak değerlendirildiğinde her vergi ziyaı yaratan fiilin tespiti ile birlikte teminat istenmesi ihtiyati tahakkuk kararı alınması ve akabinde ihtiyati haciz uygulanması gerekmektedir. Güvenlik önlemleri içinde kanunun açıkça idarenin takdirine bıraktığı konu ihtiyati tahakkuk kararının alınmasıdır. Diğer hususlarda kanun metni güvenlik önlemine başvuru konusunda idareye ihtiyarilik tanımamaktadır. Oysa doktrinde ve uygulamada teminat isteme ile ihtiyati haciz 248 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

12 N. COŞKUN KARADAĞ uygulaması arasında idarenin takdir yetkisinin bulunduğu kabul edilmektedir. 5 Bu yorum ve uygulamadaki temel düşünce, ihtiyati haczin cebri teminat niteliğinde kabul edilmesidir (Dönmez, 1998:15; Karakoç, 2007:588). Diğer yandan AATUHK nın İcra İflas Kanunu ile ilişkisi bu kanaatin oluşmasında ve uygulamalara yansımasında büyük pay sahibidir. İcra İflas Kanununa göre ihtiyati haciz uygulanmasında ön koşul alacağın rehinle temin edilememiş olmasıdır (İİK md.257/1). Bu düzenlemeye göre ihtiyati haczin amacı alacağı güvenceye bağlamak olduğu için teminatı bulunan alacak dolayısıyla ihtiyati haciz uygulanması yersiz görülmektedir (Dönmez, 1998:21). Kanımızca teminat isteme ile ihtiyati haciz uygulamasında idareye takdir hakkı tanıyan düşünce İcra İflas Kanunundaki bu düzenlemenin yansımasıdır. Nitekim AATUHK nın gerekçesinde kullanılan tasarının hazırlanmasında icra ve iflas kanunu hükümlerinden, kamu alacaklarının mahiyet ve bünyesine aykırı düşmemek şartıyla icra ve iflas hukuku sahasında tespit edilen prensiplerden faydalanılmış umumi takip esaslarıyla tasarı arasında daima bir ahenk muhafaza edilmiştir. ifadesi bu düşüncenin oluşmasına sebep olmuştur. Kanun metninde yer alan hükümler bu düşünceye dayanarak sunulan gerekçeleri sorgulamamıza neden olmaktadır. Çünkü ihtiyati hacze başvurmak için hem teminat istenmesini gerektiren hallerin varlığı (AATUHK md.13/1) hem de borçludan teminat göstermesi istendiği halde belli müddette teminat veya kefil göstermemesi yahut şahsi kefalet teklifi veya gösterdiği kefilin kabul edilmemesi (AATUHK md.13/4) ayrı bentlerde ihtiyati haciz sebebi olarak sayılmıştır. Bu durumda İİK da yer alan düzenlemenin benzerine AATUHK md.13/4 te açıkça yer verildiği görülmektedir. Kanun hükmü gereği idare teminat isteyecek, teminat istendiği halde gösterilmediğinde ya da kabul edilmediğinde cebren teminat almak üzere ihtiyati hacze gidecektir. Ancak Kanun metninden teminat gösteren ve teminatı kabul edilen borçlu için de md.13/1 e göre ihtiyati haciz uygulanması gerektiği anlaşılmaktadır. Özbalcı ya göre (2010), md.13/1 de teminat istenmesini mucip hallerin mevcut olması kamu borçlusunun teminat göstermesi istenen borcu için değil diğer borçları için ihtiyati haciz nedeni olarak gösterilmiştir. Kanunun ilk yapıldığında maddeler arasında gerekçe ve geçişlere ilişkin bağlantılar kaybolmuş bulunduğundan idare md.13/1 in sadece teminat istenen borçla ilgili ihtiyati haciz nedeni sayıldığı anlayışındadır. Ancak teminat istenen borçla ilgili ihtiyati haciz md.13/4 e göre yapılmak durumundadır. Teminatın yetersiz kaldığı borç için ihtiyati haciz uygulanabilir (Özbalcı, 2010: ). Danıştay, md.13/1 dolayısıyla ihtiyati tahakkuk ve ihtiyati haciz uygulamasına gitmeden önce teminat istenmesinin gerekli olmadığını belirterek 6 bu konuda zımnen idarenin takdir yetkisine sahip olduğunu kabul etmektedir. Diğer yandan 5 Detaylı bilgi için Bkz: Gerçek, 2006:161; Dönmez, 1998:20. AATUHK md.9/f.1 de sayılan hallerde teminat istenmesi ihtiyari değildir, her halde teminat istenecektir (Akmansu, 1954:94). Aynı Kanunun farklı maddelerinde, aynı konu üzerine iki farklı düzenleme yapılması, kuralın uygulanmasında idareye zımnen takdir yetkisi verildiği anlamına gelmemelidir. Özellikle teminata göre daha ağır sonuçlar doğuran ihtiyati haciz uygulaması açısından böyle bir takdir yetkisinin var olduğu kabul edilemez. Bir idarenin belirli bir konuda yetki sahibi olabilmesi için kanundan ayrıca ve açıkça yetki alması gerekir (Gerçek, 2006:4). Ayrıca idarenin takdir yetkisinin belirlenmesi için Bkz: Gerçek, 2006: Dnş.7.DD, E.2000/894, K.2001/8134 sayılı Karar, Dnş.7.DD, E.2000/8134, K.2003/5143 sayılı Karar. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

13 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar kanun metni teminat istenmesini gerektiren haller varsa demekle fiilen teminat istenmiş olmasını şart koşmamaktadır (Akmansu, 1954:106). Uygulamada idare gerekli haller oluşmuşsa teminat istemeden ihtiyati hacze gitmektedir. Bu tercihteki nedenlerden ilkinin idarenin yükünü azaltmak, ikincisinin teminat isteme ile ihtiyati haciz uygulamasındaki hız ve süre farkı, üçüncüsünün de AATUHK nın teminat ve teminat yerine geçen eşya kapsamı ile haczedilebilecek menkul ve gayrimenkullerin kapsamından kaynaklandığını düşünmekteyiz. Diğer yandan idarenin ihtiyati hacze gittiği durumlarda 13/1 de belirtilen sebep dışında, ihtiyati haczi gerektiren diğer nedenlerin de baskın olarak varolduğunu söylemek yanlış olmaz. 7 Türkiye de vergi kayıp ve kaçaklarına ilişkin istatistiki bilgiler ile vergi inceleme sonuçları değerlendirildiğinde yapılan vergi incelemesinde her vergi ziyaı tespiti ve gerekli işlemlere başlanması teminat isteme sebebidir. Bu durum idarenin yükünü arttırmaktadır. İkincisi idare mükelleften belli bir süre içinde (VUK md.14 e göre on beş günden az olmamak idari süre verilir) teminat göstermesini ister. Mükellefin gösterdiği teminat değerlendirmeye alınır. İdare tarafından teminat kabul edilirse güvence sağlanmış olur. Teminatın bir kısmı kabul edilebilir bir kısmı reddedilebilir. İdarenin ikinci ek süre vermesinin önünde engel yoktur. Ancak bu süreci daha da uzatır. Açıktır ki teminat istenerek alacağın güvence altına alınması zaman alıcı bir uygulamadır. Bu nedenle idare daha ivedi olan ihtiyati haciz uygulamasını tercih etmektedir. Üçüncüsü, teminat olarak kabul edilen değerler (AATUHK, md.10, md.11 ve md.12) ile ihtiyati haciz uygulamasında hacze konu değerlerin kapsamı (AATUHK md.62/1) bir değildir. Haciz konusu değerlerin kapsamı teminata göre daha geniştir. Bu nedenle ihtiyati haciz uygulaması teminata göre daha garanti bir yol gibi görülmektedir. Gerekçesi ne olursa olsun teminat istenmesi gereken durumda ihtiyati hacze gidilmesi hakkaniyete uygun düşmeyecektir (Bayraklı, 2000:51). Önce teminatın istenmesi daha ağır neticeleri olan ihtiyati hacze karşı borçlunun korunması için gereklidir (Bayraklı, 2000:53). Tartışma yaratan bir diğer konu, teminat istenmesini gerektiren durumlarda (md.9) ihtiyati tahakkuk (md.17/1) ve ihtiyati haciz (md.13/1) kararının ne zamana kadar alınabileceğidir. Bu maddelerde üç güvenlik önleminin alınması için sebepler ortakken başvurulacak süreler açısından kanunda yoruma açık bir durum söz konusudur. AATUHK nın 9.md.ye göre 213 sayılı VUK un 344. maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359. maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu takdirde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenecektir. Danıştayın md.13/1 e dayanarak ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebileceği ve ihtiyati haciz kararı alınabileceği, inceleme sonuçlanıp tarhiyat yapıldıktan sonra bu düzenleme uyarınca ihtiyati haciz kararı alınmasının mümkün olmadığı yönünde yerleşik hale gelmiş kararları mevcuttur. 8 Bu hükümde alacağın salınması için gerekli muamelelere başlanmış 7 Bkz: Dnş.4.DD. 28/04/2008 gün E.2007/4821 ve K.2008/1577 sayılı Kararın karşı oy yazısı. 8 Dnş 4.DD 22/12/2005 gün ve E.2005/1452, K.2005/2538 sayılı Kararında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inci bendinde, 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin varlığı halinde ihtiyati haciz kararı alınacağı, 9 uncu maddede ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddede sayılan hallere temas eden bir amme alacağının 250 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

14 N. COŞKUN KARADAĞ olması ile vergi incelemesine başlamanın kastedildiği, 9 vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplamalara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairesince teminat isteneceği hükmü ile incelemenin tamamlanmasından önceki süreçte teminat istenebileceği yorumuna dayanarak karara varılmıştır. Danıştay, inceleme tamamlandıktan sonra teminat istenip ihtiyati haciz uygulanamayacağına ilişkin bir diğer kararında inceleme bittikten sonra belirlenen kesin rakamlar üzerinden teminat istenmesinin incelemede ortaya çıkan ilk hesaplar üzerinden teminat istenebileceği hükmüne aykırı olduğu gerekçesini göstermiştir. 10 Danıştayın bu kararları desteklendiğinde 13. maddenin birinci bendinin, ihtiyati haczin hiçbir süreye bağlı kalmaksızın başvurulacak bir güvenlik olması hükmünün istisnası olduğunu kabul etmek gerekir. Oysa ihtiyati haczin hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın uygulanabileceği hükmünde geçen müddet, borçluya idare tarafından verilmiş bir süre olabileceği gibi kanuni bir süre de olabilir. Kanunun 9. maddesine göre borçluya teminat göstermesi için verilen süre idari bir süredir. Ortada ihtiyati haciz sebepleri varsa hiçbir müddetle mukayyet olmaksızın ihtiyati haciz uygulanacaktır (Akmansu, 1954:105). Danıştayın bu konudaki yerleşik kararlarına rağmen md.13/1 de 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip haller mevcut ise hükmü ile 9. maddenin teminat istenmesini gerektiren 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanmış olduğu kısmına atıf yaptığı kim tarafından, ne miktar için teminat isteneceğini belirten vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat istenir kısmının kastedilmediği kanısındayız. Kaldı ki Akmansu (1954:93) teminatın istenebileceği süreyi şu şekilde ifade etmiştir: Teminat istemek için alacağın tarh edilmiş olması şart olmakla beraber, tebliğ ve tahakkuk ettirilmiş olması şart değildir. Vergi Usul Kanunu nun 20. maddesinde tarh verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler salınması için gerekli muamelelere başlanması halinde vergi incelemesine yetkili memurlarca yapılan ilk hesaplara göre belirtilen miktar üzerinden tahsil dairelerince teminat isteneceği öngörülmüştür. Buna göre ancak vergi incelemesinin devam ettiği durumlarda yapılan ilk hesaplamalara göre teminat istenebilecek ve ihtiyati haciz kararı alınabilecektir. İnceleme sonuçlanıp, tarhiyat yapıldıktan sonra bu düzenleme uyarınca ihtiyati haciz kararı alınması mümkün değildir. Diğer bir deyimle, bu madde uyarınca ilgililer hakkında ihtiyati haciz kararı alınabilmesi için incelemenin henüz tamamlanmamış olması gerekmektedir yönünde görüş bildirmiştir. Benzer bir karar için Bkz: Dnş.VDDGK 23/10/2009 gün ve E.2009/212, K 2009/456 sayılı Karar, Dnş 4.DD. 28/04/2008 gün E.2007/4821 ve K.2008/1577 sayılı Karar, Dnş. 4.DD.22/12/2005 T 1452/2538 sayılı Karar. 9 Dnş. 4. DD. T. 25/1/2011, E. 2008/9413, K. 2011/342 sayılı Karar 10 Dnş. 4. DD. T. 25/1/2011, E. 2008/9413, K. 2011/342 sayılı Karar Yukarıda yer alan kanun hükmüne göre ilgililerden teminat istenebilmesi için 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 344 üncü maddesi uyarınca vergi ziyaı cezası kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli işlemlere, diğer bir anlatımla vergi incelemesine başlanmış olması ve incelemeye yetkili memurlarca ilk hesaplar yapılarak teminat istenmesine esas olacak bir miktarın belirlenmesi gereklidir. Dolayısıyla, teminatın ancak devam eden bir vergi incelemesi esnasında ve inceleme elemanlarınca yapılan ilk hesaplamalar sonucu belirlenen miktar üzerinden istenebilmesi mümkündür. Vergi incelemesi sonuçlanıp, kesin rakamlar belirlenerek bulunan matrah farkı nedeniyle tarhiyat yapılması halinde ise, anılan maddeye göre teminat istenmesine hukuken olanak bulunmadığı gibi aynı Kanunun 13/1 inci maddesi uyarınca ihtiyati haciz uygulanması da mümkün değildir. Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

15 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibarıyla tespit eden idari muameledir şeklinde tarif edilmiştir. Metindeki alacağın salınması ifadesinden kasıt tarhtır. Tarh ve salma dilimizde müteradif olarak kullanılmıştır. Yine metinde incelemeler neticesinde belirtilen miktar üzerinden ifadesi bir matrahın tespit edilmiş olmasına işaret etmektedir. İlk hesaplara göre kaydı, tetkikat devam ederken tespit edilen matrahlardan başka matrahlar tespiti muhtemel olsa dahi, netice beklenmeden, tespit edilen matrahlar üzerinden yapılacak tarhiyata istinaden teminat istenebileceğini ifade etmektedir. Herhangi bir sebeple tarh safhasında teminatın istenmemiş olması tebliğden sonra veya alacağın itirazlı olduğu bir devrede teminat istenmesine bittabi mani değildir Para Cezasını Gerektiren Fiil Dolayısıyla Kamu Davasının Açılması Halinde Vergi Alacağına İlişkin İhtiyati Haciz Uygulanabilir mi? AATUHK nın md.13/6.bendine göre para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla kamu davasının açılması ihtiyati haciz sebebi olarak belirtilmiştir. Bu maddede koruma altına alınan kamu alacağı, vergi gelirleriyle ilişkili olmayıp doğrudan doğruya görülmekte olan dava neticesinde verilmesi muhtemel para cezası nın kendisine yöneliktir. İhtiyati haciz sebebi olarak bu neden ihtiyati haczi ceza hukuku bakımından da bir tür koruma tedbiri niteliğine getirmektedir (Dönmez, 1998:39). İlgili bent, para cezasını gerektiren fiil dolayısıyla hakkında kamu davası açılan kişinin, vergi dairesi ile ilişkisi dahilinde olan konulara yönelik ihtiyati haciz uygulamasını mümkün kılmaz. Ancak vergi idaresinin bu hükme dayanarak vergi borçlarına ilişkin ihtiyati haciz kararı aldığı görülmektedir. Danıştay, vergi borçları için bu sebebe dayanarak uygulanan ihtiyati hacze ilişkin kararları bozmaktadır. Nitekim bir kararında kanun koyucunun bu düzenleme ile para cezalarını gerektiren kamu davalarında, davanın sonunda ceza yargıcınca hüküm altına alınacak para cezasını güvence altına almayı amaçladığı, ortada kamu davasının bulunması ve alınan ihtiyati haciz kararının konusunun da ileride hükmedilecek bu para cezası olması gerektiği oysa dava konusu ihtiyati haciz kararı ileride tahakkuk ettirilecek olan gümrük vergisi ile katma değer vergisini temin etmek üzere alındığından temyize konu kararda isabet bulunmadığı 11 gerekçesiyle temyiz istemini kabul etmiştir. Sonuç ve Öneriler 6183 sayılı Kanun 21/07/1953 tarihinde kabul edilmiş ve 01/01/1954 tarihinde yürürlüğe girmiştir li yıllar Türk vergi mevzuatının modernleşmesi ve ekonomik ve ticari hayatın gereklerine uygun hale getirilmesi için vergi reformlarının yapıldığı yıllardır. Nitekim kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen Tahsili Emval Kanunu yerine günün koşullarına hitap eden yeni bir kanunun yapılması sistemin bütünü için ihtiyaç haline gelmesi de bu yıllara denk gelmektedir. Kanunun kabul edildiği yıllarda kanun metninin yazılmasında maddeler ve hükümleri arasındaki bağlantılar ve taşıdığı anlam bugün gereği gibi 11 Dnş. 7.DD. E.2002/2942 ve K.2003/4993 sayılı Karar; Benzer kararlar için; Dnş.7.DD E.2004/2881 ve K.2006/4169 sayılı Karar; D.7.Daire, 15/03/2006, T 2004/1765;840 sayılı Karar. 252 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

16 N. COŞKUN KARADAĞ yorumlanmamaktadır. Dolayısıyla kanunun amaçladığından farklı yorum uygulamada birtakım sıkıntıların yaşanmasına neden olmaktadır. Bugün 6183 sayılı Kanunun yukarıda tartışılan hükümler çerçevesinde sıkıntı ortaya çıkaran temel konusu, genelde amme alacaklarını kapsamına almakla birlikte özelde amme alacağının bir türü olan ve özellik arz eden vergi alacaklarının tahsiline ve güvenliğine yönelik düzenleme yapmasıdır. Teminat, ihtiyati haciz ve ihtiyati tahakkuka ilişkin hükümlerin yorumlanması, uygulanması ve çıkan sorunların çözümlenmesinde dikkat edilmesi gereken ilk husus budur. Yukarıdaki tartışmalar göstermektedir ki, kanunilik ilkesinin esas olduğu AATUHK da kanun metnindeki belirsizlik kanunun düzenleniş amacına uygun olmayan yorumların yapılması, uygulamaya yansıması ve içtihadın oluşmasına sebebiyet vermektedir. İçinde yaşadığımız süreçte VUK, GVK ve KVK nın yeniden kaleme alındığını görmekteyiz. Ekonomik ve sosyal açıdan büyük dönüşümlerin yaşandığı günümüzün küresel ve dijital dünyasında AATUHK nın genelinin gözden geçirilmesi ihtiyacının duyulması kaçınılmazdır. Bu değerlendirmeler ışığında yapılacak düzenlemelerde, md.9, md.13 ve md.17 arasındaki sınırların net bir şekilde belirlenmesinin tartışma yaratan sorunların çözüme kavuşmasına temel oluşturacağı kanaatindeyiz. Bir diğer önerimiz, teminat istenmesini düzenleyen 9.maddede değişiklik yapılması gerektiği yönündedir. 9. maddenin 1. fıkrasında doğrudan VUK un 344. maddesine ve 359. maddesine atıf yapılmakta ve bu maddelerdeki fiillere temas eden amme alacağının salınması için gerekli işlemlere başlanmış olması teminat isteme nedeni olarak gösterilmektedir. VUK un 344. maddesine göre; 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir. Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır. Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyannameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır Vergi ziyaının oluşumunda mükellefin kasıtlı olup olmadığı (manevi unsur) aranmazken kanun metninde, vergi ziyaına sebebiyet veren fiillerin niteliğine göre farklılaştırılmış ceza uygulanması düzenlenmiştir. Şenyüz ün (2011) ifadesi ile birinci fıkra orta nitelikli fiiller, ikinci fıkra ağır nitelikli fiiller, son fıkra ise hafif nitelikli fiillerle vergi ziyaı sebebiyet verilmesi durumunda uygulanacak cezayı düzenlemektedir. AATUHK nın 9.md. sinde 344 e atıfla hafif, orta ve ağır nitelikli (VUK md.359 da sayılan fiillerle) fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verme teminat isteme sebebi olarak görülmektedir. Vergi alacağının güvence altına alınmasında temel gerekçe verginin tahsilinin tehlikeye girmesidir. Burada eleştirilecek husus, orta ve özellikle hafif nitelikli fiillerle vergi ziyaına sebebiyet verilmesi halinde teminat istenmesinin gerekli olup olmadığıdır. Nitekim 6183 sayılı Kanunun ilk kabulünde 9.madde VUK 324. maddeye atıf yapmakta, 324. madde ise kaçakçılık suçunu düzenlemekte idi. O halde AATUHK un 9. maddesinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesinin 2. fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

17 Vergi Alacağının Güvence Altına Alınmasında Teminat, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Tahakkuka İlişkin Özellikli Durumlar kesilmesini gerektiren haller ile 359 uncu maddesinde sayılan hallere şeklinde değiştirilmesinde yarar vardır. Bu değişiklik ile; 1-Kanunun ruhu lafzına yansıtılmış olacaktır. 2-Yasal idare ilkesine hizmet edilecektir. Çünkü idare tarafından maddenin uygulanabilirliği sağlanmış olacaktır. Kaynakça Akmansu, M. (1954), Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun Şerh ve İzahları, Örnek Matbaası, Ankara. Batun, M. (2010), Kamu Alacağının Güvence Altına Alınmasında İhtiyati Tahakkuk, Vergi Dünyası, 341, Ocak, Bayazkılıç, R. ve Kaplan, M. (2008), İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulaması, Vergi Dünyası, 323, Temmuz (http://www.vergidunyasi.com.tr/ dergiler.php?id=5058), (05/08/2011) Bayraklı, H.H. (2000), Vergi İcra Hukuku, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayın No:27, Afyon. Çelik, B. (2002), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Dönmez, R. (1998), Vergi İcra Hukukunda İhtiyati Haciz, Anadolu Üniversitesi Yayınları No:1023, Eskişehir. Gerçek, A. (2003), Türk Vergi Hukukunda Tahsilat İşlemi ve Etkinliği, Ekin Kitabevi, Bursa. Gerçek, A. (2006), Türk Vergi Hukukunda İdarenin Takdir Yetkisi, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara. Gerçek A. (2010), Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Hukuku, Ekin Basın Yayın Dağıtım, Bursa. Karakoç, Y. (2007), Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara. Kızılot, Ş., Şenyüz, D.,Taş, M. ve Dönmez, R. (2008), Vergi Hukuku, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara. Kumrulu, A. (1981), Vergi İcra Hukukuna Kavramsal Bir Yaklaşım, Prof. Dr. A. Erginay'a 65. Yaş Armağanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No.460, Ankara, Maliye ve Gümrük Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü (1988), Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri (Vergi Usul Kanunu ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun), Cilt:3, Ankara. Önen E. (1980), İhtiyati Haczin Kaldırılması Davası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 37(1-4), Özbalcı, Y. (2010), Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık AŞ, Ankara. Özer İ. (1980), Devlet Maliyesi, Cilt I, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Yayını No:1980/218, Ankara. Özer İ. (1979), Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye de Uygulaması, TODAİE Yayınları No:187, Ankara. Şenyüz, D. (2011), Vergi Ceza Hukuku, Ekin Basım, Dağıtım AŞ, Bursa. Tanrıkulu, A. (1983), Kamu Alacaklarının Korunması ile İlgili İki Önemli Kurum; İhtiyati Haciz-İhtiyati Tahakkuk, Vergi Sorunları Dergisi, Ekim-Aralık, Sayı 11, 254 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran 2012

18 N. COŞKUN KARADAĞ (10/05/2010) Tuncer, S. (2003), Vergi Hukuku ve Uygulaması, Yaklaşım Yayınları, Ankara. Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Büyük Lügat Danıştay Kararları Vergi Kanunları 28/07/1953 tarihli ve 8469 sayılı RG, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 30/06/2007 tarih ve sayılı RG, Tahsilat Genel Tebliği Seri.A No.1 Maliye Dergisi Sayı 162 Ocak -Haziran

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 19 Kasım 2011-Cumartesi 17:00 SORULAR SORU 1: Mükellef (A) nın, 6111 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olan ve

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

ELEKTRONİK BEYANNAME, Bu makale Şubat 2009 E-Yaklaşım da yayınlanmıştır. PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ I. GİRİŞ

ELEKTRONİK BEYANNAME, Bu makale Şubat 2009 E-Yaklaşım da yayınlanmıştır. PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ I. GİRİŞ Bu makale Şubat 2009 E-Yaklaşım da yayınlanmıştır. PİŞMANLIK, TECİL EDİLEN KDV VE AY KESRİ ELEKTRONİK BEYANNAME, I. GİRİŞ Bilindiği üzere mükellefler süresinde veremedikleri beyannamelerini elektronik

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.05.2014 Sirküler No : 2014/19 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SON DÜZENLEMELER IŞIĞINDA KDV İADESİNDE ÖZEL ESASLAR UYGULAMASI Maliye Bakanlığı nca 26 Nisan 2014 tarihinde yayımlanan KDV Uygulama

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK

FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10 TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK TECİL FAİZİNDE DEĞİŞİKLİK Yaklaşım Dergisi nin 221. sayısında yayınlanmıştır Zihni KARTAL Maliye Bakanlığı Baş Hesap Uzmanı I. GİRİŞ Tecil etmek, ertelemek anlamına gelmektedir. Tecili, vergi uygulamasında,

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER

Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Sayı :2014/29 Ankara, 19/09/2014 Konu : Kesinleşmiş Alacakların Yapılandırılması Hakkında SİRKÜLER Kamuoyunda Torba Yasa veya Af Yasası olarak adlandırılan 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/59 İstanbul, 03 Temmuz 2008 KONU : 6183 sayılı AATUHK Uyarınca

Detaylı

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR

TUNCELİ DEFTERDARLIĞI. Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR TUNCELİ DEFTERDARLIĞI Bazı Alacakların 6552 sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılması ÖMER FARUK ÖNEL DEFTERDAR KAPSAM-1 213 sayılı V.U.K. kapsamına giren; - 30/4/2014 tarihinden önceki dönemlere,

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 400 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27716 Resmi Gazete Tarihi 01.10.2010 Kapsam VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:400) Giriş 23.7.2010 tarihli ve 6009 sayılı Gelir

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ

MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ MADDE METNİ : MADDE 11 : DEĞERLEME GÜNÜ Madde 11- Bu vergiye mevzu olacak malların değerleme günü, miras yoliyle vukubulan intikallerde mirasın açıldığı, diğer suretle vâki intikallerde malların hukuken

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ

369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ. 3 Nisan 2007 SALI. Sayı : 26482 TEBLİĞ 369 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 369 Sayılı Tebliğ 3 Nisan 2007 SALI Resmi Gazete Sayı : 26482 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI

İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI İHRAÇ KAYITLI SATIŞLAR, MUHASEBE İŞLEMLERİ VE BEYANI I- YASAL SİSTEM 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Yasası nın İhracat İstisnasını düzenleyen 11/c maddesi, İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.

Bu fıkra uyarınca beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. 2014/050 10.09.2014 Konu: Torba Yasanın Vergilerle İle İlgili Düzenlemeleri Söz konusu Torba Yasa, kayıtlarda yer aldığı halde gerçekte olmayan kasa bakiyeleri ile ortak cari hesap borçları dışında bir

Detaylı

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49)

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) Maliye Bakanlığından: 1. Kapsam EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 49) 5538 Sayılı Kanunun (1) 7 nci maddesi ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa (2) eklenen geçici 22 nci madde ile takdir

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul

ÖZET BAŞLIKLAR. Çemberlitaş, Binbirdirek Mh. Piyerloti Cd. Dostlukyurdu Sk. Yeşil Ap. No : 1 Kat : 2 D : 6 Fatih / İstanbul 13/09/2014 Değerli Mükelleflerimiz, Uzun zamandır çoğu mükellef tarafından beklenen, 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ. (Sıra No:1)

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ. (Sıra No:1) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 04.03.2008 Sirküler No: 2008/37 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ (Sıra No:1) 04 Mart 2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM

KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM KDV UYGULAMASINDA: KDVĐRA NEDĐR? KARA LĐSTEDEN NASIL ÇIKILIR? Dr. Mustafa ALPASLAN SMMM Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMĐYB) kullanılması veya düzenlenmesi fiilleri ile doğrudan veya

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması,

b) Mücbir sebep sayılan haller dışındaki nedenlerle, defter ve belgelerin ibrazından imtina edilmemiş olması, Sayı: Rehber.2014/024 Ankara,09.06.2014 Konu:İndirimli Teminat Uygulama Sistemi 26.04.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan KDV Genel Uygulama Tebliği ile bu tarihe kadar yayınlanmış olan tüm KDV tebliğleri

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Mali Tatil. Söz konusu kanun kapsamında, 2012 yılında mali tatil 3 Temmuz Salı günü başlayıp 20 Temmuz Cuma günü sona erecektir. Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. Söz konusu kanun kapsamında,

Detaylı

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Volkan YÜKSEL * Öz Vergi uygulamasında, bir kazancın elde edilmesi sırasında yapılan giderler vergilendirilecek kazancın tespitinde gider olarak

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar

SİRKÜLER 2014/71. 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yayınlanan Tebliğ Taslağındaki Açıklamalar ALİ YERLİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Adres : İşçi Blokları Mah. Mevlana Bulvarı No.182 Ege Plaza B Blok Kat.20 D.88 Balgat-Çankaya / ANKARA Telefon : 0 312 472 02 37-38 Mersis No

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ:

YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: Erdoğan Karahan Yeminli Mali Müşavir İstanbul Denetim ve YMM AŞ. Genel Müdürü erdogankarahan@istanbulymm.com YENİ KDV GENEL TEBLİĞİ VE İNDİRİMLİ TEMİNAT UYGULAMA SI SİSTEMİ: 1-Giriş: Bilindiği üzere, 26.04.2014

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU 2009 YILINDA UYGULANACAK VERGİ CEZALARI BELLİ OLDU VERGİ SİRKÜLERLERİ Tarih : 24.12.2008 Sayı : 2008/Vergi Usul Kanunu/2 Konu : 2009 Yılında Uygulanacak Vergi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/30 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/30 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/30 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2008-27

SİRKÜLER RAPOR 2008-27 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81)

SİRKÜLER 2014/25. : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) SİRKÜLER 2014/25 15.09.2014 KONU : 6552 Sayılı Kanun un Bazı Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri (Madde 76, 77, 80, 81) Bilindiği üzere Torba Kanun olarak gündemde bulunan 6552 Sayılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 SİRKÜLER NO : 2004/ 63 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 10 Mayıs 2004 KONU : Zor Durumda Bulunan

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı