HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli 07-10 KASIM 2013"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : ÖZEL HUKUK / 1.GRUP : İCRA HUKUKU : AYHAN DOĞAN : HATİCE ÇAKIRBAY ÇİMEN Raporlama Heyeti : 1-)ZEYNEP TOPALOĞLU 2-)REFİKA DURMUŞ 3-)İSHAK KILAVUZ 4-)SÜMEYRA ÇAM HSYK'nın Yargıtay ile işbirliği yaparak düzenlediği Hukuki Müzakere Toplantısı çerçevesinde İcra Hukukuna ilişkin konular tartışılmış olup tartışılan konular ve değerlendirmeler aşağıda yazılmıştır. Konu 1 İcra Mahkemelerinin Statüsü: Mevcut sistemimiz de icra mahkemelerinin kararları kural olarak kesin hüküm teşkil etmemekte, dolayısı ile icra mahkemesinden sonra aynı konu genel mahkemelerin önüne gidebilmektedir. Bu durum ise gereksiz iş yüküne ve icra mahkemelerinin kararlarına 1

2 yönelik olarak güvensizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle icra mahkemelerinin statüsü ve görev alanı yasa ile yeniden belirlenmeli ve yeni bir İcra İflas Kanunu yapılması halinde icra mahkemelerinin yalnızca icra takip hukukuna ilişkin şikâyetleri inceleyen ve bu konuda verdikleri kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden mahkeme haline getirilmelidir. İtirazın kaldırılmasından vazgeçilerek itirazın iptali yolu benimsenmelidir. Öte yandan uygulamada icra mahkemelerinden bahsedilirken dar yetkili mahkeme ifadesi kullanılmakta olup bu ifadenin icra mahkemelerinin statüsünü ve mahkemeye olan inancı zedelediği gibi vatandaşların adalet duygusunun tatmininde de olumsuz intibaı yola açtığı görüşü dile getirilmiştir. Hâlbuki icra mahkemeleri de diğer mahkemeler gibi anayasal ve bağımsız mahkeme olup icra takip hukuku kurallarını uygulayarak önüne gelen itilafları sonuçlandırmaktadır. İİK nun öngördüğü kurallara göre inceleme yapmaktadır. Bu durum onun dar yetkili olduğu anlamına gelmez. İİK nun uygulaması konusunda her türlü yetkiye sahiptir. Konu 2 Şikâyet: Şikâyetin özelliği, yargılama usulü ve şikâyet süreleri üzerinde görüşmeler yapıldığı, Yargıtay uygulamaları değerlendirildi. Yapılan görüşmelerde özellikle, şikâyetin kabulü ya da reddi halinde yargılama giderleri ve vekâlet ücreti takdiri konusunda Yargıtay ın en son uygulamalarında kabul edilen icra müdürünün kusurundan kaynaklanan ve karşı tarafa yüklenebilecek bir kusur bulunmaması ve yine karşı tarafın şikâyete karşı durmaması hallerinde aleyhine yargılama gideri ve vekâlet ücreti verilmemesi yönündeki görüşünün yerinde olduğu değerlendirildi. Şikâyet süreleri tartışıldı. Özellikle süresiz şikâyet halleri konusundaki belirsizliğin uygulamada sıkıntılara yol açtığı dile getirildi. Bir kısım katılımcılar süresiz şikâyetin doğru olmadığını ve yapılacak yasal düzenlemede bütün şikayetlerin süreye bağlı kılınmasının doğru olacağını, ancak çoğunluk mevcut düzenlemenin yerinde olduğunu dile getirdi. 2

3 Şikâyet süresinin ıttıla yani işlemi öğrenme tarihinden itibaren başlayacağı (İİK'nun 16.maddesine göre), süresiz şikâyet hallerinde de (İİK'nun 16/2 maddesine göre) en son dosyanın infazen işlemden kaldırılıncaya kadar olacağı belirtildi. Yapılan açıklamalar ışığında, şikâyetin, doktrin ve Yargıtay uygulamasına göre kendisine has bir kanun yolu olup dava olmadığı konusunu belirtildi. İcra hukukunda amacın bir önce uyuşmazlığı sonuçlandırmak olup şikâyette de kural olarak evrak üzerinde inceleme yapılacağı açıklandı. Ancak hâkimin gerekli görmesi halinde duruşma açılacağı, duruşma açılıp taraflara tebligat yapılmasına rağmen taraflarca takip edilmemesi durumunda da HMK hükümleri uyarınca işlemden kaldırılmayacağı konuşuldu. Hâkimin taraflar gelmese İİK'nun 18.maddesi uyarınca gereken kararı vereceği anlatıldı. HMK'nın hükümleri şikâyetlerde icra takiplerinde ancak uygun düştüğü ölçüde uygulanır. HMK'nın her türlü kuralını uygulamak gerekmez. Ancak gereken masraf alınacak. Buna göre gider avansının alınıp alınmayacağı hususu tartışıldı. Sonuçta, gider avansının şikâyetlerde alınmasının gerekli olmadığı ancak taraflara tebliğ gibi gereken hususlarda masraf alınacağı belirtildi. Yargıtay'ın görüşünün de bu yönde olduğu açıklandı. Şikâyette hasım durumu konuşuldu. Şikâyet dava olmadığından, karşı tarafın gösterilmemesi ya da yanlış gösterilmesi reddi gerektirmeyeceği, icra müdürünün hasım olarak gösterilemeyeceği, hangi tarafın hukuki durumunu etkiliyorsa o kişi hasım o gösterilmelidir. Karar da gösterilmezse karşı tarafın temyiz hakkı olduğundan kararın adı geçene tebliği gerektiği değerlendirildi. Ayrıca şikâyette yargılama gideri ve dolayısıyla buna bağlı olarak vekâlet ücreti konusu da görüşüldü, uygulamada bu konudaki sıkıntılardan bahsedildi. Şikâyete konu işlemin münhasıran icra müdürlüğünün hatasından kaynaklanması halinde karşı tarafın avukatlık ücreti ve yargılama gideri ile sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı konuşuldu. Yargıtay'ın uygulamasının da bu yönde olduğu örnek içtihatlarla açıklandı (Y.12.Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2010/18540 E. ve 2010/30795 K., tarih ve 2011/29396 E., 2012/15964 K.sayılı içtihatları). Konu 3 İcra Tebliğleri: 7201 sayılı Tebligat kanunun 21/2 ve 35. maddesinin uygulamasına ilişkin 3

4 Yargıtay uygulamaları ve katılımcıların bu uygulamalar hakkında görüşleri değerlendirildi. Tebligat kanunun 21/2 maddesine göre bilinen adrese tebligat yapılamaması halinde muhatabın adrese dayalı kayıt sistemindeki adresine doğrudan tebligat yapılmasının yasaya uygun olacağı görüşünde birleşildi. Ancak bir kısım katılımcılar adrese dayalı kayıt sistemindeki adrese normal bir tebligat çıkarıldıktan sonra ikinci tebligatın Tebligat Kanunun 21/2.maddesine göre yapılması gerektiğini savundular. Yine Tebligat Kanunun 35. ve İİK nun 21. ile 148/a maddeleri değerlendirildi. Yargıtay ın yerleşik uygulamasının İİK nun 21 ve 148/a maddesinin özel hüküm olması nedeni ile icra tebliğlerinde dikkate alınması gerektiği ve buna göre ilamda, ilam hükmünde belgede ya da ipotek senedinde muhatabın adresinin bulunması durumunda bu adrese Tebligat Kanunun 35. maddesine göre tebligat yapılabileceği, ancak bunun için muhatabın adrese dayalı kayıt sisteminde kayıtlı bir adresinin bulunmaması gerektiği, muhatabın adrese dayalı kayıt sisteminde adresi yok ise daha önce usulüne uygun tebligat yapılmamış olsa bile borçlunun ilamda ve ilam hükmünde sayılan belgeler ile ipotek senedinde yazılı adresine tebligat kanunun 35.maddesine göre tebligat yapılması mümkün olduğu hususu katılımcılar görüş alışverişinde bulundular (Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2013/17724 E., 2013/24697 K.sayılı içtihadı). Yargıtay ın yerleşik uygulamasına göre icra müdürünün kendiliğinden tebliğ işleminin usulsüzlüğünü nazara alamayacağı bunun ancak İİK nun 16. maddesi uyarınca ilgilisince yasal sürede İcra Mahkemesine yapılacak bir şikayet üzerine değerlendirme konusu yapılabileceği dile getirildi (Yargıtay 12.Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2008/9161 E., 2008/11959 K.sayılı içtihadı). Bir kısım katılımcılar bu uygulamanın doğru olmadığını, icra müdürünün tebliğ işleminin açık usulsüzlüğünü kendiliğinden gözetmesi gerektiğini savundular. Bunun dayanağı olarak da icra müdürünün tazminat sorumluluğuna gidilebileceği belirtildi. 4

5 Konu 4 Genel Haciz Yoluyla Takip: Genel haciz yoluna ilişkin Yargıtay uygulamaları ve katılımcıların görüşleri karşılıklı müzakere edildi. Özellikle icra dairelerinin yetkisi üzerinde duruldu. HMK nun yetkiye dair hükümlerin icra takiplerindeki uygulamalar tartışıldı. Yargıtay ın ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu yer icra dairesinin icra takibi açısından yetkili olacağına ilişkin içtihatların değerlendirildi (Y.12 Hukuk Dairesi'nin 02/07/2013 ve 2013/16058 E., 2013/24710 K.sayılı içtihadı, Y.12 Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2012/9242 E., 2012/28101 K.sayılı içtihatları gibi). Bir kısım katılımcılar farklı düşündüklerini dile getirdiler. Sonuç olarak bu konuda yasal boşluğun olup yapılacak bir düzenleme ile bu hususun açıklığa kavuşturulmasının doğru olacağı görüşünde birleşildi. HMK'nın yetki sözleşmesine ilişkin 17.maddesinin yürürlük zamanına ilişkin Yargıtay ın takip tarihi itibari ile yürürlükte olan mevzuatın uygulanacağına ilişkin içtihatları değerlendirildi. Bu konuda katılımcılarında aynı görüşü paylaştığı görüldü. Konu 5 İcra Takibinde Taraf Değişikliği: HMK nun 124. maddesinin İcra takiplerinde de uygulanması gerektiği ve bu bağlamda kabul edilebilir maddi bir yanılgıya dayalı olarak yanlış kişi hakkında yapılan takibin taraf değişikliği yapılmak sureti ile doğru borçluya yöneltilmesinin mümkün olması gerektiği görüşüne varıldı. Örneğin ölü kişi hakkında yapılan takibin HMK nun 124. maddesi uyarınca mirasçılara yöneltilmesi gibi. Konu 6 Takip Talebinde Yabancı Para Alacağının Türk Parası Karşılığının Gösterilmemesi: Türk Borçlar Kanununun 99/son maddesi uyarınca yabancı para alacağının 5

6 aynen tahsilinin istenmesi mümkün olup katılımcıların büyük çoğunluğu bu düzenleme karşısında takip talebinde ve ödeme emrinde yabancı para alacağının Türk parası karşılığının gösterilmemesi halinde bu eksikliğin ödeme emrinde bulunması gereken diğer unsurlar gibi gidertilmesi mümkün bir eksiklik olup takibin ya da ödeme emri iptalinin gerektirmediği görüşüne varmışlardır. Ancak bir kısım katılımcılar Yargıtay ın mevcut uygulamasının bir diğer ifade ile yabancı para alacağının Türk parası karşılığının takip talebinde ya da ödeme emrinde gösterilmesinin zorunlu olup aksi halin takibin ya da ödeme emrinin iptali neticesini doğuracağını savunmuşlardır. Yargıtay'ın uygulaması halen takibin veya ödeme emrinin iptali gerektiği yönünde olduğu da belirtildi (Y.12 Hukuk Dairesi'nin 2009/9726 Esas, 2009/12399 Esas sayılı içtihatları gibi). Konu sayılı kanunun 11. maddesi ile İİK nun 67. maddesine eklenen son fıkra tartışıldı. Katılımcılar düzenlemenin muğlak olduğunu kastedilenin asıl alacak mı yoksa toplam alacak mı olduğu hususunun net olmadığını, bunun da uygulamada karışıklığa yol açacağını, bu düzenlemenin daha açık yapılması gerektiğini dile getirdiler. Öte yandan İİK nun 6352 sayılı yasa ile tazminatların %20 olarak değiştirilmesine ilişkin düzenlemenin ne zamandan itibaren uygulanacağı hususu tartışıldı. Yargıtay ın takip tarihini esas alacağına ilişkin uygulaması görüşüldü. Katılımcılar çoğunlukla uygulamanın yerinde olduğunu dile getirdiler. Konu 8 İlamlı Takiplerde İtfa İtirazı: İlamlı icra da itfa itirazının İİK nun 33. maddede yazılı nitelikte bir belge ile ispatı zorunlu ise de; Yargıtay ın yerleşik içtihatlarına göre borçlunun elinde İcra dairesinde veya İcra mahkemesinde veya mahkeme önünde ikrar olunmuş bir belge olmasa bile bir diğer anlatımla adi nitelikte bir belgeye dayalı olarak itfa itirazında bulunmuş olsa bile mahkemece itiraz doğrudan reddedilmemeli. Söz konusu belge alacaklıya gösterilerek beyanı alınmalı ve 6

7 beyanına göre sonuca gidilmelidir. Pek tabii ki alacaklı isticvap edilmeyeceği gibi imzayı inkar etmesi halinde de imza incelemesi yapılmayacaktır. Öte yandan madde de tazminat öngörülmediği halde kabul ya da reddi halinde tazminata hükmedilmeyecektir. Yüksek mahkemenin uygulamaları da bu yönde olduğu örnek içtihatlarla belirtilmiştir (Y.12 Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2006/23448 E.2007/954 K.sayılı içtihadı gibi). İcra takibinin kesinleşmesinden sonraki döneme ilişkin ilamlı takipte itfa itirazında ise mutlaka İİK nun 33/2 maddede yazılı nitelikte bir belge ile ispatlanmalıdır. Konu 9 İcra Takiplerinde Faiz Uygulamaları: Kıdem tazminatı alacağının tahsili için yapılan takiplerde faiz hesabına ilişkin Yargıtay ın uygulaması tartışıldı. Uygulamada alacaklı taraf mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının bulabileceği bir yer olmadığından, genel olarak Merkez Bankasının internet sitesinde ilan ettiği bankalarca uygulanacağını bildirdiği azami faiz oranlarına ilişkin tablosuna bakarak hesaplama yaparak işlemiş faizin hesaplamakta ve işleyecek faiz oranı olarak da aynı oranın icra emri ile istediği, buna karşı borçlunun da buna itiraz ettiği belirtildi. Bunun infazı uzattığı, bu konuda icra mahkemelerinin önünde çok sayıda uyuşmazlığın bulunduğu katılımcılar tarafından dile getirildi. Bunun çözümü konusunda çeşitli görüşler belirtildi. Yasal düzenlemeye gidilmesi gerektiği görüşüne varıldı. Uygulamada iş mahkemesi ilamlarında hükmedilen alacakların net mi brüt mü olduğu açık olmadığından infaz da tereddütlere ve gereksiz şikâyetlere yol açtığı vurgulandı. Bu nedenle iş mahkemeleri ilamlarında bu hususta özen gösterilmesinin aksi halde yasal düzenlemeye gidilmesinin doğru olacağı görüşüne varıldı. Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan tazminat alacaklarına da kamulaştırma alacakları gibi kararın kesinleştiği tarihten itibaren Anayasa 46/son maddesi uyarınca kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz oranlarının uygulanması yönündeki Yargıtay uygulaması değerlendirildi (Y.12 Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2010/23700 E., 2011/5323 K.sayılı içtihadı gibi). 7

8 Konu 10 İlamlı Takipte Şikayet: İlamlı takipte kural olarak şikâyetler İİK nun 16/1 maddesi uyarınca 7 günlük süreye tabidir. Ancak İİK nun 16/2. maddesi uyarınca bir hakkın yerine getirmemesi ya da sebepsiz sürüncemede bırakılması halleri ile kamu düzenine aykırılık oluşturan hallerden şikâyet süresizdir. Katılımcıların büyük çoğunluğu kamu düzeni kavramının muğlak olup Yargıtay uygulamalarının istikrar bulmasının doğru olacağını savunmuşlardır. Konu 11 İlamların Yazılması: Mahkeme ilamlarının hüküm fıkralarında muğlak ifadeler kullanıldığından ve hüküm fıkrasının HMK nın hükümlerine uygun olmamasından dolayı infazda sıkıntılara yol açmaktadır. Bu durum ise icra mahkemelerinin önüne sık sık şikâyet yoluyla gelmekte olup ilamların gereği gibi infaz edilememesi sonucunu doğurmaktadır. Bu nedenle mahkeme ilamlarının HMK nun 297. maddesi hükümlerine uygun olarak ve infazda tereddüt oluşturmayacak şekilde yazılması konusunda gerekli özenin gösterilmesinin gerektiği konusunda görüş birliğine varılmıştır. Konu 12 İlamların Kesinleşmesi Hususu: İlamların kural olarak kesinleşmeden icraya konmaları mümkündür. Bu durum ise daha sonra birçok şikâyete ve hak kayıplarına yol açmaktadır. Böylelikle icra mahkemelerine ve dolayısı ile Yargıtay a ciddi bir iş yükü oluşturmaktadır. Günümüzde özellikle yargıda yapılan ciddi çalışmalar neticesinde kanun yolunda geçen süreler oldukça kısalmış olduğundan ilamların kesinleşmesi için gereken süre oldukça az olduğundan bu 8

9 bağlamda icraya konmaları için kesinleşmelerini aramanın son derece yerinde olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır. Pek tabidir ki niteliğine göre bir kısım ilamların kesinleşmeden önce icraya konulması mümkün olmalıdır, (örneğin nafaka ilamları gibi) Konu 13 İcra Kefaleti: Kefalete ilişkin Türk Borçlar Kanununda yapılan yeni düzenlemeler tartışıldı. İcra Kefaleti konusunda Yargıtay ın uygulaması değerlendirildi. Yargıtay uygulamasına göre icra kefaletinin Türk Borçlar Kanununda öngörülen şekil şartlarına bir diğer ifadeyle genel işlem şartlarına uygun olup olmadığı hususu şikayet konusu yapılması halinde icra mahkemesince değerlendirme konusu yapılabileceği kabul edilmekte olup bu konuda görüş birliğine varıldı (Y.12 Hukuk Dairesi'nin 24/09/2013 ve 2013/19964 E.,2013/29651 K.sayılı içtihadı gibi). Önemle vurgulamakta yarar var ki icra kefaletinin hile, tehdit, baskı ya da hata gibi nedenler ile geçersizliği iddiası ise ancak genel mahkemede ileri sürüleceğinden icra mahkemelerinde değerlendirme konusu yapılamayacaktır. Konu 14 İcra nın Geri Bırakılması Talepleri (İİK.M.71): Bu konuda özellikle çeklerdeki zamanaşımı konusu konuşuldu tarihinde TTK 'nda yapılan değişiklikle çeklerde zamanaşımı süresi 6 ayda 3 yıla çıkarılmış olup takibin kesinleşmesinden sonraki dönemdeki icranın geri bırakılma taleplerindeki sorunlar görüşüldü. Bu konudaki Yargıtay ın uygulaması değerlendirildi. Yargıtay kararlarında çekin ibraz süresinin dolduğu tarih itibari ile yürürlükte olan yasa hükmünün uygulanacağı ve uygulamanın da bu yönde olduğu görüldü. 9

10 6762 Sayılı TTK nun 726.maddesinde çek için düzenlenen zamanaşımı süresi 6 ay iken tarih ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 6273 Sayılı Kanunun 7. maddesiyle bu süre üç yıla çıkarılmıştır. Yine tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı TTK nun 6273 sayılı kanunun 8.maddesi ile değişik 814. maddesine göre de çeklerde zamanaşımı süresi üç yıldır. Buna göre çek in ibraz süresinin dolduğu tarihte 6 aylık zamanaşımına tabi ise her kesilmeden sonra yeniden 6 aylık süre başlayacaktır (Y.12 Hukuk Dairesi'nin 12/02/2013 tarih ve 2012/28131 E.,2013/3608 K., Y.12 Hukuk Dairesi'nin tarih ve 2013/1353 E., 2013/10054 K.sayılı içtihatları gibi). Konu 15 Ev Eşyasının Haczi: Yargıtay 12.Hukuk Dairesinin 12/04/2013 tarih ve 2013/ sayılı kararı değerlendirildi. Buna göre ev eşyasının haczi konusunda katılımcılar fıkranın geniş yorumlanması gerektiği yönünde görüş birliğine vardılar ve Yargıtay ın bu kararının maddenin ruhuna uygun olduğu konusunda birleştiler. Konu 16 Belediye Mallarının Haczi: Belediye mallarının haczine ilişkin Yargıtay uygulamaları değerlendirildi. Bu doğrultuda Yargıtay ın haczedilen hesabın havuz hesabı olması halinde haczinin mümkün olduğu ve yine kamu hizmetinin yürütülmesi için gerekli olmayan mallarının haczedilebileceğine ilişkin içtihatları tartışıldı. Katılımcıların tamamı Yargıtay ın bu uygulamalarının yerinde olduğu konusunda görüş birliğine varmıştır. Konu 17 Muhtemel Alacakların Haczi: 10

11 Muhtemel alacakların haczinin ancak haciz müzekkeresi ile yapılmasının doğru olup İİK nun 89. maddesine göre haciz ihbarnamesi göndermek sureti ile haczedilmelerinin yasaya uygun olmayacağı düşünüldü. Konu 18 Bir Kısım Hakların Haczi: Son dönemde özel hastane ruhsatı, taksi plakası, dolmuş plakası, halk otobüsü plakası ve taksi durağı, dolmuş hattı, halk otobüsü hattı vb. gibi hakların haczi konusunda talepler ve şikâyetler olmaktadır. İİK nun da bu gibi hakların haczi konusunda açıklık bulunmadığı gibi özel düzenlemelerde mevcut olmadığından bir diğer ifadeyle anılan haklar konusunda her hangi bir mevzuat hükmü bulunmadığından bu hakların haczi konusunda ve itilafların çözümünde tereddütler oluşmaktadır. Bu tür hakların ciddi ekonomik değerlere sahip olması göz önünde bulundurulduğunda bunların haczinin önünün açılabilmesi için yasal düzenleme yapılarak bu tür hakların yasal statüye kavuşturulması ve bu şekilde haczedilip edilemeyeceği hususlarının net olarak ortaya konulmasının doğru olacağı düşünülmektedir. Konu 19 İhale ve İhalenin Feshi Şikâyetleri: 6352 sayılı yasa ile yapılan değişiklik sonrası elektronik ortamda teklif usulü getirilmiştir. Buna göre şartnamelerin ve satış ilamlarının ayrıntılı olarak düzenlenmesi ilamda elektronik ortamda pey sürmenin başlayacağı tarihin ve internet adresinin belirtilmesinin gerektiği düşünüldü. Öte yandan elektronik ortamda geçen sürecin denetimi konusunda sıkıntılar olduğu dile getirildi. 11

12 Yine İİK nun 133. maddesine göre yapılacak ihalelere ilişkin masraf yönünden problemler çıkmakta olup dosyada masraf olmadığı için madde uygulanamaz hale gelmektedir. Bu konuda bir düzenleme yapılması gerekmektedir (örneğin masraf düşen satışta yatırılan teminattan karşılanabileceği gibi alacaklıdan satış talep anında peşin olarak alınabilir.). İhalenin feshi talebi yönünden tapudaki ilgili kavramından ne anlaşılması gerektiği tartışıldı. Yargıtay uygulamasına göre tapuda lehine ayni hak şerhi ya da haczi bulunanlar tapudaki ilgili sıfatıyla ihalenin feshini talep edebilir. Öte yandan ayrıca tapu kaydında lehine aile konutu şerhi olanda bu kapsamda kabul edilmektedir. Ancak tapuda lehine ihtiyati tedbir şerhi olanlar Yargıtay içtihatlarına göre tapudaki ilgili sıfatının bulunmadığı kabul edilmektedir. Katılımcıların tamamı lehine ihtiyati tedbir şerhi olanın da tapuda ilgili sıfatıyla ihalenin feshi davası açabilmesi gerektiği konusunda birleşildi. Konu 20 İcra Dairesine Yatırılan Paraların Nemalandırılması: İcra İflas Kanunun 72. maddesine dayalı olarak açılan menfi tespit davasında verilen icra kasasına giren paraların alacaklıya ödenmemesi yönündeki tedbir kararı nedeni ile kasada bekletilen paraların ve sıra cetveline itiraz veya şikayet nedeni ile tutulan paraların nemalandırılacağı konusunda bir düzenleme bulunmadığından hak kayıpları ortaya çıkmakta olup bu konuda yasal düzenleme yapılmasının uygun olacağı düşünüldü. Konu 21 Sahtelik İddiası: HMK nun 209. maddesinin uygulamasına ilişkin Yargıtay ın içtihatları tartışıldı. Uygulamada farklı görüşlerin olduğu görüldü. Bu maddenin lafzına göre yapılacak bir uygulamanın icra takip hukukunu işlemez haline getireceği özellikle kambiyo hukukunun bundan etkileneceği vurgulandı. Bu nedenle anılan madde ile ilgili yasal düzenleme yapılarak bu maddenin icra takiplerine etkisinin de düşünülerek sorunun çözümlenmesinin uygun olacağı görüşünde birleşildi. 12

13 Konu 22 Kambiyo Senetlerine Mahsus İcra Takipleri: Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte şikâyet borca itiraz ve imzaya itiraz konusunda güncel Yargıtay içtihatları ve katılımcıların görüşleri değerlendirildi. İmzaya itirazın inceleme yöntemi ve ispat külfetinin alacaklı da olduğu hususu vurgulandı. Bilirkişi raporlarının nasıl olması gerektiği konusunda değerlendirmeler yapıldı. Ayrıca İİK nun 170/a-son maddesi üzerinde duruldu. Buna göre borcun kısmen ya da tamamen kabulü halinde takip dayanağı belgenin kambiyo senedi vasfında olmadığı ya da alacaklının takip hakkının bulunmadığı nedeni ile takibin iptaline karar verilemeyeceği hususları tartışıldı. 13

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü Raporlama Heyeti Grup Yazıcısı : Özel Hukuk 5. Grup : Ticaret Hukuku : Abdullah

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

İLAMLI İCRA. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR Mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen mahkeme karar örnekleridir. (HMK m.

İLAMLI İCRA. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR Mühürlü ve imzalı olarak taraflara verilen mahkeme karar örnekleridir. (HMK m. Alacaklının ilamlı icra takibi yapabilmesi için, elinde mahkeme ilamı veya kanunların mahkeme ilamı niteliğinde saydığı bir belgenin bulunması gerekir. A) İLAM VE İLAM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER 1) İLAMLAR

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 BODRUM Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Grup Başkanı : Ayhan DOĞAN (Yargıtay Üyesi) Grup Sözcüsü : Turhan EĞLENOĞLU (İzmir

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA UYGULAMASI

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA UYGULAMASI MODÜL 2 SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA UYGULAMASI (Eğitim sistemimizde rastgele çalışmaya yer yoktur. Doğru yazmayı amaç edinerek en seri şekilde yazmaya teşvike ediyoruz. Her aşamada

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM

DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM DOKUZUNCU BÖLÜM HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI DOKUZUNCU BÖLÜM Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21-24 KASIM 2013 TEKİRDAĞ Grup Adı Grup Konusu : ÖZEL HUKUK/ 5. GRUP : Ticaret Hukuku, Genel İşlem Şartları, Kıymetli Evrak Hukuku, Şirketler

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK

KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU İLE TAKİPLERDE ÖDEME EMRİNİN İÇERİĞİ (İİK. 168) CONTENT OF ORDER OF PAYMENT IN EXECUTION FOR DEBT PERTAINING TO COMMERCIAL PAPERS AND BILLS Talih UYAR* İcra müdürünün,

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA RAPOR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 31 Ekim 03 Kasım 2013 / BURSA Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 3. Daire : Vergi Hukuku : H. Ümit AKSOY (Danıştay Üyesi) :

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17/Kasım 2013- ZONGULDAK

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17/Kasım 2013- ZONGULDAK HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 14-17/Kasım 2013- ZONGULDAK Grup Adı : Özel Hukuk / 1. Grup Grup Konusu : İcra Hukukundan Doğan Davalar Grup Başkanı : Ayhan TUNCAL Grup

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM BANKACILIK MEVZUATI A- GENEL OLARAK BANKACILIK 1 B- BANKALARIN KURULUŞU, FAALİYETİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ 3 1. Bankaların kuruluşu 3 2. Bankaların Faaliyeti 4 3. Bankaların Hukuki Niteliği

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 ÖZÜ : Tebliğ memurunun; belediye tüzel kişiliğini "Belediye Başkanı"nın temsil edeceğini gözeterek, adli işlem niteliği taşıyan takip

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA

İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA İCRA ve İFLÂS HUKUKU İLÂMLI İCRA Bu doküman Prof. Dr. M. Özekes tarafından eğitim amacıyla hazırlanmış ve öğrenciye verilmiştir. İzinsiz çoğaltılması ve satılması halinde gerekli cezaî ve hukukî yollara

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

İCRA ve İFLAS HUKUKU GÜNCEL SORULAR ve YARGITAY İÇTİHATLARI. Av. Talih UYAR 21.01.2016 SEMİNER NOTLARI

İCRA ve İFLAS HUKUKU GÜNCEL SORULAR ve YARGITAY İÇTİHATLARI. Av. Talih UYAR 21.01.2016 SEMİNER NOTLARI İCRA ve İFLAS HUKUKU GÜNCEL SORULAR ve YARGITAY İÇTİHATLARI Av. Talih UYAR 21.01.2016 SEMİNER NOTLARI MİZAN HUKUKÇULAR DERNEĞİ İÇİNDEKİLER İİK 72. MADDESİ GEREĞİNCE TAKİPTEN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BONOYU DÜZENLEYENE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ TTK m. 690 kapsamında

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Mustafa Lütfi Tombaloğlu *

Mustafa Lütfi Tombaloğlu * Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Açısından Haczedilemezlik ve İcra İflas Kanunu 173/3 ve 4 ile 68/a-Son Maddelerine İlişkin Değerlendirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar T.C. TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı Türkiye Yazma

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066

SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 SİRKÜLER İstanbul, 24.03.2015 Sayı: 2015/066 Ref: 4/066 Konu: SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 20.03.2015 tarih

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 Kasım-01 Aralık 2013 - NEVŞEHİR

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 Kasım-01 Aralık 2013 - NEVŞEHİR HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 28 Kasım-01 Aralık 2013 - NEVŞEHİR Grup Adı : 11. GRUP Grup Konusu : Tüketici hukuku ve HMK Grup Başkanı : NURİ GÜLEÇ- Yargıtay 13. Hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2014-31.12.2014 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 16-19 MAYIS 2013 BODRUM Grup Adı : Özel Hukuk 3. Grup (Grup Tazminat) Grup Başkanı : Canan KÜÇÜKALİ (İstanbul Hâkimi) Grup Sözcüsü : Aslı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI

KAMU İHALE KURULU KARARI Hizmet Alım İhalesinde İş Artışı Nasıl Yapılır? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2010/033 Gündem No : 63 Karar Tarihi : 11.05.2010 Karar No : 2010/UH.I-1312 Şikayetçi: Tuğra Temizlik Gıda İnş. Taah.

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ İSTANBUL BAROSUNUN TAVSİYE NİTELİĞİNDEKİ ÜCRET TARİFESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı