İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ. Turan Hakkı ER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ. Turan Hakkı ER"

Transkript

1 İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ Turan Hakkı ER 1

2 İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ Genel Olarak İflasın ertelenmesi kurumu hem Türk Ticaret Kanunu nda hem de İcra ve İflas Kanunu nda düzenlenmiş bir müessesedir. Bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır yılında 4949 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu nda yapılan düzenlemeden sonra daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık, iflasın ertelenmesi kurumunun Türk Hukukuna girişi daha eskidir. Hali hazırda; İcra ve İflas Kanunu nun 179 ve 179/a, 179/b maddelerinde düzenlenmiştir. Madde (Değişik madde: 17/07/ S.K./49. md.)(*)(**) Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. Madde 179/a - (Değişik madde: S.K./41. md.)(*) Mahkeme, iflasın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım atar; ayrıca şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır. Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflasın ertelenmesine ilişkin talep 166 ncı maddenin ikinci 2

3 fıkrasındaki usul ile mahkeme tarafından ilan ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada erteleme talebini karara bağlar. İflas ertelenmişse kayyım her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder, mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporuna göre, erteleme istemini değerlendirir ve iyileştirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırır. Madde 179/b - (Ek madde: 17/07/ S.K./50. md.)(*) Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır. 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. (Değişik fıkra: 12/02/ S.K./4. md.)(**) Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir. Anılan düzenlemelerin yanında iflasın ertelenmesi kurumunu 6102 sayılı Ticaret Kanunu(TTK) dada düzenlenmiştir. TTK nin 376, 377 ve 378. Maddelerinde düzenlenen bu kurum, madde gerekçesi ile beraber değerlendirilmek suretiyle; iyileştirme projesi bakımından çeşitli yenilikler getirmiştir. 3

4 Buna göre; iyileştirme projesinin kanuni içeriğini TTK m. 376/3 oluşturmaktadır. Buna göre; projede denetçi önerileri (ve denetçi önerilerinin erken teşhis komitesinin önerileri dikkate alınarak hazırlanmış olması) ve gerekli kaynakların ve öz kaynakların gösterilmiş olması gereklidir. Diğer yandan; İİK da iyileştirme projesinin içeriği bakımından aranılan hususlara da atıf yapılmak suretiyle, söz konusu hususlarda iyileştirme projesinin kanuni içeriğine dâhil edilmiştir. Son olarak; TTK madde gerekçesinde bir usul değişikliğine işaret ederek; mahkemenin iflasın ertelenmesi talebi üzerine kayyımı derhal ataması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun bir diğer anlamı iflasın ertelenmesi talebi ve kayyım ataması ile beraber tedbir kararlarının verileceğidir. 1. İflasın Ertelenmesi Kararı İflasın ertelenmesi kararı, borca batıklık halinde şirketin iflâsına karar verilmesi zorunluluğunun bir istisnasıdır. İflasının ertelenmesi halinde bu kararın kapsamı, sonucu ve etkilerinin ne olacağı 4949 sayılı yasayla ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir sayılı yasayla yapılan değişiklik öncesi açık ve net bir düzenlemeye rastlanılmamaktaydı. İflasın ertelenmesi kurumu bakımından, kanunda aranılan şekli; iyileştirme projesi, iflasın ertelenmesi talebi, ertelenme masraflarının peşin olarak verilmesi ile kanunda aranılan maddi; borca batıklık, iflas veya tasfiye sürecinde bulunmama, alacaklıların mevcut durumunun iflasın derhal açılmasına oranla daha kötü bir duruma sokulmaması 1, fevkalade müddetten yararlanılmamış olma koşullarının bir arada bulunması gereklidir. Mahkemenin iflasın ertelenmesi kurumunu uygulama ve uygulamama yönünde bir takdir yetkisi yoktur. Buna göre; yukarıda sayılan şartların gerçekleşmesiyle mahkeme iflasın ertelenmesine karar vermek zorundadır. Diğer yandan; sayılan şartların gerçekleşip, gerçekleşmediği hususunda da bilirkişi kurumuna başvurmak zorunda olduğu kabul edilmektedir. 1 Söz konusu koşul gerek TTK gerekse İİK da açık bir şekilde aranmamıştır. Buna karşılık, bu koşulun varlığına malvarlığının terki suretiyle konkordato ve uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma kurumlarında açık biçimde rastlamaktayız. Bu sebeple; bir görüşe göre; anılan koşul aranılacağı gibi aynı zamanda; alacaklıların iflâsın derhal açılmasına oranla erteleme yüzünden bir zarara uğramadıklarının kabulü için alacaklarına sadece borca batıklık bildirimi anındaki düzeyde kavuşmaları yeterli olmayıp en azından gecikmeden doğan zararlarının da karşılanması gerekir. Bir diğer görüşe göre ise; şirketin menfaati ile alacaklıların menfaatlerinin eşit bir şekilde değerlendirilmesi ve dolayısıyla böyle bir koşulun aranmaması gerekir (Hakan Pekcanıtez, İflasın Ertelenmesi İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 79, Sayı 2, Yıl 2005, s.331; Selçuk Öztek, İflasın Ertelenmesi, 2007, s. 68). 4

5 2. İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları a. Alacaklıları Etkileme Bakımından İflasın Ertelenmesinin Süresi İflasın ertelenmesinin alacaklıları etkilemesi bakımından bir süre söz konusudur. Süre sonunda iflasın ertelenmesi kurumu ile gelinen noktaya göre alacaklıların durumunda da çeşitli değişiklikler söz konusu olur. Buna karşılık; netice olarak iflasın ertelenmesi ve sonuçları belli bir zaman kesitiyle sınırlıdır. Mahkeme; iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte, ertelemenin geçerli olacağı süreyi de kararlaştırmalıdır. Süresiz ya da durumu kurtulana kadar gibi belirsiz süreyle erteleme kararına hükmetmesi mümkün değildir. Mahkeme bu süreyi tayin ederken İİK. 179/b-4.f. maddeden hareketle bir süre tayin edecektir. Tayin olunacak sürenin iyileştirme projesinin uygulanabilmesine olanak sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Bunun yanında; alacaklıların menfaatini de dikkate almalıdır. Buna göre; mahkeme yukarıda ki durumları dikkate alarak ilk sefer bakımından en fazla bir yıl olmak şartıyla bir yıla kadar bir süre öngörebilir. Uygulamada genel olarak madde lafzında ki azami bir yıllık süre uygulanıyor olsa da; iyileştirme projesinin kısa aralıklarla tekrar gözden geçirilmesi gerekiyorsa, mahkemenin bir yıldan kısa bir sürede ön görmesi mümkündür 2. Mahkeme belirlemiş olduğu bir yılık ilk sürenin ardından kayyım raporları ile dört yılı aşmamak üzere iflasın ertelenmesi süresini uzatabilir. Buna karşılık; Yargıtay uygulaması bakımından erteleme süresinin tekrar uzatılabilmesi için yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiği kabul edilmektedir 3. Kanun koyucu tarafından uzatma süresinin dört yılı geçemeyeceğinin ifade edilmiş olması sebebiyle ortaya çeşitli görüşler çıkmıştır. Bir görüşe göre; ilk uzatma süresi bakımından geçerli olan azami süre uzatılan dönemler bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla, birer yıl olmak üzere toplam dört kez iflasın ertelenmesi süresi uzatılabilir. Buna karşılık; bir diğer görüşe göre; kanun üst sınır bakımından bir düzenleme getirmiştir. Dolayısıyla ikinci sürenin tayini bakımından azami bir yıllık süre sınırı bulunmamaktadır 4. Netice itibarıyla; iflasın ertelenmesi bakımından şekli ve maddi şartların devam ediyor olması durumunda iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması mümkündür. Buna karşılık; şirketin artık borca 2 Oğuz Atalay, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, 2006, s. 110: Talih Uyar, İflasın Ertelenmesi, s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2006/8548E. ve 2006/ 12012K. sayılı kararı. 4 Öztek, s

6 batık olamaması gibi, şartların ortadan kalkmış olması durumunda iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması mümkün değildir 5. b. Alacaklıları Etkileme Bakımından Erteleme Kararı İle Verilen Tedbirler i. Nitelikleri İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme bu kararıyla birlikte erteleme süresi içerisinde şirketin veya kooperatifin malvarlığını korumaya yönelik olarak gerekli olan her türlü erteleme tedbirlerini almak zorundadır. Erteleme kararı ile birlikte alınacak olan bu tedbirler, iflâsı ertelenen şirketin erteleme süresi içerisinde alacaklıların güvencesini teşkil eden malvarlığının kaybolmasını önleyerek ve mali durumun iyileştirilmesini temin etmeyi sağlayarak hem şirketin hem de alacaklıların menfaatlerinin korunması amacına hizmet eder. Söz konusu tedbirler hukuki mahiyetleri bakımından iflasın ertelenmesi kurumuna özgü tedbirlerdir 6. Mahkeme kural olarak gerekli olan tüm tedbirleri alabilir. Kanun koyucu bu hususta bir sınırlama getirmemiş örnekseme yoluyla mahkemeye yol göstermiştir 7. Buna karşılık mahkeme anılan tedbirlere hükmederken tamamıyla da serbest değildir, kanun koyucu bazı hususlarda düzenleme yasağı getirmiştir. Buna göre, rehinli alacaklar ile İİK 206. Madde ki birinci sıradaki alacaklar bakımından tedbir yoluyla dahi takip serbestisinin kaldırılmasını açık biçimde yasaklanmıştır. Diğer yandan Yargıtay uygulaması bakımından ayrıca alacaklıların menfaatlerinin de dikkate alınması ve özellikle yasanın çizdiği sınırlar içerisinde hareket edilmesi gereklidir 8. Netice itibarıyla, mahkemece alınacak olan tedbirler iyileştirme projesine uygun, alacaklıların menfaatine yani mevcut durumunun en azından muhafazasına ve de şirketin mali durumunun iyileştirilmesini sağlamaya yönelik olmalıdır 9. Son olarak dikkat edilmesi gereken husus erteleme kararı ve neticeleri genel olarak takip hukukuna ilişkin bulunduğundan, erteleme kararı neticesinde ki tedbirlerin maddi hukuktan doğan hakları kısıtlaması ya da ortadan kaldırması mümkün değildir 10. Diğer bir ifade ile 5 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2004/9183 E. ve 2004/6984K. sayılı kararı. 6 Sanem Z., Yılmaz, Sermaye Şirketlerinde Geçici Hukuki Korumalar, 2004, s. 115; Uyar (İflasın Ertelenmesi), s Talih Uyar, 4949 Sayılı ve tarihli İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Getirdiği Yenilikler, s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/1763E. ve 2005/2432K. sayılı kararı. 9 Öztek, s. 143: Ahmet Türk, Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler (Dokuz Ey. Ünv. Huk. Fak. D. 2004/1, s:295, dipn. 2-4) 10 Atalay, s

7 senetlerin protesto edilmesi, çeklere karşılıksız işleminin uygulanması, hapis hakkının dermeyanı, temerrüt ihtarları engellenemez 11. Diğer bir husus tedbir taleplerinin takip hususuna ilişkin olmasının yanında aynı zamanda tedbirler erteleme talep eden şirket bakımından uygulanır. Erteleme talebinde bulunan şirket ortakları ya da bir başka bağlantılı şirket bakımından ya da kefilleri de kapsaması mümkün değildir 12. Erteleme süresi içinde bu erteleme tedbirlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre 13 ; bu tedbirlerin kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğinde mahkeme ancak ilgililerin talebi üzerine ve kayyımın raporu da dikkate alınarak buna ilişkin bir karar verebilir. Bir diğer görüşe göre ise 14 ; alınan tedbirlerin elverişsiz olduğunun anlaşılması durumunda mahkeme her zaman ve re sen anılan tedbirlerin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. c. İflasın Ertelenmesinin Alacaklıların Hukuki Durumunda ki Somut Etkileri İflasın ertelenmesi sonuçları kural olarak kararının verilmesi anından itibaren başlar. Bu sebeple; kararının kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur 15. Buna karşılık; iflasın ertelenmesi kararının sonuçlarının doğma anı ile alacaklılar bakımında hüküm edeceği an farklılaşabilir. Keza; mahkeme, iflasın ertelenmesi kararının ilanından itibaren alacaklılar ve üçüncü kişiler bakımından hüküm doğuracağını belirtebilir 16. i. Alacaklıların Yeni Takip Açması ve İflasın Ertelenmesinin Takiplere Etkisi Ertelemenin amacının bütün alacaklıların çıkarlarını dengeli bir şekilde korumak ve alacaklıların iflâs tasfiyesine nazaran alacaklarına daha fazla oranda kavuşmalarına imkân vermektir. Bunun olmazsa olması ise iflasın ertelenmesi süresi içinde yeni takip tehdidinden şirketin veya kooperatifin korunmasıdır. Bu en azından şirketin malvarlığının korunmasında alacaklıların korumaya değer menfaatinin varlığının zorunlu hususudur Yargıtay 19.HD Tarih ve 2006/2288E. ve 2006/4946K. sayılı kararı. 12 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/2033E. ve 2005/3760 K. sayılı Kararı. 13 Atalay, s Öztek, s Atalay, s Öztek, s Atalay, s

8 Bu görüşten hareketle; kanun koyucu Amme alacakları da dâhil olmak koşuluyla tüm adi takiplerin durma ilkesini kabul etmiştir. Burada en önemlisi; mevcut alacaklıların menfaatinin korunması bakımından kamu alacakları bakımından bir imtiyaz tanınmamış olmasıdır. Çoğu zaman; vergi, prim gibi kamu alacakları iflasın ertelenmesi himayesinden yararlanan şirketler bakımından önemli oranda pasif oluşturmaktadır. İşte; kamu alacakları bakımından da takip yasağı getirilmiş olması alacaklılar bakımından büyük önem taşımaktadır. Borçlu bakımından bağışıklık getirilen husus icra takip işlemidir. Diğer bir değişle; icra ve iflas müdürlüğünün işlemleridir. Dolayısıyla; icra takip işlemi niteliğinde olmayan diğer işlemlerin şirket aleyhine yapılabilmesi mümkündür 18. Örneğin; iflasın ertelenmesi süresinden yararlanan bir şirket bakımından takip talebinde bulunabilir ama ödeme emri gönderilemez. Buna karşılık katılmamamıza rağmen takip talebi işleminin bir icra takip işlemi olmamasına rağmen takip talebinde de bulunulamayacağı da ifade edilmektedir 19. Erteleme kararından sonra şirketin ticari hayatına devam edebilmesi için çeşitli işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bu ise; yeni borç ve hak doğumu anlamına gelir. Kural olarak; şirketin iflasın ertelenmesi süresi içinde; iflasın ertelenmesi kararından önceki dönemde doğmuş bulunan borçlarını doğrudan ödenmesi kabul edilmemektedir. Buna karşılık; iflasın ertelenmesi kararından sonra şirketten alacaklı durumuna geçen alacaklılar bakımından; hâkim olan görüş, şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi bakımından bu borçlarını ödenmesi gerektiği, ödenmemesi durumunda ise her ne kadar yeni takip yasağı bu alacaklılar bakımından da söz konusu olacak olsa da bu kişilerin doğrudan kayyıma veya mahkemeye durumu bildirmek suretiyle iflasın ertelenmesi kararının kaldırılmasını sağlama imkânları vardır 20. Takip işlemlerinin durması ve yeni takip yasağı bakımından mahkemenin bu hususta açık bir karar vermesi gerekli değildir. Buna karşılık; bu hususta bir karar vermek niyetinde bulunan mahkemenin de ancak bu sınırlar dâhilinde karar vermesi gereklidir. Aksi halde; karar tarihine kadar yapılmış takiplerin iptaline ya da takip işlemlerinin kaldırılmasına karar vermesi mümkün değildir 21. Bu anlamda; kaiden haciz kayıtlarının silinmesine karar veremez. Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından alacaklıların durumu, adi takiplere nazaran daha iyidir. Alacaklıların; rehin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Mahkemen inde bu kurala aykırı bir tedbir kararı vermesi mümkün değildir Atalay, s Türk, s Pekcanıtez, s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/ 448E. ve 2005/3753K. sayılı kararı. 22 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2004/10326E ve 2005/2788K. sayılı kararı. 8

9 Rehininin paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından getirilen bu imkan doktrinde eleştiri konusu olmuş 23 ve yine Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarih ve: 2002/176E. ve 2003/189K. sayılı kararı ile eşitlik ilkesine aykırılık sebebiyle konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır 24. Buna karşılık; alacaklı rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından da tamamen serbest değildir, kanun muhafaza tedbirleri ile rehinli malın satışına erteleme süresi içinde imkan vermemiştir. Buna karşılık; yukarıda bahsedilen iki yasağın geçerlilik şartı, rehin alacaklısının, rehinle karşılanamayan faiz alacakları bakımından teminat verilmesi koşuluna bağlanmıştır. Aksi halde; alacaklı bakımından muhafaza ve rehinli malın satışı engellenemeyecektir 25. İşçi alacaklılar bakımından da kanun koyucu adi takiplere ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere nazaran özel bir düzenleme getirmiştir. Buna göre; işçi alacaklıları bakımından haciz yoluyla takip yapmak mümkündür. Alacaklının haciz yoluyla talep edebileceği alacakları ise; hizmet sözleşmesine dayanan ve iflâsın ertelenmesinden önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacaklardır. Belirtilen süreler aralığında tahakkuk eden işçi alacakları bakımından kanun koyucu her hangi bir sınırlama getirmemiştir. Dolayısıyla; satış ve muhafaza işlemlerinin dahi yapılabilmesi mümkün dür 26. ii. Alacaklıların İhtiyati Haciz Talep Etmesi ve İflasın Ertelenmesinin İhtiyati Hacizlere Etkisi Alacaklıların iflasın ertelenmesi kurumundan yararlanan bir şirket hakkında ihtiyati haciz kararı alıp alamayacağı da tartışmalıdır. Kural olarak; iflasın ertelenmesini düzenleyen kurallar dâhilinde buna ilişkin bir yasak olmadığı için ihtiyati haciz kararının alınabilmesi gereklidir. Buna karşılık, ihtiyatı haciz işleminin kesin haciz işlemi gibi yerine getirilmesi gerektiği, belli süre içinde kesin hacze dönüştürülmesi gerektiği ve de ihtiyati haciz işleminin amacının belli faaliyetlerde bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden borçlular borçluların öz itibarıyla mal kaçırmak istemesi olduğu dikkate alındığında buna karşılık şirkete kayyum atanmış olduğu 23 Türk, s Uyar, s Atalay, s Atalay, s

10 dolayısıyla ihtiyati haczi gerektiren sebeplerin artık bulunmadığı kabul edilmelidir 27. Borçlunun mal kaçırma, gizleme ya da adresinin bulunamaması gibi bir risk artık kalmamıştır. Şirketin yönetimi kayyuma devredilmiştir. Nitekim Yargıtay da; iflasın ertelenmesi kararından sonra şirket aleyhine ihtiyati haciz kararı talep edilemeyeceği görüsündedir 28. Talep edilmiş bile olsa reddi gerekecektir. Aynı şekilde; mahkemenin iflasın ertelenmesi talep edildikten sonra yeni ihtiyacız haciz taleplerine karşı şirketin malvarlığını koruyucu tedbirler almış olması şartıyla tedbir kararı vermesi mümkündür. Son olarak; iflasın ertelenmesi talebinden önce alacaklılar tarafından alınmış bulunan ihtiyati hacizlerin yerine getirilmesi tedbir yoluyla dahi olsa engellenemez 29. iii. Alacaklıların Alacak Davası Açması ve İflasın Ertelenmesinin Davalara Etkisi Gerek İİK, gerekse de TTK da bu hususta getirilmiş açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Kural olarak, iflasın ertelenmesi kurumu takip hukukuna ilişkin bir kurum olması sebebiyle, borçlu aleyhine açılan davalara herhangi bir etkisi bulunmaz. Buna karşılık; her ne kadar borçlu şirket aleyhine açılan davalar bakımından kanun koyucu bir düzenleme getirmemiş olsa da; iflasın ertelenmesi kapsamında duran takiplere etkileri dikkate alınarak bir sonuç çıkarmak gerektiği ifade edilmektedir. Bu görüşten hareketle 30 ; alacaklıların itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası açması mümkün değildir. Buna karşılık bir diğer görüşe göre 31 ; anılan davaların açılması bakımından bir mani bulunmamaktadır. Ne var ki; bunların neticesinde alınan kararların icrası bakımından iflasın ertelenmesinin sonuçları uygulanacaktır. Şirket aleyhine açılan tasarrufun iptali davaları bakımından da durum aynıdır. Yargıtay ise açılan davalar bakımından, erteleme davasının sonucun beklenilmesi gerektiğini ifade etmektedir 32. Alacaklılar tarafında açılacak iflas davaları bakından ise Yargıtay uygulamasında, devam eden iflasın ertelenmesi davasında, iflas davalarının durması hususunda bir tedbir kararı olup olmadığına bakılacaktır. Buna göre; böylesi bir tedbir kararı bulunmaması durumunda alacaklı bakımından iflas davası açılabilecek ve bu dava devam edebilecektir İflasın Ertelenmesinin amacı şirketin aktif malvarlığının korunarak çalıştırılarak, pasifinin azaltılmasıdır. (Yargıtay 19. HD Tarih ve 2005/2033E. ve 2005/3760K. sayılı kararı) 28 Yargıtay 19.HD Tarih, 2005/6790E. ve 2005/8986K. sayılı kararı. 29 Yargıtay 19. HD Tarih ve 2006/3150E ve 2006/4554K. sayılı kararı. 30 Öztek, s Atalay, s. 135; Pekcanıtez, s Yargıtay 19. HD Tarih ve 2006/5096E. ve 2006/408K. sayılı kararı. 33 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/338E. ve 2005/3430K. sayılı kararı. 10

11 Maddi hukuka ilişkin davalar bakımından ise herhangi bir yasaklayıcı durum söz konusu değildir. Bu yönde bir tedbir kararı verilmesi de aynı şekilde mümkün değildir 34. iv. Alacaklıların Faiz Talep Etmesi ve İflasın Ertelenmesinin Faizlere Etkisi Kanun koyucu rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere ilişkin olarak açık biçimde düzenlediği bu husustan adi takipler bakımından bahsetmemiştir. Bu sebeple; söz konusu taleplere ilişkin faizlerin işlemeye devam edeceği kabul edilmektedir 35. Dolayısıyla iflasın ertelenmesin işleyen ve işleyecek olan faizler bakımından bir etkisi bulunmamaktadır. v. İflasın Ertelenmesinin Mevcut Hacizlerine Etkisi İflasın ertelenmesinin en önemli sonucu yeni takiplerin açılamamasının yanında mevcut takiplerinde olduğu yerde durmasıdır. Bu sebeple, bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş bulunan hacizler bakımından da bu kural geçerli olacaktır. Dolayısıyla; haciz işlemleri geçerliliğini koruyacak, buna karşılık hacizli malların muhafazası ve satışı gibi haciz işleminde sonraki icra takip işlemleri yapılamayacaktır. Diğer yandan, uygulamada iflasın ertelenmesi kararı ile birlikte hacizlerin de kaldırıldığı görülmektedir. Buna karşılık; iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte mahkemenin ne suretle olursa olsun hacizlerin fekkine karar vermesi mümkün değildir 36. Dolayısıyla, iflasın ertelenmesi kararından önceki bir safhada şirketin malları üzerinde haciz ve muhafaza tedbiri uygulatmış bulunan alacaklının mevcut durumu korunacaktır. Dolayısıyla; üçüncü kişi nezdinde muhafaza altına alınan bu malların, işletmenin faaliyetini devam ettirebilmesi bakımından önem arz edip etmediği de bu bakımından fark yaratmayacaktır. Borçlunun yeddi emin olarak nezdinde bırakılan hacizli malları kullanmasında sorun bulunmamaktadır. Sadece belli sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmiş olsun. Hammaddelerin haczi ve muhafaza altına alınmış olması durumunda doktrinde bunlar bakımından bir istisna getirilmesi gerektiği ve üzerlerinde ki hacizlerin kaldırılarak borçluya iadesine imkân tanınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu imkân bakımından ise ek teminat aranmaktadır 37. Buna karşılık, böyle bir imkân söz konusu olmadığı gibi mahkeme tarafından da böyle bir karar verilmesi mümkün değildir. Hammaddelerin haczine benzer bir durum iflasın ertelenmesi korumasından yararlanan şirketin üçüncü kişiler nezdinde bulunan ve haczedilmiş olan alacaklarının durumudur. Bu hususta doktrinde farklı görüşler vardır; bir görüşe göre; haczedilen alacaklar bakımından İİK 88. Maddesi uygulanması 34 Baki Kuru/ Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflâs Hukuku, 2006, s Atalay, s. 156: Uyar(İflasın Ertelenmesi), s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2004/7270E. ve 2004/23440K. sayılı kararı. 37 Atalay, s

12 gerekecektir. Dolayısıyla para hükmünde olup, icra dairesi tarafından fiilen haczedilmedikçe bunlar üzerinde ki hacizlerde geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla fiilen el koyma işlemi de iflasın ertelenmesi kararından sonra bir icra takip işlemi olması sebebiyle uygulanamayacağından, alacak ve paraların borçlu şirkete ödenmesi gerekir 38. Bir diğer görüşe göre ise; burada İİK 88. Maddenin değil, 89. Maddenin tatbikinin söz konusu olduğunu ve bu sebeple fiilen haczinin gerekmediği, haciz kararının verilmiş olmasının yeterli olduğunu ifade etmektedir. Mevcut alacak ve paralar bakımından durum böyle olduğu gibi, müstakbel alacaklar bakımından da aynı görüş uyarınca, haciz ihbarında müstakbel alacaklar bakımından da haciz kararı verildiği belirtilmiş, sonradan doğacak hak ve alacaklarında borçluya ödenmemesi gerekecektir 39. Özellikle haczedilen İİK. 89. Madde uyarınca haczedilen para alacakları bakımından, bu paraların haczi talep eden alacaklıya ödenip ödenmeyeceği konusu da gündeme gelmektedir. İflasın ertelenmesi kararı icra takip işlemlerini durdurmaktadır. İcra dairesi kasasına giren bir paranın alacaklıya ödenmesi biri icra takip işlemi olmadığından, bu paraların alacaklılara ödenmesinde bir mani bulunmamaktadır. Uygulamada iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte mahkemelerce İİK 89. Madde uyarınca ve özellikle borçlu şirketin banka hesaplarına konulan blokajların kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir. Buna karşılık Yargıtay aksi görüştedir 40. Aynı şekilde, erteleme talebinde bulunan şirketin lehtar olduğu teminat mektupları yönünden muhatap ve teminat mektuplarını veren bankanın hukuki durumunu etkileyecek şekilde tedbir kararı verilemez Atalay, s Öztek, s : Uyar(İflasın Ertelenmesi), s Yargıtay 19.HD, Tarih ve 2005/11763E. ve 2005/2432K. sayılı kararı. 41 Yargıtay 19. HD Tarih ve 2006/8063E. ve 2006/11674K sayılı kararı. 12

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/133 Ref: 4/133

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/133 Ref: 4/133 SİRKÜLER İstanbul, 15.08.2016 Sayı: 2016/133 Ref: 4/133 Konu: 6728 SAYILI KANUN İLE İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASINA DAİR 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Eski Maddesi 6728 Sayılı Kanun uyarınca Yeni Madde

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu Eski Maddesi 6728 Sayılı Kanun uyarınca Yeni Madde 09.08.2016 tarihli ve 6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Değiştirilen İflasın Ertelenmesi Prosedürü 09.08.2016 tarih ve 29796 sayılı

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN YENİLİKLER

6728 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN YENİLİKLER 6728 SAYILI KANUN İLE 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE GETİRİLEN YENİLİKLER 6728 Sayılı ve 15/7/2016 tarihli Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

GENEL OLARAK İFLAS ERTELEME MÜESSESESİ

GENEL OLARAK İFLAS ERTELEME MÜESSESESİ GENEL OLARAK İFLAS ERTELEME MÜESSESESİ 1. İFLAS ERTELEMENİN TANIMI Genel olarak iflasın ertelenmesi kavramı, Asliye Ticaret Mahkemesine borca batık durumda olan bir sermaye şirketi veya kooperatif hakkında

Detaylı

İFLAS ERTELEME Ymm. İSMAİL BEKTAŞ. 06 Nisan 2016 Çarşamba

İFLAS ERTELEME Ymm. İSMAİL BEKTAŞ. 06 Nisan 2016 Çarşamba İFLAS ERTELEME Ymm. İSMAİL BEKTAŞ 06 Nisan 2016 Çarşamba 1 Gündem İflas Ertelemenin Tanımı İflas Ertelemenin Amacı 6102 Sayılı TTK Kanununa Göre İflas Erteleme 2004 Sayılı İcra İflas Kanununa Göre İflas

Detaylı

HAKKINDA İFLAS ERTELEMESİ KARARI VERİLEN ŞİRKETTEN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLECEĞİ

HAKKINDA İFLAS ERTELEMESİ KARARI VERİLEN ŞİRKETTEN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLECEĞİ HAKKINDA İFLAS ERTELEMESİ KARARI VERİLEN ŞİRKETTEN OLAN ALACAKLAR İÇİN ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLECEĞİ Bilindiği üzere, iflas ertelemesi, pasifleri aktiflerinden fazla olan, yani borca batık durumda

Detaylı

) Av.Muhip Şeyda IŞIKTAÇ. 1 Şirketin Mali Durumunun Bozulması Halinde

) Av.Muhip Şeyda IŞIKTAÇ. 1 Şirketin Mali Durumunun Bozulması Halinde İFLASIN ERTELENMESİ ( ) Sermaye ortaklıkları alacaklılarına karşı malvarlığı ile sorumlu olduklarından, Türk Ticaret Kanununda yer alan hakim ilkelerden biri de sermayenin korunması olmuştur. Türk Ticaret

Detaylı

Ö Z E L B Ü L T E N ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA HALLERİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

Ö Z E L B Ü L T E N ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA HALLERİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER Sayı : 2015/211 7 Tarih : 14.12.2015 Ö Z E L B Ü L T E N 1 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE SERMAYENİN KAYBI VE BORCA BATIK OLMA HALLERİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO)

SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) Doç. Dr. SERDAR KALE İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi SORULARLA KONKORDATO (İFLAS DIŞI VE İFLAS İÇİ ADİ KONKORDATO) İÇİNDEKİLER

Detaylı

ĐŞÇĐ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESĐNĐN BAŞLANGICI

ĐŞÇĐ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESĐNĐN BAŞLANGICI ĐŞÇĐ ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI SÜRESĐNĐN BAŞLANGICI Taraflar arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak işçiler, devlet memurlarından farklı olarak, çalıştıkları ayın ücretini, bu ayın sonunda

Detaylı

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 2006 İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Kemalettin Yüksel * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Hukuku nda

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ

İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ Özgür ÖZKAN I- GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 324. maddesi, anonim şirkette mali durumun bozulması halinde, hem genel kurul hem

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

1. İFLAS ERTELEMESİ* 2. İFLAS ERTELEMESİNİN MEVZUATTAKİ YERİ:

1. İFLAS ERTELEMESİ* 2. İFLAS ERTELEMESİNİN MEVZUATTAKİ YERİ: 1. İFLAS ERTELEMESİ* Gerek küresel makro ekonomik etkiler, gerek sektörel etkiler ve gerekse de bireysel sebepler birçok şirket varlıklarının önemli bir kısmını kaybederek borçlarını ödeyemez duruma düşürmektedir.

Detaylı

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER) 15/07/2016

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER) 15/07/2016 YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (İFLASIN ERTELENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER) 15/07/2016 2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU TBMM GENEL KURULUNUN KABUL

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Borçlu İçin İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmişse Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi?

Borçlu İçin İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmişse Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? Borçlu İçin İflasın Ertelenmesi Kararı Verilmişse Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabilir mi? Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

İflas Ertelemesinin Hukuksal Ve Vergisel Boyutu

İflas Ertelemesinin Hukuksal Ve Vergisel Boyutu Ercan ALPTÜRK YMM Ebru BOSTANCIOĞLU Avukat İflas Ertelemesinin Hukuksal Ve Vergisel Boyutu 1. Giriş Son yıllarda dünyada yaşanan küresel krizden ülkemizdeki pek çok işletme de olumsuz yönde etkilenmiştir.

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz

İÇİNDEKİLER. Giriş. İhtiyati Haciz. İhtiyati Haciz Kararı Alınması. İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması. İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İHTİYATİ HACİZ İÇİNDEKİLER Giriş İhtiyati Haciz İhtiyati Haciz Kararı Alınması İhtiyati Haciz Kararının Uygulanması İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İhtiyati Haczin Sonuçları İhtiyati Haciz Sebebiyle Tazminat

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı.

: Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 11.08.2016 SAYI : 2016-08-8 KONU ÖZETİ : Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlandı. : Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ İFLASIN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER

İFLASIN ERTELENMESİ İFLASIN ERTELENMESİ İLE İLGİLİ TÜRK TİCARET KANUNUNDA YER ALAN DÜZENLEMELER İFLASIN ERTELENMESİ 2003-2004 yıllarında Amerika Birleşik Devletlerinde yaşanan sıkıntılar ve bunun sonuçları olarak Amerika ve Avrupa ülkeleri ile ülkemizde yaşanan finans sektöründeki ekonomik krizler,

Detaylı

İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner

İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner A)GİRİŞ B)İFLASIN ERTELENMESİNİ TALEP EDEBİLECEKLER C)İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME D)İFLAS ERTELEME DAVALARININ HUKUKİ DAYANAKLARI

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Av. Talih UYAR* * Avukat.

Av. Talih UYAR* * Avukat. İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE (VEYA İFLASIN ERTELENMESİ K AR ARI İLE BİRLİKTE) VERİLEN TAKİP YASAĞI NA İLİŞKİN İHTİYATİ TEDBİR K AR ARI İFLASIN ERTELENMESİ K AR ARI NIN YARGITAYCA BOZULMASI HALİNDE

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIKTAN SONRA AÇILAN MENFİ TESPİT DAVALARI ÖZELİNDE İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 31.01.2017 sevinchan@eryigithukuk.com Bir hukuki ilişkinin

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Dr. Hediye BAHAR SAYIN. Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Dr. Hediye BAHAR SAYIN Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR LİSTESİ... XIX Giriş...1 Birinci

Detaylı

AĞUSTOS 2015 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İCRA İFLAS HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ

AĞUSTOS 2015 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İCRA İFLAS HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ AĞUSTOS 2015 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI İCRA İFLAS HUKUKU DERS KİTABINA İLİŞKİN DOĞRU YANLIŞ CETVELİ Düzeltmeler Daire ( ) içinde gösterilmiştir. YANLIŞ 1- Ünite 1, sayfa 3, Cebri İcra Hukuku Kavramı başlığı

Detaylı

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX. İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İçindekiler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIX İcra ve İflâs Hukukunda; REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ TEMINAT, REHIN; KAVRAM VE KAPSAMI 1. REHİN; GENEL BİLGİLER...3 A- Şahsî ve Aynî

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI ( ) CEVAP ANAHTARI (İkinci Öğretim Öğrencileri)

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI ( ) CEVAP ANAHTARI (İkinci Öğretim Öğrencileri) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ İCRA İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI (14.6.2017) CEVAP ANAHTARI (İkinci Öğretim Öğrencileri) I. OLAY SORULARI 1. Takip hukuku bakımından borçluya 2 takip türü tanınmaktadır.

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI

CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI I. OLAY CEVAP ANAHTARI 14 HAZİRAN 2017 İCRA VE İFLAS HUKUKU FİNAL SINAVI 1-) a-) İcra ve İflas Kanunumuzun 257 maddesi gereğince, Kanun koyucu ihtiyati haciz alınabilmesi için gerekli şartları, vadesi

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR V VII XV I. ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR A. ADİ ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR 1 1. Olay: Ortaklık Sözleşmesinin Şekli, Sermaye Olarak Adi Ortaklığa Alacak Taahhüdü ve

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

İflasın Ertelenmesi. Prof. Dr. Selçuk Öztek *

İflasın Ertelenmesi. Prof. Dr. Selçuk Öztek * Bankacılar Dergisi, Sayı 53, 2005 İflasın Ertelenmesi Prof. Dr. Selçuk Öztek * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 13-15 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Kanunu nun Yeni Düzenlemeleri

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul,

SİRKÜLER İstanbul, SİRKÜLER İstanbul, 18.08.2016 Sayı: 2016/146 Ref:4/146 Konu: KARŞILIKSIZ ÇEK DÜZENLENMESİNE HAPİS CEZASI GERİ GELMİŞ VE KAREKODU UYGULAMASI İLE ÇEK DÜZENLEYENLER HAKKINDA DETAYLI BAZI FİNANSAL VE HUKUKİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ

İçindekiler. I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ İçindekiler SUNUŞ BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ.. İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ... ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ I. BÖLÜM GENEL OLARAK İCRA ve İFLÂS SUÇLARI ve YARGILAMA USULÜ 1- TANIM 1 2 2 - TARİHİ GELİŞİMİ 3. KANUNİ DÜZENLEME

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İFLÂSIN ERTELENMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İFLÂSIN ERTELENMESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İFLÂSIN ERTELENMESİ 1. İFLÂSIN ERTELENMESİ 3 I. GENEL OLARAK 3 II. ERTELEME KARARININ ETKİLERİ 6 A. Erteleme Süresi İçinde Konkordato, Yeniden Yapılandırma Yollarına Başvurulması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı