İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ. Turan Hakkı ER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ. Turan Hakkı ER"

Transkript

1 İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ Turan Hakkı ER 1

2 İFLASIN ERTELENMESİNİN ALACAKLILAR BAKIMINDAN ETKİSİ Genel Olarak İflasın ertelenmesi kurumu hem Türk Ticaret Kanunu nda hem de İcra ve İflas Kanunu nda düzenlenmiş bir müessesedir. Bir ihtiyaçtan ortaya çıkmıştır yılında 4949 sayılı Kanun ile İcra ve İflas Kanunu nda yapılan düzenlemeden sonra daha çok kullanılmaya başlanmıştır. Buna karşılık, iflasın ertelenmesi kurumunun Türk Hukukuna girişi daha eskidir. Hali hazırda; İcra ve İflas Kanunu nun 179 ve 179/a, 179/b maddelerinde düzenlenmiştir. Madde (Değişik madde: 17/07/ S.K./49. md.)(*)(**) Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borçlarının aktifinden fazla olduğu idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler veya şirket ya da kooperatif tasfiye halinde ise tasfiye memurları veya bir alacaklı tarafından beyan ve mahkemece tespit edilirse, önceden takibe hacet kalmaksızın bunların iflasına karar verilir. Şu kadar ki, idare ve temsil ile vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı bulursa, iflasın ertelenmesine karar verir. İyileştirme projesinin ciddi ve inandırıcı olduğunu gösteren bilgi ve belgelerin de mahkemeye sunulması zorunludur. Mahkeme, gerekli görürse idare ve temsille vazifelendirilmiş kimseleri ve alacaklıları dinleyebilir. İflasın ertelenmesi talepleri öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırılır. Madde 179/a - (Değişik madde: S.K./41. md.)(*) Mahkeme, iflasın ertelenmesi isteminde bulunulması üzerine, envanter düzenlenmesi ve yönetim kurulunun yerine geçmesi ya da yönetim kurulu kararlarını onaylanması için derhal bir kayyım atar; ayrıca şirketin ve kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli diğer önlemleri alır. Kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenmiş görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları ve iflasın ertelenmesine ilişkin talep 166 ncı maddenin ikinci 2

3 fıkrasındaki usul ile mahkeme tarafından ilan ve ticaret siciline tescil ettirilir. Mahkeme bu arada erteleme talebini karara bağlar. İflas ertelenmişse kayyım her üç ayda bir şirketin projeye uygun olarak iyileştirme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor eder, mahkeme bu rapor üzerine veya gerek gördüğünde alacağı bilirkişi raporuna göre, erteleme istemini değerlendirir ve iyileştirmenin mümkün olamayacağı kanaatine varırsa erteleme kararını kaldırır. Madde 179/b - (Ek madde: 17/07/ S.K./50. md.)(*) Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış olan takiplere devam edilebilir; ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez. Bu durumda erteleme süresince işleyecek olup mevcut rehinle karşılanamayacak faizler teminatlandırılmak zorundadır. 206 ncı maddenin birinci sırasında yazılı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabilir. (Değişik fıkra: 12/02/ S.K./4. md.)(**) Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflası ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir. Anılan düzenlemelerin yanında iflasın ertelenmesi kurumunu 6102 sayılı Ticaret Kanunu(TTK) dada düzenlenmiştir. TTK nin 376, 377 ve 378. Maddelerinde düzenlenen bu kurum, madde gerekçesi ile beraber değerlendirilmek suretiyle; iyileştirme projesi bakımından çeşitli yenilikler getirmiştir. 3

4 Buna göre; iyileştirme projesinin kanuni içeriğini TTK m. 376/3 oluşturmaktadır. Buna göre; projede denetçi önerileri (ve denetçi önerilerinin erken teşhis komitesinin önerileri dikkate alınarak hazırlanmış olması) ve gerekli kaynakların ve öz kaynakların gösterilmiş olması gereklidir. Diğer yandan; İİK da iyileştirme projesinin içeriği bakımından aranılan hususlara da atıf yapılmak suretiyle, söz konusu hususlarda iyileştirme projesinin kanuni içeriğine dâhil edilmiştir. Son olarak; TTK madde gerekçesinde bir usul değişikliğine işaret ederek; mahkemenin iflasın ertelenmesi talebi üzerine kayyımı derhal ataması gerektiğini ifade etmiştir. Bunun bir diğer anlamı iflasın ertelenmesi talebi ve kayyım ataması ile beraber tedbir kararlarının verileceğidir. 1. İflasın Ertelenmesi Kararı İflasın ertelenmesi kararı, borca batıklık halinde şirketin iflâsına karar verilmesi zorunluluğunun bir istisnasıdır. İflasının ertelenmesi halinde bu kararın kapsamı, sonucu ve etkilerinin ne olacağı 4949 sayılı yasayla ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir sayılı yasayla yapılan değişiklik öncesi açık ve net bir düzenlemeye rastlanılmamaktaydı. İflasın ertelenmesi kurumu bakımından, kanunda aranılan şekli; iyileştirme projesi, iflasın ertelenmesi talebi, ertelenme masraflarının peşin olarak verilmesi ile kanunda aranılan maddi; borca batıklık, iflas veya tasfiye sürecinde bulunmama, alacaklıların mevcut durumunun iflasın derhal açılmasına oranla daha kötü bir duruma sokulmaması 1, fevkalade müddetten yararlanılmamış olma koşullarının bir arada bulunması gereklidir. Mahkemenin iflasın ertelenmesi kurumunu uygulama ve uygulamama yönünde bir takdir yetkisi yoktur. Buna göre; yukarıda sayılan şartların gerçekleşmesiyle mahkeme iflasın ertelenmesine karar vermek zorundadır. Diğer yandan; sayılan şartların gerçekleşip, gerçekleşmediği hususunda da bilirkişi kurumuna başvurmak zorunda olduğu kabul edilmektedir. 1 Söz konusu koşul gerek TTK gerekse İİK da açık bir şekilde aranmamıştır. Buna karşılık, bu koşulun varlığına malvarlığının terki suretiyle konkordato ve uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma kurumlarında açık biçimde rastlamaktayız. Bu sebeple; bir görüşe göre; anılan koşul aranılacağı gibi aynı zamanda; alacaklıların iflâsın derhal açılmasına oranla erteleme yüzünden bir zarara uğramadıklarının kabulü için alacaklarına sadece borca batıklık bildirimi anındaki düzeyde kavuşmaları yeterli olmayıp en azından gecikmeden doğan zararlarının da karşılanması gerekir. Bir diğer görüşe göre ise; şirketin menfaati ile alacaklıların menfaatlerinin eşit bir şekilde değerlendirilmesi ve dolayısıyla böyle bir koşulun aranmaması gerekir (Hakan Pekcanıtez, İflasın Ertelenmesi İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 79, Sayı 2, Yıl 2005, s.331; Selçuk Öztek, İflasın Ertelenmesi, 2007, s. 68). 4

5 2. İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları a. Alacaklıları Etkileme Bakımından İflasın Ertelenmesinin Süresi İflasın ertelenmesinin alacaklıları etkilemesi bakımından bir süre söz konusudur. Süre sonunda iflasın ertelenmesi kurumu ile gelinen noktaya göre alacaklıların durumunda da çeşitli değişiklikler söz konusu olur. Buna karşılık; netice olarak iflasın ertelenmesi ve sonuçları belli bir zaman kesitiyle sınırlıdır. Mahkeme; iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte, ertelemenin geçerli olacağı süreyi de kararlaştırmalıdır. Süresiz ya da durumu kurtulana kadar gibi belirsiz süreyle erteleme kararına hükmetmesi mümkün değildir. Mahkeme bu süreyi tayin ederken İİK. 179/b-4.f. maddeden hareketle bir süre tayin edecektir. Tayin olunacak sürenin iyileştirme projesinin uygulanabilmesine olanak sağlayacak nitelikte olması gereklidir. Bunun yanında; alacaklıların menfaatini de dikkate almalıdır. Buna göre; mahkeme yukarıda ki durumları dikkate alarak ilk sefer bakımından en fazla bir yıl olmak şartıyla bir yıla kadar bir süre öngörebilir. Uygulamada genel olarak madde lafzında ki azami bir yıllık süre uygulanıyor olsa da; iyileştirme projesinin kısa aralıklarla tekrar gözden geçirilmesi gerekiyorsa, mahkemenin bir yıldan kısa bir sürede ön görmesi mümkündür 2. Mahkeme belirlemiş olduğu bir yılık ilk sürenin ardından kayyım raporları ile dört yılı aşmamak üzere iflasın ertelenmesi süresini uzatabilir. Buna karşılık; Yargıtay uygulaması bakımından erteleme süresinin tekrar uzatılabilmesi için yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiği kabul edilmektedir 3. Kanun koyucu tarafından uzatma süresinin dört yılı geçemeyeceğinin ifade edilmiş olması sebebiyle ortaya çeşitli görüşler çıkmıştır. Bir görüşe göre; ilk uzatma süresi bakımından geçerli olan azami süre uzatılan dönemler bakımından da geçerlidir. Dolayısıyla, birer yıl olmak üzere toplam dört kez iflasın ertelenmesi süresi uzatılabilir. Buna karşılık; bir diğer görüşe göre; kanun üst sınır bakımından bir düzenleme getirmiştir. Dolayısıyla ikinci sürenin tayini bakımından azami bir yıllık süre sınırı bulunmamaktadır 4. Netice itibarıyla; iflasın ertelenmesi bakımından şekli ve maddi şartların devam ediyor olması durumunda iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması mümkündür. Buna karşılık; şirketin artık borca 2 Oğuz Atalay, Borca Batıklık ve İflasın Ertelenmesi, 2006, s. 110: Talih Uyar, İflasın Ertelenmesi, s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2006/8548E. ve 2006/ 12012K. sayılı kararı. 4 Öztek, s

6 batık olamaması gibi, şartların ortadan kalkmış olması durumunda iflasın ertelenmesi süresinin uzatılması mümkün değildir 5. b. Alacaklıları Etkileme Bakımından Erteleme Kararı İle Verilen Tedbirler i. Nitelikleri İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme bu kararıyla birlikte erteleme süresi içerisinde şirketin veya kooperatifin malvarlığını korumaya yönelik olarak gerekli olan her türlü erteleme tedbirlerini almak zorundadır. Erteleme kararı ile birlikte alınacak olan bu tedbirler, iflâsı ertelenen şirketin erteleme süresi içerisinde alacaklıların güvencesini teşkil eden malvarlığının kaybolmasını önleyerek ve mali durumun iyileştirilmesini temin etmeyi sağlayarak hem şirketin hem de alacaklıların menfaatlerinin korunması amacına hizmet eder. Söz konusu tedbirler hukuki mahiyetleri bakımından iflasın ertelenmesi kurumuna özgü tedbirlerdir 6. Mahkeme kural olarak gerekli olan tüm tedbirleri alabilir. Kanun koyucu bu hususta bir sınırlama getirmemiş örnekseme yoluyla mahkemeye yol göstermiştir 7. Buna karşılık mahkeme anılan tedbirlere hükmederken tamamıyla da serbest değildir, kanun koyucu bazı hususlarda düzenleme yasağı getirmiştir. Buna göre, rehinli alacaklar ile İİK 206. Madde ki birinci sıradaki alacaklar bakımından tedbir yoluyla dahi takip serbestisinin kaldırılmasını açık biçimde yasaklanmıştır. Diğer yandan Yargıtay uygulaması bakımından ayrıca alacaklıların menfaatlerinin de dikkate alınması ve özellikle yasanın çizdiği sınırlar içerisinde hareket edilmesi gereklidir 8. Netice itibarıyla, mahkemece alınacak olan tedbirler iyileştirme projesine uygun, alacaklıların menfaatine yani mevcut durumunun en azından muhafazasına ve de şirketin mali durumunun iyileştirilmesini sağlamaya yönelik olmalıdır 9. Son olarak dikkat edilmesi gereken husus erteleme kararı ve neticeleri genel olarak takip hukukuna ilişkin bulunduğundan, erteleme kararı neticesinde ki tedbirlerin maddi hukuktan doğan hakları kısıtlaması ya da ortadan kaldırması mümkün değildir 10. Diğer bir ifade ile 5 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2004/9183 E. ve 2004/6984K. sayılı kararı. 6 Sanem Z., Yılmaz, Sermaye Şirketlerinde Geçici Hukuki Korumalar, 2004, s. 115; Uyar (İflasın Ertelenmesi), s Talih Uyar, 4949 Sayılı ve tarihli İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Getirdiği Yenilikler, s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/1763E. ve 2005/2432K. sayılı kararı. 9 Öztek, s. 143: Ahmet Türk, Sermaye Ortaklıklarının ve Kooperatiflerin Borca Batıklık Nedeniyle İflâsı ve İflâsın Ertelenmesi Konusunda İcra ve İflâs Kanunu'nda Yapılan Son Değişikliklerin Değerlendirilmesi ve Öneriler (Dokuz Ey. Ünv. Huk. Fak. D. 2004/1, s:295, dipn. 2-4) 10 Atalay, s

7 senetlerin protesto edilmesi, çeklere karşılıksız işleminin uygulanması, hapis hakkının dermeyanı, temerrüt ihtarları engellenemez 11. Diğer bir husus tedbir taleplerinin takip hususuna ilişkin olmasının yanında aynı zamanda tedbirler erteleme talep eden şirket bakımından uygulanır. Erteleme talebinde bulunan şirket ortakları ya da bir başka bağlantılı şirket bakımından ya da kefilleri de kapsaması mümkün değildir 12. Erteleme süresi içinde bu erteleme tedbirlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması hususunda iki farklı görüş vardır. Bir görüşe göre 13 ; bu tedbirlerin kaldırılması veya değiştirilmesi gerektiğinde mahkeme ancak ilgililerin talebi üzerine ve kayyımın raporu da dikkate alınarak buna ilişkin bir karar verebilir. Bir diğer görüşe göre ise 14 ; alınan tedbirlerin elverişsiz olduğunun anlaşılması durumunda mahkeme her zaman ve re sen anılan tedbirlerin değiştirilmesine veya kaldırılmasına karar verebilir. c. İflasın Ertelenmesinin Alacaklıların Hukuki Durumunda ki Somut Etkileri İflasın ertelenmesi sonuçları kural olarak kararının verilmesi anından itibaren başlar. Bu sebeple; kararının kesinleşmesini beklemeye gerek yoktur 15. Buna karşılık; iflasın ertelenmesi kararının sonuçlarının doğma anı ile alacaklılar bakımında hüküm edeceği an farklılaşabilir. Keza; mahkeme, iflasın ertelenmesi kararının ilanından itibaren alacaklılar ve üçüncü kişiler bakımından hüküm doğuracağını belirtebilir 16. i. Alacaklıların Yeni Takip Açması ve İflasın Ertelenmesinin Takiplere Etkisi Ertelemenin amacının bütün alacaklıların çıkarlarını dengeli bir şekilde korumak ve alacaklıların iflâs tasfiyesine nazaran alacaklarına daha fazla oranda kavuşmalarına imkân vermektir. Bunun olmazsa olması ise iflasın ertelenmesi süresi içinde yeni takip tehdidinden şirketin veya kooperatifin korunmasıdır. Bu en azından şirketin malvarlığının korunmasında alacaklıların korumaya değer menfaatinin varlığının zorunlu hususudur Yargıtay 19.HD Tarih ve 2006/2288E. ve 2006/4946K. sayılı kararı. 12 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/2033E. ve 2005/3760 K. sayılı Kararı. 13 Atalay, s Öztek, s Atalay, s Öztek, s Atalay, s

8 Bu görüşten hareketle; kanun koyucu Amme alacakları da dâhil olmak koşuluyla tüm adi takiplerin durma ilkesini kabul etmiştir. Burada en önemlisi; mevcut alacaklıların menfaatinin korunması bakımından kamu alacakları bakımından bir imtiyaz tanınmamış olmasıdır. Çoğu zaman; vergi, prim gibi kamu alacakları iflasın ertelenmesi himayesinden yararlanan şirketler bakımından önemli oranda pasif oluşturmaktadır. İşte; kamu alacakları bakımından da takip yasağı getirilmiş olması alacaklılar bakımından büyük önem taşımaktadır. Borçlu bakımından bağışıklık getirilen husus icra takip işlemidir. Diğer bir değişle; icra ve iflas müdürlüğünün işlemleridir. Dolayısıyla; icra takip işlemi niteliğinde olmayan diğer işlemlerin şirket aleyhine yapılabilmesi mümkündür 18. Örneğin; iflasın ertelenmesi süresinden yararlanan bir şirket bakımından takip talebinde bulunabilir ama ödeme emri gönderilemez. Buna karşılık katılmamamıza rağmen takip talebi işleminin bir icra takip işlemi olmamasına rağmen takip talebinde de bulunulamayacağı da ifade edilmektedir 19. Erteleme kararından sonra şirketin ticari hayatına devam edebilmesi için çeşitli işlemleri gerçekleştirmesi gerekir. Bu ise; yeni borç ve hak doğumu anlamına gelir. Kural olarak; şirketin iflasın ertelenmesi süresi içinde; iflasın ertelenmesi kararından önceki dönemde doğmuş bulunan borçlarını doğrudan ödenmesi kabul edilmemektedir. Buna karşılık; iflasın ertelenmesi kararından sonra şirketten alacaklı durumuna geçen alacaklılar bakımından; hâkim olan görüş, şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi bakımından bu borçlarını ödenmesi gerektiği, ödenmemesi durumunda ise her ne kadar yeni takip yasağı bu alacaklılar bakımından da söz konusu olacak olsa da bu kişilerin doğrudan kayyıma veya mahkemeye durumu bildirmek suretiyle iflasın ertelenmesi kararının kaldırılmasını sağlama imkânları vardır 20. Takip işlemlerinin durması ve yeni takip yasağı bakımından mahkemenin bu hususta açık bir karar vermesi gerekli değildir. Buna karşılık; bu hususta bir karar vermek niyetinde bulunan mahkemenin de ancak bu sınırlar dâhilinde karar vermesi gereklidir. Aksi halde; karar tarihine kadar yapılmış takiplerin iptaline ya da takip işlemlerinin kaldırılmasına karar vermesi mümkün değildir 21. Bu anlamda; kaiden haciz kayıtlarının silinmesine karar veremez. Rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından alacaklıların durumu, adi takiplere nazaran daha iyidir. Alacaklıların; rehin paraya çevrilmesi yoluyla takipte bulunmasının önünde bir engel bulunmamaktadır. Mahkemen inde bu kurala aykırı bir tedbir kararı vermesi mümkün değildir Atalay, s Türk, s Pekcanıtez, s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/ 448E. ve 2005/3753K. sayılı kararı. 22 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2004/10326E ve 2005/2788K. sayılı kararı. 8

9 Rehininin paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından getirilen bu imkan doktrinde eleştiri konusu olmuş 23 ve yine Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi Tarih ve: 2002/176E. ve 2003/189K. sayılı kararı ile eşitlik ilkesine aykırılık sebebiyle konuyu Anayasa Mahkemesine taşımıştır 24. Buna karşılık; alacaklı rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takipler bakımından da tamamen serbest değildir, kanun muhafaza tedbirleri ile rehinli malın satışına erteleme süresi içinde imkan vermemiştir. Buna karşılık; yukarıda bahsedilen iki yasağın geçerlilik şartı, rehin alacaklısının, rehinle karşılanamayan faiz alacakları bakımından teminat verilmesi koşuluna bağlanmıştır. Aksi halde; alacaklı bakımından muhafaza ve rehinli malın satışı engellenemeyecektir 25. İşçi alacaklılar bakımından da kanun koyucu adi takiplere ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere nazaran özel bir düzenleme getirmiştir. Buna göre; işçi alacaklıları bakımından haciz yoluyla takip yapmak mümkündür. Alacaklının haciz yoluyla talep edebileceği alacakları ise; hizmet sözleşmesine dayanan ve iflâsın ertelenmesinden önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dâhil alacaklardır. Belirtilen süreler aralığında tahakkuk eden işçi alacakları bakımından kanun koyucu her hangi bir sınırlama getirmemiştir. Dolayısıyla; satış ve muhafaza işlemlerinin dahi yapılabilmesi mümkün dür 26. ii. Alacaklıların İhtiyati Haciz Talep Etmesi ve İflasın Ertelenmesinin İhtiyati Hacizlere Etkisi Alacaklıların iflasın ertelenmesi kurumundan yararlanan bir şirket hakkında ihtiyati haciz kararı alıp alamayacağı da tartışmalıdır. Kural olarak; iflasın ertelenmesini düzenleyen kurallar dâhilinde buna ilişkin bir yasak olmadığı için ihtiyati haciz kararının alınabilmesi gereklidir. Buna karşılık, ihtiyatı haciz işleminin kesin haciz işlemi gibi yerine getirilmesi gerektiği, belli süre içinde kesin hacze dönüştürülmesi gerektiği ve de ihtiyati haciz işleminin amacının belli faaliyetlerde bulunan veya bulunmaya teşebbüs eden borçlular borçluların öz itibarıyla mal kaçırmak istemesi olduğu dikkate alındığında buna karşılık şirkete kayyum atanmış olduğu 23 Türk, s Uyar, s Atalay, s Atalay, s

10 dolayısıyla ihtiyati haczi gerektiren sebeplerin artık bulunmadığı kabul edilmelidir 27. Borçlunun mal kaçırma, gizleme ya da adresinin bulunamaması gibi bir risk artık kalmamıştır. Şirketin yönetimi kayyuma devredilmiştir. Nitekim Yargıtay da; iflasın ertelenmesi kararından sonra şirket aleyhine ihtiyati haciz kararı talep edilemeyeceği görüsündedir 28. Talep edilmiş bile olsa reddi gerekecektir. Aynı şekilde; mahkemenin iflasın ertelenmesi talep edildikten sonra yeni ihtiyacız haciz taleplerine karşı şirketin malvarlığını koruyucu tedbirler almış olması şartıyla tedbir kararı vermesi mümkündür. Son olarak; iflasın ertelenmesi talebinden önce alacaklılar tarafından alınmış bulunan ihtiyati hacizlerin yerine getirilmesi tedbir yoluyla dahi olsa engellenemez 29. iii. Alacaklıların Alacak Davası Açması ve İflasın Ertelenmesinin Davalara Etkisi Gerek İİK, gerekse de TTK da bu hususta getirilmiş açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Kural olarak, iflasın ertelenmesi kurumu takip hukukuna ilişkin bir kurum olması sebebiyle, borçlu aleyhine açılan davalara herhangi bir etkisi bulunmaz. Buna karşılık; her ne kadar borçlu şirket aleyhine açılan davalar bakımından kanun koyucu bir düzenleme getirmemiş olsa da; iflasın ertelenmesi kapsamında duran takiplere etkileri dikkate alınarak bir sonuç çıkarmak gerektiği ifade edilmektedir. Bu görüşten hareketle 30 ; alacaklıların itirazın kaldırılması, itirazın iptali davası açması mümkün değildir. Buna karşılık bir diğer görüşe göre 31 ; anılan davaların açılması bakımından bir mani bulunmamaktadır. Ne var ki; bunların neticesinde alınan kararların icrası bakımından iflasın ertelenmesinin sonuçları uygulanacaktır. Şirket aleyhine açılan tasarrufun iptali davaları bakımından da durum aynıdır. Yargıtay ise açılan davalar bakımından, erteleme davasının sonucun beklenilmesi gerektiğini ifade etmektedir 32. Alacaklılar tarafında açılacak iflas davaları bakından ise Yargıtay uygulamasında, devam eden iflasın ertelenmesi davasında, iflas davalarının durması hususunda bir tedbir kararı olup olmadığına bakılacaktır. Buna göre; böylesi bir tedbir kararı bulunmaması durumunda alacaklı bakımından iflas davası açılabilecek ve bu dava devam edebilecektir İflasın Ertelenmesinin amacı şirketin aktif malvarlığının korunarak çalıştırılarak, pasifinin azaltılmasıdır. (Yargıtay 19. HD Tarih ve 2005/2033E. ve 2005/3760K. sayılı kararı) 28 Yargıtay 19.HD Tarih, 2005/6790E. ve 2005/8986K. sayılı kararı. 29 Yargıtay 19. HD Tarih ve 2006/3150E ve 2006/4554K. sayılı kararı. 30 Öztek, s Atalay, s. 135; Pekcanıtez, s Yargıtay 19. HD Tarih ve 2006/5096E. ve 2006/408K. sayılı kararı. 33 Yargıtay 19.HD Tarih ve 2005/338E. ve 2005/3430K. sayılı kararı. 10

11 Maddi hukuka ilişkin davalar bakımından ise herhangi bir yasaklayıcı durum söz konusu değildir. Bu yönde bir tedbir kararı verilmesi de aynı şekilde mümkün değildir 34. iv. Alacaklıların Faiz Talep Etmesi ve İflasın Ertelenmesinin Faizlere Etkisi Kanun koyucu rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takiplere ilişkin olarak açık biçimde düzenlediği bu husustan adi takipler bakımından bahsetmemiştir. Bu sebeple; söz konusu taleplere ilişkin faizlerin işlemeye devam edeceği kabul edilmektedir 35. Dolayısıyla iflasın ertelenmesin işleyen ve işleyecek olan faizler bakımından bir etkisi bulunmamaktadır. v. İflasın Ertelenmesinin Mevcut Hacizlerine Etkisi İflasın ertelenmesinin en önemli sonucu yeni takiplerin açılamamasının yanında mevcut takiplerinde olduğu yerde durmasıdır. Bu sebeple, bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş bulunan hacizler bakımından da bu kural geçerli olacaktır. Dolayısıyla; haciz işlemleri geçerliliğini koruyacak, buna karşılık hacizli malların muhafazası ve satışı gibi haciz işleminde sonraki icra takip işlemleri yapılamayacaktır. Diğer yandan, uygulamada iflasın ertelenmesi kararı ile birlikte hacizlerin de kaldırıldığı görülmektedir. Buna karşılık; iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte mahkemenin ne suretle olursa olsun hacizlerin fekkine karar vermesi mümkün değildir 36. Dolayısıyla, iflasın ertelenmesi kararından önceki bir safhada şirketin malları üzerinde haciz ve muhafaza tedbiri uygulatmış bulunan alacaklının mevcut durumu korunacaktır. Dolayısıyla; üçüncü kişi nezdinde muhafaza altına alınan bu malların, işletmenin faaliyetini devam ettirebilmesi bakımından önem arz edip etmediği de bu bakımından fark yaratmayacaktır. Borçlunun yeddi emin olarak nezdinde bırakılan hacizli malları kullanmasında sorun bulunmamaktadır. Sadece belli sınırlar çerçevesinde gerçekleştirmiş olsun. Hammaddelerin haczi ve muhafaza altına alınmış olması durumunda doktrinde bunlar bakımından bir istisna getirilmesi gerektiği ve üzerlerinde ki hacizlerin kaldırılarak borçluya iadesine imkân tanınması gerektiği ifade edilmektedir. Bu imkân bakımından ise ek teminat aranmaktadır 37. Buna karşılık, böyle bir imkân söz konusu olmadığı gibi mahkeme tarafından da böyle bir karar verilmesi mümkün değildir. Hammaddelerin haczine benzer bir durum iflasın ertelenmesi korumasından yararlanan şirketin üçüncü kişiler nezdinde bulunan ve haczedilmiş olan alacaklarının durumudur. Bu hususta doktrinde farklı görüşler vardır; bir görüşe göre; haczedilen alacaklar bakımından İİK 88. Maddesi uygulanması 34 Baki Kuru/ Ramazan Arslan/Ejder Yılmaz, İcra ve İflâs Hukuku, 2006, s Atalay, s. 156: Uyar(İflasın Ertelenmesi), s Yargıtay 19.HD Tarih ve 2004/7270E. ve 2004/23440K. sayılı kararı. 37 Atalay, s

12 gerekecektir. Dolayısıyla para hükmünde olup, icra dairesi tarafından fiilen haczedilmedikçe bunlar üzerinde ki hacizlerde geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla fiilen el koyma işlemi de iflasın ertelenmesi kararından sonra bir icra takip işlemi olması sebebiyle uygulanamayacağından, alacak ve paraların borçlu şirkete ödenmesi gerekir 38. Bir diğer görüşe göre ise; burada İİK 88. Maddenin değil, 89. Maddenin tatbikinin söz konusu olduğunu ve bu sebeple fiilen haczinin gerekmediği, haciz kararının verilmiş olmasının yeterli olduğunu ifade etmektedir. Mevcut alacak ve paralar bakımından durum böyle olduğu gibi, müstakbel alacaklar bakımından da aynı görüş uyarınca, haciz ihbarında müstakbel alacaklar bakımından da haciz kararı verildiği belirtilmiş, sonradan doğacak hak ve alacaklarında borçluya ödenmemesi gerekecektir 39. Özellikle haczedilen İİK. 89. Madde uyarınca haczedilen para alacakları bakımından, bu paraların haczi talep eden alacaklıya ödenip ödenmeyeceği konusu da gündeme gelmektedir. İflasın ertelenmesi kararı icra takip işlemlerini durdurmaktadır. İcra dairesi kasasına giren bir paranın alacaklıya ödenmesi biri icra takip işlemi olmadığından, bu paraların alacaklılara ödenmesinde bir mani bulunmamaktadır. Uygulamada iflasın ertelenmesi kararıyla birlikte mahkemelerce İİK 89. Madde uyarınca ve özellikle borçlu şirketin banka hesaplarına konulan blokajların kaldırılmasına karar verildiği görülmektedir. Buna karşılık Yargıtay aksi görüştedir 40. Aynı şekilde, erteleme talebinde bulunan şirketin lehtar olduğu teminat mektupları yönünden muhatap ve teminat mektuplarını veren bankanın hukuki durumunu etkileyecek şekilde tedbir kararı verilemez Atalay, s Öztek, s : Uyar(İflasın Ertelenmesi), s Yargıtay 19.HD, Tarih ve 2005/11763E. ve 2005/2432K. sayılı kararı. 41 Yargıtay 19. HD Tarih ve 2006/8063E. ve 2006/11674K sayılı kararı. 12

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları

İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Bankacılar Dergisi, Sayı 59, 2006 İflasın Ertelenmesi Kararının Sonuçları Kemalettin Yüksel * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25-26 Kasım tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Hukuku nda

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

1. İFLAS ERTELEMESİ* 2. İFLAS ERTELEMESİNİN MEVZUATTAKİ YERİ:

1. İFLAS ERTELEMESİ* 2. İFLAS ERTELEMESİNİN MEVZUATTAKİ YERİ: 1. İFLAS ERTELEMESİ* Gerek küresel makro ekonomik etkiler, gerek sektörel etkiler ve gerekse de bireysel sebepler birçok şirket varlıklarının önemli bir kısmını kaybederek borçlarını ödeyemez duruma düşürmektedir.

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ

İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ ALACAKLILAR VE KAMU İDARESİ AÇISINDAN ETKİLERİ Özgür ÖZKAN I- GİRİŞ Türk Ticaret Kanunu nun 324. maddesi, anonim şirkette mali durumun bozulması halinde, hem genel kurul hem

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER

İÇİNDEKİLER I.KİTAP ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 3 SUNUŞ... 5 İTHAF...7 KISALTMALAR... 9 I.KİTAP İFLAS HUKUKU İLE İLGİLİ KURUM VE KURALLAR- ŞİRKETLER-KOOPERATİFLER 1. İFLAS HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA - İFLASIN KONUSU -Ferdi

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY II Yay n No : 2059 Hukuk Dizisi : 986 1. Bas Mart 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-007 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner

İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner İFLAS ERTELEME DAVALARI Av.Ünzile Küçüköner A)GİRİŞ B)İFLASIN ERTELENMESİNİ TALEP EDEBİLECEKLER C)İFLASIN ERTELENMESİ DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME D)İFLAS ERTELEME DAVALARININ HUKUKİ DAYANAKLARI

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY

Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO. Avukat Osman OY I Herkes İçin Hukuk: 9 KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2114 Hukuk Dizisi : 992 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-032 - 9 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar

Detaylı

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ

HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ i HERKES İÇİN HUKUK : 8 İFLASIN ERTELENMESİ Avukat Osman OY Avukat Nida ERGENÇ 2. Baskı ii Yayın No : 3139 Hukuk Dizisi : 1539 1. Baskı Mart 2009 İSTANBUL 2. Baskı Eylül 2014 İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-167

Detaylı

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr.

ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ. Dr. ĐHTĐYATĐ HACĐZDEN SONRA DAVA AÇILDIĞINA ĐLĐŞKĐN BELGENĐN ĐCRA MÜDÜRLÜĞÜNE ĐBRAZININ ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐME ETKĐSĐ Dr. Adnan DEYNEKLĐ * I- ĐHTĐYATĐ HACZĐ TAMAMLAYAN MERASĐM HAKKINDA GENEL BĐLGĐ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379)

DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) Deniz İcra Hukukunda Kanuni Rehin Hakkına Sahip Alacaklıların 2907 DENİZ İCRA HUKUKUNDA KANUNİ REHİN HAKKINA SAHİP ALACAKLILARIN KANUNİ REHİN HAKKINDAN FERAGATI (TTK. m. 1379) The Renunciation from the

Detaylı

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER. Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLER Prof. Dr. Veliye Yanlı İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mevzuat SerPKm.23 II-23.1 Önemli Nitelikte İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği Uygulanacak

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33. Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 08.02.2012 Sayı: 2012/33 Ref: 4/33 Konu: ÇEK KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN YAYINLANMIŞTIR 03.02.2012 tarih ve Mükerrer 28193 sayılı Resmi Gazete de 5941 Sayılı Çek Kanunu

Detaylı

İflasın Ertelenmesi. Prof. Dr. Selçuk Öztek *

İflasın Ertelenmesi. Prof. Dr. Selçuk Öztek * Bankacılar Dergisi, Sayı 53, 2005 İflasın Ertelenmesi Prof. Dr. Selçuk Öztek * Türkiye Bankalar Birliği tarafından 13-15 Mayıs 2005 tarihlerinde İstanbul da düzenlenen İcra ve İflas Kanunu nun Yeni Düzenlemeleri

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu

Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Limited Şirketlerde Yönetim ve Yöneticilerin Sorumluluğu Prof. Dr. H. Ercüment Erdem Erdem & Erdem Ortak Avukatlık Bürosu Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi E. Öğretim Üyesi TTK Komisyonu Üyesi 12

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Kanun No. 5092 Kabul Tarihi : 12.2.2004

Kanun No. 5092 Kabul Tarihi : 12.2.2004 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5092 Kabul Tarihi : 12.2.2004 MADDE 1. - 2004 sayılı Kanunun 114 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "yurt düzeyinde

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme

Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Önlisans ve Lisans Başvurusu Yapan Tüzel Kişilerde Pay Devirleri, Birleşme ve Bölünme Doç. Dr. Mehmet Özdamar Enerji Hukuku Araştırma Enstitüsü Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi GENEL OLARAK

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO

MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO I Herkes İçin Hukuk: 10 MALVARLIĞININ TERKİ SURETİYLE KONKORDATO Avukat Osman OY II Yay n No : 2112 Hukuk Dizisi : 990 1. Bas Nisan 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-030 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

6728 SAYILI KANUN İLE İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASINA DAİR 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6728 SAYILI KANUN İLE İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASINA DAİR 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6728 SAYILI KANUN İLE İFLASIN ERTELENMESİ UYGULAMASINA DAİR 2004 SAYILI İCRA İFLAS KANUNU'NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İflâsın Ertelenmesine İlişkin Genel Bilgi (İİK. m. 179 Vd.): Sermaye şirketleri ile kooperatiflerin

Detaylı

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Prof. Dr. Şükran ŞIPKA İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Öğretim Üyesi Türk Hukukunda Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi ve Uygulamaya İlişkin Sorunlar Madde Açıklamalı,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden

Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5092 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5092 Tarihi : 12.2.2004 Kabul

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü ve Analizi Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 380000000000519 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden

1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden 1- Aşağıda verilenlerden hangisi ticaret şirketlerine uygulanacak mevzuat hükümlerinden A) Şirket sözleşmesi hükümleri B) Ticari örf ve adet hukuku kuralları C) Tamamlayıcı ve yorumlayıcı hükümler D) Emredici

Detaylı

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ

MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ MEDENİ YARGIDA CENİNİN TARAF EHLİYETİ Halil İbrahim KOVAR A. CENİN KAVRAMI Cenini, genel olarak ana rahmine düşen ancak henüz doğmamış insan organizması olarak tanımlamak mümkündür. Tıp terminolojisinde

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı

Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı Sorumluluk Sigortalarında Zamanaşımı GİRİŞ 20. Y.Y. başlarından günümüze dünya kapitalizmin hızlı gelişimine ve hakim ekonomik sistem olmasına tanıklık etmiştir. Dünyada hakim ekonomik sistem olan kapitalizmin

Detaylı

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ

I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ İçindekiler I- 6102 SAYILI TTK NIN KAPSAMINA GİREN TİCARET ŞİRKETLERİ... 1 II- 6102 SAYILI TTK NUNDA ŞİRKETLERİN FAALİYET KONULARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER... 1 III- 6102 SAYILI TTK İLE ULTRA VİRES İLKESİ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TTK NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER

TTK NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER TTK NIN ANONİM ŞİRKETLERDE SERMAYE AZALTILMASI İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ TEMEL YENİLİKLER VE DEĞİŞİKLİKLER Soner ALTAŞ * Öz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, anonim şirketlerde sermaye azaltımına ilişkin olarak birtakım

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Genel olarak Taşınmaz rehni TMK m.850 vd.nda, taşınır rehni ise TMK m.939 vd.nda düzenlenmiş olup; ayni bir teminat olan rehnin özelliği dolayısıyla İİK'da rehinli alacaklar için

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

Ġflasa karar verilmesi ile birlikte iflas masası kurularak müflisin alacakların tahsiline giriģilir.

Ġflasa karar verilmesi ile birlikte iflas masası kurularak müflisin alacakların tahsiline giriģilir. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS İLE İFLASIN ERTELENMESİ Ġflas halleri Türk hukukunda doğrudan iflas ve takipli iflas olarak ikiye ayrılmaktadır. Doğrudan iflasta alacaklılar ya da borçlu doğrudan ticaret mahkemesinden

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası

Yeni Türk Ticaret Kanunu. Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Son Düzenlemeler Çerçevesinde Önemli Hatırlatmalar ve Şirketlere Yol Haritası Av. Levent Berber KPMG Hukuk Bölümü Başkanı / Ortak 27 ŞUBAT 2013 nun Kalp Atışları (6335 sayılı Kanun daki son değişiklikler

Detaylı

2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır?

2. Haczin aşağıdaki safhalarından hangisi alacaklının talebine gerek olmadan icra müdürü tarafından re sen yapılır? İCRA İFLAS KANUNUİLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR 1. İcra mahkemesi hakiminin reddi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Ret talebinde bulunan kimse, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

ŞİRKET KAYITLARINDA YER ALMAYAN ÇEKLERİN BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNDA GÖSTERİLMESİ

ŞİRKET KAYITLARINDA YER ALMAYAN ÇEKLERİN BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNDA GÖSTERİLMESİ ŞİRKET KAYITLARINDA YER ALMAYAN ÇEKLERİN BORCA BATIKLIK BİLANÇOSUNDA GÖSTERİLMESİ Doç. Dr. Recep AKCAN I. GİRİŞ Ticari hayatta, tacirler arasında işlem gören bazı çeklerin şirket kayıtlarında gösterilmediği

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi başlığıyla birlikte

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ ANKAR A BAROSU AVUK AT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0-3..0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..03 gün ve 63/ sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi

Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi SESSION 6D: Finansal Hukuk 467 Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi Uğur Sayın (Supreme Court, Turkey) Postponement of Bankruptcy in Capital Stock

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

İŞVERENİN İFLASI VEYA İŞVERENE YÖNELİK HACİZ HALİNDE İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞININ ÖNCELİĞİ SORUNU

İŞVERENİN İFLASI VEYA İŞVERENE YÖNELİK HACİZ HALİNDE İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞININ ÖNCELİĞİ SORUNU İŞVERENİN İFLASI VEYA İŞVERENE YÖNELİK HACİZ HALİNDE İŞÇİNİN ÜCRET ALACAĞININ ÖNCELİĞİ SORUNU Dr. * GİRİŞ İşverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartlarını ve çalışma

Detaylı

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti.

karar vermiş ve bu Karar, 8 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girmişti. Sayın Meslektaşımız; 10.08.2010 Sirküler, 2010 / 12 Konu: Yatırım indirimi istisnasının kullanımı kazancın % 25 i ile sınırlandırılmıģ olduğu, istisnadan sadece 2010 yılında yararlanılabileceği ve 2010

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

ÇEK KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Resmi Gazete: 03.02.2012 Mükerrer Yürürlüğe Giriş Tarihi: 03.02.2012 ESKİ ŞEKLİ Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri MADDE 2... (2) Bankalar,

Detaylı

İflasın Ertelenmesi. Doç. Dr. Oğuz ATALAY *

İflasın Ertelenmesi. Doç. Dr. Oğuz ATALAY * İflasın Ertelenmesi Doç. Dr. Oğuz ATALAY * Teşekkür ederim sayın başkan. Evet değerli konuklar, bizlere bu tartışma fırsatını oluşturan Bankalar Birliğine teşekkür ediyoruz. Sayın Hocamın açılış konuşmasında

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI

HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI HACİZ TESLİM HARCININ BİRDEN FAZLA ALINMASI UYGULAMASI SAKARYA 2. İCRA MÜDÜR YARDIMCISI ATİLLA DİNGİL GSM:0 507 463 78 02 Harç, yapılan bir hizmet karşılığı olarak Devletin aldığı bir paradır. Yargı kararları

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı