BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE"

Transkript

1 BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; 21/7/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen doğalgazla ilgili alacakların korunması, takip ve tahsilinde BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketince kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönergenin; a) Alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, gayrimenkul rehni ve menkul rehni dahil olmak üzere her türlü ayni, şahsi ve sair teminatı kabul edip etmeme yetkisini, b) İhtiyati haciz kararının alınmasına ilişkin yetkilerin kullanılmasını, c) Özel kanunlarında ödeme zamanı belirtilmemiş alacakların tebliğine ilişkin Kuruluşca belirlenecek usul ve esasları, d) Özel ödeme şekillerinin Kuruluşca belirlenmesini, e) Tecil işlemleri ile ilgili yetkilerin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları, f) 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil sırasından kullanılacak her türlü basılı kağıtlarının düzenleme ve imzalama yetkilerini, i) Satış komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları, j) Gayrimenkul satış ilanlarında yer, süre ve satış şekillerine ilişkin usul ve esasları, k) Tahsil imkansızlığı nedeni ile terkin edilecek alacak tutarını belirleme yetkisini, l) Suçların takibine ilişkin ihbarda bulunma yükümlülüğünün usul ve esaslarını, m) 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar. Hukuki dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 6183 sayılı Kanun ile tarih ve 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu 12 nci maddesi (g) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Borçlu; Kuruluşa doğalgazla ilgili borcu olan yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile bunların yasal temsilcileri, mirasçıları, kefilleri, b) Genel Müdürlük; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü, c) Kuruluş; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketini, 1

2 d) Kanun; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu ile ek ve değişikliklerini, e) Kuruluş Alacağı; Doğalgazla ilgili alacaklarını, f) Tahsil Ünitesi; Kuruluşun Kanun kapsamında takip edilecek alacakları için ödemeye çağrı ve ödeme emri ile başlayıp alacağın tamamen tahsiline kadar gerekli tüm işlemlerin ifası ile görevli ünitesini, servisini ve memurlarını ve yetki verilmiş taşra birim ve memurlarını, g)yönetim Kurulu; BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat Teşkilat MADDE 5- (1) Tahsil Ünitesi, işbu Yönerge kapsamında belirtilen görev ve yetkilerini, Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak iki ayrı müdürlük eliyle yürütecek olup, bu müdürlüklerin görev ve sorumluluklarının kapsamı Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığı tarafından ayrıca belirlenecektir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kuruluş Alacaklarının Korunmasına ilişkin Yetkiler Teminat isteme MADDE 6 (1) Borçlunun durumu Kuruluş alacaklarının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa, kendisinden Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen teminatlar veya Kuruluş tarafından uygun göreceği diğer teminatlar istenebilir. (2) Gösterilen teminatın Kuruluş tarafından yeterli ve uygun bulunmaması, sonradan kısmen ya da tamamen değerini kaybetmesi veya borç miktarının artması halinde; teminatın tamamlanması veya yerine başka bir teminat göstermesi borçludan istenilir. (3) Alacağın teminatını teşkil etmek üzere, Yeni Türk Lirası ve/veya yabancı para birimi üzerinden, ticari işletme rehni, gayrimenkul rehni ve menkul rehni dahil olmak üzere her türlü ayni ve sair teminatı alma konusunda Tahsil Ünitesi yetkilidir. Şahsi kefalet MADDE 7 (1) Kuruluş alacaklarının tahsilatı ile ilgili olarak borçlu kişilerin muteber bir şahsı müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu olarak göstermesi halinde, kefalet ve şartları Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu, gösterilen kefaleti kabul edip etmemekte ve koşullarını belirlemekte serbesttir. İhtiyati haciz MADDE 8- (1) İhtiyati haciz, Kuruluş alacakları ile ilgili olarak Kanunda belirtilen sebeplerin bulunması halinde, hiçbir süreye bağlı kalmaksızın tahsil ünitesinde icra işlemlerinden sorumlu bir yetkilinin talebi üzerine Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı kararıyla haczin ne suretle yapılacağına ilişkin olan hükümlere göre derhal tatbik olunur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Ödemeye ilişkin Hükümler Takip işlemlerinin başlaması MADDE 9 (1) Kanun çerçevesinde, 4646 sayılı Kanunun 12 nci maddesi (g) fıkrasına istinaden alacakların takip ve tahsil işlemine, ödeme emri gönderilmek suretiyle Tahsilat Ünitesi tarafından başlanır. 2

3 Ödemeye çağrı mektubu MADDE 10 (1) Kuruluş tarafından Kanuna göre takip ve tahsilatı kararlaştırılan ve vadesi belli olmayan alacaklarla ilgili olarak Kanunun 37 nci maddesine göre borcun bir ay içerisinde ödenmesi için borçluya ödemeye çağrı mektubu gönderilir. (2) Ödemeye çağrı mektubunda borçlunun adı ve soyadı/ünvanı, adresi, borcun miktarı ile borca ilişkin diğer bilgiler ve borcun nereye ödeneceğine ilişkin detaylı bilgiler yer alır. (3) Ödemeye çağrı mektubu Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı tarafından imzalanarak gönderilir. Ödeme emri MADDE 11 (1) Kanun kapsamında takip edilmesine karar verilen alacaklar, Kanunun 55 inci maddesine göre, yedi gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları lüzumu Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı tarafından imzalanan ödeme emri ile tebliğ edilir. (2) Ödeme emrinde borcun asıl ve ferilerinin mahiyeti ve miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunulmadığı takdirde borcun cebren tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olacağı, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı bildirilir. Ayrıca, borçlunun Kanunun 114 üncü maddesindeki görevleri ve bu görevleri yerine getirmediği takdirde hakkında tatbik edilecek olan ceza ödeme emrinde kendisine bildirilir. Mal bildirimi MADDE 12 (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu yedi günlük süre içinde, borcunu ödemek veya mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın, nev'ini, mahiyetini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını ve buna nazaran borcunu ne suretle ödeyebileceğini yazılı olarak tahsil dairesine bildirmesidir. Mal bildiriminin borçlu tarafından sözlü olarak yapılması halinde, tutanak düzenlenerek borçlu ile birlikte imzalanır. (2) Mal bildiriminde malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde Tahsil Ünitesine bildirmeye mecburdur. Bildirmeyenler hakkında Kanunun 112 nci maddesi gereğince suç duyurusunda bulunulur. Mal bildiriminde bulunulmaması MADDE 13 (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlunun yedi günlük süre içinde borcunu ödememesi ve mal bildiriminde de bulunmaması halinde, hakkında hapsen tazyik kararının alınmasını sağlamak amacıyla, gerekli bilgi ve belgeler ile icra hakimliğine yazılı talepte bulunulur. Haciz varakası MADDE 14 (1) Haciz işlemleri, Tahsilat Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Finansman ve Muhasebe Daire Başkanı, BOTAŞ Genel Müdürü veya tevkil edeceği kurum personeli tarafından tasdik edilen Haciz Varakası na dayanılarak yapılır. (2) Bu varakaların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Maliye Bakanlığı nca belirlenen hususlara uygun olmak kaydıyla Tahsilat Müdürlüğü nce belirlenir. 3

4 Yetkilendirme MADDE 15 (1) Haciz, ihtiyati haciz ve diğer takip işlemlerinin uygulanması amacıyla Tahsil Ünitesi tarafından, ihtiyaç duyulduğunda yapılacak işlemler için, Kuruluşun taşrada bulunan elemanları Yönetim Kurulu kararı ile işlem yapmaya yetkilendirilebilir. Haciz ve satış MADDE 16 (1) Borçlunun mal bildiriminde gösterilen veya Tahsilat Ünitesi tarafından tespit edilen borçlunun kendisinde veya üçüncü şahıslar elindeki varlıkları, Kanun hükümlerine göre haczedilerek açık artırma ile satılır. (2) Haczedilen varlıkların satış mahalli satış komisyonu tarafından belirlenir ve satış ilanında belirtilir. Satış komisyonu MADDE 17 Haczedilen varlıkların satışı ile ilgili Finansman ve Muhasebe Daire Başkanlığı nca 6183 sayılı Kanun un ilgili maddeleri çerçevesinde işlem tesis edilir. Gayrimenkul satış ilanlarında yer, süre ve satış şekillerini belirleme yetkisi MADDE 18- (1) Tahsil ünitesi, gayrimenkul satışını açık artırma tarihinden en az on beş gün önce başlamak koşuluyla ilan eder. (2) İlanların yer, süre ve şekillerine ilişkin genel esaslar Genel Müdürlükçe tayin olunur. (3) İlanda; satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak gayrimenkulün durumu ile vasıfları gösterilir. (4) İlanın birer örneği borçluya, vekil veya mümessiline ve gayrimenkulün tapu sicilinde hakkı kayıtlı bulunanlardan adresi belli olanlara tebliğ olunur. Aciz hali MADDE 19 (1) Borçluya ait mal, hak veya alacak tespit edilememesi halinde borçlunun aczine ilişkin aciz fişi düzenlenir. (2) Borçlunun mal, hak veya alacağının tespiti halinde aciz hali kendiliğinden ortadan kalkar ve takibat işlemlerine devam edilir. Basılı kağıtlar MADDE 20 (1) Kanun hükümlerine göre takip ve tahsili sırasında kullanılacak makbuz, fiş, tutanak ve diğer kağıtların şekli ve ihtiva edeceği bilgiler Tahsilat Ünitesince belirlenir. BEŞİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler Tecil MADDE 21- (1) Kuruluş alacağının vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi, Kuruluş borçlusunu çok zor duruma düşürecekse, borçlu tarafından yazı ile istenmiş ve teminat gösterilmiş olmak koşuluyla, Kuruluş Yönetim Kurulunca veya yetkili kılacağı makamlarca, Kuruluş alacağı tecil faizi alınarak tecil olunabilir. Özel ödeme şekilleri MADDE 22- (1) Asıl olan ödeme şekli, Kanunda belirtildiği şekilde makbuz karşılığı yapılan ödemedir. (2) Ancak Tahsil Ünitesi Kanunun 41. maddesinde sayılan ve Maliye Bakanlığı nca kabul edilen ödeme şekillerinden biriyle ödeme yapılmasını kabul etmeye yetkilidir. 4

5 Takas MADDE 23- (1) Özel Kanunlarda açıkça belirtilenler dışında Kuruluşun rızası hilafına, Kanunun uygulanmasına konu alacaklarına karşı takas dermeyan edilemez. Takibin iflasa dönüştürülmesine karar verme yetkisi MADDE 24- (1) Kuruluş alacaklarının tahsili için açılmış bulunan takibin, 09/06/1937 tarih ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri dairesinde iflas yoluna dönüştürülmesi, Yönetim Kurulu onayı üzerine Tahsil Ünitesince istenir. Tahsil imkansızlığı nedeniyle terkin edilecek alacak tutarlarını belirleme yetkisi MADDE 25- (1) Yapılan takip sonucunda tahsili imkansız veya tahsili için yapılacak giderlerin alacaktan fazla bulunduğu anlaşılan ve Maliye Bakanlığınca belirlenen miktarın altında kalan Kuruluş alacakları, Kuruluş Yönetim Kurulu kararıyla tahsil zamanaşımı beklenilmeksizin terkin olunabilir. Suç duyurusu MADDE 26 (1) Kanun uyarınca ceza gerektiren hallerin tespiti durumunda hazırlanacak işlem dosyası sureti ile suç duyurusunda bulunulur. Kimlik belgesi MADDE 27- (1) Kanunu uygulamakla görevli Kuruluş personeline, görevleri sırasında ilgililere gösterilmek üzere Kuruluşca onaylı ve resimli bir kimlik belgesi verilir. Tebligat usulleri MADDE 28- (1) Aksine bir hüküm bulunmadıkça Kanunda yazılı müddetlerin hesaplanmasında ve tebliğlerin yapılmasında ilgili Kanun hükümleri uygulanır. Yetki MADDE 29- (1) Tahsil Ünitesi, Kanunun ve işbu Yönergenin uygulanmasına yönelik olarak her türlü düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Yürürlük MADDE 30- (1) Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu nun tarih ve 2008/ sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. Yürütme MADDE 31- (1) Bu Yönerge hükümlerini BOTAŞ Genel Müdürü yürütür. 5

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN MAHCUZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN MAHCUZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TARAFINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK OLUŞTURAN MAHCUZLARIN SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 21 Kasım 2006 Tarih ve 26353 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5017 KAMU ZARARLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/9/2006 No: 2006/11058 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R. Gazetenin

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5987 SERBEST AVUKATLARDAN HİZMET SATIN ALINMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2012 No : 2012/4096 Dayandığı K.H.K. nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNA GÖRE VERİLECEK İDARÎ PARA CEZALARINDA İHLALİN TESPİTİ VE CEZA VERİLMESİ İLE TAHSİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM YAPIM İŞLERİ, MAL ALIMLARI, HİZMET ALIMLARI VE DANIŞMANLIK HİZMET ALIMLARI KAPSAM Madde 1-AYDIN Su ve Kanalizasyon İdaresi

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 6102 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: TEBLİĞ MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTEDŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE

Detaylı

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Kanun Numarası : 5464 Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı; banka kartları ve kredi kartlarının çıkarılmasına, kullanımına, takas ve mahsup işlemlerine ilişkin usûl ve

Detaylı

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı İstanbul 09.02.2012 2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER

MÜNFESİH KAPSAMDA DEĞERLENDİRİLECEK ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLER Münfesih Durumdaki Şirketlerin Terkin ve Kapanış İşlemleri MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1

TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2014/1 Tarih 10/03/2014 Sayı 65472180-110[6402-103]-27350 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 65472180-110[6402-103]-27350 10/03/2014 Konu : Tecil

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş. GENEL MUHASEBE Şubesi ( Banka olarak anılacaktır) diğer taraftan ( Müşteri olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı koşullarda ve

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2012 Bu broşür sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz.

Detaylı

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Kısaltmalar: TL : Türk Lirası BSMV : Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi KKDF : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Madde 1: Tanımlar İşbu sözleşmede yer alan; Banka: Türkiye İş Bankası A.Ş. yi ve özellikle işbu sözleşme konusu krediyi kullandıran şubesini, Müşteri: Banka tarafından kendisine Taşıt Kredisi tahsis edilen

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3

(Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) MADDE 3 10497 ÇEK KANUNU Kanun Numarası : 5941 Kabul Tarihi : 14/12/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 20/12/2009 Sayı : 27438 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 49 Sayfa: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Kanunun

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Düzce Üniversitesi harcama birimleri ve Strateji

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 Değişiklik MADDE 8 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı