T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET İCRA MAHKEMELERİ DEFTER VE BASILI KÂĞITLARI 380H00057 Ankara, 2011

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir. PARA İLE SATILMAZ.

3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ İCRA MAHKEMELERİ DEFTERLERİ...3 ÖĞRENME FAALİYETİ Esas Defteri Talimat Defteri Cezaevi Yapı Pulları Yevmiye Defteri İcra Dairesince Alınan Kıymetli Evrak Ve Değerli Şeylerin Kaydına İlişkin Defter Posta Mutemet Defteri Muhabere Defteri Zimmet Defteri Disiplin Soruşturması Defteri Haciz Takip Defteri Diğer Defterler Değişik İş Defteri...17 UYGULAMA FAALİYETİ...20 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME...23 ÖĞRENME FAALİYETİ İCRA MAHKEMELERİ BASILI KÂĞITLARI Davetiye Tebliğ Kâğıdı Tebliğ Mazbatalı Zarf Telgrafla Tebliğ Zarfı Postaya Verilen Taahhütlü Maddelerle Telgraflara Ait Tevdi Listesi İhzar Müzekkeresi (Tanıklar İçin) Sanıklar İçin İhzar Müzekkeresi Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılması...34 UYGULAMA FAALİYETİ...46 MODÜL DEĞERLENDİRME...48 CEVAP ANAHTARLARI...49 KAYNAKÇA...50 i

4 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI 380H00057 Adalet Alanı Zabıt Kâtipliği İcra Mahkemeleri Defter ve Basılı Kâğıtları Takip Hukuku ile İcra Mahkemeleri, icra ve iflas dairelerinde kalem hizmetlerine ait bilgilerin verildiği öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Takip Hukuku Uygulamaları modülünü almış olmak İcra mahkemelerinde defter ve basılı kâğıtlara ilişkin işlemleri yapmak Genel Amaç Mevzuata uygun olarak Takip Hukuku ile İcra Mahkemeleri, icra ve iflas dairelerinde kalem hizmetlerini yürütebileceksiniz. Amaçlar 1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Yönetmeliği ne göre, icra mahkeme kalemlerinde icra defterlerini tutabileceksiniz. 2. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu ile Yönetmeliği ne göre, icra mahkeme kalemlerinde basılı kâğıtları tutabileceksiniz. Ortam ve Donanım: Konuyla ilgili ders kitapları, yardımcı kaynaklar, bilgisayar ve internet ağ bağlantısı, kırtasiye malzemesi Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir. ii

5 GİRİŞ İcra işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için İcra ve İflas Kanunu ve Yönetmeliği ne göre bazı defterlerin ve basılı kâğıtların tutulması gerekir. İcra müdürü, icra işlerinde birinci derecede görevlidir. İcra müdürünün yaptığı işlemlerin bazısında hiçbir takdir yetkisi yoktur. Her Asliye Mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi ve her icra dairesinde Adalet Bakanlığınca atanacak bir icra müdürü bulunur. İcra Mahkeme kalemlerinin defterler ve basılı kâğıtlara ilişkin yaptıkları işlemleri bu modülde bulabileceksiniz. İcra mahkeme kalemlerindeki UYAP paket programı uygulamalarını da öğrenmiş olacaksınız. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda, icra mahkeme kalemlerinde icra defterlerini tutabileceksiniz. ARAŞTIRMA İcra Mahkemeleri defterlerini kaynak kitap, dergi ve internet sitelerinden inceleyiniz. İcra Mahkemeleri defterleri hakkında kütüphane veya internet aracılığıyla bilgi toplayınız. İcra Mahkemeleri Kalemlerine giderek İcra Mahkemeleri defterleri hakkında araştırma yapınız. 1. İCRA MAHKEMELERİ DEFTERLERİ İcra daireleri, Cumhuriyet Savcılarının devamlı denetimi altında olup bunlar tarafından yılda en az bir defa denetime tabi tutulup bağlı bulundukları İcra Mahkemesi hâkiminin gözetimi ve denetimi altında görevlerini yaparlar (takip talebi üzerine ödeme emrini düzenleyip borçluya göndermek zorunda olması gibi). Buna karşılık icra müdürüne bir malın haczedilip haczedilemeyeceğini takdir etmek gibi bazı işlemlerde takdir yetkisi tanınmıştır. İcra müdürü, kendisine yapılan her talep hakkında olumlu ya da olumsuz bir işlemde bulunmak (karar vermek) zorundadır. İcra müdürü, zor kullanma yetkisine sahip olup bu hususta zabıta kuvvetlerine ve köy muhtarlarına emir verebilir. İcra müdürünün işlemlerine karşı icra hâkimine şikâyet yoluyla başvurulur. İcra ve iflâs dairelerinde tutulan defterlerin her sayfasına kullanılmadan önce sıra ile numara verilir ve sayfaların birleştiği yerin üst kısmına daireye ait mühür basılır. Defterin son sayfasına, kaç sayfadan ibaret olduğu icra ve iflâs müdürü tarafından yazı ile belirtildikten sonra, icra hâkimi tarafından imza ve mühür ile onaylanır. Bir defter dolmadan yenisine geçilemez. Defterler mavi veya siyah mürekkepli kalemle tutulur. Defterde kazıntı ve silinti yapılamaz. Yanlış yazılan kelime ve rakamlar okunabilecek şekilde çizilip doğrusu yazılır ve altı imzalanır. İşler ve işlemler, işlem sütunları takip edilerek defterlere tarih sırası ile yazılır. 3

8 İcra hâkimi, icra ve iflâs dairelerinde bu defterlerden başka gerekli görülen yardımcı defterlerin tutulmasını emredebilir. İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğine göre her icra ve iflâs dairesinde aşağıdaki defterlerin tutulması zorunludur: a) Esas defteri b) Talimat defteri c) Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri d) Disiplin soruşturması defteri e) Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri f) Zimmet defteri g) İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter h) Posta mutemet defteri ı) Muhabere defteri j) Haciz takip defteri Burada bazı defterlerin UYAP ekran görüntülerinden örneklerle İcra Mahkemelerinde tutulan defterler incelenecektir. 1.1.Esas Defteri Esas defteri; takip talepleri, ihtiyatî haciz ve tedbire yönelik isteklerin kaydedildiği defterdir Bu defterde, sıra numarası; başvurma tarihi; alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi (yabancı ülkede oturuyorsa Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi); borçlunun (bir terekeye karşı söz konusu olan takiplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresleri) ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; takibin şekli ve niteliği; alacağın veya teminatın Türk parasıyla tutarı ve faiz miktarı ile faizin işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi; takibin dayanağı olan belgenin niteliği, tarihi, varsa sayısı; alacaklının ve varsa vekilinin uygulamaya elverişli imza veya mührü; alacaklının takip talebinde bulunduğuna ve ibraz ettiği belgelerin talep ve takip giderinin alındığına ilişkin verilen makbuzun tarih ve numarası; İcra ve İflas Kanununun 62 ve 176/a maddelerinin son fıkraları gereğince borçluya verilmesi zorunlu olan belgenin tarih ve numarası; işlem sonuçlandığında bu sonucun neden ibaret olduğunu belirten sütunlar yer alır. 4

9 İcra Ceza Mahkemelerinde verilen kararda itiraz yolu açık denilirse nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir. Eğer kararda temyiz yolu açık denilirse Yargıtay a gönderilir. Sözü edilen defter İcra Mahkemesinde hukuk ve ceza davaları için ayrı ayrı tutulur. İcra Mahkemesinde ceza davaları için tutulacak defterde, her dosyada bulunan sanıklar için aynı sıra numarası altında ayrı ayrı sütunlar açılır. İcra Mahkemesine gelen iş miktarını kolayca bilmek ve numara değişikliği yüzünden çıkan karışıklıkları önlemek için yılsonunda sonuçlanmamış dosyalar yeni yıl defterine devir suretiyle kaydedilmez ancak esas defterinde dosyalar kapatılmaz derdest olarak davalar görülmeye devam eder. Yılsonunda, o yıla ait esas defterinin sonuna gelen işlerden ne kadarının karara bağlandığı ve ne kadarının yeni yıla devredilmiş olduğu toplam olarak yazılmakla beraber, devredilen dosyaların sıra numaraları bir cetvel hâlinde ayrıca gösterilir. İcra Ceza Mahkemelerinden verilip kanun yoluna başvurulmaksızın kesinleşen ve mahkûmiyete ilişkin ilamların en fazla bir hafta [7 gün (temyiz edilen ilamların Yargıtay dan onanarak gelmesini izleyen bir hafta)] içinde infaza verilmesi zorunludur. İlam ve eklerinin infaz için ilgili görüldüğü Cumhuriyet Savcılığına verildiği tarih, esas defterinin özel sütununa işlenir. İşlendikten sonra bu sütuna ilam ve eklerini alan memurun imzası alınır. Cumhuriyet Savcılığına her hükümlü için ayrı ayrı ilam verilmesi zorunludur. Ayrıca bir hükümlü hem hürriyeti bağlayıcı cezaya hem para cezasına mahkûm olmuşsa her ceza için ayrı ilam verilir. 5

10 Resim 1.1: Raporlar menüsü esas defteri seçeneği İlgili ekranda Raporlar bölümünden Defterler e bu bölümden ise Esas Defteri bölümüne tıklanır. 6

11 Resim 1.2: Esas Defteri Ekranı İlgili ekranda Rapor Hazırla bölümü tıklanır. 7

12 Resim 1.3: Esas defteri rapor hazırlama ekranı İlgili ekranda Yazdır ve Kapat tıklanır. Sorgulama en fazla bir hafta için yapılmaktadır. 8

13 1.2. Talimat Defteri Talimat defteri; başka yer icra ve iflâs dairelerinin talimat evrakının kaydedildiği defterdir. Bu deftere, sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen icra dairesi; talimat evrakının tarih ve numarası; alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresi; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresi; talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir. Bu defterde yılsonunda devir işlemi yapılır. Resim 1.4: Raporlar ekranı 9

14 İlgili ekranda Raporlar bölümünden Defterler e buradan Talimat Defteri bölümüne tıklanır. Talimat defteri, başka birimden gelen talimat evrakının kaydedildiği defterdir. Bu deftere; sıra numarası, talimat evrakının geldiği tarih ve gönderen İcra Mahkemesi, gönderen İcra Mahkemesinin esas numarası, talimat evrakının tarih ve numarası, alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresi; borçlu ve varsa kanuni temsilcisinin adı ve soyadı, yerleşim yerindeki adresi; talimat evrakıyla yapılması istenilen işlem ve sonucunun neden ibaret olduğu kaydedilir. Resim 1.5: Talimat defteri ekranı 10

15 İcra Mahkemesine sorgulanmak istenilen yıla ait Yıl Talimat Dosyalarının Detay Bilgilerini Sorgulama ve Yazdırma işlemleri tıklanır. İlgili ekranda Yazdır ve Kapat butonları tıklanır Kasa Ve Yol Giderleri Ve Tazminatı Kayıt Defteri Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri; tahsilât ve reddiyat makbuzları karşılığında kasaya giren ve çıkan para miktarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir. Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinde, tahsilât ve reddiyata ait iki ayrı sayfa açılır. Tahsilât sayfasında sırasıyla, genel toplam; günlük alınan para (lirakuruş); tahsilât makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; paranın kimin tarafından ve ne için yatırıldığı; reddolunan paranın miktarı (lira-kuruş); tarih ve numarası ve toplam naklini gösteren sütunlar bulunur. Reddiyat sayfasında genel toplam; günlük reddolunan para (lira-kuruş); reddiyat makbuzunun tarih ve numarası; dosya numarası; tahsilât makbuzunun numarası; kime verildiği; toplam naklini gösteren sütunlar bulunur. Kasaya giren ve çıkan paraların mutlaka bir tahsilât veya reddiyat makbuzuna dayanması gerekir. Sayfadaki günlük tahsilât ve reddiyat tutarı, sayfa sonunda genel toplama eklenir; diğer sayfadaki (toplam nakil) kelimesinin karşısına her gün mesai saati sonunda aktarılır. Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yıl sonunda bir önceki yılın devri de dahil olmak üzere, yıllık tahsilât toplamından yıllık reddiyat çıkarılır. Yıl içinde reddedilmeyen ve ertesi yıla kalan paralar, Devlet Muhasebesi Muamelât Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, yeni yıl kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine ayrıntılı olarak yeni tahsil edilmiş bir para gibi eski tahsilât makbuzu, tarih ve numaraları da gösterilmek suretiyle geçirilir. Bir önceki yıla ait kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine de bu paranın devir işlemine tâbi tutulduğu açıklaması yazılır. Hak sahipleri tarafından on yıl geçmiş olmasına rağmen başvurulup alınmayan paralar, Hazineye intikal ettirilip defterdeki kayıtlarının karşısına açıklama yazılır. 11

16 Yılbaşında bankaya yatırılan paraların faizleri çekilip, Hazineye intikal ettirilir ve alınan makbuz, ayrı bir kartonda saklanarak yıl sonu cetvelinde bu husus gösterilir 1.4. Cezaevi Yapı Pulları Yevmiye Defteri Cezaevi yapı pulları yevmiye defteri; icra ve iflâs dairesi tarafından kullanılan cezaevi yapı pullarının günü gününe olarak kaydedildiği defterdir. Bu defter, yevmiye numarası; tarihi; cezaevi yapı pulunun genel toplamı ve günlük satışı (lira-kuruş); dosya numarası; ilgilinin adı ve soyadı sütunlarını içerir. Makbuz karşılığı tahsil edilen cezaevi yapı pulu bedeli her gün bu deftere işlenir. Mesai saati sonunda cezaevi yapı pullarının günlük toplamları alınır. Her sayfanın sonunda günlük toplam, genel toplama eklenir. Cezaevi yapı pulu genel toplamı, sonraki sayfanın ilgili sütununa geçirilir. Takvim yılı sonuna kadar bu şekilde işlem yapılır. Yılsonunda, o yıl içinde kullanılan cezaevi yapı pulları toplam olarak gösterilir. Cezaevi yapı pulları karşılığı olan paralar, en geç ertesi günü mesai saati sonuna kadar 93 üncü madde uyarınca Adalet Bakanlığınca uygun görülen bankalardaki hesaplara yatırılır İcra Dairesince Alınan Kıymetli Evrak Ve Değerli Şeylerin Kaydına İlişkin Defter İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defter; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterine geçirilmeyen, kıymetli evrak, altın, gümüş ve diğer değerli şeylerin 38 inci maddedeki örneğine uygun makbuz kullanılmak suretiyle kaydedildiği defterdir. Bu defter, sıra ve dosya numarası; verilen makbuzun tarih ve numarası; kıymetli evrakın ve değerli şeyin cinsi ve niteliği; sahibinin adı ve soyadı; değerli şeyin takdir edilen kıymeti; satılmış veya paraya çevrilmişse bedeli; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri tahsilât tarih ve numarası; aynen iade olunmuşsa iade tarihi; alanın adı, soyadı ve imzası; nerede saklandığı sütunlarını içerir. İcra ve İflas Kanununun 88 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca icra dairesinde muhafazası gereken haczedilen kıymetli evrak ve değerli şeylerin de, bu deftere kaydedilmesi zorunludur. 12

17 1.6. Posta Mutemet Defteri Posta mutemet defteri; icra ve iflâs dairesine posta ile gelen havale veya kolilerin kaydedildiği defterdir. Bu defter, havale veya kolinin çıkış yeri; numarası; tarihi; değeri, cinsi, miktar veya ağırlığı; gönderenin adı ve soyadı ve açık adresi; dosya numarası ve posta memurunun imza ve mühürü; kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterinin kayıt tarihi ve numarası; tahsilât makbuzunun tarih ve numarası sütunlarını içerir. Posta ve Telgraf Teşkilâtından mutemetlerce havale veya kıymetli koli alındığında, posta memurunun imza ve mühürü sütununa kadar olan sütunlar, mutemet tarafından doldurulur ve ilgili posta memurunun imza ve mührü alınır. Daireye gelinir gelinmez tahsilât makbuzu kesilerek kasa defteri ve ilgili defterlere işlenmesi ve gerek makbuz gerek defterlerdeki tarih ve numaranın da son iki sütuna geçirilmesi gerekir. Cumhuriyet savcıları, posta merkezinden havale ve kolileri almaya yetkili mutemetlerin adı, soyadı ve memuriyetleri ile uygulamaya elverişli imzalarını, bu kişilerden başkasına ödeme ve teslimat yapılmamasını o yer Posta ve Telgraf Teşkilatı Müdürlüklerine bir yazı ile bildirirler. Banka havaleleri hakkında da yukarıdaki fıkralar hükümleri kıyasen uygulanır. 1.7.Muhabere Defteri Muhabere defteri; icra dairesinden yazılan veya icra dairesine gelen ve yukarıdaki maddelerde isimleri yazılı defterlere kaydı gerekmeyen evrakın kaydedildiği defterdir. Bu defter, sıra numarası; evrakın tarih ve numarası; gönderilen veya gönderen daire; geliş veya sevk tarihi; evrakın özeti ve düşünceler sütunlarını içerir. Bir takip dolayısıyla çeşitli mercilere gönderilen yazılarla, onlara verilen cevaplar ve icra talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar ayrıca muhabere defterine geçirilmez. Muhabere defterine kaydı gereken yazıya gelen cevap, ayrı muhabere numarası verilmek suretiyle ayrıca deftere kaydedilmez; böyle bir yazı, cevap teşkil ettiği icra ve iflâs dairesinin ilk yazısının defterde aldığı numaranın sırasındaki sütuna işaret olunur. 13

18 Resim 1.12: Raporlar ekranı İlgili ekranda Raporlar bölümünden Defterler e buradan Muhabere Defteri ne tıklanır. 14

19 Resim 1.13: Muhabere defteri ekranı İcra Mahkemelerinde farklı birimlere gönderilecek evrakların kaydedilip numara verildikten sonra toplu olarak raporlama ve yazdırma işlemleri yapılmaktadır. 15

20 1.8. Zimmet Defteri Zimmet defteri; icra ve iflâs dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği defterdir. Bu defter, sıra ve evrak numarası; gönderildiği yer; alındığı tarih; imza yeri; evrakı alanın adı ve soyadı sütunlarını içerir. 1.9.Disiplin Soruşturması Defteri Disiplin soruşturması defteri; icra ve iflâs daireleri görevlileri hakkında yürütülen disiplin soruşturması ile ilgili tutulan defterdir. Bu defterde, sıra numarası; müşteki veya varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı, adresi; başvurma tarihi; hakkında şikâyette bulunulanın adı, soyadı, unvan ve sicil numarası; karar tarih ve numarası yer alır Haciz Takip Defteri Haciz takip defteri; haciz talebinde bulunma ve hacze gitme tarihlerinin başvuru sırasına göre kaydedildiği defterdir. Bu defterde, sıra numarası; dosya numarası (ihtiyati hacizde kararı veren mahkeme adı ve dosya numarası); alacaklının, varsa kanuni temsilcisinin veya vekilinin adı, soyadı; borçlunun, varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarası; haciz talebinde bulunma tarihi ve saati; haciz masraflarının miktarı ve alınma tarihi; ihtiyati hacizde mahkemesine verilen teminat miktarı; hacze gidilecek adres (istinabe yolu ile hacizde istinabe edilen icra dairesi); hacze gidilecek gün ve saat sütunları yer alır Diğer Defterler İcra mahkemelerinde, 68 inci maddede yazılı defterlerden başka kasa ve yol giderleri ve tazminatı kaydına özgü defter (Kanun yoluna başvuru, sevk giderleri için avans olarak alınan paralar da bu deftere işlenir.) ile kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına özgü defter de tutulur. 16

21 1.12.-Değişik İş Defteri İcra Ceza Mahkemelerinde; (Hapsen tazyik kararlarındaki ödeme emri gönderildiği zaman para yatırılmazsa İİK 337. maddesine göre mahkemeler ceza vermediğinden) İİK nin 76. md. gereğince müşteki/vekili mal beyanında bulunmayan borçlu alacaklının talebi üzerine beyanda bulununcaya kadar İcra Mahkemesinde bir defaya mahsus olmak üzere hapisle tazyik olunur (süre 3 ay). Bu evrak gönderilirken değişik iş defteri kullanılır. İcra Hukuk Mahkemelerinde, İcra Müdürlüğünün İİK nin 96. ve 97. maddesine göre istihkak iddiasının kaldırılmasına ilişkin takibin devamına/talikine karar verilmek üzere gönderilen kararlar değişik iş defterinden esas numarası alınarak değerlendirilir. İstenilirse bu kararlar esas numarası alınarak da karar verilebilir. Resim 1.6: Raporlar ekranı 17

22 İlgili ekranda Raporlar bölümünden Defterler e buradan Değişik İş Defteri ne tıklanır. Resim 1.7: Değişik iş defteri rapor hazırlama ekranı İlgili ekranda Rapor Hazırla bölümü tıklanır. 18

23 Resim 1.8: Değişik iş defteri ekranı İlgili ekranda Yazdır ve Kapat butonları tıklanır. 19

24 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ İcra Mahkemelerinde kullanılan defterleri tutunuz. İşlem Basamakları Öneriler İcra müdürlüklerinden esas defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde esas defterini İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak esas tutunuz. defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden talimat defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde defterini tutunuz. talimat İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek talimat defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden Disiplin soruşturması defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde Disiplin İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak Disiplin soruşturması defterini tutunuz. soruşturması hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde Kasa ve yol İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak Kasa ve yol giderleri ve tazminatı kayıt defterini tutunuz. giderleri ve tazminatı kayıt toplayınız. hakkında bilgi İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek İcra İcra Mahkemelerinde İcra dairesince müdürlüklerinde İcra dairesince alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin hakkında bilgi alınız. alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defterini İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak İcra dairesince tutunuz. alınan kıymetli evrak ve değerli şeylerin kaydına ilişkin defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını 20

25 uygulayınız. İcra müdürlüklerinden hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde mutemet defterini tutunuz. Posta mutemet İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek Posta mutemet defteri hakkında bilgi alınız. Posta İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak Posta mutemet defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde defterini tutunuz. Muhabere Muhabere defteri İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek Muhabere defteri hakkında bilgi alınız. İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak kanun yoluna başvuru defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden Haciz takip defteri hakkında bilgi alınız. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek Haciz takip defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde Haciz takip defterini tutunuz. İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak Haciz takip defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden zimmet defteri hakkında bilgi alınız. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek zimmet defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde defterini tutunuz. zimmet İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak zimmet defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. 21

26 İcra müdürlüklerinden ceza infaz defteri hakkında bilgi alınız. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek ceza infaz defteri hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde ceza infaz defterini tutunuz. İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak ceza infaz defteri hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. İcra müdürlüklerinden diğer defterler hakkında bilgi alınız. İcra Mahkemelerinde defterleri tutunuz. İletişim ve teknoloji araçlarını takip ederek diğer defterler hakkında bilgi alınız. diğer İcra İflas Kanunu ndan yararlanarak diğer defterler hakkında bilgi toplayınız. İcra Mahkemesi UYAP uygulama ekranlarını uygulayınız. 22

27 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış şeklinde karşılarındaki kutucuklara (X) işareti koyarak değerlendiriniz. 1. ( ) Esas defterine, icra hâkimlerinden gelen talimatlar kaydedilir. 2. ( ) Esas defteri dava dilekçelerinin sırayla yazıldığı ve kaydedildiği defterdir. 3. ( ) Mahkeme tarafından verilen kararların, sıra numarası takip ederek yazıldığı defter karar defteridir. 4. ( ) Talimat defterine, icra hâkimlerinden gelen soruşturmalar kaydedilir. 5. ( ) Talimat defteri, başka yer icra ve iflas dairelerinin talimat evrakının kaydedildiği defterdir. 6. ( ) Değişik iş defteri, mahkeme tarafından verilen hükümler aleyhine temyiz yoluna başvurulması hâlinde ilgililer tarafından verilen layihaların kaydedildiği defterdir. 7. ( ) Muhabere defteri bütün adalet dairelerinde ve mahkemelerinde kullanılan bir defterdir. 8. ( ) Temyiz defteri; ihtar, paranın tevdi mahallinin tespiti, esas hakkındaki davaya takaddüm eden ihtiyati tedbir, ihtiyati haciz, delil tespiti, adli müzaheret talepleri ile diğer mahkemelerden gelen talimat evrakının kaydedildiği defterdir. 9. ( ) Esas defteri ile değişik işler defterine kaydı gerekmeyen ancak mahkemeden yazılan ve mahkemeye gelen evrak ve tezkereler ile başka mahal mahkemelerine gönderilmek üzere verilen dava dilekçeleri muhabere defterine kaydolunur. 10. ( ) Esas, değişik işler ve talimat defterine kayıtlı işlere ait yazışmalar zimmet defterine kaydedilmekle yetinilir. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 23

28 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 AMAÇ Bu öğrenme faaliyeti ile kazanılacak bilgi ve beceriler doğrultusunda icra mahkeme kalemlerinde basılı kâğıtları tutabileceksiniz. ARAŞTIRMA İcra Mahkemeleri basılı kâğıtları hakkında kütüphane veya internet aracılığıyla bilgi toplayınız. İcra Mahkemeleri kalemlerine giderek İcra Mahkemeleri basılı kâğıtları hakkında araştırma yapınız. 2. İCRA MAHKEMELERİ BASILI KÂĞITLARI İcra Mahkemeleri basılı kâğıtları aşağıda verilmiştir Davetiye Tebliğ Kâğıdı Davetiye tebliğ kâğıdı, taraflara ve tanıklara, bilirkişilere duruşma gününün bildirilmesine ilişkin bir kâğıt olup İcra Mahkemesinin adı, dosya numarası; muhatabın adı soyadı, açık adresi; tebliğin veya davanın konusu, tebliğ edilecek husus, tebliğ isteyenin adı soyadı ve unvanı, kanunlara göre yer alması gereken diğer hususlar ile tebliğ memurunun adı soyadı, imzası; tebliğin yapılma biçimini belgelendiren mazbata sütunlarını içerir. İcra Mahkemesi hukuk bölümünde taraflar adına çıkarılan davetiye tebliğ kâğıdının her iki sayfasına ayrı ayrı 1086 sayılı Kanun un 509 ve 510 uncu maddeleri hükümlerinin uygulanacağı yazılır. 24

29 Resim 2.1: Genel işlemler menüsü tebligat işlemleri seçenekleri İlgili ekranda Genel İşlemler bölümünden Tebligat İşlemleri bölümüne buradan Tebligat Zarf Davetiye Hazırlanması" bölümüne tıklanır. 25

30 Resim 2.2: Zarf davetiye hazırlanması ekranı İlgili ekranda dosya no, dosya türü, tebligat tipi, tebligat yapılacak kişiler ve adresleri bölümleri doldurulduktan sonra Zarf Davetiye Hazırla bölümü tıklanır. 26

31 Resim 2.3: Uyarı penceresi İlgili ekranda işlem gerçekleştirildi Tamam bölümü tıklanır. 27

32 Resim 2.4: Çağrı kâğıdı ekran görüntüsü İlgili ekranda Yazdır ve Kapat butonları tıklanır. 28

33 2.2. Tebliğ Mazbatalı Zarf Tebliğ mazbatalı zarfın İcra Mahkemesinde de kullanılması zorunludur. Bu zarf ayrıca duruşma günü tebliğ ediliyorsa 1086 sayılı Kanun un 509 ve 510 uncu maddelerindeki kayıtları da içerir Telgrafla Tebliğ Zarfı Telgrafla tebliğ zarfının İcra Mahkemesinde de kullanılması zorunludur. Zarf taraflara gönderiliyor ve duruşma günü bildiriliyorsa ve 1086 sayılı Kanun un 509 ve 510 uncu maddelerindeki kayıtları da içermelidir Postaya Verilen Taahhütlü Maddelerle Telgraflara Ait Tevdi Listesi İcra mahkemelerinde postaya verilen taahhütlü maddeler ile telgraflar için adalet dairelerinde kullanılmakta olan postaya verilen taahhütlü maddelere özgü zimmet defteri ve tevdi listesinin kullanılması zorunludur. Resim 2.5: Tebligat ekranı 29

34 İlgili ekranda Tebligat bölümünden Posta İşlemleri buradan ise Tebligat Posta Tevdii-Genel Liste İşlemleri bölümü tıklanır. Resim 2.6: Sorgulama ekranı İlgili ekranda Sorgula bölümü tıklanır. 30

35 Resim 2.7: Yeni liste oluşturma ekranı İlgili ekranda Tarih Aralığı bölümü doldurulduktan sonra Yeni Liste Oluşturma bölümü tıklanır. 31

36 Resim 2.8: Posta tevdii listesi oluşturma ekranı İlgili ekranda posta tevdii listesine verilecek olan tebligatlar listesi hazırlandı. Posta Tevdii Listesi Oluştur bölümü tıklanır. 32

37 Resim 2.9: Posta tevdii listesi ekranı İlgili ekranda Yazdır ve Kapat butonları tıklanır. 33

38 2.5. İhzar Müzekkeresi (Tanıklar İçin) İhzar müzekkeresi genel olarak davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen tanıkların zorla getirilmesini sağlamak üzere kullanılan bir müzekkere olup ihzar kararını veren İcra Mahkemesinin adı, dosya numarası, tanığın adı ve soyadı, yerleşim yeri ve iş yeri adresi, çağrıldığı davanın davacısı veya sanığı, suçun türü, ihzar kararı verilmesi sebebi, duruşma günü ve saati, düzenlenme tarihi, hâkim ve kâtibin imzaları ve mahkeme mührü sütunlarını içerir Sanıklar İçin İhzar Müzekkeresi İhzar müzekkeresi, genel olarak davetiye tebliğine rağmen duruşmaya gelmeyen sanıkların zorla getirilmesini sağlamak üzere kullanılan bir müzekkere olup ihzar kararını veren İcra Mahkemesinin adı; sanığın adı soyadı, yerleşim yeri ve işyeri adresi; dosya numarası, çağrıldığı davanın davacısı, suçun türü, ihzar kararı verilmesi nedeni, duruşma günü ve saati, müzekkerenin düzenlenme tarihi, hâkim ve kâtibin imzaları ve mahkeme mührü sütunlarını içerir Harç Tahsil Müzekkeresi Yazılması Harç tahsil müzekkeresi 492 sayılı Kanun un 28 ve 130 uncu maddeleri uyarınca düzenlenecek bir müzekkeredir. Bu müzekkere; dosya numarası, İcra Mahkemesinin adı, yükümlünün adı soyadı, son yerleşim yeri adresi; harcın kesinleştiği tarih, harcın türü ve niteliği, miktarı; hangi yer maliye dairesine hitaben yazıldığı, harcın kanuni dayanağı, tarih ve hâkimin imza ve mührü sütunlarını içerir. Bu müzekkerenin tarih ve sayısı, esas defterinin "Düşünceler" sütununa işlenir ve müzekkerenin bir örneği dosyasında saklanır, bir örneği özel kartonuna konulur, diğer örneği de zimmet defterine kaydedilerek maliyeye verilir. İlgili ekranda Harç/Masraf bölümünden Harç Tahsil Müzekkeresi bölümü tıklanır. 34

39 Resim 2.10: Harç/Masraf ekranı 35

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET EMANET İŞLEMLERİ EKRANLARI 861KMK017

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET EMANET İŞLEMLERİ EKRANLARI 861KMK017 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ADALET EMANET İŞLEMLERİ EKRANLARI 861KMK017 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK

CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI İLE ADLÎ YARGI İLK DERECE CEZA MAHKEMELERİ YAZI İŞLERİ HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 16-30 Nisan 2013 Yayımlandığı Tarih 30 Nisan 2013 Sayı 2013-08 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO 840UH0047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN VERGİ DAİRESİ İŞLEMLERİ 344MV0067 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN TİCARİ DEFTER VE BELGELER 344MV0066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ SEKRETARYA PROGRAMI 346SBI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır.

Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Yönetmelik Yayın : 21/1/2006 tarihli ve 26056 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanmıştır. Muhasebe Yetkililerinin Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ KISIM

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN VARLIK HESAPLARI 344MV0022 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN FİNANSAL KURUMLAR MUHASEBESİ 343FBS050 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN Finansal Kurumlar Muhasebesi ANKARA, 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNDEN EMLAK İŞLEMLERİ 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1)

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) 1723 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.7.1965, No : 6/5100 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.2.1926, No : 743 Yayımlandığı

Detaylı

SİYASİ PARTİLER KANUNU

SİYASİ PARTİLER KANUNU 5703 SİYASİ PARTİLER KANUNU Kanun Numarası : 2820 Kabul Tarihi : 22/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 290 * * * Bu Kanunun

Detaylı

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı İstanbul 09.02.2012 2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN TÜRKİYE DE FİNANSAL PİYASALAR ANKARA 2010 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı