: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA"

Transkript

1 Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur. Sayı : 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA (28/1985; 31/1988; 31/1991; 23/1997;54/1999 ; 35/2005 ve 59/2010 sayılı değişiklik Yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim. BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER, YASANIN KAPSAMI, DEYİMLER, GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER, ZAMANINDA ÖDEME Birinci Bölüm Yasa Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler. Madde 2. Kapsam. Madde 3. Tefsir. Madde 4. Görev, Yetki ve Sorumluluklar. Madde 5. Takibata Yetkili Tahsil Dairesi. İkinci Bölüm Zamanında Ödeme Madde 6. Ödeme Zamanı, Önce Ödeme ve Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi. Madde 7. Ödeme Yeri. Madde 8. Ödeme Şekli. Madde 9. Özel Ödeme Şekilleri. Madde 10. Çekle Yapılan Ödemelerde Ödeme Tarihi. Madde 11. Ödemenin İspatı. İKİNCİ KISIM ZORLA TAHSİL, ANA İLKELER. Birinci Bölüm Zorla Tahsil ve Takip İlkeleri, Ödeme Emri Gönderilmesi ve Diğer İşlemler. Madde 12. Zorla Tahsil Şekilleri. Madde 13. Ödeme Emri. Madde 14. Mal Bildirimi. Madde 15. Mal Bildiriminde Bulunmayanlar. Madde 16. Ödeme Emrine İtiraz. Madde 17. Teminatlı Alacaklarda Takip. İkinci Bölüm Haciz. Madde 18. Haciz. Madde 19. Haciz Varakası. Madde 20. Köylerde Haciz. Madde 21. Haczedilemeyecek Mallar. Madde 22. Paraya Çevirme. Madde 23. Hapislik Cezası. 1

2 Üçüncü Bölüm Taşınır Malların Haczi ve Satışı. Madde 24. Taşınır Malların Haczi. Madde 25. Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Tutanağı. Madde 26. Alacak ve Haklar ile Üçüncü Şahıslardaki Malların Haczi. Madde 27. Zor Kullanma. Madde 28. Hacizde Değerleme. Madde 29. Haczedilen Taşınır Malların Korunması. Madde 30. Taşınır Malların Satışı. Madde 31. Taşınır Malların Satış Şekli, Açık Artırma ve İlan. Madde 32. Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi. Madde 33. Satılamayan Taşınır Mallar. Dördüncü Bölüm Taşınmaz Malların Haczi ve Satışı. Madde 34. Haczin Yapılması. Madde 35. Satış Komisyonu. Madde 36. İlan. Madde 37. Hisse Sahiplerinin Öncelik Hakkı. Madde 38. Teminat Madde 39. Satışın Yapılması. Madde 40. Borçlunun Korunması. Beşinci Bölüm İflas Yoluyla Takip. Madde 41. İflas Yoluyla Takip. ÜÇÜNCÜ KISIM - İDARECE TECİL, GECİKME ZAMMI, YARGI ORGANINCA TECİL. Madde 42. Tecil İlkeleri. Madde 43. Yargı Organınca Tecil. Madde 44. Gecikme Zammı. Madde 44A.Tahsilat Harcı. Madde 45. Takibatın Durdurulamayacağı. Madde 46. Kamu Alacağının Önceliği. Madde 47. Kamu Alacağını Kesip Ödemek Zorunda Olanlar. Madde 48. Tabii Afetler Nedeniyle Terkin. Madde 49. Yoksulluk Nedeniyle Terkin Madde 50. Sırrın İfşası. Madde 51. Artırmaya Katılamayacaklar. Madde 52. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma. Madde 53. İstenilecek Bilgiyi Vermeyenler. Madde 54. Sonradan Mal Sahibi Olma. DÖRDÜNCÜ KISIM SON KURALLAR. Madde 55. Yürürlükten Kaldırma ve Saklı Tutma Madde 56. Vakıf Alacağı. Madde 57. Geçici Kurallar. Madde 58. Yürütme Yetkisi. Madde 59.. Yürürlüğe Giriş. 2

3 Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim 1 Bu Yasa, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası olarak isimlendirilir. Birinci Kısım GENEL İLKELER YASANIN KAPSAMI, DEYİMLER., GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER, ZAMANINDA ÖDEME Bölüm I YASA KAPSAMI, DEYİMLER, GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER Kapsam 2. (1) Devlete, belediyelere, köy idarelerine ve köy idarelerinin kurdukları birliklere ait vergi, resim, harç, verilen hizmetlerden doğan asli alacak 2.23/1997 ve/veya özel yasa ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir nedenden doğan asli alacak ve/veya yasa dışı olarak tasarrufa geçirilen para gibi asli alacak, ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacaklar ile kira, gecikme zammı, faiz ve taksitle satılan taşınır ve taşınmaz malların taksit bedelleri gibi diğer alacaklar ve bunların takibat giderleri hakkında bu Yasa kuralları uygulanır. 2. Devletle kira sözleşmesi imzalanmaması ve/veya kira sözleşmesinin sona ermesi hallerinde, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kira Takdir Komisyonu ve/veya Komisyonlar tarafından takdir edilen taşınmaz mal kira bedellerinin tahsilatı ve takibat giderleri hakkında bu Yasa kuralları uygulanır. Kira Takdir Komisyonları ile İtiraz Komisyonlarının Kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar Tüzükle belirlenir. 3. Çeşitli yasalarda belirtilen her türlü kamu alacakları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait kira alacaklarının tahsili de bu Yasa kurallarına bağlıdır. Tefsir 3 Bu Yasada metin başka anlam verilmesini gerektirmedikçe: " Alacaklı Kamu İdaresi " deyimi, Devleti, Belediyeleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu, köy idarelerini ve köy idarelerinin Yasa gereğince kurduğu birlik ve dernekleri, Vakıflar ve Din İşleri Dairesini, " Vergi Dairesi Müdürü " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünü, " Kamu Alacağı " deyimi, Yasanın 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları, " Kamu Borçlusu veya Borçlu " deyimi, kamu alacağını ödemek zorunluluğunda olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların yasal temsilcisi veya mirasçılarını ve vergi yükümlülerini veya sorumlusunu, kefili ve yabancı kişi ve kurumlar temsilcilerini, " Mal " deyimi, taşınır veya taşınmaz mallar ile gemiler ve her çeşit hak ve alacakları, 3

4 " Para cezaları " deyimi, kamu tazminatı, inzibati nitelikte olsun olmasın bütün para cezalarını, 3.23/1997 Görev, yetki ve sorumluluklar Takibata yetkili tahsil dairesi 4.23/1997 " Tahsilattan Sorumlu Daire " deyimi alacaklı kamu idaresinin bu Yasayı uygulamakla görevli dairesini, servisini, kamu görevlisini veya görevlilerini, " Tahsildar " deyimi, Tahsilattan sorumlu dairece kamu alacağının tahsiline yetkili kılınan memuru, " Takibat Giderleri " deyimi, alacağın tahsili için zorunlu ilân, haciz, nakil ve muhafaza giderlerini, anlatır. 4. Kamu idarelerinin bu Yasanın uygulanmasına yetkili kıldığı kamu görevlilerinin görev ve sorumlulukları, teşkilât Yasalarında mevcut kurallara, yoksa bu Yasada belirtilen kurallara göre tespit ve tayin edilir. 5. Alacaklı kamu idaresi, uygulamakta olduğu mevzuata uygun olarak doğmuş alacağın usulüne uygun tebliğlerini yaptıktan sonra, kamu alacağı ile ilgili tüm evrak ve tebliğlerin de bulunduğu dosyayı, kamu borçlusunun bulunduğu yerdeki Tahsilattan Sorumlu Daireye gönderir. Bundan sonraki takibat, Tahsilattan Sorumlu Dairece yapılır. İlgili kamu görevlileri ve daireler, Tahsilattan Sorumlu Dairelerce bu Yasa kurallarına uygun olarak yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal yapmaya ve sonucunu Tahsilattan Sorumlu Daireye bildirmekle yükümlüdürler. Ödeme zamanı, önce ödeme ve taksitlerin zamanınd a ödenmemesi Bölüm II ZAMANINDA ÖDEME 6. (1) Kamu alacakları özel yasalarında veya mukavelelerinde veya mahkeme hüküm veya kararlarında saptanan zamanlarda ödenir. Özel Yasalarında ve mukavelelerinde ödeme zamanı belirtilmemiş kamu alacaklar.maliye Bakanlığınca belirtilecek yöntemlere göre yapılacak tebliğden başlayarak bir ay içinde ödenir. 3.31/1988 (2) (A) Maliye işleri ile görevli Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kira Takdir Komisyonu ve/ veya Komisyonları tarafından takdir edilecek taşınmaz mal kira bedellerinin, ilgiliye tebliğinden başlayarak on beş gün içerisinde ödenmesi gerekir. 2. Takdir edilen kira bedellerinin (A) bendinde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi ve / veya aynı süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde, kira alacağı kesinleşir ve bu Yasa kuralları uyarınca tahsilâtı yapılır. 3. Kira bedeline itiraz edilmesi halinde itîraz on beş gün 4

5 içinde İtiraz Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz Komisyonunun Kararı kesin olup ilgiliye tebliğ;inden başlayarak on beş gün içerisinde ödenmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde ödenmeyen kira bedeli bu Yasa kuralları uyarınca tahsil edilir. (3) Ödeme süresinin son günü, kamu alacağının ödenmesi zorunlu gündür. (4) Kamu borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir. (5) Taksitle ödenmesi gereken kamu alacağının taksitleri vadesinde ödenmezse alacağın tamamı tahsil edilir hale gelir. (6) Taksitli alacağın tamamının tahsili için yapılan haciz sırasında borçlu, taksit borcunu, yapılan haczin masraflarını, varsa gecikme zammını ödemek şartıyla, diğer taksitler asıl ödeme sürelerinde tahsil olunur. Ödeme yeri 7. Özel yasalarında ödeme yeri gösterilmemiş kamu alacakları, borçlunun ikâmetgâhının bulunduğu yerdeki tahsilattan sorumlu daireye veya tahsildara ödenir. Borçlu vergi dairesindeki hesap numarasını bildirmek kaydıyla borcunu ikâmetgâhının dışındaki herhangi bir tahsilâttan sorumlu daireye de ödeyebilir. Ödeme şekli 8. (1) Ödeme, tahsilattan sorumlu dairenin yetkili ve sorumlu kamu görevlileri tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılır. Makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerle yetkili ve sorumlu kamu görevlilerinden başkalarına yapılan ödemeler kamu alacağına mahsup edilemez. (2) Kamu alacaklarının tahsilinde kullanılan makbuzların şeklini Maliye Bakanlığı saptar ve bastırır. (3) Makbuzlar kıymetli evrak hükmünde olup seri numaraları takip eder ve zimmet karşılığı sorumlu kamu görevlilerine verilir. 5.23/1997 (4) Borçlular, makbuzlarını kamu alacağının tahsil zamanaşımı süresi sonuna kadar saklamak ve yetkili kamu görevlilerine istendiğinde göstermek zorundadırlar. Özel Ödeme Şekilleri 6.23/ (1) Maliye işleri ile görevli Bakanlık, Devlete ait gelirlerin tahsilinde, Banka ve Postahaneleri de görevlendirebilir. Ödemelerin çekle yapılmasını, yükümlülerin banka hesaplarından Merkez Bankası hesabına aktarma yolu ile de tahsilatı düzenleyebilir. (2) Çekle yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat kurallarına bağlıdır. (3) Çekle veya banka hesabından aktarma suretiyle yapılacak ödemede, herhangi bir nedenle ödeme yapılamaz ise, kamu alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı saklıdır. (4) Maliye İşleri ile görevli Bakanlık, Resmi Gazetede yayımlanacak bir tebliğle, özel ödeme şekilleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyebilir. 5

6 Çekle Yapılan Ödemeler de Ödeme Tarihi 2.54/ Bu Yasanın 9 uncu maddesine göre yapılan ödemelerde, çekin tahsilattan sorumlu Daireye verildiği; paranın bankaya yatırıldığı; aktarma emrinin bankaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır. Ancak, çekle yapılan ödemelerde, çekin karşılıksız olması nedeniyle banka tarafından iade edilmesi halinde, ödeme yapılmamış kabul edilir ve çekin karşılığı, 44 üncü maddenin (1) inci fıkrasında öngörülen gecikme zamlarıyla birlikte ödenir. Çekler Tahsilattan Sorumlu Daireye verildiği tarihte veya en çok bir gün önceki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski veya daha ileri tarihli çek kabul edilmez. Ödemenin ispatı 11. Kamu alacağının ödendiği, yetkili ve sorumlu kamu görevlileri tarafından verilen makbuzlarla, banka ve postahanelerin kayıtları ile ispatlanabilir. İkinci Kısım ZORLA TAHSİL ANA İLKELER Bölüm I ZORLA TAHSİL VE TAKİP İLKELERİ, ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ VE DİĞER İŞLEMLER Zorla tahsil şekilleri 12. Ödeme müddeti içinde ödenmeyen kamu alacağı tahsilattan sorumlu dairece aşağıda gösterildiği şekillerde tahsil edilir (1) Kamu borçlusu tahsilattan sorumlu daireye teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi ; (2) Kamu borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haciz edilerek paraya çevrilmesi ; veya (3) Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflâsının istenmesi ; suretiyle yapılır. Ödeme emri 13. (1) Kamu alacağını zamanında ödemeyenlere, tahsilattan sorumlu dairece on beş gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereği, bir " Ödeme Emri " ile tebliğ olunur. Ödeme emri yetkili memur veya Posta Dairesince tebliğ edilir. Tebliğ alındısı tahsilâttan sorumlu daireye verilir. (2) Ödeme emrinde borcun aslı ve niteliği, miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun 12. madde uyarınca tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapislik cezasına çarptırılabileceği, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde, bu Yasa ve diğer ceza yasaları kuralları gereğince hapis cezasına çarptırılabileceği kayıtlı bulunur. Hapis cezası için gerekli işlemi tahsilattan sorumlu dairenin yazılı isteği üzerine yetkili mahkeme tarafından başlatılır ve en geç otuz gün içinde karara bağlanır. (3) Ödeme emirlerinin şekli Maliye Bakanlığınca tespit edilerek matbu hale getirilir. 4(1)28/85 (4) Belediye hudutları dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme 6

7 emirleri Muhtarlıkça ve/veya yetkili kamu görevlisi tarafından tebliğ olunur. 4(2)28/85 (5) Ödeme emrinin borçluya köylerde şahsen veya borçlunun bulunamaması halinde eşine veya yakın akrabasına tebliğ edildiği muhtarlıkça ve/veya yetkili kamu görevlisi tarafından bir tutanakla saptanır ve tutanak söz konusu Tahsilattan sorumlu daireye gönderilir. (6) Bu madde uyarınca tebliğ edilen ödeme emrine süresi içinde uyulmaması ve konunun mahkemeye intikali üzerine, en geç on beş gün içinde mahkemece incelenmesi için gün saptanır.borçluya da talep belgesinin bir sureti tebliğ edilmek suretiyle mahkemede hazır bulunup savunma yapabileceği bildirilir. Mal bildirimi Mal bildiriminde bulunmayanlar Ödeme emrine itiraz 27/ / (1) Kendisine 13.madde gereğince ödeme emri tebliğ olunan şahıs mal bildiriminde bulunmak yükümlülüğündedir. (2) Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın çeşidini, niteliğini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini. veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ve buna göre borcunu ne şekilde ödeyebileceğini yazı ile Tahsisattan Sorumlu Daireye bildirmesidir. (Özel Hallerde Tahsilattan sorumlu Dairede bir tutanakla tespit edilip borçluya imzalattırılan sözlü bildirme geçerli mal bildirimi sayılır) 15. (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, on beş günlük müddet içinde borcunu ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere mahkeme kanalıyla hapisle tazyik olunabilir. Böyle bir halde mahkemenin hapislik emri, bildirimin yapıldığı günde sona erer ve borçlu serbest bırakılır. (2) Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini on beş günlük müddetin bitimini müteakip Tahsilattan Sorumlu Dairenin yazılı isteği üzerine yetkili mahkeme tarafından en geç on beş gün içinde dinlenip en geç otuz gün zarfında karara bağlanır. Tamamlanan bu kararlar infaz ve icra memurlarınca derhal yerine getirilir 16. (1) Kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişi, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği hakkında tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Tahsilattan Sorumlu Daire nezdinde itirazda bulunur. İlgili Tahsilattan Sorumlu Daireye yapılan itiraz en geç on beş gün zarfında sonuçlandırılarak borçluya bildirilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde borçlu yetkili mahkemeye başvurabilir. Bu konuda Vergi Usul Yasası'nın kuralları uygulanır. (2) Mahkeme, borçlunun emredilmiş teminatı göstermesi halinde karar verilinceye kadar Tahsilattan Sorumlu Dairece yapılan işlemi 7

8 durdurur. Borçlu istenen teminatı gösteremez ise itirazı en çok iki ay içinde karara bağlamak zorundadır. (3) İtirazında Mahkeme kararı ile tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan hakkındaki itirazın ret olunduğu miktardaki kamu alacağı mahkemenin uygun göreceği faiz ve masraflarla tahsil edilir. (4) İtirazının ret olunması halinde borçlu, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, mal bildiriminde bulunmak zorunluluğundadır. Teminatlı alacaklarda takip 17. Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan kamu alacağı müddetinde ödenmediği takdirde borcun on beş gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya zorla tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. On beş gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu Yasa kurallarına göre paraya çevrilerek kamu alacağı tahsil edilir. Bölüm II HACİZ Haciz 18. Borçluya ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun mal bildiriminde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın Tahsilâttan Sorumlu Dairece tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki taşınır malları ile taşınmaz mallarından, alacak ve haklarından kamu alacağına yetecek miktarı Tahsilâttan Sorumlu Dairece haciz olunur. Ancak, haciz olunan taşınmaz mal artırmaya çıkarılmadan borçlu, borcun ödenmesine yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz mal üzerindeki haciz baki kalmak üzere gösterilen taşınır mal veya alacak da haciz olunur. Bu halde haciz edilen taşınmaz malın idare ve işletmesine ; gelir ve menfaatlerine Tahsisâttan Sorumlu Daire karışmaz. Haciz varakası 8.23/1997 Bölüm 6 9/ /1974 Köylerde haciz 19. Tahsilattan Sorumlu Dairece usulüne uygun olarak tebliğ edilen ödeme emrine uymayan borçlunun, borcuna yetecek kadar mallarının haczini mümkün kılan bir emir için mahkemeye başvurulur. Böyle bir başvuru Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası ve diğer herhangi bir mevzuattaki kurallara bakılmaksızın, tek taraflı istida ile yapılır. Mahkeme, bu şekilde huzuruna getirilen hacız varakasını en geç on beş gün içerisinde onaylar. Borçlunun Yüksek İdare Mahkemesine başvurmuş olması haciz varakasının onaylanmasını durdurmaz. Haciz varakalarının şekli ve içeriği Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça düzenlenir. 20. Köylerde taşınır mal haczi, haciz varakası üzerine köy Muhtarı ve iki İhtiyar Heyeti Üyesi tarafından yapılır. Haczedi- 21. Aşağıda gösterilen mallar haciz edilemez : lemeye- (1) Özel yasalarında haczi mümkün olmadığı gösterilen mallar ; cek mallar (2) Borçlunun şahsi ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları; (3) Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı ve lüzumlu ev 8

9 eşyası ; (çamaşır makinesi, elektrikli ocak, kap yıkama makinesi, piyano, birden fazla radyo, televizyon, teyp, pikap lüzumlu ev eşyası sayılmaz) (4) Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat tarım aletleri (traktör, biçerdöver ve sair motorlu araçlar hariç) ; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları ; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları ; (5) Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren ineği veyahut 5 keçi veya koyunu ve bunların 3 aylık yemleri. ; (6) Borçlu ve ailesinin üç aylık yiyecek ve yakacakları ile: (a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, (b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ile malzemesi ve fide ve tohumluğu, (c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yemleri ; (7) Ordu ve zabıta hizmetleri dolayısıyla malûl olanlara bağlanan emekli aylıkları ile bu gibi kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ; (8) Bir yardım sandığı tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar ; (9) Borçlunun haline münasip evi (Ancak, evin değeri fazla ise, bedelinden haline münasip bir yer satın alınabilecek miktarı, borçluya bırakılmak üzere haczedilebilir.) Paraya çevirme 9.23/ (1) Mahkemece verilecek haciz emrinin ısdarından başlayarak en geç altı ay içerisinde haciz edilen her türlü mal satılarak paraya çevrilir. Satıştan elde edilen bedelden takip masrafları ve takip edilen kamu alacağı düşüldükten sonra geriye kalan kısmı borçlunun ödeme zamanı gelmiş diğer kamu borçlarına mahsup edilir ve artanı borçluya verilir. (2) Kamu alacağını ödememiş borçlulardan, süresinde veya hapis cezasına rağmen mal beyanında bulunmayanların, malı bulunmadığı bildirilen veya beyan ettiği malların borcuna yetersizliği anlaşılanların, ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme süresinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamaları ve ivazsız tasarrufları geçersizdir. (3) (2) inci fıkra amaçları bakımından aşağıdaki tasarruflar bağışlama sayılır: (A) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sihri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar; 9

10 (B) Kendi verdiği malın, akdin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun karşılık olarak çok aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler; (C) Borçlunun kendisine veya üçüncü bir şahıs lehine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler; (Ç) Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller istisna olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler; (D) Borca karşılık para veya mutat ödeme araçlarından başka bir şekilde yapılan ödemeler; (E) Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler; ve (F) Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde kamu alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak amacıyla, borçlu tarafından yapılan tek taraflı muamelelerle, borçlunun amacını bilen veya bilmesi gerekli kimselerle yapılan, tarihleri ne olursa olsun tüm muameleler. Hapislik cezası 23. Yapılan takip sonucu, borçlunun borcunu ödememek için doğrudan doğruya veya dolayısı ile elden çıkardığının sabit olması halinde haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde Tahsilâttan Sorumlu Dairenin mahkemeye müracaatı üzerine, mahkeme borçluyu altı aydan fazla olmayan bir süre için hapse gönderebilir. Ancak, bu madde gereğince hapislik, borcunu ödemeyen kişiyi, hakkında hapsedildiği herhangi bir kamu alacağını ödeme yükümlülüğünden ibra etmez. Bölüm III TAŞINIR MALLARIN HACZİ VE SATIŞI Taşınır malların haczi Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz tutanağı 24. (1) Özel Yasalarda haciz memurluğu ile ilgili kurallar saklı kalmak koşuluyla haczi, Tahsilâttan Sorumlu Dairece görevlendirilen memur yapar.polis Örgütü, haciz memurunun isteğine göre yeteri kadar polisi emrine vermek zorundadır. (2) Her türlü taşınır mallar cins ve nevileri, vasıfları, alâmetleri ve sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz tutanağında tespit edilmek suretiyle haciz olunur. 25. (1) Haciz sırasında borçlu veya vekili, işçisi veya müstahdemi veya ailesi efradından birisi kendisini temsilen bulunur. Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta memuru veya Muhtar veya ihtiyar Heyeti üyelerinden biri hazır bulundurulur. (2) Tanzim edilen haciz tutanağında haczin yapıldığı yer, gün ve saat, haczedilen malların neler olduğu, tahmin edilen değerleri, haciz sırasında bulunan kimseler belirtilir ve hazır bulunanlarca imzalanarak haciz işi tamamlanır. (3) Gıyapta yapılan hacizlerde tutanağın bir örneği borçluya derhal 10

11 tebliğ olunur. (4) Gün batımından gün doğumuna kadar ve tatil günlerinde haciz yapılmaz. Tatil günlerinde veya geceleri çalışan yerlerde yapılacak tahsilât haczi ile borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı hallerde gerekli haciz işlemleri her zaman yapılabilir. Alacak ve haklar ile üçüncü şahıslarda ki malların haczi Zor kullanma Hacizde değerleme Haczedilen taşınır malların korunması 26. (1) Maaş, ücret, kira gibi her türlü hakların haczi, alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin Tahsilâttan Sorumlu Dairenin tebliği suretiyle yapılır. (2) Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile, fiilen tutanak tanzimi suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki taşınır malların haczi borçlu veya zilyet olana tebliği ile yapılır. (3) Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü şahıs, borcu olmadığı veya malın kendisinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş yahut kusuru olmaksızın zayi olmuş veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğunun iddia edilmesi halinde haczin kendisine tebliğinden on beş gün içinde Tahsilâttan Sorumlu Daireye yazılı beyanla bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde hakkında bu Yasa kuralları uygulanır. (4) Taşınır malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. Üçüncü kişilerin genel kurallar gereğince asıl borçluya rücu hakları saklıdır. 27. (1) Haciz takibatında istendiği takdirde, kilitli ve kapalı yerlerin açılması, her türlü eşyanın gösterilmesi zorunludur. (2) Gerekirse bu yerler bir komşu, Muhtar veya polis nezaretinde zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Haczolunan malların zorla alınmasında hal ve durumun gerektirdiği derecede zora başvurulabilir. (3) Borçlunun üzerinde haczi kabil kıymetli mallar bulunduğu ve kendisi bunları rızasıyla vermediği veya üzerinde sakladığı takdirde şahsına karşı da gerekli derecede zor kullanılır. 28. Haczedilen mallara, haczi yapan memur değer biçer. Borçlu, biçilen değere itiraz ederse Tahsilâttan Sorumlu Daire lüzum görürse yeniden bilirkişiye değer biçtirebilir. 29. (1) Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticarî senet, hisse senedi ve tahvil gibi taşınır mallar, kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak Tahsilâttan Sorumlu Dairece muhafaza olunur. (2) Diğer taşınır mallar uygun bir yerde korunur veya güvenilir bir kişiye veya güvenilir bir kişinin kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılır. (3) Borçlular, zilyetler, güvenilir kişiler kendilerine bırakılan malları, Tahsilâttan Sorumlu Dairece yapılacak ilk talep üzerine derhal kendilerine teslim edildiği zamanki durumları ile geri vermek 11

12 Taşınır malların satışı Taşınır Malların Satış şekli, Açık Artırma ve ilan 10.23/997 Müşterini n malı almaktan vazgeçme si zorundadırlar. (4) Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler haklarında yapılacak cezai kovuşturmadan başka, bu malların kendilerine atfolunamayacak bir sebepten dolayı zayi olduğunu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmeyen malların değerleri tutarında borçlu sayılıp bu Yasa kuralları gereğince takip olunurlar. 30. (1) Taşınır mallar, Tahsilâttan Sorumlu Dairece veya haciz memurlarınca, köylerde muhtarlıkça haciz yapıldığı tarihten üç gün sonra ve en çok üç ay içinde satışa çıkarılır. (2) Bozulma, çürüme ve benzeri nedenlerle korunması mümkün olmayan veya beklediği takdirde önemli değer düşüklüğüne uğraması ihtimali olan malların paraya çevrilmesine yukarıdaki müddetlere bakılmaksızın derhal başlanır. 31. (1) Taşınır mallar haczedilmelerini müteakip en kısa sürede bir tutanakla Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine devredilirler, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine devredilen mallar açık artırma ve peşin para ile satılırlar. (2) Haczedilen malın Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine veya Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin göstereceği yere nakli zor veya haciz yerinde satılması daha uygun olduğu anlaşılırsa borçlunun da rızası alınarak, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesince yerinde de satılabilir. (3) (A) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesince gerekli görülmesi halinde, haczedilen malın satılacağı yer, gün ve satılacak malların çeşidi ve özelliği önceden ilan edilir (B) İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı kamu idaresinin ve borçlunun çıkarlarına en uygun gelen şekli göz önünde tutularak saptanır. (4) Satılan mal, bedeli ödenmeden teslim edilmez. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi alıcıya bedeli ödemesi için en çok üç gün süre verebilir. (5) Bir kısım taşınır malların satışı ile kamu alacağı ve haciz masrafları karşılandığı takdirde geri kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır. Her halükarda haciz konusu, kamu alacağının tamamının tahsil edilmesi ile haciz kendiliğinden kalkmış olur. 32. (1) Haczedilen taşınır malı artırma sonunda satın alan müşteri, malı almaktan vazgeçer veya verilen üç günlük mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana teslim edilir. (2) Mal birinci teslim bedelinden aşağı bir bedele satılırsa aradaki fark ve yüzde beş faiz ve haciz masrafları birinci defa kendisine kalandan bu Yasa kurallarına göre talep ve tahsil olunur. (3) İkinci artırmada hiç talip çıkmaz ise bu takdirde, birinci artırma bedeli, yüzde beş faiz, haciz masrafları bu Yasa kurallarına uyularak 12

13 ilk alıcıdan talep ve tahsil olunur. (4) Mal bedeli teslim edilen kişiden tahsil edilmedikçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder. Satılmayan taşınır mallar 33. (1) Haczedilen taşınır mallara artırma sırasında verilen bedel, haciz memurunca veya bilirkişilerce takdir edilen değerin yüzde yetmiş beşinden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ilk artırma tarihinden başlayarak on beş gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa çıkarılır. (2) İkinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. (3) ikinci artırmada haczedilen mallara hiç talip çıkmazsa, malın başka yere taşınması da mümkün ve faydalı görülmez ise on beş günlük sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde pazarlıkla satılır. Bu yoldan da satılmadığı takdirde haczedilen mallar borçluya geri verilir. Borçlunun borcu devam eder. Bölüm IV TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ VE SATISI Haczin yapılması 34. Her türlü taşınmaz malların ve bir sicile işlenen haklar, gemiler, otomobiller gibi varlıkların haczi, haciz keyfiyetinin sicillerin tutulduğu dairelere tebliği ile yapılır. Haciz tebliğinden sonra, bu varlıklarla ilgili olarak devir işlemi yapılamaz. Taşınmaz mal haczi, bunların ürün ve gelirlerini de kapsar. Satış komis- 35. (1) Taşınmaz mallar ve bir sicile kayıtlı varlıklar satış komisyonu aracılığı ile satılır. yonu (2) Tahsilâttan Sorumlu Dairenin Müdürü veya vekil edeceği kişinin başkanlığında Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi Temsilcisi ile Tapu Mukayyidinden ya da ilgili mukayyitten oluşan satış komisyonu bilirkişiden de görüş almak suretiyle satılacak varlığa değer biçer. (3) Satış açık artırma ile yapılır. İlan 36. (1) Tahsilâttan Sorumlu Daire, taşınmaz malı ve sicile kayıtlı varlıkları, satış tarihinden en az on beş gün önce olmak üzere ilân eder. İlânda satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak varlığın özellikleri ile biçilen değeri ve teminat miktarı belirtilir. (2) İlânın bir örneği, borçluya veya temsilcisine ve varsa varlık üzerinde hakkı bulunan diğer hak sahiplerine yollanır. Hisse sahiplerinin öncelik hakkı 37. (1) Taşınmaz mal veya sicile kayıtlı varlıklar üzerinde borçlu ile birlikte hisse sahibi olanlarla satışı yapmakla yetkili kişi, varlıkları satışa çıkarmadan önce, pazarlık yapar. (2) Hisse sahipleri, borcu karşılayan ve yapmakla yetkili kişi tarafından biçilmiş değerin yüzde yetmiş beşinden az olmayan bir miktar üzerinden borçlunun payını almak isterlerse satış bu hisse 13

14 sahiplerine yapılır. Aksi halde ilânen satış işlemi başlatılır. Teminat 38. (1) Satışa katılmak isteyenlerden biçilen değerin yüzde on'u oranında teminat istenir. (2) Teminat satış gününden önce bir iş günü sonuna kadar yatırılmış ve buna ait makbuzun satışı yapmakla yetkili kişiye ibraz edilmiş olması gerekir. (3) Teminat olarak Devlet İhalelerinde kabul edilen teminatlar alınır. Satışın yapılması Borçlunun korunması 39. (1) Taşınmaz mal ve sicile kayıtlı varlıklar, açık artırma ile ve en çok artırana üç kez bağırıldıktan sonra satılır. (2) Satışın yapılabilmesi için ileri sürülen fiyatın, biçilmiş değerin yüzde yetmiş beşinden fazla olması gerekir. Diğer yandan, başka borçlar dolayısıyla de varlıklar hacizli ise, ileri sürülen bedelin bu borçları ve Devlet alacağını ve takip giderlerini karşılaması da gerekir. (3) Satışı yapmakla yetkili kişi, açık artırmanın kendisinde kaldığı kişi hakkında gerekli işlemi düzenler. (4) Yapılan işlerin örneği borçluya, temsilcisine ve varsa hisse sahiplerine tebliğ olunur. Açık artırmayı kazanan kişi bedeli derhal ya da makul bir süre içinde yatırmak zorundadır. Bedel yatırıldıktan ve açık artırmayı fesih için itiraz süresi itirazsız geçtikten sonra açık artırmayı kazananın ismi sicile bildirilir ve satış tamamlanır ve satın alanın teminatı çözdürülür. (5) Açık artırmayı kazanan bedeli ödemezse hacizli varlık bir sonraki en yüksek bedeli teklif etmiş olana satılır. (6) İkinci en yüksek bedeli teklif etmiş olan talip de varlığı almağa yanaşmazsa, yeniden ilânen satış yapılır. (7) İlk bedelle ikinci bedel arasındaki vazgeçen talibin teminatından tahsil edilemeyen miktar ve ikinci artırma giderleri, bu Yasa kurallarına göre ilk ve vazgeçen talipten talep ve tahsil edilir. (8) İlk satışta teklif edilen bedeller biçilen bedelin yüzde yetmiş beşini bulmazsa, Tahsilâttan Sorumlu Daire yeniden ilânla satış yapar. Bu ikinci satışta teklif edilen bedelin Tahsilâttan sorumlu Dairenin alacağı ile diğer alacaklıların alacağını ve satış giderlerini karşılaması halinde yüzde yetmiş beş sınırlamasına bakılmaksızın satış yapılır. (9) Yine de talip çıkmazsa, hacizli varlık biçilen değerin yüzde ellisi ile Devlet malı yapılır, ve satış bedeli vergi borcuna mahsup edilir. Borcu karşılamazsa diğer mallarının haczine devam olunur. (10 Hazineye mal edilen taşınmaz mal bir yıl müddetle satılamaz. Borçlu, borcunu ve gecikme zammını bir yıl içinde öderse taşınmaz mal tekrar kendisine devredilebilir. Tapu masrafı borçluya aittir. 40. (1) Haczedilen taşınmaz mal veya sicile kayıtlı varlıkların bölünmesi mümkünse ve bir kesimi borca yetiyorsa, borçlu yazı ile istemedikçe hacizli varlığın tamamı satılmaz. Gerekirse borca 14

15 yetecek kadar ayırtılır ve o kesimi satılır. (2) Satılan bir taşınmaz mal ve sicile kayıtlı eşyanın satış kararı borçluya veya temsilcisine tebliğ edilir. Borçlu dilerse bu tebliğden itibaren on beş gün içinde mahkemeye başvurarak açık artırmanın feshini isteyebilir. Bu konudaki şikâyetin dinlenmesi için açık artırma bedeline yetecek veya kâfi sayılacak teminatın yatırılmış olması mahkemece emrolunabilir. Bu takdirde, açık artırmayı kazanana, açık artırma bedeli geri verilir ve teminatı çözülür. Mahkeme sonucu, çeşitli nedenlerle satışın feshini isteyen borçlunun haklı olduğu anlaşılırsa borçlunun diğer mallarının üzerinden zorla tahsil işlemlerine devam edilir. Borçlu haksız çıkarsa, durum açık artırmayı kazanmış olana bildirilir ve açık artırma bedelinin yatırılması halinde adına tescil yaptırılır. Açık artırmayı kazanan, varlığı almak istemezse kamu alacağı teminattan tahsil edilir. Haksız çıkan borçludan ayrıca takibat ve dava masrafları alınır. (3) Birinci açık artırmayı kazanan ve fakat varlığı almaktan vazgeçen talipten borçlu, ilk açık artırma ile ikinci açık artırma arasındaki farktan tam kamu borcunu aşan miktarını isteyebilir. Bu hakkın doğması için, ikinci açık artırmadan teklif edilmiş bedelden Tahsilâttan Sorumlu Dairenin alacağının tamamen karşılanmış olması gerekir.bu durumu belîrten bir belge, Tahsilâttan Sorumlu Dairece dilerse mahkemeye başvurmak üzere borçluya verilir /997 (4) Hacze konu olan kamu alacağının tamamının tahsil edilmesi durumunda haciz kendiliğinden kalkmış olur. Bölüm V İFLÂS YOLUYLE TAKİP İflas yolu ile takip Bölüm Kamu alacaklarının tahsili için icra ve iflâs Yasaları uyarınca borçlunun iflâsı istenebilir. Üçüncü Kısım İDARECE TECİL, GECİKME ZAMMI, YARGI ORGANINCA TECİL Tecil ilkeleri 2. 35/2005 Yargı organınca tecil 35/ Kamu alacağının ödenmesi veya haczedilen varlıkların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor durumda bırakacaksa, bu konudaki yazılı istek üzerine, Tahsilâttan Sorumlu Dairenin önerisi ve Maliye Bakanının yaptıracağı soruşturma neticesinde borçlunun iddiası varit görülürse Maliye Bakanının müspet görüşü ile iki yılı geçmemek üzere borçlunun borcu tecil olunabilir. Tecil koşullarına uyulmaması halinde borç bakiyesi gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. 43. İhtilaflı kamu alacaklarında yargı organınca kamu alacağının tahsili tecil edilebilir. Bu takdirde alacağa yetecek miktarda teminat gösterilmesi şarttır. Haksız çıkanlardan, kamu alacağı, gecikme zammından ayrı olarak faizi ile birlikte tahsil olunur. Mahkeme en geç altı ay içinde 15

16 Gecikme Zammı 12.23/ / / /2010 sonuçlanır. İstinaf tahsilatı durdurmaz. Bu gibi alacaklara uygulanacak faiz oranı Merkez Bankasınca uygulanan faiz oranı esas alınarak belirlenir. Taksitlendirme halinde de konu borç tamamen ödeninceye değin faiz ve gecikme zammı birlikte uygulanır. 44. (1) Kamu alacağının ödeme süresi içinde ödenmeyen kısmına vadenin sona erdiği tarihten başlayarak ilk bir aylık süre için %4 (yüzde dört); takip eden her ay için ayrı ayrı %2 (yüzde iki) gecikme zammı uygulanır. Ay kesirleri tam ay olarak hesaplanır. Süresi içinde ödenmeyen döviz cinsinden kamu alacaklarına ise, vadenin sona erdiği tarihten başlayarak ilk bir aylık süre için %2 (yüzde iki); takip eden her ay için ayrı ayrı %1 (yüzde 1) olmak üzere gecikme zammı uygulanır. Döviz cinsinden tahakkuk ettirilen ve Türk Lirası olarak ödenebilen kamu alacakları ise tahsil anında resmi efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek tahsil edilir. 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren ödeme süresi geldiği halde, kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarında gecikme zammı, hiçbir şekilde asli alacağın 4 (dört) katını, döviz cinsinden kamu alacaklarında ise asli alacağın 2 (iki) katını aşamaz. 1 Temmuz 2005 tarihinden önce ödeme süresi geldiği halde, kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarında ise gecikme zammı, alacağın doğduğu günkü konsolide edilmemiş asli halinin 8 (Sekiz) katını, döviz cinsinden kamu alacaklarında ise alacağın doğduğu günkü konsolide edilmemiş asli halinin 2 (iki) katını aşamaz. 59/2010 (2) Kamu alacakları ile ilgili olarak tahsilattan sorumlu dairece yapılacak tecillerde gecikme zammı alınmaz. Tecil şartlarına uyulmaması halinde borç bakiyesi, gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. (3) Kamu alacakları ile ilgili gecikme zammı, borçlunun iflası halinde iflasın açıldığı güne kadar uygulanır. Gecikme zammının önceden borçluya bildirilmesi gerekmez ve alacağın aslının ödenmiş olması gecikme zammının tahsiline engel değildir. (4) Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası ve bankaların uyguladığı faiz oranları ortalamasını dikkate alarak, 2 (iki) katına kadar artırmaya veya %75 (yüzde yetmişbeş) oranında indirmeye yetkilidir. Tahsilat harcı 2.31/ A Bütçe Yasasında öngörülen gelirlerin tahsilatı hariç, çeşitli Yasa, Tüzük, Yönetmelik veya Bakanlar Kurulu kararı uyarınca kurum, kuruluş ve fonlar adına Gelir ve Vergi Dairesi tarafından yapılan tahsilatların asli miktarları üzerinden, ilgili kurum, kuruluş veya fonlara ödeme anında % 5 (yüzde beş) oranında tahsilat harcı tahsil edilir. Ancak, Güvenlik Kuvvetleri güçlendirme Kurumu adına yapılan tahsilatlar bu harçtan muaftır. 16

17 Takibatın durdurulamayacağı Kamu alacağının önceliği 4.54/ /2010 Kamu alacağını kesip ödemek zorunda olanlar Tabii afetler nedeni ile terkin Yoksulluk nedeni ile terkin Sırrın ifşası ve 43. maddelerdeki esaslar dışında bir kamu alacağını zamanında ödemeyen vergi borçlusuna ödeme emri gönderildikten sonra, hiç bir makam, yazılı dahi olsa takibatı durdurmak için yetkili kamu görevlisi kişilere emir veremez. Takibat ancak borcun tamamen ödenmesi ile durdurulur. Aksine hareket eden kamu görevlileri görevini kötüye kullanmış olur ve ceza yasasının ilgili maddesi gereğince hadiseye muttali olan kamu görevlileri durumu Başsavcılık Dairesine ihbar zorundadır. Bu ihbar üzerine Başsavcılık tarafından soruşturma ve takibat için gereken yapılır. 46. Üçüncü şahıslar tarafından Gelir ve Vergi Dairesinden mal sahibinin Devlete borcu olmadığına ilişkin onay alınması koşuluyla ipotek altına alınıp haczedilen mallar, paraya çevrilmeden önce o mal üzerinde kamu alacağı için de haciz konulmuşsa, bu alacak da hacze iştirak eder ve öncelik sırası, tarih sırasına göre düzenlenir ve satış bedelinden öncelik hakkını elde eden, tüm alacağını karşıladıktan sonra artan miktardan Devlet ve diğer hacizli alacaklıların alacağı, haciz sırasına göre tahsil edilir. Ancak, malın aynından doğan kamu alacakları ile Gelir ve Vergi Dairesinden onay alınmaksızın ipotek altına alınan malların haczinde, ipotek konduğu tarihe kadar doğan kamu alacakları, malın bedelinden tahsilinde diğer alacaklardan önce gelir. 47. Kamu alacağını borçlusundan kesip Tahsilâttan Sorumlu Daireye ödemek zorunda olan gerçek ve tüzel kişiler, bu görevlerini yasalarında veya bu Yasada belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacak bu gerçek ve tüzel kişilerden bu Yasa kurallarına göre tahsil olunur 48. Yangın, yer sarsıntısı, su basması, kuraklık, don, zararlı hayvan ve haşarat istilâsı ve bunlara benzeyen afetler yüzünden zarar gören varlıklarının ve mahsullerinin en az üçte birini kaybedenler adına tahakkuk ettirilmiş ve afetlerin zarar verdiği gelir kaynakları ile ilgili kamu alacakları Bakanlar Kurulu kararı ile kısmen veya tamamen terkin olunabilir. Bu madde kuralından yararlanmak için afetin vukuu tarihinden itibaren altı ay içinde ilgili kamu idaresine yazı ile başvurulması şarttır. Zararın var olup olmadığı, zarar gören şeyin konusu ile ilgili Bakanlıkça bir raporla tespit edilerek Maliye Bakanlığına bildirilir. 49. Bakanlar Kurulu, borçlunun haczi caiz malı olmadığı hallerde yoksulluğu nedeni ile uygun ve adil olduğuna kanaat getirdiği takdirde böyle bir borçlunun borcunun tamamını veya bir kısmını terkin edebilir. 50. Bu Yasanın uygulanmasında görevli bulunan kimseler, bu görevleri dolayısı ile kamu borçlusunun ve onunla ilgili kimselerin şahıslarına, 17

18 (*) Gerçeğe aykırı bildirimd e bulunma (*) mesleklerine, işlerine, muamele ve hesap durumlarına ait öğrendikleri sırlarla gizli kalması lâzım gelen diğer hususları ifşa ettikleri takdirde altı aya kadar hapis veya iki bin beş yüz TL ne kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler Bu sırları kendileri ve başkaları için menfaat temini amacı ile ifşa ederlerse iki yıla kadar hapis veya on bin TL ne kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 51. Bu Yasanın uygulanmasında görevli bulunan kimseler, satılacak taşınır ve taşınmaz malların artırmasına, kendileri, eşleri, çocukları ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihrî hısımları iştirak edemezler. Aynı görevli kişiler üçüncü şahıslara sattıkları taşınır ve taşınmaz malları beş yıl içinde o kişilerden satın alamazlar. Aksine hareket eden görevli memurlar hakkında 50. maddenin 2. paragrafı kuralları uygulanır. 52. Bu Yasaya dayanılarak istenen mal bildirimini gereğe aykırı surette yapanlarla, yaşayış tarzları mal bildirimine uymayanlar Tahsilâttan Sorumlu Dairenin müracaatı üzerine yetkili mahkemelerce bir yıla kadar hapis cezası veya beş bin Türk Lirasına kadar para cezası veya her iki cezaya birlikte çarptırılabilirler. Diğer ceza yasaları ve mevzuat kuralları tahtında takibat hakkı saklıdır. (*) Sonradan mal sahibi olma 53. Kendisine ödeme emri tebliğ olunan ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçluları bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren on beş gün içinde en son iş ve ikamet adreslerini, kimlik kartı numaralarını vermek zorundadırlar. Bu görevi makul bir özre dayanmadan zamanında yerine getirmeyenler, bir aya kadar hapis veya beş yüz Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler. 54. Mal bildirimi sırasında haczi caiz malı olmayıp da mal bildiriminde bu hususu bildiren kimseler sonradan hacze caiz mal sahibi oldukları takdirde bu durumu on beş gün içinde alacaklı kamu dairesine bildirmek zorundadırlar. Aksine hareket edenler 52. maddede belirtilen cezalara çarptırılabilirler. SON KURALLAR Artırmay a katılamayacaklar İstenilecek bilgiyi vermeyenler Yürürlükten Kadırma 59/2010 Bu (Değişiklik) Yasasının yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasanın 44 üncü Maddesinde Düzenlenen Gecikme Zamlarının ve 46 ncı Maddesinde Düzenlenen Kamu Alacaklarında devletin Önceliğinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Yasa, bu Yasa altında yapılan işlemlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılır. 18

19 Yürürlükten kaldırma Ve Saklı Tutma. Vakıf alacağı Geçici Kurallar Yürütme Yetkisi Yürürlüğe Giriş 55. Halen yürürlükte bulunan mevzuatın kamu alacaklarının tahsili ile ilgili kurallarından bu Yasa kurallarına aykırı olanlar kaldırılmıştır. Elektrik ve Su Dairelerine ve radyo televizyon ruhsat harçlarına ait tahsilâta kolaylık sağlayan kurallar saklıdır. 56. Vakıflar ve Din İşleri Dairesi alacakları tahsil maksatları bakımından kamu alacağı sayılır ve onlar hakkında da bu Yasa kuralları uygulanır. 57. Bu Yasanın yayın tarihinden önce tahakkuk etmiş kamu alacaklarını, Yasanın yayını tarihinden başlayarak üç ay içinde ödemeyenler hakkında bu Yasada gösterilen gecikme zamları Yasanın diğer kuralları ve diğer cezaları uygulanır. 58. Bu Yasayı Bakanlar Kurulu yürütür. 59. Bu Yasa, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA Kısa İsim BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER Yasanın Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler, Zamanında Ödeme BÖLÜM I Yasanın Kapsamı, Deyimler,

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi

MAL BİLDİRİMİNDE BULUNULMASI YASASI İÇDÜZENİ. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. İKİNCİ KISIM Mal Bildirimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Mayıs 2008 tarihli Ellialtıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Bulunulması Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (2) inci fıkrası gereğince

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2010 Sayı: 2010/2 Ref: 4/2 Konu: TESCĐL EDĐLMĐŞ ARAÇLARIN SATIŞ VE DEVĐR ĐŞLEMLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 2918 SAYILI KARAYOLLARI TRAFĐK KANUNUNDA DEĞĐŞĐKLĐK YAPAN 5942 SAYILI KANUN

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ

TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI  BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ TÜRK TELEKOM BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI www.turktelekombys.com.tr BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Mayıs 2017 BORÇ VERME YÖNETMELİĞİ Konu Madde 1- Bu Yönetmeliğin konusu; Türk Telekom Biriktirme ve Yardım Sandığı

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI

İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI İŞVERENİN PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞTEN MAHSUBU VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 5510 S.K. MD. 90 İşverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa BİRİNCİ KISIM HACİZ TÜRLERİ B i r i n c i B ö l ü m Geçici (muvakkat) haciz...: 1 İ k i n c i B ö l ü m Tamamlama (tamamlayıcı) haciz... : 3 Ü ç ü n c ü B ö l ü m İlave (ek)

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 6645 SAYILI KANUNLA 5510 SAYILI KANUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Kurumdan aylık alanlardan 4/b kapsamında çalışanların SGDP Primi oranı düşürüldü Kurumdan aylık ve gelir almakta iken 4/ b kapsamında çalışmağa

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAK EDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI

5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI 19.08.2008/132 5510 SAYILI SOSYAL SĐGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĐGORTASI KANUNUNDAN DOĞAN BORÇLAR ĐÇĐN YENĐ BĐR ÖDEME KOLAYLIĞI ÖZET : 5797 sayılı Yasa ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamına

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST,

SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, SİRKÜLER NO: POZ-2017 / 75 İST, 06.06.2017 ÖZET: 03.06.2017 tarih ve 30085 sayılı Resmi Gazete de 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında gümrük alacaklarının yeniden

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete BELEDİYE ALACAKLARI AÇISINDAN 6552 SAYILI ALACAKLARIN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 11 Eylül 2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete Dr. Ahmet OZANSOY BOSTON, 18 Ekim 2014 1 KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile

-2008/Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı ile 2008/071 27.05.2008 Konu: Sigorta Prim Affı Yasalaştı! Kamuoyunda prim affı olarak gündeme gelen sosyal güvenlik prim borçlarının yeniden yapılandırması düzenlemesi yasalaştı. Söz konusu düzenleme Sosyal

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI:

GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 05/06/20176 SİRKÜLER NO : 2017/79 GÜMRÜK ALACAKLARININ 7020 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI: 3 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede Gümrük

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007 KONU: TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/4... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli

Detaylı

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK

ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK 6559 ÇEYİZ HESABI VE DEVLET KATKISINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 14/12/2015 No : 2015/8302 Dayandığı K.H.K nin Tarihi : 3/6/2011 No : 633 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 16/12/2015

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM

2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM (2011/1-6) 2011/1 SAYILI PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç MADDE 1 Bu Genelgenin

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Yrd. Doç. Dr. İdris Hakan FURTUN Ünite 2 devam Dördüncü Hafta Ünite II DAMGA VERGİSİNİN

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ İŞVERENİN İHALELİ KONUSU İŞLERDE VE ÖZEL BİNA İNŞAATI İŞYERLERİNE İLİŞKİN ASGARİ İŞÇİLİK BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 5510 S.K.MD. 85 İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARINDA TEMİNAT OLARAK GÖSTERİLEN TAŞINIR-TAŞINMAZLAR VE DEĞER TESPİTİ Mikail KILINÇ* 1.GİRİŞ Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay

Detaylı

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1)

Hak sahibi, başvuru ve doğrudan satış MADDE 6- (1) 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun Değişiklikten

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 9719 SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5458 Kabul Tarihi : 22/2/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2006

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2012 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle

Sayı:47/2000 TEŞVİK YASASI. 46/2002 ; 44/2003; 3/2004; 13/2014 ve 26/2014 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 31 Temmuz,2000 tarihli birleşiminde kabul olunan Teşvik Yasası Anayasa nın 94(1) maddesi gereğince,kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması

Amaç. Ödeme esasları. Borcun hesaplanması T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunu, Yasası 4872 sayılı, numaralı,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014

Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Sirküler No: 076 İstanbul, 12 Eylül 2014 Konu: Kesinleşmiş vergi, vergi cezaları, gecikme zam ve faizleri ile bazı idari para cezalarının yeniden yapılandırılması. Özet: 11 Eylül 2014 tarihli (mükerrer)

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER

Sayı : 2013/46 25/05/2013 SİRKÜLER Sayı : 2013/46 25/05/2013 Konu : Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Sgdp) Borçlarının Yapılandırılması Hk. SİRKÜLER SGDP borcu bulunan kişilerin bu borçlarını yapılandırabilmeleri için son başvurunun 31

Detaylı

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler TARIM ĠġÇĠLERĠ SOSYAL SĠGORTALAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 2925 Kabul Tarihi : 17/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 20/10/1983 Sayı: 18197 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 763 BİRİNCİ

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 7 Eylül 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29824 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK 6362 SAYILI SERMAYE PİYASASI KANUNUNUN 13 ÜNCÜ MADDESİNİN DÖRDÜNCÜ FIKRASININ KISMEN İPTALİ ÜZERİNE YATIRIMCI TAZMİN

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı

BÜLTEN - 2014/14. 16 Ekim 2014. Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı BÜLTEN - 2014/14 16 Ekim 2014 Konu: Torba Yasa ile getirilen vergi borçlarının yapılandırılması imkanı I-GĐRĐŞ Torba Kanun 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI MALİ DÜZENLEME YASASI. 1. Bu Yasa, Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası olarak isimlendirilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Mart 2009 tarihli Kırkaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Yükseköğretim Kurumları Mali Düzenleme Yasası Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

R.G : Temmuz 1989

R.G : Temmuz 1989 R.G : 77 12 Temmuz 1989 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisinin 30 Haziran 1 Temmuz, 1989 tarihli birleşiminde kabul olunan Hali Araziler (İcarlama ve Yönetim) Yasası, Anayasanın 94 (1) maddesi

Detaylı

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ

4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ 4 Kasım 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28811 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINDIRILMALARININ DESTEKLENMESİ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı