: 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA"

Transkript

1 Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Ekim 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan " Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası ", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de yayınlanmak suretiyle ilân olunur. Sayı : 48/1977 KAMU ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA YASA (28/1985; 31/1988; 31/1991; 23/1997;54/1999 ; 35/2005 ve 59/2010 sayılı değişiklik Yasaları ile değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle) MADDE DİZİNİ: Madde 1. Kısa İsim. BİRİNCİ KISIM GENEL İLKELER, YASANIN KAPSAMI, DEYİMLER, GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER, ZAMANINDA ÖDEME Birinci Bölüm Yasa Kapsamı, Deyimler, Görevler, Yetkiler ve Yetkili Daireler. Madde 2. Kapsam. Madde 3. Tefsir. Madde 4. Görev, Yetki ve Sorumluluklar. Madde 5. Takibata Yetkili Tahsil Dairesi. İkinci Bölüm Zamanında Ödeme Madde 6. Ödeme Zamanı, Önce Ödeme ve Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi. Madde 7. Ödeme Yeri. Madde 8. Ödeme Şekli. Madde 9. Özel Ödeme Şekilleri. Madde 10. Çekle Yapılan Ödemelerde Ödeme Tarihi. Madde 11. Ödemenin İspatı. İKİNCİ KISIM ZORLA TAHSİL, ANA İLKELER. Birinci Bölüm Zorla Tahsil ve Takip İlkeleri, Ödeme Emri Gönderilmesi ve Diğer İşlemler. Madde 12. Zorla Tahsil Şekilleri. Madde 13. Ödeme Emri. Madde 14. Mal Bildirimi. Madde 15. Mal Bildiriminde Bulunmayanlar. Madde 16. Ödeme Emrine İtiraz. Madde 17. Teminatlı Alacaklarda Takip. İkinci Bölüm Haciz. Madde 18. Haciz. Madde 19. Haciz Varakası. Madde 20. Köylerde Haciz. Madde 21. Haczedilemeyecek Mallar. Madde 22. Paraya Çevirme. Madde 23. Hapislik Cezası. 1

2 Üçüncü Bölüm Taşınır Malların Haczi ve Satışı. Madde 24. Taşınır Malların Haczi. Madde 25. Haciz Sırasında Bulunacaklar ve Haciz Tutanağı. Madde 26. Alacak ve Haklar ile Üçüncü Şahıslardaki Malların Haczi. Madde 27. Zor Kullanma. Madde 28. Hacizde Değerleme. Madde 29. Haczedilen Taşınır Malların Korunması. Madde 30. Taşınır Malların Satışı. Madde 31. Taşınır Malların Satış Şekli, Açık Artırma ve İlan. Madde 32. Müşterinin Malı Almaktan Vazgeçmesi. Madde 33. Satılamayan Taşınır Mallar. Dördüncü Bölüm Taşınmaz Malların Haczi ve Satışı. Madde 34. Haczin Yapılması. Madde 35. Satış Komisyonu. Madde 36. İlan. Madde 37. Hisse Sahiplerinin Öncelik Hakkı. Madde 38. Teminat Madde 39. Satışın Yapılması. Madde 40. Borçlunun Korunması. Beşinci Bölüm İflas Yoluyla Takip. Madde 41. İflas Yoluyla Takip. ÜÇÜNCÜ KISIM - İDARECE TECİL, GECİKME ZAMMI, YARGI ORGANINCA TECİL. Madde 42. Tecil İlkeleri. Madde 43. Yargı Organınca Tecil. Madde 44. Gecikme Zammı. Madde 44A.Tahsilat Harcı. Madde 45. Takibatın Durdurulamayacağı. Madde 46. Kamu Alacağının Önceliği. Madde 47. Kamu Alacağını Kesip Ödemek Zorunda Olanlar. Madde 48. Tabii Afetler Nedeniyle Terkin. Madde 49. Yoksulluk Nedeniyle Terkin Madde 50. Sırrın İfşası. Madde 51. Artırmaya Katılamayacaklar. Madde 52. Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunma. Madde 53. İstenilecek Bilgiyi Vermeyenler. Madde 54. Sonradan Mal Sahibi Olma. DÖRDÜNCÜ KISIM SON KURALLAR. Madde 55. Yürürlükten Kaldırma ve Saklı Tutma Madde 56. Vakıf Alacağı. Madde 57. Geçici Kurallar. Madde 58. Yürütme Yetkisi. Madde 59.. Yürürlüğe Giriş. 2

3 Kıbrıs Türk Federe Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar : Kısa İsim 1 Bu Yasa, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası olarak isimlendirilir. Birinci Kısım GENEL İLKELER YASANIN KAPSAMI, DEYİMLER., GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER, ZAMANINDA ÖDEME Bölüm I YASA KAPSAMI, DEYİMLER, GÖREVLER, YETKİLER VE YETKİLİ DAİRELER Kapsam 2. (1) Devlete, belediyelere, köy idarelerine ve köy idarelerinin kurdukları birliklere ait vergi, resim, harç, verilen hizmetlerden doğan asli alacak 2.23/1997 ve/veya özel yasa ile kurulmuş kamu kurum ve kuruluşlarına ait herhangi bir nedenden doğan asli alacak ve/veya yasa dışı olarak tasarrufa geçirilen para gibi asli alacak, ceza, dava masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli alacaklar ile kira, gecikme zammı, faiz ve taksitle satılan taşınır ve taşınmaz malların taksit bedelleri gibi diğer alacaklar ve bunların takibat giderleri hakkında bu Yasa kuralları uygulanır. 2. Devletle kira sözleşmesi imzalanmaması ve/veya kira sözleşmesinin sona ermesi hallerinde, Maliye İşleriyle Görevli Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kira Takdir Komisyonu ve/veya Komisyonlar tarafından takdir edilen taşınmaz mal kira bedellerinin tahsilatı ve takibat giderleri hakkında bu Yasa kuralları uygulanır. Kira Takdir Komisyonları ile İtiraz Komisyonlarının Kuruluş ve işleyişine ilişkin esaslar Tüzükle belirlenir. 3. Çeşitli yasalarda belirtilen her türlü kamu alacakları ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine ait kira alacaklarının tahsili de bu Yasa kurallarına bağlıdır. Tefsir 3 Bu Yasada metin başka anlam verilmesini gerektirmedikçe: " Alacaklı Kamu İdaresi " deyimi, Devleti, Belediyeleri, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunu, köy idarelerini ve köy idarelerinin Yasa gereğince kurduğu birlik ve dernekleri, Vakıflar ve Din İşleri Dairesini, " Vergi Dairesi Müdürü " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gelir ve Vergi Dairesi Müdürünü, " Kamu Alacağı " deyimi, Yasanın 2 nci maddesi kapsamına giren alacakları, " Kamu Borçlusu veya Borçlu " deyimi, kamu alacağını ödemek zorunluluğunda olan gerçek ve tüzel kişileri ve bunların yasal temsilcisi veya mirasçılarını ve vergi yükümlülerini veya sorumlusunu, kefili ve yabancı kişi ve kurumlar temsilcilerini, " Mal " deyimi, taşınır veya taşınmaz mallar ile gemiler ve her çeşit hak ve alacakları, 3

4 " Para cezaları " deyimi, kamu tazminatı, inzibati nitelikte olsun olmasın bütün para cezalarını, 3.23/1997 Görev, yetki ve sorumluluklar Takibata yetkili tahsil dairesi 4.23/1997 " Tahsilattan Sorumlu Daire " deyimi alacaklı kamu idaresinin bu Yasayı uygulamakla görevli dairesini, servisini, kamu görevlisini veya görevlilerini, " Tahsildar " deyimi, Tahsilattan sorumlu dairece kamu alacağının tahsiline yetkili kılınan memuru, " Takibat Giderleri " deyimi, alacağın tahsili için zorunlu ilân, haciz, nakil ve muhafaza giderlerini, anlatır. 4. Kamu idarelerinin bu Yasanın uygulanmasına yetkili kıldığı kamu görevlilerinin görev ve sorumlulukları, teşkilât Yasalarında mevcut kurallara, yoksa bu Yasada belirtilen kurallara göre tespit ve tayin edilir. 5. Alacaklı kamu idaresi, uygulamakta olduğu mevzuata uygun olarak doğmuş alacağın usulüne uygun tebliğlerini yaptıktan sonra, kamu alacağı ile ilgili tüm evrak ve tebliğlerin de bulunduğu dosyayı, kamu borçlusunun bulunduğu yerdeki Tahsilattan Sorumlu Daireye gönderir. Bundan sonraki takibat, Tahsilattan Sorumlu Dairece yapılır. İlgili kamu görevlileri ve daireler, Tahsilattan Sorumlu Dairelerce bu Yasa kurallarına uygun olarak yapılan tebliğ ve verilen emirleri derhal yapmaya ve sonucunu Tahsilattan Sorumlu Daireye bildirmekle yükümlüdürler. Ödeme zamanı, önce ödeme ve taksitlerin zamanınd a ödenmemesi Bölüm II ZAMANINDA ÖDEME 6. (1) Kamu alacakları özel yasalarında veya mukavelelerinde veya mahkeme hüküm veya kararlarında saptanan zamanlarda ödenir. Özel Yasalarında ve mukavelelerinde ödeme zamanı belirtilmemiş kamu alacaklar.maliye Bakanlığınca belirtilecek yöntemlere göre yapılacak tebliğden başlayarak bir ay içinde ödenir. 3.31/1988 (2) (A) Maliye işleri ile görevli Bakanlık bünyesinde oluşturulan Kira Takdir Komisyonu ve/ veya Komisyonları tarafından takdir edilecek taşınmaz mal kira bedellerinin, ilgiliye tebliğinden başlayarak on beş gün içerisinde ödenmesi gerekir. 2. Takdir edilen kira bedellerinin (A) bendinde belirtilen süre içerisinde ödenmemesi ve / veya aynı süre içerisinde itiraz edilmemesi halinde, kira alacağı kesinleşir ve bu Yasa kuralları uyarınca tahsilâtı yapılır. 3. Kira bedeline itiraz edilmesi halinde itîraz on beş gün 4

5 içinde İtiraz Komisyonunca değerlendirilir. İtiraz Komisyonunun Kararı kesin olup ilgiliye tebliğ;inden başlayarak on beş gün içerisinde ödenmesi gerekir. Belirtilen süre içerisinde ödenmeyen kira bedeli bu Yasa kuralları uyarınca tahsil edilir. (3) Ödeme süresinin son günü, kamu alacağının ödenmesi zorunlu gündür. (4) Kamu borçlusu isterse borcunu belli zamanlardan önce ödeyebilir. (5) Taksitle ödenmesi gereken kamu alacağının taksitleri vadesinde ödenmezse alacağın tamamı tahsil edilir hale gelir. (6) Taksitli alacağın tamamının tahsili için yapılan haciz sırasında borçlu, taksit borcunu, yapılan haczin masraflarını, varsa gecikme zammını ödemek şartıyla, diğer taksitler asıl ödeme sürelerinde tahsil olunur. Ödeme yeri 7. Özel yasalarında ödeme yeri gösterilmemiş kamu alacakları, borçlunun ikâmetgâhının bulunduğu yerdeki tahsilattan sorumlu daireye veya tahsildara ödenir. Borçlu vergi dairesindeki hesap numarasını bildirmek kaydıyla borcunu ikâmetgâhının dışındaki herhangi bir tahsilâttan sorumlu daireye de ödeyebilir. Ödeme şekli 8. (1) Ödeme, tahsilattan sorumlu dairenin yetkili ve sorumlu kamu görevlileri tarafından verilecek makbuz karşılığı yapılır. Makbuz karşılığı yapılmayan ödemelerle yetkili ve sorumlu kamu görevlilerinden başkalarına yapılan ödemeler kamu alacağına mahsup edilemez. (2) Kamu alacaklarının tahsilinde kullanılan makbuzların şeklini Maliye Bakanlığı saptar ve bastırır. (3) Makbuzlar kıymetli evrak hükmünde olup seri numaraları takip eder ve zimmet karşılığı sorumlu kamu görevlilerine verilir. 5.23/1997 (4) Borçlular, makbuzlarını kamu alacağının tahsil zamanaşımı süresi sonuna kadar saklamak ve yetkili kamu görevlilerine istendiğinde göstermek zorundadırlar. Özel Ödeme Şekilleri 6.23/ (1) Maliye işleri ile görevli Bakanlık, Devlete ait gelirlerin tahsilinde, Banka ve Postahaneleri de görevlendirebilir. Ödemelerin çekle yapılmasını, yükümlülerin banka hesaplarından Merkez Bankası hesabına aktarma yolu ile de tahsilatı düzenleyebilir. (2) Çekle yapılan ödemeler yürürlükteki mevzuat kurallarına bağlıdır. (3) Çekle veya banka hesabından aktarma suretiyle yapılacak ödemede, herhangi bir nedenle ödeme yapılamaz ise, kamu alacaklısının borçluya karşı rücu hakkı saklıdır. (4) Maliye İşleri ile görevli Bakanlık, Resmi Gazetede yayımlanacak bir tebliğle, özel ödeme şekilleri ile ilgili usul ve esasları düzenleyebilir. 5

6 Çekle Yapılan Ödemeler de Ödeme Tarihi 2.54/ Bu Yasanın 9 uncu maddesine göre yapılan ödemelerde, çekin tahsilattan sorumlu Daireye verildiği; paranın bankaya yatırıldığı; aktarma emrinin bankaya verildiği gün ödeme yapılmış sayılır. Ancak, çekle yapılan ödemelerde, çekin karşılıksız olması nedeniyle banka tarafından iade edilmesi halinde, ödeme yapılmamış kabul edilir ve çekin karşılığı, 44 üncü maddenin (1) inci fıkrasında öngörülen gecikme zamlarıyla birlikte ödenir. Çekler Tahsilattan Sorumlu Daireye verildiği tarihte veya en çok bir gün önceki tarihle tanzim edilmiş olmalıdır. Daha eski veya daha ileri tarihli çek kabul edilmez. Ödemenin ispatı 11. Kamu alacağının ödendiği, yetkili ve sorumlu kamu görevlileri tarafından verilen makbuzlarla, banka ve postahanelerin kayıtları ile ispatlanabilir. İkinci Kısım ZORLA TAHSİL ANA İLKELER Bölüm I ZORLA TAHSİL VE TAKİP İLKELERİ, ÖDEME EMRİ GÖNDERİLMESİ VE DİĞER İŞLEMLER Zorla tahsil şekilleri 12. Ödeme müddeti içinde ödenmeyen kamu alacağı tahsilattan sorumlu dairece aşağıda gösterildiği şekillerde tahsil edilir (1) Kamu borçlusu tahsilattan sorumlu daireye teminat göstermişse, teminatın paraya çevrilmesi yahut kefilin takibi ; (2) Kamu borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haciz edilerek paraya çevrilmesi ; veya (3) Gerekli şartlar bulunduğu takdirde borçlunun iflâsının istenmesi ; suretiyle yapılır. Ödeme emri 13. (1) Kamu alacağını zamanında ödemeyenlere, tahsilattan sorumlu dairece on beş gün içinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları gereği, bir " Ödeme Emri " ile tebliğ olunur. Ödeme emri yetkili memur veya Posta Dairesince tebliğ edilir. Tebliğ alındısı tahsilâttan sorumlu daireye verilir. (2) Ödeme emrinde borcun aslı ve niteliği, miktarı, nereye ödeneceği, süresinde ödenmediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde borcun 12. madde uyarınca tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ayı geçmemek üzere hapislik cezasına çarptırılabileceği, gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu takdirde, bu Yasa ve diğer ceza yasaları kuralları gereğince hapis cezasına çarptırılabileceği kayıtlı bulunur. Hapis cezası için gerekli işlemi tahsilattan sorumlu dairenin yazılı isteği üzerine yetkili mahkeme tarafından başlatılır ve en geç otuz gün içinde karara bağlanır. (3) Ödeme emirlerinin şekli Maliye Bakanlığınca tespit edilerek matbu hale getirilir. 4(1)28/85 (4) Belediye hudutları dışındaki köylerde bulunan borçlulara ödeme 6

7 emirleri Muhtarlıkça ve/veya yetkili kamu görevlisi tarafından tebliğ olunur. 4(2)28/85 (5) Ödeme emrinin borçluya köylerde şahsen veya borçlunun bulunamaması halinde eşine veya yakın akrabasına tebliğ edildiği muhtarlıkça ve/veya yetkili kamu görevlisi tarafından bir tutanakla saptanır ve tutanak söz konusu Tahsilattan sorumlu daireye gönderilir. (6) Bu madde uyarınca tebliğ edilen ödeme emrine süresi içinde uyulmaması ve konunun mahkemeye intikali üzerine, en geç on beş gün içinde mahkemece incelenmesi için gün saptanır.borçluya da talep belgesinin bir sureti tebliğ edilmek suretiyle mahkemede hazır bulunup savunma yapabileceği bildirilir. Mal bildirimi Mal bildiriminde bulunmayanlar Ödeme emrine itiraz 27/ / (1) Kendisine 13.madde gereğince ödeme emri tebliğ olunan şahıs mal bildiriminde bulunmak yükümlülüğündedir. (2) Mal bildirimi, borçlunun gerek kendisinde, gerekse üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve haklarından borcuna yetecek miktarın çeşidini, niteliğini, vasfını, değerini ve her türlü gelirlerini. veya haczi kabil mal veya geliri bulunmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynakları ve buna göre borcunu ne şekilde ödeyebileceğini yazı ile Tahsisattan Sorumlu Daireye bildirmesidir. (Özel Hallerde Tahsilattan sorumlu Dairede bir tutanakla tespit edilip borçluya imzalattırılan sözlü bildirme geçerli mal bildirimi sayılır) 15. (1) Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, on beş günlük müddet içinde borcunu ödemediği veya mal bildiriminde bulunmadığı takdirde, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere mahkeme kanalıyla hapisle tazyik olunabilir. Böyle bir halde mahkemenin hapislik emri, bildirimin yapıldığı günde sona erer ve borçlu serbest bırakılır. (2) Hapisle tazyik kararı, ödeme emrinin tebliğini on beş günlük müddetin bitimini müteakip Tahsilattan Sorumlu Dairenin yazılı isteği üzerine yetkili mahkeme tarafından en geç on beş gün içinde dinlenip en geç otuz gün zarfında karara bağlanır. Tamamlanan bu kararlar infaz ve icra memurlarınca derhal yerine getirilir 16. (1) Kendisine ödeme emri tebliğ olunan kişi, böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği hakkında tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ilgili Tahsilattan Sorumlu Daire nezdinde itirazda bulunur. İlgili Tahsilattan Sorumlu Daireye yapılan itiraz en geç on beş gün zarfında sonuçlandırılarak borçluya bildirilir. İtirazın kabul edilmemesi halinde borçlu yetkili mahkemeye başvurabilir. Bu konuda Vergi Usul Yasası'nın kuralları uygulanır. (2) Mahkeme, borçlunun emredilmiş teminatı göstermesi halinde karar verilinceye kadar Tahsilattan Sorumlu Dairece yapılan işlemi 7

8 durdurur. Borçlu istenen teminatı gösteremez ise itirazı en çok iki ay içinde karara bağlamak zorundadır. (3) İtirazında Mahkeme kararı ile tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan hakkındaki itirazın ret olunduğu miktardaki kamu alacağı mahkemenin uygun göreceği faiz ve masraflarla tahsil edilir. (4) İtirazının ret olunması halinde borçlu, kararın kendisine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde, mal bildiriminde bulunmak zorunluluğundadır. Teminatlı alacaklarda takip 17. Karşılığında teminat gösterilmiş bulunan kamu alacağı müddetinde ödenmediği takdirde borcun on beş gün içinde ödenmesi, aksi halde teminatın paraya çevrileceği veya zorla tahsile devam olunacağı borçluya bildirilir. On beş gün içinde borç ödenmediği takdirde teminat bu Yasa kurallarına göre paraya çevrilerek kamu alacağı tahsil edilir. Bölüm II HACİZ Haciz 18. Borçluya ödeme emrinin tebliği üzerine borçlunun mal bildiriminde bulunup bulunmamasına bakılmaksızın Tahsilâttan Sorumlu Dairece tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki taşınır malları ile taşınmaz mallarından, alacak ve haklarından kamu alacağına yetecek miktarı Tahsilâttan Sorumlu Dairece haciz olunur. Ancak, haciz olunan taşınmaz mal artırmaya çıkarılmadan borçlu, borcun ödenmesine yetecek taşınır mal veya vadesi gelmiş sağlam alacak gösterirse taşınmaz mal üzerindeki haciz baki kalmak üzere gösterilen taşınır mal veya alacak da haciz olunur. Bu halde haciz edilen taşınmaz malın idare ve işletmesine ; gelir ve menfaatlerine Tahsisâttan Sorumlu Daire karışmaz. Haciz varakası 8.23/1997 Bölüm 6 9/ /1974 Köylerde haciz 19. Tahsilattan Sorumlu Dairece usulüne uygun olarak tebliğ edilen ödeme emrine uymayan borçlunun, borcuna yetecek kadar mallarının haczini mümkün kılan bir emir için mahkemeye başvurulur. Böyle bir başvuru Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasası ve diğer herhangi bir mevzuattaki kurallara bakılmaksızın, tek taraflı istida ile yapılır. Mahkeme, bu şekilde huzuruna getirilen hacız varakasını en geç on beş gün içerisinde onaylar. Borçlunun Yüksek İdare Mahkemesine başvurmuş olması haciz varakasının onaylanmasını durdurmaz. Haciz varakalarının şekli ve içeriği Maliye İşleriyle Görevli Bakanlıkça düzenlenir. 20. Köylerde taşınır mal haczi, haciz varakası üzerine köy Muhtarı ve iki İhtiyar Heyeti Üyesi tarafından yapılır. Haczedi- 21. Aşağıda gösterilen mallar haciz edilemez : lemeye- (1) Özel yasalarında haczi mümkün olmadığı gösterilen mallar ; cek mallar (2) Borçlunun şahsi ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine gerekli olan yatak takımları; (3) Vazgeçilmesi mümkün olmayan mutfak takımı ve lüzumlu ev 8

9 eşyası ; (çamaşır makinesi, elektrikli ocak, kap yıkama makinesi, piyano, birden fazla radyo, televizyon, teyp, pikap lüzumlu ev eşyası sayılmaz) (4) Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat tarım aletleri (traktör, biçerdöver ve sair motorlu araçlar hariç) ; çiftçi değilse sanat ve mesleği için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları ; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları ; (5) Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren ineği veyahut 5 keçi veya koyunu ve bunların 3 aylık yemleri. ; (6) Borçlu ve ailesinin üç aylık yiyecek ve yakacakları ile: (a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu, (b) Borçlu bağ, bahçe veya meyve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ile malzemesi ve fide ve tohumluğu, (c) Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yemleri ; (7) Ordu ve zabıta hizmetleri dolayısıyla malûl olanlara bağlanan emekli aylıkları ile bu gibi kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ; (8) Bir yardım sandığı tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar ; (9) Borçlunun haline münasip evi (Ancak, evin değeri fazla ise, bedelinden haline münasip bir yer satın alınabilecek miktarı, borçluya bırakılmak üzere haczedilebilir.) Paraya çevirme 9.23/ (1) Mahkemece verilecek haciz emrinin ısdarından başlayarak en geç altı ay içerisinde haciz edilen her türlü mal satılarak paraya çevrilir. Satıştan elde edilen bedelden takip masrafları ve takip edilen kamu alacağı düşüldükten sonra geriye kalan kısmı borçlunun ödeme zamanı gelmiş diğer kamu borçlarına mahsup edilir ve artanı borçluya verilir. (2) Kamu alacağını ödememiş borçlulardan, süresinde veya hapis cezasına rağmen mal beyanında bulunmayanların, malı bulunmadığı bildirilen veya beyan ettiği malların borcuna yetersizliği anlaşılanların, ödeme süresinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme süresinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamaları ve ivazsız tasarrufları geçersizdir. (3) (2) inci fıkra amaçları bakımından aşağıdaki tasarruflar bağışlama sayılır: (A) Üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan hısımlarıyla, eşler ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) sihri hısımlar arasında yapılan ivazlı tasarruflar; 9

10 (B) Kendi verdiği malın, akdin yapıldığı sıradaki değerine göre borçlunun karşılık olarak çok aşağı bir fiyat kabul ettiği akitler; (C) Borçlunun kendisine veya üçüncü bir şahıs lehine kaydı hayat şartıyla irat ve intifa hakkı tesis ettiği akitler; (Ç) Borçlunun teminat göstermeyi evvelce taahhüt etmiş olduğu haller istisna olmak üzere, borçlu tarafından mevcut bir borcu temin için yapılan rehinler; (D) Borca karşılık para veya mutat ödeme araçlarından başka bir şekilde yapılan ödemeler; (E) Vadesi gelmemiş bir borç için yapılan ödemeler; ve (F) Borçlunun malı bulunmadığı veya borca yetmediği takdirde kamu alacağının bir kısmının veya tamamının tahsiline imkan bırakmamak amacıyla, borçlu tarafından yapılan tek taraflı muamelelerle, borçlunun amacını bilen veya bilmesi gerekli kimselerle yapılan, tarihleri ne olursa olsun tüm muameleler. Hapislik cezası 23. Yapılan takip sonucu, borçlunun borcunu ödememek için doğrudan doğruya veya dolayısı ile elden çıkardığının sabit olması halinde haczi caiz malı olmadığı veya bulunan malların satış bedeli borcunu karşılamadığı takdirde Tahsilâttan Sorumlu Dairenin mahkemeye müracaatı üzerine, mahkeme borçluyu altı aydan fazla olmayan bir süre için hapse gönderebilir. Ancak, bu madde gereğince hapislik, borcunu ödemeyen kişiyi, hakkında hapsedildiği herhangi bir kamu alacağını ödeme yükümlülüğünden ibra etmez. Bölüm III TAŞINIR MALLARIN HACZİ VE SATIŞI Taşınır malların haczi Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz tutanağı 24. (1) Özel Yasalarda haciz memurluğu ile ilgili kurallar saklı kalmak koşuluyla haczi, Tahsilâttan Sorumlu Dairece görevlendirilen memur yapar.polis Örgütü, haciz memurunun isteğine göre yeteri kadar polisi emrine vermek zorundadır. (2) Her türlü taşınır mallar cins ve nevileri, vasıfları, alâmetleri ve sayı ve miktarları ve tahmin edilen değerleri haciz tutanağında tespit edilmek suretiyle haciz olunur. 25. (1) Haciz sırasında borçlu veya vekili, işçisi veya müstahdemi veya ailesi efradından birisi kendisini temsilen bulunur. Bunlar haciz yerinde bulunmaz veya o sırada bulundurulmaları sağlanamazsa gıyapta haciz yapılır. Gıyapta yapılan hacizlerde zabıta memuru veya Muhtar veya ihtiyar Heyeti üyelerinden biri hazır bulundurulur. (2) Tanzim edilen haciz tutanağında haczin yapıldığı yer, gün ve saat, haczedilen malların neler olduğu, tahmin edilen değerleri, haciz sırasında bulunan kimseler belirtilir ve hazır bulunanlarca imzalanarak haciz işi tamamlanır. (3) Gıyapta yapılan hacizlerde tutanağın bir örneği borçluya derhal 10

11 tebliğ olunur. (4) Gün batımından gün doğumuna kadar ve tatil günlerinde haciz yapılmaz. Tatil günlerinde veya geceleri çalışan yerlerde yapılacak tahsilât haczi ile borçlunun mal kaçırdığının anlaşıldığı hallerde gerekli haciz işlemleri her zaman yapılabilir. Alacak ve haklar ile üçüncü şahıslarda ki malların haczi Zor kullanma Hacizde değerleme Haczedilen taşınır malların korunması 26. (1) Maaş, ücret, kira gibi her türlü hakların haczi, alacak ve hakları ödemesi gereken gerçek ve tüzel kişilere, kurumlara haciz keyfiyetinin Tahsilâttan Sorumlu Dairenin tebliği suretiyle yapılır. (2) Hamiline yazılı olmayan veya cirosu kabil senede dayanmayan alacaklar ile, fiilen tutanak tanzimi suretiyle haczi kabil olmayan üçüncü şahıslardaki taşınır malların haczi borçlu veya zilyet olana tebliği ile yapılır. (3) Borçlunun alacağı veya üçüncü şahıstaki bir malı haczedilip de üçüncü şahıs, borcu olmadığı veya malın kendisinde bulunmadığı veya haczin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş yahut kusuru olmaksızın zayi olmuş veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğunun iddia edilmesi halinde haczin kendisine tebliğinden on beş gün içinde Tahsilâttan Sorumlu Daireye yazılı beyanla bildirmek zorundadır. Bildirmediği takdirde hakkında bu Yasa kuralları uygulanır. (4) Taşınır malların aynen teslimi mümkün olmadığı takdirde değeri ödenir. Üçüncü kişilerin genel kurallar gereğince asıl borçluya rücu hakları saklıdır. 27. (1) Haciz takibatında istendiği takdirde, kilitli ve kapalı yerlerin açılması, her türlü eşyanın gösterilmesi zorunludur. (2) Gerekirse bu yerler bir komşu, Muhtar veya polis nezaretinde zorla açtırılır, kilit ve her türlü tertipler kırılabilir. Haczolunan malların zorla alınmasında hal ve durumun gerektirdiği derecede zora başvurulabilir. (3) Borçlunun üzerinde haczi kabil kıymetli mallar bulunduğu ve kendisi bunları rızasıyla vermediği veya üzerinde sakladığı takdirde şahsına karşı da gerekli derecede zor kullanılır. 28. Haczedilen mallara, haczi yapan memur değer biçer. Borçlu, biçilen değere itiraz ederse Tahsilâttan Sorumlu Daire lüzum görürse yeniden bilirkişiye değer biçtirebilir. 29. (1) Haczedilen para, kıymetli maden, mücevher, ticarî senet, hisse senedi ve tahvil gibi taşınır mallar, kaybolmalarını ve değiştirilmelerini önleyecek tedbirler alınarak Tahsilâttan Sorumlu Dairece muhafaza olunur. (2) Diğer taşınır mallar uygun bir yerde korunur veya güvenilir bir kişiye veya güvenilir bir kişinin kefaleti altında borçlunun veya zilyedin kendisine bırakılır. (3) Borçlular, zilyetler, güvenilir kişiler kendilerine bırakılan malları, Tahsilâttan Sorumlu Dairece yapılacak ilk talep üzerine derhal kendilerine teslim edildiği zamanki durumları ile geri vermek 11

12 Taşınır malların satışı Taşınır Malların Satış şekli, Açık Artırma ve ilan 10.23/997 Müşterini n malı almaktan vazgeçme si zorundadırlar. (4) Bu zorunluluğu yerine getirmeyenler haklarında yapılacak cezai kovuşturmadan başka, bu malların kendilerine atfolunamayacak bir sebepten dolayı zayi olduğunu ispat edemedikleri takdirde, geri verilmeyen malların değerleri tutarında borçlu sayılıp bu Yasa kuralları gereğince takip olunurlar. 30. (1) Taşınır mallar, Tahsilâttan Sorumlu Dairece veya haciz memurlarınca, köylerde muhtarlıkça haciz yapıldığı tarihten üç gün sonra ve en çok üç ay içinde satışa çıkarılır. (2) Bozulma, çürüme ve benzeri nedenlerle korunması mümkün olmayan veya beklediği takdirde önemli değer düşüklüğüne uğraması ihtimali olan malların paraya çevrilmesine yukarıdaki müddetlere bakılmaksızın derhal başlanır. 31. (1) Taşınır mallar haczedilmelerini müteakip en kısa sürede bir tutanakla Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine devredilirler, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine devredilen mallar açık artırma ve peşin para ile satılırlar. (2) Haczedilen malın Devlet Emlak ve Malzeme Dairesine veya Devlet Emlak ve Malzeme Dairesinin göstereceği yere nakli zor veya haciz yerinde satılması daha uygun olduğu anlaşılırsa borçlunun da rızası alınarak, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesince yerinde de satılabilir. (3) (A) Devlet Emlak ve Malzeme Dairesince gerekli görülmesi halinde, haczedilen malın satılacağı yer, gün ve satılacak malların çeşidi ve özelliği önceden ilan edilir (B) İlanın şekli, artırmanın tarzı, yeri ve günü alacaklı kamu idaresinin ve borçlunun çıkarlarına en uygun gelen şekli göz önünde tutularak saptanır. (4) Satılan mal, bedeli ödenmeden teslim edilmez. Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi alıcıya bedeli ödemesi için en çok üç gün süre verebilir. (5) Bir kısım taşınır malların satışı ile kamu alacağı ve haciz masrafları karşılandığı takdirde geri kalan malların satışından vazgeçilir ve bunlar üzerindeki haciz kaldırılır. Her halükarda haciz konusu, kamu alacağının tamamının tahsil edilmesi ile haciz kendiliğinden kalkmış olur. 32. (1) Haczedilen taşınır malı artırma sonunda satın alan müşteri, malı almaktan vazgeçer veya verilen üç günlük mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana teslim edilir. (2) Mal birinci teslim bedelinden aşağı bir bedele satılırsa aradaki fark ve yüzde beş faiz ve haciz masrafları birinci defa kendisine kalandan bu Yasa kurallarına göre talep ve tahsil olunur. (3) İkinci artırmada hiç talip çıkmaz ise bu takdirde, birinci artırma bedeli, yüzde beş faiz, haciz masrafları bu Yasa kurallarına uyularak 12

13 ilk alıcıdan talep ve tahsil olunur. (4) Mal bedeli teslim edilen kişiden tahsil edilmedikçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder. Satılmayan taşınır mallar 33. (1) Haczedilen taşınır mallara artırma sırasında verilen bedel, haciz memurunca veya bilirkişilerce takdir edilen değerin yüzde yetmiş beşinden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa, ilk artırma tarihinden başlayarak on beş gün içinde uygun görülen zamanlarda bu mallar tekrar satışa çıkarılır. (2) İkinci artırmada verilen bedel ne olursa olsun satış yapılır. (3) ikinci artırmada haczedilen mallara hiç talip çıkmazsa, malın başka yere taşınması da mümkün ve faydalı görülmez ise on beş günlük sürenin bitiminden itibaren altı ay içinde pazarlıkla satılır. Bu yoldan da satılmadığı takdirde haczedilen mallar borçluya geri verilir. Borçlunun borcu devam eder. Bölüm IV TAŞINMAZ MALLARIN HACZİ VE SATISI Haczin yapılması 34. Her türlü taşınmaz malların ve bir sicile işlenen haklar, gemiler, otomobiller gibi varlıkların haczi, haciz keyfiyetinin sicillerin tutulduğu dairelere tebliği ile yapılır. Haciz tebliğinden sonra, bu varlıklarla ilgili olarak devir işlemi yapılamaz. Taşınmaz mal haczi, bunların ürün ve gelirlerini de kapsar. Satış komis- 35. (1) Taşınmaz mallar ve bir sicile kayıtlı varlıklar satış komisyonu aracılığı ile satılır. yonu (2) Tahsilâttan Sorumlu Dairenin Müdürü veya vekil edeceği kişinin başkanlığında Devlet Emlâk ve Malzeme Dairesi Temsilcisi ile Tapu Mukayyidinden ya da ilgili mukayyitten oluşan satış komisyonu bilirkişiden de görüş almak suretiyle satılacak varlığa değer biçer. (3) Satış açık artırma ile yapılır. İlan 36. (1) Tahsilâttan Sorumlu Daire, taşınmaz malı ve sicile kayıtlı varlıkları, satış tarihinden en az on beş gün önce olmak üzere ilân eder. İlânda satışın yapılacağı yer, gün, saat ve satılacak varlığın özellikleri ile biçilen değeri ve teminat miktarı belirtilir. (2) İlânın bir örneği, borçluya veya temsilcisine ve varsa varlık üzerinde hakkı bulunan diğer hak sahiplerine yollanır. Hisse sahiplerinin öncelik hakkı 37. (1) Taşınmaz mal veya sicile kayıtlı varlıklar üzerinde borçlu ile birlikte hisse sahibi olanlarla satışı yapmakla yetkili kişi, varlıkları satışa çıkarmadan önce, pazarlık yapar. (2) Hisse sahipleri, borcu karşılayan ve yapmakla yetkili kişi tarafından biçilmiş değerin yüzde yetmiş beşinden az olmayan bir miktar üzerinden borçlunun payını almak isterlerse satış bu hisse 13

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM 1,Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; VERGİ USUL KANUNU (213) Kanunun Şümulü: Madde 1 Bu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Gümrük

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29343 YÖNETMELİK Orman Genel Müdürlüğünden: ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956

Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 Resmi Gazete Tarihi: 29.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28956 YATIRIMCILARIN TAZMİNİ İLE TEDRİCİ TASFİYE USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 Değişiklik MADDE 8 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar 31 Ekim 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28101 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki

BİRİNCİ KİTAP Vergilendirme. BİRİNCİ KISIM Genel esaslar. BİRİNCİ BÖLÜM Vergi uygulanmasında yetki Kanun Adı: VERGİ USUL KANUNU Kanun No: 213 Kabul Tarihi: 4/1/1961 Resmi Gazete Sayısı: 10703 Resmi Gazete Tarihi: 10/1/1961 Kanunun Şümulü Madde 1- Bu kanun hükümleri ikinci maddede yazılı olanlar dışında,

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik

BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik 300 suretiyle kullanabilir. DÖRDÜNCÜ KISIM Primlere İlişkin Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Prim Alınması, Prime Esas Kazanç, Prim Oranları ve Asgarî İşçilik Prim Alınması Zorunluluğu Madde 79- Kısa ve uzun vadeli

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk

İŞ KANUNU. İşin niteliği ve yürütümü bakımından işyerine bağlı bulunan yerlerle, dinlenme, çocuk İŞ KANUNU Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 1/9/1971 Sayı: 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 10 Sayfa: 3102 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Tarifler:

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU

7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNU 30 Aralık 1959 10394 R.G. Amaç, Kapsam ve Tanımlar (22 Haziran 1994-21968 R.G.-539 KHK ile değiştirilmiştir) Madde 1- Bu Kanunun amacı, ülke sigortacılığının geliştirilmesini,

Detaylı

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İŞ KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İŞ KANUNU Kanun No: 4857 Kabul Tarihi : 22.5.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 10.6.2003-25134 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1. - Bu Kanunun amacı işverenler ile bir iş sözleşmesine

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı