YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER :"

Transkript

1 YOZGAT DEFTERDARLIĞI İŞBÖLÜMÜ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ A) AMAÇ : Bu yönerge ile; Yozgat Defterdarlığına çeşitli Kanunlarla verilen görevlerin Defterdar ve Defterdar Adına belirli bir iş bölümü halinde yerine getirilmesi ve imza yetkilerinin belirlenmesi; hizmette hızlı ve doğru bir akışın sağlanması, bürokrasinin azalması, görev ve sorumluluk duygusunun alt kademelerde paylaşılarak kuvvetlendirilmesi ve daha sağlıklı kararların alınarak yürütülmesi amaçlanmıştır. B) KAPSAM : Çeşitli Kanunlarla ile ilgili mevzuat uyarınca Defterdarlığa bağlı kamu hizmeti yürütmekte olan Birimlerimizin çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel ve Tüzel kişilerle ve birimler arası yapacakları yazışmalarda ve yürütecekleri işlemlerde Defterdar adına imza yetkisinin kullanılma şekil ve şartlarını kapsamı içine alır. C) HUKUKİ DAYANAK: a sayılı İl İdaresi Kanunu. b sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun. c. Başbakanlığın tarihli Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. d. Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname. e. Valilik Makamının tarihli İmza Yetkileri Yönergesi. C) YETKİ DEVRİNDEKİ İLKE VE ESASLAR İLE ORTAK HÜKÜMLER : 1 - İmza yetkisinin devrinde, Defterdarın her konuda havale, imza ve onay yetkileri saklıdır. Keza çeşitli Kanun, Tüzük, Yönetmelik, İşlem Yönergesi gibi mevzuatın birim amirleri ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine tabi Defterdarlık Uzmanlarına verdiği imza yetkisi saklıdır. 2 - Kendisine yetki devredilen bu yetkiyi devredemez. Yetkilerin tam ve doğru kullanılması esastır, 3 - İmza yetkisinin devri konusunda bu yönerge hükümlerine ve Kanunlara riayeti sağlamak amacıyla Defterdar veya Defterdar Yardımcısı birimlerde denetleme yapacaklardır. 4 - Defterdar adına imza yetkisi kullanarak imzalanacak yazılarda, ad ve soyadın altına ortalanarak "Defterdar a." Yazılacak ve bunun altına da yine ortalanarak makam unvanı yazılacaktır. 5 - Bütün yazışmalarda tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Başbakanlığın resmi yazışma kurallarını belirleyen "Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yapılacak, yazışmalarda standardizasyona özen gösterilecektir. 6 - Yetki verilmiş Defterdar Yardımcısı ile Daire Amirleri imzaladığı yazılarda Defterdarın bilmesi gereken hususları takdir ederek, makama bilgi vermekle yükümlüdür. 7 - Gizli konularda gizliliğe azami riayet edilecektir. 8 - Yazılar, evveliyatı varsa evveliyatı ve ekleri ile birlikte imzaya sunulacaktır. 9 -İvedi ve günlü yazılar gecikmeye ve tekide mahal vermeden takip edilecektir. Tekidler not edilecek, ilgili birimce cevaplandırılması sağlanacaktır, 1 0 -Defterdar tarafından doğrudan birimlere havale edilen yazıların tamamı (Telefaks dahil) Defterdar Yardımcısı tarafından görüldükten sonra birimlere intikal ettirilecektir. Genel

2 Tebliğ. Genel Yazı, mütalaa, görüş) gibi yazıların birer örnekleri ilgili birimlerce Defterdar ve Defterdar Yardımcısına takdim edilecektir Birinci tekitler Defterdar Yardımcısı, ikinci ve sonraki tekitler Defterdar tarafından imzalanacaktır İçeriği ne olursa olsun makamın imzasına sunulan tüm yazılar Defterdar Yardımcısının parafından sonra ve gerekirse düzeltmeler de yapıldıktan sonra makama sunulacaktır Defterdar Yardımcısı mali konularla ilgili (Teknik) Defterdarlığımız birimleri ile İl dâhilindeki diğer daire ve müesseseler arasında yapılacak yazışmalarda Defterdar adına yazıları imzalayacaktır.(valilik kanalıyla yazılması gerekenler hariç) Defterdar Yardımcısı ilgili birimlerde eksik veya yapılması gerekli, gördüğü konuları birim amirine söyleyecek ve tarafıma bilgi verecektir. Birim amirleri de konunun çözümlenmesini sağlayacaktır Merkez birimleri, ilçe birimleri, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerden gelen yazı ve dilekçeler Defterdardan sonra Defterdar Yardımcısı tarafından da görülüp havale edilecektir. Bunlardan "Gizli, Çok Gizli, Özel, Hizmete Özel, Kişiye özel" işaretli yazılar Defterdar tarafından açılıp havale edilecektir. 17- Defterdar Yardımcısı birimlerin iş ve işlemlerinin doğru ve zamanında yürütülmesinden ve mesai takibinden İlgili birim amiri ile birlikte sorumlu olacaktır Defterdar Yardımcısı mesai kontrolü yapabilecek, ancak sonuçlarını mutlaka Defterdara bildirecektir. 19- Daire Müdürleri (Birim Amirleri) birimleri ile ilgili konuları öncelikle Defterdar Yardımcısı ile görüşüp karara bağlayacaklar, çözüme kavuşturamadıkları konuları makama sunacaklardır Defterdar Yardımcısı tüm personelin kılık kıyafetlerinin yönetmeliğe uygun olup olmadığını kontrol edebilecek, genel tutum ve davranışlarında memuriyet adabına uymayan hallerin mevcudiyeti halinde gerekirse ilgili personelin dikkatleri çekilecek bu gibi durumlarda makama bilgi verilecektir. D) DEFTERDAR TARAFINDAN BİZZAT YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER: 1- Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve ilgili mevzuatlarla doğrudan Defterdar tarafından imzalanması gereken yazılar. 2- Bakanlığımızdan, diğer Bakanlıklardan gelen ve Valimizin imzasını taşıyan yazıların havalesi, 3- Bakanlıklara veya İl Valiliğine (2022 sayılı Kanuna göre müracaat edenlerin yazıları hariç) veya diğer mercilere yazılan yazıların imzalanması. 4- Atama işlemleri sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa istinaden yapılacak soruşturmalara ilişkin teklif yazılarının imzalanması ve onaylanmasından sonraki yazıların gönderilmesi. 5- Defterdarlık Uzmanlarının çalışma programlarının onaylanması, incelenecek mükelleflere ilişkin yazılar ile incelenmesi veya araştırılması gereken konulara ait onay ve yazıların imzalanması.(yerdeğiştirme suretiyle atanma usulüne tabi olmayan Defterdarlık Uzmanları hariç) 6- Birim amirlerinin ve Yerdeğiştirmeye tabi Defterdarlık Uzmanlarının yıllık izinleri ile Merkez Birimlerinde görevli tüm personelin 657 sayılı D.M.K.'nın 105 inci maddesinde belirtilen refakatçi olarak görevlendirilmelerini onaylamak. 7- Cari mevzuatın uygulanmasıyla ilgili olarak mükelleflerin tereddüt ettikleri konularda Defterdarlık, birimleri tarafından yazılması gereken mütalaa (görüş) türündeki yazıları imzalamak, 8- Vergilere ilişkin Danıştay'da temyiz edilen dava işlemlerine ait muvafakatlara ilişkin yazıları imzalamak. 9- Haciz varakalarını imzalamak, 10- İlimiz İlçelerine yapılacak araç görevlendirilmelerini imzalamak, 11- Birimlerce verilen genel talimatları imzalamak. 12- Uzlaşma ve Takdir Komisyonlarına başkanlık etmek. 13- Defterdar tarafından uygun görülecek belirli miktarlara kadar Vergi Dairesi Müdürü ve Vergi Dairesi Müdür Yardımcılarına haciz varakalarının onaylanması yetkisinin verilmesi,

3 E) DEFTERDAR YARDIMCISI TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLER: 1- Bu yönerge ile verilen yetki çerçevesinde ilgisine göre merkez birimlerine ait iş ve işlemler ile ilçe Malmüdürlüklerine ait iş ve işlemler, 2- Birimlere ait dilekçe, evrak ve yazıların ilgili Müdürlük ve birimlere havalesi (Gizliliği olanlar hariç), 3- Bi rim ami rl erinin izinl eri nde u ygun görüş ve Müdür Yardımcılarının ve Hazine Avukatlarının senelik izinlerini onaylamak, sa yı lı A.A.T.U.H. Kanunun 90 ıncı m addesi u yarınca oluşturulacak satış komisyonuna b aşkanlık etmek, 5- Deft erdarlı k im ha komis yonuna başkanlı k etm ek, 6- Uzlaşm a, Takdir Komis yonl arı ve di ğer Kom is yonl ara Deft erdarın herhangi bir nedenle görevde bulunmadığı veya katılmadığı zamanlarda başkanlık etmek. 7- Bi riml erin iş ve işl emlerini n doğru ve zam anında yürütülm esinde ve mesai takibinden (fazla çalışmalar dahil) ilgili daire amiri ile birlikte sorumlu olmak, 8- Üst m akaml ar t arafından veril en görevl eri i fa etm ek (konunun önemine göre Defterdara bilgi verilmek sureti yle) 9- Deft erdarca yazı lı ve sözlü ol arak veril ecek di ğer görevl eri yapmak, işin acili yetine binaen imzalanması gereken yazıları imzalayarak, dönüşte evrakın durumu hakkında Defterdarlık Makamı bilgilendirilecektir. 10-Genel tebliğ, iç genelgeler ile tüm birimlere duyurulması icap eden dokümanların gönderilmesi ile ilgili yazışmaları yapmak, 11-Bütçe gelir ve giderlerin kümülatif ve aylar itibari yle izlenmesi ile aylık brifing raporunun hazırlanmasına yönelik her türlü istatistiklerin düzenlenmesinin s ağlanması, 12-Vergilere ilişkin Danıştay'da temyiz edilen dava işlemlerine ait muvafakatları süresinde ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması, 13-İl Merkezindeki araç görevlendirilmelerini imzalamak (Personel Müdürü tarafından paraflanacaktır). 14-Birimler bazında belirlenen kriterlere göre performans değerlendirme çalışmaları yapmak ve sonucundan makama bilgi vermek Sayılı G.V. Kanunun 31. maddesi gereğince sakatlık indirimi ile ilgili yazışmaları imzalamak. F) BİRİM AMİRLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER : 1- Mevzuatla birim amirlerine verilen (imza yetkileri dahil) görev ve yetkilerinin kullanılacağı tabidir. 2- Birim amirleri kendi aralarında bilgi isteme, onay (Makamın onayından çıkmış olurları) gönderme gibi yazıları imza edebileceklerdir. 3- Doğrudan Müdürlere (birim amirlerine) hitaben yazılan yazıları birimlerine havale edecek, gerekiyorsa Makama bilgi verecektir. Ayrıca dilekçelere Defterdar adına (Defterdar a.) cevap vereceklerdir. 4- Her birim amiri mesai takibini, mesai çizelgesine istinaden kendisi yapacaktır. 5-Birim amirleri dairelerinin işlemleri ile temizlik ve güvenliğinden birinci derecede sorumludur. 6- Her birim amiri kendisine bağlı (Defterdarlımız İl Merkezinde görevli Müdür Yardımcısı hariç) ataması Valiliğe ait personelin senelik izinlerini verebilecektir. Ancak, izne ayrılan Müdür Yardımcısı izin onayının bir nüshası Defterdarlığa (Personel Müdürlüğü) gönderilecektir.

4 7- Harç tahsil müzekkerelerinin, Vergi denetim tutanakları ile denetimde tespit edilen diğer belgelerin dağıtımı, diğer İllerden gelen 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanununa göre mal varlığı araştırması, birimlere dağıtımı ve cevap verme. 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre bastırılan belgeler ile 3100 sayılı Kanuna ait ödeme kaydedici cihaz levhaları ve diğer belgelerden kaybolanlara ilişkin yazıların Gelir Müdürü tarafından Defterdar adına imzalanacaktır. 8- Defterdarca verilecek diğer sözlü veya yazılı görevleri yapmak. 9- Birim amiri gerek yangın gerekse güvenlik açısından dairelerinin gerekli güvenlik önlemlerini alacaklar ve bu konuda personeli daha titiz davranmaları hususunda eğiteceklerdir. G) YÖNERGEDEKİ BOŞLUKLAR: Bu yönergedeki sayılmayan hususlar da Yozgat Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi hükümleri uygulanır. H) ESKİ YÖNERGELER: Yozgat Defterdarlığınca imza yetkileri konusunda daha önce bu konuda yayınlanmış imza yetkileri yönergeler yürürlükten kaldırılmıştır. İ) YÜRÜRLÜK : Defterdarlığımız Birimlerince yürütülen iş ve işlemlerin doğru, zamanında ve etkin bir biçimde yürütülmesini sağlamak amacıyla bu Yönerge de görev dağılımı yapılmış olup, Valilik makamınca onaylandığı tarih itibariyle yürürlüğe girer. K) YÜRÜTME : Bu Yönergeyi Yozgat Defterdarı yürütür. Mustafa IŞIK Defterdar

5 T.C. MALİYE BAKANLIĞI YOZGAT DEFTERDARLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ OCAK- 2013

6 İÇİNDEKİLER SIRA NO KONULAR SAYFA NO 1 Amaç 1 2 Kapsam 1 3 Hukuki Dayanak 1 4 Yetki Devrinde İlke ve Esaslar ile Ortak Hükümler 5 Defterdar tarafından Bizzat Yürütülecek İşlemler 6 Defterdar Yardımcısı Tarafından Yürütülecek İşlemler 7 Birim Amirleri Tarafından Yürütülecek İşlemler 8 Yönergedeki Boşluklar 4 9 Eski Yönergeler Yürürlük 4 11 Yürütme 4

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ

KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ KIRKLARELĐ ĐL ÖZEL ĐDARESĐ ĐMZA YETKĐLERĐ YÖNERGESĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM GENEL ESASLAR 1- AMAÇ Bu Yönergenin amacı, Kırklareli Đl Özel Đdaresi nde Vali adına imzaya yetkili makamları belirlemek, verilen yetkileri

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ, YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Şırnak Üniversitesi nde Rektör

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM A) AMAÇ...2 B) KAPSAM...2 C) HUKUKİ DAYANAK...2 D) TANIMLAR...3 E) YETKİLİLER...3 F) İLKELER...3 G)SORUMLULUK...5 II.BÖLÜM İMZA VE ONAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER...5 A) VALİ TARAFINDAN

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR I - AMAÇ Bu Yönergenin amacı; 1.5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla verilen görevlerin, ilgililer tarafından Vali

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 1/13 YAZIŞMA USULLERİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ I- GENEL ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; Gebze

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kurum merkez ve taşra teşkilatında imzaya yetkili makamları belirlemek; verilen yetkileri

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ VE İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Atatürk Üniversitesi yöneticilerinin yürürlükteki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ Bursa, 2012 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İMZA YETKİLERİ ve RESMİ YAZIŞMA KURALLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sultangazi Belediye Başkanlığında Başkan adına

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. REKTÖRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İstanbul, 2009 T.C. İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ESASLAR I- GENEL ESASLAR Amaç Bu yönergenin amacı; İstanbul Üniversitesi'nde Rektör adına imzaya yetkili

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. SİİRT ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008) Haziran 2009 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2008-31.12.2008)

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28670 YÖNETMELİK Başbakanlık (Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü) tan: BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ, TAŞRA VE YURTDIŞI TEŞKİLATI GÖREV,

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ. KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ T.C. DÜZCE BELEDĠYE BAġKANLIĞI YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel Ġlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI

HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI HUKUK HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. (1) Bu Esaslar, 26.09.2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA STRATEJİ GRUP MÜDÜRLÜĞÜNCE DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ Strateji ve İstatistik Müdürlüğü 2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Eskişehir

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı