TAKİP HUKUKU KAKARLARININ TEMYİZİNDE YENİ YARGİTAY DAİRELERİNİN GÖREVLERİ VE YARGİTAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHADLARİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKİP HUKUKU KAKARLARININ TEMYİZİNDE YENİ YARGİTAY DAİRELERİNİN GÖREVLERİ VE YARGİTAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHADLARİ"

Transkript

1 TAKİP HUKUKU KAKARLARININ TEMYİZİNDE YENİ YARGİTAY DAİRELERİNİN GÖREVLERİ VE YARGİTAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHADLARİ Yazan: Prof. Dr. Necnıttldîn W. REKKİN L Memleketimizde 1730 sayılı Yargıtay Kanununun yürürlüğe girdiği tarihe kadar takip hukukuna vc takip suçlarına dair İU» carların temyiz mercii olarak Vargıtayda Ut başkan ile dort asıl ve lüzumu kadar yedek üyeden kurulu bir icra ve iflâs dairesi faaliyet göstermekteydi (bkz. İlk m. 364, f, 1), Kanun koyucu, bu ianenin takip hukuku alanında bir otorite teşkil ederek ülkede tam bir içtihat birliğini tesis edebilmesi için, kesin ve faydalı tedbirler düşünmüştü; ezcümle, icra tedkik merci ilerinin tekmil kararlarının temyizine müsaade etmemiş, temyizi kabil olmayan kararların kotu niyetle temyizine mâni olmak istemiş ve icra kararlarının muameleleri uzatmak maksadilc sınnıveîie temyizini hfksız fiil sayarak cezalandırmıştı (bkz t. li ve 2W4 sy. lı K. m 3631 Daha sonra, gene bu yolda, temyizin Kalıştan brıçka icra muamelelerini durdumuyacagı hükmü getirilmişti (bkz. İ1K. m..164» f. 3). Ayrıca. Yargıtay kanunun bu eğilimine uygun olarak. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile kabul edilmiş oun temyiz haddini takip hukuku alanında da uygulamaya başlamış ve icra ve iflâs hukukuna İlişkin kararlara karşı temyize müracaat hakkım alacağın mikdarma göre kısıtlamıştı. Gerçekten, Yargıtay İcra ve İilas Dairesi icra ve İflâs Kanununda bu konuda görülen bir boşluğu doldurmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 42' nci maddesine kıyasen elli liraya kadar olan alacaklaıa dair takip hukuku kararlarının temyiz rdllemiyecegini kabul etmişti (1). il) Bka. taü Hukuku. Kilabımz shf, SI, Noi 15.

2 1965 yılında çıkarılan icra ve İflâs Kanununu degişliıen â3ö sayılı Kanun da Yargılayın içtihadın: benimsemiş ve, hattâ, temyiz haddine ilişkin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesindeki mikdarı daha da arttırarak ikivüzelli liraya çıkartmıştı. Buna göre, icra ledkik merciilerinin ikiyüzelli liraya kadar olan alacaklara ilişkin kararlarının temyizi caiz değildi (bkz, IIK. m. 363, f, 1). Ancak, bu hüküm vazedilirken Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesi ile kabul edilen mikdar yönünden ahenkli bir durum ihdas edilmemişti. Bundan başka, gene Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun aynı hükmü ile. mikdarın azlığı dolayısile temyizi caiz görülmeyen elli liraya kadar olan alacaklara dair sulh mahkemesi kararlarının Cumhuriyet Başsavcısı tarafından kanun yararına temyizi kabul edildiği halde, icra ledkik merciilerinin temyiz edilemeyen katarları hususunda böyle bir imkân derpiş edilmemişti- Halbuki, burada, alacak mikdan bakımından temyiz edilememe haddinin daha yüksek tutulmuş olması, bu mürakabe yolunun evleviyetle açık tutulmasını gerektiriyordu yılında çıkarılan 1711 sayılı kanunla değiştirilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 427 nci maddesinin yeni metni ile de yukarıda işaret olunan ahenksizlik giderilememiş, zira bu kanunla bu defa da temyiz haddi liraya çıkarılmıştır. Sözü edilen yeni kanundan evvel Yargıtay İcra ve iflâs Dairesinin kararlarına karsı mahdut yetkili icıa ledkik merciuenııe kararlarında İsrar yetkisi tanınmamalı (bkz. IİK. nun eski madde 366. f. 3). 11)65 yılında yürürlüğe giren 53*. sayılı kanunla bu hüküm kaldırılınca, bu mercilerin temyiz edilen kararlarında İsrar hakları doğmuş; oldu. bunun sonucunda da Yargıtay îcra ve îflâs Dairesinde iş hacmi süratle artmaya başladı Bunun üzerinde, bu dairenin bir kaç daireye bölünerek adedinin arttırılması gerekti ve Yargıtay fctia ve İflâs Dairesi kaldırılarak bu dairenin görevleri yeni kurulan 12, 13 ve 15 inci Hukuk Daireleri arasında bolündü. Bu bölünmeye göre. ticaret mahkemelerinin iflâs (bkz, ItK. m. 164) ve konkordato (bkz. ItK. m, 299) kararları ile icra tedkik merciilerinin, istihkak davası dışında kalan, tekmil takip hukuku (bkz. ÎIK, m f. 1) ve ceza kararları (bkz, IİK. m- 353, f. 1) Yargıtay 12 nci Hukuk Dairesinde: tera ledkik merciilerinin istihkak davasına dair kararlan ile (bkz. ItK. m.!)7-90, 22Ü. f. 2; 363. f. 7) mahkemelerin aslî dava (bkz.

3 YARGITAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 177 I1K. m J ve icra tedkik nıe* çillerinin karşılıklı dava olarak (bkz. İtK. m. 97, f. 17) iptal davasına ilişkin kararları Yarytiay 13 üncü Hukuk Dairesinde', Mahkemelerin 6183 sayılı kanuna göre istihkak davasına ilişkin kararları da Yanntajt 15 mci Hukuk Dairestnde temyiz idhf&t» lir 12). Temyiz üzerine verilen kararlara karsı aynı Yargıtay Dairelinde 1711 savıl] kanunun 440 ıncı maddesi daiminde ladıltll karar is lenebilir; ancak, kural olarak, temyiz ve tashihi karar önce icra ve İflas Kanununa (bkz. ItK. m. 3d3.H6Îl; 164. f. 1; 299 : 307. f. 2; 308, t 2; 309. f. 2) ve sonra Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun genel hükümlerine (hkz. HUMK. m ) tabı olduğundan, temyiz ve tashihi karar süresi Ki çjün deşil, 10 aünrtür (3). II. İcra tedkik mercii kararlarının temyizinde otedenberi kabul edilen prensip, bu konuda yetkili olan Yargıtay İcra ve iflâs Dairesinin işlerini azaltmaktır. Nitekim, Icıa ve İflâs Kanununun 363 üncü maddesi ile icra tedkik mercii kararlarından bir kısmı için temyize müracaat yolu bu amaçla kapalı tutulmuştu. Her ne kadar bu hüküm, temyiz edilemeyen kararları Yargıtayın murakabesi dışında bırakmış oluyorsa da. bundan doğan sakınca, tekmil tedkik mercii kararlarını Yargıtaya götürmenin doğuracağı sakıncatanllta daha önemli değildir. Gerçeklen, özellikle icra ve iflâs hukuku ve fscaref hukuk» gibi çok feknik hukuk dallarında çalışa» Vargı tat/ Dairelerinin içtihat hukukunu uerisr*r<*bilmesi. içfiharfannda çehşmelere düşmemesi re emsal karar sistemi ile tıt/pwlomaua yön verebilmesi içr^ işe bozulmaması uerefcmekredır. Ancak hu suretledir ki. Yargıtay yürürlükteki hukukun uygulanması görevi- ( snyıh Kanunda, mahkemelerin 613:Î sııyüı Kanuna ıoıe lplal davalarına Miskin kararlarının Vargılaym hanıtı dairesinde îemyi* edileceği gösterilmemiştir. Yargıtay YA üncü Hukuk Dairesi sadece tcra ve iflas Kanununa tâbi iptal davalarının temyizine baktitfinum: Olfi-J sayılı Kanuna ıaw İptal tavaları 15 inci Hukuk Dairesinde temy.k edilebilir İcra tedkik mercilerinin 6183 sayılı Kamum gör" ihalenin kahine dair kararlarına celince bunlar da Yargıtay 12 ncı Hukuk Dairesinde temyiz edilecektir, Bira. km tedkik mr-rrlilerinm, istihkak davnian dışında kaimi, tekmil tâkip hukuku kırarlarının temylıı Yargıtay 12 nel Hukuk Dairesine aittir. ' f3r Bkz Makalemiz 1HHFM C XXXVIII Sy 14, shf 394 Huk Fak Meo - F.: 12

4 tim mihaniki bir tarzda ifasına mâni olarak daha iyi bir adaletin telisine rohbar, sosyal hayatın dayanağı ve medeni yaşantının bir teminalı olabilecektir- Yargı tay in hukuku yaratma ve yaşatma gücü de işte kendisini bu noktada hissettirir. Böyle olunca, özellikle b iki hukuk dalında sırf prensipin bozulması dolayısile yığılan işleri gözününde tutarak, 1730 sayılı yeni Yargıtay Kanunu ile yapıldığı gibi. dairelerin adedini arttırmak, belki geçici ve yüzeyde bir tedbir olabilir, fakat Yargıtaya, ondan asıl fonksiyonu itibariie beklenen üstün yargı otoritesini kazandırmaz, * Yeni Yargıtay Kanunu hakkındaki düşüncelerimizi böylece belirttikten sonra, Yargıtay İcra ve îflâs Dairesinin 1970 yılından ilgası tarihi olan 1973 e kadar ittihaz ettiği içtihatlardan en önemlilerini burada toplayarak açıklamayı faydalı görüyoruz. L İTİIîAZ SURESİ \ '- <1İK. m. fi?. 755, /fis, 171} Şikâyet ııolu ile de olsa, itirazın tfiftttttçştiahtö ^çin, kanundu gösterilen süre içerisinde ynpûmiş nlmost gervkur Yargıtay icra ve îilas Dairesinin 29. tü 11*70 günlü ve E. 135JK. K sayılı bu kararına konu teşkil eden olayda (bkz. RKD. Y- 6, Şubat 1971, Sy. 2. shf. 60), kambiyo senodlerine mahsus haciz yolu il? yapılmış olan icra takibi üzerine borçluya ödeme emri tebliğ edilmiş, fakat senet aslının ibraz edilmediğine ilişkin İtirazın İÎK. nun 167 nci maddesinin son fıkrası ve 16-ia inci maddeleri hükümleri çerçevesinde ödeme emrinin tebliğinden itibaren süresi içinde tcdkik merciine şikâyet yolu ile arzolunarak ödeme emıı tebligatının iplal ettirilmesi Lazımgeİdiğı halde, borçlu bu şekilde muamele yjpmamıştıı. Gerçekten, borçluya ödeme emri 27 4/1970 gününde tebliğ olunduğu halde 16J 4 üncü maddeye değinen itiraz 9/5/1970 yününde yapılmış ve daha önce Ödemi? emrinin iptali için bir şikâyetle bulunulmamıştır. Bu duruma göre. takip kesinleşmiş-

5 YARGITAY İCRA VE İFLAS DAİHESİNtN SON İÇTİHATLARI 179 lir; buna rağmen, ledkık merciinin kanuni sureden sonra yapılan itiraz nedenlerini inceleyerek iptal kararı vermesi kanuna aykırı v* temyiz isteği yerindedir. Kanun, ödeme emrine itirazı suıejı- lâbi tutmuştur Borçlu, iıılaz hakkını ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 oun ve Kambiyo senedine dayanan takipte 5 gün içinde kullanabilir {IİK. m. 62; m, 16U, f. 4, 5). Borçlunun itirazının geçerli olması için. bu 7 ve!> günlük süreye uyması mecburidir. tcra ve İflâs Kanununun 62 ncı maddesinin 1 ıncı fıkrasında, borçlu itiraz eimek isliyorsa,»itirazımı ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeğe mecburdur» denilmek suretile bu konudaki 7 gün. lük süreye hak düşürücü bir nitelik kazandırmıştır Kambiyo senedine dayanan takipler hakkındaki J> ı^unluk sure de bu niteliktedir (bkz. İtK. m. 20). Böyle olunca, kanuni surenin dışında kalan itiraz ilamsız takibin dayanağını teşkil eden ödeme emrinin kesinlik kazanmasına ve alacaklının buna dayanarak cebri takibin devamını istemesine mâni teşkil etmez İtirazın takibin yapıldığı icra dairesinden başka bir icra dairesine yapılması halinde de geçerli say ila bilmesi için. gene kanuni rüreye uyulması gereklidir. Bu nedenle, itirazın yapıldığı icra dairesi, ancak süresi içinde deı meyan edilen itirazı nazara alabilir ve iflleme tabı tutabilir Böylece, suresinde yapılan itiraz üzerine takibin yapıldığı icra dairesinden başka icra dairesi de harç ve masraflarını alarak itirazla birlikle yetkili icra dairesine gönderecektir fllk m. 62, E, 2). Süresinde itiraz adi hacız takibinde borçlunun müracaat ederek sözle yapılması halinde borçlunun da imzalayacağı icra zaptına geçirilecek, dilekçe ile yapılması halinde de dilekçenin icra memuruna tevdi edildiği tarih gene icra memuru tarafından icra zaptına kaydedilecek ve icra zaptındaki bu talihler itiraz tarihi sayılacaktırbte bu tarihler ödeme emrinin tebliği tarihim takıp eden günden itibaren âdi takipte 7 püniı ve kambiyo senedine dayanan takipte de h günü açmamalıdır ki, iliıaz geçerli olsun. Sürenin başlangıç tarihinin tespitinde, tebligatı yapan post* m?muıumın-borçluya bıraktığı ödeme emri fpjtfiiutrta uazdtdı tarih muta, Bu tarih, ıebl'galı» yapıldığı lîiinıir. tarihi olmasa, meselâ

6 tebligatın yapıldığı günü takip eden ikinci günün tarihi olarak gösterilmiş olsa bile. bunun aksi alacaklı tarafından ispat edilmedikçe, itiraz süresinin bu tarihte bağladığı kabul edilir. Kanun, ayrıca itirazla birlikte itirazın alacaklıya tebliği mas~ raflarının da yatırılmasını emrettiğinden ve bu masraflar yatırılmamıza borçluyu itiraz etmemiş sayıldığından (bkz. IlK. m. 62, f. 2), itiraz süresinde masrafların da ödenmiş olması lazımdır. Aksi halde, sadece süresinde dermeyan edilmiş olmakla itiraz gene geçerli olmaz. Bu itibarla, borçluya islegi üzerine itiraz etliğine dair bedava ve pulsuz bir belgenin verilebilmesi ancak masrafların da şulesinde yatırılmış olmasile mümkündür {bkz: ItK. m. 62, f. 6). Tabialile itirazın geçerli olabilmesi için. bu masrafların mutlaka itiraz ıradesile birliklf yatırılması şart değildir, itirazdan sonra olmakla beraber itiraz süresi içinde yatırılması yeterlidir. Böylece, suresinde itiraz eden borçludan masraflar alınmamış olsa bile. borçlu daha sonraki bir günde itiraz süresini geçîrmemiş olmak şartile geçerli bir itirazda bulunmuş olur. Kusuru olmaksızın bir mânü sebebile süresinde itiraz edemeyen borçlu, paraya çevirme muamelesi bitinceye kadar gecikmiş itirazda bulunabileceği gibi (bkz. 1İK. m. B5>, kanunun tayin ettiği koml'aı allında aleyhindeki takibin talikini veya iptalini de ısleyebiliı (bkz. 1ÎK, m, 71). Ayrıca, borçlunun maddî hukuk kuralları yününden kendisinden tahsili caiz olmayan bir borcu sırf süresinde ödeme emrine itiraz etmemesi dolayısile cebri icra tehdidi altında veya cebrî icra yolu ile ödemesinden sonra istirdud davası yolu ile geti alabilmesi mümkündür (bkz, ÎİK. m. 72); meselâ, tasdik edilmiş, oları bir konkordatoya giren bir borcun lamamı üzerinden takip edilen horçlu itiraz süresini geçirdiği için bunu ödemeye mecbuı ttah&lgsa. Ödediği paranın konkordatonun yüzdesi dışında kalan mikdarını istirdat davası yolu ile geri alabilir; hurada. konkordatonun yüzde 00 üzerinden yapılmış olduğu kabul edilecek otursa, yapılan ödemenin yüzde 4fi ı geri alınabilecektir, II. TAKİBİN BELGEYE DAYANMASI fi/k. m. 58; 15S) Her hangi bir belge olmakstını daht naru alaraktart konusunda irra takibi yapılabildiğine fföre. âdi senede dayumlurak icra takibin de Lul\ınaıutııaca& yolundaki mera karmı is-ıbeî sizdir.

7 YARGİTAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 181 Yargıtay tcıa VC iflas Dairesinin gunlu ve E. 1643, K 1379 sayılı kararında, İcra ve iflas Kanununun ı>2. 03 ve Ob a maddelerine ilişkin bir ilke hükmü açıklığa kavustuı ulmuçiur (bkz. RKD. Y. 6, Sy, 2, ahf. 61). Olayda, icra takibi. 10,000 lirası 1 U Il#6*i tarihinde, gen kalan Lirası tarihinde ödenmesi sari koşulan burç ikrarını ve eda taahhüdünü hâvi Lir burç SfDtdjna dayandırılmıştır. Merci kararının, âdi nitelikte borç senedine dayanılarak icra takibi ynpılamıyacagına ilişkin geıekçesı 11K, t\b aykırıdır. Genellikle hacız yolu ile 1:ıkip. âdı sene: söyk- dursun. Kıç bir belgeye dayanmayan para alaıstıklnn için dahi ta! tül ödeme emri tebliğ edildikten sonra borçlunun kanuni süre içinde ve n'2 :ıci maddedeki koşullar dahilinde yaptığı itiraz Öfi ve 6öa m'jidelen hükümleri uyarınca incelenerek olumlu olumsuz bir karara bağlanır. Takibin belgeye dayanıp dayanmaması veya dayanılan belgenin niteliği bu incelemede önemsizdir. Borçlu, takibe dayanak yapılan borç senedini ıkruı etliğini göre, bu senette takibi yapan alacaklıdan başka takıp dışı *iiger bir ansın da alacaklı olarak görülmesi inceleme yapılmasına manı olmaz; itiraz nedenlerinin bu çevrede incelenmesi gerekir. Her halde, adi nitelikteki senede dayanılarak icra takibi yapılamıyacagındaıı bahisle itirazın kaldırılması isteğinin reddolunması I1K. na aykırı, temyiz itirazları yerindedir. Burada açıklanması gerekli elan bir nokta da. alacaklının bir senede dayanıyorsa, takıp talebi ile bitlikle senedi veya.irnegıni göstermesinin ve tevdıinin mecburi olup olmadıkıdır. Bu konunun önemi, borçlunun &at uumastna ilişkin olmasındadır Borçlu alacaklının davaııdıgı senedin imzasını ancak itiraz su- esi içinde inkar edebilir; fak;? t. bunun için. alaıaklının senedi takın talebi ile birlikte ibraz ve tevdi elmi* olması şaruır. Bu nedenle kanun, takip talebinde, varsa senedin bildirilmesini emretmekle yetinmemiş, bunun aslının veya tasdikli urneginnı icra dairesine '«ÜNÜM meehurî saymıştır (bkz. Î1K. m ftb\ b. 4. 5). Bu hüküm, hiç şüphesiz, borçlunun savunma hakkının hiç olmazsa bir kısmım ge, regi gibi kullanabilmesinin kaçınılma bir şartını ortaya kırnakladır. Büyle olunca, acaba bu şart yerine getirilmemişse takip lale bı geçersiz mı sayılacaktır''

8 Senedin takip lalebile birlikte verilip verilmediğini veya örneğinin ödeme emrine bağlanıp bağlanmadığı ihtilâf konusu olduğu takdirde, ispatın doğuracağı güçlükler, takibin geçerli olup olmadığı hususunda tereddüt uyandırabilir; zira, bu halde borçlunun imzanın inkârına değinen savunma hakkını kullanamamak durumunda olduğu akla gelebilir, Fakat kanun böyle bir sakıncaya yer vermemek için 68a maddesinde, borçluya ödeme emrinin tebliği üzerine itiraz süresi içinde senedi görmeden imzayı inkâr etmek yetkisini tanımış ve daha sonra itirazın kaldırılması duruşmasında senedin asimi görünce imza inkârından vazgeçtiği takdirde onun yargılama giderleri ve para cezası ile sorumlu tutulmasını kabul etmemiştir. Ayrıca, gene kanunun aynı maddesinin son fıkrasında, senedin aslı takip talebi ânında icra dairesine tevdi edilmiş ise, icra dairesinin yetki çevresi içinde ödeme emri tebliğ edilen borçlu hakkında yukarıki fıkra hükmünün uygulanamıyacagı açıklanmıştır. Böyle olunca, senedin veya tasdikli örneğinin lakip talebi ile birlikte tevdi edilmemiş olması, takip talebinin geçersiz sayılmasını gerektiren bir eksiklik veya esaslı bir noksan sayılmıyacaktır. Nitekim, tsviçrede de Prof, Favre ve Federal Mahkeme bu çözüm yoluma benimsemişlerdir (4), Maamafih. kanunda» alacağın belgeye dayanması halinde mademki belgenin aslının veya tasdikli örneğinin takip talebi ânında tera dairesine Tevdii mecburi tutulmuştur (bkz. IÎK. m.!>8, b. 5). bunun bir müeyyidesi olmalıdır. Bu müeyyide de. icra memurunun bu mecburiyet yerine getirilmedikçe ödeme emrjnj tanziut etmemesi ve şayet tanzim etmişse, alacaklının itirazın kaldırılmışı durulmasında takip talebinde bildirmediği îm senede dayan anıaması ve borçlu nasıl ki itiraz sebeblerilv bağlı ise (bkz. 1İK. m. 32, f- 4; (i!*), onun da iddia sebebleriîe haiıtt tutulması ve ancak borçlunun itiraz sebebierine ve dertlerine cevap teşkil c den belgeleri göstere j bilmesi oîabilit. r4> Bkz. A. Favre» Cours de Droit des Poursuites. Fılbourg shf 118, Alm. tere sht. 110, Nf>. 4 (FMK. 5fl III 1),

9 YARGITAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 183 BL İCUA İNKAR TAZMİNATI (İİK. m 67,1 1 Takibe itiraz eden veli, vasi viya mirasçı ise. borçla hakkında \rra inkâr tazminatına hnkmolunabdmcst kötü tnyevıı»»t'l'utuna ^(njlıdır. Yargıtay İcra ve İflâs Da resi 25 1/1971 tfünlü it E. İ3E, K. 763 ayılı kararında, itirazın iptali davasında icra inkar tazminatı konuuna ilişkin tcra ve İflas Kanununun ı$i ncı maddecinin 3 üncü fık ıasını uygulamak suretile gerek borçlunun gerekse alacaklının icmyiz İstemini verinde görmemiştir (bkz. RKD S>\ S, shf. 62). Borçlunun temyize müracaatı isabetsizdir; zira olayda münker imzanın borçlunun munsıne ait olduğu kesin soruçlu bilirkişi ra* poru ile sabit olmuştur Alacaklının temyiz talebine gelince, bunun da» takibe itiraz eden rniıasçı rıkluftu için tıpkı veli veya vâsi gibi onun hakkında icra inkir tazminatına hükmol una bilmesinin kötü niyetinin subutuna bağlı olması ve olayda bu hususun anlatılamaması dolay ısı le isabetsiz olduğu sonucuna varılmıştır. Münker imzanın borçluya ait olduğunun sabit olması, itirazın haksızlığını ortaya koyar ve itirazın iptali ile icra in kât tazminatının takdirini gerektirir. Bu halde borçlu ıvi niyetle» yam borçlu olduğunu bilmıyerek itiraz etliğim ispat edetek nıkar tazminatından kurtulamaz. Borçlunun İyi niyeti, itirazın sabit olmaması sonucuna bağlı olan itr»ı inkâr tazminatını bertaıaf etmez. Halta burada alat aklı şajvl sabit olmayan itiraz dolayısıle alacağının yuzde onbeşinden fazla bir zarara uğramışsa, bunu ispat ederek borçluya, itiıa- /ında iyi niyetli olsa bile. tazmin ettirebilir. Fakat, itiraz eden borçlu, olayda olduğu gibi, murisinin bir alacaklısı tarafından takip olunan bir borcuna mirasçı sıfatile itiraz etmişse, bu borcun itirazın İptal] davası sonunda sabit olması ile buna bağlı olarak bunun en at yüzde onl>esine icra inkar tazminatı olaıak hükmolunamaz. Bu. nun için, ayrıca, borçlu mirasçının öneme emrine itirazında suiniyetinin sabit olması şarttır. Bu şartı yerine getirmek için, icra inkar tazminatı isteyen alacaklının borçlu mirasçının suiniyetini, yanı takip konusu borcun murisine ait olduğunu bilerek \tiraz ettiğini ve-

10 ya bunu bitecek durumla olduğunu yahut bunu bilmemesinin kururundan ileri geldiğini, halın icabına gbır- gereken incelemeyi yapsaydı söz konusu borcun sıhhatini öğrenebilecek durumda olduğunu ispat etmesi gerekir. Böylece, kanun bu konuda borçlu durumunda itiraz eden velivasi. mirasçı ı>ibi kimseleri lakip konusu borcun gerçekliğim bilemiyecek durumda olduklarını farzederek on lan bir dereceye kadar korumayı adalete uygun görmüştür. IV. KAMBİYO SENEDİNE DAYANAN HACİZ TAKİBİNDE İTİRAZIN İNCELENMESİ (ÜK. m. 70r İS, luua, 170b) Kamttiyu senedine dayama*: haciz takibinde borçlunun mercie itirazı üzerine taraflar çağrılarak durulma yapılmak sureni*? karar r-er itmesi yereldir (5). Yargıtay İcra ve iflâs Dairesi 1/ günlü ve E. fttt* K sayılı kararında aynı yoldaki evvelk» kararlarını doğrulamış (6), böylece bu konudaki ıçiıhal icra vc iflâs K-ıuununun buna Hışkin hükümleıine uygun olarak (bkz. İİK. m. lb':*a" 17Ub; 7ı>) müstakaı bir duruma gelmiştir. Olayda, icra takibi kambiyo senedine mahsus haciz yolu ile akılmış, borçlu 3/9/1970 gününde tebellüğ etliği hdeme emrine icra iedkik merciine verdiği 7' tarihli dilekçe ile itirazda bulunarak takibin ertelenmesini istemiştir. Icıa ve İflâs Kanununun 170b mıddesi dclâlelile kambiyo se nedinc mahsus haciz yolu ile takipti-» de uygulanması gereken İt inci madde hükmüne rağmen tarailaı çağrılıp duruşma yapılmadan, evrak üzerinde tedkjkalla yelınilerck karar verilmesi kanuna avkuıdır. - Kınaca, kambiyo senedine dayanan haciz takibinde, ister senetteki imzanın inkârına» isterse borcun esasına, ezcümle borçlunun Ü» Bkz RKD Y. 6, Sy. 2. shi 63. (61 Aynı konuda bir evvelki içtihat İçin bkz İflas Hukuku Kitabımı ist. 4 llnc-u bası shf 158.

11 YARGITAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 18* borcu olmadığına, boıcun itfa \ey-a imhal edildiğine yahut alacağın zamanaşımına uğradığına ilişkin olsun, itirazın incelenmesi evrak üzerinde değil, her halde durulmalı nl^ra* yapılır Olaya değinen Yargıtay kararının muhtevasına bakılırsa, itirazın imzanın inkarına degınmeyip, bilakis takibin ertelenmesi talebinde bulunulmuş olması yönünden borcun imhah konusuna ilişkin olduğu anlaşılmaktadır. Bu duruma göre. icra merciinin İcra ve İflâs Kanununun L6B, b. 5, 18» ve 169a maddelerini gözönünde tutarak itirazı basit yargılama prosedürü içinde incelemek için iki tarafı çağırarak duruşma armam lâzımdır: çünki, alacaklının çağrıldığı duruşmaya gelmemesi de onun hakkında sonuç doğurmakta, özellikle icranın muvakkaten duıdurulmasını gerektirmekledir. /(- lâs Hukuku Kıı.ıhımızda da işaret etliğimiz gibi (hkz: 1972, 4 uncu bası, shf. İtil), kanun burada işin uzamasını önlemek mak^adile alacaklının mazeret bildirmesine ve merci hâkiminin başkaca inceleme yapmasına lüzum görmemiştir; zira. bu nedenle verilen icranın mu. vjıkkaten durdurulması karan üzeııne alacaklıya en geç fi ay içinde icra mercii önünde duruşma istiyerek ibraz edilen belgedeki imzanın kendisine ait olmadığını ispat etmek ve bu suretle takibin devamına karar alabilmek imkânı verilmiştir Alacaklı, imzanın kendisine ail olmadığını ispat ettiği takdirde, kanunun ön gördüğü para cezasına gene borçlu aleyhine hukmedılecektir. V. TAHLİYE TAAHHt lh NHKKl İMZANIN INK\KI (İIK, m. 272) Borçlu, tahlye Taahhüdü belgesindeki ımiaı/ı inkâr ederek takibe itiraz errjmne göre, anlaşmazlığın mahkemede çözümlenmesi uerekir (RKD. 1971/2, shf. 65). Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi Ü/t 1071 günlü ve E, 232. K. 151 layilı kararında, gerek kira sözleşmesi ve gerekse surenin hitamında mecurun tahliye edileceğine dair belge (tahliye taahhüdü belgesi) nnter tarafından resen tanzim veya tasdik edilmemiş ve borçlu bunu inkâr etmiş olduğuna güre, anlaşmazlığın dar yetkili icra mertlinin görevi dışında kaldığını, ancak dava yolu ile çözümlenmesinin mümkün olabileceğini kabul etmiştir. Bu nedenle, icra mercii- 'vn münker belge üzerinde imza ta'bikatı yaptırarak bunun Lorç-

12 NECMEDDtN M BERKİN luya aidiyeti tahakkuk ettiğindrn bahisle îcra ve iflas Kanununun 212 nci maddesine dayanmak suretile tahliye kararı vermesi kanuna aykırı sayılarak temyiz isteği yerinde görülmüştür. Bu karara konu teşkil eden olayda, kira süresinin bitimi nedeniyle mecurun boşaltılması için îcra ve İflâs Kanununun 12 nci maddesi uyarınca 11/8/1969 gününde tebliğ olunan tahliye emrine borçlu 14 Ö tarihinde itiraz ederek» kira müddetinin hitamında mecuru boşaltacağına dair bir taahhütte bulunmadığını, buna ilişkin olarak mübrez belgedeki imzamın kendisine ait olmadığını bildirmiştir. Ynrgıtayın sözü edilen içtihadı 4/12/1997 tarihli tevhidi içtihat kararı ile bu konuda çizilen ilke esaslarına tamamen uygundur (7). Uygulama hukukumuzda icra merciinin imza tahkikine yetkisi vardır; fakat, bu yetkinin münhasıran pıtra borçlarına ilişkin olarak kullanılabileceği ve bir akdi. sözleşmeyi veya taahhüdü açıklayan belgelerdeki imzalan kapsamadığı kabul edilmektedir. Kaldı ki, adi tahliye takiplerinde binliye emrini haklı kılan belgelerdeki imzanın inkârı halinde İcra ve İflas Kanununun.Î75 inci maddesi uygulanmakta ve bu madde hükmüne göre adi kira sözleşmesindeki mün ker imzanın tahkiki icra merciinin yetkisi dışında kalmaktadır. Gerçeklen, kanunun sözü geçen bu hükmünde, tahliye konusundaki anlaşmazlığın çözümünde taraflardan her ikisi hakkında icra mercii tarafından kabul edilebilecek olan deliller olarak sâdece noterin reten tanzim \eya tarih ve imzasını tasdik ettiği yahut karşı tarafın imzasını ikrar ettiği belgeler gösterilmiştir. Böyle olunca, icra merciinin imzası borçlu tarafından inkar edilen ve kesin delil niteliği olmayan adi bir belgeyi inceleme konusu yapması ve buna dayanarak tahliye kararı vermesi mümkün değildir. Tahliye taahhüdünün veya bu taahbüddeki imzanın icra meıciince incelenmesine müsaade edilememesinin önemli bir nedeni de. bu taahhüdün kanunen geçerli olması için aranan kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra verilmiş olduğunun niza konusu olması halinde, bu nizaın sınırlı yetkili olması dolayısile tekmil takdiri delilleri incelemeye mezun olmayan icra mercii önünde ispat edileme mesidir. Gerçekten, uygulamada çok suiistimal edildiğinin görüldüğü üzere, borçludan tahliye taahhüdünün geçersiz olarak kira t7) Bu tev. İç. karan İçin. hkz RG 10 2/1958

13 YARGITAY %CHA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 187 sözleşmesi ile birlikte tarihsiz alınmış olması ve alacaklının sözleşmeyi uzatmak için istediği menfaati alamayınca sözleşme tarihinden daha sonraki bir tarihi vaz'ederek bu taahhüde dayanmak suretile tahliyeye gitmesi akla gelebilir. Bu durumda, sözü edilen tahliye taahhüdü veya bunun İmzası borçluya ait olmakla beraber, gerçekte kanunen geçersiz olan bu taahhüde dayanılmayacağım horçlu ispat edemeyecektir, içte. yukarıda söz edilen Yargıtay içtihadı ve buna dayanan uygulama böyle bir sakıncaya mâni olmakladır. VI. KİRA REIîELt (İÎK. m. 269) Kıra akdini ve mukavele varsa oradaki imzasını açıkça red t.v inkar e ime ı/en kıracı akdi kabul etmiş saydır* Bu bakımdan borcun ilenmiş olup olmadığı hnsunîarmm incelenmesi gerekir. Yargıtay İcra ve iflas Dairesinin günlü ve E. 704, K 551 sayılı kararına esas teşkil eden olayda (Ukz, RKD , shi fî8), icra takibi, 988 yılı nisan ve mayıs kiralan tutan 400 liranın tahsili için açılmış, bu mikdarı gösteren ndemp emrini tebellüğ < den borçlu S6S tarihli itiraz dilekçesinde sâdece *-hıç bir borcu olmadıkını» bildirmiştir. İcra ve iflas Kanununun 'Jby uncu maddesinde açıklandığı üzere, «borçlu itirazında kira akdini ve varsa buna ait mukavelenamedeki imzasını açık m kesin olarak ıcddetmezse akdi kabul etmiş, sayılır». Bu durumda, borçludan ödeme definin müspet belgeleri istenip incelenerek varılacak sonuca göre bir karar verilmesi lâzımdır. Kıra mukavelenamesi ibraz edilmediğinden bahisle itirazın kaldınlması isleftinin leddolunması. kanuna, usule ve dosya muhtevasına aykırı ve bu nedenle temyiz itirazı yerinde görülmüştür. V I I, İ C R A M A K A M L A R İ N İ N T A K I T TAI.KRİİ.K ttftfltt- (ÎİK. m. 42, m) İcro memuru ve meret bakimi nfavaklmm takip talrbine geçirıt'ji hususlarla bnfih olup bunun dışına çıkamaz.

14 Yargıtay İcra ve İflâs Dairesi 13 1/1971 günlü ve E. 146\ K, 3 sayılı kararında (bkz. RKD , shf. 68/79), 10/7/1970 tarihli t. kip talebinde İcra ve İflâs K. nun 2Ü9 uncu maddesine dayanıldıgu na. temerrüt halinde akit bozularak kiralananın boşaltılmasına dair bir kayıd bulunmadığına göre, icra memurunun ve icra hâkiminin takip lalebile bağlı olup, bunun dışına çıkamıyacagı; bu nedenle, icra memurunun bu kurala uymayarak borçluya ihtarlı ödemi emıi tebliğ ettirmiş olmasının, alacaklıya akdin feshi hususundı bir hak saglnmıyacagı belirtmiştir. BLI duruma göre, olayda görüldüğü üzere, talep dışı tebliğ olu nan İhtarlı ödeme emrine dayanılarak boşaltma kararı verilmesi kanuna ve dosya muhtevasına aykırı olduğundan, temyiz isteği yerindedir. VUJ VAHA BORÇLARININ TAKİBİMİ!: YETKİ (IİK. m. 50Î BK. m.?3\ HUMK. m. W) Aksine sözleşme almadıkça ifa zamanında alacaklının bulfcn< fiu yer icra dairejsi ve fed/cik mercii para borçlanılın tabibinde yet, kilidir (Yarg. IİD. nîn 12/ günlü ve E. 234, K. 152 sy. lı kararı; RKD % shf, (59). Para veya teminat borcu için ilamsız lak-p konusunda HüMK. nun yetkiye ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanması kuraldır. Ancak, burada davalı durumunda rldugu için borçlunun ikametgâhının bulunduğu icra dairesi de yetkilidir. Para borçlan alacaklının ikametgâhında ödeneceğinden (bkz. BK. m. 73), alacaklı akitten doğan para alacağının tahsilini kendi ikametgâhı icra dairesinden isteyebilir: bunun için, takip tarihinde borçlunun veya mümessilinin o yerde bulunması gerekmez. İlamsız takipte yukarıda sözü edilen icra dairesinin yetkisi mu düzeninden olmadığı için. yetkili icra dairesinin sözleşme ile tayin edilmesi mümkündür. Ancak, borçluyu alacaklının iradesinin esiri yapacak şekilde alacaklıya İstediği icra dairesine başvurabilme yetkisini veren bir sözleşme geçerli olmadığı gibi, sözleşme ile kanunun yetkili saydığı bir icra dairesinin yetkisinin kaldırılması da caiz; değildir.

15 YARGITAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 189 İşte Yargıtay, yukanki kararında bu kuralların özeti içinde haeket etmiş ve para borçlarının takibinde, borcun ila edilmesi lâ2im elen yerin tarafların açık veya zımni arzularına göre tayin edile- Lüecegini, aksine bir şart bulunmadığı takdirde, bir mıkdar paradan ibaret olan borcun, alacaklının bunu veıme zamanında mukim ulundugu yerde ödeneceğini, ödeme yeıindeki mahkeme ve icra dairelerinin HUMK. nun 10 uncu maddesi u/arınca bu borç nedeni ile açılacak dava ve takipler için yetkili olduklarım göstermiştir. Böyle olunca, yapılan itirazın esası incelenerek olumlu olumsuz ir karara bağlanması gerekirken -yt tkisidik^ karan verilmesi İcra e İflâs Kanunu ile Borçlar vr HUMK. na aykırıdır ve temyiz isteği erindedir. IX, 6183 SAYILI KANUNA GÖRE HACZOH NAÎS MALA İSTİHKAK DAVASINDA i ETKİ İHUMİC m. 5U vd.; İty h K. Ht fiüj (HRS sayılı Kanuna nöre haizoiunarı mala istihkak davasında haczi vay>an dairenin hulundnfru yer mahkemesi uerlcîlidir, Yargıtay İcra ve iflas Dairesi günlü ve E K. 97i» sayılı kararında Amme Alacaklarının Tahsili Lsulu Hakkındaki İIG3 sayılı Kanunun fis inci maddesinin biı uygulamasını yapmış e bu arada bu maddede isabetsiz olarak yer alan «haczi yapan leyimini de düzelterek bunun, haczi tatbik eden. fiilen uygulayan nlamıııda kullanıldığını belirtmeyi ihmal etmemiştir. Kabul olunan esasa göre, 6183 sayılı Kanuna ilişkin ısühkak davalarına, haczi fiilen uygulayan tahsil dairesinin bulunduğu yer mahkemesi bakacaktn. Böyle olurca, bu konuda yetki, her zaman alacaklı tahsil dairesinin bulunduçu yer mahkemesine ait değildir; zira, alacaklı tahsil dairesi, yapılmasına karar verilen haczi kendi mıntıkası dışında bulunan malterm bulunduğu yeıdekı lahsii dairesine yaptırmış olabilir, tera daireleri tarafından yapılan hacizlere ilişik olmayan İstihlak davalarında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 512 nci «takip pden maddeleri uygulanacaktır.

16 6133 sayılı kanunun 6tt inci maddesi ile islihkak davasına baka. tak mahkemenin yer ıtibarile yetkili nnciz kararını fiilen uygulayan tahsil dairesinin bulunduğu yere tabı tutulmak suretile malın bulunduğu yer mahkemesinin davayı daha kolay, daha süratle ve az masrafla halletmesi sağlanmıştır. Ma a m af ıh kanun, aynı hükmünde, ayrıca, istihkak davasının diğer işlere takdimen görülmesini emretmek suretile bu davaların geciktirilmesini, bunların ilişkili olduğu esas hakların mukadderatının uzun sure ortada bırakılmasının doyurabileceği sakıncaları önlemek istemiştir. Ö183 sayılı kanuna haczolıman mala istihkak davalarında görev sayılı kanunla değişik Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 8 inci maddesine göre lira kıymet esası üzerinden (Ojitti veya asliye mahkemesine tanınmıştır. Yukanki esasların göztıiuinde tutulmıyarak davanın açjldıg mahkemenin, yetkisinin haciz kırarını veren tahsil dairesinin buiundugu yer mahkemesine ait olduğu kabul edilerek yetkisizlik ka rarı vermesi ve davayı bu nedenle reddetmesi isabetsiz ve temyi itirazı yerindedir. X. AVUKATLIK IX"RETİN N TAHSİLİ (BK. m. 'JH6; 136 stj. it Av. K.»k Gerek ıtk.tte müvekkili arasında kararlaştırılan, gerekse asgar iirret tarifesine qöre karşı tamla yüklenen urukütlık ücretinin avu kata ödenmesi veıja bunun sağlanmayı müvekkile aittir, tekili üçüncü kişilerden ücrett Tahsile kalkışması dotînı değıld'r (RKD , shf. 72). Yargıtay İcra ve İflas Dairesi 19/2/1971 günlü ve E. 1532, K, 19(!3 sayılı kararında bu konuda isabetli bir uygulamanın esaslarını aşağıdaki noktalarda açıklamıştır. 1 - Her davada laıaflura yüklenen hak ve borçlar bir tereddü uyatıdırmıyacak surelte kesin ve açık olmalıdır. 2 Vekalet ücreti avukata ait olsa dahi. mahkeme bunu vekil değil, abile muzaf olarak karar altına alır. 3 Avukatlık ücreti, avukatın vekalet hizmetinin karşılığı olan meblâğı ifade eder. Bu ücret, avukatla iş sahibi arasında. Av. K. nu

17 YARGITAY İCHA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI üncü maddesinde ya2ih koşullar içinde serbestçe kararlaştırılır. 4 Aksine yapılı sözleşme bulunmadıkça, mahkemenin asgarî ücret tarifesine dayanarak karşı tarafa yüklediği vekâlet ücreti de avukata aittir. Müvekkil bu ücreti karşı taraftan tahsil ederek avukatına vermekle yükümlüdür. 5 Av. K. nun 166 ncı maddesinde, avukatlık' ücreti rüçhanh t-ayılmışlıı. Avukata sözleşme ile kararlaştırılan ve hakim tarafından takdir olunan ücretinden dolayı müvekkilinin muhafaza ettiği ve kazandığı mallar ve davadaki diğer taraftan ilâm gereğince lan, sil edilecek para yahut alınacak mallar üzerinde digeı alacaklılara nazaran rüçhan hakkı tanınmıştır. Aynı maddenin üçüncü fıkıasın. daki. ilâmın cebri icra yolu ile infazına giıişildiginde icra dairesine, lakibi yapanın ilâmda adı yazılı avukatına icra emri ile aynı zamanda bildiri tebliği mükellefiyetini yükleyen hukum. avukatın durumdan zamanında haber alarak kanunla haiz olduğu rüçhan hakkını koruyucu tedbirleri alabilmesini sağlamak amacına matuftur. 6 Avukatla iş sahibi arasındaki ilişki bir vekâlet ilişkisi olup. hükümleri Borçlar K. nun 3ÛG ncı ve takıp eden maddelerinde edilmiştir. tespit 7 Vekâlet akdi, ancak vekil ile müvekkil aracında bir ilişki tesis eder. Vekâlet ücretinin ödenmesile mükellef ve sorumlu olan kişi iş sahibidir. 8 Vekâlet akdini ve bu akte dayanan ücret sözleşmesi hükümlerini ve bundan doğan hakları vekil şahsı adına üçüncü sabırlara karşı dermeyan edeme/. Serbestçe kararlaştırılan ücreti (demek ve keza mahkemenin diğer tarafa yüklettiği ücreti ttih$ü tap avukatına vermek mecburiyeti müvekkile aittir. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen veya kötüye kullanan müvekkil hakkında avukat hak ve yetkilerini kullanabilir <h). (8) Bu konuda baskh Yargıtay intiha Harını germek VC geniş bilri almak için, bk. N. M Berkin. AvukGlbr Hukukuna ve Davıı Vekâletine ilişkin Yeni Hükümler Yeni İçtihatlar (İsi. ßtritf Hukuk Fakülte. SO. YIL ARMAĞANI, sm R6), ayrua. kanunun karşılaştırmalı hukuk acısından incelenmesi tein, bkz N. M. Berkin. Darlegungen über Anwalts und Prozcssführungsrecht In Zivilsachen in der Türkei (Annale;- de la 1-aculte dl Droit cttstanbu). No. 3B. p ),

18 102 NKCMEÜDİN M BERKİN \ l. SATIŞ TAl.i ntnin»üşmesi (tlk. m. 129) İkinci arttırma dahi olsu, sat oeae linin rttiıiunu alacaklıların alacak mikdartnı aeçmesi re satış {JiaCftarifli karşılaması gerekir. Bu nûkdurlan bulmaması halinde SOttf taiebı dftff&r (bkz, RKD. 1971/3. 4. shf. 111). Yargıtay icra ve İflâs Dairesinin 6/3/1071 günlü ve E. 2677, K. Ii595 soyılı bü kararında 1İK nun uncu maddesinde aranan ihale şartlarının bir uygulaması yapılmaktadır. Bu konuda sözü edilen kanun hükmü yönünden özellikle aşağıdaki esasları saptamak mümkündür: 1 Arttırma bedeli gayrimenkul için tahmin edilmiş kıymetin en az yüzde yetmişbeşinı bulmazca ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların o gayrimenkul ile temin edilmiş olan alacakları ile paraya çevirme ve paylaştırma masraflarından fazla defiilse. ikinci arttırmanın ne zaman yapılacağı ve yeri birinci arttırma ilânında gösterilir. 2 Birinci arttırmada kanuni şartların tahakkuk etmemesi dolayisile ihalenin yapılamamış olması halinde, birinci arttırmada en cok aruırmada bulunan kimsenin taahhüdü hâki kalır. Tabiatile. bu taahhüdün bâki kalmasının, sâdece birinci arttırmada tahmin edilmiş kıymetin yüzde yetmişbeşinin temin edilememiş olması yönünden bir önemi vardır; zira. ikinci arttırmada dahi ihalenin yapılabilmesi, ancak 0 gayrimenkul ile temin edilmiş rüçhanh alacaklarla masrafların karşılanması ile mümkündür. 3 Sat İh a arzedilen gayrimenkul ile temin edilmiş rüçhanh alacak mevcut değilse, ikinci arttırmada, birinci arttırmada en çok ıttırmada bulunan kimsenin taahhüdü baki kalmak üzere, satış masrafları karşılandığı takdirde ihale yapılır; yeter ki, ihalenin hazırlık işlemlerinde ve şekil hükümlerinin uygulanmasında bir hata ve noksan bulunmasın. Maamnfih. arttırmaya kimse talip olmamış ve satış çok düşük bir bedelle alacaklıya veya yaklnlne yapılmıştı, hu durum satış ilânının amacına uygun olarak yapılmamış olduğunun lir delili sayılarak ihalenin hazırlık işlemlerinde bir kanunsuzluk olduğu İddiasıle feshi için icra merciine başvurulabilir. Nite-

19 YARGITAY İCRA VE İFLAS DAİRESİNİN SON İÇTİHATLARI 103 m, Yarg. İcra ve İflâs Dairesi, H/1/1971 günlü ve E- 34, K. 184 sayılı kararında, gayrımenkule birinci ve ikinci arttırmalarda hiç bir lalip çıkmamış oluşunu, ilânın gereği gibi yapılmadığının bir delili sayarak, bu durumda satış memurunun arttırma saati sonuna kadar beklediği halde talip zuhur etmeyince gayrimenkulu gerekli ilânları yaparak yeniden ihaleye koymasının zoıuulu olduğunu, ve böyle yapmayarak takip konusu parayı karşılık tutmak suretile alacaklının karısına pek cüzî bir bedelle ihale etmesini IlK. ha aykırı saymış ve buna karşı vaki şikayetin icra mercii tarafından reddolunan karruını oybirliği ile bozmuştur (bkz. İBD. C XLV. İHTI, Sy 5-ft shf ) uncu maddede ihalenin yapılabilmesi için aranan şartların tahakkuk etmemesi, yani ihale bedelinin karşılayacağı mikdarı bulmaması halinde satış yapılamaz ve satış talebi kanunen düşeft İşte. yukarıda sözü edilen Yargıtay karan özellikle kanunun aradığı rarllar yönünden bu noktayt aydınlatmaktadır. Gerçeklen, olayda borçluya ait mahcuz gayrımenkulün L&OAO lira borç için Emlâk Kredi Bankasına ipotek edildiği ve satış /jmanında bu ipoteğin terkin edilmemiş olduğu ^mulmekledir. Böylece, ipotekle yükümlü olan gayrimenkul ikinci arttırmada lira üzerinden alacaklıya ihale edilmiştir. İhale ikinci arttırma neticesi yapılmamış olsa dahi, arttırma bedelinin satış isteyenin alacağına rüçhanlı olan alacakların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve payhştıınvı masraflarını tecavüz etmesi şarttır. Bu şartlarla alıcı çıkmazsa, satış talebi düşecektir. 129 uncu maddenin bu yoldaki hükmü gözönünde tutulmaksızın şikayetin reddi IlK. na aykırı olduğundan, temyiz talebi yerindedir. X1L FAİZ TALEBİ (IlK. m. 5H. b, 3; m. ftfc b. 1; TTK b. 1. 2) İlk rakip talehile alacağın asit için jaiz istenmemiş olması, boıv ranutmen ödenmedikçe ikinci bir Takiple faır istenmesine enpel defiildir (RKD 1971/3. 4, shf, 113). Huk. Fak. Mec. F: 13

20 Yargıtay icra ve iflâs Dairesinin 8/3/1971 günlü ve E, 2721, K sayılı karaunda, takip talebinde buna konu teşkil eden alacagın veya teminatın faizinin de işlenebilmesi hakkının bir süre ile sınırlandırılmış olmadığını belirtmek istemiştir. Gerçekten kanun» esas alacağın faizinin de talep edilmesi halinde, takip talebinde bunun sâdece mikdanmn ve işlemeye başladığı günün gösterilmesini gerekli görmekle yetinmiştir. Daha açık bir deyimle, kanunda esas utacağın faizinin mutlaka esas alacakla birlikte istenebilcegine dair bir kayıd yoktur. Böyle olunca, alacaklı takip talebile esas alacak tamamen tahsil edilmeden de ikinci bir takip talebi ile isteyebilir. Bu esası uygulayan Yargıtaya goıe, "ilk takip talepnamesinde alacağın aslı için faiz istenmemiş oluşu, borç ödenerek buna müteferri haklar iskat edilmemiş bulunduğuna göre. faize müteallik olmak üzere sonradan açılan takibin iptalini gerektirmez». Olayda, TTK.nun 637 nci maddesinin 2 nci bendinde açıklandığı gibi, poliçe veya bir bononun ödenmemesi sebebile hâmil vade talihinden itibaren yılda S 10 hesabile faiz talebinde bulunmuştu. Faiz konusunda önemsiz ölün Lir husus, alacaklının takip talebinde faizin nispetini veya buna nazaran mıkdannı beyan etmemesi halidir. Bu durumda, kanunun emri yerine getirilmediği için şayet faiz talebi reddedilmeyecekse, kanunî faiz nispetinin uygulanması gerekir. Fakat, alacaklı takip talebinde talep ettiği faizin işlemeye başladığı günü göslermemisse. faiz talebi hakkında yapılacak ırjem ne olacaktır? Eti durumda, kanunun emi i yerme getirilmediği için faiz talebi leddolunıır; mefter ki, faizin ilişkin olduğu esas alacağın dayannfrı olan sonedde bir vâde mevcut olsun. Yargıtay, eski bir içtihadında vadesi gelmeyen alacağın esasen lakip edilemiyecegini ve bu hususun, borçlunun bir defide bulunması beklenmeden resen nazara alınacağını kabul etmişti (bkz. YtlDK. 2\i : Berkin Kanun 1947, shf. 66). BsUu ahengin ihbarla muacceliyettnin söz konusu olduğu hab Wde, borcun muacceliyetini sağlayım ihbar tarihinin nazara alınabileceği dü^ünütebılîrse de. bunun için bu hususu belgeleven bir k-ıydtn bulunması gereklidir.

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı

Y. Doç. Dr. Vural SEVEN. İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı Y. Doç. Dr. Vural SEVEN İzmir Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Başkanı KIYMETLİ EVRAK 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda en az değişikliğe uğrayan bölüm kıymetli evrak kitabıdır. Kıymetli

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME hakemli makaleler Fatih BİLGİLİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULUNUN BONOYU DÜZENLEYENE KARŞI TAKİPLERDE ZAMANAŞIMINA İLİŞKİN 2007/245 NO LU KARARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Fatih BİLGİLİ TTK m. 690 kapsamında

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi. Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA Savunmanın Genişletilmesi ve Değiştirilmesi Yasağı Kapsamında Zamanaşımı Def inin İncelenmesi Stj. Av. Müge BOSTAN ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 02.05.2017 muge@eryigithukuk.com Savunmanın Genişletilmesi

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/19-674 KARAR NO : 2016/76 DAVACI : vekili Av. Umut Çağatayhan Koksal DAVALI : vekili Av. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KİRA BEDELİNİN ÖDENMEMESİ NEDENİYLE KİRALANAN TAŞINMAZIN İLAMSIZ İCRA YOLUYLA TAHLİYESİ Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 isin@eryigithukuk.com İlamsız icra, kural olarak yalnız

Detaylı

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI 1 A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12 nci maddesi çerçevesinde,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (Bu Genel Şartlar 21.07.2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmi Gazete de yer alan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ

EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL VE SÜRESİ YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas : 2013/8-132 Karar : 2013/1389 Tarih : 25.09.2013 EŞLER ARASINDA MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVASI ( Zamanaşımı Def`i Yönünden ) ZAMANAŞIMI DEF`İNİN İLERİ SÜRÜLMESİ ŞEKİL

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 03/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Maktu Harçlar Yeniden Değerleme Oranında Artırıldı ÖZET: Maktu harçlar, (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen

Detaylı

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU. Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA TAAHHÜDÜ İHLAL SUÇU Av. Nur Işın KÖROĞLU ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 09.05.2017 isin@eryigithukuk.com Çeşitli nedenlerle borçlarını ödeyemeyen birçok insan, icra takipleri ile karşı karşıya kalmaktadır.

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA FAİZ A- FAİZ KAVRAMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ...15 [- Faiz Kavramı...15 II- Faizin Hukuki Niteliği...15 1- Faizin Asıl Alacağa Bağlı Olması... 16 2- Faizin Asıl Alacaktan

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/3359 Karar No. 2014/10477 Tarihi: 12.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 2004 S.İİK/193-194 İŞVERENİN

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 572 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857.S. İşK/ 2,18-21 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21049 Karar No. 2013/19112 Tarihi: 17.09.2013 HİZMET ALIMININ ÖZEL

Detaylı

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1]

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] 1975 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsamı Madde 1 Bütün hukukî yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14. Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/13160 Karar No. 2009/10566 Tarihi: 14.04.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/17,57 1475 S.İşK/14 KISMİ ÖDEMENİN FAİZ VE MASRAFLARA SAYILMASI MUACCELLİYET TEMERRÜT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 ÖZÜ : Tebliğ memurunun; belediye tüzel kişiliğini "Belediye Başkanı"nın temsil edeceğini gözeterek, adli işlem niteliği taşıyan takip

Detaylı