İCRA HUKUKUNDA H A C İ Z. Kadir CENGİZ Ankara 15.İcra Müdür Yrd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA HUKUKUNDA H A C İ Z. Kadir CENGİZ Ankara 15.İcra Müdür Yrd."

Transkript

1 İCRA HUKUKUNDA H A C İ Z Kadir CENGİZ Ankara 15.İcra Müdür Yrd.

2 2

3 GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP Aciz Vesikası Verilmesi Takip Talebi Ödeme Emri Takibin Kesinleşmesi HACİZ Satış Paranın Ödenmesi 3

4 HACİZ TANIMI : Kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesi sağlamak için, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerde borçluya ait mal ve haklara İcra Müdürlüğünce hukuken el konulmasıdır. AMACI? Borçlunun mallarının paraya çevrilerek alacaklının alacağına kavuşmasıdır; hacizli mallar alacağına karşılık doğrudan alacaklıya verilmez. Unsurları: Para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir; Ancak borçlunun malvarlığı üzerinde, borçluya ait olan ve paraya çevrilmesi mümkün olan mal ve haklar üzerinde uygulanabilir; Haciz işlemi icra organı olan icra dairesi tarafından gerçekleştirilir; Borçlunun malvarlığına fiilen el koyma gerekmeyip hukuken el koyma yeterlidir. 4

5 HACİZ TÜRLERİ KESİN HACİZ (m ) Kanunda haciz denildiğinde öncelikle, takibin kesinleşmesinden sonra satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme imkânı veren kesin haciz akla gelmektedir. TAMAMLAMA HACZİ (m. 139): Satış sonrasında satılan malların alacağı karşılamaması halinde icra müdürü kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar. İLÂVE HACİZ (m. 100/II): Hacze iştirak söz konusu olduğunda belirli şartlarda uygulanır. GEÇİCİ HACİZ Mahkemece itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine geçici olarak konulan hacizdir ve kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı vermez. haciz (m. 69/I, III). İHTİYATİ HACİZ Alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti (güvence) altına almak için, mahkeme kararı ile, borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. (Md )5

6 HACİZ TALEBİ Takibin kesinleşmesinden sonra icra dairesi kendiliğinden haczi uygulayamaz, haciz talep edebilmek için öncelikle ; borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin kesinleşmiş olması ve alacaklının talebi gerekir. Ödeme emri kesinleşmeden haciz talep edilmesi ve hacze karar verilmesi süresiz şikayet sebebidir. Alacaklı bu talebiyle birlikte haciz için gerekli giderleri avans olarak icra dosyasına yatırmalıdır. (m. 78/I). Ödeme emrinin kesinleştiği kabul edilerek haciz yapılmış, ancak yapılan şikayet üzerine ödeme emri icra mahkemesince iptal edilmiş ise, yapılan hacizler kendiliğinden hükümsüz kalır, sonradan gönderilen ödeme emri hacizleri geçerli hale getirmez. Alacaklı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz istemelidir. Kanunda belirtilen durumlarda süreler işlemez (m. 78/II). 6

7 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Borçlu itiraz süresi içinde icra dairesine itirazı olmadığını bildirerek borcu kabul ederse, alacaklı hemen haciz isteyebilir, bu halde yedi günlük itiraz süresinin geçmesinin beklenmesine gerek yoktur.(12 HD /4971) Süresinde haciz istenmezse, takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78/IV). Alacaklı gerekli harç ve giderleri yatırıp işlemden kaldırılmış olan takip dosyasını yenileyebilir, borçluya da yenileme bildirisi tebliğ edilerek haciz talebini yenileyebilir, ilama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır ve bu harç borca ilave edilmez.(m. 78/V). Borçlu şirket temsilcisi, ödeme emrini tebellüğ edip itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğinden, bu feragati itiraz ve şikayet sürelerini de kapsadığından, ilgili müdürlükçe ödeme emri tebligatının dönüşünün beklenmesine gerek yoktur.(12.hd /21113) 7

8 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı, süresinde satış istenmediğinden İİK. nun 106 ve 110.maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.(12 HD /23) Eğer dosyadan tebligat yapılmış ve haciz işlemi uygulanmamışsa bu durumda dosya son işlem tarihinden itibaren 1 sene sonra düşer ve yenilenmesi halinde yenileme dilekçesinin tebliği ile yenileme harcı alınması gereklidir. Fakat tebligat yapılamamışsa o halde sadece alacaklı veya vekili dosyanın yenilenmesini talep eder bu halde harç alınmaz sadece ödeme emri yeniden tebliğe çıkartılır. Dosyada uygulanmış gayrimenkul haczi varsa bu durumda 1 senelik süre işletilir. Yani 2 sene boyunca bu gayrimenkul haczi dosyanın düşmesine mani olur.(12.hd /7392) İcra takibine yapılan itirazın iptali için açılan dava sonucunda verilen kararın aynı takip dosyasında takibe konulması halinde yeniden harç alınmaz.burada İİK.nun 78.maddesinin uygulanma yeri yoktur.(12.hd /4720) 8

9 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Bir yıllık süre içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin (varsa) kalan kesimi içinde yeniden haciz talebinde bulunabilir. (Y.12 HD /22455) Yasal süresi içinde haciz istenmesi halinde, alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup, daha sonra yenileme talebi ile birlikte yenileme harcı ödemesine ve İİK.78/5 maddesi gereğince borçluya yenileme bildirisinin tebliği zorunlu değildir.(y.12 HD / /239 Haciz isteme hakkı ödeme emrindeki yazılı itiraz süresi içinde itiraz edilmemiş olmak koşulu ile ödeme süresinin de geçmiş olması halinde mümkündür. (Y.12 HD /14064) Niteliği gereği devam eden (her ay doğan) nafaka borcuna ilişkin dosyanın işlemden kaldırılamayacağı ve bu nedenle takibin yenilenmesi nin söz konusu olamayacağı (Y.12 HD /472) Yenileme muhtırası tebliği gereken hallerde, bu işlem yapılmadan haciz istenemeyeceği 9

10 10

11 HACZE BAŞLAMA İcra Müdürlüğü talepten itibaren en geç üç gün içinde haczi yapar.(iik.md.79/1) Haczedilecek mallar başka yerde ise, malların bulunduğu yer nöbetçi icra müdürlüğüne talimat yazılır. (İİK.79/II) Resmi sicile kayıtlı malların haczi için ilgili daireye doğrudan yazılabilir ve İİK.nun 89.maddesi yönünden de uygulanmaz. Haciz İcra Müdürü tarafından yapılır, yardımcı ve katiplerinden birine de yaptırabilir. (İİK.80) Mübaşir veya odacıya haciz yaptırılamaz. Borçlu haciz mahallinde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, borçlunun yokluğunda yapılır. Talep halinde borçlu kilitli yerleri, dolapları açmaya mecburdur, bu yerler gerekirse zorla açtırılır, Borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın, gümüş veya diğer kıymetli şeyler sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa borçluya karşı zor kullanılabilir. Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları İcra Müdürünün yazılı müracaatı üzerine kendisine refakat ve emirlerini yerine getirmekle mükelleftirler.( İİK. 81) 11

12 Talimatla, borçlunun.il Müdürlüğünden almakta olduğu maaşının haczedilmesinin istendiği, talimat dosyasında verilen kararla, İİK.nun 79/2 madde son cümlesi uyarınca maaş haciz talimatının reddedildiği anlaşılmaktadır.asıl icra dairesi malların bulunduğu yerdeki icra dairesine talimat yazabilmesinin yanında resmi sicile kayıtlı mallar için doğrudan kaydına işlenmek suretiyle haciz yapılabileceği hükme bağlanmıştır.yani asıl icra dairesi bu iki yoldan birini seçebilir. Kaldı ki, talimat icra dairesinin talimatı reddetme yetkisi yoktur.(12 HD /3296) Uyuşmazlık İİK.nun 99.maddesine dayalı olarak alacaklı tarafından 3.şahsın istihkak iddiasının kaldırılması talebine ilişkindir. açılan Davaya konu Kavasaki marka dozere gelince ; 6085 sayılı yasanın 22/C-2 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29/a-4-2 maddeleri uyarınca, iş makinaları özel ve tüzel kişinin üyesi bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasına tescili zorunlu araçlardandır. Anılan yönetmeliğin 35.maddesi (b) bendinde tescilli, c) bendinde tescili silinmiş veya hiç tescil edilmemiş araçların satış devirlerinin geçerli olabilmesi için sahiplik belgesi esas alınarak noterlik veya trafik şube ve bürolarına yapılması koşuluna bağlanmıştır. Somut olayda dava konusu iş makinası tescile tabi olan araç niteliğinde olduğundan Ticaret ve Sanayi Odasında kaydının bulunup bulunmadığı davacı tarafından sunulan tarihli faturanın hacizli mala uygunluğu ve sahiplik belgesi niteliği taşıyıp taşımadığı ve davacıya satışın noterlik kanalıyla yapılıp yapılmadığı saptanarak oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.(21 HD /10150) 12

13 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Kendisine haciz yapılmak üzere talimat yazılan icra dairesinin görevi, haczi uygulayıp, düzenlenecek tutanağı takibin yapıldığı icra dairesine göndermekten ibarettir. Haciz sırasında ki istihkak iddialarının tutanağa geçirilmesinden başka, talimat icra dairesinin yapacağı bir işlem yoktur. İİK.nun 99.maddesi gereğince, alacaklıya dava açmak için süre vermek yada bu konudaki isteği reddetmek, yahut 97.maddedeki prosedürü uygulamak asıl takibin yapıldığı icra dairesinin görev ve yetkisine dahildir.(12 HD /25855) Talimat icra dairesi borçluya ait malları haczetmiş ve bu malların muhafazası için yediemin tayin etmiş, ücretini de kendisi takdir etmiştir.sözü edilen işlem talimat icra dairesince yapılan haciz işlemine ilişkin olduğundan yediemin ücretine yapılan şikayetin de talimat icra dairesinin bağlı olduğu tetkik merciince çözümlenmesi gerekir.(12 HD /4691) 13

14 HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR Borçlunun ve ailesinin yaşaması, ekonomik varlığını devam ettirebilmesi için (insani ve sosyal düşüncelerle) borçluya ait bazı mal varlığı değerlerinin tamamen veya kısmen haczedilemeçeği kabul edilmiştir. (İİK.82, 83) Haczedilmezlik külli (iflas) ve cüz i (ferdi) icrada geçerlidir. Haczedilmezlikten feragat, önceden mümkün değildir; ancak, haciz sırasında veya sonrasında bir mal, hak veya ücretinin haczedilmezliğinden feragat edilebilir. Fakat feragat sadece o alacaklı bakımından hüküm ifade eder. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Kararları Haczedilmezlik konusunda İcra Müdürünün takdir yetkisinin bulunmadığını, İcra Müdürünün haciz istemini yerine getirmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir. (Y.HGK tarih ve /196 ) Haczedilmezlik konusundaki şikâyet süresi 7 gündür. Ancak devlet malları, borçlu için çok gerekli eşyanın haczinde vb. kamu düzeni sebebiyle süresiz şikâyet söz konusudur. 14

15 HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR TAMAMEN HACZEDİLEMEYENLER Genel Olarak İİK m. 82 Özel Kanunlarda (örnekler) 5510 s.k. (SSGSSK) m. 93 (bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar) Hayvanları Koruma K. m. 5/5 (evcil hayvanların haczi) Telgraf ve Telefon Kanunu ek m. 25 (abone kullanım hakkı) TTK m. 892 (yola çıkmaya hazır gemiler) KISMEN HACZEDİLEMEYENLER Genel Olarak İİK m. 83. İşK. m. 35 işçi ücretlerinin en fazla 1/4 ü haczedilebilir Ücret hacizleri hakkında m. 355 ve 356 ya uygun davranılmalıdır. 15

16 HACZİN KONUSU Haczin konusunu borçlunun haczi kabil taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer parasal malvarlığı değerleri oluşturur. Borçlunun tüm malvarlığı değil, kıymet takdirine göre, sadece borcu, fer ileriyle karşılayan mallar haczedilir (m. 85/I). Haciz yaparken, tarafların menfaatinin dengelenmesi, gerekir (m. 85/VI). Hacizde tertip (sıra) hükümlerine uygun davranılmalıdır (m. 85/II, c. 2). Önce çekişmesiz taşınır malları, 3.kişilerdeki hak ve alacakları, yetmezse taşınmazları haczedilir. Borçlu beyana davet edilir. Geliri, muhafaza ve paraya çevirme giderlerini karşılamayacak olan şeyler haczedilmez (m. 85/V). 16

17 TAŞINIRLARIN HACZİ Haczedilen taşınır mallar, kanunda belirtilen kıymetli şeylerden ise, bunların haczinden sonra fiilen icra dairesi tarafından muhafaza altına alınması gerekir (m. 88/I). İcra dairesi de bunları 9. maddeye göre tevdi eder (Yön. m. 38, 92, 8/III). Kıymetli şeylere icra dairesince el konulmuş olması bunların haczi için geçerlilik şartıdır. Kıymetli şeylerin dışında haczedilen diğer taşınır mallara mutlaka icra müdürü tarafından fiilen el konulması gerekmez, hukuken el konulmuş, haczedilmiş olması yeterlidir. Yasada yazılı ayrıcalıklı durumlar dışında fiili el koyma ve muhafaza tedbiri haczin geçerli olması için gerekli değildir.malın yediemine teslimi bir muhafaza tedbiridir.iik.nun 82/2 maddesinde yazılı muhafaza tedbiri haczin tamamlanması için koşul olmayıp haczedilen mal için alınan koruma önlemidir.malların borçluya veya 3.kişiye ait işyerinde bırakılması haczin geçersizliğini değil muhafaza tedbirine baş vurulmadığını gösterir (21 HD /8097 ) 17

18 Haciz konusunda m. 88/II-V e uygun davranılmalıdır. İİK.nun 88/II.fıkrasının sonuna eklenmiş bulunan alacaklının muvafakatı ve ibaresi Anayasa Mahkemesi Başkanlığının tarih ve 2010/ /4 sayılı kararı ile iptal edilmiş olmakla, 3.şahıslar elinde haczedilen taşınırlar muhafaza altına alınamayacaktır. İİK 99. Md ile bağlantılı. İcra Müdürünün alacaklının gösterdiği yerde haciz yapmak zorunda olduğu, istihkak iddiasında bulunulmasının, haciz yapılmasını engellemeyeceği (12 HD /9578) Üçüncü kişiye 89.maddeye göre gönderilen haciz ihbarnamesi üzerine,üçüncü kişinin icra dosyasına yatırdığı paranın, borçluya 103 davetiyesi gönderilmeden, alacaklıya ödenebileceği (12 HD /2960) 18

19 TAŞINMAZLARIN HACZİ Taşınmaz malların haczinin de taşınmazın bulunduğu yerde yapılması gerekir.resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek üzere suretiyle doğrudan da yapılabilir ve İcra Dairesi, taşınmazın haczini tapu siciline bildirir (m. 91, 102/II). Haciz siciline şerh verilir. Tapuya verilen haciz şerhi, daha sonra hak kazanacak olanlara karşı ileri sürülebilir (m. 91/I; TMK m.1010/i, b. 2; TMK m. 1020/III). Ancak haciz, taşınmaz mal üzerinde mevcut hak sahibi olanların haklarına zarar vermez (m. 84/II, TMK m. 862, 863). İcra dairesi taşınmaz kendisine rehnedilmiş olanlarla, kiracılara da haczi bildirir (m. 92/II) ve kiracıların bundan sonra ödemeleri icra dairesine yapmaları emrolunur (m. 92/III, c. 2). İcra müdürü taşınmazın idare ve işletmesi için gerekli gördüğü tedbirleri de alır (m. 92/III, 93). Kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla (TMK m. 862), ipotek akit tablosunda sayılı teferruatlar taşınmazdan ayrı haczedilemezler (m. 83c). Ayrıca taşınmaz malın haczi onun hasılat ve menfaatlerine de şamildir (m. 92/I). Bu konuda yetişmemiş mahsullere ilişkin özel hüküm dikkate alınmalıdır (m. 84); ayrıca mahsuller yetişmeden önce borçlunun muvafakatı olmadan satılamaz. 19

20 İNTİFA HAKKI VE HİSSE HACZİ Borçlunun başkasına devri mümkün olan intifa (kullanım) hakkının kısmen haczi mümkündür (m. 83). İntifa hakkında haczin konusu, o şeyin mülkiyeti değil, intifa konusu olan, hasılat, temettü, semere ve kiralardır. Şirket hissesi haczi ; Anonim şirket hissesi haczi ; Anonim şirkette hisse senedi çıkarılmış ise, bu hisse senetleri İİK.nun 88.md.uyarınca fiilen el konularak haczedilir ve İcra Müdürlüğü kasasında muhafaza olunur. Ancak, şirkette hisse senedi çıkarılmamış ise borçlunun şirketteki payına çıplak pay (hisse) denir ve bu hisse Anonim şirkete haciz yazısı yazılmak suretiyle haczedilir. Şirket pay defterine haczi işlemek zorundadır. Ayrıca İcra Müdürü de şirket merkezine bizzat giderek, haczi şirket yetkililerine tebliğ etmek suretiyle ve bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabilir. Haciz, tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. 20

21 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Hisse Senedi yada İlmuhaber Çıkartmış Olan Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi: a- Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi ÖZET: Anonim şirket tarafından hisse senedi çıkartılmış ise bu senetlerin İİK.nun 88 maddesi gereğince haczedilmesi gerekir. Anonim şirketten haciz konusunda pay defterine şerh verilmesi istenemez. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarih, E. 1996/1547, K. 1996/165 ÖZET: Hamiline yazılı anonim şirket hisse senedi, borçlu ortağın elinde değil de mülkiyetin devri dışındaki bir sebebe istinaden üçüncü şahsın elinde bulunuyorsa, İİK.nun 89. maddesi prosedürü ile haczedilebilir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 1996/6832, K.1996/

22 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ ÖZET: Takas ve Saklama Bankası A.Ş., hisse senetlerini yasal düzenleme gereği elinde bulunduran üçüncü şahıs konumunda bulunduğundan 6183 sayılı yasanın 79. maddesi gereğince ilgili kurama haciz bildirisi gönderilmekle haczedilebilir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 6663, K.7285 ÖZET: Hisse senedi yerine çıkartılan ilmühaberler de kıymetli evrak niteliği taşımakta olduklarından, İİK.nun 88. maddesi hükmüne istinaden fiilen haczedilmeleri gerekir. Şirket pay defterine işlenmek suretiyle yapılan haciz geçerli bulunmamaktadır. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 3101, K

23 b- Halka Açık Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi ve Takasbank: ÖZET: Takas ve Saklama Bankası A.Ş., hisse senetlerini yasal düzenleme gereği elinde bulunduran üçüncü şahıs konumunda bulunduğundan 6183 sayılı yasanın 79. maddesi gereğince ilgili kurama haciz bildirisi gönderilmekle haczedilebilir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 6663, K.7285 c- Anonim Şirketin Hisse Senedi Yerine Geçmek Üzere İlmuhaber Çıkarmış Olması Durumunda, İlmuhaberlerin Haczi: ÖZET: Hisse senedi yerine çıkartılan ilmühaberler de kıymetli evrak niteliği taşımakta olduklarından, İİK.nun 88. maddesi hükmüne istinaden fiilen haczedilmeleri gerekir. Şirket pay defterine işlenmek suretiyle yapılan haciz geçerli bulunmamaktadır. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 3101, K

24 2- Hisse Senedi ya da İlmuhaber Çıkartmamış Olan Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi: ÖZET: Borçlunun anonim şirketteki senede bağlanmamış olan hissesi İİK.nun 94. maddesi gereğince haczedilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarih, E , K Anonim şirketlerde senede bağlanmamış olan hissenin haczi mümkündür. İcra müdürü şirket pay defterine haciz hususunu işler ve İİK.nun 94. maddesi gereğince üçüncü şahıs durumunda bulunan şirkete durumu derhal ihbar eder. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi tarih, E.12450, K.1476 ÖZET: Borçlunun 3. kişi nezdinde bulunan ve henüz kıymetli evraka bağlanmamış hisse hakları İİK.nun 94. maddesi gereğince icra müdürü tarafından mahalline bizzat gidilerek ve pay defterine işlenmek suretiyle haczedilir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi tarih E K

25 Anonim Şirket ortaklarının kişisel borçlarından dolayı, şirketin para ve mallarının haciz edilemeyeceği ancak borçlu ortağın şirketteki kar payına ve tasfiye payı na haciz konulabileceği (Y. 12.HD /6731) Borçlu ortağa ait anonim şirket hisse senedinin, anonim şirkete İİK.md.89 a göre haciz ihbarnamesi gönderilerek haciz edilemeyeceği (hisse senedinin fiilen ele geçirilerek) haczedilebileceği, yani fiili hacizle teslim alınarak haciz konulabileceği, Limited Şirket Hissesi Haczi ; Ortağın kişisel alacaklısı, ortağın şirketteki kar payından başka, ortağın şirketteki hissesini de haczettirebilir.(şirketin feshini de isteyebilir.) TTK.m.522 Limited şirket ortaklarının, limited şirkete göre üçüncü kişi sayılamayacağı, şirket borçlarından dolayı, şirket alacaklılarının, şirkete olan sermaye borcunu ödememiş olan şirket ortaklarına 89.maddeye göre haciz ihbarnamesi gönderemeyeceği (Y.12 HD /2775) 25

26 Kollektif Şirket ve Adi Komandit Şirket Hissesinin Haczi ; Ortağın şahsi alacaklısı, borçlunun şirketteki kar payına ve yine şirketin tasfiyesi sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurabilir. Tasfiye payına haciz konulması halinde, alacaklı altı ay önce ihbar etmek ve hesap yılı sonu hüküm ifade etmek şartıyla, şirketin feshini isteyebilir.(ttk.m.522) Kooperatif Hissesi Haczi ; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu nun 19/son maddesi uyarınca kooperatif ortağının alacaklıları ancak ortağın faiz ve gelirgider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenebilecek payı haczettirebilirler. Ferdi münasebete geçilmedikçe ve kooperatif herhangi bir şekilde dağılmadıkça ortağın kooperatif payının haczedilemez. İştirak Halinde Mülkiyet Hissesinin Haczi ; İİK.m.94 e göre yapılır. İştirak halindeki mülkiyet durumunun son bulması halinde borçluya düşecek payın haczi için Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz yazısı gönderilerek, tapu kaydına haciz şerhi verilir. 26

27 Paylı (müşterek) mülkiyet de ise (TMK m. 688 vd.) payın yalnız başına haczi mümkündür. İcra Müdürlüğünde Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz yazısı yazılmak suretiyle haciz tapuya şerh edilir. Alacaklıya, Borçluya Ait Ayni Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Verilmesi ; (m. 94/II) Borçlunun miras, icra veya mahkeme kararı ile kazandığı bir ayni hak (mülkiyet gibi) bulunup ta, borçlu bunu kendi adına tescil ettirmiyorsa, bu hakkında borçlu adına tescilinin sağlanması için talebi halinde icra müdürlüğünce alacaklıya yetki verilir. 27

28 ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARIN HACZİ (M. 89) Bunlar, borçlunun 3.kişilerden olan ücret alacağı dışındaki alacaklarıdır. Borçlunun bir bankadaki parası (mevduatı) Üçüncü bir kişiye ödünç vermiş olduğu para, Satmış olduğu malın bedeli, Kiraladığı evin kirası, Borçlunun taraf olduğu bir cari hesap sözleşmesinde diğer taraftan alacaklı olduğu hesap bakiyesi vb.gibi 89. madde, m. 88/I (kıymetli evraka bağlı alacak) ve m. 355 in (maaş ve ücret) dışında kalan durumlarda uygulanabilir. Özellikle maaş ve ücret hacizlerinde m. 355 ve m. 356, 357 uygulanır. Şartları oluştuğunda mutlaka m. 89. maddeye göre haciz talep etme zorunluluğu yoktur; alacaklı isterse ve mümkünse genel hükümlere göre de haciz yapılabilir. 28

29 I. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ İhbarnameye İtiraz Edilmesi Borcun Kabulü Ceza ve Tazminat Davası İhbarnameye İtiraz Edilmemesi II. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ İhbarnameye İtiraz Edilmesi İhbarnameye İtiraz Edilmemesi Borcun Ödenmesi Borcun Ödenmemesi BİLDİRİM Menfi Tespit Davası Açılması Menfi Tespit Davası Açılmaması 3. Kişi Lehine Sonuçlanması Alacaklı Lehine Sonuçlanması Borcun Ödenmesi Borcun Ödenmemesi 29

30 YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER ; Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, cevap vermeye ve borçlunun mevcudunu (parasını, ücretini, malını) icra dairesine teslime mecburdurlar. (12.HD Tarih 2006/ /2173) İcra Müdürünün haciz uygulanması konusunda bir takdir yetkisi yoktur (12.HD Tarih 2006/ /1182) İcra Müdürünün alacaklının gösterdiği yerde haciz uygulaması zorunludur. (12.HD Tarih 2006/ /960) Haciz konulduğu tarihte tapuda borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz hakkında şikayetçinin sonradan mahkemeden tapu iptali tescil davası sonucu lehine karar alması bu haczin kaldırılmasını sağlamaz (12.HD Tarih 19582/22762) 30

31 İcra mahkemesinde açılan menfi tespit davası İİK.nun 89. maddesinde öngörülen süreyi keser. (HGK Tarih 3737/700) Mevduat haczi İİK.nun 88.maddesi uyarınca yapılabileceği gibi İİK.nun 89. maddesi uyarınca da yapılabilir. (12.HD Tarih 14917/18553) Bankadaki mevduatın haczi menkul haczi gibi yapılır. İİK.nun 89.maddesinde öngörülen şekle uyulmadan haciz yazısı ile haczi yapmak mümkündür. (12.HD Tarih 8077/10167) Üçüncü kişinin 89/1 haciz ihbarnamesine karşı verdiği cevapta kabul ettiği kısım haricindeki alacak yönünden itiraz etmiş sayılmalıdır. İtiraz edilen kısım yönünden 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilemez. (12.HD /15293) 31

32 Borçlunun üçüncü kişideki nakit para alacağı İİK.nun 89.maddesi uyarınca haczedilebileceği gibi fiilen de haczedilebilir. (19.HD Tarih 10054/11372) Borçlu aleyhindeki icra takibinde, üçüncü kişi durumundaki bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Yasal süre içinde itiraz edilmediği gibi paranın bloke edildiği bildirilmiştir. Bu durumda ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesiyle bu ihbarnameye de itiraz edilmediği takdirde borcun ödenmesi için üçüncü kez bildirim yapılması gerekir. Söz konusu emredici kurallara uyulmadan birinci haciz ihbarnamesinden sonra muhtıra ile paranın gönderilmesinin istenmesi usul ve yasaya aykırıdır. (12.HD Tarih 12338/15074) Bankadaki para menkul mal hükmündedir. Haciz yazısı ile haczedilebileceği gibi fiilen de haczedilebilir. Ayrıca İİK.nun 89. maddesi uyarınca da haczi mümkündür. (19.HD Tarih 6537/10591) Haciz ihbarnameleri iptal edilmişse icra dairesince muhtıra tebliğ edilerek ödenmesi sağlanan meblağın istirdatı talebi yerindedir. (19.HD Tarih 382/6400) 89/1 haciz ihbarnamesine itirazdan sonra tekrar 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilemez. Ancak daha sonra alacak doğmuşsa yeniden 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi istenebilir. (19.HD Tarih 2004/ /7582) 32

33 89/1. haciz ihbarı üzerine ihbarnameye konu paranın rehinli olduğuna ilişkin beyan itiraz niteliğinde olduğundan 2. ve 3.haciz ihbarnamelerinin gönderilmemesi gerekir. (12.HD Tarih 4671/7900) Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen 3.kişiler meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar (12.HD /7737) İlerde doğması muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. (12.HD Tarih 17928/22583) Haciz ihbarnamesinin iptaline karar verilirse menfi tespit davası konusuz kalır (19.HD Tarih 12306/9153) Tüzel kişiliği bulunmayan üçüncü kişiye çıkarılan haciz ihbarnamesi sonuç doğurmaz. (19.HD Tarih 10617/7285) Haciz ihbarnamesine itiraz etmeyerek borcu ödeyen üçüncü şahıs sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca takip borçlusuna müracaat edebilir. (19.HD Tarih 6901/4770) Menfi tespit davası hakkında verilecek karar kesinleşmedikçe 3.şahıs ihbarname gereğince zimmetinde sayılan borcu ödemeye zorlanamaz. (12.HD Tarih 11733/13956) 33

34 89/1. ihbarnamesine süresinde itiraz edilmesi halinde 89/2 ihbarı çıkartılamaz. Çıkarılırsa bu yok hükmündedir, süresiz şikayete tabidir. (12.HD Tarih 6020/6884) İhtiyati haciz hükümsüz kalmışsa haciz ihbarnamesi de hükümsüz kalır. (12.HD Tarih 11805/16639) İİK.nun 89.maddesi uyarınca işlem yapılmazsa borç üçüncü kişinin zimmetinde sayılmaz. (12.HD Tarih 3833/4357) Satış vaadinden kaynaklanan hakkın haczi mümkün değildir. (12.HD Tarih 11928/12316) İİK.nun 89.maddesi uyarınca haczedilen menkul malın teslimi mümkün olmazsa alacaklının, icra mahkemesine başvurarak malın değerinin ödenmesini isteme hakkı vardır. Yoksa doğrudan üçüncü kişinin mallarının haczi istenemez. (12.HD Tarih 375/1968) 34

35 Kooperatifin borcundan dolayı bizzat kooperatifin kendisi sorumludur. Ortaklara 89/1 ihbarı gönderilemez. (12.HD Tarih 9927/10890) İİK.nun 89/3. maddesine göre 3. kişi süresi içinde menfi tespit davası açması durumunda, borcu ödemeye veya yedinde bulunan (sayılan) malı teslime zorlanamaz. (12.HD Tarih 7448/8057) Haciz ihbarnamelerine itiraz etmeyen veya menfi tespit davası açmayan üçüncü kişiye zimmetindeki alacak için haciz veya iflas yoluyla takip yapılabilir. (12.HD Tarih 4482/5343) 89/2 haciz ihbarnamesinin 89/1 haciz ihbarnamesindeki miktarı aşmaması gerekir. (19.HD Tarih 9011/6302) İcra müdürü 89/1 ile ilgili kararından re sen dönemez. (12.HD Tarih 124/8472) 35

36 HACZİN ETKİSİ ALACAKLI BAKIMINDAN Alacaklı satış isteyebilir (m. 106) ve alacağını satış bedelinden alır (m. 138/II). Haciz aynî bir hak vermez. Şartları oluştuğunda diğer alacaklılar hacze iştirak edebilir (m ). BORÇLU BAKIMINDAN Borçlunun tasarruf yetkisi sınırlanır. Taşınırlar bakımından m. 86. Taşınmazlar bakımından m. 91/I, c. 1 Borçlunun izinsiz tasarrufu suç oluşturur (m. 336a; ayrıca karş. TCK m. 289, 290). ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN 3. kişilerin hacizden önce sahip oldukları haklar için istihkak iddiası varsa bu tutanağa geçirilir (m. 102/I) ve istihkak prosedürü işletilir (m ). Mal 3. kişi elinde haczedilirse yediemin olarak elinde bırakılmalıdır (m. 97a). 3. kişilerin hacizli mal üzerinde iyi niyetle kazandıkları hakları korunur (m. 86/III). 36

37 HACZE İŞTİRAK (M. 100, 101) UYGULAMA ALANI Borçluya karşı birden fazla alacaklının talebi söz konusu ise ve özellikle bu alacaklılar borçluya karşı takibe başlamışlar ve borçlunun haczedilen malları tüm takip yapan alacaklıların alacaklarını karşılamıyorsa ve hacze iştirakin de şartları oluşmuşsa, hacze iştirak prosedürünün işletilmesi gerekecektir. KAMU ALACAKLARI Kamu alacaklarından dolayı hacze iştirak 6183 s.k. m. 21. ve 69 de düzenlenmiştir. Önce kamu alacaklısı haciz koymuşsa, satışta önce kamu alacaklısının alacağı karşılanır. Önce özel alacaklı haciz koymuşsa, kamu alacaklısı, onun haczine iştirak eder; ancak İİK şartları değil, 6183 s.k. uygulanır. SÜRESİ Hacze iştirak etmek isteyen alacaklı, ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar bu talepte bulunabilir; bu tarihten sonra hacze iştirak mümkün değildir (m. 100/I, 101/I). 37

38 ADİ İŞTİRAK (M. 100) ŞARTLARI İştirak etmek isteyen alacaklının takip yapması ve takibini kesinleştirmesi gerekir İştirak etmek isteyen alacaklının alacağının ilk haciz koyduran alacaklının alacağına göre önceliğinin olması gerekir (m. 100/I, b.1). İştirak etmek isteyen alacaklı, öncelik şartını kanunda belirtilen belgelerle ispat etmelidir (m. 100/I, b.1-4). İŞTİRAK USÛLÜ İştirak etmek isteyen alacaklı, ilk haczin konulduğu icra dairesine başvurur. İcra müdürü, şartların varlığını inceler ve karar verir. Haczedilen mallar tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetiyorsa, sadece hacze iştirak ilk haciz tutanağının altına işlenir (m. 104/I); tüm alacaklar karşılanamıyorsa talep üzerine ilave haciz yapılır (m. 100/II) ve bu durumun da tutanağa işlenip ilgi kişi veya yerlere bildirilmesi gerekir. 38

39 İMTİYAZLI İŞTİRAK (M. 101) ŞARTLARI İmtiyazlı olarak iştirak edecek alacaklılar kanunda belirtilmiştir. Bunların dışında, hacze imtiyazlı iştiraki söz konusu olamaz. (m. 101/I). Kanunda sayılan ilk üç durumda alacakların evlilik, velayet veya vesayet ilişkisinden doğması gerekir. Ayrıca alacaklılar, bu haklarını, ilişkinin (yani evlilik, velayet, vesayet) devamı sırasında veya bu ilişkinin bitmesinden bir sene içinde kullanabilirler. Yani bunun için, hacze iştirak eden alacaklının önce bir takip yapıp bunun da kesinleşmesini beklemesine gerek yoktur; doğrudan iştirak edilebilir. İŞTİRAK USÛLÜ Alacaklı bu talebini ilk haczin konulduğu icra dairesine iletir. İcra dairesi bunu haczi koyduran diğer alacaklı veya alacaklılara ayrıca borçluya bildirir ve itirazları için yedi günlük süre verir. İtiraz söz konusu olursa, iştirak talebi geçici olarak kabul edilir ve iştirak talebinde bulunan kişiye yedi gün içinde dava açması gerektiği bildirilir. Bu süre içinde dava açılmazsa, hacze iştirak hakkı düşer (m. 101/II). Ancak bu durumun nafaka alacaklılarına uygulanması mümkün değildir. 39

40 HACİZDE İSTİHKAK (M ) Borçlunun borcu için, borçluyla yakınlığı ne olursa olsun üçüncü bir kişinin malvarlığına dahil unsurlar, haczedilemez. Bununla birlikte üçüncü kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda bazen borçlu bazen de bizzat mal üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişi, mal üzerindeki bu haklarını ileri sürerek tutanağa geçirilmesini isteyebilirler (m. 85/II, c. 1; m. 102/I, c. 2). Çekişmeli malların da haczi mümkündür. Ancak bu mallar, hacizde tertip gereği en son haczedilir (m. 85/II, c. 2). Taşınır bir mal üçüncü kişinin elinde haczedilir ve üzerinde istihkak iddia edilirse, yediemin sıfatıyla üçüncü kişiye teslim edilir.muhafaza altına alınamaz.(m. 88/II, c. 3). İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte haczedilmiş olur. Eğer bu prosedür sonunda malın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, borçlunun diğer malları gibi o mal satılıp, satış bedelinden alacak karşılanır. İstihkak prosedürü bakımından malın kimin elinde bulunduğu önemlidir. 40

41 MALIN BORÇLUNUN ELİNDE OLMASI (M ) İSTİHKAK İDDİASI (m. 96) Bir malın haczedildiğini öğrenen borçlu veya üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır. Aksi halde aynı takipte bu iddiasını ileri sürme hakkını kaybeder. İcra müdürü üçüncü kişinin istihkak iddiasını iki tarafa bildirir; itiraz etmeleri için süre verir. İTİRAZ EDİLMESİ (m. 97/I-IV) Dosya İcra Mahkemesine Gönderilir İTİRAZ EDİLMEMESİ (m. 96/II, c.2) Takibin Devamı veya Ertelenmesi Kararı İSTİHKAK DAVASI AÇILMAMASI (m. 97, VI, c. 2. ) İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI (m. 97, VI, c. 1) (m. 97a) Davanın Reddi (m. 97/XIII-XIV) Davanın Kabulü (m. 97/XV) 41

42 MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI (M. 99) İSTİHKAK İDDİASI Üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın borçluya ait olduğu iddia edilirse bu mal da haczedilir; üçüncü kişinin elinde bulunan menkul mal haczedilince,üçüncü kişinin kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır (m. 88/II). Malı haczeden icra müdürü, alacaklıya, üçüncü kişiye karşı icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük süre verir (Ancak, alacaklı bu sürenin verilmesini beklemeden de dava açabilir). İSTİHKAK DAVASI AÇILMAMASI Alacaklı bu süre içinde davayı açmazsa, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır ve mal üzerinden haciz kalkar. İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI Buradaki istihkak davasında, gösterdiği özellikler dışında m. 97 deki hükümler uygulanır. Ancak bu davada, tazminata ilişkin m. 97 de düzenlenmiş olan hükümler uygulanmayacaktır. Davanın Kabulü Mal üçüncü kişiden alınır ve alacaklının talebi üzerine satılarak alacaklıya alacağı ödenir. Davanın Reddi Mal üzerindeki haciz kalkar veya hakla birlikte haczedilir. 42

43 BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ (M. 111) HACİZDEN SONRA HACİZDEN ÖNCE Alacaklının kabul etmesine bağlıdır. Borçlunun teklif m. 111 deki şartları taşıyorsa, alacaklının muvafakatine gerek yoktur. Bu şartlar: En fazla dört taksitle ödeme teklifi, Birinci taksidin derhal ödenmesi, Taksitler arasında en fazla birer ay süre bulunması. Borçlunun teklifi m. 111 deki şartları taşımıyorsa, alacaklının muvafakatine bağlıdır. SONUÇLARI Taksitlendirme anlaşması icra dairesinde geçerli şekilde yapılırsa, takip durur. Borçlu ile alacaklı birden fazla bu yönde anlaşma yapabilirler. Bu anlaşmaların devamı süresince m. 106 ve 150e deki satış isteme süreleri işlemez; ancak anlaşma ya da anlaşmaların toplam süresi on yılı geçerse, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye devam eder. Borçlu taksitle ödemenin şartlarını yerine getirmez süresinde ödemezse: Alacaklı, ödenmeyen kısmın tamamı için takibe devam edilmesini, yani hacizden önce ise haciz, hacizden sonra ise satış talep edebilir. Geçerli bir sebep olmadan borçlu taahhüdünü yerine getirmemişse, alacaklının talebi üzerine icra tetkik mercii tarafından 340. maddeye göre cezalandırılır. 43

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince;

Yapılan bu açıklamalar ve yasal düzenlemeler ışığında somut olaya gelince; -6- I- Yeni 6102 s. TTK. nun 133. maddesindeki düzenleme uyarınca, bir sermaye şirketi olan limited şirketlerde ortaklardan birinin kişisel alacaklısına -6762 s. eski TTK. nun 145. maddesindeki düzenlemenin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa BİRİNCİ KISIM HACİZ TÜRLERİ B i r i n c i B ö l ü m Geçici (muvakkat) haciz...: 1 İ k i n c i B ö l ü m Tamamlama (tamamlayıcı) haciz... : 3 Ü ç ü n c ü B ö l ü m İlave (ek)

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103

SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 SİRKÜLER İstanbul, 04.05.2012 Sayı: 2012/103 Ref: 4/103 Konu: 117 NUMARALI K.D.V. GENEL TEBLİĞİ UYARINCA BELİRLENMİŞ ALICILAR KAPSAMINDAKİ İDARE, KURUM VE KURUŞLAR TARAFINDAN ALINAN HİZMETLERDE K.D.V.

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ YAZARIN ÖNSÖZÜ İÇİNDEKİLER KISALTMALAR KAYNAKÇA vii xi xv xxv xxix GİRİŞ 1 Birinci Bölüm KREDİ, KREDİ TEMİNATI OLARAK TAŞINMAZ REHNİ VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİN TEMELİ

Detaylı

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com)

HD T. E: 9010, K: (www.e-uyar.com) -4- I- Haciz, satılarak paraya çevrilmesi zorunlu mala değil, bankalardaki hak ve alacaklar üzerine konulmuş olup, İİK'nun 106. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre borçlunun üçüncü kişi bankadaki alacağı

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI

III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI III. STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİM YÖNETİCİLERİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 AFYON Sayın Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri, Bildiğiniz üzere, kamu kaynaklarının belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2011/573 Karar No : 2013/204 Anahtar Kelimeler : Limited Şirket, Asıl Borçlu, Ödeme Emri Özeti : Ortağı olduğu asıl borçlu limited şirkete tebliğ

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2011-31.12.2011 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede belirlenen ücretler

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar

Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Kamu Tarifelerinden Faydalanabilecek Kurumlar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Anadolu Ajansı T.A.Ş.Genel Müdürlüğü Anayasa

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016

Kanun No Kabul Tarihi: 19/8/2016 Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 6741 Kabul Tarihi: 19/8/2016 (26 Ağustos 2016 Tarihli ve 29813 Sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile

01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile 01.01.2012-31.12.2012 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ Malatya Barosu Yönetim Kurulu nun 22.03.2012/47 sayılı Kararı ile kabul edilerek tavsiye niteliğinde meslektaşlarımıza duyurulmasına

Detaylı

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2016 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren Mali Tatil uygulaması,

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir.

Amaç Madde 1-Bu Kanunun amacı finansman sağlamaya yönelik finansal kiralamayı düzenlemektir. 6. FİNANSAL KİRALAMA KANUNU Kanunun tam adı : Finansal Kiralama Kanunu Kanun No. : 3226 Kabul Tarihi : 10 Haziran 1985 Resmi Gazete Tarih ve Sayısı : 28 Haziran 1985 / 18795 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.07.2006-31.12.2006 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin alınması 2 Tahliye 2.500,00 YTL den az olmamak üzere

Detaylı

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12419 TÜRKİYE VARLIK FONU YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN KURULMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6741 Kabul Tarihi : 19/8/2016 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/8/2016

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

7 Mirasçılık belgesinin iptali

7 Mirasçılık belgesinin iptali 01.07.2008-31.12.2008 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından 3.150,00 YTL Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011

FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2011-31.03.2011 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2011 31/032011 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ

NOTERLERİN TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ Sirküler Rapor 04.01.2010 / 3-1 NOTERLERİN 31.12.2009 TARİHİNDE SONA EREN ARAÇ SATIŞ VE DEVİR İŞLEMİ KALICI HALE GETİRİLDİ ÖZET : Noterlerin 2009 yılı Bütçe Kanunu ile tescil edilmiş araçların satış ve

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ

TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ 2105 TİCARİ İŞLETME REHNİ SİCİLİ TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1972, No : 7/4776 Dayandığı Kanunun Tarihi : 21/7/1971, No : 1447 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 21/8/1972, No : 14283

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2013-31.12.2013 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2013-31.12.2013 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İZMİR BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ TAVSİYE NİTELİĞİNDE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Avukatlık ücreti peşin ödenir. Tarifede

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR.

ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. ORDU BAROSU BAŞKANLIĞI AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 2013 YILI BARO TAVSİYE AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİDİR. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti

DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ. A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 01.01.2016-31.12.2016 DÖNEMİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti 4.700,00 Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin 2.500,00 alınması 3

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

: Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı. Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun SİRKÜLER TARİH : 31.08.2016 SAYI : 2016-08-11 KONU : Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ÖZETİ : Başbakanlığa bağlı ve özel hukuk

Detaylı

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL

DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 4.700,00 TL 01.01.201-31.12.201 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin alınması

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI Tasarrufun iptali davası, borçlunun üçüncü kişilerle yapmış olduğu tasarrufi işlemlerin dava açan alacaklı bakımından geçersizliğinin sağlanmasına yönelik bir hukuk davasıdır.

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

4.900,00 TL 5.500,00 TL

4.900,00 TL 5.500,00 TL 01.01.2017-31.12.2017 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 4.900,00 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler

Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler Dr. Cengiz Serhat KONURALP İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İcra ve İflas Hukukunda İhtiyati Tedbirler İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İCRA VE

Detaylı

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 01- Mirasçılık Belgesi Alınması : 780,00. TL 02- Tahliye ve akdin feshi davaları (yıllık kira Bedeli 4.000,00.TL'den fazla ise) ( + dava değerinin %10'u ) 03-

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında.

1975/32 Tasarruf bonosu ve kıymetli evrakın mirasçılar arasında taksimine ilişkin sözleşmeler miras taksim sözleşmesi niteliğinde olduğu hakkında. SÖZLEŞMELER 1. DEĞİŞİK SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN GENELGELER 1974/10 İdare ile müteahhit arasında yapılan ve idarenin dilediği takdirde ihale bedelinin belli oranda fazla veya noksanına yaptırılabileceği hükmünü

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

GAZİANTEP BAROSU DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ GAZİANTEP BAROSU 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİL ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 3.600,00 2

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 8613 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 4969 Kabul Tarihi : 31/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 12/8/2003 Sayı : 25197 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm

İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm İÇİNDEKİLER KAMBİYO HUKUKUNDA UYGULAMALAR l.bölüm Kambiyo Senetlerine ilişkin Genel Hükümler BONO'NUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARINDAKİ EKSİKLİK Sayfa No BONO VE ÇEKTE TARAFLAR Keşideci 16 Lehtar 16 Ciranta

Detaylı

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ

01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ AVUKAT-VEKİLEDEN ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ A- SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 2 Mirasçılık belgesinin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ İstanbul, 05 Şubat 2007 SİRKÜLER NO : 2007/11 KONU : 5479 Sayılı Kanunla Amme

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı