İCRA HUKUKUNDA H A C İ Z. Kadir CENGİZ Ankara 15.İcra Müdür Yrd.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İCRA HUKUKUNDA H A C İ Z. Kadir CENGİZ Ankara 15.İcra Müdür Yrd."

Transkript

1 İCRA HUKUKUNDA H A C İ Z Kadir CENGİZ Ankara 15.İcra Müdür Yrd.

2 2

3 GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP Aciz Vesikası Verilmesi Takip Talebi Ödeme Emri Takibin Kesinleşmesi HACİZ Satış Paranın Ödenmesi 3

4 HACİZ TANIMI : Kesinleşmiş bir icra takibinin konusu olan belli bir para alacağının ödenmesi sağlamak için, söz konusu alacağı karşılayacak miktar ve değerde borçluya ait mal ve haklara İcra Müdürlüğünce hukuken el konulmasıdır. AMACI? Borçlunun mallarının paraya çevrilerek alacaklının alacağına kavuşmasıdır; hacizli mallar alacağına karşılık doğrudan alacaklıya verilmez. Unsurları: Para alacaklarının ödenmesini sağlamaya yöneliktir; Ancak borçlunun malvarlığı üzerinde, borçluya ait olan ve paraya çevrilmesi mümkün olan mal ve haklar üzerinde uygulanabilir; Haciz işlemi icra organı olan icra dairesi tarafından gerçekleştirilir; Borçlunun malvarlığına fiilen el koyma gerekmeyip hukuken el koyma yeterlidir. 4

5 HACİZ TÜRLERİ KESİN HACİZ (m ) Kanunda haciz denildiğinde öncelikle, takibin kesinleşmesinden sonra satıştan önceki aşamayı ifade eden ve satış talep etme imkânı veren kesin haciz akla gelmektedir. TAMAMLAMA HACZİ (m. 139): Satış sonrasında satılan malların alacağı karşılamaması halinde icra müdürü kendiliğinden yeni hacizler yaparak haczi tamamlar. İLÂVE HACİZ (m. 100/II): Hacze iştirak söz konusu olduğunda belirli şartlarda uygulanır. GEÇİCİ HACİZ Mahkemece itirazın geçici kaldırılmasına karar verilir ve ödeme emrindeki müddet geçmiş bulunursa alacaklının talebi ile borçlunun malları üzerine geçici olarak konulan hacizdir ve kesin hacze dönüşmedikçe satış hakkı vermez. haciz (m. 69/I, III). İHTİYATİ HACİZ Alacaklının bir para alacağının zamanında ödenmesini garanti (güvence) altına almak için, mahkeme kararı ile, borçlunun mallarına önceden geçici olarak el konulmasıdır. (Md )5

6 HACİZ TALEBİ Takibin kesinleşmesinden sonra icra dairesi kendiliğinden haczi uygulayamaz, haciz talep edebilmek için öncelikle ; borçluya tebliğ edilen ödeme emrinin kesinleşmiş olması ve alacaklının talebi gerekir. Ödeme emri kesinleşmeden haciz talep edilmesi ve hacze karar verilmesi süresiz şikayet sebebidir. Alacaklı bu talebiyle birlikte haciz için gerekli giderleri avans olarak icra dosyasına yatırmalıdır. (m. 78/I). Ödeme emrinin kesinleştiği kabul edilerek haciz yapılmış, ancak yapılan şikayet üzerine ödeme emri icra mahkemesince iptal edilmiş ise, yapılan hacizler kendiliğinden hükümsüz kalır, sonradan gönderilen ödeme emri hacizleri geçerli hale getirmez. Alacaklı, ödeme emrinin tebliğinden itibaren bir yıl içinde haciz istemelidir. Kanunda belirtilen durumlarda süreler işlemez (m. 78/II). 6

7 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Borçlu itiraz süresi içinde icra dairesine itirazı olmadığını bildirerek borcu kabul ederse, alacaklı hemen haciz isteyebilir, bu halde yedi günlük itiraz süresinin geçmesinin beklenmesine gerek yoktur.(12 HD /4971) Süresinde haciz istenmezse, takip dosyası işlemden kaldırılır (m. 78/IV). Alacaklı gerekli harç ve giderleri yatırıp işlemden kaldırılmış olan takip dosyasını yenileyebilir, borçluya da yenileme bildirisi tebliğ edilerek haciz talebini yenileyebilir, ilama dayalı olmayan takiplerde yenileme talebi üzerine yeniden harç alınır ve bu harç borca ilave edilmez.(m. 78/V). Borçlu şirket temsilcisi, ödeme emrini tebellüğ edip itiraz ve şikayet hakkından feragat ettiğinden, bu feragati itiraz ve şikayet sürelerini de kapsadığından, ilgili müdürlükçe ödeme emri tebligatının dönüşünün beklenmesine gerek yoktur.(12.hd /21113) 7

8 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Alacaklının talebi üzerine verilen haciz kararı, süresinde satış istenmediğinden İİK. nun 106 ve 110.maddeleri gereğince düşmüştür. Bu durumda, yeniden haciz için yenileme isteğinin diğer yana tebliğine gerek yoktur.(12 HD /23) Eğer dosyadan tebligat yapılmış ve haciz işlemi uygulanmamışsa bu durumda dosya son işlem tarihinden itibaren 1 sene sonra düşer ve yenilenmesi halinde yenileme dilekçesinin tebliği ile yenileme harcı alınması gereklidir. Fakat tebligat yapılamamışsa o halde sadece alacaklı veya vekili dosyanın yenilenmesini talep eder bu halde harç alınmaz sadece ödeme emri yeniden tebliğe çıkartılır. Dosyada uygulanmış gayrimenkul haczi varsa bu durumda 1 senelik süre işletilir. Yani 2 sene boyunca bu gayrimenkul haczi dosyanın düşmesine mani olur.(12.hd /7392) İcra takibine yapılan itirazın iptali için açılan dava sonucunda verilen kararın aynı takip dosyasında takibe konulması halinde yeniden harç alınmaz.burada İİK.nun 78.maddesinin uygulanma yeri yoktur.(12.hd /4720) 8

9 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Bir yıllık süre içinde haciz talebinde bulunan alacaklı, haciz talebini geri alabilir. Bu halde, ödeme emrinin tebliğinden itibaren işlemeye başlamış olan bir yıllık sürenin (varsa) kalan kesimi içinde yeniden haciz talebinde bulunabilir. (Y.12 HD /22455) Yasal süresi içinde haciz istenmesi halinde, alacaklının haciz isteme hakkı düşmemiş olup, daha sonra yenileme talebi ile birlikte yenileme harcı ödemesine ve İİK.78/5 maddesi gereğince borçluya yenileme bildirisinin tebliği zorunlu değildir.(y.12 HD / /239 Haciz isteme hakkı ödeme emrindeki yazılı itiraz süresi içinde itiraz edilmemiş olmak koşulu ile ödeme süresinin de geçmiş olması halinde mümkündür. (Y.12 HD /14064) Niteliği gereği devam eden (her ay doğan) nafaka borcuna ilişkin dosyanın işlemden kaldırılamayacağı ve bu nedenle takibin yenilenmesi nin söz konusu olamayacağı (Y.12 HD /472) Yenileme muhtırası tebliği gereken hallerde, bu işlem yapılmadan haciz istenemeyeceği 9

10 10

11 HACZE BAŞLAMA İcra Müdürlüğü talepten itibaren en geç üç gün içinde haczi yapar.(iik.md.79/1) Haczedilecek mallar başka yerde ise, malların bulunduğu yer nöbetçi icra müdürlüğüne talimat yazılır. (İİK.79/II) Resmi sicile kayıtlı malların haczi için ilgili daireye doğrudan yazılabilir ve İİK.nun 89.maddesi yönünden de uygulanmaz. Haciz İcra Müdürü tarafından yapılır, yardımcı ve katiplerinden birine de yaptırabilir. (İİK.80) Mübaşir veya odacıya haciz yaptırılamaz. Borçlu haciz mahallinde bulunmaz ve hemen bulundurulması mümkün olmazsa haciz, borçlunun yokluğunda yapılır. Talep halinde borçlu kilitli yerleri, dolapları açmaya mecburdur, bu yerler gerekirse zorla açtırılır, Borçlunun üzerinde para, kıymetli evrak, altın, gümüş veya diğer kıymetli şeyler sakladığını anlar ve borçlu bunları vermekten kaçınırsa borçluya karşı zor kullanılabilir. Zor kullanma hususunda bütün zabıta memurları İcra Müdürünün yazılı müracaatı üzerine kendisine refakat ve emirlerini yerine getirmekle mükelleftirler.( İİK. 81) 11

12 Talimatla, borçlunun.il Müdürlüğünden almakta olduğu maaşının haczedilmesinin istendiği, talimat dosyasında verilen kararla, İİK.nun 79/2 madde son cümlesi uyarınca maaş haciz talimatının reddedildiği anlaşılmaktadır.asıl icra dairesi malların bulunduğu yerdeki icra dairesine talimat yazabilmesinin yanında resmi sicile kayıtlı mallar için doğrudan kaydına işlenmek suretiyle haciz yapılabileceği hükme bağlanmıştır.yani asıl icra dairesi bu iki yoldan birini seçebilir. Kaldı ki, talimat icra dairesinin talimatı reddetme yetkisi yoktur.(12 HD /3296) Uyuşmazlık İİK.nun 99.maddesine dayalı olarak alacaklı tarafından 3.şahsın istihkak iddiasının kaldırılması talebine ilişkindir. açılan Davaya konu Kavasaki marka dozere gelince ; 6085 sayılı yasanın 22/C-2 ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29/a-4-2 maddeleri uyarınca, iş makinaları özel ve tüzel kişinin üyesi bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasına tescili zorunlu araçlardandır. Anılan yönetmeliğin 35.maddesi (b) bendinde tescilli, c) bendinde tescili silinmiş veya hiç tescil edilmemiş araçların satış devirlerinin geçerli olabilmesi için sahiplik belgesi esas alınarak noterlik veya trafik şube ve bürolarına yapılması koşuluna bağlanmıştır. Somut olayda dava konusu iş makinası tescile tabi olan araç niteliğinde olduğundan Ticaret ve Sanayi Odasında kaydının bulunup bulunmadığı davacı tarafından sunulan tarihli faturanın hacizli mala uygunluğu ve sahiplik belgesi niteliği taşıyıp taşımadığı ve davacıya satışın noterlik kanalıyla yapılıp yapılmadığı saptanarak oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.(21 HD /10150) 12

13 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Kendisine haciz yapılmak üzere talimat yazılan icra dairesinin görevi, haczi uygulayıp, düzenlenecek tutanağı takibin yapıldığı icra dairesine göndermekten ibarettir. Haciz sırasında ki istihkak iddialarının tutanağa geçirilmesinden başka, talimat icra dairesinin yapacağı bir işlem yoktur. İİK.nun 99.maddesi gereğince, alacaklıya dava açmak için süre vermek yada bu konudaki isteği reddetmek, yahut 97.maddedeki prosedürü uygulamak asıl takibin yapıldığı icra dairesinin görev ve yetkisine dahildir.(12 HD /25855) Talimat icra dairesi borçluya ait malları haczetmiş ve bu malların muhafazası için yediemin tayin etmiş, ücretini de kendisi takdir etmiştir.sözü edilen işlem talimat icra dairesince yapılan haciz işlemine ilişkin olduğundan yediemin ücretine yapılan şikayetin de talimat icra dairesinin bağlı olduğu tetkik merciince çözümlenmesi gerekir.(12 HD /4691) 13

14 HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR Borçlunun ve ailesinin yaşaması, ekonomik varlığını devam ettirebilmesi için (insani ve sosyal düşüncelerle) borçluya ait bazı mal varlığı değerlerinin tamamen veya kısmen haczedilemeçeği kabul edilmiştir. (İİK.82, 83) Haczedilmezlik külli (iflas) ve cüz i (ferdi) icrada geçerlidir. Haczedilmezlikten feragat, önceden mümkün değildir; ancak, haciz sırasında veya sonrasında bir mal, hak veya ücretinin haczedilmezliğinden feragat edilebilir. Fakat feragat sadece o alacaklı bakımından hüküm ifade eder. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ve Yargıtay Kararları Haczedilmezlik konusunda İcra Müdürünün takdir yetkisinin bulunmadığını, İcra Müdürünün haciz istemini yerine getirmesinin zorunlu olduğunu belirtmiştir. (Y.HGK tarih ve /196 ) Haczedilmezlik konusundaki şikâyet süresi 7 gündür. Ancak devlet malları, borçlu için çok gerekli eşyanın haczinde vb. kamu düzeni sebebiyle süresiz şikâyet söz konusudur. 14

15 HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR TAMAMEN HACZEDİLEMEYENLER Genel Olarak İİK m. 82 Özel Kanunlarda (örnekler) 5510 s.k. (SSGSSK) m. 93 (bu kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar) Hayvanları Koruma K. m. 5/5 (evcil hayvanların haczi) Telgraf ve Telefon Kanunu ek m. 25 (abone kullanım hakkı) TTK m. 892 (yola çıkmaya hazır gemiler) KISMEN HACZEDİLEMEYENLER Genel Olarak İİK m. 83. İşK. m. 35 işçi ücretlerinin en fazla 1/4 ü haczedilebilir Ücret hacizleri hakkında m. 355 ve 356 ya uygun davranılmalıdır. 15

16 HACZİN KONUSU Haczin konusunu borçlunun haczi kabil taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki alacakları ve diğer parasal malvarlığı değerleri oluşturur. Borçlunun tüm malvarlığı değil, kıymet takdirine göre, sadece borcu, fer ileriyle karşılayan mallar haczedilir (m. 85/I). Haciz yaparken, tarafların menfaatinin dengelenmesi, gerekir (m. 85/VI). Hacizde tertip (sıra) hükümlerine uygun davranılmalıdır (m. 85/II, c. 2). Önce çekişmesiz taşınır malları, 3.kişilerdeki hak ve alacakları, yetmezse taşınmazları haczedilir. Borçlu beyana davet edilir. Geliri, muhafaza ve paraya çevirme giderlerini karşılamayacak olan şeyler haczedilmez (m. 85/V). 16

17 TAŞINIRLARIN HACZİ Haczedilen taşınır mallar, kanunda belirtilen kıymetli şeylerden ise, bunların haczinden sonra fiilen icra dairesi tarafından muhafaza altına alınması gerekir (m. 88/I). İcra dairesi de bunları 9. maddeye göre tevdi eder (Yön. m. 38, 92, 8/III). Kıymetli şeylere icra dairesince el konulmuş olması bunların haczi için geçerlilik şartıdır. Kıymetli şeylerin dışında haczedilen diğer taşınır mallara mutlaka icra müdürü tarafından fiilen el konulması gerekmez, hukuken el konulmuş, haczedilmiş olması yeterlidir. Yasada yazılı ayrıcalıklı durumlar dışında fiili el koyma ve muhafaza tedbiri haczin geçerli olması için gerekli değildir.malın yediemine teslimi bir muhafaza tedbiridir.iik.nun 82/2 maddesinde yazılı muhafaza tedbiri haczin tamamlanması için koşul olmayıp haczedilen mal için alınan koruma önlemidir.malların borçluya veya 3.kişiye ait işyerinde bırakılması haczin geçersizliğini değil muhafaza tedbirine baş vurulmadığını gösterir (21 HD /8097 ) 17

18 Haciz konusunda m. 88/II-V e uygun davranılmalıdır. İİK.nun 88/II.fıkrasının sonuna eklenmiş bulunan alacaklının muvafakatı ve ibaresi Anayasa Mahkemesi Başkanlığının tarih ve 2010/ /4 sayılı kararı ile iptal edilmiş olmakla, 3.şahıslar elinde haczedilen taşınırlar muhafaza altına alınamayacaktır. İİK 99. Md ile bağlantılı. İcra Müdürünün alacaklının gösterdiği yerde haciz yapmak zorunda olduğu, istihkak iddiasında bulunulmasının, haciz yapılmasını engellemeyeceği (12 HD /9578) Üçüncü kişiye 89.maddeye göre gönderilen haciz ihbarnamesi üzerine,üçüncü kişinin icra dosyasına yatırdığı paranın, borçluya 103 davetiyesi gönderilmeden, alacaklıya ödenebileceği (12 HD /2960) 18

19 TAŞINMAZLARIN HACZİ Taşınmaz malların haczinin de taşınmazın bulunduğu yerde yapılması gerekir.resmi sicile kayıtlı malların haczi, takibin yapıldığı icra dairesince, kaydına işletilmek üzere suretiyle doğrudan da yapılabilir ve İcra Dairesi, taşınmazın haczini tapu siciline bildirir (m. 91, 102/II). Haciz siciline şerh verilir. Tapuya verilen haciz şerhi, daha sonra hak kazanacak olanlara karşı ileri sürülebilir (m. 91/I; TMK m.1010/i, b. 2; TMK m. 1020/III). Ancak haciz, taşınmaz mal üzerinde mevcut hak sahibi olanların haklarına zarar vermez (m. 84/II, TMK m. 862, 863). İcra dairesi taşınmaz kendisine rehnedilmiş olanlarla, kiracılara da haczi bildirir (m. 92/II) ve kiracıların bundan sonra ödemeleri icra dairesine yapmaları emrolunur (m. 92/III, c. 2). İcra müdürü taşınmazın idare ve işletmesi için gerekli gördüğü tedbirleri de alır (m. 92/III, 93). Kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla (TMK m. 862), ipotek akit tablosunda sayılı teferruatlar taşınmazdan ayrı haczedilemezler (m. 83c). Ayrıca taşınmaz malın haczi onun hasılat ve menfaatlerine de şamildir (m. 92/I). Bu konuda yetişmemiş mahsullere ilişkin özel hüküm dikkate alınmalıdır (m. 84); ayrıca mahsuller yetişmeden önce borçlunun muvafakatı olmadan satılamaz. 19

20 İNTİFA HAKKI VE HİSSE HACZİ Borçlunun başkasına devri mümkün olan intifa (kullanım) hakkının kısmen haczi mümkündür (m. 83). İntifa hakkında haczin konusu, o şeyin mülkiyeti değil, intifa konusu olan, hasılat, temettü, semere ve kiralardır. Şirket hissesi haczi ; Anonim şirket hissesi haczi ; Anonim şirkette hisse senedi çıkarılmış ise, bu hisse senetleri İİK.nun 88.md.uyarınca fiilen el konularak haczedilir ve İcra Müdürlüğü kasasında muhafaza olunur. Ancak, şirkette hisse senedi çıkarılmamış ise borçlunun şirketteki payına çıplak pay (hisse) denir ve bu hisse Anonim şirkete haciz yazısı yazılmak suretiyle haczedilir. Şirket pay defterine haczi işlemek zorundadır. Ayrıca İcra Müdürü de şirket merkezine bizzat giderek, haczi şirket yetkililerine tebliğ etmek suretiyle ve bu hususu tutanakla tespit ederek çıplak pay haczini yapabilir. Haciz, tescil edilmek üzere Ticaret Siciline bildirilir. 20

21 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ Hisse Senedi yada İlmuhaber Çıkartmış Olan Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi: a- Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi ÖZET: Anonim şirket tarafından hisse senedi çıkartılmış ise bu senetlerin İİK.nun 88 maddesi gereğince haczedilmesi gerekir. Anonim şirketten haciz konusunda pay defterine şerh verilmesi istenemez. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarih, E. 1996/1547, K. 1996/165 ÖZET: Hamiline yazılı anonim şirket hisse senedi, borçlu ortağın elinde değil de mülkiyetin devri dışındaki bir sebebe istinaden üçüncü şahsın elinde bulunuyorsa, İİK.nun 89. maddesi prosedürü ile haczedilebilir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 1996/6832, K.1996/

22 YARGITAY KARARI ÖRNEKLERİ ÖZET: Takas ve Saklama Bankası A.Ş., hisse senetlerini yasal düzenleme gereği elinde bulunduran üçüncü şahıs konumunda bulunduğundan 6183 sayılı yasanın 79. maddesi gereğince ilgili kurama haciz bildirisi gönderilmekle haczedilebilir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 6663, K.7285 ÖZET: Hisse senedi yerine çıkartılan ilmühaberler de kıymetli evrak niteliği taşımakta olduklarından, İİK.nun 88. maddesi hükmüne istinaden fiilen haczedilmeleri gerekir. Şirket pay defterine işlenmek suretiyle yapılan haciz geçerli bulunmamaktadır. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 3101, K

23 b- Halka Açık Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi ve Takasbank: ÖZET: Takas ve Saklama Bankası A.Ş., hisse senetlerini yasal düzenleme gereği elinde bulunduran üçüncü şahıs konumunda bulunduğundan 6183 sayılı yasanın 79. maddesi gereğince ilgili kurama haciz bildirisi gönderilmekle haczedilebilir. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 6663, K.7285 c- Anonim Şirketin Hisse Senedi Yerine Geçmek Üzere İlmuhaber Çıkarmış Olması Durumunda, İlmuhaberlerin Haczi: ÖZET: Hisse senedi yerine çıkartılan ilmühaberler de kıymetli evrak niteliği taşımakta olduklarından, İİK.nun 88. maddesi hükmüne istinaden fiilen haczedilmeleri gerekir. Şirket pay defterine işlenmek suretiyle yapılan haciz geçerli bulunmamaktadır. Yargıtay 19.Hukuk Dairesi tarih, E. 3101, K

24 2- Hisse Senedi ya da İlmuhaber Çıkartmamış Olan Anonim Şirketlerde Hisse Senedi Haczi: ÖZET: Borçlunun anonim şirketteki senede bağlanmamış olan hissesi İİK.nun 94. maddesi gereğince haczedilir. Yargıtay 12. Hukuk Dairesi tarih, E , K Anonim şirketlerde senede bağlanmamış olan hissenin haczi mümkündür. İcra müdürü şirket pay defterine haciz hususunu işler ve İİK.nun 94. maddesi gereğince üçüncü şahıs durumunda bulunan şirkete durumu derhal ihbar eder. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi tarih, E.12450, K.1476 ÖZET: Borçlunun 3. kişi nezdinde bulunan ve henüz kıymetli evraka bağlanmamış hisse hakları İİK.nun 94. maddesi gereğince icra müdürü tarafından mahalline bizzat gidilerek ve pay defterine işlenmek suretiyle haczedilir. Yargıtay 12.Hukuk Dairesi tarih E K

25 Anonim Şirket ortaklarının kişisel borçlarından dolayı, şirketin para ve mallarının haciz edilemeyeceği ancak borçlu ortağın şirketteki kar payına ve tasfiye payı na haciz konulabileceği (Y. 12.HD /6731) Borçlu ortağa ait anonim şirket hisse senedinin, anonim şirkete İİK.md.89 a göre haciz ihbarnamesi gönderilerek haciz edilemeyeceği (hisse senedinin fiilen ele geçirilerek) haczedilebileceği, yani fiili hacizle teslim alınarak haciz konulabileceği, Limited Şirket Hissesi Haczi ; Ortağın kişisel alacaklısı, ortağın şirketteki kar payından başka, ortağın şirketteki hissesini de haczettirebilir.(şirketin feshini de isteyebilir.) TTK.m.522 Limited şirket ortaklarının, limited şirkete göre üçüncü kişi sayılamayacağı, şirket borçlarından dolayı, şirket alacaklılarının, şirkete olan sermaye borcunu ödememiş olan şirket ortaklarına 89.maddeye göre haciz ihbarnamesi gönderemeyeceği (Y.12 HD /2775) 25

26 Kollektif Şirket ve Adi Komandit Şirket Hissesinin Haczi ; Ortağın şahsi alacaklısı, borçlunun şirketteki kar payına ve yine şirketin tasfiyesi sonunda borçlu ortağa düşecek paya haciz koydurabilir. Tasfiye payına haciz konulması halinde, alacaklı altı ay önce ihbar etmek ve hesap yılı sonu hüküm ifade etmek şartıyla, şirketin feshini isteyebilir.(ttk.m.522) Kooperatif Hissesi Haczi ; 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu nun 19/son maddesi uyarınca kooperatif ortağının alacaklıları ancak ortağın faiz ve gelirgider farklarından hissesine düşen miktarı ve kooperatifin dağılmasında ona ödenebilecek payı haczettirebilirler. Ferdi münasebete geçilmedikçe ve kooperatif herhangi bir şekilde dağılmadıkça ortağın kooperatif payının haczedilemez. İştirak Halinde Mülkiyet Hissesinin Haczi ; İİK.m.94 e göre yapılır. İştirak halindeki mülkiyet durumunun son bulması halinde borçluya düşecek payın haczi için Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz yazısı gönderilerek, tapu kaydına haciz şerhi verilir. 26

27 Paylı (müşterek) mülkiyet de ise (TMK m. 688 vd.) payın yalnız başına haczi mümkündür. İcra Müdürlüğünde Tapu Sicil Müdürlüğüne haciz yazısı yazılmak suretiyle haciz tapuya şerh edilir. Alacaklıya, Borçluya Ait Ayni Hakların Tescilini İsteme Yetkisinin Verilmesi ; (m. 94/II) Borçlunun miras, icra veya mahkeme kararı ile kazandığı bir ayni hak (mülkiyet gibi) bulunup ta, borçlu bunu kendi adına tescil ettirmiyorsa, bu hakkında borçlu adına tescilinin sağlanması için talebi halinde icra müdürlüğünce alacaklıya yetki verilir. 27

28 ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MAL VE ALACAKLARIN HACZİ (M. 89) Bunlar, borçlunun 3.kişilerden olan ücret alacağı dışındaki alacaklarıdır. Borçlunun bir bankadaki parası (mevduatı) Üçüncü bir kişiye ödünç vermiş olduğu para, Satmış olduğu malın bedeli, Kiraladığı evin kirası, Borçlunun taraf olduğu bir cari hesap sözleşmesinde diğer taraftan alacaklı olduğu hesap bakiyesi vb.gibi 89. madde, m. 88/I (kıymetli evraka bağlı alacak) ve m. 355 in (maaş ve ücret) dışında kalan durumlarda uygulanabilir. Özellikle maaş ve ücret hacizlerinde m. 355 ve m. 356, 357 uygulanır. Şartları oluştuğunda mutlaka m. 89. maddeye göre haciz talep etme zorunluluğu yoktur; alacaklı isterse ve mümkünse genel hükümlere göre de haciz yapılabilir. 28

29 I. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ İhbarnameye İtiraz Edilmesi Borcun Kabulü Ceza ve Tazminat Davası İhbarnameye İtiraz Edilmemesi II. HACİZ İHBARNAMESİ GÖNDERİLMESİ İhbarnameye İtiraz Edilmesi İhbarnameye İtiraz Edilmemesi Borcun Ödenmesi Borcun Ödenmemesi BİLDİRİM Menfi Tespit Davası Açılması Menfi Tespit Davası Açılmaması 3. Kişi Lehine Sonuçlanması Alacaklı Lehine Sonuçlanması Borcun Ödenmesi Borcun Ödenmemesi 29

30 YARGITAY KARARLARINDAN ÖRNEKLER ; Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, cevap vermeye ve borçlunun mevcudunu (parasını, ücretini, malını) icra dairesine teslime mecburdurlar. (12.HD Tarih 2006/ /2173) İcra Müdürünün haciz uygulanması konusunda bir takdir yetkisi yoktur (12.HD Tarih 2006/ /1182) İcra Müdürünün alacaklının gösterdiği yerde haciz uygulaması zorunludur. (12.HD Tarih 2006/ /960) Haciz konulduğu tarihte tapuda borçlu adına kayıtlı olan taşınmaz hakkında şikayetçinin sonradan mahkemeden tapu iptali tescil davası sonucu lehine karar alması bu haczin kaldırılmasını sağlamaz (12.HD Tarih 19582/22762) 30

31 İcra mahkemesinde açılan menfi tespit davası İİK.nun 89. maddesinde öngörülen süreyi keser. (HGK Tarih 3737/700) Mevduat haczi İİK.nun 88.maddesi uyarınca yapılabileceği gibi İİK.nun 89. maddesi uyarınca da yapılabilir. (12.HD Tarih 14917/18553) Bankadaki mevduatın haczi menkul haczi gibi yapılır. İİK.nun 89.maddesinde öngörülen şekle uyulmadan haciz yazısı ile haczi yapmak mümkündür. (12.HD Tarih 8077/10167) Üçüncü kişinin 89/1 haciz ihbarnamesine karşı verdiği cevapta kabul ettiği kısım haricindeki alacak yönünden itiraz etmiş sayılmalıdır. İtiraz edilen kısım yönünden 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilemez. (12.HD /15293) 31

32 Borçlunun üçüncü kişideki nakit para alacağı İİK.nun 89.maddesi uyarınca haczedilebileceği gibi fiilen de haczedilebilir. (19.HD Tarih 10054/11372) Borçlu aleyhindeki icra takibinde, üçüncü kişi durumundaki bankaya birinci haciz ihbarnamesi gönderilmiştir. Yasal süre içinde itiraz edilmediği gibi paranın bloke edildiği bildirilmiştir. Bu durumda ikinci haciz ihbarnamesinin gönderilmesiyle bu ihbarnameye de itiraz edilmediği takdirde borcun ödenmesi için üçüncü kez bildirim yapılması gerekir. Söz konusu emredici kurallara uyulmadan birinci haciz ihbarnamesinden sonra muhtıra ile paranın gönderilmesinin istenmesi usul ve yasaya aykırıdır. (12.HD Tarih 12338/15074) Bankadaki para menkul mal hükmündedir. Haciz yazısı ile haczedilebileceği gibi fiilen de haczedilebilir. Ayrıca İİK.nun 89. maddesi uyarınca da haczi mümkündür. (19.HD Tarih 6537/10591) Haciz ihbarnameleri iptal edilmişse icra dairesince muhtıra tebliğ edilerek ödenmesi sağlanan meblağın istirdatı talebi yerindedir. (19.HD Tarih 382/6400) 89/1 haciz ihbarnamesine itirazdan sonra tekrar 89/2 haciz ihbarnamesi gönderilemez. Ancak daha sonra alacak doğmuşsa yeniden 89/1 haciz ihbarnamesi gönderilmesi istenebilir. (19.HD Tarih 2004/ /7582) 32

33 89/1. haciz ihbarı üzerine ihbarnameye konu paranın rehinli olduğuna ilişkin beyan itiraz niteliğinde olduğundan 2. ve 3.haciz ihbarnamelerinin gönderilmemesi gerekir. (12.HD Tarih 4671/7900) Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen 3.kişiler meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar (12.HD /7737) İlerde doğması muhtemel bir hakkın haczi mümkün değildir. (12.HD Tarih 17928/22583) Haciz ihbarnamesinin iptaline karar verilirse menfi tespit davası konusuz kalır (19.HD Tarih 12306/9153) Tüzel kişiliği bulunmayan üçüncü kişiye çıkarılan haciz ihbarnamesi sonuç doğurmaz. (19.HD Tarih 10617/7285) Haciz ihbarnamesine itiraz etmeyerek borcu ödeyen üçüncü şahıs sebepsiz zenginleşme hükümleri uyarınca takip borçlusuna müracaat edebilir. (19.HD Tarih 6901/4770) Menfi tespit davası hakkında verilecek karar kesinleşmedikçe 3.şahıs ihbarname gereğince zimmetinde sayılan borcu ödemeye zorlanamaz. (12.HD Tarih 11733/13956) 33

34 89/1. ihbarnamesine süresinde itiraz edilmesi halinde 89/2 ihbarı çıkartılamaz. Çıkarılırsa bu yok hükmündedir, süresiz şikayete tabidir. (12.HD Tarih 6020/6884) İhtiyati haciz hükümsüz kalmışsa haciz ihbarnamesi de hükümsüz kalır. (12.HD Tarih 11805/16639) İİK.nun 89.maddesi uyarınca işlem yapılmazsa borç üçüncü kişinin zimmetinde sayılmaz. (12.HD Tarih 3833/4357) Satış vaadinden kaynaklanan hakkın haczi mümkün değildir. (12.HD Tarih 11928/12316) İİK.nun 89.maddesi uyarınca haczedilen menkul malın teslimi mümkün olmazsa alacaklının, icra mahkemesine başvurarak malın değerinin ödenmesini isteme hakkı vardır. Yoksa doğrudan üçüncü kişinin mallarının haczi istenemez. (12.HD Tarih 375/1968) 34

35 Kooperatifin borcundan dolayı bizzat kooperatifin kendisi sorumludur. Ortaklara 89/1 ihbarı gönderilemez. (12.HD Tarih 9927/10890) İİK.nun 89/3. maddesine göre 3. kişi süresi içinde menfi tespit davası açması durumunda, borcu ödemeye veya yedinde bulunan (sayılan) malı teslime zorlanamaz. (12.HD Tarih 7448/8057) Haciz ihbarnamelerine itiraz etmeyen veya menfi tespit davası açmayan üçüncü kişiye zimmetindeki alacak için haciz veya iflas yoluyla takip yapılabilir. (12.HD Tarih 4482/5343) 89/2 haciz ihbarnamesinin 89/1 haciz ihbarnamesindeki miktarı aşmaması gerekir. (19.HD Tarih 9011/6302) İcra müdürü 89/1 ile ilgili kararından re sen dönemez. (12.HD Tarih 124/8472) 35

36 HACZİN ETKİSİ ALACAKLI BAKIMINDAN Alacaklı satış isteyebilir (m. 106) ve alacağını satış bedelinden alır (m. 138/II). Haciz aynî bir hak vermez. Şartları oluştuğunda diğer alacaklılar hacze iştirak edebilir (m ). BORÇLU BAKIMINDAN Borçlunun tasarruf yetkisi sınırlanır. Taşınırlar bakımından m. 86. Taşınmazlar bakımından m. 91/I, c. 1 Borçlunun izinsiz tasarrufu suç oluşturur (m. 336a; ayrıca karş. TCK m. 289, 290). ÜÇÜNCÜ KİŞİLER BAKIMINDAN 3. kişilerin hacizden önce sahip oldukları haklar için istihkak iddiası varsa bu tutanağa geçirilir (m. 102/I) ve istihkak prosedürü işletilir (m ). Mal 3. kişi elinde haczedilirse yediemin olarak elinde bırakılmalıdır (m. 97a). 3. kişilerin hacizli mal üzerinde iyi niyetle kazandıkları hakları korunur (m. 86/III). 36

37 HACZE İŞTİRAK (M. 100, 101) UYGULAMA ALANI Borçluya karşı birden fazla alacaklının talebi söz konusu ise ve özellikle bu alacaklılar borçluya karşı takibe başlamışlar ve borçlunun haczedilen malları tüm takip yapan alacaklıların alacaklarını karşılamıyorsa ve hacze iştirakin de şartları oluşmuşsa, hacze iştirak prosedürünün işletilmesi gerekecektir. KAMU ALACAKLARI Kamu alacaklarından dolayı hacze iştirak 6183 s.k. m. 21. ve 69 de düzenlenmiştir. Önce kamu alacaklısı haciz koymuşsa, satışta önce kamu alacaklısının alacağı karşılanır. Önce özel alacaklı haciz koymuşsa, kamu alacaklısı, onun haczine iştirak eder; ancak İİK şartları değil, 6183 s.k. uygulanır. SÜRESİ Hacze iştirak etmek isteyen alacaklı, ancak ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine girinceye kadar bu talepte bulunabilir; bu tarihten sonra hacze iştirak mümkün değildir (m. 100/I, 101/I). 37

38 ADİ İŞTİRAK (M. 100) ŞARTLARI İştirak etmek isteyen alacaklının takip yapması ve takibini kesinleştirmesi gerekir İştirak etmek isteyen alacaklının alacağının ilk haciz koyduran alacaklının alacağına göre önceliğinin olması gerekir (m. 100/I, b.1). İştirak etmek isteyen alacaklı, öncelik şartını kanunda belirtilen belgelerle ispat etmelidir (m. 100/I, b.1-4). İŞTİRAK USÛLÜ İştirak etmek isteyen alacaklı, ilk haczin konulduğu icra dairesine başvurur. İcra müdürü, şartların varlığını inceler ve karar verir. Haczedilen mallar tüm alacaklıların alacaklarını karşılamaya yetiyorsa, sadece hacze iştirak ilk haciz tutanağının altına işlenir (m. 104/I); tüm alacaklar karşılanamıyorsa talep üzerine ilave haciz yapılır (m. 100/II) ve bu durumun da tutanağa işlenip ilgi kişi veya yerlere bildirilmesi gerekir. 38

39 İMTİYAZLI İŞTİRAK (M. 101) ŞARTLARI İmtiyazlı olarak iştirak edecek alacaklılar kanunda belirtilmiştir. Bunların dışında, hacze imtiyazlı iştiraki söz konusu olamaz. (m. 101/I). Kanunda sayılan ilk üç durumda alacakların evlilik, velayet veya vesayet ilişkisinden doğması gerekir. Ayrıca alacaklılar, bu haklarını, ilişkinin (yani evlilik, velayet, vesayet) devamı sırasında veya bu ilişkinin bitmesinden bir sene içinde kullanabilirler. Yani bunun için, hacze iştirak eden alacaklının önce bir takip yapıp bunun da kesinleşmesini beklemesine gerek yoktur; doğrudan iştirak edilebilir. İŞTİRAK USÛLÜ Alacaklı bu talebini ilk haczin konulduğu icra dairesine iletir. İcra dairesi bunu haczi koyduran diğer alacaklı veya alacaklılara ayrıca borçluya bildirir ve itirazları için yedi günlük süre verir. İtiraz söz konusu olursa, iştirak talebi geçici olarak kabul edilir ve iştirak talebinde bulunan kişiye yedi gün içinde dava açması gerektiği bildirilir. Bu süre içinde dava açılmazsa, hacze iştirak hakkı düşer (m. 101/II). Ancak bu durumun nafaka alacaklılarına uygulanması mümkün değildir. 39

40 HACİZDE İSTİHKAK (M ) Borçlunun borcu için, borçluyla yakınlığı ne olursa olsun üçüncü bir kişinin malvarlığına dahil unsurlar, haczedilemez. Bununla birlikte üçüncü kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi de mümkündür. Böyle bir durumda bazen borçlu bazen de bizzat mal üzerinde hak sahibi olan üçüncü kişi, mal üzerindeki bu haklarını ileri sürerek tutanağa geçirilmesini isteyebilirler (m. 85/II, c. 1; m. 102/I, c. 2). Çekişmeli malların da haczi mümkündür. Ancak bu mallar, hacizde tertip gereği en son haczedilir (m. 85/II, c. 2). Taşınır bir mal üçüncü kişinin elinde haczedilir ve üzerinde istihkak iddia edilirse, yediemin sıfatıyla üçüncü kişiye teslim edilir.muhafaza altına alınamaz.(m. 88/II, c. 3). İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte haczedilmiş olur. Eğer bu prosedür sonunda malın borçluya ait olduğu anlaşılırsa, borçlunun diğer malları gibi o mal satılıp, satış bedelinden alacak karşılanır. İstihkak prosedürü bakımından malın kimin elinde bulunduğu önemlidir. 40

41 MALIN BORÇLUNUN ELİNDE OLMASI (M ) İSTİHKAK İDDİASI (m. 96) Bir malın haczedildiğini öğrenen borçlu veya üçüncü kişi haczi öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde istihkak iddiasında bulunmalıdır. Aksi halde aynı takipte bu iddiasını ileri sürme hakkını kaybeder. İcra müdürü üçüncü kişinin istihkak iddiasını iki tarafa bildirir; itiraz etmeleri için süre verir. İTİRAZ EDİLMESİ (m. 97/I-IV) Dosya İcra Mahkemesine Gönderilir İTİRAZ EDİLMEMESİ (m. 96/II, c.2) Takibin Devamı veya Ertelenmesi Kararı İSTİHKAK DAVASI AÇILMAMASI (m. 97, VI, c. 2. ) İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI (m. 97, VI, c. 1) (m. 97a) Davanın Reddi (m. 97/XIII-XIV) Davanın Kabulü (m. 97/XV) 41

42 MALIN ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN ELİNDE OLMASI (M. 99) İSTİHKAK İDDİASI Üçüncü kişinin elinde bulunan bir malın borçluya ait olduğu iddia edilirse bu mal da haczedilir; üçüncü kişinin elinde bulunan menkul mal haczedilince,üçüncü kişinin kabulü halinde üçüncü şahsa yediemin olarak bırakılır (m. 88/II). Malı haczeden icra müdürü, alacaklıya, üçüncü kişiye karşı icra mahkemesinde istihkak davası açması için yedi günlük süre verir (Ancak, alacaklı bu sürenin verilmesini beklemeden de dava açabilir). İSTİHKAK DAVASI AÇILMAMASI Alacaklı bu süre içinde davayı açmazsa, üçüncü kişinin istihkak iddiasını kabul etmiş sayılır ve mal üzerinden haciz kalkar. İSTİHKAK DAVASI AÇILMASI Buradaki istihkak davasında, gösterdiği özellikler dışında m. 97 deki hükümler uygulanır. Ancak bu davada, tazminata ilişkin m. 97 de düzenlenmiş olan hükümler uygulanmayacaktır. Davanın Kabulü Mal üçüncü kişiden alınır ve alacaklının talebi üzerine satılarak alacaklıya alacağı ödenir. Davanın Reddi Mal üzerindeki haciz kalkar veya hakla birlikte haczedilir. 42

43 BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ (M. 111) HACİZDEN SONRA HACİZDEN ÖNCE Alacaklının kabul etmesine bağlıdır. Borçlunun teklif m. 111 deki şartları taşıyorsa, alacaklının muvafakatine gerek yoktur. Bu şartlar: En fazla dört taksitle ödeme teklifi, Birinci taksidin derhal ödenmesi, Taksitler arasında en fazla birer ay süre bulunması. Borçlunun teklifi m. 111 deki şartları taşımıyorsa, alacaklının muvafakatine bağlıdır. SONUÇLARI Taksitlendirme anlaşması icra dairesinde geçerli şekilde yapılırsa, takip durur. Borçlu ile alacaklı birden fazla bu yönde anlaşma yapabilirler. Bu anlaşmaların devamı süresince m. 106 ve 150e deki satış isteme süreleri işlemez; ancak anlaşma ya da anlaşmaların toplam süresi on yılı geçerse, aştığı tarihten itibaren süreler kaldığı yerden işlemeye devam eder. Borçlu taksitle ödemenin şartlarını yerine getirmez süresinde ödemezse: Alacaklı, ödenmeyen kısmın tamamı için takibe devam edilmesini, yani hacizden önce ise haciz, hacizden sonra ise satış talep edebilir. Geçerli bir sebep olmadan borçlu taahhüdünü yerine getirmemişse, alacaklının talebi üzerine icra tetkik mercii tarafından 340. maddeye göre cezalandırılır. 43

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013

BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 BAZI KANUNLAR İLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No. 6487 Kabul Tarihi: 24/5/2013 Değişiklik MADDE 8 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun

Detaylı

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma

İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma İcra Ve İflas Kanunu nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Hakkında Çalışma Hazırlayan: Av. Hüseyin Sarı İstanbul 09.02.2012 2004 sayılı 19.06.1932 tarihli İcra ve İflas Kanunumuz yayınlandığı günden bu

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802

Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür Yardımcısı 05074637802 ALACAĞA MAHSUBEN SATIŞLARDA KAMU BANKALARI VE ÖZEL BANKA AYRIMINA GİTMEDEN TÜM BANKALARIN TAŞINIR VEYA TAŞINMAZ SATIN ALIRSA TAHSİL HARCI ÖDEME ZORUNLULUĞU İNCELEMESİ Atilla DİNGİL - Sakarya 2.İcra Müdür

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ

ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ ÖRNEK ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ, UNVAN, MERKEZ VE ÇALIŞMA BÖLGESİ, SÜRE, AMAÇ VE FAALİYET

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN

14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN 14 Şubat 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27846 KANUN TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu,

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013

KANUN. Kanun No. 6456 Kabul Tarihi: 3/4/2013 18 Nisan 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28622 KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (18.04.2013 T. 28622 R.G.) Kanun No. 6456 Kabul Tarihi:

Detaylı