TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI. 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI. 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir?"

Transkript

1 TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir? A) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması B) Davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmış olması C) Yargı yolunun caiz olması D) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi 2) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. B) Davacı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. C) Davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. D) Davacı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. 3) "Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür" hükmü, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yargılamaya hakim olan ilkelerden hangisine aittir? A) Yargılamanın sevk ve idaresi B) Tasarruf ilkesi C) Hukukun uygulanması D) Usul ekonomisi ilkesi 4) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sulh hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dava konusunun dışında kalan hususlar sulhun kapsamına dâhil edilemez. B) Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir. C) Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. D) İrade bozukluğu ya da aşırı yararlanma hâllerinde sulhun iptali istenebilir. 5) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı Devlet aleyhine açılabilecek tazminat davası sebeplerinden birisi değildir? A) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. B) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. C) Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması. D) Duruşma tutanağında mevcut olan bir hususun yanlış yorumlanması suretiyle 1

2 hüküm verilmiş olması. 6) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tarafların ehliyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir. B) Dava ehliyeti, medenî hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir. C) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar davada kanuni temsilcileri tarafından temsil edilir. D) Tüzel kişiler davada hissedarları tarafından temsil edilir. 7) Ceza Muhakemesi Kanununa göre teşebbüste hangi yer mahkemesi yetkilidir? A) Son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi B) Suçun işlendiği yer mahkemesi C) Son suçun işlendiği yer mahkemesi D) İlk suçun işlendiği yer mahkemesi 8) Ceza Muhakemesi Kanununa göre ifade alma ve sorguya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. B) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak hakim tarafından yapılabilir. C) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. D) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 9) Ceza Muhakemesi Kanununa göre hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. B) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. C) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, iki yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 2

3 10) Ceza Muhakemesi Kanununa göre gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmek için zorunlu olan süre hariç, yakalama anından itibaren en fazla ne kadardır? A) Oniki saat B) Yirmidört saat C) Otuzaltı saat D) Kırksekiz saat 11) "Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin... kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren...içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır" Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yukarıdaki boşluklarda yer alması gereken ibareler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Ağır ceza mahkemesinin, onbeş gün B) Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin, bir ay C) Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin, iki ay D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, üç ay 12) Ceza Muhakemesi Kanununa göre kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini kim, hangi merciden ister? A) Hakim, Adalet Bakanlığından B) Hakim, Yargıtaydan C) Adalet Bakanı, Yargıtaydan D) Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesinden 13) "İdari eylemlerden... ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren... ve her halde eylem tarihinden itibaren... içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir." İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, yukarıdaki metinde boş bırakılan yerler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) menfaatleri, altmış gün, bir yıl B) menfaatleri, bir yıl, beş yıl C) hakları, altmış gün, bir yıl D) hakları, bir yıl, beş yıl 14) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre bağlantılı davalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. B) Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye 3

4 kadar usuli işlemler durur. C) Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştayda, yargılamaya yeniden başlanır. D) Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir. 15) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre dava açma süreleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İdari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihte başlar. B) Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın yapıldığı tarihte başlar. C) Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihte başlar. D) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 16) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, çalışmaya ara verme süresi içinde idare mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı nereye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren hangi süre içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir? A) En yakın nöbetçi mahkemeye, üç gün B) Bölge İdare mahkemesine, yedi gün C) En yakın nöbetçi mahkemeye, yedi gün D) Danıştaya, üç gün 17) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre aşağıdakilerden hangisine karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir? A) İdare mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği iptal kararlarına B) Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdiği kararlara C) İdare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına D) Danıştayca verilen yargılamanın yenilenmesi kararlarına 18) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde açılacak tazminat davası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ancak ilgili idare aleyhine açılabilir. B) Ancak ilgili kamu görevlisi aleyhine açılabilir. C) Ancak ilgili daire amiri aleyhine açılabilir. D) Ancak ilgili Bakan aleyhine açılabilir. 19) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kararlara karşı başvuru yollarından değildir? A) Kararın düzeltilmesi B) İtiraz C) Yargılamanın yenilenmesi D) Açıklama talebi 4

5 20) İdari yargı yetkisinin sınırı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar. B) İdari mahkemeler, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremezler. C) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin kanunlara uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. D) İdari mahkemeler, idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. 21) Aşağıdakilerden hangisi icra takip işlemi değildir? A) Takip talebi B) Ödeme emri tebliğ edilmesi C) Haciz D) Satış 22) İcra ve İflas Kanununa göre ödeme emri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren en geç üç gün içinde tebliğe gönderilir. B) Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez. C) Ödeme emrine itiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapılamaz. D) Borçlu, yazılı veya sözlü olarak ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebilir. 23) İcra ve İflas Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, alacaklının, takibe gerek kalmaksızın borçlunun doğrudan doğruya iflasını isteyebileceği hallerden birisi değildir? A) Borçlunun bilinen başka bir adrese taşınmış olması B) Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması C) Borçlunun ödemelerini tatil etmesi D) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması 24) İcra ve İflas Kanununa göre takip talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Takip talebinde alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap numarasının gösterilmesi zorunludur. B) Sadece senetli alacaklar hakkında takip talep edilebilir. C) Takip yollarından hangisinin seçildiği takip talebinde belirtilmelidir. 5

6 D) Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı belirtilmelidir. 25) İcra ve İflas Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi takibi erteleme hallerinden değildir? A) Borçlunun usul veya füruundan birinin ölümü B) Borçlunun yurt dışında olması C) Borçlunun ölümü D) Borçlunun hükümlü olması İKTİSAT VE MALİYE GRUBU SORULARI 1) Aşağıdaki önermelerden hangisi eksik piyasalar durumuna örnek değildir? A) Kuraklık tehlikesiyle ilgili haberleri yakından izleyemeyen küçük çiftçilerin olası fiyat risklerinden korunmak için future piyasalarda ürün alım satımı yapamaması. B) Tüketicilerin yüksek fiyattan mal temin etmeleri. C) Metro ve hafif raylı sistem yatırımı yapılacağı bilgisini önceden öğrenen arsa spekülatörlerinin projenin gerçekleştirileceği güzergah üzerindeki arsaları ucuza satın alıp proje açıklandıktan sonra yüksek fiyattan satarak aşırı kar elde etmeleri. D) Sigorta şirketlerinin ödedikleri hasar tazminatları ve yükselen risk primleri nedeniyle ayrım gütmeden kaza yapmayan sürücülerden de yüksek kasko primi istemeleri. 2) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ilkelerinden değildir. A) Genellik ilkesi B) Yıllık olma ilkesi C) Safilik ilkesi D) Birlik ilkesi 3) I. Tüketiminden mahrum bırakılabilirler (dışlanabilirler) II. Belli bir kapasite noktasına kadar faydasından yararlanmada rekabet yoktur. III. Yarı kamusal niteliğe sahip olduklarından devlet tarafından üretilmesi toplumsal açıdan zorunlu değildir. Kulüp malları için yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) II ve III C) I D) I ve II 6

7 4) I. Parlamentonun yaptığı bütçe denetimidir. II. Bütçe işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesidir. III. En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlamak amacıyla bütçe uygulamasının denetlenmesidir. IV. İdarenin kendi kendini denetlemesidir. Yukarıdaki tanımlara ilişkin kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? A) Yasallık denetimi, siyasi denetim, etkinlik denetimi, idari denetim B) Yasallık denetimi, etkinlik denetimi, siyasi denetim, idari denetim C) Siyasi denetim, idari denetim, etkinlik denetimi, yasallık denetim D) Siyasi denetim, yasallık denetimi, etkinlik denetimi, idari denetim 5) Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının yaşam boyu gelir hipotezi altında tüketim harcamaları üzerinde etkisinin olmaması durumu hangi kavramla anılır? 6) A) Parasalcı Yaklaşım B) Laffer Yaklaşımı C) Ricardocu Denklik Hipotezi D) Rasyonel Beklentiler Teorisi I. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali. II. Kanunun hazırlık aşamasından kanunlaşmasına kadarki süreç içinde kanun koyucunun iradesinin araştırılması esasına dayanır. III. Vergiyi doğuran olayın niteliğinin deliller aracılığı ile ortaya konulması. IV. Ortalama vergi oranındaki artışın vergi matrahındaki artıştan büyük olduğu vergi tarifesi. Türk Vergi Hukukuyla ilgili yukarıdaki tanımlara ilişkin kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru ve sırasıyla verilmiştir? A) Mücbir sebep, lafzi yorum, aleniyet, çoğalan artan oranlı tarife B) Mücbir sebep, tarihi yorum, ispat, çoğalan artan oranlı tarife C) Zaruret hali, tarihi yorum, ispat, düz artan oranlı tarife D) Mücbir sebep, lafzi yorum, ispat, çoğalan artan oranlı tarife 7

8 7) I. Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasına vergi hatası denir II. Veraset ve intikal vergisinde tarh zamanaşımı süresi, beyan edilmeyen malların idarece tespit edildiği takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar. III. Motorlu taşıtlar vergisinde tarh zaman aşımı söz konusu değildir. IV. Vergi borçlusunun yurt dışında bulunması tahsil zaman aşımını kesmez. Türk Vergi Hukukuna göre yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur? A) I ve III B) I ve IV C) I,II, III ve IV D) I, II ve III 8) Türk Vergi Hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan eylemlerden elde edilen gelirler de vergiye tabidir. B) Vergi mükellefi olmak için fiil ehliyetine sahip olmak gereklidir. C) Kural olarak, Türkiye de yerleşmiş olan gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. D) Vergilerin tarh, tebliğ, tahakkuk ve ödenme süreçleriyle ilgili idari işlemler aleyhine açılan davaların ayrı bir yargılama prosedürüne tabi olması vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olduğu düşüncesini kuvvetlendirir. 9) (I) Kısa vadeli borçların uzun vadeli ya da süresiz borç haline getirilmesidir. (II) Faiz oranı yüksek olan tahvillerin daha düşük faizli tahvillerle değiştirilmesidir. (III) Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından belirli bir itfa planına göre geri ödenmek üzere sağlanan finansman imkanlarıyla Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından üstlenilen her türlü mali yükümlülüğü ifade etmektedir. (IV) Devlet iç borcu ve devlet dış borcundan doğan ana para ve faiz ödemelerini, bu borçlara ilişkin iskonto giderleri, ücret ve diğer ödemeleri ifade eder. Kamu kesimi borç yönetimi ile ilgili olarak yukarıdaki tanımlara ilişkin kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Tahkim, konversiyon, devlet dış borcu, borç servisi B) Konversiyon, tahkim, devlet borcu, borç stoku C) Tahkim, konversiyon, borç stoku, devlet dış borcu D) Tahkim, konversiyon, borç servisi, borç stoku 8

9 10) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden değildir? A) Kamu kuruluşları veya kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından gelir sağlamak amacıyla alınır. B) Kanuna dayanılarak bir hizmetten yararlananlardan alınır. C) Devlet bütçesinde kamu gelir tahminleri içinde yer alır. D) Zora dayalı olarak alınır. 11) I. Üretim olanakları eğrisi, bir ekonomide mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belli bir dönemde maksimum düzeyde üretilebilecek mal ve hizmet bileşimlerini gösterir. II. Üretim olanakları eğrisi orijine iç bükeydir. III. İç bükey olması kıt kaynakların üretiminde her ikisinin de aynı etkinlikte kullanılabileceğini gösterir. IV. D noktası ekonomide kaynak kullanımının etkin olmadığını göstermektedir. V. B noktası ekonomide üretim kapasitesinin etkin kullanılmadığını göstermektedir. VI. C noktasından A noktasına geçildiğinde 10 milyon ton daha fazla buğday üretebilmek için 30 bin adet daha az traktör üretmeyi göze almak gerekir ve eğrinin eğimi arttıkça bu özveri artmak zorundadır. Yukarıda üretim olanakları eğrisinin tanımı ve özellikleriyle ilgili olarak numaralandırılmış önermelerden hangileri doğrudur? A) I, III ve VI B) I, II, V ve VI C) I, II, III D) II, IV, V ve VI 9

10 12) (I) İşgücünün coğrafik ve niteliksel bileşiminin talepteki ve teknolojideki değişmelere anında uyum sağlayamaması sonucu, çalışanların bir kısmının işlerini kaybetmelerinden kaynaklanan işsizlik türüdür. (II) İş bulmanın zaman almasından kaynaklanan işsizlik türüdür. (III) Bir ekonomideki geçici ve yapısal işsizler toplamının işgücüne oranına denir. Yukarıdaki işsizlik tanımlarını ifade eden kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? A) Geçici işsizlik- Yapısal İşsizlik- Doğal İşsizlik B) Yapısal İşsizlik- Doğal İşsizlik - Geçici İşsizlik C) Doğal İşsizlik Geçici İşsizlik- Yapısal İşsizlik D) Yapısal İşsizlik Geçici İşsizlik Doğal İşsizlik 13) Bir malın fiyatındaki değişimin başka bir malın talep miktarını nasıl etkileyeceğini gösterir. Bu tanıma uygun seçenek hangisidir? 14) A) Talebin gelir esnekliği B) Talebin fiyat esnekliği C) Fiyatın çapraz esnekliği D) Talebin çapraz esnekliği (I) İki maldan oluşan bir piyasada tüketicinin sabit gelirinin tamamını kullanarak satın alabileceği mal bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yerine bütçe doğrusu denir. (II) Bütçe doğrusunun eğimi negatiftir. (III) Tüketicinin gelirinin artması, malların fiyatlarının birbirine oranının ve tüketici tercihinin değişmediği varsayımıyla bütçe doğrusunun paralel olarak sağa kaymasına neden olur. (IV) Tüketicinin geliri sabitken mallardan birisinin fiyatının değişmesi bütçe doğrusunun konumunu değiştirmez. Bütçe doğrusu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? A) Sadece II B) II ve III C) Sadece IV D) II ve IV 10

11 15) Az sayıda satıcının çok sayıda alıcının olduğu piyasalardır. Bu piyasalardaki firmaların arz ettiği mallar homojen de olabilir farklılaştırılmış da olabilir. Bu tanıma uyan piyasa hangisidir? A) Tam rekabet piyasası B) Oligopol piyasası C) Monopollü rekabet piyasası D) Serbest piyasa 16) Diğer üretim faktörünün (veya faktörlerinin) miktarı sabitken bir faktörün üretimde kullanılan miktarları eşit birimler halinde artırıldığında her yeni birimin sağlayacağı ek ürün miktarının azalması hangi kavramla ifade edilir? A) Azalan marjinal maliyet B) Azalan verim kanunu C) Azalan marjinal fayda D) Marjinal ikame haddi 17) (Nominal GSYH /Reel GSYH) x 100 denklemiyle formüle edilen makroekonomik göstergenin tanımı hangisidir? A) Deflatör B) Enflasyon oranı C) Deflasyon oranı D) Net Milli Hâsıla 18) GSYH nin (Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın) hesaplanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) GSYH belli bir yurt içinde dönemde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin cari piyasa satış fiyatıyla hesaplanmış değeridir. B) Üretilmiş olan malların bir kısmı henüz satılmamış bile olsa piyasa fiyatı ile değerleri hesaplanarak GSYH ye eklenirler. C) Stoktan yapılan satışlar GSYH hesabında dikkate alınmaz. D) Nihai mamulde kullanılan hammadde ve yarı mamuller de hesaplamaya dâhil edilir. 19) 1973 yılında Ortadoğuda yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında petrol ihraç eden ülkelerin (OPEC) petrol üretimini azaltmaları sonucunda petrolün varil fiyatı 3 dolardan 12 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu durum enerji yönünden dışa bağımlı gelişmiş ekonomilerde hangi tür enflasyonu tetiklemiştir? A) Maliyet Enflasyonu B) Talep enflasyonu C) Yapısal enflasyon D) Çekirdek enflasyon 20) Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 gelire bağlı vergi oranının %25 olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarında 200 milyon TL lik bir artışın milli gelirde meydana getireceği artış miktarı ile verginin olmadığı durumda milli gelirde meydana getireceği artış miktarları hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 500,1000 B) 400, 800 C) 1333, 1000 D) 500,

12 21) Aşağıdakilerden hangisi iradi maliye politikasının başarısını etkileyen faktörlerden değildir? A) Ekonomik durumun doğru analizi B) Ekonominin gelişmişlik düzeyi C) Doğru politika tedbirlerini uygulamak D) Gecikmeler sorununun çözümlenmesi 22) Transfer harcamalarının çarpan etkisinin kamu harcamalarının (transfer harcamaları hariç) çarpan etkisinden daha düşük olduğunu söylediğimizde aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Transfer harcamaları yararlananların kullanılabilir gelirini artırarak tümüyle mal ve hizmet alımına yönelen harcamalardır. B) Transfer harcamaları kullanılabilir geliri artırır ancak tüketicilerin marjinal tüketim eğilimleri ölçüsünde talep artışı sağlarlar. C) Kamu harcamaları (transfer harcamaları hariç) toplam talebi doğrudan etkilediğinden çarpan etkisi transfer harcamalarına göre daha büyüktür. D) Transfer harcamaları yapıldıkları anda mal ve hizmet alımına yönelmeyip sonraki dönemde talebe dönüşebilir. 23) Otomatik istikrar sağlayıcılarla iradi maliye politikalarının ekonomik istikrar sağlayıcı fonksiyonlarının yetersiz kaldığı bazı durumlarda bu iki politika yöntemini daha etkin kılmak üzere türü ve büyüklüğü önceden yetkili otoritelerce belirlenmiş tedbirler paketi devreye sokulur ve istikrar sağlanmaya çalışılır. Maliye literatüründe bu uygulamaya ne ad verilir? A) Tedbir Paketi B) Acil Eylem Planı C) Yarı Otomatik İstikrar Sağlayıcılar D) Formül Esnekliği 24) Enflasyonun yaşandığı dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzun olması sebebiyle vergi hasılatında reel anlamda azalma meydana gelmektedir. Kamu Maliyesi literatüründe bu durum hangi kavramla tanımlanmaktadır? A) Enflasyon Etkisi B) Mali Yanılsama C) Tanzi Etkisi D) Vergi Harcaması 12

13 25) Enflasyonla mücadelede vergi politikasının etkinliğiyle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) Gelir üzerinden alınan vergilerin enflasyonu azaltıcı etkisi verginin artan oranlı tarifeye sahip olması halinde kendini gösterir. B) Dolaylı vergilerin tüketim harcamalarını kısıcı etkisi aynı tutardaki gelir vergisinden daha fazladır. C) Vergilerin enflasyonla mücadeledeki etkinliği ile gelir dağılımı adaletini bozucu etkisi arasında tercih sorunu yaşanabilmektedir. D) Dolaylı vergiler ekonomik istikrar ve gelir dağılımında adalet açısından daha etkin olduklarından tercih edilir. 13

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 2 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI )

KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) KAMU İHALE KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 22 OCAK 2012 ( SOSYAL BİLİMLER MEZUNLARI ) ADAYIN ADI SOYADI :...... :.... T.C.KİMLİK NUMARASI :. SINAV SALON NO :... SIRA:.... *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 14 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 15 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir?

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. SAYIŞTAY / 2008 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? 111. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur? A ALAN BİLGİSİ TESTİ 115. Farksızlık eğrisi üzerinde belli bir noktadaki faktör ikamesine ne denir? A) İşsizlik B) Dış ticaret

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEB 8 TEMMUZ 2012 PAZAR T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU

BİZ YAKALADIK SORDU KPSS ALAN BİLGİSİ. 2012'de SORU BİZ SORDU YAKALADIK KPSS ALAN BİLGİSİ 'de 94 SORU HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, yasama dokunulmazlığı ile ilgili aşağıdaki ş ğ ifadelerden hangisi yanlıştır? ş A) Milletvekili olmayan bakanlar yasama

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

BAŞKENT KARİYER A GRUBU DENEME HUKUK. 3. 1982 Anayasası na göre, yasama sorumsuzluğuna ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A GRUBU DENEME 2 HUKUK 1. 1982 Anayasası na göre, Anayasa Mahkemesi nin çalışma ve yargılama usulü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Anayasa Mahkemesi, iki Bölüm ve Genel Kurul halinde

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A)

İKTİSAT. Maliye Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (A) İKTİSAT 1. Bir malın fiyatının, üretim miktarı arttıkça yükseldiği durumu gösteren eğrinin adı ve eğimiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) Bireysel arz eğrisi - negatif eğimli B)

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

DEHA EĞİTİM KURUMLARI

DEHA EĞİTİM KURUMLARI 7. GENEL KÜLTÜR VE GENEL YETENEK TESTİ SORU İ ( 1 20 ) ( Yanıt D ): daha ve henüz aynı anlama geldiği için fazla kullanılmıştır. TÜRKÇE ( 1 7 ) MATEMATİK ( 8 15 ) 1. ( Yanıt E ): Kütüphaneye ders çalışmak

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları

09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 09 Mart 2013 SMMM Staja Giriş Sınav Soru ve Cevapları 1) İşletme sahibi, işletmeye tahsis etmediği bir taşıtını aylığı 2.000 Türk Lirasına kiraya vermiş ve kiracı kira bedelini işletme adına keşide ettiği

Detaylı

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI

UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI UZMAN GÖRÜŞ DEVLET GELİR UZMANLARI DERNEĞİ AYLIK YAYINI 2011-2013 YILLARI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU TASARISI VE BÜTÇE DENGESİ ALACAK VE BORÇ NOTLARININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ METAL SEKTÖRÜNDEKİ

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ

VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ VERGİ USUL KANUNU GİRİŞ Kapsam Madde 1- (1) Bu Kanun hükümleri gümrük idareleri tarafından alınan vergi ve resimler dışında, merkezi yönetim bütçesine giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06. BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (29.06.2012 T. 28338 R.G.) Kanun No. 6327 Kabul Tarihi: 13/6/2012

Detaylı

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ

Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ Sayı:42 29.06.2012 VERGİ SİRKÜLERİ KONU: Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemi kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun 29.06.2012 tarih ve 28338

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI

KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI KONU : BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İÇEREN KANUN YAYIMLANDI Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S303 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI SERMYE PİYSSI FLİYETLERİ İLERİ DÜZEY (İD), TÜREV

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 29 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28338 KANUN BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6327

Detaylı

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür.

Genel Hükümler. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan iş organizasyonu kapsamında bir bütündür. 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten

HUKUK. 6. I. Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler. II. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun meslekten HUKUK 1. 1982 nayasası ndaki başlangıç kısmıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) lk kez 1982 anayasasında başlangıç kısmı düzenlenmiştir. B) Başlangıç kısmı değiştirilemez. C) Başlangıç

Detaylı