TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI. 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI. 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir?"

Transkript

1 TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi dava şartlarından değildir? A) Türk mahkemelerinin yargı hakkının bulunması B) Davanın, daha önceden kesin hükme bağlanmış olması C) Yargı yolunun caiz olması D) Teminat gösterilmesine ilişkin kararın gereğinin yerine getirilmesi 2) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. B) Davacı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. C) Davalı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. D) Davacı gerçek veya tüzel kişinin yerleşim yeri mahkemesidir. 3) "Hakim, yargılamanın makul süre içinde ve düzenli bir biçimde yürütülmesini ve gereksiz gider yapılmamasını sağlamakla yükümlüdür" hükmü, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre yargılamaya hakim olan ilkelerden hangisine aittir? A) Yargılamanın sevk ve idaresi B) Tasarruf ilkesi C) Hukukun uygulanması D) Usul ekonomisi ilkesi 4) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre sulh hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dava konusunun dışında kalan hususlar sulhun kapsamına dâhil edilemez. B) Sulh, şarta bağlı olarak da yapılabilir. C) Sulh, hüküm kesinleşinceye kadar her zaman yapılabilir. D) İrade bozukluğu ya da aşırı yararlanma hâllerinde sulhun iptali istenebilir. 5) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi hâkimlerin yargılama faaliyetinden dolayı Devlet aleyhine açılabilecek tazminat davası sebeplerinden birisi değildir? A) Kayırma veya taraf tutma yahut taraflardan birine olan kin veya düşmanlık sebebiyle hukuka aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. B) Sağlanan veya vaat edilen bir menfaat sebebiyle kanuna aykırı bir hüküm veya karar verilmiş olması. C) Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması. D) Duruşma tutanağında mevcut olan bir hususun yanlış yorumlanması suretiyle 1

2 hüküm verilmiş olması. 6) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tarafların ehliyeti hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Medenî haklardan yararlanma ehliyetine sahip olan, davada taraf ehliyetine de sahiptir. B) Dava ehliyeti, medenî hakları kullanma ehliyetine göre belirlenir. C) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip olmayanlar davada kanuni temsilcileri tarafından temsil edilir. D) Tüzel kişiler davada hissedarları tarafından temsil edilir. 7) Ceza Muhakemesi Kanununa göre teşebbüste hangi yer mahkemesi yetkilidir? A) Son icra hareketinin yapıldığı yer mahkemesi B) Suçun işlendiği yer mahkemesi C) Son suçun işlendiği yer mahkemesi D) İlk suçun işlendiği yer mahkemesi 8) Ceza Muhakemesi Kanununa göre ifade alma ve sorguya ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Şüphelinin ve sanığın beyanı özgür iradesine dayanmalıdır. Bunu engelleyici nitelikte kötü davranma, işkence, ilâç verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullanma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler yapılamaz. B) Şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak hakim tarafından yapılabilir. C) Yasak usullerle elde edilen ifadeler rıza ile verilmiş olsa da delil olarak değerlendirilemez. D) Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alınamaz. 9) Ceza Muhakemesi Kanununa göre hükmün açıklanması ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmez. B) Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkûm olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemez. C) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi halinde sanık, iki yıl süreyle denetim süresine tâbi tutulur. D) Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilir. 2

3 10) Ceza Muhakemesi Kanununa göre gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hakim veya mahkemeye gönderilmek için zorunlu olan süre hariç, yakalama anından itibaren en fazla ne kadardır? A) Oniki saat B) Yirmidört saat C) Otuzaltı saat D) Kırksekiz saat 11) "Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin... kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren...içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır" Ceza Muhakemesi Kanununa göre, yukarıdaki boşluklarda yer alması gereken ibareler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir? A) Ağır ceza mahkemesinin, onbeş gün B) Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin, bir ay C) Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesinin, iki ay D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, üç ay 12) Ceza Muhakemesi Kanununa göre kovuşturmanın görevli ve yetkili olan mahkemenin bulunduğu yerde yapılması kamu güvenliği için tehlikeli olursa, davanın naklini kim, hangi merciden ister? A) Hakim, Adalet Bakanlığından B) Hakim, Yargıtaydan C) Adalet Bakanı, Yargıtaydan D) Adalet Bakanı, Anayasa Mahkemesinden 13) "İdari eylemlerden... ihlal edilmiş olanların idari dava açmadan önce, bu eylemleri yazılı bildirim üzerine veya başka suretle öğrendikleri tarihten itibaren... ve her halde eylem tarihinden itibaren... içinde ilgili idareye başvurarak haklarının yerine getirilmesini istemeleri gereklidir." İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, yukarıdaki metinde boş bırakılan yerler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak ifade edilmiştir? A) menfaatleri, altmış gün, bir yıl B) menfaatleri, bir yıl, beş yıl C) hakları, altmış gün, bir yıl D) hakları, bir yıl, beş yıl 14) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre bağlantılı davalarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bağlantı iddiaları mahkemelerce kabul edilmediği takdirde, bu hususta verilen ara kararı taraflara tebliğ edilir. B) Bağlantının varlığı yolunda idare ve vergi mahkemelerince veya bu konuda yapılacak itiraz üzerine bölge idare mahkemesi veya Danıştayca bağlantı hakkında karar verilinceye 3

4 kadar usuli işlemler durur. C) Bağlantıya ilişkin işlemler sonuçlandırıldıktan sonra bu davalara bakmakla yetkili kılınan mahkeme veya Danıştayda, yargılamaya yeniden başlanır. D) Bağlantının bulunup bulunmadığı yolundaki bölge idare mahkemesi ve Danıştay kararları kesindir. 15) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre dava açma süreleri hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) İdari uyuşmazlıklarda yazılı bildirimin yapıldığı tarihte başlar. B) Tahakkuku tahsile bağlı olan vergilerde tahsilatın yapıldığı tarihte başlar. C) Tevkif yoluyla alınan vergilerde istihkak sahiplerine ödemenin yapıldığı tarihte başlar. D) İlanı gereken düzenleyici işlemlerde ilan tarihini izleyen günden itibaren başlar. 16) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre, çalışmaya ara verme süresi içinde idare mahkemesi tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararına karşı nereye, kararın tebliğini izleyen günden itibaren hangi süre içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir? A) En yakın nöbetçi mahkemeye, üç gün B) Bölge İdare mahkemesine, yedi gün C) En yakın nöbetçi mahkemeye, yedi gün D) Danıştaya, üç gün 17) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre aşağıdakilerden hangisine karşı karar düzeltme yoluna başvurulabilir? A) İdare mahkemelerinin ilk derece mahkemesi olarak verdiği iptal kararlarına B) Bölge idare mahkemelerinin itiraz üzerine verdiği kararlara C) İdare mahkemelerince verilen yürütmeyi durdurma kararlarına D) Danıştayca verilen yargılamanın yenilenmesi kararlarına 18) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi halinde açılacak tazminat davası hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Ancak ilgili idare aleyhine açılabilir. B) Ancak ilgili kamu görevlisi aleyhine açılabilir. C) Ancak ilgili daire amiri aleyhine açılabilir. D) Ancak ilgili Bakan aleyhine açılabilir. 19) İdari Yargılama Usulü Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi kararlara karşı başvuru yollarından değildir? A) Kararın düzeltilmesi B) İtiraz C) Yargılamanın yenilenmesi D) Açıklama talebi 4

5 20) İdari yargı yetkisinin sınırı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) İdari mahkemeler yerindelik denetimi yapamazlar. B) İdari mahkemeler, yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde yargı kararı veremezler. C) İdari yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin kanunlara uygunluğunun denetimi ile sınırlıdır. D) İdari mahkemeler, idarenin takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. 21) Aşağıdakilerden hangisi icra takip işlemi değildir? A) Takip talebi B) Ödeme emri tebliğ edilmesi C) Haciz D) Satış 22) İcra ve İflas Kanununa göre ödeme emri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Ödeme emri borçluya takip talebinden itibaren en geç üç gün içinde tebliğe gönderilir. B) Borçlu hakkında bir icra dairesinde ayrı ayrı günlerde birden ziyade takip talebinde bulunulmuş ise bunlardan hiçbirinde kendisinden daha eski olan talepten önce ödeme emri tebliğe gönderilemez. C) Ödeme emrine itiraz, takibi yapan icra dairesinden başka bir icra dairesine yapılamaz. D) Borçlu, yazılı veya sözlü olarak ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edebilir. 23) İcra ve İflas Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi, alacaklının, takibe gerek kalmaksızın borçlunun doğrudan doğruya iflasını isteyebileceği hallerden birisi değildir? A) Borçlunun bilinen başka bir adrese taşınmış olması B) Borçlunun haciz yoluyla yapılan takip sırasında mallarını saklaması C) Borçlunun ödemelerini tatil etmesi D) Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması 24) İcra ve İflas Kanununa göre takip talebi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Takip talebinde alacaklı veya vekili adına ödemenin yapılacağı banka adı ile hesap numarasının gösterilmesi zorunludur. B) Sadece senetli alacaklar hakkında takip talep edilebilir. C) Takip yollarından hangisinin seçildiği takip talebinde belirtilmelidir. 5

6 D) Bir terekeye karşı yapılan taleplerde kendilerine tebligat yapılacak mirasçıların adı, soyadı belirtilmelidir. 25) İcra ve İflas Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi takibi erteleme hallerinden değildir? A) Borçlunun usul veya füruundan birinin ölümü B) Borçlunun yurt dışında olması C) Borçlunun ölümü D) Borçlunun hükümlü olması İKTİSAT VE MALİYE GRUBU SORULARI 1) Aşağıdaki önermelerden hangisi eksik piyasalar durumuna örnek değildir? A) Kuraklık tehlikesiyle ilgili haberleri yakından izleyemeyen küçük çiftçilerin olası fiyat risklerinden korunmak için future piyasalarda ürün alım satımı yapamaması. B) Tüketicilerin yüksek fiyattan mal temin etmeleri. C) Metro ve hafif raylı sistem yatırımı yapılacağı bilgisini önceden öğrenen arsa spekülatörlerinin projenin gerçekleştirileceği güzergah üzerindeki arsaları ucuza satın alıp proje açıklandıktan sonra yüksek fiyattan satarak aşırı kar elde etmeleri. D) Sigorta şirketlerinin ödedikleri hasar tazminatları ve yükselen risk primleri nedeniyle ayrım gütmeden kaza yapmayan sürücülerden de yüksek kasko primi istemeleri. 2) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ilkelerinden değildir. A) Genellik ilkesi B) Yıllık olma ilkesi C) Safilik ilkesi D) Birlik ilkesi 3) I. Tüketiminden mahrum bırakılabilirler (dışlanabilirler) II. Belli bir kapasite noktasına kadar faydasından yararlanmada rekabet yoktur. III. Yarı kamusal niteliğe sahip olduklarından devlet tarafından üretilmesi toplumsal açıdan zorunlu değildir. Kulüp malları için yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? A) I, II ve III B) II ve III C) I D) I ve II 6

7 4) I. Parlamentonun yaptığı bütçe denetimidir. II. Bütçe işlemlerinin hukuka uygun olup olmadığının denetlenmesidir. III. En az kaynakla en fazla sosyal faydayı sağlamak amacıyla bütçe uygulamasının denetlenmesidir. IV. İdarenin kendi kendini denetlemesidir. Yukarıdaki tanımlara ilişkin kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru sırayla verilmiştir? A) Yasallık denetimi, siyasi denetim, etkinlik denetimi, idari denetim B) Yasallık denetimi, etkinlik denetimi, siyasi denetim, idari denetim C) Siyasi denetim, idari denetim, etkinlik denetimi, yasallık denetim D) Siyasi denetim, yasallık denetimi, etkinlik denetimi, idari denetim 5) Bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının yaşam boyu gelir hipotezi altında tüketim harcamaları üzerinde etkisinin olmaması durumu hangi kavramla anılır? 6) A) Parasalcı Yaklaşım B) Laffer Yaklaşımı C) Ricardocu Denklik Hipotezi D) Rasyonel Beklentiler Teorisi I. Vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali. II. Kanunun hazırlık aşamasından kanunlaşmasına kadarki süreç içinde kanun koyucunun iradesinin araştırılması esasına dayanır. III. Vergiyi doğuran olayın niteliğinin deliller aracılığı ile ortaya konulması. IV. Ortalama vergi oranındaki artışın vergi matrahındaki artıştan büyük olduğu vergi tarifesi. Türk Vergi Hukukuyla ilgili yukarıdaki tanımlara ilişkin kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru ve sırasıyla verilmiştir? A) Mücbir sebep, lafzi yorum, aleniyet, çoğalan artan oranlı tarife B) Mücbir sebep, tarihi yorum, ispat, çoğalan artan oranlı tarife C) Zaruret hali, tarihi yorum, ispat, düz artan oranlı tarife D) Mücbir sebep, lafzi yorum, ispat, çoğalan artan oranlı tarife 7

8 7) I. Vergiye ilişkin hesaplarda veya vergilendirmede yapılan hatalar yüzünden haksız yere fazla veya eksik vergi istenmesi veya alınmasına vergi hatası denir II. Veraset ve intikal vergisinde tarh zamanaşımı süresi, beyan edilmeyen malların idarece tespit edildiği takvim yılını izleyen takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar. III. Motorlu taşıtlar vergisinde tarh zaman aşımı söz konusu değildir. IV. Vergi borçlusunun yurt dışında bulunması tahsil zaman aşımını kesmez. Türk Vergi Hukukuna göre yukarıda verilen önermelerden hangileri doğrudur? A) I ve III B) I ve IV C) I,II, III ve IV D) I, II ve III 8) Türk Vergi Hukuku ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğru değildir? A) Türk Ceza Kanununa göre suç sayılan eylemlerden elde edilen gelirler de vergiye tabidir. B) Vergi mükellefi olmak için fiil ehliyetine sahip olmak gereklidir. C) Kural olarak, Türkiye de yerleşmiş olan gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler. D) Vergilerin tarh, tebliğ, tahakkuk ve ödenme süreçleriyle ilgili idari işlemler aleyhine açılan davaların ayrı bir yargılama prosedürüne tabi olması vergi hukukunun bağımsız bir hukuk dalı olduğu düşüncesini kuvvetlendirir. 9) (I) Kısa vadeli borçların uzun vadeli ya da süresiz borç haline getirilmesidir. (II) Faiz oranı yüksek olan tahvillerin daha düşük faizli tahvillerle değiştirilmesidir. (III) Hazine Müsteşarlığı tarafından herhangi bir dış finansman kaynağından belirli bir itfa planına göre geri ödenmek üzere sağlanan finansman imkanlarıyla Hazine garantileri kapsamında Müsteşarlık tarafından üstlenilen her türlü mali yükümlülüğü ifade etmektedir. (IV) Devlet iç borcu ve devlet dış borcundan doğan ana para ve faiz ödemelerini, bu borçlara ilişkin iskonto giderleri, ücret ve diğer ödemeleri ifade eder. Kamu kesimi borç yönetimi ile ilgili olarak yukarıdaki tanımlara ilişkin kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru olarak verilmiştir? A) Tahkim, konversiyon, devlet dış borcu, borç servisi B) Konversiyon, tahkim, devlet borcu, borç stoku C) Tahkim, konversiyon, borç stoku, devlet dış borcu D) Tahkim, konversiyon, borç servisi, borç stoku 8

9 10) Aşağıdakilerden hangisi parafiskal gelirlerin özelliklerinden değildir? A) Kamu kuruluşları veya kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından gelir sağlamak amacıyla alınır. B) Kanuna dayanılarak bir hizmetten yararlananlardan alınır. C) Devlet bütçesinde kamu gelir tahminleri içinde yer alır. D) Zora dayalı olarak alınır. 11) I. Üretim olanakları eğrisi, bir ekonomide mevcut üretim faktörleri ve üretim teknolojisi veri iken belli bir dönemde maksimum düzeyde üretilebilecek mal ve hizmet bileşimlerini gösterir. II. Üretim olanakları eğrisi orijine iç bükeydir. III. İç bükey olması kıt kaynakların üretiminde her ikisinin de aynı etkinlikte kullanılabileceğini gösterir. IV. D noktası ekonomide kaynak kullanımının etkin olmadığını göstermektedir. V. B noktası ekonomide üretim kapasitesinin etkin kullanılmadığını göstermektedir. VI. C noktasından A noktasına geçildiğinde 10 milyon ton daha fazla buğday üretebilmek için 30 bin adet daha az traktör üretmeyi göze almak gerekir ve eğrinin eğimi arttıkça bu özveri artmak zorundadır. Yukarıda üretim olanakları eğrisinin tanımı ve özellikleriyle ilgili olarak numaralandırılmış önermelerden hangileri doğrudur? A) I, III ve VI B) I, II, V ve VI C) I, II, III D) II, IV, V ve VI 9

10 12) (I) İşgücünün coğrafik ve niteliksel bileşiminin talepteki ve teknolojideki değişmelere anında uyum sağlayamaması sonucu, çalışanların bir kısmının işlerini kaybetmelerinden kaynaklanan işsizlik türüdür. (II) İş bulmanın zaman almasından kaynaklanan işsizlik türüdür. (III) Bir ekonomideki geçici ve yapısal işsizler toplamının işgücüne oranına denir. Yukarıdaki işsizlik tanımlarını ifade eden kavramlar aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır? A) Geçici işsizlik- Yapısal İşsizlik- Doğal İşsizlik B) Yapısal İşsizlik- Doğal İşsizlik - Geçici İşsizlik C) Doğal İşsizlik Geçici İşsizlik- Yapısal İşsizlik D) Yapısal İşsizlik Geçici İşsizlik Doğal İşsizlik 13) Bir malın fiyatındaki değişimin başka bir malın talep miktarını nasıl etkileyeceğini gösterir. Bu tanıma uygun seçenek hangisidir? 14) A) Talebin gelir esnekliği B) Talebin fiyat esnekliği C) Fiyatın çapraz esnekliği D) Talebin çapraz esnekliği (I) İki maldan oluşan bir piyasada tüketicinin sabit gelirinin tamamını kullanarak satın alabileceği mal bileşimlerini gösteren noktaların geometrik yerine bütçe doğrusu denir. (II) Bütçe doğrusunun eğimi negatiftir. (III) Tüketicinin gelirinin artması, malların fiyatlarının birbirine oranının ve tüketici tercihinin değişmediği varsayımıyla bütçe doğrusunun paralel olarak sağa kaymasına neden olur. (IV) Tüketicinin geliri sabitken mallardan birisinin fiyatının değişmesi bütçe doğrusunun konumunu değiştirmez. Bütçe doğrusu ile ilgili olarak yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri yanlıştır? A) Sadece II B) II ve III C) Sadece IV D) II ve IV 10

11 15) Az sayıda satıcının çok sayıda alıcının olduğu piyasalardır. Bu piyasalardaki firmaların arz ettiği mallar homojen de olabilir farklılaştırılmış da olabilir. Bu tanıma uyan piyasa hangisidir? A) Tam rekabet piyasası B) Oligopol piyasası C) Monopollü rekabet piyasası D) Serbest piyasa 16) Diğer üretim faktörünün (veya faktörlerinin) miktarı sabitken bir faktörün üretimde kullanılan miktarları eşit birimler halinde artırıldığında her yeni birimin sağlayacağı ek ürün miktarının azalması hangi kavramla ifade edilir? A) Azalan marjinal maliyet B) Azalan verim kanunu C) Azalan marjinal fayda D) Marjinal ikame haddi 17) (Nominal GSYH /Reel GSYH) x 100 denklemiyle formüle edilen makroekonomik göstergenin tanımı hangisidir? A) Deflatör B) Enflasyon oranı C) Deflasyon oranı D) Net Milli Hâsıla 18) GSYH nin (Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın) hesaplanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) GSYH belli bir yurt içinde dönemde üretilmiş nihai mal ve hizmetlerin cari piyasa satış fiyatıyla hesaplanmış değeridir. B) Üretilmiş olan malların bir kısmı henüz satılmamış bile olsa piyasa fiyatı ile değerleri hesaplanarak GSYH ye eklenirler. C) Stoktan yapılan satışlar GSYH hesabında dikkate alınmaz. D) Nihai mamulde kullanılan hammadde ve yarı mamuller de hesaplamaya dâhil edilir. 19) 1973 yılında Ortadoğuda yaşanan siyasi gelişmeler sonrasında petrol ihraç eden ülkelerin (OPEC) petrol üretimini azaltmaları sonucunda petrolün varil fiyatı 3 dolardan 12 dolar seviyesine yükselmiştir. Bu durum enerji yönünden dışa bağımlı gelişmiş ekonomilerde hangi tür enflasyonu tetiklemiştir? A) Maliyet Enflasyonu B) Talep enflasyonu C) Yapısal enflasyon D) Çekirdek enflasyon 20) Marjinal tüketim eğiliminin 0,8 gelire bağlı vergi oranının %25 olduğu dışa kapalı bir ekonomide kamu harcamalarında 200 milyon TL lik bir artışın milli gelirde meydana getireceği artış miktarı ile verginin olmadığı durumda milli gelirde meydana getireceği artış miktarları hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) 500,1000 B) 400, 800 C) 1333, 1000 D) 500,

12 21) Aşağıdakilerden hangisi iradi maliye politikasının başarısını etkileyen faktörlerden değildir? A) Ekonomik durumun doğru analizi B) Ekonominin gelişmişlik düzeyi C) Doğru politika tedbirlerini uygulamak D) Gecikmeler sorununun çözümlenmesi 22) Transfer harcamalarının çarpan etkisinin kamu harcamalarının (transfer harcamaları hariç) çarpan etkisinden daha düşük olduğunu söylediğimizde aşağıdakilerden hangisini söyleyemeyiz? A) Transfer harcamaları yararlananların kullanılabilir gelirini artırarak tümüyle mal ve hizmet alımına yönelen harcamalardır. B) Transfer harcamaları kullanılabilir geliri artırır ancak tüketicilerin marjinal tüketim eğilimleri ölçüsünde talep artışı sağlarlar. C) Kamu harcamaları (transfer harcamaları hariç) toplam talebi doğrudan etkilediğinden çarpan etkisi transfer harcamalarına göre daha büyüktür. D) Transfer harcamaları yapıldıkları anda mal ve hizmet alımına yönelmeyip sonraki dönemde talebe dönüşebilir. 23) Otomatik istikrar sağlayıcılarla iradi maliye politikalarının ekonomik istikrar sağlayıcı fonksiyonlarının yetersiz kaldığı bazı durumlarda bu iki politika yöntemini daha etkin kılmak üzere türü ve büyüklüğü önceden yetkili otoritelerce belirlenmiş tedbirler paketi devreye sokulur ve istikrar sağlanmaya çalışılır. Maliye literatüründe bu uygulamaya ne ad verilir? A) Tedbir Paketi B) Acil Eylem Planı C) Yarı Otomatik İstikrar Sağlayıcılar D) Formül Esnekliği 24) Enflasyonun yaşandığı dönemlerde vergilerin tarh ve tahsili arasındaki sürenin uzun olması sebebiyle vergi hasılatında reel anlamda azalma meydana gelmektedir. Kamu Maliyesi literatüründe bu durum hangi kavramla tanımlanmaktadır? A) Enflasyon Etkisi B) Mali Yanılsama C) Tanzi Etkisi D) Vergi Harcaması 12

13 25) Enflasyonla mücadelede vergi politikasının etkinliğiyle ilgili olarak hangisi söylenemez? A) Gelir üzerinden alınan vergilerin enflasyonu azaltıcı etkisi verginin artan oranlı tarifeye sahip olması halinde kendini gösterir. B) Dolaylı vergilerin tüketim harcamalarını kısıcı etkisi aynı tutardaki gelir vergisinden daha fazladır. C) Vergilerin enflasyonla mücadeledeki etkinliği ile gelir dağılımı adaletini bozucu etkisi arasında tercih sorunu yaşanabilmektedir. D) Dolaylı vergiler ekonomik istikrar ve gelir dağılımında adalet açısından daha etkin olduklarından tercih edilir. 13

TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI. 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI. 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? TAKİP VE USUL HUKUKU GRUBU SORULARI 1) Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre genel yetkili mahkeme aşağıdakilerden hangisidir? A) Davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE

VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE VERGİ DAVALARINDA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ÜZERİNE Hasan BAK* 1.Giriş Demokratik ülkelerde, yargı yoluyla hakkını aramak, mağduriyetin giderilmesinde adli kurumlara başvurmak en önemli araçlardan birisidir.

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) Sonrasında Zamanaşımı Uygulaması 16/04/2016 tarihli ve 29686 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Seri:A Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliği ile; mevzuatta ve uygulamada ortaya çıkan değişiklikler dikkate alınarak 30/06/2007 tarihli ve 26568

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y

GÜMRÜK İDARESİNCE İSTENEN VERGİ VE PARA CEZALARINA KARŞI YÜKÜMLÜNÜN İDARİ BAŞVURU Y GİRİŞ Bu yazımızn amacı; idare ile yükümlü ya da ceza muhatabı arasındaki uyuşmazlıkların, yargı organlarına intikal etmeden başlangıç aşamasında çözümlenmesi yollarını göstermektir. Yükümlülerin gümrük

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ

İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ makaleler Kemal AKINBİNGÖL İŞ KANUNU NDA İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASI VE CEZAYA İTİRAZ USULÜ Kemal AKINBİNGÖL* Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından uygulanan idari para cezaları

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var

Karşılıksız Çek için Para ve Hapis Cezası Var Çek Kanunu; 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkındaki Kanun 19.03.1985 tarihlide kabul edilmiş, 03.04.1985 tarihli, 18714 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SORUMLULUĞU A) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ndan doğan sorumluluk Yönetim kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) doğan sorumluluğu, hukuki ve cezai sorumluluk olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Detaylı

Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge yayımlanmıştır.

Konu: Gelir İdaresi Başkanlığı`nca Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılmasına Dair İç Genelge yayımlanmıştır. No: 2014/84 Tarih: 01.12.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı

AKOFiS. Halkla İlişkiler Başkanlığı Yargılama Sürelerinin Uzunluğu ile Mahkeme Kararlarının Geç veya Kısmen İcra Edilmesi ya da İcra Edilmemesi Nedeniyle Tazminat Ödenmesine Dair Kanun Halkla İlişkiler Başkanlığı TA K D İ M Değerli; Ana

Detaylı

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK)

T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) T.C. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE ANABİLİMDALI (TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI) (SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLE ORTAK) MALİYE ABD YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI Kodu

Detaylı

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005

İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN. Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 İCRA VE İFLÂS KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5311 Kabul Tarihi : 2.3.2005 MADDE 1.- 9.6.1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanununun 10/a maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki

Detaylı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı

Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı Kamu Zararı ve Alacak Tahsili Melek KIZILKAYA Strateji Geliştirme Başkanlığı Mali Hizmetler Uzmanı İÇERİK Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kamu Zararının Tespiti ve Bildirilmesi Alacak Takibi ve Tahsil Şekilleri

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006

Kanun No. 5454 Kabul Tarihi : 8.2.2006 Kanun T.C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ek Ödeme Yapılması ile Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur'dan Aylık veya Gelir Almakta Olanlara Ödenen

Detaylı

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

2.1. 4857 SAYILI İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE AYKIRILIK HALİNDE ÖNGÖRÜLEN İDARİ PARA CEZALARI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 4857 SAYILI İŞ KANUNU, 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE SAİR MEVZUATLAR ÇERÇEVESİNDE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARI VE BU CEZALARA İTİRAZ EDİLMESİ USULÜ 1. GİRİŞ Sanayi toplumunun

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Tüketici Dernekleri Federasyonu. : 1- Başbakanlık - ANKARA. 2- Maliye Bakanlığı - ANKARA T.C. D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2010/14697 E:2010/14697 Danıştay Onuncu Dairesinin; sabit oranlı Türk Lirası tüketici kredilerinde faiz tahakkukunun ve buna bağlı kaynak kullanımını destekleme

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120

Makro İktisat II Örnek Sorular. 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Makro İktisat II Örnek Sorular 1. Tüketim fonksiyonu ise otonom vergi çarpanı nedir? (718 78) 2. GSYİH=120 Tüketim harcamaları = 85 İhracat = 6 İthalat = 4 Hükümet harcamaları = 14 Dolaylı vergiler = 12

Detaylı

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır.

Anılan rejimde ekonomik değeri olmayan atıklar ise fire olarak tanımlandığından bu atıklar dahilde işleme rejiminin konusunu oluşturmamaktadır. GÜMRÜK İŞLEMLERİNE TABİ TUTULMAKSIZIN SERBEST DOLAŞIMA SOKULAN İKİNCİL İŞLEM GÖRMÜŞ ÜRÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE İDARİ PARA CEZALARINI ORTADAN KALDIRAN SÜRE (ZAMANAŞIMI) Bilindiği üzere Dahilde İşleme

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/77. 6545 Sayılı Kanunla Vergi Yargılamasına ve Ticaret Mahkemelerine İlişkin Getirilen Yenilikler DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Nurol Maslak Plaza Ayazağa Mah. Büyükdere Cad. A ve B Blok No:255-257 Kat:5 Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI Sirküler Rapor 01.12.2014/207-1 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 YAYIMLANDI ÖZET : İç Genelgeye göre; Muhtelif kanunlarda yer alan sorumluluk

Detaylı

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER 2007 ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER ÜCRETSİZDİR Bu broşüre elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)

TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) 21 Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28889 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, makul bir ekonomik veya finansal

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SARIBEYLER BARAJI SULAMA SUYU TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sarıbeyler barajından tarımsal sulama amaçlı

Detaylı

İFLAS HUKUKU (HUK206U)

İFLAS HUKUKU (HUK206U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İCRA İFLAS HUKUKU (HUK206U) KISA ÖZET-2013

Detaylı

İçindekiler kısa tablosu

İçindekiler kısa tablosu İçindekiler kısa tablosu Önsöz x Rehberli Tur xii Kutulanmış Malzeme xiv Yazarlar Hakkında xx BİRİNCİ KISIM Giriş 1 İktisat ve ekonomi 2 2 Ekonomik analiz araçları 22 3 Arz, talep ve piyasa 42 İKİNCİ KISIM

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER

SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 16/09/2014 SİRKÜLER 2014/19 6552 SAYILI TORBA KANUNDA AF VE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI İLE İLGİLİ YAPILAN DÜZENLEMELER 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE

A ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE ALAN BİLGİSİ TESTİ İŞLETME VE MUHASEBE İŞLETME VE MUHASEBE ALANINA AİT SORULARIN CEVAPLARINI CEVAP KÂĞIDINIZDA BU ALANLA İLGİLİ YERE İŞARETLEYİNİZ. 161. İşletme sahibinin ya da ortaklarının işletmenin

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı

Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Anahtar Kelimeler: Emlak vergisi, arsa m2 birim değeri, takdir komisyonu, süre aşımı Özet: Emlak vergisi mükelleflerinin, takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa m² birim değerine karşı kesinleştikten

Detaylı

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2012 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Sayın Üyemiz, 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı Malî Tatil İhdas

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. "İçtihat Metni"

8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. İçtihat Metni 8. Daire 2010/7065 E., 2013/1488 K. MADEN MADEN İŞLETME RUHSATI VE İZNİ MADEN KANUNU 24. MADDESİ "İçtihat Metni" Özeti : Maden Kanunu nun 24 üncü maddesi uyarınca, işletme projesindeki teknik eksikliklerin

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KANUN YOLU

İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KANUN YOLU 24 Eylül 2011 İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KANUN YOLU I GENEL OLARAK 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak, 01.06.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kanunun Birinci

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI RAPORU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTISI RAPORU TOPLANTI YERİ : MIRACLE RESORT OTEL TOPLANTI TARİHİ : 23-25 KASIM 2012 KONU GRUP ADI GRUP BAŞKANI GRUP SÖZCÜSÜ : VERGİ 2. GRUP : DANIŞTAY

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI BİRİNCİ BÖLÜM HUKUK HAKKINDA GENEL BİLGİLER A. HUKUK B. TOPLUMSAL KURALLAR VE MÜEYYİDELERİ 1. Toplumsal Kuralların Gerekliliği 2. Toplumsal Kuralların Sınıflandırılması a. Görgü

Detaylı

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ

659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ İDARİ DAVALAR 659 SAYILI KHK ya GÖRE İDARİ DAVALARIN TAKİBİ GENEL YAZI İdari davaların yargılama usulü adli davaların yargılama usulünden farklılık göstermektedir. Uygulamada birliğin sağlanması amacıyla

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI )

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (2014 YILI ) SS ve GSS KANUNU NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (TL) (01.01.2014 31.06.2014 Döneminde)

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi

2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi 2015 2017 Yılları Bütçesinin Makroekonomik Çerçevede Değerlendirilmesi Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisadi ve Mali Analiz Yüksek Lisansı Bütçe Uygulamaları ve Mali Mevzuat Dersi Kıvanç

Detaylı

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr

6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI. www.pakis.com.tr 6552 SAYILI KANUN UYGULAMALARI www.pakis.com.tr 1) AF UYGULAMASI 2) TAKSİTLENDİRME 3) İŞ KANUNU DÜZENLEMELERİ 4) DİĞER ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER AF UYGULAMASI A- Aslına bağlı olmayan vergi cezalarının ve SGK

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR

VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR VADELİ ÇEKLER REESKONTA TABİ TUTULABİLECEKTİR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde 02.05.2013 günü yayınlanmıştır. 30.04.2013

Detaylı

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ

BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ BİRİNCİ SEVİYE ÖRNEK SORULARI EKONOMİ SORU 1: Tam rekabet ortamında faaliyet gösteren bir firmanın kısa dönem toplam maliyet fonksiyonu; STC = 5Q 2 + 5Q + 10 dur. Bu firma tarafından piyasaya sürülen ürünün

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 5 / 16 19.02.2015 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDAKİ KANUN KAPSAMINDA UYGULAMAYA İLİŞKİN EK AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR. 11 Eylül 2014 tarihli(mükerrer) Resmi Gazete'de

Detaylı

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30

2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 Temmuz 2011 Staja baþlama sorularý ve cevaplarý Gönderen : guliz - 05/07/2011 16:30 2 TEMMUZ 2011 SMMM STAJA BAÞLAMA SINAVININ SORU VE CEVAPLARI 1) / 129 ÞÜPH. TÝC ALACAK KARÞ. 128 ÞÜPH.TÝC.ALAC. Cevap:

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi?

İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi? İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi? Fevzi BULUT Vergi Denetmeni 1. Giriş Kamu hukuku ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkan vergileme ilişkisi,

Detaylı

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Detaylı

ANAYASA VE İDARE HUKUKU

ANAYASA VE İDARE HUKUKU ANAYASA VE İDARE HUKUKU 2012 KPSS hukuk bölümü sorularından 4 ü Anayasa hukuku, 6 sı idare hukukundan oluşmaktadır. Soru dağılımı açısından geçmiş yıllarla paralellik görülmektedir. Anayasa hukuku sorularından

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı