: G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": G.ltt : Teklif. T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO ADANA 2.,.,.0106/2013. SaYI Konu"

Transkript

1 T.C. ADANAVALILIGI Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : G.ltt : Teklif ADANA 2.,.,.0106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrI01jOmOzOnihtiyaci olan a~a1jlda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen Kanunun 22.maddesi gere1ji do1jrudan temin usulo ile temin edilecektir. Birim fiyatlannln bildirilmesini rica ederim. 1 Kalem Mal Ah Sira No Birim Fivata Esas 1$ Kaleminin Adl Miktan Birimi Birim Fivatl(TL) Toolam Fiyatl(TL) 1 Icra Takip Programl Ahml I~i (1 Yllhk) 1 Adet 2 Mevzuat ve Iytihat Program I Ahml I~i (1 Yllhk) 1 Adet TOPLAM. EK: TEKNIK $ARTNAME (6 SAYFA) Toplam fiyat yalnlz $artlar tamamen okunup kabul edilmi~tir. TL'dir. ONEMLI NOTLAR: En son teklif kabul tarihik~1 of, tarihi mesai saati bitimine kadardlr. : Teklifler TOrk Lirasl olarak verilecektir. : Nakliye firmaya aittir. : Birim fiyatlar Ozerinden teklif etti1jiniz toplam bedel K.D.v hariy belirtilecektir. : Fiyat opsiyonu gondor. : UsulOne uygun olmayan teklifler de1jerlendirme dl~1 blrakllacaktlr. Irtibat Adresi:Halk Sa1jh1j1MOdOrI01jORe~atbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi no:53 Seyhan 1ADANA Irtibat Tel: Irtibat Fax:

2 T.e. SAGLIK BAKANLIGI TURKiYE HALK SAGLIGI KURUMU ADANA HALK SAGLIGI MUDURLUGU MEVZUAT VE ictihat PROGRAMI ile icra TAKiP PROGRAMI ALIMI TEKNiK SARTNAMESiDiR. i~in Ad. ve Diger Sartlar: Adana Halk Saghgl Miidiirliigii Hukuk i~lerinde kullamlmak iizere teklif dokiimam, teknik ~artname ve eklerinde belirlenen ~artlar dahilinde Mevzuat ve i9tihat Programl ve icra Takip Programl Ahm i~idir. Yiiklenici firma tarafmdan kurulacak olan program idareye ait olacak olup, 4 kullamclhdlr. Degi~en mevzuatlar dogrultusunda yapllan giincelleme i9in garanti (l Yll) silresince hi9bir ilcret odenmeyecek olup sonraki donemlerde idare i9in ihtiya9 duyuldugunda gerekli gilncellemenin aym yiiklenici tarafmdan bedeli kar~lhgmda yapdacakhr. Sozle~menin silresi; i~e ba~lama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydlr Yilklenici, sozle~menin taraflarca imza edildigi tarihte, Hukuk biriminde, idarenin belirledigi bilgisayarlara yazlhm kurulumu yapacaktlr. Kullamctlara gerekli egitimler verilecek olup egitimler kaylt altma almarak sorumlu avukata kayltlar teslim edilecektir. Yilklenici tarafmdan kurulumu yapilan yazlhmm sozle~me boyunca her tilrlil giincelleme, baklm ve onanml sozle~me silresince yiikleniciye aittir. Demo kurulum yapllacak, idare deneme kullammmdan sonra sozle~me imzalanacaktlr. Odeme idarenin bagh bulundugu Adana Saghk Kurumlan Doner Sermaye Saymanhk Mildilrlilgii tarafmdan Sozle~menin imzalanmasml milteakip kurulumu yapilan yazlhmm idare tarafmdan olu~turulan Muayene Kabul Komisyonu tarafmdan Muayene Raporu diizenlenmesinden sonra en ge9 30 giin i9inde odeme yapdacaktlr. Yilklenici sozle~meye uygun olarak, siiresinde teslimat yaptlmadlgl I i~ bitirilmedigi takdirde, gecikilen her takvim gilnil i9in sozle~me bedelinin %0,5 (binde be~) oranmda gecikme cezasma tabi olacakhr. Kesilecek toplam ceza tutan hi9bir ~ekilde teklif bedelini a~amaz. l-icra TAKip PROGRAM YAZILIMI TEKNiK SARTNAME 1. Bir veya birden fazla UY AP dosyaslm ve takip taleplerini tek tu~la hazlrlayabilme, 2. Smlrslz saylda BORCLU, ALACAKLI, OFis AVUKATI ve BORCLU AVUKATI bilgisi girebilme, fdy ana ekranmdan ALACAKLI ve BORCLU adma 9ift tikladlgmlzda Alacakh ve Bor9lu Bilgilerine ula~abilme ve dilzeltme yapabilme, 3. MUVEKKiL VEKALETNAME ORNEGiNi,_birden fazla milvekkil ya da birden fazla vekil atayarak yazdlrabilme ve ASIL VEKALETNAMEYi programa ekleyebilme. 4. Bor9lunun BiRDEN FAZLA ADRESiNE ve BORCLU VEKiLiNE AYNI ANDA teblig zarfl yazdlrabilme ya da SADECE VEKiILE tebligat gonderebilme. 5. Tebligat Ekranmdan BARKOD NO SORGULAMA ile tebligat aklbetine ula~abilme. 6. BiLA tebligat kaydml saklayabilme. 7. Tebligat silrelerini her fdy tipi i9in AYRI AYRI atma ve Kesinle~me, Son Odeme Tarihlerini degi~tirebilme ve bunlarla ilgili FOY ANA EKRANINDA uyan verme. 8. Smlrslz OFis CALISANI KA YDI yapabilme, saklayabilme ve ofis 9ah~anma yetki tammlayabilme 9. Milvekkili tiim HARC hesabmdan ya da belirli har9lardan MUAF tutabilme. 10. Standart olabilen tipteki fdyleri, Foy Ana Bilgileri, Bor9 Bilgileri, Faizsiz Alacak Bilgileri ve TT.OE/iE bilgileri bazmda gruplayarak SABLON tasarlayabilme ve pratik fdyler olu~turabilme, 11. FOY NUMARALARINA MUDAHALE ile otomatik foy numarasl dl~mda fdy no bel irleyebilme.

3 12. TANIMLAMALAR Ekram ile birden fazla foyde kullamlmak Uzere YENi ALACAK KALEMi, YENi MASRAF KALEMi VE YENi FAizsiz ALACAK KALEMi ekleyebilme, duzeltebilme ve silebilme imkam. 13. YAZIM EDiTORU ile mevcut icra Yazlhmlan (MUzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekye, Mektup) dl~mda tammh yazlm ~ablonunu kullanarak yeni yazlmlar olu~turabilme ya da kaylth word dosyasl ile yazlm ekleyebilme. 14. Farkh turdeki birden fazla foyde kaydedilmi~ olan icra YAZIMLARINA (MUzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekye, Mektup ve Kullamcl Yazlmlarl) pratik arama motoru ile ula~arak aym anda toplu olarak yazdlrabilme. 15. KaYlth icra yazlmml FOY icerisinde muhafaza edebilme ve aklbeti ile ilgili not giri~i yapabilme, nota ili~kin uyart atabilme ve foy ile ilgili tum yazlmlarl LiSTELEYip YAZDIRMA imkam 'U a~km icra YAZILIMLARI (MUzekkere, Talep, Talimat, Talimat Talebi, Zarf, Dilekye, Mektup... vb.) 17. Tammh icra yazlmlanmn foy iyerisinde sadece GOVDE METNiNDE degi~iklik yaparak yeni icra yazlml hazulayabilme. 18. BOS YAZILIMLAR ile kaylth tum icra yazlmlanm verisiz yazdlrabilme, Uzerinde degi~iklik yapabilme, farkh kaydederek program dl~mda saklayabilme. 19. ONizLEME AYARLARI ile tum foylerde Takip Talebini, icralodeme emrini, teblig zarfml, Hary Tablosunu, F5y Kartml adedini sabitleyebilme ve borylu sayisml belirlenen miktar Uzerinden yazdlrabilme imkam. 20. FOY LisTELEME AYARLARI ile tum foylerde Harfslrasma (A/Z, Z/A), ilk 100 foy, Son 50 F5y gibi smulamalslralama yapabilme 5zelligi, 21. DUZENLEME EKRANI ile TT.OE/iE'lerde ACIKLAMA alanlanm isteginize bagh olarak degi~tirebilme ve UY AP'a aktarabilme. 22. Farkh turdeki birden fazla foy iyin aym anda Takip Talebi, Odeme/icra Emri, Teblig Zarfl, Vekaletname, Hary Hesabl, Faiz DetaYI gibi takip 9lktllanm TOPLU TAKip TALEPLERi ile yazdlrabilme ve pratik arama motoru. 23. icra MUdUrlUgUKOTA SABiTLEME olanagl, 24. TUm OTOMATiK UY ARILARI (Mal Beyanmda Bulunmama Davasl, TaahhUdU ihlal Davasl, Kar~lhkslZ <;ek DavaSI Uyansl) listeleme, ilgili foylerde g5runtuleme ve pratik arama motoru ile yazdlrabilme imkam. 25. GUnllik uyanlan listeleyebileceginiz "GUNLUK UYARI LisTESi", gunluk uyanlanmzl "ARAMA MOTORU" ile filtreleme 5zelligi ile yazdlrabilme imkanl. 26. F5y iyerisinden tammlanml~ uyanlar dl~mda UYARILAR EKRANI iyerisinden foye 5zel ya da foye bagh olmayan uyarl notlan ekleyebilme ve belirli tarih arahgmda uyan atama. 27. Fay giri~i yapmadan sanal olarak foy olu~turabilme, SANAL FOYE bagh hesap 5zeti ve ayrmtih faiz d5kiimu alabilme 28. Silinen foylerinizi SiLiNEN FOYLER KLASORUNDE saklama ve istege bagh olarak tamamen silme ya da silinen foylerden aktif foylere aktarma. 29. Herhangi bir foye bagh olmadan PRATiK FAiZ HESAPLAMA MODULU (Ytlhk, Ayhk, GiinHik Faiz). 30. Birden fazla FARKLI TURLERDEKi ALACAK KALEMiNi aym foyde takip edebilme ve her borca ayn ayn FAiz BASLANGIC TARiHi BELiRLEYEBiLME, takip ancesi ve takip sonrasi farkh faiz oranlan belirleyebilme. (Sa bit Oranh, Sabit Tutarh Faiz ya da Kademeli Faiz) 31. Takiplerinizde mahsubunuzu takip ancesi ASIL ALACAKTAN ya da BK 84'den, takip saonrasi ASIL ALACAKTAN, VEKALET UCRETiNDEN ya da BK 84 geregince belirleyebilme.

4 32. Takip oncesi ve sonrasl i~lemi~ faizin giin bazmda ayrmtih olarak FAiz DETAYI DOKUMU ve Hesap Tarihi itibariyle ayrmtlh HE SAP OZETi, 33. Her borca ayn ayn FAizsiz ALACAK CBSMV, KDV, KKDF, <;EK TAZMiNATI, GE<;iKME ZAMMI... vb.)belirleyebilme, Bono, <;ek gibi alacak kalemlerinde otomatik faizsiz alacak uyarlamasl. 34. Slrah senet, yek ve kira gibi AYLIK PERiYOTLAR halinde takip edilen alacak kalemleri tek tu~la ekleyebilme ve muacceliyet tarihi ekleyebilme. 35. Farkh Doviz CiNSLERiYLE diizenlenmi~ beige tiplerini ayni roy de takibe koyabilme 'e gore teblig zarfim borylunun adres bilgisine gore otomatik yazdlrma. 37. ilgili ekranlardan girilen tahsilat bilgisinin otomatik olarak TAHSiLAT penceresine aktanlmasl ve duruma uygun HARC HESABININ otomatik olarak yapilmasl, 38. icra KEFiLi KA YDI yapabilme, 4-5 omek icra emri ve zarfl yazdirabilme. 39. DUZENLi VE DUZENSiz TAAHHUT olu~turabilme, Haricen yada icraya hesaplanacak ~ekilde odeme plam olu~turma, ayhk ya da belirli bir tutar iizerinde taksitleri diizenleyebilme. 40. Olu~turulan odeme planma ili~kin 3 FARKLI TAAHHUT DiLEKCESi yazdlrabilme ve bu dilekyelere taahhiit ekranmdan ula~abilme. 41. Birden fazla haciz kaydl yapabilme ve her HACiz KA YDI ile ilgili ayn bilgiler girebilme. (Muhafaza, Klymet Takdiri, Talimat, 103 Davetiyesi, istihkak, icra Kefili. Masrafve icra Yazlml). 42. Tahsilattmz yek, havale, senet ise bu ~ekilde programa i~leyebilme, TAHSiLAT MAKBUZU yazdlrabilme. 43. Kismi FERAGAT uygulayabilme. Feragat da otomatik hary hesabl. 44. Miivekkil Hesabl ile miivekkil hary, masrafve vekalet iicretlerinin takibi, Miivekkil giincel hesap ozeti, SERBEST MESLEK MAKBUZU ve ibraname yazdlrabilme. 45. Kullamclya, miivekkile ozel SERBEST RAPOR hazlrlayabilme, excele aktarma ve diizenleme. 46. SABiT RAPORLAR da arama kriterleri ile farkh raporlar yazduabilme. 47. Birden fazla DA VA KA YDI,_Davaya ili~kin taraf bilgileri kaydl, 3. ki~i bilgilerinin kaydedilebilmesi ve duru~ma bilgileri, duru~ma notlari ve dava gideri kaydl yapabilme. 48. Takip oncesi ve TAKip SONRASI ihtiyati HACiZ kaydl yapabilme, ihtiyati haciz de TAHSiLAT bilgisi girebilme. ihtiyati hacizde yapilan tahsilatm dogrudan ASIL ALACAKTAN mahsubu. 49. Tek Tu~1a GUNLUK DATA (Doviz KurIan, Degi~en Faiz Oranlari, Degi~en vekalet iicretleri, Degi~en Hary Oranlan) GUNCELLEMESi 50. Tek Tu~la Degi~en Uyap Uygulamalan ve icra uygulamalarma ili~kin EXE GUNCELLEMESi 51. Giinliik Giincelleme ve exe giincellemesine ili~kin aynntlh GUNCELLEME NOTLARI 52. MANUEL YEDEKLEME ve Bilgisayann C: \\ ya da herhangi bir klasoriinde giinliik OTOMATiK YEDEKLEME imkam, 53. intemete baglantlsml Proxy sunucusu iizerinde geryekle~tiren Kurumlarm ve Ki~ilerin program giincellemelerini daha saghkh takip edebilmeleri H;m PROXY AYARLARINI kullanabilme ozelligi. 54. A9Ill~ Resmini tanimll resimler ile degi~tirebilme ya da herhangi bir resmi ACILIS RESMi olarak ekleyebilme.

5 2- MEVZUAT VE ictihat PROGRAMI YAZILIMI TEKNiK SARTNAME 1. YlirlirlUkte olan veya ylirlirllikten kaldmlml~ KANUNLAR ve 255' ten fazla kanunun madde bazmda gerek~esi 2. Ylirlirllikteki KANUN HUKMUNDE KARARNAMELER ve 30' dan fazla KHK' nin madde bazmda gerek~esi 3. Ylirlirllikte olan veya ylirlirllikten kaldmlml~ tiiziikler 4. Bakanlar kurulu karanyla 9Ikanlan yonetmelikler 5. Kamu kurumlanmn 9lkartml~ oldugu yonetmelikler 6. BAKANLARKURULUKARARLAID 7. TEBLiGLER 8. GENELGELER 9. ULUSLAR ARASI ANLA~MALAR VE SOZLE~MELER 10. Kanun maddelerinin giincel metinleri (YapIlan degi~iklikler sonucu mulga olan metinleri madde metninin altmda DEG.IMULGA KOD butonu ile istenildigi anda ula~ilabilme olanagl) 11. Slk kull am Ian mevzuat hazlrlama imkam (Mevzuatlann igerisinde SIK KULLANILANLARA EKLE opsiyonu) 12. Slk kullanilan i9tihat listesi hazlrlama imkam (Kararlarm igerisinde Sik Kullamlanlara Ekle opsiyonu) 13. Mevzuat ve Yliksek Mahkeme kararlannda onceden girilen yerleri gosteren GE<;Mi~ AR~ivi 14. YARGITAY KARARLAID 15. DANI~TAY KARARLARI 16. ANAYASA MAHKEMESi KARARLARI 17. AiHM KARARLARI 18. SAYI~TAY KARARLARI 19. ASKERi YARGITAY KARARLARI 20. ASKERi YUKSEK idare MAHKEMESi KARARLARI 21. UYU~MAZLIK MAHKEMESi KARARLARI 22. Mevzuat listelerini isime, numarasma ve tarihine gore listeleme olanagl 23. Kisaltmalartm Yazarak Mevzuata Ula~abilme (TBK, HMK, HUMK, TCK, CMK, TMK, BK, TTK, iik, AiHS, iyuk, VUK, SSGSSK v.s.) 24. Mevzuatta opsiyonel olarak kullamlabilen Arama Motoru (AradlgmlZ Kelimeler Alternatifli Kelimeler - AramadlgmlZ Kelimeler) lizerinden donem arahgml smlrlayabilme 25. Mevzuatta klinye bazh ayrmtih Arama Motoru (Resmi Gazete tarih ve sayisi ile arama yapabilme) 26. Yliksek Mahkeme Kararlannda opsiyonel olarak kullamlabilen Kavram Arama Motoru (AradlgmlZ Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - AramadlgmlZ Kelimeler) lizerinden donem arahgml slmrlayabilme 27. Yliksek Mahkeme Kararlannda klinye bazh Arama Motoru (Esas Numarasl, Karar Numarasl, Karar Tarihi ve Daire Se~imi ile ayrt ayrt sorgulayabilme) 28. Mevzuattan; mevzuata, yiiksek mahkeme kararma, mevzuatm miilga ifadelerinin olmasl halinde miilga ifadelerinin olmasl halinde miilga metinlerine, dilek~eye, pratik bilgi tablolarma, gerek~eye ula~abilme imkam 29. Mevzuattaki glincel bilgi ile ilgili UYAID BUTONU 30. Yliksek Mahkemeden mevzuat ve maddesine anmda ula~ma ve aym safhada hem yiiksek mahkeme kararmm hem de madde metnini gorebilme imkam 31. Yliksek mahkeme kararlannm ba~hk ve ozetlerini; kararm i9ine girmeden gorebilme opsiyonu,

6 32. Mevzuat maddesine bagh YUksek Mahkeme kararlan iyinde kavram arama (AradlgmlZ Kelimeler - Alternatifli Kelimeler - AramadlgmlZ Kelimeler) ve kiinye filtreleme olanagl 33. Mevzuat maddesine bagh diger mevzuatlar iyinde kavram arama (ARADIGINIZ KELiMELER - AL TERNATiFLi KELiMELER - ARAMADIGINIZ KELiMELER) 34. MEVZUATLAR ARASINDA MADDE VEY A ie;erik BAGLANTISI (Yonetmelik incelerken dayanak olan kanuna ve kanunun ilgili maddesine gidebilme olanagl) 35. Mevzuatlar arasl kar~illkh madde baglantlsl 36. Aym anda 20 adet farkh ekran a~abilme ' den fazla kelime iyerigiyle HUKUK SOZLUGU ve ' den fazla kelime iyerigiyle Diger Sozliikler SayIll HMK geregince dava aylhrken yatmlacak harp ve masraflara dair DA VA HARe; HESAPLAMA moduw 39. VEKALET UCRETi HESAPLAMA ve hesaplama ~lktlsl alabilme 40. SERBEST MESLEK MAKBUZU HESAPLAMA (Sahls, Kamu Kurumu ve Vergi miikellefi) ve makbuz ~lktlsl alabilme 41. Ceza Dilekyeleri (A9lklamalar Ekranl ile birlikte) 42. Hukuk Dilekyeleri (A~lklamalar Ekram ile birlikte) 43. idari Dava Dilekyeleri (A~lklamalar Ekram ile birlikte) 44. idari Dava Dilekyeleri (A~lklamalar Ekram ile birlikte) olmak ilzere 730' dan fazla zenginle tirilmi ornek dilekr;eleri ' den fazla SOZLESME ORNEKLERI 'den fazla KURUM FORMLARI 'den fazla PRATIK BILGILER TABLOSU (Temel Kanunlarda SUreler Kar~Ila~tlrma Tablolan, Parasal Slmrlar, Para Cezalan. SUreler, Faiz Oranlan, Harylar, Avukathk Asgari Ucret Tarifesi, Avukathk Meslek Kurallan, Vergi ve Sosyal Sigortalar Hukukuna dair gerekli Pratik Bilgiler) 48. Doviz KURLARI hesaplama, Doviz Kurlarma donu~turme ve e;apraz Kurian gorebilme imkam 49. Program iyinde seyilen bowmlerde yazlcldan ~lktl alma olanagl 50. YUksek Mahkeme Kararlarmda (Anaya sa Mahkemesi, Yargltay, Dam~tay, SaYl~tay, Askeri YUksek idare Mahkemesi, Askeri Yargltay) antetli ve renkli ~lkti alabilme. 51. Degi~en veya yeni ylkanlan bir mevzuat hukrnunuya da guncel yuksek mahkeme kararlanm gunwkolarak ekrandan takip edebilme kolayhgl 52. Programa her gun eklenen yeniliklerin guncelleme ekranmda kolayca gorulebilmesi. 53. KANUNLAR ile ilgili SPEsiFiK e;alismalar; Orne gin 1086 saylh Hukuk UsuW Muhakemeleri Kanunu ile 6100 saylh Hukuk Muhakemeleri Kanunu yapraz baglantllan, 6102 saylh TUrk Borylar Kanunu yapraz baglantllarl, 5237 saylh TUrk Ceza Yasasl ile ilgili madde metinleri sonlarmda yer alan gorevli mahkeme bilgileri, 4857 ve 1475 saylh i~ Kanunlan yapraz baglantilarl, Eski ve Yeni Belediye Kanunlarl yapraz baglantiian, 2004 saylh icra ve iflas Kanunu ile 6183 saylh Amme Alacaklannm Tahsil UsuW Hakkmda Kanun ve ilgili diger mevzuatm yapraz baglanmasl v.s.

7 54. GUnlUkData ve exe guncellemesi 55. Program igerisinde yer alan "Giincelleme Ayarlarl" ndan "Programl Otomatik Giincelleme" opsiyonlanm degi~tirebilme, 56. Giincelleme Hahrlatma ekram ile program guncellemesi gerekliligi konusunda uyan verme ozelligi, 57. Son 60 giine ait Giincelleme notlarldld okunabilmesi ozelligi, 58. internete baglanhsldl Proxy sunucusu iizerinde gergekle~tiren kurumlann ve ki~ilerin program giincellemelerini daha saghkh takip edebilmeleri i~in PROXY A Y ARLARINI' m kullanabilme ozelligi, 59. Program igerisinde yer alan sesli ve goruntuluyard 1mmenUsU, 60. Ag ortammda 90klu program kullanabilme ozelligi, (server - client baglantlsl) 61. Program gorunumu (Tema ayarlan) ki~iselle~tirebilme, program arka plan resmini degi~tirebilme ozelligine sahip olmahdlr. ~ilir~ml Kurumu ah KISLA

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda "

- - -. ANONiM ORTAKLIKLARIN . -- - = : Sermaye Piyasasl Kurulu. r:b~...a- II TL'den 12.200.000,- (Onikimilyonikiyfizbin) TL'ye arbnlmasmda -. - - : Sermaye Piyasasl Kurulu. :. -. ANONiM ORTAKLKLARN i! ~ PA YLARNN KA YDA ALNMASNA iliskin DELGE Numarasl Tarihi.Cll/:'.( ""(0 ""'"1 fo.o'.2011 " -... Bu bege ile Gedik Yatmm Menku1 Degerler A.~.

Detaylı

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE)

allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) allanco (TL) (XI.29 KONSOLiDE) Baglmslz Ge!;memi~ Denetim'den Gec;mi~ VARLIKLAR Donen Varhklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatlnmlar Ticari Alacaklar Finans SektorU Faaliyetlerinden Alacaklar Diger

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE

T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii. ... MOESSESESiNE T.e. ADANA VALiLiGt Halk Saghgl Miidiirliigii Say I : ~)~ Konu : Yakla!1lk Maliyet Fonnu YAKLASIK MALiYETE ESAS FORM ADANA Q510312013... MOESSESESiNE Miidiirliigiimiiziin ihtiyacl olan a!1agldacinsi, miktan

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5)

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ (EK-5) MADDE 1- Kuruma İlişkin Bilgiler 1.1. Kurumun Adı : OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Adresi : Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1- Kuruma İlişkin Bilgiler; 1.1. Kurumun; Adı : KAFKAS ÜNİVERSİTESİ Adresi : Kafkas Üniversitesi Rektörlük Hizmet Binası-KARS Telefon Numarası

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası: KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredi Tutarı Vade (Ay) Para Cinsi (TL, USD, EUR vb.) Ödeme Planı

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ T.C. ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1- Kurumun Adı : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Adres : Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Atakum/SAMSUN Telefon Numarası : 0 362 312 19

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Şartname (Ek-1) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI MAAŞ VE BANKA PROMOSYON İHALE ŞARTNAMESİ Madde 1 Kuruma ilişkin bilgiler 1.1.Kurumun; a) Adı : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Kişiye Özel Mortgage SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No Bir taraftan BURGAN BANK A.Ş GENEL MUHASEBE ("Banka" olarak anılacaktır), diğer taraftan ("Borçlu" olarak anılacaktır)

Detaylı

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, 01.01.2012

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz.

Sözleşme setini doldurduktan sonra, sizden talep edilen zorunlu belgeler ile birlikte şubelerimize elden teslim edebilirsiniz. ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; (Skala) 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü

1 A 7 ^ 8. Genelge: 351 Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası Müdürlüğü 1 A 7 ^ 8 Sayı : İMKB/23/GDD-010.06.02-- ^ Konu: YMKP Eurotahvil Pazarları İşleyiş Esasları Genelgesi hakkında. 1 4 t İSTANBUL MENKUL KIYMETLER İÖHİ^SD www.imkb.gov.tr Emirgan 34467 İstanbul Tel : (0212)

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ HACETEPE ÜNİVERSİTESİ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ GENEL BİLGİLER 1- Kurum Bilgileri Kurumun Adı Kurumun Adresi : Hacettepe Üniversitesi : Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü, Sıhhiye/ANKARA Kurumun

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014)

Pratik Bilgiler (Ocak - Haziran 2014) KONU Pratik Bilgiler (Ocak Haziran 2014) Başaran Nas Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok Kat 9 Akaretler Beşiktaş 34357 İstanbulTurkey

Detaylı

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.

TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN ARACILIK SÖZLEŞMESİ BÖLÜM I KAPSAM İş bu sözleşme 30.07.1981 tarih, 17416 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürülüğe giren 2499

Detaylı

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ TİCARİ BANKACILIK HİZMET SÖZLEŞMESİ Banka nın hizmet ve ürünlerine ilişkin koşullar ile bu hizmet ve ürünlerin ticari ve mesleki amaçlı veya Ana Sözleşme/Tüzük/Kooperatif Senedi ne uygun olarak kullanımı

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı