ALAN BĐLGĐSĐ TESTĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.e-adalet.org ALAN BĐLGĐSĐ TESTĐ"

Transkript

1 LN BĐLGĐSĐ TESTĐ 51. Nama, emre ve hamile yazılı kıymetli evrakta devre 54. şağıdakilerden hangisi kıymetli evrak değildir? ilişkin müşterek esas aşağıdakilerden hangi sidir? ) ipotekli borç senedi ) Hepsi kambiyo senetleridir. B) irat senedi B) Senetler illetten mücerrettir. C) Banknot C) Senetler illete bağlıdır. D) Faiz kuponu D) Senetlerin zilyetliği el değiştirir. E) Bono E) Devir, senetlerden ayrı bir kâğıt üzerine kaydedilir. 52. Gecikmiş ciroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Geçersizdir. B) Senedi geçersiz kılar. C) Senedi adi havaleye dönüştürür. D) lacağın temliki hükümlerini doğurur. E) Emre yazılı havale olarak değerlendirilir. 53., tarihinde, keşide tarihi olan, M Bankası üzerine keşide ettiği bir çeki, L'ye verir. Bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Y Bankası, lehine aval verebilir. B) M Bankası, L lehine aval veremez. C) L, çeki tarihinde M Bankasına ibraz ettiğinde, banka, karşılığı varsa çek bedelini ödemek zorundadır. D) Çekin ibraz süresinin hesaplanmasında tarihi esas alınır. E) 'nın imzasının sahte olması çeki geçersiz hale getirir. d. Bak. Đ cra M d. ve M d. Y a r d. / şağıdakilerden hangisi poliçenin mecburi unsurlarından biri değildir? ) Vade B) Muhatabın adı ve soyadı C) Senedin yazıldığı dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelime D) Belli bir meblağın kayıtsız şartsız havalesi E) Keşidecinin imzası 56. Genel haciz yoluyla takip ile kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip arasında aşağıdakilerden hangisi bakımından fark yoktur? ) icra müdürünün takip talebini incelemesi B) Hacizde uygulanacak sıra C) Borçlunun itirazının icra takibini durdurup durdurmaması D) Borçluya gönderilecek ödeme emri E) Senedin aslının, takip talebine eklenip eklenmemesi 12

2 57. şağıdaki belgelerden hangisine dayanarak icra müdürü, ilamlı icrada borçluya icra emri gönderemez? ) Mahkeme önünde yapılan sulh B) Kayıtsız şartsız para borcu ikrarını içeren düzenleme biçiminde noter senedi C) Temyiz kefaletnamesi D) icra dairesindeki kefalet E) Şarta bağlı para borcu ikrarını içeren ipotek akit tablosu 58. şağıdakilerden hangisi ödeme emrine karşı bir şikâyet sebebidir? ) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte senedin vadesinin gelmemiş olması B) Genel haciz yoluyla takipte senedin vadesinin gelmemiş olması C) Genel haciz yoluyla takipte borcun zamanaşımına uğramış olması D) Kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte senedin zamanaşımına uğramış olması E) Takip talebinin yetkisiz icra dairesine verilmesi 59. Borçtan kurtulma davası ne zaman açılır? ) Genel haciz yoluyla takipte itirazın kesin kaldırılmasında B) Genel haciz yoluyla takipte itirazın geçici kaldırılmasında C) Kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte D) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla ilamlı takipte E) Doğrudan doğruya iflas yoluyla takipte d. Bak. Đ cra M d. ve M d. Y ard. / Đflasta, ilk alacaklılar toplantısında, iflas müdürünün bazı alacaklılardan oluşturduğu ve toplantıdaki oyların geçerli olup olmayacağı hakkındaki ihtilafı çözmekle görevli olan iflas organına ne ad verilir? ) lacaklılar komitesi B) Komiserlik C) Đflas bürosu D) Đflas idaresi E) Đflas kalemi 6 1. Đcra ve Đflas Kanunu Nizamnamesine göre, iflas dışı konkordatoda tayin olunacak komiserin ücretini kim tayin eder? ) lacaklılar toplantısı B) iflas dairesi C) Đflas idaresi D) Ticaret mahkemesi E) icra mahkemesi 62. Đcra ve Đflas Kanunu Nizamnamesine göre, müflisin diğer bir yargı çevresinde bulunan taşınır (menkul) malları nasıl paraya çevrilir? ) Đflas tasfiyesinde görevli olan iflas müdürü, söz konusu yargı çevresine bizzat giderek satışı gerçekleştirir. B) Bu mallar, mutlaka iflas kararı veren mahkemenin bulunduğu yere getirtilir ve orada paraya çevrilir. C) Bu mallar, mutlaka bulundukları yerde istinabe yoluyla paraya çevrilir. D) Bu malların iflasın açıldığı yerde satılması masa hakkında daha yararlı olacaksa, mallar oraya getirtilir; aksi takdirde bulundukları yerdeki icra ve iflas dairesi eliyle satılır. E) Bu konuda müflisin beyanına göre hareket edilir. 13

3 d. Bak. Đcra Md. ve Md. Y ard. / Đcra ve Đflas Kanunu Nizamnamesine göre, iflasta, 66. Đcra ve Đflas Kanunu Y önetmeliğine göre, takip talepleri, ihtiyati haciz ve tedbire yönelik isteklerin müflise gelen mektuplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? kaydedildiği deftere ne ad verilir? ) Bu mektuplar müflise verilir. B) Bu mektuplar açılmadan gönderene iade edilir. C) Bu mektuplar iflas masasına (iflas idaresine) verilir. D) Bu mektuplar mühürlenerek Cumhuriyet Savcılığına teslim edilir. E) Bu mektuplar iflas müdürü tarafından, iflas tasfiyesinin sonuna kadar saklanır. 64. Đcra ve Đflas Kanunu Nizamnamesine göre, müflisin taşınır ve taşınmaz bütün mallarını ve takdir edilen kıymetlerini gösteren deftere ne ad verilir? ) Mevcudat defteri B) Malvarlığı defteri C) Bilanço D) Defteri kebir E) Yevmiye defteri 65. Borçlu haciz sırasında borcunun tamamını ödemek istemekte ve paranın tümünü de elinde bulundurmaktadır. icra ve Đflas Kanunu Nizamnamesine göre, para almaya yetkisi de bulunan icra memuru ne yapmalıdır? ) Hacze devam etmeli ve borçluya, ödemeyi icra dairesine gelerek yapmasını söylemelidir. B) Parayı alarak borçluya dairede değiştirmek üzere geçici bir makbuz verip, haciz işlemini durdurmalıdır. C) Hem parayı almalı hem hacze devam ederek muhafaza işlemi yapmalıdır. D) icra hâkimini telefonla arayıp ne yapacağını sormalıdır. E) lacaklı veya vekilinin beyanı çerçevesinde hareket etmelidir. ) Yevmiye defteri B) Not defteri C) Zimmet defteri D) Esas defteri E) Talimat defteri 67. Đcra ve Đflas Kanunu Y önetmeliğine göre, icra ve iflas dairesinden çeşitli mercilere gönderilen evrakın kaydedildiği deftere ne ad verilir? ) Y evmiye defteri B) Not defteri C) Talimat defteri D) Esas defteri E) Zimmet defteri 68. Đcra ve iflas Kanunu Y önetmeliğine göre, malvarlığının terki suretiyle konkordatoda, tasfiye memurları kaç kişiden oluşur? ) En fazla 3 14 D) 6 B) En az 4 E) 7 C) 5

4 69. Đcra dairesindeki takip dosyası, bir mahkeme tarafından istenmiştir. Đcra ve Đflas Kanunu Y önetmeliğine göre, bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Bu talep reddedilir. B) Takip dosyasının bir fotokopisi çekilerek isteyen mahkemeye gönderilir. C) sıl takip dosyasındaki tüm evrakın okunaklı ve icra iflas müdürü tarafından onaylı bir örneğinden oluşan geçici dosya oluşturularak asıl dosya, isteyen mahkemeye gönderilir. D) lacaklıdan dosyanın noterden örneğini çıkartması istenir ve bu örnek dosya isteyen mahkemeye gönderilir. E) Đsteyen makamdan, dosyanın noterden örneğinin çıkartılması istenir ve bu örnek dosya isteyen mahkemeye gönderilir. 70. Đcra ve Đflas Kanunu Y önetmeliğine göre, aşağıdakilerden hangisi, borç ödemeden aciz vesikası sicilinden bir kaydın silinmesi hallerinden biri değildir? ) Borcun aciz vesikasını düzenlemiş olan icra dairesine işlenmiş faizleriyle birlikte tamamının ödenmesi B) Borçlunun ölmüş olması C) Hakkında aciz vesikası verilen borçlunun borçlu olmadığını gösteren mahkeme kararının ibrazı D) ciz vesikasının dayanağı olan icra takibinin batıl olduğuna dair mahkeme kararı ibraz edilmesi E) lacaklının icra takibini geri alması d. Bak. Đcra Md. ve Md. Y ard. / Harçlar Kanununa göre, haczedilen mal satılıp paraya çevrilmeden önce icra takibinden vazgeçilirse, tahsil harcının ne kadarı alınır? ) Tamamı B) Dörtte üçü C) Yarısı D) Dörtte biri E) Onda biri 72. Harçlar Kanununa göre, yargı harçları ne şekilde ödenir? ) Harç pulu yapıştırmak suretiyle B) Damga pulu yapıştırmak suretiyle C) Posta pulu yapıştırmak suretiyle D) Yardım pulu karşılığında E) Makbuz karşılığında 73. Harçlar Kanununa göre, aksine açık hüküm bulunmadıkça, harçların tamamı peşin ödenmezse aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? ) Gerekli işlem yapılır ve işlem lehtarına fatura edilir. B) Hazineden karşılanır. C) Harca konu olan işlem yapılmaz. D) Cumhuriyet Savcılığına haber verilir. E) Đşlem yapılır, fakat durum vergi dairesine bildirilerek 6183 sayılı Kanuna göre takibe geçilir. 15

5 74. Harçlar Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi harçtan müstesnadır? ) Değeri 50 YTL'yi geçmeyen dava ve takipler B) Değeri 1000 YTL'yi geçmeyen dava ve takipler C) Değeri, 18 yaşını doldurmuş işçiler bakımından belirlenen asgari ücreti geçmeyen dava ve takipler D) Değeri 500 YTL'yi geçmeyen dava ve takipler E) 7. derecenin altında kalan devlet memurlarının açtığı dava ve takipler 75. Harçlar Kanununa göre, taşınmaz tahliyesi davalarında yazılı mukavele olsun veya olmasın hangi bedel üzerinden karar ve ilam harcı alınır? ) 1 aylık kira bedeli B) 1 yıllık kira bedeli C) Kira dönemi ne kadar ise onun değeri D) 3 aylık kira bedeli E) Taşınmazın vergi beyannamesinde belirtilen değeri 76. Damga Vergisi Kanununa göre, damga vergisinin mükellefi kimdir? ) Takip talebini dolduran alacaklı B) Takip talebinin borçlusu C) Davacı D) Davalı E) Damga Vergisi Kanunu anlamındaki kâğıdı imza eden d. Bak. Đcra Md. ve Md. Y ard. / Damga Vergisi Kanununa göre, bir kâğıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit varsa damga vergisi ne şekilde alınır? ) Yalnızca bir akit için alınır. B) Bunların her birinden ayrı ayrı alınır. C) Bütün akitlerin toplamının yarısı üzerinden alınır. D) Bütün akitlerin toplamının dörtte üçü üzerinden alınır. E) En küçük ve en büyük meblağlı akdin ortalaması üzerinden alınır. 78. Damga Vergisi Kanununa göre, damga vergisi nasıl ödenir? ) Basılı damga konularak B) Harç pulu yapıştırılarak C) Posta pulu yapıştırılarak D) Damga pulu yapıştırılarak E) Çek vererek 79. Damga Vergisi Kanununa göre, yabancı ülkelerde düzenlenen ticari kâğıtların damga vergisi ve cezası kimden alınır? ) Kâğıdı imza edenden B) Yabancı ülke otoritesinden C) Hazineden D) Kâğıdın hamilinden E) Vergi kaçakçılığından mahkûm edilen kişiden 16

6 f ) 80. Damga Vergisi Kanununa göre, basılı damga konulacak olan kâğıtlann vergisi yüzde kaç eksiği ile peşin olarak ödenir? ) 5 B) 10 C) 25 D) 30 E) Tebligat Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi tebliğ mazbatasında ver almaz? ) Tebliğin ne kadar süreyle geçerli olduğu B) Tebliğ isteyen tarafın adı, soyadı ve adresi C) Tebliğin nerede ve ne zaman yapıldığı D) Tebliğin konusu E) Tebliğ memurunun adı, soyadı ve imzası 82. Tebligat Kanununa göre, aşağıdaki tebligatlardan hangisi usulüne uygundur? ) Muhatap avukatının bürosunda oturan misafirine yapılan tebligat B) Muhatabının rızası ile yolda yapılan tebligat C) Muhatap doktorun muayenesinin bulunduğu büro katındaki çaycıya yapılan tebligat D) Muhatabın oturduğu apartmanın kapıcısına yapılan tebligat E) Muhatabın bitişik komşusuna yapılan tebligat d. Bak. Đcra Md. ve Md. Y ard. / Tebligat Kanununa göre, ilanen tebliğe karar veren mercinin, icabına göre tayin edebileceği süre kaç günü geçemez? ) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) Tebligat muhatabı bir resmi dairede memur olarak çalışmaktadır ve tebligat adresi olarak çalıştığı resmi daireyi vermiştir. Tebligat Kanununa göre, bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Tebliğ evrakı karakola teslim edilir ve karakol aracılığıyla tebligat yapılır. B) Tebligat memurunun bizzat kendisi, muhatabı çalışma masasında bulur ve tebliğ evrakını ona elden teslim eder. C) Tebliğ evrakı, o dairenin evrak bölümüne imza karşılığı tevdi edilir. D) Tebliğin yapılmasını o resmi daireyi idare eden amir temin eder, amir tarafından muhatabın derhal bulundurulması mümkün olmazsa tebliğ kendisine yapılır. E) Tebligat muhatabına telefonla ulaşılıp resmi dairenin kapısına gelmesi istenir ve tebligat işlemi gerçekleştirilir.

7 85. Tebligat Kanununa göre, kazai (yargısal) tebligat bakımından dava dilekçesinin gönderilmesine ilişkin tebligat giderinin verilen süreye rağmen ödenmemesinin yaptırımı aşağıdakilerden hangisidir? ) Talepten vazgeçilmiş sayılması B) Davadan feragat edilmiş sayılması C) Tebligat giderinin davalı tarafından yatırılmasının sağlanması D) Tebligat giderinin Hazineden karşılanması ve davacıdan tahsil olunması E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 409. maddesine göre işlem yapılması 86. Tebligat Tüzüğüne göre, usulüne aykırı yapılmış bir tebligat ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Muhatap tebliğden haberdar olmuş ise geçerli sayılır. B) Bu tebligat mahkeme kararıyla iptal edilmedikçe geçerlidir. C) Bu tebligat mahkemenin vereceği karara kadar geçerli sayılır. D) Bu tebligat yok hükmündedir. E) Bu tebligat geçerlidir. 87. Tebligat Tüzüğüne göre, adresi meçhul olanlara yapılan ilanen tebligatta, ilanen tebliğe karar veren merci daha uzun bir süre tayin etmedikçe, ilanen tebliğ son ilan tarihinden itibaren kaç gün sonra yapılmış sayılır? ) 3 B)5 C)7 D)10 E)15 d. Bak. Đcra Md. ve Md. Y ard. / 2005 ) 12 B)14 C)15 D) 18 E) , eşi B'ye karşı bir boşanma davası açmış ve posta memuru dava dilekçesini içeren tebliğ evrakını eve getirmiştir. Tebligat Tüzüğüne göre, aşağıdaki tebligatlardan hangisi usulüne uygundur? ) Tebliğ evrakının ya teslim edilmesi B) Tebliğ evrakının evde misafir olarak bulunan M'ye teslim edilmesi C) Tebliğ evrakının 15 yaşındaki müşterek çocuğa teslim edilmesi D) Tebliğ evrakının apartmanın kapıcısına teslim edilmesi E) Tebliğ evrakının B'ye teslim edilmesi 90. Tebligat Tüzüğüne göre, kendisine tebligat yapılacak kimse körlük, hastalık, yaralı olmak gibi sebeplerle imza edemeyecek durumdaysa komşularından bir kişinin huzurunda öncelikle hangi parmağı bastırılarak tebligat yapılır? ) Sağ elinin baş parmağı B) Sol elinin baş parmağı C) Sağ elinin işaret parmağı D) Sol elinin işaret parmağı E) Herhangi bir elinin serçe parmağı Tebligat Tüzüğüne göre, muhatap yerine kendisine tebliğ yapılacak kimsenin, görünüş itibariyle kaç yaşından aşağı olmaması gereklidir?

8 9 1. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, aşağıdaki işlemlerden hangisi için vekilin vekâletnamesinde açık hüküm bulunması gerekir? ) Davayı takipten vazgeçme B) Temyiz yoluna başvurma C) Davadan feragat D) Karşı tarafın mazeretini kabul E) Đsticvap isteme 92. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda düzenlenen "hali sabıka irca'' ne demektir? ) Sanığın sabıka kaydının istenmesi B) Eski duruma getirme C) Mahkeme kararının icrası D) Đcrayı ortadan kaldırma E) Başka bir mahkemeden istinabe ricası 93. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, yetkisizlik veya görevsizlik kararı verilen durumlarda, kararın kesinleşmesi tarihinden itibaren kaç gün içinde yeniden dilekçe verilmesi veya yeniden çağrı kâğıdı tebliğ ettirilmesi gerekir? ) 3 B)5 C)7 D)10 E)15 d. Bak. Đcra M d. ve M d. Y ard. / ) 3 B)5 C)7 D)10 E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, aşağıdaki Y argıtay kararlarından hangisine karşı karar düzeltme yolu kapalıdır? ) sliye hukuk mahkemesi kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin kararlara B) Kadastro mahkemesi kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin kararlara C) Đcra mahkemesi kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin kararlara D) Ticaret mahkemesi kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin kararlara E) Đş mahkemesi kararlarının onanması veya bozulmasına ilişkin kararlara Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa göre, uygulanmış olsun veya olmasın ihtiyati tedbir kararının davanın açılmasından önce alınmış olması halinde, kararın verildiği tarihten itibaren kaç gün içinde esas hakkında dava açılmazsa, ihtiyati tedbir kendiliğinden ortadan kalkar?

9 96. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Y azı Đşleri Y önetmeliğine göre, aynı mahkemenin birden fazla dairesi bulunan yerlerde, dava dilekçelerinin kaydına mahsus olup, bu dilekçelerin mahkemeler arasındaki dağıtımını gösteren ve nöbetçi mahkeme tarafından tutulan deftere ne ad verilir? ) Nöbetçi mahkeme defteri B) Esas defteri C) Tevzi defteri D) Yevmiye defteri E) Sicil defteri 97. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Y azı Đşleri Y önetmeliğine göre, dava sonunda verilecek hüküm ve kararlan, yine değişik işler ve istinabe defterlerine giren talepler sonunda verilen kararları tarih sırası ve sıra numarasıyla koymak üzere kulanılan evraka ne ad verilir? ) iş cetvelleri B) Kararlar kartonu C) Hüküm klasörü D) Muhabere defteri E) Suret dosyası 98. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Y azı Đşleri Y önetmeliğine göre, bilgisayar kullanan hukuk ve ticaret mahkemelerinde, davanın açıldığı tarih aşağıdakilerden hangisidir? ) Dava dilekçesinin hâkime verildiği tarih B) Hâkimin dava dilekçesini kaleme havale tarihi C) Harcın yatırıldığı tarih D) Yazı işleri müdürünün dilekçe üzerine koyduğu tarih E) Dava dilekçesinin tevzi bürosu bilgisayarına kayıt tarihi d. Bak. Đcra Md. ve Md. Y ard. / Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Y azı Đşleri Y önetmeliğine göre, adli müzaherete nailiyet (yoksullara adli yardım talebinin kabulü) kararı nereye yazılır? ) Duruşma tutanağına B) Değişik işler defterine C) Esas defterine D) Dava dosyasının iç kapağına E) Yoksulluk belgesinin üzerine 100. Davacı taraf, davayı açtığı hukuk mahkemesi kalemine başvurarak, o dava dolayısıyla ödemeleri icap edecek harç ve masraflara karşılık olmak üzere bir miktar peşin para yatırmak istediğini belirtmiştir. Hukuk ve Ticaret Mahkemeleri Y azı Đşleri Y önetmeliğine göre, bu durumla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? ) Mevzuat buna müsait olmadığından talep reddedilir. B) Bu hususta hâkimden karar getirmesi istenir. C) Davacıya bu parayı bir bankaya yatırması ve bankaya talimat vermesi söylenir. D) Kâtip, davacının beyanını imzası ile alarak talebi kabul eder. E) Davacıya PTT havalesi yapması gerektiği hatırlatılır. TEST BĐTTĐ. CEVPLRINIZI KONTROL EDĐNĐZ. 20

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010

İCRA VE İFLAS HUKUKU. Konu özetleri. Kpss ve kurum sınavları için. KzmUst 16.01.2010 1 İCRA VE İFLAS HUKUKU Konu özetleri Kpss ve kurum sınavları için KzmUst 16.01.2010 İcra mahkemesinin görevleri ; a) Hacizde istihkak davalarını incelemek b) İflasta istihkak davalarını incelemek c) İcra

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir.

Alacağı kambiyo senedine bağlı alacaklı, iflasa tabi borçlusu hakkında kambiyo senetlerine özgü iflas yolu ile takip açabilir. GĠRĠġ Kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu, kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunun iflas hukukundaki karşılığıdır. 1 Bu özel takip yolu İcra ve İflas Kanunun 171 ve 176/b maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) *

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * makaleler Talih UYAR İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA ŞİKAYET SEBEPLERİ (III) * Av. Talih UYAR** (Makalenin birinci bölümünde İİK mad. 16 hükmüne göre genel olarak şikayet sebepleri ile yapılan işlerin kanuna aykırı

Detaylı

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU

İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU İCRA DAİRELERİNİN ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI EŞLEŞTİRME PROJESİ TR-2009-IB-JH-02 İCRA DAİRESİ ÇALIŞANLARI İÇİN TAKİP HUKUKU UYGULAMA KILAVUZU Yrd. Doç.Dr. Gökçen TOPUZ A.Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Detaylı

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür.

Ayrıca icra memuru olmıyan yerlerde bu vazife mahkeme başkatipleri tarafından görülür. İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:

İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: İCRA VE İFLAS KANUNU Kanun Numarası: 2004 Kabul Tarihi: 09/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 19/06/1932 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2128 BİRİNCİ BAP: TEŞKİLAT VE MUHTELİF HÜKÜMLER İCRA DAİRELERİ

Detaylı

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler

İCRA İFLAS KANUNU * BİRİNCİ BAP. Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İCRA İFLAS KANUNU * Kanun No: 2004 Kabul Tarihi: 9/6/1932 BİRİNCİ BAP Teşkilat ve Muhtelif Hükümler İcra daireleri ve memurları Madde 1. (Değişik: 18/2/1965 538/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006

KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 KAMU İHALE KURUMU KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVI (Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Soruları) 10 ARALIK 2006 A ALAN BİLGİSİ TESTİ KAMU HUKUKU KİK 2006 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının, bir kez

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KIYMETLİ EVRAKLAR 344MV0064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar;

KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ. Kambiyo senetlerinin bir takım müşterek özellikleri vardır. Bunlar; KAMBİYO SENETLERİ VE İCRA HUKUKUNDA TEMİNAT SENETLERİ Stj. Av. Erdem Demir Kambiyo senetleri; bono, çek ve poliçede olmak üzere üçe ayrılır ve hukukumuzda kambiyo senetleri sınırlı sayıda yani bir diğer

Detaylı

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER

İCRA HUKUKUNDA SÜRELER makaleler Talih UYAR İCRA HUKUKUNDA SÜRELER Av. Talih UYAR * İcra ve iflas hukukunda yer alan sürelere ilişkin kurallar, İİK m. 19 da HUMK m. 161 ve 162 ye paralel şekilde düzenlenmiştir. I. Süreler, gün,

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007

A ALAN BİLGİSİ TESTİ. Ad. Bak. Ad. Yar. Hkm. ve Sav. Aday. / 2007 61. A Belediyesi, B Üniversitesine ait taşınmaz mala gereksinim duyduğundan ödeyeceği bedeli de belirtmek suretiyle bu taşınmaz malın kendisine devredilmesini talep etmiş, ancak bu talebi reddedilmiştir.

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Karar No. 2003/5960 R.Gazete No. 25195 Tarihi: 21.7.2003 R.G. Tarihi: 10.8.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kapsam Amaç

Detaylı

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU 10873 HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 6100 Kabul Tarihi : 12/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/2/2011 Sayı : 27836 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014

İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 İŞLEM YÖNERGESİ ARALIK 2014 MALİYE BAKANLIĞI DÜZCE DEFTERDARLIĞI İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı Düzce Defterdarlığı

Detaylı

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI

KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI KOOPERATİF YÖNETİCİSİ EL KİTABI S U N U Ş Kooperatifçilik bir amaca ulaşmak için ekonomik ve sosyal imkanların karşılıklı yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği suretiyle bir araya getirilmesinden oluşan

Detaylı

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :...

2-Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı,... soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı... tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası :... Örnek No:1* 1-Alacaklının ve varsa kanuni temsilcisinin ve... vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası... ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı yabancı... ülkede oturuyorsa Türkiye de göstereceği...

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TÜZÜK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 21/07/2003-2003/5960 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 22/11/2001-4721 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1)

TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) 1723 TÜRK MEDENİ KANUNUNUN VELAYET, VESAYET VE MİRAS HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA DAİR TÜZÜK (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24.7.1965, No : 6/5100 Dayandığı Kanunun Tarihi : 17.2.1926, No : 743 Yayımlandığı

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı