T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GEBZE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:"

Transkript

1 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/19 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO kapsamında, Görev, Çalışma Usul ve Esaslarını belirler ve düzenler. KAPSAM: Madde 2) Bu Yönetmelik Belediyemizdeki 23 Adet Birim Müdürlüklerini kapsar. YASAL DAYANAK Madde 3) 5393 Sayılı Belediye Kanunu. GÖREV TANIMLARI 1. Belediye bütçesini hazırlamak 2. Stratejik plan ve performans programı çalışmalarını yürütmek 3. Harcama programı hazırlamak 4. Bütçe kayıtlarını tutmak 5. Bütçe kesin hesabı hazırlamak. 6. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. 7. İdarenin muhasebe hizmetlerini yürütmek 8. Giderleri usulüne göre hak sahiplerine ödemek. 9. Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması işlemlerini yapmak. 10. Hesap iş ve işlemlerine ait evrakları Sayıştay ve diğer denetimlere hazır hale getirmek 11. Encümen ve ihale komisyonlarında görev almak 12. Yasaların öngördüğü Belediye gelirleri (vergi, resim, harç, kira, ücretler, katılım payları vs.) ile ilgili mükellefleri tespit etmek, tahakkuk ve tebliğ işlemlerini yürütmek, yasal süreler içerisinde tahsilini sağlamak, ödenmeyen alacaklar için yasal takibatı yapmak, cebren tahsilini sağlamak. 13. Belediye gelirlerini arttırıcı gelecekteki çalışmalara ışık tutacak analiz ve raporları hazırlamak, Belediyenin tüm birimlerine gelir artırıcı önlemler alınmasında danışmanlık ve koordinasyon görevini yerine getirmek. 14. Belediye vergi, harç ve ücret tarifelerini günün şartlarına uygun, birimlerin teklifleri doğrultusunda hazırlayarak, belediye meclisince görüşülmesini sağlamak 15. Satışlar için tellal görevlendirmek. 16. Müdürlüğün personel ihtiyacını tespit etmek, personelin tayini için gereken girişimi yapmak, müdürlük personeline hizmet içi eğitim yaptırmak. 17. Mezat komisyonunun kurulması gerektiğinde kurmak, gereken işlemleri yapmak 18. Müdürlük yıllık bütçesini hazırlamak 19. Müdürlüğe ait ihale ve ayniyat işlemlerini yapmak 20. Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

2 GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR sayılı Belediye Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu ile ilgili ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmek 2. Harcama birimlerinden gelen ödeme evraklarının son kontrolünü bütçe düzeylerini, ödenek düzeylerini kontrol etmek 3. Ödemesi ve emanet çıkışı yapılan evrakların muhasebe kayıtlarının tutulması için raporlamaların tamamlanması için mahiyetindeki elemanların (memur-işçi) görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli önlemleri almak, yaptırmak 4. Belediye bütçesinin hazırlanması, mali yılsonunda kesin hesap cetvellerinin hazırlanması görevlerini yerine getirmek, getirilmesini sağlamak 5. Haftalık ve Aylık gelir tablosu hazırlanmasını sağlar ve tabloyu amirine verir. Gelirlerin eğilimleri ile ilgili olarak kendisini bilgilendirir. 6. Tahakkuklu ve tahakkuksuz gelirler ile takipli ve takipsiz gelirlerin tahsilât takiplerini kontrol eder. 7. Sayıştay a hesap vermek 8. Birim faaliyetlerin plan ve programını yapmak ve uygulanmasını sağlamak, süreç ve sonuçlarını kontrol etmek 9. Birim personelin disiplin ve sicil amiridir. 10. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 1. Direkt olarak Başkan Yardımcısına bağlıdır 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur 3. Gider Bürosu ve Gelir Bürosu ile alt kadroları kendisine bağlı bulunan kadrolardır 1. Üniversite mezunu 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Yöneticilik bilgi ve tecrübesine sahip 4. Belediye mevzuatına hakim 5. Toplam kalite anlayışına sahip

3 GÖREV ÜNVANI: GİDER BÜRO AMİRİ 1. Mali Hizmetler Müdürlüğü nde, iş planlamasında ve organizesinde müdüre yardımcı olmak 2. Hesap işlerinde çalışan personeli yönlendirmek ve çalışmalarını kontrol etmek 3. Personelin hazırladığı gider yazışmaları gibi evrakları incelemek 4. Hesap işleri tarafından yapılan harcamaların evrak kontrolünü yapmak 5. Belediyenin orta ve uzun vadeli mali plan ve programlarının hazırlanması için çalışmalar yapmak, 6. Gider, maaş ve bütçe büro işlerinin birim görev tanımları ve ilgili yasalar çerçevesinde yapılmasını sağlamak, denetlemek ve gereken tavsiye ve uyarılarda bulunmak 7. Müdürlük çalışmalarının entegre biçimde yürütülmesi için birim müdürü ile kendisine bağlı birimlerin çalışmaları arasında iletişim ve koordinasyonu sağlamak 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür e karşı sorumludur 3. Bütçe İşleri Memuru, Muhasebe Memuru, Memur ve Büro Elemanı kendisine bağlı bulunan kadrolardır 1. Üniversite mezunu 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim

4 GÖREV ÜNVANI: BÜTÇE İŞLERİ MEMURU 1. Belediye bütçesinin hazırlanmasında görev almak 2. Bütçe kesin hesabını hazırlamak 3. Belediyenin defterlerinden çıkarılan onaya ait mali hesaplarını her ayın 15'ine kadar Belediye Encümenine vermek 4. Yıl içinde ödenekleri yetersiz gelen harcama kalemlerine Encümen veya Belediye Meclisi kararıyla aktarma yapmak, gerekçeleriyle ek bütçeyi hazırlamak 5. Bütçe hesap dönemi sonunda kesin hesabı ve sayman yönetim dönemi hesabını Encümen ve meclislerde tetkik edilmek üzere hazırlamak, Sayıştay a göndermek 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gider Büro Amirine karşı sorumludur 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim

5 GÖREV ÜNVANI: MUHASEBE MEMURU 1. Bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak 2. Ödenekleri kontrol etmek 3. Gelir ve giderlerin kayıtlarını defterlere işlemek 4. Mali raporları hazırlamak 5. Memur ve işçi maaş ödemeleri yapıldıktan sonra defter kayıtlarına giren işçilerle ilgili sigorta kesintileri, memurlarla ilgili emekli kesenek aidatlarının, kefaletli memurların kefalet kesintilerinin, icra kesintisinin ilgili kurumlara ödenmesi işlemlerini yapmak 6. Kayıtları denetime hazır hale getirmek 7. Muhasebe bölüm sorumlusuna yardımcı olmak 8. Ödeme evraklarını kontrol etmek 9. Diğer personele yardımcı olmak 10. Mali ve muhasebe mevzuatını takip etmek ve uygulamak, uygulanmasına yardımcı olmak 11. Müdürlük içi müdürlük dışı yazışmalar yapmak 12. Mali tablolarla ilgili Anketlere cevap vermek 13. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gider Büro Amirine karşı sorumludur 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim

6 GÖREV ÜNVANI: MEMUR 1. Ödeme Evraklarının Bilgisayara kaydının yapılması ve ödeme sonunda kesinleştirilmesi. 2. Avansların açılıp kapanmasını takip etmek 3. İcra işlemlerinin takibini ve ödemesini yapmak 4. Taşınmaz Kültür Varlıkları payının takibini yapmak 5. SEDAŞ Faturalarının takibini ve ödemesini yapmak 6. Yıllık vergi iadesi fişlerinin kontrolünü ve tanzimini yapmak 7. Günlük bilgisayar girişi ve banka defteri ile hesap mutabakatı yapmak 8. Günlük banka ekstrelerinin takibinin yapılması 9. Banka Defteri gelir ve gider hesaplarının tutulması 10. Teslimatların yazılması 11. Aylık gelir ve giderlerin takibi ve kontrolü 12. Birimlerden gelen evrak telefon evraklarının düzenlenmesi ve ödemeye hazırlanması 13. Müteahhit ödemelerinin kartlarının takibinin yapılması 14. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gider Büro Amirine karşı sorumludur 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim

7 GÖREV ÜNVANI: BÜRO ELEMANI 1. Genel Muhasebe işlemlerini yapmak 2. Gelen evrakların kaydını yapıp, bilgisi dahilinde ilgili yerlere gerekli cevapları yazıp, göndermek. 3. Santral telefonlarına bakmak 4. Emekliye ayrılan işçilerin, işten ayrılan işçilerin kıdem tazminatını hazırlamak, işten çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatlarını hazırlamak. 5. Görevlendirilen işçi ve memur personelin görev yolluğunu hazırlamak, emekli olan memur personelin harcırahını hazırlamak 6. Belediyeye ait muhtasar beyannamesini düzenlemek 7. Belediyeye ait Katma Değer Vergisi Beyannamesini Düzenlemek 8. Asker aile yardımı evraklarını düzenlemek ve ödemeye hazır hale getirmek. 9. Asker aile aylık bordrolarını hazırlamak. 10. Eczane ve hastane evraklarını hazırlamak, ödeme ve bilgisayar girişlerini yapmak, birimlerden gelenleri kontrol etmek. 11. Tedavi yolluklarını hazırlamak 12. Müteahhit ödeme cetvelini tanzim ve takip etmek 13. SSK ve Emekli Sandığı evraklarının takibini yapmak 14. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gider Büro Amirine karşı sorumludur 2. Bilgisayar bilgisi yeterli 3. Belediye mevzuatına hakim

8 GÖREV ÜNVANI: GELİR BÜRO AMİRİ 1. Gebze ilçesi sınırları içinde bulunan ve mücavir alan dışında kalan mükelleflerinden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken vergi, resim, harç ceza ve kiraların tahakkuk ettirilmesi ve tahsilâtının yapılması işlemlerini kontrol ve koordine eder ve ödemeyenlere ödeme emri gönderilmesini, yine de ödeme yapılmadığı takdirde haciz ve kadar giden yaptırımların uygulamasını takip eder. 2. Belediye sınırları içerisindeki ve mücavir alan dışındaki Emlak Vergi mükellefleri ile mücavir alan içindeki Çevre Temizlik Vergisi mükelleflerinin beyannameye istinaden ödeyeceği vergilerin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin mükellefiyet tespitinin takip edilmesini sağlar ve ödemeyenlere ödeme emri gönderilmesini, yine de ödeme yapılmadığı takdirde hacize kadar giden yaptırımların uygulamasını takip eder. 3. Tahsilât yapılamayan gelirleri raporlama düzeni içerisinde takip eder, tebligat, ödeme emri, haciz yolları ile tahsilâtların yapılmasını kontrol eder. Yapılacak tebligatların hazırlanması ve dağıtılmasını organize eder. 4. Birimine bağlı diğer bölümlerle gerekli koordinasyonu sağlar. 5. Vatandaşların vergileri ve diğer Belediye alacaklarıyla alakalı şikâyet ve başvurularının çözülmesinde ekibine gerekli desteği verir. 6. Yoklama Memurları aracılığı ile vergisini ödemeyenler hakkında tutanak düzenlenmesini ve mükellefe tebligat yapılmasını sağlar. 7. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür e karşı sorumludur 3. Tahsilât Memuru, Tahakkuk Memuru, Veznedar, İcra Memuru, Borç Takip Memuru, Emlak/ÇTV Memuru, İlan Reklam Vergi Memuru, Emlak Vergi Memuru, Tellâliye ve Arşiv/Hizmetli kendisine bağlı bulunan kadrolardır 1. Üniversite mezunu

9 GÖREV ÜNVANI: TAHSİLÂT MEMURU 1. Resim, harç, ücret ve cezalarla umumi hükümlere ve amme alacakların tahsil usulü hakkındaki kanuna göre Tahakkuk Memuru tarafından tahakkuk ettirilen ve tahakkuku tahsile bağlı Belediye alacaklarının zamanında tahsil edilmesi ve bankaya yatırılması işlemlerini yürütür. 2. Tahsilât Makbuzlarını zimmetinde bulundurur ve kendisine bağlı Tahsilât Memurları na zimmetli olarak verir ve memurlardan yine zimmetli olarak geri alır. 3. Tahsilât yapılamayan gelirleri takip eder ve mükelleflere ödeme emri gönderilmesini sağlar. Yine de ödeme yapılmaması durumunda haciz işlemlerinin başlatılması için İcra Memuru ile koordineli olarak çalışır. 4. Posta ve banka yolu ile gelen havalelerin muhasebeleştirilmesini sağlar. 5. Tebligatların hazırlanması ve dağıtımı için Tebliğ Yoklama Görevlisine intikallerini sağlar ve de takibini yapar. 6. Gerçekleştirilen tahsilâtların muhasebeleştirilmesini ve muhasebeleştirilen tutarın bankaya yatırılmasını takip eder. 7. Tahsille ilgili tüm kayıtların tutulması ve tahsil edilen paraların bankaya yatırılması işlemlerini takip eder. 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

10 GÖREV ÜNVANI: TAHAKKUK MEMURU 1. Gebze Belediyesi nden sicil numarası alan mükelleflere işlem yapmak, istediği konuda tahakkuk fişi verilmesini sağlamak 2. Belediyenin tüm mükelleflerinin işlemlerinin tahakkuk ettirilmesini takip etmek 3. Harcamalara katılım hesaplarını düzenlerken ortaya çıkan ve Belediyede kayıtları olmayan mülk sahiplerini tespit etmek, bu konuda gerekli çalışmayı (beyan, çağrı, sicil verme vs.) ilgili birimlerle yürütmek 4. Takipli evraklarda (eğlence, ilan ve reklâm, çevre temizlik, emlâk, eğlence vergisi vb.) zamanında yatırılmamışsa, ihbarname düzenlenmesi, bu vergilerin ödenmediği yerinde tespit edildiği takdirde zabıt tutulması ve gereken işlemlerin yapılmasını sağlamak sayılı kanun gereği yol, su, kanalizasyon harcamalarına katılım paylarının tahakkuklarını düzenlenerek ve mükelleflere tebligatının yapılmasını sağlamak 6. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

11 GÖREV ÜNVANI: VEZNEDAR 1. Mevzuat esaslarına göre tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak 2. Tahsil edilen ve ödenen paralan günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak 3. Para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza ederek kasada bulunması gerekenden fazlasını zamanında gerekli yerlere yatırmak veya teslim etmek 4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

12 GÖREV ÜNVANI: İCRA MEMURU 1. Tahsilât tan gelen hacizli dosyaların takibi için takip programlarından (icra) bilgisayara işlemek 2. Alacakların tespitini yapmak ve bankalara haciz yazısı yazmak 3. İcra tetkik hakimliğine dosyalar hakkında yazışma yapmak 4. Alınan çeklerin günlük bilgisayara işlenmesi, bankaya liste halinde gönderilmesi, tahsilâtı yapılan çeklerin bilgisayardan düşülmesi ve aylık çek tahsilâtının rapor halinde alınması işlemlerini yapmak 5. Tahsilâtı yapılan icra dosyalarının bilgisayara tahsil olarak işlenerek bir liste halinde tahsilâta rapor edilmesi 6. Gününde ödenmeyen senetlere telefon edilerek tahsilâtının sağlanması 7. İlgili müdürlüklerden gelen ve ruhsat için borcu yoktur evraklarına bakmak 8. Bu işlemlerin dışında diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazışmalara cevap vermek 9. İlçe belediyelerinden gelen tahsil edilmesi için gönderilen haciz yazılarına cevap yazmak 10. Kaçak inşaatlara kesilen para cezalarının tahakkuku ve karar tebliğini, ödeme emrini göndermek sayılı Amme Alacakları Yasasına göre borcu olan mükelleflerin maddi durumu iyi olmayanlardan taksitli taahhütname almak 12. Borçlu mükelleflerin adreslerine gidilerek, belediyeye gelmelerinin sağlanması, borçlarının taksitlere bölünerek takibinin yapılmasını sağlamak 13. Belediye tahsilât biriminden gelen ödenmeyen vergi borçlarının adres tespitlerini yapılarak gayrimenkul ve menkulleri tespit edilerek ilgili tapu sicil müdürlükleri ve trafik tescilden haciz şerhi konulması 14. Borcu olan mükelleflerin adreslerinde bulunmadığı takdirde Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla adres tespitini yapmak ve varsa gayrimenkulüne ve araçlarına haciz şerhi koymak 15. Emlak, ÇTV, İlan ve Reklâm ve benzeri vergi, harç ve pay ödemelerini yapmayan mükelleflerin borçlarına haciz varakası düzenleyerek tahsil etmek 16. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

13 GÖREV ÜNVANI: İCRA MEMURU 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

14 GÖREV ÜNVANI: BORÇ TAKİP MEMURU 1. Şahsen veya telefon yolu ile borçlarını, mükellef sicil numaralarını veya ödemelerin yapılabilme şekillerini talep eden vatandaşa gerekli bilgilendirmeleri yapmak, Banka ve Posta çeki numaralarını vermek, 2. İstendiğinde mükellef hesap kartı ve tahsilât listesi dökümü mükellefimize veya talep eden müdürlüklere iletmek, 3. Müdürlüklerden gelen mükellef borç takip taleplerinde matbu forma sicil ve borç nevi ve miktarını yazmak, 4. Mal satışlarında mükelleflerin gerekli tüm ödemeleri yapmış ise tahsilât listesi ile birlikte ilgili encümen kararı tarih ve no.su ile birlikte borcu yoktur yazısını hazırlamak, 5. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

15 GÖREV ÜNVANI: EMLAK/ÇTV MEMURU 1. Emlak bildirimlerinin kabulü, tahakkuku ve tahsilât işlemlerini yapmak 2. Mevcut bildirimlerin tahakkuk ve tahsilâtının takibinin yapmak 3. Gayrimenkul alım, satış ve ölüm (veraset) işlemlerinin takibini yapmak 4. Tahsilâtı yapılamayan mükelleflere ödeme emri yazmak ve takibini (icraya sevki) yapmak 5. Tapu dairelerinden gelen alım ve satımların takibiyle beyanı olmayanlara beyana çağrı yazısını yazmak 6. Mücavir alan içinde bulunan tüm merkez köylerin beyan kabulü ve takip işlemleri ile köy beyan defterlerinin düzenlenmesini sağlamak 7. Çevre temizlik beyanı ile ilgili dilekçe ile müracaat eden mükelleflerin dilekçelerinin yerine gidilerek incelenmesi ve sonucunda gerekli işlemin yapılması 8. Belediye sınırları içinde mevcut olan işyerlerine gidilerek yerinde çevre temizlik beyanlarının verilip verilmediğinin kontrolünü yapmak 9. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

16 GÖREV ÜNVANI: İLAN REKLÂM VERGİ MEMURU 1. Belediye sınırları içinde mevcut olan işyerlerine gidilerek yerinde ilan-reklâm beyanlarının verilip verilmediğinin kontrolünü yapmak 2. Yapılan kontroller sonucunda ilan-reklâm beyanı olmayan mükelleflere re sen işlem yapmak 3. İlan reklâm beyanı ile ilgili dilekçe ile müracaat eden mükelleflerin dilekçelerinin yerine gidilerek incelenmesi ve sonucunda gerekli işlemin yapılması 4. Kurum içi ve dışı yazışmaların yapılmasını sağlamak 5. Ödeme emri ve beyana çağrı işlemlerini yapmak 6. Birimlerden gelen borç takip formlarının kontrolünü yapmak 7. Beyan işleme ve adres değişikliklerini güncellemek 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

17 GÖREV ÜNVANI: EMLAK VERGİ MEMURU 1. İlk defa mükellef olacak vatandaşların yeni sicil kayıtlarını yapmak 2. Vatandaşların uyarılması gereken konularda sicillerine not alınıp ilgili personel tarafından uyarılmalarını sağlamak 3. Emlak Vergisi mükelleflerinin belediye tarafından alınması gereken emlak vergilerinin tahakkuk ettirilmesi ve tahsilâta hazır hale getirilmesi işlemlerini yürütmek 4. Belediye sınırları içerisindeki gayrimenkullerin satın alınması sonucunda mükellefiyet kaydı teyit edilmesi ve mükellefin beyannameye istinaden ödeyeceği vergilerin tahakkuk ettirilmesini sağlamak 5. Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili yeni çıkan kanunları takip etmek 6. Resmi kurum ve mükelleflerden gelen dilekçelere cevap verilmesi 7. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

18 GÖREV ÜNVANI: TELLÂLİYE 1. Semt pazarları dolaşarak pazarcının işgaliye alanı kadar tarifede belirtilen makbuz karşılığı işgal harcını tahsil etmek, 2. Ödemede bulunmayanları tutanak tutarak Zabıta Müdürlüğüne iletmek, 3. Tellâliye hizmetinde bulunan kurum ve kuruşta ilgili belirtilen gün ve saatte yerinde bulunarak mevzuatta belirtilen hükümlere uygun olarak tellâliye hizmeti vermek, 4. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur

19 GÖREV ÜNVANI: ARŞİV/HİZMETLİ 1. Yapılan tüm yazışmaların arşiv kurallarına göre arşivlenmesini sağlamak. 2. Arşiv kayıtlarını tutmak 3. Belediyeye gelen tüm projelerin birer nüshasını arşivleyerek gerektiğinde bulunmasını ve ibraz edilmesini sağlamak, ilgili mahkemelere ozalit veya fotokopi şeklinde (tasdikli) vermek 4. Arşivin düzen ve temizliğinden sorumlu olmak 5. Arşivde bulunan dosyalardan sorumlu olmak 6. Arşive gelen giden dosyaların takip ve denetimini yapmak 7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde bulunan malzemelerin temizliğinden sorumludur 8. Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek 2. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdür ve Gelir Büro Amirine karşı sorumludur 1. İlköğretim mezunu tercihen lise mezunu 2. Temizlik işlerinde tecrübeli 3. Toplam kalite anlayışına sahip UYGULAMA VE GEÇERLİLİK HÜKÜMLERİ 1- Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabulü ve meclis kararının onayından itibaren yürürlüğe girer. 2- Bu Yönetmelik Belediye Başkanı tarafından yürütülür. İbrahim PEHLİVAN Aydın KOCAMAN A.Faruk KILIÇ Belediye Başkanı Kâtip Kâtip

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SULTANGAZİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev,

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç : Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü nün faaliyetlerinin mahiyetine

Detaylı

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ

EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. GĠRESUN BELEDĠYE BAġKANLIĞI MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Giresun Belediye Başkanlığı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Çorum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat yapısını ve işleyişini

Detaylı

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T. C. İZMİR URLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı; Urla Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ÇANAKKALE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TC ZEYTĠNBURNU BELEDĠYE BAġKANLIĞI. : Mali Hizmetler Müdürünü,

TC ZEYTĠNBURNU BELEDĠYE BAġKANLIĞI. : Mali Hizmetler Müdürünü, TC ZEYTĠNBURNU BELEDĠYE BAġKANLIĞI Mali Hizmetler Müdürlüğü MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUKLARI ĠLE ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. GEBZE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç- Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 48. ve 49.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında

Detaylı

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK HÜYÜK BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve sorumlulukları

Detaylı

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ T.C. İZMİR NARLIDERE BELEDİYESİ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON

I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON I.GENEL BİLGİLER A.MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ Şile Belediyesi bir kamu kurumu olarak, ilçe sakinlerinin yerel ve ortak gereksinimlerini, bilgi teknolojilerine dayalı, yenilikçi, katılımcı ve çağdaş bir

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar MUĞLA DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar 1 Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Muğla Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

BAŞKANDAN. Sayın Meclis Üyeleri

BAŞKANDAN. Sayın Meclis Üyeleri BAŞKANDAN Sayın Meclis Üyeleri 2013 Yılı Faaliyet kitabımızı sizlere sunmaktan memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Yaklaşık on yıllık Belediye yönetimimizde; katılımcı, şeffaf, hesap verebilen, yerinde

Detaylı

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU

OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU OSMANİYE İL GENEL MECLİSİ 2010 YILI DENETİM KOMİSYONU RAPORU MART 2011 1 İÇİNDEKİLER : ÖZEL İDARE TEŞKİLAT ŞEMASI. 3 1- DENETİM AMACI 4 2- DENETİMİN YASAL DAYANAĞI.. 4 3- DENETİMİN KAPSAMI... 5 4- DENETİM

Detaylı

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ

MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ MARDİN DEFTERDARLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Mardin Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar ĠSTANBUL DEFTERDARLIĞI BĠRĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; İstanbul Defterdarlığı birimlerinin fonksiyonel ve operasyonel görev

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK

MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK MALATYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve TeĢkilat Amaç

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Evrak Büro Şefliği İletişim Şefliği Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği AB Dış İlişkiler ve STK

Detaylı

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. K Ü T A H Y A B E L E D İ Y E S İ F E N İ Ş L E R İ M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü GÖREV - YETKİ - SORUMLULUK ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ - 2 0 0 9 - BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Toroslar Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı