(Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi),Sayı: 112, Haziran 2011.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.e-akademi.org, (Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi),Sayı: 112, Haziran 2011."

Transkript

1 SERMAYE ġġrketlerġ VE KOOPERATĠFLERĠN DIġINDAKĠ KĠġĠLERĠN BORCA BATIKLIĞI Dr. Cumhur Rüzgaresen * GĠRĠġ Parg.1. Borca batıklık, borçlunun mâli durumunda meydana gelen nitelikli bozulma türlerinden birisidir. Türk hukukunda, prensip olarak borca batıklığın sadece sermaye şirketi ve kooperatifler için sözkonusu olabileceği kabul edilmektedir. Zira sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batıklığı, İcra ve İflâs Kanunu m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m. 324 te açık bir şekilde düzenlenmiştir. Buna karşılık, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan kişilerin borca batık olup olamayacakları konusunda kanunda açık bir düzenleme mevcut değildir. Buna karşılık, İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III te de bir iflâs sebebi düzenlenmiştir. Bu iflâs sebebi, İsviçre hukukunda mevcut olmayıp bize özgü bir iflâs sebebidir. Bir çok yazar tarafından bunun acz halinin bir türünü oluşturduğu ve iflâsa tâbi bütün borçlular için geçerli olduğu ileri sürülmektedir. Bizim de katıldığımız görüşe göre, borca batıklığın anlamı ve özellikleri incelendiğinde, m. 178,III ün acz halinin özelliklerinden çok, borca batıklığın özelliklerini yoğun olarak taşıdığı ve bunun da sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki kişiler için bir iflâs sebebi teşkil ettiğini söylemek mümkündür. Parg. 2. İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III ün niteliğine ilişkin bu tartışma, çalışmamızın ana konusunu teşkil etmektedir. Bu tartışma içinde savunduğumuz görüşümüzü daha iyi ifade edebilmek için, öncelikle acz hali ve sermaye şirketleri ile kooperatiflerin borca batıklığının anlam ve temel özellikleri üzerinde durulacak; daha sonra da, m. 178,III teki durumun, neden bir acz hali değil de, borca batıklığın özel bir türü olduğu izah edilecek ve nihayetinde bu borca batıklığın özel türünün temel özellikleri üzerinde durulacaktır. A-ACZ HALĠNE DÜġMÜġ OLMANIN ANLAMI Parg.3. Acz hali, mâli durumun bozulmasından kaynaklanan iflâs sebeplerindendir. İcra ve İflâs Kanunu nda, acz halinin ne demek olduğu ve hangi şartların varlığı halinde acz halinin söz konusu olabileceği belirtilmeyerek, durum hâkimin takdir ve yorumuna bırakılmıştır. Buna karşılık, Alman Acziyet Kanunu bu konuda daha ayrıntılı bir düzenleme yapmış ve bu * Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı. 1

2 düzenlemeye göre Acz hali, genel bir iflâs sebebi olup 1, eğer borçlu vâdesi gelmiş ödeme yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, acz halinde sayılır 2. Alman Acziyet Kanunu na göre, borçlunun ödemelerini tatil etmiş olması hali de, borçlunun acz halinde olduğuna dair bir karine teşkil eder (InsO 17). Parg.4. Doktrindeki bir tanıma göre, acz hali, borçlunun muaccel hale gelen para borçlarını ödemesi için gerekli olan ödeme araçlarından geçici olmayan yoksunluktur 3. Bu tanıma göre, buradaki yoksunluğun geçici değil, sürekli olması gerekir. Bir başka tanıma göre ise, borçlunun ödeme araçlarından yoksunluğu sebebiyle, derhal ödenmesi gereken para borçlarını ödemek konusundaki süreli iktidarsızlığıdır 4. Kanaatimizce, bu tanımdaki süreli kavramı, acz halinin özüyle çelişmektedir. Çünkü acz halinin temel özelliği, süreklilik gösteren ve muaccel borçların ifasına engel olan ödeme araçlarının yetersiz olmasıdır. Mâli durumda, arızi olarak meydana gelen bozulmalar acz haline değil, ödemelerin kesintiye uğramasına işaret eder. Parg. 5. Bütün bu tanımlardan hareketle, acz hali şöyle tanımlanabilir: Borçlu, borçları muaccel olmasına rağmen, ödeme araçlarının eksikliği veya yokluğu sebebiyle, sürekli (geçici olmayan), devamlı (kesintisiz) ve giderilmesi zor bir ödeme güçlüğü ile karşı karşıya kalmış, ancak henüz borca batık hale gelmeyecek kadar mâli durumun bozulmasına acz hali denilir 5. Acz halinde, borçlu, muaccel borçlarının önemli bir bölümünü ödeyebilme gücünü, görünüş itibari ile devamlı olarak yitirmektedir. Bu tanıma göre acz halinin temel özellikleri, ödeme araçlarının yokluğu veya yetersizliği, ödeme yükümlülüğünün varlığı ve bunun yerine getirilememesi, acze düşmenin genel ve sürekli olması, iflâsa tabi her borçlunun aczinin mümkün olması, iflâs talebinde bulunmanın ihtiyari olması şeklinde sıralanabilirler. Aşağıda da inceleneceği üzere, acz hali temel özellikleri itibariyle, m. 178,III teki durumdan farklılık arzetmektedir Onciul, Georg Ritter: Die Rechtzeitige Auslösung des Insolvenzverfahrens, Berlin/New York 2000, s. 93; Eilenberger 17 Rdnr. 1. Lutter, Marcus/Hommelhoff, Peter/Bayer, Walter: GmbHG-Gesetz, Kommentar, Köln 2004, 63 Rdnr. 2; Eilenberger 17, Rdnr. 5; Roth, Günter H./Altmeppen, Holger: Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG), München 2003, 64 Rdnr Brunner Art. 191, N. 2; Gentinetta s. 25; Leemann s. 33; Atalay-Anonim Şirketler, s. 34; Türk s. 36; ayrıca bkz. Özkan, Azzem / BaĢözen, Ahmet: İflasın Ertelenmesi Talebini İçeren Borca Batıklık Bilançosunda Kefalet Borçlarının Durumu, (Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt.2, Yetkin Yayınevi, Ankara 2009, s ), s Umar-Genel Teori s. 28; Umar-Borca Batıklık, s Wimmer, Richard: Die Haftung des GmbH-Geschäftsführers -Insbesondere im Fall der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung, (NJW, 1996/39, s ), s. 2547; Häsemeyer, Ludwig: Insolvenzrecht, Köln/Berlin/München/Bonn 2003, s

3 B-SERMAYE ġġrketlerġ VE KOOPERATĠFLERĠN BORCA BATIKLIĞININ ANLAMI Parg.6. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batıklığının ne anlama geldiği konusunda çeşitli tanımlamalar mevcuttur: Örneğin, doktrindeki bir görüşe göre, borca batıklık; borçların, mevcud ve alacaklardan fazla olmasıdır 6. Dikkat edilirse, burada borca batıklık tanımlanırken, özellikle borç ve mevcut kavramları kullanılmıştır. Ancak gerek kanunlarımızdaki bazı düzenlemeler ve gerekse doktrinde birçok yazar, borca batıklığın izahında, borç yerine pasif, mevcud yerine aktif kavramını tercih etmiştir. Örneğin, Türk Ticaret Kanunu m. 324,II ve birçok yazar, borca batıklığın izahını şirketin pasif değerlerinin aktif değerlerinden fazla olması durumu veya aktifin kifayetsizliği şeklinde yapmıştır 7. Ancak belirtmek gerekir ki, şirketin aktif ve pasiflerine dayalı olarak yapılan bu tanımlama, borca batıklığın belirlenmesi konusunda sağlıklı sonuç vermekten uzaktır. Çünkü aktif ve pasif kavramları, şirketin yıllık bilançosunun 8 iki tarafını oluşturan muhasebe bilimine ait temel ifadelerdir 9. Daha da önemlisi, muhasebe bilimi anlamında, pasiflerin, aktiflerden veya aktiflerin pasiflerden fazla olmasına imkân yoktur. Bilançodaki aktif ve pasifin miktar olarak mutlaka birbirine eşit olması gerekir 10. Bu nedenle, borca batıklığın izahında, anlam ve kapsamlarındaki teknik farklılık sebebiyle, pasif kavramı borç yerine; aktif kavramı mevcut yerine ikame edilebilecek kavramlar değildir 11. Kanaatimizce, borca batıklık, borçlunun mâli durumunun bozulmasının en üst derecesi olup 12, şirketin mevcud ve alacaklarının, muaccel borçlarını karşılamaya yetmemesi olarak tanımlanabilir 13. Nitekim, Ansay-İcra ve İflâs, s Kuru-El Kitabı, s. 994, 995; Gentinetta s. 25; Amonn s. 306; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31; Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 621 vd; Umar-Borca Batıklık, s. 317; Atalay-Anonim Şirketler, s. 44 vd. Muhasebe bilimi anlamında bilanço; işletmenin belli bir tarihteki aktiflerini (varlıklarını) ve pasiflerini (kaynaklarını) gösteren tabloya denir (Sevilengül, Orhan: Genel Muhasebe, Ankara 2005, s. 37). Bilanço bir işletmenin belli bir andaki finansal durumunu gösterir (Koç Yalkın, Yüksel: Genel Muhasebe, Ankara 2001, s. 61). Kayar-Mali Durum, s Geniş bilgi için bkz. Tekinalp-Bilanço ve Yedek Akçe, s. 170 vd., s. 218 vd. Kayar-Mali Durum, s Alman Acziyet Kanunu nda borca batıklığın izahı yapılırken, aktif ve pasif kavramları yerine, malvarlığı (Vermögen) ve borç-yükümlülük (Verbindlickeiten) kavramları kullanılmıştır (InsO 19,II). Franko, Nisim: Sermaye Şirketlerinde-Özellikle Anonim Şirketlerde -İflâs ve Tehiri (Prof. Dr. Haluk Tandoğan'ın Hatırasına Armağan, Ankara 1990, s ), 410. Diğer tanımlar için bkz.temme s. 112; Bürgi, Friedrich Wolfhart: Kommentar zum schweizerischen Zivilgesetzbuch, B. V, Obligationenrecht 5. Teil: Die Aktiengesellschaft, 3

4 Alman Acziyet Kanunu da, borca batıklığı borçlunun malvarlığının oluşan borçlarını (yükümlülüklerini) karşılamaya yetmemesi şeklinde tarif etmiştir (InsO 19,II) 14. Parg.7. Sermaye şirketi veya kooperatiflerin borca batıklığının temel özellikleri, borç toplamının mevcudu aşmış olması, borca batıklığın geçici olmaması, borca batıklığın mahkemeye bildiriminin zorunlu olması şeklinde sıralanabilirler. Sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borca batıklığının, bir iflâs sebebi olarak kabul edilmesinin temel sebebi, bu tüzel kişilerin alacaklılara karşı sorumluğunun, sadece kendi malvarlığı ile sınırlı olması ve alacağını şirketten alamayan alacaklıların, şirketin ortaklarına başvuramamalarıdır 15, 16. Burada borçlunun mâli durumu, en üst seviyede bozulduğundan, Türk Ticaret Kanunu m.324 te, acz hali için öngörülen tedbirler ile bu bozukluğun düzeltilmesinin mümkün olamayacağı varsayılmış ve borçlu, durumu mahkemeye bildirmeye ve iflâsını istemeye mecbur edilmiştir 17. Kanun, böylece durumun ciddiyetine uygun bir yaptırım olan iflâsa hükmetmiştir. C-SERMAYE ġġrketlerġ VE KOOPERATĠFLER DIġINDAKĠ KĠġĠLERĠN BORCA BATIKLIĞININ ANLAMI Parg. 8. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii e göre İflâsa tabi bir borçlu aleyhine alacaklılardan birinin haciz yolu ile takibi neticesinde yapılan haciz, borçlunun yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup da, kalanı muaccel ve vâdesi bir sene içinde hülûl edecek diğer borçlarını ödemeye yetişmiyorsa, borçlu derhal aczini bildirerek iflâsını istemeye mecburdur. Bu fıkranın mefhumu muhalifinden, haczedilmeyen mevcud bir yıl içinde muaccel olacak borçları karşılamaya yetecek miktarda ise, borçlunun iflâsını isteme mecburiyetinin olmayacağı anlaşılmaktadır. Kanundaki düzenlemeden ve bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere, buradaki iflâs sebebi, borçlunun mevcut-borç dengesiyle, dolayısıyla da mali durumu ile ilgilidir. Kanun koyucu, burada belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde, borçlunun mali durumunun bozulduğunu kabul etmekte ve onu kendi iflâsını istemeye zorlamaktadır. Parg. 9. Doktrindeki bir görüşe göre, kanun koyucu, böyle bir iflâs sebebi düzenlemek Zürich 1969, Art 725, N. 9; Baumann s. 56; Favre s. 285; MuĢul-Erteleme, s. 36. Temme s Kuru-Sermaye Şirketleri, s ; Franko s ; Pekcanıtez-Anonim Ortaklıklar, s. 31. Ancak bu durum, Kooperatifler Kanunu m. 29 da, ortaklarının sorumluluğunun sınırsız olduğu belirtilen kooperatifler için geçerli değildir (Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 623). Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 625; Franko s. 410; Öçal, Akar: Anonim Şirketlerde Mali Durumun Bozulmasının Ortaya Çıkardığı Bazı Hukuki Sorunlar (ATOD, 1975/6, s. 6 vd.), s

5 suretiyle, tacirlerin haciz yoluyla takip edilmesinden dolayı, alacaklılar için doğacak mahzurların önlenmesi hedeflenmiştir. Çünkü borçlunun mahkemeye yaptığı mecburi başvurusu üzerine iflâsına karar verilmesi halinde, haczedilen yarı mevcudu, haciz takibi yapan alacaklıların alacağının ödenmesi için paraya çevrilmeden, kanun hükmü gereği (m. 186,I) açılan iflâs masasına intikal edecektir. Böylece, haciz takibi yapan alacaklıların diğer alacaklıların zararına, daha fazla tatmin edilmeleri önlenerek, eşitliğin temini mümkün olacaktır. İşte, borçlu m. 178,III anlamında iflâsını istemeye zorlanmak suretiyle, bu amaç temin edilmek istenmiştir 18. Kanaatimizce, kanun koyucu, her ne kadar bu iflâs sebebini, alacaklılar arasında eşitliği sağlamak saikiyle koymuşsa da, bundan beklenen amacın hasıl olduğunu söylemek güçtür. Zira iflâs masasına, haciz yoluyla ilgili olarak, sadece ihtiyaten haczedilmiş mallarla, iflas açıldığı zaman paraya çevrilmemiş mahcuz mallar girer (m. 186,I). Buna karşılık, iflasın açılmasından önce paraya çevrilen hacizli malların bedeli, tasfiye edilecek malvarlığına dahil edilmediğinden, 138 ila 144 üncü maddeler hükümlerine göre haciz koyduran alacaklılar arasında paylaştırılır. Bu paylaştırmadan, sadece artan paralar iflas masasına intikal eder (m. 186,II). Yani satılan hacizli malların bedelinden öncelikle, haciz koydurtan ve hacze iştirak eden alacaklılar istifade ederler. Demek ki, borçlu zamanında mecburi iflâs talebinde bulunmuş olsa bile, bu düzenlemeden beklenen yararın elde edilmesi, yani hacizli malların iflâs masasına intikallerinin sağlanması, mahkemenin hacizli malların satışından önce iflâsa karar vermesine bağlıdır. Ancak, gerek iflâs davalarının uzun sürmesi; gerekse malların paraya çevrilmesinin daha çabuk sonuçlanması (m. 112 vd.; m.123 vd.), bu iflâs sebebinden beklenen faydanın sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Yukarıdaki görüşte m. 178,III e bağlanan amacın hasıl olabilmesi için, haciz işlemini yapan icra dairesi, iflâs talebi ile mahkemeye başvuru yapıldığını öğrendiğinde, iflâs kararının verilmesini bekletici sorun yapması gerekir. Parg. 10. Buradaki iflâs sebebinin oluşmasında, borçlunun mevcud-borç dengesi bakımından, zaman olarak iki nokta büyük bir öneme haizdir: Bunlardan birincisi, borçlunun hakkındaki haciz işleminin sona erme anından itibaren işlemeye başlayan ve borçluyu kendi iflâsını istemeye zorlayan bir yıllık zaman dilimidir. Buna göre, borçlu kendi hakkındaki haciz işlemleri sona erdiğinde, mevcudunun yarısını bu haciz sebebiyle kaybetmiş ve geri kalan yarı mevcudu, bir yıl içinde muaccel olacak diğer borçlarını karşılamaya yetmiyorsa, iflâsını istemek zorundadır. Bu durumda, borçlunun geriye kalan yarı mevcudu, kısa süre içinde ödenecek diğer borçlarına göre oldukça fazla olabilir. Ancak bu mevcud, sadece yakın tarihte ödenecek borçları karşılaması yeterli olmayıp, tam bir yıllık süre içinde ödenecek olan borçları 18 Belgesay-İİK Şerhi, s

6 karşılayacak miktarda olmalıdır. Görüldüğü üzere bu durumda, borçlunun mevcudu, takip konusu edilen muaccel borçlarını karşılamaya yetmekle birlikte, müeccel borçlarını karşılamaya yetmemektedir. Burada muaccel borçlar, henüz mevcudu aşmış değildir. Parg. 11. Zaman olarak ikinci nokta ise, haciz işleminin sona erdiği andır: Bazen, haciz işlemleri sona erdiğinde, yukarıdaki bir yıllık süre içinde muaccel olacak borçların miktarını hesaplamaya gerek kalmayabilir. Zira haciz işlemleri neticesinde, borçlunun hiç veya yeterli malının olmaması sebebiyle, alacaklılara borç ödemeden kesin veya geçici aciz belgesi verilmişse, borçlunun ödenmesi gereken borçları olmasına rağmen, haczedilebilir malı kalmamış demektir. Bu durumda borçlu, diğer borçlarının vâdesini ve miktarını dikkate almadan, derhal iflâsını istemek zorunda kalacaktır. Zira borçlunun muaccel borçlarının, hâlihazırda var olan mevcutlarını aşması fiilen gerçekleşmiş olmaktadır. Parg. 12. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii teki bu iflâs sebebinin niteliği ve adının ne olması gerektiği ve hangi borçlular için iflâs sebebi teşkil edeceği konusu tartışmalıdır. Doktrinde, bu sebebin niteliğinin ne olduğu konusundaki temel eğilim, kanundaki ifadeleri kullanarak, bu sebebin niteliğini açıkça vurgulanmama yönündedir. Kanun, bu sebep için de acz ifadesini kullanmıştır. Dolayısıyla, bu sebep için genel eğilimin, bir çeşit acze düşme hali olarak görüldüğünü söylemek yanlış olmaz 19. Azınlıktaki karşı görüş ise, bu sebebin niteliğini açıkça vurgulayarak, burada acz halinin değil, m.179 da düzenlenen borca batık olma halinin özel bir biçiminin söz konusu olduğunu ileri sürmektedir 20. Buna göre, borçlu kendisine karşı yapılan haciz yoluyla takip sonucunda, yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olup, kalan yarı mevcudu da, muaccel ve vâdesi bir yıl içinde gelecek olan borçlarını ödemeye yetmiyor ise, bu durumu mahkemeye bildirerek iflâsını istemek zorundadır. Kanunun buradaki ölçütü, borçlunun mevcudunun, borçları karşısındaki yetersizliğidir. Bu yetersizlik ise, m.179 daki borca batık olma halinin en önemli unsurudur. Hâlbuki acz halinde borçlunun mevcudunun miktarına değil, ödeme araçlarının yeterli olup olmadığına bakılır. Ayrıca acz halinin tespitinde, sadece muaccel olan borçlar dikkate alınırken, m.178,iii ün bir iflâs sebebi olarak gerçekleşip gerçekleşmediğinin tayininde, muaccel olan borçların yanı sıra, bir yıl içinde muaccel olacak (müeccel) borçlar da esas alınır 21. Kanaatimizce, m.178,iii her ne kadar borçlu derhal aczini bildirerek iflâsını istemeye mecburdur ifadesini kullanmışsa da, burada m.178,i anlamında bir acz hali mevcut değildir. Çünkü acz halinin temel Bkz. Kuru/Arslan/Yılmaz s. 498; Üstündağ s. 51; Berkin s. 185; Belgesay-İcra ve İflâs Hukuku, s. 55. Kuru-Sermaye Şirketleri, s. 622, dn. 5; Berkin s. 54; Atalay s. 33. Berkin s. 54; Atalay s

7 özelliklerinden birisi, borçlunun mevcudunun borçlarından fazla olmasına rağmen, likidite sıkıntısı sebebiyle, muaccel hale gelen borçlarını ödeyememesidir. Hâlbuki kanun burada, bir likidite sıkışıklığından değil de, borç ile mevcudun arasındaki dengeden söz etmektedir. Bu dengenin bir tarafında borçlunun haczedilmeyen malları 22, diğer tarafında ise bir yıl içinde muaccel olacak borçları bulunmaktadır. Bu iki unsur arasındaki dengeyi bozan dış etken ise, borçlunun bazı mallarına yönelik olarak yapılan haciz işlemidir. Kanun koyucu, sadece m. 178,III te değil, m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324 te de sermaye şirketleri ve kooperatifler için öngördüğü borca batıklığın ölçütü olarak bir oran belirlemiş ve bunu da mevcudun borçları karşılamaya yetmemesi olarak ilan etmiştir. Demek ki kanun koyucu, türü ne olursa olsun, borca batıklığın ölçütlerini açık bir şekilde belirterek, onu acz hali ve diğer iflâs sebeplerinden ayırma yoluna gitmiştir. Kanun koyucu m.179 daki borca batıklıkta, borçlunun kendi iflâsını talep etmesi için yaptığı zorlamanın aynısını m.178,iii teki durum için de öngörmüştür. Buna karşılık, m. 178,I de acz hali için, borçluya kendi iflâsını isteme konusunda bir zorlama yapılmamıştır. Ayrıca m.178,iii te, hacizli takip sonunda geriye kalan yarı mevcudun, para ve diğer ödeme araçları olmayıp, borçlunun, haczi caiz ve paraya çevrilebilir olan her şeyidir. Buna karşılık, m. 178,I deki acz halinde, esas olan borçlunun yeterli mevcudu olmakla birlikte, ödeme araçlarının temini konusunda karşı karşıya kaldığı zor durumdur. Parg. 13. Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, m. 178,III deki durum, bir acz hali değildir. Özellik ve unsurları dikkate alındığında, m. 178,III teki durumu borca batıklık olarak nitelemek daha doğru olacaktır. Ancak buradaki borca batıklığın, m.179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324 teki borca batıklıkla da çeşitli noktalarda örtüşmediği açıktır. Bir defa, İcra ve İflâs Kanunu m.179 da, borca batıklığın neden kaynaklandığının bir önemi olmayıp, borca batıklığın gerçekleşmiş olması, tek başına iflâs istenmesi için yeterlidir. Bu konuda herhangi bir sebep sınırlaması yapılmadığından, her türlü sebeple, mevcudun miktarının borçları karşılamayacak noktaya gelmesi mümkündür. Buna karşılık, m.178,iii de borca batıklığın yegâne sebebi, yapılan hacizli takip neticesinde, mevcudun yarısının elden çıkmış olmasıdır. Bu nedenledir ki, borçlunun yarı mevcudu, haciz haricindeki başka bir nedenle elden çıkarsa, borçlunun kendi iflâsını isteme mecburiyeti yoktur. Yani burada mevcudun, borçları karşılayamama nedeni, malların haczi ile sınırlanmıştır. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii de yer alan zorunlu iflâs sebebi (m.178,iii), sadece borçluya iflâsını isteme hakkı vermekte iken, m.179 de, borçlunun yanı sıra, alacaklılara da iflâs talebinde bulunma hakkı verilmiştir 23. İcra Bu mallar, el konulması caiz olmakla birlikte hâlihazırda yapılan icra takibinde haciz işleminin kapsamı dışında bırakılan mallardır. Kanaatimizce, alacaklıların menfaatlerinin karşı karşıya geldiği tehlikenin büyüklüğü sebebiyle, 7

8 ve İflâs Kanunu m.179 daki borca batıklık halinde, alacaklı veya borçluya iflâsın ertelenmesini isteme hakkı tanınmışken, m.178,iii de böyle bir imkân tanınmamıştır. Bu nedenle, m.178,iii ün varlığı halinde, mahkeme derhal borçlunun iflâsına karar vermek zorundadır. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii teki durum, bu yönleriyle dikkate alındığında, m.179 daki durumun özel bir biçimi olduğu görülecektir. Ancak iki durum vardır ki, bunlar da, m.178,iii teki borca batıklığın, m.179,iii ve Türk Ticaret Kanunu m.324 teki borca batıklığın özel bir biçimi olarak nitelendirilmesini engellemektedir: Bunlardan birincisi, borca batıklığın gerçekleşme zamanı bakımındadır. Buna göre, m.178,iii teki borca batıklık, gerçekleşme zamanı olarak, m.179 a göre daha geniş bir alana yayılmıştır. Çünkü İcra ve İflâs Kanunu m.179 da, hâlihazırda gerçekleşmiş bir borca batıklıktan söz edilirken; m. 178,III hem hâlihazırdaki borca batıklıktan, hem de gelecek bir yıl içerisinde gerçekleşmesi muhtemel bir borca batıklıktan söz edilmektedir. Bu yönüyle, m.178,iii teki borca batıklık, daha geniş bir zaman diliminde uygulanma alanı bulmaktadır. İkinci durum ise, m.179 daki borca batıklık, sadece sermaye şirketleri ve kooperatifler için söz konusu olurken, m.178,iii teki borca batıklığın sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki bütün borçlular için söz konusu olmasıdır. Hakkında yapılan takip semeresiz kalan ve bunun için alacaklılara borç ödemekten aciz belgesi verilen bir sermaye şirketi, borca batıklık sebebiyle kendi iflâsını, m. 178,III e göre değil; özel bir hüküm olması sebebiyle, m.179 a göre istemek zorundadır. Zaten m.178,iii e göre iflâsını istemesi halinde, iflâsın ertelenmesi hakkından faydalanma imkânı yoktur. Ayrıca alacaklılar da, m.178,iii e göre iflâs isteme yetkisine sahip değildirler. Şayet sermaye şirketi, hakkındaki hacizli takip semeresiz kalmamış olmakla birlikte, takip sebebiyle yarı mevcudunu kaybetmişse, iki ihtimal ortaya çıkar: Birinci ihtimal, borçlunun hacizden geriye kalan yarı mevcudu muaccel olmuş, fakat henüz takibe konu edilmemiş borçlarını karşılamıyorsa, borca batıklık oluşmuş demektir. Bu durumda, sermaye şirketi veya kooperatif, iflâsını zaten m.179 a göre istemek zorunda olduğundan, m.178,iii e göre iflâs isteme hakkı yoktur. İkinci ihtimal ise, sermaye şirketinin hâlihazırdaki yarı mevcudu, muaccel olan borçlarını karşılamakla birlikte, bir yıl içinde muaccel olacak borçlar da dâhil edildiğinde ödemeye yetmemesi durumudur. İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III ün, sermaye şirketi ve kooperatifler için tek açığı, yani uygulanabilme ihtimali olan noktası burası gözükmektedir. Kanaatimizce bu durumda da, sermaye şirketi veya kooperatif kendi iflâsını isteme mecburiyeti olmamalıdır. Çünkü bu borçluların borca batıklığını düzenleyen m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m.324 te borca batıklığın şartı açıkça hâlihazırdaki durum için düzenlenmiş olup, borca batıklık tehlikesinin söz konusu olduğu durumlarda, iflâsını isteme mecburiyeti getirilmeyerek, bunların ticari borçlunun kendi iflâsını istemesinin zorunlu kılındığı bir durumda, alacaklılara da iflâs isteme hakkının tanınmamış olması, İcra ve İflâs Kanunu nun mantığıyla çelişmektedir. 8

9 faaliyetlerine devam etmeleri istenmiştir. Ancak m. 178,III teki durum, sermaye şirketleri ve kooperatifler için bir borca batıklık değil, bir borca batıklık emaresi olabilir. Türk Ticaret Kanunu m.324,i e göre, borca batıklık emarelerinin bulunması halinde, sermaye şirketi veya kooperatif, iflâsını istemek zorunda değildir. Böyle bir durumda yapılacak tek şey, bir ara bilançosu düzenleyerek m. 179 ve Türk Ticaret Kanunu m. 324,I anlamında bir borca batıklığın bulunup bulunmadığını tespit etmektir. D-SERMAYE ġġrketlerġ VE KOOPERATĠFLER DIġINDAKĠ KĠġĠLERĠN BORCA BATIKLIĞININ ÖZELLĠKLERĠ I-Borçlu Hakkında Haciz Yoluyla Takip YapılmıĢ Olması Parg. 14. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii deki borca batıklığın iflâs sebebi olarak gerçekleşmesi için, öncelikle borçlu hakkında başlatılmış olan geçerli bir haciz yolu ile takibin bulunması ve bu takip nedeniyle haciz işleminin yapılması gerekir. Hakkındaki geçici ve ihtiyati hacizler nedeniyle, borçlunun kendi iflâsını isteme mecburiyeti doğmaz. Dolayısıyla bu tür hacizlerin kesin hacze dönüşmesi zorunludur. Borçlunun da, m. 178,III e göre kendi iflâsını isteyebilmesi için, haczin kesinleşmiş olması tek başına yeterlidir. Buna ilave olarak, satış yapılmasını (yani satış neticesinde elde edilecek paranın miktarının görülmesine) veya takibin sona ermesini (yani borcun ne kadarının ödendiğinin anlaşılmasına) beklemeye gerek yoktur. Parg. 15. Kanun koyucu, buradaki iflâs sebebinin gerçekleşmesi için gerekli şartlardan birisi olan borçlu hakkında takip yapılmasını, haciz yolu ile sınırlamıştır. Hâlbuki haciz yolu ile takipten başka cebri icra yolları, örneğin rehinli takip vardır. Ancak rehinli takip, haciz aşamasını içermediğinden, m. 178,III ün kapsamına girmemektedir. Fakat belirtmek gerekir ki, rehinli takipte bir haciz aşaması olmamakla birlikte, borçlunun rehnedilmiş malları söz konusu olup, bu mallar satılıp paraya çevrilmekte ve dolayısıyla borçlunun mevcudunda bir azalma olmaktadır. Borçlunun rehnedilmemiş başka malları olabileceği düşüncesiyle, rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibin, m.178,iii ün kapsamının dışında bırakılmış olmasının haklı bir gerekçesi yoktur. Hatta rehinli takip sonucunda, rehin hakkı sahipleri alacağını tamamen veya kısmen alamasalar bile, rehinli takip sonunda borçlunun acz haline hükmedilmediğinden 24, borçlunun rehinli takip sebebiyle yarı mevcudu elden çıksa ve geri kalan yarı mevcudu, bir yıl içinde muaccel olacak borçlarını karşılamaya yetmemiş olsa bile, borçlu kendi iflâsını istemek zorunda değildir 25. Bu durumda, alacağını alamayan rehin hakkı sahiplerinin, rehinli takipten Kuru/Arslan/Yılmaz s. 431, dn. 3. Aynı şekilde, bu takipler sonucunda verilen kesin rehin açığı belgesi borçlunun aczini göstermediğinden, 9

10 sonra borçlu hakkında hacizli takip yaparak, onun daha önceden bilinen acz halini ortaya koymaları gerekir ki, bu da hem zaman kaybı, hem de alacağın sonraki evrelerde ödenmesinin tehlikeye düşmesi anlamına gelir. Kanun koyucu, bu düzenlemeyi yaparken, rehinli malların iflâs masasına girmeyeceği, rehin hakkı sahibi olmayanların bu mallardan istifade edemeyecekleri noktasından hareket etmiş olabilir. Ancak bu düşünce rehin hakkı sahibi olmayan alacaklıların mağdur edilmesini gerektirmez. Parg. 16. Borçlu yarı mevcudunu, sadece haciz veya rehinli takipler sonucunda kaybetmez. Bilakis, mevcudun kaybı için birçok neden vardır: Örneğin borçlunun mevcudu, kötü yönetim, ekonomik krizler veya tahrip olma gibi sebeplerle de azalabilir veya yok olabilir. Bu gibi durumlarda, borçluya herhangi bir yükümlülük yüklenmediği gibi, alacaklılara da iflâs isteme gibi bir imkân kanunda tanınmış değildir. Hâlbuki bu tür durumlarda, alacaklıların karşı karşıya kalacakları risk daha da büyüktür. Çünkü malların yarı mevcudunun haczi halinde, en azından borçların bir kısmı ödenmiş olur ve diğer alacaklıların da hacze iştirak etme imkânları vardır. Buna karşılık diğer hallerde bu imkânlar mevcut değildir. Kanunda bu yönde bir düzenleme bulunmadığından, bu gibi durumlarda, yarı mevcudunun kaybı halinde, alacağı henüz müeccel olanların, alacaklılarının muaccel olmasını beklemekten başka çareleri yoktur. Ayrıca sebep ne olursa olsun, yarı mevcudun bir şekilde kaybı, ihtiyati haciz sebepleri arasında sayılmadığından, alacaklıların ihtiyati haciz yoluna başvurma şansı da yoktur. Kanun koyucu, m. 178,III te mevcudun kayıp nedenini sadece hacizle sınırladığından, borçlunun takip başlamadan önce veya takip sırasında haciz dışındaki bir sebeple, yarı mevcudunu elden çıkarması halinde, duruma göre tasarrufun iptali davasına ilişkin hükümler (m.277 vd.) uygulanabilecek veya borçlunun hileli muamele veya davranışları nedeniyle, doğrudan doğruya iflâs yoluna gidilebilecektir (m. 177/1). Parg. 17. Yukarıdaki açıklamalara ilave olarak, kendisi hakkında, icra takibi başladığını gören bir borçlu, hacze imkân tanımadan, talep edilen borcu ödemek suretiyle bu takipten kurtulmak isteyebilir. İcra veya ödeme emri ile istenen borç, bu şekilde ödenirken, borçlu, mevcudunun yarısını, haciz nedeniyle değil de, ödeme yapması nedeniyle kaybetmiş olmaktadır. Borçlunun bu şekildeki davranışı m. 178,III teki tarife uymayacağından, yani borçlu haciz aşamasına gelmeden borcunu ödediğinden, kendi iflâsını isteme mecburiyeti de doğmayacaktır. Hâlbuki borçlu oran olarak m. 178,III anlamında mevcudunun yarısını hâlihazırda kaybetmiştir. Peki, bu durumda m. 178,III nasıl yorumlanmalıdır? Kanaatimizce bu durumda m.178,iii ten anlaşılması gereken tek şey; kendisine karşı icra takibi başlatılan iflâsa tabi borçlunun, borcunu bu belgelerle tasarrufun iptali davası açılamamaktadır. 10

11 ödemeyerek, takibi haciz aşamasına kadar getirdiği için, bir şekilde iflâsla cezalandırılmak istendiğidir. Aslında, borçlunun mallarının haczedilerek satılması, zaten başlı başına bir yaptırımdır. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii ün uygulanmasında, borçlunun dürüst olup olmamasının bir önemi de yoktur. Parg. 18. İcra ve İflâs Kanunu m. 178,III teki iflâs sebebini mahkemeye bildirmek, sadece borçluya tanınan bir hak ve yükümlülük olması sebebiyle, m.178,iii anlamında gerçekleşen durumun ispatı ve mahkemenin önüne getirilmesinin kolay olmaması; yukarıda da eleştirildiği gibi, zayıf ve tartışmalı birçok yönünün bulunması sebebiyle, bu hükmün tamamen kaldırılması veya m.179 dakine benzer bir şekilde ve açıkça sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçlular için yeniden düzenlenmesi isabetli olacaktır. II-Haciz Sonucunda Mevcudun En Az Yarısının Elden ÇıkmıĢ Olması Parg. 19. İcra ve İflâs Kanunu m.178,iii te sözü edilen borca batıklığın gerçekleşmesi için, borçlunun mevcudunun en az yarısının haciz nedeniyle elinden çıkmış olmasıyla mümkündür. Buradaki elden çıkma kavramı, borçlunun sözkonusu mallar üzerindeki mülkiyeti kaybetme şeklinde değil, haciz işleminin bir sonucu olarak, o mallar üzerindeki tasarruf yetkisini kaybetmesi şeklinde anlaşılmalıdır 26. Doktrindeki bir görüşe göre, miktarı ne olursa olsun, malları haczedilen aciz halindeki borçlu, iflâsını istemeye mecbur tutulmalıydı 27. Kanaatimizce, bu görüşe şu nedenlerden dolayı katılmaya imkân yoktur: Birinci olarak, burada bir acz hali sözkonusu değildir. Zaten bu iflâs sebebinin konulma amacı, m. 178,I deki acz halinden farklıdır. İcra ve İflâs Kanunu m. 178,I deki iflâs sebebi, iflâsa tabi bütün borçlular için geçerli iken, bu iflâs sebebi, sermaye şirketleri ve kooperatifler dışındaki borçluları kontrol etme amacı taşır. Şayet yukarıdaki görüş kabul edilirse, m. 178,III teki durumun m. 178,I deki acz haliyle bir farkı kalmaz. İkinci olarak, kanundaki şekliyle, haczedilecek mallar için bir oran konulmazsa, borçlunun çok küçük meblağlı bir borcu için mallarının haczedilmesi durumunda bile iflâsını istemek zorunda kalacaktı ki, bunu da ticari hayatın gerekleriyle bağdaştırmaya imkân yoktur. Parg. 20. Mevcudun yarısının haczedilmiş olduğunun anlaşılması, borçluya ait mevcudun bütün kalemleriyle bilinmesiyle mümkündür. Bunu en iyi bilecek kişi, borçlunun kendisidir. Borçlunun, haciz nedeniyle yarı mevcudunun elinden çıktığı konusunda, şüpheye düşmesi İflas tasfiyesinde müflisin tasarruf yetkisine ve masa malları üzerindeki mülkiyet hakkını kaybedip kaybetmediğine yönelik açıklamalar için bkz. BaĢözen, Ahmet: Müflisin Tasarruf Yetkisi, Ankara 2005, s Belgesay-İİK Şerhi, s

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYE SEBEPLERİ Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN A- GENEL OLARAK Yrd. Doç. Dr. Murat ERDEM Ölümden önce, gerçek kişi borçluların mallarının tasfiye edilmesi, ancak İcra

Detaylı

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ

İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ SONUÇLARI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İCRA VE İFLAS HUKUKU ANA BİLİM DALI ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİ ÜZERİNE ALINABİLECEK TEDBİRLER VE ERTELEME KARARININ

Detaylı

BANKALARIN VE ÖZEL FĐNANS KURUMLARININ ĐFLASI

BANKALARIN VE ÖZEL FĐNANS KURUMLARININ ĐFLASI Senay ÖZTRAK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Hukuk Đşleri Dairesi Başkanı BANKALARIN VE ÖZEL FĐNANS KURUMLARININ ĐFLASI 1- GĐRĐŞ Bu toplantı ile ilgili olarak tarafıma bildirilen konu başlığı

Detaylı

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar

Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Giriş Sıra Cetveli İle İlgili Sorunlar Doç. Dr. Adnan Deynekli * Bir icra takibinde mahcuz mallar satıldıktan sonra satış bedeli hacze iştirak etmiş bulunan alacaklılara

Detaylı

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar

Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Genel Olarak Tüketici Kredileri ve Tüketici Kredilerinde Kişisel Teminatlar Prof. Dr. Selçuk Öztek * Konumuz tüketici kredilerinde kişisel teminatlar olmakla birlikte,

Detaylı

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas.

1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ. İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. 1. BÖLÜM İFLAS HUKUKU GİRİŞ İki çeşit cebri icra vardır: 1) Cüzi (ferdi) icra, 2) Külli icra yani iflas. Cüz'i icra ile külli icra arasındaki farklar: 1) Cüz'i icrada, bir veya birkaç alacaklısı, alacaklarını

Detaylı

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ HARÇLAR KANUNU m. 28/a ve m. 32 nin MAHKEME KARARLARI VE YENĠ KANUNĠ DÜZENLEMELER IġIĞINDA DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Prof. Dr. Erdal TERCAN * Yrd. Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN ** ÖZET Hukuk kuralları, kişinin haklarına

Detaylı

YABANCI PARA BORÇLARININ İFASI Payment of Debts in Foreign Currency

YABANCI PARA BORÇLARININ İFASI Payment of Debts in Foreign Currency Yabancı Para Borçlarının İfası 511 YABANCI PARA BORÇLARININ İFASI Payment of Debts in Foreign Currency Giriş ve Konunun Kapsamı Yrd. Doç. Dr. Serkan AYAN İnceleme konumuz yabancı para borçlarının ifasıyla

Detaylı

İPOTEK TESİSİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT

İPOTEK TESİSİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT Borçlunun Hâline Münasip Evi Üzerinde İpotek Tesisi ve Haczedilmezlikten 1073 H BORÇLUNUN HÂLİNE MÜNASİP EVİ ÜZERİNDE İPOTEK TESİSİ VE HACZEDİLMEZLİKTEN FERAGAT Arş. Gör. Uğur BULUT * GİRİŞ Kural olarak,

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ ANONİM ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ Doç. Dr. Mehmet Emin BİLGE * I. GİRİŞ Anonim şirketin sona ermesi, kazanç elde etme ve bu kazancı bölüşme amacının ortadan kalkması anlamına gelir. Şirketin sona

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA BAŞKASINA AİT MADDİ HAKLARIN DAVA EDİLEBİLDİĞİ HALLER Başkasına ait maddi hakların dava yahut takip yoluyla hukuki ileri sürülebilirliği konusu taraf kavramı ile sıkı irtibat halindedir.

Detaylı

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ

MAKALE-III İŞ KAZASINDAN KAYNAKLANAN TAZMİNAT ALACAKLARINDA İBRA-I. Dr. Halil YILMAZ GİRİŞ -III Dr. Halil YILMAZ 1965 yılında Sandıklı da doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nde lisans eğitiminin ardından, 1998 yılında yüksek lisans eğitimini ve 2007 yılında ise doktora eğitimini

Detaylı

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI

GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI GERÇEK KİŞİLERİN TACİR SIFATINA SAHİP OLMA VE İFLÂSA TABİ TUTULMA ŞARTLARI KONUSUNDAKİ YARGITAY UYGULAMASI Doç. Dr. Ahmet Battal battal@gazi.edu.tr Gazi Ünv. TTEF. Ticaret Hukuku Öğretim üyesi İNCELEME

Detaylı

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ

BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ BANKA TÜKETİCİ VE KONUT KREDİSİ YARGI KARARLARI IŞIĞINDA KREDİ MASRAF İADESİ A) GİRİŞ Av.Sedat KARTAL Tüketici nin kullanmış olduğu ve özelinde banka ve finans kuruluşlarınca sağlanmış olan tüm kredilerin

Detaylı

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI

DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI DONATMA İŞTİRAKİNİN İFLÂSI Yrd. Doç. Dr. İbrahim ÖZBAY I- DONATMA İŞTİRAKİ KAVRAMI VE UNSURLARI 1- Donatma İştiraki Kavramı Donatma iştiraki, Türk hukukuna Türk Ticaret Kanunu nun deniz ticaretine ilişkin

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 1 TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLERE GENEL BİR BAKIŞ Sirküler Sayı: 2013/4 07.05.2013 2 KONU: ENİ TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA ANONİM ŞİRKETLERİN ANA SÖZLEŞMELERİNİN

Detaylı

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT

İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT İPOTEĞİN ALACAK BAKIMINDAN KAPSAMI THE EXTENSION OF MORTGAGE IN TERMS OF CREDIT Mustafa ÜNLÜTEPE * Özet: Alacak miktarının belirli olup olmamasına bağlı olarak anapara ve üst sınır ipoteği tescil edilmesi,

Detaylı

Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü

Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü Gayrifaal Şirketlerin Basit Tasfiye ve Sicilden Terkin Usulü BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Yrd. Doç. Dr. Halit AKER Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Öğretim Üyesi I-

Detaylı

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar 1.1. Kavram ve Genel Bilgi 1.1.1 Kavram Vergi borcu nedeniyle yurt

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Yeni Türk Ticaret Kanunu Prof. Dr. Veliye YANLI / Yrd. Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? kpmg.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya Değişiyor. Ya Siz? Yeni Türk Ticaret Kanunu Dünya

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ

LEASİNG SÖZLEŞMELERİ LEASİNG SÖZLEŞMELERİ 1 GİRİŞ Dünyada ticaret hayatının başladığı ilk günlerden itibaren ticari faaliyetlerle uğraşan kişiler finansman sağlamak amacıyla klasik yöntemlerin haricinde alternatif yollar aramışlardır.

Detaylı

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu

Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu Kiralık Aile Konutlarında Kira Sözleşmesine Taraf Olmayan Eşin Hukuki Durumu İÇİNDEKİLER I. Giriş II. III. IV. Aile Konutu Kavramı Eşlerin Hukuki İşlem Yapma Özgürlüğü ve Diğer Eşin Rızası Kiralık Aile

Detaylı

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT

MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT MADDE METNİ : MADDE 10 : VERGİNİN MATRAHI VE İLK TARHİYAT Madde 10- (1318 sayılı Kanunun 91'inci maddesiyle değişen şekli) Veraset ve İntikal Vergisinin matrahı, intikal eden malların Vergi Usul Kanununa

Detaylı

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi c. X,s.1,2 y.2006 93 TİCARET ŞİRKETLERİNE SERMAYE OLARAK TAŞINMAZLARIN TAAHHÜT EDİLMESİ Die Sachliche Übernahmegründung Im Türkischen Haldesrecht Dr. Mehmet ÖZDAMAR ÖZET Bu çalışmada, ticaret şirketlerine taşınmaz sermaye

Detaylı

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU makaleler Serkan AĞAR / M. Kağan ELLER YASAL VEKALET ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU Serkan AĞAR M. Kağan ELLER I. GİRİŞ Avukatın, davayı kaybeden taraftan yasal vekalet ücreti namıyla

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI

İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI İŞÇİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK VE FESİH HAKKI D o ç. D r. L e v e n t A K I N Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yargıtay 9 uncu Hukuk Dairesi, çalışma şartlarındaki esaslı değişikliğin

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI

ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI ANONİM ŞİRKETLERDE ORTAKLIKTAN ISKAT PROSEDÜRÜ (TK 408) İLE İLGİLİ YARGITAY UYGULAMASI GİRİŞ Doç. Dr. Ahmet Battal * Anonim şirket ortağının sermaye koyma borcunun ifasında temerrüde düşmesi halinde doğacak

Detaylı