VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERGİ TEKNİĞİ SINAVI"

Transkript

1 2012/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 7 Ekim 2012-Pazar 17:00 SORULAR SORU 1: Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunun "Vergi Hukuku" alanında uygulanmasına ilişkin usul ve esasları açıklayınız. SORU 2: A. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Ahmet Şeker 1973 yılında Hollanda'ya işçi statüsünde çalışmak maksadıyla gitmiştir. Uzun yıllar Hollanda da çalışmış, Hollanda vatandaşlığına geçmiş ve edindiği malvarlığını Hollanda'nın Rotterdam kentinde kendisinin kurduğu bir vakfa bağışlamıştır. Ahmet Şeker söz konusu vakıfta herhangi bir iş ve eylemi olmaksızın tarihinden itibaren Hollanda bulunduğu süre içinde her ay (Euro) almıştır. Ahmet Şeker tarihinde Türkiye'ye kesin dönüş yapmış ve bu tarihten itibaren hayatta olduğu sürece her ay kurduğu vakıftan (Euro) almaya devam etmiştir. Ahmet Şeker tarihinde vefat etmiştir. Fakat Ahmet Şeker Hollanda'nın Rotterdam kentinde vakfı kurarken kendisi vefat ettikten sonra 'nun hayatta oldukları sürece eşi Mine Şeker ve tek çocuğu olan 15 yaşındaki Orhan Şeker'e eşit tutarlarda ödenmesini şart koşmuştur. Söz konusu vakıf Ankara ili, Keçiören ilçesinde ikamet etmekte olan Ahmet Şeker'in eşi Mine Şeker ve tek çocuğu olan Orhan Şeker'e tarihinden itibaren bir ay süreyle 2.500'er (Euro) göndermiştir. Veriler: 1. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması ihmal edilecektir , 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin olarak vergi dairesine bildirimde bulunulmamış, hiç bir vergisel yükümlülük yerine getirilmemiştir. (Beyanname verme, ödeme, v.b) 3. Vergi hesaplaması yapılmayacaktır. 4. Mirasçılar mirası reddetmemiştir. 5. Veraset ve İntikal Vergisi Kanun hükümleri ihmal edilecektir. 6. Vergi Dairesi ölüm bildirimi üzerine yaptığı kısa araştırma sonucunda Ahmet Şeker'in Hollanda da kurulan vakıftan tarihinden itibaren her ay (Euro) aldığını tarihinde tespit etmiştir. İstenen: Yukarıdaki olayı vergisel yükümlülükleri de (beyanname verme, ödeme v.b) dikkate alarak Gelir Vergisi ve Vergi Usul Kanunları açısından değerlendirerek yapılması gereken işlemleri açıklayınız. B. Ahmet KELEŞ tarihinde faaliyete geçen (X) Limited Şti.'nin % 80 hisseli ortağı ve şirket müdürüdür. Ahmet KELEŞ şirketteki hissesini Yenimahalle 3 Nolu Noterliği'nin tarihli Ortaklar Kurulu kararı ile Ahmet SELİM'e devretmiş ancak söz konusu karar Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmemiştir.

2 (X) Limited Şti.'nin yıllarına ait kesinleşen vergi borçları nedeniyle cebri takip işlemlerine başlanılmış olup, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul Hakkındaki Kanun hükümlerine uygun olarak Ahmet KELEŞ adına kayıtlı otomobile vergi dairesi tarafından tarihinde haciz konulmuştur. Ahmet KELEŞ vergi dairesi tarafından uygulanan haciz işlemine karşı tarihinde vergi mahkemesinde dava açmıştır. Vergi mahkemesi haciz işleminin dava sonuna kadar teminat aranmaksızın yürütmenin durdurulmasına tarihinde karar vermiştir. Bu karara istinaden mükellef Ahmet KELEŞ, tarihinde Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne yazı ile başvurarak hazcin kaldırılmasını talep etmiş vergi dairesi de mükellefin talebini yerine getirerek tarihinde haczi kaldırmıştır. Ayrıca Yenimahalle Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Mahkemesi Kararına karşı süresinde Bölge İdare Mahkemesinde itiraz etmiş ancak Bölge İdare Mahkemesi konu ile ilgili olarak henüz karar vermemiştir. İstenen: Vergi Dairesi tarafından yapılan uygulamayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri açısından değerlendirerek varsa yapılan yanlış ve/veya eksik uygulamaları yasal dayanakları ile açıklayınız. SORU 3: Kanuni Merkezi İstanbul İlinde bulunan mobilya üretimi ve pazarlaması işi ile iştigal eden Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş.'nin 2010 hesap döneminde gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi olup, şirketin ticari bilanço karı TL dir. A. Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş., Bulgaristan'da yerleşik bulunan ve boya-mobilya verniği üretimi işi ile iştigal eden (KL) şirketinin % 60 oranındaki hissesini tarihinde EURO karşılığı TL ye satın alarak iştirak etmiştir. Kurum, bu hissesinin % 50 'sini tarihinde Bulgaristan'da yerleşik (Y) gerçek kişisine EURO karşılığı TL ye satmıştır. Kurum, bu satıştan doğan ( )= TL tutarındaki zararı, kanuni defterlerine intikal ettirerek dönem kazancının tespitinde dikkate almıştır. (KL) şirketinin 2010 yılı kazancını dağıtmaması nedeniyle, mükellef kurum, fiilen yurt dışı iştirak kazancı elde etmemiş ve dönem kurum kazancına dahil etmemiştir. (KL) Şirketinin 2010 yılı gayrisafi hasılatı EURO karşılığı TL dir. (KL) Şirketinin 2010 yılı gayrisafi hasılatı ve giderleri aşağıdaki gibidir. -Boya ve Vernik Satış Hasılatı -Faiz Geliri -Kira Geliri -Kar payı -Gider Toplamı : TL : TL : TL : TL : TL -İlgili ülke mevzuatına göre kurumlar vergisi oranı % 20, kar dağıtımında uygulanacak vergi oranı ise % 10 dur. -(KL) Şirketinin aldığı teşvikler dolayısıyla elde edilen karın % 80 'i kurumlar vergisinden istisna bulunmaktadır. -Hesap dönemi Türkiye'deki hesap dönemi ile farklılık arz etmemektedir.

3 B. Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş., tarihinde satın almak suretiyle edindiği ve kayıtlı değeri net TL olan taşınmazını, % 90 oranında ortağı olduğu (LM) şirketine tarihinde emsaline uygun olarak TL'ye yarısı peşin, yarısı da eşit taksitler halinde izleyen aydan başlamak ve her ayın birinci günü ödenmek üzere 48 ay vadeli olarak satmıştır. Mükellef şirket, (LM) şirketinin tarihindeki sermaye artırımından doğan TL tutarındaki sermaye taahüdüne ilişkin borcunu, tarihi itibariyle bakiye alacağından mahsup etmek suretiyle ödemiştir. Şirket, taşınmaz satış kazancı istisnasından yararlanılması hususunda tarihinde karar almış ve bu karar uyarınca taşınmaz satışından doğan kazancın TL'sini tarihinde özel fon hesabına almış ve izleyen ay içerisinde de bu fonu sermayeye ilave etmiştir. C. Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş.'nin % 40 hisseli ortağı olan Cemil KÜTÜK, aynı zamanda (ZN) Limited şirketinin de % 11 hisse payına sahiptir. Mükellef kurum, (ZN) Limited şirketinin % 90 payla ortağı bulunduğu (DS) Limited şirketinden tarihinden başlamak üzere vade sonunda defaten ödemeli aylık % 2 faiz (emsale uygun) ile 5 ay vadeli TL borç almıştır. Mükellef kurum, tarihinde ödediği TL faizi, dönem kazancının tespitinde gider olarak dikkate almıştır. Mükellef kurumun, 2010 yılı dönem başı öz sermayesi TL, borcun alındığı tarihteki öz sermayesi ise TL dir. D. Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş., 2010 yılında (X) Bankası ile yapmış olduğu kredi sözleşmesi için 2009 yılında iktisap etmiş olduğu ve aktifine kaydetmiş olduğu bir arsayı ipotek olarak vermiştir. Ayrıca söz konusu arsa üzerinde şirkete mal tedarikinde bulunan Sena A.Ş.'nin ipoteği de mevcuttur. Firmanın o dönem içinde bulunduğu finansal problem nedeniyle söz konusu kredinin bir kısmı ödenememiştir. Arsanın kayıtlı değeri TL, bankaya olan borç TL, Sena A.Ş.'ye olan borç ise TL dir. Lehine ipotek verilen (X) Bankası kredi alacağını tahsil etmek amacıyla söz konusu arsanın icra yoluyla satışını gerçekleştirmiştir. Yapılan açık artırma neticesinde arsa TL'ye satılmıştır. Bu tutarın TL si ipotek sıralamasında önceliği bulunan Sena A.Ş.'ye verilmiş, kalan tutar ise (X) Bankasına olan kredi borcuna tahsis edilmiştir. Bu işlemlerle ilgili olarak Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş. KVK Madde 5/f gereği TL kazancı istisna olarak dikkate almıştır. İstenen: Mobsan Mobilya Sanayi A.Ş.'nin yukarıda verilen iş ve işlemlerini Kurumlar Vergisi Kanunu yönünden irdeleyerek, 2010 hesap dönemine ilişkin vergisel yükümlülüğünü (kurumlar vergisi matrahını) yasal gerekçelerini de açıklayarak tespit ediniz. SORU 4: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün mükellefi Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'nin aşağıda tabloda ayrıntısı verilen tarihi itibariyle TL gecikme zammı dahil vadesi geçmiş muhtelif vergi borçları bulunmaktadır. Türü Tutarı Kurumlar Vergisi Stopaj Gelir Vergisi Katma Değer Vergisi Gecikme Zammı Özel Usulsüzlük Cezası TOPLAM TL

4 Şirket ortakları Osman Ateş, Erdoğan Ateş ve Orhan Ateş olup; şirket müdürlüğü'ne Osman Ateş ve Erdoğan Ateş 10 yıl süre ile şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır. Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. hakkında İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesinin Kararı ile tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre ile iflasın ertelenmesine karar verilmiş, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı Yargıtay Hukuk Dairesince onanmıştır. Ayrıca iflasın ertelenmesi kararını veren mahkeme tarafından şirkete kayyım ataması da gerçekleştirilmiştir. Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. ilgili olarak Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemler aşağıda yer aldığı gibidir. a. Şirketin vergi borçları nedeniyle cebri takip işlemlerine başlanılmış olup, (ödeme emri tebliği ve diğer prosedürler yerine getirilmiştir.) şirkete ait 4 adet gayrimenkul tarihinde haczedilmiştir. Haczedilen gayrimenkuller tarihinde 6183 sayılı AATUHK hükümlerine uygun olarak satışa çıkarılmış ve toplam TL bedelle satılmış ve bedel tahsil edilmiştir. Ayrıca yapılan cebri takip işlemlerine istinaden 6183 sayılı AATUHK hükümlerine uygun olarak tarihinde şirket işyeri adresine gidilmiş, aynı tarihte şirkete ait üç adet araç haczedilmiş ve toplam TL bedel karşılığı satılmış ve bedeli tahsil edilmiştir. b. Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü, mükellefi Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'nin vergi borcu için cebri takibata geçmiş ve adı geçen Şirketin Ahmet TEKE den olan alacağının haczi için 6183 sayılı AATUH Kanun çerçevesinde tarihinde haciz bildirisini tebliğ etmiştir. Ahmet TEKE, Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'ne olan TL borcunu tarihinde Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne ödemiştir. c. Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti tarihinde kendi rızası ile vergi borçlarına karşılık TL Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğüne ödeme yapmıştır. d. Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü, anılan şirketin muhtelif vergi borçlarının tamamını tahsil edememesi nedeniyle daha önce ödeme emri tebliğini gerçekleştirmiş olduğu (6183 sayılı AATUHK hükümlerine uygun olarak) şirket ortağı aynı zamanda şirket müdürü olan Osman Ateş'e ait iki adet otomobili tarihinde haczetmiştir. Haczedilen söz konusu menkul mallar tarihinde satışa çıkarılmıştır. e. Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü, tarihinden sonraki aylar içinde tarihine kadar şirketin vadesi geçmiş muhtelif vergi borçları için TL gecikme zammı tatbik etmiştir. Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'nin temsil yetkisine haiz avukatı Ahmet Can Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak şirketin iflasın ertelenmesi kararı aldığından bahisle, şirket adına kayıtlı haczedilmiş, satışa çıkarılmış menkul ve gayrimenkullerin şirkete iade edilmesini ayrıca şirketin rızaen yapmış olduğu ödemenin iadesini, ödemenin yapıldığı tarihte şirketin iflasın ertelenmesi kararının devam etmesi gerekçesiyle talep etmiştir. İstenen: Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin her birini Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti. avukatı Ahmet Can'ın taleplerini de göz önünde bulundurarak 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul Hakkındaki Kanun ile ilgili diğer mevzuat açısından irdeleyerek varsa yapılan yanlış ve/veya eksik uygulamaları belirterek yapılması gereken işlemleri yasal dayanakları ile açıklayınız.

5 CEVAPLAR CEVAP 1: 07/05/2010 tarihinde kabul edilen 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun la yürürlükte olan Anayasanın, Anayasa Mahkemesi nin kuruluşuna ilişkin 146 ncı, üyelerinin görev süresi ve üyeliğin sona ermesine yönelik 147 nci, görev ve yetkilerini düzenleyen 148 inci ve çalışma ve yargılama usulüne ilişkin 149 uncu maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Bu çerçevede, Anayasa nın 148 inci maddesinin ilk fıkra hükmünde yapılan tadille Anayasa Mahkemesinin görev ve yetkileri arasına bireysel başvuruları karara bağlama da eklenmiştir. Söz konusu maddeye eklenen fıkralar kapsamında herkesin, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabileceği, başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olmasının şart olduğu, bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamayacağı, bireysel başvuruya ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceği hükme bağlanmıştır. Bireysel başvuru ya da anayasa şikâyeti, kamu gücü tarafından, temel hak ve özgürlükleri ihlâl edilen bireylerin başvurdukları olağanüstü bir kanun yolu olarak tanımlanmaktadır. Bireysel başvuru hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda yer aldığı gibidir. 1-Bireysel Başvuru Hakkına Sahip Olanlar: Bireysel başvuru hakkı ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenlere tanınmıştır. Bireysel başvuru ancak ihlale yol açtığı ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle güncel ve kişisel bir hakkı doğrudan etkilenenler tarafından yapılabilir. Kamu tüzel kişilerinin bireysel başvuru yapmasına imkan tanınmamıştır. Özel hukuk tüzel kişilerinin ise sadece tüzel kişiliğe ait haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle bireysel başvuruda bulunabilmesi öngörülmüştür. 2-Güncel ve Kişisel Bir Hakkın Doğrudan Etkilenme Koşulu: Bireysel başvuruda bulunulabilme koşulu kişinin Anayasa ve AİHS ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerinden en az birinin kamu gücüne dayalı bir işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edilmiş olmasıdır. Güncel ve kişisel bir hakkın doğrudan ihlali kabul edilebilirlik için gerekli ve yeterli olmakla birlikte kişinin zarara uğramış olması zorunlu değildir. Zarar görme tazminatla ilgili bir sorundur. Başvuru için aranan kişisellik şartı, şikâyet konusu işlem, eylem veya ihmalden başvurucunun kendisinin etkilenmesini anlatmaktadır. Dolayısıyla başvurucunun kendi haklarının ihlalden etkilenmesi gerekmektedir. Doğrudan ilgili olma şartı, temel hak ihlalinin bireysel başvuruya konu olan işlem, eylem veya ihmal tarafından gerçekleştirilmesini ifade etmektedir. Doğrudan müdahale, dava konusu işlem, eylem veya ihmal bir başka uygulama işlemine gerek olmaksızın, başvurucunun hukuksal durumunu etkilemesiyle gerçekleşir. Güncellik ise, bireysel başvuru konusu eylem, işlem veya ihlalin başvuruculara ne zaman uygulandığı veya uygulanacağı konusuyla ilgilidir. Başvurunun yapıldığı anda temel hak ihlaline neden olan işlem, eylem veya ihmalin gerçekleşmiş olması gerekir. Kendilerine hiçbir zaman uygulanmamış ve uygulanma ihtimali olmayan işlem veya eylemler ya da ihmallerin bireysel başvuruya konu edilmesi söz konusu değildir. 3-Kanun Yollarının Tüketilmiş Olması: Anayasanın 148 inci maddesinin 3 üncü fıkrasının son cümlesi uyarınca bireysel başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır. Bireysel başvuru yolunun devreye girebilmesi için öncelikle hukuk sistemi çerçevesinde öngörülen kanun yollarının kullanılarak hak arama sürecinde olağan bütün imkanların değerlendirilmesi zorunludur. Bu

6 olağan imkanlar değerlendirilmeden ve hukukun mevcut yolları sonuna kadar tüketilmeden kanun yollarından netice alınamadığı ve olağan kanun yollarının tüketildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulamaz. Dolayısıyla, hakkı ihlal edilen kişinin kendi hatasından kaynaklanan nedenlerle, örneğin ihmal veya kusuru nedeniyle kanun yollarına ilişkin dava, itiraz veya temyiz süresini kaçırması halinde yasa yollarının tüketilmesinden söz edilmeyecek ve bireysel başvuru kabul edilmeyecektir. Bu noktada, bir yargı kararını temyiz etmeyerek kesinleştirme ya da süre koşuluna uyulmadığı için temyiz isteminin reddedilmesi kanun yollarının tüketildiği anlamına gelmez. 4-Bireysel Başvuru Dilekçesi: Bireysel başvurular, 6216 sayılı Kanun da ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünde belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esasların İçtüzükle düzenlenmesi öngörülmüştür. Başvuru dilekçesinde başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin, işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün ve dayanılan Anayasa hükümlerinin, ihlal gerekçelerinin, başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların, başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekir. Başvuru dilekçesine, dayanılan deliller ile ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi şarttır. 5-Bireysel Başvuru Süresi Bireysel başvurunun, Başvuru yollarının tüketildiği, Başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir. Haklı bir mazereti nedeniyle süresi içinde başvuramayanlar, mazeretin kalktığı tarihten itibaren onbeş gün içinde ve mazeretlerini belgeleyen delillerle birlikte başvurabilirler. Bu durumda, Anayasa Mahkemesi, öncelikle başvurucunun mazeretinin geçerli görülüp görülmediğini inceleyerek talebi kabul veya reddeder. 6-Bireysel Başvuru Harcı Bireysel başvurular harca tabidir. 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (1) Sayılı Tarife nin Yargı Harçları başlığı altındaki mahkeme harçları arasında yer alan başvurma harcını düzenleyen fıkrasına 6216 sayılı Kanunun 75/8 inci maddesi ile eklenen 4 üncü bentle Anayasa Mahkemesine başvurulara ilişkin harç uygulaması ve harç miktarı düzenlenmiştir. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN VERGİ HUKUKU ALANINDA UYGULANMA İMKANI Anayasamızda öngörülen bireysel başvuru yolunun kapsamını belirleyen sınır taşı olarak Anayasa ve AİHS ile koruma altındaki temel hak ve özgürlüklerin kamu gücüne dayalı olarak ihlal edilmesi formülü vergi ilişki açısından da gündeme gelebilecek bir durumdur. Bu çerçevede, bireysel başvuru yolunun vergi hukukunda uygulanma imkanının sınırlarının belirlenmesi için aşağıdaki bölümlerde açıklandığı üzere vergi ilişkisinin kamu gücü yönü ve bu ilişkinin bireysel başvuru yolunu açacak bir ihlale neden olması açısından Anayasa ve AİHS kapsamında güvence altına alınan hak ve özgürlüklere bakan boyutu önemlidir. 1-Vergi İlişkisi ve Kamu Gücü Vergi ilişkisi esasen maddi ve şekli vergi ödevlerinin yerine getirilmesi boyutuyla yükümlü ile vergi idaresi arasındaki her türlü münasebeti ifade etmekle birlikte cebrilik temelli bu ilişki mali egemenliğe dayalı kamu

7 gücünün kişinin temel hak ve özgürlük alanına yönelik olarak tam anlamıyla uygulandığı ve varlık kazandığı bir zeminde gerçekleşir. Kişinin temel hak ve özgürlük alanına vergi ilişkisi kapsamında yapılan kamu müdahalesi ancak hukuk devleti anlayışı içinde hukuki zemini sağlayan temel ilke ve esaslara dayalı olarak yürütüldüğünde meşruluk kazanır. Devletin kişinin temel hak ve özgürlük alanına vergilendirme aracıyla yaptığı müdahale ancak Anayasa ile sınırları çizilen ilke ve esaslara uygun şekilde gerçekleştirildiğinde kabul edilebilir ve geçerlilik kazanır. Taraflar arasındaki irade eşitsizliğinin en üst düzeyde olduğu ve hissedildiği vergi hukuku alanında devlete karşı kişinin temel hak ve özgürlüklerinin hukuki yönden koruması özel bir önem taşır. Vergi ilişkisi, kişiye yönelik maddi ve şekli ödevler yüklemekle birlikte temel hak ve özgürlük alanına ilişkin sınırlamalar ve müdahaleleri de beraberinde getirir. Vergilendirme sürecinde kişinin Anayasa ve AİHS kapsamında güvence altına alınan hak ve özgürlükleri doğrudan etkilenir. Vergi ilişkisi içinde etkiye açık olan bu hak ve özgürlüklerden bazıları mülkiyetin korunması, adil yargılanma hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi, özel ve aile yaşamına saygı hakkı, insana yakışmayan ve aşağılayıcı davranış yasağı, seyahat özgürlüğü, etkili bir hukuki yola başvurma hakkı, ayrımcılık yasağı, çifte yargılanmama ve çifte cezalandırılmama hakkı olarak sayılabilir. 2-Vergilendirme Alanında Temel Hak ve Özgürlüklerin İhlali Ve AİHS/AİHM Koruması AİHS kapsamında korunan ve AİHM ye başvuru hakkı tanınan ihlaller çerçevesinden bakıldığında, vergilendirme özünde kişinin mülkiyet hakkına yapılan bir müdahaledir. Ayrıca, vergi ilişkisinin uygulanmasına bağlı vergilendirme, tahsilat ve ceza kesme işlemlerinde de kişinin kamu gücüne dayalı idari işlemlere ve yaptırımlara maruz kalması nedeniyle hak ihlalleri gündeme gelebilir. Bu anlamda, vergilendirme ve tahsilata bağlı olarak vergi borçlularının açıklanması örneğinde olduğu gibi insana yakışmayan ve aşağılayıcı davranış yasağı, arama uygulamasında olduğu gibi özel ve aile yaşamına saygı hakkı, eşitliğe aykırı vergilendirme uygulamalarında ise ayrımcılık yasağına ilişkin sorunlar gündeme gelebilir ve ihlaller olduğu ileri sürülebilir. Cezalandırmaya bağlı olarak kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine yönelik ihlaller oluşabilir. Ayrıca, vergi uyuşmazlıklarının çözümünde hak arama özgürlüğüne ilişkin yolların etkinsizliği sorunu da gündeme gelebilir. Vergilendirme, tahsilat ve ceza kesme işlemlerine karşı hak arama özgürlüğü sürecinde etkili bir hukuki yola başvurma hakkına ve adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller meydana çıkabilir. Ayrıca, yargı kararlarının süresinde yerine getirilmemesi de bu kapsamda bir ihlal teşkil edebilir. Vergi ilişkisi içinde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi durumunda bireysel başvuru yolu kullanılabilir. Ancak, bu yolun kullanılmasında öncelikle kamu gücüyle ihlal edilen hak ve özgürlüğün Anayasa ve AİHS kapsamında güvence altına alınmış bir hak olması ve mağdur tarafından bu haksızlığın giderilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması gerekmektedir. Genel hatlarıyla vergi hukukuna bağlı olarak bireysel başvuru yoluna taşınabilecek konulara bakıldığında, vergilendirme, tahsilat, cezalandırma ve uyuşmazlık çözümü sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin ve verilen kararların niteliğine ve durumuna göre Anayasa ve AİHS kapsamında güvence altına alınan bir hak ve özgürlüğün ihlali iddiasıyla bireysel başvuru yolu kullanılabilir. Bu kapsamda, haksız ve hukuka aykırı vergilendirme işlemlerinde ve geciken düzeltmeler nedeniyle mülkiyet hakkına, vergi borçlularının kamuoyuna ilan edilmesi örneğinde olduğu gibi insana yakışmayan ve aşağılayıcı davranış yasağına, vergi incelemesi ve arama uygulamasında olduğu gibi özel hayat ve aile yaşamına saygı hakkına, eşitliğe aykırı vergilendirme uygulamalarında ise ayrımcılık yasağına ilişkin ihlal iddilarıyla başvurular gündeme gelebilir. Vergi cezalarının uygulanmasına bağlı olarak kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesine yönelik ihlal iddiaları oluşabilir. Ayrıca, vergi uyuşmazlıklarının çözüm sürecinde de hak arama özgürlüğüne ilişkin yolların etkinsizliği iddialarına bağlı olarak başvurular yapılabilir. Vergilendirme, tahsilat ve ceza kesme işlemlerine

8 karşı hak arama özgürlüğü sürecinde etkili bir hukuki yola başvurma hakkına ve adil yargılanma hakkına ilişkin ihlaller ya da yargı kararlarının süresinde yerine getirilmemesi nedeniyle başvuru yapılabilir. CEVAP 2: A- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun Tam mükellefiyet başlıklı 3'üncü maddesinde; "Aşağıda yazılı gerçek kişiler Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilirler: 1. Türkiye'de yerleşmiş olanlar; 2. (202 sayılı Kanunun 1'inci maddesiyle değişen bent) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısiyle yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları (Bu gibilerden, bulundukları memleketlerde elde ettikleri kazanç ve iratları dolayısiyle Gelir Vergisi'ne veya benzeri bir vergiye tabi tutulmuş bulunanlar, mezkur kazanç ve iratları üzerinden ayrıca vergilendirilmezler.)" hükmü yer almaktadır. Aynı kanunun 4. maddesinde ise; ikametgahı Türkiye de bulunanlar ile bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak altı aydan fazla oturanların Türkiye'de yerleşmiş sayılacağı belirtilmiştir. Ahmet Şeker'in tarihinden tarihine kadar Hollanda da bulunduğu süre zarfında vakıftan almış olduğu paraların Türkiye de elde ettiği kazançla ilgisi bulunmamaktadır. Dolayısıyla söz konusu alınan paralara ilişkin gelirler Türkiye de verginin konusuna girmez. Ahmet Şeker 2008 yılının Mart ayında Türkiye'ye kesin dönüş yapmış olması nedeniyle bu tarihten itibaren tam mükelleftir. Ahmet Şeker'in eşi Mine Şeker ve tek çocuğu olan Orhan Şeker ise Türkiye'de ikamet ediyor olması sebebiyle tam mükelleftir. Öte yandan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinin son fıkrasında," Vakfın gelirinden hizmet karşılığı olmayarak alınan hisseler ile zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeksizin sadece üründen pay alan arazi sahiplerinin gelirleri bu kanunun uygulanmasında gayrimenkul sermaye iradı addolunur". hükmü yer almaktadır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 72. maddesinde "Gayrimenkul sermaye iratlarında, gayrisafi hasılat, 70'inci maddede yazılı mal ve hakların kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak nakden veya aynen tahsil edilen kira bedellerinin tutarıdır." hükmü yer almıştır. Aynı kanunun " Yıllık beyanname verilmesi" başlıklı 92. maddesinde; "Bir takvim yılına ait beyanname izleyen yılın Mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar...verileceği hükme bağlanmış, söz konusu maddenin son bendinde ise ölüm halinde beyannamenin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceği belirtilmiştir. Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 86. maddesinde ise; "Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. 1. Tam mükellefiyette;...

9 d) Bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 273 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için TL aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları." için de beyanname verilmeyeceği hükmü amirdir. Yukarıda açıklanan hükümlere göre; yurt dışında bulunan vakıftan bir hizmet karşılığı olmaksızın elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradıdır. Ahmet Şeker'in eşi Mine Şeker ve tek çocuğu olan Orhan Şeker 2010 Aralık ayından itibaren bir ay süreyle almış oldukları 2.500'er Euro'yu GVK madde 86/1-d uyarınca beyan sınırını aşması halinde 2011 yılı mart ayının başından yirmi beşinci günü akşamına kadar yıllık gelir vergisi beyanı ile ayrı ayrı beyan etmeleri ve tahakkuk eden gelir vergisini Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödemeleri gerekir. Ahmet Şeker tarihinde vefat etmiştir yılına ilişkin gelir vergisi beyannamesi, Gelir Vergisi Kanunu 92. maddesinin son fıkrasında yer alan ölüm halinde beyannamenin ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verileceği hükmüne göre 30 Mart 2011 tarihinde verilmeli ve vergiler mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından miras hisseleri nispetinde ödenmelidir.(v.u.k Madde 12) Vergi Dairesi ölüm bildirimi üzerine yaptığı kısa araştırma sonucunda Ahmet Şeker'in Hollanda kurulan vakıftan tarihinden itibaren her ay (Euro) aldığını tarihinde tespit etmiştir. Vergi Dairesi tespit tarihinden itibaren beyan edilmeyen gayrimenkul sermaye iratları ile ilgili 2008 ( kıst dönemi) ve 2009 ( takvim yılı) yıllarına ilişkin olarak ihbarname kuralına göre gecikme faizi ile birlikte vergi tarh edecektir. Gecikme faizi ve tarh edilen vergiler mirası reddetmemiş mirasçılar tarafından miras hisseleri nispetinde tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenecektir. Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde ceza kesilmeyecektir. Çünkü 213 sayılı V.U.K' nun 372. maddesine göre ölüm halinde vergi cezası düşer. B sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27/3. fıkrasında "Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini durdurur. Ancak, 26 ncı maddenin 3 üncü fıkrasına göre işlemden kaldırılan vergi davası dosyalarında tahsil işlemi devam eder. Bu şekilde işlemden kaldırılan dosyanın yeniden işleme konulması ile ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlerle tahsilat işlemlerinden dolayı açılan davalar, tahsil işlemini durdurmaz. Bunlar hakkında yürütmenin durdurulması istenebilir." denilmektedir. Buna göre, yürütmenin durdurulması mevcut hukuki durumun muhafazası" anlamında olup, buna hükmolunması ile mevcut hukuki durumun ileriye veya geriye doğru yürütülmesine imkan bulunmamaktadır. Aynı Kanunun 28.maddesinde ise Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararların icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez. Ancak haciz veya ihtiyati haciz uygulamaları ile ilgili davalarda verilen kararlar hakkında bu kararların kesinleşmesinden sonra idarece işlem tesis edilir. hükmü yer almaktadır. Bu durumda mükellef Ahmet KELEŞ adına kayıtlı olan otomobile, Vergi Mahkemesinin vermiş olduğu yürütmeyi durdurma karar tarihi olan tarihinden önce tarihinde haciz konulduğundan ve İYUK un 28.maddesinde haciz işlemi ile ilgili esasa ilişkin kararın kesinleşmesi üzerine bu karara istinaden işlem yapılması hüküm altına alındığından araç üzerindeki haczin kaldırılması mümkün bulunmamakta olup, haciz işlemi ile ilgili kesin kararın beklenilmesi ve karara istinaden işlem yapılması gerekmektedir. Vergi Dairesinin, İdari Yargılama Usul Kanunu hükümleri göz önüne alındığında yaptığı işlem yanlıştır. Bölge İdare Mahkemesinin konu ile ilgili olarak kesin kararından sonra işlem tesis etmesi gerekmektedir.

10 CEVAP 3: A-Ticari faaliyet çerçevesinde oluşan yurt dışı iştirak hissesi satış zararının kurum kazancından indirimine mani 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yasal bir düzenleme bulunmadığından bu zararın gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. Bilindiği üzere, iştirak edilen kurumların kar dağıtımında bulunmadığı sürece iştirak eden kurumca iştirak kazancının elde edilmediğinin istisnai durumlar hariç kabulü gerekir. Bu istisnai durumlardan biri de 5520 sayılı K.V.K.'nun 7. maddesine yer alan, kontrol edilen yabancı kurum uygulamasıdır. Kontrol edilen yabancı kurum uygulaması ile iştirak edilen kurumun kontrol edilen yabancı kurum olarak değerlendirilmesi halinde söz konusu kurumun kar dağıtıp dağıtmadığına bakılmaksızın vergilendirme yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle iştirak edilen kurumun K.V.K.'nun 7. maddesinde belirtilen koşullar dahilinde kontrol edilen kurum olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Yurtdışındaki iştirakin kontrol edilen yabancı kurum olarak değerlendirilebilmesi için, aşağıda belirtilen 4 ayrı koşulun birlikte gerçekleşmiş olması gerekir. Buna göre yurt dışında iştirak edilen şirkete ilişkin verilen bilgilerden kontrol edilen yabancı kurum olup olmadığı belirlenecektir. Birinci koşul, iştirak edilen yurt dışındaki kurumun kar payının veya oy kullanma hakkının en az % 50'sine Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak sahip olması gerekir. Türkiye'deki şirket, yurt dışındaki şirketin % 60 hissesine sahip olduğundan birinci koşul sağlanmıştır. İkinci koşul, yurt dışındaki şirketin toplam gayrisafi hasılatının % 25 veya fazlasının pasif nitelikli gelirlerden oluşması gerekir. Buna göre, gayrisafi hasılat toplamı ( =) TL'dir. Bu hasılatın pasif nitelikli gelirler toplamı ise ( =) TL'dir. Bu kapsamda pasif nitelikteki gelirlerin toplam gayrisafi hasılata olan oranı ( / =) % 40 olduğundan ikinci koşul da sağlanmıştır. Üçüncü koşul, yurtdışındaki şirketin vergi yükünün en fazla % 10 veya daha aşağı olması gerekmektedir. (KL) şirketinin ticari bilanço karı ( =) TL olup, bu karın ilgili ülke mevzuatına göre % 80'i istisna olduğundan vergiye tabi kazancı [ ( X% 80)=] TL dir. Bu kazanç üzerinden % 20 kurumlar vergisi olarak (60.000X% 20=) TL hesaplanmaktadır. Bu kapsamda vergi yükü (12.000/ =) % 4 olduğundan üçüncü koşul da sağlanmıştır. Dördüncü koşul, yurtdışındaki şirketin gayrisafi hasılat toplamının asgari TL olması gerekir. Söz konusu şirketin gayrisafi tutarı bu tutarın üzerinde olduğundan dördüncü koşul da sağlanmış olmaktadır. Dolayısıyla bu koşulların tamamı sağlandığından yurtdışındaki (KL) şirketi Türkiye için kontrol edilen yabancı kurumdur. Bu kazançların Türkiye'deki Mobsan A.Ş.'nin hissesine isabet eden kısmı Türkiye'de kurumlar vergisine tabidir. Dolayısıyla söz konusu şirketin kazancı üzerinden hesaplanacak olan ( X% 30=) TL'nin kontrol edilen kurum kazancı olarak Mobsan A.Ş.'nin kurumlar vergisi matrahına dahil edilmesi gerekir. B-Mobsan A.Ş.'nin tarihinde satın almak suretiyle edindiği ve kayıtlı değeri net TL olan taşınmazını, % 90 oranında ortağı olduğu (LM) şirketine satışında, finansman yapısına katkı sağlamayan TL tutarındaki sermaye taahüdüne ilişkin borcunun karşılanmasında kullandığı kısım için Kurumlar Vergisi Kanunun 5/e maddesi uyarınca istisna uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Bu nedenle, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi uyarınca hesaplanması gereken istisna kazanç tutarı [ ( X )/ )=] TL dir.

11 C-Kurumlar Vergisi Kanun'unun örtülü sermaye başlıklı 12. maddesinde "(1) Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak temin ederek işletmede kullandıkları borçların, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili hesap dönemi için örtülü sermaye sayılır. (2) Yukarıda belirtilen karşılaştırma sırasında, sadece ilişkili şirketlere finansman temin eden kredi şirketlerinden yapılan borçlanmalar hariç olmak üzere, ana faaliyet konusuna uygun olarak faaliyette bulunan ve ortak veya ortakla ilişkili kişi sayılan banka veya benzeri kredi kurumlarından yapılan borçlanmalar % 50 oranında dikkate alınır. (3) Bu maddenin uygulanmasında; a) Ortakla ilişkili kişi, ortağın doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 oranında ortağı olduğu veya en az bu oranda oy veya kâr payı hakkına sahip olduğu bir kurumu ya da doğrudan veya dolaylı olarak, ortağın veya ortakla ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı hakkına sahip hisselerinin en az % 10'unu elinde bulunduran bir gerçek kişi veya kurumu ifade eder." denilmektedir. Mükellef kurum, (DS) Limited şirketinden aldığı TL borç tutarı, öz sermayesi olan TL'nin üç katı olan TL'nin üzerinde olduğu halde, % 40 paylı ortağının dolaylı olarak (DS) Limited şirketindeki hissesi (%90X%11=) %9,9 olup % 10'nun altında kaldığından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun'unun 12. maddesi uyarınca örtülü sermaye oluşmamıştır. Bu nedenle, mükellef kurumca ödenen ve dönem kazancının tespitinde dikkate alınan TL tutarındaki faiz dolayısıyla kurumlar vergisi yönünden eleştirilecek bir husus bulunmamaktadır. D-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanun'unun İstisnalar başlıklı 5. maddesinde: Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:... e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı. Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır.(6111 Sayılı Kanunla eklenen parantez içi hüküm Yürürlük; ) (Taşınmazların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz.) İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.... f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların

12 tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı... hükmü yer almaktadır. Konu ile ilgili açıklamaların yer aldığı 1 Seri Nolu KV Genel Tebliği'nin " Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerine ve ipotek verenlere tanınan istisna" başlıklı bölümünde; Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanacak olan kurumların, bankalara borçları nedeniyle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca kanuni takibe alınmış olması veya TMSF ye borçlu durumda olmaları gerekmektedir. İstisnadan, banka borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ile bu kurumların, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kefilleri veya bu kurumlar adına ipotek veren kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. İstisnaya konu olan kıymetler ise taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarıdır. Öte yandan, istisnadan yararlanabilecek kazanç, söz konusu kıymetlerin borçlara karşılık olmak üzere, bankalara veya TMSF ye satışından veya diğer şekilde devrinden sağlanan hasılatın, bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden tutarla sınırlı olacaktır. Örneğin; (A) A.Ş., (B) Bankasından YTL tutarında kredi kullanmış olup bu krediye karşılık iştiraki olan (C) Ltd. Şti. nin bir yıl süre ile aktifinde kayıtlı bulunan YTL maliyet bedelli taşınmazı ipotek olarak göstermiştir. Kredi vadesinde ödenmediğinden söz konusu borç, (B) Bankası tarafından kanuni takibe alınarak ipotek konusu taşınmaz YTL ye icra yoluyla satılmış ve faiz dahil YTL kredi alacağı tahsil edilmiş bulunmaktadır. Görüleceği üzere, (C) Ltd. Şti. nin işlemden elde ettiği kazanç tutarı YTL olmakla beraber, banka borcunun tasfiyesinde kullanılan kısım satış hasılatının %50 sidir. Dolayısıyla, taşınmaza ilişkin satış kazancının sadece YTL si (C) Ltd.Şti. tarafından istisna kazanç olarak gösterilebilecektir. İstisna uygulamasında, bankalara veya TMSF ye borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrettikleri söz konusu aktif kıymetlerin en az iki yıl elde bulundurma şartı olmadığı gibi kazancın belli bir süreyle özel bir fon hesabında tutulma şartı da bulunmamaktadır. Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde yer alan istisnalardan birlikte yararlanılabilmesi mümkün bulunmamaktadır. Kurumlar, söz konusu istisna hükümlerindeki şartları taşımaları kaydıyla tercihlerini serbestçe belirleyebileceklerdir." açıklamalarına yer verilmiştir. Bu hüküm ve açıklamalar ışığında; bankaya olan kredi borcu nedeniyle gayrimenkulün bu borçlara karşılık bankaya devrinden sağlanan hasılatın, sadece bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazanç tutarı KVK'nun 5/f maddesi hükmü gereği istisnadır. Sena A.Ş. 'ye olan borca isabet eden hasılata ilişkin kazanç tutarı ise istisna uygulamasına konu olmayacaktır.

13 Bu nedenle bankaya ödenen tutar olan ( )= TL, hasılatın ( / )= % 25 ine tekabül ettiği için, satış karı olarak hesaplanan TL nin ( = TL) % 25 i olan TL için 2010 yılında istisnadan yararlanılabilir. Hesaplanan Kurumlar Vergisi Matrahı: Ticari Bilanço Karı: A-Kontrol Edilen Kurum Kazancı: B-Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası TL TL ( ) TL C D-K.V.K Madde 5/f İstisna MATRAH TL TL CEVAP 4: Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun Erteleme Tedbirleri başlıklı 179/a maddesinde İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, şirketin veya kooperatifin malvarlığının korunması için gerekli her türlü tedbiri iyileştirme projesini de göz önünde tutarak alır." 179/b maddesinin 1. fıkrasında ise Erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 sayılı Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur; bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. hükümleri yer almaktadır. Diğer taraftan Aynı Kanunun 179/b maddesinin 4. ve 5. fıkralarında; Erteleme süresi azami bir yıldır. Bu süre kayyımın verdiği raporlar dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek süreler ile uzatılabilir; ancak uzatma süreleri toplamı dört yılı geçemez. Kayyım, mahkemenin belirleyeceği sürelerde iflâsı ertelenenin faaliyetleri ve işletmenin durumu konusunda düzenli olarak mahkemeye rapor verir. İflasın ertelenmesi talebinin reddi ya da erteleme süresi sonunda iyileşmenin mümkün olmadığının tespiti üzerine mahkeme, şirketin veya kooperatifin iflasına karar verir. Erteleme süresi dolmamakla birlikte, mahkeme kayyımın verdiği raporlardan şirketin veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmadığı kanaatine varırsa, erteleme kararını kaldırarak şirketin veya kooperatifin iflasına karar verebilir. denilmektedir sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul Hakkındaki Kanun Seri:A, Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nin İkinci Kısmında yer alan İflas Yoluyla Takip ve Konkordato başlıklı 4. Bölümünün 3. maddesine göre; amme borçlusunun iflasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, alacaklı tahsil dairelerince erteleme kararı devam ettiği sürece takip yapılamayacaktır. hükmü yer almaktadır. İİK nun 179/b maddesinde alınacak tedbirler arasında hacizlerin kaldırılacağına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle Yargıtay bir kararında hacizli malların şirkete iade edilmesinde isabet görmemiştir. (Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin Kararı, tarih ve E.2005/2033, K.2005/3760 sayılı Kararı) Kaldı ki haczin kaldırılması değil durdurulması söz konusudur. Bu durumda daha önceden malları haczedilen kişi ya da kurumun mallarının satışının duracağı ise açıktır. Ancak iade söz konusu değildir. Bilindiği üzere; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler başlıklı 52. maddesinde Gecikme zammının tatbik müddeti amme alacağının

14 tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir hükmü yer almaktadır. Seri:A, Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nin İflas Yoluyla Takip ve Konkordato başlıklı 4. Bölümünün 3. maddesinde 2004 sayılı Kanunun 4949 sayılı Kanunla değişik 179 ve devamı maddelerinde iflas ertelemesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, 2004 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde, amme borçlusunun iflasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, alacaklı tahsil dairelerince erteleme kararı devam ettiği sürece takip yapılamayacaktır. Bu düzenleme ile idarece de takip yapılamayacağını açık bir şekilde ifade etmektedir. Ancak iflas ertelemesi, iflasın açılması hükmünde olmadığından, amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmasına devam edilecektir. hükümleri bulunmaktadır. Bu durumda uygulamada iflasın açılması halinde gecikme zammı durmakla beraber, iflasın ertelenmesi halinde amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmaktadır sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre limited şirket ortakları şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulurlar sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 3. maddesinde yapılan değişiklikle; Tahsil edilemeyen amme alacağı terimi; Amme borçlusunun bu Kanun hükümlerine göre yapılan mal varlığı araştırması sonucunda haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gibi nedenlerle tahsil edilemeyen amme alacaklarını," Tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağı terimi; Amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması gibi nedenlerle tahsil dairelerince yürütülen takip muamelelerinin herhangi bir aşamasında amme borçlusundan tahsil edilemeyeceği ortaya çıkan amme alacaklarını, ifade eder şeklinde tanımlanmıştır sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesine Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur. hükmü eklenmiştir. Bu hükümlere göre, limited şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda farklı kişilerin kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenler olması halinde söz konusu kişiler, amme alacağından müteselsilen sorumlu tutularak, Kanunun mükerrer 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca takip edilecektir. Bir görüşe göre borçlu şirket veya kooperatif lehine İcra ve İflas Kanunu gereğince getirilen bu korunma hükmünden kanuni temsilcilerinde yararlanacağı hükmünü çıkarmak mümkün değildir. Haklarında iflasın ertelenmesi kararı verilen tüzel kişilerin kanuni temsilcileri aleyhine takibat yapılabilmesi hususunun her somut olay bakımından 6183 sayılı kanunun mükerrer 35. maddesi uyarınca ayrı ayrı değerlendirilerek şartların oluşması halinde takibata geçilmesi gerekmektedir sayılı Kanun un 35. maddesinde ifade edildiği üzere limited şirket ortaklarına takip yapılabilmesi için şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen bir amme alacağı ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan bir amme alacağı bulunmalıdır. İflasın ertelenmesi kararı üzerine takip işlemleri durmaktadır. Bu durumda şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen bir alacaktan bahsetmek mümkün değildir. Zira bunun anlaşılabilmesi için takip işlemlerinin sonuna kadar tüketilmesi gerekir. Oysa takip durmuştur. Kaldı ki 6183 sayılı Kanun un 3.

15 maddesinde tahsil edilemeyen amme alacağından bahsedilebilmesi için haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gerektiği de ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu kriter açısından limited şirket ortaklarının takibi aşamasına geçmek söz konusu olamayacaktır. Diğer kriter açısından bakıldığında da durum aynıdır. Zira amme alacağının tahsil edilemeyeceğinin anlaşılabilmesi de takip işlemlerinin sonuna kadar yürütülmesini gerektirmektedir. İlgili Kanun un 3. maddesinde açık şekilde ifade edildiği üzere amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması haciz işlemlerinin tamamlanmasını ve mükellefin mallarının satışına rağmen alacağın karşılanamamasını gerektirmektedir. Bu nedenle bu kriter açısından da limited şirket ortaklarının takibi için yeterlilik oluşmamıştır. Bu kriterler sağlanamadığı sürece yapılan işlemler kanuna aykırı olacaktır. İİK m.179/a mutlaka kayyım atanması şart kılınmıştır. Dolayısıyla iflasın ertelenmesi kararı verildiğinde mahkeme mutlaka bir kayyım atamak zorundadır. İflâsın ertelenmesi kararında kayyımın görev ve yetkileri ayrıntılı olarak gösterilir. Mahkeme erteleme kararını ilan eder ve gerekli bildirimleri yapar. Ancak mahkeme, yönetim organının yetkilerini tümüyle elinden alıp kayyıma verme ya da yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğini kayyımın onayına bağlı kılma konusunda takdir hakkına sahiptir. Kayyım gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. İflası ertelenen şirkete birden fazla kayyım da atanabilir. Mahkeme tarafların görüşünü almakla beraber kayyım tayini konusunda serbesttir. Hakim kayyımın görev ve yetkilerini belirler, gerek görürse değiştirir, kayyımı görevden de alabilir. Kayyım, tasfiye memuru gibi, olağanüstü şartlarda tayin edilen bir organdır. Bu nedenle sorumluluğu TTK m.336 vd. hükümlerine tabidir; ayrıca, hukuki işlemleri ve bütün diğer fiilleriyle şirketi sorumluluk altına sokabilir (TMK m.50). Kayyım fiili bir organ değildir. Kayyımın sadece tasdik yetkisiyle donatılmış olması halinde dahi onun organ olma sıfatı mevcuttur. Zira kayyımın organ olarak kabul edilebilmesi için onun mutlaka yönetim yetkisiyle donatılmış olması gerekmemektedir. Kayyımın şirket iradesinin iç ilişkilerde oluşması sürecine katılması gerekli değildir; onun bu iradenin oluşumunda hakim durumda olması yeterlidir. Kayyım kararlarını tamamen serbest olarak alır; şirkete tabi olmadığı için şirketin hiçbir talimatıyla bağlı değildir. Bütün bu mevzuat ve açıklamalar çerçevesinde Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan işlemlerinin her birine ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer aldığı gibidir. a) İflas erteleme kararı üzerine şirket işyeri adresine gidilerek üç adet araçla ilgili olarak haciz işlemi yapılamaz. Haciz işleminin iptali gerekir. Araçların şirkete iade edilmesi gerekir. Şirkete ait gayrimenkullerin haciz işlemleri İflas erteleme kararından önce gerçekleştiğinden dolayı haciz işlemleri kalkmaz ancak tarihinde satışa çıkarıldıklarından dolayı satış işlemlerinin durması gerekir. Söz konusu gayrimenkullerin satışı yapılamaz. Ancak gayrimenkullerin şirkete iade edilmesi söz konusu değildir. b) Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti.'nin Ahmet TEKE den olan alacağının haczi için 6183 sayılı AATUH Kanun çerçevesinde tarihinde haciz bildirisini tebliğ etmesi, mevzuata uygun değildir sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usul Hakkındaki Kanun Seri:A, Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nin İkinci Kısmında yer alan İflas Yoluyla Takip ve Konkordato başlıklı 4. Bölümünün 3. maddesine göre; amme borçlusunun iflasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, alacaklı tahsil dairelerince erteleme kararı devam ettiği sürece takip yapılamayacaktır Bu düzenleme ile idarece de takip yapılamayacağını açık bir şekilde ifade etmektedir. c) Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti tarihinde kendi rızası ile vergi borçlarına karşılık TL Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü ödeme yapmıştır. Rızaen yapılan ödemenin iadesi söz konusu

16 değildir. Rızaen yapılan ödeme geçerlidir. Rızaen yapılan ödemenin takiple bağlantısı olmadığından iadesinin yapılması mümkün değildir. d) Yukarıda da ayrıntılı olarak açıklandığı üzere;iflasın ertelenmesi kararı üzerine takip işlemleri durmaktadır. Bu durumda şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen bir alacaktan bahsetmek mümkün değildir. Zira bunun anlaşılabilmesi için takip işlemlerinin sonuna kadar tüketilmesi gerekir. Oysa takip durmuştur. Kaldı ki 6183 sayılı Kanun un 3. maddesinde tahsil edilemeyen amme alacağından bahsedilebilmesi için haczi kabil herhangi bir mal varlığının bulunmaması, haczedilen mal varlığının satılarak paraya çevrilmesine rağmen satış bedelinin amme alacağını karşılamaması gerektiği de ifade edilmektedir. Dolayısıyla bu kriter açısından limited şirket ortaklarının takibi aşamasına geçmek söz konusu olamayacaktır. Diğer kriter açısından bakıldığında da durum aynıdır. Zira amme alacağının tahsil edilemeyeceğinin anlaşılabilmesi de takip işlemlerinin sonuna kadar yürütülmesini gerektirmektedir. İlgili Kanun un 3. maddesinde açık şekilde ifade edildiği üzere amme borçlusunun haczedilen mal varlığına bu Kanun hükümlerine göre biçilen değerlerin amme alacağını karşılayamayacağının veya hakkında iflas kararı verilen amme borçlusundan aranılan amme alacağının iflas masasından tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması haciz işlemlerinin tamamlanmasını ve mükellefin mallarının satışına rağmen alacağın karşılanamamasını gerektirmektedir. Bu nedenle bu kriter açısından da limited şirket ortaklarının takibi için yeterlilik oluşmamıştır. Bu kriterler sağlanamadığı sürece yapılan işlemler kanuna aykırı olacaktır. Bütün bu yapılan açıklamalar ışığında; tarihinde şirket ortağı aynı zamanda şirket müdürü Osman Ateş'e ait iki adet otomobilin haczedilmesi ve söz konusu menkul malların satışa çıkarılması mevzuata uygun değildir. Haciz işleminin iptali ve hazcedilen menkul malların iade edilmesi gerekir. e) Bilindiği üzere; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun gecikme zammında tatbik müddeti ve diğer hükümler başlıklı 52. maddesinde Gecikme zammının tatbik müddeti amme alacağının tecilinde tecilin yapıldığı, iflas halinde iflasın açıldığı, aciz halinde bu durumun sabit olduğu güne kadar olan müddettir hükmü yer almaktadır. Seri:A, Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliği nin İflas Yoluyla Takip ve Konkordato başlıklı 4. Bölümünün 3. maddesinde 2004 sayılı Kanunun 4949 sayılı Kanunla değişik 179 ve devamı maddelerinde iflas ertelemesine ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Bu düzenlemelere göre, 2004 sayılı Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde, amme borçlusunun iflasının ertelenmesine karar verilmesi halinde, alacaklı tahsil dairelerince erteleme kararı devam ettiği sürece takip yapılamayacaktır. Bu düzenleme ile idarece de takip yapılamayacağını açık bir şekilde ifade etmektedir. Ancak iflas ertelemesi, iflasın açılması hükmünde olmadığından, amme alacaklarına gecikme zammı uygulanmasına devam edilecektir. hükümleri bulunmaktadır. Söz konusu açıklamalar çerçevesinde Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün tarihinden tarihine kadar anılan şirketin vadesi geçmiş muhtelif vergi borçları için TL gecikme zammı tatbik etmesi doğru uygulamadır. Şirket avukatı Ahmet Can'ın taleplerine ilişkin değerlendirmeler aşağıda yer aldığı gibidir. - Şirkete ait gayrimenkullerin haciz işlemleri İflas erteleme kararından önce gerçekleştiğinden dolayı haciz işlemleri kalkmaz ancak tarihinde satışa çıkarıldıklarından dolayı satış işlemlerinin durması gerekir. Söz konusu gayrimenkullerin satışı yapılamaz. Ancak gayrimenkullerin şirkete iade edilmesi söz konusu değildir. - İflas erteleme kararı üzerine şirket işyeri adresine gidilerek üç adet araçla ilgili olarak haciz işlemi yapılamaz. Haciz işleminin iptali gerekir. Araçların şirkete iade edilmesi gerekir.

17 - Simge Turizm ve İnşaat Ticaret Ltd. Şti tarihinde kendi rızası ile vergi borçlarına karşılık TL Boğaziçi Vergi Dairesi Müdürlüğü ödeme yapmıştır. Rızaen yapılan ödemenin iadesi söz konusu değildir. Rızaen yapılan ödemenin takiple bağlantısı olmadığından iadesinin yapılması mümkün değildir.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16)

İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) İstanbul, 12.08.2013 SİRKÜLER (2013-16) Konu: Taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu na istinaden yapılacak sat ve geri kiralama (sale and lease back) işlemlerinde

Detaylı

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI. İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU TASARISINA GÖRE TAŞINMAZLAR VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ Bilindiği üzere, daha önce Kurumlar Vergisi Kanunu nun geçici

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli

Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Amme Alacaklarının Takibinde Yeni Sorumluluk Esaslarının Geriye Yürümesine Anayasa Mahkemesi Engeli Tahir ERDEM Gelirler Başkontrolörü Giriş 04.06.2008 tarihinde TBMM'de kabul edilen 5766 sayılı Kanun'la

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[2-2015/339]-56816 12.05.2016 Konu : Vakıf üyelerine ait birikimlerin

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2010 / 9-1 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TARAFINDAN DÜZENLENMESİ GEREKEN SERBEST BÖLGE FAALİYET TASDİK RAPORU NA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 42 seri No lu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9)

6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-19 6111 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DÜZENLEMELER (2) (Madde 6-9) www.taxand.com 1 MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI Gelir ve Kurumlar Vergisinde

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[6-2016/423]-91026 03.04.2017 Konu : Serbest bölgede üretilen yazılım

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 84098128-125[5-2013-9]-88 17/02/2016 Konu : İstimlak edilen gayrimenkule ödenen bedeller

Detaylı

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar

Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar. Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar Sat Geri Kirala İşlemi ile Sağlanan Vergisel Avantajlar 1. Giriş 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu nda yapılan

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR:

ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU MÜRACAAT SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR: ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 1982 Anayasası nın 148. ve 149. Maddeleri ile geçici 18. maddesi hükümleri ve ayrıca 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/67 İstanbul, 15 Temmuz 2008 KONU : 5766 sayılı Kanunla

Detaylı

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: )

GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI (SERĠ NO: ) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 23/2/2017

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 SİRKÜLER İstanbul, 22.02.2012 Sayı: 2012/41 Ref: 4/41 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI NCA YAYIMLANAN BİR ÖZELGEDE TAŞINMAZ SATIŞINDAN ELDE EDİLEN KAZANCA K.V.K MADDE 5/1-(e) BENDİNDE BELİRTİLEN KAZANÇ İSTİSNASI

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri.

Sayı: İstanbul, Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayı: 2017 106 İstanbul, 2017 Konu: Bazı Vergi Kanunlarında değişiklikler içeren Yasa Tasarısı nın Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili düzenlemeleri. Sayın; Mükellefimiz, Başta bazı Vergi Kanunları olmak

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. EKSPER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. Hazırlayan: A. ŞEREF ACAR EKSPER YMM A.Ş. 1 İLGİLİ HESAP DÖNEMİ İÇİN ÖRTÜLÜ SERMAYE SAYILIR 2 HEM ORTAK OLDUĞU KURUMLARA HEMDE SÖZ KONUSU KURUMA

Detaylı

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete

6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete 6728 SAYILI KANUNLA KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU İLE DİĞER BAZI VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DÜZENLEMELER 09/08/2016 tarih ve 29796 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk.

Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Özelge: Yurt dışı mukimi 硸rmalardanشى alınan hizmetlerin gelir ve kurumlar vergisi ile KDV karşısındaki durumu ve belge düzeni hk. Sayı: Tarih: 03/02/2012 B.07.1.GİB.4.34.19.02-019.01-436 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/116 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU LİMİTED ŞİRKETLERİN ÖDENMEYEN KAMU BORÇLARINDAN DOLAYI MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU Mustafa YAVUZ 20 * ÖZ 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, limited şirketlerin mal varlığından

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2013/76 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8)

KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) Maliye Bakanlığı (Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı) ndan: KATMA DEĞER VERGĠSĠ GENEL UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO:8) MADDE 1- Aynı Tebliğin (II/F-4.7.1.) bölümünün birinci ve

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı: 64597866-125[30-2013]-31 20/02/2013 Konu: Yurtdışından alınacak bilgisayar yazılımları

Detaylı

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.

YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016/080 23.12.2016 Konu: Gelir Vergisi Kanunundaki Değişikliklere İlişkin 295 Seri No.lu GVK Tebliği Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6728 ve 6754 Sayılı Kanunlarla; Gelir Vergisi Kanununda bazı değişiklikler

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu.

Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Yurt dışındaki rmadan uydu yayını için hizmet alımında ödenen bedelin vergisel durumu. Sayı: Tarih: 30/06/2015 B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-64898 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI MEVDUAT FAİZLERİ VE REPO GELİRLERİ ÜZERİNDEN YENİ DÜZENLEMELERE GÖRE TEVKİFAT YAPILIP YAPILMAYACAĞI İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-125[30-2014]-1264 20.01.2017 Konu : Almanya'da mukim grup firmasından temin edilen

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ :

İrfan VURAL Gelirler Kontrolörü I- GİRİŞ : YENİ BİR TEVKİFAT UYGULAMASI: MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDE TUTULMASI VE ELDEN ÇIKARILMASI NEDENİYLE SAĞLANAN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT I- GİRİŞ : İrfan VURAL

Detaylı

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI 14.07.2008/110 HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYIMLANDI ÖZET : Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 56 seri No lu Harçlar Genel Tebliği ile 5766 sayılı Yasa ile Harçlar Kanununda yapılan değişiklikler

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Özelge: Tasᴀ밄ye kararı alınan kooperatife ait demirbaşlar ve gayrimenkullerin bedelsiz veya iz değeriyle satışının vergi kanunları açısından mümkün olup olmadığı hk. Sayı: 84098128-125[13-2012-1]-657 Tarih:

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ALACAKLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ, ÇOKZOR DURUMUN TESPİTİ Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, Sosyal Güvenlik

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ Rehber VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERE SAĞLANAN VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ 1. VERGİ İNDİRİMİ TEŞVİKİ HANGİ KANUN İLE DÜZENLENMİŞTİR? 08.03.2017 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6824 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi. TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak

İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI. Ali ÇAKMAKCI. Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi. TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak İNDİRİMLİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASI Ali ÇAKMAKCI Yeminli Mali Müşavir- Bağımsız Denetçi TaxAuditing Yeminli Mali Müşavirlik Kurucu Ortak E. Hesap Uzmanı Giriş: 08/03/2017 tarih ve 30001 sayılı

Detaylı

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında

Sayı : 2017/21 Tarih : Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında SİRKÜLER Sayı : 2017/21 Tarih : 16.05.2017 Konu : Yabancılara Ve Yurtdışında Yaşayan Türk Vatandaşlarına Konut Tesliminde İstisna Uygulaması Hakkında 26.4.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121

72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK Sayı ÖZET 72 SERİ NO.LU EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ 2017 / 121 Tebliğde 2018 yılında asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin bir önceki yıla göre en fazla %

Detaylı

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı.

09/03/2017 SİRKÜLER 2017/31. Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. SİRKÜLER 2017/31 09/03/2017 Sayın Yetkili; Mükelleflere Vergi İndirimi de Sağlayan Torba Kanun Yayımlandı. 08/03/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6824 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9]

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : [ /9] T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 68554973-105[413-2016/9]-46343 13.06.2017 Konu : Elektronik Defter Tutma Uygulamasına Dahil Olma

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2013/190 Ref: 4/190. Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.08.2013 Sayı: 2013/190 Ref: 4/190 Konu: BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1) YAYINLANMIŞTIR 21.08.2013 tarih ve 28742 sayılı Resmi Gazete de Bireysel

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-125[5/1-h-2016]-25294 08/12/2015 Konu : Yurt dışında yapılan inşaat işinde

Detaylı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı

1. Sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazanç ve iratların kapsamı Sayı: 2015/11 Konu: Sınai mülkiyet haklarına ilişkin kurumlar vergisi istisnasının uygulama esaslarının açıklandığı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 21 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. 21 Nisan

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ

BEYANANME VERME ZAMANI GELİR VERGİSİ GELİR VERGİSİ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) GELİR VERGİSİ GELİR/KURUM GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ (BASİT USULDE VERGİLENDİRİ LENLER) /KURUM GEÇİCİ VERGİ STOPAJI (AYLIK) BEYANNAME TÜRÜ Yıllık Gelir Vergisi Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde Vergilendirilenler İçin) Münferit (Dar Mükellefiyete

Detaylı