74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "74.,% tzot3. il saglk Miidiirltigi"

Transkript

1 ry T.C. ADANA VALiLiGi il saglk Miidiirltigi li;ii*i13 *#tr{ lt, rilrl}r Sayr : iSM t satnalmaftd I Konu: Yazrhm Programr Ahmr Teklif Fonnu 74.,% tzot3 TEKLIF FORMU Miidiirlti[iimtiziin ihtiyacr olan aga[rda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 (iki) kalemden olugan Mal ahmr; 4734 sayth Kamu ihale Kanunun22. Maddesi gere[i do$rudan temin usulii ile temin edilecektir. Birim fiyatrmn bildirilmesini rica ederim. Bekir N it saghk H LU ardrmcrsr etkilisi Birim Fiyata Esas Ig Kaleminin Adr eklif Edilen Birim Fiyatr icra Takip Program Yazrlmr Ahm igi Mevzuat ve igtihat Progranu Yazrhmr Ahm igi TOPI,AM TUTAR ( K.D.V. HARIQ ): Not :1-Teklif ekteki teknik qartnameye gore verilecektir. Ek: 2 Adet Teknik $artname (5 Sayfa) Toplam fiyatyalntzb......'dir. ONeUli NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 22J.CI/..J2013 tarih saat 14:00'e kadardrr. Teklifler Ttirk Lirasr olarak verilecektir. Birim ftyatlar tizerinden teklif ettiginiz toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. Fiyat opsiyonu... grindiir. Usuhine uygun olmayan teklifler deperlendirme drgr brrakrlacaktrr. Adres: Mustafa Kemalpaga Bul. No: 8 YtireSir / Adana Tel: Fax: L2

2 T.C. ADANA VAtiLiGi ir sngltr mt-rnunlugu MEVZUAT VE iqfih.tf PROGRAIn irn, icna' r,q'fip PROGRAMI ALIMI rnrnix ga,nrna,nnnsi iqin Adr ve Di[er gartlar: Adana il Saghk Mi.idiirltigi Hukuk iqlerinde kullanrlmak ;,zerc teklif dokiimam, teknik qartname ve eklerinde belirlenen qartlar dahilinde mevzuat ve igtihat programl ve icra takip programr ahm iqidir. Yiiklenici firma tarafindan kurulacak olan program ijareye ait olacak olup, 4 kullanrcrhdrr. Defigen mevzuatlar do[rultusunda yaprlan gtitr-""1t..n" igin garanti (1 yrl) siiresince higbir ticret ridenmeyecek olup sonraki dcinemlerde idare i-gin ihtiyag O"yota,,g"nda gerekli giincellemenin aynr yi.iklenici tarafindan bedeli karqrh[rnda yaprlacaktrr. S6zleqmenin Si.iresi: iqe baglama tarihinden itibaren 12 (oniki) aydrr yiiklenici' sozleqmenin taraflarca imza edildigi tarihte, hukuk biriminde, idarenin belirledi$i bilgisayarlara yazirmkurulumu yapacaktrr. Kullinrcrlara gerekli e[itimler verilecek olup efitimler kayrt altrna alnarak sorumlu avukata kayrtlar teslim edilecektir. Ytiklenici tarafindan kurulumu yaprlan yazrlmm her ttirlti gi.incelleme, bakrm ve onanml sozlegrne si.iresince ytikleniciye aittir. Demo Lurulum yaprlacak, idare deneme kullanrmrndan sonra s<izleqme imzalanacaktu. 6ai"-.' idarenin ba[[ bulundu[u Adana Sa[hk Kurumlan D<jner Sermaye Saymanhk Miidtirlii[ii tarafindan sozleqmenin imzalanmasrnr miiteakip kurulumu yaprlan yazthmtn Idare tarafindan oluqturulan muayenc kabul komisyonu tarafindan muayene raporu diizenlenmesinden soffa en geg 30 giin iginde odeme yaprlacaktrr. Yiiklenici sozleemeye uygun olarak, stiresinde teslimat yapifmaoigr / lq Uitiritmedi[i takdirde. gecikilen her takvim gtinii igin sdzleqme bedelinin yo 0,51Uinae beq) orarunda gecikme cezasrna tabi olacaktrr. Kesilecek toplam cezatutan higbir qekilde teklif bedelini aqamaz. r-icna TAKiP PROGRAM YAZILIMI'TEKNir ;a.nrname l. Bir veya birden fazla UYAP dosyasrnr ve takip taleplerini tek tugla hazrrlayabilme, 2. Smrrsz sayrda borglu, alacakh, ofis avukatr ve borqlu avttkatt bilgisi girebilme, ftiy ana ekrarundan alacakh ve borglu adrna gift trkladrfrnda alacakh ve borglu bilgilerine ulaqabilme ve diizeltme yapabilme, 3. Miivekkil vekaletname 6rneSini, birden fazla mtivekkil.va da birden fazla vekil atayarak yazdrrabilme ve astl vekaletnameyi programa ekle)'ebilme. -Borglunun birden fazla adresine ve borglu vekiline aynt anda teblif zarfi yazdtrabilme ya da 4. sadece vekile tebligat gdnderebilme. 5. Tebligat ekramndan barkod no sorgulama ile tebligat akrbetine ulaqabilme, 6. Bila tebligat kaydrm saklayabilme, 7. Tebligat siirelerini her loy tipi igin ayrr ayr:- atma ve kesinleqme, son odeme tarihlerini defiqtirebilme ve bunlarla ilgili foy ana ekrarunda u1'an verne' 8. Srruisrz ofis galsanr kaydr yapabilrne. saklayabilme ve oi'rs qahqanrna yetki tammlayabilme, 9. Miivekkili tiim harg hesabrndan ya da belirli harglardan muaf tutabilme, l0.standart olabilen tipteki fiiyleri. foy ana bilgileri. borq bilgileri.faizsiz alacak bilgileri ve tt.6e/ie bilgileri baztnda gruplayarak gablon tasarlayabilme r,'e pratik foyler oluqturabilme' I l.kayrtft icriyanmrnr f-oy igerisinde muhafaza edebilrre i,e akrbeti ile ilgili not girigi yupubil-., nota iligkin u;ran atabilme ve f'ciy ile ilgili ttrm yazlrnlan listeleyip yazdrtna imkant, f i.neiy numaralalna mtidahale ile otomatik foy numarasi drqrnda foy no belirleyebilme, 13.Tanrmlamalar ekrant ile bilden kullanrlnrak iizere yeni alacak kalemi, yeni masraf

3 kalemi ve yeni faizsizalacak kalemi ekleyebilme, dijzeltebilme ve silebilme imkam, 14.Yanmeditdrti ile mevcut icra yazrhmlan (mtizekkere, talep, talimat, talimat talebi, zarf, dilekge, mektup) drqrnda tanrmh yazrm qablonunu kullanarak yeni yazrmlar oluqturabilme ya da kayrth word dosyasr ile yazrm ekleyebilme, 15. Muhtelif icra yazrhmlan (mi.izekkere, talep, talimat, talimat talebi, zarf, dilekqe, mektup... vb.), 16. Tanrmlricrayazrmlannrn ftiy igerisinde sadece govde metninde degiqiklik yaparak yeni icra janmr hazrrlayabilme, 17. Fark[ t1rdeki birden fazla foyde kaydedilmig olan icra vaztmlanna (mtizekkere, talep, talimat. talimat talebi, zarf, dilekge, mektup ve kullanrcryazrmlart) pratik arama motoru ile ulaqarak aynt anda toplu olarak yazdrrabilme, 18. Boq yazrhmlar ile kaytth tiim icra yazrmlannr verisiz yazdrrabilme, iizerinde defiqiklik yapabilme, farkh kaydederek program drgrnda saklayabilme. 19. F V listeleme ayarlan ile tiim foylerde harf strastna(.alz"zla),tlk 100 fdy, son 50 ftiy gibi srmrlama./stralama yapabilme ozellifi, 20. Di.izenleme ekranr ile tt.oe/ie'lerde aqrklama alanlannr istefinize bafh olarak defiqtirebilme ve UYAP'a aktarabilme, 21. Fark ttirdeki birden fazlafdy igin aynr anda takip talebi, ddeme/icra emri, teblig zarfi, vekaletname, harg hesabr. faiz detayr gibi takip grkttlannr toplu takip talepleri ile yazdrrabilme ve pratik arama motoru, 22. Onizleme ayarlarr ile ttim ftiylerde takip talebini, icra/<jdeme emrini, teblif zarfint, harq tablosunu, ft)y kartrnr adedini sabitleyebilme ve borglu sayrsmr belirlenen miktar iizerinden yazdrrabilme imkant, 23.Iclla mtidiirlii$i kota sabitleme olana[t, 24.Tiifirotomatik uyarrlan (mal beyanrnda bulunmama davarst, taahhiidti ihlal davast, karqthksz gek davasr uyarisr) listeleme, ilgili loylerde gori.inttileme ve pratik arama motoru ile yazdrrabilme imkanr. 25.Gunli1k uyanlan listeteyebilecek "glinltik uyan listesi'' r'e gtinltik uyartlan "arama motoru" ile filtreleme ozelli$ ile yazdrrabilme imkanr, 26.Foy igerisinden tanrllanrnrq uyanlar drgrnda uyanlar ekrant igerisinden foye ozel ya da ftiye baglr olmayan uyan notlan ekleyebilme ve belirli tarih arahftnda uyan atama. 27.F6i giriqi yapmadan sanal olarak ftiy oluqturabilme" sanal foye bafh hesap <izeti ve ayrrntth faiz dtikiimii alabilme, 2S.Silinen ftyleri silinen fdyler klasoriinde saklama ve istefe bafh olarak tamamen silme ya da silinen ftiylerden aktif {bylere aktarma, 2g.Herhangi 6t ftiye ba[h oimadan pratik faiz hesaplama modiilii (yrlhk, ayhk, giinltik faiz), 3O.Birden iazla farktr tuilerdeki alacak kalemini aynr foyde takip edebilme ve her borca ayfl aytr faiz baqlangrg tarihi belirleyebilme" takip dncesi ve takip sonrasl farkh faiz oranlan (sabit oranh, sabit tutarl t faiz.va da kademeli faiz) belirleyebilme, 31.Her borca avrl ayl fayzsizalacak ( bsmv, kdv. kkdf- gek tazminatr, gegikme zammr..'vb.) belirleyebilme, bono, gek gibi alacak kalemler:inde otomatikfaizsiz alacak uyarlamast, 32.Takiplerde mahsubu takip dncesi asrl alacaktan ya da -fbk 100'den, takip sonrast astl alacaktan, vekalet i.icretinden ya c1a TBK 100. uraclde gercgince belirleyebilme. 33.Takip <jncesi ve takip sonrasr ihtivati haciz kaych 1'apabilme. ihtiyati hacizde tahsilat bilgisi girebilme, ihtiyati haciz,je vaprlan tahsilatr dofrudan asrl alacaktan mahsup edebilme, 34.Takip 6ncesi ve soffasl iqlemig fatzin giin bazrnda ay'nntth olarak faiz detayr d<ikiimii ve hesap tarihi itibariyle aynntrh hesap ozeti yapabilme r'e qrl<tr alabilme, 35.Srra1 senet, gek ve kira gibi ayhk periyotlar halinde'takip ecii,len alacak kalemleri tek tuqla ve muacceriy rt turlh, e. ayebilme Kbilm \r

4 36.Tebligat Kanunun 35. maddesine gore teblif zarfrmborglunun adres bilgisine g<ire otomatik yazdrma. 37.iigili ekranlardan girilen tahsilat bilgisinin otomatik olarak tahsilat penceresine aktarabilme ve duruma uygun harg hesabrnrn otomatik olarak yaprlabilmesi. 38.Farkfi d<jviz cinsleriyle dtizenlennrig belge tiplerini aynr ftiyde takibe koyabilme, icra kefili kaydr yapabilme, 4-5 ornek icra emri ve zarfi yazdrrabilme. 3g.Dtizenli ve dtizensiz taahhi.it olugturabilme, hariceu yada icraya hesaplanacak gekilde odeme plam olugturma, ayhk ya da belirli bir tutar tizerinde taksitleri diizenleyebilme, 4g.Oluqturulan odeme planrna iligkin en az 3 farkh taahhiit dilekgesi yazdrrabilme ve bu dilekgelere taahhiit ekrarundan ulaqabilme, 4l.Birden fazlahacizkaydr yapabilme ve her haciz ka.vdr ile ilgili ayn bilgiler girebilme (muhafaza, krymet takdiri. talimat, ornek no 103 davetil'esi, istihkak, icra kefili, masraf ve icra yazrmr). 42.Mtivekkil hesabr ile miivekkil harg, masraf ve vekalet iicretlerinin takibi, miivekkil gtincel hesap tjzeti ve ibraname yazdrrabilme, 43'Tahsilat gek, havale, senet ise bu qekilde programa i9lei;t1fi1p"' tahsilat makbuzu yazdrrabilme. 44.Krsmi feragat uygul ayabilme, 45. Sabit raporlarda arama kriterleri ile farkh raporlar yazdrrabilme, 46.Birden fazla davakaydr, davaya iliqkin taraf bilgileri kaydr. 3. kiqi bilgilerinin kaydedilebilme ve duruqma bilgileri, durugma notlan ve dava gideri ka3'dr yapabilme, 4T.Gtinliik data (d6viz kurlan, defiqen faiz oranlan. deli;en vekalet ticretleri, de[iqen harg oranlan) gtincellemesi yapabilme, 43.Kullamcrya, mtivekkile ozel serbest raporhazrlayabiime, excele aktarma ve diizenleme yapabilme, ag.fek tuqla defigen uyap uygulamalan ve icra uygrrlamalanna iligkin exe gtincellemesi yapabilme, 5O.Gtnliik gtincelleme ve exe giincellemesine iliqkin aynntrh giincelleme notlan bulunmast 5l.Manuel yedekleme ve bilgisayarin c: \r.va da herhangi i:ir klasoriinde giinltik otomatik yedekleme yapabilme, 52.idarece interlet bafilantrsrrun proxy sunucusu fzerinde gerqekle;tirilmesi halinde program giincellemelerini daha safhkh takip edebilmek iqin prox]'ayarlannt kullanabilme dzelli[inin bulunmast. Av. Fatma ARIBAL Y.{NIK il Saghk V. agl Al Kaan fifzxnoeullarl ""*t\g''*

5 Z-MEvZIJAT VE iqrihlr PROGRAMI YAZILIMI TEKNiT SInTNAME 1. Yiiri.irltikte olan veya ytirtirliikten kaldrnlmrq kanunlar ve 200' tenfazla kanunun madde baznda gerekgesi. 2. Yiiriirltikteki kanun hi.ikmiinde kararnameler ve kanun hiikmiinde kararnamelerin madde bannda gerekgesi, 3. Yiiriirltikte olan veya ytirtirltikten kaldrnlmrg tuzi.ik metinleri. 4. Bakanlar kurulu karanyla qtkanlan ydnetmelik metinleri 5. Kamu kurumlanntn grkartmrg oldufu ydnetmelik metinleri. 6. Bakanlar Kurulu Kararlan, 7. Tebli$er, 8. Genelgeler. 9. Uluslararast anlaqma ve sozlegme metinleri. 10. Kanun maddelerinin giincel metinleri (yaprlan defigiklikler sonucu miilga olan metinleri madde metninin altrnda defi./miilga kod butonu ile istenildi[i anda ulaqrlabilme olana[r), 11. Srk kullanrlan mevzuat hazrlama imkdnr (me.,'zuatlann igerisinde srk kullanrlanlara ekle opsiyonu), 12. Srk kullanrlan iqtihat listesi hazvlamaimkanr (kararlarrn igerisinde srk kullamlanlara ekle opsiyonu), 13. Mevzuat ve ytiksek mahkeme kararlannda onceden girilen yerleri gosteren gegmiq arqivi, 14.Yargrtay kararlan. 15. Damgtay kararlart. 16. Uyugmazhk Mahkemesi kararlan, 1 7. Sayrqtay kararlart. 18. Anayasa Mahkemesi kararlan, 19. Askeri Ytiksek idare Mahkemesi kararlan, 20. Askeri Yargrtay kararlart, 21. AIHM kararlan, 22.Mevzuat listelerini isime, numaraslna ve tarihine gore listeleme olana[t, 23. Krsaltmalannr yazarakmevzuata ulaqabilme (tbk, hmk. humk, tck, cmk, tmk, bk, ttk, iik, aihs, iyuk. vuk, ssgssk v.s.). 24. Yiiksek ma.hkeme kararlanndra opsiyonel olarak kullanrlabilen kavram arama motoru aramadrfrnrz kelimeler) tizerinden ddnem (aradr[rnrz kelimeler - alternatifli kelimeler - arahprnr suurlayabilme, 25. Ytksek mahkeme kararlannda ktinye bazh arama motoru (esas numarast, karar numarasl, karar tarihi ve daire seqimi ile ayn ayn sorgulayabilme), 26.Mevzuattan; rnevzuata. ytiksek mahkeme karartna, mevzuattn mtilga ifadelerinin olmast halinde halinde miilga metinlerine, dilekgeye" pratik bilgi tablolanna, gerekgeye ulaeabilme imkdnr. 2T.Mevzuatta opsiyonel olarak kullanrlabilen arama nlotoru (aranrlan kelimeler- alternatifli kelimeler - aranma.ian kelimeler) iizerinden donem arahfrnr srnrrlayabilme, 28. Mevzuatta kiinye bazh aynntrh arama motoru (resmi gazete tarih ve saylsl ile arama yapabilnre). 2g.MevzuatJaki giincel biigi ile ilgili uyarr butonu, 30. Yiiksek mahkemeden mevzuat ve maddesine aninda ulaqma ve aynl saflrada hem ytiksek mahkeme karannt hem de madde metnini gorebilme imkdnt, 31. Yiiksek mahkeme kararlannln baghk ve ozetlerini; karartn igine girmeden gtirebilme opsiyonu, 32.Mevzuatma.ddesine bafih yiiksek mahkeme kararian iqinde kavram arama (aranrlan kelimeler - alternatifli kelirneier - aranma-v-an kelirureler') ve ki.inye filtreleme olanafit, 33. Mevzuat maddesine ba$h difer mevzuatlar iqinde kavram arama (arantlan kelimeler - alter n9$1 i l:e I i m e I e r - ar anm aygnf I i m e I e t' ). K(\./) / \ / u \h1 \

6 34. Mevzuatlar arasrnda madde.reya igerik baglantrsr (.v-onetmelik incelerken dayanak olan kanuna ve kanunun ilgili maddesine gidebilme olana$r)" 35. Mevzuatlar arast karq;rhkh madde baflanflst, 36. Ceza dilekgeleri (agrklamalar ekrant ile birlikte). 37.Idari dava dilekgeleri (agrklamalar ekrant ile birlikte), 38. Hukuk dilekgeleri (ar;rklamalar ekranr ile birlikte aynt anda l0 adet farkh ekran agabilme) 39. idari dava dilekgeleri (agrklamalar ekranr ile birlikte en az 300 zenginleqtirilmiq 6rnek dilekge), 40. Hukuk sdzltigii ve diger sozliikler, sayrh HMK gerefiince dava agrlrrken yatrnlacak harp ve masraflara dair dava harq hesaplama mod0lii, 42. Vekalet iicreti hesaplama ve hesaplama g,rkttsr alalrilme. 43. Sozleqme drnekleri" 44. Kurum formlart, 45. Pratik bilgiler tablosu (temel kanunlarda si.ireler karqrlaqtrrma tablolan, parasal stmrlar, pan cez,al;rn, slireler, faiz oranlan. harglar, ar,'ukathk asgari iicret tarifesi, avukathk meslek kurallan. vergi ve sosyal sigortalar hukukuna dair gerekli pratik bilgiler), 46.Ddvizkurlan hesaplama. ddviz kurlanna ddniiqttirme ve gapraz kurlart gcirebilme imkdnr. 47. Kanunlar ile ilgili spesifik gahqmalar ( 1086 savrh HUMK ile 6100 sayrh HMK gapraz baflantrlart 6102 sayrh Tiirk Borglar Kanunu gapraz baflantrlaru 5237 sayrh Ttirk Ceza Kanunu ile ilgili madde metinleri sonlannda yer alan gorevli mahkeme bilgileri, 4857 ve 1475 sayrh ig Kamrniarr gapraz ba$lantrlarr. eski ve yeni Belediye kanunlarr qapraz ba[lantrlan sayrh icra ve iflas Kanunu ile 6] 83 sayth Amme Alacaklannrn Tahsil Uzulti Hakkrnda Kanun ve ilgili di[er mevzlratln Qapraz. baflantrsr ve difer birbiri ile ilgili kanunlartn Eapr az. baflantrlan ), 48.Program iqinde segi.len bolumlerde yazrctdan grktl alma olanalt, 4g.Ytiksek mahkeme kararlannda (Anayasa Mahkemesi, Yargttay, Daruqtay, Saytqtay, Askeri Ytiksek idare Mahkemesi, Askeri Yargrtay) antetli qrktr alabilme, 50.Programa her giin el<lenen yeniliklerin giincelleme ekrantnda kolayca goriilebilmesi, 51. Depiqen veya -veni qrkanlan bil mevzuat hiikmi.inti 5'a da giincel ytiksek mahkeme kararlannt giinliik olarak ekrandan takip edebilnre kolayhfit, 52. Program igerisinde yer alan "gi.incelleme ayarlan"'ndan "programt otomatik g0ncelleme" opsiyonlannr de$igtirebilme, 53.Gtinielleme hatrrlatma ekrarn ile program gtinceilerrresi gereklili[i konusunda uyarl verme ozelliff. 54. Ag ortamrnda goklu prograili kullanabilme 6zelli[i (serrzer - client baslantrsr), Av. Fatma ARIBr\L YAl'.llK Av. it sagtrt< ugii-avuliatr Il Sagh 4#f'

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re

l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re DUBAi GROUP SiGORTA A.S. l OCAK - go EYLUL 2011 ARA HESAP DONEMiNE AiT FiNANSAL TABLOI-AR \re BAGIMSIZ DENETQi SINIRII DENETiM RAPORU DUBAi GROUP SiGORTA A.S. 30 EYLUL 2011 TARIHI ITIBARIYLE DUZENLENEN

Detaylı

,ln,lt,"" hutul,,""" trt".ro ol^ur, du.r-, h".ic ol.rk iir"...,"d.". iir"t" b"el,

,ln,lt, hutul,, trt.ro ol^ur, du.r-, h.ic ol.rk iir...,d.. iirt bel, TtrRrdYE HALK BANKASI A.$. 6zet Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (KurulInca..o..8...1,!.*...t2Pt+ tarihinde onaylanmqtlr. Ortakhfirmrzm toplam 3.000.000.000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki borglanma

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA

YAZMANLIGA BASKANLIGI'NA EVyAp sabun yag cliserin sanayi ve T caret ANoNiM ginxeri'ruiru 26 MAYrs zot+ raniniruoe YAPTLAN 2013 yrlrnn iligxir,r olagrn cenel KURUL TopLANTt rurrrungr Evyap Sabun Ya$ Gliserin Sanayi ve Ticaret $irketi'nin

Detaylı

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\

I/\ LL. Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr. IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. .\\ Tiirkiye Barolar Birligi Ba;kankgr BARo nagxanrrgt Ankara 25/12/2AU DU)aURU NOz20l4/112 IIgi : Z0l{ftASsayrhDuyurumuz. Konu : Staj kredisi bagvurulan hakkmda. Bilindifi iizere Ttirkiye Barolar Birlifi

Detaylı

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr

T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt. LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr T.C. nnild egirintt BAKANLTGI Talim ve Terbiye Kurulu Bagkanhlt SAYI: ONCETi KARARIN TARIH: sayi: /6e TARIH: 2S.oQ1&8 LflNIT. E mlqlr flq her K f I'inqns T fr Pazarlama Temsilcili[i (Mortgage Brokerhft)

Detaylı

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r

Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Tiirkiye Barolar Birli$i BaEkanh$r Anksru" 26.01.2015 BARO BA$KANLIGI DUYURU NO: 2015/6 Yargfiay Birinci Bagkanhk Kurulunun ig bohimtine iligkin 19.01.2015 grinlti 8 sayrh karamnrn bir orne[i ekte gonderilmigtir,

Detaylı

rlgrltsrz oonnriu n rponu

rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi srarr siconr.t ANoNiM sirketi I OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DONEMiNn lir FINANSAL TABLOLAR VE rlgrltsrz oonnriu n rponu DUBAi STARR SiGORTA ANONiM SiRKETi I OCAK. 3I ARALIK 2013 HESAP DONEMiNE AiT

Detaylı

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n.

BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. BoRsA isrrrrleul A. $. GENEL uuntinlugu,n. Borsa istanbul A. g. Regitpaga Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan 3446T istengul BAGIMSIZ HUKUKqU RAPORU IL.06.2015;izmir Sermaye Piyasasr Kurulu, Eskigehir

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALM KOMİSYONU BAŞKANLĞNA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

ri,1! &r ijtt: ,r "liliji' :lj' i.

ri,1! &r ijtt: ,r liliji' :lj' i. LI ri,1! &r,r "liliji' ijtt: :lj' i. ULUSLARARASIH AKADEMiK sosyal BiILiMLER DERGisi IAKEMLi 2 l: ktil -L' dtnt-.4 ttl tk -'lli / \;rl /\/ \i/l i MAL VE fliztuer ALIn{LARIND AYIP Murat KOR 2Canakkale I

Detaylı

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii

T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii Say I KODU :.3\') : Teklif T.e. ADANA VALiLiCi Halk Saghgl MiidiirlUgii ADANA ca IGS"/2013 TEKLiF FORMU Miidiirliigiimiiziin ihtiyaci olan ~aglda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen (1) kalem hizmeti

Detaylı

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006

ll. tnlerru4ttorufrl ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI OECD (( 20-21 Nisan I April 2006 OECD (( ll. uluglfrrfirfigt Ufrf,ru frllfttlfrr gevpozvut u ll. tnlerru4ttorufrl gvptpag luflt on PUDLI 4 PRo 4uPeU EIVI 20-21 Nisan I April 2006 istanbut # ':!: ;-I a! OECD (o II, ULUgLfrPfrF'3I r l(frtlu

Detaylı

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM.

IIAKSTZ ETKi. Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. IIAKSTZ ETKi Yrd. Dog. Dn ipeh SAGLAM. I. GEI{EL OLARAK Anglo-Amerikan hukukunun gok tipik bir kurumu olan "haksrz etkil" hukuk sistemimizdeki "irade sakathklarr" ile ilging paralellikler gdstermektedir.

Detaylı

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU

4Atrl'1. nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl. o6-p;rl+*'ca 3, ' *1, 1...:* h 4. { t. sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU o6-p;rl+*'ca 3, sagltk MENSUpLART DERNnGi TUzUGU nininci nor,uvr Ad, Merkez, Tanrmlar, Amag ve Qahpma Alanl { t ' *1, 1...:* h 4 4Atrl'1 Ad ve Merkez Madde l- Derne[in Adr Dernelin Merkezi Tanlmlar Madde

Detaylı

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S.

akadernilr riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr AKTENTAS AKSARAY bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. bafmsz denetim danrlman[tk yeminti mati miigavirtik a.g. AKTENTAS AKSARAY TARTM ENDUSTRISI TICARET A.S. 0r.0r.-31.l 2.201 3 HESAP DONEMiNE AiT riruruset TABLoLAR ve oipnortrnr akadernilr Yrtdrzevter Mahaltesi

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

TRABZ N. igortasr Kanunu.

TRABZ N. igortasr Kanunu. SAH L GUVENL K K UTANLIGI SAHiL GUVENL K TRABZON GRUP KOMUTANLIGI TRABZ N 1 2 $ubat 201 3 LOJ. :73322146-4000 -?ltt -13/Loj.Sb. KONU : Eczane Sdzlegmeleri DAGITIM HANESiNE YAZtLMT$TrR. il-ci: 5510 Sayrh

Detaylı

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+

TACIR YARDIMCII,ARI. Prof. Dr. Omer TEOMAN+ TACIR YARDIMCII,ARI Prof. Dr. Omer TEOMAN+ 7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl Varolu g N ede nleri Bir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin tacir srfatrm kazarlrrnbir kimsl (TK i4a), faaliyetini

Detaylı