Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl"

Transkript

1 Vergi cras K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak, hukuk düzeni, borçlar n ödenmesini, yaln zca kiflilerin ahlak anlay fl na terk etmemifltir. Borç kendili inden ödenmiyorsa, zorla tahsil edilmesi gerekir. cra flas Hukuku, özel hukuk iliflkilerinden do an borç ve sorumluluklar n zorla yerine getirilmesine iliflkin kurallar incelerken, onun vergi hukuku alan ndaki bir izdüflümü olan Vergi cra Hukuku da vergi borçlar n n zor kullanmak suretiyle tahsiline iliflkin esaslar ve kamu alacaklar n n güvence alt na al nabilmesi için uygulanabilecek önlemleri inceler. Her ikisinin de ortak yönü cebri icra süreciyle ilintili olmalar d r. Bununla birlikte, cebri icraya konu olan alacaklar n kayna ndaki farkl l k, vergi alacaklar n n kamu yarar ve kamu hizmetleriyle dolays z iliflkisi, Vergi cra Hukukunun, cra ve flas Hukukundan önemli ölçüde ayr lmas na ve ba ms z bir disiplin olarak incelenmesine yol açmaktad r.

2 230 Vergi Hukuku Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl olacaks n z. Genel olarak Cebri cra Hukuku nun temel özellikleri ve sorunlar nelerdir? Vergi cra Hukuku ile cra flas Hukukunun ortak ve farkl yönleri nelerdir? Tarh ve tahsil ifllevinin ayn örgütsel yap içinde yürütülmesi gerekli midir? Kamu alaca kavram nas l tan mlanabilir? Kamu alaca n ödememenin hukuki sonuçlar nelerdir? Haciz yoluyla takibe iliflkin kurallar nelerdir? Kamu alaca n korumaya yönelik güvence önlemleri nelerdir? Anahtar Kavramlar Cebri cra Hukuku Kamu alaca Cebri takip yöntemleri Gecikme zamm Gecikme faizi Haciz yoluyla takip Ödeme emri Teminat htiyati haciz htiyati tahakkuk çindekiler G R fi GENEL OLARAK CEBR CRA HUKUKU KAVRAMI VERG CRA HUKUKU LE CRA FLAS HUKUKUNUN KARfiILAfiTIRILMASI VERG CRA ÖRGÜTÜ KAMU ALACA I KAVRAMI KAMU ALACA ININ ÖDENMEMES N N HUKUK SONUÇLARI GEC KME ZAMMI UYGULAMASI Gecikme Zamm n n Hukuki Niteli i Gecikme Zamm ile Gecikme Faizi Aras ndaki Farkl l klar Gecikme Zamm n n Uygulanaca Kamu Alacaklar, Oran ve Hesaplanmas KAMU ALACAKLARININ CEBR CRA YOLUYLA TAHS L HAC Z YOLU LE TAK P Ödeme Emrinin Niteli i ve çeri i Ödeme Emrine Karfl Dava Aç lmas Haciz Uygulamas Sat fl ve Paraya Çevirme Aciz Hali KAMU ALACA ININ KORUNMASI Teminat stenmesi htiyati Haciz htiyati Tahakkuk Yurt D fl na Ç k fl Yasa Di er Koruma Önlemleri

3 Ünite 12 - Vergi cras 231 G R fi Bütün borçlar gibi, vergi borçlar n n da vadesi geldi inde, borçlu taraf ndan kendili inden ödenmesi gerekir. Ancak, hayat tecrübeleri bize, baz borçlular n çeflitli nedenlerle bu ödevlerini yerine getirmediklerini göstermektedir. Borç, borçlunun r zas yla ödenmedi i takdirde, ne yapmak gerekecektir? Hiç kuflkusuz, borcun ödenmesi, yaln zca borçlunun kendi iste ine b rak labilecek bir konu de ildir. Bu gibi durumlarda, borçluyu borcunu ödemeye zorlayacak ya da zor kullan larak alaca n tahsil edilmesini sa layacak, bir sistemin bulunmas gerekir. flte, bu noktada karfl m za vergi icras terimi ç kmaktad r. Vergi icras, vergi borcunun, cebri icra yöntemleri kullan larak tahsil edilmesini mümkün k lan süreci ifade etmek için kullan lan bir terimdir. Bu yönüyle vergi icras yla Cebri cra Hukuku aras nda yak n bir iliflki vard r. Bu nedenle, vergi icras na iliflkin özel sorunlar incelemeye geçmeden önce, genel olarak Cebri cra Hukuku kavram üzerinde durmakta ve bu alanda karfl lafl lan sorunlara ana hatlar yla da olsa de inmekte yarar vard r. GENEL OLARAK CEBR CRA HUKUKU KAVRAMI 1 Genel olarak Cebri cra Hukuku nun temel özellikleri ve sorunlar nelerdir? ster kamu hukukundan do sun, isterse özel hukuktan, borçlar n, borçlular n kendi istekleriyle ödenmesi, kanuna sayg n n bir gere idir. Ahlak kurallar da asl nda ayn fleyi telkin eder. Bununla birlikte, borçlar ödemekten kaç nmak da günlük hayatta s kça karfl laflt m z bir olgudur. Cebri cra Hukuku nun borçlar n kendi r zas yla ödemeyenlere karfl, alacakl lar n haklar n korumak için var olan bir hukuk alan oldu unu söyleyebiliriz. Borçlu, borcunu ödemedi i takdirde, zor kullan larak borcun yerine getirilmesi sa lanacakt r. Burada sorun zor kullanma yetkisinin kime ait oldu udur. Cebir kullanma, di er bir deyiflle zor kullanma yetkisi, devlete ait bir yetkidir. Borç hangi kaynaktan do mufl olursa olsun, borçluya karfl yaln zca devlet zor kullanabilir. Zor kullanma yetkisinin devlete ait bir yetki olmas, tarihsel süreç sonucunda ulafl lm fl bir ilkedir. Cebrin konusunu ise borçlunun flahs de il mal varl oluflturur. Di er bir deyiflle, modern Cebri cra Hukuku flah s üzerinde cebri icra yerine, mal üzerinde cebri icra uygulanmas ilkesini benimsemifltir. Günümüzde, vergi borçlar da dahil olmak üzere, salt borç ödenmedi diye kiflinin hapse at lmas mümkün de ildir. Cebri cra Hukuku nda hapis cezas n n uyguland durumlar vard r. Ancak, hapis cezas ya icra suçlar dedi imiz bir fiilin ifllenmesi halinde ya da icra süreci içerisinde borçluyu kendisine yüklenmifl baz ödevleri yerine getirmeye zorlamak amac yla uygulanabilir. lk duruma; kamu alaca n n tahsiline engel olmak amac yla mallar n gizleyenlere ya da hileli yollara baflvuranlara uygulanan hapis cezas n, di er duruma ise ödeme emrine ra men borcunu ödemeyen ve mal bildiriminde bulunmayan kiflileri mal bildiriminde bulunmaya zorlamak amac yla uygulanan tazyik hapsini örnek olarak gösterebiliriz. Cebri icra hukukunda, ilke olarak, borçlu borçlar ndan ötürü mal varl yla sorumlu tutulabilir. Daha aç k bir deyiflle, borcunu ödemeyen borçlunun varl klar na zorla el konularak, bunlar paraya çevrilmek suretiyle alacakl n n tatmin edilmesi sa lan r. Ancak, borçlunun bu flekilde mal varl yla sorumlu tutulmas n n da bir s n r vard r. Gerek cra flas Kanununda gerekse Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunda (bundan böyle k saca Amme Alacaklar Kanunu diyece- Cebri cra Hukuku: Borcunu ödemeyen borçlular n mallar na zorla el konulmas na ve bunlar n paraya çevrilmesine iliflkin kurallar düzenleyen hukuka genel olarak verilen isimdir.

4 232 Vergi Hukuku Vergi cra Hukuku: Devletin (ve di er kamu kurulufllar n n, organlar n n), kamu gücüne dayanan gelirlerinin (zorla) tahsilini düzenleyen bir vergi hukuku dal d r. (Öncel- Ça an-kumrulu, s. 157) iz), insani ya da sosyal gerekçelerle borçlunun, baz mallar n n haczedilmesine izin verilmemifltir. Ücret, maafl gibi emek gelirlerinin de ancak k smen haczedilebilmesine müsaade edilmifltir. Buraya kadar yapm fl oldu umuz aç klamalarda, vergi borçlar yla özel hukuktan do an borçlar aras nda bir ay r m yapmaks z n, genel olarak Cebri cra Hukukunun karakteristi ini ve temel sorunlar n ortaya koymaya çal flt k. Cebri icra sürecinin biçimsel yap s nedeniyle vergi borçlar yla özel hukuktan do an borçlar n cebri takip yollar aras nda baz benzerlikler bulunabilmektedir. Ancak, vergi borçlar n n temelindeki köklü farkl l k ve vergi iliflkisinin kamusal niteli i, vergi icras - n n farkl kurallara ba lanmas n gerektirmifltir. Bu konudaki teorik tart flmalar bir kenara b rak rsak, en az ndan Türk pozitif hukuku bak m ndan vergi alacaklar ylaözel hukuktan do an alacaklar n, cebri takip usullerinin farkl kurallara ba lanm fl olmas n n, Cebri cra Hukuku alan nda iki farkl hukuk dal n n ortaya ç kmas na neden oldu unu söyleyebiliriz. Özel hukuktan do an taleplerin devlet gücü yard m ile gerçekleflmesine hizmet eden süreci inceleyen hukuk alan na cra flas Hukuku ad verilirken; baflta vergi alacaklar olmak üzere, genel olarak, kamu alacaklar n n cebri icra yöntemleriyle takip ve tahsiline iliflkin kurallarla, bu alacaklar n korunmas n amaçlayan güvence önlemlerini inceleyen hukuk alan na ise Vergi cra Hukuku denilmektedir. VERG CRA HUKUKU LE CRA FLAS HUKUKUNUN KARfiILAfiTIRILMASI 2 Vergi cra Hukuku ile cra flas Hukuku nun ortak ve farkl yönleri nelerdir? Cebri takip sürecinin biçimci yap s ve son tahlilde her iki hukuk dal n n da ödenmeyen bir alaca n zorla tahsil usüllerine iliflkin olmas nedeniyle, Vergi cra Hukuku ile cra flas Hukuku aras nda baz benzerlikler bulunabilmektedir. Amme Alacaklar Kanunu ile cra ve flas Kanunu hükümleri karfl laflt r ld nda paralellikler hemen göze çarpar. Sözgelimi, her iki hukuk dal nda ödeme emri, mal bildirimi, menkul ve gayrimenkul mallar n haczi ve sat fl, aciz hali gibi konularda benzer düzenlemelere yer verilmifltir. Ancak, iki hukuk dal aras nda çok ciddi farkl l klar da vard r. Bu farkl l klar n temelinde cebri takibe konu olan alacaklar n kaynaklar n n farkl olmas yatmaktad r. cra flas Hukuku nun konusunu, ilke olarak, özel hukuk iliflkilerinden do an alacaklar n ya da taleplerin oluflturmas na karfl l k; Vergi cra Hukuku, baflta vergi alacaklar olmak üzere temelde bir kamu hukuku iliflkisinden do an kamu alacaklar yla ilgilenmektedir. Kamu alacaklar ysa özünde kamu hizmeti ya da kamu yarar gibi kavramlar n yer ald alacaklard r. flte, takip konusu alacaklar n, niteli- indeki bu farkl l k, iki hukuk dal n n biçimsel olarak birbirine benzeyen kurumlar n n, ayr nt ya inildi inde, önemli ölçüde farkl laflmas na yol açar. Kapsaml bir analize giriflmeksizin iki hukuk dal aras nda göze çarpan baz farkl l klara de inmek gerekirse flunlar söylenebilir: cra flas Hukuku nda alacakl bir alaca n n ya da talep hakk n n cebri icra yoluyla yerine getirilmesini sa lamak istedi inde yetkili icra dairesine baflvurarak takip talebinde bulunmak zorundad r. Di er bir deyiflle, alacakl n n cebri icra ifllemlerini uygulamak amac yla oluflturulmufl ve adli yarg düzeni içerisinde faaliyetini yürüten icra örgütünü harekete geçirmesi gerekir. Vergi cra Hukuku nda ise dev-

5 Ünite 12 - Vergi cras 233 let ya da di er kamu kurumlar hem alacakl, hem de kendine ait bu alacak için cebri takip usullerini resen uygulama yetkisine sahip kifliler durumundad r. K sacas, burada devlet, kamusal gücünü kendine ait bir alaca n tahsilini sa lamak amac yla kullanmaktad r. Kamu alacaklar için yap lan cebri icra takibi, ilke olarak idari ifllemlerle yürütülen bir takip sürecidir. Bu yüzden, ayn zamanda birer idari ifllem niteli ini tafl yan, cebri takip ifllemlerinden kaynaklanan anlaflmazl klar, adli yarg içinde de il, idari yarg içinde çözüme kavuflturulmaktad r. Bu yönüyle Vergi cra Hukuku, cra flas Hukuku kadar, hatta denilebilir ki ondan daha fazlas yla, dare Hukuku ile yak nl olan bir hukuk dal d r. Kamu alacaklar yla kamu hizmetlerinin finansman aras ndaki yak n iliflki, cebri takip süreci düzenlenirken, bu tür alacaklar n, özel alacaklarla k yasland nda daha ayr cal kl ve öncelikli alacaklar olarak göz önüne al nmas n gerektirmifltir. Bu durum, kamu alacaklar n n korunmas na yönelik hükümlerde, aç k bir flekilde görünür. Sözgelimi, ihtiyati haciz hem cra ve flas Kanunu nda hem de Amme Alacaklar Kanununda düzenlenmifl bir güvence önlemidir. Ancak, iki kanunun ruhundaki farkl l k nedeniyle, cra ve flas Kanunu ihtiyati haciz uygulanabilmesi için bir yarg karar n n bulunmas n flart koflarken; Amme Alacaklar Kanunu bu konuda idari bir karar yeterli görmüfltür. Söz konusu kanunda, ihtiyati haciz kurumunun, kamu alaca n n korunmas aç s ndan, daha etkili olabilecek bir flekilde düzenlendi ini söyleyebiliriz. Öte yandan, ihtiyati tahakkuk, bütünüyle Vergi cra Hukukuna özgü bir güvence önlemidir. htiyati tahakkuka benzer bir kuruma cra flas Hukuku nda rastlamak mümkün de ildir. Kamu yönetimleri, özellikle vergi yönetimi, kendilerine borçlu bulunanlar n borcunu ödedikten sonraki ekonomik durumlar yla da ilgilenmek zorundad rlar. Bu yüzden, vergi kayna n n korunmas ve süreklili inin sa lanmas ilkesi, sadece vergi teorisi alan nda de il, Vergi cra Hukuku alan nda da etkisini hissettiren temel bir ilkedir. Amme Alacaklar Kanununda düzenlenen ve zor duruma düflmüfl borçlular n, borçlar n taksitler halinde ve nispeten elveriflli faiz koflullar yla ödemelerine olanak sa layan tecil kurumu, bu ilkenin Vergi cra Hukuku ndaki izdüflümüdür. Öte yandan, yine ayn yasada haciz ifllemleri bak m ndan ifade edilmifl olmakla birlikte, Vergi cra Hukuku nun temel bir ilkesi olarak da kabul edilebilecek olan tahsil dairesinin kamu alacakl s yla kamu borçlusunun ç karlar n, olabildi ince ba daflt rma mükellefli ini de bu ba lamda düflünmek gerekir. Vergi cra Hukuku ile cra flas Hukuku aras ndaki farkl l klar n temelinde yatan olgu nedir? VERG CRA ÖRGÜTÜ 3 Tarh ve tahsil ifllevinin ayn örgütsel yap içinde yürütülmesi gerekli midir? Devlete ve il özel idarelerine ait vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin cebri icra yoluyla tahsili, vergi daireleri arac l yla yürütülür. Vergi daireleri, Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun hükümlerine göre, ayn zamanda tahsil dairesidir. Belediyelerse bu nitelikteki kamu alacaklar na iliflkin cebri takip ifllemlerini kendilerine ait Gelir fiube Müdürleri vas tas yla yerine getirirler. Bu aç dan Gelir fiube Müdürleri, vergi incelemesi hariç, Maliye Bakanl na ba l Vergi Dairesi Müdürlerinin yetkilerine sahiptirler. 1 SIRA S ZDE

6 234 Vergi Hukuku Pek çok ülkede oldu u gibi, ülkemizde de vergi yönetimleri, yaln zca tarhiyat ifllevini yürütmekle de il, ayn zamanda tarh edilen vergilerin tahsil edilmesinden de sorumludurlar. Kuramsal aç dan, her iki ifllevin ayn örgütsel yap içerisinde yürütülmesi mutlak bir zorunluluk olmamakla birlikte, tarh ve tahsil ifllevlerinin ayn örgüt içinde birlefltirilmesinin son derece önemli say labilecek avantajlar vard r. Her fleyden önce, tahsil edilmesi gereken vergi miktar, tarh süreci içinde belirlenmektedir. Bununla birlikte, tek bafl na bu olgunun, her iki ifllevin örgütsel yönden birlefltirilmesini zorunlu k lmad n söylemeliyiz. Nitekim, istisnai olarak da olsa baz ülkeler, tarh ve tahsil ifllevlerini, ayr örgütler arac l yla yürütmektedirler. fllevlerin bu flekilde bölünmesi, vergi mükellefleri ödevlerini dürüst bir flekilde yerine getirmeye devam ettikleri sürece fazla bir soruna neden olmayacakt r. Ancak, baz mükelleflerin vergi yönetimince, cebri icra yoluyla takip edilmesi gerekti inde, tarhiyat süreci boyunca elde edilmifl bilgilerin, tahsil ifllevinin etkin bir biçimde tamamlanmas bak m ndan, son derece önemli oldu unu görürüz. Tarhiyat amac yla elde edilmifl veriler, sözgelimi, vergi mükellefinin gelir kaynaklar na ya da malvarl na iliflkin bilgiler, cebri icra ifllemlerini ve tahsilata iliflkin di er ifllemleri yürütecek organlar bak m ndan yönlendirici olacakt r. Bir vergi mükellefinin, kendisine yap lm fl tarhiyata karfl, ciddi bir itirazda bulunmas, tahsil ifllemlerinin ak betini de etkileyecektir. flte, bu gibi durumlarda, tarhiyat, tahsilat ve baflvuru yollar n n bir koordinasyon içinde bulunmas gerekir. Böylesi bir koordinasyon, bütün bu ifllevlerin, tek bir örgütün yetkisi dahilinde b - rak lmas yla gerçekleflebilir. Öte yandan, klasik vergilendirme ilkelerinden uygunluk ilkesinin gelifltirilmesi de ancak ifllevlerin bu flekilde birlefltirilmesiyle gerçekleflebilir. Vergi mükellefi, gerek vergi borcunun miktar olarak saptanmas s ras nda, gerekse borcun ifas aflamas nda, tek bir kamu kurumuyla muhatap olmaya gereksinim duyar. Bu tür bir örgütlenme, bir vergi mükellefinin zihnindeki, vergisel iliflkinin bütün boyutlar itibar yla kendisine tan d k gelen, örgütsel yap imaj n da güçlendirecektir. Birlefltirilmifl, etkin ve iyi enforme edilmifl vergi yönetimine iliflkin bu imaj, vergi mükellefleri nezdinde iflbirli inin ve kendili inden kanunlara uygun davranma e iliminin gelifltirilmesi bak m ndan da önemlidir. Tarh ve tahsil ifllevlerinin ayn örgütsel yap içerisinde birlefltirilmeleri gere ine iliflkin ilke, bütün bu faaliyetlerin ayn kamu görevlileri taraf ndan yürütülmelerini zorunlu k lmaz. flin gerçe i, tarh ifllemleri için gerekli becerilerle tahsil ifllemleri için gerekli olanlar birbirinden oldukça farkl d r. Tarhiyat, her fleyden önce, ileri düzeyde muhasebe bilgisini ve vergi hukukunun temel hükümlerine derinlemesine nüfuz edebilme becerisini gerektirir. Tahsilat ise vergi mükellefleriyle etkili ve güçlü iliflki kurabilme becerisini ve cebri icra sürecine iliflkin son derece ayr nt l usül bilgisini gerektirir. Bu yüzdendir ki uygulamada cebri takip ifllemleri, vergi dairelerinin kovuflturma bölümleri içerisinde oluflturulmufl icra ve sat fl servisleri arac l yla yürütülür. KAMU ALACA I KAVRAMI 4 Kamu alaca kavram nas l tan mlanabilir? Bir alaca n kamu alaca niteli inde olup olmad n n belirlenmesi, ayn zamanda, Amme Alacaklar Kanunu nun uygulama bak m ndan kapsam n n belirlenmesi anlam na gelir. Söz konusu kanunun 1. maddesinde kamu alaca kavram flöyle tan mlanm flt r: Devlete, il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim, harç,

7 ceza soruflturma ve takiplerine ait yarg lama gideri, vergi cezas, para cezas gibi asli, gecikme zamm, faiz gibi fer i kamu alacaklar ve ayn idarelerin sözleflmeden, haks z fiil ve sebepsiz zenginleflmeden do anlar d fl nda kalan ve kamu hizmetleri uygulamas ndan do an di er alacaklar ile bunlar n takip masraflar na kamu alaca denir. Yukar daki tan mda, alaca n kime ait oldu u ve alaca n niteli i ön plana ç kmaktad r. Buna göre, yaln zca devlete, l Özel dareleri ne ve Belediye lere ait alacaklar n kamu alaca olarak nitelenebilmesi mümkündür. Ancak, bir alaca n kamu alaca say labilmesi için, ad geçen kamu idarelerine ait olmas yeterli de ildir. Bu idarelere ait alacaklar ya vergi, resim, harç gibi bir yükümlülük iliflkisinden do an kamu geliri niteli inde olmal d r ya da kamu hizmeti uygulamas ndan do mufl olmal d r. Görüldü ü üzere kamu alaca kavram n n kapsam vergi alaca kavram ndan daha genifltir. fiunu söyleyebiliriz: Her vergi alaca bir kamu alaca- d r; ancak her kamu alaca bir vergi alaca de ildir. Di er bir deyiflle, vergi niteli i tafl mayan kamu alacaklar da olabilir. Kanun, bir kamu hizmeti uygulamas ndan do an alacaklar da kamu alaca olarak nitelemifltir. Ancak, kamu hizmeti kavram son derece genifl bir anlama sahiptir. Bu nedenle kanun koyucu, kamu hizmeti uygulamas ndan do mufl olsa bile temelinde bir sözleflme, haks z fiil ya da sebepsiz zenginleflme bulunan alacaklar kamu alaca olarak saymam flt r. Kamu alaca kavram ilke olarak Amme Alacaklar Kanunu nun 1. maddesinde tan mlanm fl olmakla birlikte, kanunun 2. maddesinde daha önceden yürürlükte bulunan Tahsili Emval Kanunu na göre, tahsil edilece i belirtilen her türlü alacak hakk nda da Amme Alacaklar Kanunu nun uygulanaca n n belirtilmifl olmas ve çok say da özel kanun hükmüyle Amme Alacaklar Kanunu na gönderme yap lm fl olmas, kamu alaca kavram n n kapsam n ve dolay s yla Amme Alacaklar Kanunu nun uygulanma alan n büyük ölçüde geniflletmektedir. Söz konusu göndermeler nedeniyle, nitelik olarak kamu alaca say lamayacak pek çok alacak Amme Alacaklar Kanununun kapsam na girmifltir. Örne in; devletin mülkiyetinde ya da hüküm ve tasarrufu alt nda bulunan yerlerin kifli ya da kurumlarca iflgali nedeniyle do an ecrimisil alacaklar, hukuki niteli i bak m ndan sebepsiz zenginleflmeden do an alacaklard r. Bu nedenle kamu alaca say lmamas gerekir. Ancak, Devlet hale Kanunun da söz konusu alacaklar n Amme Alacaklar Kanunu hükümlerine göre tahsil olunaca belirtildi i için, bu tür alacaklar da kamu alaca- gibi ifllem görecektir. KAMU ALACA ININ ÖDENMEMES N N HUKUK SONUÇLARI 5 Kamu alaca n ödememenin hukuki sonuçlar nelerdir? Ünite 12 - Vergi cras Kamu alacaklar nda ödeme düzenine iliflkin kurallar Vergi Borcunun Sona Ermesi bafll kl ünitede ayr nt l olarak aç klam flt k. O nedenle ayn konuya burada de- inmeyece iz. Onun yerine do rudan kamu alacaklar vadesinde ödenmedi i takdirde do acak hukuki sonuçlar aç klamaya çal flaca z. Kamu borçlusu, borcunu vadesinde ödemedi i takdirde, kendili inden temerrüde düflmüfl olur. Temerrüd; borçlunun borcunu ifa etmemekte direnmesi anlam na gelir. Borcun ifas nda gecikmeye neden olmak, borçlu aleyhine baz hukuki sonuçlar n do mas na yol açar. Özel hukukta, ilke olarak, borçlunun temerrüde 235 Kamu Alaca : Devletin yüküm ya da borç iliflkisi sonucu idari ifllemlerle sa lad kamu gelirleridir. (Öncel-Ça an-kumrulu, s. 163) Ecrimisil: Bir mal n, sahibinin r zas d fl nda ve onun bu mal kullanmamakla bir zarara u ray p u ramayaca söz konusu edilmeksizin, bu maldan iflgal, tasarruf ya da her ne flekilde olursa olsun yararlan lmas sebebiyle fuzuli flagil taraf ndan ödenen idarece talep edilen tazminatt r. Temerrüd: Alacakl n n alaca n teslimde, borçlunun da borcunu ifada direnmesi, geciktirmeye sebebiyet vermesidir.

8 236 Vergi Hukuku düflmesi, di er bir deyiflle mütemerrit say lmas için alacakl n n ihtar gerekli oldu- u halde, Vergi cra Hukukunda kamu alacakl s n n ihtar na gerek kalmaks z n vadenin dolmas yla borçlu otomatik olarak mütemerrit olur. Kamu alaca n n vadesinde ödenmemesi, borçlu bak mdan iki önemli hukuki sonucun ortaya ç kmas na neden olur. Bunlardan ilki, vadesinde ödenmeyen kamu alaca için gecikme zamm n n ifllemeye bafllamas d r. kincisiyse, borçlunun r zas yla ödenmeyen borç için, cebri icra takibinin bafllayabilmesidir. Bunun anlam fludur: E er ödenmeyen kamu alaca daha önceden teminata ba lanm flsa, alacakl idare elindeki teminat paraya çevirmek suretiyle kamu alaca n zorla tahsil edebilecektir. E er teminats z bir borç söz konusuysa bu takdirde, borçlu hakk nda haciz yoluyla takip yap lmas gerekecektir. fiimdi önce gecikme zamm uygulamas n, ard ndan da cebri takip yollar n biraz daha yak ndan inceleyelim. GEC KME ZAMMI UYGULAMASI Gecikme Zamm : Kamu alaca n n vadesinde ödenmemesi nedeniyle, vade tarihinden itibaren gecikilen her ay için belli bir oranda hesaplanan bir faizdir. Gecikme Faizi: Bir verginin kanunda öngörülen normal tarh zaman geçtikten sonra tarh edilmifl olmas nedeniyle hesaplanan faizdir. Gecikme Zamm n n Hukuki Niteli i Gecikme zamm ; kamu borcunun vadesinde ödenmemesinin bir yapt r m d r. Kamu alaca n n, kanunda öngörülmüfl süre içinde ödenmesi esast r. Vade dolduktan sonra borcun ödenmesi, alacakl idarenin zarara u ramas na neden olabilir. Özellikle, bizim gibi sürekli yüksek enflasyon süreci içinde yaflayan ülkeler bak m ndan, borçlar n gecikmeden ödenmesi, alacakl lar aç s ndan çok önemlidir. Gecikme zamm uygulamas bu yönüyle, borçlular borçlar n zaman nda ödemeleri konusunda daha titiz davranmaya yöneltir. Gecikme zamm hukuki niteli i aç s ndan bir ceza olarak de erlendirilemez. Bu nedenle ölüm halinde cezalar n düflmesine karfl l k, gecikme zamm düflmez. Kanuni mirasç lar ölen kiflilerin ödenmemifl vergi borçlar ndan nas l sorumlu tutuluyorlarsa as l alaca a ba l olarak do mufl fer i bir alacak olan gecikme zamm n n ödenmesinden de sorumlu tutulurlar. Gecikme Zamm le Gecikme Faizi Aras ndaki Farkl l klar Vergi hukukunda gecikme zamm n n yan s ra, gecikme faizi olarak isimlendirilen ve gecikme zamm ile ayn oranda uygulanan bir yapt r m daha vard r. ki yapt r m aras ndaki farkl l k yaln zca bir sözcük farkl l n n çok ötesindedir. ki kavram aras ndaki temel farkl l flöyle ifade edebiliriz: Gecikme zamm, tahakkuk etti i ve vadesi doldu u halde ödenmeyen vergi borçlar na, vadenin doldu u tarihten itibaren uygulanan bir yapt r md r. Di er bir deyiflle, gecikme zamm, vade tarihinden sonra ödeme yapman n bir karfl l d r. Gecikme faizi ise bir verginin kanunda öngörülen normal süre geçtikten sonra tarh edilmifl olmas n n bir yapt r m d r. Di- er bir deyiflle, gecikme faizi tarhiyat n gecikmesinin bir karfl l d r. Yukar da da aç klad m z üzere, normal tarh dönemi geçtikten sonra, ikmalen ya da resen tarh edilen vergilerin, tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmeleri gerekir. Bu bir ayl k sürenin son günü vade tarihidir. E er sonradan tarh edilen vergiler, bu flekilde ortaya ç kan vade tarihinde ödenmezlerse bu tarihten itibaren gecikme zamm uygulan r. Ancak, dikkat edilirse buradaki gecikme zamm uygulamas, Hazinenin, tarhiyat n gecikerek yap lm fl olmas ndan kaynaklanan zarar n gidermeye yetmez. flte, gecikme faizi, her hangi bir nedenle eksik ödenmifl ya da hiç ödenmemifl bir verginin, vergi yönetimince sonradan ortaya ç kar lm fl olmas halinde, tarhiyat n ilgili bulundu u döneme iliflkin normal vade tarihinden itibaren, son yap -

9 Ünite 12 - Vergi cras 237 lan tarhiyat n tahakkuk tarihine kadar uygulanan bir yapt r md r. Bu yönüyle gecikme faizinin, Hazinenin zarar n geriye dönük olarak gidermek gibi bir ifllevi vard r. Gecikme zamm, tahsil aflamas ndaki gecikmeyle ilgili oldu u için, Amme Alacaklar Kanunu nda düzenlenmifltir. Gecikme faizi ise tarh aflamas ndaki gecikmeyle ilgili oldu u için, esas olarak tarh aflamas yla ilgili bir usul kanunu olan Vergi Usul Kanununda düzenlenmifltir. ki yapt r m n farkl kanunlarda düzenlenmifl olmas n n ortaya ç kard bir baflka farkl l k da fludur: Gecikme zamm sadece vergi borçlar na de il, bütün kamu alacaklar na uygulanan bir yapt r md r. Oysa, gecikme faizi yaln zca Vergi Usul Kanunu kapsam ndaki vergilere uygulanan bir yapt r md r. Gecikme zamm n düzenleyen Amme Alacaklar Kanunu nun 51. maddesiyle gecikme faizini düzenleyen Vergi Usul Kanunu nun 112. maddesinin 3. bendini daha yak ndan inceleyerek iki hüküm aras nda, ayr nt da, baflka farkl l klar n bulunup bulunmad n araflt r n z. Gecikme Zamm n n Uygulanaca Kamu Alacaklar, Oran ve Hesaplanmas Gecikme zamm sadece vergi alacaklar na de il, vergi d fl ndaki di er kamu alacaklar na da uygulan r. Vergi denilince de sadece Vergi Usul Kanunu na tabi vergilerin akla gelmemesi gerekir. Vergi Usul Kanunu na tabi olmayan vergilere de, örne in gümrük vergilerine de gecikme zamm uygulan r. Buna karfl l k, ceza niteli indeki kamu alacaklar na gecikme zamm uygulanmaz. Ancak, kanun, vergi ziya cezas na da gecikme zamm n n uygulanmas n öngörmüfltür. Yürürlükteki gecikme zamm oran, ödemenin gecikti i her ay için %4 tür. Bakanlar Kurulu, belli s n rlar içinde gecikme zamm oranlar n aylar itibariyle topluca ya da her ay için ayr ayr indirmeye ve artt rmaya yetkilidir. Vadesinde ödenmeyen kamu alacaklar na vade tarihinden kamu alaca n n ödendi i tarihe kadar geçecek süre için uygulanacak gecikme zamm tam aylar için ayl k esasa; ay kesirleri için ise günlük esasa göre hesaplanacakt r say l Kanunun yürürlü e girdi i tarihinden itibaren ay kesirlerinin tam aya yükseltilmesi uygulamas ndan vazgeçilmifltir. Gecikme zamm uygulamas nda üst s n r yoktur. Di er bir deyiflle, gecikme zamm miktar, alaca n asl n ne kadar aflm fl olursa olsun, borç ödeninceye kadar gecikme zamm uygulanmas na devam edilecektir. Buna karfl l k, gecikme zamm bak m ndan bileflik faiz uygulamas yap lmaz. Yani, y l sonuna kadar ifllemifl gecikme zamm miktar n n y l sonunda alacak asl na ilave edilerek, bulunan yeni tutar üzerinden gecikme zamm hesaplanmas söz konusu de ildir. Gecikme zamm uygulamas, ilke olarak, borç ödeninceye kadar devam eder. Ancak, yap lan ödeme, ödemenin yap ld tarihe kadar ifllemifl olan gecikme zamm yla alacak asl n tümüyle karfl lamaya yetmiyorsa, ödenen miktar, alaca n asl yla gecikme zamm na orant l olarak mahsup edilir. Böylece, sadece alaca n asl n ödemek suretiyle gecikme zamm n n ifllemesine engel olma, dolay s yla gecikme zamm tutar n dondurma imkan ortadan kald r lm fl olmaktad r. Kamu alaca tecil edilerek, taksitlere ba lanm flsa tecilin yap ld güne kadar gecikme zamm, ondan sonraysa genellikle gecikme zamm ndan daha düflük oranda belirlenen tecil faizi hesaplan r. Borçlunun iflas na karar verilmesi halinde iflas n aç ld tarihe kadar; borç ödemekten acze düflmüflse aciz halinin sabit oldu u güne kadar gecikme zamm uygulan r. 2 SIRA S ZDE

10 238 Vergi Hukuku KAMU ALACAKLARININ CEBR CRA YOLUYLA TAHS L Kamu alaca, vadesi dolmas na karfl n, borçlu taraf ndan ödenmemiflse, alacakl idare, cebri takip yoluyla alaca n tahsil etme yetkisine kavuflur. Di er bir deyiflle, cebri takibe geçmenin ön koflulunu vadenin dolmas oluflturmaktad r. Kamu alaca n n zorla tahsiline olanak sa layan üç takip yolu vard r. Bunlar; haciz yoluyla takip, teminat n paraya çevrilmesi yoluyla takip ve iflas yoluyla takiptir. Amme Alacaklar Kanunu, haciz yoluyla takip ve teminat n paraya çevrilmesi yoluyla takip hakk nda ayr nt l düzenlemeler getirmifltir. Buna karfl l k, iflas yoluyla takibin cra ve flas Kanunu hükümlerine göre yap laca n belirtmifltir. Borçlunun özel hukuk iliflkilerinden do an borçlar dolay s yla alacakl larla borçlu aras nda yap lm fl konkordato anlaflmas ysa kamu alacaklar bak m ndan ba lay c de ildir. Biz bu ünitede, esas olarak, haciz yolu ile takip üzerinde duraca z. Haciz: Ödeme emri gönderilmesine karfl n, borcunu ödememekte direnen borçlunun, mal bildiriminde gösterdi i ya da tahsil dairesince saptanan borçlu ya da üçüncü kifliler elindeki tafl n r ve tafl nmaz mallar yla alacak ve haklar ndan, alaca karfl layacak miktar na el konulmas d r. HAC Z YOLU LE TAK P 6 Haciz yoluyla takibe iliflkin kurallar nelerdir? Haciz yolu ile takip, kamu borçlusunun menkul ve gayri menkul mallar yla alacak ve haklar na, kamu alacakl s taraf ndan zorla el konularak, bunlar n sat larak paraya çevrilmesi yoluyla kamu alaca n n tahsiline olanak sa layan bir cebri takip yoludur. Haciz yoluyla iflas aras ndaki en önemli farkl l k fludur: flasta, borçlunun bütün varl klar, bütün borçlar na karfl l k oluflturur. flas yolunda ilke olarak, bütün alacakl lar n borçluya karfl birlikte hareket etmesi gerekir. Haciz yolundaysa borçlunun alacakl lar, birbirlerinden ba ms z olarak, borçlunun sahip oldu u mamelek parçalar na el koyarlar. Bu yüzden iflas yolu, bir külli takip yolu olarak nitelenirken, haciz yolu, cüzi takip yolu olarak nitelenir. Borçlunun varl klar n n haczedilebilmesi için, önce bo rçluya bir ödeme emrinin tebli edilmesi gerekir. Ödeme Emrinin Niteli i ve çeri i Ödeme emri, cebri icra sürecinin bafllang ç noktas n oluflturur. Ödeme emri tebli edilmeden borçlu hakk nda haciz ifllemi yap lamaz. kmalen ve resen tarh edilen vergilerde, vergi mahkemesi karar üzerine ihbarname ç kar lmas, cebri takip için yeterli de ildir. Bu gibi durumlarda da ayr ca ödeme emri ç kar lmal d r. Ödeme emriyle kamu alaca n vadesinde ödemeyenlere, 7 gün içinde borçlar n ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmalar gerekti i bildirilir. Ödeme emrinde borcun as l ve ferilerinin nitelik ve miktarlar, nereye ödenece i, süresinde ödemedi i ya da mal bildiriminde bulunmad takdirde borcun zorla tahsil ve borçlunun mal bildiriminde bulununcaya kadar üç ay geçmemek üzere hapis ile tazyik olunaca, gerçe e ayk r bildirimde bulundu u takdirde hapisle cezaland r laca yaz l r. Ayr ca, borçlunun Amme Alacaklar Kanunu madde 114 teki ödevleri ve bu ödevleri yerine getirmedi i takdirde, hakk nda uygulanacak ceza, bu ödeme emrinde kendisine bildirilir. Ödeme Emrine Karfl Dava Aç lmas Her türlü idari iflleme karfl yarg yolunun aç k olmas ilkesinin bir gere i olarak, ödeme emrine karfl da dava aç labilir. Vergi borçlar na iliflkin ödeme emirlerinde, görevli mahkeme vergi mahkemesidir. Vergi d fl ndaki kamu alacaklar ndaysa da-

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES

BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES BANKA KRED SÖZLEfiMELER N N GEÇERL L NE DA R ESER NCELEMES Av. Dr. Hac KARA I-) G R fi: Uygulamada soyut ve tek tarafl olarak haz rlanan matbu sözleflmeler Genel fllem Koflullar olarak isimlendirilmektedir.

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking

ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI* *connectedthinking fiirket BiRLEfiMELERi ve DEVRALMALARI Haz rlayan: PricewaterhouseCoopers Türkiye Dan flmanl k Hizmetleri Bas m Tarihi Mart, 2006 Yap m nfomag Yay

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2655 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1621 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ertu rul UZUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Haluk ATALAY (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Tolga

Detaylı

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt

KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt KOB LER Ç N F KRÎ VE SINAÎ MÜLK YET HAKLARI II KOB ler çin Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Kitab TOBB taraf ndan A.Ü. Fikri ve S naî Mülkiyet Haklar Araflt rma ve Uygulama Merkezi ne yapt r lm flt r. Türkiye

Detaylı

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme

GENEL KREDù SÖZLEúMESù 1-TARAFLAR VE KREDù LùMùTù Banka Müûteri Sözleûme GENEL KRED SÖZLE MES 1-TARAFLAR VE KRED L M T GSD Yat r m Bankas (k saca Banka olarak an lacakt r) ile...... (k saca Mü teri olarak an lacakt r ) aras nda i bu Genel Kredi Sözle mesi (k saca Sözle me olarak

Detaylı

MALA ZARAR VERME SUÇU

MALA ZARAR VERME SUÇU 5237 SAYILI YEN TÜRK CEZA KANUNU NDA MALA ZARAR VERME SUÇU Erkan SARITAfi* G R fi Ceza kanunlar nda düzenlenen suç tiplerinde belirtilen eylemlerin cezaland r lmas ile hangi amaç(lar) a rl kl olarak güdülürse

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:...

HESAP AÇILIfi KARTONU. Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:... fl Adresi:... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi ve No:... 1/1 HESAP AÇILIfi KARTONU ACENTA: HESAP NO: Müflterinin: Ad/Adlar :... Do um Yeri ve Tarihi:... Baba Ad :... Anne K zl k Soyad :... kametgah Adresi:...... fl Adresi:...... T.C. Kimlik No:... Vergi Dairesi

Detaylı

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim

Tahakkuk Tahkim Tahakkuk Tahkim T Taban Fiyat [Alm. Mindestpreis] [Fr. Prix minimum] [ ng. Minimum price] Taban fiyat veya asgari fiyat, üreticiye mal n devletin tespit ve ilan etti i fiyattan, görevli kurulufla satma olanak ve garantisini

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*)

KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) KAT MÜLK YET NDE YÖNET M DÜZEN VE UYGULAMA (*) GÜNEfi AYYILDIZ (**) Girifl Tüm dünyada sanayileflmenin artmas ve köyden kente göçle beraber artan konut ihtiyac, flehirlerin büyümesine neden olmaktayd.

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

KRED S GORTASI GENEL fiartlari

KRED S GORTASI GENEL fiartlari KRED S GORTASI GENEL fiartlari A. Sigortan n Kapsam A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.3. A.1.4. A.1.5. A.1.6. A.2. Sigortan n Konusu Bu sigorta sözleflmesi ile kararlaflt r lan kredili sat fl ve kredili hizmet ifllemlerinde

Detaylı

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu

Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com ARALIK 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Not: Bu doküman 30 Ekim 2006 tarihinde

Detaylı

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE

PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE K rk Ak ll n n Kuyudan Ç karamad Tafl: MK MADDE 700 HÜKMÜNCE PAY ÜZER NDEK NT FA HAKLARININ PAYLI HÂL N G DER LMES DÂVALARINA L fik N HUKUKÎ SONUÇLAR PROF. DR. E. SABA ÖZMEN - DR. MELEK B LG N YÜCE I-

Detaylı

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D

ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D ÇEKTE KABUL YASA I VE ÇEK N TEY D Arfl. Gör. RAMAZAN DURGUT G R fi Kambiyo senetleri Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) k ymetli evrak bafll - n tafl yan üçüncü kitab n n dördüncü fasl nda düzenlenmifltir.

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE

B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE Makale - 1 B REYSEL EMEKL L K SÖZLEfiMELER NDE CAYMA (GER ALMA) HAKKI 4 I-Genel Olarak Son günlerde bas na yans yan haberlerin bir k sm, bireysel emeklilik sözleflmeleri üzerine. Bu ba lamda günlük hayat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı