İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM Alacağın aidiyeti Alacağın mahiyeti Amme alacaklarının madde hükmündeki tasnifi a) Asli amme alacakları b) Fer'i amme alacakları c) Amme hizmeti tatbikatından doğan alacaklar d) Takip masrafları Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri Amme alacaklarının vergi, resim, harç ve diğer alacaklar olarak sınıflandırılması ve tahakkuk aşaması itibariyle kesinleşmiş olma durumu a) Vergi, resim, harçlar, zam ve cezaları b) Ek mali yükümler c) Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ve diğer alacakları sayılı Kanun kapsamında 6183 sayılı Kanun uygulamasının özellikleri ve sistem açısından durumu a) Düzenlemenin geneli bakımından b) Ödeme vadesi verilip, bu sürenin dolması beklenmeden gecikme zammı uygulanamayacağı cebri takibata girilemeyeceği

2 c) İdari para cezaları bakımından durum d) Kurumun idari para cezasındaki uygulaması e) Gecikme zammına gecikme zammı uygulaması MADDE 2 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar AÇIKLAMA VE YORUM Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna özel atıf olan hallerde alacağın mahiyeti ve aidiyetine bakılmaz Özel atıf hükümlerinin değerlendirilmesi a) 6183 sayılı Kanunun bütün hükümleri ile uygulanacağı alacaklar b) Sadece gecikme zammı uygulama imkânı veren atıflar Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna atıf yapan Kanunlar MADDE 3 Kanundaki terimler AÇIKLAMA VE YORUM Amme alacağı terimi Amme borçlusu terimi a) Amme borcunu ödemek zorunda olan hakiki ve hükmi şahıslar b) Vergi mükellefleri c) Vergi sorumlusu d) 6183 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki sorumluluk e) Mirasçılar f) Kefil ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcileri aa) Kefil bb) Yabancı şahıs ve kurumların temsilcileri

3 g) Kanuni temsilcilerin durumu aa) Vergi Usul Kanunundaki sorumluluk hükmü bb) 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 nci madde hükmü cc) Vergi Usul Kanunundaki amme alacakları için hangi hüküm uygulanacaktır? dd) Kanuni temsilcilerin takibe alınmasında usul ee) Kanuni temsilcinin sorumluluğunun zaman itibariyle belirlenmesi h) Tasfiye memurlarının sorumluluğu ı) Limited şirket ortakları j) Yeminli mali müşavirlerin durumu k) Tüzel kişilerin amme borçlusu olması hali Alacaklı amme idaresi terimi Tahsil dairesi terimi Mal terimi Para cezası terimi Takibat giderleri terimi MADDE 4 Selahiyetliler ve Mesuliyetleri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 5 Takibata selahiyetli tahsil dairesi AÇIKLAMA VE YORUM Genel esaslar Niyabeten takibat a) Niyabet hangi tahsil dairesine verilir? b) Borçlu veya mallarının başka mahalde bulunması c) Niyabeten neler yaptırılır? d) Niyabeten yapılan haciz ve ihtiyati hacze karşı dava açmada ve istihkak iddialarında yetkili mahkeme MADDE 6 Yardım mecburiyeti 3

4 AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 7 Borçlunun ölümü AÇIKLAMA VE YORUM sayılı Kanunun 50 nci madde hükmü Ölüm halinde amme alacağının bulunabileceği safhalar a) Ölümden önce ödeme emrinin tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olması b) Tebliğ edilmiş ödeme emri kesinleşmeden borçlunun ölümü c) Amme alacağının kesinleşmiş olmasına rağmen ödeme emrinin çıkarılmamış olması d) Amme alacağının ölümden önce tahakkuku itibariyle kesinleşmemiş olması aa) İhbarnamenin tebliğ edilmiş, davanın açılmamış olması bb) Vergi mahkemesinin henüz karar vermemiş olması cc) Vergi mahkemesinin tarhiyatı terkin etmiş olması dd) Tarhiyatın vergi mahkemesince onanmış Danıştay'dan henüz karar çıkmamış olması Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesi Mirasın tutulan defter mucibince kabulü Mirasçılar ve sorumluluk hisseleri MADDE 8 Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması AÇIKLAMA VE YORUM A SÜRELERİN HESAPLANMASI Kanuni ve idari süreler Sürelerin hesaplanması Mücbir sebepler B TEBLİĞLER

5 sayılı Kanunda öngörülen özel tebliğ usulleri a) Belediye hududları dışındaki köylerde ödeme emri tebliği b) 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi tebliğler a) Genel esas b) Hüküm ifade etmek bakımından tebliğ c) Tebliğ yapılacak kimseler d) Bilinen adreste tebliğ e) İlan yolu ile tebliğ MADDE 9 Teminat isteme İ K İ NCİ BÖLÜM Amme Alacaklarının Korunması I TEMİNAT HÜKÜMLERİ AÇIKLAMA Teminat isteme Teminat isteme nedenleri a) Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi resim ve harç şeklindeki amme alacaklarında Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası veya 359 uncu maddesine göre ceza kesilecek haller b) Türkiye'de ikametgâhın bulunmaması c) 6183 sayılı Kanunun 9 uncu madde hükmü dışında teminat istenmesi Teminatın Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacakları ile sınırlı tutulmasının nedeni Teminatın tutarı ve teminat istenmesinde izlenecek yol a) Teminatın tutarı

6 aa) Genel olarak bb) Sonradan doğacak gecikme faizi ve gecikme zamları b) İzlenen yol Diğer hususlar a) Teminat kimden istenir? b) Teminat istemede süre c) Müeyyide d) Teminat olarak alınan kıymetlerin muhafazası ve haczi MADDE 10 Teminat ve değerlemesi AÇIKLAMA Para Bankalar tarafından verilen teminat mektupları Hazine tahvil ve bonoları Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar a) Değer takdiri b) Özellik taşıyan durumlar c) İdare menkul mal teminatının kabulünden çekinebilir mi? Teminatın tamamlanması Teminatın değiştirilmesi sayılı Kanunun 9 uncu maddesi dışında verilen teminatlarda durum Teminatın iadesi a) Başlıca durumlar b) Teminatın ilgili borçla sınırlı olarak kullanılması MADDE 11 Şahsi kefalet 6

7 AÇIKLAMA Şahsi kefalette esaslar ve miktar Şahsi kefilde aranacak nitelikler Şahsi kefalette şekil Amme alacağını ödeyen kefile belge verilmesi MADDE 12 Teminat hükmünde olan eşya AÇIKLAMA Mahiyeti Teminat hükmünde olan eşya, bulundukları yerler ve ilgili amme alacakları Teminat dışında kalan eşya ve malzeme a) Gayrimenkul sahibinin demirbaş eşyası b) Otel, han ve pansiyonlarda misafir ve kiracılara ait eşya Teminat hükmünde olan eşya üzerinde üçüncü şahısların istihkak iddiaları II İHTİYATİ HACİZ MADDE 13 İhtiyati haciz AÇIKLAMA Tanımı ve mahiyeti a) Henüz tahakkuk etmemiş borçlar b) Tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi gelmemiş amme alacakları c) Amme alacağının tahakkuk etmiş ve ödeme vadesi de dolmuş olduğu halde henüz ödeme emrinin çıkarılmamış olduğu durumlar d) Ödeme emrinin tebliğinden sonra ihtiyati haciz uygulanamaz, kesin haciz uygulanması gerekir e) Değişik safhalarda birden fazla borcun bulunması İhtiyatı hacizde muhatap

8 a) Asıl borçlu b) Kanuni temsilciler ve diğer sorumluların durumu aa) Limited şirket ortakları bb) Kanuni temsilciler cc) Kefiller, yabancı şahıs ve kurum temsilcileri dd) Mirascılar ee) Şahıs şirketi ortakları İhtiyati hacizde usul a) Tahakkuk etmemiş amme alacakları için ihtiyati tahakkuk kararı alınması b) İhtiyati haciz kararı alınması c) İhtiyati haciz varakasının düzenlenip onaylanması İhtiyati haciz nedenleri a) 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcut olması aa) 6183 sayılı Kanunun kabul edildiği tarihteki düzenleme bütünü itibariyle durum bb) Bugünkü durum b) Borçlunun belli ikâmetgahının olmaması c) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapması ihtimali varsa d) Borçludan teminat göstermesi istendiği halde, belli müddette teminat veya kefil göstermemiş veya gösterdiği kefil kabül edilmemişse e) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması f) Hüküm sadır olmuş olsun olmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısı ile amme davası açılmış olması g) İptali istenen muamelelerle ilgili malların elden çıkarılması Diğer hususlar

9 a) İhtiyati haciz mecburiyeti b) İhtiyati haczin hiç bir müddetle kayıtlı olmaksızın uygulanacağı c) İhtiyati haciz konusu amme alacakları nasıl takip edilmelidir? d) İhtiyati haciz uygulamasında para, hazine tahvil ve bonoları, esham ve tahvilat gibi değerlerin durumu e) İhtiyati hacizde istihkak iddiası f) Tüzel kişiliği haiz şahıs şirketi ortakları g) Ölüm halinde mirasçılarda ihtiyati haciz h) İhtiyati haciz uygulama şekli MADDE 14 İhtiyati hacizde borçlu tarafından gösterilecek teminat AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 15 İhtiyati hacze karşı vergi mahkemesinde dava açma AÇIKLAMA VE YORUM Dava açacak olanlar Dava açma süresi Yetkili vergi mahkemesi Dava yürütmeyi etkilemez Dava nedenleri MADDE 16 İhtiyati haczin kaldırılması AÇIKLAMA VE YORUM III İHTİYATİ TAHAKKUK 9

10 MADDE 17 İhtiyati tahakkuk Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM İhtiyati tahakkukun uygulanacağı amme alacakları İhtiyati tahakkukta izlenmesi gereken yol İhtiyati tahakkuk nedenleri a) 9 uncu maddeye göre teminat istenmesini gerektiren hallerin bulunması b) Borçlunun belli ikametgahının bulunmaması c) Borçlunun kaçmış olması veya kaçması mallarını kaçırması ve hileli yollara başvurma ihtimalinin bulunması d) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması e) Amme alacağının tahsiline engel olmaya bağlı olarak yapılan ihtiyati tahakkuk f) Teşebbüsün muvazaalı olması, hakikatte başkasına aidiyeti hakkında delillerin bulunmuş olması MADDE 18 İhtiyati tahakkukun neticeleri AÇIKLAMA VE YORUM Matrahı belli olan vergi ve resimler ve cezalarında ihtiyati tahakkuk Matrahı belli olmayan vergi ve resimler ve cezaları a) Geçmiş yıllara ait olanlar b) Cari yıla ait vergiler Matrahı belli olmayan vergi ve resimlerle ilgili geçici takdirlerin yapılması Tahsil zamanı MADDE 19 İhtiyati tahakkukun düzeltilmesi AÇIKLAMA VE YORUM Beyannameye müstenit tarhiyatta

11 2 Dava konusu yapılması söz konusu olacak tarhiyatlarda MADDE 20 İhtiyati tahakkuka karşı vergi mahkemesinde dava açılması AÇIKLAMA VE YORUM IV DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ MADDE 21 Amme alacaklarında rüçhan hakkı AÇIKLAMA VE YORUM Genel esas Rehinli alacaklar a) Gümrük vergileri, bina ve arazi vergileri b) Eşya ve gayrimenkulün aynından doğan vergilerin cezaları c) Katma değer vergisi, zam ve cezaları d) Veraset ve intikal vergisi e) Rehnin muteberliği Borçlunun iflası, mirasın reddi, terekenin resmi tasfiyesi halleri İhtiyati hacizde 21 inci madde uygulaması MADDE 22 Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar AÇIKLAMA VE YORUM Kapsam Vergi kanunlarındaki düzenlemeler Alacağın kesinleşmiş olması Kesilmesi gereken verginin asıl borçlu tarafından ödenmiş olması MADDE 23 Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar AÇIKLAMA VE YORUM

12 1 23 üncü madde hükmü, amme alacağının korunması ile ilgili bir hükümdür Amme alacağının reddedilecek safhaya gelmiş olması Uygulamada durum a) Genel olarak b) Kurumlar vergisindeki mahsup fazlasının, stopaj vergisinden mahsup edileceği hususunda 47 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılmış olan düzenleme MADDE 24 İptal davası açılması AÇIKLAMA VE YORUM İptal davasının mahiyeti ve konusu İptal davası açmada şartlar a) Amme alacağının kesinleşmiş olması aa) Geneli ile durum bb) İhtiyati tahakkuk iptal davasına imkân vermez b) Borçlu nezdinde yapılan takibatın sonuçsuz kalması İptal davasında görev ve yetki Diğer hususlar MADDE 25 İptal talebinde muhatap AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 26 Hükümsüz sayılmada zamanaşımı AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 27 İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü AÇIKLAMA VE YORUM

13 MADDE 28 Bağışlama sayılan tasarruflar Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 29 Hükümsüz sayılan diğer tasarruflar AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 30 Amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle yapılan tasarruflar AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 31 Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 32 Tasfiye halinde vazifeler AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 33 Tasfiye halinde mesuliyet AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 34 Ortaklığın feshini isteme AÇIKLAMA VE YORUM Ortaklığa yönelme için şartlar Ortaklığın feshinin istenmesi Diğer hususlar MADDE 35 Limited şirketlerin amme borçları AÇIKLAMA VE YORUM MÜKERRER MADDE 35 Kanuni temsilcilerin sorumluluğu AÇIKLAMA VE YORUM

14 1 Vergi Usul kanununa tabi olmayan amme alacaklarında da kanuni temsilcilerin sorumluluğu sağlanmıştır seri no.lu Tahsilat Genel Tebliğindeki açıklamalar MADDE 36 Birleşme, devir ve şekil değiştirme halleri AÇIKLAMA VE YORUM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme MADDE 37 Ödeme zamanı ve önce ödeme AÇIKLAMA I VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR A HUSUSİ KANUNLARINDAKİ ÖDEME VADESİ Gelir vergisinde a) Genel olarak b) Gelirlerinin büyük kısmı zırai kazançtan oluşanlar c) Ölüm ve memleketi terk hali Kurumlar vergisinde a) Genel olarak b) Tasfiyeye giren kurumların tasfiyeye girişten önceki dönemle ilgili kurumlar vergisi c) Tasfiye ve birleşme halinde önceki normal dönemlerin vergisi d) Devir halinde e) Kurum kazancı üzerinden stopaj suretiyle ödenen vergi aa) 4369 sayılı Kanun düzenlemesine göre

15 bb) 4369 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 1998 takvim yılı kazançlarında cc) Tasfiye, birleşme devir hallerinde sayılı Kanun düzenlemesine göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetindeki geçici vergi Veraset ve intikal vergisinde Katma değer vergisinde B) SÜRELERİN UZAMASINDA ÖDEME VADESİ Mücbir sebep, zor durum, ölüm ve diğer nedenlerle süre uzaması Veraset ve intikal vergisinde ek süre bakımından durum Ödeme süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılması C) İKMALEN VE RE SEN SALINAN VERGİLERİN ÖDENMESİ Genel Olarak Veraset ve İntikal Vergisinde re sen tarhedilen vergilerde ödeme vadesi İkmalen ve re sen tarhedilen vergilerin vergi mahkemeleri kararları üzerine ödenmesi Yürütmenin durdurulması hali Dosyanın işlemden kaldırılması D) VERGİNİN İDARECE TARHINDA ÖDEME E) TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HALİNDE ÖDEME F) TAHAKKUKTAN ÖNCE ÖDEME Beyannamenin posta ile gönderilmesi Ceza indiriminden yararlanma halinde ödeme Davadan vazgeçme suretiyle ödeme Pişmanlıkla beyan edilen matraha ait vergiler Uzlaşma halinde ödeme G) KAYDİ İHTİRAZİ İLE BEYANDA ÖDEME

16 H) VERGİLERİN NORMAL VADE TARİHİNDEN SONRA TAHAKKUK EDİP ÖDENMESİNE BAĞLI GECİKME FAİZİ İ) GECİKME ZAMMI VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI II GÜMRÜK KANUNU UYARINCA İTHALDE ALINAN VERGİ, RESİMLER VE GÜMRÜK PARA CEZALARI A) VERGİ VE RESİMLERİN ASILLARI B) GÜMRÜK PARA CEZALARI III KUR FARKLARI FONLAR VB. ŞEKLİNDEKİ DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE PARA CEZALARINDA DURUM Fon vb. mali yükümlülükler Para cezaları IV MAHİYET VE TUTAR İTİBARİYLE KESİNLEŞMEMİŞ AMME ALACAĞI DOĞRUDAN 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİP EDİLEBİLİR Mİ? A GENELİ İLE DURUM Konunun açıklanması Uygulamadan örnekler Mali mükellefiyetlerdeki düzenlemenin bütünü Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna atıf yapan kanunlar İcra İflas Kanunundaki düzenleme sayılı Kanunun sistem bütünlüğü açısından durum B YARGI İÇTİHATLARINA GÖRE DURUM Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları bakımından sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları

17 3 Vergi Usul Kanunu ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına girmeyen amme alacaklarında durum İade edilen amme alacağının tekrar istenmesinde durum Taksit vadeleri veya tecil şartlarına uyulmaması, teminata bağlı alacaklarda teminat uyuşmazlığı V DİĞER HUSUSLAR A) 37 NCİ MADDE UYARINCA TAHSİL DAİRESİNİN ÖDEME VADESİ BELİRLEYEN YAZISINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ? B) AMME BORCUNUN BELLİ ZAMANLARDA ÖDENMESİ MADDE 38 Taksitlerin zamanında ödenmemesi BELİRLEME MADDE 39 Ödeme yeri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 40 Ödeme şekli, makbuz AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 41 Hususi ödeme şekilleri AÇIKLAMA VE YORUM Özel-hususî- ödeme şekillerinin uygulamaya konulması Maliye Bakanlığının yetkisine bırakılmıştır Maliye Bakanlığınca yapılmış olan düzenleme a) Çizgili çek kullanmak suretiyle ödeme b) 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun kabulünden sonra Maliye Bakanlığınca 380 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan düzenleme c) Bankalar aracılığı ile ödeme

18 d) Postahaneler aracı kılınmak suretiyle ödemede durum aa) Kanun hükmü ve geçmiş dönem uygulamaları bb) 393 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan düzenleme e) Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlarda ödeme MADDE 42 Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi hükümler AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 43 Çeklerde tanzim tarihi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 44 Hususi ödeme şekillerinde ödeme tarihi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 45 Vergi cüzdanları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 46 Ödemenin ispatı AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 47 Ödemenin mahsup edileceği alacaklar AÇIKLAMA VE YORUM Rızaen yapılan ödemelerde mahsup a) Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacaklar b) İçinde bulunulan takvim yılında zamanaşımına uğrayacak alacaklar c) Aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak birden fazla alacak bulunması

19 d) Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı alacaklar e) Teminatsız veya az teminatlı borç bulunduğunda, rızaen ödeme ile teminatın çözülmesi mümkün değildir f) Alacak asılları ve fer ileri itibariyle durum g) Aynı tahsil dairesi alacakları Cebren tahsilatta durum Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği MADDE 48 Tecil DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tecil, Tehir, Gecikme Zammı AÇIKLAMAVE YORUM Uygulanacağı alacaklar Tecil ne zaman istenir? Tecil yetkisi Tecil mecburi değildir Tecil şartları a) Borçlunun yazılı talepte bulunması b) Çok zor durum şartı c) Teminat gösterilmesi şartı d) Faiz şartı e) Tecil de süre f) Yan şart Hüsniniyet ilkesi Çok zor durum şartının değerlendirilmesi a) Çok zor durum değerlemesinde inceleme aa) Mali bünye analizleri bb) Likidite analizleri cc) Diğer hususlar b) Değerlendirme formuna göre yapılan uygulama

20 aa) Vergi daireleri ve defterdarlık yetkisinde olan tecillerde bb) Bakanlık yetkisine giren tecil taleplerinde Süreli red a) Süreli red hangi aşamadaki tecil talepleri ile ilgilidir b) Süreli redde ne kadar vade verilecektir c) Ödemenin verilen sürede yapılmaması İki yıllık tecil süresi itibariyle durum Tecil faizinin hesaplanması Gecikme zammının bulunduğu durumlar Tecil şartlarına uyulmaması a) Mücbir sebep bulunması b) Takipte usul c) Yeniden tecil MADDE 49 İcranın kaza mercilerince tehiri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 50 Ölüm halinde takibin geri bırakılması AÇIKLAMA VE YORUM Borçlunun aile fertlerinden birinin ölümü hali Borçlunun ölümü Mirasçıların şahsen takibi MADDE 51 Gecikme zammı, nisbet ve hesabı AÇIKLAMA VE YORUM Ödeme vadesinin dolmuş olması Gecikme zammının nisbeti ve hesabı a) Kanun hükmü b) 2002/3550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Gecikme zammında asgari tutar Gecikme zammında üst sınır yoktur Ceza mahiyetindeki amme alacakları

21 a) Vergi Usul Kanununa göre kesilen cezalar aa) Vergi ziyaı cezası bb) Diğer vergi cezaları b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre durum c) Mahkemeler tarafından vergilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacakları Gecikme zammının takibi Ölüm halinde gecikme zammı Mücbir sebeb hallerinde durum Teminatlı alacaklarda ve hacizli mallarda paraya çevirme süresi MADDE 52 Gecikme zammında tatbikat müddeti ve diğer hükümler AÇIKLAMA VE YORUM Gecikme zammı uygulama müddetinin başlangıcı a) Dava açma süresinden sonra vergi mahkemesine başvurulması b) Davanın açılmış sayılması Dosyanın işlemden kaldırılması c) Yürütmenin durdurulması d) Kaydi ihtirazi ile yapılan beyanlarda durum e) Alacağın teminata bağlanmış olmasının etkisi Gecikme zammı uygulama müddetinin sonu a) Alacağın aslının ödenmiş veya tahsil edilmiş olması b) Amme alacağının tecil edilmesi c) İflasın açılması d) Aciz hali Gecikme zammı uygulama müddetinde durma halleri a) Mirasçılarda bekleme müddeti b) Mücbir sebebler Gecikme zammına karşı dava yoluna başvurulması MADDE 53 Köylerde gecikme zammı AÇIKLAMA VE YORUM

22 İ K İ NCİ KISIM Amme Alacağının Cebren Tahsili B İ R İ NCİ BÖLÜM Cebren Tahsil ve Takip Esasları MADDE 54 Cebren tahsil ve şekilleri AÇIKLAMA VE YORUM Cebren tahsilat safhasının başlaması Cebren tahsil şekilleri a) Teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi b) Borçlu mallarının haczi c) Borçlunun iflasının istenmesi Cebren takibatta sıra MADDE 55 Ödeme emri 22 AÇIKLAMA VE YORUM Ödeme emri hangi hallerde çıkarılır a) Genel olarak b) Özel haller aa) İkmalen ve re sen tarhedilen vergiler için vergi mahkemesi kararı üzerine ihbarname çıkarılması cebri takibat için yeterli değildir. Ayrıca ödeme emri çıkarılması gerekir bb) Bozma kararlarında cc) 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca vade verilmesi gereken haller dd) Yürütme durdurma kararı bulunması ee) Sorumlular hakkında yapılacak takibatta durum Ödeme emrinin muhteviyatı Ödeme emirlerinin tebliği a) Genel olarak

23 b) Belediye hududu dışındaki köylerde ödeme emri tebliği Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar Kesinleşmemiş veya ödeme vadesi dolmamış amme alacakları MADDE 56 Teminatlı alacaklarda takip AÇIKLAMA VE YORUM Yazının tebliğ esaslarına göre tebliği gerekir Yazı dava konusu yapılabilir Teminatlı alacaklar hangileridir? Teminat paraya çevrilmeden diğer şekillerde cebren tahsil yollarına başvurulmaz İkmalen ve re sen tarhedilip dava konusu yapılan vergi ve cezalarda yargı organı kararı üzerine önce ödeme vadesini belirleyen ihbarnamenin çıkarılması gerekir MADDE 57 Kefil ve yabancı veya kurumlar mümessillerini takip AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 58 Ödeme emrine karşı dava açma AÇIKLAMA VE YORUM İçerdiği ibareler itibariyle madde metni Dava açma nedenleri a) Borcun olmadığı aa) Borç tamamen ödenmiştir bb) Mahsup durumu cc) Vadenin dolmamış olması dd) Tahakkukla ilgili tebligatın geçersizliği ee) Tahakkukla ilgili zamanaşımı ff) Amme alacağını kaldıran diğer nedenler

24 gg) Tahakkuk aşaması ile ilgili diğer hususlar hh) Düzeltme talebi bakımından durum b) Borcun kısmen ödendiği c) Borcun zamanaşımına uğramış olduğu Dava açma süresi Yetkili mahkeme Kısmi dava açma Davanın sonuçları Danıştaya başvurma Haksız çıkma zammı Düzeltme istekleri MADDE 59 Mal bildirimi AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar Ödeme emrine karşı dava açıldığında mal bildirimi Diğer hususlar MADDE 60 Mal bildiriminde bulunmayanlar AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 61 Mal edinme ve mal artmaları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 62 Haciz AÇIKLAMA VE YORUM Haczedilecek malların tespitinde dikkat edilecek hususlar Hacze karşı yargıya başvurma a) Vergi mahkemelerinde dava açma b) İdare mahkemesinde dava açma

25 c) Dava açma süresi d) Yürütmenin durması e) Hacze karşı açılacak davalarda ileri sürülebilecek hususlar MADDE 63 Diğer hakların paraya çevrilmesi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 64 Haciz varakası AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 65 Köylerde haciz AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 66 Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 67 Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 68 İstihkak iddiaları ile ilgili diğer hükümler AÇIKLAMA VE YORUM İstihkak iddialarına bakacak mahkemeler İstihkak davalarında karar verme usulü İstihkak davalarında, teminat karşılığı icranın tehiri MADDE 69 Amme idareleri arasında hacze iştirak AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 70 Haczedilemeyecek mallar AÇIKLAMA VE YORUM

26 MADDE 71 Kısmen haczedilebilen gelirler Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 72 Yetişmemiş mahsullerin haczi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 73 Haczin neticeleri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 74 Paraya çevirme AÇIKLAMA VE YORUM Paraya çevirme Mahsup sırası Satışın tehiri MADDE 75 Aciz hali AÇIKLAMA VE YORUM Aciz halinin tahakkuku Aciz halinin tesbiti Aciz halinin tesbitinde nelere dikkat edilecektir? MADDE 76 Aczin Neticeleri AÇIKLAMA VE YORUM Aciz halinin doğurduğu sonuçlar Aciz halindeki borçlunun mali durumunun takibi Aciz halinde iken borcu tecil edilen borçlunun yapmağa mecbur olduğu bildirimler Aciz halinde zamanaşımının durumu İ K İ NCİ BÖLÜM Menkul Malların Haczi ve Satışı 26

27 MADDE 77 Menkul malların haczi Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 78 Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı AÇIKLAMA VE YORUM Haciz sırasında bulunacaklar Gıyapta haciz Hacizden önce borcun ödenmesi Haczin yapılması (Haciz tutanağının düzenlenmesi) Haciz tutanağının tebliğ edilmesi a) Huzurda yapılan hacizlerde b) Gıyapta yapılan hacizlerde Haczin ne zaman içinde yapılacağı MADDE 79 Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi AÇIKLAMA VE YORUM Haciz bildirisi ile yapılan hacizler Üçüncü şahısların vecibeleri MADDE 80 Zor kullanma AÇIKLAMA VE YORUM Zor kullanma, kapalı ve kilitli yerlerin açtırılması Borçlu üzerindeki malların haczi MADDE 81 Hacizde değerleme AÇIKLAMA VE YORUM Değerlemeyi kim ve nasıl yapar? Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda değerlemeyi kim yapar? Hacizde bilirkişiye değer biçtirilmesi Menkul malların değerlendirme şekli

28 MADDE 82 Haczedilen menkul malların korunması Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM Haczedilen menkul malların tahsil dairesince korunması ve saklanması Sair menkul malların korunma şekli MADDE 83 Menkul malları koruyacak olanların mecburiyet ve mes uliyetleri AÇIKLAMA VE YORUM Hacizli malların aynen iade edilmesi Hacizli malların nerede iade edileceği Hacizli malları talep üzerine geri vermeyeceklerin sorumlulukları a) Cezai sorumlulukları b) Hukuki sorumlulukları MADDE 84 Menkul malların satışı AÇIKLAMA VE YORUM Satışı kim yapar? Satışta süre Satışına öncelik tanınan mallar Hacizli menkul malların üç ay içinde satılamaması hali Hacizli menkul malların bir kısmının satışı ile amme alacağının karşılanması hali Borçlunun satıştan önce borcunu (fer ileri dahil) ödemesi hali MADDE 85 Satış şekli, artırma ve ilan AÇIKLAMA VE YORUM Satış gününün saptanması ve ilanı

29 2 Satış yeri ve şekli Satış tutanağının düzenlenmesi Satış bedelinin tahsili ve vezneye yatırılması Tellallık resminin ödenmesi MADDE 86 Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 87 Satılmayan menkul mallar AÇIKLAMA VE YORUM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı MADDE 88 Gayrimenkul malların, gemilerin haczi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 89 Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 90 Satış ve satış komisyonları AÇIKLAMA VE YORUM Satış komisyonu Gayrimenkullerin satış şekli Satış komisyonunun ve icra dairesinin karşılıklı ödevleri ve mükellefiyetleri MADDE 91 Gayrimenkullere değer biçme AÇIKLAMA VE YORUM Satış komisyonundan gayrimenkule değer biçilmesinin istenmesi Gayrimenkullere ve gemilere değer biçilmesi

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I.

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 I. ZAMANAŞIMI TEORİSİ...3 A. Kavram... 3 1.Tanımı... 3 2. Vergi Hukukunda Zamanaşımının Diğer Kanunlardaki Zamanaşımı ve Benzeri Müesseseler İle Karşılaştırılması... 5 a. Özel Hukuktaki

Detaylı

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri

Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri Altan RENÇBER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk A.B.D. Vergi İcra Hukukunda Ödeme Emri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR CETVELİ...XXI GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖDEME EMRİNE

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Mahmut COŞKUN Hâkim AÇIKLAMALI İÇTİHATLI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Ankara, 2010 Açıklamalı İçtihatlı Amme Alacaklarının

Detaylı

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER

6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER 6183 SAYILI YASA VE SGK KANUNU KAPSAMINDA HACİZ İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERE KARŞI YARGISAL VE İDARİ ÇÖZÜMLER YMM A.Şeref ACAR YMM Mustafa DÜNDAR 6183 SAYILI KANUNUN KAPSAMI 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ SİGORTA PRİMİ VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Zamanaşımı süresi, işverenlerce kendiliğinden düzenlenen ve yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen

Detaylı

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI

İÇİNDEKİLER KAMU ALACAĞI İÇİNDEKİLER G İR İŞ...15 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAĞI I. KAMU ALACAĞI K A V R A M I...17 II. SGK KURUM ALACAĞI KAVRAM I... 19 A. Genel O larak... 19 B. Kurum Gelirleri...20 1. Prim Gelirleri...21 2. Menkul

Detaylı

girmektedir.

girmektedir. 30.05.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/49 KONU: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı.

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı

6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı 6736 sayılı kanun kapsamında vergi alacaklarının yapılandırılması ve matrah artırımı MATRAH ARTIRIMI Gelir vergisi mükelleflerinde matrah artırımı* Kurumlar vergisi mükelleflerinde matrah artırımı KDV

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: Sirküler No: 2017 / 38 Tarih: 02.06.2017 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ve Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayımlandı. 2 27 Mayıs 2017 tarihli ve 30078 sayılı

Detaylı

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar

A)- Bazı Alacakların Yapılandırılması Kapsamında Yapılandırılan Borçlar 30.05.2017 / 15 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı. 27.05.2017 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

Muhsin KOÇAK Hukukçu - Mali Müşavir

Muhsin KOÇAK Hukukçu - Mali Müşavir Vergi, İcra Hukuku Muhsin KOÇAK Hukukçu - Mali Müşavir VERGİ İCRA HUKUKU (Mukayeseli) 6183 sayılı AATUHK 2004 sayılı İcra İflas Kanunu Vergi İcra Hukuku Konusu ve Amacı Mirasçıların Sorumluluğu Limited

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un "Kapsam ve Tanımlar" başlıklı 1.

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş / 80. Söz konusu Kanun'un Kapsam ve Tanımlar başlıklı 1. 16.08.2016 / Salı ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. 2016 / 80 Konu: 6736 sayılı Kanun un vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemler le ilgili hükümleri

Detaylı

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. VERGİ İCRA HUKUKU KISA ÖZET KOLAYAOF

Detaylı

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR

1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 VERGİ HUKUKU VE TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Vergilemenin Teorik Yapısı 12 1.1.1. Vergilemenin Tarihçesine Genel Bakış 12 1.1.2. Vergileme İlgili Bazı İktisadi Doktrinler ve Görüşleri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.09.2015/153-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 8) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde 24/8/2015 tarihinde meydana gelen doğal

Detaylı

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015 Artvine Bağlı Bazı İlçelerdeki Mükelleflerin Vergi Borçlarının Taksitlendirilmesine İlişkin Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No:8) Resmi Gazetede Yayımlandı. Duyuru No: 2015/67 İstanbul, 11/09/2015

Detaylı

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II

Prof. Dr. TURAN YILDIRIM. Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR. Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN İDARE HUKUKU II Prof. Dr. TURAN YILDIRIM Doç. Dr. MELİKŞAH YASİN Yrd. Doç. Dr. H. EYÜP ÖZDEMİR Yrd. Doç. Dr. GÜL ÜSTÜN Dr. ÖZGE OKAY İDARE HUKUKU II İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v İÇİNDEKİLER... vii KISALTMALAR... xvii Birinci

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. Sirküler Tarihi : 23.08.2016 Sirküler No : 2016-36 Konu : 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Hak. (Diğer Borçlar) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir.

Anılan maddelerin uygulamasıyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınması gerekmektedir. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.06.36/3676-302/53388 13/06/2007 KONU: TAHSİLAT İÇ GENELGESİ SERİ NO: 2007/4... VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, 30.01.2007 tarihli

Detaylı

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5

Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 22.10.2013 Açıklamalı Sirküler Rapor 2013/5 Konu: VERGĐ MAHKEMESĐNCE YÜRÜTMENĐN DURDURULMASI KARARI VERĐLMEDĐKÇE ÖDEME EMRĐNE KARŞI ĐTĐRAZ EDĐLMESĐ VEYA DAVA AÇILMASI TAHSĐLÂTI DURDURMAYACAKTIR 11.09.2013

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/31 İstanbul, 4 Mart 2005 KONU : Gecikme Zammı ve Tecil

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL,

SİRKÜLER NO: POZ / 30 İSTANBUL, SİRKÜLER NO: POZ - 2008 / 30 İSTANBUL, 10.03.2008 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun a ilişkin 1 sıra no.lu Genel Tebliğ, 04/03/2008 tarihli ve 26806 sayılı Resmi

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5)

6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS 01.03.2011 Vergi Gazetesi 2011-18 6111 SAYILI KANUN ĠLE YAPILAN DÜZENLEMELER (1) (Madde 1-5) www.taxand.com KANUNUN KAPSAMI (VERGĠLERLE SINIRLI OLARAK) 1 Vergi

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı.

KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ---------------------------- SİRKÜLER TARİH : 14.09.2015 SAYI : 2015 / 09 / 1 KONU : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 8) yayımlandı. ÖZETİ : Tebliğde Artvin İline bağlı Arhavi, Borçka ve Hopa İlçelerinde

Detaylı

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü

Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Amme Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü Mustafa Lütfi TOMBALOĞLU Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Üyesi AMME ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİL USULÜ Amme Alacaklarının Tahsilinde Görevli Mahkemeler Tahsil Dairesi

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/29. Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/29 VERGİ Konu : Vergi Affı Kapsamında İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Alacaklar ve Pişmanlıkla Beyanlar İçin Getirilen Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

Mali Tatil Hatırlatmaları

Mali Tatil Hatırlatmaları 03.07.2013 Mali Tatil Hatırlatmaları 15.03.2007 tarih ve 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1. maddesi gereği 02.07.2013 22.07.2013 dönemi mali tatildir. Mali tatil uygulamasına ilişkin

Detaylı

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki

Sayı : İstanbul, 2016 : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki Sayı : 2016 067 İstanbul, 2016 Konu : ''6736 sayılı Kanununun vergi alacaklarının yapılandırılması ve inceleme aşamasındaki işlemlerle ilgili hükümleri.'' -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 409) 66 (Adalet Adalet ve ve Kalkınma Kalkınma Partisi Grup Partisi Başkanvekili Grup Başkanvekili Milletvekili Süreyya Kayseri Sadi Bilgiç in Milletvekili Teklifi) Mustafa Elitaş ve Isparta Milletvekili Süreyya

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR:

1. KANUN KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR: Maliye Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediye Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul Ve Esasların Belirlendiği Tebliğ Yayımlandı. 27/5/2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ KISALTMALAR V VII GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU ALACAKLARININ TANIMI, TAŞIDIĞI ÖNEM VE TAHSİLİNİN ÖZEL HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ I. GENEL OLARAK KAMU ALACAKLARININ TANIMI

Detaylı

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE

BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİNİN DOĞALGAZ İLE İLGİLİ ALACAKLARININ TAKİP VE TAHSİLİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILMASINA DAİR İÇ GENELGE SERİ NO: 2014/2 Tarih: 26/11/2014 Sayı: 87893753-010.06.01.[36-05]-115059 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149

SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 SİRKÜLER İstanbul, 15.09.2015 Sayı: 2015/149 Ref: 4/149 Konu: ARTVİN İLİNDE MÜCBİR SEBEP HALİ İLAN EDİLEN İLÇELERDEKİ MÜKELLEFLERİN VERGİ DAİRELERİNE OLAN BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİNE DAİR

Detaylı

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir.

Dolayısıyla bu Tebliğ kapsamına yukarıda belirtilen doğal afet nedeniyle ilan edilmiş olan mücbir sebep hali girmektedir. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/62

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

- 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :31.05.2017 Sayı : 2017/39 Konu : Soru-Cevaplarla 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğegiren 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar

Motorlu Taşıtlar Vergisi Ve Trafik Para Cezalarının Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Sitesinden Kredi Kartı İle Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar İÇİNDEKİLER 1. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsili Nasıl Yapılır? 6 2. Ödeme Emri Nedir ve Kimler Adına Düzenlenir? 6 3. Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır? 6 4. Hangi Nedenlerle Ödeme Emrine Karşı

Detaylı

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı.

: Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. SİRKÜLER TARİH : 28.04.2016 SAYI : 2016-04-4 KONU ÖZETİ : Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1) Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 7) yayımlandı. : Mükellefler; borç durumunu

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI

VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 2011/2.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI 19 Kasım 2011-Cumartesi 17:00 SORULAR SORU 1: Mükellef (A) nın, 6111 Sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmiş olan ve

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/29 TARİH : 30/10/2008 KONU

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 5 SERİ : B SIRA NO : 7 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 31/12/2012 Kapsam 28514 (4.Mükerrer) Bu Tebliğde, 6358 sayılı EXPO 2016 Antalya Kanununun 1 21 inci maddesi ile

Detaylı

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ

VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ 27.05.2017/69-1 VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERİN BORÇLARININ TECİLİ VE BAKANLAR KURULUNA TANINAN TECİL YETKİSİ ÖZET : 6183 sayılı AATUH Kanuna eklenen 48/A maddesinde vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının

Detaylı

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI

SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI SOSYAL GÜVENLIK KURUMU ALACAKLARININ MAHSUP SURETIYLE TAHSILI Mikail KILINÇ * 1.GİRİŞ 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88 inci maddesinin 1 inci fıkrasında: 4 üncü maddenin

Detaylı

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Sayı 2017/39 ÖZET 1 Ocak 2018 tarihinden verilecek beyannamelere uygulanmak üzere vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/083

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2016/083 Sirküler Tarihi : 02.09.2016 Sirküler No : 2016/083 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN AMME ALACAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİ

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1

Vergi Hukuku. Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz. Vergi Usul Kanunu A.A.T.U.H.K. İ.Y.U.K 31.07.2015 1 Vergi Hukuku Vergi Hukukunu Genel Olarak İkiye Ayırabiliriz Maddi Vergi Hukuku Şekli Vergi Hukuku Gelir Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu Katma Değer Vergisi V.İ. V.K. Damga V.K. BSMV Vergi Usul Kanunu

Detaylı

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir

Mali Tatil uygulaması, bu yıl 1 Temmuz 2017 günü başlayıp - 20 Temmuz 2017 Perşembe günü sona erecektir Tarih : 30.06.2017 Sayı : 2017-45 Konu : 2017 Yılı Mali Tatil Uygulaması Mali tatili düzenleyen 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 69358343-010.06.01.[38-9]- Konu : BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN İÇ GENELGESİ (Seri No: 2017/1)...VERGİ DAİRESİ

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TASARISI KAPSAMA GİREN İDARELER Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İl Özel İdareleri ve Belediyeler, Büyükşehir Belediyeleri

Detaylı

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR

2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR Sirküler Rapor 30.06.2011/ 88-1 2011 YILINDA MALİ TATİL 1-20 TEMMUZ 2011 GÜNLERİ ARASINDA UYGULANACAKTIR ÖZET : 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına

Detaylı

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI

İstanbul, SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI İstanbul, 22.08.2016 SiRKÜLER 2016/05 KONU : 1-KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI A-YENİDEN YAPILANDIRMA B-MATRAH ARTIRIMI C-STOK BEYANI D-KASA VE ORTAKLAR C/H %3 VERGİLEME İLE DÜZELTİLME E-VARLIK

Detaylı

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 )

Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) 23092013 Tahsilât Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 5 ) Seri: A Sıra No: 1 Tahsilât Genel Tebliğinde çok sayıda değişiklik yapan Seri: A Sıra No: 5 Tahsilât Genel Tebliği, 11092013 tarih ve 28762 sayılı

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ. (Sıra No:1)

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ. (Sıra No:1) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 04.03.2008 Sirküler No: 2008/37 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN TEBLİĞİ (Sıra No:1) 04 Mart 2008 tarih ve 26806 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60

Sayı : B.13.2.SGK /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00-010.06.02 /300 7/5/2010 Konu : Fazlaya ilişkin hacizler GENELGE 2010/60 1-Genel açıklamalar Kurumun

Detaylı

K A N U N L A R I N D A Z A M A N A Ş I M I U Y G U L A M A S I

K A N U N L A R I N D A Z A M A N A Ş I M I U Y G U L A M A S I V E R G İ K A N U N L A R I N D A Z A M A N A Ş I M I U Y G U L A M A S I 1. VERGİ USUL KANUNUNDA ZAMANAŞIMI UYGULAMASI : 1.1. Zamanaşımının Mahiyeti : (VUK Md. 113,114) -Zamanaşımı, süre geçmesi suretiyle

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Kamu Alacaklarının Takip ve Tahsil Usulü ve Analizi Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 380000000000519 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler:

1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler: 03.07.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/54 KONU: MALİ TATİL. 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereğince; mali tatil 1 Temmuz ila 20 Temmuz

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER:

I- 5479 SAYILI KANUNLA 6183 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 30 Ocak 2007 SALI Resmî Gazete Sayı : 26419 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 440 Bilindiği gibi, 08.04.2006 tarihli ve 26133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

Detaylı