İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER. B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM Genel Esaslar B İ R İ NCİ BÖLÜM Kanunun şümulü, terimler, vazifeliler ve selâhiyetliler Sayfa MADDE 1 Kanunun şümulü AÇIKLAMA VE YORUM Alacağın aidiyeti Alacağın mahiyeti Amme alacaklarının madde hükmündeki tasnifi a) Asli amme alacakları b) Fer'i amme alacakları c) Amme hizmeti tatbikatından doğan alacaklar d) Takip masrafları Türk Ceza Kanununun para cezalarının tahsil şekli ve hapse tahvili hakkındaki hükümleri Amme alacaklarının vergi, resim, harç ve diğer alacaklar olarak sınıflandırılması ve tahakkuk aşaması itibariyle kesinleşmiş olma durumu a) Vergi, resim, harçlar, zam ve cezaları b) Ek mali yükümler c) Sosyal Sigortalar Kurumunun prim ve diğer alacakları sayılı Kanun kapsamında 6183 sayılı Kanun uygulamasının özellikleri ve sistem açısından durumu a) Düzenlemenin geneli bakımından b) Ödeme vadesi verilip, bu sürenin dolması beklenmeden gecikme zammı uygulanamayacağı cebri takibata girilemeyeceği

2 c) İdari para cezaları bakımından durum d) Kurumun idari para cezasındaki uygulaması e) Gecikme zammına gecikme zammı uygulaması MADDE 2 Tahsili, Tahsili Emval Kanununa atfedilen alacaklar AÇIKLAMA VE YORUM Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna özel atıf olan hallerde alacağın mahiyeti ve aidiyetine bakılmaz Özel atıf hükümlerinin değerlendirilmesi a) 6183 sayılı Kanunun bütün hükümleri ile uygulanacağı alacaklar b) Sadece gecikme zammı uygulama imkânı veren atıflar Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna atıf yapan Kanunlar MADDE 3 Kanundaki terimler AÇIKLAMA VE YORUM Amme alacağı terimi Amme borçlusu terimi a) Amme borcunu ödemek zorunda olan hakiki ve hükmi şahıslar b) Vergi mükellefleri c) Vergi sorumlusu d) 6183 sayılı Kanunun 22 nci maddesindeki sorumluluk e) Mirasçılar f) Kefil ve yabancı şahıs ve kurumlar temsilcileri aa) Kefil bb) Yabancı şahıs ve kurumların temsilcileri

3 g) Kanuni temsilcilerin durumu aa) Vergi Usul Kanunundaki sorumluluk hükmü bb) 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 nci madde hükmü cc) Vergi Usul Kanunundaki amme alacakları için hangi hüküm uygulanacaktır? dd) Kanuni temsilcilerin takibe alınmasında usul ee) Kanuni temsilcinin sorumluluğunun zaman itibariyle belirlenmesi h) Tasfiye memurlarının sorumluluğu ı) Limited şirket ortakları j) Yeminli mali müşavirlerin durumu k) Tüzel kişilerin amme borçlusu olması hali Alacaklı amme idaresi terimi Tahsil dairesi terimi Mal terimi Para cezası terimi Takibat giderleri terimi MADDE 4 Selahiyetliler ve Mesuliyetleri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 5 Takibata selahiyetli tahsil dairesi AÇIKLAMA VE YORUM Genel esaslar Niyabeten takibat a) Niyabet hangi tahsil dairesine verilir? b) Borçlu veya mallarının başka mahalde bulunması c) Niyabeten neler yaptırılır? d) Niyabeten yapılan haciz ve ihtiyati hacze karşı dava açmada ve istihkak iddialarında yetkili mahkeme MADDE 6 Yardım mecburiyeti 3

4 AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 7 Borçlunun ölümü AÇIKLAMA VE YORUM sayılı Kanunun 50 nci madde hükmü Ölüm halinde amme alacağının bulunabileceği safhalar a) Ölümden önce ödeme emrinin tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş olması b) Tebliğ edilmiş ödeme emri kesinleşmeden borçlunun ölümü c) Amme alacağının kesinleşmiş olmasına rağmen ödeme emrinin çıkarılmamış olması d) Amme alacağının ölümden önce tahakkuku itibariyle kesinleşmemiş olması aa) İhbarnamenin tebliğ edilmiş, davanın açılmamış olması bb) Vergi mahkemesinin henüz karar vermemiş olması cc) Vergi mahkemesinin tarhiyatı terkin etmiş olması dd) Tarhiyatın vergi mahkemesince onanmış Danıştay'dan henüz karar çıkmamış olması Terekenin bir mahkeme veya iflas dairesi tarafından tasfiyesi Mirasın tutulan defter mucibince kabulü Mirasçılar ve sorumluluk hisseleri MADDE 8 Tebliğler ve müddetlerin hesaplanması AÇIKLAMA VE YORUM A SÜRELERİN HESAPLANMASI Kanuni ve idari süreler Sürelerin hesaplanması Mücbir sebepler B TEBLİĞLER

5 sayılı Kanunda öngörülen özel tebliğ usulleri a) Belediye hududları dışındaki köylerde ödeme emri tebliği b) 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre Vergi Usul Kanunu hükümlerine tabi tebliğler a) Genel esas b) Hüküm ifade etmek bakımından tebliğ c) Tebliğ yapılacak kimseler d) Bilinen adreste tebliğ e) İlan yolu ile tebliğ MADDE 9 Teminat isteme İ K İ NCİ BÖLÜM Amme Alacaklarının Korunması I TEMİNAT HÜKÜMLERİ AÇIKLAMA Teminat isteme Teminat isteme nedenleri a) Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergi resim ve harç şeklindeki amme alacaklarında Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası veya 359 uncu maddesine göre ceza kesilecek haller b) Türkiye'de ikametgâhın bulunmaması c) 6183 sayılı Kanunun 9 uncu madde hükmü dışında teminat istenmesi Teminatın Vergi Usul Kanunu kapsamındaki amme alacakları ile sınırlı tutulmasının nedeni Teminatın tutarı ve teminat istenmesinde izlenecek yol a) Teminatın tutarı

6 aa) Genel olarak bb) Sonradan doğacak gecikme faizi ve gecikme zamları b) İzlenen yol Diğer hususlar a) Teminat kimden istenir? b) Teminat istemede süre c) Müeyyide d) Teminat olarak alınan kıymetlerin muhafazası ve haczi MADDE 10 Teminat ve değerlemesi AÇIKLAMA Para Bankalar tarafından verilen teminat mektupları Hazine tahvil ve bonoları Hükümetçe belli edilecek milli esham ve tahvilat İlgililer veya ilgililer lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve amme idarelerince haciz varakalarına müsteniden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar a) Değer takdiri b) Özellik taşıyan durumlar c) İdare menkul mal teminatının kabulünden çekinebilir mi? Teminatın tamamlanması Teminatın değiştirilmesi sayılı Kanunun 9 uncu maddesi dışında verilen teminatlarda durum Teminatın iadesi a) Başlıca durumlar b) Teminatın ilgili borçla sınırlı olarak kullanılması MADDE 11 Şahsi kefalet 6

7 AÇIKLAMA Şahsi kefalette esaslar ve miktar Şahsi kefilde aranacak nitelikler Şahsi kefalette şekil Amme alacağını ödeyen kefile belge verilmesi MADDE 12 Teminat hükmünde olan eşya AÇIKLAMA Mahiyeti Teminat hükmünde olan eşya, bulundukları yerler ve ilgili amme alacakları Teminat dışında kalan eşya ve malzeme a) Gayrimenkul sahibinin demirbaş eşyası b) Otel, han ve pansiyonlarda misafir ve kiracılara ait eşya Teminat hükmünde olan eşya üzerinde üçüncü şahısların istihkak iddiaları II İHTİYATİ HACİZ MADDE 13 İhtiyati haciz AÇIKLAMA Tanımı ve mahiyeti a) Henüz tahakkuk etmemiş borçlar b) Tahakkuk etmiş olduğu halde ödeme vadesi gelmemiş amme alacakları c) Amme alacağının tahakkuk etmiş ve ödeme vadesi de dolmuş olduğu halde henüz ödeme emrinin çıkarılmamış olduğu durumlar d) Ödeme emrinin tebliğinden sonra ihtiyati haciz uygulanamaz, kesin haciz uygulanması gerekir e) Değişik safhalarda birden fazla borcun bulunması İhtiyatı hacizde muhatap

8 a) Asıl borçlu b) Kanuni temsilciler ve diğer sorumluların durumu aa) Limited şirket ortakları bb) Kanuni temsilciler cc) Kefiller, yabancı şahıs ve kurum temsilcileri dd) Mirascılar ee) Şahıs şirketi ortakları İhtiyati hacizde usul a) Tahakkuk etmemiş amme alacakları için ihtiyati tahakkuk kararı alınması b) İhtiyati haciz kararı alınması c) İhtiyati haciz varakasının düzenlenip onaylanması İhtiyati haciz nedenleri a) 9 uncu madde gereğince teminat istenmesini mucip hallerin mevcut olması aa) 6183 sayılı Kanunun kabul edildiği tarihteki düzenleme bütünü itibariyle durum bb) Bugünkü durum b) Borçlunun belli ikâmetgahının olmaması c) Borçlu kaçmışsa veya kaçması, mallarını kaçırma ve hileli yollara sapması ihtimali varsa d) Borçludan teminat göstermesi istendiği halde, belli müddette teminat veya kefil göstermemiş veya gösterdiği kefil kabül edilmemişse e) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmaması veya noksan bildirimde bulunması f) Hüküm sadır olmuş olsun olmasın para cezasını müstelzim fiil dolayısı ile amme davası açılmış olması g) İptali istenen muamelelerle ilgili malların elden çıkarılması Diğer hususlar

9 a) İhtiyati haciz mecburiyeti b) İhtiyati haczin hiç bir müddetle kayıtlı olmaksızın uygulanacağı c) İhtiyati haciz konusu amme alacakları nasıl takip edilmelidir? d) İhtiyati haciz uygulamasında para, hazine tahvil ve bonoları, esham ve tahvilat gibi değerlerin durumu e) İhtiyati hacizde istihkak iddiası f) Tüzel kişiliği haiz şahıs şirketi ortakları g) Ölüm halinde mirasçılarda ihtiyati haciz h) İhtiyati haciz uygulama şekli MADDE 14 İhtiyati hacizde borçlu tarafından gösterilecek teminat AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 15 İhtiyati hacze karşı vergi mahkemesinde dava açma AÇIKLAMA VE YORUM Dava açacak olanlar Dava açma süresi Yetkili vergi mahkemesi Dava yürütmeyi etkilemez Dava nedenleri MADDE 16 İhtiyati haczin kaldırılması AÇIKLAMA VE YORUM III İHTİYATİ TAHAKKUK 9

10 MADDE 17 İhtiyati tahakkuk Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM İhtiyati tahakkukun uygulanacağı amme alacakları İhtiyati tahakkukta izlenmesi gereken yol İhtiyati tahakkuk nedenleri a) 9 uncu maddeye göre teminat istenmesini gerektiren hallerin bulunması b) Borçlunun belli ikametgahının bulunmaması c) Borçlunun kaçmış olması veya kaçması mallarını kaçırması ve hileli yollara başvurma ihtimalinin bulunması d) Mal bildirimine çağrılan borçlunun belli müddet içinde mal bildiriminde bulunmamış veya noksan bildirimde bulunmuş olması e) Amme alacağının tahsiline engel olmaya bağlı olarak yapılan ihtiyati tahakkuk f) Teşebbüsün muvazaalı olması, hakikatte başkasına aidiyeti hakkında delillerin bulunmuş olması MADDE 18 İhtiyati tahakkukun neticeleri AÇIKLAMA VE YORUM Matrahı belli olan vergi ve resimler ve cezalarında ihtiyati tahakkuk Matrahı belli olmayan vergi ve resimler ve cezaları a) Geçmiş yıllara ait olanlar b) Cari yıla ait vergiler Matrahı belli olmayan vergi ve resimlerle ilgili geçici takdirlerin yapılması Tahsil zamanı MADDE 19 İhtiyati tahakkukun düzeltilmesi AÇIKLAMA VE YORUM Beyannameye müstenit tarhiyatta

11 2 Dava konusu yapılması söz konusu olacak tarhiyatlarda MADDE 20 İhtiyati tahakkuka karşı vergi mahkemesinde dava açılması AÇIKLAMA VE YORUM IV DİĞER KORUNMA HÜKÜMLERİ MADDE 21 Amme alacaklarında rüçhan hakkı AÇIKLAMA VE YORUM Genel esas Rehinli alacaklar a) Gümrük vergileri, bina ve arazi vergileri b) Eşya ve gayrimenkulün aynından doğan vergilerin cezaları c) Katma değer vergisi, zam ve cezaları d) Veraset ve intikal vergisi e) Rehnin muteberliği Borçlunun iflası, mirasın reddi, terekenin resmi tasfiyesi halleri İhtiyati hacizde 21 inci madde uygulaması MADDE 22 Amme alacaklarını kesip ödemek mecburiyetinde olanlar AÇIKLAMA VE YORUM Kapsam Vergi kanunlarındaki düzenlemeler Alacağın kesinleşmiş olması Kesilmesi gereken verginin asıl borçlu tarafından ödenmiş olması MADDE 23 Tahsil edilen amme alacaklarından yapılacak reddiyat sebebiyle mahsuplar AÇIKLAMA VE YORUM

12 1 23 üncü madde hükmü, amme alacağının korunması ile ilgili bir hükümdür Amme alacağının reddedilecek safhaya gelmiş olması Uygulamada durum a) Genel olarak b) Kurumlar vergisindeki mahsup fazlasının, stopaj vergisinden mahsup edileceği hususunda 47 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile yapılmış olan düzenleme MADDE 24 İptal davası açılması AÇIKLAMA VE YORUM İptal davasının mahiyeti ve konusu İptal davası açmada şartlar a) Amme alacağının kesinleşmiş olması aa) Geneli ile durum bb) İhtiyati tahakkuk iptal davasına imkân vermez b) Borçlu nezdinde yapılan takibatın sonuçsuz kalması İptal davasında görev ve yetki Diğer hususlar MADDE 25 İptal talebinde muhatap AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 26 Hükümsüz sayılmada zamanaşımı AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 27 İvazsız tasarrufların hükümsüzlüğü AÇIKLAMA VE YORUM

13 MADDE 28 Bağışlama sayılan tasarruflar Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 29 Hükümsüz sayılan diğer tasarruflar AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 30 Amme alacağının tahsiline imkan bırakmamak maksadiyle yapılan tasarruflar AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 31 Üçüncü şahısların hakları ve mecburiyetleri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 32 Tasfiye halinde vazifeler AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 33 Tasfiye halinde mesuliyet AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 34 Ortaklığın feshini isteme AÇIKLAMA VE YORUM Ortaklığa yönelme için şartlar Ortaklığın feshinin istenmesi Diğer hususlar MADDE 35 Limited şirketlerin amme borçları AÇIKLAMA VE YORUM MÜKERRER MADDE 35 Kanuni temsilcilerin sorumluluğu AÇIKLAMA VE YORUM

14 1 Vergi Usul kanununa tabi olmayan amme alacaklarında da kanuni temsilcilerin sorumluluğu sağlanmıştır seri no.lu Tahsilat Genel Tebliğindeki açıklamalar MADDE 36 Birleşme, devir ve şekil değiştirme halleri AÇIKLAMA VE YORUM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ödeme MADDE 37 Ödeme zamanı ve önce ödeme AÇIKLAMA I VERGİ USUL KANUNU KAPSAMINA GİREN VERGİ, RESİM VE HARÇLAR A HUSUSİ KANUNLARINDAKİ ÖDEME VADESİ Gelir vergisinde a) Genel olarak b) Gelirlerinin büyük kısmı zırai kazançtan oluşanlar c) Ölüm ve memleketi terk hali Kurumlar vergisinde a) Genel olarak b) Tasfiyeye giren kurumların tasfiyeye girişten önceki dönemle ilgili kurumlar vergisi c) Tasfiye ve birleşme halinde önceki normal dönemlerin vergisi d) Devir halinde e) Kurum kazancı üzerinden stopaj suretiyle ödenen vergi aa) 4369 sayılı Kanun düzenlemesine göre

15 bb) 4369 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı 1998 takvim yılı kazançlarında cc) Tasfiye, birleşme devir hallerinde sayılı Kanun düzenlemesine göre gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetindeki geçici vergi Veraset ve intikal vergisinde Katma değer vergisinde B) SÜRELERİN UZAMASINDA ÖDEME VADESİ Mücbir sebep, zor durum, ölüm ve diğer nedenlerle süre uzaması Veraset ve intikal vergisinde ek süre bakımından durum Ödeme süresinin Maliye Bakanlığınca uzatılması C) İKMALEN VE RE SEN SALINAN VERGİLERİN ÖDENMESİ Genel Olarak Veraset ve İntikal Vergisinde re sen tarhedilen vergilerde ödeme vadesi İkmalen ve re sen tarhedilen vergilerin vergi mahkemeleri kararları üzerine ödenmesi Yürütmenin durdurulması hali Dosyanın işlemden kaldırılması D) VERGİNİN İDARECE TARHINDA ÖDEME E) TEMİNAT GÖSTERİLMESİ HALİNDE ÖDEME F) TAHAKKUKTAN ÖNCE ÖDEME Beyannamenin posta ile gönderilmesi Ceza indiriminden yararlanma halinde ödeme Davadan vazgeçme suretiyle ödeme Pişmanlıkla beyan edilen matraha ait vergiler Uzlaşma halinde ödeme G) KAYDİ İHTİRAZİ İLE BEYANDA ÖDEME

16 H) VERGİLERİN NORMAL VADE TARİHİNDEN SONRA TAHAKKUK EDİP ÖDENMESİNE BAĞLI GECİKME FAİZİ İ) GECİKME ZAMMI VE HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI II GÜMRÜK KANUNU UYARINCA İTHALDE ALINAN VERGİ, RESİMLER VE GÜMRÜK PARA CEZALARI A) VERGİ VE RESİMLERİN ASILLARI B) GÜMRÜK PARA CEZALARI III KUR FARKLARI FONLAR VB. ŞEKLİNDEKİ DİĞER MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE PARA CEZALARINDA DURUM Fon vb. mali yükümlülükler Para cezaları IV MAHİYET VE TUTAR İTİBARİYLE KESİNLEŞMEMİŞ AMME ALACAĞI DOĞRUDAN 6183 SAYILI KANUNA GÖRE TAKİP EDİLEBİLİR Mİ? A GENELİ İLE DURUM Konunun açıklanması Uygulamadan örnekler Mali mükellefiyetlerdeki düzenlemenin bütünü Tahsili Emval Kanunu veya 6183 sayılı Kanuna atıf yapan kanunlar İcra İflas Kanunundaki düzenleme sayılı Kanunun sistem bütünlüğü açısından durum B YARGI İÇTİHATLARINA GÖRE DURUM Vergi Usul Kanunu kapsamına giren amme alacakları bakımından sayılı Kanun kapsamındaki amme alacakları

17 3 Vergi Usul Kanunu ve 1615 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına girmeyen amme alacaklarında durum İade edilen amme alacağının tekrar istenmesinde durum Taksit vadeleri veya tecil şartlarına uyulmaması, teminata bağlı alacaklarda teminat uyuşmazlığı V DİĞER HUSUSLAR A) 37 NCİ MADDE UYARINCA TAHSİL DAİRESİNİN ÖDEME VADESİ BELİRLEYEN YAZISINA KARŞI DAVA AÇILABİLİR Mİ? B) AMME BORCUNUN BELLİ ZAMANLARDA ÖDENMESİ MADDE 38 Taksitlerin zamanında ödenmemesi BELİRLEME MADDE 39 Ödeme yeri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 40 Ödeme şekli, makbuz AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 41 Hususi ödeme şekilleri AÇIKLAMA VE YORUM Özel-hususî- ödeme şekillerinin uygulamaya konulması Maliye Bakanlığının yetkisine bırakılmıştır Maliye Bakanlığınca yapılmış olan düzenleme a) Çizgili çek kullanmak suretiyle ödeme b) 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun kabulünden sonra Maliye Bakanlığınca 380 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan düzenleme c) Bankalar aracılığı ile ödeme

18 d) Postahaneler aracı kılınmak suretiyle ödemede durum aa) Kanun hükmü ve geçmiş dönem uygulamaları bb) 393 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yapılan düzenleme e) Banka kartı, kredi kartı ve benzeri kartlarda ödeme MADDE 42 Çekle veya münakale emri ile ödemeye ait hususi hükümler AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 43 Çeklerde tanzim tarihi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 44 Hususi ödeme şekillerinde ödeme tarihi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 45 Vergi cüzdanları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 46 Ödemenin ispatı AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 47 Ödemenin mahsup edileceği alacaklar AÇIKLAMA VE YORUM Rızaen yapılan ödemelerde mahsup a) Ödeme süresi başlamış henüz vadesi geçmemiş alacaklar b) İçinde bulunulan takvim yılında zamanaşımına uğrayacak alacaklar c) Aynı tarihte zamanaşımına uğrayacak birden fazla alacak bulunması

19 d) Vadesi önce gelen ve teminatsız veya az teminatlı alacaklar e) Teminatsız veya az teminatlı borç bulunduğunda, rızaen ödeme ile teminatın çözülmesi mümkün değildir f) Alacak asılları ve fer ileri itibariyle durum g) Aynı tahsil dairesi alacakları Cebren tahsilatta durum Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği MADDE 48 Tecil DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tecil, Tehir, Gecikme Zammı AÇIKLAMAVE YORUM Uygulanacağı alacaklar Tecil ne zaman istenir? Tecil yetkisi Tecil mecburi değildir Tecil şartları a) Borçlunun yazılı talepte bulunması b) Çok zor durum şartı c) Teminat gösterilmesi şartı d) Faiz şartı e) Tecil de süre f) Yan şart Hüsniniyet ilkesi Çok zor durum şartının değerlendirilmesi a) Çok zor durum değerlemesinde inceleme aa) Mali bünye analizleri bb) Likidite analizleri cc) Diğer hususlar b) Değerlendirme formuna göre yapılan uygulama

20 aa) Vergi daireleri ve defterdarlık yetkisinde olan tecillerde bb) Bakanlık yetkisine giren tecil taleplerinde Süreli red a) Süreli red hangi aşamadaki tecil talepleri ile ilgilidir b) Süreli redde ne kadar vade verilecektir c) Ödemenin verilen sürede yapılmaması İki yıllık tecil süresi itibariyle durum Tecil faizinin hesaplanması Gecikme zammının bulunduğu durumlar Tecil şartlarına uyulmaması a) Mücbir sebep bulunması b) Takipte usul c) Yeniden tecil MADDE 49 İcranın kaza mercilerince tehiri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 50 Ölüm halinde takibin geri bırakılması AÇIKLAMA VE YORUM Borçlunun aile fertlerinden birinin ölümü hali Borçlunun ölümü Mirasçıların şahsen takibi MADDE 51 Gecikme zammı, nisbet ve hesabı AÇIKLAMA VE YORUM Ödeme vadesinin dolmuş olması Gecikme zammının nisbeti ve hesabı a) Kanun hükmü b) 2002/3550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre Gecikme zammında asgari tutar Gecikme zammında üst sınır yoktur Ceza mahiyetindeki amme alacakları

21 a) Vergi Usul Kanununa göre kesilen cezalar aa) Vergi ziyaı cezası bb) Diğer vergi cezaları b) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre durum c) Mahkemeler tarafından vergilen ve ceza mahiyetinde olan amme alacakları Gecikme zammının takibi Ölüm halinde gecikme zammı Mücbir sebeb hallerinde durum Teminatlı alacaklarda ve hacizli mallarda paraya çevirme süresi MADDE 52 Gecikme zammında tatbikat müddeti ve diğer hükümler AÇIKLAMA VE YORUM Gecikme zammı uygulama müddetinin başlangıcı a) Dava açma süresinden sonra vergi mahkemesine başvurulması b) Davanın açılmış sayılması Dosyanın işlemden kaldırılması c) Yürütmenin durdurulması d) Kaydi ihtirazi ile yapılan beyanlarda durum e) Alacağın teminata bağlanmış olmasının etkisi Gecikme zammı uygulama müddetinin sonu a) Alacağın aslının ödenmiş veya tahsil edilmiş olması b) Amme alacağının tecil edilmesi c) İflasın açılması d) Aciz hali Gecikme zammı uygulama müddetinde durma halleri a) Mirasçılarda bekleme müddeti b) Mücbir sebebler Gecikme zammına karşı dava yoluna başvurulması MADDE 53 Köylerde gecikme zammı AÇIKLAMA VE YORUM

22 İ K İ NCİ KISIM Amme Alacağının Cebren Tahsili B İ R İ NCİ BÖLÜM Cebren Tahsil ve Takip Esasları MADDE 54 Cebren tahsil ve şekilleri AÇIKLAMA VE YORUM Cebren tahsilat safhasının başlaması Cebren tahsil şekilleri a) Teminatın paraya çevrilmesi veya kefilin takibi b) Borçlu mallarının haczi c) Borçlunun iflasının istenmesi Cebren takibatta sıra MADDE 55 Ödeme emri 22 AÇIKLAMA VE YORUM Ödeme emri hangi hallerde çıkarılır a) Genel olarak b) Özel haller aa) İkmalen ve re sen tarhedilen vergiler için vergi mahkemesi kararı üzerine ihbarname çıkarılması cebri takibat için yeterli değildir. Ayrıca ödeme emri çıkarılması gerekir bb) Bozma kararlarında cc) 6183 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca vade verilmesi gereken haller dd) Yürütme durdurma kararı bulunması ee) Sorumlular hakkında yapılacak takibatta durum Ödeme emrinin muhteviyatı Ödeme emirlerinin tebliği a) Genel olarak

23 b) Belediye hududu dışındaki köylerde ödeme emri tebliği Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar Kesinleşmemiş veya ödeme vadesi dolmamış amme alacakları MADDE 56 Teminatlı alacaklarda takip AÇIKLAMA VE YORUM Yazının tebliğ esaslarına göre tebliği gerekir Yazı dava konusu yapılabilir Teminatlı alacaklar hangileridir? Teminat paraya çevrilmeden diğer şekillerde cebren tahsil yollarına başvurulmaz İkmalen ve re sen tarhedilip dava konusu yapılan vergi ve cezalarda yargı organı kararı üzerine önce ödeme vadesini belirleyen ihbarnamenin çıkarılması gerekir MADDE 57 Kefil ve yabancı veya kurumlar mümessillerini takip AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 58 Ödeme emrine karşı dava açma AÇIKLAMA VE YORUM İçerdiği ibareler itibariyle madde metni Dava açma nedenleri a) Borcun olmadığı aa) Borç tamamen ödenmiştir bb) Mahsup durumu cc) Vadenin dolmamış olması dd) Tahakkukla ilgili tebligatın geçersizliği ee) Tahakkukla ilgili zamanaşımı ff) Amme alacağını kaldıran diğer nedenler

24 gg) Tahakkuk aşaması ile ilgili diğer hususlar hh) Düzeltme talebi bakımından durum b) Borcun kısmen ödendiği c) Borcun zamanaşımına uğramış olduğu Dava açma süresi Yetkili mahkeme Kısmi dava açma Davanın sonuçları Danıştaya başvurma Haksız çıkma zammı Düzeltme istekleri MADDE 59 Mal bildirimi AÇIKLAMA VE YORUM Başlıca hususlar Ödeme emrine karşı dava açıldığında mal bildirimi Diğer hususlar MADDE 60 Mal bildiriminde bulunmayanlar AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 61 Mal edinme ve mal artmaları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 62 Haciz AÇIKLAMA VE YORUM Haczedilecek malların tespitinde dikkat edilecek hususlar Hacze karşı yargıya başvurma a) Vergi mahkemelerinde dava açma b) İdare mahkemesinde dava açma

25 c) Dava açma süresi d) Yürütmenin durması e) Hacze karşı açılacak davalarda ileri sürülebilecek hususlar MADDE 63 Diğer hakların paraya çevrilmesi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 64 Haciz varakası AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 65 Köylerde haciz AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 66 Borçlu elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 67 Üçüncü şahıs elinde haczedilen mallara karşı istihkak iddiaları AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 68 İstihkak iddiaları ile ilgili diğer hükümler AÇIKLAMA VE YORUM İstihkak iddialarına bakacak mahkemeler İstihkak davalarında karar verme usulü İstihkak davalarında, teminat karşılığı icranın tehiri MADDE 69 Amme idareleri arasında hacze iştirak AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 70 Haczedilemeyecek mallar AÇIKLAMA VE YORUM

26 MADDE 71 Kısmen haczedilebilen gelirler Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 72 Yetişmemiş mahsullerin haczi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 73 Haczin neticeleri AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 74 Paraya çevirme AÇIKLAMA VE YORUM Paraya çevirme Mahsup sırası Satışın tehiri MADDE 75 Aciz hali AÇIKLAMA VE YORUM Aciz halinin tahakkuku Aciz halinin tesbiti Aciz halinin tesbitinde nelere dikkat edilecektir? MADDE 76 Aczin Neticeleri AÇIKLAMA VE YORUM Aciz halinin doğurduğu sonuçlar Aciz halindeki borçlunun mali durumunun takibi Aciz halinde iken borcu tecil edilen borçlunun yapmağa mecbur olduğu bildirimler Aciz halinde zamanaşımının durumu İ K İ NCİ BÖLÜM Menkul Malların Haczi ve Satışı 26

27 MADDE 77 Menkul malların haczi Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 78 Haciz sırasında bulunacaklar ve haciz zaptı AÇIKLAMA VE YORUM Haciz sırasında bulunacaklar Gıyapta haciz Hacizden önce borcun ödenmesi Haczin yapılması (Haciz tutanağının düzenlenmesi) Haciz tutanağının tebliğ edilmesi a) Huzurda yapılan hacizlerde b) Gıyapta yapılan hacizlerde Haczin ne zaman içinde yapılacağı MADDE 79 Üçüncü şahıslardaki menkul malların, alacak ve hakların haczi AÇIKLAMA VE YORUM Haciz bildirisi ile yapılan hacizler Üçüncü şahısların vecibeleri MADDE 80 Zor kullanma AÇIKLAMA VE YORUM Zor kullanma, kapalı ve kilitli yerlerin açtırılması Borçlu üzerindeki malların haczi MADDE 81 Hacizde değerleme AÇIKLAMA VE YORUM Değerlemeyi kim ve nasıl yapar? Köylerde ve Köy Kanunu uygulanan bucaklarda değerlemeyi kim yapar? Hacizde bilirkişiye değer biçtirilmesi Menkul malların değerlendirme şekli

28 MADDE 82 Haczedilen menkul malların korunması Sayfa AÇIKLAMA VE YORUM Haczedilen menkul malların tahsil dairesince korunması ve saklanması Sair menkul malların korunma şekli MADDE 83 Menkul malları koruyacak olanların mecburiyet ve mes uliyetleri AÇIKLAMA VE YORUM Hacizli malların aynen iade edilmesi Hacizli malların nerede iade edileceği Hacizli malları talep üzerine geri vermeyeceklerin sorumlulukları a) Cezai sorumlulukları b) Hukuki sorumlulukları MADDE 84 Menkul malların satışı AÇIKLAMA VE YORUM Satışı kim yapar? Satışta süre Satışına öncelik tanınan mallar Hacizli menkul malların üç ay içinde satılamaması hali Hacizli menkul malların bir kısmının satışı ile amme alacağının karşılanması hali Borçlunun satıştan önce borcunu (fer ileri dahil) ödemesi hali MADDE 85 Satış şekli, artırma ve ilan AÇIKLAMA VE YORUM Satış gününün saptanması ve ilanı

29 2 Satış yeri ve şekli Satış tutanağının düzenlenmesi Satış bedelinin tahsili ve vezneye yatırılması Tellallık resminin ödenmesi MADDE 86 Müşterinin malı almaktan vazgeçmesi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 87 Satılmayan menkul mallar AÇIKLAMA VE YORUM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Gayrimenkul Malların Haczi ve Satışı MADDE 88 Gayrimenkul malların, gemilerin haczi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 89 Haczin rehinli alacaklılara bildirilmesi AÇIKLAMA VE YORUM MADDE 90 Satış ve satış komisyonları AÇIKLAMA VE YORUM Satış komisyonu Gayrimenkullerin satış şekli Satış komisyonunun ve icra dairesinin karşılıklı ödevleri ve mükellefiyetleri MADDE 91 Gayrimenkullere değer biçme AÇIKLAMA VE YORUM Satış komisyonundan gayrimenkule değer biçilmesinin istenmesi Gayrimenkullere ve gemilere değer biçilmesi

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI. ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA SMMM ODASI VERGİ TEKNİĞİ SINAVI SEMİNER NOTLARI ( 6183 Sayılı AATUHK) A. MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ANKARA Ekim 2012 6183 sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN 2 6183 Sayılı

Detaylı

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 2481 AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6183 Kabul Tarihi : 21/7/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/7/1953 Sayı : 8469 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 34 Sayfa

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5)

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: A SIRA NO: 1) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 5) Resmi Gazete Tarihi: 11.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28762 Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde

Detaylı

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I

VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I makaleler Serkan AĞAR VERGİ YARGISINDA DAVAYA KONU İCRAİ İŞLEM - I Serkan AĞAR * I. Giriş Bilindiği üzere vergi hukukunda, kural olarak, vergi idaresi tarafından tesis edilen idari işlemler, 213 sayılı

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER

KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER KISIM III ÖLEN ADINA MİRASÇILAR TARAFINDAN ÖDENMESİ GEREKEN VERGİLER 1. ÖLENLE İLGİLİ OLUP MİRASÇILAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLMESİ GEREKEN NORMAL VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER Bu bölümde, mirası reddetmemiş

Detaylı

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. 1 İstanbul, 02.10.2014 Konu: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. I- GİRİŞ: 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi

Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Tahsil Zamanaşımını Kesen Hallerden Ödemenin Danıştay Kararları Işığında İrdelenmesi Doç. Dr. İBRAHİM ORGAN Pamukkale Üniversitesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Arş. Gör. DOĞAN BOZDOĞAN Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Detaylı

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI

GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI GELĠR ĠDARESĠ BAġKANLIĞI GELĠR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI BĠRĠNCĠ BÖLÜM SORU 1. Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011

KANUN. Kanun No. 6111 Kabul Tarihi: 13/2/2011 25 Şubat 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27857 (Mükerrer) KANUN BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.

İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36. İCRA VE İFLAS HUKUKUNDAKİ GÜNCEL SORUNLAR VE İCRA İFLAS HUKUKU UYGULAMALARI HÜSEYİN DEMİR (İZMİR 11. İCRA VE İFLAS MÜDÜRÜ) CEP : 0505.298.36.08 (14.11.2009 cumartesi günü İzmir Barosu Başkanlığı tarafından

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM

BİRİNCI KISIM BAŞLANGIÇ KURALLARI Madde 2. Kapsam... 9 Madde 3. Gümrük vergileri... 10 Madde 4. Vergi yasası... 10 İKİNCİ BÖLÜM 1,Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nin 20 Mayıs, 1977 tarihli birleşiminde kabul olunan "Vergi Usul Yasası", Anayasa'nın 74'üncü maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı tarafından Resmî Gazete'de

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi

Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İpotek ve İpoteğin Paraya Çevrilmesi Nazif KAÇAK Avukat Açıklamalı ve İçtihatlı Son Değişikliklerle İPOTEK VE İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ Gözden Geçirilmiş ve

Detaylı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı

1 Bekir BAYKARA, Belediye Vergi gelirlerinin Tah Usulü, Vergi Dünyası, Nisan 2006, 296. Sayısı 1 BELEDİYE GELİRLERİNİN TAHSİL USULÜ Bekir BAYKARA Avukat (Not: Bu makale Vergi Dünyası Temmuz 2007 311. sayısında yayınlanmıştır.) GİRİŞ Belediyeler halkın günlük hayatında önemli yer işgal eden hizmetlerin

Detaylı

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar

VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI. 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar VERGİ HUKUKUNDA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI UYGULAMASI 1. Vergi Borcu Nedeniyle Yurt Dışı Çıkış Yasağı Uygulamasında Kavram ve Hukuki Koşullar 1.1. Kavram ve Genel Bilgi 1.1.1 Kavram Vergi borcu nedeniyle yurt

Detaylı

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2)

İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) 1241 İCRA VE İFLAS KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2004 Kabul Tarihi : 9/6/1932 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/6/1932 Sayı : 2128 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 13 Sayfa : 426 Bu kanunun yürürlükte

Detaylı

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com VERGİ REHBERİ 2006 ERNST&YOUNG TÜRKİYE www.vergidegundem.com İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM : VERGİLEMENİN TEMEL KAVRAMLARI 1. Konu 2. Matrah 3. Mükellef 4. Vergi Sorumlusu 5. İstisna 6. Muafiyet 7. Beyan 8. Tarh

Detaylı

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine;

Yasaklar: Madde 6 Bir önceki maddede yazılı olanlar: 1- Kendilerine, nişanlılarına ve boşanmış olsalar bile eşlerine; VERGİ USUL KANUNU (213) Kanunun Şümulü: Madde 1 Bu kanun hükümleri genel bütçeye giren vergi, resim ve harçlar ile il özel idarelerine ve belediyelere ait vergi, resim ve harçlar hakkında uygulanır. Gümrük

Detaylı

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI

ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Vergi Hukukunda Ödeme Zamanları ve Ödeme Zamanlarına Uyulmamasının 207 H VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME ZAMANLARI VE ÖDEME ZAMANLARINA UYULMAMASININ HUKUKÎ SONUÇLARI Dr. Adil NAS * GİRİŞ Vergi hukukunda süreler,

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (B) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ!

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALARI DİKKATLE OKUYUNUZ! GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR UZMANLIĞI ÖZEL SINAVI SINAV TARİHİ : 2 ARALIK 2006 SINAV BAŞLAMA SAATİ : 10:00 SINAV SÜRESİ : ÜÇ SAAT NOT BAREMİ : Her soru 1 (bir) puandır. (A) GRUBU SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI... 65 A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR... 65 B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR... 66 C) GELİR

Detaylı