MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ"

Transkript

1 ISSN: MEDENÎ USÛL VE ĠCRA ĠFLÂS HUKUKU DERGĠSĠ JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. This journal is a peer reviewed journal published three times a year. Cilt: 10 / Sayı: 27 Volume: 10 / Issue: /1

2 Medenî Usûl ve Ġcra Ġflâs Hukuku Dergisi Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law Bu Dergi ULAKBĠM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Ulusal Hukuk Veritabanı na kabul edilmiģ hakemli bir dergidir. This Journal is a peer reviewed Journal and it was recognised as national peer reviewed journal in the National Law Database of ULAKBIM (Turkish Academic Network and Information Center). Cilt: 10 / Sayı: 27 Volume: 10 / Issue: /1 Yayın Sahibi / Publisher: Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü / Responsible Manager: Basımcının Adı / Printed by: Basıldığı Yer / Place of Publication: Basım Tarihi / Publication Date: Legal Yayıncılık A.ġ adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av./Aal. Lütfürrahman BAġÖZ (Sertifika No./Certificate No ) Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Kitap Matbaacılık San. Tic. Ltd. ġti. (Sertifika No./Certificate No.: 16053) Tel.: (212) DavutpaĢa Cad. No: 123, Kat:1 Topkapı/Ġstanbul Temmuz/ July 2014 Yönetim Yeri / Place of Management: Legal Yayıncılık A.ġ. Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel.: (216) Faks/Fax: (216) E-posta / Ġnternet Adresi / Web Address: Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda üç sayı olarak yayımlanan yerel, süreli ve hakemli bir hukuk dergisidir. / This journal is a peer reviewed national law journal published three times a year. ISSN:

3 Dergiye yapılan atıflarda MĠHDER kısaltması kullanılmalıdır. For citations please use the abbreviation: MIHDER Katkıda bulunmak isteyenler için iletiģim bilgileri: All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: E-posta / Telefon / Phone: (216) Faks / Fax: (216) Posta Adresi / Postal Address: Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Yard. Doç. Dr. Efe DIRENĠSA Yeditepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Ġnönü Mah. KayıĢdağı Cad. 26 Ağustos YerleĢimi AtaĢehir - Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüģler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.ġ. nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.Ş.

4

5 Editör / Editor Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Editör Yardımcısı / Associate Editor Yard. Doç. Dr. Efe DIRENĠSA (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) DanıĢmanlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Yavuz ALANGOYA (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Oğuz ATALAY (Gediz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Haluk BURCUOĞLU (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Nuray EKġĠ (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Baki KURU (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK (Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Polat SOYER (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Süha TANRIVER (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Bilge UMAR (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi)

6 Yayın Kurulu / Editorial Board Prof. Dr. Ali Cem BUDAK (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Doç. Dr. Murat ATALI (Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Doç. Dr. Mine AKKAN (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. Emel HANAĞASI (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. Nedim MERĠÇ (Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. Efe DIRENĠSA (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. Mustafa GÖKSU (Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. Evrim ERĠġĠR (Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Yard. Doç. Dr. BarıĢ TORAMAN (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi) Av. Mehmet UÇUM (İstanbul Barosu Avukatlarından) Av. Hikmet ÇĠÇEK (Ankara Barosu Avukatlarından)

7 MEDENĠ USUL VE ĠCRA ĠFLAS HUKUKU DERGĠSĠ YAYIN ĠLKELERĠ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW 1. Medeni Usul ve Ġcra Ġflas Hukuku Dergisi (MĠHDER), dört ayda bir (yılda üç kez) yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Civil Procedure, enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed journal published three times a year. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, medeni usul ve icra iflas hukuku alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning civil procedure law, enforcement law and insolvency law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative developments, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı

8 Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce baģlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.

9 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself. 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.

10 13. Tüm Hakem Raporları, ULAKBĠM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) Hukuk Veri Tabanı Komitesi tarafından denetlenmesine olanak verecek Ģekilde 5 yıl saklanır. All reviewer reports will be kept for five years under circumstances ULAKBĠM (Turkish Akademic Network and Information Center) Law Database Committee is able to examine whenever required. 14. Dergi ye ait yeni sayı yayımlandıkça, bu sayı tek bir PDF kopyası Ģeklinde ULAKBĠM Online Dergi Takip Sistemine (ODĠS) yüklenir. Ayrıca Dergi nin 2 adet basılı kopyası da ULAKBĠM a kargo ile ulaģtırılır. Each Publisher issue of the Journal will be uplouded as a PDF file to the Online Journal Watch System of ULAKBĠM (ODĠS). Also two copies of the published issue will be delivered to ULAKBİM by cargo. 15. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the published issue will be sent both to the author(s) and to the reviewer(s).

11 EDĠTÖRDEN / FROM THE EDITOR Bu sayıda medeni usul hukukuna iliģkin iki makale yayımlıyoruz. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Üyesi Zekeriya Yılmaz, Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun özellikle kanun yollarına iliģkin hükümlerinin zaman itibarıyla uygulanma alanı ile ilgili konuları 6100 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı Sorunlar ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler baģlıklı makalesinde incelemiģtir. AraĢ. Gör. Aslı Aras ÇekiĢmesiz Yargıda Tasarruf Ġlkesi baģlıklı makalesinde ise çekiģmesiz yargıda yargılamanın baģlamasından sonlandırılmasına kadar tasarruf ilkesinin uygulanma alanı ele almıģtır. Medeni Usul ve Ġcra Ġflas Hukuku ile ilgili Yargıtay içtihatları ile bu kararlar hakkında kısa içtihat notlarının yer aldığı bölümü bu sayıda Yard. Doç. Dr. Nedim Meriç ve AraĢ. Gör. Pınar Çiftçi hazırladılar. Yard. Doç. Dr. Tolga AKKAYA ve Yard. Doç. Dr. BarıĢ Toraman ın hazırladığı mevzuat bölümünde medeni usul ve icra iflas hukuku ile ilgili yeni mevzuata, Anayasa Mahkemesi karar özetlerine ve seçilmiģ UyuĢmazlık Mahkemesi kararlarına yer verilmektedir. Dergimizin yararlı olmasını diliyor, katkı ve eleģtirilerinizi bekliyoruz. Editör / Editor

12

13 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Medeni Usul ve Ġcra Ġflas Hukuku Dergisi (MĠHDER), yılda üç sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği medeni usul hukuku ve icra iflas hukuku alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Journal of Civil Procedure, Enforcement and Insolvency Law (MIHDER) is a peer reviewed academic law journal published regularly three times a year, concentrating on issues of civil procedure, enforcement and insolvency law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since Each issue contains scholarly works concerning civil procedure, enforcement and insolvency law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on civil procedure, enforcement and insolvency law; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 MEDENĠ USUL VE ĠCRA ĠFLAS HUKUKU DERGĠSĠ Cilt: 10 / Sayı: /1 ĠÇĠNDEKĠLER Makaleler 6100 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı Sorunlar ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler Zekeriya YILMAZ ÇekiĢmesiz Yargıda Tasarruf Ġlkesi AraĢ. Gör. Aslı ARAS Yargı Kararları Derleyenler: Yard. Doç. Dr. Nedim MERĠÇ / AraĢ. Gör. Pınar ÇĠFTÇĠ Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu Kararı Hukuk Genel Kurulu Kararı Hukuk Daire Kararları Yerel Mahkeme Kararı Yargıtay Ġcra ve Ġflas Hukuku Kararları Hukuk Genel Kurulu Kararları Hukuk Daire Kararları Mevzuat ve Anayasa Mahkemesi Kararları Hazırlayan: Yard. Doç. Dr. BarıĢ TORAMAN Kanun Yönetmelikler Anayasa Mahkemesi Karar Özetleri UyuĢmazlık Mahkemesi Karar Özetleri Mahkeme Kararları Arama Dizinleri Kavramlara Göre Arama Dizini Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini

16 JOURNAL OF CIVIL PROCEDURE, ENFORCEMENT AND INSOLVENCY LAW Volume: 10 / Issue: /1 CONTENTS Articles Some Considerations on Problems and Uncertainties that Arise from Temporary Article 3 of Law No 6100 (Civil Procedure Code) Zekeriya YILMAZ Disposition Maxim in Non-Contentious Jurisdiction Res. Asst. Aslı ARAS Court Decisions Compiled by: Asst. Prof. Dr. Nedim MERĠÇ / Res. Asst. Pınar ÇĠFTÇĠ Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law Decision of the General Assembly of the Court of Cassation on the Unification of Decisions Decision of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation Decision of District Court Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and Insolvency Law Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation Legislative Developments and Decisions of the Turkish Constitutional Court Prepared for publication by: Asst. Prof. Dr. BarıĢ TORAMAN Act Regulations Abstracts of Decisions of the Turkish Constitutional Court Abstracts of Decisions of Court of Jurisdictional Disputes Index of Court Decisions Index of Related Legal Terms Index of Related Statutory Provisions

17 MAKALELER ARTICLES * 6100 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı Sorunlar ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler Some Considerations on Problems and Uncertainties that Arise from Temporary Article 3 of Law No 6100 (Civil Procedure Code) Zekeriya YILMAZ * ÇekiĢmesiz Yargıda Tasarruf Ġlkesi Disposition Maxim in Non-Contentious Jurisdiction AraĢ. Gör./Res. Asst. Aslı ARAS

18

19 6100 SAYILI KANUNUN (HMK) GEÇĠCĠ 3. MADDESĠNĠN UYGULAMADA YOL AÇTIĞI SORUNLAR VE TEREDDÜTLER ÜZERĠNE BAZI DEĞERLENDĠRMELER (SOME CONSIDERATIONS ON PROBLEMS AND UNCERTAINTIES THAT ARISE FROM TEMPORARY ARTICLE 3 OF LAW NO 6100 (CIVIL PROCEDURE CODE)) Zekeriya YILMAZ ÖZET Bu makalede 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu nun geçici üçüncü maddesinin uygulamada yol açtığı hukuki sorunlar ile tereddütler irdelenmiģ; değerlendirmeler yapılıp çözüm önerileri ortaya konulmuģtur. Anahtar Kelimeler: Parasal sınırlar, kesin hüküm, temyiz, Yargıtay da duruģma, karar düzeltme, geçici üçüncü madde, yargılamanın yenilenmesi. ABSTRACT In this essay, some considerations on problems and uncertainties that may arise from temporary article 3 of the new Turkish Code of Civil Procedure (act No. 6100) are discussed and some solution proposals regarding these problems are presented. Keywords: Monetary limits, res judicata, cassation, hearing in court of cassation, revision of decision, temporary Art. 3, trial de novo (new trial). *** Yargıtay 20. Hukuk Dairesi Üyesi, e-posta:

20 Sayılı Kanunun (HMK) Geçici 3. Maddesinin Uygulamada Yol Açtığı Sorunlar ve Tereddütler Üzerine Bazı Değerlendirmeler...1 Ekim 2011 tarihinden itibaren hukuk davalarında kesin hüküm, temyiz, Yargıtay da duruģma ve karar düzeltmeye iliģkin parasal sınırların 6100 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi atfıyla 1086 sayılı Kanuna 5236 sayılı Kanunun 19. maddesiyle eklenen ek 4. maddeye göre artırılamayacağını, yukarıda ifade ettim; bu iddia ve ısrarımın dayanak ve gerekçelerini de açıklamaya çalıģtım. Peki Ģimdi ne olacak?... Öte yandan, uygulamada (1 Ekim 2011 tarihinden sonra yapılan yargılamanın yenilenmesi talepleriyle ilgili olarak, 1086 sayılı Kanunun tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değiģiklikten önceki (yargılamanın yenilenmesine dair) 445 ilâ 454. maddelerinin mi yoksa 6100 sayılı Kanunun 374 Ġlâ 381. maddeleri hükümlerinin mi uygulanacağı hususunda) oluģan tereddütlerin giderilmesi bakımından da, HMK nın geçici 3. maddesinin ikinci fıkrasındaki düzenlemenin, bölge adliye mahkemelerinin göreve baģlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna baģvurulmuģ olan kararlar hakkında, kesinleģinceye kadar 1086 sayılı Kanunun tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan deği- Ģiklikten önceki 427 ilâ 444. maddelerinin (yani temyize ve karar düzeltmeye ilişkin hükümlerin) uygulanmasına devam edilmesiyle sınırlı tutulması ve fakat yargılamanın iadesi konusunda yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerinin uygulanması ve dolayısıyla 1086 sayılı Kanunun tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değiģiklikten önceki 445 ilâ 454. maddelerinin metinden çıkarılması gerekmektedir. Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan 27. sayısından ulaģabilirsiniz MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1

21 ÇEKĠġMESĠZ YARGIDA TASARRUF ĠLKESĠ (DISPOSITION MAXIM IN NON-CONTENTIOUS JURISDICTION) AraĢ. Gör. / Res. Asst. Aslı ARAS ÖZET Tasarruf ilkesine göre, taraflar, davanın baģlatılması, dava konusunun belirlenmesi ve davanın sonlandırılmasında yetki sahibidir. Tasarruf ilkesi çekiģmesiz yargıda da uygulanmakla birlikte, çekiģmesiz yargı iģlerinde davaya göre daha sınırlı bir uygulama alanına sahiptir. Anahtar Kelimeler: Medeni usul hukuku, dava, çekiģmesiz yargı, tasarruf ilkesi. ABSTRACT According to the disposition maxim, parties have right to bring an action, to specify subject matter and to resume an action. This principle is also applicable in non-contentious jurisdiction but has a limited field of application. Keywords: Civil procedure law, action, non-contentious jurisdiction, disposition maxim. ***..Tasarruf ilkesi, çekiģmeli yargıda davanın baģlatılmasından sonlandırılmasına kadar geçerli olan bir ilkedir. ÇekiĢmeli yargıda, davanın ancak taraflarca açılabileceği, dava konusunun taraflarca belirleneceği, feragat, sulh ve kabul gibi iģlemlerle dava konusu üzerinde tasarruf edilebileceği, davanın geri alınabileceği ve kanun yolundan feragat edilebileceği, tasarruf ilkesinin somut görüntüleridir 1. Re sen harekete geçme Ġzmir Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve Ġcra Ġflâs Hukuku Anabilim Dalı AraĢtırma Görevlisi, e-posta: 1 Alangoya, Yavuz, Medenî Usûl Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına ĠliĢkin Ġlkeler, Ġstanbul 1979, s.2-3; Alangoya, Yavuz/Yıldırım, M. Kamil/Deren

22 22 Çekişmesiz Yargıda Tasarruf İlkesi ilkesi ise, hâkimin taraflarca bir istem olmadan harekete geçebilmesini ve hüküm verebilmesini ifade eder ÇekiĢmesiz yargı iģlerinde tasarruf ilkesinin uygulanma alanı, talep üzerine takip edilen çekiģmesiz yargı iģleriyle sınırlı kalmaktadır. Talebe bağlı çekiģmesiz yargı iģlerinde, yargılamanın baģlaması için mutlaka bir talepte bulunulması gerekmektedir. Yani, talep, bir yargılama Ģartıdır. Bu açıdan, talebe bağlı çekiģmesiz yargı iģlerinde, yargılamanın baģlaması açısından tasarruf ilkesinin tam anlamıyla uygulandığı söylenebilecektir. Yargılama konusunun belirlenmesinde ise, talebe bağlı çekiģmesiz yargı iģlerindeki durum çekiģmeli yargıya benzese de, bir bakımdan ondan farklıdır. Çünkü, talebe bağlı çekiģmesiz yargı iģinde yargılama konusu, talepte bulunan tarafından belirlense de, hâkimin geniģ takdir yetkisinden dolayı bazı durumlarda hâkim talepte bulunanın talebinden baģka bir Ģeye karar verebilir. Talep üzerine harekete geçilen çekiģmesiz yargı iģlerinde yargılamaya son verilmesi açısından ise, tasarruf ilkesinin uygulanma alanı çok daha sınırlıdır. Talebe bağlı çekiģmesiz yargı iģi ancak talepten vazgeçilmesi halinde sonlandırılabilir; bunun dıģında kabul, feragat, sulh gibi iģlemlerle çekiģmesiz yargı iģinin sonlandırılması mümkün değildir. Makalenin devamına, dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan 27. sayısından ulaģabilirsiniz Yıldırım, Nevhis, Medenî Usûl Hukuku Esasları, Ġstanbul 2009, s.183; Musielak, Hans-Joachim, Kommentar zur Zivilprozessordnung mit Gerichtsverfassungsgesetz, München 2012, s.11; Prütting, Hans/Gehrlein, Markus, ZPO Kommentar, Köln 2012, s.7; Weirich, Hans-Armin, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Stuttgart 1981, s.38; Bilge, Necip/Önen, Ergun, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, Ankara 1978, s.296; Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, Medenî Usûl Hukuku, 24. Baskı, Ankara 2013, s.335; Pekcanıtez, Hakan/Atalay, Oğuz/Özekes, Muhammet, Medenî Usûl Hukuku, 14. Baskı, Ankara 2013, s Alangoya, s.3; Alangoya/Yıldırım/Deren Yıldırım, s.183; Baur, Fritz/Wolf, Manfred, Grundbegriffe des Rechts der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Stuttgart 1980, s.56. MİHDER - Cilt: 10, Sayı: 27, 2014/1

23 YARGI KARARLARI COURT DECISIONS * Yargıtay Medeni Usul Hukuku Kararları Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law * Yargıtay Ġcra ve Ġflas Hukuku Kararları Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Enforcement and Insolvency Law Derleyenler:/Compiled by: Yard. Doç. Dr. / Asst. Prof. Dr. Nedim MERĠÇ Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Medeni Usul ve Ġcra Ġflas Hukuku Anabilim Dalı Dicle University Faculty of Law, Dept. of Civil Procedure and Insolvency Law AraĢ. Gör. / Res. Asst. Pınar ÇĠFTÇĠ Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve Ġcra Ġflas Hukuku Anabilim Dalı Dokuz Eylül University Faculty of Law, Dept. of Civil Procedure and Insolvency Law

24

25 MEDENĠ USUL HUKUKU KARARLARI DECISIONS OF THE COURT OF CASSATION ON MATTERS RELATING TO CIVIL PROCEDURE LAW * Yargıtay Ġçtihadı BirleĢtirme Büyük Genel Kurulu Kararı Decision of the General Assembly of the Court of Cassation on the Unification of Decisions * Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Decisions of Joint Civil Chambers of the Court of Cassation * Yargıtay Hukuk Daire Kararları Decisions of Civil Chambers of the Court of Cassation * Yerel Mahkeme Kararı Decision of District Court

26

27 ĠÇTĠHADI BĠRLEġTĠRME BÜYÜK GENEL KURULU KARARI DECISION OF THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COURT OF CASSATION ON THE UNIFICATION OF DECISIONS ĠÇTĠHADI BĠRLEġTĠRME BÜYÜK GENEL KURULU 2013/1 2014/ ĠHTĠYATĠ TEDBĠR KANUN YOLU 6100 s. HMK/391, 394 Ġlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karģı temyiz yolunun kapalıdır. Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan 27. sayısından ulaģabilirsiniz

28 HUKUK GENEL KURULU KARARI DECISION OF JOINT CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION HUKUK GENEL KURULU 2012/ / ZĠYNET EġYASI ĠSPAT YÜKÜ 6100 s. HMK/190 Dava, ziynet eģyalarının aynen iadesi, bu mümkün değilse bedelinin tahsili istemine iliģkindir. Evlilik sırasında kadına takılan ziynetler kim tarafından takılmıģ olursa olsun, kadına bağıģlanmıģ sayılır ve onun kiģisel malı sayılır. Bu ziynet eģyalarının bozdurularak davalının kredi borçlarının, düğün ve balayı masraflarının ödenmiģtir. UyuĢmazlık bozdurulan bu ziynet eģyalarının geri verilmemek üzere verilip verilmediği noktasındadır. Davalı koca tarafından bozdurulan ziynet eģyalarının davacı kadın tarafından iade edilmemek üzere verildiğine iliģkin ispat yükü davalı eģtedir. HUKUK GENEL KURULU 2013/ / s. HMK/211, 266 ĠMZAYA ĠTĠRAZ SAHTELĠK ĠNCELEMESĠNĠN SIRASI Dava, davacı-borçlu hakkında baģlatılan icra takibine dayanak çekteki imzanın davacı-borçlu Ģirket yetkilisine ait olmadığı itirazına iliģkindir. Ġmza incelemesinin hakim tarafından bizzat yapılması halinde, önce istiktab yoluna, sonra uygulamaya elveriģli imza ile imza karģılaģtırması yoluna baģvurulur. Ġmza incelemesinin bilirkiģi tarafından yaptırılmasına karar verilmesi halinde, ise, önce uygulamaya elveriģli imza ile inkar edilen imza karģılaģtırılır, sonra istiktab (yazı yazdırma) yoluna baģvurulur. Ġspat külfetinin çeki elinde bulunduran ve imzanın borçlu Ģirket yetkilisine ait olduğunu iddia eden alacaklıya ait olduğu gözetilmek suretiyle, davalı-alacaklı vekiline emsal imzaların bulunduğu yerlerin bildirilmesi için süre verilip, tüm emsal imzalar toplanarak, çekteki keģideci imzasının karģılaģtırılmak suretiyle bilirkiģi incelemesi yaptırılmalı ve oluģacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.

29 Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law 29 HUKUK GENEL KURULU 2012/ / s. HMK/111, s. SSK/6, s. SSGSSK/86 HĠZMET TESPĠTĠ DAVASI ĠġÇĠ ALACAĞI VE TAZMĠNAT DAVASI DAVALARIN AYRILMASI Dava, hizmet tespiti ve ĠĢ Kanunu ndan kaynaklanan tazminat ve alacaklara iliģkindir. Hizmet tespiti davası Sosyal Sigortalar Kanunu ndan (Ģimdi Sosyal Güvenlik Kanunu ndan) kaynaklanan bir davadır. Bu davada davalı tarafta iģveren ile Sosyal Güvenlik Kurumu gösterilmek zorunda olup, hakim yargılamada kendiliğinden araģtırma yetkisine sahiptir. Bu davaların ayrıca görülmesi amacıyla HSYK.'nın 2783 sayılı kararı ile ( ) Türkiye Genelinde 15 ilde Sosyal Güvenlik Mahkemeleri kurulmuģtur. ĠĢçi alacaklarından kaynaklanan davalar ise, ĠĢ Kanunu'ndan kaynaklanmakta olup, bu davalarda davalı olarak sadece iģveren yer almaktadır. Tarafların tasarruf edebilecekleri bu davaların bu özellikleri dolayısıyla hizmet davaları ile birlikte görülmesi mümkün olmayıp, davadaki her iki talep birbirinden ayrılmalı ve sonra esasa girilerek dava sonuçlandırılmalıdır. 1 Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 2014 yılının ilk sayısı olan 27. sayısından ulaģabilirsiniz 1 KarĢı oyda belirtildiği gibi bu karar ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun gün ve E. 2003/21-571, K.2003/575 ile verdiği içtihattan dönülmektedir. Kararda bahsedilen ve kurulduğu belirtilen Sosyal Güvenlik Mahkemeleri ise iģ mahkemelerinin iģ dağılımı kapsamında değerlendirilmelidir. Kanaatimizce davaya konu hizmet tespiti ile iģçi alacağı ve tazminatı taleplerinin terditli olarak birlikte görülebilmesi HMK m. 111 f.2 de yer alan asıl talebin reddine bağlı terditli dava açılabilmesi düzenlemesi nedeniyle mümkün görülmemektedir. MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1

30 HUKUK DAĠRE KARARLARI DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF CASSATION 2. HUKUK DAĠRESĠ 2013/ / TANIK LĠSTESĠ DELĠL SUNULMASI 6100 s. HMK/140, 187, 243 Görülen davada davalı süresi geçtikten sonra cevap dilekçesi vermiģ ve delil listesi sunmuģtur. Süresinde cevap vermemekle davalı taraf davacınn dava dilekçesinde iddia ettiği vakıaları inkar ettiğinden davalının evvelden bildirdiği tanıklarının inkar doğrultusunda dinlenmeleri gerekir. 6. HUKUK DAĠRESĠ 2012/ / MAHKEME ĠÇĠ ĠKRAR ĠSPAT 6100 s. HMK/187, 188 Dava, ziynet eģyalarının aynen iadesi, bu olmadığı taktirde bedelinin tahsili istemine dayanmaktadır. Tarafların önceden görülen bo- Ģanma davasında davalı tarafın '... takı gibi kullanılmayacak bazı para ve çeyrek altın gibi altınların düğün sonrasında evlilikte beraber kullanılmakta olan eģyaların masraflarına karģılık harcandığı...' Ģeklinde beyanda bulunulduğu görülmüģtür. Bu beyan, mahkeme içi ikrar niteliğinde olup, tarafları bağladığı gözetilerek davanın sonlandırılması gerekir.

31 Decisions of the Court of Cassation on Matters Relating to Civil Procedure Law HUKUK DAĠRESĠ 2012/ / s. HMK/107, 109, 114 ĠHTARNAME KISMĠ DAVA HUKUKĠ YARAR BELĠRSĠZ ALACAK DAVASI DAVA KONUSUNUN BELĠRLĠ OLMASI Dava, davalı bankaya teslim edilen çeklerin sahte çıktığını, davalı banka uhdesinde bulunan çeklerin sahte olduğunun mevzuat hükümlerine aykırı olarak müvekkiline bildirilmememesi nedeniyle davalı bankanın yol açtığı zararların tazminine iliģkindir. Davacı talep konusu uyuģmazlığın miktarını kendisi tarafından keģide edilen ihtarname ile açıkça belirlemiģtir. Bu nedenle davacının fazlaya iliģkin hakları saklı tutarak kısmi dava açılmasında hukuki yararı mevcut olmadığı gibi, dava konusunun açık talebi karģısında ortada belirsiz alacak davasının koģullarının da bulunmadığı gerekçesiyle açılan davanın reddedilmesi hukuka uygundur HUKUK DAĠRESĠ 2012/ / s. HMK/150 UYAP ÜZERĠNDEN MAZERET DĠLEKÇESĠ DOSYANIN ĠġLEMDEN KALDIRILMASI 1 Bu karar ile önceden uyuģmazlık konusu miktarın davacı tarafından ihtar edilerek karģı tarafa bildirildiği durumlarda açılacak dava bakımından sadece ihtar edilen miktarın istenebileceği, kısmi alacak davası veya belirsiz alacak davasının açılamayacağı belirtilmektedir. TBK m. 117 de düzenlenen olağan vadede borçlunun temerrüde düģmesi için çekilecek her ihtar durumda ve TBK m. 117 ye göre borçlu temerrüdü için zorunlu olunmasa bile alacaklının borçluya çektiği ödeme ihtarlarının varlığı durumunda belirsiz alacak olgusuna dayanan davalar açılamayacaktır. (N.M.) MIHDER - Volume: 10, Issue: 27, 2014/1

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY

E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY (YAŞAR ÜNİVERSİTESİ E-DERGİSİ) YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION OF E-JOURNAL OF YASAR UNIVERSITY 1. E- Journal of Yasar University (Yaşar Üniversitesi E-Dergisi),

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte

İstihkak prosedürü sonunda, üçüncü kişinin bu hakkı kabul edilir, lehine sonuçlanırsa, o mal üzerindeki haciz kalkar veya mal o hakla birlikte Borçlunun borcu için, borçluya yakınlığı ne olursa olsun 3. kişinin malvarlığına dahil unsurlar,haczedilemez. Bununla birlikte 3. kişilere ait bazı malların borçlunun olduğu kabul edilerek haczedilmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ

Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Herkes İçin Hukuk: 15 İHTİYATİ HACİZ Av. Osman OY Av. Teoman ULUSOY Yay n No : 2358 Hukuk Dizisi : 1113 1. Bas Haziran 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-279 - 8 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta:

DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: DOÇ. DR. CENK AKİL elektronik posta: akilcenk@hotmail.com KİŞİSEL BİLGİLER Uyruğu Doğum Yeri : T.C : ÇANKAYA/ANKARA Doğum Tarihi : 06.08.1975 T.C. Kimlik No : 56194488094 Askerlik Durumu 2010 tarihinde

Detaylı

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü. İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası MENFİ TESPİT DAVASI İÇİNDEKİLER davası Menfi Tespit Davasında Görevli - Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü İcra Takibinden Önce ve Sonra Açılan Menfi Tespit Davası Menfi Tespit Davasının Borçlu Lehine

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ

BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ Y8HD Esas : 2012/5092 Karar : 2012/6951 Tarih : 10.07.2012 BOġANMADAN SONRA EVLĠLĠK ĠÇĠNDE EDĠNĠLEN TAġINMAZLARA KATKI PAYI TALEBĠ MAL REJĠMĠNĠN TASFĠYESĠNDEN KAYNAKLANAN KATKI PAYI ALACAĞI ( Mülga MK.Döneminde

Detaylı

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8

Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAĠRESĠ Esas No. 2009/10827 Karar No. 2011/12158 Tarihi: 21.04.2011 Yargıtay Kararları Ġlgili Kanun / Madde 4857 S.ĠĢK/8 Ġġ SÖZLEġMESĠNĠN AYIRT EDĠCĠ UNSURLARI BAĞIMLILIK UNSURUNUN

Detaylı

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI

İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI İCRA İNKAR TAZMİNATI LİKİT ALACAK KAVRAMI MAL İADESİ YIPRANMA PAYI ÖZET: Likit bir alacaktan söz edilebilmesi için alacağın gerçek miktarının bedeli ve sabit olması veya borçlu tarafından alacağın tüm

Detaylı

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir.

itibaren yasal altı aylık süre içerisinde yeniden satış talebinde bulunulduğundan taşınırlar üzerindeki haciz düşmemiştir. -2- I - Satışı talep edilen menkullerin yapılan ihalede alıcı çıkmaması üzerine satışın düştüğü, ancak İİK.'nun 106. maddesine göre altı aylık yasal süresi içerisinde yeniden satış talebinde bulunulması

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2014/19-674 KARAR NO : 2016/76 DAVACI : vekili Av. Umut Çağatayhan Koksal DAVALI : vekili Av. Taraflar arasındaki menfi tespit davasından dolayı yapılan yargılama

Detaylı

HECELEME VE SANAL KLAVYE

HECELEME VE SANAL KLAVYE HECELEME VE SANAL KLAVYE (Büyük harf ve noktalama işaretlerini kullanmadan gördüğümüz her satırı 5 defa klavyeyle 5 defa da sanal klavyeyle yazalım) İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR

MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR MODÜL 1 TEKRARLAYARAK YAZMA 2 SATIR 3 SATIR 2 SATIRI 3 DEFA ARKA ARKAYA DOĞRU ŞEKİLDE YAZDIKTAN SONRA 3 DEFA DA SANAL KLAVYE UYGULAMASI YAPACAĞIZ İşveren tarafından yapılacak olan ödemelerin banka yoluyla

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI

İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI İŞ GÜVENCESİ İŞVEREN VEKİLİ SIFATI ÖZET: İş güvencesi hükümleri dışında kalarak işveren vekili konumunun tespitinde iki temel ölçüye göre değerlendirme yapılır. Buna göre işletmenin bütününü sevk ve idare

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

BELİRSİZ ALACAK DAVASI

BELİRSİZ ALACAK DAVASI Dr. Cemil SİMİL İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku ABD BELİRSİZ ALACAK DAVASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR CETVELİ...XXIII

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7568 Karar No. 2014/13812 Tarihi: 21.05.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İŞK. /8 İŞ SÖZLEŞMESİNİN VAR OLUP OLMADIĞI- NIN BAĞIMLILIK ÖLÇÜTÜNE GÖRE BELİRLE-

Detaylı

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme.

Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Noktalama İşaretleri ve harf büyütme. Sağ parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sol serçe parmağımızla SHİFT'i kullanıyoruz. Sol parmaklarımızın kullandığı harfleri büyütmek için sağ serçe

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ

T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ T.C. YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No : 2012/28063 Karar No : 2012/28555 Özet: İşveren kıdem tazminatı borcu bakımından iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte temerrüde düşer. Diğer tazminat ve alacaklar

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/3-1598 K. 2015/1159 T. 8.4.2015 * YEMİN TEKLİFİ HAKKININ HATIRLATILMASI (Ancak İspat Yükü Kendisine Düşen Tarafın Yemin Deliline Başvuru Hakkının Varlığı İle Mümkün

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI. (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG. AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM MELDA AKPINAR VE DĠĞERLERĠ / TÜRKĠYE DAVASI (Başvuru No. 19124/06) KARAR STRAZBURG 22 Temmuz 2014 İşbu karar kesinleşmiş olup şekli bazı değişikliklere tabi

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/3-686 K. 2016/18 T. 20.1.2016 TEDBİR NAFAKASI İSTEMİ (Tarafların Gerçekleşen Ekonomik ve Sosyal Durumları İle Günün Ekonomik Koşullarına Göre Takdir Edilen Nafaka

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna Giriş I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

-5- Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de; -5- I- İİK nun 128/a maddesine göre 2 yıl geçmedikçe yeniden kıymet taktiri istenemez ise de, hacizli taşınmaz üzerine sonradan konulan haczin yeni bir haciz olup, bu yeni haciz nedeniyle, İİK nun 128/II

Detaylı

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF

SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF SİLME TUŞUNU KULLANMADAN VE EKRANA BAKARAK YAZMA PDF Aşağıdaki Satırları 5 defa klavye ile 5 defa da sanal klavye ile yazalım. 5 defa üst üste doğru olacak şekilde yazamıyorsak 3 defa klavye ile 3 defa

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no. 24886/07 Abdurrahman YABAN / Türkiye Başkan, Helen Keller, Yargıçlar, Egidijus Kūris, Jon Fridrik Kjølbro, ve

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU

İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İsmail ERCAN THEMIS İCRA VE İFLAS HUKUKU TAKİP HUKUKU İÇİNDEKİLER TAKIP HUKUKUNA GIRIŞ I. KAVRAM...3 II. TAKİP HUKUKUNDA TARAFLAR...4 A. Taraf Ehliyeti...4 B. Takip Ehliyeti...5 C. Sıfat (Husumet)...6

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/26985 Karar No. 2015/24025 Tarihi: 03.07.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 İŞE İADE SONRASI İŞÇİNİN İŞE

Detaylı

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

II 6183 SAYILI KANUNUN 79 UNCU MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK I GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği gibi, 5479 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG.

ĠKĠNCĠ DAĠRE. Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru. (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG. ĠKĠNCĠ DAĠRE Kandile YEŞİLFİDAN/ TÜRKİYE DAVASI ve diğer 10 başvuru (Bk. ekli liste) (Başvuru no. 39617/11) KARAR STRAZBURG 1 Ekim 2013 T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ

İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ İDARÎ YARGILAMA USULÜ KANUNU NUN 4. MADDESİ VE DİLEKÇELERİN KAYDA GİRİŞ TARİHİ Çalışmamızın amacı idare veya vergi mahkemesi bulunmayan yer ifadesinin, verilen dilekçelerin kayda girdiği tarihi belirlemede

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

SGK Ödemeler88 Tapu89 Trafik90

SGK Ödemeler88 Tapu89 Trafik90 İÇİNDEKİLER A GRUBU KARARLAR (ÖN İNCELEME İLE VERİLEN KARARLAR HMK-352)3 A-1 (Ön İnceleme Aşamasında) (Başka Daireye Gönderme)3 A-2 (Ön İnceleme Aşamasında) (Kesin Karar)7 A-3 (Ön İnceleme Aşamasında)

Detaylı

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları

Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Borçlunun İcr a Takibinde İstenen İşlemiş Faiz Miktarı ile İşleyecek Faiz Oranına Süresi İçinde İtiraz Etmemesinin Sonuçları Talih UYAR* * Avukat. Bilindiği gibi, yapılan icra takiplerinde, alacaklı,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları

İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun Yolu Arasındaki Fark Nedir? Hukuk Davası İçin İstinaf Mahkemesine Başvuru Şartları İSTİNAF MAHKEMELERİ İÇİNDEKİLER Giriş İstinaf Mahkemeleri İstinaf Kanun Yolu Nedir? İstinaf Mahkemesine Nasıl Başvurulur Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf Başvuru Süresi İstinaf Kanun Yolu ile Temyiz Kanun

Detaylı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu DAMGA VERGİSİ ve HARÇLAR BİLGİSİ DERSİ Açık Ders Malzemesi 1 Onüçüncü Hafta Ünite 3 devam 2 İDARİ YARGI DANIŞTAY Bölge İdare Mahkemeleri İdare

Detaylı

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri

Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri Yrd. Doç. Dr. Evrim ERİŞİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri

ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ. Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC TAHKİMİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMLENMESİ Dr. Candan YASAN TEPETAŞ ISTAC Genel Sekreteri ISTAC Örnek Tahkim Şartı Bu sözleşmeden kaynaklanan veyabu sözleşmeyle ilişkiliolan tüm uyuşmazlıklar, İstanbul

Detaylı

ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI

ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI DanıĢtay BaĢkanlığı na 26.11.2015 Ankara Yürütmenin durdurulması talebi vardır. DAVACI : ANKARA BAROSU BAġKANLIĞI Adliye Sarayı B Blok 5.Kat 06251 Sıhhiye/ANKARA DAVALI YAYIM TARĠHĠ : ADALET BAKANLIĞI,

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ

ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ ZİKZAK TEKNİĞİNİN UYGULAMA METİNLERİ Zikzak 3 satır ile yazılır. Örnek metinleri 3'er satırlara bölmedik, her metni bütün olarak yazdık. Bunu yapmamızın amacı odaklanarak yazmanızı sağlamaktır. Uygulama

Detaylı

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ AVUKATLIK HİZMETLERİNDE KARŞI TARAF VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ I-GİRİŞ : Gelir Vergisi Kanunu yönünden, serbest meslek faaliyetlerinde vergiyi doğuran olay,

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI?

ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI? ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Yrd. Doç.Dr. M. Fatih UġAN Özet: Özel Kanunda nitelikleri

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü )

Davalılar : 1) Ad ( Araç sürücüsü ) B i l i r k i ş i R a p o r u Ç o r l u H u k u k M a h k e m e s i H a k i m l i ğ i n e Dosya No : esas Davacılar : 1) E ( Kazalı ) 2) Y ( Kazalının babası ) 3) Ay ( Kazalının Annesi ) Davalılar : 1)

Detaylı