Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi"

Transkript

1 İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU TANIMLAR TARAFLAR PROJENİN KAPSAMI GENEL HÜKÜMLER SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ SİSTEM MODÜLLERİ BELGE YÖNETİM MODÜLÜ İŞ AKIŞI YÖNETİM MODÜLÜ DIŞ SİSTEMLERLE ENTEGRASYON FORM YÖNETİM MODÜLÜ YARDIM MODÜLÜ KULLANICI YÖNETİM MODÜLÜ ERİŞİM HAKLARI YÖNETİM SİSTEM PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEM AYARLARI YÖNETİMİ IP GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİM YÜKLENİCİ YETERLİLİĞİ PROJE PLANI KABUL SÜRECİ DEMOSTRASYON TEKLİFLERİN DEĞERLEDİRİLMESİ GARANTİ VE GARANTİ SÜRECİNDE VERİLECEK HİZMETLER BAKIM HİZMETLERİ Şartname Sayfa 1

2 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi kapsamında; TS Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi Standardı gereğince, tarihli sayılı sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine uygun, elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, kurum içi ve kurum dışı organizasyonlara iletilecek, saklanacak (Arşivleme), ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin, formların; kayıt altına alınması, korunması, arşivlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, dosyalanması, raporlanması, tarih ve 5070 sayılı kanuna uygun olarak elektronik imza ile imzalanması için ihtiyaç duyulan bileşenlerin bütünleşik olarak çalışmasını sağlayacak yazılımın bilişim teknolojilerine uygun olarak temini, uygulamaya geçirilmesi, gerekli eğitimin verilmesi, uygulama sonrası teknik destek, son kullanıcı kılavuzları ve eğitim konularında dokümantasyon işidir. 2. TANIMLAR KURUM: Türkiye Kızılay Derneği YÜKLENİCİ: KURUM tarafından sözleşme imzalanan ve Türk Kızılayı EBDY ve Arşivleme Sistemi kapsamındaki konuları yürütmekle görevli firma. EBDYS: Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi API: Uygulama Geliştirme Ara yüzü Birim: Organizasyon şemasında belirtilen her kademe, makam. Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgidir. Belge: Herhangi bir bireysel işlemin kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından üretilmiş içerik, ilişki, formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek mülkiyet zincirini muhafaza eden ıslak imzayla ya da elektronik imza ile imzalanmış her türlü kayıtlı bilgi. Standart Dosya Planı: Kurumun iş ve işlemleri sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Türk Kızılayı tarafından yayımlanan sınıflama şeması. Full Text Search: Tam metin arama. Elektronik doküman içerisinde geçen kelimeler üzerinde arama yapma. Ek: Belgenin anlaşılmasını sağlayacak yardımcı belge ve dokümanlardır. Belge Tarihçesi: Belgenin oluşturulmasından tasfiye edilmesine kadar geçen safhanın izlenmesini sağlayan görüntü ve çıktılardır. İlgi: Yazılan yazının önceden yazılan bir yazıya ek veya alınan bir yazının karşılığı ya da yazının tetkiki esnasında müracaat edilmesi gereken belgenin mevcudiyetini ifade eder. Üstveri / Metadata: Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi elemanlarını tanımlayan bilgilerdir. Şartname Sayfa 2

3 PDF: Taşınabilir Belge Formatı; platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacı ile üretilmiş sayısal bir açık dosya biçimidir. PNG, BMP, JPEG, GIF, PCX: Resim formatındaki dosya türleri. TIFF/TIF: Tekil ya da çoklu sayfaları da destekleyen resim formatı. Numaratör: Belge defteri tarzında tek kullanımı garanti eden numara üretici sistem parçası. Birim Arşivi: KURUM a bağlı birimlerin görevleri ile ilgili faaliyetleri sonucunda oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı, aynı birimin sorumluluğundaki arşivlerdir. Kurum Arşivi: KURUM un merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivlerdir. İmha: Belgenin yasal saklama süreleri sonunda sistemden çıkarılıp yok edilmesidir. İmha Listeleri: Ayıklama ve İmha Komisyonunca imhaya ayrılan dosyaların bilgilerini içeren listelerdir. İmha Tutanağı: İmha listelerindeki dosyaların imha edildiğini gösteren belgedir. İş Akışı: Belge hazırlanması, dağıtılması ve havale işlemleri süreçlerini kapsayan ve işin tamamlanması için izlenen yoldur. Onay: Taslak belgenin yetkili mercii tarafından kabul edilme işlemidir. Paraf: Bakıldı, görüldü, onaylandı işlemlerine karşılık gelen imza niteliği taşımayan onaydır. Vekâlet: Bir personelin, izin ve görev gibi nedenlerle görevden ayrı kalması halinde bu kadro görevinin geçici bir süre, başka bir personel tarafından yürütülmesidir. Versiyon: Uyarlama, sürüm, düzeltme. OCR: Optical Character Recognition. El yazısı, daktilo yazısı ve elektronik ortamda üretilmiş belgelerin elektronik ortamda işlenebilir biçime çevrilmesi. Elektronik İmza (e-imza): 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereğince ıslak imza ile aynı hukuksal etkiye sahip hale getirilmiş olan başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri. Elektronik Sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıt. Mobil İmza: Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılmak sureti ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince, ıslak imza ile aynı hukuksal etkiye sahip hale getirilmiş olan güvenli imzadır. Elektronik belgenin üretim, iletim, kullanım, saklama ve imhasının sorumlu kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildiğini gösteren dijital bir işarettir. Elektronik İmza Damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder. Dosya: Sayısallaştırılmış bilgi kümesidir. Şartname Sayfa 3

4 Klasör: Belge veya belgelerin elektronik ya da fiziksel olarak içinde bulunduğu ortamı ifade eder. Dosya Tasnif Planı: Kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucunda oluşan belgelerin kurumsal yapıya ve hiyerarşiye uygun olarak sınıflandırılması için geliştirilmiş belge yönetim aracıdır. Standart Dosya Planı: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, 2005/7 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan plandır. TS Standardı: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesinde belirtilmiş olan TS sayılı Elektronik Belge Yönetimi Standardıdır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Elektronik Belge ve Elektronik İmza tanımları ile resmi yazışmalarda Bilişim Sistemlerinin kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliktir. 3. TARAFLAR Şartname metninde, Türk Kızılayı (KURUM), şartname kapsamındaki konuları yürütmekle görevli firma (YÜKLENİCİ) olarak anılacaktır. 4. PROJENİN KAPSAMI 4.1. KURUM belge akış süreçlerinin analizinin yapılarak bu analize göre ürünün KURUM a uyarlanması, 4.2. KURUM daki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğüne bağlı tüm yapılarda devreye alınması, 4.3. Eğitim belgelerinin hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi, 4.4. Son kullanıcı kılavuzlarının hazırlanması, 4.5. Garanti sürecinde verilecek hizmetler, 4.6. Teknik Dokümantasyonun hazırlanarak KURUM a verilmesi, 4.7. Elektronik ortamda kurumun ürettiği ve dışarıdan elektronik ya da basılı olarak gelen belgelerin sisteme dahil edilip yaşam döngülerini tamamlanmasını sağlayarak, belgenin oluşumundan nihai ayıklama-imha, transfer ve arşivlenmesine kadar olan süreçler ile iş akış ve form yönetim süreci ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem YÜKLENİCİ, KURUM da kullanılacak aşağıdaki süreçleri, belge tanımlarını ve şablonlarını proje kapsamında KURUM a temin edecektir. YÜKLENİCİ bu süreçleri ve şablonları KURUM un yapısına göre uyarlayacaktır. a. Kurum Dışı Gelen Belgenin Tüm Süreci b. Kurum Dışı Giden Belgenin Tüm Süreci c. Kurum İçi Gelen Belgenin Tüm Süreci d. Kurum İçi Giden Belgenin Tüm Süreci e. E-Posta ile Gelen / Giden Belge Tüm Süreci f. Faks ile Gelen / Giden Belge Tüm Süreci 4.9. KURUM' un belge/dokümanlarının yaşam döngüsü süreçlerinin kurulacak olan platformda yönetilmesi, Şartname Sayfa 4

5 4.10. Web üzerinden çalışacak EBYS yazılımının, bilgilerin ve belgelerin çoklu-kullanıma imkân veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılabilmesini sağlaması Kurulan platform içerisindeki iş süreçleri üzerinde güncelleme yapılabilen veya ihtiyaç dâhilinde sisteme dâhil edilecek yeni iş süreçlerinin oluşturulmasına imkân sağlayacak sistemin kurulması KURUM bünyesinde kullanılan teknolojilerle uyumlu çalışacak, Madde de belirtilen web tarayıcıları ve mobil cihazlar ile erişebilecekleri sistemin oluşturulması KURUM un mevcut sistemleri ile entegrasyonun sağlanması KURUM bünyesindeki belge /doküman yönetimi, arşivleme ve süreç yönetimi sistemlerinin raporlanmasını sağlayacak uygulamanın temin edilmesi. 5. GENEL HÜKÜMLER 5.1. Bu proje kapsamında yüklenici tarafından yapılacak işler; yürürlükte olan geçerli KURUM Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun olacaktır YÜKLENİCİ nin teklif edeceği yazılımlar tek bir platform üzerinde birlikte çalışmalıdır, ayrı ayrı önerilen yazılımlar dikkate alınmayacaktır. Yazılımda Tarayıcı ara yüzü, yazılım kütüphaneleri, e-imza kütüphaneleri, iş süreçleri yönetimi ve OCR dışında üçüncü parti yazılımlar bulunmamalıdır, bunların dışında teklif edilecek tüm yazılımlar YÜKLENİCİ nin kendi ürünü olmalıdır Ürün KURUM un yerel ağı ve donanım altyapısı üzerinde çalışacaktır YÜKLENİCİ çözümü projelendirecek, tüm yazılım tedariki ve şartnamede belirtilen tüm gereksinimleri bu süre zarfında tamamlayarak kullanıma hazır halde ürünlerin tamamını KURUM un gösterdiği yere kurulumunu gerçekleştirecek, sistemi çalışır halde anahtar teslim bir sistem olarak teslim edecektir YÜKLENİCİ, iş planı dosyasına, KURUM tarafından kullanılması istenilen yazılım ile ilgili broşürleri ve açıklayıcı belgeleri ekleyecektir Teklif edilecek Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Ürünü Performans Testlerinden en az 1 Milyon Belge ile Geçmiş TSE 13298/T1 belgeli olmalıdır. TSE 13298/T1 testleri Performans Raporunu TS 13298/T1 Belgesi ile sunulmalıdır Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektör için Geliştirilmiş ve Kesin Kabul Çalışmaları Tamamlanmış en az 4000 kullanıcılı Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi benzer iş olarak kabul edilecektir ve bu iş veya işler için iş bitirme belgesi KURUM a ibraz edilecektir Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi, elektronik imza kullanımı hususunda, 23 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu na istinaden çıkmış ya da çıkacak mevzuatları tamamen destekleyecektir. Uygulama bir bütün olarak TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi nin belirleyeceği uygulama standartlarını sağlayacaktır YÜKLENİCİ sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı tüm sistemler (yazılım vb.) ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya yerine getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. YÜKLENİCİ bu konuda KURUM dan herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen KURUM hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla YÜKLENİCİ ye rücu eder. KURUM un talebi üzerine YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine Şartname Sayfa 5

6 ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, KURUM a tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle KURUM herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun alınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil) YÜKLENİCİ den tahsil ve tanzim eder YÜKLENİCİ teklif edeceği yazılımların, KURUM' un gelecekteki ihtiyaçlarına da cevap vermesi gereken, açık, modüler, ölçeklenebilir, genişleyebilen mimari yapıda bir çözüm olmasına önem verecektir Proje esnasında YÜKLENİCİ tarafından üzerinde çalışma yapılan dosyaların ilgili birimler tarafından talep edilmesi durumunda bu dosyaların ödünç verilmesi ile ilgili her türlü yükümlülük ve dosyaların takibi YÜKLENİCİ 'ye ait olacaktır. İlgili ödünç dosya kayıtları YÜKLENİCİ tarafından tutulacak, iş tesliminde bu tür dosyalar raporlarda belirtilecektir Sistem sınırsız kullanıcının aynı anda kullanımını (sorgulama, belge/belge alışverişi, iş süreci başlatma, onaylama vb.) desteklemelidir Proje için önerilecek sistemde depolanabilecek dosyaların toplam sayısı ya da boyutları ile ilgili kullanımı kısıtlayıcı bir limit olmamalı, gerektiğinde kapasite artırılabilir olmalıdır KURUM, proje kapsamında teslim edilecek ürünler (yazılım v.b) ve sistem içerisinde oluşturulacak olan her türlü iş akışı, belge, şablon ve belgeler için sınırsız süreli kullanım hakkına sahip olmalıdır Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi; elektronik ortamda belge teşekkülüne altyapı oluşturmak, gerek fiziksel gerekse elektronik ortamda oluşan belgelerin tüm KURUM bünyesinde aynı usul ve esaslar çerçevesinde dosyalanması ve saklanmasını sağlayarak her türlü bilgi ve belgeye kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkânını sağlayacak, Türk Kızılayı Saklama Süreli Standart Dosya Planının sisteme uyarlanmasını ve kullanılabilirliğini sağlayacaktır YÜKLENİCİ tüm personel bilgilerini, unvanlar, yetkiler ve yetki alanlarını sisteme tanımlayacak ve gerekli rol bazlı erişim profillerini planlayarak sistem üzerinde tanımlayacaktır Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi ne dâhil edilen bütün belgeler şifreli bir şekilde diskler veya dosya sistemi üzerinde saklanmalıdır. Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme içerisinde kullanılan şifreleme algoritması ve bunu açacak uygulama KURUM a teslim edilmelidir Yüklenici, sınırsız sayıda kullanıcı için teklif verecektir YÜKLENİCİ tarafından teklif edilecek olan yazılım ve hizmetler, işbu Teknik Şartnamede belirtilen maddelerin tümünü sağlamalıdır. 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ 6.1. SİSTEM MİMARİSİ Planlanan yapı dikey ve yatay genişlemeye imkân vermelidir Planlanan yapı meta verilerini ilişkisel veri tabanında barındırmalıdır Planlanan yapı taranmış belgeleri dosya sisteminde barındırmalıdır Planlanan yapı Oracle, MS SQL Server veya Sybase veri tabanlarında sorunsuz çalışacaktır Uygulama sunucusu yazılımı olarak Microsoft veya Java uygulama sunucularından biri kullanılmalıdır Yazılım Windows tabanlı sunucularda çalışacaktır Yazılımın çalışacağı veri tabanı, uygulama sunucuları ve bunlar üzerinde kurulu işletim sistemine ilişkin lisanslamalar KURUM yükümlülüğünde olacaktır. Şartname Sayfa 6

7 6.2. SİSTEM ERİŞİMİ Planlanan yapı web tabanlı olacak, kullanıcı bilgisayarlarında herhangi bir kurulum işlemine gerek kalmaksızın internet tarayıcısı üzerinden kullanılabilecektir. İstendiği durumda yazılım, kurum dışından erişebilecek yapıda olmalıdır. İş akışı başlatma, belge onaylama vb. işlemler web arabiriminden yapılabilmelidir E-imza ve tarayıcı haricinde ActiveX gibi kullanıcı bilgisayarlarına web üzerinden program modülü veya parçası indirilmeyecektir Kurum içi kullanım, İntranet üzerinden gerçekleştirilip, İnternet e çıkmadan sistem erişimi sağlanabilecektir Kurum dışından erişime, herhangi bir harici donanım ya da yazılım gerektirmeksizin, planlanan yapı içerisinde kullanıcı ve IP bazında kısıtlama getirilebilmelidir. Belirli bir kullanıcının sadece belirtilen bir IP den ya da IP aralığından erişimine izin verilmesi, yine planlanan yapı içerisinden sağlanabilmelidir Planlanan yapı sadece belirli bir İnternet tarayıcısı üzerinde değil, bütün modern internet tarayıcılarının son versiyonları (IE Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome vb) üzerinde sorunsuz çalışmalıdır Planlanan yapı mobil cihazlar üzerinden erişime olanak sağlayabilmeli, uygulamaların, ara yüzleri Responsive özelliğe sahip olmalı ve her türlü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinde görüntülenirken uygun görünüme geçmelidir. IOS ve Android mobil cihazlarda native client yapısını desteklemelidir. Android için geliştirilen Native Uygulama vasıtasıyla e-imza kullanımına olanak vermelidir Veri tabanına erişim açık olmalı ve KURUM un farklı uygulamaları içerisinden veri tabanına ulaşılarak veri alma/verme işlemleri gerçekleştirilebilmelidir SİSTEM ESNEKLİĞİ Sistem, tüm kullanıcılar tarafından etkili ve kolay bir biçimde öğrenilebilecek ve kullanılabilecek, kolay ve kullanışlı bir ara yüze sahip olmalıdır. Ekranlar standart bir görünüme sahip olmalıdır Planlanan yapı aynı anda birden fazla dil (lisan) üzerinden kullanılabilecek bir ara yüz sağlamalıdır. Sistem, kuruma Türkçe ve İngilizce ara yüzleri hazır olarak teslim edilmelidir. Kullanıcı arabirimi için Türkçe ve İngilizce desteği olmalıdır Yeni diller eklemek için gerekli araçlar uygulama ile birlikte teslim edilmelidir Planlanan yapı kullanıcı bazında menü görünümü düzenlenmesine olanak sağlamalıdır Sisteme kullanıcı ve/veya yöneticinin istekleri doğrultusunda ilave alanlar tanımlanabilmelidir. Tanımlanan özel alan sayısında bir sınırlama bulunmamalıdır. Bu özel alanların ileriki bir tarihte pasif hale getirilmesi veya yeni özel alan tanımlanması da mümkün olmalıdır. Özel alanların tarih, karakter, sayısal gibi farklı içerikte olması mümkün olmalı ve uzunluk, ön değer, zorunlu alan olması gibi parametreler sistemde bir kodlamaya gerek duymadan verilebilmelidir Sistemin ara yüz tanımlama ve düzenleme için gerekli bir geliştirme arabirimi olmalıdır. Bu geliştirme arabirimi sadece yetkili kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmeli ve dışarıdan farklı bir kullanıcının bu kısma müdahalesi mümkün olmamalıdır. İstenildiğinde ara yüz sistem yetkilisi tarafından kolayca değiştirilebilecek şekilde açık bir mimariye sahip olmalıdır. Ara yüz üzerinde yapılacak değişiklikler otomatik olarak web istemcisinde de güncel hale gelmelidir Sistem Unicode karakter setini kullanmalıdır. Özel karakterlerin kullanımı da bu şekilde sağlanmalıdır Hazırlanan iş süreçleri, belge ve belge şablonları vb. içe aktarım(import)/dışa aktarım(export) yöntemleriyle bir sunucudan diğerine taşınabilmelidir. Böylece test Şartname Sayfa 7

8 amaçlı kullanılan bir sunucuda hazırlanan iş süreçleri ve şablonlar gerçek ortamda çalışan sunucuya aktarılabilmelidir Web arabiriminde bir belge görüntülendiğinde onay tarihçesi ve süreç içerisinde kişilerin eklediği notlarda görüntülenmelidir. Onay tarihçesinde kişi, statü, onay istek ve cevap tarihi, imzası gibi bilgiler görüntülenmelidir Kullanılacak belge ve süreç yönetim uygulamalarının; iş süreçlerinin yönetilebilir ve yeniden tasarlanabilir olması için gerekli araçları sağlaması gerekir Sistem dinamik belge listeleme özelliğiyle kullanıcıların kendi listelerini yetkileri dahilinde kendilerinin hazırlamasına imkan vermelidir. Üretilen listeler csv, xls, xlsx, pdf, doc, docx, dosya formatlarına dönüştürülebilmelidir ODBC veya JDBC uyumlu olmalıdır SMTP protokolü ile standart mail sunucular üzerinden otomatik gönderilmesi gereken mesajlar için bir çözüm sunulmalıdır Web arabirimi içerisinden, gerektiğinde doküman/belge tarama ve ekleme işlemleri yapılabilmelidir İş akışları ve doküman/belgeler dinamik olarak gruplanarak görüntülenebilmelidir Kullanıcılar web arabiriminde kendilerine onaya gelen belgeleri bir sekmede görebilmelidir Kurulum ve yazılımın kolay olması için sistem modüler olmalı, ihtiyaca göre büyüyebilmelidir Sistem/uygulama üzerinde çalıştığı işletim sistemi ve/veya güvenlik duvarı (firewall) vb. gibi ağ güvenlik uygulamaları ile sorunsuz çalışabilmelidir SİSTEM GÜVENLİĞİ Planlanan yapıda içereceği bilgi ve belgelerin güvenliğine ilişkin gerekli önlemler alınmış olmalıdır. Belgelerin en az 128 bit şifreleme algoritmasıyla korunması mümkün olmalıdır. Web arabirimi ve diğer tüm arabirimler için SSL iletişimi desteklemelidir Planlanan yapı üzerinde gelen şifreleme algoritması sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmelidir Planlanan yapı kullanıcıların yaptığı işlemleri, sistemde oluşan hata raporlarını kayıt altına almalı, yetkili kullanıcılar tarafından bu raporlar takip edilebilmelidir Planlanan yapı çalışan bir kullanıcı eğer belirli bir süre işlem yapmaz ise program güvenlik nedeniyle oturumu otomatik olarak kapatmalıdır Planlanan yapı kurum dışından erişim yapıldığı takdirde CAPTCHA (Resim Doğrulama) veya farklı doğrulama olanaklarının kullanmasına imkan vermelidir. Böylece robot yazılımların sisteme kullanıcı adı ve şifre deneyerek saldırmaları engellenmiş olacaktır. Kurum içerisinden erişimlerde CAPTCHA veya farklı doğrulama olanaklarının kullanılıp kullanılmayacağı sistem yöneticisi tarafından belirlenebilmelidir Tercihen, kullanıcıların WAN ve LAN yetkilendirmeleri ayrı ayrı yapılabilmelidir. Bir kullanıcının, kurum içerisinde iken yapabilecekleri ile kurum dışarısından yapabilecekleri, ayrı ayrı ya da birlikte kontrol edilebilmeli ve kısıtlanabilmelidir Tercihen, Planlanan yapı belirli bir IP den gelen hatalı girişleri kayıt altına almalıdır. Şüpheli IP leri otomatik olarak geçici veya kalıcı olarak bloklamalıdır. Şüpheli IP listesi e- mail ile sistem yöneticisine bildirilmelidir Planlanan yapı ara yüzlerinde yer alan menüler, kullanıcı yetkilerine göre dinamik olmalı, kullanıcılar yalnızca yetkilerinin olduğu işlemlere ait seçenekleri görebilmelidir Sistem içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunmalı ve tutarsız veri girişi engellenmelidir Sistemin uygulama kodlarına erişimlerde gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır. Şartname Sayfa 8

9 6.5. YETKİLENDİRME Kullanıcıların erişebileceği menü ve işlemleri belirleyip kısıtlayan kullanıcı rollerinin sistem yöneticisi tarafından tanımlanmasına olanak sağlamalıdır Planlanan yapı menü yetkilendirmeleri için rol tabanlı bir mekanizma kullanmalıdır. Bir kullanıcı birden fazla role sahip olabilmelidir. Kullanıcı sahip olduğu rollerin birleşimi şeklinde yetkiye sahip olmalıdır Sistemde, yönetim arabiriminden kolay bir şekilde kullanıcılar ve/veya gruplar yaratılabilmelidir. Sistemde tanımlanan her bir kullanıcı için isteğe bağlı olarak kurum, e- posta adresi, unvan v.b. gibi özellikler tanımlanabilmeli, üye olunan gruplar, yönetici ve diğer bilgiler, yönetici tarafından kullanım sırasında değiştirilebilmelidir Kurumsal yetki yapısına uygun olarak yetki bölümü, yetki gurubu tanımlama ve bu gruplara yetki seviyeleri atama (görme, değiştirme, silme gibi) olanakları sağlamalıdır Bir kullanıcı birden fazla yetki bölümü/grubuna dâhil olabilmelidir Planlanan yapıda, yönetim modülü kullanıcılar ve kullanıcı grupları için hangi işlemlerin yapılabileceğini ve hangi ekranlara ulaşılabileceğini gösteren, değiştirme, silme, görüntüleme, e-posta ile gönderme, faks ile gönderme gibi işlemlerin her birine özel olarak tanımlamaların yapılabileceği bir arayüz sunmalıdır Gruplar, kategoriler, klasörler hiyerarşik yapıda olmalı ve yetki tanımlamaları, kalıtım mantığı ile de çalışabilmelidir Yetkilendirme her bir modül için ayrı ayrı ve detay yetki tanımlarına sahip olmalıdır Sistem organizasyon yapısının tanımlanabileceği bir fonksiyon/ ekran içermelidir Organizasyon yapısında birimler tanımlanıp yöneticileri belirtilebilmelidir Her bir kullanıcının ve birimin amiri tanımlanabilmelidir Kullanıcı/unvan/pozisyon ilişkileri tanımlanabilmelidir. Organizasyon yapısı ayrıntılı biçimde sisteme girilebilmeli ve yönetilebilmelidir Kullanıcıların dosyaların tutulduğu depolama alanına ulaşarak klasör ve dosya içeriğine ulaşmaları engellenmelidir. Erişim sadece sistem üzerinden yetkiler dâhilinde yapılabilmelidir Bir kullanıcı tarafından herhangi bir belge üzerinde düzenleme yapılırken, aynı belgenin başka bir kullanıcı tarafından değiştirilmesi engellenmelidir Uygulama içerisinde vekalet verilebilmelidir. Vekalet verilirken hangi rollerin vekaleten bırakılabileceği seçilebilmelidir. Örneğin kullanıcı hem bölüm müdürü hem de sistem yöneticisi ise bu kişinin sadece bölüm müdürlüğü rolünün vekaleti bir başka kişiye verilebilmelidir Uygulamada bir kişi, bir başka kişiye vekâlet verebilecek ve bu işlemi şahıslar kendileri yapabilecektir. Vekalet bırakacak kişinin bu iş için onay alması gerekiyorsa vekalet işlemi bu onaydan sonra gerçekleşecektir. Vekil olan kişi, vekili olduğu kişinin işlem bekleyen görevlerini görebilecek, onun yerine işlem yapabilecektir. Vekalet veren kullanıcı, verdiği vekaletin hangi tarih ve saate kadar geçerli olacağını belirleyebilecektir Yazılım yetkili kişilerin vekalet vermiş olan kullanıcıları listeleyebilmesini ve hangi nedenle vekalet verdiğini görebilmesini sağlayacaktır Kullanıcı vekaleten işlem yaptığı belgeleri vekalet sona erdiğinde de görebilmelidir DIŞ SİSTEMLERLE ENTEGRASYON Planlanan yapı, Exchange ve SMTP sunucuları ile entegre çalışabilecektir Planlanan yapı diğer sistemlerle entegre olabilmesi için gerekli olan web servisleri ve API leri barındırması gerekmektedir Kullanıcı doğrulaması için farklı bir uygulamanın (LDAP, Active Directory vb. kimlik denetimi sistemleri) kullanıcı tablosu kullanılabilmelidir. Şartname Sayfa 9

10 Kullanıcı doğrulama metodunun sistem yöneticisi tarafından belirlenebilmesi için sistem yönetim modülünde ilgili ekranlar sunulmalıdır İş akışı içinde yazılan kodlar için etkili bir API desteği bulunmalıdır. Veri tabanlarına erişim, gönderme, harici uygulamalardan iş akışı fonksiyonlarını çağırabilme, ODBC bağlantısı kurabilme, DLL çağırma vb. türdeki işlemlerde kolaylıklar sağlayacak bir API ye sahip olmalı ve bu API fonksiyonları yardım dokümantasyonunda örnek kullanımlar ile detay açıklamalı olarak bulunmalıdır API aracılığı ile KURUM tarafından yazılmış olan uygulamalarda sistem iş akışı motoru gibi kullanılabilmelidir Harici uygulamalar içerisinden iş akışları hakkında bilgi, herhangi bir belge ile ilgili onay bilgileri ve herhangi bir belge ile ilgili ekli dosyalar ve dosya bilgilerini alabilmek için XML web servislerine sahip olunmalıdır GÜNLÜK KAYITLARI (LOG) Log bilgileri uygulama içerisinden hiçbir kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek ve silinemeyecek şekilde tutulmalıdır Log bilgileri yetki verilen kullanıcılar tarafından görüntülenebilmelidir Sistem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler (kayıt ekleme, değiştirme, silme, taşıma vb.) ve bu etkinlik tarihi, saati, kullanıcı ve iç dış erişim ip bilgisi tutulmalıdır Loglar anlık izlenebilmelidir Loglar işlem yapan kullanıcı, birim, yapılan işlem ve tarih aralığına göre filtrelenebilmeli ve raporlanabilmelidir. 7. SİSTEM MODÜLLERİ 7.1. BELGE/DOKÜMAN YÖNETİM MODÜLÜ Klasör İşlemleri Planlanan yapı bilgi ve belgeleri arşivlemek üzere sınırsız sayıda klasör oluşturma özelliğine sahip olmalıdır Klasörler, hiyerarşik ağaç yapıda oluşturulabilmeli ve erişim hakları gibi belirlemeler, bu hiyerarşiyi kalıtım amacıyla da kullanabilmelidir Planlanan yapı KURUM un organizasyon yapısına uygun olmalıdır Planlanan yapı, klasörler için özel tanım alanları oluşturulmasına izin vermelidir. Eklenecek özel alanlar, sistem kullanıcısı tarafından sınırsız sayıda ve alfabetik/sayısal/mantıksal veri türünde olabilmelidir. Sistem Yöneticisi bu değişiklileri, hiç bir programlamaya veya veritabanı değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama üzerinden ara yüzler ile yapabilmelidir Planlanan yapı klasörler için Organizasyon yapısını destekleyecek özel unvan tanımlaması yapılabilmelidir. Eklenecek unvanlar için kısıtlayıcı bir sayı olmamalı, sınırsız sayıda unvan sisteme eklenebilmelidir. Eklenen bu unvanlar gerektiğinde iş akışlarında ve sorgulamalarda kullanılabilmelidir Erişim yetkileri, kullanıcı grubu bazında verilebilmelidir. Hiyerarşik yapıdaki klasörlerde, eğer alt klasör için tanımlanmış erişim hakları yok ise, üst klasörlerdeki erişim hakları, kalıtım şeklinde kullanılmalıdır Belge/Doküman Meta Veri İşlemleri Planlanan yapı sınırsız format ve sayıda değişik belge tipi tanımlamasına imkân sağlayacaktır. Farklı belge tipleri farklı meta verilere sahip olabilecektir ve ilgili ekranlarda meta verilerin hangi sırada görüneceği de belge tipine göre ayrı ayrı belirlenebilecektir. Şartname Sayfa 10

11 Sistem yöneticisi tarafından sınırsız sayıda farklı meta veri tanımlaması yapılabilecektir Tanımlanabilecek meta veriler en az aşağıda sıralanan formatlarda olacaktır: a) Bağlı Liste: İl-İlçe gibi b) Evet/Hayır Kutucuğu c) Liste Alanı d) Maske Alanı e) Metin Alanı f) Nümerik Alan g) Ondalık Sayı Alanı h) Tarih Alanı i) Uzun Metin Alanı j) Veri Listesi Tanımlanan meta verilerin zorunlu olup olmayacağı ve tekil olup olmayacağı tanım ekranlarından yetkili kullanıcılar tarafından belirlenecektir Harici uygulamaların yapılandırılmış verileri de sisteme belge olarak kazandırılabilmelidir Belge sisteme kazandırılmadan önce bazı alanlar için zorunlu olarak doldurulma mecburiyeti tanımlanabilir olmalıdır Planlanan yapı sınırsız sayıda numaratör tanımlanmasına imkân verecektir Tanımlanan numaratörler manüel, otomatik, harici ve damga numaratörü (YIL- BİRİM-NUMARA gibi) olarak tanımlanabilecektir Belgeleri sınıflamak için klasörler kullanılabileceği gibi aynı klasör içerisindeki belgeleri gruplamak için kategori mantığı da kullanılabilecektir Planlanan yapı sınırsız sayıda ve hiyerarşik yapıda kategori oluşturulmasına imkân verecektir. Bir belge birden fazla kategori içerisinde bulunabilecektir Dosya isimlerindeki Türkçe karakterler için sistem herhangi bir sorun çıkartmamalıdır Belgelerin fiziksel olarak nerede tutulduğunu takip etmek için belge meta verisi olarak lokasyon bilgisi tutulabilecektir Planlanan yapı meta veri olarak Dosya Tasnif Planını kullanabilecektir. Kurumunun kullandığı Dosya Tasnif Planı Planlanan yapı üzerinde bulunacak, tanımlanacak belge tiplerine Dosya Tasnif Kodunu seçmek için kullanılabilecek kontrol sistem üzerinde bulunacaktır. Sistem yöneticisi tanımladığı belge tipine bu kontrolü ekleyebilecektir Devlet Organizasyon yapısında bulunan Organizasyon kodları Planlanan yapı içerisinde bulunacaktır. Tanımlanacak belge tiplerine Organizasyon kodunu seçmek için kullanılacak gerekli kontrol sistem üzerinde bulunacaktır. Sistem yöneticisi tanımladığı belge tipine bu kontrolü ekleyebilecektir Belge meta verileri kullanıcı grubu bazında yetkilendirilebilecektir. Yetkiler görme ve değiştirme şeklinde olacaktır. Görme yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili belge meta verisini görüntüleyemeyecektir. Yetkilendirme işlemi sistem yöneticisi tarafından yapılabilecektir. Yetkilendirme, belge meta verilerinin tamamı için ya da kontrollerin her biri için ayrı ayrı belirlenebilmelidir Bir belgeye sınırsız sayıda ilgili belge eklenebilecektir Belge veya Belge Listeleme sayfalarının görünümü sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilmelidir. Listelerde gösterilecek kolonların sırası, kolonların rengi, büyüklüğü, belge detaylarına ulaşmak için hangi kolona link verileceği gibi ayarlamalar uygulama üzerinden yapılabilmelidir Farklı belge tipleri için sistem farklı gösterim şekillerini desteklemelidir. Desteklenen şekiller asgari olarak Sekmeli, Tek Sayfa, Tekli Açılan Panel ve Çoklu Şartname Sayfa 11

12 Açılan Panel şeklinde olmalıdır. Böylece belgenin içereceği meta verilere göre optimum gösterim şekli uygulama üzerinde değişiklik yapılmadan sağlanabilecektir Belge veya Belge Meta Verilerinden istenilen alanlar barkod olarak çıktısı alınabilecektir. Farklı belge tipleri için farklı alanlar barkod üzerine basılabileceğinden ilgili ayarlama sistem yöneticisi tarafından uygulama üzerinden yapılabilmelidir Tarama Kâğıt ortamında bulunan belgeler sistem içerisinde bulunan belge tarama ara yüzü kullanılarak doğrudan sisteme eklenebilecektir. Tarama ara yüzü TWAIN ve ISIS destekli tüm tarayıcılar ile çalışabilmelidir Tarama arayüzü üzerinde tarama özelliklerinin seçilebileceği kontroller olacaktır Belgenin sisteme kazandırılması esnasında, belgeler üzerinde tüm belge için OCR (Optik karakter tanıma), ve Barcode teknolojileri sistem tarafından desteklenmelidir Sistem, birlikte kullanılan tarayıcılar ile uyumlu olan kâğıt boyutlarını desteklemelidir Türkçe, İngilizce ve özel karakterleri tanıma (OCR) yetenekleri bulunmalıdır Tarama işlemi sırasında sayfa çıkarma ve birleştirme yapılabilmelidir Taranan belgelerin kopyası kullanıcı makinesinde saklanmadan doğrudan sunucuya gönderilecektir Tarama ara yüzünde taranan belgeler üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, eleme, döndürme ve ters görüntüleme özellikleri gibi standart resim görüntüleme özelliklerini desteklemelidir Taranan belgeler tercihe göre minimum olarak PDF ve TIFF formatında saklanabilmelidir Taranan belgelere Türkçe dosya ismi vermede sorun olmayacaktır Sistem üzerinde bulunan belgelere ilgi olarak eklenecek belgeler, belge meta veri ekranı üzerinden taranıp eklenebilecektir Aylık Sayfa OCR RunTime Lisansı teklif edilmelidir Belge Seçme Planlanan yapı, istemci bilgisayarların dosya sisteminde bulunan dosyaların seçilmesi, tanımlama alanlarının girilmesi ve belge yönetim sistemine yüklenmesi işlevi (file upload) için bir arayüz sağlamalıdır Planlanan yapı, dijital olarak yüklenen bir dosyanın birebir eşleniğinin sistemde zaten var olması durumunda kullanıcıya uyarı mesajı verebilmelidir Her türlü formattaki belge tipi ve türü sisteme eklenebilecektir. Her belgenin bir tip, tür ve iş akışı olarak aidiyeti ve yaşam döngüsü olmalıdır Kurumun iş ve işlemleri süreçlerinde kullanılması gereken kurumsal yönetmelik, yönerge, genelge, talimat vb. iç ve dış kaynaklı yasal ve idari düzenlemelerin sistematik bir yapıda yer aldığı ve yönetildiği bileşen olmalıdır Belge Yazma Belge yazmak için sistem içerisinde gelişmiş bir metin editörü bulunacaktır. Metin editörü, güncel kelime işlem yazılımlarının sunduğu genel işlevlere sahip olmalıdır Metin editörü tam olarak Türkçe destekli olmalıdır Metin editörü ile oluşturulan metinler sisteme belge olarak kaydedilebilecektir Metin editörü ile oluşturulan belgeler sistem üzerinde PDF formatına çevrilebilecektir Metin editörü ile oluşturulan metinler için ön izleme yapılabilecektir. Şartname Sayfa 12

13 Metin editörü sayesinde istenildiğine daha önceden hazırlanan şablonlar da kullanılarak sisteme belge kazandırılabilmelidir Klasör Gözetleme Sistem yöneticisinin belirleyeceği bir network dizinine eklenen belgeler otomatik olarak sisteme dâhil edilebilmelidir Meta verisi olmadan sisteme yüklenen belgeler bilgileri eksik belgeler başlığı altında listelenmeli ve sistemde belirlenmiş olan kişi ya da kişilere, metaları tamamlamaya yönelik olarak görev atayabilmelidir Belge İzi Ekleme Taranması ve Elektronik olarak sisteme katılması mümkün olmayan veya katılmak istenmeyen video-ses kasetleri, kanun kitapları, kullanım kılavuzları vb. kaynak ve belgelerin takibi için künye bilgileri ile bulundukları yer, referans numarası vb. bilgilerin yer aldığı adres kayıtları tanımlanabilmeli ve bütün belge fonksiyonları bu kayıtlar üzerinde uygulanabilmelidir Sistemin e-posta özelliği bulunmalı, bir veya birden fazla belge direkt olarak e- posta ekinde gönderilebilmeli veya sadece ilgili belge ya da belgelere veya künye bilgisine işaret eden bir kısa yol gönderilebilmelidir Faks Entegrasyonu Planlanan yapı, bağlantısı yapılan yazılımsal faks cihazları üzerinden, KURUM'a faks ile gelen belgeleri doğrudan veya manuel sisteme kaydedebilmeli, kaydedilen belgelerin tanımlama bilgilerinin yetkili kullanıcılar tarafından tamamlanmasına olanak sağlamalıdır Belge İndeksleme İşlemleri Sisteme eklenen belgelerin bütün meta verileri indekslenecektir Sistem içerisine kazandırılacak olan belgeler (hangi yolla kazandırılırsa kazandırılsın) indeks bilgileriyle beraber sisteme kazandırılmalıdır Uygulama ileri indeksleme ve arama özellikleri bulundurmalıdır. İndeksleme alanları ve full-text indeksleme bulunmalıdır İsteğe bağlı olarak sisteme katılan belgelerin daha sonra indekslenmesi veya tekrar indekslenmeleri de mümkün olmalıdır Sistem yöneticileri belge indeks şablonuna ek sütunlar ekleyebilmelidirler Sisteme atılan belgelerin metin içerikleri indekslenmeli ve aramalarda kullanılabilmelidir. Önerilen sistem en az PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, HTML, TXT formatlarındaki belgelerin metin içeriklerini indeksleyebilmelidir Belgeler sisteme kazandırma işlemi esnasında otomatik olarak OCR dan geçirilerek belge içerisindeki herhangi bir kelimeye göre aranabilir (full text search) şekilde sisteme kazandırılmalıdır Dijital olarak yüklenen dosya, resim formatında ise, OCR tekniği ile içerdiği metin bilgisi sistem tarafından otomatik olarak çıkartılarak indekslenebilmelidir. Kullanılacak OCR aracı/yöntemi Türkçe içeriği desteklemeli ve Türkçe harflerde sorun yaşanmamalıdır Tüm indeksleme ve OCR işlemleri, sistem yöneticisi tarafından belirlenebilecek özelliklerine göre, gerçek zamanlı olarak ya da sıra mantığı ile gerçekleştirilerek, sistemin anlık yükü kontrol altında tutulabilmelidir OCR işlemi, hem uygulama sunucusu üzerinde, hem de yük dağıtımı yapabilmek amacı ile harici bir sunucu üzerinde çalışabilmelidir. Şartname Sayfa 13

14 Belge Arama Planlanan yapı Basit Arama ve Detaylı Arama yapabilmelidir Planlanan yapı tam metin arama (full-text search), benzerlik arama, kullanıcı tarafından basit içerik yönetimi ile kolay arama özelliği, içerik arama, meta verileri doğrultusunda özel arama yapabilmelidir Basit arama ile girilen kriter, bütün meta veriler (metin içeriği de dahil) üzerinde aranacaktır Arama yapmak için kullanılan ekran, her türlü bilgi girişini desteklemelidir Detaylı arama ekranında ise kullanıcı hangi meta veriler üzerinde arama yapacağını kendisi belirleyecektir. Detaylı arama ekranı, hangi tipteki belge için yapılıyorsa, o tip belge üzerinde tanımlı meta verileri ayrı ayrı kriter girişine izin verecek şekilde gösterebilmelidir. Kullanıcılar, kendilerine özel olarak hangi kriterlerin detaylı aramalarda görünmesi istediklerini belirleyebilmeli ve istedikleri zaman kriter listelerini güncelleyebilmelidirler Detaylı aramada kullanılan parametreler birbirleri ile kullanıcı tercihine bağlı olarak VE ve VEYA bağlaçları ile bağlanabilecektir Sistem tarafından sağlanan sorgu imkânı, web servisleri aracılığı ile diğer kurumsal uygulamalar tarafından kullanılabilir olmalıdır Belgenin tüm künye bilgilerinden bir veya birden fazlasıyla arama yapmak mümkün olmalıdır. Sisteme eklenen tüm özel alanlar, arama ekranlarında da eklenebilmeli ve bu eklenen özel alanlarda belge bulmak için kullanılabilmelidir Kaydın doğası (e-posta, kağıt veya elektronik format, belge, vs..) fark etmeksizin, yetkili tüm kullanıcılar tarafından dosyalar havuza kayıt edildikten sonra indekslenmiş ve aramaya hazır olmalıdır Arama sonuçları, aramayı yapan kullanıcının yetkileri dâhilinde görüntülenmeli ve aramayı yapan kullanıcının yetkisi dâhilinde olmayan kayıt ve belgeler, arama sonucu olarak bile görüntülenmemelidir Sistem belgelerin içeriğinde de arama yapabilmelidir. İçerik tabanlı aramada belgeler aranabilir formatta (MS Office, PDF ve S-PDF, metin belgeleri, e-posta vb.) olmaları halinde daha sonra metin içerisinde geçen herhangi bir kelimeden bulunmaları mümkün olmalıdır İçerik arama e-postaların hem içeriğinde hem de ekindeki belgelerinde yapılmalıdır Birden fazla versiyonu bulunan belgelerin en son versiyonunda mı yoksa bütün versiyonlarında mı arama yapılacağı kullanıcı tarafından belirtilebilecektir Arama sonuçları PDF, Excel veya Text formatında dışa alınabilecektir Planlanan yapı, liste sayfalarında en az PDF, TIFF/TIF, XPS, GIF, JPEG/JPG, PCX, PNG, BMP, HTML/HTM, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Word, MS Works, PS, EPS, RTF formatlarındaki belgelerin ilk sayfalarını resim formatında ikon olarak gösterebilmeli, aynı zamanda kullanıcı bilgisayarında belgenin oluşturulduğu araca gerek duymadan hızlı ön izleme imkânı sunabilmelidir Belge Görüntüleme Sisteme eklenen belgelerden en az PDF, TIFF/TIF, XPS, GIF, JPEG/JPG, PCX, PNG, BMP, HTML/HTM, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Word, MS Works, PS, EPS, RTF formatlarında olanları, sistem içerisinde bu belgelerin oluşturulduğu araca gerek duyulmaksızın, sunucu tarafında PDF formatına çevrilebilmeli ve bu Şartname Sayfa 14

15 sayede bu belgelerin görüntülenmesi için kullanıcı bilgisayarlarında harici bir araca ya da yazılıma gerek duyulmamalıdır. Sistem, aynı zamanda bu belgelerin orijinal formatlarındaki hallerini de saklamalı ve kullanıcıların yetkileri dâhilinde orijinal formattaki belgeler erişimleri de mümkün olmalıdır Belge indirme yetkisi olmayan fakat görme yetkisi olan kullanıcılar belgeleri sistem üzerinde bulunan belge görüntüleme aracı sayesinde salt okunur bir şekilde görüntüleyecektir Görüntüleme aracı, sistem ayarlarına ve kullanıcı yetkilerine göre belirlenmiş olan filigranların da görüntülenen belgenin arka planında bulunmasına olanak sağlamalıdır Belgeyi görüntülemek için belgeyi oluşturan editöre veya programa ihtiyaç duyulmayacaktır Üzerine Alma (Sahiplenme) / Bırakma (İade) Sistem üzerinde bulunan belgeleri yetkisi olan kullanıcılar değiştirebilecektir. Değiştirme işlemini yapmadan ilgili kullanıcı üzerinde değişiklik yapmak istediği belgeyi kendi üzerine alacaktır Belgeler listelenirken hangi kullanıcının belge üzerinde çalıştığı bilgisi gösterilebilmelidir Bir kullanıcı üzerine alınan belge, diğer kullanıcılar tarafından değiştirilememelidir ve iade edilmediği sürece kilitli olmalıdır. Ancak ilgili yetkiye sahip bir sistem yöneticisi, başka bir kullanıcının üzerine almış olduğu belgenin sahiplenme durumunu iptal edebilmelidir Belge değiştirme işlemi bittikten sonra, kullanıcı belgeyi iade edebilmeli ve belge için yeni bir versiyon oluşturulmalıdır. Belgenin önceki versiyonları da sistemde saklanmalı ve gerektiğinde sistem üzerinden yetkiler dahilinde erişilebilmelidir Versiyonlama Sistem otomatik olarak ana ve alt versiyonları, kullanıcılar veya gruplar bazında oluşturabilmelidir. Kullanıcı tarafından versiyon yönetimini desteklemelidir Üzerine Alma/Bırakma işlemleri ile sistemde bulunan belge güncellendiği zaman, belgenin yeni bir versiyonu oluşturulmalı, belgeye veya belge yapısına ilişkili tüm süreçler kayıt altında tutulmalıdır {Kim güncelledi, kayıt etti, vb.)önceki versiyonlar da sistemde saklanmalı ve gerektiğinde sistem üzerinden yetkiler dâhilinde erişilebilmelidir Sadece belgenin içeriği değil, belgenin meta verileri de versiyonlanmalıdır Bir belgenin bütün versiyonları listelenebilmeli, kullanıcı birden çok temel ve alt versiyonu bulunan bir belgeyi görüntülemek istediği zaman, ekranda tüm versiyonları ve en son güncellenmiş olan versiyonu görüntüleyen bir ekran çıkmalıdır, gerektiği takdirde istenilen her hangi bir versiyona geri dönülebilmelidir İstenildiği takdirde sadece uç (en son) versiyon üzerinde veya bütün versiyonlarda arama yapılabilmelidir İlk ve alakalı tüm versiyonlar ilişkilendirilmeli ve yeni versiyon önceki veya farklı belgelerle ilişkilendirilebilmelidir Belge Silme Planlanan yapı, yetki dâhilinde bir belgenin sistemden silinmesine olanak sağlamalıdır Belge silme işlemi mantıksal bir silme olarak gerçekleştirilmeli, silinmiş belgeler, gerektiğinde yetki dâhilinde geri yüklenebilmelidir. Şartname Sayfa 15

16 Kilitleme Belgenin değiştirilmemesini sağlamak için kilitleme imkânı sunulmalıdır. Kilitlenmiş bir belgenin üzerindeki kilidi, yalnızca kilitleyen kullanıcı ya da yetkili bir sistem yöneticisi yapabilmelidir Kilitleme işlemi kullanıcı tarafından yapılabildiği gibi iş akışlarında gerektiği durumlarda sistem tarafından da otomatik olarak yapılabilmelidir veya kaldırabilmelidir Belgeler listelenirken kilitli olup olmadıkları gösterilebilmelidir Sistem, iş akışları gibi süreçlerle ilgili olarak, gerektiği durumlarda belgeleri otomatik olarak kilitleyebilmeli ve kilidini kaldırabilmelidir Belge Yayınlama Planlanan yapı, bir belgenin tanımlama bilgilerinin değiştirilmesi yoluyla yetkili kullanıcıların erişim ve kullanımına sunulmasını sağlamalıdır Yayından kalkmış statüsündeki bir belge sadece belgeyi oluşturan kullanıcı ya da ilgili yetkiye sahip sistem yöneticisi tarafından görülüp, değiştirilebilmelidir Belge yayınlama statüsü, iş akışı üzerinde tanımlanan bir işlem yoluyla da gerçekleştirilebilmelidir Belge Yayından Kaldırma Planlanan yapı, bir belgenin tanımlama bilgilerinin değiştirilmesi yoluyla kullanıcıların erişim ve kullanımına kapatılmasını sağlamalıdır Yayından kalkmış statüsündeki bir belge, sadece belgeyi oluşturan kullanıcı ya da ilgili yetkiye sahip sistem yöneticisi tarafından görülüp, değiştirilebilmelidir Belgeyi yayından kaldırma işlemi, iş akışı üzerinde tanımlanan bir işlem yoluyla da gerçekleştirilebilmelidir Onaylama Planlanan yapı ile belge yönetim sistemine eklenen belgeler için kullanıcı onayı istenebilmelidir Onay istenen kullanıcılar, sistem mesajı ve/veya e-posta üzerinden bilgilendirilebilmelidir Onay işleminde, birden fazla kullanıcı ya da kullanıcı grubu da seçilebilmeli, ve seçilen kişilerin tümünün, seçilen kişilerden birisinin ya da seçilen kişilerden kullanıcının belirleyeceği sayıda kişinin onayının gerektiği belge bazında tanımlanabilmelidir Çok seviyeli ve daha karmaşık onay süreçleri için iş akışı yönetiminde bu işlevleri gerçekleştirmeye yönelik özellikler bulunmalıdır Bilgilendirme Planlanan yapı, belge yönetim sistemine eklenen belgeler için seçilen kullanıcılara otomatik bilgilendirme olanağı sağlamalıdır Bilgilendirme, sistem mesajı ve/veya e-posta şeklinde gerçekleştirilmelidir Bilgilendirme için gönderilecek mesajlar, kullanıcı ya da kullanıcı grubu şeklinde belirlenebilmeli ve mesajın gönderileceği kişi sayısında bir kısıtlama olmamalıdır Belge Gönderimi Şartname Sayfa 16

17 Belgeler tek tek veya klasör olarak sistem kullanıcılarına veya dış kullanıcılara e- posta olarak gönderilebilmelidir. Birden çok belgenin gönderiminde, sıkıştırma özelliği kullanılabilmelidir Sistem kullanıcılarına belgeler hem ek hem de bağlantı olarak gönderilebilmelidir Sistem dışı kullanıcılara belgeler hem ek olarak hem de bağlantı olarak gönderilebilmelidir Bağlantı şeklinde gönderilen belgeler için erişim, süreye bağlı olarak aktif kalabilmeli ve ilgili süre dolduktan sonra bu bağlantı kullanılamamalıdır Birden fazla belge aynı anda gönderirken belgeler sıkıştırılarak gönderilmelidir Belge e-posta işleminde belgenin yanı sıra mesaj da gönderilebilmelidir Belgeler sistem üzerinden faks olarak gönderilebilmelidir Belge Zimmetleme Belgelerin kimin üzerine zimmetlendiği bilgisi sistemde tutulabilmelidir Zimmetleme yapılan personele göre sorgulama yapılabilmelidir Zimmetleme işlemi iş akışlarında işlem olarak kullanılabilmelidir Zimmet işlemi, aynı anda sadece bir kullanıcı için tanımlanabilmeli ve üzerinde zimmet bulunan bir belge, bu zimmet kaldırılmadan başka bir kullanıcıya zimmetlenememelidir Belge Paraflama Sistem üzerinde dijital imza kullanılarak paraflama işlemi yapılabilmelidir Sistem üzerinde dijital imza kullanmadan fakat elektronik olarak paraflama işlemi yapılabilmelidir Belge üzerinde bulunan paraflar listelenebilmelidir Belge paraflama işlemi iş akışlarında işlem olarak kullanılabilmelidir Belge İmzalama Planlanan yapı kullanıcıların sisteme ekledikleri belgeleri elektronik imza ile imzalamalarına olanak sağlamalıdır, tam entegre olmalıdır ve Elektronik imzalama sistemin ayrılmaz bir parçası olmalıdır Sistem, en az TIFF/TIF, XPS, GIF, JPEG/JPG, PCX, PNG, BMP, HTML/HTM, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Word formatındaki belgelerin PDF formatına çevrilerek imzalanmasına olanak sağlamalıdır Elektronik olarak imzalanacak belge, taranmış belge ve dijital dosya imzalamadan önce sunucu tarafında PDF formatına çevrilmeli daha sonra çevrilen PDF imzalanmalıdır. Sistem PadES ve CadES imzalama yapabilmelidir Elektronik imza ile imzalama yapılırken kullanıcının elektronik imzasının geçerliliği kontrol edilmelidir. Geçersiz imza ile imzalama işlemine izin verilmemelidir Planlanan yapı aynı belge üzerine seri olarak farklı kullanıcıların imza atmasına olanak sağlamalıdır Planlanan yapı hem kurum dışında hem de kurum içinde elektronik olarak imzalanan belgeleri sisteme dahil ederken aşağıda belirtilen bilgileri belge üzerinde bulunan imzalardan otomatik olarak alabilmeli ve bu bilgilere erişime olanak sağlamalıdır. a) İmzalayan Kişinin TC Kimlik Numarası b) İmzalayan Kişinin Adı, Soyadı c) İmzalayan Kişinin e-posta adresi d) İmzalayan Kişinin Bağlı Olduğu yapı Şartname Sayfa 17

18 Elektronik imzalama işlemine eklenecek Zaman Damgası istenildiği takdirde bir Zaman Damgası sunucusu kullanılarak eklenebilecektir Teklif edilen sistemin pades ve CadES imzalama için TUBİTAK denetiminden geçtiğini gösteren rapor teklif zarfında sunulacaktır Elektronik imzayı görüntülemek için ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmamalıdır İşlem Günlüğü Planlanan yapıda, belgelerin kullanımına yönelik(görüntüleme, güncelleme, ekleme, sahiplenme, silme vb.) kullanıcı erişim günceleri oluşturulmalıdır Belgelerin iş akışları üzerinde kullanımına yönelik olarak, iş akışı tarihçeleri tutulup, izlenebilmelidir Kullanıcılar tarafından, birimlerin yaptığı tüm işlemlere ait performans belirleme işlemi takip edilebilmelidir Kişisel Şifreleme Özel veya gizli belgeler, sahibinin belirleyeceği özel bir anahtar ile ikinci kez şifrelenebilmeli ve anahtar kelimeyi bilmeyen kişilerin belgeyi okuması engellenebilmelidir. Sistem yöneticisinin kişisel şifrelenen belgeleri raporlama, şifreyi kaldırma ve değiştirme yetkisi olmalıdır. 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ 8.1. GELEN BELGE İŞLEMLERİ Gelen belge meta (künye) bilgileri, Kurum un Belge Birimi gereksinimlerine göre, sistem yöneticisi tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir. Meta bilgileri değiştirmek için yazılım üzerinde kodlama ve yazılım güncellemesi gerekmemelidir Gelen belge kayıt süreci devam ederken, yeni meta bilgisi ekleme/çıkarma/etiketini değiştirme yapılabilmeli, eski veriler bozulmadan yeni belge kaydına devam edilmelidir Gelen belge taranarak ve meta bilgileri belirtilerek kaydedilebileceği gibi, tarama yapılmadan sadece meta bilgileri belirtilerek de kaydedilebilmelidir Gelen belgenin hangi meta bilgilerine hangi kullanıcıların veya kurum birimlerinin veri girişi yapabileceği yetki grupları üzerinden düzenlenebilmelidir Gelen belge için genel bir kurum numeratörü üzerinden gelen belge numarası verilebilmelidir Gelen belge numarasının manüel olarak ya da otomatik olarak verilmesi sağlanabilmelidir Kamu kuruluşlarından gelen belgenin kaydı sırasında, belge üzerindeki sayı girildiğinde, hangi kurumun, hangi biriminden geldiği otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin dosya kodu girildiğinde, hangi dosya tasnif planına karşılık geldiği otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin eki istenirse taranarak belgeye dâhil edilebilmelidir Belgenin ilişkili olduğu başka belge var ise seçilerek, bu belge üzerinden erişilmelerine olanak sağlanmalıdır Gelen belge bir cevap yazısı ise, hangi belgeye cevap olduğu seçilerek, bu belge üzerinden erişim sağlanmalıdır Belgenin gizlilik derecesi, öncelik durumu gibi kategorileri belirtilebilmelidir Belge için belirtilen bir kategoriye bağlı olarak otomatik bir akış süreci başlatılabilmelidir Gelen belge bir veya birden fazla kurum birimine sevk edilebilmelidir. Şartname Sayfa 18

19 Belge sevkinde, birimlerdeki hangi unvandaki personele sevk edileceği belirtilebilmelidir Belgenin sevk edildiği birimler, birim nümeratörü üzerinden birim gelen belge numarası verebilmelidir Belgenin sevk edildiği birim, gerekirse bunu kendi alt birimlerine sevk edebilmeli, bir personele zimmetleyebilmelidir Gelen belgenin hangi işlem süreçlerinden geçtiği ve mevcut statüsü yetki dahilinde sorgulanabilmelidir Kendisine belge sevk edilen birim, gerektiğinde sevki iptal edip belgeyi iade edebilmelidir Kurumun belge akış sürecinde bir değişiklik olduğunda, yazılım güncellemesi gerekmeden yeni belge akış süreci tanımlanıp, belge kaydına devam edilebilmelidir Gelen belge için, Kurum Genel Belge birimi tarafından ve ayrıca sevk edildiği birimler tarafından Gelen Belge Defterleri oluşturulabilmelidir Gelen belge için hem meta bilgiler, hem de taranmış içeriği üzerinden arama yapılabilmelidir Full text arama yapılabilmeli GİDEN BELGE KAYIT İŞLEMLERİ Giden belge meta (künye) bilgileri, Kurum un Belge Birimi gereksinimlerine göre, sistem yöneticisi tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir. Meta bilgileri değiştirmek için yazılım üzerinde kodlama ve yazılım güncellemesi gerekmemelidir Giden belge kayıt süreci devam ederken, yeni meta bilgisi ekleme/çıkarma/etiketini değiştirme yapılabilmeli, eski veriler bozulmadan yeni belge kaydına devam edilmelidir Giden belge taranarak ve meta bilgileri belirtilerek kaydedilebileceği gibi, tarama yapılmadan sadece meta bilgileri belirtilerek de kaydedilebilmelidir Belge hazırlama birimi, uygulama üzerinde sunulan ve Web tarayıcısı üzerinde işleyen metin düzenleyici yoluyla bir belge oluşturabilecek ve giden belge sürecine dahil edebilmelidir Dijital olarak hazırlanmış bir belge e-imza ile imzalanabilmeli ve giden belge sürecine dahil edilebilmelidir Giden belgenin hangi meta bilgilerine hangi kullanıcıların veya kurum birimlerinin veri girişi yapabileceği yetki grupları üzerinden düzenlenebilmelidir Giden belge için genel bir kurum numaratörü üzerinden giden belge numarası verilebilmelidir Giden belge numarasının manüel olarak ya da otomatik olarak verilmesi sağlanabilmelidir. Ayrıca, numaratör olarak harici bir kaynak (veri tabanı, üçüncü parti sistem vb.) kullanılabilmelidir Kurumdan giden belgenin kaydı sırasında, belge üzerindeki sayı girildiğinde, hangi kurumun, hangi birimine ait olduğu otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin dosya kodu girildiğinde, hangi dosya tasnif planına karşılık geldiği otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin eki istenirse taranarak belgeye dâhil edilebilmelidir Belgenin ilişkili olduğu başka belge var ise seçilerek, bu belge üzerinden erişilmelerine olanak sağlanmalıdır Giden belge bir cevap yazısı ise, hangi belgeye cevap olduğu seçilerek, bu belge üzerinden erişim sağlanmalıdır Belgenin gizlilik derecesi, öncelik durumu gibi kategorileri belirtilebilmelidir Belge için belirtilen bir kategoriye bağlı olarak otomatik bir akış süreci başlatılabilmelidir Giden belge bir yöneticinin onayı veya parafı alınarak gönderilebilmeli; onay ve paraf bilgileri sorgulanabilmelidir. Şartname Sayfa 19

20 Giden belge üst birimlere ve Kurum Genel Belge birimine sevk edilebilmelidir Belge sevkinde, birimlerdeki hangi unvandaki personele sevk edileceği belirtilebilmelidir Belgeyi gönderen birimler, birim numaratörü üzerinden birim giden belge numarası verebilmelidir Giden belgenin hangi işlem süreçlerinden geçtiği ve mevcut statüsü yetki dahilinde sorgulanabilmelidir Belgeyi sevk alan birim, gerektiğinde sevki iptal edip belgeyi iade edebilmelidir KURUM' un belge akış sürecinde bir değişiklik olduğunda, yazılım güncellemesi gerekmeden yeni belge akış süreci tanımlanıp, belge kaydına devam edilebilmelidir Giden belge için, belgeyi gönderen birim ve ayrıca Kurum Genel Belge birimi tarafından Giden Belge Defterleri oluşturulabilmelidir Giden belge için hem meta bilgiler, hem de taranmış içeriği üzerinden arama yapılabilmelidir Full text arama yapılabilmeli İÇ YAZIŞMA İŞLEMLERİ KURUM bünyesindeki birimler arası yazışmalar Birim Giden İç Yazışma ve Birim Gelen İç yazışma olarak kaydedilmelidir İç yazışma belgenin meta (künye) bilgileri, KURUM'un gereksinimlerine göre, sistem yöneticisi tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir. Meta bilgileri değiştirmek için yazılım üzerinde kodlama ve yazılım güncellemesi gerekmemelidir İç yazışma belge kayıt süreci devam ederken, yeni meta bilgisi ekleme/çıkarma/etiketini değiştirme yapılabilmeli, eski veriler bozulmadan yeni belge kaydına devam edilmelidir Giden iç yazışma belge taranarak ve meta bilgileri belirtilerek kaydedilebileceği gibi, tarama yapılmadan sadece meta bilgileri belirtilerek de kaydedilebilmelidir Belge hazırlama birimi, uygulama üzerinde sunulan ve Web tarayıcısı üzerinde işleyen metin düzenleyici yoluyla bir belge oluşturabilecek ve iç yazışma giden belge sürecine dâhil edebilmelidir Dijital olarak hazırlanmış bir iç yazışma e-imza ile imzalanabilmeli ve giden iç yazışma sürecine dâhil edilebilmelidir Bir birimden diğer bir birime sevk edilen Giden İç Yazışma türündeki belge, sevk edildiği birime Gelen İç Yazışma türünde kaydedilmelidir. Yani, iç yazışmalar, gönderen birim için giden belge, alan birim için gelen belge olmalıdır Giden İç Yazışma belgeyi bir yöneticinin onayı veya parafı alınarak gönderilebilmeli; onay ve paraf bilgileri sorgulanabilmelidir KURUM dışından birime gelen belge ile gelen iç yazışmalar aynı Birim Belge numaratöründen numara alabilmelidir KURUM dışına giden belge ile başka birime giden iç yazışmalar aynı Birim Belge numaratöründen numara alabilmelidir Gelen/giden iç yazışma belgenin hangi işlem süreçlerinden geçtiği ve mevcut statüsü yetki dahilinde sorgulanabilmelidir Giden belge için hem meta bilgiler, hem de taranmış içeriği üzerinden arama yapılabilmelidir Full Text Arama yapılabilmelidir BELGE KAYIT DEFTERLERİ Kuruma gelen belge için Genel Belge Kayıt Birimi tarafından belge meta bilgileri kullanılarak Kurum Gelen Belge Defteri oluşturulabilmeli ve yazdırılabilmelidir Birimlere gelen belge için belge meta bilgileri kullanılarak Birim Gelen Belge Defteri oluşturulabilmelidir. Şartname Sayfa 20

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI ELEKTRONİK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ (EDYS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ ve HEDEFLER Başbakanlığın 16 Temmuz 2008 gün ve 2816 sayılı, Elektronik

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ E-DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Amaç ve Hedef Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Başkanlığımız bünyesinde etkin ve verimli bir alt yapısının oluşturulması hedeflenmektedir. Doküman/belge

Detaylı

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME KAYSERİ TİCARET ODASI WEB PORTALI YAZILIMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME Madde 1- İşin Tanımı: Kayseri Ticaret Odası web sayfasının portal alt yapısında fikir, içerik ve konseptlerin oluşturulması

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı KİLSVfîHJ Sayı : Konu: Kati Teklif vermeye davet (2015/191) Kurumumuz ihtiyacı olan 1 Kalem Hizmet Alımı 4734 sayılı ihale kanununu 22/d maddesi doğrudan temin alım

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ T.C. Sağlık Bakanlığı TUNCELİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ENTEGRE İLÇE HASTANELERİ İÇİN HBYS, MÜDÜRLÜK İÇİN LBYS, FATURALANDIRMA VE İNSAN KAYNAKLARI MODÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. GİRİŞ Sağlık Bakanlığı Tedavi

Detaylı

HBYS Teknik Şartname/1/

HBYS Teknik Şartname/1/ HBYS Teknik Şartname/1/ SİVAS KAMU HASTANELER BİRLİĞİ HBYS TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.1 AMAÇ VE KAPSAM... 3 1.2 STANDARTLAR... 3 1.3 TANIMLAR... 3 1.4 GENEL KOŞULLAR... 4 İş mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler

Detaylı

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Çağrı Merkezi Sistemi Alımı Teknik Şartnamesi 2007, Ankara Atatürk Bulvarı Kızılay

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ Hamza KANDUR ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.2.0) Gözden geçirilmiş 2. Basım İstanbul 2006 Ofset Hazırlık: Yücel Dağlı Baskı & Cilt: Kitap Matbaacılık (212) 501 46 36 Kapak:

Detaylı

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI. RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BALIKESĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI RESMĠ WEB SĠTESĠ ĠLE BALIKESĠR KENT PORTALI TASARIM VE YAZILIMI TEKNĠK ġartnamesġ 1. AMAÇ: 1.1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi nin kurumsal

Detaylı

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar

BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar ĐSTANBUL BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KURUMSAL BĐLGĐ YÖNETĐMĐ, FAALĐYET VERĐLERĐ DEPOLAMA, SUNUM ve WEB SĐTESĐ HĐZMETLERĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ BĐRĐNCĐ KISIM Genel Hususlar 1 Konu Đşin konusu, Đstanbul Büyükşehir

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0)

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ SİSTEM KRİTERLERİ REFERANS MODELİ (v.1.0) Doç. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi İstanbul 2005 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Yusuf SARINAY Devlet Arşivleri Genel Müdürü Proje

Detaylı

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. TUNCELİ VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI BİLGİ SİSTEMLERİ (BBSK-BS) KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1 TANIM: Kurumumuzdaki tüm birimlerin verimli hatasız çalışabilmesi,

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Analiz Raporu İŞ YAZILIM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ 20.04.2015 HAZIRLAYAN KONTROL ONAY Fatma POLAT Proje Yöneticisi Emre YÖRÜK Genel Müdür İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ

ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2009 1 TBD Kamu-BĐB Kamu Bilişim Platformu XI ELEKTRONĐK BELGE YÖNETĐMĐ Sürüm 0.2 1. ÇALIŞMA GRUBU Bu belge,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No UZAKTAN EĞİTİM YÖNETİM SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME 1. İş Tanımı: Uzaktan

Detaylı

Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi

Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi Katılım Öncesi Yardım (IPA)Aracı kapsamında Türkiye 2007 Ulusal Programı İşbu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir Nitrat Direktifinin Uygulanması için Teknik Yardım Projesi VEiY: Gereklilik

Detaylı

ELEKTRONİ K BELGE YÖNETİ M Sİ STEMİTALİ MATI h t t p : / / e b y s. o g m. g o v. t r OCAK-2 0 1 4 ELEKTRONİK YAZIŞMA VE BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS:

TANIMLAR VE KISALTMALAR TRT-SAS: 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu şartname, TRT Arşiv Dairesi Başkanlığı nda kurulmak üzere satın alınacak olan sayısal arşiv sisteminin; fonksiyonel ve teknik özelliklerinin belirlenmesi, projelendirmesi, montajı,

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BĠLGĠ GÜVENLĠĞĠ ESASLARI YÖNERGESĠ GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü nün görevi ve konumu nedeniyle bilgi çağı gereklerine

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU BELGE YÖNETİM SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU 1. Giriş... 2 2. Tanımlar... 2 3. Ekran Standartları... 3 3.1. Düğmeler ve İkonlar... 6 3.2. Uyarılar... 8 3.3. Menüler... 9 3.4. Listeler... 11 3.5. Detay Ekranları...

Detaylı

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu

Türkiye Noterler Birliği. Eylem Planı Raporu Türkiye Noterler Birliği Eylem Planı Raporu 2009 İÇİNDEKİLER I. Türkiye Noterler Birliği ve Noterler Altyapısı A. Noterlik Paylaşım Sistemi İçin Olması Gereken Topoloji Genel Yapı Güvenli Erişim ve Yetkilendirme

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GÜVENLİK VE LİSANS İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Ocak 2009 İŞKUR Güvenlik ve Lisans İhalesi Teknik Şartnamesi Sayfa 1 / 11 1. KONU, AMAÇ VE KAPSAM 1.1. KONU Bu teknik şartname, Türkiye İş

Detaylı

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI

2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 2013 YILI e-devlet KAPISI 160 İLETİŞİM MERKEZİ HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ e-devlet Kapısı 160 İletişim Merkezi Hizmeti İhalesi Teknik Şartnamesi 2

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu

Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı Çalışma Raporu 1 Kurumlar Arası e-yazışma Çalışma Raporu Dilek YÜKSEL CİVELEK Hamide KARAHAN TURAN Eylül 2010 01 Eylül 2010 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER

Detaylı

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI C. POLİTİKALAR C.1. İnsan Kaynakları ve Zafiyetleri Yönetimi C.1.1. Çalışan personele ait şahsi dosyalar kilitli dolaplarda muhafaza edilmeli ve dosyaların anahtarları kolay

Detaylı