Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Elektronik Belge / Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Teknik Şartnamesi"

Transkript

1 İçindekiler Tablosu 1. İŞİN KONUSU TANIMLAR TARAFLAR PROJENİN KAPSAMI GENEL HÜKÜMLER SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ SİSTEM MODÜLLERİ BELGE YÖNETİM MODÜLÜ İŞ AKIŞI YÖNETİM MODÜLÜ DIŞ SİSTEMLERLE ENTEGRASYON FORM YÖNETİM MODÜLÜ YARDIM MODÜLÜ KULLANICI YÖNETİM MODÜLÜ ERİŞİM HAKLARI YÖNETİM SİSTEM PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEM AYARLARI YÖNETİMİ IP GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİM YÜKLENİCİ YETERLİLİĞİ PROJE PLANI KABUL SÜRECİ DEMOSTRASYON TEKLİFLERİN DEĞERLEDİRİLMESİ GARANTİ VE GARANTİ SÜRECİNDE VERİLECEK HİZMETLER BAKIM HİZMETLERİ Şartname Sayfa 1

2 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi kapsamında; TS Bilgi ve Dokümantasyon - Elektronik Belge Yönetimi Standardı gereğince, tarihli sayılı sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine uygun, elektronik ortamlarda üretilecek, kayıt altına alınacak, kurum içi ve kurum dışı organizasyonlara iletilecek, saklanacak (Arşivleme), ya da gerektiğinde imha edilecek elektronik bilgi ve belgelerin, formların; kayıt altına alınması, korunması, arşivlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, dosyalanması, raporlanması, tarih ve 5070 sayılı kanuna uygun olarak elektronik imza ile imzalanması için ihtiyaç duyulan bileşenlerin bütünleşik olarak çalışmasını sağlayacak yazılımın bilişim teknolojilerine uygun olarak temini, uygulamaya geçirilmesi, gerekli eğitimin verilmesi, uygulama sonrası teknik destek, son kullanıcı kılavuzları ve eğitim konularında dokümantasyon işidir. 2. TANIMLAR KURUM: Türkiye Kızılay Derneği YÜKLENİCİ: KURUM tarafından sözleşme imzalanan ve Türk Kızılayı EBDY ve Arşivleme Sistemi kapsamındaki konuları yürütmekle görevli firma. EBDYS: Elektronik Belge ve Doküman Yönetim Sistemi API: Uygulama Geliştirme Ara yüzü Birim: Organizasyon şemasında belirtilen her kademe, makam. Doküman: Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla idare tarafından hazırlanan ya da toplanan her türlü bilgidir. Belge: Herhangi bir bireysel işlemin kurumsal fonksiyonun veya kurumsal işlemin yerine getirilmesi için alınmış ya da idare tarafından üretilmiş içerik, ilişki, formatı ile ait olduğu fonksiyon veya işlem için delil teşkil ederek mülkiyet zincirini muhafaza eden ıslak imzayla ya da elektronik imza ile imzalanmış her türlü kayıtlı bilgi. Standart Dosya Planı: Kurumun iş ve işlemleri sonucunda oluşturulan veya alınan belgelerin üretim yerleri ile olan ilişkisi belirtilerek konu veya fonksiyon esasına göre dosyalanmasını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Türk Kızılayı tarafından yayımlanan sınıflama şeması. Full Text Search: Tam metin arama. Elektronik doküman içerisinde geçen kelimeler üzerinde arama yapma. Ek: Belgenin anlaşılmasını sağlayacak yardımcı belge ve dokümanlardır. Belge Tarihçesi: Belgenin oluşturulmasından tasfiye edilmesine kadar geçen safhanın izlenmesini sağlayan görüntü ve çıktılardır. İlgi: Yazılan yazının önceden yazılan bir yazıya ek veya alınan bir yazının karşılığı ya da yazının tetkiki esnasında müracaat edilmesi gereken belgenin mevcudiyetini ifade eder. Üstveri / Metadata: Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi elemanlarını tanımlayan bilgilerdir. Şartname Sayfa 2

3 PDF: Taşınabilir Belge Formatı; platformlar arası taşınabilir ve yazdırılabilir belgeler oluşturmak amacı ile üretilmiş sayısal bir açık dosya biçimidir. PNG, BMP, JPEG, GIF, PCX: Resim formatındaki dosya türleri. TIFF/TIF: Tekil ya da çoklu sayfaları da destekleyen resim formatı. Numaratör: Belge defteri tarzında tek kullanımı garanti eden numara üretici sistem parçası. Birim Arşivi: KURUM a bağlı birimlerin görevleri ile ilgili faaliyetleri sonucunda oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş olarak aktif bir biçimde ve günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin belirli bir süre saklandığı, aynı birimin sorumluluğundaki arşivlerdir. Kurum Arşivi: KURUM un merkez teşkilatı içinde yer alan ve arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin, birim arşivlerine nazaran daha uzun süreli saklandığı merkezi arşivlerdir. İmha: Belgenin yasal saklama süreleri sonunda sistemden çıkarılıp yok edilmesidir. İmha Listeleri: Ayıklama ve İmha Komisyonunca imhaya ayrılan dosyaların bilgilerini içeren listelerdir. İmha Tutanağı: İmha listelerindeki dosyaların imha edildiğini gösteren belgedir. İş Akışı: Belge hazırlanması, dağıtılması ve havale işlemleri süreçlerini kapsayan ve işin tamamlanması için izlenen yoldur. Onay: Taslak belgenin yetkili mercii tarafından kabul edilme işlemidir. Paraf: Bakıldı, görüldü, onaylandı işlemlerine karşılık gelen imza niteliği taşımayan onaydır. Vekâlet: Bir personelin, izin ve görev gibi nedenlerle görevden ayrı kalması halinde bu kadro görevinin geçici bir süre, başka bir personel tarafından yürütülmesidir. Versiyon: Uyarlama, sürüm, düzeltme. OCR: Optical Character Recognition. El yazısı, daktilo yazısı ve elektronik ortamda üretilmiş belgelerin elektronik ortamda işlenebilir biçime çevrilmesi. Elektronik İmza (e-imza): 5070 sayılı elektronik imza kanunu gereğince ıslak imza ile aynı hukuksal etkiye sahip hale getirilmiş olan başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veri. Elektronik Sertifika: İmza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kayıt. Mobil İmza: Cep telefonu ve GSM SIM kart kullanılmak sureti ile 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereğince, ıslak imza ile aynı hukuksal etkiye sahip hale getirilmiş olan güvenli imzadır. Elektronik belgenin üretim, iletim, kullanım, saklama ve imhasının sorumlu kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirildiğini gösteren dijital bir işarettir. Elektronik İmza Damgası: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Zaman Damgası: Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydı, ifade eder. Dosya: Sayısallaştırılmış bilgi kümesidir. Şartname Sayfa 3

4 Klasör: Belge veya belgelerin elektronik ya da fiziksel olarak içinde bulunduğu ortamı ifade eder. Dosya Tasnif Planı: Kurumsal faaliyetlerin ve bu faaliyetler sonucunda oluşan belgelerin kurumsal yapıya ve hiyerarşiye uygun olarak sınıflandırılması için geliştirilmiş belge yönetim aracıdır. Standart Dosya Planı: tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak, 2005/7 sayılı genelge ile yürürlüğe konulan plandır. TS Standardı: tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Başbakanlık genelgesinde belirtilmiş olan TS sayılı Elektronik Belge Yönetimi Standardıdır. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik: Elektronik Belge ve Elektronik İmza tanımları ile resmi yazışmalarda Bilişim Sistemlerinin kullanımına ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, tarihli, sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmeliktir. 3. TARAFLAR Şartname metninde, Türk Kızılayı (KURUM), şartname kapsamındaki konuları yürütmekle görevli firma (YÜKLENİCİ) olarak anılacaktır. 4. PROJENİN KAPSAMI 4.1. KURUM belge akış süreçlerinin analizinin yapılarak bu analize göre ürünün KURUM a uyarlanması, 4.2. KURUM daki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğüne bağlı tüm yapılarda devreye alınması, 4.3. Eğitim belgelerinin hazırlanması ve eğitici eğitimlerinin verilmesi, 4.4. Son kullanıcı kılavuzlarının hazırlanması, 4.5. Garanti sürecinde verilecek hizmetler, 4.6. Teknik Dokümantasyonun hazırlanarak KURUM a verilmesi, 4.7. Elektronik ortamda kurumun ürettiği ve dışarıdan elektronik ya da basılı olarak gelen belgelerin sisteme dahil edilip yaşam döngülerini tamamlanmasını sağlayarak, belgenin oluşumundan nihai ayıklama-imha, transfer ve arşivlenmesine kadar olan süreçler ile iş akış ve form yönetim süreci ihtiyaçlarını karşılayacak bir sistem YÜKLENİCİ, KURUM da kullanılacak aşağıdaki süreçleri, belge tanımlarını ve şablonlarını proje kapsamında KURUM a temin edecektir. YÜKLENİCİ bu süreçleri ve şablonları KURUM un yapısına göre uyarlayacaktır. a. Kurum Dışı Gelen Belgenin Tüm Süreci b. Kurum Dışı Giden Belgenin Tüm Süreci c. Kurum İçi Gelen Belgenin Tüm Süreci d. Kurum İçi Giden Belgenin Tüm Süreci e. E-Posta ile Gelen / Giden Belge Tüm Süreci f. Faks ile Gelen / Giden Belge Tüm Süreci 4.9. KURUM' un belge/dokümanlarının yaşam döngüsü süreçlerinin kurulacak olan platformda yönetilmesi, Şartname Sayfa 4

5 4.10. Web üzerinden çalışacak EBYS yazılımının, bilgilerin ve belgelerin çoklu-kullanıma imkân veren elektronik bir ortamda, tek noktadan, kolay erişilebilir bir biçimde kullanılabilmesini sağlaması Kurulan platform içerisindeki iş süreçleri üzerinde güncelleme yapılabilen veya ihtiyaç dâhilinde sisteme dâhil edilecek yeni iş süreçlerinin oluşturulmasına imkân sağlayacak sistemin kurulması KURUM bünyesinde kullanılan teknolojilerle uyumlu çalışacak, Madde de belirtilen web tarayıcıları ve mobil cihazlar ile erişebilecekleri sistemin oluşturulması KURUM un mevcut sistemleri ile entegrasyonun sağlanması KURUM bünyesindeki belge /doküman yönetimi, arşivleme ve süreç yönetimi sistemlerinin raporlanmasını sağlayacak uygulamanın temin edilmesi. 5. GENEL HÜKÜMLER 5.1. Bu proje kapsamında yüklenici tarafından yapılacak işler; yürürlükte olan geçerli KURUM Tüzük ve Yönetmeliklerine uygun olacaktır YÜKLENİCİ nin teklif edeceği yazılımlar tek bir platform üzerinde birlikte çalışmalıdır, ayrı ayrı önerilen yazılımlar dikkate alınmayacaktır. Yazılımda Tarayıcı ara yüzü, yazılım kütüphaneleri, e-imza kütüphaneleri, iş süreçleri yönetimi ve OCR dışında üçüncü parti yazılımlar bulunmamalıdır, bunların dışında teklif edilecek tüm yazılımlar YÜKLENİCİ nin kendi ürünü olmalıdır Ürün KURUM un yerel ağı ve donanım altyapısı üzerinde çalışacaktır YÜKLENİCİ çözümü projelendirecek, tüm yazılım tedariki ve şartnamede belirtilen tüm gereksinimleri bu süre zarfında tamamlayarak kullanıma hazır halde ürünlerin tamamını KURUM un gösterdiği yere kurulumunu gerçekleştirecek, sistemi çalışır halde anahtar teslim bir sistem olarak teslim edecektir YÜKLENİCİ, iş planı dosyasına, KURUM tarafından kullanılması istenilen yazılım ile ilgili broşürleri ve açıklayıcı belgeleri ekleyecektir Teklif edilecek Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi Ürünü Performans Testlerinden en az 1 Milyon Belge ile Geçmiş TSE 13298/T1 belgeli olmalıdır. TSE 13298/T1 testleri Performans Raporunu TS 13298/T1 Belgesi ile sunulmalıdır Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektör için Geliştirilmiş ve Kesin Kabul Çalışmaları Tamamlanmış en az 4000 kullanıcılı Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi benzer iş olarak kabul edilecektir ve bu iş veya işler için iş bitirme belgesi KURUM a ibraz edilecektir Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi, elektronik imza kullanımı hususunda, 23 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu na istinaden çıkmış ya da çıkacak mevzuatları tamamen destekleyecektir. Uygulama bir bütün olarak TÜBİTAK UEKAE Kamu Sertifikasyon Merkezi nin belirleyeceği uygulama standartlarını sağlayacaktır YÜKLENİCİ sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı tüm sistemler (yazılım vb.) ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir. Sözleşmeye göre üstlendiği yükümlülüklerini yerine getirmesi sırasında veya yerine getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. YÜKLENİCİ bu konuda KURUM dan herhangi bir istemde bulunamaz. Buna rağmen KURUM hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla YÜKLENİCİ ye rücu eder. KURUM un talebi üzerine YÜKLENİCİ, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise, konuya ilişkin kendisine Şartname Sayfa 5

6 ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, KURUM a tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır. Bu ödevin hiç veya gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle KURUM herhangi bir zarara, zarar tehlikesine veya hak kaybına uğrarsa, bu nedenle uğradığı her türlü zararı diğer hakları saklı kalmak üzere (yoksun alınan kar ve kaçırılan fırsatlar dâhil) YÜKLENİCİ den tahsil ve tanzim eder YÜKLENİCİ teklif edeceği yazılımların, KURUM' un gelecekteki ihtiyaçlarına da cevap vermesi gereken, açık, modüler, ölçeklenebilir, genişleyebilen mimari yapıda bir çözüm olmasına önem verecektir Proje esnasında YÜKLENİCİ tarafından üzerinde çalışma yapılan dosyaların ilgili birimler tarafından talep edilmesi durumunda bu dosyaların ödünç verilmesi ile ilgili her türlü yükümlülük ve dosyaların takibi YÜKLENİCİ 'ye ait olacaktır. İlgili ödünç dosya kayıtları YÜKLENİCİ tarafından tutulacak, iş tesliminde bu tür dosyalar raporlarda belirtilecektir Sistem sınırsız kullanıcının aynı anda kullanımını (sorgulama, belge/belge alışverişi, iş süreci başlatma, onaylama vb.) desteklemelidir Proje için önerilecek sistemde depolanabilecek dosyaların toplam sayısı ya da boyutları ile ilgili kullanımı kısıtlayıcı bir limit olmamalı, gerektiğinde kapasite artırılabilir olmalıdır KURUM, proje kapsamında teslim edilecek ürünler (yazılım v.b) ve sistem içerisinde oluşturulacak olan her türlü iş akışı, belge, şablon ve belgeler için sınırsız süreli kullanım hakkına sahip olmalıdır Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi; elektronik ortamda belge teşekkülüne altyapı oluşturmak, gerek fiziksel gerekse elektronik ortamda oluşan belgelerin tüm KURUM bünyesinde aynı usul ve esaslar çerçevesinde dosyalanması ve saklanmasını sağlayarak her türlü bilgi ve belgeye kolay ve hızlı bir şekilde erişim imkânını sağlayacak, Türk Kızılayı Saklama Süreli Standart Dosya Planının sisteme uyarlanmasını ve kullanılabilirliğini sağlayacaktır YÜKLENİCİ tüm personel bilgilerini, unvanlar, yetkiler ve yetki alanlarını sisteme tanımlayacak ve gerekli rol bazlı erişim profillerini planlayarak sistem üzerinde tanımlayacaktır Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme Sistemi ne dâhil edilen bütün belgeler şifreli bir şekilde diskler veya dosya sistemi üzerinde saklanmalıdır. Elektronik Belge/Doküman Yönetim ve Arşivleme içerisinde kullanılan şifreleme algoritması ve bunu açacak uygulama KURUM a teslim edilmelidir Yüklenici, sınırsız sayıda kullanıcı için teklif verecektir YÜKLENİCİ tarafından teklif edilecek olan yazılım ve hizmetler, işbu Teknik Şartnamede belirtilen maddelerin tümünü sağlamalıdır. 6. SİSTEM GENEL ÖZELLİKLERİ 6.1. SİSTEM MİMARİSİ Planlanan yapı dikey ve yatay genişlemeye imkân vermelidir Planlanan yapı meta verilerini ilişkisel veri tabanında barındırmalıdır Planlanan yapı taranmış belgeleri dosya sisteminde barındırmalıdır Planlanan yapı Oracle, MS SQL Server veya Sybase veri tabanlarında sorunsuz çalışacaktır Uygulama sunucusu yazılımı olarak Microsoft veya Java uygulama sunucularından biri kullanılmalıdır Yazılım Windows tabanlı sunucularda çalışacaktır Yazılımın çalışacağı veri tabanı, uygulama sunucuları ve bunlar üzerinde kurulu işletim sistemine ilişkin lisanslamalar KURUM yükümlülüğünde olacaktır. Şartname Sayfa 6

7 6.2. SİSTEM ERİŞİMİ Planlanan yapı web tabanlı olacak, kullanıcı bilgisayarlarında herhangi bir kurulum işlemine gerek kalmaksızın internet tarayıcısı üzerinden kullanılabilecektir. İstendiği durumda yazılım, kurum dışından erişebilecek yapıda olmalıdır. İş akışı başlatma, belge onaylama vb. işlemler web arabiriminden yapılabilmelidir E-imza ve tarayıcı haricinde ActiveX gibi kullanıcı bilgisayarlarına web üzerinden program modülü veya parçası indirilmeyecektir Kurum içi kullanım, İntranet üzerinden gerçekleştirilip, İnternet e çıkmadan sistem erişimi sağlanabilecektir Kurum dışından erişime, herhangi bir harici donanım ya da yazılım gerektirmeksizin, planlanan yapı içerisinde kullanıcı ve IP bazında kısıtlama getirilebilmelidir. Belirli bir kullanıcının sadece belirtilen bir IP den ya da IP aralığından erişimine izin verilmesi, yine planlanan yapı içerisinden sağlanabilmelidir Planlanan yapı sadece belirli bir İnternet tarayıcısı üzerinde değil, bütün modern internet tarayıcılarının son versiyonları (IE Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, Chrome vb) üzerinde sorunsuz çalışmalıdır Planlanan yapı mobil cihazlar üzerinden erişime olanak sağlayabilmeli, uygulamaların, ara yüzleri Responsive özelliğe sahip olmalı ve her türlü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinde görüntülenirken uygun görünüme geçmelidir. IOS ve Android mobil cihazlarda native client yapısını desteklemelidir. Android için geliştirilen Native Uygulama vasıtasıyla e-imza kullanımına olanak vermelidir Veri tabanına erişim açık olmalı ve KURUM un farklı uygulamaları içerisinden veri tabanına ulaşılarak veri alma/verme işlemleri gerçekleştirilebilmelidir SİSTEM ESNEKLİĞİ Sistem, tüm kullanıcılar tarafından etkili ve kolay bir biçimde öğrenilebilecek ve kullanılabilecek, kolay ve kullanışlı bir ara yüze sahip olmalıdır. Ekranlar standart bir görünüme sahip olmalıdır Planlanan yapı aynı anda birden fazla dil (lisan) üzerinden kullanılabilecek bir ara yüz sağlamalıdır. Sistem, kuruma Türkçe ve İngilizce ara yüzleri hazır olarak teslim edilmelidir. Kullanıcı arabirimi için Türkçe ve İngilizce desteği olmalıdır Yeni diller eklemek için gerekli araçlar uygulama ile birlikte teslim edilmelidir Planlanan yapı kullanıcı bazında menü görünümü düzenlenmesine olanak sağlamalıdır Sisteme kullanıcı ve/veya yöneticinin istekleri doğrultusunda ilave alanlar tanımlanabilmelidir. Tanımlanan özel alan sayısında bir sınırlama bulunmamalıdır. Bu özel alanların ileriki bir tarihte pasif hale getirilmesi veya yeni özel alan tanımlanması da mümkün olmalıdır. Özel alanların tarih, karakter, sayısal gibi farklı içerikte olması mümkün olmalı ve uzunluk, ön değer, zorunlu alan olması gibi parametreler sistemde bir kodlamaya gerek duymadan verilebilmelidir Sistemin ara yüz tanımlama ve düzenleme için gerekli bir geliştirme arabirimi olmalıdır. Bu geliştirme arabirimi sadece yetkili kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmeli ve dışarıdan farklı bir kullanıcının bu kısma müdahalesi mümkün olmamalıdır. İstenildiğinde ara yüz sistem yetkilisi tarafından kolayca değiştirilebilecek şekilde açık bir mimariye sahip olmalıdır. Ara yüz üzerinde yapılacak değişiklikler otomatik olarak web istemcisinde de güncel hale gelmelidir Sistem Unicode karakter setini kullanmalıdır. Özel karakterlerin kullanımı da bu şekilde sağlanmalıdır Hazırlanan iş süreçleri, belge ve belge şablonları vb. içe aktarım(import)/dışa aktarım(export) yöntemleriyle bir sunucudan diğerine taşınabilmelidir. Böylece test Şartname Sayfa 7

8 amaçlı kullanılan bir sunucuda hazırlanan iş süreçleri ve şablonlar gerçek ortamda çalışan sunucuya aktarılabilmelidir Web arabiriminde bir belge görüntülendiğinde onay tarihçesi ve süreç içerisinde kişilerin eklediği notlarda görüntülenmelidir. Onay tarihçesinde kişi, statü, onay istek ve cevap tarihi, imzası gibi bilgiler görüntülenmelidir Kullanılacak belge ve süreç yönetim uygulamalarının; iş süreçlerinin yönetilebilir ve yeniden tasarlanabilir olması için gerekli araçları sağlaması gerekir Sistem dinamik belge listeleme özelliğiyle kullanıcıların kendi listelerini yetkileri dahilinde kendilerinin hazırlamasına imkan vermelidir. Üretilen listeler csv, xls, xlsx, pdf, doc, docx, dosya formatlarına dönüştürülebilmelidir ODBC veya JDBC uyumlu olmalıdır SMTP protokolü ile standart mail sunucular üzerinden otomatik gönderilmesi gereken mesajlar için bir çözüm sunulmalıdır Web arabirimi içerisinden, gerektiğinde doküman/belge tarama ve ekleme işlemleri yapılabilmelidir İş akışları ve doküman/belgeler dinamik olarak gruplanarak görüntülenebilmelidir Kullanıcılar web arabiriminde kendilerine onaya gelen belgeleri bir sekmede görebilmelidir Kurulum ve yazılımın kolay olması için sistem modüler olmalı, ihtiyaca göre büyüyebilmelidir Sistem/uygulama üzerinde çalıştığı işletim sistemi ve/veya güvenlik duvarı (firewall) vb. gibi ağ güvenlik uygulamaları ile sorunsuz çalışabilmelidir SİSTEM GÜVENLİĞİ Planlanan yapıda içereceği bilgi ve belgelerin güvenliğine ilişkin gerekli önlemler alınmış olmalıdır. Belgelerin en az 128 bit şifreleme algoritmasıyla korunması mümkün olmalıdır. Web arabirimi ve diğer tüm arabirimler için SSL iletişimi desteklemelidir Planlanan yapı üzerinde gelen şifreleme algoritması sistem yöneticisi tarafından değiştirilebilmelidir Planlanan yapı kullanıcıların yaptığı işlemleri, sistemde oluşan hata raporlarını kayıt altına almalı, yetkili kullanıcılar tarafından bu raporlar takip edilebilmelidir Planlanan yapı çalışan bir kullanıcı eğer belirli bir süre işlem yapmaz ise program güvenlik nedeniyle oturumu otomatik olarak kapatmalıdır Planlanan yapı kurum dışından erişim yapıldığı takdirde CAPTCHA (Resim Doğrulama) veya farklı doğrulama olanaklarının kullanmasına imkan vermelidir. Böylece robot yazılımların sisteme kullanıcı adı ve şifre deneyerek saldırmaları engellenmiş olacaktır. Kurum içerisinden erişimlerde CAPTCHA veya farklı doğrulama olanaklarının kullanılıp kullanılmayacağı sistem yöneticisi tarafından belirlenebilmelidir Tercihen, kullanıcıların WAN ve LAN yetkilendirmeleri ayrı ayrı yapılabilmelidir. Bir kullanıcının, kurum içerisinde iken yapabilecekleri ile kurum dışarısından yapabilecekleri, ayrı ayrı ya da birlikte kontrol edilebilmeli ve kısıtlanabilmelidir Tercihen, Planlanan yapı belirli bir IP den gelen hatalı girişleri kayıt altına almalıdır. Şüpheli IP leri otomatik olarak geçici veya kalıcı olarak bloklamalıdır. Şüpheli IP listesi e- mail ile sistem yöneticisine bildirilmelidir Planlanan yapı ara yüzlerinde yer alan menüler, kullanıcı yetkilerine göre dinamik olmalı, kullanıcılar yalnızca yetkilerinin olduğu işlemlere ait seçenekleri görebilmelidir Sistem içerisinde veri tabanı bütünlüğünü koruyacak denetimler bulunmalı ve tutarsız veri girişi engellenmelidir Sistemin uygulama kodlarına erişimlerde gereken güvenlik önlemleri alınmalıdır. Şartname Sayfa 8

9 6.5. YETKİLENDİRME Kullanıcıların erişebileceği menü ve işlemleri belirleyip kısıtlayan kullanıcı rollerinin sistem yöneticisi tarafından tanımlanmasına olanak sağlamalıdır Planlanan yapı menü yetkilendirmeleri için rol tabanlı bir mekanizma kullanmalıdır. Bir kullanıcı birden fazla role sahip olabilmelidir. Kullanıcı sahip olduğu rollerin birleşimi şeklinde yetkiye sahip olmalıdır Sistemde, yönetim arabiriminden kolay bir şekilde kullanıcılar ve/veya gruplar yaratılabilmelidir. Sistemde tanımlanan her bir kullanıcı için isteğe bağlı olarak kurum, e- posta adresi, unvan v.b. gibi özellikler tanımlanabilmeli, üye olunan gruplar, yönetici ve diğer bilgiler, yönetici tarafından kullanım sırasında değiştirilebilmelidir Kurumsal yetki yapısına uygun olarak yetki bölümü, yetki gurubu tanımlama ve bu gruplara yetki seviyeleri atama (görme, değiştirme, silme gibi) olanakları sağlamalıdır Bir kullanıcı birden fazla yetki bölümü/grubuna dâhil olabilmelidir Planlanan yapıda, yönetim modülü kullanıcılar ve kullanıcı grupları için hangi işlemlerin yapılabileceğini ve hangi ekranlara ulaşılabileceğini gösteren, değiştirme, silme, görüntüleme, e-posta ile gönderme, faks ile gönderme gibi işlemlerin her birine özel olarak tanımlamaların yapılabileceği bir arayüz sunmalıdır Gruplar, kategoriler, klasörler hiyerarşik yapıda olmalı ve yetki tanımlamaları, kalıtım mantığı ile de çalışabilmelidir Yetkilendirme her bir modül için ayrı ayrı ve detay yetki tanımlarına sahip olmalıdır Sistem organizasyon yapısının tanımlanabileceği bir fonksiyon/ ekran içermelidir Organizasyon yapısında birimler tanımlanıp yöneticileri belirtilebilmelidir Her bir kullanıcının ve birimin amiri tanımlanabilmelidir Kullanıcı/unvan/pozisyon ilişkileri tanımlanabilmelidir. Organizasyon yapısı ayrıntılı biçimde sisteme girilebilmeli ve yönetilebilmelidir Kullanıcıların dosyaların tutulduğu depolama alanına ulaşarak klasör ve dosya içeriğine ulaşmaları engellenmelidir. Erişim sadece sistem üzerinden yetkiler dâhilinde yapılabilmelidir Bir kullanıcı tarafından herhangi bir belge üzerinde düzenleme yapılırken, aynı belgenin başka bir kullanıcı tarafından değiştirilmesi engellenmelidir Uygulama içerisinde vekalet verilebilmelidir. Vekalet verilirken hangi rollerin vekaleten bırakılabileceği seçilebilmelidir. Örneğin kullanıcı hem bölüm müdürü hem de sistem yöneticisi ise bu kişinin sadece bölüm müdürlüğü rolünün vekaleti bir başka kişiye verilebilmelidir Uygulamada bir kişi, bir başka kişiye vekâlet verebilecek ve bu işlemi şahıslar kendileri yapabilecektir. Vekalet bırakacak kişinin bu iş için onay alması gerekiyorsa vekalet işlemi bu onaydan sonra gerçekleşecektir. Vekil olan kişi, vekili olduğu kişinin işlem bekleyen görevlerini görebilecek, onun yerine işlem yapabilecektir. Vekalet veren kullanıcı, verdiği vekaletin hangi tarih ve saate kadar geçerli olacağını belirleyebilecektir Yazılım yetkili kişilerin vekalet vermiş olan kullanıcıları listeleyebilmesini ve hangi nedenle vekalet verdiğini görebilmesini sağlayacaktır Kullanıcı vekaleten işlem yaptığı belgeleri vekalet sona erdiğinde de görebilmelidir DIŞ SİSTEMLERLE ENTEGRASYON Planlanan yapı, Exchange ve SMTP sunucuları ile entegre çalışabilecektir Planlanan yapı diğer sistemlerle entegre olabilmesi için gerekli olan web servisleri ve API leri barındırması gerekmektedir Kullanıcı doğrulaması için farklı bir uygulamanın (LDAP, Active Directory vb. kimlik denetimi sistemleri) kullanıcı tablosu kullanılabilmelidir. Şartname Sayfa 9

10 Kullanıcı doğrulama metodunun sistem yöneticisi tarafından belirlenebilmesi için sistem yönetim modülünde ilgili ekranlar sunulmalıdır İş akışı içinde yazılan kodlar için etkili bir API desteği bulunmalıdır. Veri tabanlarına erişim, gönderme, harici uygulamalardan iş akışı fonksiyonlarını çağırabilme, ODBC bağlantısı kurabilme, DLL çağırma vb. türdeki işlemlerde kolaylıklar sağlayacak bir API ye sahip olmalı ve bu API fonksiyonları yardım dokümantasyonunda örnek kullanımlar ile detay açıklamalı olarak bulunmalıdır API aracılığı ile KURUM tarafından yazılmış olan uygulamalarda sistem iş akışı motoru gibi kullanılabilmelidir Harici uygulamalar içerisinden iş akışları hakkında bilgi, herhangi bir belge ile ilgili onay bilgileri ve herhangi bir belge ile ilgili ekli dosyalar ve dosya bilgilerini alabilmek için XML web servislerine sahip olunmalıdır GÜNLÜK KAYITLARI (LOG) Log bilgileri uygulama içerisinden hiçbir kullanıcı tarafından değiştirilemeyecek ve silinemeyecek şekilde tutulmalıdır Log bilgileri yetki verilen kullanıcılar tarafından görüntülenebilmelidir Sistem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler (kayıt ekleme, değiştirme, silme, taşıma vb.) ve bu etkinlik tarihi, saati, kullanıcı ve iç dış erişim ip bilgisi tutulmalıdır Loglar anlık izlenebilmelidir Loglar işlem yapan kullanıcı, birim, yapılan işlem ve tarih aralığına göre filtrelenebilmeli ve raporlanabilmelidir. 7. SİSTEM MODÜLLERİ 7.1. BELGE/DOKÜMAN YÖNETİM MODÜLÜ Klasör İşlemleri Planlanan yapı bilgi ve belgeleri arşivlemek üzere sınırsız sayıda klasör oluşturma özelliğine sahip olmalıdır Klasörler, hiyerarşik ağaç yapıda oluşturulabilmeli ve erişim hakları gibi belirlemeler, bu hiyerarşiyi kalıtım amacıyla da kullanabilmelidir Planlanan yapı KURUM un organizasyon yapısına uygun olmalıdır Planlanan yapı, klasörler için özel tanım alanları oluşturulmasına izin vermelidir. Eklenecek özel alanlar, sistem kullanıcısı tarafından sınırsız sayıda ve alfabetik/sayısal/mantıksal veri türünde olabilmelidir. Sistem Yöneticisi bu değişiklileri, hiç bir programlamaya veya veritabanı değişikliğine gerek kalmaksızın uygulama üzerinden ara yüzler ile yapabilmelidir Planlanan yapı klasörler için Organizasyon yapısını destekleyecek özel unvan tanımlaması yapılabilmelidir. Eklenecek unvanlar için kısıtlayıcı bir sayı olmamalı, sınırsız sayıda unvan sisteme eklenebilmelidir. Eklenen bu unvanlar gerektiğinde iş akışlarında ve sorgulamalarda kullanılabilmelidir Erişim yetkileri, kullanıcı grubu bazında verilebilmelidir. Hiyerarşik yapıdaki klasörlerde, eğer alt klasör için tanımlanmış erişim hakları yok ise, üst klasörlerdeki erişim hakları, kalıtım şeklinde kullanılmalıdır Belge/Doküman Meta Veri İşlemleri Planlanan yapı sınırsız format ve sayıda değişik belge tipi tanımlamasına imkân sağlayacaktır. Farklı belge tipleri farklı meta verilere sahip olabilecektir ve ilgili ekranlarda meta verilerin hangi sırada görüneceği de belge tipine göre ayrı ayrı belirlenebilecektir. Şartname Sayfa 10

11 Sistem yöneticisi tarafından sınırsız sayıda farklı meta veri tanımlaması yapılabilecektir Tanımlanabilecek meta veriler en az aşağıda sıralanan formatlarda olacaktır: a) Bağlı Liste: İl-İlçe gibi b) Evet/Hayır Kutucuğu c) Liste Alanı d) Maske Alanı e) Metin Alanı f) Nümerik Alan g) Ondalık Sayı Alanı h) Tarih Alanı i) Uzun Metin Alanı j) Veri Listesi Tanımlanan meta verilerin zorunlu olup olmayacağı ve tekil olup olmayacağı tanım ekranlarından yetkili kullanıcılar tarafından belirlenecektir Harici uygulamaların yapılandırılmış verileri de sisteme belge olarak kazandırılabilmelidir Belge sisteme kazandırılmadan önce bazı alanlar için zorunlu olarak doldurulma mecburiyeti tanımlanabilir olmalıdır Planlanan yapı sınırsız sayıda numaratör tanımlanmasına imkân verecektir Tanımlanan numaratörler manüel, otomatik, harici ve damga numaratörü (YIL- BİRİM-NUMARA gibi) olarak tanımlanabilecektir Belgeleri sınıflamak için klasörler kullanılabileceği gibi aynı klasör içerisindeki belgeleri gruplamak için kategori mantığı da kullanılabilecektir Planlanan yapı sınırsız sayıda ve hiyerarşik yapıda kategori oluşturulmasına imkân verecektir. Bir belge birden fazla kategori içerisinde bulunabilecektir Dosya isimlerindeki Türkçe karakterler için sistem herhangi bir sorun çıkartmamalıdır Belgelerin fiziksel olarak nerede tutulduğunu takip etmek için belge meta verisi olarak lokasyon bilgisi tutulabilecektir Planlanan yapı meta veri olarak Dosya Tasnif Planını kullanabilecektir. Kurumunun kullandığı Dosya Tasnif Planı Planlanan yapı üzerinde bulunacak, tanımlanacak belge tiplerine Dosya Tasnif Kodunu seçmek için kullanılabilecek kontrol sistem üzerinde bulunacaktır. Sistem yöneticisi tanımladığı belge tipine bu kontrolü ekleyebilecektir Devlet Organizasyon yapısında bulunan Organizasyon kodları Planlanan yapı içerisinde bulunacaktır. Tanımlanacak belge tiplerine Organizasyon kodunu seçmek için kullanılacak gerekli kontrol sistem üzerinde bulunacaktır. Sistem yöneticisi tanımladığı belge tipine bu kontrolü ekleyebilecektir Belge meta verileri kullanıcı grubu bazında yetkilendirilebilecektir. Yetkiler görme ve değiştirme şeklinde olacaktır. Görme yetkisi olmayan kullanıcılar ilgili belge meta verisini görüntüleyemeyecektir. Yetkilendirme işlemi sistem yöneticisi tarafından yapılabilecektir. Yetkilendirme, belge meta verilerinin tamamı için ya da kontrollerin her biri için ayrı ayrı belirlenebilmelidir Bir belgeye sınırsız sayıda ilgili belge eklenebilecektir Belge veya Belge Listeleme sayfalarının görünümü sistem yöneticisi tarafından ayarlanabilmelidir. Listelerde gösterilecek kolonların sırası, kolonların rengi, büyüklüğü, belge detaylarına ulaşmak için hangi kolona link verileceği gibi ayarlamalar uygulama üzerinden yapılabilmelidir Farklı belge tipleri için sistem farklı gösterim şekillerini desteklemelidir. Desteklenen şekiller asgari olarak Sekmeli, Tek Sayfa, Tekli Açılan Panel ve Çoklu Şartname Sayfa 11

12 Açılan Panel şeklinde olmalıdır. Böylece belgenin içereceği meta verilere göre optimum gösterim şekli uygulama üzerinde değişiklik yapılmadan sağlanabilecektir Belge veya Belge Meta Verilerinden istenilen alanlar barkod olarak çıktısı alınabilecektir. Farklı belge tipleri için farklı alanlar barkod üzerine basılabileceğinden ilgili ayarlama sistem yöneticisi tarafından uygulama üzerinden yapılabilmelidir Tarama Kâğıt ortamında bulunan belgeler sistem içerisinde bulunan belge tarama ara yüzü kullanılarak doğrudan sisteme eklenebilecektir. Tarama ara yüzü TWAIN ve ISIS destekli tüm tarayıcılar ile çalışabilmelidir Tarama arayüzü üzerinde tarama özelliklerinin seçilebileceği kontroller olacaktır Belgenin sisteme kazandırılması esnasında, belgeler üzerinde tüm belge için OCR (Optik karakter tanıma), ve Barcode teknolojileri sistem tarafından desteklenmelidir Sistem, birlikte kullanılan tarayıcılar ile uyumlu olan kâğıt boyutlarını desteklemelidir Türkçe, İngilizce ve özel karakterleri tanıma (OCR) yetenekleri bulunmalıdır Tarama işlemi sırasında sayfa çıkarma ve birleştirme yapılabilmelidir Taranan belgelerin kopyası kullanıcı makinesinde saklanmadan doğrudan sunucuya gönderilecektir Tarama ara yüzünde taranan belgeler üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, eleme, döndürme ve ters görüntüleme özellikleri gibi standart resim görüntüleme özelliklerini desteklemelidir Taranan belgeler tercihe göre minimum olarak PDF ve TIFF formatında saklanabilmelidir Taranan belgelere Türkçe dosya ismi vermede sorun olmayacaktır Sistem üzerinde bulunan belgelere ilgi olarak eklenecek belgeler, belge meta veri ekranı üzerinden taranıp eklenebilecektir Aylık Sayfa OCR RunTime Lisansı teklif edilmelidir Belge Seçme Planlanan yapı, istemci bilgisayarların dosya sisteminde bulunan dosyaların seçilmesi, tanımlama alanlarının girilmesi ve belge yönetim sistemine yüklenmesi işlevi (file upload) için bir arayüz sağlamalıdır Planlanan yapı, dijital olarak yüklenen bir dosyanın birebir eşleniğinin sistemde zaten var olması durumunda kullanıcıya uyarı mesajı verebilmelidir Her türlü formattaki belge tipi ve türü sisteme eklenebilecektir. Her belgenin bir tip, tür ve iş akışı olarak aidiyeti ve yaşam döngüsü olmalıdır Kurumun iş ve işlemleri süreçlerinde kullanılması gereken kurumsal yönetmelik, yönerge, genelge, talimat vb. iç ve dış kaynaklı yasal ve idari düzenlemelerin sistematik bir yapıda yer aldığı ve yönetildiği bileşen olmalıdır Belge Yazma Belge yazmak için sistem içerisinde gelişmiş bir metin editörü bulunacaktır. Metin editörü, güncel kelime işlem yazılımlarının sunduğu genel işlevlere sahip olmalıdır Metin editörü tam olarak Türkçe destekli olmalıdır Metin editörü ile oluşturulan metinler sisteme belge olarak kaydedilebilecektir Metin editörü ile oluşturulan belgeler sistem üzerinde PDF formatına çevrilebilecektir Metin editörü ile oluşturulan metinler için ön izleme yapılabilecektir. Şartname Sayfa 12

13 Metin editörü sayesinde istenildiğine daha önceden hazırlanan şablonlar da kullanılarak sisteme belge kazandırılabilmelidir Klasör Gözetleme Sistem yöneticisinin belirleyeceği bir network dizinine eklenen belgeler otomatik olarak sisteme dâhil edilebilmelidir Meta verisi olmadan sisteme yüklenen belgeler bilgileri eksik belgeler başlığı altında listelenmeli ve sistemde belirlenmiş olan kişi ya da kişilere, metaları tamamlamaya yönelik olarak görev atayabilmelidir Belge İzi Ekleme Taranması ve Elektronik olarak sisteme katılması mümkün olmayan veya katılmak istenmeyen video-ses kasetleri, kanun kitapları, kullanım kılavuzları vb. kaynak ve belgelerin takibi için künye bilgileri ile bulundukları yer, referans numarası vb. bilgilerin yer aldığı adres kayıtları tanımlanabilmeli ve bütün belge fonksiyonları bu kayıtlar üzerinde uygulanabilmelidir Sistemin e-posta özelliği bulunmalı, bir veya birden fazla belge direkt olarak e- posta ekinde gönderilebilmeli veya sadece ilgili belge ya da belgelere veya künye bilgisine işaret eden bir kısa yol gönderilebilmelidir Faks Entegrasyonu Planlanan yapı, bağlantısı yapılan yazılımsal faks cihazları üzerinden, KURUM'a faks ile gelen belgeleri doğrudan veya manuel sisteme kaydedebilmeli, kaydedilen belgelerin tanımlama bilgilerinin yetkili kullanıcılar tarafından tamamlanmasına olanak sağlamalıdır Belge İndeksleme İşlemleri Sisteme eklenen belgelerin bütün meta verileri indekslenecektir Sistem içerisine kazandırılacak olan belgeler (hangi yolla kazandırılırsa kazandırılsın) indeks bilgileriyle beraber sisteme kazandırılmalıdır Uygulama ileri indeksleme ve arama özellikleri bulundurmalıdır. İndeksleme alanları ve full-text indeksleme bulunmalıdır İsteğe bağlı olarak sisteme katılan belgelerin daha sonra indekslenmesi veya tekrar indekslenmeleri de mümkün olmalıdır Sistem yöneticileri belge indeks şablonuna ek sütunlar ekleyebilmelidirler Sisteme atılan belgelerin metin içerikleri indekslenmeli ve aramalarda kullanılabilmelidir. Önerilen sistem en az PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, HTML, TXT formatlarındaki belgelerin metin içeriklerini indeksleyebilmelidir Belgeler sisteme kazandırma işlemi esnasında otomatik olarak OCR dan geçirilerek belge içerisindeki herhangi bir kelimeye göre aranabilir (full text search) şekilde sisteme kazandırılmalıdır Dijital olarak yüklenen dosya, resim formatında ise, OCR tekniği ile içerdiği metin bilgisi sistem tarafından otomatik olarak çıkartılarak indekslenebilmelidir. Kullanılacak OCR aracı/yöntemi Türkçe içeriği desteklemeli ve Türkçe harflerde sorun yaşanmamalıdır Tüm indeksleme ve OCR işlemleri, sistem yöneticisi tarafından belirlenebilecek özelliklerine göre, gerçek zamanlı olarak ya da sıra mantığı ile gerçekleştirilerek, sistemin anlık yükü kontrol altında tutulabilmelidir OCR işlemi, hem uygulama sunucusu üzerinde, hem de yük dağıtımı yapabilmek amacı ile harici bir sunucu üzerinde çalışabilmelidir. Şartname Sayfa 13

14 Belge Arama Planlanan yapı Basit Arama ve Detaylı Arama yapabilmelidir Planlanan yapı tam metin arama (full-text search), benzerlik arama, kullanıcı tarafından basit içerik yönetimi ile kolay arama özelliği, içerik arama, meta verileri doğrultusunda özel arama yapabilmelidir Basit arama ile girilen kriter, bütün meta veriler (metin içeriği de dahil) üzerinde aranacaktır Arama yapmak için kullanılan ekran, her türlü bilgi girişini desteklemelidir Detaylı arama ekranında ise kullanıcı hangi meta veriler üzerinde arama yapacağını kendisi belirleyecektir. Detaylı arama ekranı, hangi tipteki belge için yapılıyorsa, o tip belge üzerinde tanımlı meta verileri ayrı ayrı kriter girişine izin verecek şekilde gösterebilmelidir. Kullanıcılar, kendilerine özel olarak hangi kriterlerin detaylı aramalarda görünmesi istediklerini belirleyebilmeli ve istedikleri zaman kriter listelerini güncelleyebilmelidirler Detaylı aramada kullanılan parametreler birbirleri ile kullanıcı tercihine bağlı olarak VE ve VEYA bağlaçları ile bağlanabilecektir Sistem tarafından sağlanan sorgu imkânı, web servisleri aracılığı ile diğer kurumsal uygulamalar tarafından kullanılabilir olmalıdır Belgenin tüm künye bilgilerinden bir veya birden fazlasıyla arama yapmak mümkün olmalıdır. Sisteme eklenen tüm özel alanlar, arama ekranlarında da eklenebilmeli ve bu eklenen özel alanlarda belge bulmak için kullanılabilmelidir Kaydın doğası (e-posta, kağıt veya elektronik format, belge, vs..) fark etmeksizin, yetkili tüm kullanıcılar tarafından dosyalar havuza kayıt edildikten sonra indekslenmiş ve aramaya hazır olmalıdır Arama sonuçları, aramayı yapan kullanıcının yetkileri dâhilinde görüntülenmeli ve aramayı yapan kullanıcının yetkisi dâhilinde olmayan kayıt ve belgeler, arama sonucu olarak bile görüntülenmemelidir Sistem belgelerin içeriğinde de arama yapabilmelidir. İçerik tabanlı aramada belgeler aranabilir formatta (MS Office, PDF ve S-PDF, metin belgeleri, e-posta vb.) olmaları halinde daha sonra metin içerisinde geçen herhangi bir kelimeden bulunmaları mümkün olmalıdır İçerik arama e-postaların hem içeriğinde hem de ekindeki belgelerinde yapılmalıdır Birden fazla versiyonu bulunan belgelerin en son versiyonunda mı yoksa bütün versiyonlarında mı arama yapılacağı kullanıcı tarafından belirtilebilecektir Arama sonuçları PDF, Excel veya Text formatında dışa alınabilecektir Planlanan yapı, liste sayfalarında en az PDF, TIFF/TIF, XPS, GIF, JPEG/JPG, PCX, PNG, BMP, HTML/HTM, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Word, MS Works, PS, EPS, RTF formatlarındaki belgelerin ilk sayfalarını resim formatında ikon olarak gösterebilmeli, aynı zamanda kullanıcı bilgisayarında belgenin oluşturulduğu araca gerek duymadan hızlı ön izleme imkânı sunabilmelidir Belge Görüntüleme Sisteme eklenen belgelerden en az PDF, TIFF/TIF, XPS, GIF, JPEG/JPG, PCX, PNG, BMP, HTML/HTM, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Word, MS Works, PS, EPS, RTF formatlarında olanları, sistem içerisinde bu belgelerin oluşturulduğu araca gerek duyulmaksızın, sunucu tarafında PDF formatına çevrilebilmeli ve bu Şartname Sayfa 14

15 sayede bu belgelerin görüntülenmesi için kullanıcı bilgisayarlarında harici bir araca ya da yazılıma gerek duyulmamalıdır. Sistem, aynı zamanda bu belgelerin orijinal formatlarındaki hallerini de saklamalı ve kullanıcıların yetkileri dâhilinde orijinal formattaki belgeler erişimleri de mümkün olmalıdır Belge indirme yetkisi olmayan fakat görme yetkisi olan kullanıcılar belgeleri sistem üzerinde bulunan belge görüntüleme aracı sayesinde salt okunur bir şekilde görüntüleyecektir Görüntüleme aracı, sistem ayarlarına ve kullanıcı yetkilerine göre belirlenmiş olan filigranların da görüntülenen belgenin arka planında bulunmasına olanak sağlamalıdır Belgeyi görüntülemek için belgeyi oluşturan editöre veya programa ihtiyaç duyulmayacaktır Üzerine Alma (Sahiplenme) / Bırakma (İade) Sistem üzerinde bulunan belgeleri yetkisi olan kullanıcılar değiştirebilecektir. Değiştirme işlemini yapmadan ilgili kullanıcı üzerinde değişiklik yapmak istediği belgeyi kendi üzerine alacaktır Belgeler listelenirken hangi kullanıcının belge üzerinde çalıştığı bilgisi gösterilebilmelidir Bir kullanıcı üzerine alınan belge, diğer kullanıcılar tarafından değiştirilememelidir ve iade edilmediği sürece kilitli olmalıdır. Ancak ilgili yetkiye sahip bir sistem yöneticisi, başka bir kullanıcının üzerine almış olduğu belgenin sahiplenme durumunu iptal edebilmelidir Belge değiştirme işlemi bittikten sonra, kullanıcı belgeyi iade edebilmeli ve belge için yeni bir versiyon oluşturulmalıdır. Belgenin önceki versiyonları da sistemde saklanmalı ve gerektiğinde sistem üzerinden yetkiler dahilinde erişilebilmelidir Versiyonlama Sistem otomatik olarak ana ve alt versiyonları, kullanıcılar veya gruplar bazında oluşturabilmelidir. Kullanıcı tarafından versiyon yönetimini desteklemelidir Üzerine Alma/Bırakma işlemleri ile sistemde bulunan belge güncellendiği zaman, belgenin yeni bir versiyonu oluşturulmalı, belgeye veya belge yapısına ilişkili tüm süreçler kayıt altında tutulmalıdır {Kim güncelledi, kayıt etti, vb.)önceki versiyonlar da sistemde saklanmalı ve gerektiğinde sistem üzerinden yetkiler dâhilinde erişilebilmelidir Sadece belgenin içeriği değil, belgenin meta verileri de versiyonlanmalıdır Bir belgenin bütün versiyonları listelenebilmeli, kullanıcı birden çok temel ve alt versiyonu bulunan bir belgeyi görüntülemek istediği zaman, ekranda tüm versiyonları ve en son güncellenmiş olan versiyonu görüntüleyen bir ekran çıkmalıdır, gerektiği takdirde istenilen her hangi bir versiyona geri dönülebilmelidir İstenildiği takdirde sadece uç (en son) versiyon üzerinde veya bütün versiyonlarda arama yapılabilmelidir İlk ve alakalı tüm versiyonlar ilişkilendirilmeli ve yeni versiyon önceki veya farklı belgelerle ilişkilendirilebilmelidir Belge Silme Planlanan yapı, yetki dâhilinde bir belgenin sistemden silinmesine olanak sağlamalıdır Belge silme işlemi mantıksal bir silme olarak gerçekleştirilmeli, silinmiş belgeler, gerektiğinde yetki dâhilinde geri yüklenebilmelidir. Şartname Sayfa 15

16 Kilitleme Belgenin değiştirilmemesini sağlamak için kilitleme imkânı sunulmalıdır. Kilitlenmiş bir belgenin üzerindeki kilidi, yalnızca kilitleyen kullanıcı ya da yetkili bir sistem yöneticisi yapabilmelidir Kilitleme işlemi kullanıcı tarafından yapılabildiği gibi iş akışlarında gerektiği durumlarda sistem tarafından da otomatik olarak yapılabilmelidir veya kaldırabilmelidir Belgeler listelenirken kilitli olup olmadıkları gösterilebilmelidir Sistem, iş akışları gibi süreçlerle ilgili olarak, gerektiği durumlarda belgeleri otomatik olarak kilitleyebilmeli ve kilidini kaldırabilmelidir Belge Yayınlama Planlanan yapı, bir belgenin tanımlama bilgilerinin değiştirilmesi yoluyla yetkili kullanıcıların erişim ve kullanımına sunulmasını sağlamalıdır Yayından kalkmış statüsündeki bir belge sadece belgeyi oluşturan kullanıcı ya da ilgili yetkiye sahip sistem yöneticisi tarafından görülüp, değiştirilebilmelidir Belge yayınlama statüsü, iş akışı üzerinde tanımlanan bir işlem yoluyla da gerçekleştirilebilmelidir Belge Yayından Kaldırma Planlanan yapı, bir belgenin tanımlama bilgilerinin değiştirilmesi yoluyla kullanıcıların erişim ve kullanımına kapatılmasını sağlamalıdır Yayından kalkmış statüsündeki bir belge, sadece belgeyi oluşturan kullanıcı ya da ilgili yetkiye sahip sistem yöneticisi tarafından görülüp, değiştirilebilmelidir Belgeyi yayından kaldırma işlemi, iş akışı üzerinde tanımlanan bir işlem yoluyla da gerçekleştirilebilmelidir Onaylama Planlanan yapı ile belge yönetim sistemine eklenen belgeler için kullanıcı onayı istenebilmelidir Onay istenen kullanıcılar, sistem mesajı ve/veya e-posta üzerinden bilgilendirilebilmelidir Onay işleminde, birden fazla kullanıcı ya da kullanıcı grubu da seçilebilmeli, ve seçilen kişilerin tümünün, seçilen kişilerden birisinin ya da seçilen kişilerden kullanıcının belirleyeceği sayıda kişinin onayının gerektiği belge bazında tanımlanabilmelidir Çok seviyeli ve daha karmaşık onay süreçleri için iş akışı yönetiminde bu işlevleri gerçekleştirmeye yönelik özellikler bulunmalıdır Bilgilendirme Planlanan yapı, belge yönetim sistemine eklenen belgeler için seçilen kullanıcılara otomatik bilgilendirme olanağı sağlamalıdır Bilgilendirme, sistem mesajı ve/veya e-posta şeklinde gerçekleştirilmelidir Bilgilendirme için gönderilecek mesajlar, kullanıcı ya da kullanıcı grubu şeklinde belirlenebilmeli ve mesajın gönderileceği kişi sayısında bir kısıtlama olmamalıdır Belge Gönderimi Şartname Sayfa 16

17 Belgeler tek tek veya klasör olarak sistem kullanıcılarına veya dış kullanıcılara e- posta olarak gönderilebilmelidir. Birden çok belgenin gönderiminde, sıkıştırma özelliği kullanılabilmelidir Sistem kullanıcılarına belgeler hem ek hem de bağlantı olarak gönderilebilmelidir Sistem dışı kullanıcılara belgeler hem ek olarak hem de bağlantı olarak gönderilebilmelidir Bağlantı şeklinde gönderilen belgeler için erişim, süreye bağlı olarak aktif kalabilmeli ve ilgili süre dolduktan sonra bu bağlantı kullanılamamalıdır Birden fazla belge aynı anda gönderirken belgeler sıkıştırılarak gönderilmelidir Belge e-posta işleminde belgenin yanı sıra mesaj da gönderilebilmelidir Belgeler sistem üzerinden faks olarak gönderilebilmelidir Belge Zimmetleme Belgelerin kimin üzerine zimmetlendiği bilgisi sistemde tutulabilmelidir Zimmetleme yapılan personele göre sorgulama yapılabilmelidir Zimmetleme işlemi iş akışlarında işlem olarak kullanılabilmelidir Zimmet işlemi, aynı anda sadece bir kullanıcı için tanımlanabilmeli ve üzerinde zimmet bulunan bir belge, bu zimmet kaldırılmadan başka bir kullanıcıya zimmetlenememelidir Belge Paraflama Sistem üzerinde dijital imza kullanılarak paraflama işlemi yapılabilmelidir Sistem üzerinde dijital imza kullanmadan fakat elektronik olarak paraflama işlemi yapılabilmelidir Belge üzerinde bulunan paraflar listelenebilmelidir Belge paraflama işlemi iş akışlarında işlem olarak kullanılabilmelidir Belge İmzalama Planlanan yapı kullanıcıların sisteme ekledikleri belgeleri elektronik imza ile imzalamalarına olanak sağlamalıdır, tam entegre olmalıdır ve Elektronik imzalama sistemin ayrılmaz bir parçası olmalıdır Sistem, en az TIFF/TIF, XPS, GIF, JPEG/JPG, PCX, PNG, BMP, HTML/HTM, MS Excel, MS PowerPoint, MS Visio, MS Word formatındaki belgelerin PDF formatına çevrilerek imzalanmasına olanak sağlamalıdır Elektronik olarak imzalanacak belge, taranmış belge ve dijital dosya imzalamadan önce sunucu tarafında PDF formatına çevrilmeli daha sonra çevrilen PDF imzalanmalıdır. Sistem PadES ve CadES imzalama yapabilmelidir Elektronik imza ile imzalama yapılırken kullanıcının elektronik imzasının geçerliliği kontrol edilmelidir. Geçersiz imza ile imzalama işlemine izin verilmemelidir Planlanan yapı aynı belge üzerine seri olarak farklı kullanıcıların imza atmasına olanak sağlamalıdır Planlanan yapı hem kurum dışında hem de kurum içinde elektronik olarak imzalanan belgeleri sisteme dahil ederken aşağıda belirtilen bilgileri belge üzerinde bulunan imzalardan otomatik olarak alabilmeli ve bu bilgilere erişime olanak sağlamalıdır. a) İmzalayan Kişinin TC Kimlik Numarası b) İmzalayan Kişinin Adı, Soyadı c) İmzalayan Kişinin e-posta adresi d) İmzalayan Kişinin Bağlı Olduğu yapı Şartname Sayfa 17

18 Elektronik imzalama işlemine eklenecek Zaman Damgası istenildiği takdirde bir Zaman Damgası sunucusu kullanılarak eklenebilecektir Teklif edilen sistemin pades ve CadES imzalama için TUBİTAK denetiminden geçtiğini gösteren rapor teklif zarfında sunulacaktır Elektronik imzayı görüntülemek için ek bir yazılıma ihtiyaç duyulmamalıdır İşlem Günlüğü Planlanan yapıda, belgelerin kullanımına yönelik(görüntüleme, güncelleme, ekleme, sahiplenme, silme vb.) kullanıcı erişim günceleri oluşturulmalıdır Belgelerin iş akışları üzerinde kullanımına yönelik olarak, iş akışı tarihçeleri tutulup, izlenebilmelidir Kullanıcılar tarafından, birimlerin yaptığı tüm işlemlere ait performans belirleme işlemi takip edilebilmelidir Kişisel Şifreleme Özel veya gizli belgeler, sahibinin belirleyeceği özel bir anahtar ile ikinci kez şifrelenebilmeli ve anahtar kelimeyi bilmeyen kişilerin belgeyi okuması engellenebilmelidir. Sistem yöneticisinin kişisel şifrelenen belgeleri raporlama, şifreyi kaldırma ve değiştirme yetkisi olmalıdır. 8. BELGE YÖNETİM MODÜLÜ 8.1. GELEN BELGE İŞLEMLERİ Gelen belge meta (künye) bilgileri, Kurum un Belge Birimi gereksinimlerine göre, sistem yöneticisi tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir. Meta bilgileri değiştirmek için yazılım üzerinde kodlama ve yazılım güncellemesi gerekmemelidir Gelen belge kayıt süreci devam ederken, yeni meta bilgisi ekleme/çıkarma/etiketini değiştirme yapılabilmeli, eski veriler bozulmadan yeni belge kaydına devam edilmelidir Gelen belge taranarak ve meta bilgileri belirtilerek kaydedilebileceği gibi, tarama yapılmadan sadece meta bilgileri belirtilerek de kaydedilebilmelidir Gelen belgenin hangi meta bilgilerine hangi kullanıcıların veya kurum birimlerinin veri girişi yapabileceği yetki grupları üzerinden düzenlenebilmelidir Gelen belge için genel bir kurum numeratörü üzerinden gelen belge numarası verilebilmelidir Gelen belge numarasının manüel olarak ya da otomatik olarak verilmesi sağlanabilmelidir Kamu kuruluşlarından gelen belgenin kaydı sırasında, belge üzerindeki sayı girildiğinde, hangi kurumun, hangi biriminden geldiği otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin dosya kodu girildiğinde, hangi dosya tasnif planına karşılık geldiği otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin eki istenirse taranarak belgeye dâhil edilebilmelidir Belgenin ilişkili olduğu başka belge var ise seçilerek, bu belge üzerinden erişilmelerine olanak sağlanmalıdır Gelen belge bir cevap yazısı ise, hangi belgeye cevap olduğu seçilerek, bu belge üzerinden erişim sağlanmalıdır Belgenin gizlilik derecesi, öncelik durumu gibi kategorileri belirtilebilmelidir Belge için belirtilen bir kategoriye bağlı olarak otomatik bir akış süreci başlatılabilmelidir Gelen belge bir veya birden fazla kurum birimine sevk edilebilmelidir. Şartname Sayfa 18

19 Belge sevkinde, birimlerdeki hangi unvandaki personele sevk edileceği belirtilebilmelidir Belgenin sevk edildiği birimler, birim nümeratörü üzerinden birim gelen belge numarası verebilmelidir Belgenin sevk edildiği birim, gerekirse bunu kendi alt birimlerine sevk edebilmeli, bir personele zimmetleyebilmelidir Gelen belgenin hangi işlem süreçlerinden geçtiği ve mevcut statüsü yetki dahilinde sorgulanabilmelidir Kendisine belge sevk edilen birim, gerektiğinde sevki iptal edip belgeyi iade edebilmelidir Kurumun belge akış sürecinde bir değişiklik olduğunda, yazılım güncellemesi gerekmeden yeni belge akış süreci tanımlanıp, belge kaydına devam edilebilmelidir Gelen belge için, Kurum Genel Belge birimi tarafından ve ayrıca sevk edildiği birimler tarafından Gelen Belge Defterleri oluşturulabilmelidir Gelen belge için hem meta bilgiler, hem de taranmış içeriği üzerinden arama yapılabilmelidir Full text arama yapılabilmeli GİDEN BELGE KAYIT İŞLEMLERİ Giden belge meta (künye) bilgileri, Kurum un Belge Birimi gereksinimlerine göre, sistem yöneticisi tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir. Meta bilgileri değiştirmek için yazılım üzerinde kodlama ve yazılım güncellemesi gerekmemelidir Giden belge kayıt süreci devam ederken, yeni meta bilgisi ekleme/çıkarma/etiketini değiştirme yapılabilmeli, eski veriler bozulmadan yeni belge kaydına devam edilmelidir Giden belge taranarak ve meta bilgileri belirtilerek kaydedilebileceği gibi, tarama yapılmadan sadece meta bilgileri belirtilerek de kaydedilebilmelidir Belge hazırlama birimi, uygulama üzerinde sunulan ve Web tarayıcısı üzerinde işleyen metin düzenleyici yoluyla bir belge oluşturabilecek ve giden belge sürecine dahil edebilmelidir Dijital olarak hazırlanmış bir belge e-imza ile imzalanabilmeli ve giden belge sürecine dahil edilebilmelidir Giden belgenin hangi meta bilgilerine hangi kullanıcıların veya kurum birimlerinin veri girişi yapabileceği yetki grupları üzerinden düzenlenebilmelidir Giden belge için genel bir kurum numaratörü üzerinden giden belge numarası verilebilmelidir Giden belge numarasının manüel olarak ya da otomatik olarak verilmesi sağlanabilmelidir. Ayrıca, numaratör olarak harici bir kaynak (veri tabanı, üçüncü parti sistem vb.) kullanılabilmelidir Kurumdan giden belgenin kaydı sırasında, belge üzerindeki sayı girildiğinde, hangi kurumun, hangi birimine ait olduğu otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin dosya kodu girildiğinde, hangi dosya tasnif planına karşılık geldiği otomatik olarak gösterilmelidir Belgenin eki istenirse taranarak belgeye dâhil edilebilmelidir Belgenin ilişkili olduğu başka belge var ise seçilerek, bu belge üzerinden erişilmelerine olanak sağlanmalıdır Giden belge bir cevap yazısı ise, hangi belgeye cevap olduğu seçilerek, bu belge üzerinden erişim sağlanmalıdır Belgenin gizlilik derecesi, öncelik durumu gibi kategorileri belirtilebilmelidir Belge için belirtilen bir kategoriye bağlı olarak otomatik bir akış süreci başlatılabilmelidir Giden belge bir yöneticinin onayı veya parafı alınarak gönderilebilmeli; onay ve paraf bilgileri sorgulanabilmelidir. Şartname Sayfa 19

20 Giden belge üst birimlere ve Kurum Genel Belge birimine sevk edilebilmelidir Belge sevkinde, birimlerdeki hangi unvandaki personele sevk edileceği belirtilebilmelidir Belgeyi gönderen birimler, birim numaratörü üzerinden birim giden belge numarası verebilmelidir Giden belgenin hangi işlem süreçlerinden geçtiği ve mevcut statüsü yetki dahilinde sorgulanabilmelidir Belgeyi sevk alan birim, gerektiğinde sevki iptal edip belgeyi iade edebilmelidir KURUM' un belge akış sürecinde bir değişiklik olduğunda, yazılım güncellemesi gerekmeden yeni belge akış süreci tanımlanıp, belge kaydına devam edilebilmelidir Giden belge için, belgeyi gönderen birim ve ayrıca Kurum Genel Belge birimi tarafından Giden Belge Defterleri oluşturulabilmelidir Giden belge için hem meta bilgiler, hem de taranmış içeriği üzerinden arama yapılabilmelidir Full text arama yapılabilmeli İÇ YAZIŞMA İŞLEMLERİ KURUM bünyesindeki birimler arası yazışmalar Birim Giden İç Yazışma ve Birim Gelen İç yazışma olarak kaydedilmelidir İç yazışma belgenin meta (künye) bilgileri, KURUM'un gereksinimlerine göre, sistem yöneticisi tarafından dinamik olarak oluşturulabilmelidir. Meta bilgileri değiştirmek için yazılım üzerinde kodlama ve yazılım güncellemesi gerekmemelidir İç yazışma belge kayıt süreci devam ederken, yeni meta bilgisi ekleme/çıkarma/etiketini değiştirme yapılabilmeli, eski veriler bozulmadan yeni belge kaydına devam edilmelidir Giden iç yazışma belge taranarak ve meta bilgileri belirtilerek kaydedilebileceği gibi, tarama yapılmadan sadece meta bilgileri belirtilerek de kaydedilebilmelidir Belge hazırlama birimi, uygulama üzerinde sunulan ve Web tarayıcısı üzerinde işleyen metin düzenleyici yoluyla bir belge oluşturabilecek ve iç yazışma giden belge sürecine dâhil edebilmelidir Dijital olarak hazırlanmış bir iç yazışma e-imza ile imzalanabilmeli ve giden iç yazışma sürecine dâhil edilebilmelidir Bir birimden diğer bir birime sevk edilen Giden İç Yazışma türündeki belge, sevk edildiği birime Gelen İç Yazışma türünde kaydedilmelidir. Yani, iç yazışmalar, gönderen birim için giden belge, alan birim için gelen belge olmalıdır Giden İç Yazışma belgeyi bir yöneticinin onayı veya parafı alınarak gönderilebilmeli; onay ve paraf bilgileri sorgulanabilmelidir KURUM dışından birime gelen belge ile gelen iç yazışmalar aynı Birim Belge numaratöründen numara alabilmelidir KURUM dışına giden belge ile başka birime giden iç yazışmalar aynı Birim Belge numaratöründen numara alabilmelidir Gelen/giden iç yazışma belgenin hangi işlem süreçlerinden geçtiği ve mevcut statüsü yetki dahilinde sorgulanabilmelidir Giden belge için hem meta bilgiler, hem de taranmış içeriği üzerinden arama yapılabilmelidir Full Text Arama yapılabilmelidir BELGE KAYIT DEFTERLERİ Kuruma gelen belge için Genel Belge Kayıt Birimi tarafından belge meta bilgileri kullanılarak Kurum Gelen Belge Defteri oluşturulabilmeli ve yazdırılabilmelidir Birimlere gelen belge için belge meta bilgileri kullanılarak Birim Gelen Belge Defteri oluşturulabilmelidir. Şartname Sayfa 20

Enerjimiz Herseye Yeter

Enerjimiz Herseye Yeter ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN KONUSU Elektronik Belge Yönetim Sistemi Yazılımı Hizmet Alımı İşi; ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (İDARE) standart dosya planının oluşturulması, oluşturulan

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ. Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BALIKESİR / BANDIRMA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Büro Yönetimi ve Resmi Yazışma Kuralları Kursu Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ RESMİ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜBİTAK ULAKBİM ELEKTRONİK İMZA ENTEGRASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. YAPILACAK İŞİN KONUSU VE TANIMI 1.1. Yapılacak İşin Konusu TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) kapsamında doğacak olan e-imza ile

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. BAŞBAKANLIK Basın- Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l- Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi

T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI. Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi T.C. KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI Elektronik Yazışma ve Belge Yönetim Sistemi Yönergesi Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Hukuki Dayanak... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Tanımlar...

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası. Tekirdağ 25 Haziran 2012 Elektronik Belge Yönetimine Geçiş Sürecinde Kurumsal Sorumluluklar ve Yol Haritası Tekirdağ 25 Haziran 2012 Prof. Dr. Hamza KANDUR Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Bilgi ve Belge Yönetimi Bölüm

Detaylı

Pursaklar Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Teknik Şartnamesi

Pursaklar Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Teknik Şartnamesi Pursaklar Belediyesi Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Teknik Şartnamesi 2015 1. İŞİN KONUSU TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standartı gereğince, 2008-16 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca

Detaylı

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ

PAPERWORK TEKNİK MİMARİ PAPERWORK ECM TEKNİK MİMARİ 1. Şekilde (1) numara ile gösterilen Content Server adı verilen Uygulama Sunucusudur. Content Server tüm iş mantığını içerir. Veri Tabanına ve arşivlenen belgelere erişim yetkisi

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

Doküman Yönetimi ve Arşivleme

Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetimi ve Arşivleme Doküman Yönetim Sistemi ya da kısa ifade ile DYS ler, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonu ve yönetimi için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca sık

Detaylı

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks

AKADEMEDYA YAZILIM BİLGİSAYAR EĞİTİM VE DANIŞMANLIK TİC. SAN. LTD. ŞTİ Kocaeli Üniversitesi Yeniköy Teknopark Yerleşkesi Başiskele / Kocaeli Tel Faks IRONIC İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Bilgi Sistemi IRONIC Nedir? IRONIC, iş sağlığı ve güvenliği alanında bilişim alt yapısı oluşturmak amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ISO14001,

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EK-YARDIM DOKÜMANI İçindekiler ELEKTRONİK İMZA... 2 KURUM İÇİ GİDEN EVRAKLAR... 3 YANLIŞ ALICININ SEÇİLMESİ DURUMU... 3 KURUM DIŞI GİDEN EVRAKLAR...

Detaylı

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ

E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ E-FATURA /E-DEFTER / E-ARŞİV ÇÖZÜMLERİ SAKLAMA HİZMETİ ENTEGRASYON & ÖZEL ENTEGRATÖR efatura@vbt.com.tr edefter@vbt.com.tr earsiv@vbt.com.tr E-Fatura Çalışma Mimarisi Müşteri VBT I-GATE E-FATURA ÇÖZÜMÜ

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu

Erma Yazılım EBYS Sistemi. (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Dijital Arşivleme. Otomasyonu Erma Yazılım EBYS Sistemi (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Dijital Arşivleme Otomasyonu ERMA YAZILIM ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ EBYS Otomasyonumuzun genel özellikleri; Kaysis web servislerinden

Detaylı

EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri

EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri EDYS (ELEKTRONİK DÖKUMAN YÖNETİM SİSTEMİ) EDYS Kamu adına görev yapan kurum ve kurulusların faaliyetlerini kayıt altına alması ve bu bilgileri vatandaslarla paylasması kamu görevinin ayrılmaz bir parçasıdır.herkesin,

Detaylı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Firma Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı... 3 1.3

Detaylı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı

e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı e-yazışma Projesi TBD Kamu-BİB Aylık Bilgilendirme Toplantısı 19 Ocak 2012 Gündem e-yazışma Projesinin Amacı ve Kapsamı Projenin Çıktıları Projeye Katkı Sağlayanlar e-yazışma Paketi Önümüzdeki Dönemde

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) EĞİTİCİ KULLANICI EĞİTİMİ EĞİTİM SÜRELERİ HİZMETE ÖZEL 1/10 Rev. 1 İÇİNDEKİLER 1 İÇİNDEKİLER 2 1.1. 1. DERS...3 1.2. 2. DERS...4 1.3. 3. DERS...5 1.4. 4. DERS...7

Detaylı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı

Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Elektronik Belge Yönetimine Geçiş: Sistem Gereksinimleri ve Kurumsal Model Oluşturma Çalıştayı Doç. Dr. Fahrettin ÖZDEMİRCİ TÜBİTAK-SOBAG-110K592 Numaralı Proje Yürütücüsü fozdemirci@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi

Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi Türkiye Barolar Birliği internet sitesi, güncel teknolojinin sunduğu son imkânlarla, tamamen merkezi yönetim sistemine sahip dinamik ve geliştirilebilir bir sistem

Detaylı

w w w. a n k a r a b t. c o m

w w w. a n k a r a b t. c o m Şirket Profili w w w. a n k a r a b t. c o m AnkaraBT, yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin önde gelen kurumsal çözümlerini üreten %100 Türk sermayeli bilgi teknolojisi

Detaylı

Bilişim. Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Bilişim. Elektronik Belge Yönetim Sistemi Bilişim Elektronik Belge Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetimi 2 Elektronik Belge Yönetim Sistemi; İdarelerin faaliyetlerini yerine getirirken oluşturdukları her türlü dokümantasyonun idare faaliyetlerinin

Detaylı

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri

5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall. Rekare Bilgi Teknolojileri 5651 ve 5070 Sayılı Kanun Tanımlar Yükümlülükler ve Sorumluluklar Logix v2.3 Firewall 5651 Sayılı Kanun Kanunun Tanımı : İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen

Detaylı

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU PTT KEP BİREYSEL MÜŞTERİ KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER KEP NEDİR?........ 3 KEP NE SAĞLAR?..... 3 ELEKTRONİK TEBLİGAT NEDİR?.... 3 MÜŞTERİ TİPLERİ (KİMLER BAŞVURABİLİR).... 3 SİSTEME GİRİŞ........ 4 1.

Detaylı

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh.

DOKÜMAN KOTROLÜ. Çeviri: Elif KILIÇ, Gıda Müh. Düzenleme: Fırat ÖZEL, Gıda Müh. BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi Sayın ELİF KILIÇ tarafından

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın

Detaylı

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU

EPKAS. (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU EPKAS (ELEKTRONİK PROJE KONTROL ve ARŞİVLEME SİSTEMİ) WEB KULLANIM KILAVUZU Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilatının Yapılması

Detaylı

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TÜBİTAK UEKAE ULUSAL ELEKTRONİK ve KRİPTOLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ GÜVENLİ KURUMSAL MESAJLAŞMA UYGULAMASI Ulusal Elektronik İmza Sempozyumu, 7-8 Aralık 2006 İsmail GÜNEŞ E-posta:ismail@uekae.tubitak.gov.tr

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası

AKINSOFT WOLVOX e-defter. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 27.05.2014 1 İçindekiler: 1- e-defter Hakkında... 3 1.1. e-defter Nedir?... 3 1.2. Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?... 3 1.3. Defter

Detaylı

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ

MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ MAYIS 2010 ÖZGÜR DOĞAN İŞ GELİŞTİRME YÖNETİCİSİ KAMU SEKTÖRÜ TANIMLAR KURUMSAL HAFIZA: Bilgiyi gelecekte kullanmak amacıyla insanlarda ve/veya teknolojilerde gerektiğinde geri çağrılabilir şekilde depolamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:...

İÇİNDEKİLER. Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 2. Adım:... ELEKTRONİK İMZA 1 İÇİNDEKİLER Elektronik İmza... 3 Tanım... 3 Mevzuat... 3 Giriş... 3 Akıllı Akis Kart Alındıktan Sonra İzlenecek Adımlar... 4 1. Adım:... 4 2. Adım:... 4 Sürücü Yükleme Nasıl Yapılır?...

Detaylı

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ

ÖZ DEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ T.C TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU BURSA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ VE RAPORU BİLGİ YÖNETİMİ ÖZDEĞERLENDİRME SORU LİSTESİ TARİH: Doküman Kodu Yayın

Detaylı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı

Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı MOS BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Akademisyen Kullanıcı Kılavuz Dokümanı Sayfa 1 / 13 İçindekiler Tablosu 1 Giriş... 3 1.1 Belgenin Amacı... 3 1.2 Belgenin Kapsamı...

Detaylı

Servis Büro Hizmeti Kurumların birikmiş ve/veya arşivlerindeki dokümanlarının hızlı bir şekilde deneyimli operatörler, ekipman ve uzman ekibi ile işlenmesi hizmetidir. Günümüzde kurumlar dokümanlara güvenlik

Detaylı

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18

Doküman No:KEP01 07.11.2014 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Rev No: 00.01 Sayfa No: 1/18 Table of Contents 1. GİRİŞ... 3 2. KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 4 3. YÖNETİM... 5 3.1. Kimlik Bilgilerim... 5 3.2. Adres ve iletişim bilgilerim... 6 3.3. Rehber Bilgilerim...

Detaylı

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006)

ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) ŞARTNAME TAKİP PROGRAMI (STP2006) Firmanız, birden çok kurum veya kuruluşun şartnamelerini takip etmek zorunda ise geliştirmiş olduğumuz Şartname Takip Programı mızı kullanarak bu bilgilerinizi yönetebilirsiniz.

Detaylı

VET ON KULLANIM KLAVUZU

VET ON KULLANIM KLAVUZU VET ON KULLANIM KLAVUZU TEMEL KULLANIM BİLGİLERİ Sürüm: Ön İzleme.1 Not: Ön İzleme sürümü için oluşturulmuş dokümandır. Release sürüm notlarını içermez. Zaman içerisinde klavuz içerisinde yer alan bilgiler

Detaylı

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz.

01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için bilgi@kamubilisim.com adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi 01.01.2011 Daha detaylı bilgi ve teklif için adresine eposta gönderebilirsiniz. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, %100 Web tabanlı olup, Kurumunuzdaki belge ve bilgi alış

Detaylı

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ ACTFAX SERVER (ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 İÇİNDEKİLER 1.0. KONU VE KAPSAM 2.0. KULLANIM AMACI 3.0. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ 4.0. ÇALIŞMA ŞARTLARI 5.0. DONANIM DESTEĞİ 6.0. KURULUM VE EĞİTİM 7.0.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunun ve yönetiminin geliştirilmiş uygulamalarıdır. Kâğıt üzerinde klasik usuller ile bilgiye

Detaylı

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu

Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu 23.1.2015 tarihinde güncellendi Açık Öğretim Lisesi İrtibat Bürolarınca Yapılacak Belge Tarama Kılavuzu Açık Öğretim Lisesi, 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılından itibaren elektronik arşiv uygulamasına başlamıştır.

Detaylı

Coslat Monitor (Raporcu)

Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor (Raporcu) Coslat Monitor, Coslat Firewall, Hotspot ve Mirror uygulamalarında oluşturulan zaman damgalı kayıtların analiz edilmesini ve raporlanmasını sağlayan uygulamadır. Coslat Monitor

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname

Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi. Teknik Şartname Darüşşafaka Cemiyeti İntranet ve Süreç Yönetimi Teknik Şartname Mayıs, 2016 1 İçindekiler 1 GİRİŞ... 3 1.1 TANIMLAR... 3 1.2 AMAÇ... 3 2 PROJE KAPSAMI... 3 2.1 ANA SAYFA... 3 2.2 ÖZLÜK YÖNETİMİ... 3 2.3

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GİDEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GİDEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GİDEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI

SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011

Detaylı

E-Netsis.Net Yenilikleri

E-Netsis.Net Yenilikleri E-Netsis.Net Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu Uygulama [X] Yeni Fonksiyon @6 E-Netsis.Net parametrelerinin başka şubeden okunması Bu uygulama,

Detaylı

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır.

Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. BİLGİ YÖNETİMİ Yazılım-donanım destek birimi bulunmalıdır. o Yazılım-donanım destek birimi 24 saat kesintisiz hizmet sunmalı, o Yazılım-donanım destek birimi çalışanlarının güncel iletişim bilgileri santralde

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

SELÇUKLU BELEDİYESİ.

SELÇUKLU BELEDİYESİ. SELÇUKLU BELEDİYESİ WEB KULLANIM KILAVUZU www.selcuklu.bel.tr Elektronik Proje Kontrol Arşivleme Sistemi, Belediye hizmetleri içerisinde yer alan yapı ruhsatı verilmesi, tadilatının yapılması vb. işlemler

Detaylı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı

T.C. Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Muhabere ve Elektronik Dairesi Başkanlığı Dış Ticaret İşlemlerine Bakış e-gümrük işlemleri başlatıldı. Beyannameler elektronik olarak üretiliyor Beyanname eki olarak gümrüğe sunulan imzalı evrak sayısı 200 Islak Mali kayıp : Kayıplar Islak imzalı

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:1

Zeyilname. Zeyilname No:1 Zeyilname Zeyilname No:1 Zeyilname No:1 1 YEREL AĞ OMURGA SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE FELAKET KURTARMA SİSTEMİNİN KURULMASINA YÖNELİK DONANIM ALIMI İHALESİ GC2.2-Bağcılar ZEYİLNAME NO: 1 GİRİŞ Orijinal

Detaylı

e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA e-fatura Saklanma Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10

e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 ANKARA e-fatura Saklanma Kılavuzu Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10 e-fatura UYGULAMASI (Saklama Kılavuzu) Eylül 2013 Versiyon : 1.1 1/10 ANKARA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.1 2/10 Versiyon Yayım Tarihi Eklenen/Silinen/Değişen

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi; Kurum içi ya da kurum dışı evrakı kaydetme, belge olmadan değiştirme, arama, bulma, görüntüleme, tarama, kopyalama, yazdırma, versiyonlama, iş akışı başlatma,

Detaylı

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ AMP DOĞRUDAN TEMİN PROGRAMI TEKNİK ÖZELLİKLERİ KAPSAM AMP Doğrudan Temin programı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. Maddesinde belirtilen şartlar doğrultusunda yapılacak doğrudan teminlere ilişkin uygulama

Detaylı

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? EBS (ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ) ÜZERİNDEN ELEKTRONİK İMZA İLE BAŞVURU NASIL YAPILIR? 01.07.2016 tarihinden itibaren EBS sistemini kullanan tüm firmalar, başvuru işlemleri için 5070 Sayılı Elektronik İmza

Detaylı

Smart Commerce Proje Teklifi

Smart Commerce Proje Teklifi Proje Teklifi Code Brother Ship Trading Ltd. Lefkoşa 1. Giriş Smart Commerce, profesyonel bir alt yapı ile ürünlerini sergileyip isterlerse banka havalesi, kapıda ödeme sistemi ve kredi kartı ile de satış

Detaylı

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010

Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 Web Uygulama Güvenliği Kontrol Listesi 2010 1 www.webguvenligi.org Web uygulama güvenliği kontrol listesi 2010, OWASP-Türkiye ve Web Güvenliği Topluluğu tarafından güvenli web uygulamalarında aktif olması

Detaylı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı

ESİS Projesi. Kaynaklar Bakanlığı ESİS Projesi Hem ulusal, hem de uluslararası platformda enerji, bir ülkenin politika üretmesi ve uygulaması gereken en önemli stratejik alanlardan birisidir. Ülkemiz de sahip olduğu kritik jeopolitik konumu

Detaylı

DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ. 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş.

DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ. 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ 2015, Bimser Çözüm Yazılım Tic. A.Ş. eba ile e-kurum Dönüşümü İş Akışı Yönetim Sistemi DOKÜMAN VE İŞ AKIŞI YÖNETİM SİSTEMİ Doküman Yönetim Sistemi Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı:

E-fatura Yenilikler. E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: E-fatura Yenilikler Amaç ve Fayda E-fatura uygulaması ile ilgili çeşitli yenilikler 8.0.4 seti ile birlikte yayınlandı: Gelen e-faturaların alış faturasının yanı sıra genel dekont olarak da kaydedilmesi

Detaylı

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU

KULLANICI KULLANIM KILAVUZU KULLANICI KULLANIM KILAVUZU İÇERİK 1. Portal üzerinden kullanım 2. Mobil uygulama üzerinden kullanım 3. E-posta üzerinden kullanım İÇERİK / Portal Kullanımı 1. Sisteme Giriş 2. Kullanıcı Ana Ekranı 3.

Detaylı

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu

iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu iş zekası business intelligence- harita- performans göstergeleri - balanced scorecard 7 boyut da görsel tasarım LOGOBI İş Zekası Platformu LOGOBI LOGOBI İş Zekası Platformu İnternet veya intranet ortamlarda

Detaylı

testo Saveris Web Access Yazılım Kullanım kılavuzu

testo Saveris Web Access Yazılım Kullanım kılavuzu testo Saveris Web Access Yazılım Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler 1 İçindekiler... 3 2 Güç tanımı... 4 2.1. Kullanım... 4 2.2. Sistem gereksinimleri... 4 3 Kurulum... 5 3.1. Saveris Server

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI

Veritabanı. Ders 2 VERİTABANI Veritabanı Veritabanı Nedir? Birbiri ile ilişkili verilerin bir arada uzun süreli bulundurulmasıdır. Veritabanı bazen Veritabanı Yönetim sistemi veya Veritabanı Sistemi yerine de kullanılır. Gerçek dünyanın

Detaylı

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi

SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi SYS Version 1.0.1 Satış Yönetim Sistemi 1. Genel Bakış Değişen rekabet ortamı ve farklılaşan müşteri beklentileri, bayi ağlarının kompleks ve yönetiminin zor olması satış süreçlerini oldukça farklı bir

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEMEL KULLANICI KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web

Detaylı

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ

MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ MATRİKS MARCO POLO NETWORKS ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ Yurtdışı Borsalara Emir İletim ve Yönetim Platformu Nisan 2012 MATRİKS MPN ENTEGRASYON VE EMİR YÖNETİM SİSTEMİ NEDİR? MPN Entegrasyon ve

Detaylı

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ

UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E-DEFTER İŞLEMLERİ İçindekiler UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTALI E- DEFTER... 2 A-UYUMSOFT İ-DÖNÜŞÜM PORTAL GİRİŞ:... 2 1. :... 2 1.1. E-Defter Verileri :... 4 1.2 E-Defter Listesi

Detaylı

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu

TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011. E-imza Teknolojisi. TODAİE Sunumu TODAİE edevlet MERKEZİ UYGULAMALI E-İMZA SEMİNERİ 16-17 KASIM 2011 E-imza Teknolojisi TODAİE Sunumu Ferda Topcan Başuzman Araştırmacı ferdat@uekae.tubitak.gov.tr (312) 4688486-19 İçerik Açık Anahtarlı

Detaylı

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın.

TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. TekSistem Ebys Kullanın akıllı süreç yönetimi ve arşivleme ile tüm yazışma ve onay süreçlerinizi hızlandırın ve her yerden kolayca ulaşın. EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 2 Elektronik Belge Yönetim

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu

Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace LOGO Entegrasyonu Kets DocPlace Kurulumu Öncesinde Yapılması Gereken İşlemler Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 veya daha yeni işletim sistemlerinde Programlar

Detaylı

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür.

Vega Ayarları. Vega Programının kurulu olduğu veritabanı ve web servisi için bağlantı ayarlarının yapıldığı menüdür. Vega Ayarları Vega muhasebe sistemini kullanan müşterilemizin, muhasebe sistemleri ile E Ticaret sitesi arasındaki entegrasyon parametrelerini tanımladıkları menüdür. Bu menü altındaki alt menüler kullanılarak

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı

Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Kurumsal Grup E-Posta Eğitim Dokümanı Bu Eğitim Dokümanı Bilişim Merkezi Modelleme Grubu Öğrencileri Tarafından Hazırlanmıştır. İçindekiler Kurumsal Grup E-Posta Nedir?... 2 Amaçlar... 3 1. Liste Talebinde

Detaylı

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu

NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu NES (Nitelikli Elektronik Sertifika) Talep Kılavuzu Sayın Yönetici, 2018 yılında üniversitemiz birimlerinde kullanılması planlanan elektronik belge yönetim sistemi (EBYS) ve Maliye Bakanlığının MYS yazılımında

Detaylı

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU KOZMETİK ÜRÜNLER UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) BİLDİRİM KILAVUZU Amaç MADDE 1- Bu kılavuz Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Elektronik Uygulamalar Projesi (EUP)

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI. e-yazışma Projesi. Paket Yapısı DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI e-yazışma Projesi Paket Yapısı 11/04/2011 İçindekiler 1. Giriş... 2 2. Paket Yapısı... 2 2.1. Paket Bileşenleri... 2 2.2. Senaryo... 6 1 1. Giriş

Detaylı

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen,

Bakanlığımız Tüketici ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'nce yürütülen, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Arasında "Nitelikli Elektronik Sertifika Temini

Detaylı

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu

E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu Xerox WorkCentre M118i E-postaya Tarama Hızlı Kurulum Kılavuzu 701P42712 Bu kılavuz, aygıtındaki E-postaya Tara özelliğini ayarlama hakkında hızlı başvuru sağlar. Aşağıdakiler için yordamlar içerir: E-postaya

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2017 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 1 İçindekiler Office 365 Nedir?... 2 Office 365 Özellikleri ve Kullanımı... 3 Kurumsal Zimbra E-Posta Adresindeki E-Postaları Yönlendirme... 9 2 Office 365 Nedir? Office

Detaylı

www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası

www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası www.labristeknoloji.com 5651 ve diğer Yerel Mevzuat Kapsamında Zaman Damgası İçerik Üretici Profili Zaman Damgası 5651 İnternet Yoluyla İşlenen Suçların Eng. Hk. 5070 - Elektronik İmza Kanunu Sonuç 08.11.2010

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER. ERA Danışmanlık. Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE ERA e-defter KULLANIM KILAVUZU ERA Danışmanlık Ataşehir Soyak Yolu Şehit Burak Kurtuluş Cad. Uğurlu Sok No 140/5 Ümraniye İSTANBUL TÜRKİYE www.eracs-tr.com İÇİNDEKİLER MİKRONOM MASTER BİLGİSAYAR İncilipınar

Detaylı

EPİAŞ EKYS Projesi. EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v EPİAŞ Analiz Ekibi

EPİAŞ EKYS Projesi. EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v EPİAŞ Analiz Ekibi EPİAŞ EKYS Projesi EPİAŞ EKYS Projesi Kullanıcı Yetki Setleri Dokümanı v.1.0 31.03.2017 EPİAŞ Analiz Ekibi İçindekiler 1. Amaç... 3 Referanslar... 3 2. Yetki Tanım Standartları... 4 Standart 1... 4 Standart

Detaylı

İnternet Programcılığı

İnternet Programcılığı 1 PHP le Ver tabanı İşlemler Yaptığımız web sitelerinin daha kullanışlı olması için veritabanı sistemleri ile bağlantı kurup ihtiyaca göre verileri okuyup yazmasını isteriz. 1.1 Veritabanı Nedir? Veritabanı

Detaylı

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI

EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI EXCHANGE RAPORLAMA YAZILIMI ESASLARI 1. Genel Özellikler 1.1. Yazılımın tüm arabirimi web tabanlı olmalıdır. 1.2. Yazılımın ayarlarında yapılacak olan tüm işlemler web üzerinden yapılabilmelidir. Web tarayıcı

Detaylı

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA

SIRA NO SORUMLU BİRİM FAALİYET SORUMLU DURUM AÇIKLAMA T.Ü. BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU Doküman No: BİDB-F-06 Yürürlük Tarihi: 01.01.2012 Revizyon No: 0 Tarihi: - TRAKYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ PLANI FORMU SIRA NO SORUMLU

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

Süreç Yönetimi. Logo

Süreç Yönetimi. Logo Süreç Yönetimi Logo Kasım 2013 SÜREÇ YÖNETİMİ Süreç belirlenen bir amaca ulaşmak için gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. Örn; Sistemde kayıtlı personellerinize doğum günü kutlama maili gönderme, Deneme

Detaylı

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu

Turquaz. Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com. Turquaz Proje Grubu Turquaz Açık kodlu muhasebe yazılımı http://www.turquaz.com Turquaz Proje Grubu Konu Başlıkları 1. Turquaz Proje Grubu 2. Programın fikri 3. Geliştirme aşaması 4. Programın içeriği 5. Yapılacaklar 6. Dizayn

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU

MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Mayıs 2016 MARKAM SMS WEB PORTAL KULLANIM KILAVUZU Bu dokümanda SMS Gönderimi, Rehber aktarımı, Raporlama ve buna benzer özelliklerin nasıl yapılacağına ilişkin bilgiler yer almaktadır. İÇİNDEKİLER Markam

Detaylı