YARGITAY 9. HUKUK DA RES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YARGITAY 9. HUKUK DA RES"

Transkript

1 E: 2004/22912 K: 2005/13742 T: fiç N N ÜCRETS Z ZNE ÇIKARILMASI H ZMET AKD N N FESHED LM fi SAYILMASI DURUMU Özet: Yarg tay n kararl l k kazanm fl olan uygulamas na göre, ücretsiz izin hizmet akdinin feshi niteli indedir. (*) Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar nca temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: l. Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre daval n n tüm davac n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2. Davac, iflveren taraf ndan haks z olarak ifl sözleflmesine son verildi ini belirterek k dem, ihbar tazminat ile bir k s m iflçilik alacaklar talebinde bulunmufltur. Daval iflveren; davac n n çay oca ndan elde edilen gelirleri zimmetine geçirmesi sebebiyle ifline son verildi ini savunmufltur. Mahkemece; ifl sözleflmesinin davac tarafça emeklilik nedeniyle sona erdirildi i kanaati le ihbar tazminat ve hafta tatili d fl ndaki davac istekleri karar alt na al nm flt r. Dosyadaki bilgi ve belgelerden; davac hakk nda tarihinde çay paralar n zimmete geçirme iddias ile tutanak tutuldu u, ayn tarihte davac n n emeklilik ifllemleri sebep gösterilerek ücretsiz izne ç kar ld anlafl lmaktad r. Ücretsiz izin uygulamas Dairemizin yerleflik uygulamalar na göre fesih niteli indedir. Di er yandan taraf iradelerinin ifl sözleflmesinin daval iflverence sona erdirilmesi konusunda birleflti i anlafl lmaktad r. Hakl sebep olgusunu ispatla yükümlü olan daval taraf (*) Gönderen: Av. Kamil Günal ALTAN

2 244 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 bunu ispatlayamam flt r. Bu sebeplerden dolay davac n n ihbar tazminat iste inin kabulü gerekirken, hatal, de erlendirme ve yaz l gerekçe ile ret edilmesi hatal olup bozmay gerektirmifltir. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi. E: 2005/26400 K: 2006/5331 T: Z N ÜCRET ALACA ININ KANITLANMASI YÖNTEM YILLIK ÜCRETL Z N DEFTER KANIT YÜKÜMLÜLÜ Ü Özet: flçinin y ll k ücretli izinlerinin kulland r ld n daval iflveren iflçinin imzas bulunan y ll k izin defteri veya eflde erde belge ile kan tlamal d r. Davac tan klar n n, davac n n y ll k izinlerini kulland n beyan etmeleri nedeniyle y ll k izin ücreti iste inin reddine karar verilemez. Davac, ihbar, k dem tazminat, y ll k izin ücreti, ücret ile bayram ödetilmesine karar verilmesini istemifltir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar nca temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1- Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre daval n n tüm davac n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yetinde de ildir 2- Davac y ll k izinlerini kullanmad n iddia ederek y ll k izin ücreti talebinde bulunmufltur. Mahkemece davac tan klar n n davac n n y ll k izinlerini kulland n beyan etmeleri nedeniyle y ll k izin ücreti iste inin reddine karar verilmifltir. Y ll k ücretli izinlerin kulland r ld veya ücretlerinin ödendi i daval iflveren taraf ndan davac n n imzas n tafl yan y ll k izin defteri, izin formlar, bordro vb efl de er yaz l belgelerle ispatlanmas gerekir. Dosya içerisinde iflverence sunulmufl bir belge mevcut

3 Yarg tay Kararlar 245 de ildir. Bu nedenle davac n n y ll k izin ücreti alaca n n hüküm alt na al nmas gerekirken yaz l gerekçe ile reddi hatal d r. SONUÇ: Temyiz olunan karana yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine gününde oybirli iyle karar verildi. E: 2005/36051 K: 2006/15141 T: HUSUMET PART LÇE YÖNET M KURULUNUN HUSUMET EHL YET N N BULUNMAMASI (5521/1) Özet: Husumet kamu düzeni ile ilgili olup, yarg lama s ras nda mahkemece re sen nazara al nmas gerekir. Daval lardan parti ilçe yönetim kurulunun husumet ehliyeti bulunmamaktad r. Siyasi Partiler Kanununa göre, davan n do rudan parti Genel Baflkanl aleyhine aç l p sonuçland r lmas gerekir. (*) Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: Husumet, kamu düzeni ile ilgili olup, yarg lama s ras nda mahkemece re'sen nazara al nmas gerekir. Daval lardan Do ru Yol Partisi Bak rköy lçe Yönetim Kurulunun husumet ehliyeti bulunmamaktad r. Siyasi Partiler Kanunu'na göre davan n Do ru Yol Partisi Genel Baflkanl aleyhine aç l p sonuçlanmas gerekir, Mahkemenin Do ru Yol Partisi aleyhine aç lan davay esastan sonuçland rmas gerekirken, davan n husumetten reddine karar verilmesi, hatal oldu u gibi, husumette ilgisi bulunmayan daval siyasi partinin ilçe baflkanl aleyhine hüküm kurmas hatal olup bozmay gerektirmifltir. (*) Dergimizin bu say s nda yay nlanan 2002/5867 esas, 2002/6730 karar say l tarihli Y. 10. Hukuk Dairesinin karar na bak n z.

4 246 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin alman temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi. E: 2006/2390 K: 2006/21317 T: fioför OLAN fiç N N TEM ZL K fi NE VER LMES fi fiartlarinin A IRLAfiMASI HAKLI FES H KIDEM TAZM NATI STEM Özet: flyerinde araç floförü olarak çal flt r lan iflçinin r zas al nmadan temizlik ifllerine verilmesi çal flma koflullar n n a rlaflmas anlam ndad r. Bu nedenle hizmet sözleflmesini hakl olarak feshetti i anlafl lan davac iflçinin k - dem tazminat iste i kabul edilmelidir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1. Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, davac n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2. flyerinde son bir buçuk y ld r araç floförü olarak çal flan davac n n r zas al nmadan temizlik ifllerine verilerek çal flma flartlar n n a rlaflt r ld bu nedenle davac n n hizmet aktini 4857 say l Yasan n 24/2.maddesi gere i hakl olarak feshetti i anlafl ld ndan k dem tazminat iste inin kabulü yerine reddine karar verilmesi hatal olup bozmay gerektirmifltir. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

5 Yarg tay Kararlar 247 E: 2006/2947 K: 2006/22305 T: FAZLA ÇALIfiMA VE HAFTA TAT L ÇALIfiMASINDA ND R M YAPILMASI DAVALI VEK L NE ÜCRET TAKD R ED LMES GEREKT (4857/32, 41) Özet: Davac n n hastal k, izin gibi nedenlerle fazla çal flma ve hafta tatili çal flmas yapmad günler bulundu u varsay larak mahkemece fazla mesai ve hafta tatili ücretlerinden %30 oran nda indirim yap lm flt r. Bu indirim bir hakkaniyet indirimi olmay p, hayat n ola an ak fl uyar nca yap lmayan fazla çal flma ve hafta tatili mesailerine karfl l k bulundu undan bu nedenle talebin reddi sonucu daval lehine vekâlet ücreti takdir edilmesi gerekir. (*) Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alana alm flt r. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar nca taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1. Dosyadaki yaz lara, toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre davac n n tüm, daval n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2. Davac n n hastal k, izin gibi nedenlerle fazla çal flma ve hafta tatili çal flmas yapmad günler bulundu u varsay larak mahkemece fazla mesai ve hafta tatili ücretlerinden % 30 oran nda indirim yap lm flt r. Bu indirim bir hakkaniyet indirimi olmay p hayatin ola an ak fl uyar nca yap lmayan fazla çal flma ve hafta tatili mesailerine karfl l k bulundu undan bu nedenle talebin reddi sonucu daval lehine vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken mahkemece yaz l flekilde aksine karar verilmesi hatal d r. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al flan temyiz harc ma istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. (*) Eyüp KOÇHAN ( stanbul 8. fl Mahkemesi Yaz flleri Müdürü), Hüsniye ÇORLU ( stanbul 7. fl Mahkemesi Yaz flleri Müdürü)

6 248 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 E: 2006/4720 K: 2006/25950 T: fiyer DEVR fiyer DEVR N N ARAfiTIRILMASI fiyer DEVR N N H ZMET AKD NE ETK S DEVRALAN fiveren N SORUMLULU U (4857 S. Y. m. 6, 818 Say l Yasa m.179) Özet: Davac ücret alacaklar için giriflti- i icra takibi s ras nda, ad geçen iflveren ad na ç kart lan tebligatlar n dava s ras ndaki adrese tebli i edildi ini ve bir itiraz ve iade olmad n ancak, haciz aflamas nda ayn adreste daval flirketin karfl lar na ç kt n ve istihkak iddias nda bulundu unu; gerçekte, daval n n önceki iflverenin iflyerini tüm iflçilerle birlikte devralm fl ve paravan olarak kurulmufl bir flirket oldu unu, bu nedenle söz konusu alacaklar n daval dan tahsiline karar verilmesini istemifltir. Daval husumet itiraz nda bulunmufltur. Daval n n B.K. n n 179. m. Anlam nda daval iflyerini devralm fl oldu u anlafl ld ndan, davac n n alacaklar ndan devralan iflveren olarak sorumludur. Yerel mahkeme, davay reddetmifltir. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü Davac, dava d fl T Triko D fl Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti'de çal fl rken, tarihinde hizmet sözleflmesini hakl olarak feshetti ini, açt dava sonucu hükmen kesinleflen k dem tazminat ve ücret alacaklar için giriflti i icra takibi s ras nda, ad geçen iflveren ad na ç kart lan tebligatlar n dava s ras ndaki adresi tebli edildi ini ve bir itiraz ve iade olmad - n ancak, haciz aflamas nda ayn adreste daval flirketin karfl lar na ç kt - n ve istihkak iddias nda bulundu unu; gerçekte, daval n n, önceki iflverenin iflyerini tüm iflçilerle birlikte devralm fl ve paravan olarak kurulmufl bir flirket oldu unu, bu nedenle sözkonusu alacaklar n daval dan tahsiline karar verilmesini istemifltir.

7 Yarg tay Kararlar 249 Daval, husumet itiraz nda bulunmufl; daval flirketin baz iflçilerinin davac n n eski iflverenin iflçileri olmas n n sonuca etkili olmayaca n savunmufl; davan n reddini istemifltir. Mahkemece, daval flirketin tescil tarihi, davac n n eski iflyerini fesihten çok sonra sat n ald, alt üst iflveren iliflkisi de olmad gerekçeleriyle davan n reddine karar verilmifltir. Dosyada mevcut belgelerden, daval flirketin tarihinde iflletmenin aç ld ve tarihli ticaret sicil gazetesindeki ilana göre dava d fl önceki iflveren Tin fiirketinin adresinde faaliyete bafllad tarihinde de iflyerinin bulundu u tafl nmaz sat n ald anlafl lmaktad r. Bir baflka deyiflle, daval, davac n n T Ltd aleyhine iflçilik haklan için açt dava süresinde iflyerinde faaliyete geçmifl ve ara vermeksizin faaliyeti sürdürmüfltür. Ayr ca, dosyada mevcut SSK kay tlan ve davac tan klar n n beyanlar ndan, daval n n önceki iflverenin iflçileri ile ifle devam etti i de aç kt r. Aradan geçen iki y l içinde davac n n dava d fl T Ltd fit. Aleyhine açt dava sona ermifl, kesinleflmifl, davac icra takibine giriflmifl; takip s - ras nda ayn adrese - bir baflka deyiflle, davac n n fesihten önceki iflvereni T N Ltd.nin adresi olup, daval n n kurulduktan sonra faaliyete devam etti i ayn adrese- ç kart lan icra emri T Ltd. fiti. ad na yetkilisince tebellü edilmifl; icra eri aleyhine cra Tetkik Merciine, takibin asl ile ilgili olarak flikayette bulunulmufltur tarihli haciz tutana nda, adreste 3. flah s olark itiraz eden daval vekili, "Alacakl n n iddia etti i gibi dosyada tebligat borçluya (=T LTD.fiT.ne) bu adreste yap lm flt r." flerhini koymufltur. Tüm bu hususlar birlikte de erlendirildi inde, daval n n Borçlar Kanunu 179 m. anlam nda daval iflyerini devrald anlafl lmaktad r. Buna göre, davac n n alacaklar ndan devralan iflveren olarak sorumludur. Buna göre davan n kabulü gerekirken yaz l flekilde reddine karar verilmesi hatal oldu undan, hükmün bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

8 250 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 E: 2006/19150 K: 2006/26792 T: fie ADE DAVASI GEÇERL FES H NEDEN N N KOfiULLARI NTERNETTE BAH S OYNAMANIN HAKLI FES H NEDEN SAYILACA I (4857 Say l fl K. m. 18) Özet: flçinin yetersizli inden veya davran fllar ndan kaynaklanan nedenler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas halinde geçerli fesih nedeni olabilirler. fl iliflkisinin sürdürülmesinin iflveren aç - s ndan önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyece i durumlarda feshin geçerli nedenlere dayand kabul edilmelidir. (*) Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü Davac iflçi, ifl sözleflmesinin geçerli sebep olmadan feshedildi ini ileri sürerek feshin geçersizli i ile ifle iadesine ve buna ba l tazminat ile boflta geçen süre ücretinin hüküm alt na al nmas iste inde bulunmufltur. Daval iflveren ise davac n n daha önce de uyar ld halde mesai saatleri içinde internete girerek bahis oynad n, bu suretle afl r flekilde borçland n, bir kredi kart borcu sebebiyle icraya maruz kald n belirterek davan n reddine karar verilmesini talep etmifltir. Mahkemece, davac n n eyleminin büyük boyutlarda olmad, usulsüz bir banka iflleminin olmad ve toplu ifl sözleflmesi dahilinde eylemin k nama cezas le cezaland r lmas n n mümkün olabilece i gerekçesiyle davan n kabulüne karar verilmifltir. Hüküm daval taraf ndan temyiz edilmifltir Say l fl Kanunu'nun 18. maddesinde ifl sözleflmesinin flveren taraf ndan iflçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan geçerli bir sebebe dayan larak feshedilebilece i düzenlenmifltir. Söz konusu geçerli sebepler fl Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih (*) Gönderen: Eyüp KOÇHAN ( stanbul 8. fl Mahkemesi Yaz flleri Müdürü)

9 Yarg tay Kararlar 251 için öngörülen sebepler niteli inde olmamakla birlikte, iflçinin ve iflyerinin normal yürüyüflünü olumsuz etkileyen hallerdir. flçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. fl iliflkisinin sürdürülmesinin iflveren aç s ndan Önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyece i durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayand kabul edilmelidir. Dosyadaki bilgi ve belgelere göre davac iflçi, 2003 y l ndan itibaren iflyerindeki iflverene ait bilgisayar kullanarak günde birkaç kez internete girerek bahis oynamaktad r. Bu konuda ve afl r borçlanmas sebebiyle daha önce uyar ld yaz l belgeler le davac n n müfettifle verdi i savunma içeri inden anlafl lmaktad r. Davac n n bu davran fl sebebiyle afl r derecede borçland ve bir baflka bankadan alm fl oldu u kredi kart borcundan dolay icraya maruz kald da görülmektedir. Davac n n mesai saatleri içinde bahis sitelerine girmek üzere internet kullan mlar n n baz günler birkaç saati buldu u da dikkate al nd nda, davac n n söz konusu davran fllar n n iflyerinde olumsuzluklara yol açt aç kt r. Böyle olunca davac n n ifl sözleflmesinin feshinin geçerli nedene dayand n n kabulü gerekir. Davan n reddi gerekirken yaz l flekilde isteklerin kabulü hatal olup bozmay gerektirmifltir Say l fl Kanunun 20/3. maddesi uyar nca Dairemizce afla daki flekilde hüküm kurmak gerekmifltir. HÜKÜM: Yukarda aç klanan gerekçe ile; l-) stanbul 8. fl Mahkemesinin karar n n BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, 2-) Davan n REDD NE, 3-) Harç peflin al nd ndan yeniden al nmas na yer olmad na, 4-) Davac n n yapm fl oldu u yarg lama giderinin üzerinde b rak lmas na, daval n n yapt YTL. yarg lama giderinin davac dan tahsili ile daval ya ödenmesine, 5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400 YTL ücreti vekaletin davac dan al narak daval ya verilmesine, 6-) Peflin al nan temyiz harc n n iste i halinde daval ya iadesine, Kesin olarak tarihinde oybirli i ile karar verildi.

10 252 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 E: 2006/5032 K: 2006/26967 T: ISLAHA KARfiI ZAMANAfiIMI DEF GENEL TAT L ÜCRET N N HESAPLANMASINDA ZLENECEK YÖNTEM YEM N TEKL F N N SONUÇLARI Özet: Islah yeni bir talep oldu undan, daval n n slahla artt r lan miktara karfl zamanafl m definde bulunma olana vard r. Bayram ve genel tatil ücretleri hesaplan rken bir kat dikkate al nmal d r; iki kat üzerinden bayram ve genel tatil hesaplamas yanl flt r. zin ücreti alaca hakk nda kendisine yemin teklifinde bulunulan davac iflçinin yemin teklifini kabul etmemesi karfl s nda izin ücreti alaca n n reddine karar verilmelidir. (*) Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval lar avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1. Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval lar n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 2. Daval vekili, davac n n slah dilekçesine karfl süresinde zamanafl m definde bulunmufltur. Islah yeni bir talep oldu undan, daval n n slaha karfl zamanafl m definde bulunmas mümkündür. Bu nedenle slahla talep edilen fazla çal flma ve genel tatil alacaklar yönünden slah tarihinden geriye do ru son 5 y l içinde oluflan an lan alacaklar n bilirkifliden ek rapor al narak belirlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekir. Daval n n süresinde slah ifllemine karfl yapt zamanafl m definin mahkemece nazara al nmamas do ru de ildir say l fl Kanunun 42. maddesinde, çal fl lan genel tatil ücretlerinin iflçiye bir kat fazlas yla ödenece i hüküm alt na al nm flt r. Davac iflçi ayl k maktu ücretle çal flt na göre ayl k ücretinin içinde genel tatil ücretinin oldu u kabul edilir. Bu nedenle bayram ve genel tatil ücreti hesaplan rken bir kat dikkate al narak hesaplama yap lmas gerekirken (*) Gönderen: Av. Kamil Günal ALTAN

11 Yarg tay Kararlar 253 hesap bilirkiflisince iki kat üzerinden hesaplanan alaca n hüküm alt na al nmas hatal d r. 4. Daval vekili, tarihli duruflmada, davac ya "y ll k izinlerini kulland na dair" yemin teklifinde bulunmufl, ayn celsede davac vekili daval n n yemin teklifini kabul etmediklerini bildirmifltir. Mahkemece y ll k izin ücretinin reddine karar yerilmesi gerekirken an lan iste in kabulü de isabetli olmam flt r. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi. E: 2006/19194 K: 2006/27398 T: fie ADE DAVASI FESH N YAZILI OLARAK YAPILMASI GERE BELL B R ÖDEME YAPILARAK fiten ÇIKARMANIN N TEL (4857/17, 4857/19, 1475/14) Özet: Davac, iflçi, ifl sözleflmesinin geçerli sebep olmadan daval iflverence feshedildi ini ileri sürerek feshin geçersizli ini ve ifle iadesine karar verilmesini dava etmifltir. Dosyada yaz l fesih bildirimi bulunmamaktad r. Davac ya belli bir ödeme yap larak iflverence iflten ç kar lm flt r. Yap lan ödemenin k dem ve ihbar tazminatlar karfl l oldu u anlafl lmaktad r. Feshin yaz l olarak yap lmas ve fesih nedeninin aç k ve kesin bir biçimde belirtilmesi zorunludur. Ortada böyle bir fesih bulunmad na göre, feshin geçerli nedene dayanmad kabul edilmelidir. Yerel mahkeme, iste in reddine karar vermifltir. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü Davac iflçi, ifl sözleflmesinin geçerli sebep olmadan daval iflverence feshedildi ini ileri sürerek feshin geçersizli i ile ifle iadesine ve buna ba -

12 254 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 l tazminat ile boflta geçen süre ücretinin hüküm alt na al nmas iste inde bulunmufltur. Daval iflveren, davac n n ifl sözleflmesi karfl l kl anlaflma ile sona erdi ini, ifl sözleflmesinin tek tarafl feshedilmedi ini belirterek davan n reddine karar verilmesi gerekti ini savunmufltur. Mahkemece ifl sözleflmesi karfl l kl mutabakatla sona erdi i gerekçesi ile davan n reddine karar verilmifltir. fl sözleflmesinin nas l sona erdi i konusu taraflar aras nda uyuflmazl k konusudur. Davac ifl sözleflmesinin daval iflverence geçerli neden olmadan feshedildi ini ileri sürerken, daval iflveren sözleflmenin karfl l kl anlaflmayla sona erdi ini belirtmifltir. Yaz l bir fesih bildirimi dosyada bulunmamaktad r. Taraflar aras nda düzenlenen tarihli "Karfl - l kl Mutabakat Belgesi" bafll kl belgede sözleflmenin karfl l kl anlaflma ile yürürlükten kald r ld, davac ya hizmetleri karfl l ,03 YTL ödeme yap ld belirtilmifltir. Dosya içeri ine göre davac ya ihbar ve k dem tazminat n n ödenmifl olmas anlaml d r. Daval iflverence bir taraftan ihbar ve k dem tazminat n n ödendi inden söz edilmesi di er taraftan ifl sözleflmesinin karfl l kl anlaflma ile sona erdi inin ileri sürülmesi çeliflki arz etmektedir. Gerçekten, ifl sözleflmesinin karfl l kl anlaflma ile sona ermesi halinde k dem tazminat n n ödenmesini öngören yasal bir düzenleme bulunmad gibi, somut olay bak m nda bir sözleflme hükmü de mevcut de ildir. Dinlenen davac tan klar da ifl sözleflmesinin iflveren taraf ndan feshedildi ini aç klam fllard r. Belirtilen bu olgulara göre davac n n ifl sözleflmesinin karfl l kl anlaflma ile de il, ihbar ve k dem tazminat ödenmek suretiyle daval iflverence feshedildi inin kabulü gerekir say l fl Kanunu'nun 19. maddesine göre " flveren fesih bildirimini yaz l olarak yapmak ve fesih sebebini aç k ve kesin bir flekilde belirtmek zorundad r." Somut olayda yasan n bu emredici kural na uygun bir fesih bulunmad ndan feshin geçerli nedene dayanmad kabul edilmelidir. Mahkemece yaz l gerekçe ile davan n reddine karar verilmifl olmas hatal d r. Belirtilen nedenlerle, 4857 say l fl Kanunun 20. maddesinin 3.f kras uyar nca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kald r lmas ve afla daki gibi karar verilmesi gerekmifltir. SONUÇ: Yukar da belirtilen nedenlerle; 1-) Bak rköy 2. fl Mahkemesinin gün ve say l karar n n BOZULARAK ortadan kald r lmas na, 2-) flverence yap lan feshin geçersizli ine ve davac n n ifle iadesine, 3-) Davac n n yasal sürede ifle baflvurmas na ra men, iflverenin süresi içinde ifle bafllatmamas halinde ödenmesi gereken tazminat miktar n n iflçinin 4 ayl k ücreti olarak belirlenmesine,

13 Yarg tay Kararlar ) Davac n n ifle iade için iflverene süresi içinde baflvurmas halinde hak kazan lacak olan ve karar n kesinleflmesine kadar en çok 4 ayl k ücret ve di er haklar n n davac ya ödenmesi gerekti inin belirlenmesine, 5-) Harç peflin al nd ndan yeniden al nmas na yer olmad na, 6-) Davac vekille temsil edildi inden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400.YTL vekalet ücretinin daval dan al n p davac ya verilmesine, 7-) Davac taraf ndan yap lan (24.40) YTL yarg lama giderinin daval - dan al n p davac ya verilmesine, daval n n yapt yarg lama giderinin üzerinde b rak lmas na, 8-) Peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, tarihinde oybirli iyle karar verildi.

14 256 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 E: 2006/ K: 2006/28481 T: fie ADE DAVASI fi L fik S N N SÜRDÜRÜLMES N N ÖNEML VE MAKUL ÖLÇÜLER Ç NDE fiverenden BEKLENEMEYECE DURUMLARDA FESH N GEÇERL NEDENE DAYANDI I KABUL ED LMEL D R KANIT YÜKÜ (4857/18 vd ) Özet: Davac iflçi ifl sözleflmesinin daval iflveren taraf ndan geçerli neden olmadan feshedildi ini belirterek, feshin geçersizli ine ve ifle iadesine karar verilmesini talep etmifltir. Daval vekili, davac n n ifl sözleflmesinin üstlerine karfl gelmesi, iyi niyeti suiistimal etme, çal flma düzenini bozma ve hatal ifl ç - karma nedeni ile 4857 fl Kanunu nun 17 21, maddeleri uyar nca davran fllar ndan kaynaklanan geçerli nedenlerle feshedildi ini savunmufltur Say l fl Kanunu nun 18. maddesinde ifl sözleflmesinin iflveren taraf ndan iflçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan geçerli bir sebebe dayan larak feshedilebilece i düzenlenmifltir. Söz konusu geçerli sebepler fl Kanunu nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteli inde olmamakla birlikte, iflçinin ve iflyerinin normal yürüyüflünü olumsuz etkileyen hallerdir. flçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. fl iliflkisinin sürdürülmesinin iflveren aç s ndan önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyece i durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayand kabul edilmelidir. Yerel mahkeme, davay reddetmifltir. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü.

15 Yarg tay Kararlar 257 Davac iflçi ifl sözleflmesinin daval iflveren taraf ndan geçerli neden olmadan feshedildi ini belirterek, feshin geçersizli ine ve ifle iadesine karar verilmesini talep etmifltir. Daval vekili, davac n n ifl sözleflmesinin, "üstlerine karfl gelmesi, iyiniyeti suistimal etme, çal flma düzenini bozma ve hatal ifl ç karma nedeni ile 4857 say l fl Kanunu nun 17-21, maddeleri uyar nca davran fllar ndan kaynaklanan geçerli nedenlerle feshedildi ini savunmufltur. Mahkemece, savunmaya de er verilerek, davac n n fesih yaz smda belirtilen nedenlerin aksini kan tlayamad gerekçesi ile davar m reddine karar verilmifltir Say l fl Kanunu'nun 18. maddesinde ifl sözleflmesinin iflveren taraf ndan iflçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan geçerli bir sebebe dayan larak feshedilebilece i düzenlenmifltir. Söz konusu geçerli sebepler fl Kanunu'nun 25. maddesinde belirtilen derhal fesih için öngörülen sebepler niteli inde olmamakla birlikte,iflçinin ve iflyerinin normal yürüyüflünü olumsuz etkileyen hallerdir. flçinin yeterlili inden veya davran fllar ndan kaynaklanan sebepler ancak iflyerinde olumsuzluklara yol açmas halinde fesih için geçerli sebep olabilirler. fl iliflkisinin sürdürülmesinin iflveren aç s ndan önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyece i durumlarda, feshin geçerli sebeplere dayand kabul edilmelidir say l fl Kanunu'nun 20/2. maddesine göre feshin geçerli bir nedene dayand n n ispat yükümlülü ü iflverene aittir. Dosya içeri ine göre, fesih yaz s nda belirtilen üstlerine karfl gelme, iyiniyeti suist mal etme çal flma düzenini bozma ve hatal ifl ç karma nedenlerinden dolay, davac n n savunmas istenmifl ve ayn flekilde tan k dinletmifl ise de, bu eylem davac taraf ndan gerçeklefltirildi ine dair tutanak ve kay t ibraz edilmedi i gibi, tan klarda bu davran fllar n nerede, ne zaman ve ne flekilde gerçeklefltirildi ine dair, somut olarak bir beyanda bulunmam fllard r. flçinin davran fllar ndan kaynaklanan nedenlerin ve bu nedenlerin ifl yerinde olumsuzluklara yol açt n n daval iflveren taraf ndan kan tlanmas gerekir. Somut olayda, ispat yükü kendisinde olan daval iflverenden, fesih nedenleri ile ilgili somut kan tlan istenmeli, davac n n feshe neden olan davran fllar ile ilgili zaman, mekan ve nas l gerçekleflti i konusunda somut olarak dinlenen tan klar n beyanlar n baflvurulmal ve soncuna göre karar verilmelidir. Yaz l fleklide eksik inceleme ile karar verilmesi hatal d r. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

16 258 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 E: 2006/20109 K: 2006/29326 T: fie ADE DAVASI YARGILAMA SIRASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ TESP T N TEL NDEK fie ADE DAVASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ DURUMUNDA VER LECEK KARARIN N TEL (4857 s. K. m. 21) Özet: Davac iflçi, yarg lama s ras nda ölmüfl oldu una göre ifle bafllamak için iflverene baflvurmas imkâns z hale gelmifltir. Bu nedenle, ölen iflçinin mirasç lar yönünden bofla geçen en çok dört ayl k ücret ve di er haklar n hüküm alt na al nmas hatal d r. Öte yandan ifle iade davalar niteli i itibariyle tespit davas oldu undan ve mirasç - lar yönünden feshin geçersizli ine karar verilmesinde hukuki yarar bulunmas nedeni ile feshin geçersizli ine iliflkin talebin konusuz kald kabul edilemez. Ayr ca, as l talep feshin geçersizli i oldu una göre yarg lama gider ve vekâlet ücreti yönünden feshin geçersizli ine karar verildi inde, dava kabul edilmifl gibi hüküm kurulmal d r. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: Davac iflçi, ifl sözleflmesinin geçerli sebep olmadan daval iflverence feshedildi ini ileri sürerek feshin geçersizli i ile ifle iadesine ve buna ba l tazminat ile boflta geçen süre ücretinin hüküm alt na al nmas iste inde bulunmufltur. Daval iflveren, ifl sözleflmesinin iflin ve iflyerinin gereklerinden dolay feshedildi ini belirterek davan n reddine karar verilmesi gerekti ini savunmufltur. Mahkemece, feshin son çare olarak uyguland daval tarafça aç k ve yeterli delillerle kan tlanmad gerekçesi ile feshin geçersizli ine karar verilmifl, ancak davac n n yarg lama s ras nda ölmesi nedeniyle ifle iade ve buna ba l tazminat n belirlenmesine yönelik taleplerin konusuz kald ndan söz edilerek bu konuda karar verilmesine yer olmad na, mi-

17 Yarg tay Kararlar 259 rasç lar n davaya devam etmesi nedeni ile 4 ayl k ücret ve di er haklar - n n ödenmesi gerekti ine karar verilmifltir. Dosya içeri ine göre feshin geçerli nedene dayanmad anlafl ld ndan mahkemece feshin geçersizli ine iliflkin verilen karar isabetlidir say l fl Kanunun 21. maddesine göre mahkemece feshin geçersizli ine karar verildi inde, iflçi kesinleflen karar n tebli inden itibaren on ifl günü içinde ifle bafllamak için iflverene baflvurmak zorundad r. flçi bu süre içinde baflvuruda bulunmaz ise, iflverence yap lm fl oîan fesih geçerli bir fesih say l r ve iflveren sadece bunun hukuki sonuçlan ile sorumlu olur. Buna göre iflçinin ifle bafllatmama tazminat ile çal flt r lmad en çok dört ayl k ücret ve di er haklara hak kazanmas için kesinleflen ifle iade karar n n tebli inden itibaren on ifl gün içinde ifle bafllamak için iflverene baflvurmak zorundad r. Aksi halde, iflverence yap lm fl olan fesih geçerli hale gelir. Somut olayda davac iflçi yarg lama s ras nda ölmüfl oldu una göre ifle bafllamak için iflverene baflvurmas imkans z hale gelmifltir. Bu nedenle, ölen iflçinin mirasç lar yönünden boflta geçen en çok dört ayl k ücret ve di er haklar n hüküm alt na al nmas hatal d r. Öte yandan, ifle iade davalar niteli i itibariyle tespit davas oldu undan ve mirasç lar yönünden feshin geçersizli ine karar verilmesinde hukuki yarar bulunmas nedeni ile feshin geçersizli ine iliflkin talebin konusuz kald kabul edilemez. Aynca, as l talep feshin geçersizli i oldu una göre yarg lama gideri ve vekalet ücreti yönünden feshin geçersizli ine karar verildi inde, dava kabul edilmifl gibi hüküm kurulmal d r. Belirtilen nedenlerle, 4857 say l fl Kanunun 2O. maddesinin 3. f kras uyar nca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kald r lmas ve afla - daki gibi karar verilmesi gerekmifltir. HÜKÜM: Yukar da belirtilen nedenlerle; l-) stanbul 6. fl Mahkemesinin gün ve say l karanmn BOZULARAK ortadan kald r lmas na, 2-) flverence yap lan feshin geçersizli ine, 3-) Davacmm yarg lama s ras nda ölmesi nedeni ile konusuz kalan ifle iade ve ifle bafllatmama tazminat ile boflta geçen en çok dört ayl k ücret ve di er haklar hakk nda karar verilmesine yer olmad na, 4-) Harç peflin al nd ndan yeniden al nmas na yer olmad na, 5-) As l talep olan feshin geçersizli ine karar verildi inden, kendisini vekille temsil ettiren davac lar vekili yarar na karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 400 YTL vekalet ücretinin daval dan tahsiline, 7-) Davac lar taraf ndan yap lan ( 29 ) YTL yarg lama giderinin daval dan al n p davac lara verilmesine, daval n n yapt yarg lama giderinin üzerinde b rak lmas na,

18 260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l ) Peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, kesin olarak, oyçoklu uyla tarihinde karar verildi. KARfiI OY Uyuflmazl k ifle iade davas s ras nda ölen iflçinin feshe ba l sonuçlar noktas nda toplanmaktad r. Yüksek Daire bozma karar nda yarg lama s ras nda davac n n ölmesi nedeniyle konusuz kalan ifle iade ve ifle bafllatmama tazminat ile boflta geçen en çok dört ayl k ücret ve di er haklar hakk nda karar verilmesine yer olmad ifadelerine yer verilmifltir. fl sözleflmesinin iflçinin ölümü ile sona (BK. m.347/l) erdi i konusunda bir kuflku bulanmamaktad r. flçinin ölümü halinde k dem tazminat n n mirasç lara geçti i ( fl Kan. 14)de bir gerçektir. O halde dava konusu haklar irdelenmelidir. Türk Medeni Kanunun 599. maddesine göre Kanunda öngörülen aynk durumlar sakl kalmak üzere mirasç lar miras b rakan n alacaklar n do rudan do ruya kazan rlar. Davac iflçinin ifl sözleflmesi tarihinde ifl yerinde daralmaya gidilmesi nedeniyle fesh edilmifltir. Dava tarihinde aç lm flt r. Ölüm da gerçekleflmifltir. Davac davay açmayla ifle iade iradesini belirtmifltir. Amaç ifle iade edilmek ve edilmemesi halinde akçal haklardan yararlanmakt r say l fl Kanunun 21. maddesinin üçüncü f kras nda belirtilen dört aya kadarki boflta geçen süreye iliflkin ücret ve di er haklar iflverenin ifle bafllatma veya bafllatmamaya ba l bir sonuç de ildir. Ölüm olgusuna bir hukuki iliflkiye aleyhe olarak yorumlanmamal d r. flçi ölmesevdi ne tür davran fl na üstünlük tan nacak idiyse öngörülen bu davran fla hukuki sonuç ba lanmal d r. Öte yandan bir yasa yorumlan rken yasan n konulufl amac dikkate al nmal d r. Yasadaki ifle iade hükümleri iflçinin ifle iadesini amaçlam flt r. Ölüm olaylar na nas l bir sonuç ba layaca yasada belirtilmedi ine göre bu bofllu u doldurmak yarg c n görevidir. (TMK m.l/h)yarg ç burada Kanun koyucu olarak davranmal d r. Davac ifle iade davas n açarken feshin geçerli bir nedene dayanmad m iddia etmifltir. O halde mahkemece deliller toplanmal davac n n ifl sözleflmesinin feshinin geçerli bir nedene dayal olup olmad n tespit etmelidir. E er fesih geçerli ise Daire ço unlu u gibi karar verilmelidir. Geçersiz fesih var ise ölüm tarihine kadarki boflta geçen süreye yasal s n rlama (4 ayl k)dikkate al narak hükmetmelidir. Böyle bir sonuç genel olarak yasan n amac na uygundur. Aksi halde iflverenin haks z davran fl iflçinin ölümü nedeniyle karfl l ks z kalmaktad r. Bu da adalet duygusunu incitir. Yerel mahkeme karar r n n onanmas düflüncesi ile ço unluk görüflüne kat - lam yorum. Üye M. K l ço lu

19 Yarg tay Kararlar 261 E: 2006/368 K: 2006/20076 T: MEVS ML K fiç YILLIK ÜCRETL Z N TOPLU SÖZLEfiMEYE DAYANAN Z N SÜRES N N SAPTANMASINDA ZLENECEK YÖNTEM Özet: flçinin iflyerinde mevsimlik iflçi olarak çal flt dönemlerin izin ücretinin hesab nda dikkate al nmamas gerekir. zin süresinin toplu ifl sözleflmesine dayand ileri sürülmüfl ise, hizmet süresini kapsayan tüm toplu ifl sözleflmelerinin celbedilerek incelenmesi sonucunda karar verilmelidir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde daval avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü: Davac n n çal flt iflyerinin aç k tuz iflletmesi oldu u ve davac n n genellikle Aral k ay ndan önce ve belirli sürelerde çal flt anlafl lmaktad r. Davac n n önceki y llardaki çal flmalar k sa süreli ve mevsimlik oldu- u halde 1996 y l ndan itibaren y lda 11 ay ve daha fazla çal flt belirlenmektedir. Buna ra men mevsimlik çal fl ld dönemin de izin ücreti hesab nda nazara al nmas hatal d r. Davac, Toplu fl Sözleflmesinden yararland n iddia etmifltir. Bilirkifli de Toplu Sözleflmeye göre hesap yapt aç klam flt r. Ancak dosyada tüm dönemleri kapsayan Toplu fl Sözleflmelere göre belirlenmesi gerekir. Bu sebeple tüm Toplu sözleflmeler celbedilmeli, yukar da aç klanan esaslara göre bilirkifliden ek rapor al nmal ve sonucuna göre karar verilmelidir. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli i ile karar verildi.

20 262 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 E: 2006/8690 K: 2006/29519 T: YILLIK ÜCRETL Z N SÜRES HBAR SÜRES HBAR VE YILLIK ÜCRETL Z N SÜRELER N N B RB R YLE Ç ÇE G REMEYECE Özet: fl Kanununda belirlenmifl olan ihbar süresi iflçinin izin ücretinden mahsup edilemez. Baflka bir anlat mla iflçinin y ll k ücretli izin süresi ile ihbar tazminat na esas olan süre birbiriyle iç içe giremez. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlar nca temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü 1- Daval karfl davac n n süresinde olmayan ve harc yat r lmayan temyiz isteminin REDD NE, Davac ve karfl daval n n temyizine gelince; 2- Dosyadaki yaz lara toplanan delillerle karar n dayand kanuni gerektirici sebeplere göre, daval n n tüm davac n n afla daki bendin kapsam d fl nda kalan temyiz itirazlar yerinde de ildir. 3- Hükme esas al nan bilirkifli raporunda hesaplanan y ll k izin ücretinden kesinti yap larak net miktar bulunduktan sonra, brüt ücret üzerinden hesaplanan ve kesinti yap lmadan belirlenen ihbar tazminat mahsup edilerek davac - karfl daval aleyhine daha az izin ücretine hükmedilmifl olmas hatal olup, hükmün bu nedenle bozulmas gerekmifltir. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

21 Yarg tay Kararlar 263 E: 2006/8689 K: 2006/29518 T: fiç N N ÜCRET N N ÖDENMEMES S GORTA PR M N N EKS K ÖDENMES fiç TARAFINDAN GERÇEKLEfiT R LEN HAKLI FES H KIDEM TAZM NATI (4857 Say l fl K. m. 24/II) Özet: Sigorta primleri eksik ödenmifl olan ve iflverenden iki ayl k ücret alaca bulunan iflçinin iflyerini terk etmesi, hizmet akdinin iflçi taraf ndan eylemli biçimde hakl olarak feshedildi i anlam ndad r. Bu nedenle iflçi lehine k dem tazminat na hükmedilmelidir. Yerel mahkeme, iste i k smen hüküm alt na alm flt r. Hüküm süresi içinde davac avukat taraf ndan temyiz edilmifl olmakla dosya incelendi, gere i konuflulup düflünüldü Davac n n daval ya ait f r nda "piflirici" olarak çal flt anlafl lmaktad r. Dosya içeri indeki belgelerden 2004 y l Nisan ve Temmuz aylar aras sigorta primlerinin daval taraf ndan eksik olarak yat r ld saptanm flt r. Davac n n söz konusu eksikli in iflverende görüflülmesi s ras nda iflverence iflten ç kar ld davac taraf ndan iddia edilmektedir. Öte yandan son iki ayl k ücretide iflverence ödenmemifltir. Maddi olaylar n bu geliflim süreci dikkate al nd nda davac n n ifl sözleflmesinin 4857 say l kanunun 24/11 maddesi uyar nca hakl olarak davac taraf ndan terk yolu ile sona erdirildi i anlafl lmaktad r. Mahkemece k dem tazminat alaca na hükmedilmesi gerekirken söz konusu alaca n reddi hatal olup bozmay gerektirmifltir. SONUÇ: Temyiz olunan karar n yukar da yaz l sebepten BOZULMA- SINA, peflin al nan temyiz harc n n istek halinde ilgiliye iadesine, gününde oybirli iyle karar verildi.

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren YARGITAY KARARI: T.C. YARGITAY 9.Hukuk Dairesi yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2005/1049 KARAR NO: 2005/31960 KARAR TAR H : 03.10.2005 KARAR ÖZET : BAK YE ÜCRET ALACA INDAN MAHSUP YAPILMASI Davac, dava konusu dönemde

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2003/15449 KARAR NO: 2004/5354 KARAR TAR H : 18.03.2004 KARAR ÖZET : BEL RL SÜREL fi SÖZLEfiMES YLE ÇALIfiAN fiç N N FARK KIDEM TAZM

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA RES

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren T.C. YARGITAY 9. HUKUK DA RES yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2004/12959 KARAR NO: 2004/22023 KARAR TAR H : 05.10.2004 KARAR ÖZET : Gününde Ödenmeyen Ücretlere Faiz Uygulamas 4857 say l fl Kanununun

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2006/24828 KARAR NO: 2006/6666 KARAR TAR H : 15.03.2006 KARAR ÖZET : T S'DE YER ALAN TOPLU fiç ÇIKARMA PROSEDÜRÜNÜN UYGULANMASI Toplu

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar ESAS NO: 2004/14496 KARAR NO: 2004/13993 KARAR TAR H : 07.06.2004 KARAR ÖZET : flletmenin, iflyerinin veya iflin gereklerinden kaynaklanan sebeplerle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17

İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/10510 Karar No. 2011/1206 Tarihi: 24.05.2011 Yargıtay Kararları İlgili Kanun / Madde 4857.S.İşK/17 FESİH BİLDİRİMİNİN NİTELİĞİ FESİH BİLDİRİMİNDEN TEK TARAFLI

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269

- 429 - 04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 - 429-04.05.2011 gün, Esas:2011/9-193 Karar:2011/269 Fazla çalışmanın ispatı Temyiz talebinde hukuki yarar Özet: Fazla çalışmayı ispat yükü, fazla çalışma yaptığını iddia eden işçiye ait olup, fazla çalışma

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 2752 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/11496 K: 2006/11948 T: 20.11.2006 T CARET HUKUKU KASKO S GORTA S GORTA fi RKET N N RÜCU

Detaylı

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ

HUKUK T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ ESAS NO : 2001/3922 KARAR NO : 2001/7383 KARAR TARÝHÝ : 30.04.2001 HUKUK KARAR ÖZETÝ : TEÞMÝL Davalýya ait Basýn iþkoluna giren iþyeri için teþmil kararý, 21.12.1995 tarihli Resmi Gazete'de yayýnlanmýþ

Detaylı

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren

Yarg tay Kararlar. yarg tay kararlar. Derleyen: Av. Ertan ren yarg tay kararlar Derleyen: Av. Ertan ren Yarg tay Kararlar T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2005/9-753 KARAR NO: 2005/12 KARAR TAR H : 02.02.2005 KARAR ÖZET : Türk Tabipler Birli i taraf ndan

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/13932 K: 2003/2014 T: 27.2.2003 KATMA DE ER VERG S NE TAB K RA filemler VERG YÜKÜMLÜSÜ (3065 SK m l, 3/f, 8, 9) Özet: Katma De er Vergisine tabi kiralama ifllemlerinde

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/12143 K: 2003/1022 T: 03.02.2003 TELLALLIK SÖZLEfiMES NDEN CAYAN ALICININ YÜKÜMLÜLÜ Ü (BK m. 161/son) Özet: Tellall k sözleflmesinden cay lmas halinde vazgeçen al c n

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2006/2112 K: 2006/3863 T: 19.04.2005 PAYLI TAfiINMAZ F L TAKS M ÖNALIM HAKKI DÜRÜSTLÜK KURALI EYLEML PAYLAfiMA (TMK. m. 2) Özet: Önal m davas na konu olan pay n iliflkin bulundu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır.

Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Mahkemece, davalı işçinin eylemli çalışması bulunmadığı gerekçe gösterilerek istek hüküm altına alınmıştır. Karar davalı vekilince temyiz edilmiştir. Dosya içeriğindeki maddi bulgulara göre; taraflar arasında

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2003/2233 K: 2003/2670 T: 29.9.2003 ORTAKLI IN G DER LMES DAVASI TAfiINMAZ ÜZER NDE B NA BULUNMASI A D YET N TESP T DAVASI (3561 SK. m. 13/j) YARGITAY 7. HUKUK DA RES KARARLARI

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 9. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/2443 K: 2005/33321 T: 13.10.2005 BANKA HESABINA YAPILAN ÜCRET ÖDEMES FAZLA ÇALIfiMANIN KANITLANMASI (4857 SK m. 32, 41) KARARLARI Özet: Davac ya ait ücret bordrolar nda imza bulunmad ndan bu bordrolar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 11. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2003/13571 K: 2004/8341 T: 16.09.2004 KAMU ALACA ININ TAHS L NDE ZLENECEK YÖNTEM (6183 SK m. 1, 54) Özet: Kamu alaca n n tahsili konusunda özel takip olana bulunuyor ise, genel

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI

İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İBRAHİM HALİL ŞUA İstanbul Anadolu Adliyesi İş Mahkemesi Hakimi KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN İŞ HUKUKU SORUNLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX 1- Bir hizmet sözleşmesi, hangi

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2005/20627 K: 2006/4524 T: 22.2.2006 MESLEK KURULUfiLARININ B LD RD ÜCRETLER ORTALAMA ÜCRET EMEK HIRSIZI SUÇLAMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI Özet:

Detaylı

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2013/6-2249 K. 2015/1362 T. 15.5.2015 * KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN ALACAĞA AYLIK %10 GECİKME FAİZİ UYGULANABİLECEĞİ (3095 S.K.'nun Akdi Faiz Oranı Yönünden Bir

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES E: 2004/8501 K: 2004/24275 T: 27.10.2004 fi HUKUKU ESNAF KAVRAMI K RA GEL R fi KANUNUNA TAB fi YER KAVRAMI (1475 SY m. 5; 507 SY m. 2) Özet: Taksi iflleten davac n n kira geliri

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES 2226 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/1913 K: 2005/2338 T: 08.03.2005 KAT MÜLK YET HUKUKU B RDEN ÇOK PARSEL ÜZER NDE KURULU S TELER

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 4. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 4. HUKUK DA RES E: 2004/3851 K: 2004/12047 T: 21.10.2004 VAROLMAYAN BORÇ Ç N CRA TAK B YAPILMASI K fi L K HAKLARINA SALDIRI MANEV G DER M Özet: Borcun tamam n n ödenmesine karfl n, borçluya ve

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 19. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2004/2804 K: 2004/12066 T: 06.12.2004 MENF TESP T DAVASI ALACAKLI YARARINA TAZM NATIN KOfiULU ( K m. 72/4) Özet: Menfi tespit davas nda alacakl yarar na tazminata hükmolunmas

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE

ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE ÇALIfiANLARIN HAKLARI VE fi KANUNU Y llard r üyelerinin ve halk n ç karlar n savunan TMMOB olarak son ekonomik krizin düzenin sonucu oldu unu, bunun faturas n n emekçi halk m za ödettirilmek istendi ini

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI

T.C YARGITAY 9.HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2006/1894 Karar No : 2006/20663 Tarihi : 12.07.2006 KARA ÖZETÝ : NAKÝL HALÝNDE KIDEM TAZMÝNATI Yargýtay Kararlarý vereni ibra ettiðini bildirdiðinden, izin ücreti yönünden davacý davalý þirketi ibra etmiþ bulunmaktadýr. Bu ibraname sebebi ile izin ücreti alacaðýnýn reddi gerekirken yazýlý þekilde

Detaylı

fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M?

fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M? mali ÇÖZÜM 275 fi SÖZLEfiMES NE KONULAN HÜKÜMLE fi YASASI VE YÖNETMEL K HÜKÜMLER NE RA MEN GECE SÜRES NDE FAZLA ÇALIfiMA SINIRI AfiILAB L R M? (KARAR NCELEMES ) Ekrem TAfiBAfiI* (Yarg tay Dokuzuncu Hukuk

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/13591 K: 2007/452 T: 21.01.2007 AD ORTAKLIK FES H VE TASF YE ARASINDAK AYIRIM TASF YEDE ZLENECEK YÖNTEM TASF YEDE MAHKEMEN N filev (BK m. 539)

Detaylı

4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na,

4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na, mali ÇÖZÜM 145 fi-kur A VER LMES GEREKL BELGELER VE UYGULANACAK DAR PARA CEZALARI Resul KURT* I- G R fi 4 904 say l Türkiye fl Kurumu Kanunu (4904, 2003) ile istihdam n korunmas na, gelifltirilmesine,

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES 2326 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/22521 K: 2003/26613 T: 29.12.2003 TAfiINMAZ HUKUKU ECR M S L ÖDENMES N ÇEREN LAMIN NFAZI KES NLEfiME KOfiULU Özet:

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/2623 K: 2006/2586 T: 13.03.2006 YABANCI D LDE YAZILMIfi KANIT USULÜNE UYGUN OLARAK TERCÜME ED LME ZORUNLULU U Özet: Yabanc dilde yaz lm fl olan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/21710 Karar No. 2010/22886 Tarihi: 15.09.2009 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 İŞE İADE DAVASI SÜRERKEN İŞÇİNİN ÖLMESİ ÇALIŞTIRILMAYAN SÜRE ÜCRETİNE ÖLÜM

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21,25

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21,25 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2017/35044 Karar No. 2017/14049 Tarihi: 13.06.2017 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21,25 İŞÇİNİN İŞYERİNDE SATILAN ÜRÜNÜN PARASINI İŞVERENE ÖDEMEMESİ MÜŞTERİ-

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari ÖZEL GÜVENL K ZORUNLU MAL SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari A. S GORTANIN KAPSAMI A.1. A.2. A.3. A.3.1. Sigortan n Konusu Sigortac, sigorta ettiren taraf ndan 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 13. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2003/10819 K: 2004/346 T: 20.01.2004 AD KEFALET AD KEF L N SORUMLULU UNUN KOfiULLARI (BK m. 486) Özet: Adi kefilin borçtan sorumlu tutulabilmesi, as l borçlunun iflas etmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4847 S. İşK/22

İlgili Kanun / Madde 4847 S. İşK/22 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/6057 Karar No. 2015/19194 Tarihi: 26.05.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4847 S. İşK/22 ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2002/2584 K: 2002/4338 T: 18.4.2002 ELEKTR K ABONEL ESK ABONEN N BORÇLARI YEN ABONEN N HAKLARI ELEKTR K DARES N N SÖZLEfiME YAPMA ZORUNLU U (*)(**)(***)

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHS L USULÜ HAKKINDAK KANUN SAYILI KANUN

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHS L USULÜ HAKKINDAK KANUN SAYILI KANUN 6183 AMME ALACAKLARININ TAHS L USULÜ HAKKINDAK 6183 91 6183 AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/1-a halenin neticesi fesih ve tescil halenin neticesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32,46

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32,46 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2017/34893 Karar No. 2017/14190 Tarihi: 15.06.2017 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32,46 DERS SAATİ KARŞILIĞI ÇALIŞMA BİR AYDA ÇALIŞTIĞI TOPLAM DERS SAATİNİN

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES 378 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2002/6240 K: 2002/11024 T: 28.11.2002 ÖZEL S GORTA HUKUKU ZORUNLU TRAF K S GORTASI MAL K OLMAYAN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KAMU«UCl (Kamu Başdenetçisi) RET KARARI ŞİKAYET NO : 04.2013.744 KARAR NO : 2013/70 ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı)

: Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) Vekili : Lafarge Beton A.Ş. : Av. Gamze Çiğdemtekin Piyade Sokak Portakalçiçeği Apt. C Blok No:18 K:3 -Çankaya/ANKARA Karşı Taraf (Davalı) : Rekabet Kurumu Bilkent Plaza

Detaylı

YARGITAY 11. HUKUK DA RES

YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES YARGITAY 11. HUKUK DA RES E: 2005/12919 K: 2006/13384 T: 18.12.2006 S GORTA HUKUKU S GORTA fi RKET N N TEMERRÜDÜ KUSUR RAPORLARI ARASINDA ÇEL fik GARANT FONU VE S GORTACININ SORUMLULU

Detaylı

İşveren aleyhine suç duyurusunda bulunması her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz.

İşveren aleyhine suç duyurusunda bulunması her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz. Federal İş Mahkemesi Karar Tarihi: 7.12.2006 Sayısı : 2 AZR 400/05 Alpay HEKİMLER İşveren aleyhine suç duyurusunda bulunması her durumda fesih için haklı neden oluşturmaz. Özü: İşçiler, işverenleri aleyhine

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S. TSK/25

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S. TSK/25 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/37925 Karar No. 2014/7 Tarihi: 13.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,18-21 6356 S. TSK/25 GEÇERSİZ FESİH ALT İŞVEREN ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİNİN MUVAZAAYA

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı