TELEKOM SAGEM MF Kullanım Kitapçığı _01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELEKOM SAGEM MF 5461. Kullanım Kitapçığı 3000267964_01"

Transkript

1 TELEKOM SAGEM MF 5461 Kullanım Kitapçığı _01

2 Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik, sayfa 1dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu aygıtı satın alarak, SAGEM markasının kaliteli bir ürününü seçmiş oluyorsunuz. Aygıtınız, modern bir ofis otomasyon aracının çok farklı özelliklerine sahiptir. Bu aygıt ile renkli tarama yapabilir, belgelerinizin çıktısını alabilir ya da siyah-beyaz kopya yapabilirsiniz. Çok fonksiyonlu cihazı kişisel bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz (Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP). Sayın müşteri Aygıtı yazıcı olarak kullanabilmeniz için, beraberinde gönderilen yazılımı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir. Belgelerinizi bilgisayarınız aracılığıyla da tarayabilir, düzenleyebilir ve kaydedebilirsiniz. Kablosuz kişisel bir bilgisayarla bağlantı kurabilmeniz için, (isteğe bağlı bir donanım olan) WLAN adaptörünü de kullanabilirsiniz. WLAN, sadece orijinal adaptörüyle çalışan bir özelliktir, bu adaptörü ürün satıcınızdan temin edebilirsiniz. Daha ayrıntılı bilgiyi internet sitemizde bulabilirsiniz. Cihazınız, çoklu görev erişimi ve komutları sayesinde kullanıcı dostudur. MF 5401 çok fonksiyonlu terminal ünitesimf 5461, 600 dpi tarayıcı ve siyah-beyaz lazer yazıcı özelliğine sahiptir ve dakikada 16 sayfa basım hızı sunar. Companion Suite Pro LL yazılımı çok fonksiyonlu terminal ünitenizi bilgisayarınız üzerinden bir tarayıcı ve yazıcı olarak kullanmanızı sağlar. Bu yazılım sayesinde, çok fonksiyonlu terminal ünitenizi yönetme olanağına da sahip olursunuz. Sarf Malzemeleri Sarfi Malzemelerin Özellikleri, sayfa 63 Bölümüne Bakın

3 Sayýn müþteri Sarf Malzemeleri Güvenlik 1 Güvenlik talimatlarý 1 Aygýt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleþimi 2 Güç anahtarý sembolleri 2 Sertifika 2 Çevre 3 Paketleme 3 Bataryalar ve piller 3 Ürün 3 Yazýlým kullaným lisansý 4 Tanýmlama 4 Lisans 4 Mülkiyet Hakký 4 Süre sýnýrlamasý 4 Garanti Kapsamý 4 Sorumluluk 4 Geliþtirme 4 Hukuki Uygulama 4 Tescilli ticari markalar 5 Yasaklanan kopyalamalar 5 Kurulum 6 Yer koþullarý 6 Kullaným tedbirleri 6 Kaðýt Sipariþleri 7 Kaðýt besleme ünitesine kaðýt yükleme 7 Kaðýdýn tutulmasý 7 Rutubet kontrolü 7 Zarflarýn Kullanýmý 8 Toner kartuþ sipariþleri 8 Terminal tanýmý 9 Kumanda paneli 10 Menüler içinde gezinme prensibi 10 Paket içindekiler 11 Cihaz kuruluþu 11 Tarama iþlemi için, belge yükleyicinin yerleþimi 11 Ana kaðýt tepsisi içine kaðýt giriþi 12 Kartuþ nasýl takýlýr 12 Kaðýt alým desteði 13 Cihazýn çalýþtýrýlmasý 13 Cihazýn baðlantýlarýnýn yapýlmasý 13 Elle besleme kaðýt ünitesi 14 Kopyalama 15 Basit kopyalama 15 Geliþmiþ kopyalama 15 Özel Kopyalama Ayarlarý 16 Çözünürlük Ayarý 16 Yakýnlaþtýrma Parametresi 16 Toplu Kopya Ayarý 16 Analiz kaynak parametresi 16 Kontras ayarý 16 Parlaklýk Ayarý 17 Kâðýt tipi ayarý 17 Kaðýt Besleyicinin Seçimi 17 Feed tipi tarayýcý analiz marj ayarý 17 Flatbet tipi (Düz satýh tipli) tarayýcý analiz marj ayarý 17 Baský sað ve sol marj ayarý 17 I I Baský üst alt marj ayarý 17 Faks 18 Faks Gönderimi 18 Çabuk gönderim (Hemen gönderim) 18 Geliþmiþ gönderim 18 Numaralandýrmayý takiben gönderim 18 Faksýn daðýtýmý 18 Faks cevaplayýcý 19 Cevaplayýcýya bir giriþ kodu kaydetme 19 Cevaplayýcý aktif ya da kapalý hale getirme 19 Hafýzada bulunan alýnmýþ faks mesajlarýný yazdýrma 19 Fakslarýn yönlendirilmesi 19 Yönlendirmeyi aktif hale getirme 19 Yeni istikametin alýcýsýný belirleme 20 Yönlendirilen belgelerin yazdýrýlmasý 20 Fakslarin bir USB anahtarina aktarilmasi (yönlendirilmesi) 20 Yönlendirmeyi aktif hale getirme 20 Yönlendirilmis olan belgeleri yazdirma 20 Gönderi Kuyruðu 20 Beklemede olan bir gönderiyi hemen baþlatma 21 Bekleme kuyruðunu inceleme ya da üzerinde düzenlemeler yapma 21 Beklemede olan bir gönderiyi iptal etme 21 Kuyrukta ya da depoda olan bir belgeyi yazdýrma 21 Bekleme kuyruðunu yazdýrma 21 Faaliyetteki gönderim iþleminin iptali 21 Faks posta kutusu 21 Bir Posta Kutusu yaratma 22 Var olan Posta Kutusu üzerinde düzenlemeler yapma 22 Bir Posta Kutusu içeriðinin yazdýrýlmasý 22 Bir Posta Kutusunun silinmesi 22 Posta kutularý listesini yazdýrýn 22 Faksýnýzýn bir PK. deposuna býrakýlmasý 22 Uzaktaki bir faksýn PK.'sýndaki depo içine býrakma için gönderim 22 Uzaktaki Bir Faksta Bulunan PK içeriðinin alýnmasý 23 Faksýn bir PK.'dan alýnmasý ve PK.'ya býrakýlmasý 23 Belge depolama 23 Depoya býrakýlmýþ olan bir belgenin karþýdan alýnmasý 23 SMS 24 SMS Parametre Ayarlarý 24 Göndericinin Gösterilmesi 24 SMS Gönderim Merkezi 24 SMS Gönderimi 24 Parametreler /Ayarlar 25 Tarih ve Saat Ayarý 25 Terminal ünitenizin ad ve numarasýnýn girilmesi 25 Að Tipi 25 Coðrafik ayarlar 25 Ülke 25 Telekomünikasyon Aðý 25 Ekran dilini ayarlama 25 Lokal kod 26 Ön kod 26 Gönderim Raporu 26 Belgelerin yüklenme þekli 26 Ekonomik Tarife Zaman Ayarý 27 Alým Modu 27 - I -

4 Kaðýtsýz Alým 27 Kopya Sayýsý 27 Faks ya da PC (modeline göre) alým 27 Teknik parametreler 28 Fonksiyonlar Kýlavuzunu yazdýrýn 28 Rapor Dosyalarýný Yazdýrma 29 Ayarlarýn listesini yazdýrýn 29 Kilit 29 Klavye Kilidi 29 Numara Kilidi 29 SMS Servisi Kilidi 29 Sayaçlarý okuma 30 Yollanan sayfa sayacý 30 Alýnan sayfa sayacý 30 Taranan sayfa sayacý 30 Yazdýrýlan Sayfa Sayacý 30 Sarf malzemesi durum gösterimi 30 Tarayýcýnýzý ayarlayýn 30 Telefon repertuarý 31 Bir Etiket Yaratma 31 Bir Liste Yaratma 31 Bir Etiketi Düzenleme 31 Bir Etiketi Silme 31 Telefon Fihristini Yazdýrma 31 WLAN aðý 32 Kablosuz aðýn tipi 32 Radyo altyapýsý aðý 32 Kablosuz (radyo) geçici að 32 Kablosuz aðlar (WLAN) 32 WLAN adaptörünüzü baðlayýn 33 Aðýnýzý ayarlama 33 Bir að oluþturmak ve bir var olan bir aða baðlanmak 33 Að parametrelerinize referans ve að parametrelerinizin deðiþtirilmesi 33 Geçici bir aðýn nasýl kurulacaðýna örnek 35 Çok fonksiyonlu terminali kurmak 35 PC yi kurmak 35 USB bellek anahtarý 36 USB bellek anahtarýnýn kullanýmý 36 Belgeleri yazdýrma 36 Bellekte bulunan dosya listesini yazdýrma 36 Bellekte duran dosyalarý yazdýrýn 36 Bellekte yeralan dosyalarý silme 37 USB bellek içeriðini analiz edin 37 Bir belgeyi USB belleðine kaydetme 37 Bilgisayar Fonksiyonlarý 38 Giriþ 38 Konfigürasyon gereksinimleri 38 Kurulum 38 Yazýlýmý bilgisayarýnýza kurun 38 Baðlantýlar 40 USB Baðlantýsý 40 Kablosuz baðlantý 40 Yazýlýmý bilgisayarýnýzdan kaldýrma 42 Çok fonksiyonlu Terminal ünitesi denetimi 42 Bilgisayar ve çok fonksiyonlu terminal arasýndaki baðlantýyý kontrol edin 42 MF Director 42 Görsel Sunum 43 Araç ve uygulamalarýn etkinleþtirilmesi 43 MF Monitor 43 Görsel Sunum 43 Sarf malzeme durumu gösterilmesi 43 Tarama 44 Companion Suite Pro LL iþlevleri 44 Belge Analizi 44 Tarama ile analiz 44 TWAIN uyumlu bir yazýlým ile analiz 44 Karakter tanýma yazýlýmý (OCR) 45 Yazdýrma 45 Çok fonksiyonlu terminal ile baský almak 45 Adres Defteri 45 Terminal ünitesinin adres defterine yeni bir adres ekleme 45 Terminal ünitesinin adres defterine yeni bir grup ekleme 46 Adres Defteri Yönetimi 46 Kontak bilgisi üzerinde düzenleme yapma 46 Grup bilgisi üzerinde düzenleme yapma 46 Bir grup ya da kiþiyi silme 46 Adres Defterini yazdýrma 46 Hafýza alma ya da gönderme 47 Bir hafýzayý alma 47 Adres defterini kaydetme 47 Faks Ýletiþimi 47 Faks penceresinin tanýmý 47 Faks gönderimi 48 Terminal ünitesi ya da sabit disk üzerinden faks gönderimi 48 Kullanýlan bir program üzerinden faks gönderimi 48 Faks alma 49 Fakslarýn takibi 49 Gönderim Kutusu 49 Gönderim hafýzasý (Gönderilmiþ öðeler); 50 Gönderim Dosyasý 50 Alým Dosyasý 50 Faks parametreleri 50 Faks parametrelerine ulaþým 50 Dosyalar ve özetler tabýnýn tanýmý 50 Faks parametreleri tabýnýn tanýmý 51 Kapak Sayfasý 51 Bir kapak sayfasýnýn hazýrlanýþý 51 Kapak Sayfasý tabýnýn tanýmý 52 Bir kapak sayfasý modeli yaratma 53 SMS iletiþimi 54 SMS penceresinin tanýmý 54 SMS Gönderimi 55 SMS'lerin izlenmesi 55 Gönderim Kutusu 55 Gönderim Dosyasý 55 Gönderim hafýzasý (Gönderilmiþ öðeler); 56 SMS Parametreleri 56 SMS parametrelerine ulaþým 56 Dosyalar ve özetler tabýnýn tanýmý 56 Bakým 57 Servis 57 Genel Bilgiler 57 Toner kartuþu deðiþtirme 57 Akýllý kartla ilgili sorunlar 57 Temizlik 58 Tarayýcý okuma sistemini temizleme 58 Yazýcý temizliði 58 Yazýcý dýþ yüzeyi temizleme 58 Yazýcý sorunlarý 58 Hata mesajlarý 58 Kaðýt Yýðýlmasý 58 Tarama Sorunlarý 59 Diðer sorunlar 59 Baðlantý baþarýsýzlýðý 60 - II -

5 Yüklemeden kaynaklanan bir gönderim hatasý 60 Hafýzadan kaynaklanan bir gönderim hatasý 60 Baðlantý hata kodlarý 60 Genel kodlar 60 Özellikler 62 Fiziksel özellikler 62 Elektrik özellikleri 62 Çevresel özellikler 62 Periferik özellikleri 62 Sarfi Malzemelerin Özellikleri 63 - III -

6 Güvenlik Güvenlik talimatları MF 5461 Cihazınızı açmadan önce,bağlayacağınız prizin cihazınızın üzerinde yer alan bilgi levhasındaki (voltaj, akım, güç kaynağı frekansı) göstergelerine uygun olup olmadığını kontrol edin. Bu cihaz, bir monofaz sektör güç kaynağı şemasına bağlı olmalıdır. Cihaz direk olarak yere kurulmamalıdır. Piller ve bataryalar, paketler ve elektrik, elektronik donanımları (EEE) bu kitapçığın ÇEVRE bölümündeki talimatlara uygun olarak imha edilmelidir. Cihazın modeline göre, akım priz fişi elektrik ağını kesmek için tek yol olabilir.böyle durumlarda şu talimatlara uyulması gerekir: cihazınız, bağlanacağı prizin yakınında olmalıdır. Priz rahatlıkla ulaşılabilir bir yerde bulunmalıdır. Cihazınız topraklanmış bir fişle donatılmış sektör kablosuyla birlikte teslim edilir. Topraklanmış bir akım fişinin kesinlikle, binanın emniyet topraklama sistemine bağlı bir topraklama ile donatılmış olması gerekmektedir. APPAREIL A RAYONNEMENT LASER DE CLASSE 1 CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT PRODUCTO LASER DE CLASE 1 APARECCHIO LASER DI CLASSE 1 Tamir- Bakım Tamiratlar ve bakım, yalnızca kalifiye (konusunda uzman) bir teknisyen tarafından yapılmalıdır. Cihazın içerisinde, kullanıcının tamir edebileceği hiçbir parça yer almamaktadır. Elektrik çarpması riskini en aza indirgemek için, bu tür faaliyetleri asla kendi başınıza yürütmeyiniz, zira kapakların açılıp, kapanması ile şu iki tehlikeyle yüzyüze gelebilirsiniz: - Lazer ışını, insan gözü üzerinde geri dönüşü olamayan problemlere yol açabilir. - Elektrik yüklü parçalarla temasta bulunmak, son derece ağır sonuçlar yaratabilecek bir elektrik şokuna sebep olabilir. 1 - Güvenlik - Sertifika - Çevre - Lisans Kurulum gerekleri ve kullanım tedbirleri için, bölüm Kurulum, sayfa 6'yi okuyunuz

7 Aygıt üzerindeki güvenlik etiketlerinin yerleşimi Güvenlik tedbirleri için, aygıtın aşığa belirtilen bazı bölümleri üzerine uyarı etiketleri yerleştirilmiştir. Kendi güvenliğiniz için, bir kağıt sıkışması müdahalesinde bulunurken ya da toner kartuş değişimi yaparken bu yüzeylere dokunmayınız. 1 - Güvenlik - Sertifika - Çevre - Lisans Güç anahtarı sembolleri IEC sayılı yasaya uygun olarak, cihaz şu güç anahtarı sembollerini kullanmaktadır : - ÇALIŞTIR demektir - DURDUR demektir Sertifika Etiketi ürünün R&TTE 1999/5/CE direktiflerine uygun bir cihaz olduğunu göstermektedir. Kullanıcıların güvenliği için 73/23/CE yönergesine uygun olarak hareket edin. Elektromanyetik arızalarda da 89/336/ CE yönergesine uygun hareket edin. İmalatçı firma, ürünlerin R&TTE 1999/5/CE yönergesi, EK II'ye uygun olarak üretildiğini beyan eder. Uygunluk Bildirigesini adresinde "destek" bölümde bulabilir ya da aşağıdaki adresten talep edebilirsiniz: Sagem İletişim - Müşteri ilişkileri departmanı 4, rue du Petit Albi Cergy Saint-Christophe - Fransa - 2 -

LFF 6050. Kullanma kilavuzu

LFF 6050. Kullanma kilavuzu LFF 6050 TR Kullanma kilavuzu Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu aygıtı satın alarak,

Detaylı

TELEKOM SAGEM MF 5482. Kullanım Kitapçığı 253XXXXXXA_TUR

TELEKOM SAGEM MF 5482. Kullanım Kitapçığı 253XXXXXXA_TUR TELEKOM SAGEM MF 5482 Kullanım Kitapçığı 253XXXXXXA_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu

Detaylı

Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,önsöz bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,önsöz bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,önsöz bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz. Bu çok fonksiyonlu aygıtı satın alarak, kaliteli OKI bir ürünü seçmiş

Detaylı

XEROX Phaser 3100MFP/S

XEROX Phaser 3100MFP/S TELECOM XEROX Phaser 3100MFP/S Kullanım Kitapçığı 2553107569-A_TUR Sayın müşteri Güvenliğiniz ve rahatlığınız için, herhangi bir kullanımdan önce,güvenlik bölümünü dikkatlice okumanızı tavsiye ediyoruz.

Detaylı

Phaser 3300MFP. Çok İşlevli Yazıcı. Phaser 3300MFP. Kullanıcı Kılavuzu

Phaser 3300MFP. Çok İşlevli Yazıcı. Phaser 3300MFP. Kullanıcı Kılavuzu Phaser 3300MFP Çok İşlevli Yazıcı Phaser 3300MFP Kullanıcı Kılavuzu 2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Kullanma kılavuzu MF 5591dn

Kullanma kılavuzu MF 5591dn Kullanma kılavuzu MF 5591dn Sayın müşterimiz, Brand Variabel Bu cihazı satın alarak, Sagemcom markasının kalitesini seçmiş bulunmaktasınız. Cihazınız, gerek evde, gerekse işyerinde tüm ihtiyacınızı karşılayacak

Detaylı

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N

BAÞLANGIÇ KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLANGIÇ KILAVUZU MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N Bu kýlavuzu, ihtiyaç duyduðunuzda baþvurmak amacýyla kolayca ulaþýlan bir yere koyunuz. Dikkat! Elektrik baðlantýsýnýn

Detaylı

içindekiler 19 19 Yazıcıya genel bakış 25 25 Donanımın ayarlanması GIRIŞ BAŞLARKEN ORIJINAL BELGELERI VE YAZDİRMA ORTAMİNİ YERLEŞTIRME İçindekiler_ 1

içindekiler 19 19 Yazıcıya genel bakış 25 25 Donanımın ayarlanması GIRIŞ BAŞLARKEN ORIJINAL BELGELERI VE YAZDİRMA ORTAMİNİ YERLEŞTIRME İçindekiler_ 1 içindekiler 6 Yeni lazer ürününüzün özellikleri 9 Güvenlik 12 Yasal Bilgiler GIRIŞ 19 19 Yazıcıya genel bakış 19 Önden görünüm 20 Kontrol paneline genel bakış 21 Status LED ini anlama 22 Menüye genel bakış

Detaylı

Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526. Xerox Renkli 550/560/570 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526. Xerox Renkli 550/560/570 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu Sürüm 1.00 Mayιs 2013 702P01526 2013 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox ve Xerox and figüratif işareti, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Detaylı

Yazılım Sürümü 1.0. Xerox Renkli C60/C70 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Sürümü 1.0. Xerox Renkli C60/C70 Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Sürümü 1.0 2014 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Xerox ve Xerox and Design figüratif işareti, Xerox Corporation'ın Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır.

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

XM7100 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7463 Model(ler): 496, 696, 896

XM7100 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7463 Model(ler): 496, 696, 896 XM7100 Series Kullanıcı Kılavuzu Ağustos 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7463 Model(ler): 496, 696, 896 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

TELIF HAKKİ BILDIRIMI

TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı Bildirimi 1 TELIF HAKKİ BILDIRIMI Telif Hakkı 2007 NEC Computers S.A.S. Tüm Hakları Saklıdır. Bu el kitabının hiçbir bölümü, elektronik, kimyasal, mekanik ya da bir başka şekil veya yöntemle,

Detaylı

Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi

Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi KULLANIM KILAVUZU Pantum P2200/P2500 Serisi Pantum P2500W Serisi Tek renkli Lazer Yazıcı Bu yazıcıyı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okumanızı tavsiye edilir Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu

Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu Hızlı Başlangıç ve Sorun Giderme Kılavuzu içindeki LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 4 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 4 Güvenlik Önlemleri... 4 Saðlýk Önlemleri... 4 Bilgisayarýnýzý Tanýma...

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637

CX510 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 CX510 Series Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7527 Model(ler): 636, 637 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

XM9100 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7421 Model(ler): 039, 239, 439

XM9100 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7421 Model(ler): 039, 239, 439 XM9100 Series Kullanıcı Kılavuzu Haziran 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7421 Model(ler): 039, 239, 439 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri...7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı hakkında bilgi bulma...9

Detaylı

Pantum P3000 Serisi PCL

Pantum P3000 Serisi PCL Kullanım Kılavuzu Pantum P3000 Serisi PCL P3100D & P3100DL & P3100DN & P3105D & P3105DN & P3200D & P3200DN & P3205D&P3205DN & P3255DN Model Tek renkli yüksek hızlı lazer yazıcı Bu yazıcıyı kullanmadan

Detaylı

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu

Hýzlý Baþlangýç ve Sorun Giderme Kýlavuzu İÇiNDEKi LER Önemli Bilgi 2 Temel Bilgisayar Kavramları 3 Güvenlik ve Kullaným Rahatlýðý... 3 Güvenlik Önlemleri... 3 Saðlýk Önlemleri... 3 Bilgisayarýnýzý Tanýma... 4 Klavye ve Touchpad... 4 Bilgisayarýnýzýn

Detaylı

Aspire 4710Z/4710/4310 Serisi. Kullanım kılavuzu

Aspire 4710Z/4710/4310 Serisi. Kullanım kılavuzu Aspire 4710Z/4710/4310 Serisi Kullanım kılavuzu Copyright 2007. Acer Incorporated. Tüm Hakları Saklıdır. Aspire 4710Z/4710/4310 Serisi Kullanım Kılavuzu Orijinal İhraç: 07/2007 Bu yayındaki bilgilerde

Detaylı

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanma kılavuzu

LF6170dw. SFF 6170dw. Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Kullanma kılavuzu LF6170dw SFF 6170dw Register your product and get support at www.philips.com/welcome Kullanma kılavuzu Giriş Giriş Sayın müşterimiz, Sayın müşterimiz, Brand Variabel Bu cihazı satın alarak, PHILIPS markasının

Detaylı

X950 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7558 Model(ler): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496

X950 Series. Kullanıcı Kılavuzu. Makine türleri: 7558 Model(ler): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 X950 Series Kullanıcı Kılavuzu Ağustos 2015 www.lexmark.com Makine türleri: 7558 Model(ler): 032, 036, 232, 236, 432, 436, 496 İçindekiler 2 İçindekiler Güvenlik Bilgileri... 7 Yazıcıyı tanıma...9 Yazıcı

Detaylı

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi İÇİNDEKİLER Kılavuz Hakkında Bilgi... 6 Giriş... 6 Kanuni

Detaylı

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır.

2008 Xerox Corporation. Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu yalnızca bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu kılavuzun kullanımı sonucunda ortaya

Detaylı

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite

Bu Talimat İçin Notlar. Özel. Hedef Grubumuz. Kalite Bu Talimat İçin Notlar Bu kullanım talimatını daima Notebook'unuzun yakınında bulundurun. Notebook'u yeni bir kullanıcıya devrederken kullanım talimatını ve paketleme malzemesini verebilmek için bunları

Detaylı

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu.

Kullanıcı Rehberi. Bu Makineyle Yapabilecekleriniz. Başlarken. Fotokopi. Faks. Yazdırma. Tarama. Doküman Sunucusu. Kullanıcı Rehberi Bu Makineyle Yapabilecekleriniz Başlarken Fotokopi Faks Yazdırma Tarama Doküman Sunucusu Web Image Monitor Kağıt ve Toner Ekleme Sorun Giderme Makine Bilgileri Kağıt kılavuzlarda bulunmayan

Detaylı

X790 Series. Kullanıcı Kılavuzu

X790 Series. Kullanıcı Kılavuzu X790 Series Kullanıcı Kılavuzu Ekim 2014 www.lexmark.com Makine türleri: 7562, 4917 Model(ler): 432, 436, 486, 496, dn1, dn2, gd1, gd2, dt1, dt2, gt1, gt2, df1, df2, gf1, gf2, d01, d02, g01, g02, t01,

Detaylı