PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi"

Transkript

1

2 İÇERİK PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi KEP Nedir? KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? KEP Uygulamasına Geçiş Süreci. KEP Mevzuatı KEP Nasıl Çalışır? Elektronik Tebligat Nedir? Elektronik Tebligat Mevzuatı PTT nin Elektronik Tebligat Sistemindeki rolü Entegrasyon Modeli Elektronik Yazışma Nedir? Yalın Elektronik Yazışma ve Dezavantajları KEP Elektronik Yazışma ve Avantajları

3 PTT İşyeri ve İşlem Kapasitesi Merkez Sayısı Şube Sayısı Acente Sayısı 81 il, 919 ilçe merkezi ve bir çok kasabada olmak üzere toplam 4371 İşyeri ile hizmet verilmektedir. Kuruluşumuz bünyesinde; Aylık yaklaşık finansal işlem ile Aylık yaklaşık adet posta kargo işlemi otomasyon sistemi üzerinden yürütülmektedir. 3

4 KAYITLI ELEKTRONİK POSTA (KEP)

5 KEP Nedir? Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik iletilerin; Gönderimine, Teslimatına, Kullanımına İlişkin hukuken geçerli delil sağlayan, e-postanın gelişmiş şeklidir.

6 KEP e Neden İhtiyaç Duyulmuştur? Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturabiliyor. Teknik olarak güvenli ve hukuki olarak geçerli gönderim yapılamıyordu. Bu ihtiyaçları karşılayacak bir altyapı yoktu.

7 KEP Uygulamasına Geçiş Süreci KEP uygulama çalışmalarına 2009 yılında başlandı. KEP Hizmet Sağlayıcısı olarak başvurular 01/05/2012 tarihinde başlamıştır 10 Eylül 2012 tarihinde PTT, BTK tarafından ilk KEPHS olarak alan adıyla yetkilendirmiştir.

8 Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) MEVZUAT

9 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 14 Şubat 2011 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete MADDE 1525 (2) Kayıtlı elektronik posta sistemine, bu sistemle yapılacak işlemler ile bunların sonuçlarına, kayıtlı posta adresine sahip gerçek kişilere, işletmelere ve şirketlere, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcılarının hak ve yükümlülüklerine, yetkilendirilmelerine ve denetlenmelerine ilişkin usul ve esaslar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından bir yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren beş ay içinde yayımlanır.

10 Mevzuat Düzenlemeleri KEP sistemini düzenleyen yönetmelik ve tebliğler; Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ( tarih ve sayılı Resmi Gazete) Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ( ) Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar ( tarih ve 2012 DK sayılı Kurul Kararı)

11 1 Kullanıcı adresinden kullanıcı parola+şifre+sms doğrulamasından geçerek yada e- imzası ile kimlik doğrulama yaparak PTT KEPHs bağlanır. 3 PTT tarafından gönderinin alındığına dair delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir. KEP Nasıl Çalışır? 2-Kullanıcı tarafından KEP iletisi hazırlanır ve elektronik imza ile imzalanır. PTT KEPHS 4 PTT aldığı işlem sertifikası ile imzalar, zaman damgası ile damgalar ve gönderim 7-Posta kutusuna Kep iletisi geldiğine dair bilgi vermek amacıyla KEP sistemi tarafından alıcının cep telefonuna kısa mesaj gönderilir. 5-Posta kutusuna gönderim (alıcının e-posta kutusu) 8-Posta kutusuna gelen iletiyi okuma ve iletiye ilişkin delilleri doğrulayabilme 6 Gönderinin alıcının posta kutusuna ulaştığına ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir. 9 Gönderinin alıcısı tarafından okunduğuna ilişkin delil oluşturulur ve gönderici bu delile sistemden bakabilir. Posta kutusuna KEP iletisi geldiğine dair bilgi üçüncü e- posta adresine standart olarak gönderilir.

12 ELEKTRONİK TEBLİGAT

13 Elektronik Tebligat Elektronik Tebligat uygulaması, tebligat kanununda tebliğ çıkarmaya yetkili merciler tarafından elektronik ortamda hazırlanmış olan tebligatların değiştirilemez ve inkar edilemez bir şekilde güvenli elektronik posta yoluyla alıcılarına iletilmesidir. Elektronik Tebligat adresini, elektronik tebligatı alan gerçek veya tüzel kişiler ile tebligatı çıkarmaya yetkili merciler edinebilir tarih ve sayılı Resmi Gazete de Elektronik Tebligat Yönetmeliği yayınlanmış olup elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

14 Elektronik Tebligat 11/1956 tarihli ve 7201 SAYILI TEBLİGAT KANUNUNUN 1. maddesi tarihinde değiştirilmiştir. MADDE 1: Kazai merciler, (Mahkemeler) 10/12/2013 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri (TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar) (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (Üniversiteler, SSM, TSE) (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (BTK, EPDK, SPDK, RTÜK) (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, (SGK, Türkiye İş Kurumu) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Barolar, Noterler) Tarafından yapılacak elektronik ortam da dahil tüm tebligat, bu Kanun hükümlerine göre Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya memur vasıtasıyla yapılır.

15 Elektronik Tebligat 7201 sayılı Kanuna 7. maddeden sonra gelmek üzere tarihinde aşağıdaki maddeler eklenmiştir. Elektronik tebligat: MADDE 7/a (1) Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir. (2) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.

16 Elektronik Tebligat (3) Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. (4) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usül ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

17 Elektronik Tebligat Elektronik Tebligat Yönetmeliğine göre elektronik tebligat hizmetinden faydalanacak olan muhataplar KEP hizmeti vermek üzere BTK ca yetkilendirilmiş KEP hizmet sağlayıcılarından elektronik tebligata elverişli KEP adresi edinmelidirler. Tebligatın göndericisi konumunda olan tebligat çıkarmaya yetkili merciler Kanun gereği yalnızca PTTKEP hesabı edinerek bu hesap üzerinden muhataplara elektronik tebligat gönderebilirler. PTT nin KEP sistemine üye abonelerin %94 ü elektronik tebligat almak istemektedirler.

18 Elektronik Tebligat KEP abonelerinden 93 adedi tebligat çıkarmaya yetkili merci olup, hâlihazırda PTT nin KEP sistemi üzerinden elektronik tebligat iletisi hazırlayarak muhataplarına gönderebilecek konumdadırlar. Tebligat trafiği yüksek olan Adalet Bakanlığının mevcut KEP sistemi üzerinden tek tek hazırlamak kaydıyla tebligat göndermeleri yerine, tebligatların PTT nin KEP sistemi ve UYAP sistemi arasında kurulacak entegrasyon ile toplu ve otomatik olarak gönderilmesini teminen yürütülen entegrasyon çalışmaları test aşamasında olup tamamlanmak üzeredir. Adalet Bakanlığınca 28 Şubat 2014 tarihi itibarı ile Elektronik Tebligat gönderiminin başlatılması planlanmaktadır.

19 Elektronik Tebligat Elektronik tebligat adresi edinme Elektronik Tebligat Yönetmeliği; MADDE 6 (1) Tebligatı çıkaran merciler, elektronik tebligat adresi almak için İdareye (PTT ye) başvurur. Yapılan başvuruda, elektronik tebligat adresinin hangi birim ve personel tarafından kullanılacağı da belirtilir.

20 Elektronik Tebligat (2) Tebligatı çıkaran merciin merkezî yapıda bir bilişim sistemine sahip olması, işlemlerini elektronik ortamda yapması ve talebi halinde, merci bünyesinde bulunan tüm birimler için tek bir elektronik tebligat adresi kullanılır. Elektronik tebligat gönderme işlemi tebligatı çıkaran merciin sistemi ile İdarenin (PTT) sistemi arasında yapılacak entegrasyonla sağlanır. Entregrasyon kapsamında Web arayüzü kullanılabileceği gibi istenirse PTT nin teknik imkanları doğrultusunda API destekli web servis hizmeti ücretsiz olarak verilebilmektedir.

21 Elektronik Tebligat Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma Elektronik Tebligat Yönetmeliği; MADDE 7 (1) Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur. Gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler elektronik tebligattan isteğe bağlı olarak yararlanır. (2) Kendilerine yalnızca elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu olan muhatapların, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri zorunludur.

22 Elektronik Tebligat (3) Kendilerine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken muhataplara, elektronik tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu tebligatta ayrıca, müteakip tebligatların elektronik ortamda yapılacağı bildirilir. (4) Kendilerine elektronik yolla tebligat yapılması isteğe bağlı olan muhatapların, elektronik yolla tebligat almak istemeleri halinde, tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde elektronik tebligat adresini bildirmeleri gerekir. Bu muhatapların, tebliğ çıkaran merciye bildirdiği adresin elektronik tebligata elverişli olmaması halinde, bunlara, Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır. Bu durumda gönderilecek tebligata, muhatabın bildirmiş olduğu adresin, elektronik tebligata elverişli olmadığına ilişkin şerh düşülür.

23 Elektronik Tebligat İdare tarafından elektronik tebligatın alınması ve muhataba iletilmesi Elektronik Tebligat Yönetmeliği; MADDE 9 (1) Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan İdare (PTT), bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine; muhatap diğer bir hizmet sağlayıcıdan elektronik tebligat adresi almış ise, bu hizmet sağlayıcının sunucusuna iletir. Kendisine elektronik tebligat mesajı ulaşan diğer hizmet sağlayıcıları da bu mesajı zaman damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine iletir. (3) Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır.

24 Elektronik Tebligat (4) Hizmet sağlayıcılar, muhatabın adresine elektronik tebligatın iletilip iletilmediğine ve gecikme oluşmuşsa bu gecikmeye ilişkin kayıtlar da dahil tüm süreçlerin olay kayıtlarını tutar, bu bilgileri İdarenin (PTT) sistemi vasıtasıyla tebligatı çıkaran merciye derhal bildirir. (5) Olay kayıtları günde en az bir defa olmak üzere zaman damgası eklenerek güvenli elektronik imzayla imzalanır ve erişilebilir şekilde arşivlerde otuz yıl süreyle saklanır. (6) Hizmet sağlayıcılar, talep halinde elektronik tebligata ilişkin delil kayıtlarını yetkili mercilere elektronik ortamda sunmakla ve bu amaçla oluşturacağı sistemi hazır tutmakla yükümlüdür.

25 Elektronik Tebligat PTT tarafından gerçekleştirilen e-tebligat Hizmeti ile; Tebligat sisteminin tek yetki merkezinden yürütülmesi, Tek noktadan yürütülecek çalışmalarla sistem bütünlüğünün sağlanması, Tebligatın hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılması, Kamu kaynak tüketiminde mükerrerliğin önlenmesi, amaçlanmaktadır.

26 Tebligat Alıcısı PTTKEP Müşterisi ise; Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci 1- e-tebligat gönderici tarafından e-imza ile imzalanır ve web servis ya da web-mail üzerinde PTT sunucusuna gönderilir PTT 2 Kullanıcı doğrulama ve güvenlik kontrolü 4- e-imzalama zarflama, zaman damgalama ve gönderim Tebliğ Edilen Alıcı 5 Alıcının e-tebligat Hesabına teslimat 3 gönderi kabul delili 6 teslimat delili 8 okundu delili 7 e-imza doğrulama ve okuma

27 Tebligat Alıcısı PTTKEP Müşterisi değil ise; Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merci 1 e-tebligat gönderici tarafından e-imza ile imzalanır ve web servis ya da web-mail üzerinde PTT sunucusuna gönderilir PTT Elektronik Tebligat Sistemi 2 Kullanıcı doğrulama, güvenlik kontrolü 4 Zarflama, imzalama ve zaman damgalama ve gönderim Diğer KEPHS Alanı 5 Özgünlük, bütünlük, elektronik imza, güvenlik kontrolleri Tebliğ Edilen Alıcı 7 Alıcının Posta kutusuna gönderim (Zaman Damgalı) 3 Gönderinin ilk sisteme kabul edilme kanıtı (Zaman Damgalı) 6 Gönderinin alındığına ilişkin onay kanıtı (Zaman Damgalı) 8 Elektronik İmza doğrulama, okuma (Zaman Damgalı)

28 ELEKTRONİK TEBLİGAT

29 Entegrasyon Modeli

30 Entegrasyon Modeli

31 PTT KEP e-tebligat Gönderme Ekranı

32 PTT KEP e-tebligat Görüntüleme Ekranı

33 PTT KEP E-Tebligat Adres Doğrulama Ekranı

34 ELEKTRONİK YAZIŞMA

35 Elektronik Yazışma Nedir? E-yazışma Kurum ve Kuruluşlar arasındaki resmi yazışmaların elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak ortak kurallar setidir.

36 Yalın Elektronik Yazışma

37 Yalın Elektronik Yazışmanın Dezavantajları Network maliyeti yüksektir Anlaşmazlıklarda denetleyici ve düzenleyici üst kurum yoktur Genişleyebilir bir yapıda değildir. Her kurum için ek bağlantı, ek protokol ek iş yükü gerektirir. Standart bir yapıda değildir. Karşılıklı teyit mekanizması yoktur. 20 yıl saklanan delil bilgileri yoktur.

38 PTT e-yazışma

39 KEP Elektronik Yazışmanın Avantajları Network maliyeti düşüktür. Denetleyici ve düzenleyici üst kurum vardır. Genişleyebilir bir yapıdadır. Sistem kabul edilmiş standartlar üzerine koşulur Tek noktadan bağlantı ile Elektronik Tebligat ve Kayıtlı Elektronik Posta hizmetleri de sağlanır. KEPHS tarafından sağlanan ve hukuken geçerli KEP delilleri ile (20 yıl) uzun zamanlı doğrulaması vardır. Elektronik Yazışma Paketlerine ( web ara yüzüyle ) her yerden erişebilme imkanı vardır. Ek maliyetsiz Cades - A imza

40 PTT KEP Sistemleri nin Avantajları Zaman damgası Her yerden Erişim Cades -A Kurumsal Çözümler Etkin Raporlama Yasal Altyapı

41 E-Yazışma Sonuç Kayıtlı E-Tebligat Elektronik Posta (Adalet Bakanlığı) E-Tebligat GÜVENİLİR TEK MERKEZDEN HİZMET VERİLMESİ Vatandaş Odaklı Hizmet Dönüşümü

42 TEŞEKKÜRLER Bilgi için Tlf: (312) (312) » (312) » (312) » (312)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA KAYITLI ELEKTRONİK POSTA Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elektronik iletilerin uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan ve elektronik

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/64 23 /Temmuz/2015 İçindekiler: * Adalet Bakanlığı UYAP ta elektronik tebligat uygulamasına geçti. ADALET BAKANLIĞI UYAP TA ELEKTRONİK TEBLİGAT UYGULAMASINA GEÇTİ: Adalet Bakanlığı nın

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ. Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul KAYITLI ELEKTRONİK POSTA VE DÜNYA UYGULAMA ÖRNEKLERİ Demet KABASAKAL, Bilişim Uzmanı 11 Mart 2013, İstanbul 2 Mevcut İhtiyaç Güvenli ve hukuken geçerli e-belge oluşturulabiliyor. (e-imza) Ancak teknik

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HESABINA ELEKTRONİK TEBLİGAT İLETİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU 1.1. PTT Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan kayıtlı elektronik posta hizmetinden, kayıtlı elektronik

Detaylı

KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

KURUMSAL SUNUM. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! KURUMSAL SUNUM Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata ve dünya standartlarına

Detaylı

TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı

TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı TNB KEP TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Üye Bilgilendirme Kitapçığı tnbkep.com.tr Önsöz İleri teknoloji ile şekillenen dijital dünya bizlere yeni iletişim platformları kazandırırken, veri paylaşımı ve bilgi aktarımı

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ

E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-TEBLİGAT ve KEP SİSTEMİNİN İŞLEYİŞİ ve KULLANIMI YÜKSEL SAMAST TÜRKKEP GENEL MÜDÜRÜ E-Tebligat Yasal Altyapısı Tebligat Kanunu Madde 7/A Tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat

Detaylı

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur.

Konuyla İlgili Yönetmeliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza Sunulmuştur. ANKARAS-Sirküler/2014-16 16.09.2014, ANKARA KONU: K E P ( Kayıtlı E-Posta) Kullanımı H K. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi, 13.1.2011 tarihli, 6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu (18. ve 1525. Maddeleri)

Detaylı

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1

TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 TÜRKKEP KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm: 2.1 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Yayımlanma Tarihi: 11.05.2015 Sayfa 1 / 42 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın E-Posta ile Haberleşme e-posta yoluyla iletilen, resmi, hukuki ve ticari belgelerin ve yazıların gönderici ve alıcı açısından yasal geçerliliği

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada en yoğun kullanılan

Detaylı

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU

Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Hayatınızı TÜRKKEP le kolaylaştırın TÜRKKEP KEP SUNUMU Kolay ve Hızlı @ Dünyası Elektronik posta, internetin yaygınlaşması, her türlü verinin kolaylıkla iletilebilmesi nedeniyle ülkemizde ve tüm dünyada

Detaylı

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın!

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu. Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sunumu Hayatınızı TÜRKKEP le Kolaylaştırın! TÜRKKEP KEP, E-Tebligat, E-Fatura, E-Arşiv Fatura, E-Defter, E-İmza ve E-Saklama hizmetlerini tek başına bütünleşik olarak mevzuata

Detaylı

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK

TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK TÜRKİYE DE E-DÖNÜŞÜM DÜZENLEMELERİ VE UYUMLULUK E-Dönüşüm Düzenlemeleri Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), yasal geçerli ve güvenli e-posta olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ile 1 Temmuz 2012

Detaylı

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Kamu Kurumları ve Tebligat Çıkarmaya Yetkili Merciler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309

Detaylı

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat

Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi. Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat Yahya YILMAZ Kamu Satış Yöneticisi Kayıtlı Elektronik Posta ve E-Tebligat TNB KEP Türkiye Noterler Birliği Vakfı Teknoloji Şirketidir. Genel Merkez: Ankara Bölge Müdürlüğü: İstanbul Veri Merkezi: Ankara

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMET SAĞLAYICILARININ BİRLİKTE ÇALIŞABİLİRLİĞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19

(KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara. Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 efinans KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEP_UE) Ağustos 2014 Ankara Doküman No: KEP03 07/11/2014 Rev: 00.01 Sayfa No: 1/19 Revizyon Takip Tablosu Güncel Revizyon Yayımlanma Tarihi Açıklama

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4

MYS_SÖZ_003/03/22.04.2015 Sayfa 1 / 4 Madde 1 : SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE TEBLİGAT ADRESLERİ İşbu Sözleşme aşağıda ad, unvan ve adresleri yazılı taraflar arasında tamamen kendi istek ve serbest iradeleri ile müzakere edilerek imzalanmıştır.

Detaylı

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ Madde 1 Tanımlar İşbu Taahhütnamede atıfta bulunulan tanım ve kısaltmalar, Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve ilgili mevzuata

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ocak 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 28533 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN

Detaylı

E-imza nedir? Elektronik İmza (E-imza):

E-imza nedir? Elektronik İmza (E-imza): BİZ KİMİZ? TNB E-İMZA, TNB Elektronik İmza A.Ş. adı ile Türkiye Noterler Birliği Vakfı tarafından kurulmuştur. Elektronik İmza hizmeti vermektedir, Aynı zamanda E-İmza ya bağlı olarak Katma Değerli servislerde

Detaylı

Halihazırda Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde olan tüzel kişiler yararlanabilmektedir.

Halihazırda Anonim Şirket ve Limited Şirket statüsünde olan tüzel kişiler yararlanabilmektedir. E-Fatura Nedir? E-fatura Hizmet Sağlayıcılığı (Entegrasyon Hizmeti), elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların taraflar arasında dolaşımını güvenli kılan ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından

Detaylı

T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

T.C. POSTA ve TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1. TARAFLAR PTT KAYITLI ELEKTRONİK POSTA HİZMETİ ENTEGRASYON VE ENTEGRASYON SONRASI DESTEĞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME 1.1. İşbu sözleşme; Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Altındağ ANKARA adresinde bulunan

Detaylı

PTT KEP KULLANIM KILAVUZU

PTT KEP KULLANIM KILAVUZU PTT KEP KULLANIM KILAVUZU KEP NEDİR? KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bir sistemdir.

Detaylı

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş.

SAĞLAYICILIĞI VE TİCARET A.Ş. TARAFLAR VE KONU İşbu Taahhütnamenin konusu, bilgileri Bireysel Başvuru Formu nda belirtilen KEP Hesap Sahibi nin TNB KEP e yaptığı KEP Hesabı başvurusu kapsamında Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

Detaylı