Merhabalar sevgili SES Okurlarý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhabalar sevgili SES Okurlarý!"

Transkript

1

2

3 Merhabalar sevgili SES Okurlarý! Uzun süren bir yaz tatilinden sonra tekrar birlikteyiz ve dergimiz SES Berlin'in nabzýný tutmaya devam ediyor. Bu sayýda da Berlin'den ve Türkiye'den ilginç haberler, yorumlar, söyleþiler ve çarpýcý fotoðraflarla karþýnýzdayýz. Yaz boyunca Berlin'de birçok sanat olayý gerçekleþti. Bunlardan bazýlarýný dergimizde iþledik. Bu güzel etkinlikler sonbahar ve kýþta da sürecek. Bizler gene okurlarýmýzýn gözü, kulaðý olacaðýz. Yeni çýkan yasalarla Almanya'da iþ dünyasýnýn ve sosyal yasamýn zorlaþtýðý su günlerde biraz eðlenmek kuþkusuz vatandaþýn hakkýdýr. Biz de bunu göz önüne alarak, SES Dergisi'nde eðlenceye aðýrlýk veriyoruz ama, her zamanki gibi, diðer konulara da deðinmeyi unutmayarak. Onbir ayýn Sultaný Ramazan-ý Þerif geldi. Herkesin Ramazaný mübarek olsun, hayýrlý Ramazanlar. Bilindiði üzere Ekim ayýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramý olan Cumhuriyet Bayramý kutlanýr, herkesin Cumhuriyet Bayramý kutlu olsun. Dostluk ve sevgi duygularýyla sizlere bir kez daha merhaba diyor. Sizlere, SES dergisinin sayfalarýný çevirirken eðlenceli dakikalar diliyoruz. Bir dahaki sayýda buluþmak dileðiyle hoþça kalýn. Ahmet TUNGA Sayfa 4 Arbeitslosengeld II Sayfa 9 Bilge Buz 9 Ausgabe 10 Oktober / November 2004 Berlin SES Türkisch Deutsche Stadtmagazin Badstr Berlin Infotelefon. 030 / Redaktionsleiter: Ahmet TUNGA Redaktion: Ali IÞIK Serdal IÞINÇELÝK Nachrichtenleiter: Hüdai ÜLKER Fotoreporter: Kemal KURT Ýrfan GÖKER Sayfa 16 Düðün Serdar Akova Sayfa 28 Bebek Haberi Sayfa 32 Þimdi Now Sayfa 36 Maraton Sayfa 37 Efes Pilsen Basketbol Sayfa 38 Türkiyem-Yeþilyurtspor Redaktionelle Mitarbeit: Dilber TUNGA Demet TUNGA Yeþim IÞINÇELÝK Gülay IÞIK Yusuf BAL Ahmet ÖZGER Anzeigenberatung: 030 / / Herstellung: Hitit Verlag Auflage: Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle zwei Monate in Türkisch und Deutsch, mit einer Auflage von Exemplaren. Artikel, die mit Namen gekennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktion, sondern des Autors. Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung, ist es nicht gestattet Fotos, Werbeanzeigen und Texte zu kopieren oder zu vervielfältigen. Sayfa 39 Yýldýran Baþtürk Sayfa 42 Tiyatrom 39 3

4 KISA HABERLER Berlin'in Kreuzberg ilçesinde ilk kez Çorba Festivali yapýldý. Almanya'nýn baþkenti Berlin'de Türklerin yoðun olarak bulunmasý nedeniyle küçük Istanbul olarak da adlandýrýlan Kreuzberg ilçesi Cumartesi Günü pek de alýþýk olmadýðýmýz bir etkinliðe sahne oldu. Kreuzberg- Wrangelstrasse'de ilk kez bir "çorba festivali" düzenlendi. ' Komþuda piþer bize de düþer' atasözü de gerçek oldu. Isteyen herkesin kendi piþirdiði çorbayla katýldýðý bu etkinlik ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Çorba Festivali "fête de la soupe" fikrini Fransa'dan esinlenerek uygulamaya karar verdiklerini belirten organizatörler Fransa'nýn Lille þehrinde çok sayýda Arap göçmenin yaþadýðý bir ilçesinde bu þenliðin dört yýldýr büyük bir baþarýyla gerçekleþtirildiðini belirtiler. Bundan cesaret aldýklarýný belirten organizatörler güzel bir havada ve yoðun bir katýlýmla gerçekleþen bu etkinlikten oldukça memnun olduklarýný belirttiler.bu bölgede alman,türk arap,polonyalý ve daha baþka ülkelerden gelmiþ birçok milletten insanlarýn yaþamasý bir kaynaþmayý da beraberinde getiriyor. Neden çorba? Sorusuna ise organizatörlerden "Wrangelnetz" adlý kuruluþtan projenin yönetmeni olan Heidi Walter her kültürden insanýn çocukluktan kalma sevdiði bir çorba olduðunu, bu nedenle de herkesin bir ortak noktasý olan çorbanýn isabetli olacaðýný düþündüklerini söyledi. Organizasyondaki ilginç görüntülerden birisi de güneþ enerjisi ile piþirilen çorbalar oldu. Uydu yayýnlarýnýn alýmýnda kullanýlan çanak anten þeklindeki alet katýlýmcýlarýn yoðun ilgisini çekti. Parlak metal þeritlerden oluþturulan çanak anten güneþ ýþýnlarýný normalde LNB'nin bulunduðu noktaya odaklýyor. Bir mercek vazifesi görmüþ olan çanak böylece tabiri yerindeyse havada havadan çorba piþirebiliyor. Renkli aktivitelerle akþama kadar süren etkinlik bir ilk olmasýna raðmen yoðun katýlýmla ileriye dönük olarak bu festivalin gelenekselleþeceði sinyallerini verdi. AB Sürecinde bir sürpriz beklemiyorum Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan Avrupa Birliði sürecinde Aralýkta herhangi bir sürpriz beklemediðini söyledi. United Buddy Bears ile ilgili etkinliklerle ilgili temaslarda bulunmak üzere Berlin'e gelen Demircan gazetemize yaptýðý açýklamada þu anda gerek Türkiye de olsun gerekse Avrupa da Türkiye'nin Aralýkta beklediði sonucu alacaðý yönünde oldukça yaygýn bir kanaatin oluþtuðunu ; çok küçük da olsa arada çatlak seslerin olduðunu fakat bunlarýn bu havayý bozmaya güçlerinin yetmeyeceðini belirtti. Hükümetin AB konusunda çok yüksek bir performans göstermekte olduðuna da deðinen Demircan kendi imkanlarý ölçüsünde desteklemeye çalýþtýklarýný; Beyoðlu'nun birçok yabancý ülke konsolosluðunu barýndýrmasý nedeniyle kendilerine önemli görevler düþtüðünün de altýný çizdi. United Buddy Bears'ýn Istanbul'da yapýlmasýn da buna dolaylý da olsa bir katkýsýnýn olacaðýný düþündüklerini söyledi. Yapýlan bu tür kültürel etkinliklerin halk bazýnda oluþturacaðý yakýnlaþmanýn önemine deðinen Demircan Istanbullularý bu etkinliklere katýlmaya davet etti. Yusuf BAL 4

5 KISA HABERLER Türkleri kütüphaneye aýlýþtýrmak için Yeþilçam filmlerini yem olarak kullandýk Berlin`de Türklerin en yoðun yaþadýðý semtlerden biri olan Wedding`deki Türkleri kütüphaneye çekmek için ilginç bir yöntem izleniyor. Wedding Belediye Kütüphanesi bünyesinde kitaplarýn yaný sýra Türkleri kitap okumaya teþvik amaçlý olarak çok sayýda Yeþilçam filmi bulunuyor. Kütüphane müdürü Manuela Dreher, 1990 yýlýnda Avrupa Birliði fonlarýndan da yararlanarak 1000 adet Türk video filmini servise koyduklarýný belirterek, bu yolla daha çok Türk vatandaþýný kütüphaneye çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Yem olarak kullandýklarý bu filmler sayesinde hedeflerine büyük oranda ulaþtýklarýný belirten Dreher, Bugün kütüphanemizden kiralanan yayýnlar arasýnda yüzde 10 ile Türkçe yayýnlar da önemli bir yer tutuyor. Berlin`deki bütün Belediye kütüphaneleri içinde en zengin ve aktüel Belediye Baþkaný Sayýn Selim Yagcý ve Ahmet Tunga BÝLECÝK BELEDÝYE BAÞKANI SAYIN SELÝM YAÐCI DAN SES DERGÝSÝNE ÖVGÜ Belediye Baþkaný Sayýn Selim Yagcý Dergimizin geçen sayýsýnda, Marmara Bölgesi'nin ilginç ve güzel kenti Bilecik'i yazý ve resimlerle tanýtmýþtýk. Bu yazý Berlin'deki Bileciklileri sevindirdiði kadar, Bilecik Belediye Baþkaný Sayýn Selim Yagci de çok sevindirdi. Baþkan, dergimizin Genel yayýn Yönetmenini Ahmet Tunga'yý makamýnda kabul ederek, hem teþekkürlerini dile getirdi, hem de Berlin'deki tüm vatandaþlarýmýza selamlarýný iletti. Berlin'deki gurbetçileri Bilecik'e beklediðini ifade eden Baþkan sözlerini þöyle baðladý: Kütüphane Müdürü Manuela Dreher ve kütüphane çalýþaný Mehmet Elihan önceleri Türkçe video kasetleri için gelen Türklerin zamanla her türlü Türkçe yayýna yönlendiðini belirttiler. "Berlin'de çýkan SES dergisinde Bilecik'e geniþ yer verilmesi bizleri fazlasýyla sevindirmiþtir. Bilecik þanlý bir tarihe ve muheþem bir doðaya sahiptir. Gurbetçilerimizi Bilecik'e bekliyoruz. Konuksever Bilecik halký kentimize gelen misafirleri daima güleryüzle karþýlar." Türkçe kitap, kaset ve CD`lerle sahip olan kütüphane bizimki. dedi. Yýllýk 10 EURO ödeyerek 9 adet Türkçe derginin ve çok sayýda Türkçe gazetenin okunabileceðini belirten Dreher, kütüphanenin Türkçe bölümünün çok zengin içerikli ve aktüel olduðunu ifade etti. Fikri Gülþen, Emin Tunga, Selahatin Arabacý, Selim Çanaklar Berlin`in Türklerin yoðun yaþadýðý semtlerinden iri olan Wedding`deki belediye kütüphanesinde Türkler, bugün her türlü hizmetten yararlanýyor. Belediye Baþkaný Danýþmaný Osman Gezgin Mustafa Tunga 5

6 ÝÞSÝZLÝK K PARASIP ÝÞSÝZLÝK YARDIMI 2004 YILININ SONUNA KADAR VARDIR YA SONRASI? Ocak 2005 itibaren iþsizlik parasý (ALG II) þu an yürürlükte olan Iþsizlik Yardýmý ve Sosyal yardýmýn yerine geçiyor. Kýsaca ALG II olarak adlandýrýlan Ikinci Iþsizlik parasýna geçiþi hükümet ve muhalefet birlikte Almanya Federal Meclisinde karara baðladýlar. þimdilik Iþsizlik Yardýmýnýn yerine geçecek olan yoðun kesintiler içeren bu yeni ödeme, bir anlamda temel bir yaþam garantisi oluþturmaktadýr. Eðer yeni durum sizi etkiliyorsa,bu yazýda sizin için önemli hususlarý bir araya getirildi. Yeni Yardýmý Hangi Kurum Ödeyecek? Yardýmý ödemekle yetkili olan kurumlar ya Calýþma Acentalarý (Eski Iþ ve Iþçi Bulma Daireleri olarak Arbeitsamt) veya belediyenize balý olan Sosyal Daireler dir. Bu her þehir veya belediyede farklý olarak düzenlenebilir. Calýþma Acentalarý veya Sosyal Daireler sizlere 19 Temmuz 2004 ten itibaren dilekçe formlarýný gönderip gelir ve servetinizin durumunu somut olarak inceleyecektir. Kimler 2005 in Baþýndan Ýtibaren ve Ne Kadar yardým Alacak? Yeni iþsizlik parasý ALG II yi, muhtaç olan, düzenli iþsizlik parasý alamayan veya bu hakkýný bitiþ süresinden dolayý kaybeden,15 ile 65 yaþ arasýndaki her iþsiz alabilir. Bunun yanlýzca muhtaç iseniz ve geçiminizi saglayamlayamýyorsanýz alabilirsiniz. Calýþmayan ve ayni hane bütçesinden geçimini saðlayan aile üyeleri için Sosyal Para (Sozialgeld) vardýr. Iþsizlerin ve ailelerinin aþaðýda belirtilen standart yardýmlarý alma hakki vardýr. Tek baþýna yaþayanlar, eski eyaletlerde 345 Euro alýrken yeni eyaletlerde bu rakam 331 Euro dur. Evli bir çiftin alacaðý yukarýda belrtilen standart yardýmlarýn miktarý iki katýnýn %90 dýr. Ayný durum, evli olmayan ancak sürekli birlikte yaþayan bir iþsiz çift için de geçerlidir. 14 yaþýnda küçük çocuklar için ayrýca standart yardýmýn %60`ý ve 14 yaþýndan büyük çocuklar için % 80`i ödenir. Örnek: Baba, Anne ve 14 Baba, Anne ve 14 yaþ altýndaki iki çocuklu bir aile için hakký olan standart yardým ýmiktarý, 2x%90 ebeveynler için ve 2x %60 çocuklar içindir. Bu toplam olarak yüzde 300 yapýyor, yani üç standart yardým miktarýdýr. Eski eyaletler Euro, yeni eyaletlerde ise 993 Euro dur Standart olarak yardýmlara ek olarak, konut ve ýsýnma giderleri ödenen gerçek masraflarýn miktarý kadar ödenir. Bu giderler ancak uygun olmalýdýr. Konut Giderleri ile ilgili neler olacak? Nasýl uygun olacaðý, oturduðunuz yerleþim bölgesindeki konut giderlerine baðlýdýr. Eðer gerçek konut giderleri oldukça yüksek ise, sizde uygun bir konuta taþýnmanýz istenir. Ucuz ve uygun bir ev buluncaya kadar, þimdiki yüksek konut ve kira giderleriniz üstlenilir. Örnek: Yeni Eyaletlerde oturan 550 Euro sýcak kira ödeyen,14 yaþýndan küçük iki çocuklu örnek ailemize ödenecek toplam yardým 993 Euro artý 550 Euro = Euro dur. Yeni eyaletlerde tek baþýna yaþayan ve konutu için 220 Euro ödeyen iþsiz bir kiþi, böylece ayda toplam olarak 331 Euro artý 220 Euro = 551 Euro yardým alabilir. Sosyal sigortalar ödentileri de üstleniliyor mu? Evet, Çalýþma Acantesi ve Sosyal Yardým Daireleri Hastalýk ve Bakým Sigortasý masraflarýný üstlenmektedirler. Bu kurumlar, en az miktar üzerinden emeklilik sigortasiý primlerinizi ödemektedirler. Bu ayda 78 Euro dur. Bununla ancak en düþük emeklilik hakký elde edilmektedir. Daha önce iþsizlik parasý þu anda yürürlükte olan iþsizlik parasý (Arbeitslosengeld) alanlar için bir ek yardým varmýdýr? Bazý durumlarda olabilir. Eðer hesaplanan ALG II, en son alýnan iþsizlik parasý ve konut yardýmýnýn (Federal konut kanununa göre) toplamýndan az ise, ek yardým ödenmektedir. Ek yardým olarak bir sene boyunca aradaki fark tutarýnýn (ALG II ile iþsizlik parasý ve konut yardýmýnýn toplamý arasýndaki fark) üçte ikisi ödenmekte olup, bu miktar ilk yýl yanlýz yaþayanlar için en fazla 160 Euro ve bir çift için ise 320 Euro dur. Ikinci yýl bu yardým yarý yarýya azalýyor ve sonra tümden ortadan kalkýyor. Bu ek yardým, alýnan düzenli iþsizlik parasýnýn (Arbeitslosengeld) son gününden itibaren en fazla iki sene için ödenmektedir. Örnek: Yeni eyaletlerde tek baþýna yaþayan ve konut için 220 Euro kira ödeyen iþsiz daha evvel 720 Euro iþsizlik parasý alýyor ancak konut yardýmý (Wohngeld) alamýyordu. Onun þu andaki ALG II yardýmý 331 Euro artý 220 Euro kira yardýmý toplam 551 Euro tutmaktadýr. Bu miktar, eskiden aldýðý iþsizlik parasýna göre 169 Euro farký ortaya çýkarýyor. Bu örnekte kiþi, bir yýl boyunca bunun üçte ikisini yaný 112,66 Euro alacaktýr. Ikinci yýl için bu miktar yarýlanacaktýr. Ve yanlýzca 56,33 Euro dur sonuna kadar iþsizlik yardýmý alanlarýn hepsi, yeni iþsizlik parasý II (ALG II) yi alacak mý? Hayýr. Eski Eyaletlerede eski iþsizlik yardýmýný alan her beþ kiþiden biri, yeni eyaletlerde ise üçte birlik bir kesim yararlanmayabilir, çünkü yeni eyaletlerde daha fazla kadýn çalýþmaktadýr. Daha evvel iþsizlik yardýmýný alanlarýn ALG II den yararlanmamasýnýn nedeni, eski iþsizlik yardýmýna nazaran eþ ve eþ benzeri iliþkisi olanlarýn gelirinin yoðun bir þekilde göz önüne alýnmasýdýr. Eski iþsizlik yardýmý için bu durum geçerli olmayýp kiþinin bireysel durumlarý gözönünde bulunduruluyordu. Gelir nasýl iþsizlik yardýmý II ile mahsup edilmektedir? Kendi geliriniz ve diðer sosyal ödentiler ALG II üzerindeki haklarýnýzý azaltmaktadýr. Burada gelirinizden düþürebileceðiniz çok az istisna vardýr. Örneðin: Eðitim ve bakým paralarý bu hesaplamalardan muaf tutulmaktadýr. Tümü göz önüne alýnan yardýmlara, aile üyeleri için dahi sosyal sigortalar (iþsizlik parasý, hastalýk parasý ve emeklilik masasý) ve çocuk yardýmý dahildir. Calýþarak elde edilen gelirler için geçerli, özel hesaplamalar için aþaðýya bakýnýz. 6

7 ÝÞSÝZLÝK K PARASIP Örnek: Yeni Eyaletlerde oturan 14 yaþýndan küçük iki çocuklu örnek ailemiz, Ikinci Sosyal Güvenlik Kanununa (SGB II), göre Euro standart yardým almaya hak kazanýyor. Eðer kendinize ait bir geliriniz yoksa, yetkili daire tarafýndan size ayda yukarýda belirtilen miktarda yardým ödeniyor. Gerçekte aile 308 Euro çocuk parasý almaktadýr. Aileden baba 800 Euro hastalýk parasý alýyor Euro sizin ALG II veya Sosyal Para hakkýnýz olan miktardan düþürülmektedir. Sosyal Para veya Iþsizlik Parasý II ye göre 435 Euro aileye verilerek destek olunmakta ve böylece ailenin eline Euro geçmektedir.. Calýþarak elde ettiðiniz gelir nasýl mahsup edilmektedir? ALG II alýcýsý ve onunla beraber yaþayan aile üyelerinin çalýþarak elde ettiði gelir, tümden sizin haklarýnýzla mahsup edilmemetedir. Yol giderleri, iþ özel giderleri (15,33Euro), sigortalar için götürü bir miktar (30Euro) ve sizin kazancýnýzýn yüksekliðine ve bireysel kesintilerinize baðlý olarak çalýþmanýz için muaf bir meblað,mahsup edilmemektedir. ALG II alanlar araba sahibi olabilirlermi? Evet. Calýþabilecek durumda olan her yardýmý alan kiþi uygun bir araba sahibi olabilir. Küçük bir konutunuz veya malýnýz olan eviniz satýlmalýmýdýr? Hayir. Kendiniz kullanmanýz kaydýyla uygun bir taþýnmaz sahibi olabilirsiniz. Bir konut için en fazla büyüklük 120 metre kare ve müstakil bir ev için 130 metre kare dir. Bu kurallar zaten þimdiki Sosyal ve Iþsizlik Yardýmý için de geçerlidir. Para serveti ne kadar yüksek olabilir ALG II ve ALG II ve sosyal para alanlar, belli miktarda tasarruf sahibi olabilirler. Müsade edilen miktar,her bir yaþ senesi için 200Euro olup þahýs baþýna en fazla Euro dur. Bu miktar, 50 yaþýndaki bir baþvuru sahibi ve ayný yaþda olan eþi için Euro dur. Emeklilik dönemi için öngörülen paralar dahil edildiðinde, hem iþsiz hemde eþi için þahýs baþýna her bir yaþ senesi için 200 Euro ek bir muafiyet mevcutdur. Burada tavan miktar her eþ baþýna Euro dur den önce doðanlar için muafiyet miktarý her bir yaþ senesi için 520 Euro olup en fazla Euro dur. Eðer tassaruflarýnýz bu miktarlarý geçiyorsa,müsade edilen tassaruflarýnýzýn üstünde olan miktar harcanýncaya kadar size ALG II ödenmez. Eþler birbirinden ayrý yaþamadýklarý sürece, birbirlerine karþý sorumluluk taþýmak zorundadýrlar. Benzeri durum resmi olarak evli olmayan ancak ayný çatý altýnda birlikte yaþayan ve kayýtlý olan yaþam ortaðý (evlilik benzeri birlikte yaþayan) eþler için geçerlidir. Ayrýca ebeveynler,reþit olmayan çocuklarý ve 25 yaþýn altýnda olup halen birinci meslek eðitimini tamamlamamýþ çocuklar içinde giderleri ödemekle yükümlüdürler. Bunun dýþýnda nafaka hakký için gözönünde bulundurulan düzenlemeler þu anda ödenen sosyal yardýma nazaran daha hafiftir. Özellikle önemli olan bir olgu: Ebeveynler, Sosyal Para veya ALG II alan çocuklar için 2005 ten itibaren yukarýda belirtilen istisnalar dýþýnda ilgili kurumlar tarafýndan para ödemekle yükümlü kýlýnamazlar. Bunun tersine, yetiþkin çocuklar da ebeveynlerine yardým etmekle yükümlü kýlýnamazlar. ALG II alan kiþilerden, 2005 yýlýnýn baþýndan itibaren hangi iþ tekliflerini kabul etmeleri beklenebilir (Zumutbarkeit)? Hemen hepsini.artýk kalifiye ve ehliyetli bir iþ korumasý yoktur. Ileride,sosyal sigortalý olmayan Mini-Job olarak bilinen küçük iþlerin kabul edilmesi dahi beklenebilir. Istisnai durumlar, sadece adaba haykýrý çalýþma sartlari için geçerlidir. Yargý kararlarýna göre adaba haykýrý iþler genelde, o alanda-meslek egitimi görmemiþlerse dahil- genel olarak bir iþ için ödenen ücretlerin yüzde 30 altýnda bir ücret almak olarak tanýmlanmaktadýr.karþýlaþtýrma ölcütü olarak her bir branþda ki durum gözönüne alýnmaktadýr. Yeni olan baþka bir durumda da,iþsizlerin her hangi bir iþ almaya zorlanabilmesidir. Burada sosyal sigortalý çalýþma durumu söz konusu deðildir. Bu uygulamaya göre, kiþiler ALG II veya Sosyal Para almaya devam ediyorlar ve ek olarak yapdýklarý iþin karþýlýðýnda ödenek anlamýnda örneðin saat baþýna bir Euro alýyorlar.tek baþýna yaþayýp 3 yaþ altýnda çocuk yetiþtirenler, zorunlu çalýþmadan muaf tutulmaktadýr. Calýþma yaþamýna entegre olmak için hangi yardýmlar vardýr? Tekrar iþe girmeyi teþvik için aþaðýdaký örnek önlemler söz konusu olabilir: Mesleki Eðitim,Hareketlilik yardýmý (baþka bir yere taþýnma). Yeniden çalýþmaya alýþtýrma önlemleri, iþyeri ararken oluþan masraflarý katký. ALG II alanlar, bu tür ise tesvik yardýmlarýný alabilmak için hukuksal bir hak iddia edemezler. Bunlar, olabilir yardýmlardýr ve bunun için bütçede ödenek var olduðu sürece ödeme yapýlýr. Bu durum Ich-AG olarak kamuoyunda bilinen kiþinin serbest geçisini teþvik etmek içinde geçerlidir. Normal iþsizlik parasý (Arbeitslosengeld) alanlar ise, bu konuda yasal hak sahibidirler. Kaynak: Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Hangi þahýslarda nafaka hakký gözönünde bulunduruluyor 7

8 DHB-BANK BERLÝN`DEN 8

9 DHB-BANK 9

10 Sadece mideye deðil, bütün duygu ve azalara oruç tutturalým! Orucun insan hayatýna ve sosyal hayata pek çok katkýsý vardýr. Orucun bedeni dinlendirme ve hastalýklara karþý koruma gibi, beraberinde getirdiði kazançlarýn yaný sýra, onun bir ferde kazandýrdýðý en önemli þey, insanýn ruhunda meydana getirdiði devrimlerdir. þimdi bunlarýn neler olduðuna genel bir bakalým: 1 Oruçlu kiþinin her saati ve her saniyesi Allah'ý ve Allah'ýn nimetlerini hatýrlatmasý ve netice itibarýyla da en büyük nimet olan Allah'a kavuþma nimetini hatýrlatmasý bakýmýndan çok kýymetlidir. 2 Oruç tutan bir mümin, sabahtan akþama kadar yemeyip içmemesiyle, þehvetine hakim olmasýyla, gýybet ve zulümden kaçýnmasýyla adeta meleknümûn bir keyfiyet kazanýr. 3 Çeþitli nimetler içinde yüzen insan, oruçla onlarýn kýymetini ve ehemmiyetini anlar, þükrünü eda etmeye çalýþýr. 4 Oruç, insana iktisat düsturunu öðretir. Istediði þeyi aklýna geldiði zaman hiçbir sýnýrlama getirmeden yapmaya alýþan kiþi, oruçlu olduðu zaman mecburen onu yapamayacaktýr. 5 Ruhani yönleri itibarýyla geliþmek isteyenler mutlaka oruç tutmalýdýrlar. Baþka ifadeyle; oruç tutmayanlar, cesetlerinin altýnda kalýr ve istenen ölçüde ruhani olgunluða ulaþamazlar... 6 Nefsin gemlenmesi, frenlenmesi bakýmýndan oruç, ciddi bir öneme sahiptir. Kiþinin kendini kontrol etmesi adýna orucun çok önemli bir yeri vardýr. Oruç nefse vurulan bir gem ve zimamdýr. Dolayýsýyla nefsin firavunluðunu kýrar. Oruçla insan, kendi nefsini, Cenab-ý Hakk karþýsýnda serkeþlikten kurtarýr ve itaat eden bir kul haline getirir. Oruç tutan herkes, oruçlu olmadýðý günlere nisbeten, daha bir melekleþtiðini vicdanýnda hisseder. 7 Oruç bir alýþtýrmadýr. Kiþide cismani arzulara karþý koyma duygusunu geliþtirir. Insan oruçlu olduðu anlarda her türlü negatif istek ve meyillere engel olmaya güç yetirdiði gibi, kazandýðý bu dirençle oruçlu olmadýðý zamanlarda da bu tür istek ve meyillere engel olmaya güç yetirebilir. Zira oruç sadece midenin aç býrakýlmasý demek deðil, aksine mide gibi bütün duygulara; göze, kulaða, kalbe, hayale ve sair insan azalarýna da oruç tutturmak, onlarý haramdan çekmek ve her birisine mahsus bir ibadete sevk etmektir. Bu þekilde oruç tutan bir insan, hep "helal" dairesinde bir hayat yaþar. Binaenaleyh dini kontrol altýnda tutmanýn en etkili yolu oruçtur. 8 Oruç, gizli ve aþikar her zaman emanete riayet edilmesini de öðretir. Zira Allah'ýn helal kýldýðý nimetleri yiyip-içmekten kaçýnmayý saðlayacak O'ndan baþka bir gözetici yoktur. Bu þekilde oruç tutan mümin, sabahtan akþama kadar Allah'ýn hududuna riayet etmiþ olacaktýr. 9 Oruç, vefa duygusunun tezahür ettiði en güzel bir ibadettir. Çünkü oruç, Allah ile kul arasýnda yapýlmýþ bir sözleþmedir. Oruçlu insan, belirli zaman dilimlerinde nefsi için hoþ gelen bazý þeylerden vazgeçecek, dolayýsýyla bu hareketiyle o, verdiði sözde vefalý olduðunu gösterecektir. Kaynak: Zaman Gazetesi 10

11 BÝLGE BUZ Almanyanýn en genç üniversitelisi ünvaniný alan Bilge Buz un baþarýsý Alman kamuoyunda geniþ yanký uyandýrdý. 16 yaþýnda Notortalamasi 1,2 ile Abitur yapan Almanya'nýn süper kýzý Bilge Buz henüz kundakta iken farklý oldugu anlaþýlan bebeklerden. Babasýnýn " ýþýða kesen zekalý kýzým" diye hitap ettiði Bilge Buz, üç yaþýnda okuma yazmayý öðrendi ve 4 yaþýndayken Libya'da çalýþan babasýna içerik açýsýndan anlamlý mektuplar yazdý. Hayatla tanýþýklýðýnýn daha ilk yýllarýnda baþarý hazzýný yakalayan Bilge BUZ, ilk okula sýnýf atlayarak direkt ikinci sýnýftan baþladý. 8 yaþýnda babasýnýn iþi nedeniyle Berlin'e gelen genç kýz Almancayý kýsa sürede öðrenmekle kalmadý, ayný zamanda Alman arkadaþlarýný da mütamadiyen ders çalýþtýrdý. Onlarý sýnavlara hazýrladý. Dördüncü sýnýfta liseye gitme tavsiyesi alan dahi çocuk, burada da dokuzuncu ve onbirinci sýnýfý atlama þansýný elde etti. Böylece, yaþýtlarýný geride býrakan Türk kýzý, liseyi en erken yaþta bitiren kiþi ünvanýný aldý. Ancak Bilge BUZ sadece bu ünvaný Bilge BUZ: Aslýnda þu an düþündüðüm Türkiye için en hayýrlýsý hangisi olursa o olsun. Açýcasý baþarým duyulduðu zaman buradan teklifler aldým. Bir Alman diplomatý olarakta Türkiye yararýna çok güzel iþler yapabileceðimi söylediler. Ama iþe duygusal açýdan yaklaþýrsam benim içimde hep vardý günün birinde Türkiye'ye dönmek Türkiye'de çalýþmak. Özellikle Istanbul'a tapýyorum. SES dergisi: Önüne çýkan tüm kapýlarý ardýna kadar açmakta fazla direnç göstermesine dahi gerek kalmayan süper kýz, geleceðe kurduðu köprünün temellerinin çok saðlam olduðu inancýnda. Almanya'daki yabancý gençleri içinde bulunduklarý topluma uyum saðlamaya çaðýran Bilge BUZ, bunun kendi kültürel deðerlerini kaybetmek anlamýna gelmediðini söylüyor. almakla kalmadý kýsa bir süre sonra da üniversiteye kayýt yaptýran en genç öðrenci olarak anýlmaya baþladý. Berlin Humbolt Üniversitesi hukuk bölümünde okuyacak olan ve Alman medyasýnýn ilgi odagi haline gelen Bilge BUZ, neden hukukta karar kýldýðýný þu sözlerle dile getiriyor. Bilge BUZ: Diplomasý nezdinde çalýþmak istiyorum. Türkiye`de doðmuþ bir süre orada yaþamýþ sonra Almanya'ya gelmiþ birisi olarak Türkiye ile Avrupa arasýnda bir köprü özelliði edinebilim diye düþünüyorum. Diplomasiye giden iki yol var. Siyasi bilimler ve hukuk. Hukuku daha saðlam bir temel olarak gördüðüm için uluslarasý iliþkiler üzerinden istediðim mesleðe ulaþmayý planlýyorum. SES dergisi: Diplomasiye giden yolu keþfetmekte pek de zorlanmayan Bilge'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk. Çalýþma masasýnýn üstünde asýlý duran Mustafa Kemal Atatürk portresinden güç aldýðýný anlatan Bilge Buz, Almanya'da herhangi bir görev almayý neden kabullenmediðini ise þu sözlerle ifade ediyor. Bilge BUZ: Almanya'da gençler arasýnda benim desteklemediðim bir gruplaþma var. Burada genellikle ailelerin gelmiþ olmasýnýn da etkisi var bunda. Ben açýkcasý bunu desteklemiyorum. Neticede biz Türkiye'de yaþamýyoruz. Almanya'da yaþýyoruz. Herþeyden önce aile desteði önemlidir. SES dergisi: Bilge Buz çok yönlü hale getirdiði yaþam merdivenlerini, eteklerinde süper baþarýlar taþýyarak çýkýyor. Peki onun yarýþ çizgisini birincilikle yakalamasýndaki tek etken sadece sahip olduðu süper zekasý mý? Bilge BUZ: Onun dýþýnda bir hýrsým var. Milliyetçiliðim var. Tam anlamýyla milliyetçilik denmez buna. Bu sadece kendini kanýtlama hýrsý. Hepmiz biliyoruz ki burada Türkler adýna farklý bir resim çizilmiþ. Bize önyargýlý davranýyorlar. Ben herzaman için baþarýmla bir Türk insanýn da ne kadar baþarýlý olabileceðini göstermek istedim. Yer yer üzüldüðüm oldu. Benim baþarýmý görünce aa sen Türk olamazsýn diye tepkilele karþýlaþtým. SES dergisi: Hataya karþý anlayýþlý olmayan, yaptýðý tüm iþlerden zevk almasýný da bilen Bilge Buz 'un düþlerinin temelini Türkiye ye hizmet oluþturuyor. Almanya'nýn süper kýzý Bilge Buz, bu anlayýþýn mürekkebini ruhunda hiç mi hiç kurutmama ve hep canlý tutma konusunda oldukça kararlý gibi gözüküyor. 11

12 HÜDAÝ ÜLKER LE BU AY ÝSTEYEN BAÞARIR Merhabalar! Hükümetin þu son haftlarda yaptýðý deðiþiklikler Almanlarý olduðu gibi, Almanya'da yaþayan Türkleri de derinden etkiledi. "Harz ýv" ve "Arbeitslosengeld ýý" gibi kavramlar günlük yaþantýmýzýn birer parçasý oldu. Partiler arasýnda uzun süren tartýþmalardan sonra, hem mali tasarruf yapmak, hem de iþsizliði azaltmak için sýký tedbirler alýndý. Durum onu gösteriyor ki, bu tedbirler üzerine daha çok tartýþýlacaða ve yürüyüþler yapýlacaða benzer. Son yýllarda iþ ve ekonomi dünyasýnda da öylesine deðiþimler yaþanýyor ki, insanlar artýk hiç bir þeyin kalýcýlýðýna inanmýyor. En büyük, en sarsýlmaz dediðimiz maðazalar bu gün iflasýn eþiðindeler. Eskiden lüks maðazalarýn bulunduðu caddelerde bu gün 'ne alýrsan 50 Cent' dükkanlarý var. Cep telefonlarý ayda bir deðiþiyor. Bilgisayar ve Internet deseniz o da öyle. Büyük kuruluþlar öretim sektöründen, hizmet sektörüne geçiþ yapýyor. Bu durumda insanlar ne yapalým diye kara kara düþünüyor. Oysa fazla düþünmeye gerek yok.piyasa deðiþiyorsa biz de ona ayak uyduracaðýz. Hangi sektör canlýysa biz de oraya geçeceðiz. Yaþam bir yüzüyle tatlýdýr, diðer yüzüyle de çok katýdýr. Almanya'da otelcilik, restoran ve eðlence yerleri sektöründe büyük bir uzman iþçi açýðý olduðu söyleniyordu. Birkaç yýl önce hükümet bilgisayar dalýnda dýþardan iþçi getirmek istiyordu. Tabi þu anda durum nasýl onu da araþtýrmak gerek. Demek istediðimiz þu ki, deðiþen dünyaya biz de ayak uydurmak zorundayýz. Yeni meslekler öðrenmek gerekiyorsa, bunu yapmak zorundayýz. Artýk þu, "yaþýmýz geçti" bahanesini de býrakalým. Bir zamanlar okumuþtum. Japonya'da 110 yaþýndaki bir adam üniversiteye yazýlmýþtý. Berlin'de henüz bizlerden bu yaþa gelmiþ insan yok. O zaman bizler haydi haydi öðreneceðiz demektir. Önemli olan önümüzdeki basamaklarý yavaþ yavaþ çýkmaya baþlamaktýr. Bir gün o basamaklarýn en yukarýsýna geldiðimizi hayretle göreceðiz. Zaman zaman bu konularý konuþtuðum genç arkadaþlara buradan þu öneride bulunmak istiyorum: Yürekten ulaþmak istediðiniz mesleðinizi öðrenmeye baþlayýn ve birkaç ay sonra gireceðimiz 2005'e yeni ve geçerli bir meslekle girin. 'KUMPIR'IN ÖYKÜSÜ Yazýn izine gittiðimizde özellikle tatil beldelerinde yediðimiz bir yemek türürdür kumpir. Daha doðrusu bildiðimiz patatestir, ama içine konan yiyeceklerle bir tür yemek oluyor. Tadý da fena deðildir, üstelik hem hafif bir yemektir hem de hesaplýdýr. 'Kumpir' sözcüðünün öyküsü nasýldýr hiç merak ettiniz mi? 'Türk Dili' dergisinde, Prof. Dr. Hasan Eren kumpir konusunda þunlarý yazmýþ: 'Kumpir dilimizde yaygýnlýk kazanmýþ bir söz deðildir. Bu bakýmdan vitrinlerde 'közde patates' veya 'fýrýnda patates' diye açýklandýðý göze çarpýyor. Almancada patatese Kartoffel adýnýn verildiðini biliyoruz. Bu ad Alman dilinin konuþulduðu geniþ alanda yaygýnlýk kazanmakla kalmayarak komþu dillere de geçmiþtir. Avusturya Almancasýnda Kartoffel yerine Erdapfel, Herdapfel ve Grundbirne adlarý kullanýlmaktadýr. Isviçre Almancasýnda ise patatese Erdbirne adý verilmektedir. Yurdumuzda yerel aðýzlarda patatese verilen ad kardof, kartof, kartol, kartul adlarý da Almanca Karoffel'den alýnmýþtýr. Bu adlarýn bir bölümünü Balkan göçmenleri, bir bölümünü de Kafkasya göçmenleri yaymýþlardýr. Kumpir'in yazgýsý da Almanca'dan alýnma kardof, kartof, kartol, kartul adlarýna benzer. Daha açýk bir deyiþle, kumpir de Almanca'dan kökenlenen bir alýntýdýr. Almanca Grundbirne'nin yerel aðýzlardaki biçimleri komþu dillere geçmiþtir. Örneðin Grundbirne Macarca'da krumpli olarak yayýlmýþtýr.' Kumpir konusundaki bu yazý aslýnda uzunca bir yazýydý. Ben buraya çok kýsa olarak almaya çalýþtým. Büyük kentlerde ve deniz sahillerinde, biz gurbetçilerin de severek yediði bu yemeði böylelikle anýmsamýþ olduk. SORUMLULUK TAÞIYAN VAR MI? Yukardaki soruyu Berlin'de sanatý ve dili seven insanlardan zaman zaman duyuyorum. Duyarlý insanlarýmýz yoz kültür ve bozuk Türkçe karþýsýnda kýzýyor ve bunlarý þikayet edecek bir kurum bulamamaktan þikayet ediyor. Berlin'de kültür adýna yazýlý, görüntülü ve iþitsel basýn bir sorumluluk taþýyor mu? Ya da taþýmak zorunda mýdýr? Berlin'deki bazý görsel veya iþitsel yayýn kuruluþlarý görüþlerini þöyle dile getirebiliyor: "Bizim kurumumuz para kazanmayý ön planda tutar. Bizim için kalite deðil, müþteri arzusu dolayýsýyla müþteri sayýsý önemlidir." Tabi böyle bir düþünceyle Berlin ve Almanya'daki kültürümüzü, Balkanlarda veya baþka coðrafyalarda olduðu gibi altý yüz yýl ayakta tutamayýz. Berlin'de hiç kimsenin bir misyon üstlenmeye yanaþmamasýndan þikayet edebiliriz ancak herkes küçük bir misyon üstlense nasýl olur? Türk dilini güzel kullanmaya çalýþmak, eksiklerimizi tamamlamak, belki de baþkalarýna da 'Güzel Türkçe' konusunda yardýmcý olmak...bu önemli bir misyondur bence. Berlin'de kültürümüz adýna yanýtlanmasý gereken epey soru var. Ancak þu kadarýný baþtan söylemek yanlýþ olmaz: Türkçemiz ve kültürümüz adýna herkesin görevi vardýr. Bu görev baþkasýný deðiþtirmek için deðil, kendimizi deðiþtirmeye yönelik olursa daha faydalý olur. 12

13 TÜRKÝYE TANITIM T SAFRANBOLU SAFRANBOLU & AMASRA Yazý: Sinem Örs Ertaþ Fotoðraf: Onur Ertaþ Sakin, sessiz ve otantik bir tatil geçirmek isteyenler Batý Karadeniz'in bu þirin kasabalarýný mutlaka görmelidirler. Bizim tavsiyemiz Safranbolu'ya kadar gitmiþken Amasra'yý görmeden dönmeyiniz. NASýL GÝDÝLÝR: Ýstanbul istikametinden gelenler için en ideal yol (yaklaþýk 400 km) Ýstanbul-Ankara otobanýný takip edip Bolu-Gerede çýkýþýnda Karabük istikametine sapýlmalýdýr. Karabük'ten sonra 15 dakikalýk bir yolculukla Safranbolu'ya ulaþabilirsiniz. Yolculuk sýrasýnda mutlaka Bolu Daðlar'ýnda çay molasý vermelisiniz. Ankara istikametinden gelenler için yol daha kýsa. (yaklaþýk 220 km). Ankara-Ýstanbul otabanýný takip edip Gerede çýkýþýndan Karabük'e sapýp Safranbolu'ya ulaþabilirsiniz. NE ZAMAN GÝDÝLÝR: Ziyaret için en ideal mevsim bahar ve yaz aylarýdýr. Kýþ yolculuklarý biraz riskli olabilir. Bolu Daðlar'ýnda hava her an deðiþebilir. Amasra Limanýnda Genel Görünüþ Amasra'da evler arasýnda dolaþarak Karadeniz insanýnýn yaratýcýlýklarý mutlaka görmelisiniz. Eþssiz doðasý yanýsýra kalesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. NEREDE KALýNýR: Safranbolu'da tarihi konaklarýn birinde kalmalýsýnýz. Bunun için en büyük ve görkemlilerinden biri olan ve ýýý. Selim Sadrazamlarýndan Ýzzet Mehmet Paþa Konaðý olarak bilinen Otel Paþa Konaðýný önerebiliriz. Otel Paþa Konaðý NE YENÝR: Vejetaryan olmayanlar için Kadýoðlu þehzade Sofrasý'nda kuyu kebabýný, safranlý pilavý ve tatlý olarak zerdeyi tatmalýsýnýz. Ayrýca yarým gününüzü ayýrýp bir öðle yemeðinizi 11 km uzaklýktaki Yörük Köy'ünde köy ayraný, gözlemesi ve baklavasýndan yiyerek geçirmelsiniz. Ayrýca buradan köy reçeli almayýda unutmayýn. Amasra'da balýk yenir. Her mevsim limanda taze ve ucuza balýk bulabilirsiniz. Ufak bir hatýrlatma pazarlýk etmeyi unutmayýn. Safranbolu Evleri GEZÝLECEK YERLER: Safranbolunun tarihi 2000 yýl öncesine kadar dayanmaktadýr. Bu yüzden çevrede eski dönemlere ait kaya mezarlarýna rastlayabilirsiniz. Asýl Safranbolu'yu ünlü yapan kendisine has mimarisiyle Safranbolu evleridir. Günümüzde bu evler UNESCO tarafýndan koruma altýndadýr. Safranbolu evleri genelde iki ve ya üç katlý olup zemin kata halk dilinde hayat denilir. Taþ ve toprak yapýsýyla klasik Rum mimarisini yansýtýr. Üst katlar ise ahþap olup tavan ve merdivenlerde Türk ahþap oymacýlýðýnýn eþsiz örneklerini sergilenmektedir. Zemin kat genelde ocak ve fýrýn bulunur geri kalan kýsým ise buðday ambarý ve ya ahýr olarak kullanýlmaktadýr. Orta kat genelde mutfak ve oturma odalarý olarak düzenlenmiþtir ve odalar genelde sergenler ile çevrilmþtir. (Tavana yakýn seviyede odayý çevrileyen tek katlý dar raf). Bu sergenler meyvalarýn kurumasý konulan yerlerdir. Özellike elma odaya hoþ koku verir. Misafir odalarýnda ise güsülhane denilen banyolarýn bulunmasý oldukça ilginçtir. Safranbolu'da klasik evlerinin dýþinda tarihi çarþýsý, hamaý, kilisesinden camiye çevrilen Ulucami ve Rum mahallesi mutlaka görülmelidir. Ayrýca kaleye ve Hýdýrlýk tepesine çýkýp Safranbolu'yu yukarýdan isliyebilirsiniz. Programýnýzýnda bir veya iki gününü Amasra'ya ayýrmalýsýnýz. Karabük-Bartýn yolu üzerinden Amasra'ya ulaþabilirsiniz. NE ALINIR: Safranbolu'da bakýr hediyelik eþyalar bulabileceginiz gibi maket Safranbolu Evleri, dokumalar, heybeler oldukça raðbet görmektedir. Dostlarýnýza safranlý lokum götürmeyi unutmayýn. Amasrada ise tahta iþlemeciliði oldukça yaygýn. Uygun bir fiyata el yapýmý ev eþyalarý alabilirsiniz. Þimdiden sizlere iyi yolculuklar. KAYNAKÇA: "Dünü ve Bügünü ile Safranbolu" Ünsal Tunçözgür, "Küçük Oteller Kitabý" Sevan & Müjde Niþanyan, Boyut Yayýn Gurubu,

14 STEUERN AHMET TUNGA Termine und Hinweise zum Jahresende Allgemeine Fristen, Termine Antrags- und Abgabefristen: Bis zum 30. November 2004 kann ein Antrag auf Ergänzung der Lohnsteuerkarte 2004 bei der Gemeinde bzw. beim Finanzamt wegen Änderung der Steuerklasse und/oder der Zahl der Kinderfreibeträge gestellt werden ( 39 Abs. 5 EStG). Bis zum 30. November 2004 kann beim Finanzamt ein Antrag auf Eintragung eines Steuerfreibetrags auf der Lohnsteuerkarte 2004 gestellt werden. Die Summe der zu berücksichtigenden Beträge muss dabei mehr als 600 Euro betragen (Antragsgrenze), wobei Werbungskosten allerdings nur in diese Summe einbezogen werden, soweit sie 920 Euro übersteigen ( 39a Abs. 2EStG). Bis zum 31. Dezember 2004 kann grundsätzlich eine Einkommensteuer-Veranlagung 2002 beantragt werden (sog. Antragsveranlagung; siehe 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG). Bis zum 31. Dezember 2004 kann zur Berücksichtigung des Verlustrücktrags aus 2002 eine Einkommensteuer-Veranlagung 2001 von Arbeitnehmern beantragt werden ( 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 EStG). Aufbewahrungsfristen: Für Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen (vgl. 147 Abgabenordnung - AO). Im Jahresabschluss ist für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Unterlagen eine Rückstellung zu bilden. Mit Ablauf dieser Fristen können nach dem 31. Dezember 2004 folgende Unterlagen vernichtet werden: Zehnjährige Aufbewahrungsfrist: - Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw., in denen die letzte Eintragung 1994 und früher erfolgt ist - Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 1994 oder früher aufgestellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen - Buchungsbelege (z.b. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Eigenbelege, Lohn- bzw. Gehaltslisten) aus dem Jahr Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist gilt auch für die Buchhaltungsdaten der betrieblichen EDV. Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. Bei einem Systemwechsel der betrieblichen EDV ist darauf zu achten, dass die bisherigen Daten in das neue System übernommen oder die bisher verwendeten Programme für den Zugriff auf die alten Daten weiter vorgehalten werden. Diese Aufbewahrungsfrist gilt ebenfalls für Aufzeichnungen, die für ab dem 1. Januar 2003 beginnende Wirtschaftsjahre über Art und Inhalt von Geschäftsbeziehungen mit sog. nahe stehenden Personen bei Auslandsbeteiligungen im Sinne des 1 AStG zu führen sind (vgl. 90 Abs. 3 AG). Hierunter fallen u. a. Angaben zu Verrechnungspreisen bei verbundenen Unternehmen. Die Aufzeichnungen können schriftlich oder in elektronischer Form erstellt werden. Sechsjährige Aufbewahrungsfrist: - Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 1998 oder früher - Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen sowie Geschäftsbriefe aus dem Jahr 1998 oder früher Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann noch nicht zulässig, wenn die Frist für die Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist (vgl. 169, 170AO). Info: Haufe Steuer Office Ahmet TUNGA Gelernter Steuerfachangestellter Geprüfter Bilanzbuchhalter 14

15 Rechtliche Anmerkungen zum angeblich geplanten Ehebruchstatbestand im neuen türkischen Strafgesetzbuch Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Türkei zur EU ist in den vergangenen Wochen immer wieder von der Notwendigkeit der Reform des türkischen Strafgesetzbuches als unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung der Europäischen Kommission über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Türkei gesprochen worden. Die Diskussion über diese notwendig und unmittelbar bevorstehende Reform geriet zu einer Diskussion über die angeblich geplante Aufnahme eines strafbewährten Ehebruchs. Bis zum war der Ehebruch in der Türkei formell noch strafbar. Dass sich um diesen Tatbestand kaum einer gekümmert hat, konnte man in jeder türkischen Zeitung täglich genüsslich lesen. Niemand wurde wegen dieses Art. 440 oder 441 des türkischen Strafgesetzbuches verurteilt, geschweige denn auch nur angeklagt. Bereits im Jahre 1996 hob das türkische Verfassungsgericht den Art. 441 des türk. StGB auf, weil die darin enthaltene Strafandrohung den Ehemann bevorteilte und es darin einen Verstoß gegen die Gleichbehandlung von Mann und Frau sah. Im Jahre 1997 hob das Gericht dann auch Art. 440 des türk. StGB auf, weil nach der Nichtigkeitserklärung des Art. 441 nunmehr nur der Ehrbruch der Ehefrau strafbar blieb und dies ebenfalls ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz darstellte. Seit nunmehr sieben Jahren ist der Ehebruch in der Türkei nicht mehr strafbar gewesen und seit einer noch längeren Zeit ist dieser nicht mehr Gegenstand eines Strafverfahrens gewesen. Warum sollte ernsthaft wieder eine Neueinführung geplant worden sein, zumal auch unter anderen verfassungsrechtlichen Aspekten eine erneute Kassation durch das Verfassungsgericht zu befürchten wäre. Über die wichtigen Neuerungen und Reformen des neuen türkischen Strafrechts wurde jedenfalls kaum berichtet. Alles nur Ablenkung. RA Erol Özkaraca Funk:

16

17 Jasmin ve Saim Dünya evine girdiler Ve Þöyle dediler: Severek baþladýk seviyoruz Allah`tan saadet diliyoruz Bekarlýk sultanlýk dediler Jasmin ile Saim dinlemeyip Evlenmeye Royal Event Center karar verdiler 17

18 Serdar Akova ile Mine Özel Mutluluða adýmý attýlar Profesyonel Almanya Boks Þampiyonu Serdar Akova ile Mine Özel görkemli bir törenle dünya evine girdi. Spandau Royal Event Center`de yapýlan muhteþ em düðün törenine baþta spor camiasý olmak üzere kalabalýk bir davetli topluluðu katýldý. Gecenin gec saatlerine kadar süren bu anlamlý gecede þampiyon boksörümüz ve ailesine " Berlin-SES" ekibi olarak ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunuyoruz. Emektar boksörlerimizden baba Vedat Akova`da duygulu anlar yaþadý. Ömür boyu mutluluklar dileriz... 18

19

20

Merhabalar Sevgili SES Okurlarý!

Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ýlkbahar aylarýna girdiðimiz þu günlerde gene pýrýl pýrýl bir dergiyle karþýnýzdayýz. Mart ayý tarihimiz açýsýndan önemli bir aydýr. Ýstiklal Marþý mýzýn kabulü ve Çanakkale

Detaylı

Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK

Sayfa 4 Muayene Parasý Sayfa 7 Grüne Woche. Sayfa 12 Çanakkale Sayfa 14 Steuern. Sayfa 24 Haluk Levent Sayfa 25 Ýsmail YK Merhabalar Sevgili SES Okurlarý! Ocak ayýnda bir Kurban Bayramý daha yaþadýk. Vatandaþlar camileri doldurdu. Bayram ziyaretleri yaparak veya telefon vasýtasýyla herkes birbirinin bayramýný kutladý, bol

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

Þubat 2008 www.kayder.org.tr Sayý: 17 bir milletin portresi Abdullah Gül Çankaya Ziyareti Koordinasyon Kurulu Dedeman da Ýftar Genç Buluþma Baþkan dan... Deðerli Hemþehrilerim, Þu anda Ýstanbul'a lapa

Detaylı

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI

NEREDESÝNÝZ? Akyaka Vizyon Toplantýsý Yapýldý AKÇEP (AKDENÝZ ÇEVRE PLATFORMU) 17. TOPLANTISI MARMARÝS TE YAPILDI Derneðimize katkýlarýnýz için: ÝÞ Bankasý Muðla Þubesi 3600 1036210 aks-akyaka@hotmail.com NEREDESÝNÝZ? SELÇUK ÝNAÇ AKS Yön. Kur. Bþk. Bir avuç insan Gökova- Akyaka'da bir þeyler yapýyoruz. Bir Halk Kütüphanesi

Detaylı

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA

Sebahat KARAKOYUN /ANKARA 9 17 Aralýk yolsuzluk ve rüþvet operasyonun ardýndan AKP nin gündeme getirdiði, telefon dinlemelerine yeni düzen getiren, ÖYM leri kaldýran ve kamuoyunda Reza Zarrab maddesi olarak bilinen mal varlýðýna

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

Ekmek israfýna hayýr

Ekmek israfýna hayýr Keneye Dikkat! 18 Mart ta duygu seli Bu ikaz artýk yok! SAÐLIK9 GÜNCEL4 SAYFA15 Nevruz ateþi iki ayrý yerde yandý Haberin Özü 1 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ Yý: 1 Sayý: 9 Hamit Kaplan Ý.O Kutlamalar SAYFA 16 Adil

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:98 Yayýn Kurulu Baþkaný Lokman ÇAÐIRICI Yayýn Sorumlusu Cafer SEZGÝN Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN - Yalçýn

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a

ATAKÖY SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ HASTANEMİZE SAHİP ÇIKALIM. Bakýrköy Tarihini Yazmalý. B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a Bakýrköy Tarihini Yazmalý SELÝM PARS TAN DESTEK SÖZÜ Babalardan, dedelerden kalan miras bilgi ve dökümanlar ile Bakýrköy ü sonraki kuþaklara devredecek bilgi, fotoðraf, obje, kýyafet, aksesuar malzemelerinin

Detaylı

BU SAYIDA... 9 12 15 16 19 20 30 42 Yoksulluk Sempozyumu baþlýyor... Gelemeyene Gidiyoruz... Bir El hikayesi... Tavþanýn son atlayýþý... Deniz Feneri Ýzmir de... Dünyada ve Türkiye de yoksul olmak... Mustafa

Detaylı

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77

7 10 12-18. indeks. Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63. Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78. Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz. Portre Renan Pekuysal Özen 77 indeks 2 S 7 10 12-18 Konuk Yazar Cüneyt Ülsever 63 Kariyer Zeynep Erkunt Armaðan 78 Aktüalite K 19-22 24-32 Duyurularýmýz Bizim Dünyamýz 8 Portre Renan Pekuysal Özen 77 34 Saðlýk Kemal Benli 65 I N D

Detaylı

Yetimin Baþý Dost Eli Ýster Pakistan a Dost Eli Köyü 50 Okula 100 Temel Eser D E R N E Ð Ý DOST ELÝ DERNEÐÝ ÝLETÝÞÝM DERGÝSÝDÝR SAYI 3 MART 2011 Bu derginin tüm maliyet masraflarý reklam veren firmalarca

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48

34 Maariften Yetiþenler Nuyan Sav 48 indeks 2 N D E S I 8 K7Portre Konuk Yazar Saynur Defne Sarýsoy 86 Tezel 85 23-25 Duyurularýmýz 36 Saðlýk Dr. Aydýn Aksoy 75 42 Gurme Coconot 26-33 Bizim Dünyamýz 38 Saðlýk HLC Hairline Clinic 40 Kiþisel

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Nereden nereye PROJE TASARIM

Nereden nereye PROJE TASARIM 2EYLÜL-EKÝM 2007 KOCAELÝ içindekiler 3 Nereden nereye Eylül-Ekim 2007 Sayý: 9 Genel Yayýn Koordinatörü ÖMER POLAT Basýn Yayýn Daire Baþkaný YUSUF GENÇ Sorumlu Müdür MEHMET KESEN Arþiv Fotoðraflarý NURDOÐAN

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Kültür 'Paylaþým'ý Geleneklerimiz, göreneklerimiz daima iyiyi, doðruyu, güzeli gösterir bize Türkiye Finans da bu toplumun gelenek, göreneklerine saygý duyan, onlarý sizlerle paylaþan, sizlerle yaþayan

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr

Seslenis. 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Seslenis 15 Kasým 2006 Çarþamba Ücretsizdir Ayda bir çýkar Yýl: 5 Sayý: 56 Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüðü yayýnýdýr Bizim akýl, mantýk, zekâ ile hareket etmek þiarýmýzdýr. Bütün hayatýmýzý dolduran

Detaylı

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ

Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ Sulucakarahöyük/HACIBEKTAÞ SÝNANLARIN, DENÝZLERÝN MÜCADELESÝ SÜRÜYOR Milletvekili Levent Tüzel, Kürecik halkýnýn 40 yýl önce Sinan Cemgillerin verdiði mücadelenin devamcýsý olduklarýný belirterek, Buradaki

Detaylı