Merhabalar sevgili SES Okurlarý!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merhabalar sevgili SES Okurlarý!"

Transkript

1

2

3 Merhabalar sevgili SES Okurlarý! Uzun süren bir yaz tatilinden sonra tekrar birlikteyiz ve dergimiz SES Berlin'in nabzýný tutmaya devam ediyor. Bu sayýda da Berlin'den ve Türkiye'den ilginç haberler, yorumlar, söyleþiler ve çarpýcý fotoðraflarla karþýnýzdayýz. Yaz boyunca Berlin'de birçok sanat olayý gerçekleþti. Bunlardan bazýlarýný dergimizde iþledik. Bu güzel etkinlikler sonbahar ve kýþta da sürecek. Bizler gene okurlarýmýzýn gözü, kulaðý olacaðýz. Yeni çýkan yasalarla Almanya'da iþ dünyasýnýn ve sosyal yasamýn zorlaþtýðý su günlerde biraz eðlenmek kuþkusuz vatandaþýn hakkýdýr. Biz de bunu göz önüne alarak, SES Dergisi'nde eðlenceye aðýrlýk veriyoruz ama, her zamanki gibi, diðer konulara da deðinmeyi unutmayarak. Onbir ayýn Sultaný Ramazan-ý Þerif geldi. Herkesin Ramazaný mübarek olsun, hayýrlý Ramazanlar. Bilindiði üzere Ekim ayýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük bayramý olan Cumhuriyet Bayramý kutlanýr, herkesin Cumhuriyet Bayramý kutlu olsun. Dostluk ve sevgi duygularýyla sizlere bir kez daha merhaba diyor. Sizlere, SES dergisinin sayfalarýný çevirirken eðlenceli dakikalar diliyoruz. Bir dahaki sayýda buluþmak dileðiyle hoþça kalýn. Ahmet TUNGA Sayfa 4 Arbeitslosengeld II Sayfa 9 Bilge Buz 9 Ausgabe 10 Oktober / November 2004 Berlin SES Türkisch Deutsche Stadtmagazin Badstr Berlin Infotelefon. 030 / Redaktionsleiter: Ahmet TUNGA Redaktion: Ali IÞIK Serdal IÞINÇELÝK Nachrichtenleiter: Hüdai ÜLKER Fotoreporter: Kemal KURT Ýrfan GÖKER Sayfa 16 Düðün Serdar Akova Sayfa 28 Bebek Haberi Sayfa 32 Þimdi Now Sayfa 36 Maraton Sayfa 37 Efes Pilsen Basketbol Sayfa 38 Türkiyem-Yeþilyurtspor Redaktionelle Mitarbeit: Dilber TUNGA Demet TUNGA Yeþim IÞINÇELÝK Gülay IÞIK Yusuf BAL Ahmet ÖZGER Anzeigenberatung: 030 / / Herstellung: Hitit Verlag Auflage: Diese kostenlose Zeitschrift erscheint alle zwei Monate in Türkisch und Deutsch, mit einer Auflage von Exemplaren. Artikel, die mit Namen gekennzeichnet sind, entsprechen nicht immer der Meinung der Redaktion, sondern des Autors. Keine Gewähr für unverlangt eingesandte Fotos und Manuskripte. Druckfehler vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Ohne ausdrückliche Genehmigung, ist es nicht gestattet Fotos, Werbeanzeigen und Texte zu kopieren oder zu vervielfältigen. Sayfa 39 Yýldýran Baþtürk Sayfa 42 Tiyatrom 39 3

4 KISA HABERLER Berlin'in Kreuzberg ilçesinde ilk kez Çorba Festivali yapýldý. Almanya'nýn baþkenti Berlin'de Türklerin yoðun olarak bulunmasý nedeniyle küçük Istanbul olarak da adlandýrýlan Kreuzberg ilçesi Cumartesi Günü pek de alýþýk olmadýðýmýz bir etkinliðe sahne oldu. Kreuzberg- Wrangelstrasse'de ilk kez bir "çorba festivali" düzenlendi. ' Komþuda piþer bize de düþer' atasözü de gerçek oldu. Isteyen herkesin kendi piþirdiði çorbayla katýldýðý bu etkinlik ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Çorba Festivali "fête de la soupe" fikrini Fransa'dan esinlenerek uygulamaya karar verdiklerini belirten organizatörler Fransa'nýn Lille þehrinde çok sayýda Arap göçmenin yaþadýðý bir ilçesinde bu þenliðin dört yýldýr büyük bir baþarýyla gerçekleþtirildiðini belirtiler. Bundan cesaret aldýklarýný belirten organizatörler güzel bir havada ve yoðun bir katýlýmla gerçekleþen bu etkinlikten oldukça memnun olduklarýný belirttiler.bu bölgede alman,türk arap,polonyalý ve daha baþka ülkelerden gelmiþ birçok milletten insanlarýn yaþamasý bir kaynaþmayý da beraberinde getiriyor. Neden çorba? Sorusuna ise organizatörlerden "Wrangelnetz" adlý kuruluþtan projenin yönetmeni olan Heidi Walter her kültürden insanýn çocukluktan kalma sevdiði bir çorba olduðunu, bu nedenle de herkesin bir ortak noktasý olan çorbanýn isabetli olacaðýný düþündüklerini söyledi. Organizasyondaki ilginç görüntülerden birisi de güneþ enerjisi ile piþirilen çorbalar oldu. Uydu yayýnlarýnýn alýmýnda kullanýlan çanak anten þeklindeki alet katýlýmcýlarýn yoðun ilgisini çekti. Parlak metal þeritlerden oluþturulan çanak anten güneþ ýþýnlarýný normalde LNB'nin bulunduðu noktaya odaklýyor. Bir mercek vazifesi görmüþ olan çanak böylece tabiri yerindeyse havada havadan çorba piþirebiliyor. Renkli aktivitelerle akþama kadar süren etkinlik bir ilk olmasýna raðmen yoðun katýlýmla ileriye dönük olarak bu festivalin gelenekselleþeceði sinyallerini verdi. AB Sürecinde bir sürpriz beklemiyorum Beyoðlu Belediye Baþkaný Ahmet Misbah Demircan Avrupa Birliði sürecinde Aralýkta herhangi bir sürpriz beklemediðini söyledi. United Buddy Bears ile ilgili etkinliklerle ilgili temaslarda bulunmak üzere Berlin'e gelen Demircan gazetemize yaptýðý açýklamada þu anda gerek Türkiye de olsun gerekse Avrupa da Türkiye'nin Aralýkta beklediði sonucu alacaðý yönünde oldukça yaygýn bir kanaatin oluþtuðunu ; çok küçük da olsa arada çatlak seslerin olduðunu fakat bunlarýn bu havayý bozmaya güçlerinin yetmeyeceðini belirtti. Hükümetin AB konusunda çok yüksek bir performans göstermekte olduðuna da deðinen Demircan kendi imkanlarý ölçüsünde desteklemeye çalýþtýklarýný; Beyoðlu'nun birçok yabancý ülke konsolosluðunu barýndýrmasý nedeniyle kendilerine önemli görevler düþtüðünün de altýný çizdi. United Buddy Bears'ýn Istanbul'da yapýlmasýn da buna dolaylý da olsa bir katkýsýnýn olacaðýný düþündüklerini söyledi. Yapýlan bu tür kültürel etkinliklerin halk bazýnda oluþturacaðý yakýnlaþmanýn önemine deðinen Demircan Istanbullularý bu etkinliklere katýlmaya davet etti. Yusuf BAL 4

5 KISA HABERLER Türkleri kütüphaneye aýlýþtýrmak için Yeþilçam filmlerini yem olarak kullandýk Berlin`de Türklerin en yoðun yaþadýðý semtlerden biri olan Wedding`deki Türkleri kütüphaneye çekmek için ilginç bir yöntem izleniyor. Wedding Belediye Kütüphanesi bünyesinde kitaplarýn yaný sýra Türkleri kitap okumaya teþvik amaçlý olarak çok sayýda Yeþilçam filmi bulunuyor. Kütüphane müdürü Manuela Dreher, 1990 yýlýnda Avrupa Birliði fonlarýndan da yararlanarak 1000 adet Türk video filmini servise koyduklarýný belirterek, bu yolla daha çok Türk vatandaþýný kütüphaneye çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Yem olarak kullandýklarý bu filmler sayesinde hedeflerine büyük oranda ulaþtýklarýný belirten Dreher, Bugün kütüphanemizden kiralanan yayýnlar arasýnda yüzde 10 ile Türkçe yayýnlar da önemli bir yer tutuyor. Berlin`deki bütün Belediye kütüphaneleri içinde en zengin ve aktüel Belediye Baþkaný Sayýn Selim Yagcý ve Ahmet Tunga BÝLECÝK BELEDÝYE BAÞKANI SAYIN SELÝM YAÐCI DAN SES DERGÝSÝNE ÖVGÜ Belediye Baþkaný Sayýn Selim Yagcý Dergimizin geçen sayýsýnda, Marmara Bölgesi'nin ilginç ve güzel kenti Bilecik'i yazý ve resimlerle tanýtmýþtýk. Bu yazý Berlin'deki Bileciklileri sevindirdiði kadar, Bilecik Belediye Baþkaný Sayýn Selim Yagci de çok sevindirdi. Baþkan, dergimizin Genel yayýn Yönetmenini Ahmet Tunga'yý makamýnda kabul ederek, hem teþekkürlerini dile getirdi, hem de Berlin'deki tüm vatandaþlarýmýza selamlarýný iletti. Berlin'deki gurbetçileri Bilecik'e beklediðini ifade eden Baþkan sözlerini þöyle baðladý: Kütüphane Müdürü Manuela Dreher ve kütüphane çalýþaný Mehmet Elihan önceleri Türkçe video kasetleri için gelen Türklerin zamanla her türlü Türkçe yayýna yönlendiðini belirttiler. "Berlin'de çýkan SES dergisinde Bilecik'e geniþ yer verilmesi bizleri fazlasýyla sevindirmiþtir. Bilecik þanlý bir tarihe ve muheþem bir doðaya sahiptir. Gurbetçilerimizi Bilecik'e bekliyoruz. Konuksever Bilecik halký kentimize gelen misafirleri daima güleryüzle karþýlar." Türkçe kitap, kaset ve CD`lerle sahip olan kütüphane bizimki. dedi. Yýllýk 10 EURO ödeyerek 9 adet Türkçe derginin ve çok sayýda Türkçe gazetenin okunabileceðini belirten Dreher, kütüphanenin Türkçe bölümünün çok zengin içerikli ve aktüel olduðunu ifade etti. Fikri Gülþen, Emin Tunga, Selahatin Arabacý, Selim Çanaklar Berlin`in Türklerin yoðun yaþadýðý semtlerinden iri olan Wedding`deki belediye kütüphanesinde Türkler, bugün her türlü hizmetten yararlanýyor. Belediye Baþkaný Danýþmaný Osman Gezgin Mustafa Tunga 5

6 ÝÞSÝZLÝK K PARASIP ÝÞSÝZLÝK YARDIMI 2004 YILININ SONUNA KADAR VARDIR YA SONRASI? Ocak 2005 itibaren iþsizlik parasý (ALG II) þu an yürürlükte olan Iþsizlik Yardýmý ve Sosyal yardýmýn yerine geçiyor. Kýsaca ALG II olarak adlandýrýlan Ikinci Iþsizlik parasýna geçiþi hükümet ve muhalefet birlikte Almanya Federal Meclisinde karara baðladýlar. þimdilik Iþsizlik Yardýmýnýn yerine geçecek olan yoðun kesintiler içeren bu yeni ödeme, bir anlamda temel bir yaþam garantisi oluþturmaktadýr. Eðer yeni durum sizi etkiliyorsa,bu yazýda sizin için önemli hususlarý bir araya getirildi. Yeni Yardýmý Hangi Kurum Ödeyecek? Yardýmý ödemekle yetkili olan kurumlar ya Calýþma Acentalarý (Eski Iþ ve Iþçi Bulma Daireleri olarak Arbeitsamt) veya belediyenize balý olan Sosyal Daireler dir. Bu her þehir veya belediyede farklý olarak düzenlenebilir. Calýþma Acentalarý veya Sosyal Daireler sizlere 19 Temmuz 2004 ten itibaren dilekçe formlarýný gönderip gelir ve servetinizin durumunu somut olarak inceleyecektir. Kimler 2005 in Baþýndan Ýtibaren ve Ne Kadar yardým Alacak? Yeni iþsizlik parasý ALG II yi, muhtaç olan, düzenli iþsizlik parasý alamayan veya bu hakkýný bitiþ süresinden dolayý kaybeden,15 ile 65 yaþ arasýndaki her iþsiz alabilir. Bunun yanlýzca muhtaç iseniz ve geçiminizi saglayamlayamýyorsanýz alabilirsiniz. Calýþmayan ve ayni hane bütçesinden geçimini saðlayan aile üyeleri için Sosyal Para (Sozialgeld) vardýr. Iþsizlerin ve ailelerinin aþaðýda belirtilen standart yardýmlarý alma hakki vardýr. Tek baþýna yaþayanlar, eski eyaletlerde 345 Euro alýrken yeni eyaletlerde bu rakam 331 Euro dur. Evli bir çiftin alacaðý yukarýda belrtilen standart yardýmlarýn miktarý iki katýnýn %90 dýr. Ayný durum, evli olmayan ancak sürekli birlikte yaþayan bir iþsiz çift için de geçerlidir. 14 yaþýnda küçük çocuklar için ayrýca standart yardýmýn %60`ý ve 14 yaþýndan büyük çocuklar için % 80`i ödenir. Örnek: Baba, Anne ve 14 Baba, Anne ve 14 yaþ altýndaki iki çocuklu bir aile için hakký olan standart yardým ýmiktarý, 2x%90 ebeveynler için ve 2x %60 çocuklar içindir. Bu toplam olarak yüzde 300 yapýyor, yani üç standart yardým miktarýdýr. Eski eyaletler Euro, yeni eyaletlerde ise 993 Euro dur Standart olarak yardýmlara ek olarak, konut ve ýsýnma giderleri ödenen gerçek masraflarýn miktarý kadar ödenir. Bu giderler ancak uygun olmalýdýr. Konut Giderleri ile ilgili neler olacak? Nasýl uygun olacaðý, oturduðunuz yerleþim bölgesindeki konut giderlerine baðlýdýr. Eðer gerçek konut giderleri oldukça yüksek ise, sizde uygun bir konuta taþýnmanýz istenir. Ucuz ve uygun bir ev buluncaya kadar, þimdiki yüksek konut ve kira giderleriniz üstlenilir. Örnek: Yeni Eyaletlerde oturan 550 Euro sýcak kira ödeyen,14 yaþýndan küçük iki çocuklu örnek ailemize ödenecek toplam yardým 993 Euro artý 550 Euro = Euro dur. Yeni eyaletlerde tek baþýna yaþayan ve konutu için 220 Euro ödeyen iþsiz bir kiþi, böylece ayda toplam olarak 331 Euro artý 220 Euro = 551 Euro yardým alabilir. Sosyal sigortalar ödentileri de üstleniliyor mu? Evet, Çalýþma Acantesi ve Sosyal Yardým Daireleri Hastalýk ve Bakým Sigortasý masraflarýný üstlenmektedirler. Bu kurumlar, en az miktar üzerinden emeklilik sigortasiý primlerinizi ödemektedirler. Bu ayda 78 Euro dur. Bununla ancak en düþük emeklilik hakký elde edilmektedir. Daha önce iþsizlik parasý þu anda yürürlükte olan iþsizlik parasý (Arbeitslosengeld) alanlar için bir ek yardým varmýdýr? Bazý durumlarda olabilir. Eðer hesaplanan ALG II, en son alýnan iþsizlik parasý ve konut yardýmýnýn (Federal konut kanununa göre) toplamýndan az ise, ek yardým ödenmektedir. Ek yardým olarak bir sene boyunca aradaki fark tutarýnýn (ALG II ile iþsizlik parasý ve konut yardýmýnýn toplamý arasýndaki fark) üçte ikisi ödenmekte olup, bu miktar ilk yýl yanlýz yaþayanlar için en fazla 160 Euro ve bir çift için ise 320 Euro dur. Ikinci yýl bu yardým yarý yarýya azalýyor ve sonra tümden ortadan kalkýyor. Bu ek yardým, alýnan düzenli iþsizlik parasýnýn (Arbeitslosengeld) son gününden itibaren en fazla iki sene için ödenmektedir. Örnek: Yeni eyaletlerde tek baþýna yaþayan ve konut için 220 Euro kira ödeyen iþsiz daha evvel 720 Euro iþsizlik parasý alýyor ancak konut yardýmý (Wohngeld) alamýyordu. Onun þu andaki ALG II yardýmý 331 Euro artý 220 Euro kira yardýmý toplam 551 Euro tutmaktadýr. Bu miktar, eskiden aldýðý iþsizlik parasýna göre 169 Euro farký ortaya çýkarýyor. Bu örnekte kiþi, bir yýl boyunca bunun üçte ikisini yaný 112,66 Euro alacaktýr. Ikinci yýl için bu miktar yarýlanacaktýr. Ve yanlýzca 56,33 Euro dur sonuna kadar iþsizlik yardýmý alanlarýn hepsi, yeni iþsizlik parasý II (ALG II) yi alacak mý? Hayýr. Eski Eyaletlerede eski iþsizlik yardýmýný alan her beþ kiþiden biri, yeni eyaletlerde ise üçte birlik bir kesim yararlanmayabilir, çünkü yeni eyaletlerde daha fazla kadýn çalýþmaktadýr. Daha evvel iþsizlik yardýmýný alanlarýn ALG II den yararlanmamasýnýn nedeni, eski iþsizlik yardýmýna nazaran eþ ve eþ benzeri iliþkisi olanlarýn gelirinin yoðun bir þekilde göz önüne alýnmasýdýr. Eski iþsizlik yardýmý için bu durum geçerli olmayýp kiþinin bireysel durumlarý gözönünde bulunduruluyordu. Gelir nasýl iþsizlik yardýmý II ile mahsup edilmektedir? Kendi geliriniz ve diðer sosyal ödentiler ALG II üzerindeki haklarýnýzý azaltmaktadýr. Burada gelirinizden düþürebileceðiniz çok az istisna vardýr. Örneðin: Eðitim ve bakým paralarý bu hesaplamalardan muaf tutulmaktadýr. Tümü göz önüne alýnan yardýmlara, aile üyeleri için dahi sosyal sigortalar (iþsizlik parasý, hastalýk parasý ve emeklilik masasý) ve çocuk yardýmý dahildir. Calýþarak elde edilen gelirler için geçerli, özel hesaplamalar için aþaðýya bakýnýz. 6

7 ÝÞSÝZLÝK K PARASIP Örnek: Yeni Eyaletlerde oturan 14 yaþýndan küçük iki çocuklu örnek ailemiz, Ikinci Sosyal Güvenlik Kanununa (SGB II), göre Euro standart yardým almaya hak kazanýyor. Eðer kendinize ait bir geliriniz yoksa, yetkili daire tarafýndan size ayda yukarýda belirtilen miktarda yardým ödeniyor. Gerçekte aile 308 Euro çocuk parasý almaktadýr. Aileden baba 800 Euro hastalýk parasý alýyor Euro sizin ALG II veya Sosyal Para hakkýnýz olan miktardan düþürülmektedir. Sosyal Para veya Iþsizlik Parasý II ye göre 435 Euro aileye verilerek destek olunmakta ve böylece ailenin eline Euro geçmektedir.. Calýþarak elde ettiðiniz gelir nasýl mahsup edilmektedir? ALG II alýcýsý ve onunla beraber yaþayan aile üyelerinin çalýþarak elde ettiði gelir, tümden sizin haklarýnýzla mahsup edilmemetedir. Yol giderleri, iþ özel giderleri (15,33Euro), sigortalar için götürü bir miktar (30Euro) ve sizin kazancýnýzýn yüksekliðine ve bireysel kesintilerinize baðlý olarak çalýþmanýz için muaf bir meblað,mahsup edilmemektedir. ALG II alanlar araba sahibi olabilirlermi? Evet. Calýþabilecek durumda olan her yardýmý alan kiþi uygun bir araba sahibi olabilir. Küçük bir konutunuz veya malýnýz olan eviniz satýlmalýmýdýr? Hayir. Kendiniz kullanmanýz kaydýyla uygun bir taþýnmaz sahibi olabilirsiniz. Bir konut için en fazla büyüklük 120 metre kare ve müstakil bir ev için 130 metre kare dir. Bu kurallar zaten þimdiki Sosyal ve Iþsizlik Yardýmý için de geçerlidir. Para serveti ne kadar yüksek olabilir ALG II ve ALG II ve sosyal para alanlar, belli miktarda tasarruf sahibi olabilirler. Müsade edilen miktar,her bir yaþ senesi için 200Euro olup þahýs baþýna en fazla Euro dur. Bu miktar, 50 yaþýndaki bir baþvuru sahibi ve ayný yaþda olan eþi için Euro dur. Emeklilik dönemi için öngörülen paralar dahil edildiðinde, hem iþsiz hemde eþi için þahýs baþýna her bir yaþ senesi için 200 Euro ek bir muafiyet mevcutdur. Burada tavan miktar her eþ baþýna Euro dur den önce doðanlar için muafiyet miktarý her bir yaþ senesi için 520 Euro olup en fazla Euro dur. Eðer tassaruflarýnýz bu miktarlarý geçiyorsa,müsade edilen tassaruflarýnýzýn üstünde olan miktar harcanýncaya kadar size ALG II ödenmez. Eþler birbirinden ayrý yaþamadýklarý sürece, birbirlerine karþý sorumluluk taþýmak zorundadýrlar. Benzeri durum resmi olarak evli olmayan ancak ayný çatý altýnda birlikte yaþayan ve kayýtlý olan yaþam ortaðý (evlilik benzeri birlikte yaþayan) eþler için geçerlidir. Ayrýca ebeveynler,reþit olmayan çocuklarý ve 25 yaþýn altýnda olup halen birinci meslek eðitimini tamamlamamýþ çocuklar içinde giderleri ödemekle yükümlüdürler. Bunun dýþýnda nafaka hakký için gözönünde bulundurulan düzenlemeler þu anda ödenen sosyal yardýma nazaran daha hafiftir. Özellikle önemli olan bir olgu: Ebeveynler, Sosyal Para veya ALG II alan çocuklar için 2005 ten itibaren yukarýda belirtilen istisnalar dýþýnda ilgili kurumlar tarafýndan para ödemekle yükümlü kýlýnamazlar. Bunun tersine, yetiþkin çocuklar da ebeveynlerine yardým etmekle yükümlü kýlýnamazlar. ALG II alan kiþilerden, 2005 yýlýnýn baþýndan itibaren hangi iþ tekliflerini kabul etmeleri beklenebilir (Zumutbarkeit)? Hemen hepsini.artýk kalifiye ve ehliyetli bir iþ korumasý yoktur. Ileride,sosyal sigortalý olmayan Mini-Job olarak bilinen küçük iþlerin kabul edilmesi dahi beklenebilir. Istisnai durumlar, sadece adaba haykýrý çalýþma sartlari için geçerlidir. Yargý kararlarýna göre adaba haykýrý iþler genelde, o alanda-meslek egitimi görmemiþlerse dahil- genel olarak bir iþ için ödenen ücretlerin yüzde 30 altýnda bir ücret almak olarak tanýmlanmaktadýr.karþýlaþtýrma ölcütü olarak her bir branþda ki durum gözönüne alýnmaktadýr. Yeni olan baþka bir durumda da,iþsizlerin her hangi bir iþ almaya zorlanabilmesidir. Burada sosyal sigortalý çalýþma durumu söz konusu deðildir. Bu uygulamaya göre, kiþiler ALG II veya Sosyal Para almaya devam ediyorlar ve ek olarak yapdýklarý iþin karþýlýðýnda ödenek anlamýnda örneðin saat baþýna bir Euro alýyorlar.tek baþýna yaþayýp 3 yaþ altýnda çocuk yetiþtirenler, zorunlu çalýþmadan muaf tutulmaktadýr. Calýþma yaþamýna entegre olmak için hangi yardýmlar vardýr? Tekrar iþe girmeyi teþvik için aþaðýdaký örnek önlemler söz konusu olabilir: Mesleki Eðitim,Hareketlilik yardýmý (baþka bir yere taþýnma). Yeniden çalýþmaya alýþtýrma önlemleri, iþyeri ararken oluþan masraflarý katký. ALG II alanlar, bu tür ise tesvik yardýmlarýný alabilmak için hukuksal bir hak iddia edemezler. Bunlar, olabilir yardýmlardýr ve bunun için bütçede ödenek var olduðu sürece ödeme yapýlýr. Bu durum Ich-AG olarak kamuoyunda bilinen kiþinin serbest geçisini teþvik etmek içinde geçerlidir. Normal iþsizlik parasý (Arbeitslosengeld) alanlar ise, bu konuda yasal hak sahibidirler. Kaynak: Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Hangi þahýslarda nafaka hakký gözönünde bulunduruluyor 7

8 DHB-BANK BERLÝN`DEN 8

9 DHB-BANK 9

10 Sadece mideye deðil, bütün duygu ve azalara oruç tutturalým! Orucun insan hayatýna ve sosyal hayata pek çok katkýsý vardýr. Orucun bedeni dinlendirme ve hastalýklara karþý koruma gibi, beraberinde getirdiði kazançlarýn yaný sýra, onun bir ferde kazandýrdýðý en önemli þey, insanýn ruhunda meydana getirdiði devrimlerdir. þimdi bunlarýn neler olduðuna genel bir bakalým: 1 Oruçlu kiþinin her saati ve her saniyesi Allah'ý ve Allah'ýn nimetlerini hatýrlatmasý ve netice itibarýyla da en büyük nimet olan Allah'a kavuþma nimetini hatýrlatmasý bakýmýndan çok kýymetlidir. 2 Oruç tutan bir mümin, sabahtan akþama kadar yemeyip içmemesiyle, þehvetine hakim olmasýyla, gýybet ve zulümden kaçýnmasýyla adeta meleknümûn bir keyfiyet kazanýr. 3 Çeþitli nimetler içinde yüzen insan, oruçla onlarýn kýymetini ve ehemmiyetini anlar, þükrünü eda etmeye çalýþýr. 4 Oruç, insana iktisat düsturunu öðretir. Istediði þeyi aklýna geldiði zaman hiçbir sýnýrlama getirmeden yapmaya alýþan kiþi, oruçlu olduðu zaman mecburen onu yapamayacaktýr. 5 Ruhani yönleri itibarýyla geliþmek isteyenler mutlaka oruç tutmalýdýrlar. Baþka ifadeyle; oruç tutmayanlar, cesetlerinin altýnda kalýr ve istenen ölçüde ruhani olgunluða ulaþamazlar... 6 Nefsin gemlenmesi, frenlenmesi bakýmýndan oruç, ciddi bir öneme sahiptir. Kiþinin kendini kontrol etmesi adýna orucun çok önemli bir yeri vardýr. Oruç nefse vurulan bir gem ve zimamdýr. Dolayýsýyla nefsin firavunluðunu kýrar. Oruçla insan, kendi nefsini, Cenab-ý Hakk karþýsýnda serkeþlikten kurtarýr ve itaat eden bir kul haline getirir. Oruç tutan herkes, oruçlu olmadýðý günlere nisbeten, daha bir melekleþtiðini vicdanýnda hisseder. 7 Oruç bir alýþtýrmadýr. Kiþide cismani arzulara karþý koyma duygusunu geliþtirir. Insan oruçlu olduðu anlarda her türlü negatif istek ve meyillere engel olmaya güç yetirdiði gibi, kazandýðý bu dirençle oruçlu olmadýðý zamanlarda da bu tür istek ve meyillere engel olmaya güç yetirebilir. Zira oruç sadece midenin aç býrakýlmasý demek deðil, aksine mide gibi bütün duygulara; göze, kulaða, kalbe, hayale ve sair insan azalarýna da oruç tutturmak, onlarý haramdan çekmek ve her birisine mahsus bir ibadete sevk etmektir. Bu þekilde oruç tutan bir insan, hep "helal" dairesinde bir hayat yaþar. Binaenaleyh dini kontrol altýnda tutmanýn en etkili yolu oruçtur. 8 Oruç, gizli ve aþikar her zaman emanete riayet edilmesini de öðretir. Zira Allah'ýn helal kýldýðý nimetleri yiyip-içmekten kaçýnmayý saðlayacak O'ndan baþka bir gözetici yoktur. Bu þekilde oruç tutan mümin, sabahtan akþama kadar Allah'ýn hududuna riayet etmiþ olacaktýr. 9 Oruç, vefa duygusunun tezahür ettiði en güzel bir ibadettir. Çünkü oruç, Allah ile kul arasýnda yapýlmýþ bir sözleþmedir. Oruçlu insan, belirli zaman dilimlerinde nefsi için hoþ gelen bazý þeylerden vazgeçecek, dolayýsýyla bu hareketiyle o, verdiði sözde vefalý olduðunu gösterecektir. Kaynak: Zaman Gazetesi 10

11 BÝLGE BUZ Almanyanýn en genç üniversitelisi ünvaniný alan Bilge Buz un baþarýsý Alman kamuoyunda geniþ yanký uyandýrdý. 16 yaþýnda Notortalamasi 1,2 ile Abitur yapan Almanya'nýn süper kýzý Bilge Buz henüz kundakta iken farklý oldugu anlaþýlan bebeklerden. Babasýnýn " ýþýða kesen zekalý kýzým" diye hitap ettiði Bilge Buz, üç yaþýnda okuma yazmayý öðrendi ve 4 yaþýndayken Libya'da çalýþan babasýna içerik açýsýndan anlamlý mektuplar yazdý. Hayatla tanýþýklýðýnýn daha ilk yýllarýnda baþarý hazzýný yakalayan Bilge BUZ, ilk okula sýnýf atlayarak direkt ikinci sýnýftan baþladý. 8 yaþýnda babasýnýn iþi nedeniyle Berlin'e gelen genç kýz Almancayý kýsa sürede öðrenmekle kalmadý, ayný zamanda Alman arkadaþlarýný da mütamadiyen ders çalýþtýrdý. Onlarý sýnavlara hazýrladý. Dördüncü sýnýfta liseye gitme tavsiyesi alan dahi çocuk, burada da dokuzuncu ve onbirinci sýnýfý atlama þansýný elde etti. Böylece, yaþýtlarýný geride býrakan Türk kýzý, liseyi en erken yaþta bitiren kiþi ünvanýný aldý. Ancak Bilge BUZ sadece bu ünvaný Bilge BUZ: Aslýnda þu an düþündüðüm Türkiye için en hayýrlýsý hangisi olursa o olsun. Açýcasý baþarým duyulduðu zaman buradan teklifler aldým. Bir Alman diplomatý olarakta Türkiye yararýna çok güzel iþler yapabileceðimi söylediler. Ama iþe duygusal açýdan yaklaþýrsam benim içimde hep vardý günün birinde Türkiye'ye dönmek Türkiye'de çalýþmak. Özellikle Istanbul'a tapýyorum. SES dergisi: Önüne çýkan tüm kapýlarý ardýna kadar açmakta fazla direnç göstermesine dahi gerek kalmayan süper kýz, geleceðe kurduðu köprünün temellerinin çok saðlam olduðu inancýnda. Almanya'daki yabancý gençleri içinde bulunduklarý topluma uyum saðlamaya çaðýran Bilge BUZ, bunun kendi kültürel deðerlerini kaybetmek anlamýna gelmediðini söylüyor. almakla kalmadý kýsa bir süre sonra da üniversiteye kayýt yaptýran en genç öðrenci olarak anýlmaya baþladý. Berlin Humbolt Üniversitesi hukuk bölümünde okuyacak olan ve Alman medyasýnýn ilgi odagi haline gelen Bilge BUZ, neden hukukta karar kýldýðýný þu sözlerle dile getiriyor. Bilge BUZ: Diplomasý nezdinde çalýþmak istiyorum. Türkiye`de doðmuþ bir süre orada yaþamýþ sonra Almanya'ya gelmiþ birisi olarak Türkiye ile Avrupa arasýnda bir köprü özelliði edinebilim diye düþünüyorum. Diplomasiye giden iki yol var. Siyasi bilimler ve hukuk. Hukuku daha saðlam bir temel olarak gördüðüm için uluslarasý iliþkiler üzerinden istediðim mesleðe ulaþmayý planlýyorum. SES dergisi: Diplomasiye giden yolu keþfetmekte pek de zorlanmayan Bilge'nin önderi Mustafa Kemal Atatürk. Çalýþma masasýnýn üstünde asýlý duran Mustafa Kemal Atatürk portresinden güç aldýðýný anlatan Bilge Buz, Almanya'da herhangi bir görev almayý neden kabullenmediðini ise þu sözlerle ifade ediyor. Bilge BUZ: Almanya'da gençler arasýnda benim desteklemediðim bir gruplaþma var. Burada genellikle ailelerin gelmiþ olmasýnýn da etkisi var bunda. Ben açýkcasý bunu desteklemiyorum. Neticede biz Türkiye'de yaþamýyoruz. Almanya'da yaþýyoruz. Herþeyden önce aile desteði önemlidir. SES dergisi: Bilge Buz çok yönlü hale getirdiði yaþam merdivenlerini, eteklerinde süper baþarýlar taþýyarak çýkýyor. Peki onun yarýþ çizgisini birincilikle yakalamasýndaki tek etken sadece sahip olduðu süper zekasý mý? Bilge BUZ: Onun dýþýnda bir hýrsým var. Milliyetçiliðim var. Tam anlamýyla milliyetçilik denmez buna. Bu sadece kendini kanýtlama hýrsý. Hepmiz biliyoruz ki burada Türkler adýna farklý bir resim çizilmiþ. Bize önyargýlý davranýyorlar. Ben herzaman için baþarýmla bir Türk insanýn da ne kadar baþarýlý olabileceðini göstermek istedim. Yer yer üzüldüðüm oldu. Benim baþarýmý görünce aa sen Türk olamazsýn diye tepkilele karþýlaþtým. SES dergisi: Hataya karþý anlayýþlý olmayan, yaptýðý tüm iþlerden zevk almasýný da bilen Bilge Buz 'un düþlerinin temelini Türkiye ye hizmet oluþturuyor. Almanya'nýn süper kýzý Bilge Buz, bu anlayýþýn mürekkebini ruhunda hiç mi hiç kurutmama ve hep canlý tutma konusunda oldukça kararlý gibi gözüküyor. 11

12 HÜDAÝ ÜLKER LE BU AY ÝSTEYEN BAÞARIR Merhabalar! Hükümetin þu son haftlarda yaptýðý deðiþiklikler Almanlarý olduðu gibi, Almanya'da yaþayan Türkleri de derinden etkiledi. "Harz ýv" ve "Arbeitslosengeld ýý" gibi kavramlar günlük yaþantýmýzýn birer parçasý oldu. Partiler arasýnda uzun süren tartýþmalardan sonra, hem mali tasarruf yapmak, hem de iþsizliði azaltmak için sýký tedbirler alýndý. Durum onu gösteriyor ki, bu tedbirler üzerine daha çok tartýþýlacaða ve yürüyüþler yapýlacaða benzer. Son yýllarda iþ ve ekonomi dünyasýnda da öylesine deðiþimler yaþanýyor ki, insanlar artýk hiç bir þeyin kalýcýlýðýna inanmýyor. En büyük, en sarsýlmaz dediðimiz maðazalar bu gün iflasýn eþiðindeler. Eskiden lüks maðazalarýn bulunduðu caddelerde bu gün 'ne alýrsan 50 Cent' dükkanlarý var. Cep telefonlarý ayda bir deðiþiyor. Bilgisayar ve Internet deseniz o da öyle. Büyük kuruluþlar öretim sektöründen, hizmet sektörüne geçiþ yapýyor. Bu durumda insanlar ne yapalým diye kara kara düþünüyor. Oysa fazla düþünmeye gerek yok.piyasa deðiþiyorsa biz de ona ayak uyduracaðýz. Hangi sektör canlýysa biz de oraya geçeceðiz. Yaþam bir yüzüyle tatlýdýr, diðer yüzüyle de çok katýdýr. Almanya'da otelcilik, restoran ve eðlence yerleri sektöründe büyük bir uzman iþçi açýðý olduðu söyleniyordu. Birkaç yýl önce hükümet bilgisayar dalýnda dýþardan iþçi getirmek istiyordu. Tabi þu anda durum nasýl onu da araþtýrmak gerek. Demek istediðimiz þu ki, deðiþen dünyaya biz de ayak uydurmak zorundayýz. Yeni meslekler öðrenmek gerekiyorsa, bunu yapmak zorundayýz. Artýk þu, "yaþýmýz geçti" bahanesini de býrakalým. Bir zamanlar okumuþtum. Japonya'da 110 yaþýndaki bir adam üniversiteye yazýlmýþtý. Berlin'de henüz bizlerden bu yaþa gelmiþ insan yok. O zaman bizler haydi haydi öðreneceðiz demektir. Önemli olan önümüzdeki basamaklarý yavaþ yavaþ çýkmaya baþlamaktýr. Bir gün o basamaklarýn en yukarýsýna geldiðimizi hayretle göreceðiz. Zaman zaman bu konularý konuþtuðum genç arkadaþlara buradan þu öneride bulunmak istiyorum: Yürekten ulaþmak istediðiniz mesleðinizi öðrenmeye baþlayýn ve birkaç ay sonra gireceðimiz 2005'e yeni ve geçerli bir meslekle girin. 'KUMPIR'IN ÖYKÜSÜ Yazýn izine gittiðimizde özellikle tatil beldelerinde yediðimiz bir yemek türürdür kumpir. Daha doðrusu bildiðimiz patatestir, ama içine konan yiyeceklerle bir tür yemek oluyor. Tadý da fena deðildir, üstelik hem hafif bir yemektir hem de hesaplýdýr. 'Kumpir' sözcüðünün öyküsü nasýldýr hiç merak ettiniz mi? 'Türk Dili' dergisinde, Prof. Dr. Hasan Eren kumpir konusunda þunlarý yazmýþ: 'Kumpir dilimizde yaygýnlýk kazanmýþ bir söz deðildir. Bu bakýmdan vitrinlerde 'közde patates' veya 'fýrýnda patates' diye açýklandýðý göze çarpýyor. Almancada patatese Kartoffel adýnýn verildiðini biliyoruz. Bu ad Alman dilinin konuþulduðu geniþ alanda yaygýnlýk kazanmakla kalmayarak komþu dillere de geçmiþtir. Avusturya Almancasýnda Kartoffel yerine Erdapfel, Herdapfel ve Grundbirne adlarý kullanýlmaktadýr. Isviçre Almancasýnda ise patatese Erdbirne adý verilmektedir. Yurdumuzda yerel aðýzlarda patatese verilen ad kardof, kartof, kartol, kartul adlarý da Almanca Karoffel'den alýnmýþtýr. Bu adlarýn bir bölümünü Balkan göçmenleri, bir bölümünü de Kafkasya göçmenleri yaymýþlardýr. Kumpir'in yazgýsý da Almanca'dan alýnma kardof, kartof, kartol, kartul adlarýna benzer. Daha açýk bir deyiþle, kumpir de Almanca'dan kökenlenen bir alýntýdýr. Almanca Grundbirne'nin yerel aðýzlardaki biçimleri komþu dillere geçmiþtir. Örneðin Grundbirne Macarca'da krumpli olarak yayýlmýþtýr.' Kumpir konusundaki bu yazý aslýnda uzunca bir yazýydý. Ben buraya çok kýsa olarak almaya çalýþtým. Büyük kentlerde ve deniz sahillerinde, biz gurbetçilerin de severek yediði bu yemeði böylelikle anýmsamýþ olduk. SORUMLULUK TAÞIYAN VAR MI? Yukardaki soruyu Berlin'de sanatý ve dili seven insanlardan zaman zaman duyuyorum. Duyarlý insanlarýmýz yoz kültür ve bozuk Türkçe karþýsýnda kýzýyor ve bunlarý þikayet edecek bir kurum bulamamaktan þikayet ediyor. Berlin'de kültür adýna yazýlý, görüntülü ve iþitsel basýn bir sorumluluk taþýyor mu? Ya da taþýmak zorunda mýdýr? Berlin'deki bazý görsel veya iþitsel yayýn kuruluþlarý görüþlerini þöyle dile getirebiliyor: "Bizim kurumumuz para kazanmayý ön planda tutar. Bizim için kalite deðil, müþteri arzusu dolayýsýyla müþteri sayýsý önemlidir." Tabi böyle bir düþünceyle Berlin ve Almanya'daki kültürümüzü, Balkanlarda veya baþka coðrafyalarda olduðu gibi altý yüz yýl ayakta tutamayýz. Berlin'de hiç kimsenin bir misyon üstlenmeye yanaþmamasýndan þikayet edebiliriz ancak herkes küçük bir misyon üstlense nasýl olur? Türk dilini güzel kullanmaya çalýþmak, eksiklerimizi tamamlamak, belki de baþkalarýna da 'Güzel Türkçe' konusunda yardýmcý olmak...bu önemli bir misyondur bence. Berlin'de kültürümüz adýna yanýtlanmasý gereken epey soru var. Ancak þu kadarýný baþtan söylemek yanlýþ olmaz: Türkçemiz ve kültürümüz adýna herkesin görevi vardýr. Bu görev baþkasýný deðiþtirmek için deðil, kendimizi deðiþtirmeye yönelik olursa daha faydalý olur. 12

13 TÜRKÝYE TANITIM T SAFRANBOLU SAFRANBOLU & AMASRA Yazý: Sinem Örs Ertaþ Fotoðraf: Onur Ertaþ Sakin, sessiz ve otantik bir tatil geçirmek isteyenler Batý Karadeniz'in bu þirin kasabalarýný mutlaka görmelidirler. Bizim tavsiyemiz Safranbolu'ya kadar gitmiþken Amasra'yý görmeden dönmeyiniz. NASýL GÝDÝLÝR: Ýstanbul istikametinden gelenler için en ideal yol (yaklaþýk 400 km) Ýstanbul-Ankara otobanýný takip edip Bolu-Gerede çýkýþýnda Karabük istikametine sapýlmalýdýr. Karabük'ten sonra 15 dakikalýk bir yolculukla Safranbolu'ya ulaþabilirsiniz. Yolculuk sýrasýnda mutlaka Bolu Daðlar'ýnda çay molasý vermelisiniz. Ankara istikametinden gelenler için yol daha kýsa. (yaklaþýk 220 km). Ankara-Ýstanbul otabanýný takip edip Gerede çýkýþýndan Karabük'e sapýp Safranbolu'ya ulaþabilirsiniz. NE ZAMAN GÝDÝLÝR: Ziyaret için en ideal mevsim bahar ve yaz aylarýdýr. Kýþ yolculuklarý biraz riskli olabilir. Bolu Daðlar'ýnda hava her an deðiþebilir. Amasra Limanýnda Genel Görünüþ Amasra'da evler arasýnda dolaþarak Karadeniz insanýnýn yaratýcýlýklarý mutlaka görmelisiniz. Eþssiz doðasý yanýsýra kalesini ziyaret etmeyi ihmal etmeyin. NEREDE KALýNýR: Safranbolu'da tarihi konaklarýn birinde kalmalýsýnýz. Bunun için en büyük ve görkemlilerinden biri olan ve ýýý. Selim Sadrazamlarýndan Ýzzet Mehmet Paþa Konaðý olarak bilinen Otel Paþa Konaðýný önerebiliriz. Otel Paþa Konaðý NE YENÝR: Vejetaryan olmayanlar için Kadýoðlu þehzade Sofrasý'nda kuyu kebabýný, safranlý pilavý ve tatlý olarak zerdeyi tatmalýsýnýz. Ayrýca yarým gününüzü ayýrýp bir öðle yemeðinizi 11 km uzaklýktaki Yörük Köy'ünde köy ayraný, gözlemesi ve baklavasýndan yiyerek geçirmelsiniz. Ayrýca buradan köy reçeli almayýda unutmayýn. Amasra'da balýk yenir. Her mevsim limanda taze ve ucuza balýk bulabilirsiniz. Ufak bir hatýrlatma pazarlýk etmeyi unutmayýn. Safranbolu Evleri GEZÝLECEK YERLER: Safranbolunun tarihi 2000 yýl öncesine kadar dayanmaktadýr. Bu yüzden çevrede eski dönemlere ait kaya mezarlarýna rastlayabilirsiniz. Asýl Safranbolu'yu ünlü yapan kendisine has mimarisiyle Safranbolu evleridir. Günümüzde bu evler UNESCO tarafýndan koruma altýndadýr. Safranbolu evleri genelde iki ve ya üç katlý olup zemin kata halk dilinde hayat denilir. Taþ ve toprak yapýsýyla klasik Rum mimarisini yansýtýr. Üst katlar ise ahþap olup tavan ve merdivenlerde Türk ahþap oymacýlýðýnýn eþsiz örneklerini sergilenmektedir. Zemin kat genelde ocak ve fýrýn bulunur geri kalan kýsým ise buðday ambarý ve ya ahýr olarak kullanýlmaktadýr. Orta kat genelde mutfak ve oturma odalarý olarak düzenlenmiþtir ve odalar genelde sergenler ile çevrilmþtir. (Tavana yakýn seviyede odayý çevrileyen tek katlý dar raf). Bu sergenler meyvalarýn kurumasý konulan yerlerdir. Özellike elma odaya hoþ koku verir. Misafir odalarýnda ise güsülhane denilen banyolarýn bulunmasý oldukça ilginçtir. Safranbolu'da klasik evlerinin dýþinda tarihi çarþýsý, hamaý, kilisesinden camiye çevrilen Ulucami ve Rum mahallesi mutlaka görülmelidir. Ayrýca kaleye ve Hýdýrlýk tepesine çýkýp Safranbolu'yu yukarýdan isliyebilirsiniz. Programýnýzýnda bir veya iki gününü Amasra'ya ayýrmalýsýnýz. Karabük-Bartýn yolu üzerinden Amasra'ya ulaþabilirsiniz. NE ALINIR: Safranbolu'da bakýr hediyelik eþyalar bulabileceginiz gibi maket Safranbolu Evleri, dokumalar, heybeler oldukça raðbet görmektedir. Dostlarýnýza safranlý lokum götürmeyi unutmayýn. Amasrada ise tahta iþlemeciliði oldukça yaygýn. Uygun bir fiyata el yapýmý ev eþyalarý alabilirsiniz. Þimdiden sizlere iyi yolculuklar. KAYNAKÇA: "Dünü ve Bügünü ile Safranbolu" Ünsal Tunçözgür, "Küçük Oteller Kitabý" Sevan & Müjde Niþanyan, Boyut Yayýn Gurubu,

14 STEUERN AHMET TUNGA Termine und Hinweise zum Jahresende Allgemeine Fristen, Termine Antrags- und Abgabefristen: Bis zum 30. November 2004 kann ein Antrag auf Ergänzung der Lohnsteuerkarte 2004 bei der Gemeinde bzw. beim Finanzamt wegen Änderung der Steuerklasse und/oder der Zahl der Kinderfreibeträge gestellt werden ( 39 Abs. 5 EStG). Bis zum 30. November 2004 kann beim Finanzamt ein Antrag auf Eintragung eines Steuerfreibetrags auf der Lohnsteuerkarte 2004 gestellt werden. Die Summe der zu berücksichtigenden Beträge muss dabei mehr als 600 Euro betragen (Antragsgrenze), wobei Werbungskosten allerdings nur in diese Summe einbezogen werden, soweit sie 920 Euro übersteigen ( 39a Abs. 2EStG). Bis zum 31. Dezember 2004 kann grundsätzlich eine Einkommensteuer-Veranlagung 2002 beantragt werden (sog. Antragsveranlagung; siehe 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG). Bis zum 31. Dezember 2004 kann zur Berücksichtigung des Verlustrücktrags aus 2002 eine Einkommensteuer-Veranlagung 2001 von Arbeitnehmern beantragt werden ( 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 3 EStG). Aufbewahrungsfristen: Für Buchführungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen (vgl. 147 Abgabenordnung - AO). Im Jahresabschluss ist für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Unterlagen eine Rückstellung zu bilden. Mit Ablauf dieser Fristen können nach dem 31. Dezember 2004 folgende Unterlagen vernichtet werden: Zehnjährige Aufbewahrungsfrist: - Bücher, Journale, Konten, Aufzeichnungen usw., in denen die letzte Eintragung 1994 und früher erfolgt ist - Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen, die 1994 oder früher aufgestellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen - Buchungsbelege (z.b. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Eigenbelege, Lohn- bzw. Gehaltslisten) aus dem Jahr Die zehnjährige Aufbewahrungsfrist gilt auch für die Buchhaltungsdaten der betrieblichen EDV. Während des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. Bei einem Systemwechsel der betrieblichen EDV ist darauf zu achten, dass die bisherigen Daten in das neue System übernommen oder die bisher verwendeten Programme für den Zugriff auf die alten Daten weiter vorgehalten werden. Diese Aufbewahrungsfrist gilt ebenfalls für Aufzeichnungen, die für ab dem 1. Januar 2003 beginnende Wirtschaftsjahre über Art und Inhalt von Geschäftsbeziehungen mit sog. nahe stehenden Personen bei Auslandsbeteiligungen im Sinne des 1 AStG zu führen sind (vgl. 90 Abs. 3 AG). Hierunter fallen u. a. Angaben zu Verrechnungspreisen bei verbundenen Unternehmen. Die Aufzeichnungen können schriftlich oder in elektronischer Form erstellt werden. Sechsjährige Aufbewahrungsfrist: - Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 1998 oder früher - Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Unterlagen sowie Geschäftsbriefe aus dem Jahr 1998 oder früher Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann noch nicht zulässig, wenn die Frist für die Steuerfestsetzung noch nicht abgelaufen ist (vgl. 169, 170AO). Info: Haufe Steuer Office Ahmet TUNGA Gelernter Steuerfachangestellter Geprüfter Bilanzbuchhalter 14

15 Rechtliche Anmerkungen zum angeblich geplanten Ehebruchstatbestand im neuen türkischen Strafgesetzbuch Im Zusammenhang mit dem Beitritt der Türkei zur EU ist in den vergangenen Wochen immer wieder von der Notwendigkeit der Reform des türkischen Strafgesetzbuches als unabdingbare Voraussetzung für die Entscheidung der Europäischen Kommission über die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Türkei gesprochen worden. Die Diskussion über diese notwendig und unmittelbar bevorstehende Reform geriet zu einer Diskussion über die angeblich geplante Aufnahme eines strafbewährten Ehebruchs. Bis zum war der Ehebruch in der Türkei formell noch strafbar. Dass sich um diesen Tatbestand kaum einer gekümmert hat, konnte man in jeder türkischen Zeitung täglich genüsslich lesen. Niemand wurde wegen dieses Art. 440 oder 441 des türkischen Strafgesetzbuches verurteilt, geschweige denn auch nur angeklagt. Bereits im Jahre 1996 hob das türkische Verfassungsgericht den Art. 441 des türk. StGB auf, weil die darin enthaltene Strafandrohung den Ehemann bevorteilte und es darin einen Verstoß gegen die Gleichbehandlung von Mann und Frau sah. Im Jahre 1997 hob das Gericht dann auch Art. 440 des türk. StGB auf, weil nach der Nichtigkeitserklärung des Art. 441 nunmehr nur der Ehrbruch der Ehefrau strafbar blieb und dies ebenfalls ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz darstellte. Seit nunmehr sieben Jahren ist der Ehebruch in der Türkei nicht mehr strafbar gewesen und seit einer noch längeren Zeit ist dieser nicht mehr Gegenstand eines Strafverfahrens gewesen. Warum sollte ernsthaft wieder eine Neueinführung geplant worden sein, zumal auch unter anderen verfassungsrechtlichen Aspekten eine erneute Kassation durch das Verfassungsgericht zu befürchten wäre. Über die wichtigen Neuerungen und Reformen des neuen türkischen Strafrechts wurde jedenfalls kaum berichtet. Alles nur Ablenkung. RA Erol Özkaraca Funk:

16

17 Jasmin ve Saim Dünya evine girdiler Ve Þöyle dediler: Severek baþladýk seviyoruz Allah`tan saadet diliyoruz Bekarlýk sultanlýk dediler Jasmin ile Saim dinlemeyip Evlenmeye Royal Event Center karar verdiler 17

18 Serdar Akova ile Mine Özel Mutluluða adýmý attýlar Profesyonel Almanya Boks Þampiyonu Serdar Akova ile Mine Özel görkemli bir törenle dünya evine girdi. Spandau Royal Event Center`de yapýlan muhteþ em düðün törenine baþta spor camiasý olmak üzere kalabalýk bir davetli topluluðu katýldý. Gecenin gec saatlerine kadar süren bu anlamlý gecede þampiyon boksörümüz ve ailesine " Berlin-SES" ekibi olarak ömür boyu mutluluk dileklerinde bulunuyoruz. Emektar boksörlerimizden baba Vedat Akova`da duygulu anlar yaþadý. Ömür boyu mutluluklar dileriz... 18

19

20

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Der kleine Hase möchte lesen lernen

Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase möchte lesen lernen Der kleine Hase kann nicht lesen. Er will es aber lernen. Doch wie lernt man lesen? Er geht zum dicken Bären, der in einem Baum lebt. Der kleine Hase fragt den dicken

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Bölüm 02 Firarda Bölüm 02 Firarda Anna komiserin sorularını yanıtlar, ama sorgulama motosiklet gürültüsü ve silah sesleriyle bölünür. Anna kaçar ve müzik kutusunun üzerinde bir adres keşfeder. Bu ipucu ona yardımcı olacak

Detaylı

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat)

Voraussichtlicher Bruttoarbeitslohn (einschließlich Sachbezüge, Gratifikationen, Tantiemen usw.) im Inland im Wohnsitzstaat in (Drittstaat) Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuerpflichtiger Arbeitnehmer nach 1 Abs. 3 EStG für 201_ (Anlage Grenzpendler außerhalb EU/EWR zum Antrag auf Lohnsteuer-Ermäßigung) Zur Beachtung: Für

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu

3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft. Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 3. Neujahrsball der Deutsch-Türkischen Wirtschaft Alman- Türk Ekonomisinin 3. Yeni Yıl Balosu 14.01.2012 3. Neujahrsball der Deutsch-Türksichen Wirtschaft am 14.01.2012 / Türk-Alman Ekonomisi nin 3. Yeni

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü

Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü makale - 1 Yrd. Doç. Dr. Nuray GÖKÇEK KARACA Anadolu Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Bölümü 1970 yýlýnda Giresun un Espiye ilçesinde doðdu. Ýlköðrenimini

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var.

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 11.05. Görevini tamamlamak için 65 dakikan var. Bölüm 14 Gelecek Đçin Geçmişe Anna zaman makinesini bulur ve teröristlerin tarihi bir olayı silmek istediklerini öğrenir. Ama hangi olayı? Oyuncu onu 1961 yılına gönderir. Sadece 60 dakikası vardı. Rahibe

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

DEMANS NEDİR? ?????????????? ????????????

DEMANS NEDİR? ?????????????? ???????????? ? DEMANS???? BU? NEDİR??????????????????? DEMANS, KAFADA GERÇEKLEŞEN BİR HASTALIKTIR. Kişi demans hastalığına yakalandığında, hafızası eskisi gibi çalışmamaya başlar. Bunu gözlerinle göremezsin. Hastanın

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V

Die alttürkische Xuanzang-Biographie V VERÖFFENTLICHUNGEN DER SOCIETAS URALO-ALTAICA Herausgegeben von Cornelius Hasselblatt und Klaus Röhrborn Band 34 Xuanzangs Leben und Werk Herausgegeben von Alexander Leonhard Mayer und Klaus Röhrborn Teil

Detaylı

Çocuklar Nasýl Büyüyor?

Çocuklar Nasýl Büyüyor? Çocuklar Nasýl Büyüyor? Babalar Için Yazýlý Soru Kâðýdý (Schirftlicher ragebogen für Väter) Bu soru Kâðýdýnda sýk sýk Hedef çocuktan adý sözedilmektedir. Burada sözü edilen çocuk sizin çocuðunuzdur: Vor

Detaylı

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011

Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Sonderwerbeformen Gültig ab Januar 2011 Titelseite unten rechts 1. Sayfa sağ alt köşe 1 x 50, 2 x 50, 3 x 50, 4 x 50, 5 x 50 10,- 3 x 50 1x50 3x55 Titelkopf-Anzeige 1. Sayfa sağ üst köşe 3 x 55 12,- TV-Seiten

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN

6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN 6 EKİM 1964 MANYAS DEPREMİ ESNASİNDA ZEMİNDE MEYDANA GELEN TANSİYON ÇATLAKLARI ERDBEBENSPALTEN IM DER GEGEND VON MANIAS IN NORDWEST-ANATOLIEN İhsan KETÎN Istanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi 6

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu

Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Der Antrag ist auf Deutsch und leserlich auszufüllen: Başvuru Almanca ve okunaklı olarak doldurulmalıdır: Antrag auf Erteilung/Verlängerung einer/eines İlk izin / Uzatma başvurusu Aufenthaltserlaubnis

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin

Alan: Sosyal Psikololji. 04/2007 10/2008 Yüksek Lisans Humboldt Üniversitesi Berlin Yrd. Doç. Dr. Leyla ÖZDEMİR Holtur Evleri 2. Etap A Blok Daire 24 Boztepe/Trabzon Mail: leyla-oezdemir@hotmail.com Doğum Tarihi: 12.01.1980 Eğitim Bilgileri 10/2008 12/2012 Doktora Humboldt Üniversitesi

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin?

COMPUTER: Mission Berlin. 9 Kasım, sabah saat 10 u 10 geçiyor. Almanya yı kurtarmak için 120 dakikan ve üç canın var. Komisere güvenebilir misin? Bölum 03 Kant Sokağı na giderken Anna Kant Sokağı na doğru yola çıkar, ancak yolu bilmediği için adresi sormak zorunda kalır. Siyah kasklı motosikletliler yeniden ortaya çıktığında ve ona ateş ettiklerinde

Detaylı

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net

telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net telc Türkisch-Zertifikate: Für alle, die mehr können www.telc.net B1 Okul sınavı hiç de zor değildi. Yakında B2 Okul sınavına da girmek istiyorum. Alina Çelebcigil, hat mit Erfolg die Prüfung telc Türkçe

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Başvuran kişinin soyadı ve adı Name und Vorname der antragstellenden Person Çocuk parası No. F K Kindergeld-Nr. Yurt dışı eki tarihli Alman çocuk parası başvurusu için Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Iletisim ve Lisan Enstitusu

Iletisim ve Lisan Enstitusu . Iletisim ve Lisan Enstitusu..... Biz Kimiz? Institute of Communication and Languages (ICL), önceki adýyla Ýki Toplumlu Mesleki Ýngilizce Destek Programý, nitelikli Ýngilizce, kültürlerarasý iletiþim

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Smartphone-Funktionen

Smartphone-Funktionen Smartphone-Funktionen 1 2 3 4 15 1 1 14 13 12 5 8 9 10 11 22 21 20 18 19 1. Ohrhörer 2. Kopfhöreranschluss 3. Display 12. Senden/Antworten 13. Menü/Linksauswahl 14. USB-Anschluss 4. Messaging/Menü Bildlauf

Detaylı

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde.

Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. HERZLICH WILLKOMMEN HOÞGELDÝNÝZ Almanyalý Türklerin bankasýna hoþgeldiniz. HypoVereinsbank ve YapýKredi iþbirliðinin tüm avantajlarý hizmetinizde. Die Bank für Deutschtürken. Nutzen Sie die Vorteile der

Detaylı