YABANCI DİLLE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YABANCI DİLLE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ"

Transkript

1 YABANCI DİLLE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ (*) Atilla BOZACI 0- ÖZET Genelde hiç kimse yabancı dil öğrenmeye karşı değildir. Tepkiler bir yabancı dille meslek öğretimine karşı olmaktadır. Cumhuriyetten bu yana dil öğretiminin yaygınlaşmasına büyük önem verilmiştir. Ders programlarında yabancı dile verilen ağırlık başka hiç bir kültür veya meslek dersine verilmemektedir. Buna rağmen bu yolla sağlanan yarar ve ulaşılan düzey açısından tam bir başarısızlık söz konusudur. Öte yandan yeni mühendis profili çizilirken bir yabancı dili (özellikle İngilizceyi) çok iyi kullanma becerisi ön plana çıkmaktadır, Kuşkusuz her mühendisin iyi yabancı dil bilmesine gerek olmayabilir. Ancak bir kısmına böyle bir beceri kazandırabilmenin en etkili yolu o dille mesleğini öğrenmesini ve o dille düşünmesini sağlamaktadır.bu bildiride yabancı dille mühendislik eğitimi ve sonuçları ele alınmıştır, 1- GİRİŞ Kaynakların yetersizliği, zaten kıt olan kaynakların verimli kullanılmalarına yönelik sorunlar, kalite sorunları ve bu konuda duyulan derin kaygılar üniversitelere ilişkin başlıca tartışma konuları olagelmektedir. Yabancı dille eğitim konusu ise özellikle son yıllarda çok tartışılır bir duruma gelmiştir. En son YÖK tarafından önce kısıtlama yönünde bazı kararlar alınmış daha sonra kamuoyu baskısı yüzünden, açıklık getirme adı altında geri adımlar atılmıştır. Yabancı dil eğitimi ve yabancı dille eğitim kavram ve nitelik olarak birbirinden çok farklıdır. Yabancı dil bilmenin önemini hemen hemen hiç kimse yadsımamaktadır. Karşı çıkılan husus yabancı dille eğitimdir. Bu karşı çıkışın bir slogan haline getirilip her yerde yinelenmesi sakıncalıdır. Bunun olumlu ve olumsuz yanları yeterince tartışılmadan tavır alınmamalı, duygusal davranılmamalıdır. Cumhuriyetten bu yana yabancı dil eğitimine büyük önem verilmiştir. Orta öğretim kurumlarındaki programlar bir yana üniversitelerde ders planlarında yabancı dile verilen önem ve ağırlık başka hiç bir derse verilmemektedir. Mühendislik öğretiminde de böyledir. Buna karşılık sağlanan yarar ve varılan nokta açısından tam bir başarısızlık söz konusudur. Bu sonucu doğru algılayıp iyi değer«lendimek gerekmektedir. Bugünkü yabancı dil eğitim yöntemi ile mühendise iyi bir yabancı dil kazandırmak mümkün değildir, Diğer taraftan değişen dünya koşullarının, küreselleşme ve gümrük birliği ortamının gerektirdiği mühendis profili çizilirken bir yabancı dili çok iyi kullanma becerisi özellikle vurgulanmaktadır. (*) Prof. Dr., Y.T.Ù. Makina Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Yıldız-İSTANBUL --=^^^^^^-^ ^-^ 179

2 Mühendis adayına böyie bir beceri kazandırmanın en etkili yolu o dille öğrenmesini ve o dille düşünmesini sağlamaktır. Yarınları düşünerek makina mühendislerinin bir kısmını bu koşullara uygun yetiştirmek gerekmektedir. 2- YABANCI DİLLE EĞİTİME NEDEN KARŞI ÇIKILIYOR? Bir konu ele alınırken her şeyden önce "amaç ve kapsam M ın iyi ortaya konması gerekir. Biz burada kesinlikle hukuk yada siyaset biliminin veya güzel sanatlar eğitiminin yabancı dille verilmesini tartışma konusu yapmıyoruz, Çünkü bunun farklı zeminlerde farklı verilerin kullanımını gerektirdiğini biliyoruz, Biz burada gelişmiş yeni teknolojileri almak, hemen öğrenmek ve uygulamak, yararlarını hem kendi hem de dünya kamuoyuna sunmak ve bu konularda başkaları ile uluslararası düzeyde rekabete girmek konumunda olan mühendislik mesleklerini, özelde makina mühendisliği eğitimini tartışıyoruz. Bu nedenle söylediklerimiz makina mühendisliği kapsamında düşünülmelidir. Yabancı dille eğitime karşı çıkılırken önce nedenleri, en önemlisini en sona koyarak, aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür. 1- Ulusal bilinci köreltir, bağları zayıflatır. 2«Yabancı hayranlığı doğar, aşağılık duygusu gelişir. 3- Beyin göçünü hızlandırır 4- Yabancı dil ön plana çıktığından mesleki öğrenim kalitesinde gerileme olur 5- Türkçe, yabancı dillerin saldısına uğrar, günlük kullanımda yabancı sözcükler çoğalır, 6- Türkçenin bir kültür ve bilim dili olarak gelişmesi engellenir. Bunlardan ilk İkisi tamamen öznel savlardır. Somut verilere dayanmamaktadır. Bu konuda yapılmış araştırma sonuçları yoktur. Bizim kişisel gözlemlerimiz bu savları doğrulamamaktadır, Hatta yabancı dille öğrenim görenlerin, özellikle yabancı ülkelerde öğrenim görenlerin köken bağları daha da güçlenebilmektedir. Aşağılık duygusuna kapılma bir yana, tam tersine, böyle bir öğrenim mühendise (belki de yabancı dil fazla önemsediği için) her konuda öz güven kazandırmaktadır. Beyin göçü olumsuz bir olgu olarak süregelen bir gerçektir. Ayrıca çeşitli ekonomik ve sosyal nedenleri vardır. Ancak yabancı dille eğitimin bu olguya katkısı istatiksel olarak bilinmemektedir, İddialar tahminlere dayanmaktadır. Kendi çevremizde göçen okumuşların eğitim öz geçmişlerini incelediğimiz zaman bunu doğrular tarzda bir sonuç çıkmamaktadır. İlginç olan ülkemizden yurt dışına göçün okumuş kesimden çok okumamış kesimde daha yaygın olmasıdır, Üstelik bu durum bir kayıp olarak algılanmamakta, gidenlerin başarıları bir övünç vesilesi olmaktadır. Yabancı dilin ön plana çıkmasıyla eğitimin genel amaçlarında sapmalar olabileceği, yabancı dille anlatma ve anlama zorluğundan ötürü meslek öğretiminde nitelik gerilemesi olabileceği kaygıları vardır, 180 ^

3 Branşlaşmaya dönük bir öğretim programında bazı noktaların gözden kaçabileceği, bazı ayrıntıların yakalanamayacağı düşünülebilir. Ancak mühendislik temel eğitimi tarzında verilen bir programda bu tür sakıncalar ortadan kaldırılabilir. Bol ve yeni bilgi kaynaklarına ulaşım kolaylığı büyük üstünlük sağlar. Türkçenin byfldân ötürü yabancı dillerin istilasına uğrayabileceği endişesi bize göre yersizdir. Boyla bir olgu varsa bunun nedeni yüksek öğretimin kısmen yabancı dille yapılması değildir. Televizyonlarda, gazete sayfalarında, duvar reklamlarında iş yerlerinde karşımıza çıkan yabancı sözcüklerin çokluğu kaygı vericidir. Ancak bu durum yanlış nedenlere bağlanmamalıdır. Türkçe asırlar boyu bu saldırılarla karşı karşıya kalmıştır. Yabancı dille yüksek öğretimin ise 40 yıllık bir geçmişi vardır, Rastlantıya bakınız ki arı bir Türkçe çabaları, en büyük kazanımlarmı son 40 yılda elde etmiştir. Yabancı sözcüklerlerin en çok rağbet gördüğü alanlar hukuk ve tiptir. Hukuk alanında hiç yabancı dille eğitim yapılmadı. Tıpta İse son yıllarda küçük oranda İngilizce ile eğitim olgusu yaşanmaktadır. Buna karşılık yıllardan beri yabancı dille eğitim veren ODTÜ de yayımlanan özgün yazılardaki arı ve akıcı Türkçe ilginç bir örnek oluşturmaktadır. Yüksek öğretimin tümüyle yabancı dille yapılması kuşkusuz Türkçenin bir bilim dili olarak gelişmesini ve kökleşmesini engeller. Bunun aksini savunacak değiliz. Biz her alanda ana dille öğretim ilkesinin titizlikle korunmasına taraftarız. Seçkin üniversitelerimizden biri olan İ.T.Ü. yıllar yılı bu misyonu başarıyla yürütmektedir. Son 50 yılda temel bilimlerde, teknik mekanikte, mühendisliğin çeşitli alanlarında yazılan kitaplar Türkçenin bilim dili olarak gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Sayısız Türkçe bilimsel kavram ve teknik deyimin yerleşmesine önayak olmuştur. Biz yüksek teknoloji kullanımı ile ilgili mühendislik dallarında Türkçe ile eğitime koşut olarak yabancı dille eğitimin ülke çıkarlarına uygun olacağına inanıyoruz. Belirlenecek ölçütlere göre koşulları yerine getirebilmiş yüksek öğretim kurumlarının bu yöndeki çabalarının desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz, 3. YENİ EĞİLİMLER 3.1. Uluslararası Bütünleşme İnsanlık küreselleşme adı verilen bir süreci yaşamaktadır. Dünyanın bir köşesinde üretilen mal ve hizmet bir başka köşesinde tüketilmektedir. Toplumların tüketim alışkanlıkları, ihtiyaçları, talep ve tercihleri birbiriyle benzerlik göstermektedir. Bu durum uluslararası düzeyde yoğun bir mal ve hizmet dolaşımını beraberinde getirmiş, ticaret uluslararasılaşmıştır. Rekabet ortamı ulusal sınırları aşıp uluslararası boyutlara ulaşınca pazarlarda tutunabilmek için yeni ürün-yeni teknoloji-yeni yöntem arayışları yaşamsal önem kazanmıştır, AR-GE faaliyetlerine ağırlık verilmiştir. Elektronik ve yoğun bilgisayar kullanımı teknolojide büyük sıçramalar sağlamıştır, Otomasyon, maliyeti düşürmüş rekabeti hızlandırmıştır. 181

4 3*2* Gümrük Birliği Gümrük duvarlarının gevşetilmesi veya kaldırılması iki temel gelişmeyi beraberinde getirecektir. -Yerli ürünler iç pazarda İthal ürünlerle rekabet edecektir. -İhracat zorunluluğu doğacak, yerli ürünler dış pazarlarda yabancı ürünlerle rekabet edecektir, Böyle bir ortamda kazançlı çıkmak için; a) Kaliteyi sürekli İyileştirme, b) Sunulan ürün türlerini çoğaltma, çeşitlilik sağlama, c) Maliyeti düşürme, çalışmaları zorunlu olacaktır. Bu çalışmaların içinde makina mühendislerinin önemli bir yeri ve işlevi vardır. Artık üretimi el yordamı ile yapmak geçerli bir yol değildir. Yeni teknolojiler kullanmak yeni yöntemler geliştirmek gerekmektedir. 4. YENİ MAKİNA MÜHENDİSİ PROFİLİ Çağdaş bir makina mühendisi iyi bir tasarım mühendisliği eğtimi, iyi bir üretim ve imalat mühendisliği eğitimi, kalite kontrol eğitimi, bilgisayar temel eğitimi almış olmalıdır. Mühendis ayrıca başka mesleklere mensup kişilerle, örneğin hukukçularla, ekonomistlerle, politikacılarla zekice konuşabilmelidir. Bu nedenle girişimcilik, pazarlama, İşletme ekonomisi, insan ilişkileri konularında bilgi ve beceri ile donatılmaları gerekmektedir Mühendis kaliteyi iyileştirici maliyeti düşürücü çalışmaların merkezi konumunda olmalıdır. Şu bir gerçektir ki kullanılan teknolojileri gelişmiş ülkeler belirlemektedir. Dünyadaki tahminen 750 teknolojiden 80 inin Türkiyede bulunmadığı söylenmektedir. Bunlar arasında uzay sanayii, uçak sanayii, bilgisayar teknolojisi sayılabilir. Bazı alanlarda da düşük teknoloji seviyesi kullanılmaktadır. Yeni teknolojileri getirme ve rekabet ortamında uygulama konumunda olan mühendisin en az bir yabancı dili çok iyi kullanabilmesi gerekmektedir. 5, SONUÇ 5.1. Mevcut Yabancı Dil Öğretim Yöntemi Başarısızdır: Ders planlarında en çok yabancı dile yer verilmektedir. Hiç bîr temel mühendislik veya meslek dersine bu kadar ağırlık verilmemektedir. Buna rağmen eğer öğrenci yabancı dille eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan gelmiyorsa veya yabancı dile özel bir ilgisi yoksa mezun olurken mesleği ile ilgili bir tek cümleyi dahi okuyup anlayabilecek bilgi düzeyine gelememektedîr. Bu abartılı bir yargı değildir. Yıllar yılı yapılan gözlemlere dayalı bir belirlemedir. Mutlak anlamda bir başarısızlık söz konusudur. Bundan ötürü öğrenciyi veya okutmanı suçlamamak, nedenlerini eğitim yönteminde aramak gerekir. 182

5 Ders Planlarına serpiştirilmiş yabancı dil saatleri ile dil öğretimi başarılı olamamakta» dır. Hem öğrencinin hem de okutmanin zamanı boşa gitmektedir, Akıl almaz bir eleman ve zaman israfı söz konusudur. Ders planlarından yabancı dil dersleri kaldırılmalıdır. Böylece sıkışan temel mühendislik ve meslek dersleri rahatlamış olacaktır. Ders planlarını gözden geçirmek, güncelleştirmek yeni derslere yer bulmak kolaylaşacaktır. Bu konudaki ihtiyaç ve talepler orta öğretimden planlanmalı, gerektiğinde istekli olan mühendis adaylarına hazırlık sınıflarında etkin yöntemlerle yabancı dil öğretilmeli, öğrenmek İstemeyenler ise zorlanmamalıdır. Yabancı dil öğrenmenin her şeyden önce öğrencinin kendi sorunu olduğu kabul edilmelidir Türkçe İle Öğretime Paralel Olarak Yabancı Dille Öğretim Uygulaması Sürdürülmelidir: Uzmanlar bir yabancı dili en iyi öğrenme yolunun, bir süre İçin de olsa, günlük hayatta o dilin kullanılması, o dille yaşanması olduğunu söylemektedirler. Veliler açısından bunun en ekonomik şekli ortaöğretim veya yükseköğretimin yabancı dille (özellikle İngilizce) verilmesi olmaktadır. Bu tür okullara olan yoğun ilginin temel nedeni budur. Ancak yabancı dille öğretimi sadece etkili bir dil öğretim yöntemi olarak görmemek gerekir. İyi bir yabancı dil kullanım yeteneğinin yanısıra mühendis» yeni bilgi ve teknolojilere en kısa yoldan ulaşabilecek, devşirme ve uygulamada etkili olabilecek, rekabet ortamına (küreselleşme, gümrük birliği) kolay uyum sağlayabilecektir, Başka toplumları daha kolay izleme ve tanıma olanağı bulacak, onların zevk ve eğilimlerini, tüketim alışkanlıklarını öğrenebilecektir, Bu bilgileri ürün planlama, geliştirme ve çeşitlendirme çalışmalarında kullanabilecektir. Girişimcilik yeteneği gelişecek, dünyanın herhangi bir köşesindeki meslektaşları ile ortaklıklar kurup bir başka köşesinde iş yapabilecektir. Anadille yüksek öğretim ilkesinin korunmasına taraftarız. Ancak bazı dallarda Türkçe ile öğretime paralel olarak yabancı dille öğretimin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Yetmiş milyonluk bir ülkede onbin profesyonel mühendisin bu tarzda yetiştirilmiş olmasının hiçbir sakıncası olamaz. Bunun tedirginliğe yol açmaması gerekir. Prof, Dr. Atilla BOZACI İ,T.Û. Makina Fakültesinden 1968yılında mezun oldu yıllan arası Nottingham Üniversitesi (İngiltere)'nde doktora çalı masını tamamlayarak Dr, unvanı aldı ve K,T,Ü, deki görevine döndü. Nisan 1980 de K, T,Û, de doçent oldu. Şubat 1988 de İ.T.Ü. de proförlüğe yükseltildi. Halen Y.T.Ü. de öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. 183

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası V. ULUSAL MAKINA MÜHENDİSLİĞİ VE EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR VE BİLDİRİLER KİTABI 7-8 Kasım 2003 İSTANBUL Yayın No: E/2003/341 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No:

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN

İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN İŞLETME EĞİTİMİNDE GLOBAL PERSPEKTİF: ÇOMÜ BİGA İ.İ.B.F. ÖRNEĞİ Nazan YELKİKALAN Özet Yener PAZARCIK Uluslar ötesi, uluslar üstü gibi isimlerle de anılan globalleşme olgusu, teknoloji ve iletişim alanındaki

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

EĞİTİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ -INTERNET VE SANAL YÜKSEK EĞİTİM-

EĞİTİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ -INTERNET VE SANAL YÜKSEK EĞİTİM- EĞİTİMDE YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ -INTERNET VE SANAL YÜKSEK EĞİTİM- Doç. Dr. Şahin KARASAR Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi GİRİŞ Problem İçinde bulunulan bilgi çağının en belirgin özellikleri

Detaylı

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu

İnşaat Mühendisliği. Eğitimi Vizyon Raporu İnşaat Mühendisliği Eğitim Kurulu İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu Şubat 2014 İnşaat Mühendisliği Eğitimi Vizyon Raporu nun oluşturulması amacıyla, Türk Mühendis ve Mimarlar Odalar Birliği (TMMOB)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜRKİYE EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ 29-30 KASIM 2013 TOBB, ANKARA Sonuç Raporu 13 Aralık 2013 1 TOBB EĞİTİM MECLİSİ 5. EĞİTİM KONGRESİ YABANCI

Detaylı

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ

TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ TÜRKİYE DE MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ ve MADEN MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİNE GENEL BİR BAKIŞ Yüksek öğretime girmek zor. Liseyi bitiren her beş gençten dördünün daha ileri bir eğitim görme olanağı bulunmuyor. Her yıl

Detaylı

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ (TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ YABANCI DİL DİLBİLGİSİ İNTERNET SİTELERİNE YÖNELİK ÖĞRENCİ

Detaylı

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Şubat 2015 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU..1 I- GENEL BİLGİLER... 2-39 A- Misyon ve Vizyon... 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar..2-9 C- İdareye İlişkin Bilgiler....9 1-

Detaylı

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU

ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU tmmob makina mühendisleri odası IV. ULUSAL MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ye EĞİTİMİ SEMPOZYUMU RAPOR ve BİLDİRİLER KİTABI 01-02 KASIM 2001 İSTANBUL Yayın No: E/2001/288 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri

2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ. Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri 2023'E DOĞRU TÜRKİYE'DE ÜNİVERSİTE KÜTÜPHANELERİ Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar ve Çözüm Önerileri ANKARA, 2014 2023'e Doğru Türkiye'de Üniversite Kütüphaneleri Mevcut Durum, Sorunlar, Standartlar

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr

Doç. Dr. Berat Bir, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Göztepe, beratbir@marmara.edu.tr Türkiye deki Üniversitelerde Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinin, Özelde Marmara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Eğitim Programlarının Genel Değerlendirilmesi ve Durum Analizi Doç. Dr. Berat

Detaylı

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME...

1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... İÇİNDEKİLER 1.GİRİŞ... 1 2. GENEL BİLGİLER... 3 3. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 6 4. DURUM ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME... 8 4.1. Araştırma ve Yayın Faaliyetleri... 8 4.2. Eğitim Öğretim Faaliyetleri... 12

Detaylı

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER

G İ R İ Ş İÇİNDEKİLER G İ R İ Ş İ M C İ L İ Ğ İ N F İ N A N S M A N I G Ö R Ü Ş B E L G E S İ İÇİNDEKİLER Giriş s.1 Yeniliğin ve Ar-Ge nin Finansmanı Girişimci Sermayesi s.3 Risk Sermayesi Fonunu Kimler Oluşturur? Risk Sermayesi

Detaylı

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr.

İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ. İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. ISSN: 2148-3523 İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ŞİŞLİ AKADEMİ DERGİSİ İmtiyaz Sahibi İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Adına Prof. Dr. Aynur Aydın Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Öğr. Gör. Evin Doğan Yayın

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ. www.selcuk.edu.tr TANITIM KATALOĞU Ülkemizde işgücü arzı ile talebi arasında ciddi uyumsuzluk mevcuttur. Bunun nedeni olarak mesleki eğitim kurumlarında uygulanan eğitim programları, bu programlarla yetiştirilen teknik

Detaylı

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ

İSMAİL AKARSU 1. GİRİŞ GİRİŞ 1. GİRİŞ İhtiyaçları karşılamada kullanılan kaynaklar sınırlıdır. En zengin toplumlarda bile, kaynaklar herkesin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılamaya yetecek kadar bol değildir. İhtiyaçlar sınırsız,

Detaylı

BİLGİ TOPLUMLARINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ. Altan OR altanor@mynet.com

BİLGİ TOPLUMLARINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ. Altan OR altanor@mynet.com BİLGİ TOPLUMLARINDA MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN ÖNEMİ Altan OR altanor@mynet.com ÖZET Günümüzde, her alanda olduğu gibi asansör teknolojileri alanında da çok hızlı bir gelişme yaşanmaktadır. Globalleşen

Detaylı

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını

Psikolojik Danışma ve Rehberliğin Dünü, Bugünü ve Yarını 1. Giriş Türkiye de Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinin Dünü, Bugünü ve Yarını 1 İçinde bulunduğumuz üçüncü milenyumun bu ilk yıllarında, dünya her zamankinden daha hızlı bir değişim geçirmektedir.

Detaylı

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr.

Kaynak: Çınar, İkram. 2008. İlköğretimin Önemi ve Öğretmen Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN. Dr. Kaynak: Çınar, İkram. 2008. "İlköğretimin Önemi ve Öğretmen" Eğitişim Dergisi. Sayı 20. Ekim 2008. İLKÖĞRETİMİN ÖNEMİ VE ÖĞRETMEN Dr. İkram Çınar 1 / 28 İlköğretim, bireyin yaşamında, akademik temellerinin

Detaylı

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK

DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2480 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1451 DIŞ TİCARETTE GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Funda Rana ÖZBEY ADAÇAY (Ünite 2, 4)

Detaylı

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı. Sonuç Raporu. Moderatör Dr. İrfan MISIRLI. 23-26 Nisan 2009. Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum Sonuç Raporu Moderatör Dr. İrfan MISIRLI 23-26 Nisan 2009 Agean Dream Resort Hotel Turgutreis, Bodrum TANIMLAR VE KISALTMALAR SWOT: İngilizce Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats kelimelerinin

Detaylı

Öğretim Elemanları Gözüyle Yabancı Dilde Eğitim ya da Yabancı Dil Eğitimi?

Öğretim Elemanları Gözüyle Yabancı Dilde Eğitim ya da Yabancı Dil Eğitimi? Öğretim Elemanları Gözüyle Yabancı Dilde Eğitim ya da Yabancı Dil Eğitimi? Yrd. Doç. Dr. F. Özlem SAKA Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ozlemsaka@akdeniz.edu.tr ÖZET:

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ. Prof. Dr. Uğur DEMİRAY. Mayıs-1999 ESKİŞEHİR AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ MEZUNLARININ ÇALIŞMA YAŞAMI İLE İLİŞKİLERİ Prof. Dr. Uğur DEMİRAY Mayıs-1999 ESKİŞEHİR Kitabın bölümleri yazarından izin alınmaksızın mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt

Detaylı