MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK , S İSTANBUL ISSN: copyright

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK - 2011, S. 93-110 İSTANBUL ISSN:1303-2429 copyright 2010 http://www.marmaracografya.com"

Transkript

1 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 23, OCAK , S İSTANBUL ISSN: copyright COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ (Geography Teacher Candidates Views about Classroom Management Strategies ) Yrd. Doç. Dr. Fatih AYDIN Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü ÖZET Bu araştırmanın temel amacı, coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerini belirlemektir. Araştırmaya eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gören 161 öğrenci katılmıştır. Tarama modelindeki bu araştırmanın verileri Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) tarafından geliştiren anket aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında t- testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre; coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yüksek oranda katıldıkları belirlenmiştir. Coğrafya öğretmen adaylarının en önemli gördükleri sınıf yönetimi stratejileri: öğrencilerin dikkatini çekme, motivasyonu sağlama ve dikkati sürdürme olarak bulunmuştur. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri hem cinsiyete hem de sınıf düzeyine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Anahtar sözcükler: Sınıf yönetimi, coğrafya öğretmen adayları, öğretmen eğitimi. ABSTRACT The main aim of this study is to determine geography teacher candidates views regarding classroom management strategies. Within Academic Year, Spring Term, 161 geography teacher candidates at University of Gazi, Educational Faculty, Geography Education Department joined the study as the research group. The data

2 FATİH AYDIN of the research were gathered item survey developed by Çakmak, Kayabaşı and Ercan (2008). In the analysis of the research data t-test and one way variant analysis (ANOVA) were used along with descriptive statistics. According to the results gained in the research it was observed that geography teacher candidates participate in the class management strategies in general. The most important class management strategies observed by the geography teacher trainees were determined as: "taking the students' attention", "providing motivation" and "sustaining attention". In addition, the results showed that there was significant relationship between geography teacher candidates opinions on classroom management strategies both the gender variable and class level variable. Key words: Classroom management, geography teacher candidates, teacher training. GİRİŞ Günümüzde ağırlıklı olarak öğrenci merkezli öğretim uygulamalarına geçilmesi, öğretmene farklı roller yüklemiş ve yeni bir kimlik kazandırmıştır. Öğretmen öğreten kişi olmaktan çok, öğrencinin öğrenmesini sağlayan, yani sınıfta öğretim sürecini yöneten ve yönlendiren kişi konumuna gelmiştir. Böyle bir durumda kaliteli ve verimli bir öğretim için sınıfın çok iyi yönetilmesi bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır (Şentürk ve Oral, 2008). Sınıf, öğretmen ve öğrencilerin eğitsel amaçlara ulaşabilmek için kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları, uygun bir düzenleniş ile paylaştıkları ortamdır (Güçlü, 2000: 143). Sınıf yönetimi ise, belirli amaçlara ulaşabilmek için planlama, örgütleme, koordinasyon, iletişim ve değerlendirme gibi fonksiyonlara ilişkin ilke, kavram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde yürütülmesiyle ilgili çalışmaların tümüdür (Güler, 2005; Erdoğan, 2002). Lemlech e (1988) göre sınıf yönetimi; plan yapma, kaynakları ve işlemleri organize etme, çevreyi düzenleme, öğrenci süreçlerini gözleme ve gerçekleşecek problemleri önceden görebilmektir. 94

3 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Sınıf yönetimi; öğrenme için uygun ortamın sağlanması ve sürdürülmesidir. Öğretmen ve öğrencilerin çalışma engellerinin ortadan kaldırılması, öğretim zamanının uygun kullanılması, öğrencilerin etkinliklere katılımının sağlanması, sınıftaki kaynakların, insanların ve zamanın yönetilmesidir. Sınıf yönetimi, öğrencilerin kendilerini anlamaları, kendilerini değerlendirmeleri ve kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlayan bir araçtır (Denkdemir, 2007). Öğretmenlerin sınıf yönetimi stratejilerini etkili ve dikkatli bir biçimde kullanmalarıyla; öğrencilerin motivasyonlarını, dikkatlerini, dostça davranışlar sergilemelerini, üst düzeyde düşünme becerisi geliştirmelerini, öğrenme sürecinde kendi öğrenmesini kontrol etmelerini, kendi kararlarını yine kendilerinin almalarını, öz düzenleme yapmalarını ve kendi davranışlarını kontrol etmelerini sağlamada önemli yararlar sağlayacaktır (Çakmak, Kayabaşı ve Ercan, 2008). Son yıllarda sınıf yönetimi ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır. Reupert ve Woodcock (2010), Tal (2010), Milner ve Tenore (2010), Lewis ve Burman (2006), Erol (2006), Terzi (2001), Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008), İlgar (2007), Güler (2005), Denkdemir (2007), Taştan (2010), Aksu (1997), Arslantaş (1998), Atıcı (2001), Güven ve Akdağ (2002), Şentürk ve Oral (2008) ve Şentürk (2007) bu çalışmalardan bazılarıdır. Yapılan çalışmalarda farklı bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin; İlgar (2007) çalışmasında sınıf öğretmeninin (n=766) sınıf yönetimi becerileri ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkilerini belirlediği araştırmasının sonucunda, öğretmenlerin sınıf yönetimi becerileri yönünden kendilerini yetersiz gördükleri tespit edilmiştir. Taştan (2010) çalışmasına göre; coğrafya öğretmenlerinin sınıf yönetimi anlayışları, öğretmenlerin cinsiyetlerine ve mezun oldukları okul değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiştir. Atıcı (2001) araştırmasında yüksek ve düşük yetkinlik düzeyine sahip öğretmenlerin davranış yönetimi biçimlerinin farklı olup olmadığını ortaya koymuştur. Çalışma sonucuna göre, teşvik, uyarı, soru sorma, öğrenciye bakma gibi olumlu yöntemlerin yüksek yetkinlik grubundaki öğretmenler tarafından daha fazla kullanıldığı tespit edilmiştir. Şentürk (2007) tarafından rehber öğretmenlerin çağdaş yaklaşıma uygun davranışları istenen düzeyde gösteremediklerini saptamıştır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, öğretmen adaylarının konu ile ilgili görüşlerini araştıran çalışmaların sınırlı sayıda olduğu gözlenmiştir. 95

4 FATİH AYDIN Araştırmanın Amacı Öğretmenin sınıfta gelişen olaylara karşı ortaya koyduğu tavrının yanında, eğitim faaliyetlerini sürdürme biçimi, öğrenciyi sevk ve idare metotları da sınıf yönetimi unsurlarının içinde yer alır. Coğrafya öğretmenlerinin çok boyutlu sınıf yönetimi unsurlarını bilmesi ve uygulaması, coğrafi düşünce ve algılayışın da gelişmesini sağlayabilir Coğrafya öğretmeninin sınıf yönetimini başarıyla sürdürebilmesi için bazı yeterliliklere ihtiyacı vardır. Coğrafya dersini yürütebilmek için coğrafya öğretmenlerinin alan bilgisi hâkimiyetinin yanında kişisel beceri ve merakları da öğrencilerde coğrafya bilincinin oluşturulmasında çok önemli bir yere sahiptir (Taştan, 2010). Coğrafya öğretmeninin etkili sınıf yönetimini sürdürebilmesi için; öğretmenin sınıf içi etkinlikleri ve öğrenme-öğretme süreçlerini planlaması gerekmektedir. Coğrafya öğretmenleri planlama yaparken bazı hususlara dikkat etmelidir. Öztürk e (2008) göre coğrafya öğretmeni; planlamada kolaydan zora, somuttan soyuta, yakından uzağa ilkelerini göz önünde bulundurmalı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak planlama yapmalı; farklı zekâ tiplerine ve öğrenme ihtiyaçlarına göre görsel, işitsel, metinsel kaynak ve materyal türleri kullanılmalıdır. Derslerde farklı öğretim yöntem ve tekniklerini uygulamalı, farklı şekilde öğrenen öğrencilerin tek başına veya grup olarak çalışabilecekleri fırsatlar oluşturmalıdır. Aktif ve sorgulamaya dayalı öğrenme; buluş yoluyla öğrenme, araştırma-inceleme yoluyla öğrenme, tam öğrenme ve işbirlikli öğrenme stratejileri ile etkinlik tabanlı öğrenme, soru-cevap, tartışma, örnek olay, grup çalışmaları, münazara, rol yapma, arazi çalışmaları gibi farklı öğretim yöntem ve teknikleriyle gerçekleştirilebilir. Ders planları oluştururken öğrenci ilgi ve ihtiyaçları, milli eğitim sistemimizin genel hedefleri ve okulun hedeflerini göz önünde bulundurmalıdır. Sınıf yönetimi konusunu farklı öğrenim düzeylerinde, öğretmen, öğrenci ve farklı diğer boyutlarıyla inceleyen çalışmalar mevcut olmasına rağmen, coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimine ilişkin görüşlerini ortaya koyan her hangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Coğrafya eğitiminde henüz böyle bir çalışmanın yapılmamış olması araştırmanın önemini artırmaktadır. 96

5 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Bu araştırma ile, coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu temel amaç doğrultusunda aşağıdaki alt problemlere cevap aranmıştır: 1. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri nelerdir? 2. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 3. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşleri sınıf düzeylerine göre farklılık göstermekte midir? YÖNTEM Araştırma genel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak bir grup, örnek ya da örneklem üzerine yapılan tarama düzenlemeleridir (Karasar, 2007:77). Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini, Türkiye deki Eğitim Fakülteleri Coğrafya Öğretmenliği Programında okuyan coğrafya öğretmen adayları; örneklemini ise öğretim yılı, güz döneminde, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Coğrafya Öğretmenliğinde okuyan öğretmen adayları oluşturmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıflara göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir. Tablo 1: Araştırmaya katılan coğrafya öğretmen adaylarının cinsiyet ve sınıflara göre dağılımları SINIF ERKEK KIZ TOPLAM f f f % 1. Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf Sınıf TOPLAM

6 FATİH AYDIN Tablo 1 de görüldüğü gibi araştırmaya katılan toplam coğrafya öğretmen adayı sayısı 161 dir. Öğretmen adaylarının 79 u (%49.1) kız ve 82 si (%50.9) erkektir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmen adaylarının 35 i (%21.7) birinci sınıf, 36 sı (%22.4) ikinci sınıf, 31 i (%19.3) üçüncü sınıf, 29 u (%18) dördüncü sınıf ve 30 u (%18.6) beşinci sınıfta öğrenim görmektedirler. Veri Toplama Aracı Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmada kullanılan anket Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) tarafından geliştirilmiştir. Toplam 15 maddeden oluşan anket Çok önemli, Önemli, Kararsızım, Önemli değil, Hiç Önemli Değil şeklinde beşli derecelendirmeye göre hazırlanmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda (coğrafya eğitimi alanında 2 öğretim üyesi) araştırmada kullanılmasına karar verilen anketin iç güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa).83 olarak bulunmuştur. Ölçme aracının alındığı Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) ait çalışmada ise güvenirlik katsayısı (Cronbach alfa).78 olarak ifade edilmiştir. Veri Analizi Araştırmanın birinci alt problemine cevap bulmak için coğrafya öğretmen adaylarının görüşlerinin dağılımını yansıtan bir tablo hazırlanmıştır. Tabloda her bir stratejiye yönelik coğrafya öğretmen adaylarının görüşlerinin dağılımının yüzdeleri (%), frekansları (f), aritmetik ortalamaları ( C) ve standart sapmaları verilmiştir. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklemler t-testi kullanılarak tespit edilmiştir. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine göre farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve analiz sonucunda farklılık önemli bulunduğunda farklılığın hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığı Çoklu Karşılaştırma Testi (LSD) ile tespit edilmiştir. Ölçekteki aralıklar eşit olduğundan ve 5 sütun 4 aralıktan meydana geldiği için, bir aralığın değerini hesaplamak için (4/5) düşüncesinden hareket ederek seçeneklere ait sınırlar belirlenmiştir. Ölçekteki aralıklar şu şekildedir: (1) (2) (3) (4) (5)

7 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ BULGULAR 1. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri Araştırmaya katılan coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin dağılımı Tablo 2 de verilmektedir. Tablo 2: Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusunda görüşlerinin dağılımı Ölçekte Yer Alan İfadeler Çok Önemli Oldukça Önemli Kararsızım Az Önemli Hiç önemli değil Aritmetik Ortalama Standart Sapma f % f % f % f % f % C Ss 1. Öğretime başlamadan önce tüm öğrencilerin dikkatini toplama. 2. Öğretime başlamadan önce tüm öğrencilerin motivasyonunu sağlama. 3. Öğrencilerin ilgilerini konu üzerinde tutma, dikkatini sürdürme. 4. Öğretimi kesmeksizin sınıf kontrolünü sağlama. 5. Sınıfı adil ve tutarlı yönetim stratejileri ile kontrol etme. 6. Arkadaşça tavrını öğrenciye gösterme. 7. Sınıfta zamanını etkili kullanma , , , , , , ,51 99

8 FATİH AYDIN Ölçekte Yer Alan İfadeler 8. Davranış problemini azaltmak için öğretim sürecinde ve sınıf düzenlemelerinde değişiklikler yapma. 9. Davranış problemlerini tam olarak tanımlama. 10. Beklenmedik öğrenci davranışları karşısında olgunluk ve ılımlılık gösterme. 11. Sınıfta güvenilir bir atmosfer oluşturma. 12. Sınıfta sağlıklı bir etkileşim için iletişim kanallarını kullanma. 13. Öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkate alma. 14. Öğrencilerin gösterdikleri davranışlara göre pekiştireçler kullanma. 15. Öğrencileri değerlendirmede, çeşitli değerlendirme stratejilerini kullanma. Çok Önemli Oldukça Önemli Kararsızım Az Önemli Hiç önemli değil Aritmetik Ortalama Standart Sapma f % f % f % f f % f % , , , , , , , ,77 100

9 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Tablo 2 de görüldüğü gibi, coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşleri incelendiğinde; coğrafya öğretmen adaylarının genel anlamda sınıf yönetimi stratejilerini çok önemli düzeyde ( C=4.51) gördükleri belirlenmiştir. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusunda en az önemli gördükleri strateji Öğretimi kesmeksizin sınıf kontrolünü (ya da denetimini) sağlama. ( C=4.08) iken, en çok önemli gördükleri strateji ise Öğretime başlamadan önce tüm öğrencilerin dikkatini toplama ( C=4.86) olarak belirlenmiştir. Genel olarak bakıldığında coğrafya öğretmen adaylarının, sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin aritmetik ortalamalarının dağılımlarının bu iki değer arasında değiştiği, başka bir ifadeyle öğrencilerin sınıf yönetimi stratejileri görüşlerinin oldukça önemli ve çok önemli düzeylerinde olduğu gözlenmektedir. 2. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejileri Konusundaki Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin, cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklemler t-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3 de gösterilmiştir. Tablo 3: Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusundaki görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre t-testi sonuçları Cinsiyet N C Ss Sd t p Erkek ,093,038* Kız *P<0.05 Tablo 3 de incelendiğinde; kız coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşlerinin ortalaması , erkek coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşlerinin ortalaması puan düzeyinde olduğu görülmektedir. Yapılan t-testi sonuçlarına göre; Coğrafya öğretmen adaylarının cinsiyetleri ile sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur [t (159) = ; p<0.05]. Bu bulgu, coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşleri ile 101

10 FATİH AYDIN cinsiyetleri arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu şeklinde de yorumlanabilir. 3. Coğrafya Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejileri Konusundaki Görüşlerinin Sınıf Düzeyine Göre Karşılaştırılması Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin, sınıf düzeyi değişkenine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için Tek Faktörlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin sınıf düzeyine göre betimsel istatistikleri Tablo 4 de verilmiştir. Tablo 4: Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin sınıf düzeyine göre betimsel istatistikleri Sınıf N C S 1. Sınıf 35 67,4857 4, Sınıf 36 68,1389 5, Sınıf 31 69,0645 4, Sınıf 29 68,8966 5, Sınıf 30 65,1333 6,11800 Toplam ,7516 5,52837 Tablo 4 de coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin sınıf düzeyine göre betimsel istatistikleri incelendiğinde, birinci sınıfların aritmetik ortalaması 67,48 (S=4,70), ikinci sınıfların aritmetik ortalaması (S=5,43), üçüncü sınıfların aritmetik ortalaması (S=4,96), dördüncü sınıfların aritmetik ortalaması (S=5,90) ve beşinci sınıfların aritmetik ortalaması (S=6,11) olarak tespit edilmiştir. Gruplar arasında aritmetik ortalamalarının istatistiksel açıdan farklı olup olmadığını test etmek için tek faktörlü varyans analizi yapılmıştır. Bu analizlerin sonuçları Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5: Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusundaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine göre ANOVA sonuçları Varyansın Kaynağı KT Sd KO F P Gruplar Arası 304, ,247 2,594,039* Gruplar İçi 4585, ,392 Toplam 4890, *p<

11 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Tablo 5 incelendiğinde, coğrafya öğretmen adaylarının sınıf düzeyleri ile sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur [F(4,156)=2,594; p<.0.05]. Bu farklılığın hangi sınıf seviyelerinden kaynaklandığını bulabilmek için Çoklu Karşılaştırma Testi (LSD) uygulanmıştır. Bu testin sonuçları Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6: Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusundaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine göre karşılaştırıldığı LSD testi sonuçları Sınıf (I) Sınıf (J) Ortalama Fark (I-J) Standart Hata Anlamlılık Düzeyi 1. Sınıf 2. Sınıf -, ,28693, Sınıf -1, ,33711, Sınıf -1, ,36134, Sınıf 2, ,34888, Sınıf 1. Sınıf, ,28693, Sınıf -, ,32836, Sınıf -, ,35275, Sınıf 3, ,34020,026* 3. Sınıf 1. sınıf 1, ,33711, Sınıf, ,32836, Sınıf, ,40058, Sınıf 3, ,38846,005* 4. Sınıf 1. Sınıf 1, ,36134, Sınıf, ,35275, Sınıf -, ,40058, Sınıf 3, ,41181,008* 5. Sınıf 1. Sınıf -2, ,34888, Sınıf -3, ,34020, Sınıf -3, ,38846, Sınıf -3, ,41181,008 * p<0,05 Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusundaki görüşlerinin sınıf düzeyi değişkenine göre karşılaştırıldığı LSD testi sonuçlarına göre; ikinci sınıflar ile beşinci sınıflar arasında (p=0.026), üçüncü sınıflar ile beşinci sınıflar arasında (p=0.005) ve dördüncü sınıflar ile beşinci sınıflar arasında (p=0.008) anlamlı farklılık vardır. 103

12 FATİH AYDIN SONUÇ VE TARTIŞMA Coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejileri konusundaki görüşleri incelendiğinde, genel anlamda stratejilere oldukça yüksek oranda katıldıkları ( C=4.51) gözlenmiştir. Genel olarak bakıldığında coğrafya öğretmen adaylarının, sınıf yönetimi stratejilerine yönelik görüşlerinin aritmetik ortalamalarının dağılımları iki değer arasında değiştiği ( C=4.08 ve C=4.86), başka bir ifadeyle öğrencilerin görüşlerinin oldukça önemli ve çok önemli düzeylerinde olduğu gözlenmektedir. Bu da coğrafya öğretmen adaylarının ankette belirtilen sınıf yönetimi stratejilerinin oldukça önemli olduğunu ve öğretmenler tarafından bunların mutlaka sınıfta uygulanması gerektiğini düşündükleri sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Coğrafya öğretmen adaylarının verilen sınıf yönetimi stratejilerine yüksek oranda katılmaları onların sınıf yönetimi dersinde kazandıkları bilgi ve becerileri de olumlu yönde kullanmaya hazır olduklarını göstermektedir. Araştırmaya katılan coğrafya öğretmen adaylarına göre en önemli sınıf yönetimi stratejileri: öğrencilerin dikkatini çekme, motivasyonu sağlama ve dikkati sürdürmedir. Öğrencilerin coğrafya dersine karşı yeterince güdülenmediği durumlarda, öğrenciler dersten sıkılmakta ve dersi öğrenememektedir. Coğrafya dersinin, öğrencilerde istenilen nitelikleri kazandırması ve öğrencilerin coğrafya dersine yönelik güdülenmesi, ancak öğrenme ortamlarının ve stratejilerinin doğru planlanması ve öğretim sürecinin buna paralel olarak gerçekleştirilmesiyle mümkündür. Coğrafya dersinde öğrenci güdülenmesinin farklı açılardan incelendiği araştırmalar (Lyman ve Foyle, 1991; West, 2003; Tan ve diğerleri, 2005; Tan ve diğerleri, 2007; Aydın, 2009; Demirkaya, 2003; Coşkun, 2004; Güven, 2007; Koçak, 2008; Aydoğmuş, 2010; Duman ve Atar, 2004) göstermektedir ki, coğrafya dersinde öğrenci merkezli öğretim yöntemlerinin kullanılması, öğrencilerin coğrafya dersine yönelik tutumlarını ve güdülenmelerini olumlu yönde etkilemektedir. Coğrafya öğretmen adayları anketteki arkadaşça tavrını öğrenciye gösterme ifadesine %49 u çok önemli, %35 i oldukça önemli cevabını vermişlerdir. Yapılan birçok araştırmada öğretmenlerin sınıf içerisinde öğrenciye yakın davranması öğrencilerin derse ilgini ve tutumunu olumlu yönde etkilemektedir (Christophel, 1990; Neuliep, 104

13 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 1997; Milner ve Tenore, 2010). Geçer (2002) araştırmasına göre, öğrenciler coğrafya dersinde öğretmenlerinin, öğretmen yakınlık davranışlarını genellikle gösterdiğini ifade etmişlerdir. Coğrafya öğretmen adayları anketteki öğrencilerin görüş ve önerilerini dikkate alma ve sınıfta sağlıklı bir iletişim için iletişim kanallarını kullanma ifadelerini oldukça önemli olduğunu ifade ederek, sınıf içi iletişimin sınıf yönetimindeki önemini vurgulamışlardır. Hoşgörür e (2002) göre; öğretmenlerin sınıfta etkili iletişim kurabilmesinde öğrencileri tanıması, iletişim kurma yöntemlerini bilmesi, iletişim becerilerini geliştirmesi gerekir. İletişimde plan ve amacın yanlış yapılması, kaynak durumunda olan öğretmenin ses tonunun, diksiyonunun bozuk olması, fiziksel çevredeki olumsuzluklar, bireyin sağlık durumunun iyi olmaması sağlıklı bir iletişim yapılabilmesini engeller. Aydın, Coşkun ve Kaya (2010) tarafından coğrafya öğretmenlerinin etkiliği üzerinde yaptıkları araştırmada, ortaöğretim öğrencileri iletişim ve etkileşim süreçlerinde, coğrafya öğretmenlerini etkili bulduklarını ifade etmişlerdir. Ortaöğretim öğrencilerinin %93 ü coğrafya öğretmenlerinin sordukları sorulara cevap verdiğini, %88 i sakin ve sabırlı davrandıklarını, %85 i açık, net ve anlaşılır konuştuğunu, %85 i konuları anlaşılır bir şekilde sunduğunu, %80 i derse güler yüzle başladığını ifade etmişlerdir. Araştırmada coğrafya öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre anlamlı farklılık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır. İlgili araştırmalar incelendiğinde farklı bulgulara ulaşılmıştır. Çakmak, Kayabaşı ve Ercan (2008) çalışmalarında öğretmen adaylarının sınıf yönetimi stratejilerine ilişkin görüşlerinin birkaç strateji dışında anlamlı farklılık bulunmamıştır. İlgar (2007) ve Erol (2006) araştırmasına göre, ilköğretim öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerileri cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Denkdemir (2007) çalışmasında sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimine ilişkin tutumları cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemektedir. Taştan (2010) çalışmasının sonuçlarına göre; coğrafya öğretmenlerinin cinsiyetlerine göre otokratik, demokratik ve ilgisiz sınıf yönetimi anlayışları anlamlı farklılık göstermemiştir. Diğer bir ifade ile cinsiyetin değişmesi coğrafya öğretmenlerinin sınıf yönetimi anlayışlarını etkilememektedir. Terzi nin (2001) yaptığı araştırmada öğretmenlerin 105

14 FATİH AYDIN sınıf yönetimi anlayışlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyete göre değişmediği sonucuna ulaşılmıştır. Coğrafya öğretmen adayları sınıf yönetimi stratejileri konusunda yeterli ve etkili bir eğitime her zaman ihtiyaç duyacaklardır. Bu nedenle öğretmen eğitiminde verilen derslerden biri olan sınıf yönetimi dersinde coğrafya öğretmen adaylarına genel bir bakış açısı kazandırma yanında teknik, yöntem ve stratejileri de kazandırmak amaçlanmalıdır. Coğrafya öğretmen adayları okul deneyimi dersi kapsamında staj yaptıkları uygulama okullarında etkili sınıf yönetimi stratejilerini kullanmalıdır. KAYNAKLAR Aksu, F. (1997). Öğretmenlerin Sınıf Yönetimindeki Etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmit. Arslantaş, Y. (1998). Sınıf Yönetiminde Öğretmen İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu. Atıcı, M. (2001). Yüksek ve Düşük Yetkinlik Düzeyine Sahip Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 28, Aydın, F. (2009). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin 10. Sınıf Coğrafya Dersinde Başarıya, Tutuma ve Motivasyona Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Aydın, F., Coşkun, M. ve Kaya, H. (2010). The Efficacy of Geography Teachers According to Secondary School Students Views in Turkey (Karabük Case). World Applied Sciences Journal, 9(9), Aydoğmuş, M.Y. (2010). Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Uygulamalarının Coğrafya Dersinde Öğrencilerin İlgi, Motivasyon Ve Öğrenme Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 106

15 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Christophel, D.M. (1990). The Relationship Among Teacher İmmediacy Behaviors Student Motivation and Learning. Communication Education, 39, Coşkun, M. (2004). Coğrafya Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Çakmak, M., Kayabaşı, Y. ve Ercan, L. (2008). Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı:35, s: Demirkaya, H. (2003). Coğrafya Öğretiminde 4mat Öğretim Sisteminin Lise Coğrafya Derslerindeki Başarı ve Tutumlar Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Denkdemir, E. (2007). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Hakkında Görüşleri ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Duman, B. ve Atar, E. (2004). Data Show Teknolojisinin Coğrafya Derslerinde Soyut Konuların Öğretilmesinde Öğrencilerin Akademik Başarısı Ve Motivasyonu Üzerindeki Etkisi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), Erdoğan, İ. (2002). Sınıf yönetimi, 4.Baskı, İstanbul: Sistem Yayıncılık. Erol, Z. (2006). Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Uygulamalarına İlişkin Görüşleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon. Ertürk, S. (1993). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Matbaacılık. Geçer, A. (2002). Öğretmen Yakınlığının Öğrencilerin Başarıları, Tutumları ve Güdülenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 107

16 FATİH AYDIN Güçlü, N. (2000). İletişim. L. Küçükahmet (Editör). Sınıf yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, ss Güler, E. (2005). Liselerde Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul. Güven, S. ve Akdağ, M. (2002). İlköğretim İkinci Kademe Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Algıları. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. Sayı: 29, ss Güven, T. (2007). Akademik Çelişki Tekniğinin Öğrencilerin Coğrafya Derslerindeki Başarı İle Güdü Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. Hoşgörür, V. (2002). İletişim. Z. Kaya (Editör) Sınıf Yönetimi. Ankara: PegemA Yayıncılık, ss İlgar, L. (2007). İlköğretim Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Anlayışı Üzerine Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Koçak, M. (2008). Ortaöğretimde Coğrafya Öğretiminde Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrenci Performansı ve Motivasyonu Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. Lemlech, J. K. (1988). Classroom Management. Second Edition, USA: Longman Pub. Lewis, R. ve Burman, E. (2006). Providing for Student Voice in Classroom Management: Teachers Views. International Journal of Inclusive Education Lyman, L. ve Foyle, H. (1991). Teaching Geography Using Cooperative Learning, Journal of Geography, 90 (5),

17 COĞRAFYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Milner, R.H. ve Tenore, B.F. (2010). Classroom Management in Diverse Classrooms. Urban Education, 45(5), Neuliep, J.W. (1997). A Cross-Cultural Comparison of Teacher Immediacy in American and Japanese College Classrooms. Communication Research. 24(4), Öztürk, M. (2008). Coğrafya Derslerinde Planlama., R. Özey ve A. Demirci (Editörler). Coğrafya Öğretiminde Yöntem Ve Yaklaşımlar. İstanbul: Aktif Yayınevi. s Özyürek, M. (2001). Sınıf Yönetimi. Ankara: Karatepe Yayınları. Reupert, A. ve Woodcock, S., (2010). Success and Near Misses: Pre- Service Teachers' Use, Confidence and Success in Various Classroom Management Strategies. Teaching and Teacher Education, 26(6), Şentürk, H. ve Oral, B. (2008). Türkiye de Sınıf Yönetimi ile ilgili Yapılan Bazı Araştırmaların Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilgiler Dergisi, 7(26), Şentürk. H. (2007). Uygulama Liselerindeki Rehber Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Yaklaşımları. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 8, ss Tal, C. (2010). Case Studies to Deepen Understanding and Enhance Classroom Management Skills in Preschool Teacher Training. Early Childhood Education Journal, 38(2), Tan, I.G.C ve diğerleri (2007). Grup İnvestigation Effects on Achievement, Motivation, and Percepitons of Students in Singapore. National İnstitute of Education, 100 (3), Tan, I.G.C., Sharan, S. ve Lee, C.K.E. (2005). Students Perceptions of Learning Geography through Group Investigation in Singapore, International Research in Geographical and Environmental Education, 14 (4), Taştan, B. (2010). Coğrafya Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimine Yönelik Görüşleri: Karabük Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü,, Ankara. 109

18 FATİH AYDIN Terzi, Ç. (2001).Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Anlayışlarına İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir. West, B. (2003). Student Attitudes and the Impact of GIS on Thinking Skills and Motivation, Journal of Geography, 102,

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012 16 (3): 211-230 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri Eyup ŞİMŞEK (*) Öz: Bu araştırmanın

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL * ÖZET Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE) Bahar 2010 Sayı 24 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETMENLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Emine GÖZEL

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE'DE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Elif ÜSTÜN, Semra ERKAN, Berrin AKMAN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi GİRİŞ Öğretmenlik

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları

Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Öğretmen adaylarının bilgisayar destekli eğitime karşı tutumları Serkan Yıldırım *, Abdullatif Kaban ** Özet Eğitim ortamlarında birçok teknoloji kullanılabilmektedir. Bu teknolojiler

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞTIKLARI MEKÂNLARIN ÖZELLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Erdal BAY * M. Nur TUĞLUK ** Sinan KOÇYİĞİT *** Özet : Ders çalışmak için seçilen mekânlar, öğrencilerin başarılarını

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Pamukkale Üniversitesi Eğitim akültesi Dergisi Yıl 2007 (2) 22. Sayı 1 izik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının arklı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Rabia Tanel 2, Serap

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN YENİ FEN BİLGİSİ PROGRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ Ayşe SAVRAN 1, Jale ÇAKIROĞLU 2, Özlem ÖZKAN 2 1 Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Fen Bil. ABD, DENİZLİ

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı : SAFİYE ASLAN Doğum Tarihi : 15/05/1979 E-posta : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya

Detaylı

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA KÜLTÜREL MUHİTİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Vedat Nuri TURHAN * Özet : Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesinde 2006 2007 öğretim yılı 2. yarıyılı içerisinde öğrenim

Detaylı

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi

HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi HİKMET YURDU Düşünce Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi ISSN: 1308-6944 www.hikmetyurdu.com Hikmet Yurdu, Ocak Haziran 2012, Yıl: 5, C: 5, Sayı: 9, ss. 81-100 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretim

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU **

Hasan GÜRBÜZ * Mustafa KIŞOĞLU ** 71 TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA DEVAM EDEN FEN- EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI (ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ATTITUDES OF THE SCIENCE AND ART FACULTY

Detaylı

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 6, 2007, ss. 203 220. İLKÖĞRETİM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ, FEN BİLGİSİ VE MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI Yrd.Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği)

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öz-yeterlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Bitlis İli Örneği) Cahit TAŞDEMİR* * Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Bitlis,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 189-196, ANKARA-TURKEY ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZYETERLİK ALGILARI: MÜZİK, RESİM VE BEDEN EĞİTİMİ Hatice EKİNCİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE

PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ EĞİTSEL İNTERNET KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI PRESERVICE ELEMENTARY MATHEMATICS TEACHERS SELF-EFFICACY BELIEFS IN EDUCATIONAL INTERNET USE Kürşat

Detaylı

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi

Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Đlköğretim Kongresi: Đlköğretimde Eğitim ve Öğretim Fen Eğitiminde Eğitsel Oyun Tabanlı Kavram Öğretiminin ve Kavram Defteri Uygulamasının Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hasan Said TORTOP * ÖZET: Fen

Detaylı

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80

İngilizce 2012 Bahar KPDS İngilizce 2002 Güz ÜDS 80 Doç.Dr. ELİF ALADAĞ Eğitim Fakültesi Türkçe Ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Eğitim Bilgileri 1994-1998 Lisans Gazi Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi 2003-2007

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi Marmara University Journal of Sport Science Cilt 1, Sayı 1, Eylül 2016, ISSN 2147-XXX, ss. 1-10 DOI: Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Yönelik

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI OKUL DENEYİMİ UYGULAMALARININ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ VE EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ ÖĞRETMEN ADAYLARINA ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Cenk YOLDAŞ 1, Şule AYCAN 2, Ercan ARI 2, Suat TÜRKOĞUZ 2 1 Dokuz Eylül

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003-

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Sınıf Öğretmenliği Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003- ı. Adı Soyadı: Cevat ELMA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 16.04.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi ve Planlaması Ankara Üniversitesi 1993 Y.

Detaylı

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey

Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012. ISSN : 1308-7274 mustafa.kahyaoglu56@gmail.com 2010 www.newwsa.com Siirt-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2012, Volume: 7, Number: 3, Article Number: 1C0550 NWSA-EDUCATION SCIENCES Received: December 2011 Mustafa Kahyaoğlu Accepted: July 2012 H. Coşkun

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri

Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 25, Sayı 3 (2005) 325-338 Müzik Alan Derslerinin Müzik Öğretmeni Adaylarının Yaratıcı Düşünme Becerileri Üzerindeki Etkileri The Effects of Main Courses of Music

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE

Kişisel Bilgiler. Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Kişisel Bilgiler Adı Soyadı : ERSİN ŞAHİN Akademik Ünvan : Dr.(PHD) Doğum Yeri : İSTANBUL Doğum Tarihi : 1972 Ana Dil(ler) : TÜRKÇE Cinsiyet : ERKEK Tel : 555 483 44 63 İş Tel : 294 22 46 Posta Adresi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR

Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Ana Bilim Dalı 25240-Erzurum sozbilir@atauni.edu.tr http://mustafasozbilir.wordpress.com İÇERİK 1 Kişisel Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı : Melihan ÜNLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy): Adres : Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Telefon : 03822882263 E-posta : melihanunlu@yahoo.com

Detaylı

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları *

Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2009, 1 (1), 165-176. Bilgisayar Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutumları * Attitudes of Computer Teacher Candidates

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Kullanma Yeterliklerine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Murat Özbay* Mehmet Emre Çelik Özbay, M. ve Çelik, M.E. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarının bilgisayar kullanma yeterliklerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(1), 107-115 Ana Dili Eğitimi Dergisi

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-2 Yıl: 2012 213-227 213 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KULLANIMINA İLİŞKİN TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi.

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Üniversitesi Lisans İngilizce Öğretmenliği Bölümü Yakın Doğu Üniversitesi. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı, Soyadı: Mukaddes Sakallı Demirok 2. Doğum Tarihi: 17 Mayıs 1980 3. Ünvanı: Yrd.Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Medeni Durum: Evli 6. Yabancı Dil: İngilizce 7. Öğrenim Durumu: Derece

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1

Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi 1 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2014, Cilt 4, Sayı 2, 64-83 Trakya University Journal of Education 2014, Volume 4, Issue 2, 64-83 Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Dersine

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZYETERLİK DÜZEYLERİ Doç. Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Melih Turğut Eskişehir

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ALTERNATİF DEĞERLENDİRMENİN KULLANIMINA YÖNELİK ÖZ YETERLİLİKLERİNİN CİNSİYET, SINIF VE PROGRAM AÇISINDAN İNCELENMESİ Mustafa METİN Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa

Kişisel Bilgiler : 0236 242 01 45 / 1762. Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 2 45400 Mrk. Manisa Kişisel Bilgiler Yrd. Doç. Dr. Hacer ÂŞIK EV Tel İş : 036 4 0 45 / 76 Faks : 036 3 0 44 Posta Adresi : Şehitler Mahallesi Mehmetçik Cad. No: 45400 Mrk. Manisa E-posta : hacerev@gmail.com hacer.ev@bayar.edu.tr

Detaylı

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi

İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014, 7/4 İlköğretim İngilizce Öğretmenlerinin Öğretmenlik Mesleği Özel Alan Yeterliklerine İlişkin Algılarının Belirlenmesi Özet Sema KARARMAZ Ali ARSLAN * Bu

Detaylı

Tuba Yokuş Accepted: January 2013

Tuba Yokuş Accepted: January 2013 ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy NWSA-FINE ARTS Hamit Yokuş Received: September 2012 Tuba Yokuş Accepted: January 2013 Ş. Göktuğ Kalaycıoğlu NWSA ID : 2013.8.1.D0120 Gaziosmanpasa

Detaylı

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS

THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE LEARNING OF GENETICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 196-200 [2005] GENETİK KONULARININ ÖĞRENİMİNDE DENEY UYGULAMALARININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ THE EFFECT OF EXPERIMENTAL APPLICATIONS ON ACADEMIC ACHIEVEMENT

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği

Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Adı Soyadı : Didem Kılıç 1. Eğitim Durumu Derece Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Bölümü, Biyoloji Öğretmenliği Eğitim Fakültesi Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ)

6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 73-80, 2008 6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİKSEL ZEKALARIYLA AKADEMİK BAŞARILARININ İLİŞKİSİ (BOLU İLİ ÖRNEĞİ) Öznur Öztosun Çaydere

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖĞRETMENLERİN BİLGİSAYARA YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME Semra ERKAN Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi GİRİŞ Teknolojideki değişiklikler ve bilginin hızlı artışı toplumun pekçok alanında

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TÜRKÇE EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ) ESRA NUR TİRYAKİ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi etiryaki@mku.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 326245600-5322 5 EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ HATAY-SERİNYOL Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013

ÖZGEÇMİŞ. Araştırma Görevlisi Okul Öncesi Öğretmenliği Gazi Üniversitesi 2005-2013 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Döndü Neslihan Bay İletişim Bilgileri Adres: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Meşelik Yerleşkesi, 26480 ESKİŞEHİR Telefon: +90 222 239 37 50 / 1622 Mail: bayneslihan@gmail.com

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657

ÖZGEÇMİŞ E-posta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 ÖZGEÇMİŞ Eposta:muniseseckin@hotmail.com 0(222) 239 3750/ 1657 1. Adı Soyadı : Munise SEÇKİN KAPUCU 2. Doğum Tarihi : 01.03.1982 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

EVALUATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN'S BOOKS BY PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES

EVALUATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN'S BOOKS BY PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES 914 EVALUATION OF PRE-SCHOOL CHILDREN'S BOOKS BY PRE-SCHOOL TEACHER CANDIDATES Mustafa ERGÜN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Afyonkarahisar, ergun@aku.edu.tr Ayşegül

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 25, Sayfa 159-178, 2008 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDE YAŞANAN SORUNLARA YÖNELİK ÖĞRETMEN ADAYI VE ÖĞRETİM ELEMANI GÖRÜŞLERİ Özcan Özgür

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi 2003 Adı Soyadı : Esra EREN Doğum Tarihi : 08.12.1980 Unvanı Öğrenim Durumu : Yrd.Doç.Dr. : Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anadolu Üniversitesi

Detaylı

LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ

LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ LİSE BİYOLOJİ LABORATUARLARINDA İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME YÖNTEMİNİN TUTUM ve BAŞARIYA ETKİSİ Melek ALTIPARMAK 1, Mahmure NAKİPOĞLU 2 1 D.E.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, OFMAE A.B.D., İZMİR 2 D.E.Ü. Buca Eğitim

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU iii TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Rabia HOŞ tarafından hazırlanan " Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında

Detaylı