PC Suite Kurulum Kýlavuzu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PC Suite Kurulum Kýlavuzu"

Transkript

1 PC Suite Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) TR Issue 2

2 Copyright Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved. m-router Connectivity Components Intuwave Limited. All rights reserved. (

3 Ýçindekiler Nokia 3660 için PC Suite...1 Yazýlým ve donaným gereksinimleri...1 PC Suite i Yükleme...2 Telefonunuzu bilgisayara baðlama...3 Kýzýlötesi baðlantý kullanma...4 Bluetooth baðlantýsý kullanma...4 PC Suite i Kullanmaya Baþlama...6 Çevrimiçi ve çevrimdýþý modlar...7 Baðlantý durumu...7 Ana pencere bilgileri...7 PC Suite uygulamalarý...9 Yedekle/Geri Yükle...9 Kontrol Paneli...9 Veri Alma Senkronize Et Dosya Transferi Resim Transferi Ayar sihirbazý Telefonunuza yazýlým yükleme PC nizden PC Suite uygulamasýný kaldýrma Önemli güvenlik notlarý... 13

4 Nokia 3660 için PC Suite 1. Nokia 3660 için PC Suite Lütfen önemli güvenlik bilgilerinin yaný sýra, kullaným ve bakým yönergeleri için de ürün kullaným kýlavuzuna bakýn. Bu kýlavuzda uyumlu bir bilgisayara Nokia 3660 için PC Suite yükleme, Nokia 3660 telefonunuzu bilgisayara baðlama ve Nokia 3660 için PC Suite i kullanmaya baþlama yöntemleri açýklanmaktadýr. PC Suite kullanýmý hakkýnda daha ayrýntýlý bilgi için, PC Suite uygulamalarýnýn çevrimiçi yardýmýna baþvurun. Nokia 3660 için PC Suite ile þunlarý yapabilirsiniz: Bilgisayarýnýz ve telefonunuz arasýnda bilgi paylaþýmý. Kayýp veya hasarla karþýlaþýlmasý durumunda verileri korumak için telefon dosyalarýnýn yedek kopyalarýný alma. Microsoft ve Lotus uygulamalarýyla takviminizi, kiþilerinizi ve görevlerinizi senkronize etme. Kiþiler ve takvim bilgilerini baþka bir cep telefonundan, Nokia communicator dan veya Palm cihazýndan Nokia 3660 nize kopyalama. Telefon ayarlarýný yapýlandýrma. Telefonunuza yazýlým yükleme. Yazýlým ve donaným gereksinimleri PC Suite i yüklemek ve çalýþtýrmak için þunlara gereksiniminiz vardýr: Windows 98, Windows ME, Service Pack 2 ile Windows 2000 veya Windows XP iþletim sistemlerinden birine sahip uyumlu bir PC. 1

5 en az 110 MB boþ disk alaný. Nokia 3660 nizi bilgisayara baðlamak için þunlara gereksiniminiz vardýr: kýzýlötesi baðlantýsý: bilgisayarda kýzýlötesi baðlantý noktasý veya Bluetooth baðlantýsý: Bluetooth kartý ve gereken yazýlým veya bilgisayardaki yerleþik Bluetooth desteði. Nokia 3660 nizi bilgisayarýnýza baðlamak için Bluetooth yazýlýmýnýn Seri Baðlantý Noktasý Profili ni (Serial Port Profile SPP) desteklemesi gerekir. PC Suite i Yükleme Nokia 3660 için PC Suite, Nokia 3660 için PC Suite paketiyle birlikte gelen CD-ROM un Yükle bölümünde yer alýr. CD-ROM bilgisayarýnýzýn CD-ROM sürücüsüne takýldýktan sonra, otomatik olarak kendini baþlatmalýdýr. Baþlatmazsa, aþaðýdaki adýmlarý uygulayýn: 1 Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ýn üzerine gelin ve Windows Gezgini ni seçin. 2 CD-ROM kök dizinine gidip, Nokia3660.exe dosyasýný çift týklatýn. CD-ROM kullanýcý arabirimi açýlýr. CD-ROM arabirimi açýldýðýnda, aþaðýdakileri yerine getirin: 1 Yükle seçeneðini týklatýn. 2 þimdi yükleyin i seçip, PC Suite for Nokia 3660 yi (Nokia 3660 için PC Suite) týklatýn. 3 Yükleme dilini seçin ve yükleme sihirbazýný baþlatmak için Next i (Ýleri) týklatýn. Bu sihirbaz, yükleme iþleminin adýmlarýnda size yol gösterir. Genel olarak, önerilen hedef klasörü ve program klasörünü kabul etmeniz önerilir. Not: Takvim ve kiþiler verilerini baþka bir Nokia cep telefonundan Nokia 3660 nize aktarmak istiyorsanýz, Data Import (Veri Alma) iletiþim kutusunda, Install the Nokia Connectivity SDK (Nokia Baðlantý SDK sýný Yükle) onay kutusunun seçili olmasýna dikkat edin. Nokia Connectivity SDK bileþenini yüklemezseniz, yalnýzca Nokia 9110 Communicator, Palm cihazý, Nokia 3600, Nokia 3620, Nokia 3650, Nokia 7650 veya baþka bir Nokia 3660'den verileri Nokia 3660 telefonunuza aktarabilirsiniz. Nokia 3660 için PC Suite 2

6 Nokia 3660 için PC Suite Not: Dosya Transferi Video ve Ses Dönüþtürücüleri iletiþim kutusunda Video ve Ses Dönüþtürücüleri Yükle onay kutusunun seçili býrakýlmýþ olmasý gerekir. Dönüþtürücüler yüklendiðinde, PC'den Nokia 3660 telefonunuza kopyaladýðýnýz video ve ses biçim dosyalarý otomatik olarak telefonun kullandýðý video ve ses biçimine dönüþtürülür. CD-ROM'unuz yoksa: 1 Yükleme dosyasýný (Nokia3660_PCSuite.exe) indirin. 2 Dosyayý indirdiðiniz dizine gidip dosyayý çift týklatýn. 3 Ekrandaki yönergeleri izleyin. Telefonunuzu bilgisayara baðlama PC Suite i ilk kez kullanýrken, Nokia 3660 nizi bilgisayara baðlamanýz gerekir. Daha sonra, telefonunuz bilgisayara baðlý olsun veya olmasýn, PC Suite i kullanabilirsiniz. Telefonunuzu kýzýlötesi veya Bluetooth baðlantýsý üzerinden bilgisayara baðlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Connecting your Nokia 3660 to a PC (Nokia 3660 nizi Bilgisayara Baðlama) ve Disconnecting and reconnecting your Nokia 3660 (Nokia 3660 nizi Baðlama ve Baðlantýsýný Kesme) baþlýklarýnýn altýnda yer alan çevrimiçi yardým konularýna bakýn. Not: Nokia 3660 cep telefonunuzu PC nize baðladýðýnýzda, PC Suite programý Nokia 3660 nin saatini PC ile senkronize eder. Bu nedenle PC nizdeki saatin doðru olduðundan emin olun. 3

7 Kýzýlötesi baðlantý kullanma 1 Kýzýlötesi sürücüsünün bilgisayara yüklü olup olmadýðýný denetleyin. Windows Denetim Masasý na gidin. Infrared (Kýzýlötesi) simgesi görülebiliyorsa, sürücü yüklenmiþtir. Ayrýca, Infrared in bilgisayarda etkinleþtirilip etkinleþtirilmediðini de denetleyin. Windows 2000 de kýzýlötesi baðlantýsýna Kablosuz Baðlantý adý verildiðini unutmayýn. Not: Windows 2000 iþletim sisteminde kýzýlötesi baðlantýsý kullanabilmek için öncelikle Kablosuz Baðlantý yazýlýmýndaki, Görüntü Aktarýmý uygulamasýný devre dýþý býrakmanýz gerekir. 2 Connection Properties (Baðlantý Özellikleri) iletiþim kutusunu açmak için görev çubuðundaki PC Suite Connection (PC Suite Baðlantýsý) simgesini çift týklatýn. Kýzýlötesi baðlantýsý için uygun COM baðlantý noktasýnýn seçili olmasýna dikkat edin. Hiçbir baðlantý noktasý seçilmemiþse, baðlantý türü olarak kýzýlötesi baðlantýsýna sahip COM baðlantý noktasýný seçin. Birden çok COM baðlantý noktasý seçebileceðinizi unutmayýn. Not: Kullanmak istediðiniz baðlantý noktasýný seçememeniz, söz konusu baðlantý noktasýný baþka bir bilgisayar uygulamasýnýn kullandýðý anlamýna gelir. PC Suite i bu baðlantý noktasýyla kullanmak için diðer uygulamayý kapatýn veya geçici olarak devre dýþý býrakýn. 3 Telefonun kýzýlötesi baðlantý noktasýnýn bilgisayarýn kýzýlötesi baðlantý noktasýyla karþýlýklý olduðundan ve birbirlerinin kapsamýnda bulunduklarýndan emin olun. 4 Telefonunuzun kýzýlötesi baðlantýsýný etkinleþtirin. Menü ye gidin, Baðlantý klasörünü açýn ve Kýzýlötesi ni seçin. Bluetooth baðlantýsý kullanma Not: Nokia 3660 nizi ilk kez Bluetooth üzerinden bilgisayarýnýza baðlamadan önce, telefonunuza Bluetooth baðlantýsýnýnda kullanýlacak bir ad vermiþ olmanýz gerekir. Telefonunuza ad verme yönergeleri için, Nokia 3660 Kullaným Kýlavuzu na bakýn. Nokia 3660 nizin tanýnmasýný ve baðlanmasýný saðlamak için telefonunuzda Bluetooth un etkinleþtirildiðinden emin olun. Baðlantý ya gidin ve Bluetooth u Ýpucu! Baðlantý durumunu görmek için görev çubuðundaki simgeleri denetleyin. Telefonunuz bilgisayara baðlý olduðunda baðlantý simgesi deðiþerek simgesine dönüþür. Nokia 3660 için PC Suite 4

8 Nokia 3660 için PC Suite seçin. Ardýndan, Bluetooth u Açýk olarak ayarlayýn. Telefonunuzun tanýnmasýný saðlamak için, Bluetooth menüsünde Telefon görünürlüðü seçeneðini Tümü olarak belirleyin. Not: Windows XP'nin tümleþik Bluetooth sürücüsünü (Service Pack 1 veya daha ileri sürümü) kullanýyorsanýz, Bluetooth baðlantýsýnýn nasýl kuracaðýnýza iliþkin talimatlar için aþaðýdaki bölümlere bakýn. Bluetooth baðlantýsý kurmak için: 1 PC Kartý na veya CompactFlash (CF+) yuvasýna Bluetooth kartýnýn takýldýðýndan ve Bluetooh baðlantýsýyla birlikte verilen yazýlýmýn bilgisayara yüklendiðinden emin olun veya bilgisayarýnýzda Bluetooth yerleþik desteði bulunup bulunmadýðýný denetleyin. Bilgisayarda Bluetooth kartý için seri baðlantý noktasý profilinin bulunmasý gerekir. Daha fazla bilgi için Bluetooth kartýyla veya bilgisayarla birlikte verilen kullanýcý belgelerine bakýn. 2 Nokia 3660 niz ve bilgisayarýnýz arasýnda bir seri baðlantý noktasý baðlantýsý oluþturun. Bu iþlemle ilgili daha fazla bilgi için, Bluetooth yazýlýmýnýn kullanýcý belgelerine bakýn. 3 Connection Properties iletiþim kutusunu açmak için görev çubuðundaki PC Suite Connection simegsini çift týklatýn. Bluetooth baðlantýsý için uygun baðlantý noktasýnýn seçili olmasýna dikkat edin. Hiçbir baðlantý noktasý seçilmemiþse, baðlantý türü olarak Bluetooth baðlantýsýna sahip COM baðlantý noktasýný seçin. Birden çok COM baðlantý noktasý seçebileceðinizi unutmayýn. Not: Kullanmak istediðiniz baðlantý noktasýný seçememeniz, söz konusu baðlantý noktasýný baþka bir bilgisayar uygulamasýnýn kullandýðý anlamýna gelir. PC Suite i bu baðlantý noktasýyla kullanmak için diðer uygulamayý kapatýn veya geçici olarak devre dýþý býrakýn. 4 Bluetooth baðlantýsýný ilk kez kullanarak Nokia 3660 nizi PC nize baðlýyorsanýz, aygýtlarý eþleþtirmeniz gerekir. Aygýtlarý eþleþtirmek üzere her iki aygýta bir þifre girmeniz gerekir. Kendi þifrenizi oluþturun (1-16 karakter uzunluðunda, sayýsal) ve istendiðinde ayný þifreyi hem telefona, hem de bilgisayara girin. Bu þifre yalnýzca bir kez kullanýldýðýndan, 5

9 ezberlemenize gerek yoktur. Daha fazla bilgi için, Nokia 3660 Kullaným Kýlavuzu na bakýn. 5 Nokia 3660 niz ve PC niz arasýndaki baðlantýyý yetkilendirin. Telefon ekranýnda baðlantý isteði görüntülendiðinde Evet i seçin. Bilgisayarýnýzý yetkilendirilmiþ olarak ayarlayabilirsiniz; bunun anlamý, telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýndaki baðlantýnýn ayrý bir yetkilendirme iþlemine gerek kalmadan yapýlmasýdýr. Bunu yapmak için telefonunuzda Eþleþmiþ aygýtlar görünümüne gidin, kaydrýma yaparak aygýtý bulun ve Seçenekler i belirleyin. Yetkili olarak ata yý seçin. Windows XP'nin tümleþik Bluetooth sürücüsüyle Bluetooth baðlantýsý kullanma Bluetooth baðlantýsý kurmak için: 1 Telefonunuzda Bluetooth özelliðini etkinleþtirin. 2 Windows Denetim Masasý ndan Kablosuz Baðlantý uygulamasýný açýn. Bluetooth u seçin. 3 Cihazý eþleþtirmek veya yetkilendirmek için Ekle düðmesine basýn. Bu iþlem Bluetooth Baðlantý Sihirbazý ný baþlatýr. Ýleri ye basýn. 4 Ýkinci ekranda cihaz aramasý yapýlýr. Kullanýlabilir durumdaki Bluetooth cihazlarý arandýðýnda, PC nizle eþleþtirmek istediðiniz cihazý seçebilirsiniz. Cihazý listeden seçin ve Ýleri ye basýn. 5 Sonraki ekranda, seçilen cihazýn kullanýlabilmesi için kimlik doðrulama iþlemi gerektirip gerektirmediði sorulur. Doðrulama iþlemine devam etmek için Evet e basýn. Hayýr ý seçerseniz cihaz bilinen cihazlar listesine eklenir. 6 Sonraki ekranda þifre sorulur. Otomatik olarak oluþturulan þifreyi kullanabilir veya isterseniz bu parolayý deðiþtirebilirsiniz. Ýleri ye basýn. Doðrulama iþlemi baþarýlý olduðunda bunu belirten bir iletiþim kutusu gösterilir. Doðrulama iþlemi yapýlmasý için seçtiðiniz cihaz artýk, Kablosuz Baðlantý uygulamasýnýn Cihazlar listesinde görülebilir. 7 Nokia 3660 telefonunuzu PC ye baðlamak için Windows Görev Çubuðu ndan Baðlantý Yönetimi Kutusu nu açýn. Cihazý listeden seçin ve Tamam a basýn. Cihazýnýz PC ye baðlanýr. Nokia 3660 için PC Suite 6

10 Nokia 3660 için PC Suite Ýpucu! Çevrimiçi yardýma baþlatmak için Baþlat menüsüne gidin: Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ý seçin, Nokia 3660 için PC Suite in üzerine gelin ve Nokia 3660 için PC Suite Yardýmý i týklatýn. Bluetooth aygýtlarý radyo dalgalarýný kullanarak iletiþim kurduðundan, telefonunuzun ve diðer Bluetooth aygýtýnýn birbirlerini görmesi gerekmez. Baðlantý, duvar gibi engellerden veya baþka elektronik aygýtlardan kaynaklanan parazitlerden etkilenmesine karþýn, iki aygýt arasýnda yalnýzca en çok 10 metre uzaklýk bulunmasý yeterlidir. Bluetooth aygýtlarýný kullanma kýsýtlamalarý söz konusu olabilir. Ülkenizdeki yetkililere baþvurun. Bluetooth baðlantýsý otomatik olarak kapanmaz. Baðlantýyý, bilgisayarýnýzdaki Bluetooth yazýlýmýndan kapatmanýz gerekir. Çevrimiçi modda Nokia 3660 için PC Suite i kullanmaya son verdiðinizde Bluetooth baðlantýsýný kapatýn. Not: Telefonunuzu bilgisayara baðlama sorunlarýyla karþýlaþýyorsanýz, hem Nokia 3660 telefonunuzun, hem de bilgisayarýnýzýn açýk olmasýna ve doðru iletiþim baðlantý noktasýný seçmeye dikkat edin. Daha fazla bilgi için Connecting your Nokia 3660 to a PC ve Disconnecting and reconnecting your Nokia 3660 baþlýklarýnýn altýnda yer alan çevrimiçi yardým konularýna bakýn. PC Suite i Kullanmaya Baþlama PC Suite i baþlatmak için Baþlat menüsüne gidin: Baþlat düðmesini týklatýn, Programlar ý seçin, Nokia 3660 için PC Suite in üzerine gelin ve Nokia 3660 için PC Suite i týklatýn. Nokia 3660 nizi ilk kez bilgisayara baðlýyorsanýz, PC Suite i baþlattýktan sonra iki þey yapmanýz istenir: Telefonunuzu adlandýrma. PC Suite ile birden çok Nokia 3660 kullanabilirsiniz. Tek tek telefonlarý tanýmlayabilmek için telefonunuza bir ad vermeniz gerekir. Oluþturulacak görevleri seçme. Nokia 3660 telefonunuz ve bilgisayarýnýz arasýnda bilgi yedekleme ve senkronize etme iþlemleri yapabilmek için uygun görevler oluþturmanýz gerekir. Ýlk baðlantý sýrasýnda, PC Suite otomatik þekilde oluþturulabilecek görevleri listeler. Ýstemiyorsanýz, bu aþamada 7

11 görev oluþturmanýz gerekmez. Bununla birlikte, görevleri oluþturursanýz daha sonra düzenleme olanaðýnýz da vardýr. Görevleri oluþturmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1 Ýlk baðlantý kurulduðunda, Welcome to PC Suite for Nokia 3660 (Nokia 3660 için PC Suite e Hoþ Geldiniz) iletiþim kutusu görüntülenir. Telefonunuzun adýný kutuya yazýp, OK i týklatýn. 2 Ardýndan, PC Suite ile gerçekleþtirmek istediðiniz görevleri belirtmeniz istenir. Create Tasks (Görev Oluþtur) iletiþim kutusunda, PC Suite in oluþturmasýný istediðiniz görevleri belirleyin ve OK i týklatýn. Ýsterseniz, bu görevleri daha sonra düzenleyebilirsiniz. Not: Aygýtlarýn çalýþmasýný kesintiye uðratabileceðinden, bilgisayar baðlantýsý kurulduðu sýrada telefonlara yanýt vermeniz veya arama yapmanýz önerilmez. Çevrimiçi ve çevrimdýþý modlar PC Suite, çevrimiçi veya çevrimdýþý modda kullanýlabilir. Aþaðýdaki seçenekleri deðerlendirebilirsiniz: Çevrimiçi çalýþma Telefonunuzu bilgisayara baðlama ve PC Suite in tanýmlamasýna izin verme. Çevrimiçi modda telefonunuz uyumlu bilgisayara baðlýdýr ve telefonda depolanmýþ bilgilerle çalýþabilirsiniz. Çevrimdýþý çalýþma Telefonunuzun baðlantýsýný kesip, adlandýrýlmýþ aygýtlar listesinden telefonunuzun adýný seçin. Çevrimdýþý moddaki menüler ve diðer kullanýlabilir seçenekler çevrimdýþý moddakinden farklýdýr. Ýpucu! Bilgisayarýnýzdaki telefon hakkýnda bilgiler içeren klasörler de bu aþamada telefona verdiðiniz ada göre adlandýrýlýr. Nokia 3660 için PC Suite Baðlantý durumu Durum çubuðunun sað tarafýnda ve Windows görev çubuðunda yer alan simge, baðlantý durumunu aþaðýdaki þekilde görüntüler: 8

12 Nokia 3660 için PC Suite Baðlantý kesildi Baðlandý Veri aktarýmý yapýlýyor (animasyonlu simge) Ana pencere bilgileri PC Suite ana penceresi aþaðýdaki bilgileri ve kontrol birimlerini görüntüler: 9

13 menü komutlarýnýn araç çubuðu kýsayollarý menü komutlarý açýk olan uygulamanýn adý Nokia 3660 için PC Suite uygulama çubuðu seçili komut hakkýnda bilgiler baðlý telefonun adý baðlantý durumu 10

14 Nokia 3660 için PC Suite PC Suite uygulamalarý PC Suite penceresinin sol tarafýnda bir grup simge görüntülenir; bu alan, uygulama çubuðu olarak bilinir. Kullanacaðýnýz uygulama simgesini týklatýn. Uygulamayý kullanma bilgileri için, çevrimiçi yardýma bakýn. Yedekle/Geri Yükle Yedekle/Geri Yükle ile telefonunuzdaki bilgileri yedekleyebilirsiniz. Nokia 3660 telefonunuzdaki bilgileri kaybederseniz (örneðin, yanlýþlýkla silerek) veya bilgilerin yedeklenmiþ eski sürümüne gerek duyarsanýz, telefonunuzdan geri yükleyebilirsiniz. Yedekle/Geri Yükle Bellek kartýný destekler. Not: Operatör logolarý, zil sesleri (polyphonic zil sesleri (MIDI) ve tek sesler) ve Nokia 3660'nizi ilk kez kullanmaya baþladýktan sonra telefonunuza yüklediðiniz Java uygulamalarý yedekleme sýrasýnda kaydedilmez. Bu nedenle, bu öðeler geri yüklenemez. Yalnýzca orijinal Nokia 3660 zil sesleri kaydedilir Kontrol Paneli Kontrol Paneli ni kullanarak, bazý PC Suite genel ayarlarýný deðiþtirebilirsiniz. Aþaðýdaki özellikler, Kontrol Paneli'nde yer alýr: Baðlantý PC Suite in bir telefona baðlanmaya çalýþýrken kullandýðý baðlantý noktasýný belirlemenizi saðlar. Veri Konumu yedekleme ve senkronizasyon dosyalarýný depolamak istediðiniz konumu belirtmenizi saðlar. Aygýt Yöneticisi bilgisayarýnýza baðlý telefonlarý görmenizi ve artýk baðlanmak istemediðiniz telefonlarýn bilgilerini kaldýrmanýzý saðlar. ÖNEMLÝ: Aygýt Yöneticisi ni kullanarak kaldýrdýðýnýz bilgileri geri yükleyemezsiniz. 11

15 Dosya Transferi Dönüþtürücüleri, dosyalar Dosya Transferi kullanýlarak telefona kopyalandýðýnda hangi video ve ses dönüþtürücülerinin (varsa) kullanýldýðýný belirlemenizi saðlar. Veri Alma Veri Alma ile, Nokia 3320, Nokia 3360, Nokia 3600, Nokia 3620, Nokia 3650, Nokia 3660, Nokia 6210, Nokia 6250, Nokia 6310, Nokia 6310i, Nokia 6320, Nokia 6340, Nokia 6360, Nokia 6370, Nokia 6385, Nokia 6510, Nokia 6590, Nokia 6610, Nokia 6650, Nokia 7110, Nokia 7160, Nokia 7190, Nokia 7210, Nokia 7650, Nokia 8210, Nokia 8290, Nokia 8310, Nokia 8390, Nokia 8810, Nokia 8850, Nokia 8890, Nokia 8910, Nokia 9110 Communicator veya Palm cihazýndaki kiþiler ve takvim verilerinizi Nokia 3660 nize aktarabilirsiniz. Senkronize Et Senkronize Et ile, telefon kiþilerinizi ve takvim verilerinizi Microsoft ve Lotus uygulamalarýyla senkronize edebilirsiniz. Senkronize edebilmek için senkronizasyon için oluþturulmuþ görevlerinizin olmasý gerekir. Nokia 3660 nizi ilk kez bilgisayarýnýza baðladýðýnýzda, PC Suite telefonunuzu tanýmlar ve bir dizi görev oluþturur. Görevleri deðiþtirebilir ve isterseniz baþka görevler oluþturabilirsiniz. Ayrýca, telefonunuzu her bilgisayarýnýza baðladýðýnýzda düzenli aralýklarla veya komut üzerine çalýþacak görevler zamanlayabilirsiniz. Senkronizasyon devam ettiði sýrada Windows görev çubuðunda animasyonlu bir simge görüntülenir. Telefonunuzu bilgisayarla senkronize etme (animasyonlu simge). Dosya Transferi Dosya Transferi ile seçili dosyalarý silmek ve yeniden adlandýrmak iþlemlerinin yaný sýra, dosyalarý telefonunuz ile PC'niz arasýnda kopyalayabilirsiniz. Multimedya Nokia 3660 için PC Suite 12

16 Nokia 3660 için PC Suite dönüþtürücüleriyle, PC'den Nokia 3660 telefonunuza kopyaladýðýnýz video ve ses biçim dosyalarý otomatik olarak telefonun kullandýðý video ve ses biçimine dönüþtürülür. Resim Transferi Resim Transferi'ni kullanarak telefonunuzda ve bilgisayarýnýzda resim dosyalarýný kopyalayabilir, taþýyabilir, yeniden adlandýrabilir ve silebilirsiniz. Ayrýca, iliþkili görüntüleme uygulamasý varsa resim dosyalarýný görüntülemeniz de mümkündür. Ayar sihirbazý Ayar sihirbazýyla, telefonunuzun e-posta hesabýný, uzak baðlantýyý, mesaj merkezini ve çoklu ortam mesaj merkezi ayarlarýný yapýlandýrabilirsiniz. Örneðin, ayarlarý el ile yönetebilir veya bilgisayarda kullandýðýnýz bir yapýlandýrmayý telefona kopyalayabilirsiniz. Ayrýca, telefon ayarlarýnýzý bir dosyaya yedekleyebilirsiniz. Telefonunuza yazýlým yükleme PC Suite ile, telefonunuza Java ve aygýt yazýlýmý yükleyebilirsiniz. Bu uygulamalarýn simgeleri uygulama çubuðunda yer almaz. Bunun yerine, söz konusu uygulamalarý Araçlar menüsünden baþlatabilirsiniz. Ayrýntýlý bilgi için Installing device software (Aygýt yazýlýmýný yükleme) çevrimiçi yardým konusuna bakýn. Not: Yükleme paketleri e-posta eki gibi bir çoklu ortam mesajýyla, Bluetooth veya kýzýlötesi üzerinden alýnabilir ve telefonunuza yüklenebilir. Dosya aktarýmý için PC Suite i kullanýyorsanýz, dosyayý c:\nokia\installs klasörüne yerleþtirin. Not: Java yükleme dosyalarýný yalnýzca.jad veya.jar uzantýsýyla, aygýt yazýlýmý yükleme dosyalarýný ise.sis uzantýsýyla kullanabilirsiniz. ÖNEMLÝ: Yazýlýmlarý virüslere ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma sunan kaynaklardan yüklemeye özen gösterin. 13

17 PC nizden PC Suite uygulamasýný kaldýrma PC Suite uygulamasý yüklemesini kaldýrma iþlemi, PC Suite yükleme programý tarafýndan eklenen tüm dosya ve klasörleri kaldýrýr, ancak yedeklenmiþ ve arþivlenmiþ dosyalarý veya senkronizasyon bilgilerini kaldýrmaz. Bu nedenle, PC Suite uygulamasýný yeniden yüklerseniz önceki ayarlarý kullanarak yedek alabilir, geri yükleme iþlemi ve senkronizasyon yapabilirsiniz. Not: Baðladýðýnýz telefonlara ait yedek dosyalarýný, senkronizasyonlarý ve diðer bilgileri kaldýrmak isterseniz, söz konusu iþlemleri PC Suite i kaldýrmadan önce yapmanýz gerekir. Daha fazla bilgi için, Viewing and removing details of a Nokia 3660 (Nokia 3660 telefonunun ayrýntýlarýný görüntüleme ve kaldýrma) çevrimiçi yardým konusuna bakýn. PC Suite uygulamasýný kaldýrmak için aþaðýdaki adýmlarý izleyin: 1 Windows Baþlat düðmesini týklatýn, Ayarlar ýn üzerine gelip, Denetim Masasý ný týklatýn. 2 Program Ekle/Kaldýr ý çift týklatýn. 3 Yüklü programlar listesinden Nokia 3660 için PC Suite i seçin. Ekle/Kaldýr ý týklatýn. Onay iletiþim kutusu açýlýr. 4 PC Suite i bilgisayarýnýzdan kaldýrma isteðiniz onaylandýktan sonra, yüklemeyi kaldýrma programý program dosyalarýný kaldýrýr ve yüklemeyi kaldýrma iþlemini tamamlamak için bilgisayarýnýzý yeniden baþlatmanýz gerektiðini bildirir. PC'nizi yeniden baþlattýðýnýzda, kaldýrma programý PC'nizden PC Suite'i kaldýrma iþlemini tamamlar. Not: PC Suite yüklemesini kaldýrma, Nokia Connectivity SDK yý kaldýrmaz. Nokia Connectivity SDK yý bilgisayarýnýzdan kaldýrmak için Windows Denetim Masasý ndaki Program Ekle/Kaldýr uygulamasýný kullanabilirsiniz. Yüklemeyi kaldýrma programý, bilgisayarýnýza baðladýðýnýz Nokia cihazlarý hakkýnda bilgiler içeren bazý dosyalarý bilgisayarýnýzda býrakýr. PC Suite i yeniden yüklemeye karar verdiðinizde, PC Suite i kaldýrmadan önceki þekilde kullanmaya devam edebilirsiniz. Nokia 3660 için PC Suite 14

18 Nokia 3660 için PC Suite Önemli güvenlik notlarý Telefonunuzun ve bilgisayarýnýzýn kullaným kýlavuzlarýndaki tüm güvenlik yönergeleri, bu ürün telefonla birlikte kullanýldýðýnda da uygulanmalýdýr. Olasý veri kayýplarýna ve hasarlara karþý korumak için önemli verilerinizin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. 15

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 GARANTÝ YOK Cihazýnýzla birlikte gelen diðer þahýslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kiþiler veya þirketlere ait ve onlar tarafýndan

Detaylı

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský

Madalyon I Kullaným Kýlavuzu. 9362378 1. Baský Madalyon I Kullaným Kýlavuzu 9362378 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RX-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari

2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari Nokia N70-1 2007 Nokia telif hakkýdýr. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Pop-Port, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-36W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824904 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-36W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3

Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu. 9354812 Yayýn 3 Mobil Ýndüktif Kulaklýk Seti LPS-4 Kullaným Kýlavuzu 9354812 Yayýn 3 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere LPS-4 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1

Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 9200279/1 Nokia Bluetooth Hoparlör MD-5W 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 14 13 9200279/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu MD-5W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine

Detaylı

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský

Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu. 9312021 1. Baský Nokia Müzik Standý MD-1 Kullaným Kýlavuzu 9312021 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere MD-1 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR

Baþlangýç. Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Baþlangýç Nokia N95-1 9205577, 1. Baský TR Tuþlar ve parçalar (çalýþma modu) Model numarasý: Nokia N95-1. Bundan sonra Nokia N95 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Komutlarý seçmek ve Seçenek öðesine

Detaylı

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1

Nokia Nseries PC Suite 2.1. Baskı 1 Nokia Nseries PC Suite 2.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune,

Detaylı

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1

NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 NOKIA MODEM OPTIONS HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2003 Nokia.Tüm hakları mahfuzdur. 9356521 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ...1 2. NOKİA MODEM OPTIONS Yİ YÜKLEME...1 3. NOKİA 6600 TELEFONUNUZU PC'YE BAĞLAMA...2

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

NOKIA PC SUITE 5.1 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU

Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yüklemek İçin HIZLI KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. Giriş...1 2. Olması gerekenler...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers ı Yükleme...2 3.1 Yüklemeden önce...2 3.2

Detaylı

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu

Baðlantý Adaptör Kablosu DKU-5 Hýzlý Kurulum Kýlavuzu Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Baðlantý Adaptör Kablosu

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N82

Baþlangýç. Nokia N82 Baþlangýç Model: N82-1 Nokia N82 1. baský TR Tuþlar ve parçalar (ön) Model numarasý: Nokia N82-1. Bundan sonra Nokia N82 olarak anýlacaktýr. 1 Açma/kapatma tuþu 2 Uyumlu kulaklýklar, müzik kulaklýklarý

Detaylı

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu Nokia 500 Araç Dolaþým Sistemi Baþlangýç Kýlavuzu 9205371 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

Baþlangýç. Nokia N93i-1

Baþlangýç. Nokia N93i-1 Baþlangýç Nokia N93i-1 Tuþlar ve parçalar kapak kapalý 2. baský TR, 9253954 Model numarasý: Nokia N93i-1. Bundan sonra Nokia N93i olarak anýlacaktýr. 1 Ana kamera birimi ve mercek. Cihazýnýz yüksek çözünürlükte

Detaylı

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Nokia N70-1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-84 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu

Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu Kullaným Kýlavuzu Montaj Kýlavuzu 9356658 Baský 2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TFE-4R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR

Kullaným kýlavuzu. 9355152 2. Baský TR Kullaným kýlavuzu 9355152 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere NPM-6 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili

Detaylı

Settings wizard 5.0. Baskı 1

Settings wizard 5.0. Baskı 1 Settings wizard 5.0 Baskı 1 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský

Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu. 9356738 2. Baský Geniþletilmiþ Kullaným Kýlavuzu 9356738 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-19 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR

Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu. 9234645 1. Baský TR Nokia 3230 Kullaným Kýlavuzu 9234645 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-51 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-43 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN.

NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE programını yükleme Sayfa 8: INSITE programını kaldırma NOT: BU BELGEYİ OKUMADAN LÜTFEN YAZILIMI YÜKLEMEYE ÇALIŞMAYIN. AÇABİLİR. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM HATALI

Detaylı

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský

Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu. 9236680 2. baský Nokia 6822 Kullaným Kýlavuzu 9236680 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-69 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský

Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu. 9248217 1. Baský Nokia 2610 Kullaným Kýlavuzu 9248217 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RH-86 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269

Kullanım kılavuzunuz HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION http://tr.yourpdfguides.com/dref/893269 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki HP IPAQ 316 TRAVEL COMPANION tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows; Microsoft Corporation kuruluşunun ABD de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu kullanıcı

Detaylı

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç

Motorola Phone Tools. Hızlı Başlangıç Motorola Phone Tools Hızlı Başlangıç İçerik Minimum Gereksinimler... 2 Motorola Phone Tools Yüklemeden Önce... 3 Yükleme Motorola Phone Tools... 4 Cep Telefonu Cihazını Yükleme ve Yapılandırma... 5 Çevrimiçi

Detaylı

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu

Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu Nokia 2626 Kullaným Kýlavuzu 9254774 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-291 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu

Detaylı

PHONAK INVISITY PROGRAMLAMA IPU SOFTWARE 1.0. KULLANICI ve TANITMA KILAVUZU

PHONAK INVISITY PROGRAMLAMA IPU SOFTWARE 1.0. KULLANICI ve TANITMA KILAVUZU PHONAK INVISITY PROGRAMLAMA IPU SOFTWARE 1.0 KULLANICI ve TANITMA KILAVUZU ĐÇĐNDEKĐLER Güvenlik ve Genel Tanım 3 Teknik Özellikler 4-12 Çevre Bilgisi,Cihaz Kullanımı ve Hatırlatmalar 13 Nakliye,Bakım ve

Detaylı

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Bilgisayarı açın Kurulum CD-ROM unu takın AÇIK. 2 Sürücüyü kurun. 3 Hiçbir işlem gerekmiyor 4 MD-300 USB ADSL MODEM Ürün bilgileri A. Güç göstergesi (açık: USB ve PC bağlantısı açık / kapalı: bağlantı yok veya PC kapalı B. ADSL LINK göstergesi (yanıp sönüyor: ADSL hattı aranıyor / sürekli yanıyor:

Detaylı

KABLOSUZ 450N ÇİFT BANT USB 2.0 ADAPTÖR

KABLOSUZ 450N ÇİFT BANT USB 2.0 ADAPTÖR KABLOSUZ 450N ÇİFT BANT USB 2.0 ADAPTÖR Hızlı Kurulum Kılavuzu DN-70650 İçindekiler Paket İçeriği... Sayfa 1 Ağ Kartı Kurulumu... Sayfa 2 Kablosuz Erişim Noktasına Bağlantı... Sayfa 5 Paket İçeriği Bu

Detaylı

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu

Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu Nokia 8800e Carbon Arte Kullaným Kýlavuzu 9211553 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-233 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský

Kullaným Kýlavuzu 9353937 1. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným Kýlavuzu 9353937

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved. UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-209 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlý olduðunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasýný

Detaylı

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský

Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu. 9240691 2. Baský Nokia 6060 Kullaným Kýlavuzu 9240691 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-73 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu Nokia 5320 XpressMusic Kullaným Kýlavuzu 9209329 2. Baský, TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu RM-409 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210213/1 TÜRKÇE UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION Þirketi, bu HF-22 ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri ile uyumlu olduðunu beyan

Detaylı

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu Nokia 6120 classic Nokia 6121 classic Kullaným Kýlavuzu 3. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, iþbu RM-243 veya RM-308 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili

Detaylı

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský

Kullaným kýlavuzu 9352425 2. Baský Yayýnlanan elektronik kullaným kýlavuzu için "Nokia Kullaným Kýlavuzu Þartlar ve Koþullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Kullaným kýlavuzu 9352425

Detaylı

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský

Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu. 9231121 3. Baský Nokia 3220 Kullaným Kýlavuzu 9231121 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-37 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive) ilgili

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu

Güvenlik. Kullanıcı Kılavuzu Güvenlik Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markalarıdır. Bu belgede yer alan bilgiler

Detaylı

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1

Çevrimiçi paylaşım 3.1. Baskı 1 Çevrimiçi paylaşım 3.1 Baskı 1 2008 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People ve Nseries, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma

Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Yazılım Güncelleştirmesi, Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS

DS150E Kullanıcı El Kitabı. Dangerfield June. 2009 V3.0 Delphi PSS DS150E Kullanıcı El Kitabı 1 Ana bileşen...3 Kurulum talimatları...5 Bluetooth Ayarları...26 Arıza Teşhis Programı...39 Dosya...41 Ayarlar...43 Belgeler...51 Yardım...53 OBD İletişimi...56 Yazdır ve Kaydet...66

Detaylı

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu

Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Microsoft Windows 7: Başlangıç Kılavuzu Windows 7 Kurulumu Dell bilgisayarınız Microsoft Windows 7 işletim sistemiyle yapılandırılmış olarak gelir. Windows Vista işletim sistemini ilk kez kurmak için,

Detaylı

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için)

AR-M236 AR-M276 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM. KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) MODEL AR-M6 AR-M76 DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANIM KILAVUZU (að tarayýcýsý için) Sayfa GÝRÝÞ AÐ TARAYICI FONSÝYONUNU KULLANMADAN ÖNCE AÐ TARAYICI FONKSÝYONU NASIL KULLANILIR 0 SORUN GÝDERME NETWORK

Detaylı

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu

Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu Nokia 6210 Navigator Kullaným Kýlavuzu 9207774 2. Baský TR 0434 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION, bu RM-367 ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktifin esas þartlarý ve diðer ilgili hükümlerine uygun olduðunu

Detaylı

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe

HDD Password Tool. Kullanıcı Elkitabı. Türkçe HDD Password Tool Kullanıcı Elkitabı Türkçe 1 İçindekiler Bölüm 1: Giriş... 3 Ticâri markalar... 4 Bölüm 2: Gereken İşletim Sistemi... 5 - HDD Password Tool for Windows... 5 - HDD Password Tool for Mac...

Detaylı

Mac için Kullanım Kılavuzu

Mac için Kullanım Kılavuzu Mac için Kullanım Kılavuzu İçindekiler Başlangıç... 1 Mac Reformatting Tool'u (Mac Yeniden Biçimlendirme Aracı) Kullanma... 1 FreeAgent Yazılımını Yükleme... 4 Sürücüleri Güvenli Şekilde Çıkarma... 9 Sürücülerinizi

Detaylı

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský

Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu. 9234043 2. Baský Nokia 6170 Kullaným Kýlavuzu 9234043 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-47 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

gelin ve Başlat ->Programlar -> VideoCAM SlimClip>Uninstall VideoCAM SlimClip yi seçin ve kurulumu kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

gelin ve Başlat ->Programlar -> VideoCAM SlimClip>Uninstall VideoCAM SlimClip yi seçin ve kurulumu kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin. Önemli Not: Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM SlimClip ı USB portuna bağlayın. Lütfen kurulumdan önce bu önemli notu okuyun. 1. VideoCAM SlimClip yazılımının kurulması 1. VideoCAM SlimClip yazılım

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1

Nokia Mini Hoparlör MD-6 9205726/1 Nokia Mini Hoparlör MD-6 3 5 4 2 9205726/1 2007 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation ýn tescilli ticari markasýdýr. Giriþ Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkür

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.17 1/19. Telif Hakkı 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.17 1/19. Telif Hakkı 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.17 1/19 Telif Hakkı 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ...5 3. UYUMLU BİR TELEFONU UYUMLU BİR PC YE BAĞLAMA...6

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.17 1/19. Telif Hakkı 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.17 1/19. Telif Hakkı 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.17 1/19 Telif Hakkı 2002, 2003 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ...5 3. UYUMLU BİR TELEFONU UYUMLU BİR PC YE BAĞLAMA...6

Detaylı

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu

Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Güncelleştirmeleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürün bildirimi Bu

Detaylı

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32

GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 www.philips.com/welcome GoGEAR SA4ARA 04 SA4ARA 08 SA4ARA 16 SA4ARA 32 5 10 Kontroller 11 SafeSound 12 13 4 Müzik 14 Çalma listeleri 16 5 Sesli kitaplar 6 Videolar 20 21 8 FM radyo 23 Hoparlörden dinleme

Detaylı

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi

F: Bağlan düğmesi G: Pil yuvası H: Şarj bağlantısı I: Hareket algılayıcısı/göstergesi TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Ürün bilgileri Fare Şarj Aygıtı F A B D G I E C H J A: Sağ fare düğmesi B: Akıllı rulet/pil göstergesi boş ve şarjda C: Sol fare düğmesi D: Tarayıcı geri düğmesi E:

Detaylı

Temel masaüstü bileşenleri

Temel masaüstü bileşenleri Temel masaüstü bileşenleri Bu bölümde önce kısaca masaüstünün ne olduğundan, nasıl kullanılabileceğinden bahsedip, ardından da masaüstünün temel bileşenlerini anlatacağız. Masaüstü, simgeler, pencereler,

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W

Kullanım kılavuzunuz NOKIA CK-1W Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA CK-1W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA CK-1W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN.

NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. INSITE YÜKLEME BÜLTENİ Sayfa 2: INSITE yükleme Sayfa 8: INSITE kaldırma NOT: LÜTFEN BU BELGEYİ OKUMADAN YAZILIMI YÜKLEMEYİ DENEMEYİN. HATALI YÜKLEME VEYA KULLANIM YANLIŞ VERİLERE VEYA EKİPMANIN ARIZALANMASINA

Detaylı

Telif Hakkı Huawei Technologies Co. Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır.

Telif Hakkı Huawei Technologies Co. Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Telif Hakkı Huawei Technologies Co. Ltd. 2011. Tüm hakları saklıdır. Huawei Technologies Co., Ltd.'nin yazılı izni olmadan bu kılavuzun hiçbir bölümü hiçbir biçimde veya ortamda yeniden çoğaltılamaz ve

Detaylı

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Ürün bilgileri

BT180 CLASS I USB BLUETOOTH ADAPTER Ürün bilgileri Ürün bilgileri C Kurulum A B D A: USB fişi B: Koruyucu kapak C: Bağlantı LED göstergesi [yavaşça yanıp söner = kullanıma hazır] [hızl ı yan ıp söner = Bluetooth etkinliği] D: USB uzatma kablosu 1 ON Bilgisayarınızı

Detaylı

gelin ve Başlat ->Programlar -> VideoCAM Messenger>Uninstall VideoCAM Messenger yi seçin ve kurulumu kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin.

gelin ve Başlat ->Programlar -> VideoCAM Messenger>Uninstall VideoCAM Messenger yi seçin ve kurulumu kaldırmak için ekrandaki talimatları izleyin. Önemli Not: Lütfen önce sürücüyü kurun, sonra VideoCAM Messenger ı USB portuna bağlayın. Lütfen kurulumdan önce bu önemli notu okuyun. 1. VideoCAM Messenger yazılımının kurulması 1. VideoCAM Messenger

Detaylı

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu

Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Yedekleme ve Kurtarma Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari markasıdır. Ürünle ilgili not Bu

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma

Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Laboratuvar Çalışması 3.6.4 Konak Bilgisayarları Bağlama ve Yapılandırma Hedefler Bir düz kablo kullanarak PC yi bir yönlendiriciye bağlama. PC yi uygun bir IP adresiyle yapılandırma. PC yi bir NetBIOS

Detaylı

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES. Yazılım Yükleme Kılavuzu LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP SERIES Yazılım Yükleme Kılavuzu HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Series Yazılım Yükleme Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Detaylı

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır:

Kuruluma başlamadan önce gerekli tüm bileşenlerin mevcut olup olmadığını kontrol edin. Kutuda şunlar bulunmalıdır: K A B L O S U Z N I - 7 0 7 5 0 3 N I - 7 0 7 5 0 7 N I - 7 0 7 5 0 8 1 PA K E T I N I Ç I N D E K I L E R 4 T E K N I K Ö Z E L L I K L E R 5 U Y G U L A M A Y E L PA Z E S I 6 P C / P C I K A R T I D

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1

Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 Kurulum ve Sistem Gereklilikleri 1 1 KURULUM VE SISTEM GEREKLILIKLERI...2 1.1 DONANIM VE YAZILIM GEREKLILIKLERI...2 1.2 KURULUM...3 1.3 LIFTDESIGNER 5 UYGULAMASINI İLK DEFA BAŞLATMA...6 1.4 DIGIPARA SUITE

Detaylı

HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.8 1/22. Telif Hakkı 2002-2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.8 1/22. Telif Hakkı 2002-2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. HIZLI KULLANIM KILAVUZU NOKIA PC SUITE 5.8 1/22 Telif Hakkı 2002-2004 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur. İçindekiler 1. GİRİŞ...4 2. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ...6 3. UYUMLU BİR TELEFONU UYUMLU BİR PC YE BAĞLAMA...7

Detaylı

Nokia PC Suite 6.7 KULLANIM KILAVUZU

Nokia PC Suite 6.7 KULLANIM KILAVUZU Nokia PC Suite 6.7 KULLANIM KILAVUZU İçindekiler 1. GİRİŞ...1 1.1 Nokia PC Suite uygulamaları...1 1.2 Nokia PC Suite ile kullanabileceğiniz telefon modelleri...2 1.3 Başlarken...2 1.4 Olması gerekenler...2

Detaylı

Fiery Command WorkStation 5.8 ile Fiery Extended Applications 4.4

Fiery Command WorkStation 5.8 ile Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 ile Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Extended Applications (FEA) 4.4 sürümü, Fiery Server kullanımıyla görevlerin gerçekleştirilmesi için gerekli Fiery software i içerir.

Detaylı

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler

WeldEYE. Kurulum Kılavuzu. İçindekiler WeldEYE Kurulum Kılavuzu İçindekiler Giriş... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Kurulum... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Sistem/Ortam gerekleri... 3 Yazılımın kurulması... 3 Kamera sürücüsünün kurulumu...

Detaylı

http://www.fatihbasaran.com.tr

http://www.fatihbasaran.com.tr http://www.fatihbasaran.com.tr FmB Network Tools Kurulum ve Kullanım Rehberi 1) Kurulum a) Hazırlık Eğer indirmediyseniz, yazılımın bir kopyasını aşağıdaki adresten edinebilirsiniz. Kurulum öncesinde tüm

Detaylı

P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager Kullanmı P-touch Transfer Manager Kullanmı Sürüm 0 TUR Giriş Önemli Not Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir. Brother, burada bulunan teknik özellikler ve

Detaylı

Kurulum (Windows)...3

Kurulum (Windows)...3 Kurulum (Windows)...3 1. StarBoard Software Kurulumu...4 1.1 Sistem Gereksinimleri...4 1.2 Kurulumu Başlatma...5 1.3 Windows Media Encoder Kurulumu (Yalnızca Windows XP/Vista)...6 1.4 Kurulumu Sonlandırma...6

Detaylı

İÇİN KULLANIM KILAVUZU. Nokia PC Suite 6.81

İÇİN KULLANIM KILAVUZU. Nokia PC Suite 6.81 İÇİN KULLANIM KILAVUZU Nokia PC Suite 6.81 İçindekiler 1. Giriş...1 1.1 Nokia PC Suite uygulamaları...1 1.2 Olması gerekenler...2 1.3 Ek bilgiler...3 2. Nokia PC Suİte i Yükleme...5 2.1 Yüklemeden önce...5

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu

Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu Autodesk Revit Architecture 2012 Kurulumu Kurulumdan Önce Bu doküman Autodesk Revit Architecture 2012' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir. Seri Numarası ve Product Key Ürün paketinin üzerinde bulunan

Detaylı

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası

Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Tak ve Çalıştır USB2.0 USB Video Sınıfı Web Kamerası Eye 320 ile gerçek tak ve çalıştır özelliğini yaşayın! Bu USB Video Sınıfı web kamerası için hiçbir sürücü gerekmez. Her yerde, her türlü dizüstü, masaüstü

Detaylı

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský

Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu. 9240183 3. Baský Nokia 1110 Kullaným Kýlavuzu 9240183 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RH-70 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu

Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu Autodesk Revit Architecture 2013 Kurulumu Kurulumdan Önce Bu doküman Autodesk Revit Architecture 2013' un tek kullanıcı lisansı kurulumu içindir. Seri Numarası ve Product Key Ürün paketinin üzerinde bulunan

Detaylı

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü. Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu U3000/U3100 Mini (Linux İşletim Sistemi Yüklü Eee PC için) Hızlı Başlangıç Kılavuzu ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:11:37 PM TR3656 Birinci Basım Ocak 2008 Copyright 2008 ASUSTeK Computers, Inc.

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Elektronik Belge Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu İçindekiler E-İmza PIN Kodunun Alınması...2 Windows İşletim Sisteminde Yapılması Gereken işlemler...8 Windows XP ve 7 için Sürücü Kurulumu...8 Microsoft.NET

Detaylı

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır.

Bu ürün WinXP, 2000, ME, Win98 de çalıştırılmak için tasarlanmıştır. Her işletim sistemi için yükleme yordamı yaklaşık olarak aynıdır. 78 Türkçe Hızlı Yükleme Kılavuzu Bu yükleme kılavuzu GW-7100U ve yazılımının yüklenmesinde size yol gösterecektir. Kablosuz ağ bağlantınızı kurmak için, aşağıdaki işlemleri sırayla uygulayın. 1. Yükleme

Detaylı