HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU"

Transkript

1 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI MAYIS HATAY Grup Adı : Özel Hukuk 2. Grup Konu : Kadastro davaları Grup Başkanı : Önder AYTAÇ (Yargıtay Üyesi) Grup Sözcüsü : Özlem Hülya TURAL (Aydın Kadastro Mahkemesi Hâkimi) Raporlama Heyeti : 1- Önder AYTAÇ (Yargıtay Üyesi) 2- Ümran GÖRMEZ (Yargıtay Tetkik Hâkimi) 3- Özlem Hülya TURAL (Aydın Kadastro Mahkemesi Hâkimi) 4- Kenan GÜNEY (Yargıtay Tetkik Hâkimi) Grup olarak yapılan ilk oturumda, tüm katılımcılar sırayla söz alarak kadastro davaları hakkında tartışılmasını istedikleri konuları dile getirmişler ve devam eden oturumlarda, dile getirilen konular gündeme alınarak üzerinde tartışılıp değerlendirilmiştir. Son oturumda ise, kadastro mahkemeleri ve kadastro davalarına ilişkin öneriler dile getirilmiştir. Aşağıda, birinci bölümde tartışılan konular ve sonuçları, ikinci bölümde ise öneriler yer almaktadır. Birinci Bölüm: TARTIŞILAN KONULAR VE SONUÇLARI 1. Aynı taşınmaz hakkında birden fazla açılan davalarda davaların birleştirilmeyip, biri hakkında karar verilmesi durumunda neler yapılmalı? Bu tür dosyalarda Yargıtay dosya aslını istediğinde onaylı örneğini göndermek yeterli midir? a. Kadastro mahkemesinde, aynı kadastro parseli hakkında açılan davaların birlikte görülmesi zorunludur. Aynı parsel hakkında başka bir davanın bulunması halinde davalar hemen birleştirilmelidir. Aynı parsel hakkında başka bir dava bulunup bulunmadığını tespit etmenin yolu, hakkında dava açılan parsel hakkındaki kadastro tutanağı aslının dosya içinde bulundurulmasıdır. Kadastro tutanağı aslı dosya içinde bulunmuyorsa ilk akla gelmesi gereken husus, aynı parsel hakkında kadastro mahkemesinde başka bir davanın bulunuyor olmasıdır.

2 Uygulamada zaman zaman, kadastro tutanağı aslının dosya içinde bulunması zorunluluğu gözden kaçırıldığı için aynı parsel hakkında birden fazla dava devam etmekte; hatta davalardan birisi hakkında esas hakkında karar verilmekte ve karar kesinleşebilmektedir. b. Böyle bir durumda yapılacaklar şunlardır: Verilen karar henüz tapu müdürlüğüne infaz için gönderilmemişse, dosya, derdest dosya içine alınmalı ve karar verilen dosyada lehine tescil kararı verilen taraf, derdest davaya dâhil edilmelidir. Ancak verilen karar infaz edilmiş ve tapu kaydı oluşmuşsa, tapu müdürlüğüne yazı yazılarak, parsel hakkında kadastro mahkemesinde derdest bir dava bulunduğu, tutanağın henüz kesinleşmediği, tapu kaydına -davalıdır- şerhinin konularak tutanak aslı ile dava dosyasının ve oluşan tapu kaydı örneğinin gönderilme istenmeli, tapu kayıt maliki davaya dâhil edilmelidir. Verilen ilk karar sadece o dosyadaki taraflar açısından kesin hüküm oluşturur. Bu nedenle derdest olan dava hakkında karar verilirken, ilk dosyanın tarafları arasında oluşan kesin hüküm dikkate alınarak hüküm kurulmalıdır. 2. Birden fazla taşınmaz hakkında açılan davada verilen karar sadece bir parsel yönünden temyiz edilip karar bozulmuşsa, diğer parsellerin durumu ne olacaktır? Temyiz edilmeyen parseller hakkında bozma kararından sonra müdahaleler olursa, bu konuda ne yapmak gerekir? a. Hakkındaki karar temyiz edilmeyen parseller yönünden karar kesinleşmiştir. Bu parseller yönünden hükmün kesinleştirilerek infaz için (ifraz varsa fen bilirkişi raporu eklenerek) Tapu Müdürlüğüne gönderilmelidir. b. Ancak, kararlar hukuken kesinleştiği halde infaz için gönderilmemişse, kesinleşme tarihinden sonraki müdahaleler yönünden kadastro mahkemesinin görevsizliğine ve talep halinde Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmelidir. 3. Hakkındaki hüküm kesinleştiği halde mahkemece karar kesinleştirilip tapuya tescili sağlanmayan taşınmazlar yönünden Kadastro Kanununun 12/3. maddesinde yazılı 10 yıllık hak düşürücü süre ne zaman başlar? a. Kadastro kanununun 12/3 maddesinde, 10 yıllık hak düşürücü sürenin başlangıcı için tutanakların tapuya tescil tarihi değil, tutanakların kesinleştiği tarih esas alınmıştır.

3 Hakkında dava açılan tutanaklar, mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte kesinleşir. Bu nedenle, 10 yıllık sürenin başlangıcında mahkeme kararının kesinleştiği tarih esas alınmalıdır. b. Ancak somut olayın özelliğine göre, kamu gücü eliyle vatandaşın yanıltıldığı durumlar sözkonusu olursa bu hususun devlete ve adalete güven çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği yönünde görüşler dile getirilmiştir. 4. Baraj gölü altında kalan taşınmazların durumu nedir; zilyetliğin tespiti ve görev konusu nasıl çözülmelidir? a. Hakkında kadastro tutanağı tanzim edilmiş taşınmazın, baraj gölünün faaliyete geçmesi ile birlikte yargılama sırasında ya da öncesinde kalıcı olarak baraj suları altında kalması halinde taşınmazın göl olarak tescil harici bırakılmasına karar verilmelidir. b. Bu durumda, taşınmaz üzerinde hak iddia eden kişiler yönünden davaya mülkiyetin tespiti davası olarak devam edilerek karara bağlanmasının usul ekonomisi açısından daha isabetli olacağı değerlendirilmiştir. 5. Kullanım kadastrosuna karşı Orman İdaresince taşınmazın eylemli orman olduğu ve orman olarak tapuya tescili gerektiği iddiasıyla açılan davanın hukuki durumu nedir? Orman olarak tescil kararı verilebilir mi? Davanın 2/B çalışması ile kullanım kadastrosunun birlikte yapılması halinde durum fark eder mi? a sayılı Kadastro Kanununun Ek-4. Maddesi uyarınca yapılan kullanım kadastrosuna karşı da askı ilan süresi içinde açılan davalarda kadastro mahkemesi, askı ilan süresinden sonra açılacak davalarda ise genel mahkemeler görevlidir. b. Kadastro mahkemelerinde açılan davanın davalısı, kayıt maliki olan Hazine ile varsa lehine fiili kullanım şerhi verilen kişilerdir. Taşınmazın eylemli orman olduğu şeklinde şerh bulunması halinde, dava Hazine yanında Orman Genel Müdürlüğü'ne de yöneltilmelidir. Aynı şekilde, Orman idaresi, çekişmeli taşınmazın eylemli orman olduğu şeklinde taleple dava açması mümkündür. Orman idaresi bu talebin de ötesine geçerek taşınmazın orman olarak tapuya tescilini talep ediyorsa, çekişmeli taşınmazın 2/B alanı içinde kaldığının anlaşılması halinde davanın kısmen kabulüne karar verilip 2/B çalışmaları daha önce yapılıp kesinleştiği için orman olarak tescili talebi kabul edilmemeli, yalnızca eylemli orman şerhi verilmesine dair hüküm kurulmalıdır. c. Ancak, 2/B çalışması ile kullanım kadastrosu birlikte yapılmışsa; başka bir anlatımla daha önce yapılıp kesinleşen bir 2/B çalışması yok ve bu çalışma da ilk kez yapılmış ve

4 sonuçlar birlikte ilan edilmişse bu durumda, orman idaresinin orman olarak tescili şeklindeki davasının aynı zamanda 2/B çalışmasına itiraz olarak değerlendirilmesi ve 2/B olarak orman sınırları dışına çıkarılma koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılmalı ve sonucuna göre karar verilmedir. d. Kadastro mahkemesinde lehine fiili kullanım şerhi verilen kişinin, bir kısım kimlik bilgilerinin tutanağa yanlış yazıldığını iddia ederek düzeltilmesi istemişle açacağı davanın tapu müdürlüğüne değil, kayıt maliki olan Hazineye yöneltilmesi gereklidir. e. Kadastro mahkemesinde kullanım kadastrosuna karşı açılan davalarda mahkemece verilen kararda; Taşınmazın Hazine adına tapuya tesciline, Tapu kaydının beyanlar hanesine taşınmazın 6831 sayılı yasanın 2/B maddesi uyarınca orman sınırları dışına çıkarıldığı şerhinin yazılmasına, Tapu kaydının beyanlar hanesine ek olarak, fiili kullanıma (veya varsa eylemli orman olduğuna) ilişkin şerh yazılmasına dair hüküm kurulmalıdır. f. Askı ilanından sonra genel mahkemelerde açılacak davalar: Kullanım şerhinin iptaline ya da değiştirilmesine yönelik davalarda görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olup dava, kayıt maliki olan Hazine ile birlikte varsa lehine fiili kullanım şerhi verilenlere yöneltilmelidir. Dava sonunda davanın kabulüne karar verilirse; taşınmaz zaten tapuda kayıtlı bulunduğundan Hazine adına tescile dair hüküm kurulmamalı, yalnızca şerhe ilişkin hüküm kurulmalı, değiştirilen şerhin iptaline karar verilmesi unutulmamalıdır. Fiili kullanım şerhindeki kimlik bilgilerinin düzeltilmesine ilişkin davalarda görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. (HMK 382/2-ç-1) Bu davaların Tapu Sicil Müdürlüğü'ne değil, kayıt maliki olan Hazineye yöneltilmesi gerekir. Dava kabul edilirse şerhin düzeltilmesine ilişkin hüküm kurulmalıdır. 6. Uygulama kadastrosuna ilişkin kadastro davalarında husumet kime yöneltilmelidir; bu araştırma yöntemi nasıl olmalıdır? a. Hukuk sistemimizde, tapu siciline kayıtlı taşınmazların sınır güvenliğini, haritaların sağladığı ve haritaların mülkiyet hakkının bütünleyici parçası olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, yasalarımızda, tapu kayıtlarının kapsamının belirlenmesinde, kayıtlar bir plana ve haritaya bağlanmış ise bunlara değer verilmesi gerektiği benimsenmiştir. Ancak bu kabulün

5 gerçekle örtüşebilmesi için, harita ve planların doğruluk derecelerinin yüksek, zemini tam yansıtır ve her zaman uygulanabilir nitelikte olması zorunlu bulunmaktadır. Bu noktada, kadastro çalışmalarının amacı da tapu sicilinin gerektirdiği yüksek güvenirlikli haritaları oluşturmak suretiyle mülkiyet hakkını korumaktır. Ne var ki; günümüze kadar üretilen kadastral haritaların önemli bir kısmı, teknik açıdan yetersiz ve zeminle uyumsuz olduğu gibi, veri kalitesi de parsel tabanlı bilgi sistemini oluşturacak, haritaların sayısallaştırılmasına imkân sağlayacak nitelikte değildir. Dönemlere göre farklı ölçek ve koordinat sistemlerinde, farklı türlerdeki altlıklarla çizilmiş ve farklı üretim yöntemleriyle oluşturulmuş kadastral haritalardaki farklılık; başka bir ifadeyle üretilen haritaların zemindeki gerçekliği tam olarak yansıtmaması, kadastromuzun en büyük sorunlarından biridir. İşte bu nedenlerle, teknik açıdan yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermediği anlaşılan kadastro haritalarının yenilenmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi zorunlu olmuş; bu amaçla ilk önce tarihli 2859 sayılı yasa uyarınca yenileme çalışmaları (yenileme kadastrosu) yapılmış, bu yasa ihtiyaca cevap vermeyince, tarih 5304 sayılı yasa ile getirilen 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi ile bu madde uyarınca tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kadastro Haritalarının Yeniden Düzenlenmesi ve Tapu Sicilindeki Gerekli Düzeltmelerin Yapılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre çalışmalar (uygulama kadastrosu) yapılmaya başlanmıştır. b. Uygulama kadastrosu yapılırken öncelikle zeminde bulunan ve ilk kadastro tarihinde de mevcut olan sabit noktalardan, hava ve uydu fotoğrafları ile ortofoto lardan (ortofoto: Ortofoto ya da diğer bir deyişle foto-harita, perspektif resimlerdeki resim eğikliği ve arazideki yükseklik farkları nedeniyle oluşan görüntü kaymalarının giderilmesi sonucu elde edilmiş, harita gibi belli bir ölçeği olan fotoğrafik görüntüdür. Bu foto-görüntüler mahalli müdürlüklerden ya da Kadastro Genel Müdürlüğü'nden temin edilebilir), aynı döneme ve öncesine ait farklı amaçlarla üretilmiş haritalar ile benzeri verilerden yararlanılarak yapılan bir dizi teknik çalışmalardan sonra tesis kadastrosu haritaları ortofoto üzerine işlenmekte, haritanın zemine uygun olmaması halinde farklılıkların nerelerden kaynaklandığı tespit edilerek ada raporu düzenlenmekte ve bundan sonra yukarıda sözü edilen yönetmelikte açıklanan ilkeler çerçevesinde taşınmazların bütün sınırları tek tek değerlendirmeye tabi tutularak ilk tesis kadastrosu sırasındaki gerçek fiili duruma ulaşılmaya çalışılarak uygulama tutanağı düzenlenmekte ve uygulama kadastrosu haritaları üretilmektedir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra uygulama tutanakları ve haritaları askı ilanına çıkarılmaktadır. Askı ilan süresi içinde açılan tespite itiraz davalarında, husumet yöneltilmesi gereken davalı,

6 davacıya ait taşınmazda eksilmeye ya da sınır değişikliğine sebep olan komşu parsel malikleridir. Dava, kadastro müdürlüğüne karşı açılmışsa dava taraf sıfatı yokluğundan reddedilmelidir. Ancak, dava dilekçesinde davacı taşınmazındaki eksilmenin komşu taşınmazlardan kaynaklandığına dair bir açıklama veya iddia yoksa hemen taraf sıfatı yokluğundan dava reddedilmemeli, mahallinde keşif yapılarak eski ve yeni paftaların tam olarak çakışıp çakışmadığı tespit edilmeli, tam olarak çakışıyor ve yüzölçümü farkı ilk kadastro sırasında yapılan alan hesabı hatasından kaynaklanıyorsa, herhangi bir taşınmaz lehine değişiklik olmadığından bu durumla sınırlı olarak kadastro müdürlüğüne husumet yöneltilmesinin doğru olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. c. Uygulama kadastrosuna itiraz davaları, özü itibariyle uygulama faaliyetinin yukarıda açıklanan ilke ve yöntemlere göre yapılıp yapılmadığının denetlenmesini zorunlu kılan davalardır. Bu nedenle, ihtilafın çözümü için nasıl bir araştırma yapılması gerektiği hususu önem taşımaktadır. Uygulama kadastrosu, önemli oranda bir mühendislik faaliyetidir. Bu nedenlerle, mahallinde keşif yapılmadan önce dosyanın keşfe ve denetim yapmaya hazır hale getirilmesi zorunludur. Hal böyle olunca mahkemece, öncelikle denetime veri teşkil edecek ortofoto, tesis kadastrosuna ait orijinal ölçü krokisi, ilk tesis kadastrosunun yapıldığı tarihlere en yakın tarihli hava fotoğrafları, eski ve yeni uydu fotoğrafları, tesis kadastrosu haritası, varsa bu haritalarda değişiklik yapan ifraz haritaları, mahkeme ilamları ile eki olan haritalar, varsa uygulama kadastrosu sırasında yararlanılan diğer haritalar gibi bilgi ve belgeler toplanmalıdır. Bundan sonra mahallinde, yerel bilirkişiler, taraf tanıkları ve harita mühendisi fen bilirkişi/bilirkişileri katılımı ile keşif yapılmalı; keşif sırasında yerel bilirkişi ve tanıklardan zeminde ilk tesis kadastrosu sırasında da mevcut olan sabit sınır ya da yapılar bulunup bulunmadığı sorularak varsa yerleri fen bilirkişisine işaretlettirilmeli, fotoğrafları çekilmeli, fen bilirkişisinden uygulama kadastrosuna esas teşkil eden bilgi ve belgeler, hava fotoğrafları, uydu fotoğrafları ve memleket haritaları ile bilirkişi ve tanık anlatımlarından yararlanarak uygulama kadastrosunu denetlemesi istenmelidir. Fen bilirkişi raporunda, ilk tesis kadastrosunun hangi yöntem ve tekniklerle yapıldığı, uygulanan yöntemlerin hata paylarının ne olduğu, üretilen haritaların yüzölçümleri ya da sınırları itibariyle zeminle uyumsuz bulunması halinde farklılığın nereden ve hangi sebeplerden kaynaklandığı, uygulama kadastrosu sonucu tespit edilen yeni sınırların yönetmelik hükümlerine uygun olarak tespit edilip edilmediği, uygulama kadastrosunda hata yapılmış ise doğru sınır ve haritanın nasıl olması gerektiği gibi hususlar bilimsel yöntemlerle açıklanmalı; raporda, "ada raporu" ile "uygulama tutanağı ve haritasını" irdeler şekilde, teknik ve bilimsel verilere dayalı ayrıntılara yer verilmelidir. Ayrıca fen bilirkişisinden, birincisi "ada bazında", ikincisi,

7 "çekişmeli taşınmazlar ile komşularını daha büyük ölçekle kapsar bazda" ve üçüncüsü ise "çekişmeli taşınmazı daha yakın planda gösterecek bazda" ve "ortofoto üzerinde ilk tesis kadastrosuna ait harita ile uygulama haritasını" çakıştırır tarzda en az üç adet harita düzenlenmesi ve uygulama haritasında yanlışlık varsa, doğru sınırları göstermesi istenmelidir. Deliller değerlendirilirken, uygulama kadastrosunun amacının mülkiyet ihtilaflarını çözmek olmadığı ve mülkiyet uyuşmazlıklarının uygulama kadastrosuna ilişkin davalarda tartışma konusu yapılamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır. d. Uygulama kadastrosu tespitinin yapıldığı tarihte genel mahkemelerde derdest bulunan davalardan sadece, sınır ihtilafına ilişkin olan davalar kadastro mahkemesine aktarılmalı; bunun dışındaki davalar kadastro mahkemesine aktarılmamalıdır. e. Uygulama kadastrosunun amacı, ilk kadastro sırasında yapılan teknik hataları gidermektir. Bu hatalar 22/2-a maddesinde yazılı olduğu şekilde sınırlandırma, ölçü, çizim ve hesaplamalardan kaynaklanan hatalardır. (Bu hataların ne anlama geldiği, örnek çizim ve haritalardan yararlanılarak görsel olarak anlatılmıştır) 7. Kim olduğu tam olarak tespit edilemeyen ya da mirasçıları bulunamayan taraflar yönünden taraf teşkili sorunu ve tebligat problemi nasıl aşılacaktır? a. Kadastro tutanağında tespit malikinin sadece adının ya da baba adi ile adının yer alması gibi durumlarda, bu kişinin kim olduğu ve mirasçılarının kimler olduğu sorun olmaktadır. Tapu kayıtlarının iktisap sütunlarındaki açıklamalar, nüfus kayıtları ve tanık beyanlarıyla bu durum aydınlatılmaya çalışılmalıdır. b. Bu kişinin kim olduğunun belirlendiği ve kimlik bilgisine (nüfus kaydı gibi) ulaşıldığı ancak mirasçılarının kimler olduğunun belirlenemediği hallerde...'nin mirasçıları denilerek ilanen tebligat yapılabilir. c. Şahsın kim olduğu belirlenmekle birlikte mirasçı bıraktığı hususunda bir kanıta ulaşılamaması halinde Hazine'nin yasal son mirasçı olduğu kabul edilerek Hazine bu sıfatla davaya dahil edilebilir. d. Şahsın kim olduğunun belirlenememesi halinde, Hazinenin kayyum tayin edilmesi düşünülebilir yılında yapılan arazi kadastrosu sırasında çekişmeli taşınmazların bulunduğu arazi parçası, tespit harici bırakılmış ve orman olduğu için tespit harici bırakıldığı paftasında işaret edilmiştir. Bu bölgede 1991 yılında orman kadastrosu yapılmış ve çekişmeli taşınmazların bulunduğu bölüm orman tahdit hattının dışında bırakılmıştır.

8 Çekişmeli taşınmazların bulunduğu bölümde 2010 yılında arazi kadastrosu yapılmış ve bu kez taşınmazlar kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle kişiler adına tespit edilmiştir. Hazine ve orman idaresi, taşınmazların orman olduğu iddiası ile dava açmaktadır. Burada dava konusu taşınmazların hukuki durumu nasıl değerlendirilmelidir? a yılında yapılan arazi kadastrosunda tespit harici bırakılan bölümün orman olduğuna işaret edilmesi, orman kadastrosu hükmünde değildir. Bu husus ancak, söz konusu taşınmazların orman olabileceği yönünde bir delil olarak ele alınabilir yılında bu bölümün orman tahdit hattı dışında bırakılması bu taşınmazların kesin olarak orman olmadığı anlamına da gelmez yılı pafta haritasında yer alan orman tabiri nedeniyle, taşınmazların öncesinin orman olup olmadığı araştırılmalı (eski tarihli hava fotoğrafları, memleket ve amenajman haritaları vb), öncesi orman ise zilyetlikle iktisap edilemeyeceği düşünülmeli, öncesinin orman olmadığı tespit edilirse zilyetlikle iktisap edilebileceği, aksi takdirde zilyetlikle kazanılamayacağı düşünülmelidir. b. Eski arazi kadastrosunda orman olduğu için tespit harici bırakılan bölümlerin orman olarak kabulü gerektiği ve iktisap edilemeyeceği, zilyetliğin ancak 1991 yılından sonra hukuken değer kazanabileceği şeklinde görüşler de ifade edilmiştir. 9. 2/B çalışmaları sırasında taşınmazın 2/B kapsamına alınmadığı ya da Kullanım Kadastrosunda taşınmazının 2/B kapsamına alınmadığı ve kullanıcı tespiti yapılmadığı iddiasıyla açılan davalarda değerlendirme nasıl olmalı? a. 2/B ile orman sınırları dışına çıkarma işlemi, belirli koşullara bağlı ise de bu koşulların oluştuğu her taşınmazın 2/B olarak orman dışına çıkarılması zorunlu değildir. İdare, kendi orman planlarına göre takdir hakkına sahiptir. Bu tür davalar orman kadastrosuna süresi içinde itiraz şeklinde açılmışsa Kadastro mahkemeleri görevli olmakla birlikte, davanın kabulüne imkân bulunmadığı değerlendirilmektedir. b. Taşınmaz hakkında kullanım kadastrosu tutanağı düzenlenmemiş ve davacı taşınmaz hakkında tutanak düzenlenmesi gerektiği kanaati ile dava açmışsa (ve orman kadastrosu ile 2/B çalışması daha önceden kesinleşmişse) bu davalarda kadastro mahkemesi görevli değildir. 10. Mahkeme kararıyla kadastro tutanağı iptal edilmişse aynı yer hakkında sonradan düzenlenen kadastro tutanağı ikinci kadastro (K.K. m.22/1) sayılır mı? 766 sayılı yasa döneminde yapılan kadastro çalışması sonucu oluşan kadastro tutanakları, kadastro mahkemesinde dava açılması üzerine mahkemece iptal edilerek dosya komisyona

9 iade edilmiş ya da kararın içeriğinden tutanağın iptal edildiği sonucuna varılıyorsa doğru veya yanlış, kesinleşen mahkeme hükmü uyarınca tutanakların iptal olduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle Kadastro müdürlüğünün 3402 sayılı yasaya göre yaptığı çok sonraki kadastro ikinci kadastro sayılamaz. İktisap koşullarının oluşup oluşmadığı ikinci yapılan kadastronun tespit tarihi esas alınarak değerlendirilmelidir. Eski tutanak, niza anlamına da gelmez. 11. Tapu kayıtlarında malik hanesi açık kalan taşınmazlar hakkında Kadastro Mahkemesinde tescil istemiyle davalar açılmış, yargılama sırasında, tapu ve adliye arşivlerinin uzun yıllar önce yanmış olması nedeniyle, kadastro tutanak asıllarının, haritaların ve mahkeme dosyalarının bulunamadığı, sadece bazı mahkeme ilamlarının mevcut olduğu anlaşılmıştır. a. Kadastro mahkemesi görevli midir? Tapu kaydında taşınmazın malik hanesi halen açık ise, tutanağın kesinleştiğine dair bir delil ya da bilgi olmadığı takdirde görevli mahkeme kadastro mahkemesidir. Somut olaydaki davada kadastro mahkemesi görevlidir. b. Kadastro mahkemesinde tutanak asıllarının dosyada olması zorunludur. Tutanakların yandığı bildirildiği için ne yapılması gerekir? Kadastro mahkemelerinde tutanak aslının dosyada bulundurulması zorunludur. Ancak somut olayda olduğu gibi tutanak asılları yanmış ise, Tapu Müdürlüğü ve Kadastro Müdürlüğüne yazı yazılarak, arşivin taranması suretiyle elde edilebilecek bilgi ve belgelerden hareketle, kadastro tutanağının mümkün olduğu kadarıyla doldurulup ihya edilmesi istenmeli ve ihya edilen bu tutanak dosya içine konularak davanın niteliği gereği re'sen araştırma ilkesi çerçevesinde yargılama yapılmalıdır. c. Mahkeme dosyaları olmadan mahkeme ilamları esas alınabilir mi? Mahkeme ilamlarında kesinleşme şerhi varsa bu ilamlar esas alınabilir. Kesinleşme şerhi olmakla birlikte kararda taşınmazın ifrazına karar verilmiş ve eki olması gereken fen bilirkişi raporu bulunamıyorsa kararın gerekçesinden hareketle sonuca ulaşılmaya çalışılmalıdır. Mahkeme ilamında kesinleşme şerhi yoksa bu durumda kararın infaz edilip edilmediği araştırılmalıdır. İnfaz edildiği tespit edilirse mahkeme kararına itibar edilebileceği düşünülmektedir. Aksi takdirde, karar başlığında adı geçen taraflar (ölmüşlerse mirasçıları) davaya dâhil edilerek taraf teşkili sağlanmalı ve işin esasına girilmelidir. 12. Uygulama kadastrosunda uzlaşma mümkün müdür?

10 Uygulama kadastrosuna ilişkin davalarda da sulh ve uzlaşma mümkündür. Ancak bunun, imar mevzuatına ilişkin yasakları bertaraf etmek amacıyla yapıldığı anlaşıldığı takdirde, kamu düzenine aykırı olan anlaşmalara (örneğin, imar mevzuatı gereğince daha küçük parsellere bölünemeyen taşınmazın ifrazen satışını sağlamak gibi) imkân verilmemelidir. 13. Resen yargılama yapılan hallerde masraf davanın tarafı olmayan Hazineye yükletilebilir mi? Usul yasalarımızda bu anlama gelebilecek bir hüküm bulunmamaktadır. Re'sen araştırma gerektiren davalarda da avukatlık ücreti ve yargılama gideri, aleyhine karar verilen tarafa yükletilmelidir. K.K. 36/A haricinde istisnai bir hüküm bulunmamaktadır. 14. Kadastro mahkemelerinde tapulu ve tapusuz taşınmazlarda harici senetle intikallerin ispati ve sıhhati sorunu, araştırma yöntemi nedir? Harici satın almanın varlığı hem tapulu hem de tapusuz taşınmazlarda her türlü delille kanıtlanabilir. K.K. 13/B-b maddesi, tapulu taşınmazlar yönünden de her türlü delille ispat edilebileceğini öngörmektedir. Tapusuz taşınmazlarda ise tek başına senedin varlığının ve sıhhatinin kanıtlanması yeterli olmaz. Taşınmaz mallarda mülkiyet teslim ile geçeceğinden, mülkiyetin nakledildiğinin kabulü için, taşınmazın zilyetliğinin de devredildiğinin kanıtlanması gerekir. 15. Orman Kadastrosunda eski tapuların geçerliliği var mı? Tapulu da olsa, taşınmaz, orman kadastrosu sonucu orman sınırları içine alınmışsa bu tespite karşı süresi içinde dava açılmadığı takdirde tespit kesinleşir. Orman kadastrosu öncesine ait tapu kayıtları, hukuki kıymetini kaybeder. Yalnızca, 1744 sayılı yasa uyarınca 2/B ile orman sınırları dışına çıkartıldığı anlaşılan taşınmazlar yönünden kişi adına orman sınırları dışına çıkarmak mümkündür. 16. Orman araştırmasının memleket haritalarının okunması sorunu Orman kadastro davalarında, orman kadastrosunun yapılmadığı durumlarda, orman araştırması için memleket haritası, amenajman haritası, hava fotoğrafları ve uydu fotoğrafı temin edilip uygulanmalıdır. Memleket haritasındaki yeşil renk genel olarak orman alanlarını göstermektedir. Yatay siyah ve zaman zaman kesik kesik olan çizgiler, münhani çizgileri olarak adlandırılmakta olup deniz seviyesinden yüksekliği göstermektedir. Bu çizgiler üzerinde yer alan rakamlar, deniz seviyesinden yüksekliği göstermekte olup aynı çizgi

11 üzerinde yer alan taşınmazlar aynı kottaki taşınmazlardır. Bu çizgilerin birbirine yaklaşması, arazinin eğiminin arttığını, uzaklaşması ise eğimin azaldığını göstermektedir. 17. İmar ihyada zilyetliğin başlangıç süresi, kişiler tarafından aktif dere yatağından çıkarılan taşınmazların zilyetlikle iktisap edilip edilemeyeceği, İmar ihya yoluyla zilyetlikten iktisapta 20 yıllık sürenin başlangıcı, imar ihyanın yapılmaya başlandığı tarih değil, imar ihyanın tamamlandığı tarihtir. Kişiler eliyle dere yatağının değiştirilmesi halinde de eski dere yatağının imar ihya yoluyla kazanımı mümkün olmalıdır. 18. Orman idaresince açılan davalarda geçici ilandan sonra oluşturulan kadastro parselleri arasında kalan yollar yönünden kadastro mahkemeleri görevli midir? Geçici ilan üzerine orman idaresinde orman sınırları dışında bırakılan taşınmazlar yönünden, bu taşınmazların da orman sınırları içinde kaldığı iddiasıyla açılan davalarda (orman kadastrosuna itiraz davaları) kadastro mahkemesi görevli olduğu gibi, geçici ilandan sonra başlatılan arazi kadastro parselleri arasında kalan yol vb yerler, ilk açılan davanın kapsamında kalıyorsa, ilk dava kapsamında olmaları nedeniyle bunlar yönünden de kadastro mahkemesi görevlidir. 19. Davalı olarak tespit edilen ve mahkeme esasına kaydedilen tutanaklarla ilgili bekleyen genel mahkeme dosyalarının durumu, Kadastro sırasında, davalı olduklarından bahisle kadastro mahkemesine gönderilen tutanaklar esassa kaydedilmemiş ve uzun süredir esasa kaydedilmeksizin bekletilmekte ise bu durum sorumluluğu gerektirebilir. Bu tutanakların esasa kaydedilerek genel mahkemedeki dava dosyalarının gelmesi beklenmelidir. Eğer bu dosyalar gönderilmemiş ise genel mahkeme, keyfiyetten haberdar edilmeli, dava dosyasının gönderilmesi istenmelidir. Eğer genel mahkeme aktarma kararı vermiş ve dosyayı kesinleştirmediği için elinde bekletmekte ise, bu dosyaların kararları kadastro mahkemesince re'sen taraflara tebliğe çıkarılmalı, temyiz edilirse temyiz sonucu beklenmeli, temyiz edilmezse, tutanaklar ile birleştirilerek yargılamaya kadastro mahkemesinde devam edilmelidir. 20. Aktarılan tescil davası kapsamında kalan ancak kadastro komisyonuna karar verilmek üzere gönderilen tutanakların durumu ve görev sorunu Genel mahkemeden aktarılan dava kapsamında kalan taşınmazlar hakkında tutulan tutanakların malik hanelerinin boş olarak tespit edilip kadastro mahkemesine gönderilmesi gerekir. Bir başka anlatımla, genel mahkemede davalı olan taşınmazlar hakkında kadastro

12 müdürlüğünün malik belirleme yetkisi yoktur. Bu nedenle tutanak ve eklerinin kadastro müdürlüğünden istenerek dava dosyası ile birleştirilmesi ve re'sen araştırma kuralları çerçevesinde mülkiyet ihtilafının çözülmesi gerekir yılında tespiti yapılan taşınmazlar hakkında devam eden davada zilyetlik koşullarının varlığının aranacağı tarih, araştırma yöntemi, tespitten sonra arkeolojik sit kapsamına alınan taşınmazın durumu, sit kararının geçmişe yürüyüp yürüyemeyeceği sorunu Kadastro mahkemeleri, kadastro tespit tarihindeki hukuki duruma göre hak sahibini belirlemekle görevlidir. Kural olarak tespit gününden sonra meydana gelen haklara ilişkin talepler kural olarak (3402 sayılı K. m.40. maddesi hariç) kadastro mahkemelerinin görevi dışındadır. Bu nedenle somut olayda, kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle mülk edinme koşullarının, kadastro tespitinin yapıldığı 1964 yılı itibariyle gerçekleşmiş olması gereklidir. Ancak 2863 sayılı KTVKK.nun 11. maddesinde yapılan değişiklikle, birinci ve ikinci derece arkeolojik sit alanlarının kazandırıcı zamanaşımı yoluyla zilyetlikle iktisap edilemeyeceği benimsenmiştir. Aynı yasanın geçici 7. maddesi ise, 11. maddede yapılan değişikliklerin derdest davalarda da uygulanacağı hükmünü getirmiştir. Bu durumda, sonradan 1. ya da 2. derece arkeolojik sit alanı içine alınan taşınmazlar da zilyetlikle iktisap edilemezler yılında açılan dava kapsamında olduğu halde kesinleştirilip tapuya tescil edilen taşınmazların durumu, Tespit gününden önce genel mahkemelerde kadastronun görevine giren ve mülkiyete ilişkin davaları derdest olan taşınmazların malik haneleri açık olarak tespit edilerek tutanakların kadastro mahkemesine aktarılması gerekir. Davalı olduğu anlaşılmadan kesinleştirilen tutanakların kesinleştirilmeleri ve tapuya tescil edilmeleri hukuken geçerli kabul edilemez. Yine, kadastro mahkemesinde dava konusu olan taşınmazların, kesinleştirilerek tapuya tescil edilmeleri de hukuken geçersizdir. Hakkında davası devam eden taşınmazlar hakkındaki tespitlerin kesinleştirildiği anlaşılırsa, Tapu Müdürlüğü'ne yazı yazılarak kadastro tutanağı aslının ve eklerinin istenmesi, tapu kaydına davalıdır şerhinin verilmesi istenmeli ve tapuya tescilden sonra tapudaki intikaller nedeniyle maliklerin değişmiş olduğu anlaşılırsa yeni maliklerin de derdest olan davaya dâhil edilmesi gerekir. Yeni malikler yönünden 3402 sayılı Kadastro Kanunun 12/son maddesi koşullarının gerçekleşip gerçekleşmediği değerlendirilmelidir.

13 23. Bir mirasçının dava açması halinde mahkemece davaya resen dâhil edilen diğer mirasçıların hukuki durumu, taraf sıfatı kazanıp kazanmadıkları, karar başlığında gösterilip gösterilmeyeceği sorunu Kural olarak tereke adına hak talebinde, mirasçılar arasında zorunlu dava arkadaşlığı vardır ve davayı birlikte açmaları veya dava açan mirasçı dışındaki tüm mirasçıların davaya muvafakat vermeleri ya da terekeye temsilci atanması zorunludur. Ancak Kadastro Kanunun 29/2. maddesi uyarınca, kadastro mahkemelerinde bir mirasçı tek başına dava açabilir ve tek başına açtığı bu davayı tek başına takip ederek haklı çıkması halinde tüm tereke adına tescil kararı verilir. Davayı bir mirasçının açması halinde diğer mirasçıların davaya dâhil edilmesine gerek yoktur. Davacı sıfatını kazanabilmek için ya bizzat dava açılmalı ya da davaya müdahalede bulunulmalıdır. Dava açan mirasçının diğer mirasçıları davaya dâhil etmesi ya da mahkemece bu kişilerin davaya dahil edilmeleri halinde bu kişilerin davada taraf sıfatını kazanamayacakları, karar başlığında gösterilmelerine gerek bulunmadığı ve aleyhine yeni bir hukuki durum yaratılan üçüncü kişi vasfını kazanmaları hali hariç olmak üzere hükmü temyiz haklarının da bulunmadığı değerlendirilmiştir. İkinci Bölüm: ÖNERİLER 1. Kadastro mahkemesi kararlarında, davaların çok uzun sürmesi ve ölen tarafların mirasçılarının belirlenememesi nedeniyle kesinleştirme sorunu yaşanmaktadır. Genel mahkemelerden aktarılan ya da komisyonlarca intikal ettirilen davalar ile taraflarının kimlikleri, adresleri ya da mirasçıları bilinemeyen davalarda kararların 3402 sayılı yasanın 11. maddesinde yazılı usule benzer şekilde askı ilanına çıkarılmak suretiyle tebliğine ilişkin yasal düzenleme yapılmalıdır sayılı 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama kadastrosunda, ilk tesis kadastrosu sırasında yapılan teknik hatalar nedeniyle yetersiz kalan kadastro paftaları yenilenmektedir. Bu çalışmalar kadastro müdürlüklerince yapılmakta ve haritalar değiştirilmekte, taşınmazların yüzölçümleri değişebilmektedir. Taşınmazlarının geometrileri ya da yüzölçümleri aleyhlerine değişen taraflarca açılan davalarda hasım, bu konuda bir düzenleme bulunmadığından lehine değişiklik yapılan taşınmaz malikleri olmaktadır. Bu davanın davacı lehine sonuçlanması halinde davalılar yargılama giderleri ile sorumlu tutulmaktadır. Bu durum, adalet duygusunu zedelemektedir. Bu çalışmalar ilk tesis kadastrosunda yapılan teknik hatalardan kaynaklandığına göre bu davaların ilgilileri yanında devlete (Hazine ya da kadastro müdürlüğüne) yöneltilmesi düşünülmelidir. Uygulama kadastrosunda, Hazine ya da kadastro

14 müdürlüğünün davada yasal hasım olması ve yenilemenin hatalı olduğunun anlaşılması halinde yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılması hususunda yasa değişikliği yapılmalıdır sayılı yasanın 29. maddesinin ilk cümlesi uyarınca kadastro davaları, taraflar duruşmaya gelmeseler de deva eder ve dosyalar işlemden kaldırılmaz. Bu düzenleme, davaların çabuk sonuçlanması ve tapu sicilinin bir an önce oluşması amacıyla konulmuştur. Ancak uygulamada bu hükmün davaların uzamasına sebep olduğu, davaların takipsiz bırakıldığı görülmektedir. Bu nedenle, yasanın 5 ve 10. maddeleri uyarınca kadastro komisyonundan ya da genel mahkemelerden aktarılan davalar dışında kalan ve 30 günlük askı ilan süresi içinde açılan davalar yönünden bu hüküm yürürlükten kaldırılmalı ve bu davalar yönünden HMK'nın 150. maddesi (HUMK m. 409) kadastro mahkemelerinde de uygulanmalıdır. Bu durumda, tespit tutanağında malik hanesi dolu olduğu için mahkemece davanın açılmamış sayılmasına ve çekişmeli taşınmazın tespit gibi tapuya tesciline karar verileceğinden tapu sicili oluşmuş olacak ve isteyenlerin hak düşürücü süre içinde genel mahkemelerde dava açması imkânı korunmuş olacaktır. 4. Kadastro davaları uzun sürmektedir. Yargılama sırasında taraflardan dayandıkları deliller için gerekli olan masraflar istenilmekte ancak keşfin yetersiz olması veya zamanında delilin toplanmaması nedeniyle alınan masrafların giderleri karşılamaması nedeniyle davanın taraflarından defalarca masraf istenmesi zorunluluğu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Yargıtay, tarafın kusurundan kaynaklanmayan; başka bir ifade ile mahkemenin kusuru nedeniyle ikinci kez keşif yapılmasının gerekmesi halinde bu keşfin masraflarının ödemesi için ilgililerin zorlanamayacağını düşünmektedir. Davanın açılması çok kolay olmamalıdır. Ancak dava açıldıktan sonra davayı en hızlı ve en az masrafla yapılması sorumluluğu devlete aittir. Bu nedenlerle davanın taraflarından daha önce masrafı alındığı halde yetersiz toplanan deliller veya toplanmayan deliller hakkında yeniden masraf yapmak gerektiğinde (tarafların kusurundan kaynaklanmamak kaydıyla) bu masraflar, sonradan haksız çıkacak taraftan alınmak üzere Hazinece karşılanmalıdır. 5. Kadastro mahkemelerinin birleşmesi nedeniyle; a. Kadastro hâkimleri, geçici yetkilendirmeden muaf tutulmalıdır. Keşifler özellikle bahar ve yaz aylarında yapılabildiği ve geçici yetkilendirmeler işleri aksattığı için en azından keşfin yapılabildiği mevsimlerde kadastro hâkimlerine geçici yetki verilmemelidir.

15 b. Keşif aracı ve harcırah tahsisi: Kadastro davaları yönünden yargı çevresi birleştirilen civar ilçelerde yapılacak keşiflerde, keşfe gitmek için araç kiralaması yükümlüğü davanın taraflarına yüklendiğinde keşif giderleri aşırı artacaktır. Bu nedenle kadastro hâkimleri emrine yeterli donanıma sahip keşif aracı tahsis edilmelidir. Diğer taraftan, kadastro hâkimi, işlerini hızla sonuçlandırabilmek için aynı ilçedeki keşifleri birbirini takip eden günlere toplayıp keşifler tamamlanana kadar gittiği ilçede birkaç gün kalmak isteyecektir. Bu uygulama, birleştirmeden beklenen faydanın elde edilmesini de kolaylaştıracaktır. Bu durumlarda, hâkimlere ve mahkeme heyetine, dosyadan bağımsız harcırah ödenmesi imkânı sağlanmalıdır. c. Kadastro ile yetkilendirilen hâkimlerin, görev yerlerinde, emsallerine göre daha uzun süre kalmaları gerekeceğinden, sonraki tayinlerinde taleplerinin daha yüksek oranda dikkate alınması hususunda ilke kararı alınmalıdır. d. Kadastro mahkemelerinin birleştirilmesi nedeniyle yetkilendirilecek hâkimlerde öncelikle gönüllülük esasının benimsenmesi düşünülmelidir. 6. Kadastro hâkimlerine daha uzun süreli meslek içi eğitim çalışmalarının yapılması imkânı sağlanmalı ve işlerin aksamaması için bu eğitim faaliyetleri, keşif yapma imkânı bulunmayan aylarda planlanmalıdır. Meslek içi eğitimlerin içerikleri, süresi ve şekli katılımcıların görüşleri ve ihtiyaçları alınarak belirlenmelidir. 7. Kadastro hâkimlerinin terfilerinde, birleştirilen mahkemelerin iş yükü dikkate alınmalı. Ayrıca bu şekilde gelen dosyalar, terfi incelemesinde yeni dosya gibi değerlendirilmemelidir. 8. Çok yararlı olduğu husussunda tereddüt bulunmayan HMT toplantılarında gruplara müstakil salonlar temin edilmelidir. Aynı salonun paravanlarla bölünmesi halinde gruplar birbirlerinin seslerinden rahatsız olmakta, beklenen fayda temin edilememektedir. 9. Kadastro davalarında sadece hâkimler değil bilirkişiler de meslek içi eğitime alınmalı; bilirkişi listelerinde adı geçen kişiler, mahkemelerin arzu ettiği yeterli raporun nasıl olacağı konusunda bilgilendirilmeli, eğitime tabi tutulmalıdır. Sonraki bilirkişi listelerinin oluşturulmasında bu eğitimi alan bilirkişilere öncelik tanınmalıdır.

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/28980 Karar No. 2013/435 Tarihi: 23.01.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2 ALT İŞVEREN MUVAZAA ÖZETİ 4857 sayılı

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/13098 Karar No. 2013/6371 Tarihi: 26.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/53,57 İŞÇİNİN TANIK OLDUĞU DOSYADA KENDİ DURUMUNA İLİŞKİN VERMİŞ OLDUĞU BEYANIN

Detaylı

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken,

2- Dâvanın, her biri hakkında aynı sebepten neşet etmesi. hükmü öngörülmüş. iken, A- 01/10/2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu ndan önce yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu nun 43. maddesinde düzenlenen İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI müessesesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/26389 Karar No. 2014/2398 Tarihi: 05.02.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /47 GENEL TATİLLERDE ÇALIŞILAN HER

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/34703 Karar No. 2012/150 Tarihi: 16.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/6 1475 S.İşK/14 İŞYERİ DEVRİ İŞYERİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79

İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7417 Karar No. 2013/12193 Tarihi: 10.06.2013 İlgili Kanun / Madde 506.S. SSK/ 79 USTA ÖĞRETİCİLER KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TAM SÜRELİ ÇALIŞMANIN KOŞULLARININ EYLEMLİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/9842 Karar No. 2013/13792 Tarihi: 08.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/25 1475 S. İşK/14 DEVAMSIZLIK NEDENİYLE

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI H.Koçak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi hkocak@tkgm.gov.tr Özet: Ormanlar tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için öncelikle

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü

UYGULAMA RAPORU. Altlık Türü UYGULAMA RAPORU Ek-1 İli Mevkii İsimleri İlçesi Pafta Numaraları Mahalle/Köy Ada Numaraları Toplam Parsel Sayısı Yaklaşık Yüzölçüm UYGULAMA İSTENEN PAFTALARIN Yapım Yılı ve Yöntemi Yer Kontrol Noktalarının

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU

İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT EDİLDİĞİ TARİH OLDUĞU T.C YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas No. 2013/21-2216 Karar No. 2015/1349 Tarihi: 15.05.2015 İlgili Kanun / Madde 818 S.BK /125 İŞ KAZASI ZAMAN AŞIMININ BAŞLANGICININ MALULİYET ORANIN KESİN OLARAK TESPİT

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 488 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/4805 Karar No. 2012/12361 Tarihi: 11.04.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş. K/41 FAZLA ÇALIŞMA ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) :

T.C İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2012/4000 KARAR NO : 2012/4285 YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ İSTEYEN (DAVACI) : KARŞI TARAF (DAVALI) : VEKİLİ : İSTEMİN_ÖZET : İzmir İli, Karşıyaka İlçesi, Yalı Mahallesinde, tapunun 32029 ada, 4 parselinde kayıtlı taşınmazdaki yapının

Detaylı

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011

YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 YARGIDA DURUM ANALİZİ TOPLANTISI 28-29 NİSAN 2011 GRUP ADI 8. GRUP GRUP -8 GRUP KATILIMCILARI GRUP PUANI SIRA ORTALAMASI İDARİ YARGI HAKİMLERİ SORUN: ÇÖZÜM ÖNERİSİ 1 9,9 SORUN: İş yükünün aşırı derecede

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği 1 / 5 GENELGE NO: 2014/7 (1759) İlgili Dağıtım Yerlerine İlgi: a) 07/06/2012 tarihli ve 2012/06 (1728) sayılı Genelge, b) 20/05/2014 tarihli ve 2014/3 (1755) sayılı Genelge. Bilindiği üzere; taşınmazların,

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 T. 16.2.2006 E. 2005/10998 K. 2006/1271 İŞ KAZASI SONUCU MALULİYETİNDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI BEKLETİCİ SORUN - ÖNEL VERİLMESİ ÖZET: Davacıya işveren ve Sosyal Sigortalar Kurumunu hasım göstermek suretiyle

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/10115 Karar No. 2012/9215 Tarihi: 20.03.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/4 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK/120, 324 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Asliye Hukuk Mah. Hâkimi Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ Gözden Geçirilmiş 2. Baskı ------CİLT 2------ -TAŞINMAZ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI

İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI İLGİLİ MESLEK KURULUŞLARINDAN KAZANÇLARIN SORULACAĞINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI Nitelikli işçinin yaptığı iş, kıdemi ve yaşı nazara alınarak ilgili meslek kuruluşlarından ne kadar ücret alabileceği sorulmalıdır.

Detaylı

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Dava ve Karar: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. TAZMİNAT DAVASI - DAVACININ İŞ KAZASI SONUCUNDA ACI ÇEKTİĞİ VE KENDİ BAKIMINI YAPAMAMASI NEDENİYLE PSİKOLOJİK OLARAK RAHATSIZLIK DUYACAĞI - TARAFLARIN KUSUR ORANLARININ OLAYIN MEYDANA GELİŞ ŞEKLİNİN DİKKATE

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3

İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/18150 Karar No. 2014/5855 Tarihi: 14.03.2014 İlgili Kanun / Madde 3201 S.YHBK./3 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YURT DIŞINDA BAŞLAYAN SİGORTALI- LIĞIN TÜRKİYE

Detaylı

İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/32,41, 69

İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/32,41, 69 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23367 Karar No. 2014/7174 Tarihi: 01.04.2014 İlgili Kanun/Madde 4857 S. İşK/32,41, 69 TIR ŞOFÖRLERİNİN SEFER PRİMLERİNİN ÜCRET NİTELİĞİNDE OLDUĞU SEFER PRİMLERİNİN

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/27000 Karar No. 2010/19572 Tarihi: 21.06.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/53,54,57 YILLIK İZİN HAKKI İŞ SÖZLEŞMESİNİN YILLIK İZİN ÜCRETLERİ ÖDENEREK SONA

Detaylı

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi

Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi Ayhan TUNCAL Yargıtay 12.Hukuk Dairesi Üyesi KıYMET TAKDIRINE ITIRAZ İcra müdürlülüğünce haczedilen taşınır ve taşınmaz malların satışına esas olmak üzere bir değer tespiti yapılır. Borçlu, haciz alacaklıları

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/20255 Karar No. 2010/11968 Tarihi: 03.05.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 GÜVENLİK HİZMETLERİNİN YARDIMCI İŞ OLMASI HAKLI NEDENLERLE FESİHTE SAVUNMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2007/30406 Karar No. 2008/34836 Tarihi: 22.12.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/21 430 İŞÇİNİN İŞE BAŞLAMA İSTEMİNDE SAMİMİ OLMASININ GEREKMESİ İŞE BAŞLAMA İSTEMİNİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/7983 Karar No. 2012/27098 Tarihi: 03.12.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/46 HAFTA TATİLİ ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanunu'nun 46. maddesinde, işçinin tatil gününden

Detaylı

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI

SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI SİGORTACIYA KARŞI DAVALARDA FAİZ BAŞLANGICI Sigortacıya, gerekli belgelerle başvurulmuş olup da, sekiz gün içinde ödeme yapılmamışsa, temerrüt gerçekleşeceğinden, faiz başlangıcı temerrüt tarihi olacaktır.

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. / S. İşK. /14 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23898 Karar No. 2014/5725 Tarihi: 11.03.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6 1475 S. İşK. /14 İŞYERİ DEVRİ

Detaylı

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA

VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:2/15 ÇORUM. : Hukuk MüşaviriHuri GÜLÜMSER-Kızılay/ANKARA ESAS NO: 2014676 KARAR NO: 2015164 DAVACI : Muhsin ŞEREMET VEKİLİ: Av. Özgür ÖZTEKİN - Üçtutlar Mah. Üçtutlar 6.Sok. Fırat Apt.Kat:4 No:215 DAVALILAR: 1- Milli Eğitim Bakanlığı VEKİLİ : Hukuk MüşaviriHuri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/26162 Karar No. 2015/14624 Tarihi: 09.09.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 İŞÇİNİN YAZILI OLURU ALINMADAN

Detaylı

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI

GİRİŞ I. BELİRSİZ ALACAK DAVASI GİRİŞ 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun getirdiği en önemli yeniliklerden biriside, Hukuk Muhakemeleri Kanunun Belirsiz Alacak ve Tespit Davası başlıklı 107.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41. T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2008/923 Karar No. 2008/5603 Tarihi: 21.03.2008 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41 FAZLA ÇALIŞMANIN KANITLANMASI ÜCRET BORDROLARI FAZLA ÇALIŞMANIN HAFTALIK ÇALIŞMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23890 Karar No. 2013/24204 Tarihi: 31.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi

ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları. BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi ÜÇÜNCÜ KISIM Olağanüstü Kanun Yolları BİRİNCİ BÖLÜM Karar Düzeltme ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi Bölge adliye mahkemelerinde karar düzeltme Madde 339- Bölge adliye mahkemesi ceza

Detaylı

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği ) YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ T. 3.7.2006 E. 2006/4815 K. 2006/7231 İŞ KAZASINA MARUZ KALAN İŞÇİ ( Maluliyet Oranı %0 Olsa Dahi Kusur Durumu Saptanarak Sonuca Göre Manevi Tazminata Karar Verilebileceği )

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA

Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA Sayı : B.09.1.TKG.061-647-03-01-09-501/ / /2009 Konu : İmar Uygulaması Hk. TASARRUF ĠġLEMLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞINA İlgi : 09/06/2009 tarihli ve 2715 sayılı yazınız. I- Hakkında hukuki görüģ sorulan mesele:

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53

İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 T.C YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/21899 Karar No. 2016/1357 Tarihi: 08.02.2016 İlgili Kanun / Madde 5510 S. SGSK. /53 ÇAKIŞAN SİGORTALILIK HALLERİNDE HANGİ SİGORTALILIĞA GEÇERLİK TANINACA- ĞININ

Detaylı

HUKUK DAVALARI REHBERİ

HUKUK DAVALARI REHBERİ İlkay AYDIN Hâkim Halil POLAT Cumhuriyet Savcısı Dilekçe-Tensip-Müzekkere ve Gerekçeli Karar Örnekleriyle HUKUK DAVALARI REHBERİ (CİLT 4) NÜFUS DAVALARI (Hâkim ve Avukatlar İçin Temel Başvuru Kaynağı)

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/384 Karar No. 2016/13384 Tarihi: 06.06.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/6 İŞYERİ DEVRİNİN TEK BAŞINA İŞÇİYE

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/ S.İşK/14 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/1038 Karar No. 2010/25821 Tarihi: 30.09.2010 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/41 1475 S.İşK/14 KIDEM TAZMİNATINA ESAS ÜCRET ÜÇ VARDİYALI ÇALIŞMA FAZLA ÇALIŞMANIN

Detaylı

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/77 KARAR: 2015/1712 MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR

A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR Avukatlık Ücreti Peşin Ödenir. K.D.V. ayrıca eklenir. A. SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR 1 Mirasçılık Belgesinin Alınması 900,00 TL. 2 Tahliye Davaları 3 Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/27282 Karar No. 2016/8861 Tarihi: 11.04.2016 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2017/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/41, 54,59 İMZASIZ BORDROLARDA FAZLA

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİNE SAYI : 25.00/892 KONU: 3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve Diğer Bazı Kanunlar ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Taslağı Hakkında Odamız Görüşü ANKARA 22.8.2016 TÜRK

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA

24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA 24 Kasım 2006 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26356 YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI HAKKINDA Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/17849 Karar No. 2013/12083 Tarihi: 31.05.2013 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/2 ZORUNLU SİGORTALI SAYILMANIN KOŞULLARI ÖZETİ: 506 sayılı Kanun kapsamında zorunlu

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /18-21 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/29976 Karar No. 2015/38 Tarihi: 12.01.2015 İŞ GÜVENCESİNİN KAPSAMI OTUZ İŞÇİ ÖLÇÜTÜNÜN HESABINDA DİKKATE ALINACAK ÇALIŞANLAR

Detaylı

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

3- ÖLÜM VE YARALANMALARDA ZAMANAŞIMI SÜRELERİ TRAFİK SİGORTASINDA ZAMANAŞIMI 1- YASADA ZAMANAŞIMI ÇELİK AHMET ÇELİK 2918 sayılı KTK nun Ortak Hükümler başlıklı Beşinci Bölümünde yer alan 109. maddesinde zamanaşımının uygulanması yönünden dayanışmalı

Detaylı

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN 1. ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma Kanunu nun 27. maddesinde düzenlenen acele kamulaştırma süreci büyük,

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 10401 Karar No. 2014/20271 Tarihi: 05.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,6 İŞYERİ DEVRİNDE FESHE BAĞLI ALACAKLARDAN

Detaylı

TAKİP HUKUKU EL KİTABI

TAKİP HUKUKU EL KİTABI İsmail ERCAN Avukatlar ve Hâkimler için TAKİP HUKUKU EL KİTABI İcra Hukuku İflas Hukuku İyi leştiṙme (Konkordato ve Yeniden Yapılandırma) Hukuku Alacaklıları Koruyucu Diğer Önlemler İÇİNDEKİLER Takip Hukukuna

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2016/6647 Karar No. 2016/4850 Tarihi: 07.03.2016 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/62 İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN EKSİLTME YAPILA- MAMASI İŞÇİ YARARINA ŞART TİS İLE İŞ SÖZLEŞMESİNDEKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TAŞINMAZLARININ İDARESİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı Üniversitenin mülkiyetinde, yönetiminde ve

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ

ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ ÇOCUKLARIN DESTEKTEN YARARLANMA SÜRELERİ Haksahibi kız çocukların destekten yararlanma süreleri, evlenmelerinin üstün olasılık içinde bulunduğu yaşa göre belirlenir ki, bu yaş kural olarak köylerde 18,

Detaylı

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu.

YARGI KARARLARI. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. YARGI KARARLARI HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN* * Ankara Barosu. HAZIRLAYAN: Av. Güldeniz DOĞAN ALKAN YARGI KARARLARI Patent Tescil Süreci, Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi Nezdinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/9712 Karar No. 2014/14518 Tarihi: 05.05.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /32 ÜCRETİN ÖDENDİĞİNİ KANITLAMAKLA

Detaylı

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi

BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI. DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ VE GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI DR. ADEM ASLAN Yargıtay 11.HD. Üyesi GEÇİCİ HUKUKİ KORUMA KARARLARI TEMEL AMAÇ: Yargılama öncesinde veya yargılamanın devamı sırasında alınan

Detaylı